52013PC0500

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού από διάφορα κράτη μέλη /* COM/2013/0500 final - 2013/0233 (COD) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.1.        Στόχοι της πρότασης

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η έκδοση απόφασης του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, βάσει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ, για την παροχή των νομικών μέσων για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοινό πρόγραμμα ενεργού και υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης που έχει αναληφθεί από διάφορα κράτη μέλη (πρόγραμμα AAL).

Οι συνολικοί στόχοι του προγράμματος AAL είναι οι εξής:

· Ενίσχυση της διαθεσιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για ενεργό και υγιή γήρανση, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα και για την υποστήριξη της αύξησης της βιωσιμότητας των συστημάτων περίθαλψης·

· Διατήρηση μιας κρίσιμης μάζας διευρωπαϊκής εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για προϊόντα και υπηρεσίες ευγηρίας που βασίζονται σε ΤΠΕ, ιδίως με τη συμμετοχή ΜΜΕ και χρηστών·

· Αξιοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και βελτίωση των συνθηκών για βιομηχανική εκμετάλλευση παρέχοντας ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης ευρωπαϊκών προσεγγίσεων και λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινών ελάχιστων προτύπων, το οποίο ικανοποιεί διαφορετικές εθνικές και περιφερειακές κοινωνικές προτιμήσεις και κανονιστικά ζητήματα.

1.2.        Αιτιολόγηση της πρότασης

Η δημογραφική γήρανση έχει προσδιοριστεί στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως πρόκληση αλλά και ως ευκαιρία για έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς Οι εμβληματικές πρωτοβουλίες, «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη» και «Ένωση καινοτομίας» αντιμετωπίζουν τη δημογραφική γήρανση ως ζήτημα προτεραιότητας. Το ψηφιακό θεματολόγιο εστιάζει σε καινοτόμες υπηρεσίες, προϊόντα και διαδικασίες που καθίστανται δυνατές μέσω των ΤΠΕ και περιλαμβάνει διάφορες δράσεις για την ηλεκτρονική υγεία και μια συγκεκριμένη δράση για την ενίσχυση του προγράμματος AAL. Το πρόγραμμα AAL θα συμβάλει σημαντικά στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τις σχετικές εμβληματικές πρωτοβουλίες και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης και στη δημιουργία νέων ευκαιριών, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (ΕΣΚ AHA) προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της σχετικά με την αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά 2 χρόνια έως το 2020, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων περίθαλψης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα AAL αποτελεί βασική συνιστώσα για την υποστήριξη της ΕΣΚ AHA, με καινοτομίες που στηρίζονται στις ΤΠΕ καθώς εστιάζει στο τμήμα της «κοιλάδας του θανάτου» της αλυσίδας καινοτομίας, στο οποίο τα ερευνητικά αποτελέσματα πρέπει να μετατραπούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, έτοιμα να εισέλθουν στην αγορά. Το πρόγραμμα AAL επωφελείται επίσης από την ΕΣΚ, διότι η ΕΣΚ θα επιταχύνει τη δημιουργία αγοράς, την απορρόφηση σε μεγάλη κλίμακα και θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση των συνθηκών στα όρια της αγοράς: στην τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα, παραδείγματος χάριν, που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα, αλλά αναφέρονται στην αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις ως εμπόδια για την ανάπτυξη. Το πρόγραμμα AAL συμπληρώνεται από σημαντικές εθνικές πρωτοβουλίες, όπως μια εθνική πρωτοβουλία για το πρόγραμμα AAL και τη γήρανση στη Γερμανία, μια πλατφόρμα καινοτομίας για την υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια πλατφόρμα καινοτομίας για τη γήρανση στη Γαλλία.

Με αυτά τα αλληλένδετα προγράμματα που καλύπτουν από κοινού σημαντικό μέρος της αλυσίδας έρευνας και καινοτομίας, η Ευρώπη διαθέτει σε παγκόσμια κλίμακα μοναδική ισχύ στις ΤΠΕ που αφορούν την ευγηρία. Το πρόγραμμα AAL συμπληρώνει καταλλήλως τις προτεινόμενες πιο μακροπρόθεσμες δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επικύρωσης στην αγορά σε σχέση με τις ΤΠΕ και τη γήρανση στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020».

Το πρόγραμμα AAL είναι επίσης συμπληρωματικό της πρωτοβουλίας κοινού προγραμματισμού (JPI) «Περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής» για τη δημογραφική αλλαγή, στην οποία συμμετέχουν 13 ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την αντιμετώπιση των νέων επιστημονικών γνώσεων για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής για τη γήρανση, βάσει μεγάλου εύρους ερευνητικών επιστημών. Το πρόγραμμα AAL μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο εφαρμογής για τη διεπιστημονική έρευνα της JPI και να τροφοδοτήσει το ερευνητικό θεματολόγιο της JPI με εμπειρίες των χρηστών, με παράλληλη κοινή χρήση ερευνητικών μεθόδων, όπως είναι η προσέγγιση που αφορά τη εξέλιξη της ζωής.

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες, αν συνδυαστούν, καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της αλυσίδας από τη βασική έρευνα έως την απορρόφηση από την αγορά, όπως δείχνουν διάφορες ανεξάρτητες αξιολογήσεις των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, καθώς και έγγραφα πολιτικής της ΕΕ. Οι συνέργειες αυτές θα ενισχυθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το ερευνητικό πρόγραμμα-πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020, το οποίο διαθέτει μια ειδική ενότητα για τις κοινωνικές προκλήσεις, θέτοντας την υγεία, τη δημογραφική αλλαγή και την ευζωία ως μια από τις προτεραιότητες. Το πρόγραμμα AAL αναφέρεται ως μία από τις πρωτοβουλίες του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ που είναι επιλέξιμες για συνεχή υποστήριξη, εφόσον πληρούν ένα δεδομένο σύνολο κριτηρίων.

2.           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

2.1.        Διαβούλευση για το μέλλον του κοινού προγράμματος AAL

Η Επιτροπή έχει μελετήσει τα σχέδια για το πρόγραμμα AAL με αρκετά εξωτερικά και εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Η δημόσια διαβούλευση για την ΕΣΚ AHA που διενεργήθηκε μέσω διαδικτύου το 2011 περιελάμβανε 524 συμμετέχοντες οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις υφιστάμενες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές πρωτοβουλίες για την ενεργό και υγιή γήρανση. Περίπου το 38% των απαντήσεων προήλθαν από κυβερνητικά όργανα, το 23% από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, το 7% από τον τομέα της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας, το 17% από τον κλάδο της έρευνας και τον ακαδημαϊκό κλάδο και το 15% από οργανισμούς εκπροσώπησης των ηλικιωμένων. Η διαβούλευση κατέδειξε ότι υπάρχει ανεπαρκής συμμετοχή των τελικών χρηστών στο στάδιο ανάπτυξης, γεγονός που αποτελεί το σημαντικότερο εμπόδιο για την καινοτομία.

Τον Δεκέμβριο του 2010 διενεργήθηκε μια ενδιάμεση αξιολόγηση του τρέχοντος ΚΠ AAL από πέντε εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου με επικεφαλής την πρώην Επίτροπο M. Kuneva[1]. Περιελάμβανε συνεντεύξεις με πάνω από 40 επιλεγμένα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλη την Ευρώπη, τα οποία συμμετέχουν άμεσα στην αλυσίδα αξίας του ΚΠ AAL. Περίπου το 33% εξ αυτών προήλθε από κυβερνητικά όργανα, το 27% από τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, το 27% από τον κλάδο της έρευνας και τον ακαδημαϊκό κλάδο και 11% από οργανισμούς εκπροσώπησης των ηλικιωμένων. Η επιτροπή αξιολόγησης υπογράμμισε ότι είναι σημαντικό για το ΚΠ AAL και την συνέχεια που θα δοθεί σε αυτό να εξασφαλιστούν υψηλές επιχειρησιακές επιδόσεις, να αυξηθεί περαιτέρω η εστίαση σε ευρέως στοχοθετημένες λύσεις για πραγματικές καταστάσεις, να προωθηθεί η τεχνολογία για τους φορείς παροχής περίθαλψης και τους ενδιάμεσους φορείς, να ενισχυθούν οι δεσμοί με τους χρήστες και να εξασφαλιστούν δραστηριότητες εγκατάστασης.

Επιπροσθέτως, το 2010 διενεργήθηκε δημόσια διαβούλευση για το ΚΠ AAL μέσω διαδικτύου και το 2011 μελετήθηκαν τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΚΠ AAL.

Η Επιτροπή μελέτησε επίσης τον διαφορετικό ρόλο της μέσω συνεδριάσεων της διευθύνουσας ομάδας για την εκτίμηση επιπτώσεων το 2012, οι οποίες συνέβαλαν στον σχεδιασμό και τον χάρτη πορείας για την κατάρτιση της έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά τη διατύπωση του προβλήματος και τη σημασία του ΚΠ AAL για άλλες ΓΔ. Η ομάδα συντονισμού του άρθρου 185 με επικεφαλής τη ΓΔ RTD συνέβαλε στη δομή και την επιχειρηματολογία της έκθεσης αυτής.

2.2.        Οι επιλογές πολιτικής

Η έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων περιελάμβανε τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή 1 – ΚΠ AAL2 πανομοιότυπο με το ΚΠ AAL1 – Αυτή η επιλογή «υφιστάμενης κατάστασης» αποτελεί σενάριο βάσης το οποίο παρουσιάζει τη συνέχιση του ΚΠ AAL κατά την περίοδο 2014-2020, ακριβώς όπως και το ΚΠ AAL που εφαρμόζεται από το 2008 έως το 2013.

Επιλογή 2 – Δεν θα υπάρξει ΚΠ AAL2 – Η επιλογή αυτή προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα της ΕΕ και συγχρηματοδότηση για το συνδυασμό εθνικών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των ΤΠΕ για την ευγηρία σε επίπεδο ΕΕ μετά το 2013. Τα χρήματα που έχουν δεσμευθεί για τη συνέχιση του ΚΠ AAL στο πλαίσιο του προτεινόμενου προγράμματος «Ορίζων 2020» θα μπορούσαν να δαπανηθούν – εάν το πρόγραμμα εγκριθεί – σε πρόσθετες έρευνες για την ευγηρία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Επιλογή 3 – Η συγκεκριμένη επιλογή συνέχισης του ΚΠ AAL1 περιλαμβάνει προσαρμοσμένο πεδίο εφαρμογής και βελτιωμένη εφαρμογή. Το πεδίο εφαρμογής του ΚΠ AAL2 θα ευθυγραμμιστεί με το πλήρες πεδίο εφαρμογής της ΕΣΚ AHA. Πέραν του πυλώνα της ενεργούς γήρανσης και ανεξάρτητης διαβίωσης της ΕΣΚ AHA, θα καλυφθούν και οι άλλοι δύο πυλώνες: Πρόληψη, προσυμπτωματικός έλεγχος και πρώιμη διάγνωση, καθώς και Περίθαλψη και θεραπεία Λόγω της αλλαγής του πεδίου εφαρμογής μέσω της ευθυγράμμισης με την ΕΣΚ AHA, το όνομα του προγράμματος θα αλλάξει από ΚΠ για την υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση σε ΚΠ για την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση. Το πρόγραμμα θα συγχρηματοδοτηθεί από τα κράτη μέλη, καθώς και από συμμετέχοντες στα έργα, όπως και κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΚΠ AAL 2008-2013. Το επίπεδο της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ορίζων 2020» θα παραμείνει το ίδιο με το επίπεδο που προβλέπεται βάσει του ΠΠ7. Η επιλογή αυτή συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή των τελικών χρηστών, διεύρυνση της βάσης χρηματοδότησης σε όλους τους παράγοντες και βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων.

2.3.        Διαβούλευση επί της εκτίμησης επιπτώσεων

Οι επιλογές αυτές εξετάστηκαν τον Φεβρουάριο του 2012 από τη γενική συνέλευση του ΚΠ AAL, η οποία κατέληξε μέσω ψηφοφορίας ότι η συνέχιση του προγράμματος είναι στρατηγικής σημασίας, ενώ 15 από τις 23 συμμετέχουσες χώρες δήλωσαν ότι η επιλογή 3 αποτελεί το προτιμότερο για αυτές σενάριο. Η δεύτερη προτιμότερη επιλογή ήταν η συνέχιση του προγράμματος υπό την υφιστάμενη μορφή του, ήτοι η επιλογή 1. Μόνο δύο χώρες δεν υποστήριξαν τη συνέχιση του προγράμματος· ήτοι υποστήριξαν την επιλογή 2.

Τον Νοέμβριο του 2012, το συμβούλιο εκτίμησης επιπτώσεων αναθεώρησε και ενέκρινε την έκθεση. Στη γνωμοδότηση που υπέβαλε, ζήτησε βελτιώσεις στην έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων, οι οποίες ελήφθησαν υπόψη. Συγκεκριμένα, η έκθεση εξηγεί πλέον με καλύτερο τρόπο το πολιτικό πλαίσιο, τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν, τις αστοχίες της αγοράς και το σενάριο βάσης. Αναθεωρήθηκαν οι στόχοι ώστε να παρέχεται μια αξιόπιστη βάση για τη μέτρηση της προόδου που σημειώνει το ΚΠ AAL2. Διάφορα σενάρια χρηματοδότησης παρουσιάστηκαν κατά τρόπο πιο ολοκληρωμένο στην ανάλυση ευαισθησίας και αναπτύχθηκαν περαιτέρω οι πιθανές κοινωνικές επιπτώσεις και οι επιπτώσεις στην υγεία. Τέλος, συμπεριελήφθη σύγκριση των επιλογών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνοχή τους.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.        Νομική βάση

Η πρόταση για το πρόγραμμα AAL βασίζεται στο άρθρο 185 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο προβλέπει ότι η Ένωση μπορεί να προβλέπει συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις υποδομές που δημιουργούνται για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων.

3.2.        Αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται καθώς η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επικουρικότητα προστατεύεται βασίζοντας την πρόταση στο άρθρο 185, το οποίο προβλέπει ρητώς τη συμμετοχή της Ένωσης σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη μέλη. Το σύνολο των επιχειρησιακών πτυχών υλοποιείται κατά το δυνατόν σε εθνικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας συνεκτική προσέγγιση του κοινού προγράμματος στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη μόνο, καθώς οι ειδικές γνώσεις και η αριστεία που απαιτούνται για την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για τη γήρανση που βασίζονται σε ΤΠΕ είναι υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και, επομένως, δεν μπορούν να συνδυαστούν μόνο σε εθνικό επίπεδο. Εάν δεν υπάρξει μια συνεκτική προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κρίσιμη μάζα, υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος αλληλεπικάλυψης των προσπαθειών γεγονός που συνεπάγεται αυξημένα έξοδα. Επιπλέον, είναι απίθανο να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά για διαλειτουργικές λύσεις ΤΠΕ που να αφορούν τη γήρανση εάν δεν υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα με ευρωπαϊκή διάσταση.

Η προστιθέμενη αξία της ΕΕ συνδέεται άμεσα με τα προβλήματα: τον κατακερματισμό της αγοράς της ΕΕ και των ερευνητικών προσπαθειών, την έλλειψη εστίασης σε ανάπτυξη σε διευρωπαϊκό επίπεδο και την έλλειψη κοινού ευρωπαϊκού οράματος για τις αγορές των ΤΠΕ και της ευγηρίας.

3.3.        Αρχή της αναλογικότητας

Στο άρθρο 185 της ΣΛΕΕ η Ένωση καλείται «να προβλέπει συμμετοχή, σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, […] σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης που αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις υποδομές που δημιουργούνται για την εκτέλεση αυτών των προγραμμάτων». Τα κράτη μέλη συνιστούν την κινητήριο δύναμη της πρωτοβουλίας.

Η πρόταση είναι σύμμορφη με την αρχή της αναλογικότητας καθώς τα κράτη μέλη θα είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του κοινού τους προγράμματος και όλων των επιχειρησιακών πτυχών. Η ειδική εκτελεστική δομή της AAL Association έχει ήδη αποδείξει για το τρέχον ΚΠ AAL ότι μπορεί να υλοποιήσει το πρόγραμμα αποτελεσματικά και ουσιαστικά. Η Ένωση θα παράσχει κίνητρα για βελτιωμένο συντονισμό, θα διασφαλίσει τις συνέργειες με τις πολιτικές της ΕΕ και τη συμβολή σε αυτές καθώς και στις προτεραιότητες του προγράμματος «Ορίζων 2020», θα παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος και θα διασφαλίσει την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Η προτεινόμενη οργανωτική διάρθρωση εξασφαλίζει ιδίως ελάχιστη διοικητική επιβάρυνση, δεδομένου ότι το κύριο διοικητικό έργο εκτελείται μέσω εθνικών υπηρεσιών που βρίσκονται από την εποπτεία και τη συνολική ευθύνη της AAL Association που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

3.4.        Επιλογή μέσου

Το προτεινόμενο μέσο είναι μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 185 της ΣΛΕΕ. Τα συμπεράσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και μια ανάλυση των επιλογών στην εκτίμηση επιπτώσεων έδειξαν ότι το άρθρο 185 είναι το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος AAL.

3.5.        Παρεκκλίσεις από τους κανόνες συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 2020»

Οι παρεκκλίσεις από τις ακόλουθες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... [κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»] είναι απαραίτητες ώστε να εφαρμοστεί χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση και προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής των εθνικών προγραμμάτων που συμμετέχουν.

· Η επαλήθευση της χρηματοδοτικής ικανότητας εκτείνεται σε όλους τους συμμετέχοντες και εκτελείται από τους συμμετέχοντες εθνικούς χρηματοδοτικούς φορείς: άρθρο 14 παράγραφος 5

· Η ειδική εκτελεστική δομή δεν συνάπτει συμφωνία με τους τελικούς δικαιούχους: άρθρο 16 παράγραφος 1

· Εφαρμογή εθνικών κανόνων για τη χρηματοδότηση, την επιλεξιμότητα των δαπανών, τα πιστοποιητικά οικονομικών καταστάσεων και τα πιστοποιητικά μεθοδολογίας: άρθρο 19 (παράγραφοι 1, 5 έως 7) και άρθρα 22-29

· Κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη διάδοση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με εθνικούς κανόνες: άρθρα 38 -45

Αυτές είναι αιτιολογημένες διότι το πρόγραμμα AAL προορίζεται να είναι ένα πρόγραμμα που βρίσκεται κοντά στην αγορά και στο οποίο συνενώνονται πολλές διαφορετικές εθνικές χρηματοδοτικές ροές (όπως προγράμματα χρηματοδότησης της ερευνητικής καινοτομίας, της υγείας και της βιομηχανίας). Τα εν λόγω προγράμματα έχουν εκ φύσεως διαφορετικούς κανόνες συμμετοχής και δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα ευθυγραμμιστούν πλήρως με τους κανόνες συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Επιπλέον, το πρόγραμμα AAL στοχεύει ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις χρηστών που δεν συμμετέχουν συνήθως σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. Για να μειωθεί το διοικητικό και νομικό κατώτατο όριο συμμετοχής τους, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται σύμφωνα με τους κανόνες των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησής τους με τους οποίους είναι πιο εξοικειωμένοι και υλοποιείται μέσω μιας ενιαίας επιχορήγησης, μαζί με την αντίστοιχη εθνική δημόσια ενίσχυση. Το ΚΠ AAL (2008-2013) έχει δείξει ότι η εν λόγω προσέγγιση έχει λειτουργήσει καλά και έχει επιτρέψει την προσέλκυση υψηλής συμμετοχής μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40%.

Η πρόταση παρέχει κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες που εγγυώνται το σεβασμό των αρχών της ισότιμης μεταχείρισης και της διαφάνειας μέσω της ειδικής εκτελεστικής δομής, κατά την παροχή οικονομικής στήριξης σε τρίτα μέρη, καθώς και για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Προβλέπει επίσης την ένταξη λεπτομερών διατάξεων για το σκοπό αυτό σε μια συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της ειδικής εκτελεστικής δομής.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το νομοθετικό δημοσιονομικό δελτίο που παρουσιάζεται με την παρούσα απόφαση προσδιορίζει τις ενδεικτικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Οι διατάξεις της απόφασης και της συμφωνίας ανάθεσης αρμοδιοτήτων που θα συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και της ειδικής εκτελεστικής δομής πρέπει να διασφαλίζουν ότι προστατεύονται τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.

Το μέγιστο ποσοστό συνεισφοράς της ΕΕ θα είναι [175.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» της ΓΔ Connect που διατίθεται για την κοινωνιακή πρόκληση 1, θέμα υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία:[2]

5.           ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

5.1.        Απλούστευση

Η πρόταση προβλέπει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τους ιδιώτες. Οι αποδέκτες της ερευνητικής χρηματοδότησης από το νέο κοινό πρόγραμμα θα επωφεληθούν κυρίως ενός ενιαίου συστήματος σύναψης συμβάσεων και πληρωμών με τη χρήση γνωστών εθνικών κανόνων χωρίς να υπάρχει ανάγκη υποβολής χωριστών εκθέσεων σχετικά με τη συμμετοχή της Ένωσης. Η ΕΕ θα είναι σε άμεση επαφή με την AAL Association, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την κατανομή, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρήση της συνεισφοράς της ΕΕ.

5.2.        Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος

Η πρόταση περιλαμβάνει ρήτρα αναθεώρησης που προβλέπει ενδιάμεση αναθεώρηση μετά από τρία έτη. Η συνολική διάρκεια θα περιοριστεί σε επτά έτη παρέμβασης και τρία επιπλέον έτη ολοκλήρωσης.

5.3.        Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Η προτεινόμενη πράξη αφορά θέμα του ΕΟΧ και πρέπει, επομένως, να καλύπτει και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

2013/0233 (COD)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση που έχει αναληφθεί από κοινού από διάφορα κράτη μέλη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 185 και το άρθρο 188 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[3],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Στην ανακοίνωσή της «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»[4], η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν ευνοϊκές συνθήκες για επενδύσεις στη γνώση και στην καινοτομία ώστε να επιτευχθεί έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ένωση. Τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν υποστηρίξει αυτήν τη στρατηγική.

(2)       Το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» - το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 2013[5], (εφεξής «πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020») στοχεύει στην επίτευξη μεγαλύτερου αντικτύπου στην έρευνα και την καινοτομία συμβάλλοντας στην ενίσχυση συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής της Ένωσης σε προγράμματα που αναλαμβάνονται από περισσότερα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 185 της Συνθήκης.

(3)       Με την απόφαση αριθ. 742/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 σχετικά με τη συμμετοχή της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη[6], προβλέπεται η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας στο κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης για την αυτόνομη διαβίωση υποβοηθούμενη από το περιβάλλον (εφεξής «ΚΠ AAL»), αντίστοιχη με αυτή των κρατών μελών, η οποία δεν θα υπερβαίνει όμως τα 150.000.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του έβδομου προγράμματος-πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) που θεσπίστηκε με την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006[7].

(4)       Τον Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΚΠ AAL[8]. Η εν λόγω αξιολόγηση διενεργήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων. Η συνολική γνώμη της εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων ήταν ότι το ΚΠ AAL είχε επιτύχει καλή πρόοδο ως προς τους στόχους του και αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά το πέρας της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων επεσήμανε, ωστόσο, ορισμένες ελλείψεις και ιδίως την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των χρηστών σε έργα και για περαιτέρω βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων όσον αφορά το χρόνο που απαιτείται για την ανάθεση των συμβάσεων και το χρόνο που απαιτείται για την πληρωμή.

(5)       Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης, μετατροπή μιας πρόκλησης σε ευκαιρία»[9], η Επιτροπή υπογράμμισε το γεγονός ότι η δημογραφική γήρανση αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη και ότι η αυξημένη χρήση νέων τεχνολογιών θα μπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο των εξόδων, τη βελτίωση της ευζωίας και την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των ηλικιωμένων στην κοινωνία, καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6)       Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Εμβληματική πρωτοβουλία στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 - Ένωση καινοτομίας»[10], η Επιτροπή ανέφερε ότι η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία από τις κοινωνιακές προκλήσεις στις οποίες τα επιτεύγματα καινοτομίας μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και να τονώσουν την ανταγωνιστικότητα, να επιτρέψουν στις ευρωπαϊκές εταιρείες να ηγηθούν της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, να αναπτυχθούν και να αναλάβουν ηγετικό ρόλο παγκοσμίως σε νέες αγορές οικονομικής ανάπτυξης, να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποδοτικότητα των δημόσιων υπηρεσιών και να συμβάλουν έτσι στη δημιουργία μεγάλου αριθμού νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.

(7)       Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ευρωπαϊκή εμβληματική πρωτοβουλία - Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη»[11], η Επιτροπή πρότεινε την ενίσχυση του ΚΠ AAL ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτει η γήρανση του πληθυσμού.

(8)       Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Προώθηση του στρατηγικού σχεδίου υλοποίησης της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση»[12], η Επιτροπή πρότεινε να ληφθούν υπόψη οι σχετικές προτεραιότητες του σχεδίου για τα μελλοντικά προγράμματα εργασιών έρευνας και καινοτομίας που αποτελούν τμήμα του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020». Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να ληφθούν υπόψη οι συνεισφορές που μπορεί να έχει το ΚΠ AAL στην ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση.

(9)       Η ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση που θεσπίστηκε στο πλαίσιο της Ένωσης Καινοτομίας προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της σχετικά με την αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά δύο χρόνια έως το 2020, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων περίθαλψης στην Ένωση. Το στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής της καθορίζει προτεραιότητες για την επιτάχυνση και την κλιμάκωση της καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση σε όλη την Ένωση σε τρεις τομείς: την πρόληψη και την προώθηση της υγείας· την περίθαλψη και τη θεραπεία· και την ανεξάρτητη διαβίωση και την κοινωνική ένταξη.

(10)     Το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση (εφεξής «πρόγραμμα AAL») πρέπει να βασιστεί στα επιτεύγματα του προηγούμενου προγράμματος και να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του ενθαρρύνοντας την ισχυρότερη συμμετοχή των χρηστών σε έργα και υλοποιώντας ένα περισσότερο ευέλικτο πρόγραμμα.

(11)     Θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ανώτατο όριο για τη συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα AAL για τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020». Η συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα AAL δεν πρέπει να υπερβαίνει τη χρηματοοικονομική συνδρομή των συμμετεχόντων κρατών για τη διάρκεια του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να διασφαλισθεί ενεργός συμμετοχή των συμμετεχόντων κρατών στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

(12)     Σύμφωνα με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΠΠ H2020], οποιοδήποτε κράτος μέλος και οποιαδήποτε χώρα που συνδέεται με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020» θα πρέπει να δικαιούται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα AAL.

(13)     Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδοτική δέσμευση της Ένωσης θα βρει αντίστοιχη ανταπόκριση από τα συμμετέχοντα κράτη, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης θα πρέπει να υπόκειται σε επίσημες αναλήψεις υποχρεώσεων και στην εκπλήρωσή τους από τα συμμετέχοντα κράτη πριν από την έναρξη του προγράμματος AAL. Η συνεισφορά των συμμετεχόντων κρατών στο πρόγραμμα AAL πρέπει να περιλαμβάνει τις διοικητικές δαπάνες που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο για την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

(14)     Η κοινή υλοποίηση του προγράμματος AAL απαιτεί μια εκτελεστική δομή. Τα συμμετέχοντα κράτη έχουν συμφωνήσει ως προς την εκτελεστική δομή για το πρόγραμμα AAL και συνέστησαν το 2007 την AAL Association IASBL, μια διεθνή μη κερδοσκοπική οργάνωση που διέπεται από το βελγικό δίκαιο (εφεξής «AALA»). Δεδομένου ότι, σύμφωνα με την έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης, η υφιστάμενη δομή διοίκησης του ΚΠ AAL έχει αποδειχθεί ότι είναι αποδοτική και καλής ποιότητας, η AALA θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως εκτελεστική δομή και να αναλάβει το ρόλο του φορέα κατανομής και παρακολούθησης του προγράμματος AAL. Η AALA πρέπει να διαχειρίζεται τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση του προγράμματος AAL.

(15)     Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος AAL, η AALA θα πρέπει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη κυρίως μέσω επιχορηγήσεων στους συμμετέχοντες σε δράσεις που επιλέγονται από την AALA. Οι εν λόγω δράσεις πρέπει να επιλέγονται κατόπιν προσκλήσεων υποβολής προτάσεων υπό την ευθύνη της AALA, η οποία πρέπει να επικουρείται από εξωτερικούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Ο κατάλογος κατάταξης θα πρέπει να είναι δεσμευτικός όσον αφορά την επιλογή προτάσεων και την κατανομή χρηματοδότησης από τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για έργα του προγράμματος AAL.

(16)     Η διαχείριση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης και με τους κανόνες έμμεσης διαχείρισης που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης[13], και στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012[14].

(17)     Για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να μειώσει, να αναστείλει ή να σταματήσει τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης σε περίπτωση που το πρόγραμμα AAL υλοποιείται ανεπαρκώς, μερικώς ή καθυστερημένα, ή σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα κράτη δεν συνεισφέρουν, ή συνεισφέρουν μερικώς ή καθυστερημένα, στη χρηματοδότηση του προγράμματος AAL. Τα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται στη συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων που θα συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και της AALA.

(18)     Η συμμετοχή σε έμμεσες δράσεις χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα AAL υπόκειται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. … /2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της … 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020 – Το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)»[15]. Ωστόσο, λόγω ειδικών λειτουργικών αναγκών του προγράμματος AAL, είναι απαραίτητο να προβλέπονται παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

(19)     Οι συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 [ΚΣ H2020] είναι απαραίτητες καθώς το πρόγραμμα AAL προορίζεται να αποτελέσει πρόγραμμα που βρίσκεται κοντά στην αγορά και στο οποίο συνενώνονται πολλές διαφορετικές εθνικές χρηματοδοτικές ροές (όπως προγράμματα χρηματοδότησης της ερευνητικής καινοτομίας, της υγείας και της βιομηχανίας). Αυτά τα εθνικά προγράμματα έχουν εκ φύσεως διαφορετικούς κανόνες συμμετοχής και δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα ευθυγραμμιστούν πλήρως με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../2013 [κανόνες συμμετοχής του προγράμματος «Ορίζων 2020»]. Επιπλέον, το πρόγραμμα AAL στοχεύει ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις χρηστών που δεν συμμετέχουν συνήθως σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας της Ένωσης. Για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των εν λόγω επιχειρήσεων και οργανώσεων, η χρηματοδοτική συνεισφορά της Ένωσης παρέχεται σύμφωνα με τους ιδιαιτέρως γνωστούς κανόνες των εθνικών προγραμμάτων χρηματοδότησής τους και υλοποιείται μέσω μιας ενιαίας επιχορήγησης που συνδυάζει τη χρηματοδότηση της Ένωσης με την αντίστοιχη εθνική χρηματοδότηση.

(20)     Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατευθούν με αναλογικά μέτρα σε όλο τον κύκλο των δαπανών, όπου συμπεριλαμβάνονται η πρόληψη, ο εντοπισμός και η διερεύνηση παρατυπιών, η ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, ενδεχομένως, η επιβολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012, τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[16], τον κανονισμό του Συμβουλίου (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες[17] και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)[18].

(21)     Η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση για την αξιολόγηση ιδίως της ποιότητας και της αποδοτικότητας του προγράμματος AAL και της προόδου προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, καθώς και τελική αξιολόγηση, και να εκπονήσει έκθεση σχετικά με αυτές τις αξιολογήσεις.

(22)     Η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η AALA και τα συμμετέχοντα κράτη θα πρέπει, κατά συνέπεια, να διαβιβάσουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να συμπεριλάβει η Επιτροπή στις εκθέσεις αξιολόγησης του προγράμματος AAL.

(23)     Το πρόγραμμα AAL θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων και να συμμορφώνεται με τις αρχές δεοντολογίας που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020».

(24)     Εφόσον τα συμμετέχοντα κράτη έχουν αποφασίσει να συνεχίσουν το πρόγραμμα AAL και τους στόχους του, στηρίζουν και συμπληρώνουν άμεσα τις πολιτικές της Ένωσης για την ενεργό και υγιή γήρανση και, δεδομένου ότι οι στόχοι του προγράμματος AAL δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν, λόγω της κλίμακας της δράσης, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τα απαιτούμενα προκειμένου να επιτύχει αυτούς τους στόχους.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Συμμετοχή στο πρόγραμμα AAL

1.           Η Ένωση συμμετέχει στο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας για την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση (εφεξής «πρόγραμμα AAL») που αναλαμβάνουν από κοινού τα κράτη [Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία] (εφεξής «συμμετέχοντα κράτη»), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

2.           Οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος και οποιαδήποτε άλλη χώρα που σχετίζεται με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) – Ορίζων 2020 το οποίο έχει θεσπιστεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 … (εφεξής «πρόγραμμα-πλαίσιο Ορίζων 2020» μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα AAL εφόσον πληροί το οριζόμενο στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) κριτήριο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση. Τα κράτη μέλη και οι σχετικές χώρες που πληρούν την προϋπόθεση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρούνται συμμετέχοντα κράτη για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.           

Άρθρο 2

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

1.           Η μέγιστη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πρόγραμμα AAL για την κάλυψη διοικητικών δαπανών και λειτουργικών δαπανών είναι 175.000.000 ευρώ. Η συνδρομή καταβάλλεται από πιστώσεις του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης που έχουν κατανεμηθεί στα σχετικά μέρη του ειδικού προγράμματος υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020», που έχει θεσπιστεί βάσει της απόφασης …./2013/ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1 στοιχείο γ) εδάφιο (vi) και τα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

2.           Η ετήσια χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στο πρόγραμμα AAL δεν υπερβαίνει την ετήσια χρηματοδοτική συνδρομή των συμμετεχόντων κρατών στο πρόγραμμα AAL.

3.           Μέγιστο ποσοστό 6% της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης χρησιμοποιείται για την κάλυψη διοικητικών δαπανών του προγράμματος AAL.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης

1.           Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης εξαρτάται από τα ακόλουθα:

α)      την απόδειξη από τα συμμετέχοντα κράτη ότι το πρόγραμμα AAL έχει οργανωθεί σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι και ΙΙ·

β)      τον ορισμό από τα συμμετέχοντα κράτη ή από οργανισμούς που έχουν ορίσει τα συμμετέχοντα κράτη της Ένωσης για την Υποβοηθούμενη από το Περιβάλλον Διαβίωση, μιας μη κερδοσκοπικής ένωσης με νομική προσωπικότητα, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το βελγικό δίκαιο (εφεξής «AALA»), ως δομής υπεύθυνης για την υλοποίηση του προγράμματος AAL και για την κατανομή και την παρακολούθηση της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης·

γ)      τη δέσμευση από κάθε συμμετέχον κράτος για τη συνδρομή στη χρηματοδότηση του προγράμματος AAL·

δ)      την απόδειξη από την AALA της ικανότητάς της να υλοποιήσει το πρόγραμμα AAL, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής και της παρακολούθησης της συνδρομής της Ένωσης στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 58, 60 και 61 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012·

ε)      τη δημιουργία ενός μοντέλου διοίκησης του προγράμματος AAL σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ.

2.           Κατά την υλοποίηση του προγράμματος AAL, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης εξαρτάται και από τα εξής:

α)      την υλοποίηση, από την AALA, των στόχων του προγράμματος AAL όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι και των δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. ... [Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»], στο πλαίσιο του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης·

β)      τη διατήρηση ενός κατάλληλου και αποδοτικού μοντέλου διοίκησης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ·

γ)      τη συμμόρφωση της AALA με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012·

δ)      την εκπλήρωση των δεσμεύσεων κάθε συμμετέχοντος κράτους που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 1 και την εκπλήρωση των ετήσιων δεσμεύσεων ως προς τη συνδρομή στη χρηματοδότηση του προγράμματος AAL.

Άρθρο 4 Συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών

1.           Οι συνεισφορές των συμμετεχόντων κρατών συνίστανται στα εξής:

α)      χρηματοδοτική συνδρομή στις έμμεσες δράσεις που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος AAL σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ·

β)      εισφορές σε είδος που αντιστοιχούν στις διοικητικές δαπάνες τις οποίες επωμίζονται οι εθνικές διοικήσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος AAL σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5

Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης

1.           Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2013 [Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»], η AALA θεωρείται φορέας χρηματοδότησης και παρέχει οικονομική στήριξη σε έμμεσες δράσεις σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

2.           Κατά παρέκκλιση του άρθρου 14 παράγραφος 5 του κανονισμού [ΕΕ] αριθ. …/2013 [Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»], η οικονομική δυνατότητα των αιτούντων επαληθεύεται από την καθορισμένη εθνική οργάνωση διαχείρισης του προγράμματος, σύμφωνα με τους κανόνες συμμετοχής στα καθορισμένα εθνικά προγράμματα.

3.           Κατά παρέκκλιση του άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»], οι συμφωνίες επιχορήγησης με συμμετέχοντες υπογράφονται από την καθορισμένη εθνική υπηρεσία διαχείρισης.

4.           Κατά παρέκκλιση των άρθρων 19 (παράγραφοι 1 και 5 έως 7) και 22 έως 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»], οι κανόνες χρηματοδότησης των καθορισμένων εθνικών προγραμμάτων εφαρμόζονται στις επιχορηγήσεις που χορηγούνται από τις καθορισμένες εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης προγράμματος.

5.           Κατά παρέκκλιση των άρθρων 38 έως 46 του κανονισμού [ΕΕ] αριθ. …/2013 [Κανόνες συμμετοχής και διάδοσης του προγράμματος «Ορίζων 2020»], εφαρμόζονται οι κανόνες των καθορισμένων εθνικών προγραμμάτων που διέπουν τα αποτελέσματα και τα δικαιώματα πρόσβασης στις προϋπάρχουσες πληροφορίες και στα αποτελέσματα.

Άρθρο 6 Υλοποίηση του προγράμματος AAL

6.           Το πρόγραμμα AAL υλοποιείται βάσει ετήσιων προγραμμάτων εργασιών, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 7

Συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και της AALA

7.           Με την επιφύλαξη θετικής εκ των προτέρων αξιολόγησης της AALA σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, η Επιτροπή, εκ μέρους της Ένωσης, συνάπτει με την AALA συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων και συμφωνίες ετήσιας μεταφοράς κονδυλίων.

8.           Η συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συνάπτεται σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 3 και στα άρθρα 60 και 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και το άρθρο 40 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012. Επίσης προβλέπει τα εξής:

α)      τις απαιτήσεις για τη συμβολή της AALA όσον αφορά τους σχετικούς δείκτες από τους δείκτες επιδόσεων που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ της απόφασης (ΕΕ) αριθ. …/2013 [το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020»]·

β)      τις απαιτήσεις για τη συμβολή της AALA στην παρακολούθηση που αναφέρεται στην απόφαση (ΕΕ) αριθ. … [το ειδικό πρόγραμμα υλοποίησης του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020»]·

γ)      τους ειδικούς δείκτες επιδόσεων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της λειτουργίας της AALA σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2·

δ)      τις συμφωνίες σχετικά με την παροχή δεδομένων και πληροφοριών απαραίτητων ώστε να εξασφαλιστεί ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις διάδοσης και υποβολής εκθέσεων που έχει αναλάβει.

Άρθρο 8

Τερματισμός, μείωση ή αναστολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης

9.           Σε περίπτωση που το πρόγραμμα AAL δεν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 3, η Επιτροπή δύναται να σταματήσει, να μειώσει αναλόγως ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης ανάλογα με το βαθμό υλοποίησης του προγράμματος AAL.

10.         Σε περίπτωση που τα συμμετέχοντα κράτη δεν συνεισφέρουν, συνεισφέρουν μερικώς ή καθυστερημένα στη χρηματοδότηση του προγράμματος AAL, η Επιτροπή δύναται να σταματήσει, να μειώσει αναλόγως ή να αναστείλει τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της χρηματοδότησης που έχει κατανεμηθεί από τα συμμετέχοντα κράτη για την εκτέλεση του προγράμματος AAL.

Άρθρο 9

Εκ των υστέρων έλεγχοι

11.         Εκ των υστέρων έλεγχοι δαπανών σχετικά με έμμεσες δράσεις διενεργούνται από τις καθορισμένες εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. … [πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020»].

12.         Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να διενεργεί μόνη της τους ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 10

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης

13.         Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα διασφαλίζοντας ότι, όταν υλοποιούνται δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και τυχόν άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, μέσω αποτελεσματικών ελέγχων και, αν εντοπιστούν παρατυπίες, μέσω της ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και, όπου κρίνεται απαραίτητο, μέσω αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων.

14.         Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δύναται να διενεργεί έρευνες, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων και επιθεωρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)[19] και του κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή, με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες[20], ώστε να διαπιστώσει εάν έχει υπάρξει απάτη, διαφθορά ή άλλη παράνομη δραστηριότητα που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης σε σχέση με συμφωνία επιχορήγησης ή απόφαση επιχορήγησης ή σύμβαση χρηματοδοτούμενη βάσει της παρούσας απόφασης.

15.         Συμβάσεις, συμφωνίες επιχορήγησης και αποφάσεις επιχορήγησης που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης περιέχουν διατάξεις με τις οποίες εξουσιοδοτείται ρητώς η Επιτροπή, η AALA, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF να διενεργούν ελέγχους και έρευνες σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους.

16.         Η AALA χορηγεί στο προσωπικό της Επιτροπής και σε άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρόσβαση στις τοποθεσίες και τις εγκαταστάσεις της και σε κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των ελέγχων οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 3.

17.         Κατά την υλοποίηση του προγράμματος AAL, τα συμμετέχοντα κράτη λαμβάνουν τα νομοθετικά, κανονιστικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα που είναι απαραίτητα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, ιδίως για να εξασφαλιστεί η πλήρης ανάκτηση τυχόν οφειλόμενων στην Ένωση ποσών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1268/2012.

Άρθρο 11

Κοινοποίηση πληροφοριών

18.         Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η AALA υποβάλει στην Επιτροπή τυχόν πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση των εκθέσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 12.

19.         Τα συμμετέχοντα κράτη υποβάλλουν, μέσω της AALA, οποιεσδήποτε πληροφορίες ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την οικονομική διαχείριση του προγράμματος AAL.

20.         Η Επιτροπή κοινοποιεί τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 πληροφορίες στις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12.

Άρθρο 12

Αξιολόγηση

21.         Έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος AAL. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση επί της αξιολόγησης αυτής, η οποία περιλαμβάνει συμπεράσματα της αξιολόγησης και παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η Επιτροπή οφείλει να αποστείλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2018.

22.         Στο τέλος της συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα AAL και το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή διενεργεί τελική αξιολόγηση του προγράμματος AAL. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση επί της αξιολόγησης αυτής, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η Επιτροπή αποστέλλει την έκθεση αυτή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 14

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AAL

23.         Το πρόγραμμα AAL εκπληρώνει τους ακόλουθους στόχους:

23.1.      επιτάχυνση της εμφάνισης βασιζόμενων σε ΤΠΕ καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού και υγιούς ευγηρίας στο σπίτι, στην κοινότητα και στην εργασία, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, της αυτονομίας, της συμμετοχής στην κοινωνική ζωή, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των ηλικιωμένων και τον περιορισμό του κόστους της υγείας και της κοινωνικής περίθαλψης·

23.2.      διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη, σε επίπεδο ΕΕ, κρίσιμης μάζας εφαρμοσμένης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στα πεδία των βασιζόμενων σε ΤΠΕ προϊόντων και υπηρεσιών ενεργού και υγιούς ευγηρίας·

23.3.      ανάπτυξη οικονομικά αποδοτικών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων κοινών σχετικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας, και διευκόλυνση της τοπικής προσαρμογής κοινών λύσεων, συμβιβάσιμων με διαφορετικές κοινωνικές προτιμήσεις και ρυθμιστικές πτυχές, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες σέβονται την ιδιωτική ζωή και την αξιοπρέπεια των ηλικιωμένων και, όπου κρίνεται απαραίτητο, στηρίζουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές και σε περιοχές της περιφέρειας ή στηρίζουν άλλες ομάδες ατόμων, όπως τα άτομα με αναπηρία.

24.         Το πρόγραμμα AAL δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

25.         Το πρόγραμμα AAL εστιάζει στην εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία που βρίσκεται κοντά στην αγορά και συμπληρώνει σχετικές δραστηριότητες πιο μακροπρόθεσμης έρευνας και καινοτομίας μεγάλης κλίμακας που σχεδιάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020» και άλλων ευρωπαϊκών και εθνικών πρωτοβουλιών. Συμβάλλει επίσης στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AAL

I. Έμμεσες δράσεις

26.         Η υλοποίηση του προγράμματος ΑΑL στηρίζει κατά κύριο λόγο προσανατολισμένα στην αγορά έργα έρευνας και καινοτομίας για την ενεργό και υγιή γήρανση, τα οποία καταδεικνύουν την ικανότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων εντός ενός ρεαλιστικού χρονικού πλαισίου· η χρηματοδότηση αυτών των έμμεσων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΑL λαμβάνει κυρίως τη μορφή επιχορηγήσεων. Ενδέχεται να λάβει άλλες μορφές όπως βραβεία, προεμπορικές συμβάσεις και δημόσιες συμβάσεις για καινοτόμες λύσεις.

27.         Επιπλέον, στήριξη μπορούν να λάβουν δραστηριότητες για σκοπούς μεσιτείας, προώθησης προγραμμάτων, δράσεις για την κινητοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων, την ενίσχυση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων και τη σύνδεση οργανισμών στην πλευρά της προσφοράς και της ζήτησης και επενδυτών.

28.         Οι δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προτάσεων, οι μελέτες σκοπιμότητας και τα σεμινάρια εργασίας ενδέχεται επίσης να λάβουν στήριξη. Η συνεργασία με τις περιφέρειες της Ένωσης μπορεί να προβλεφθεί για τη διεύρυνση της ομάδας ενδιαφερομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα AAL.

II. Υλοποίηση

29.         Το πρόγραμμα AAL υλοποιείται βάσει ετήσιων προγραμμάτων εργασιών που εντοπίζουν θέματα για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

30.         Τα ετήσια προγράμματα εργασιών συμφωνούνται με την Επιτροπή ως βάση για την ετήσια χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης.

31.         Η υλοποίηση του προγράμματος AAL περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με σχετικούς ενδιαφερόμενους (όπως υπεύθυνους λήψης αποφάσεων από δημόσιες αρχές, εκπροσώπους χρηστών, παρόχους υπηρεσιών και ασφαλιστές του ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και τη βιομηχανία, περιλαμβανομένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων) όσον αφορά τις προτεραιότητες εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας που θα καλυφθούν.

32.         Η υλοποίηση του προγράμματος AAL λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές τάσεις και τη δημογραφική έρευνα για να παρέχει λύσεις που αντικατοπτρίζουν την κοινωνική και οικονομική κατάσταση σε ολόκληρη την Ένωση.

33.         Λαμβάνονται δεόντως υπόψη πιθανά ζητήματα σχετικά με το φύλο, την δεοντολογία και την ιδιωτική ζωή σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.

34.         Σύμφωνα με την κοντινή στην αγορά φύση του προγράμματος AAL και με τους κανόνες που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, η AALA θεσπίζει κατάλληλους ελάχιστους στόχους επιδόσεων για τον χρόνο επιχορήγησης και τον χρόνο πληρωμής σύμφωνα με τους [κανόνες συμμετοχής και][τον δημοσιονομικό κανονισμό] και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με αυτούς για τα συμμετέχοντα κράτη κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος AAL.

35.         Κάθε συμμετέχον κράτος διευκολύνει τη συμμετοχή οργανισμών που αντιπροσωπεύουν παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης.

36.         Κάθε συμμετέχον κράτος συγχρηματοδοτεί τα επιλεγμένα έργα των συμμετεχόντων στα αντίστοιχα εθνικά τους προγράμματα μέσω καθορισμένων εθνικών υπηρεσιών διαχείρισης του προγράμματος. Στη συνέχεια, οι εν λόγω υπηρεσίες διοχετεύουν τη χρηματοδότηση της Ένωσης από την AALA βάσει μιας περιγραφής κοινού έργου, που συνιστά τμήμα μιας συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ των καθορισμένων εθνικών υπηρεσιών διαχείρισης του προγράμματος και των αντίστοιχων συμμετεχόντων για κάθε χρηματοδοτούμενο έργο.

37.         Μετά τη λήξη της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, διεξάγεται κεντρικός έλεγχος επιλεξιμότητας από την AALA σε συνεργασία με τις καθορισμένες εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης προγράμματος. Ο έλεγχος γίνεται με βάση τα κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος AAL που δημοσιεύονται με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

38.         H AALA, με τη συνδρομή των εθνικών υπηρεσιών διαχείρισης του προγράμματος, ελέγχει την εκπλήρωση συμπληρωματικών εθνικών κριτηρίων επιλεξιμότητας που ορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα.

39.         Τα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας αφορούν μόνο τη νομική και οικονομική κατάσταση μεμονωμένων συμμετεχόντων και δεν αφορούν το περιεχόμενο της πρότασης. Αναφέρονται στις ακόλουθες πτυχές:

39.1.      τον τύπο του συμμετέχοντος, όπως το νομικό καθεστώς και τον σκοπό,

39.2.      την ευθύνη και τη βιωσιμότητα, όπως την οικονομική ευρωστία, την εκπλήρωση φορολογικών και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης.

40.         Οι επιλέξιμες προτάσεις έργων αξιολογούνται και επιλέγονται από την AALA με τη συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, βάσει διαφανών και κοινών κριτηρίων αξιολόγησης, όπως ορίζεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Η επιλογή αυτή, αφού εγκριθεί από τη γενική συνέλευση της AALA, είναι δεσμευτική για τα συμμετέχοντα κράτη.

41.         Σε περίπτωση που ένας συμμετέχων δεν πληροί ένα ή περισσότερα από τα εθνικά κριτήρια επιλεξιμότητας ή εάν έχει εξαντληθεί ο αντίστοιχος εθνικός προϋπολογισμός για πιστώσεις χρηματοδότησης, το εκτελεστικό συμβούλιο της AALA δύναται να αποφασίσει την πραγματοποίηση συμπληρωματικής κεντρικής και ανεξάρτητης αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης με τη συνδρομή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, για να αξιολογηθεί η πρόταση χωρίς τη συμμετοχή του συγκεκριμένου συμμετέχοντος ή με τη συμμετοχή αντικαταστάτη, ως προτεινόμενων συμμετέχοντες έργου.

42.         Τα τυχόν νομικά και οικονομικά θέματα που αφορούν τους συμμετέχοντες σε έργα που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης της καθορισμένης εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης του προγράμματος. Εφαρμόζονται οι εθνικοί διοικητικοί κανόνες και αρχές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AAL

Η οργανωτική διάρθρωση του προγράμματος AAL είναι η ακόλουθη:

43.         Η AALA, μια διεθνής μη κερδοσκοπική ένωση διεπόμενη από το βελγικό δίκαιο, συνιστά την ειδική εκτελεστική δομή που δημιουργήθηκε από τα συμμετέχοντα κράτη.

44.         Η AALA είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος AAL. Στους σκοπούς της AALA περιλαμβάνονται η διαχείριση συμβάσεων και του προϋπολογισμού, η κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών, η οργάνωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η διεκπεραίωση της αξιολόγησης και η βαθμολογική κατάταξη των προτάσεων προς χρηματοδότηση.

45.         Επιπλέον, η AALA επιβλέπει και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των έργων και μεταβιβάζει τις πληρωμές των συνεισφορών της Ένωσης στις καθορισμένες εθνικές υπηρεσίες του προγράμματος Διοργανώνει επίσης δραστηριότητες διάδοσης.

46.         Η διοίκηση της AALA ασκείται από τη γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση είναι το όργανο του προγράμματος AAL που λαμβάνει τις αποφάσεις. Διορίζει τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου και επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος AAL, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών, της κατανομής της εθνικής χρηματοδότησης σε έργα και τη διαχείριση των αιτήσεων προσχώρησης νέων μελών. Λειτουργεί στη βάση της αρχής «μία χώρα μία ψήφος». Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, εκτός των αποφάσεων διαδοχής, εισδοχής ή αποκλεισμού μελών ή διάλυσης της ένωσης, περιπτώσεις για τις οποίες μπορούν να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις ψηφοφορίας στο καταστατικό της ένωσης.

47.         Στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης της AALA, η Επιτροπή συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών. Η Επιτροπή καλείται να συμμετέχει σε όλες τις συνεδριάσεις της AALA και μπορεί να λαμβάνει μέρος στις συζητήσεις. Όλα τα σχετικά έγγραφα που κυκλοφορούν σε σχέση με τη γενική συνέλευση της AALA κοινοποιούνται στην Επιτροπή.

48.         Το εκτελεστικό συμβούλιο της Ένωσης AAL —αποτελούμενο από τουλάχιστον έναν πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο και έναν ταμία—εκλέγεται από τη γενική συνέλευση για να αναλάβει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες διαχείρισης, όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού, η διαχείριση του προσωπικού και η σύναψη συμβάσεων. Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης και είναι υπόλογο στη γενική συνέλευση.

49.         Η κεντρική μονάδα διαχείρισης της AALA που έχει συσταθεί ως τμήμα της AALA είναι υπεύθυνη για την κεντρική διαχείριση της υλοποίησης του προγράμματος AAL σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τις εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης του προγράμματος, οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένες από τα συμμετέχοντα κράτη να αναλαμβάνουν εργασίες που συνδέονται με τη διαχείριση του έργου και με διοικητικά και νομικά ζητήματα για τους εθνικούς εταίρους έργων, καθώς και να παρέχουν στήριξη για την αξιολόγηση και τη διαπραγμάτευση των προτάσεων έργων. Η κεντρική μονάδα διαχείρισης και οι εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης προγράμματος συνεργάζονται ως μονάδα διαχείρισης υπό την εποπτεία της AALA.

50.         Ένα συμβουλευτικό όργανο, απαρτιζόμενο από εκπροσώπους του κλάδου, χρήστες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, στο οποίο εκπροσωπούνται εξίσου οι γενεές και τα φύλα, διατυπώνει συστάσεις ως προς τις προτεραιότητες και τα αντικείμενα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων και ως προς άλλες δράσεις του προγράμματος AAL.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.         ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

            1.1.      Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας

            1.2.      Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

            1.3.      Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

            1.4.      Στόχοι

            1.5.      Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

            1.6.      Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

            1.7.      Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης

2.         ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

            2.1.      Διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

            2.2.      Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

            2.3.      Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.         ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

            3.1.      Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) των δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

            3.2.      Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

            3.2.1.   Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

            3.2.2.   Εκτιμώμενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις

            3.2.3.   Εκτιμώμενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως

            3.2.4.   Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

            3.2.5.   Συνεισφορές τρίτων

            3.3.      Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

1.1.        Ονομασία της πρότασης/πρωτοβουλίας

Συμμετοχή της Ένωσης στο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με την ενεργό και υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση (AAL) (εφεξής «πρόγραμμα AAL») που έχει αναληφθεί από κοινού από περισσότερα κράτη μέλη.

1.2.        Σχετικός(-οί) τομέας(-είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ[21]

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη: Πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020».

Δράση 78 του ψηφιακού θεματολογίου· Ενίσχυση του κοινού προγράμματος AAL

1.3.        Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση μετά από πιλοτικό έργο/προπαρασκευαστική ενέργεια[22]

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάμενης δράσης

X Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά αλλαγή προσανατολισμού δράσης προς νέα δράση

1.4.        Στόχοι

1.4.1.     Ο(Οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Ευρώπη 2020

Ένωση καινοτομίας

Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας

1.4.2.     Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ο κύριος επιχειρησιακός στόχος της παρούσας νομοθετικής πρότασης, ήτοι η συμμετοχή της Ένωσης σε κοινό πρόγραμμα έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας που αναλαμβάνουν περισσότερα κράτη μέλη στο πεδίο της ενεργού και υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης, προβλέπεται ήδη στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη «Ορίζων 2020» και στο ειδικό πρόγραμμά του με τίτλο «Κοινωνικές προκλήσεις».

Οι ειδικοί στόχοι που συνδέονται με τον συγκεκριμένο επιχειρησιακό στόχο είναι οι εξής:

(1) Θέσπιση και λειτουργία του προγράμματος AAL

(2) Δρομολόγηση μέτρων στήριξης του προγράμματος

(3) Έναρξη και συγχρηματοδότηση έργων συνεργατικής έρευνας και καινοτομίας με προοπτική εφαρμογής στην αγορά εντός 2-3 ετών.

1.4.3.     Αναμενόμενο(-α) αποτέλεσμα(-τα) και επιπτώσεις

Προσδιορίζονται τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) στοχευόμενους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Το πρόγραμμα AAL θα συνδυάσει ενωσιακούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους για την επιδίωξη καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ που θα εξασφαλίσουν στους Ευρωπαίους ηλικιωμένους πολίτες αυτονομία και ευγηρία, ενώ θα συμβάλει στη συνολική βιωσιμότητα της περίθαλψής τους, καθώς και στην παροχή νέων οικονομικών ευκαιριών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης είναι ουσιαστική επειδή:

Η παρέμβαση της Ένωσης θα καταστήσει δυνατό ένα νέο νομικό πλαίσιο όπου η ενωσιακή και η εθνική χρηματοδότηση μπορούν να συνδυάζονται στο πλαίσιο κοινής στρατηγικής για την τόνωση διεθνούς συνεργατικής Ε&Α και έργων καινοτομίας, ιδίως με τη συμμετοχή ΜΜΕ. Τούτο δεν θα ήταν εφικτό με χρήση των υφιστάμενων δομών.

Το πρόγραμμα AAL θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της γήρανσης, προωθώντας την εμφάνιση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους, την αυτονομία τους και περιορίζοντας το κόστος της περίθαλψής τους. Τούτο θα πραγματοποιηθεί με συνεκτικό και όχι αποσπασματικό τρόπο, με μεγαλύτερη κρίσιμη μάζα προς την κατεύθυνση οικονομικά αποδοτικότερων και διαλειτουργικών λύσεων.

Η βιομηχανία και ιδίως οι ΜΜΕ θα υποστηριχθούν αποτελεσματικότερα μέσω της κρίσιμης μάζας και μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων. Εξάλλου, θα είναι δυνατή η προσαρμογή λύσεων AAL σε κοινωνικές προτιμήσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις εθνικού/περιφερειακού χαρακτήρα. Τούτο είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για την εμπορική εκμετάλλευση και την ανάπτυξη των αγορών, εξασφαλίζοντας επίσης ιδιαίτερα τη δυνητική συμμετοχή των ΜΜΕ.

Τέλος, ο προτεινόμενος μηχανισμός θα δημιουργήσει κίνητρα για αυξημένες εθνικές και βιομηχανικές επενδύσεις σε Ε&Α και καινοτομία στο πεδίο των ΤΠΕ και της γήρανσης, συμβάλλοντας έτσι στο στόχο της δαπάνης του 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για Ε&Α.

Στο παρόν δημοσιονομικό δελτίο δεν λαμβάνεται υπόψη η μακροοικονομική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία που θα προκύψει από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος για την ευγηρία.

1.4.4.     Δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων

Προσδιορίζονται οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

Οι δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων που ορίζονται στον ειδικό στόχο του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020» παρακολουθούνται και αναφέρονται στην Επιτροπή σε ετήσια βάση από την ειδική δομή διαχείρισης.

Αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα, τα οποία και θα αποτιμηθούν με σχετικούς δείκτες:

Τόνωση επενδύσεων και εθνικών προσπαθειών· μέσω παροχής επενδυτικών κινήτρων με βάση κοινές στρατηγικές και υλοποίηση.

Δείκτες: (i) αριθμός συμμετεχουσών χωρών· (ii) αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές από τα συμμετέχοντα κράτη· (iii) εθνικοί πόροι που δεσμεύονται και δαπανώνται για έργα του κοινού προγράμματος· (iv) επενδύσεις του κλάδου και άλλων ενδιαφερομένων στο πλαίσιο της συμμετοχής και συγχρηματοδότησης έργων.

Βελτίωση σε ευρωπαϊκή κλίμακα της συνοχής της Ε&Α και της καινοτομίας σε ΤΠΕ για την ευγηρία σε όλη την Ευρώπη· χάρη στην άρση του σημερινού κατακερματισμού των προσπαθειών, με την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και κοινών προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, με τη δημιουργία κρίσιμης μάζας.

Δείκτες: Ο στόχος αυτός θα έχει επιτευχθεί εκ των πραγμάτων όταν το κοινό πρόγραμμα λειτουργήσει πλήρως, με τη συμμετοχή σημαντικού αριθμού χωρών.

Αποτελεσματικότητα του προγράμματος· μέσω της βεβαιότητας ως προς τη διάθεση εθνικών πόρων, της ύπαρξης κεντρικού μηχανισμού υποβολής προτάσεων, αξιολόγησης και επιλογής, καθώς και με τη διάθεση εύχρηστου μηχανισμού για ευρωπαϊκή συνεργατική, εφαρμοσμένη και αγοραστρεφή έρευνα και καινοτομία βάσει των οικείων εθνικών κανόνων. Τούτο αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε νέα και αποτελεσματικότερη υποστήριξη των συμμετεχόντων, ιδίως των ΜΜΕ, επομένως μεγαλύτερες επενδύσεις στον κλάδο και συντόμευση του χρόνου διάθεσης στην αγορά και της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων.

Δείκτες: (v) χρονικό διάστημα μεταξύ της υποβολής της πρότασης και της δρομολόγησης του έργου· (vi) αριθμός συμμετεχουσών ΜΜΕ· (vii) γενικά έξοδα για τη διεξαγωγή του κοινού προγράμματος.

Σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και η συμβολή σε καίριους στόχους πολιτικής: αυτά θα μετρηθούν μαζί με τους λοιπούς παρουσιαζόμενους δείκτες ως μέρος της προγραμματισμένης ανεξάρτητης ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης.

1.5.        Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

1.5.1.     Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Το πρόγραμμα AAL θα συνδυάσει ενωσιακούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους για την επιδίωξη καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ που θα εξασφαλίσουν στους Ευρωπαίους ηλικιωμένους πολίτες αυτονομία και ευγηρία, ενώ θα συμβάλει στη συνολική βιωσιμότητα της περίθαλψής τους, καθώς και στην παροχή νέων οικονομικών ευκαιριών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

1.5.2.     Προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της ΕΕ

Η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης είναι ουσιαστική επειδή:

· Η παρέμβαση της Ένωσης θα καταστήσει δυνατή τη συνέχιση του υφιστάμενου προγράμματος όπου η ενωσιακή και η εθνική χρηματοδότηση μπορούν να συνδυάζονται στο πλαίσιο κοινής στρατηγικής για την τόνωση διεθνούς συνεργατικής Ε&Α και έργων καινοτομίας, ιδίως με τη συμμετοχή ΜΜΕ. Τούτο δεν θα ήταν εφικτό υπό τις υφιστάμενες δομές.

· Το πρόγραμμα AAL θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της γήρανσης, προωθώντας την εμφάνιση νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την αυτόνομη διαβίωση των ηλικιωμένων, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους, την αυτονομία τους και περιορίζοντας το κόστος της περίθαλψής τους. Τούτο θα πραγματοποιηθεί με συνεκτικό και όχι αποσπασματικό τρόπο, με μεγαλύτερη κρίσιμη μάζα προς την κατεύθυνση οικονομικά αποδοτικότερων και διαλειτουργικών λύσεων.

· Η βιομηχανία και ιδίως οι ΜΜΕ θα υποστηριχθούν αποτελεσματικότερα μέσω της κρίσιμης μάζας και μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ανάπτυξη διαλειτουργικών λύσεων. Εξάλλου, θα είναι δυνατή η προσαρμογή λύσεων AAL σε κοινωνικές προτιμήσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις εθνικού/περιφερειακού χαρακτήρα. Τούτο είναι σημαντικό προαπαιτούμενο για την εμπορική εκμετάλλευση και την ανάπτυξη των αγορών, εξασφαλίζοντας επίσης ιδιαίτερα τη δυνητική συμμετοχή των ΜΜΕ.

· Τέλος, ο προτεινόμενος μηχανισμός θα δημιουργήσει κίνητρα για αυξημένες εθνικές και βιομηχανικές επενδύσεις σε Ε&Α και καινοτομία στο πεδίο των ΤΠΕ και της γήρανσης, συμβάλλοντας έτσι στο στόχο της δαπάνης του 3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για Ε&Α.

Στο παρόν δημοσιονομικό δελτίο δεν λαμβάνεται υπόψη η μακροοικονομική προστιθέμενη αξία για την ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία που θα προκύψει από την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του προγράμματος AAL.

1.5.3.     Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Βάσει της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προηγούμενου ΚΠ AAL που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του ΠΠ7, έχουν αντληθεί τα ακόλουθα διδάγματα:

· Το πρόγραμμα AAL πρέπει να συνεχιστεί, καθώς παρέχει σαφή προστιθέμενη αξία, ιδίως για τις ΜΜΕ, δημιουργώντας την απαραίτητη κρίσιμη μάζα στην έρευνα και την καινοτομία για την ευγηρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεισφέροντας στην είσοδο σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.

· Πρέπει να εστιάσει στον τρόπο με τον οποίο οι περιφερειακοί παράγοντες καινοτομίας (κυρίως οι ΜΜΕ) μπορούν να κατανοήσουν και να λειτουργήσουν μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά.

· Θα πρέπει να βελτιώσει την επιχειρησιακή απόδοση, ιδίως σχετικά με το χρόνο που απαιτείται για τις επιχορηγήσεις και την πραγματοποίηση πληρωμών.

· Θα πρέπει να βελτιώσει τη συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών και ιδίως των τελικών χρηστών στις προδιαγραφές της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και στην αξιολόγηση, από τα πρώιμα στάδια σχεδιασμού του έργου.

Τα διδάγματα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση του προγράμματος AAL2.

1.5.4.     Συμβατότητα και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα κατάλληλα μέσα

Η πρώτη ευρωπαϊκή σύμπραξη καινοτομίας με θέμα την ενεργό και υγιή γήρανση (ΕΣΚ AHA)[23] προσδοκά ότι οι λύσεις ΤΠΕ θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της σχετικά με την αύξηση της διάρκειας υγιούς ζωής κατά 2 χρόνια έως το 2020, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων περίθαλψης στην Ευρώπη. Το στρατηγικό σχέδιο υλοποίησής της (SIP) καθορίζει προτεραιότητες για την επιτάχυνση και την κλιμάκωση της καινοτομίας στον τομέα της ενεργού και υγιούς γήρανσης σε όλη την Ευρώπη, στους τρεις τομείς της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας, της περίθαλψης και της θεραπείας, καθώς και της ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης. Η δρομολόγηση από το Συμβούλιο της ΕΣΚ AHA ενισχύει τη σημασία του προγράμματος AAL για το μέλλον και την παρακολούθησή του. Το πρόγραμμα AAL αποτελεί σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης του SIP, καθώς εστιάζει στο τμήμα της «κοιλάδας του θανάτου» της αλυσίδας καινοτομίας. Το πρόγραμμα AAL επωφελείται επίσης από την ΕΣΚ, διότι η ΕΣΚ θα επιταχύνει τη δημιουργία αγοράς, την απορρόφηση σε μεγάλη κλίμακα και θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση των συνθηκών στα όρια της αγοράς: στην τυποποίηση και τη διαλειτουργικότητα, παραδείγματος χάριν, που δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα AAL, αλλά αναφέρονται στην αξιολόγηση και τις διαβουλεύσεις ως φραγμοί στην ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα AAL συμπληρώνεται από σημαντικές εθνικές πρωτοβουλίες, όπως μια εθνική πρωτοβουλία για το πρόγραμμα AAL και τη γήρανση στη Γερμανία, μια πλατφόρμα καινοτομίας για την υποβοηθούμενη αυτόνομη διαβίωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια πλατφόρμα καινοτομίας για τη γήρανση στη Γαλλία.

Με αυτά τα αλληλένδετα προγράμματα που καλύπτουν από κοινού σημαντικό μέρος της αλυσίδας έρευνας και καινοτομίας, η Ευρώπη διαθέτει σε παγκόσμια κλίμακα μοναδική ισχύ στις ΤΠΕ που αφορούν την ευγηρία. Το πρόγραμμα AAL συμπληρώνει καταλλήλως τις πιο μακροπρόθεσμες ΤΠΕ και την έρευνα για τη γήρανση στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και οι βασισμένες σε ΤΠΕ λύσεις τις οποίες προσφέρει μπορούν να μετατραπούν σε δραστηριότητες καινοτομίας και επικύρωσης της αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020».

Το πρόγραμμα AAL είναι επίσης συμπληρωματικό της πρωτοβουλίας κοινού προγραμματισμού (JPI)[24] «Περισσότερα και καλύτερα χρόνια ζωής» για τη δημογραφική αλλαγή, στην οποία συμμετέχουν 13 ευρωπαϊκές χώρες για την αντιμετώπιση των νέων επιστημονικών γνώσεων για τη μελλοντική χάραξη πολιτικής για τη γήρανση, βάσει ενός μεγάλου εύρους ερευνητικών επιστημών. Το πρόγραμμα AAL μπορεί να αποτελέσει πλαίσιο εφαρμογής για τη διεπιστημονική έρευνα της JPI και να τροφοδοτήσει το ερευνητικό θεματολόγιο της JPI με εμπειρίες των χρηστών, με παράλληλη κοινή χρήση ερευνητικών μεθόδων, όπως είναι η προσέγγιση που αφορά τη διάρκεια της ζωής

Στην πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με το στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) για την περίοδο 2014-2020, η «καινοτομία για υγιή διαβίωση και ενεργό γήρανση» αποτελεί ένα από τα θέματα προτεραιότητας των κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (KIC) του EIT το 2014-2015.

Αυτές οι δύο πρωτοβουλίες, αν συνδυαστούν, καλύπτουν ένα μεγάλο τμήμα της αλυσίδας από τη βασική έρευνα έως την απορρόφηση από την αγορά, όπως δείχνουν διάφορες ανεξάρτητες αξιολογήσεις των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, καθώς και έγγραφα πολιτικής της ΕΕ.

1.6.        Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

X Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

– Η πρόταση/πρωτοβουλία ισχύει από την 01/01/2014 έως την 31/12/2023

– Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το 2014 μέχρι το 2020 σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και από το 2014 έως το 2023 σε πιστώσεις πληρωμών.

¨ Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ,

– και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7.        Προβλεπόμενος(-οι) τρόπος(-οι) διαχείρισης[25]

¨ Κεντρική άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

Χ Κεντρική έμμεση διαχείριση με ανάθεση εκτελεστικών καθηκόντων σε:

– ¨  εκτελεστικούς οργανισμούς

– ¨  οργανισμούς που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση[26]

– X  εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας

– ¨  πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δημοσιονομικού κανονισμού

¨ Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

¨ Αποκεντρωμένη διαχείριση με τρίτες χώρες

¨ Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να προσδιοριστεί)

Εάν σημειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρέχονται λεπτομέρειες στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

Για τη διαχείριση της πρωτοβουλίας έχει συσταθεί και διοικείται από τις συμμετέχουσες χώρες μια ειδική εκτελεστική δομή με τίτλο Ένωση για την Υποβοηθούμενη από το Περιβάλλον Αυτόνομη Διαβίωση (AALA). Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης στην πρωτοβουλία θα παρέχεται μέσω του οργανισμού αυτού. Εθνικοί φορείς χρηματοδότησης ή τα εξουσιοδοτημένα όργανά τους θα διαχειρίζονται τη χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ και θα συνάπτουν συμφωνίες επιχορήγησης με οργανισμούς για τη λήψη οικονομικής συνδρομής για δραστηριότητες συνεργατικής έρευνας και καινοτομίας.

Παρατηρήσεις:

Η χρηματοοικονομική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταβάλλεται στην ειδική δομή διαχείρισης που συστήνεται από τα κράτη μέλη και η οποία θα διαχειριστεί το πρόγραμμα. Η καταβολή της συνεισφοράς της Ένωσης θα εξαρτάται από την έγκριση του προγράμματος εργασιών και από τις αντίστοιχες εθνικές δημοσιονομικές δεσμεύσεις.

Η οργανωτική διάρθρωση του προγράμματος AAL αποτελείται από τις ακόλουθες οντότητες:

Η AAL Association που συστάθηκε ως ειδική διοικητική δομή από τα συμμετέχοντα κράτη θα υπογράψει συμφωνία ανάθεσης αρμοδιοτήτων και συμφωνίες ετήσιας μεταβίβασης κονδυλίων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λήψη της ετήσιας χρηματοδότησης από το πρόγραμμα-πλαίσιο. Θα είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος AAL και επικεφαλής της θα είναι ένας διευθυντής ο οποίος θα είναι νομικός εκπρόσωπος της Ένωσης.

Η AAL Association θα είναι υπεύθυνη για όλες τις δραστηριότητες του προγράμματος AAL. Στους σκοπούς της AAL Association περιλαμβάνονται η διαχείριση συμβάσεων και του προϋπολογισμού, η κατάρτιση των ετησίων προγραμμάτων εργασιών, η οργάνωση των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων, η διεκπεραίωση της αξιολόγησης και η κατάταξη των έργων. Επιπλέον, επιβλέπει την παρακολούθηση των έργων και μεταβιβάζει τις πληρωμές των συνεισφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις καθορισμένες εθνικές υπηρεσίες του προγράμματος. Διοργανώνει επίσης δραστηριότητες διάδοσης.

Η διοίκηση της AAL Association ασκείται από τη γενική συνέλευση. Η γενική συνέλευση είναι το όργανο του προγράμματος AAL που λαμβάνει τις αποφάσεις, διορίζει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και επιβλέπει την υλοποίηση του προγράμματος AAL, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των ετήσιων προγραμμάτων εργασιών, της κατανομής της εθνικής χρηματοδότησης σε έργα και των αιτήσεων προσχώρησης νέων μελών. Λειτουργεί στη βάση της αρχής «μια χώρα μια ψήφος» και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία. Στις συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης η Επιτροπή συμμετέχει με καθεστώς παρατηρητή.

Το διοικητικό συμβούλιο της AALA – αποτελούμενο από έναν διευθυντή και δύο υποδιευθυντές (εναλλακτικά έναν υποδιευθυντή και έναν ταμία) – εκλέγεται για να αναλάβει τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες διαχείρισης, όπως η κατάρτιση του προϋπολογισμού, η διαχείριση του προσωπικού και η σύναψη συμβάσεων. Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ένωσης και είναι υπόλογο στη γενική συνέλευση.

Οι εθνικές υπηρεσίες διαχείρισης προγράμματος εξουσιοδοτούνται από τα συμμετέχοντα κράτη να αναλάβουν εργασίες που συνδέονται με τη διαχείριση των έργων και με τα διοικητικά και νομικά ζητήματα που αφορούν τους εθνικούς εταίρους έργων, καθώς και να παρέχουν υποστήριξη κατά την αξιολόγηση και τη διαπραγμάτευση των προτάσεων. Εργάζονται υπό την επιτήρηση της AAL Association.

Ένα συμβουλευτικό όργανο, απαρτιζόμενο από εκπροσώπους του κλάδου και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, διατυπώνει συστάσεις ως προς τις προτεραιότητες και τα αντικείμενα των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος AAL

2.           ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2.1.        Διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

Προσδιορίζονται η συχνότητα και οι όροι.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων 2020», η υλοποίηση του προγράμματος AAL παρακολουθείται σε ετήσια βάση και σχετική έκθεση υποβάλλεται ετησίως από την ειδική δομή διαχείρισης στην Επιτροπή, κατά περίπτωση. Η παρακολούθηση του προγράμματος πραγματοποιείται μέσω ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλονται από την ειδική δομή διαχείρισης. Περιλαμβάνουν αναλυτική επισκόπηση της υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τους δείκτες που παρουσιάζονται στην παράγραφο 1.4.4.

Ενδιάμεση αξιολόγηση θα διενεργηθεί μετά από 3 έτη λειτουργίας με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και θα καλύψει: (1) την υλοποίηση του προγράμματος προς την περαιτέρω επιστημονική, διαχειριστική και χρηματοδοτική ολοκλήρωση· (2) την προστιθέμενη αξία και αποτελεσματικότητα του κοινού προγράμματος ως προς την επίτευξη των στόχων του. Τελική αξιολόγηση από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες θα διενεργηθεί στο τέλος του προγράμματος.

2.2.        Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

2.2.1.     Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

1) Οι βασικοί κίνδυνοι αφορούν την ικανότητα της ειδικής εκτελεστικής δομής να διαχειριστεί τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της Ένωσης και την αποτελεσματική παρακολούθηση των εθνικών υπηρεσιών που συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του προγράμματος.

2) Ένας άλλος κίνδυνος συνίσταται στην αποτελεσματική προστασία από απάτες και πιθανές οικονομικές ζημίες λόγω της μεγάλης συμμετοχής ΜΜΕ και της έμμεσης κεντρικής διαχειριστικής προσέγγισης.

3) Ένας τρίτος κίνδυνος αφορά την ικανότητα των συμμετεχουσών χωρών να χρηματοδοτήσουν αποτελεσματικά τη συμβολή τους στο πρόγραμμα.

2.2.2.     Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) ελέγχου

Σχετικά με τους κινδύνους αριθ. 1 και 2, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 2.3.

Σχετικά με τον κίνδυνο 3, υπάρχει ασφαλιστική δικλείδα που εξασφαλίζει ότι τα κεφάλαια της ΕΕ αποδεσμεύονται μόνο βάσει αποδεικτικών στοιχείων των εθνικών οικονομικών υποχρεώσεων τόσο σε επίπεδο ετήσιας μεταβίβασης χρηματοδοτικής συμφωνίας όσο και σε επίπεδο πληρωμών προς τους εθνικούς συμμετέχοντες στα έργα του κοινού προγράμματος. Μια άλλη ασφαλιστική δικλείδα είναι ότι η χρηματοδότηση από την ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης που προβλέπεται στο πρόγραμμα και η στήριξη διοικητικών δαπανών από την ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 6% της συνολικής συνεισφοράς της ΕΕ.

2.2.3.     Κόστος και οφέλη των ελέγχων και πιθανό ποσοστό μη συμμόρφωσης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης για το πρόγραμμα, το σύστημα ελέγχου που έχει θεσπιστεί για την υλοποίηση του προγράμματος θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει εύλογη βεβαιότητα για την επίτευξη κατάλληλης διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των πράξεων, καθώς και τη νομιμότητα και την κανονικότητα των υποκείμενων συναλλαγών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα του προγράμματος AAL ως σύμπραξης ιδιωτικού-δημοσίου τομέα. Το σύστημα ελέγχου διασφαλίζει την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνης και ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις διοικητικές και λοιπές δαπάνες των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως για τους συμμετέχοντες, ώστε να συμβάλει καλύτερα στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020».

2.3.        Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

Προσδιορίζονται τα υφιστάμενα ή προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Το άρθρο 3 της απόφασης περί σύστασης του προγράμματος AAL ορίζει ότι η συνδρομή της Ένωσης εξαρτάται από τη συμμόρφωση της AAL Association με τις προϋποθέσεις υποβολής εκθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. Σύμφωνα με το άρθρο 8, η Επιτροπή μπορεί να σταματήσει, να μειώσει ή να αναστείλει τη συνδρομή της.

Η συμφωνία ανάθεσης που θα συναφθεί μεταξύ της Επιτροπής και της AALA σύμφωνα με το άρθρο 61 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, θα προβλέπει ότι η Επιτροπή θα επιβλέπει τις δραστηριότητες της AALA, ιδίως μέσω της διεξαγωγής ελέγχων.

Επιπλέον μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της αναλυτικής συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και της ειδικής διαχειριστικής δομής.

3.           ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

3.1.        Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(-ές) των δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

Υφιστάμενες γραμμές προϋπολογισμού

Κατά σειρά τομέων πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Γραμμή προϋπολογισμού || Είδος δαπανών || Συνεισφορά

Αριθμός 09 04 03 01 Βελτίωση της δια βίου υγείας και ευζωίας για όλους || ΔΠ/ΜΔΠ ([27]) || χωρών της ΕΖΕΣ[28] || υποψηφίων χωρών[29] || τρίτων χωρών || κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 1 στοιχείο αα) του δημοσιονομικού κανονισμού

1A || || ΔΠ/ΜΔΠ || ΝΑΙ || ΝΑΙ || ΝΑΙ || ΝΑΙ

3.2.        Εκτιμώμενες επιπτώσεις στις δαπάνες

3.2.1.     Συνοπτική παρουσίαση των εκτιμώμενων επιπτώσεων στις δαπάνες

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Τομέας πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου: || Αριθμός || [Ονομασία……………...…………………………………………………….]

ΓΔ: CNECT || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 || ΣΥΝΟΛΟ

Ÿ Επιχειρησιακές πιστώσεις || || || || || || || || || || ||

Αριθμός 09 04 03 01 || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (1) || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || || || || 175

Πληρωμές || (2) || 2,7 || 10 || 17,3 || 24,7 || 24,7 || 24,7 || 24,7 || 23,2 || 15,8 || 7,2 || 175

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (1α) || || || || || || || || || || ||

Πληρωμές || (2α) || || || || || || || || || || ||

Πιστώσεις διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο για τα ειδικά προγράμματα[30] || || || || || || || || || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού || || (3) || || || || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για την ΓΔ CNECT || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =1+1α +3 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || || || || 175

Πληρωμές || =2+2α +3 || 2,7 || 10 || 17,3 || 24,7 || 24,7 || 24,7 || 24,7 || 23,2 || 15,8 || 7,2 || 175

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (4) || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || || || || 175

Πληρωμές || (5) || 2,7 || 10 || 17,3 || 24,7 || 24,7 || 24,7 || 24,7 || 23,2 || 15,8 || 7,2 || 175

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο για τα ειδικά προγράμματα || (6) || 0,008 || 0,008 || 0,038 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,038 || || || || 0,116

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 1A του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =4+ 6 || 25,008 || 25,008 || 25,038 || 25008 || 25,008 || 25,008 || 25,038 || || || || 175,116

Πληρωμές || =5+ 6 || 2,708 || 10,008 || 17,338 || 24,708 || 24,708 || 24,708 || 24,738 || 23,2 || 15,8 || 7,2 || 175,116

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους του ενός τομείς:

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Αναλήψεις υποχρεώσεων || (4) || || || || || || || || || || ||

Πληρωμές || (5) || || || || || || || || || || ||

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από το κονδύλιο για τα ειδικά προγράμματα || (6) || || || || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων υπό τους ΤΟΜΕΙΣ 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ποσό αναφοράς) || Αναλήψεις υποχρεώσεων || =4+ 6 || 25,008 || 25,008 || 25,038 || 25,008 || 25,008 || 25,008 || 25,038 || || || || 175,116

Πληρωμές || =5+ 6 || 2,708 || 10,008 || 17,338 || 24,708 || 24,708 || 24,708 || 24,738 || 23,2 || 15,8 || 7,2 || 175,116

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 5 || «Διοικητικές δαπάνες»

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 || ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: CNECT || || || ||

Ÿ Ανθρώπινοι πόροι || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || || || || 1,834

Ÿ Άλλες διοικητικές δαπάνες || 0.024 || 0.024 || 0.024 || 0.024 || 0.024 || 0.024 || 0.024 || || || || 0.168

ΣΥΝΟΛΟ ΓΔ CNECT || Πιστώσεις || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || || || || 2.002

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || (Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων= Σύνολο πληρωμών) || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || 0,286 || || || || 2.002

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

|| || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || || || || ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων  των ΤΟΜΕΩΝ 1έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Αναλήψεις υποχρεώσεων || 25,294 || 25,294 || 25,324 || 25,294 || 25,294 || 25,294 || 25,324 || || || || 177,118

Πληρωμές || 2,994 || 10,294 || 17,624 || 24,994 || 24,994 || 24,994 || 25,024 || 23,2 || 15,8 || 7,2 || 177,118

3.2.2.     Εκτιμώμενη επίπτωση στις επιχειρησιακές πιστώσεις

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

Αναγράφονται οι στόχοι και η υλοποίηση ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || ΣΥΝΟΛΟ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τύπος[31] || Μέσο κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Αριθμός || Κόστος || Συνολικός αριθμός || Συνολικό κόστος

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 1[32]… || || || || || || || || || || || || || ||

Υλοποίηση 1 || Θέσπιση και λειτουργία κοινού προγράμματος (*) || 1,5/ έτος || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 7

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 1 || 1,5 || 7

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 2… || || || || || || || || || || || || || ||

Υλοποίηση 2 || Υποστηρικτική δράση || 0,200 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 35

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 5 || 1 || 35

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 3… || || || || || || || || || || || || || ||

Υλοποίηση 3 || Έργα (*) || 2 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 3 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5 || 25 || 23,5

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ || || 25 || || 25 || || 25 || || 25 || || 25 || || 25 || || 25

(*)        Το κόστος της κεντρικής διαχείρισης του κοινού προγράμματος AAL θα υποστηριχθεί με έως και 6% της συνεισφοράς της ΕΕ και θα συμπεριλαμβάνει δαπάνες της αξιολόγησης της πρότασης.

(**)      Εάν υποτεθεί συνολικό κόστος 4 εκατομμυρίων ευρώ κατά μέσο όρο ανά έργο, εκ των οποίων το 50% θα καλυφθεί από δημόσιους πόρους, κατανεμημένο μεταξύ της ΕΕ και των συμμετεχόντων κρατών, σύμφωνα με την αναλογία μεταξύ των αντίστοιχων ετήσιων αναλήψεων υποχρεώσεων (εκτιμώμενο ~ 40-50%).

3.2.3.     Εκτιμώμενη επίπτωση στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως

3.2.3.1.  Σύνοψη

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

εκατομμύρια ευρώ (με τρία δεκαδικά ψηφία)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 || ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || || || || || || || || ||

Ανθρώπινοι πόροι || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || 0,262 || || || || 1,834

Άλλες διοικητικές δαπάνες || 0.180 || 0.180 || 0.180 || 0.180 || 0.180 || 0.180 || 0.180 || || || || 1.260

Υποσύνολο ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 0,442 || 0,442 || 0,442 || 0,442 || 0,442 || 0,442 || 0,442 || || || || 3,094

Εκτός ΤΟΜΕΑ 5[33] του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || || || || || || || || ||

Ανθρώπινοι πόροι || || || || || || || || || || ||

Άλλες δαπάνες διοικητικής φύσης || 0,008 || 0,008 || 0,038 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,038 || || || || 0,116

Εκτός υποσυνόλου ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 0,008 || 0,008 || 0,038 || 0,008 || 0,008 || 0,008 || 0,038 || || || || 0,116

ΣΥΝΟΛΟ || 0,450 || 0,450 || 0,480 || 0,450 || 0,450 || 0,450 || 0,480 || || || || 3,210

Οι ανάγκες σε διοικητικές πιστώσεις θα καλυφθούν από τις πιστώσεις της ΓΔ που έχουν ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή με ανακατανομή εντός της ΓΔ και θα συμπληρωθούν, κατά περίπτωση, με κάθε πρόσθετο κονδύλιο που θα μπορούσε να χορηγηθεί στην αρμόδια για τη διαχείριση ΓΔ στο πλαίσιο της διαδικασίας ετήσιας χορήγησης και βάσει των ορίων του προϋπολογισμού.

3.2.3.2.  Κατ’ εκτίμηση απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Εκτίμηση που εκφράζεται σε μονάδες ισοδυνάμων πλήρους απασχόλησης

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017-2020 || Σύνολο

Ÿ Θέσεις απασχόλησης του πίνακα προσωπικού (θέσεις µόνιµων και έκτακτων υπαλλήλων) ||

ΧΧ 01 01 01 (Έδρα και γραφεία αντιπροσωπειών της Επιτροπής) || 2 || 2 || 2 || 8 || 14

XX 01 01 02 (Αντιπροσωπείες) || || || || ||

XX 01 05 01 (Έμμεση έρευνα) || || || || ||

10 01 05 01 (Άμεση έρευνα) || || || || ||

Ÿ Εξωτερικό προσωπικό (σε μονάδα ισοδύναμου πλήρους απασχόλησης: ΙΠΑ/FTE[34] ||

XX 01 02 01 (CA, INT, SNE από το «συνολικό κονδύλιο») || || || || ||

XX 01 02 02 (CA, INT, JED, LA και SNE στις αντιπροσωπείες) || || || || ||

XX 01 04 yy [35] || - στην έδρα || || || || ||

- σε αντιπροσωπείες || || || || ||

XX 01 05 02 (CA, SNE, INT – Έμμεση έρευνα) || || || || ||

10 01 05 02 (CA, SNE, INT – Άμεση έρευνα) || || || || ||

Άλλη γραμμή του προϋπολογισμού (να προσδιοριστεί) || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ || 2 || 2 || 2 || 8 || 14

XX είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού.

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους πόρους θα καλυφθούν από το προσωπικό της ΓΔ που έχει ήδη διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης ή/και που έχει ανακατανεμηθεί στο πλαίσιο της ίδιας της ΓΔ και θα συμπληρωθούν, ενδεχομένως, από όλα τα συμπληρωματικά κονδύλια που μπορεί να διατεθούν στην αρμόδια ΓΔ για τη διαχείριση της δράσης στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χορήγησης και με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι || Τα κύρια καθήκοντα που απορρέουν από τη δράση είναι: -    Συμμετοχή σε συνεδριάσεις της γενικής συνέλευσης της AAL Association ως παρατηρητή της Επιτροπής, 4 διήμερες συνεδριάσεις/έτος (σε επίπεδο διευθυντή/προϊστάμενου διοικητικής μονάδας) -    Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας και εκδηλώσεις διάδοσης 3 φορές ανά έτος (σε επίπεδο προϊστάμενου διοικητικής μονάδας) -    Διαπραγμάτευση και κατάρτιση συμβάσεων επιχορήγησης με την ειδική εκτελεστική δομή (σε επίπεδο αρμόδιου υπάλληλου για το έργο + επίπεδο βοηθού B/C) -    Παρακολούθηση της υλοποίησης + αρωγή σε ενδιάμεσες και εκ των υστέρων αξιολογήσεις (σε επίπεδο αρμόδιου υπάλληλου για το έργο) -    Δημοσιονομικός και νομικός έλεγχος της εφαρμογής του προγράμματος (επίπεδο δημοσιονομικού διαχειριστή)

Εξωτερικό προσωπικό ||

3.2.4.     Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή µε το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται αναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος αναπρογραµµατισµός, µε προσδιορισµό των σχετικών γραµµών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του μέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.[36]

Να εξηγηθεί η ανάγκη με τον προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

3.2.5.     Συνεισφορές τρίτων

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει την ελάχιστη συγχρηματοδότηση που εκτιμάται κατωτέρω:

Πιστώσεις σε εκατομμύρια ευρώ (τρία δεκαδικά ψηφία)

|| 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || 2021 || 2022 || 2023 || Σύνολο

Συμμετέχοντα κράτη || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || || || || 175

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || || || || 175

Στοιχεία συγχρηματοδότησης

Παρέχεται σταθερή συνεισφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους έως 25 εκατ. ευρώ ετησίως υπό τον όρο επένδυσης τουλάχιστον 25 εκατ. ευρώ ετησίως από τα συμμετέχοντα κράτη, τα οποία θα συνεισφέρουν τουλάχιστον 175 εκατ. ευρώ από το 2014 έως το 2020 από τους εθνικούς προϋπολογισμούς στο πρόγραμμα AAL.

Η συνεισφορά της ΕΕ στις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος AAL θα είναι κατ’ ανώτατο όριο 6% της συνολικής συνεισφοράς της Επιτροπής στο πρόγραμμα AAL.

Η κοινοτική συνεισφορά αντιπροσωπεύει σταθερό ποσοστό της συνολικής δημόσιας χρηματοδότησης από τα συμμετέχοντα εθνικά προγράμματα, σε καμία όμως περίπτωση δεν υπερβαίνει το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης του κοινού προγράμματος AAL. Το σταθερό αυτό ποσοστό ορίζεται στη σύμβαση μεταξύ της ειδικής διοικητικής δομής και της Επιτροπής και βασίζεται στην πολυετή ανάληψη υποχρεώσεων των συμμετεχόντων κρατών εταίρων και στην συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξάλλου, οι οργανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν σε έργα Ε&Α που έχουν επιλεγεί μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος θα συγχρηματοδοτήσουν τα εν λόγω έργα. Οι συνεισφορές αυτές αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

3.3.        Εκτιμώμενες επιπτώσεις στα έσοδα

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

[1]               Βλ. http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/docs/aal/interim_evaluation_report.pdf

[2]           το ποσό είναι ενδεικτικό και θα εξαρτηθεί από το τελικό νομικό δημοσιονομικό δελτίο που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και ένα ποσό για τη ΓΔ Connect που προβλέπεται για τις κοινωνιακές προκλήσεις, θέμα υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία

[3]           ΕΕ C… της …, σ. ….

[4]               COM(2010) 2020 τελικό, της 3ης Μαρτίου 2010.

[5]           ΕΕ … [ΠΠ H2020]

[6]           ΕΕ L 201 της 30.7.2008, σ. 49.

[7]               ΕΕ L 412 της 30.12.2006, σ. 1.

[8]           COM(2010) 763 τελικό, της 16ης Δεκεμβρίου 2010.

[9]           COM(2006) 571 τελικό, της 12ης Οκτωβρίου 2006.

[10]             COM(2010) 546 τελικό, της 6ης Οκτωβρίου 2012.

[11]             COM(2010) 245 τελικό, της 19ης Μαΐου 2010.

[12]          COM(2012) 83 τελικό, της 29ης Φεβρουαρίου 2012.

[13]          ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

[14]             ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

[15]          ΕΕ L … της …, σ. …. [ΚΣ H2020].

[16]          ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.

[17]             ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

[18]             ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

[19]             ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

[20]          ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

[21]             ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων - ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

[22]          Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

[23]          COM(2012) 83 τελικό της 29ης Φεβρουαρίου 2012

[24]          COM(2008) 468, προς κοινό προγραμματισμό στην έρευνα

[25]             Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[26]             Όπως αναφέρονται στο άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού.

[27]             ΔΠ= Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ= Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις

[28]          ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

[29]             Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

[30]          Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα

[31]          Υλοποιήσεις είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: (π.χ. αριθμός ανταλλαγών φοιτητών που χρηματοδοτηθήκαν, αριθμός χιλιομέτρων οδών που κατασκευάστηκαν, κ.λπ.)

[32]          Όπως περιγράφεται στο Τμήμα 1.4.2. «Ειδικός(-οί) στόχος(-οι)…»

[33]          Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες στήριξης της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «BA»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα

[34]          CA = Contract Agent (συµβασιούχος υπάλληλος), LA = Local Agent (τοπικός υπάλληλος), SNE= Seconded National Expert (αποσπασµένος εθνικός εµπειρογνώµονας), INT = Intérimaire (προσωρινό προσωπικό), JED = Jeune Expert en Délégation (νέος εµπειρογνώµονας σε αντιπροσωπεία)

[35]             Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραµµές «BA»).

[36]             Βλ. σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.