52013PC0267

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών /* COM/2013/0267 final - 2013/0141 (COD) */


Αιτιολογικη εκθεση

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η υγεία των φυτών αποτελεί βασικό παράγοντα για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία, κηπευτική και δασοκομία. Απαιτούνται υγιείς σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό για επικερδείς καλλιέργειες και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, καινοτομίας στον τομέα των φυτών και επισιτιστικής ασφάλειας. Όσον αφορά τα δέντρα και τους θάμνους, η προστασία της υγείας των φυτών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση των δασών , του τοπίου και του δημόσιου και ιδιωτικού πρασίνου της Ένωσης. Η υγεία των φυτών είναι επίσης σημαντική για την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Οι επιβλαβείς οργανισμοί από άλλες ηπείρους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Τα ευρωπαϊκά φυτά και δέντρα συνήθως δεν έχουν κατάλληλη γενετική ανθεκτικότητα έναντι αλλόχθονων επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι, επιπλέον, συχνά δεν έχουν φυσικούς εχθρούς εδώ. Όταν εισάγονται στην Ευρώπη, οι αλλόχθονες επιβλαβείς οργανισμοί προκαλούν σοβαρές οικονομικές ζημίες. Μπορούν να εγκαθίστανται σε ξενιστές που δεν είχαν μέχρι τότε προσβληθεί, να διασπείρονται γρήγορα από χώρα σε χώρα και να προκαλούν διαρκή μείωση της απόδοσης και μόνιμη αύξηση του κόστους παραγωγής και ελέγχου. Οι συχνά σοβαρές οικονομικές απώλειες υπονομεύουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκομίας. Η εγκαθίδρυση νέων επιβλαβών οργανισμών μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικούς περιορισμούς από τρίτες χώρες, πλήττοντας τις εξαγωγές της ΕΕ. Δεν μπορούν όλοι οι επιβλαβείς οργανισμοί να αντιμετωπιστούν με φυτοφάρμακα και, κατά περίπτωση, η χρήση φυτοφαρμάκων μπορεί να μην είναι επιθυμητή.

Κανονιστικό πλαίσιο

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία των φυτών έχει ως στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής γεωργίας και δασοκομίας με την πρόληψη της εισόδου και της διασποράς αλλόχθονων επιβλαβών οργανισμών. Το κύριο εργαλείο εν προκειμένω είναι η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου[1], η οποία αντικατοπτρίζει επίσης τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες στον εν λόγω τομέα. Το φυτοϋγειονομικό καθεστώς (υγείας των φυτών) της ΕΕ είναι μοναδικό, με την έννοια ότι πρόκειται για ένα ανοικτό καθεστώς: η διακίνηση φυτών και φυτικών προϊόντων προς την Ένωση και εντός της Ένωσης επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ειδικοί περιορισμοί και απαιτήσεις (π.χ. προέλευση από περιοχή ελεύθερη επιβλαβών οργανισμών ή κατάλληλη επεξεργασία). Ωστόσο, ο μεγάλος όγκος εισαγωγών από άλλες ηπείρους συνεπάγεται υψηλή πιθανότητα μελλοντικών εστιών αλλόχθονων επιβλαβών οργανισμών.

Το καθεστώς είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας, της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας του τομέα φυτικής παραγωγής της ΕΕ, καθώς και για τη διατήρηση της ανοικτής εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Ωστόσο, το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έχει επικριθεί επειδή δεν είναι σε θέση να σταματήσει την αυξανόμενη εισροή επικίνδυνων νέων επιβλαβών οργανισμών που οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου. Επιπλέον, η κλιματική αλλαγή επιτρέπει στους επιβλαβείς οργανισμούς να επιβιώσουν στην Ευρώπη, ενώ δεν θα μπορούσαν κατά το παρελθόν, και καθιστά τις καλλιέργειες και τα οικοσυστήματα ακόμη πιο ευάλωτα σε νέους επιβλαβείς οργανισμούς. Σημαντικές εστίες επικίνδυνων επιβλαβών οργανισμών λόγω των εισαγωγών κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, που πλήττουν τη δασοκομία, έχουν συμβάλει στην κοινωνική και πολιτική συνειδητοποίηση του κόστους και του αντικτύπου της ανεπαρκούς προστασίας.

Ανάλυση του προβλήματος

Αξιολόγηση του καθεστώτος (2010)[2] κατέδειξε ότι η βασική νομοθεσία πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αντιμετώπιση των εν λόγω αυξημένων κινδύνων. Τα κύρια προβλήματα που εντοπίστηκαν σχετίζονται με την ανεπαρκή εστίαση στην πρόληψη σε σχέση με τις αυξημένες εισαγωγές εμπορευμάτων υψηλού κινδύνου, την ανάγκη ιεράρχησης των επιβλαβών οργανισμών σε επίπεδο ΕΕ στα 27 κράτη μέλη, την ανάγκη για καλύτερα μέσα ελέγχου της παρουσίας και της φυσικής διασποράς των επιβλαβών οργανισμών σε περίπτωση που ενδεχομένως εισέλθουν στο έδαφος της Ένωσης, την ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των μέσων που αφορούν τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις (φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και προστατευόμενες ζώνες), καθώς και την ανάγκη πρόβλεψης πρόσθετων πόρων.

Έχει επιπλέον ανακύψει η ανάγκη να διαμορφωθεί με πιο οικολογικό τρόπο το καθεστώς, και οι στόχοι που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον έχουν αποκτήσει μεγάλη σημασία. Αυτό απαιτεί αλλαγές στη λογική παρέμβασης, και από την άποψη της χρηματοδότησης, του καθεστώτος, το οποίο μετατρέπεται από καθεστώς ιδιωτικών αγαθών για τη γεωργία σε συνδυασμένο καθεστώς δημόσιων/ιδιωτικών αγαθών για τη γεωργία, τη δασοκομία, το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο.

Η επιστημονική βάση του καθεστώτος (έρευνα, εργαστήρια) χρειάζεται να ενισχυθεί. Υπήρξε σταθερή υποβάθμιση της κλασικής φυτοπαθολογίας και της ταξινομίας των επιβλαβών οργανισμών στα πανεπιστήμια, διακυβεύοντας την υποστήριξη της επιστήμης όσον αφορά την εκτίμηση της επικινδυνότητας νέων επιβλαβών οργανισμών και την κατάλληλη διάγνωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο εργαστήριο. Εκδόθηκε εν προκειμένω δήλωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης από τον Ευρωπαϊκό και Μεσογειακό Οργανισμό Προστασίας Φυτών.

Τέλος, πρέπει να επιτευχθεί νέα ισορροπία όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους και των ευθυνών (ανάπτυξη συμπράξεων), και υπάρχει ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και μείωσης των περιττών δαπανών και διοικητικών επιβαρύνσεων. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη εκσυγχρονισμού του καθεστώτος όσον αφορά τα κίνητρα για συμμόρφωση.

Στόχος της πρότασης

Η παρούσα αναθεώρηση έχει ως στόχο να διορθώσει αυτές τις ατέλειες και να θέσει σε εφαρμογή ένα σταθερό, διαφανές και βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο το οποίο να είναι «κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται». Ο προτεινόμενος κανονισμός αντικαθιστά και καταργεί την οδηγία 2000/29/ΕΚ.

Σχέση με άλλες προτάσεις στη δέσμη

Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας δέσμης προτάσεων αναθεώρησης των πολιτικών σχετικά με την υγεία των φυτών, την ποιότητα του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, την υγεία των ζώων, τους επίσημους ελέγχους που αφορούν τα φυτά, τα ζώα, τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, καθώς και τις δαπάνες της Ένωσης για τις εν λόγω πολιτικές.

Η πρόταση ενισχύει τις συνέργειες με το καθεστώτος για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, καταργώντας παράλληλα τις αποφευκτέες αλληλεπικαλύψεις και τις περιττές επιβαρύνσεις λόγω των εν λόγω αλληλεπικαλύψεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την ένταξη των επιβλαβών οργανισμών που ρυθμίζονται επί του παρόντος από τις λεγόμενες «οδηγίες για την εμπορία των σπόρων και του πολλαπλασιαστικού υλικού» στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού για την υγεία των φυτών. Η ένταξη αυτή θα προσφέρει ευελιξία ώστε να αλλάξει το καθεστώς της ευρέως διεσπαρμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμούς, όπως ζητήθηκε από τους επαγγελματίες και τα κράτη μέλη, ούτως ώστε οι διαθέσιμοι πόροι των φυτοϋγειονομικών αρχών να χρησιμοποιούνται για τις πραγματικές προτεραιότητες της Ένωσης. Εν τω μεταξύ, η πρόταση εξασφαλίζει ότι οι υφιστάμενες πρακτικές ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά την πιστοποίηση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού για τους επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμούς μπορούν να παραμείνουν. Συνολικά, οι νέες ρυθμίσεις μεταξύ του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της ΕΕ και του καθεστώς για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό θα πρέπει να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των δύο εν λόγω καθεστώτων (μέσω της κοινής χρήσης συστημάτων πιστοποίησης, ετικετών και μητρώων) και, ως εκ τούτου, θα συμβάλουν στη μείωση της επιβάρυνσης των επαγγελματιών. Οι προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις θα απαιτήσουν, ωστόσο, την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τους επίσημους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τη συμμόρφωση των επαγγελματιών με τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία της Ένωσης, πράγμα που κάνει επί του παρόντος η οδηγία 2000/29/ΕΚ. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνονται τώρα αποκλειστικά στην πρόταση σχετικά με τους επίσημους ελέγχους (για την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004[3]). Αυτό θα επιτρέψει επίσης τη βελτίωση της συνοχής με τον νέο τελωνειακό κώδικα και την απλούστευση των διαδικασιών κατά τις εισαγωγές.

Η πρόταση δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, πράγμα που κάνει η οδηγία 2000/29/ΕΚ. Οι εν λόγω διατάξεις, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με την προτιμητέα επιλογή της εκτίμησης αντικτύπου, περιλαμβάνονται στη συνοδευτική νομοθετική πρόταση κανονισμού σχετικά με τις δαπάνες για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, που αφορά τη διαχείριση των δαπανών της Ένωσης οι οποίες σχετίζονται με την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων, και αφορούν την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

Η πρόταση είναι συμπληρωματική προς την πρόταση σχετικά με τα χωροκατακτητικά αλλόχθονα είδη που προβλέπεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

2.           Αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτιμήσεις Αντικτύπου

Διαδικασία διαβούλευσης

Στις 21 Νοεμβρίου 2008 το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της Ένωσης και να εξετάσει πιθανές τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τον αντίκτυπο των εν λόγω τροποποιήσεων[4]. Η Επιτροπή ξεκίνησε μια συνολική αξιολόγηση του καθεστώτος από την καθιέρωση της εσωτερικής αγοράς (1993)[5] και ανέθεσε την αναγκαία μελέτη σε εξωτερικό σύμβουλο[6]. Οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών συμμετείχαν στην διυπηρεσιακή διευθύνουσα ομάδα για την αξιολόγηση. Στις 23-24 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε διάσκεψη για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών σχετικά με την πρόοδο της αξιολόγησης και τη γνωμοδότησή τους σχετικά με τις προσωρινές επιλογές για το μέλλον που διαμορφώθηκαν από τον σύμβουλο. Η ανατροφοδότηση που ελήφθη διαμόρφωσε τις τελικές επιλογές και συστάσεις. Η έκθεση της αξιολόγησης[7] παρουσιάστηκε σε μια δεύτερη διάσκεψη, στις 28 Σεπτεμβρίου 2010, στην οποία έλαβαν μέρος τα ενδιαφερόμενα μέρη, το ευρύ κοινό, καθώς και εκπρόσωποι των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Παράλληλα με την εν λόγω διάσκεψη πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις συστάσεις της αξιολόγησης και το πεδίο εφαρμογής της εκτίμησης αντικτύπου που ακολούθησε.

Κατά την προετοιμασία της εκτίμησης αντικτύπου, οι επιλογές που προτάθηκαν από τον εξωτερικό σύμβουλο συζητήθηκαν με τα κράτη μέλη και με τους επικεφαλής των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών (ΕΦΥΥ) σε πολλούς γύρους συνεδριάσεων και, όσον αφορά τη συνοχή με το καθεστώς για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (ΦΑΥ), με τους προϊσταμένους των σχετικών υπηρεσιών του εν λόγω καθεστώτος και με τη σχετική ομάδα εργασίας. Πέντε ειδικές ομάδες (task force) με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή ανέλαβαν να προβούν σε περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τους κύριους τομείς των αλλαγών.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπρόσωποι οργανώσεων της βιομηχανίας και των ΜΚΟ) κλήθηκαν να διατυπώσουν τη γνώμη τους ήδη από την έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης, πριν από την έναρξη της αξιολόγησης, κατά τη μελέτη αξιολόγησης και εκ νέου κατά την εκπόνηση της εκτίμησης αντικτύπου. Δημιουργήθηκε μια ad hoc ομάδα εργασίας για την υγεία των φυτών υπό την εποπτεία της συμβουλευτικής ομάδας για την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την υγεία των φυτών. Η πρόοδος παρουσιάσθηκε και συζητήθηκε σε διάφορες συνεδριάσεις της προαναφερθείσας συμβουλευτικής ομάδας, σε άλλες συμβουλευτικές ομάδες[8] και με πρόσκληση σε συνεδριάσεις των COPA-COGECA, EUROPATAT, ESA και UNION FLEURS. Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ήταν ένα βασικό στοιχείο της μελέτης αξιολόγησης και της συμπληρωματικής οικονομικής μελέτης που ανατέθηκε σε εξωτερικό σύμβουλο. Η διαβούλευση αφορούσε αλλαγές του ίδιου του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος της ΕΕ, καθώς και στοιχεία του καθεστώτος που θα μεταφερθούν προς ή από το καθεστώς για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και το καθεστώς της ΕΕ σχετικά με τους επίσημους ελέγχους των τροφίμων και των ζωοτροφών, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό.

Οι διασκέψεις που διοργανώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης εξασφάλισαν τη συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών και τη διατύπωση των απόψεών τους σχετικά με τις συστάσεις και το πεδίο εφαρμογής της εκτίμησης αντικτύπου, τόσο προφορικά κατά τις διασκέψεις όσο και μέσω της παράλληλης δημόσιας διαβούλευσης. Μια διαβούλευση για τις προτάσεις σχετικά με τις τεχνικές αλλαγές συνδέθηκε με τη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την υγεία των φυτών στις 18 Φεβρουαρίου 2011 και επικεντρώθηκε στον προτιμητέο τρόπο υλοποίησης των αλλαγών με σημαντικό αντίκτυπο. Οι διαβουλεύσεις δημοσιεύτηκαν και στην ειδική ιστοσελίδα[9] της ΓΔ SANCO. Μια τελική διαβούλευση για τις στρατηγικές επιλογές πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2011.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή στοιχείων άρχισε με μια συνολική αξιολόγηση του καθεστώτος από τον εξωτερικό σύμβουλο από το 2009 έως το 2010. Η αξιολόγηση περιελάμβανε μια εκ των υστέρων ανάλυση του καθεστώτος για την περίοδο 1993-2008, τη συλλογή οικονομικών στοιχείων σχετικά με το κόστος και τη διοικητική επιβάρυνση για τις αρμόδιες αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, που απορρέουν από το καθεστώς, καθώς και την ανάπτυξη εκ των προτέρων επιλογών και συστάσεων για το μέλλον. Η έκθεση αξιολόγησης εκδόθηκε τον Μάιο του 2010.

Η εσωτερική διαδικασία για την ανάπτυξη της εκτίμησης αντικτύπου υποστηρίχθηκε περαιτέρω από μια δεύτερη σύμβαση με τον σύμβουλο. Η εν λόγω σύμβαση αφορούσε μια μελέτη για την ποσοτικοποίηση του κόστους και των οφελών των τροποποιήσεων του καθεστώτος, επιπλέον των στοιχείων που είχαν συλλεγεί κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. Η μελέτη αποτελούνταν από ενότητες σχετικά με την εκ των προτέρων εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου των ειδικών τεχνικών επιλογών για την αναθεώρηση της νομοθεσίας. Το πεδίο εφαρμογής των προς εξέταση θεμάτων αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ενότητες καταρτίστηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των δυνητικών συνολικών επιλογών πολιτικής. Τον Ιούλιο του 2011 παραδόθηκε από τον σύμβουλο η τελική έκθεση της μελέτης. Όπου χρειάστηκε, συλλέχθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από βιβλιογραφία, εκθέσεις μελετών και ερωτηματολόγια με σκοπό την εκτίμηση των βασικών συνεπειών που θα είχε η αλλαγή πολιτικής. Επιπλέον, αξιολογήθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες των επιλογών πολιτικής.

Εκτίμηση αντικτύπου

Διαμορφώθηκαν τέσσερις επιλογές για τη βελτίωση του καθεστώτος:

Επιλογή 1: Βελτίωση μόνο της νομικής μορφής και της σαφήνειας του καθεστώτος. Η νομοθεσία θα μετατραπεί από οδηγία σε κανονισμό και επίσης θα απλουστευθεί και θα αποσαφηνιστεί. Θα διατηρηθεί η παρούσα κατάσταση από πλευράς ουσίας.

Επιλογή 2: Ιεράρχηση, εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση της πρόληψης. Επιπλέον των ενεργειών της επιλογής 1, θα βελτιωθεί η ιεράρχηση, μέσω της μετατροπής των υφιστάμενων παραρτημάτων Ι και ΙΙ, τα οποία απαριθμούν τους καταγεγραμμένους επιβλαβείς οργανισμούς σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα από την προτεραιότητά τους για την Ένωση, σε καταλόγους με βάση τη λογική της παρέμβασης και την προτεραιότητα. Τα συστήματα σχετικά με το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και τις προστατευόμενες ζώνες θα εκσυγχρονιστούν (επιμερισμός των ευθυνών με τους επαγγελματίες) και θα αναβαθμιστούν (πεδίο εφαρμογής του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, μορφότυπος, τέλη φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου βασιζόμενα στην υποχρεωτική κάλυψη του κόστους, όπως ήδη υπάρχουν για τους ελέγχους των εισαγωγών, κανόνες για την επιτήρηση και την εκρίζωση των εστιών στις προστατευόμενες ζώνες). Η συνοχή μεταξύ του φυτοϋγειονομικού κανονισμού και του καθεστώτος για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό θα βελτιωθεί με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση του κόστους των επαγγελματιών. Θα ενισχυθεί η πρόληψη με την εισαγωγή μιας νέας διάταξης σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό υψηλού κινδύνου (φυτά προς φύτευση) που δεν έχει εγκριθεί για εισαγωγή στην Ένωση ή που υπόκεινται σε ειδικούς ενισχυμένους σωματικούς ελέγχους έως την ολοκλήρωση της ανάλυσης επικινδυνότητας, καθώς και με την κατάργηση ορισμένων απαλλαγών για αποσκευές επιβατών (να υπόκεινται σε ελέγχους χαμηλής συχνότητας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο κόστος).

Επιλογή 3: Ιεράρχηση, εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση της πρόληψης και ενίσχυση των ενεργειών για την καταπολέμηση των εστιών. Επιπλέον των ενεργειών της επιλογής 2, θα προβλεφθούν υποχρεώσεις επιτήρησης και σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης. Κατ’ αναλογία με τις ρυθμίσεις του υγειονομικού καθεστώτος για τα ζώα, η συγχρηματοδότηση της ΕΕ θα διατεθεί για την επιτήρηση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη χρηματική αποζημίωση των άμεσων ζημιών των επαγγελματιών. Τα νομικά μέσα εξάλειψης και περιορισμού θα αναπτυχθούν περαιτέρω. Ο αποκλεισμός των μέτρων σχετικά με τη φυσική διασπορά θα αρθεί.

Επιλογή 4: Ιεράρχηση, εκσυγχρονισμός και επιτάχυνση της πρόληψης και ενίσχυση των ενεργειών για την καταπολέμηση των εστιών και επέκταση του πεδίου εφαρμογής στα χωροκατακτητικά φυτά. Επιπλέον των ενεργειών της επιλογής 3, το καθεστώς θα καλύπτει επίσης τα χωροκατακτητικά φυτά, όσον αφορά τις νομικές διατάξεις για μέτρα και συγχρηματοδότηση από την ΕΕ. Τα χωροκατακτητικά φυτά (εκτός από τα παρασιτικά φυτά) δεν θα καλύπτονται στις επιλογές 1, 2 και 3.

Η εκτίμηση αντικτύπου των τεσσάρων επιλογών κατέδειξε ότι η επιλογή 3 παρέχει τον καλύτερο τρόπο για την επίτευξη των στόχων με την καλύτερη σχέση κόστους-οφέλους και βέλτιστη ισορροπία μεταξύ των στοιχείων των κρατών μελών, των επαγγελματιών και της Ένωσης. Η επιλογή 3 αναμένεται να έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην αποδοτικότητα και την οικονομική ανάπτυξη των σχετικών τομέων· αντικατοπτρίζει επίσης πιστότερα την έκβαση της διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των κρατών μελών.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ που είναι απαραίτητος για την εφαρμογή της επιλογής 3 εξασφαλίστηκε στην πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020. Οι αντίστοιχες νομικές διατάξεις περιλαμβάνονται στη νομοθετική πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση διατάξεων για τη διαχείριση των δαπανών της Ένωσης που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων, και που αφορούν την υγεία των φυτών και το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Η φύση του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος απαιτεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να μην απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που επηρεάζονται από το καθεστώς είναι ΜΜΕ, και η απαλλαγή τους εκ των προτέρων θα έθετε ουσιαστικά σε κίνδυνο τους στόχους του καθεστώτος. Ωστόσο, η πρόταση απαλλάσσει τις επιχειρήσεις που πωλούν φυτά και φυτικά προϊόντα αποκλειστικά στην τοπική αγορά από την υποχρέωση να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, τα οποία, επιπλέον, ούτως ή άλλως δεν θα απαιτούνται για τις πωλήσεις σε μη επαγγελματίες τελικούς καταναλωτές. Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα υπάρξει, βάσει του νέου κανονισμού για τους επίσημους ελέγχους, δυνατότητα ειδικών ρυθμίσεων όσον αφορά τη δυνητική επιστροφή τελών για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, στο πλαίσιο των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

Θεμελιώδη δικαιώματα

Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές, που εφαρμόζονται κατάλληλα στην εθνική τους νομοθεσία. Εντούτοις, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού περιορίζουν συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του Χάρτη, μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την προστασία του γενικού συμφέροντος της Ένωσης που αφορά ο παρών κανονισμός και, παράλληλα, τη διατήρηση της ουσίας των εν λόγω δικαιωμάτων.

Η εκρίζωση των εστιών των αλλόχθονων επιβλαβών οργανισμών μπορεί να έχει επιτυχία μόνο αν εξαλειφθούν όλες οι πηγές προσβολής. Εκτός από την εμφάνιση εστιών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις εγκαταστάσεις των επαγγελματιών, μπορεί να εμφανιστούν επίσης εστίες στο δημόσιο ή ιδιωτικό πράσινο. Στις περιπτώσεις αυτές, τα μέτρα εκρίζωσης πρέπει να καλύπτουν τα προσβεβλημένα και τα δυνητικώς προσβεβλημένα φυτά στο εν λόγω δημόσιο και ιδιωτικό πράσινο για να έχουν επιτυχία (τυχόν εναπομείναντα προσβεβλημένα φυτά θα λειτουργήσουν ως πηγή νέας προσβολής αλλού). Τούτο σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις για επίσημους ελέγχους, τους οποίους ενδεχομένως θα ακολουθήσει η επιβολή μέτρων θεραπείας ή εκρίζωσης ή ορισμένων περιορισμών ή απαγορεύσεων σχετικά με τη χρήση των φυτών. Πρόκειται για περιορισμό των άρθρων 7 και 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που αφορούν, αντίστοιχα, τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος για την επίτευξη ενός στόχου γενικού συμφέροντος, που είναι η προστασία της υγείας των φυτών στην Ένωση. Ο περιορισμός αυτός είναι αναλογικός, επειδή ο στόχος γενικού συμφέροντος δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εξασφάλιση ότι τα φυτοϋγειονομικά μέτρα τηρούνται εξίσου από όλους (η μη καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών στους ιδιωτικούς κήπους θα εκμηδένιζε τα οφέλη των μέτρων εκρίζωσης που επιβάλλονται στους επαγγελματίες και εκτελούνται στο δημόσιο πράσινο). Τα κράτη μέλη θα είναι αρμόδια να παρέχουν εύλογη αποζημίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα στους θιγόμενους πολίτες για την προκληθείσα ζημία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ουσία του δικαιώματος ιδιοκτησίας.

Οποιοσδήποτε γνωρίζει την παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας θα είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις αρμόδιες αρχές, μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή και τη φύση του σχετικού υλικού. Αυτό θα ισχύει επίσης και για τα εργαστήρια και τους ερευνητικούς οργανισμούς που συναντούν επιβλαβείς οργανισμούς στα δείγματα που τους παρέχονται. Αυτό μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να συνιστά περιορισμό του άρθρου 8 του Χάρτη, όσον αφορά το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο εν λόγω περιορισμός είναι αναγκαίος προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος δημόσιου συμφέροντος της υγείας των φυτών για την Ένωση, αφού τα κρούσματα επιβλαβών οργανισμών καραντίνας πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση εκρίζωση των εστιών. Ο περιορισμός είναι αναλογικός, διότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στη διάταξη μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητα για τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να επιτύχουν τον εντοπισμό των εστιών και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διατηρείται η ουσία του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κεφάλαιο I: Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος δεν περιλαμβάνει μη ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες των κρατών μελών, αφού οι εν λόγω περιφέρειες ανήκουν σε άλλες βιογεωγραφικές περιοχές του πλανήτη, όπου παρουσιάζονται οι επιβλαβείς οργανισμοί από τους οποίους απαιτείται προστασία των ευρωπαϊκών εδαφών των κρατών μελών. Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος περιλαμβάνει μέρος του Μακαρονησιακού Αρχιπελάγους (νήσος Μαδέρα και Αζόρες), που αποτελεί βιογεωγραφική περιοχή η οποία αλληλεπικαλύπτεται με την περιοχή της Μεσογείου, ιδίως την Ιβηρική Χερσόνησο, από άποψη φυσικής βλάστησης. Επομένως, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί το εν λόγω αρχιπελάγους στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος. Στο παράρτημα I απαριθμούνται τα εδάφη των κρατών μελών που καλύπτονται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, θεωρούνται τρίτες χώρες.

Τα χωροκατακτητικά φυτά εκτός από τα παρασιτικά φυτά (που τρέφονται με φυτά-ξενιστές) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της εκτίμησης αντικτύπου.

Παρέχονται ορισμοί, όπως απαιτείται.

Κεφάλαιο II: Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

Στην οδηγία 2000/29/ΕΚ οι επιβλαβείς οργανισμοί απαριθμούνται σε ειδικά παραρτήματα. Αντίθετα, η πρόταση καθορίζει την εννοιολογική φύση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και, στη συνέχεια, τους απαριθμεί σε εκτελεστικές πράξεις, είτε ως επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση είτε ως επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση απαιτούν μέτρα εκρίζωσης σε όλο το έδαφος της Ένωσης, ενώ για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες αυτό ισχύει μόνο εντός συγκεκριμένων προστατευόμενων ζωνών όπου δεν υπάρχουν ορισμένοι επιβλαβείς οργανισμοί, ενώ είναι γνωστό ότι υπάρχουν σε άλλα μέρη του εδάφους της Ένωσης. Η πρόταση εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να καταγράψει ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας ως επιβλαβείς οργανισμούς για την Ένωση, με μέγιστο όριο το 10% των καταγεγραμμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί θα υπόκεινται σε υψηλότερο επίπεδο υποχρεώσεων όσον αφορά την ετοιμότητα και την εκρίζωση, με παράλληλη αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη από την Ένωση για τις απαιτούμενες δράσεις. Τα κριτήρια για να αποφασιστεί κατά πόσον ένας επιβλαβής οργανισμός μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας, επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες ή επιβλαβής οργανισμός προτεραιότητας παρατίθενται στο παράρτημα II του κανονισμού. Προβλέπεται μεταφορά των επιβλαβών οργανισμών που απαριθμούνται επί του παρόντος στα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/29/ΕΚ στους κατάλληλους καταλόγους των μελλοντικών πράξεων εφαρμογής. Δεν θα γίνεται πλέον διάκριση μεταξύ των επιβλαβών οργανισμών που απαριθμούνται επί του παρόντος στο παράρτημα Ι και στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Επιπλέον, το παρόν κεφάλαιο καθορίζει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την εκρίζωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των περιοχών που υπόκεινται σε μέτρα εκρίζωσης, τις έρευνες που πρέπει να διεξάγονται για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών και την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης και σχεδίων εκρίζωσης των εστιών επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας.

Οι διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με μόνιμα μέτρα για τη διαχείριση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας που είναι καταγεγραμμένοι στο έδαφος της Ένωσης. Οι εν λόγω πράξεις μπορούν επίσης να εκδίδονται σε προσωρινή βάση για τους μη καταγεγραμμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, αν χρειάζεται, με τη διαδικασία του επείγοντος που θεσπίστηκε βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας. Τα μέσα που αναπτύσσονται στο παρόν κεφάλαιο υπάρχουν σήμερα βάσει της οδηγίας 2000/29/ΕΚ· ωστόσο, η πρόταση αναπτύσσει τα εν λόγω μέσα ρητά. Περιλαμβάνεται διάταξη που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών αυστηρότερα από ό,τι προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν περιορίζουν κατά κανένα τρόπο την ελεύθερη κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που υπόκεινται σε ρυθμίσεις στην εσωτερική αγορά.

Το κεφάλαιο καλύπτει επίσης τις διατάξεις σχετικά με τις προστατευόμενες ζώνες, οι οποίες διατηρούν το υπάρχον σύστημα, ωστόσο ρητά ενισχυμένο για να εξασφαλιστεί ότι οι προστατευόμενες ζώνες αιτιολογούνται τεχνικά και ότι οι τυχόν σχετικές εστίες επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες εκριζώνονται σωστά και εγκαίρως. Αν όχι, η προστατευόμενη ζώνη θα ανακληθεί. Με τις τροποποιήσεις αυτές, το σύστημα προστατευόμενων ζωνών της Ένωσης ευθυγραμμίζεται με το σύστημα των περιοχών που είναι ελεύθερες επιβλαβών οργανισμών που προβλέπεται από τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των φυτών (IPPC), όπως ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη του καθεστώτος και από τρίτες χώρες.

Κεφάλαιο III: Επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμοί

Οι επιβλαβείς οργανισμοί που επηρεάζουν τη σκοπούμενη χρήση των φυτών προς φύτευση, αλλά δεν απαιτούν εκρίζωση, ρυθμίζονται επί του παρόντος νομοθετικά βάσει των οδηγιών σχετικά με την εμπορία των σπόρων και του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού και, εν μέρει, βάσει του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Η πρόταση τους κατηγοριοποιεί όλους ως επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμούς στην Ένωση. Περιγράφει την εννοιολογική φύση αυτών των επιβλαβών οργανισμών και στη συνέχεια τους καταγράφει με εκτελεστικές πράξεις. Τα κριτήρια για να αποφασιστεί κατά πόσον ένας επιβλαβής οργανισμός μπορεί να χαρακτηριστεί επιβλαβής για την ποιότητα οργανισμός στην Ένωση παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ. Οι επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμοί δεν θα ρυθμίζονται, βάσει της νομοθετικής πρότασης για το φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, πέραν της συμπερίληψής τους, κατά περίπτωση, στα συστήματα πιστοποίησης.

Σχηματική παρουσίαση των διαφόρων τύπων επιβλαβών οργανισμών στην πρόταση, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για τον χαρακτηρισμό τους και των μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους.

Κεφάλαιο IV: Μέτρα όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ έχει παραρτήματα που απαριθμούν απαγορεύσεις για ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα (παράρτημα III) και ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή και κυκλοφορία εντός της Ένωσης (παράρτημα IV). Η πρόταση εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίσει τέτοιους καταλόγους με εκτελεστικές πράξεις. Οι διατάξεις του κεφαλαίου IV αφορούν επιπλέον τους κανόνες αναγνώρισης των μέτρων τρίτων χωρών ως ισοδύναμων προς τα μέτρα της Ένωσης, καθώς και τις παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις. Εξετάζονται επίσης οι αντίστοιχοι κανόνες σχετικά με την κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων προς τις προστατευόμενες ζώνες και εντός αυτών.

Νέο στο φυτοϋγειονομικό καθεστώς της Ένωσης είναι ένα άρθρο που εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την αντιμετώπιση πρωτοεμφανιζόμενων κινδύνων από ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προς φύτευση από ορισμένες τρίτες χώρες, που απαιτούν τη λήψη προστατευτικών μέτρων. Το καταγεγραμμένο φυτικό υλικό απαιτεί εντατική μακροσκοπική εξέταση και δοκιμή, ή υπαγωγή σε περίοδο καραντίνας, ή υπόκειται σε προσωρινή απαγόρευση εισαγωγής στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης μία φορά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, διενεργείται πλήρης εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία ακολουθείται από απόφαση για τη νομοθετική ρύθμιση του υλικού σε μόνιμη βάση ή την άρση των προσωρινών μέτρων.

Νέο είναι επίσης ένα άρθρο που προβλέπει τους βασικούς κανόνες για τους σταθμούς καραντίνας, όταν η χρήση των εν λόγω σταθμών απαιτείται από τον κανονισμό ή από πράξεις παραγώγου δικαίου που έχουν εκδοθεί βάσει του κανονισμού.

Η εισαγωγή στην Ένωση φυτών που υπόκεινται σε ρυθμίσεις από επιβάτες στις αποσκευές τους δεν θα εξαιρείται πλέον από τις αντίστοιχες απαιτήσεις και απαγορεύσεις. Τούτο είναι αναγκαίο διότι έχει διαπιστωθεί ότι τα φυτά σε αποσκευές επιβατών παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο για το φυτοϋγειονομικό καθεστώς της Ένωσης και θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία του καθεστώτος.

Νέο, τέλος, είναι ένα άρθρο το οποίο προβλέπει ότι οι εξαγωγές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων σε τρίτες χώρες πραγματοποιούνται είτε σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης είτε, αν το επιτρέπουν οι κανόνες της τρίτης χώρας ή αν η τρίτη χώρα συμφωνεί εν προκειμένω ρητά, μέσω διμερών συμφωνιών ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω τρίτης χώρας.

Κεφάλαιο V: Καταγραφή των επαγγελματιών και ιχνηλασιμότητα

Η πρόταση απαιτεί από τους σχετικούς επαγγελματίες να είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώο, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης τους επαγγελματίες που υποχρεούνται να καταγραφούν βάσει του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Αυτό θα μειώσει την επιβάρυνση των επαγγελματιών. Οι καταγεγραμμένοι επαγγελματίες πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα του φυτικού υλικού που έχουν υπό τον έλεγχό τους.

Κεφάλαιο VI: Πιστοποίηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων

Η οδηγία 2000/29/ΕΚ έχει παράρτημα (V) που απαριθμεί τις απαιτήσεις σχετικά με την πιστοποίηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται ή διακινούνται εντός της Ένωσης. Η πρόταση εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει τέτοιους καταλόγους με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Εξετάζονται επίσης οι αντίστοιχους κανόνες σχετικά με την πιστοποίηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εισέρχονται ή διακινούνται εντός των προστατευόμενων ζωνών.

Η πρόταση προβλέπει ότι όλα τα φυτά προς φύτευση, εκτός από ορισμένους σπόρους, απαιτούν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή τους στην Ένωση και φυτοϋγειονομικό διαβατήριο για τη διακίνησή τους εντός της Ένωσης. Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια απαιτούνται για όλες τις μεταφορές μεταξύ επαγγελματιών, αλλά όχι για τις πωλήσεις στους τελικούς μη επαγγελματίες χρήστες. Το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο θα απλουστευθεί και να εναρμονιστεί. Αντί του αριθμού παρτίδας, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να χρησιμοποιεί ολοκληρωμένο κύκλωμα, γραμμωτό κωδικό (barcode) ή ολόγραμμα, με τη βοήθεια του οποίου θα συνδέεται με τα συστήματα εσωτερικής ιχνηλασιμότητας των επαγγελματιών.

Η εξέταση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που απαιτούν φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να απαιτήσει τη χρήση συστημάτων πιστοποίησης όσον αφορά ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και/ή επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμούς, όπου η επιτόπια εξέταση κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου είναι απαραίτητη. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δημιουργηθεί χάρη στην ένταξη των επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών στον φυτοϋγειονομικό κανονισμό. Όταν απαιτούνται συστήματα πιστοποίησης βάσει του φυτοϋγειονομικού κανονισμού, προβλέπεται ότι θα χρησιμοποιούνται τα συστήματα πιστοποίησης που θα έχουν δημιουργηθεί βάσει του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. Αυτό αποκλείει τη δημιουργία διπλών συστημάτων, που θα είχε ως αποτέλεσμα διπλό κόστος για τους επαγγελματίες.

Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια εκδίδονται από καταγεγραμμένους επαγγελματίες που έχουν εξουσιοδοτηθεί εν προκειμένω από τις αρμόδιες αρχές, ή, κατόπιν αιτήματός τους, από τις αρμόδιες αρχές. Όταν το φυτικό υλικό απαιτεί φυτοϋγειονομικό διαβατήριο βάσει του φυτοϋγειονομικού κανονισμού και σήμα πιστοποίησης βάσει του προτεινόμενου κανονισμού σχετικά με το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο και το σήμα πιστοποίησης πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο. Αυτό αποκλείει το διπλό κόστος για τους επαγγελματίες, όταν η έκδοση γίνεται από τις αρμόδιες αρχές.

Προβλέπονται κανόνες σχετικά με την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των επαγγελματιών που εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και για την εξέταση του σχετικού φυτικού υλικού, ώστε να διασφαλιστεί ότι το υλικό συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις του κανονισμού.

Επίσης, προβλέπονται κανόνες σχετικά με την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των παραγωγών υλικού συσκευασίας από ξύλο οι οποίοι τοποθετούν συγκεκριμένο σήμα στο εν λόγω υλικό, κατόπιν επεξεργασίας του σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15 του «κανονισμού του υλικού συσκευασίας από ξύλο στο διεθνές εμπόριο».

Όσον αφορά τις εξαγωγές, η πρόταση προβλέπει την καθιέρωση ενός προεξαγωγικού πιστοποιητικού για τις περιπτώσεις στις οποίες το φυτικό υλικό εξάγεται από κράτος μέλος που δεν είναι το κράτος μέλος καταγωγής. Το προεξαγωγικό πιστοποιητικό θα αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο επί του παρόντος ανεπίσημο έγγραφο προσανατολισμού το οποίο συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη.

Κεφάλαιο VII: Μέτρα για τη στήριξη της εφαρμογής του κανονισμού

Η πρόταση προβλέπει τη θέσπιση ενός ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης για την κοινοποίηση και την υποβολή εκθέσεων.

Κεφάλαιο VIII: Τελικές διατάξεις

Η πρόταση προβλέπει ότι η Επιτροπή θα επικουρείται από μια νέα μόνιμη επιτροπή, η οποία θα περιλαμβάνει τις υφιστάμενες επιτροπές που ασχολούνται με την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό (αντί της υφιστάμενης μόνιμης φυτοϋγειονομικής επιτροπής).

Η πρόταση προβλέπει τροποποιήσεις του κανονισμού που θεσπίζει διατάξεις για τη διαχείριση των δαπανών που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και που αφορούν την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, ο οποίος προβλέπεται να εγκριθεί πριν από την τρέχουσα νομοθετική πρόταση. Οι τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν τη δυνατότητα της Ένωσης να συγχρηματοδοτεί μέτρα σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας (κατηγορία επιβλαβών οργανισμών που δημιουργείται στην παρούσα πρόταση) και την αποζημίωση των επαγγελματιών για τη διαφυγούσα αξίας του φυτικού υλικού που καταστρέφεται λόγω των μέτρων εκρίζωσης σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας.

Η πρόταση καταργεί έξι λεγόμενες οδηγίες καταπολέμησης που περιλαμβάνουν μέτρα καταπολέμησης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας (μύκητας καραντίνας της πατάτας Synchytrium endobioticum, κυστογόνος νηματώδης της πατάτας, καστανή σήψη της πατάτας, κορυνοβακτηρίωση της πατάτας, φυλλοδέτης των γαρυφάλλων και ψείρα του Αγίου Ιωσήφ) που είναι γνωστό ότι είναι παρόντες στην Ένωση. Νομοθετικές πράξεις τέτοιας φύσης θα εκδίδονται στο μέλλον ως πράξεις παραγώγου δικαίου βάσει του προτεινόμενου κανονισμού και όχι ως πράξεις συναπόφασης. Οι οδηγίες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς της πατάτας θα αντικατασταθούν από πράξεις παραγώγου δικαίου που θα έχουν εκδοθεί βάσει του προτεινόμενου κανονισμού, χωρίς να αλλάζει η ουσία τους. Οι οδηγίες σχετικά με τον φυλλοδέτη των γαρυφάλλων και την ψείρα του Αγίου Ιωσήφ δεν θα αντικατασταθούν.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι δημοσιονομικές διατάξεις και οι πιστώσεις για την εφαρμογή του κανονισμού έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα παρουσιαστούν στην προσεχή νομική πρόταση κανονισμού σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που συνδέονται με την τροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και που αφορούν την υγεία των φυτών και του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. Η παρούσα πρόταση δεν συνεπάγεται δαπάνες που δεν θα είναι μέρος του δημοσιονομικού δελτίου της εν λόγω νομικής πρότασης κανονισμού και δεν απαιτεί πρόσθετους ανθρώπινους πόρους.

2013/0141 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[10],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[11],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας[12] ορίζει σύστημα υγείας των φυτών.

(2)       Στις 21 Νοεμβρίου 2008 το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του εν λόγω φυτοϋγειονομικού καθεστώτος[13].

(3)       Με βάση το αποτέλεσμα της αξιολόγησης αυτής και την πείρα που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Για να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων κανόνων, η πράξη που αντικαθιστά την εν λόγω οδηγία θα πρέπει να λάβει τη μορφή κανονισμού.

(4)       Η υγεία των φυτών είναι πολύ σημαντική για τη φυτική παραγωγή, το δημόσιο και το ιδιωτικό πράσινο, τα φυσικά οικοσυστήματα, τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων και τη βιοποικιλότητα στην Ένωση. Η υγεία των φυτών απειλείται από είδη που είναι επιβλαβή για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, αποκαλούμενα εφεξής «επιβλαβείς οργανισμοί». Για την καταπολέμηση της απειλής αυτής, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα σχετικά με τον προσδιορισμό των φυτοϋγειονομικών κινδύνων που εγκυμονούν οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί και τη μείωση των κινδύνων αυτών σε αποδεκτό επίπεδο.

(5)       Η ανάγκη για τέτοια μέτρα έχει αναγνωριστεί εδώ και πολύ καιρό. Τα εν λόγω μέτρα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνών συμφωνών και διεθνών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών (IPPC), της 6ης Δεκεμβρίου 1951, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), και του νέου αναθεωρημένου κειμένου που εγκρίθηκε στη διάσκεψη του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, τον Νοέμβριο του 1997, κατά την 29η σύνοδό του. Η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος στην IPPC.

(6)       Διαπιστώθηκε ότι για τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη βιογεωγραφικοί παράγοντες, ώστε να αποφευχθεί η διασπορά επιβλαβών οργανισμών που δεν είναι παρόντες στο ευρωπαϊκό έδαφος της Ένωσης στο εν λόγω έδαφος. Κατά συνέπεια, τα μη ευρωπαϊκά εδάφη (εξόχως απόκεντρες περιφέρειες) των κρατών μελών, που αναφέρονται στο άρθρο 355 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να μην περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος των εν λόγω εδαφών. Στην περίπτωση που η κατάσταση ενός τέτοιου εδάφους ή ενός εδάφους που αναφέρεται στο άρθρο 355 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ τροποποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 355 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού εξακολουθεί να περιορίζεται στο ευρωπαϊκό τμήμα του εδάφους της Ένωσης. Οι αναφορές σε τρίτες χώρες θα πρέπει να θεωρούνται επίσης αναφορές στα εδάφη που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο.

(7)       Η οδηγία 2000/29/ΕΚ ορίζει κανόνες σχετικά με τους επίσημους ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της διασποράς τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Οι εν λόγω κανόνες ορίζονται, επί του παρόντος, από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/…. για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών, το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, [….]/2013 [Office of Publications, please insert number of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material], και τις οδηγίες 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ, 2008/120/ΕΚ and 2009/128/ΕΚ (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)[14] [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls and, in the footnote, the reference to the Official Journal] και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό.

(8)       Θα πρέπει να οριστούν κριτήρια για να επιτραπεί ο προσδιορισμός των επιβλαβών οργανισμών για τους οποίους είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα καταπολέμησης για ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί αναφέρονται ως «επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση». Θα πρέπει, επίσης, να οριστούν κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιβλαβών οργανισμών για τους οποίους είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα καταπολέμησης μόνον όσον αφορά ένα ή περισσότερα τμήματα του εν λόγω εδάφους. Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί αναφέρονται ως «επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες».

(9)       Για να είναι δυνατόν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση να επικεντρωθούν στους επιβλαβείς οργανισμούς των οποίων ο οικονομικός, περιβαλλοντικός ή κοινωνικός αντίκτυπος είναι σοβαρότερος για το έδαφος της Ένωσης ως σύνολο, θα πρέπει να καταρτιστεί ένας περιορισμένος κατάλογος των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών, οι οποίοι εφεξής αποκαλούνται «επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας».

(10)     Είναι σκόπιμο να προβλεφθούν εξαιρέσεις από την απαγόρευση εισαγωγής και διακίνησης στο εσωτερικό του εδάφους της Ένωσης επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις.

(11)     Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και έγκαιρη δράση σε περίπτωση παρουσίας επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, θα πρέπει να ισχύουν υποχρεώσεις κοινοποίησης για το κοινό, τους επαγγελματίες και τα κράτη μέλη.

(12)     Όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις κοινοποίησης συνεπάγονται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, αυτό μπορεί να συνιστά περιορισμό του άρθρου 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος και αναλογικός για την επίτευξη του στόχου δημόσιου συμφέροντος του παρόντος κανονισμού.

(13)     Ένας επαγγελματίας ο οποίος αντιλαμβάνεται την παρουσία ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας σε φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που είναι ή ήταν υπό τον έλεγχό του θα πρέπει να υποχρεούται να λάβει όλα τα μέτρα που μπορεί να είναι κατάλληλα για την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού, την απόσυρση ή την ανάκληση των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων και να πληροφορήσει εν προκειμένω την αρμόδια αρχή, άλλα πρόσωπα στην εμπορική αλυσίδα και το κοινό.

(14)     Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εκρίζωση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, όταν διαπιστώνουν την παρουσία τους στο έδαφός τους. Είναι σκόπιμο να θεσπιστούν μέτρα τα οποία να είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στην περίπτωση αυτή καθώς και οι αρχές με βάση τις οποίες πρέπει να αποφασίσουν ποια μέτρα θα λάβουν. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, που αποτελούνται από μια προσβεβλημένη ζώνη και μια ζώνη ασφαλείας.

(15)     Σε ορισμένες περιπτώσεις τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν μέτρα για την εκρίζωση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας σε φυτά σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, διότι η εκρίζωση των επιβλαβών οργανισμών μπορεί να επιτύχει μόνο αν εξαλειφθούν όλες οι πηγές προσβολής. Για τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να έχουν νόμιμη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτές. Αυτό μπορεί να αποτελέσει περιορισμό του άρθρου 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και του άρθρου 17 (δικαίωμα ιδιοκτησίας) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ο εν λόγω περιορισμός είναι αναγκαίος και αναλογικός για την επίτευξη του στόχου δημόσιου συμφέροντος του καθεστώτος, στον βαθμό που τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν εύλογη αποζημίωση σε εύλογο χρονικό διάστημα για την απώλεια της ιδιωτικής ιδιοκτησίας.

(16)     Η έγκαιρη ανίχνευση της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών είναι εξαιρετικά σημαντική για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκρίζωση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργήσουν έρευνες για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση στις περιοχές στις οποίες είναι γνωστό ότι οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι παρόντες. Με βάση τον αριθμό των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση και τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για τη διενέργεια των εν λόγω ερευνών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταρτίσουν πολυετή προγράμματα ερευνών.

(17)     Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας ή επιβεβαιωμένης παρουσίας συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, όσον αφορά ιδίως την εκρίζωση και τον περιορισμό τους, καθώς και τη δημιουργία ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, τη διενέργεια ερευνών και την εκτέλεση σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ασκήσεων προσομοίωσης και σχεδίων εκρίζωσης για τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.

(18)     Για να εξασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική ανάληψη δράσης κατά των επιβλαβών οργανισμών που δεν είναι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση αλλά για τους οποίους τα κράτη μέλη θεωρούν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμπερίληψης στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, θα πρέπει να προβλεφθούν μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη σε περίπτωση που διαπιστώσουν την παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών. Παρόμοιες διατάξεις θα πρέπει να προβλεφθούν για την Επιτροπή.

(19)     Υπό ορισμένες προϋποθέσεις τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέτρα εκρίζωσης αυστηρότερα από αυτά που απαιτούνται από τη νομοθεσία της Ένωσης.

(20)     Θα πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας όσον αφορά την πληροφόρηση του κοινού, τις έρευνες, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα σχέδια εκρίζωσης και τη συγχρηματοδότηση των μέτρων από την Ένωση, ειδικότερα.

(21)     Οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας που είναι παρόντες στο έδαφος της Ένωσης αλλά απουσιάζουν από συγκεκριμένα τμήματα του εν λόγω εδάφους που έχουν οριστεί ως «προστατευόμενες ζώνες» και η παρουσία των οποίων θα είχε μη αποδεκτό οικονομικό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο μόνο για τις εν λόγω προστατευόμενες ζώνες θα πρέπει εν προκειμένω να ορίζονται και να καταγράφονται ως «επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες». Η εισαγωγή των εν λόγω επιβλαβών στις προστατευόμενες ζώνες, η διακίνησή τους στο εσωτερικό τους και η απελευθέρωσή τους σε αυτές θα πρέπει να απαγορεύονται.

(22)     Θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την αναγνώριση, την τροποποίηση ή την ανάκληση της αναγνώρισης των προστατευομένων ζωνών, τις υποχρεώσεις διενέργειας ερευνών για τις προστατευόμενες ζώνες, και τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση που διαπιστωθεί η παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες. Σε περίπτωση διαπίστωσης της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στο εσωτερικό των αντίστοιχων προστατευόμενων ζωνών, θα πρέπει να εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες για την τροποποίηση και την ανάκληση των εν λόγω προστατευόμενων ζωνών.

(23)     Ένας επιβλαβής οργανισμός που δεν είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση θα πρέπει να αναφέρεται ως «επιβλαβής για την ποιότητα οργανισμός στην Ένωση» σε περίπτωση που ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός μεταδίδεται κυρίως μέσω συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, η παρουσία του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση έχει μη αποδεκτό οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση των εν λόγω φυτών και είναι καταγεγραμμένος ως επιβλαβής για την ποιότητα οργανισμός στην Ένωση. Για να περιοριστεί η παρουσία τέτοιων επιβλαβών οργανισμών, θα πρέπει να απαγορευθεί η εισαγωγή ή η διακίνηση, στο έδαφος της Ένωσης, των σχετικών φυτών προς φύτευση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εν λόγω καταγραφή τους.

(24)     Ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα εγκυμονούν μη αποδεκτό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστές επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση. Για κάποια από αυτά, προβλέπονται αποδεκτά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου, ενώ για άλλα όχι. Ανάλογα με την ύπαρξη αποδεκτών μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου, η εισαγωγή τους και η διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης θα πρέπει είτε να απαγορεύονται είτε να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα.

(25)     Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις από τις απαγορεύσεις ή τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να αναγνωρίσει ορισμένα μέτρα τρίτων χωρών ως ισοδύναμα προς τις απαιτήσεις για τη διακίνηση εντός του εδάφους της Ένωσης των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(26)     Οι εν λόγω απαγορεύσεις ή απαιτήσεις δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στις μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εκτός από τα φυτά προς φύτευση, για μη εμπορικούς και μη επαγγελματικούς σκοπούς, ούτε κατά την εισαγωγή και διακίνηση στις παραμεθόριες ζώνες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. Δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή και τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση και εκθέσεις. Θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες ρήτρες διασφάλισης και να παρέχονται σχετικές πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη.

(27)     Θα πρέπει να προβλεφθεί παρέκκλιση από τους κανόνες της Ένωσης για την εισαγωγή και τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση.

(28)     Το διεθνές εμπόριο των φυτών προς φύτευση με τα οποία υπάρχει περιορισμένη φυτοϋγειονομική εμπειρία μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους παρουσίας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας για τους οποίους δεν έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για να διασφαλισθεί η ταχεία και αποτελεσματική δράση κατά των νεοεμφανιζόμενων κινδύνων που συνδέονται με τα φυτά προς φύτευση που δεν υπόκεινται σε μόνιμες απαιτήσεις ή απαγορεύσεις, αλλά ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις τέτοιων μόνιμων μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να θεσπίζει προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης.

(29)     Είναι απαραίτητο να οριστούν απαγορεύσεις και ειδικές απαιτήσεις, παρόμοιες με αυτές που ισχύουν για το έδαφος της Ένωσης, όσον αφορά την εισαγωγή και τη διακίνηση στις προστατευόμενες ζώνες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που εγκυμονούν μη αποδεκτό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστές του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες.

(30)     Θα πρέπει να θεσπιστούν γενικές απαιτήσεις για τα οχήματα και τα υλικά συσκευασίας των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι ελεύθερα επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

(31)     Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν σταθμούς καραντίνας. Θα πρέπει να προβλεφθούν οι απαιτήσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό, τη λειτουργία και την εποπτεία των εν λόγω σταθμών καραντίνας καθώς και η ελευθέρωση των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων από τους εν λόγω σταθμούς. Στις περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνουν την τήρηση καταλόγων του προσωπικού και των επισκεπτών που εισέρχονται στους σταθμούς, μπορεί να συνιστούν περιορισμό του άρθρου 8 (προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός είναι αναγκαίος και αναλογικός για την επίτευξη του στόχου δημόσιου συμφέροντος του παρόντος κανονισμού.

(32)     Εφόσον απαιτείται από διμερή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτης χώρας, ή από τη νομοθεσία τρίτης χώρας, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που μεταφέρονται έξω από το έδαφος της Ένωσης στην εν λόγω τρίτη χώρα θα πρέπει να είναι συμμορφώνονται με τους κανόνες αυτούς.

(33)     Όταν, όσον αφορά ορισμένα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που μεταφέρονται έξω από το έδαφος της Ένωσης σε τρίτες χώρες, δεν ισχύει καμία διμερής φυτοϋγειονομική συμφωνία που έχει συνάψει η Ένωση με τρίτη χώρα ή/και δεν εφαρμόζεται η φυτοϋγειονομική νομοθεσία τρίτης χώρας, θα πρέπει να παρέχεται στις τρίτες χώρες προστασία από επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση λόγω της αναγνωρισμένης επιβλαβούς φύσης τους, εκτός αν ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση είναι γνωστό ότι είναι παρών στην εν λόγω τρίτη χώρα και δεν τελεί υπό επίσημο έλεγχο, ή όταν μπορεί να υποτεθεί εύλογα ότι ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση δεν πληροί τα κριτήρια για να χαρακτηρισθεί επιβλαβής οργανισμός καραντίνας για την εν λόγω τρίτη χώρα.

(34)     Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι επαγγελματίες που έχουν υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να καταγράφονται σε μητρώα που έχουν συσταθεί από τα κράτη μέλη. Για να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση, τα μητρώα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης τους επαγγελματίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... της …..……[15] [Office of Publications to insert number, title and, in a footnote, the OJ reference for the Regulation on plant reproductive material].

(35)     Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταγράφονται χωριστά για κάθε μία από τις εγκαταστάσεις αυτές.

(36)     Για τη διευκόλυνση του εντοπισμού της πηγής μιας προσβολής από επιβλαβή οργανισμό καραντίνας, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τους επαγγελματίες να τηρούν μητρώα για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που τους παρέχονται από επαγγελματίες και που παρέχουν σε άλλους επαγγελματίες. Λόγω της λανθάνουσας περιόδου ορισμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και του χρόνου που απαιτείται για τον εντοπισμό της πηγής της προσβολής, πρέπει να φυλάσσονται αρχεία για περίοδο τριών ετών.

(37)     Οι επαγγελματίες θα πρέπει επίσης να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες που να επιτρέπουν την ταυτοποίηση των μετακινήσεων των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό των εγκαταστάσεών τους.

(38)     Θα πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για την εισαγωγή από τρίτες χώρες στο έδαφος της Ένωσης και στις προστατευόμενες ζώνες ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα θα πρέπει να απαριθμούνται για λόγους σαφήνειας.

(39)     Τα εν λόγω φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της IPPC και να βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα μέτρα που αποφασίζονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών, θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τους όρους ισχύος και ακύρωσής τους.

(40)     Η διακίνηση εντός του εδάφους της Ένωσης, καθώς και προς και εντός των προστατευόμενων ζωνών, ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο εφόσον συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο βεβαιώνει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις και τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα θα πρέπει να απαριθμούνται για λόγους σαφήνειας.

(41)     Δεν θα πρέπει να απαιτούνται φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που προορίζονται για τους τελικούς χρήστες.

(42)     Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με το περιεχόμενό τους.

(43)     Τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει κατά κανόνα να εκδίδονται από τον επαγγελματία. Όταν οι επαγγελματίες δεν διαθέτουν τους πόρους για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, κατόπιν αίτησής τους, να εκδίδονται τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια από τις αρμόδιες αρχές.

(44)     Θα πρέπει να οριστούν κανόνες για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, τους ελέγχους που απαιτούνται για την έκδοση, την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των επαγγελματιών που εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια, τις υποχρεώσεις των εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών και την ανάκληση της εν λόγω εξουσιοδότησης.

(45)     Για να μειωθεί η επιβάρυνση των εξουσιοδοτημένων επαγγελματιών, οι εξετάσεις για την έκδοση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων θα πρέπει να συνδυάζονται με τις εξετάσεις που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publications to insert number of Regulation on plant reproductive material law], κατά περίπτωση.

(46)     Οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες θα πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς.

(47)     Ορισμένοι επαγγελματίες μπορεί να επιθυμούν να καταρτίσουν σχέδιο διαχείρισης των φυτοϋγειονομικών κινδύνων, ώστε να εξασφαλίσουν και να καταδείξουν ότι διαθέτουν υψηλό επίπεδο ικανοτήτων και γνώσεων σχετικά με τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους όσον αφορά τα κρίσιμα σημεία στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, και να αιτιολογήσουν τις ειδικές ρυθμίσεις ελέγχου με τις αρμόδιες αρχές. Θα πρέπει να θεσπιστούν ενωσιακοί κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο των εν λόγω σχεδίων.

(48)     Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η αντικατάσταση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων και των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών.

(49)     Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους κανόνες της Ένωσης, τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια θα πρέπει να αφαιρούνται, να ακυρώνονται και, για λόγους ιχνηλασιμότητας, να διατηρούνται.

(50)     Το διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15 του FAO ορίζει ότι το υλικό συσκευασίας από ξύλο επισημαίνεται με ειδικό σήμα, που τίθεται από δεόντως εξουσιοδοτημένους και επιτηρούμενους επαγγελματίες. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει το υπόδειγμα και το περιεχόμενο αυτού του σήματος καθώς και την εξουσιοδότηση και την εποπτεία των επαγγελματιών στο έδαφος της Ένωσης που τοποθετούν το εν λόγω σήμα.

(51)     Εφόσον αυτό απαιτείται από τρίτη χώρα, τα σχετικά φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα θα πρέπει να περνούν από το έδαφος της Ένωσης στην εν λόγω τρίτη χώρα με φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για εξαγωγή ή επανεξαγωγή. Όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις της IPPC, τα εν λόγω πιστοποιητικά πρέπει να εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, τηρώντας το περιεχόμενο των υποδειγμάτων πιστοποιητικών για εξαγωγή και επανεξαγωγή που προβλέπει η IPPC.

(52)     Όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο διακινείται μέσω περισσότερων του ενός κρατών μελών πριν εξαχθεί σε τρίτη χώρα, είναι σημαντικό το κράτος μέλος στο οποίο παρήχθησαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα να ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος μέλος που εκδίδει το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για εξαγωγή. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών είναι σημαντική για να επιβεβαιωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της τρίτης χώρας. Επομένως, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα εναρμονισμένο «προεξαγωγικό πιστοποιητικό», ώστε να εξασφαλιστεί ότι η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο.

(53)     Η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(54)     Για να εξασφαλιστεί ότι οι εξαιρέσεις για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εγκυμονεί κανέναν φυτοϋγειονομικό κίνδυνο για το έδαφος της Ένωσης ή μέρη αυτού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την εισαγωγή και την κυκλοφορία στο έδαφος της Ένωσης των σχετικών επιβλαβών οργανισμών, τις αντίστοιχες εκτιμήσεις και εγκρίσεις και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, τη λήψη μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την κοινοποίηση των εν λόγω μέτρων.

(55)     Για να εξασφαλιστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα κοινοποίησης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τις υποχρεώσεις κοινοποίησης όσον αφορά την εικαζόμενη παρουσία συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

(56)     Για να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις όσον φορά τις έρευνες σχετικά με την παρουσία επιβλαβών οργανισμών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των στοιχείων που πρέπει να καλύπτονται από τα πολυετή προγράμματα έρευνας.

(57)     Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των ασκήσεων προσομοίωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των συχνοτήτων, του περιεχομένου, του μορφοτύπου και άλλων διατάξεων που αφορούν τις ασκήσεις προσομοίωσης.

(58)     Για να εξασφαλιστεί ότι οι προστατευόμενες ζώνες ορίζονται και λειτουργούν με αξιόπιστο τρόπο, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τις έρευνες που διενεργούνται για την αναγνώριση των προστατευομένων ζωνών και για το κατά πόσον οι προστατευόμενες ζώνες συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις.

(59)     Για να εξασφαλισθεί η αναλογική και περιορισμένη εφαρμογή των εξαιρέσεων όσον αφορά την κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων προς τις παραμεθόριες ζώνες ή εντός αυτών, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με το μέγιστο εύρος των παραμεθόριων ζωνών των τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών των κρατών μελών, τη μέγιστη απόσταση της κυκλοφορίας των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός των παραμεθόριων ζωνών των τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών των κρατών μελών καθώς και τις διαδικασίες σχετικά με τη χορήγηση άδειας για την εισαγωγή και την κυκλοφορία στις παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων.

(60)     Για να αποφευχθούν φυτοϋγειονομικοί κίνδυνοι κατά τη διαμετακόμιση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τον καθορισμό του περιεχόμενου της δήλωσης που αφορά τη διέλευση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων μέσω του εδάφους της Ένωσης με σκοπό τη διακίνησή τους σε τρίτη χώρα.

(61)     Για να εξασφαλιστεί ότι η καταγραφή των επαγγελματιών είναι αναλογική προς τον στόχο του ελέγχου του φυτοϋγειονομικού κινδύνου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των κατηγοριών και των όρων απαλλαγής επαγγελματιών από την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώο.

(62)     Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών από τρίτες χώρες που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της IPPC, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες που συμπληρώνουν τους όρους για την αποδοχή των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών από τις εν λόγω τρίτες χώρες.

(63)     Για να ελαχιστοποιηθούν οι φυτοϋγειονομικοί κίνδυνοι των φυτών, των φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που διακινούνται στο έδαφος της Ένωσης, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες που ορίζουν τη μέγιστη τιμή για μικρές ποσότητες συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων.

(64)     Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των εξετάσεων των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που διενεργούνται για την έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με την μακροσκοπική εξέταση, τη δειγματοληψία και τη διενέργεια δοκιμών καθώς και τη χρήση συστημάτων πιστοποίησης.

(65)     Για να βελτιωθεί η αξιοπιστία των φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες που καθορίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι επαγγελματίες προκειμένου να τους δοθεί εξουσιοδότηση να εκδίδουν φυτοϋγειονομικά διαβατήρια.

(66)     Για να ενισχυθεί το πεδίο εφαρμογής και η χρησιμότητα του σχεδίου διαχείρισης των φυτοϋγειονομικών κινδύνων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση των στοιχείων που καλύπτονται από το εν λόγω σχέδιο.

(67)     Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη διεθνών προτύπων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τις βεβαιώσεις για τα εμπορεύματα ειδικού χαρακτήρα, εκτός από το υλικό συσκευασίας από ξύλο, πράγμα που θα απαιτούσε την εφαρμογή μιας ειδικής βεβαίωσης συμμόρφωσης με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού.

(68)     Για να εξασφαλιστεί η χρησιμότητα και η αξιοπιστία των επίσημων βεβαιώσεων και «προεξαγωγικών πιστοποιητικών», θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου των επίσημων βεβαιώσεων, της εξουσιοδότησης και της εποπτείας των επαγγελματιών που εκδίδουν τις εν λόγω βεβαιώσεις καθώς και του περιεχομένου του «προεξαγωγικού πιστοποιητικού».

(69)     Για λόγους προσαρμογής στις τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις καθώς και σε απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 355 παράγραφος 6 της ΣΛΕΕ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για τους κανόνες σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων του παρόντος κανονισμού.

(70)     Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προβαίνει η Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(71)     Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όσον αφορά την κατάρτιση καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, την κατάρτιση καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, την πρόβλεψη μέτρων για την καταπολέμηση συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, τη θέσπιση μέτρων για περιορισμένο χρονικό διάστημα όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους τους οποίους εγκυμονούν οι επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας που χαρακτηρίζονται προσωρινά επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση, την αναγνώριση των προστατευόμενων ζωνών που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και την κατάρτιση καταλόγου των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, την τροποποίηση ή την ανάκληση των προστατευόμενων ζωνών, την τροποποίηση του καταλόγου των εν λόγω προστατευόμενων ζωνών, την καταγραφή των επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση και των σχετικών φυτών προς φύτευση, την κατάρτιση καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να απαγορευθούν καθώς και των σχετικών τρίτων χωρών, την καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων καθώς και των απαιτήσεων για την εισαγωγή και τη διακίνησή τους στο έδαφος της Ένωσης, τον καθορισμό των απαιτήσεων τρίτων χωρών ισοδύναμων προς τις απαιτήσεις σχετικά με τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, τον καθορισμό ειδικών όρων ή μέτρων σχετικά με την εισαγωγή συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στις παραμεθόριες ζώνες των κρατών μελών, τη θέσπιση προσωρινών μέτρων όσον αφορά την εισαγωγή και τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών προς φύτευση από τρίτες χώρες, την καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων των οποίων η εισαγωγή και η διακίνηση ιδίως στις προστατευόμενες ζώνες πρέπει να απαγορευθούν, την καταγραφή των απαιτήσεων εισαγωγής και διακίνησης σε συγκεκριμένες προστατευόμενες ζώνες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, την καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή των οποίων στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, την καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες από τις εν λόγω τρίτες χώρες πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, την καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, την καταγραφή των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την εισαγωγή των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο καθώς και τον καθορισμό του μορφοτύπου του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, θα πρέπει να ανατεθούν εν προκειμένω εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[16].

(72)     Η συμβουλευτική διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και στο τμήμα Ι του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας, για την τροποποίηση της επιστημονικής ονομασίας ενός επιβλαβούς οργανισμού, όταν μια τέτοια τροποποίηση είναι αιτιολογημένη με βάση την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων, για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των προστατευόμενων ζωνών και των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τις προστατευόμενες ζώνες που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες οι οποίοι αναφέρονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι και στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, για την τροποποίηση ή την ανάκληση των προστατευόμενων ζωνών, για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται σε ορισμένες οδηγίες σχετικά με την παραγωγή και την εμπορία σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, για την έκδοση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να απαγορευθούν, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και τις απαγορεύσεις και τις σχετικές τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η διακίνηση στο έδαφος Ένωσης πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, καθώς και τις απαιτήσεις και τις σχετικές τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος ΙV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για την έκδοση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων των οποίων η εισαγωγή σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες πρέπει να απαγορευθεί, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και τις απαγορεύσεις και τις σχετικές τρίτες χώρες, όπως ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων των οποίων η είσοδος και η διακίνηση σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες πρέπει να υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, καθώς και τις απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος ΙV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ), για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή των οποίων στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο I του μέρους Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για την εισαγωγή των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο II του μέρους Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τη διακίνηση των οποίων στο έδαφος της Ένωσης πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο I του μέρους Α του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, καθώς και για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για την εισαγωγή των οποίων σε ορισμένες προστατευόμενες ζώνες πρέπει να απαιτείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, δεδομένου ότι ο εν λόγω αρχικός κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει απλώς, χωρίς τροποποιήσεις, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο II του μέρους Α του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

(73)     Η οδηγία 76/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1974, περί της καταπολεμήσεως του φυλλοδέτη των γαρυφάλλων[17] και η οδηγία 69/466/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1969, περί της καταπολεμήσεως της ψείρας του Αγίου Ιωσήφ[18] ορίζουν τα μέτρα για την καταπολέμηση των αντίστοιχων επιβλαβών οργανισμών. Μετά την έναρξη ισχύος των οδηγιών αυτών, οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί έχουν διασπαρεί ευρέως σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης και, κατά συνέπεια, η συγκράτησή τους δεν είναι πλέον εφικτή. Επομένως, οι εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να καταργηθούν.

(74)     Η οδηγία 69/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1969, περί της καταπολεμήσεως του καρκίνου της πατάτας[19], η οδηγία 93/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 1993, για την καταπολέμηση της κορυνοβακτηρίωσης της πατάτας[20], η οδηγία 98/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, για τον έλεγχο του Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.[21] και η οδηγία 2007/33/ΕΚ του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2007, για την καταπολέμηση των κυστογόνων νηματωδών της πατάτας και την κατάργηση της οδηγίας 69/465/ΕΟΚ[22] θα πρέπει να καταργηθούν, δεδομένου ότι θα πρέπει να θεσπιστούν νέα μέτρα σχετικά με τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Λόγω του χρόνου και των πόρων που απαιτούνται για τη θέσπιση αυτών των νέων μέτρων, οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να καταργηθούν έως το 2021.

(75)     Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ..../2013 της ……[23] [Office of Publications, please insert number and title of Regulation laying down provisions for the management of expenditure relating to the food chain, animal health and animal welfare, and relating to plant health and plant reproductive material and, in the footnote, the reference to the Official Journal] ορίζει ότι οι επιχορηγήσεις για τα μέτρα καταπολέμησης των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να αφορούν ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στα παραρτήματα της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και ορισμένους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα αυτά αλλά υπόκεινται σε προσωρινά μέτρα της Ένωσης που έχουν ληφθεί σχετικά με αυτούς. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει την κατηγορία των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας. Ενδείκνυται ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας να είναι επιλέξιμα για επιχορηγήσεις από την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους επαγγελματίες για την αξία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εφόσον καταστραφούν σύμφωνα με τα μέτρα εκρίζωσης που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. XXX/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί.

(76)     Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή να εξασφαλιστεί μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τα προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, λόγω των συνεπειών του, της περιπλοκότητάς του και του διασυνοριακού και διεθνούς χαρακτήρα του, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(77)     Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο παρών κανονισμός δεν δημιουργεί δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση ή οικονομικό αντίκτυπο. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με βάση τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, έχει ληφθεί υπόψη, κατά το δυνατόν, η ειδική κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν έχει εξεταστεί μια δυνητική καθολική εξαίρεση για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την πλειονότητα των εταιρειών, λόγω του/των στόχου/-ων της δημόσιας πολιτικής για την προστασία της υγείας των φυτών.

(78)     Ο παρών κανονισμός συνάδει με την IPPC, τη συμφωνία για την εφαρμογή μέτρων υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (συμφωνία ΥΦΠ) και με τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει αυτών.

(79)     Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, το δικαίωμα ιδιοκτησίας, την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επιχειρηματική ελευθερία και την ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.           Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον προσδιορισμό των φυτοϋγειονομικών κινδύνων που εγκυμονεί κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος παθογόνων παραγόντων, ζώων ή παρασιτικών φυτών που είναι επιβλαβή για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (εφεξής «επιβλαβείς οργανισμοί»), καθώς και μέτρα για τη μείωση των εν λόγω κινδύνων σε αποδεκτό επίπεδο.

2.           Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αναφορές σε τρίτες χώρες θεωρούνται αναφορές στις τρίτες χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, οι αναφορές στο έδαφος της Ένωσης θεωρούνται αναφορές στο έδαφος της Ένωσης χωρίς τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρου 98, για την τροποποίηση του παραρτήματος I, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού περιορίζεται στο ευρωπαϊκό τμήμα του εδάφους της Ένωσης. Η εν λόγω τροποποίηση είναι μία από τις ακόλουθες:

α)      προσθήκη στο παράρτημα Ι ενός ή περισσοτέρων εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 355 παράγραφος 1 της Συνθήκης·

β)      αφαίρεση από το παράρτημα I ενός ή περισσοτέρων εδαφών που αναφέρονται στο άρθρο 355 παράγραφος 2 της Συνθήκης.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)           «φυτά»: τα ζωντανά φυτά και τα ακόλουθα ζωντανά μέρη φυτών:

α)      σπόροι, υπό τη βοτανική τους έννοια, διαφορετικοί από εκείνους που δεν προορίζονται για σπορά·

β)      φρούτα, υπό τη βοτανική τους έννοια·

γ)      λαχανικά·

δ)      κόνδυλοι, κόρμοι, βολβοί, ριζώματα, ρίζες, σύνολα πρέμνων, στόλωνες·

ε)      βλαστοί, στελέχη, παραφυάδες·

στ)    κομμένα άνθη·

ζ)      κλαδιά με φύλλωμα·

η)      κομμένα δέντρα που διατηρούν το φύλλωμά τους·

θ)      φύλλα, φύλλωμα·

ι)       καλλιέργειες φυτικών ιστών, συμπεριλαμβανομένων των καλλιεργειών κυττάρων, του βλαστοπλάσματος, των μεριστωμάτων, των χιμαιρικών κλώνων και του υλικού από μικροπολλαπλασιασμό·

ια)     ζωντανή γύρη·

ιβ)     οφθαλμοί, τεμάχια φλοιού με οφθαλμό, μοσχεύματα, εμβόλια, δισυπόστατα φυτά·

2)           «φυτικά προϊόντα»: τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουν υποβληθεί σε απλή προπαρασκευή, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά.

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά, η ξυλεία μπορεί να θεωρηθεί «φυτικό προϊόν» μόνο αν δεν έχει υποστεί επεξεργασία για την εξάλειψη των φυτοϋγειονομικών κινδύνων και συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      διατηρεί εν όλω ή εν μέρει τη φυσική στρογγυλή της επιφάνεια, με ή χωρίς φλοιό·

β)      δεν έχει διατηρήσει τη φυσική στρογγυλή της επιφάνεια λόγω πριονίσματος, κοπής ή σχισίματος·

γ)      βρίσκεται υπό μορφή πλακιδίων, τεμαχιδίων, πριονιδίων, υπολειμμάτων κατεργασίας ξύλου ή ροκανιδίων και δεν έχει υποστεί επεξεργασία που να περιλαμβάνει συγκόλληση, θέρμανση ή συμπίεση, ή συνδυασμό των μεθόδων αυτών για την παραγωγή συσσωματωμάτων, πλίνθων, κόντρα πλακέ ή μοριοσανίδων·

δ)      χρησιμοποιείται ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως υλικό συσκευασίας ή υπόστρωμα φορτίου, ανεξάρτητα από το αν η τρέχουσα χρήση του είναι για τη μεταφορά εμπορευμάτων·

3)           «φυτά προς φύτευση»: τα φυτά τα οποία μπορούν και προορίζονται να παράγουν ολόκληρα φυτά και τα οποία προορίζονται να φυτευτούν ή να αναφυτευτούν ή να παραμείνουν φυτευμένα·

4)           «άλλο αντικείμενο»: κάθε υλικό ή αντικείμενο, εκτός από τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα, ικανό να συντηρεί ή να μεταδίδει επιβλαβείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του χώματος ή του καλλιεργητικού υποστρώματος·

5)           «αρμόδια αρχή»: αρμόδια αρχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ …/…. [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls]·

6)           «παρτίδα»: σύνολο μονάδων του ίδιου εμπορεύματος, που μπορεί να χαρακτηριστεί για φυτοϋγειονομικούς σκοπούς από την ομοιογένεια της σύνθεσης και της καταγωγής του και που αποτελεί μέρος ενός φορτίου·

7)           «επαγγελματίας»: κάθε πρόσωπο, που διέπεται από το δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, το οποίο ασκεί κατ’ επάγγελμα μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα:

α)      φύτευση·

β)      καλλιέργεια·

γ)      παραγωγή·

δ)      εισαγωγή και διακίνηση εντός ή εκτός του εδάφους της Ένωσης·

ε)      διαθεσιμότητα στην αγορά·

8)           «τελικός χρήστης»: κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας και το οποίο αποκτά, για δική του χρήση φυτά ή φυτικά προϊόντα·

9)           «δοκιμή»: επίσημη εξέταση, εκτός της μακροσκοπικής, για να διαπιστωθεί η παρουσία επιβλαβών οργανισμών ή να εντοπιστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί·

10)         «επεξεργασία»: διαδικασία για τη θανάτωση, την αδρανοποίηση ή την απομάκρυνση των επιβλαβών οργανισμών, ή για τη στείρωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ή την απονέκρωσή τους.

Κεφάλαιο II Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

Τμήμα 1 Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας

Άρθρο 3 Ορισμός των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας

Ένας επιβλαβής οργανισμός καλείται «επιβλαβής οργανισμός καραντίνας», όσον αφορά ένα ορισμένο έδαφος, αν πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

α)           έχει αναγνωριστεί η ταυτότητά του, κατά την έννοια του σημείου 1) του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ·

β)           δεν είναι παρών στο εν λόγω έδαφος, κατά την έννοια του σημείου 2) στοιχείο α) του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ, ή, αν είναι παρών, κατανέμεται μόνο σε περιορισμένο βαθμό εντός του εν λόγω εδάφους, κατά την έννοια του σημείου 2) στοιχείο β) και στοιχείο γ) του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ·

γ)           δύναται να εισέλθει στο εν λόγω έδαφος, να διαιωνίσει την παρουσία του στο εν λόγω έδαφος για το άμεσο μέλλον μετά την είσοδό του σ’ αυτό (εφεξής: «να εγκατασταθεί») και να διασπαρεί εντός του εν λόγω εδάφους, ή, αν είναι παρών, στα τμήματα του εν λόγω εδάφους στα οποία είναι κατανεμημένος σε περιορισμένο βαθμό, σύμφωνα με το σημείο 3) του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ·

δ)           η είσοδος, η εγκατάσταση και η εξάπλωσή του έχουν, κατά την έννοια του σημείου 4) του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ, μη αποδεκτό οικονομικό, περιβαλλοντικό ή κοινωνικό αντίκτυπο για το εν λόγω έδαφος, ή, αν είναι παρών, για τα τμήματα του εν λόγω εδάφους στα οποία είναι κατανεμημένος σε περιορισμένο βαθμό· και

ε)           υπάρχουν διαθέσιμα εφικτά και αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της εισόδου, της εγκατάστασης ή της διασποράς του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στο εν λόγω έδαφος, καθώς και για την άμβλυνση των φυτοϋγειονομικών κινδύνων και επιπτώσεων που εγκυμονεί.

Τμήμα 2 Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση

Άρθρο 4 Ορισμός των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση

Ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας καλείται επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση αν το ορισμένο έδαφος που αναφέρονται στην εισαγωγική περίοδο του άρθρου 3 είναι το έδαφος της Ένωσης και περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.

Άρθρο 5 Απαγόρευση εισόδου και διακίνησης των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση

1.           Ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση δεν επιτρέπεται να εισέρχεται ή να διακινείται στο έδαφος της Ένωσης.

Δεν πρέπει να αναλαμβάνονται εκουσίως ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να συμβάλουν στην είσοδο, στην εγκατάσταση και στη διασπορά στο έδαφος της Ένωσης ενός επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση.

2.           Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και δ) όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, ο οποίος καλείται «κατάλογος των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση».

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και στο τμήμα Ι του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας.

Οι επιβλαβείς οργανισμοί οι οποίοι είναι αυτόχθονες σε οποιοδήποτε τμήμα του εδάφους της Ένωσης, είτε εκ φύσεως είτε λόγω της εισαγωγής τους στο έδαφος της Ένωσης από το εξωτερικό, επισημαίνονται στον εν λόγω κατάλογο ως επιβλαβείς οργανισμοί που είναι γνωστό ότι είναι παρόντες στο έδαφος της Ένωσης.

Οι επιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι αυτόχθονες σε κάποιο τμήμα του εδάφους της Ένωσης επισημαίνονται στον εν λόγω κατάλογο ως επιβλαβείς οργανισμοί που δεν είναι γνωστό ότι είναι παρόντες στο έδαφος της Ένωσης.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

3.           Η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αν μια αξιολόγηση καταδείξει ότι ένας επιβλαβής οργανισμός που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχεία β), γ) και δ) όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης ή ένας επιβλαβής οργανισμός που απαριθμείται στην εν λόγω πράξη δεν πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω όρους. Στην πρώτη περίπτωση, προσθέτει τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ενώ στη δεύτερη περίπτωση διαγράφει τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό από τον εν λόγω κατάλογο.

Η Επιτροπή θέτει την εν λόγω αξιολόγηση στη διάθεση των κρατών μελών.

Οι εκτελεστικές πράξεις τροποποίησης της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την κατάργηση ή αντικατάσταση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.           Η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 με την τροποποίηση της επιστημονικής ονομασίας ενός επιβλαβούς οργανισμού, όταν μια τέτοια τροποποίηση αιτιολογείται από την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

Άρθρο 6 Επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας

1.           Ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση είναι «επιβλαβής οργανισμός προτεραιότητας», αν πληροί όλους τους ακόλουθους όρους:

α)      πληροί, όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, τον όρο που προβλέπεται στο στοιχείο α) ή στο στοιχείο β) του σημείου 2) του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ·

β)      ο δυνητικός οικονομικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός αντίκτυπός του είναι πολύ σοβαρός για το έδαφος της Ένωσης όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος ΙΙ·

γ)      είναι καταγεγραμμένος σύμφωνα με την παράγραφο 2.

2.           Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει και τροποποιεί τον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, εφεξής: «κατάλογος των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας».

Αν τα αποτελέσματα αξιολόγησης δείχνουν ότι ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση πληροί τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ή ένας επιβλαβής οργανισμός δεν πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω όρους, η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, προσθέτοντας τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό στον εν λόγω κατάλογο ή αφαιρώντας τον από αυτόν.

Η Επιτροπή θέτει την εν λόγω αξιολόγηση στη διάθεση των κρατών μελών.

Ο αριθμός των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3. Αν ο αριθμός των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας έχει υπερβεί το 10% του αριθμού των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3, η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τον αριθμό επιβλαβών οργανισμών στον εν λόγω κατάλογο, με βάση τον δυνητικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπό τους όπως ορίζεται στο τμήμα 2 του παραρτήματος ΙΙ.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4, στις οποίες καταγράφονται επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση ως επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας.

Άρθρο 7 Τροποποίηση του τμήματος 1 και του τμήματος 2 του παραρτήματος II

1.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 98 για την τροποποίηση του τμήματος 1 του παραρτήματος ΙΙ για τα κριτήρια αναγνώρισης των επιβλαβών οργανισμών που χαρακτηρίζονται επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας, όσον αφορά την ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού, την παρουσία του, την ικανότητα εισόδου, εγκατάστασης και διασποράς και τον δυνητικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπό του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων.

2.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 98 για την τροποποίηση του τμήματος 2 του παραρτήματος ΙΙ για τα κριτήρια αναγνώρισης των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση που χαρακτηρίζονται επιβλαβείς οργανισμοί προτεραιότητας, όσον αφορά τον δυνητικό οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπό τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων.

Άρθρο 8 Επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις

1.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν αίτησης, να επιτρέψουν την είσοδο και τη διακίνηση στο έδαφός τους επιβλαβών οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις, αν πληρούνται όλες οι ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      η εισαγωγή, η διακίνηση και η χρήση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού δεν συνεπάγεται την εγκατάσταση ή την εξάπλωσή του στο έδαφος της Ένωσης αν επιβληθούν επαρκείς περιορισμοί·

β)      οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις οποίες θα διατηρηθεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός και οι σταθμοί καραντίνας που αναφέρονται στο άρθρο 56, στους οποίους θα χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός, είναι κατάλληλα·

γ)      τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσωπικού που θα ασκήσει τη δραστηριότητα η οποία αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό είναι κατάλληλα.

2.           Η αρμόδια αρχή αξιολογεί τον κίνδυνο εγκατάστασης και διασποράς του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα, τη βιολογία και τα μέσα διασποράς του επιβλαβούς οργανισμού, την προβλεπόμενη δραστηριότητα, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και άλλους σχετικούς παράγοντες που σχετίζονται με τον κίνδυνο που εγκυμονεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός.

Αξιολογεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις οποίες θα διατηρηθεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσωπικού που θα ασκήσει τη δραστηριότητα η οποία αφορά τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων η αρμόδια αρχή επιτρέπει την είσοδο του επιβλαβούς οργανισμού ή τη διακίνησή του στο έδαφος της Ένωσης, εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

3.           Όταν χορηγείται άδεια, αυτή περιλαμβάνει όλους τους ακόλουθους όρους:

α)      ο επιβλαβής οργανισμός διατηρείται σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης που κρίνονται κατάλληλες από τις αρμόδιες αρχές και αναφέρονται στην άδεια·

β)      η δραστηριότητα που αφορά τον επιβλαβή οργανισμό ασκείται σε σταθμό καραντίνας, ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 από την αρμόδια αρχή και αναφέρεται στην άδεια·

γ)      η δραστηριότητα που αφορά τον επιβλαβή οργανισμό ασκείται από προσωπικό του οποίου τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα κρίνονται κατάλληλα από την αρμόδια αρχή και αναφέρονται στην άδεια·

δ)      ο επιβλαβής οργανισμός συνοδεύεται από την άδεια όταν εισέρχεται ή διακινείται στο έδαφος της Ένωσης.

4.           Η άδεια περιορίζεται στην ποσότητα που απαιτείται για τη σχετική δραστηριότητα και δεν υπερβαίνει την ικανότητα του καθορισμένου σταθμού καραντίνας.

Περιλαμβάνει τους περιορισμούς που είναι απαραίτητοι για να αμβλυνθεί ο κίνδυνος εγκατάστασης και διασποράς του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση.

5.           Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στην περίπτωση που οι εν λόγω όροι ή οι εν λόγω περιορισμοί δεν πληρούνται. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, τα εν λόγω μέτρα είναι η ανάκληση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

6.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, προβλέποντας λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

α)      την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της Ένωσης·

β)      τις αξιολογήσεις και την άδεια που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

γ)      την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, τα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την κοινοποίησή τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.

Άρθρο 9 Κοινοποίηση, στις αρμόδιες αρχές, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση

1.           Οποιοδήποτε πρόσωπο αντιληφθεί την παρουσία επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση ή δικαιολογημένα έχει υπόνοια της εν λόγω παρουσίας προβαίνει εν προκειμένω σε σχετική έγγραφη κοινοποίηση προς την αρμόδια αρχή εντός δέκα ημερολογιακών ημερών.

2.           Αν το ζητήσει η αρμόδια αρχή, το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχει στην αρχή τις πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω παρουσία που έχει στη διάθεσή του.

Άρθρο 10 Μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση

Αν μια αρμόδια αρχή έχει υπόνοια παρουσίας επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, σε τμήμα του εδάφους του αντίστοιχου κράτους μέλους στο οποίο ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν είχε προηγουμένως γνωστή παρουσία, λαμβάνει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιβεβαιώσει επίσημα κατά πόσον ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός είναι παρών ή όχι.

Άρθρο 11 Κοινοποίηση, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση

1.           Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σε περίπτωση που πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      η αρμόδια αρχή του έλαβε διάγνωση από επίσημο εργαστήριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publications, please insert the number of the Regulation on Official Controls] με την οποία επιβεβαιώνεται (εφεξής: «επίσημη επιβεβαίωση») η παρουσία στο έδαφός του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση ο οποίος δεν είχε γνωστή παρουσία στο εν λόγω κράτος μέλος·

β)      η αρμόδια αρχή του επιβεβαίωσε επισήμως την παρουσία στο έδαφός του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, εφόσον ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός εντοπίστηκε σε τμήμα του εδάφους του στο οποίο δεν είχε προηγουμένως γνωστή παρουσία·

γ)      η αρμόδια αρχή του επιβεβαίωσε επισήμως την παρουσία στο έδαφός του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση σε φορτίο φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισήλθαν, προορίζονταν να εισέλθουν ή διακινήθηκαν στο έδαφος της Ένωσης.

2.           Οι κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλονται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της επίσημης επιβεβαίωσης από την αρμόδια αρχή της παρουσίας του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρου 98, προβλέποντας ότι οι υποχρεώσεις κοινοποίησης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις μπορεί επίσης να καθορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να υποβάλλονται οι εν λόγω κοινοποιήσεις.

Άρθρο 12 Πληροφορίες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση οι οποίες παρέχονται στους επαγγελματίες από τις αρμόδιες αρχές

Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενός από τα σημεία του άρθρου 11 παράγραφος 1, η οικεία αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι επαγγελματίες των οποίων τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ενδέχεται να θιγούν ενημερώνονται πάραυτα σχετικά με την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση.

Άρθρο 13 Πληροφορίες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας οι οποίες παρέχονται στο κοινό από τις αρμόδιες αρχές

Αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ενός από τα σημεία του άρθρου 11 παράγραφος 1 στοιχεία α) ή β) όσον αφορά έναν επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στην Ένωση, η αρμόδια αρχή ενημερώνει το κοινό σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει ή πρόκειται να λάβει και, ενδεχομένως, που πρέπει να λάβουν συγκεκριμένοι επαγγελματίες ή άλλα πρόσωπα.

Άρθρο 14 Κοινοποίηση άμεσων κινδύνων

1.           Αν κάποιο κράτος μέλος διαθέτει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος εισόδου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση στο έδαφος της Ένωσης ή σε τμήμα του εν λόγω εδάφους στο οποίο ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν έχει ακόμη γνωστή παρουσία, το κράτος μέλος αυτό κοινοποιεί πάραυτα και εγγράφως στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία.

2.           Οι επαγγελματίες κοινοποιούν πάραυτα στις αρμόδιες αρχές τυχόν αποδεικτικά στοιχεία που μπορεί να διαθέτουν σχετικά με άμεσο κίνδυνο επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 15 Μέτρα που λαμβάνουν αμέσως οι επαγγελματίες

1.           Αν επαγγελματίας διαπιστώσει ότι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση είναι παρών στα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που είναι υπό τον έλεγχό του, τότε, αμέσως, και κατόπιν ενημέρωσης και διαβούλευσης με την οικεία αρμόδια αρχή, λαμβάνει τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που είναι αναγκαία για την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού από τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα καθώς και από τις εγκαταστάσεις του, κατά περίπτωση, και την πρόληψη της διασποράς του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

Ο εν λόγω επαγγελματίας, αμέσως, και κατόπιν ενημέρωσης και διαβούλευσης με την οικεία αρμόδια αρχή, ενημερώνει τα πρόσωπα στην εμπορική αλυσίδα από τα οποία είχαν ληφθεί τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα.

Η εν λόγω αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση, εξασφαλίζει ότι ο εν λόγω επαγγελματίας αποσύρει από την αγορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα στα οποία ενδέχεται να είναι παρών ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός.

2.           Όταν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν είναι πλέον υπό τον έλεγχο του εν λόγω επαγγελματία, αυτός, αμέσως, και κατόπιν ενημέρωσης και διαβούλευσης με την οικεία αρμόδια αρχή, ενημερώνει τα πρόσωπα στην εμπορική αλυσίδα από τα οποία τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα είχαν ληφθεί και στα οποία τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα είχαν δοθεί σχετικά με την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού.

3.           Η αρμόδια αρχή, όταν κρίνει σκόπιμο, εξασφαλίζει ότι ο εν λόγω επαγγελματίας αποσύρει από την αγορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα στα οποία ενδέχεται να είναι παρών ο επιβλαβής οργανισμός, και, όταν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα μπορεί να έχουν φθάσει στους τελικούς χρήστες, τα αποσύρει από τους εν λόγω τελικούς χρήστες.

4.           Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 ή η παράγραφος 2, ο εν λόγω επαγγελματίας παρέχει όλες τις πληροφορίες που είναι χρήσιμες για το κοινό στην οικεία αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρχή ενημερώνει το κοινό σε περίπτωση που πρέπει να αναληφθεί δράση όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα στα οποία ενδέχεται να είναι παρών ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός.

Άρθρο 16 Εκρίζωση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση

1.           Αν η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση επιβεβαιωθεί επισήμως, η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψη του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στην οικεία περιοχή και την πρόληψη της εξάπλωσής του εκτός της περιοχής αυτής (εφεξής: «εκρίζωση»). Τα μέτρα αυτά θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών.

2.           Αν η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση μπορεί να έχει σχέση με τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, η αρμόδια αρχή διερευνά την πηγή της παρουσίας αυτής και την πιθανότητα να έχει ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός διασπαρεί σε περισσότερα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα με την εν λόγω διακίνηση.

3.           Αν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αφορούν την είσοδο ή διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, το οικείο κράτος μέλος κοινοποιεί πάραυτα τα εν λόγω μέτρα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

4.           Οι ιδιωτικές εγκαταστάσεις πολιτών δεν εξαιρούνται από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και από τις έρευνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 17 Δημιουργία ζωνών περιορισμένης πρόσβασης

1.           Μετά την επίσημη επιβεβαίωση που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή δημιουργεί αμέσως ζώνη στην οποία πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο (εφεξής: «ζώνη περιορισμένης πρόσβασης»).

Η ζώνη περιορισμένης πρόσβασης αποτελείται από μια προσβεβλημένη ζώνη, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2, και μια ζώνη ασφαλείας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.

2.           Η προσβεβλημένη ζώνη περιλαμβάνει:

α)      όλα τα φυτά που είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό·

β)      όλα τα φυτά που παρουσιάζουν σημεία ή συμπτώματα τα οποία υποδεικνύουν ότι έχουν πιθανώς προσβληθεί από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό·

γ)      όλα τα άλλα φυτά που ενδέχεται να έχουν προσβληθεί από τον επιβλαβή οργανισμό λόγω της ευαισθησίας τους στον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό και της γειτνίασής τους με προσβεβλημένα φυτά, ή της κοινής πηγής παραγωγής, αν είναι γνωστή, με προσβεβλημένα φυτά, ή φυτά που παράγονται από αυτά.

3.           Η ζώνη ασφαλείας βρίσκονται δίπλα στην προσβεβλημένη ζώνη και την περιβάλλει.

Το μέγεθός της είναι ανάλογο με τον κίνδυνο διασποράς του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού έξω από την προσβεβλημένη ζώνη με φυσικό τρόπο ή με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην προσβεβλημένη ζώνη και στον περίγυρό της, και αποφασίζεται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών.

Ωστόσο, όταν κάθε κίνδυνος διασποράς του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού έξω από την προσβεβλημένη ζώνη περιορίζεται επαρκώς με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, δεν απαιτείται δημιουργία ζώνης περιορισμένης πρόσβασης.

4.           Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, αν η αρμόδια αρχή, εκ πρώτης όψεως, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού και τον τόπο στον οποίο εντοπίστηκε, εκτιμήσει ότι ο επιβλαβής οργανισμός μπορεί να εξαλειφθεί αμέσως, μπορεί να αποφασίσει να μη δημιουργηθεί ζώνη περιορισμένης πρόσβασης.

Στην περίπτωση αυτή, διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν έχουν προσβληθεί περισσότερα φυτά ή φυτικά προϊόντα. Βάσει της εν λόγω έρευνας, η αρμόδια αρχή προσδιορίζει κατά πόσον είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ζώνη περιορισμένης πρόσβασης. Η εν λόγω αρμόδια αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας.

5.           Αν, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, η ζώνη περιορισμένης πρόσβασης πρέπει να επεκταθεί στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, το κράτος μέλος στο οποίο εντοπίστηκε ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός έρχεται αμέσως σε επαφή με το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου πρέπει να επεκταθεί η ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, ώστε να μπορέσει το εν λόγω κράτος μέλος να προβεί στις δέουσες ενέργειες, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 4.

6.           Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τον αριθμό και τις θέσεις των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς και τα αντίστοιχα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 18 Έρευνες και τροποποιήσεις των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, καθώς και άρση των περιορισμών

1.           Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ετησίως έρευνα για κάθε ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, όσον αφορά την εξέλιξη της παρουσίας του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού.

Οι έρευνες αυτές διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ερευνών που ορίζονται στο άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2.

2.           Αν, βάσει ετήσιας έρευνας, μια αρμόδια αρχή διαπιστώσει την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στη ζώνη ασφαλείας, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί πάραυτα την εν λόγω παρουσία στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, διευκρινίζοντας ότι ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός εντοπίστηκε στη ζώνη ασφαλείας.

3.           Οι αρμόδιες αρχές τροποποιούν τα όρια των προσβεβλημένων ζωνών, των ζωνών ασφαλείας και των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης, κατά περίπτωση, με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

4.           Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να καταργήσουν μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης και να τερματίσουν τα αντίστοιχα μέτρα εκρίζωσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν διαπιστώθηκε παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στη συγκεκριμένη ζώνη περιορισμένης πρόσβασης για μια επαρκώς μακρά περίοδο.

5.           Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή την κατάργηση της ζώνη περιορισμένης πρόσβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τη βιολογία του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και του συγκεκριμένου διαβιβαστή, την παρουσία φυτών-ξενιστών, τις οικοκλιματικές συνθήκες και την πιθανότητα τα μέτρα εκρίζωσης να έχουν στεφθεί με επιτυχία.

Άρθρο 19 Εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18.

Αν τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από κράτος μέλος σε περιοχή δίπλα στα σύνορα με άλλο κράτος μέλος, η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται σ’ αυτό το τελευταίο κράτος μέλος.

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται, κατόπιν αιτήματος, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 20 Τροποποίηση του παραρτήματος IV

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 98, για την τροποποίηση του τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, όσον αφορά τα μέτρα που έχουν στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη της προσβολής των καλλιεργούμενων και των άγριων φυτών, τα μέτρα που αφορούν τα φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, τα μέτρα που αφορούν τις άλλες οδούς για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας, καθώς και την τροποποίηση του τμήματος 2 του εν λόγω παραρτήματος σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων.

Άρθρο 21 Έρευνες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση και τους επιβλαβείς οργανισμούς που χαρακτηρίζονται προσωρινά ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση

1.           Τα κράτη μέλη διενεργούν έρευνες, για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ελέγχοντας για την παρουσία τυχόν επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση και σημεία ή συμπτώματα παρουσίας τυχόν επιβλαβούς οργανισμού που χαρακτηρίζεται προσωρινά ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, σύμφωνα με το τμήμα 3 του παραρτήματος ΙΙ, σε όλες τις περιοχές στις οποίες ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός δεν είχε γνωστή παρουσία.

2.           Οι εν λόγω έρευνες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, μακροσκοπικές εξετάσεις από την αρμόδια αρχή και, όπου ενδείκνυται, τη συλλογή δειγμάτων και τη διενέργεια δοκιμών. Οι εν λόγω έρευνες βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές και διενεργούνται σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα όσον αφορά τη δυνατότητα ανίχνευσης του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

Οι εν λόγω έρευνες λαμβάνουν υπόψη τα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες κατάλληλες πληροφορίες, σχετικά με την παρουσία των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών.

3.           Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 22 Πολυετή προγράμματα ερευνών και συλλογή πληροφοριών

1.           Τα κράτη μέλη καταρτίζουν πολυετή προγράμματα που καθορίζουν το περιεχόμενο των ερευνών που θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 21. Τα εν λόγω προγράμματα προβλέπουν τη συλλογή και καταγραφή των επιστημονικών και τεχνικών στοιχείων και άλλων πληροφοριών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.

Τα εν λόγω προγράμματα καθορίζουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον ειδικό στόχο κάθε έρευνας, το γεωγραφικό και χρονικό πεδίο εφαρμογής της, τους επιβλαβείς οργανισμούς, τα στοχευόμενα φυτά και εμπορεύματα, τη μεθοδολογία και τη διαχείριση της ποιότητας της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων περιγραφής των διαδικασιών για την μακροσκοπική εξέταση, τη δειγματοληψία και τις δοκιμές καθώς και τεχνικής αιτιολόγησης, του χρονοδιαγράμματος, της συχνότητα και του αριθμού των προγραμματισμένων μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγμάτων και των δοκιμών, των μεθόδων καταγραφής των συλλεγόμενων πληροφοριών και της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με αυτές.

Τα πολυετή προγράμματα αφορούν περίοδο πέντε έως επτά ετών.

2.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα πολυετή τους προγράμματα έρευνας αμέσως μετά τη θέσπισή τους.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 98, για την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των στοιχείων που πρέπει να καλύπτονται από τα πολυετή προγράμματα έρευνας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 23 Έρευνες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας

1.           Για κάθε επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας, τα κράτη μέλη διενεργούν ετησίως χωριστή έρευνα, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1. Οι εν λόγω έρευνες περιλαμβάνουν επαρκώς υψηλό αριθμό μακροσκοπικών εξετάσεων, δειγματοληψιών και δοκιμών, ανάλογα με τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς, ώστε να διασφαλιστεί, με υψηλό επίπεδο πιθανότητας, η έγκαιρη ανίχνευσή τους.

2.           Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 24 Σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας

1.           Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και επικαιροποιεί, για κάθε επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας που μπορεί να εισέλθει και να εγκατασταθεί στο έδαφός του ή τμήμα αυτού, ξεχωριστό σχέδιο που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται και τους πόρους που πρέπει να διατίθενται σε περίπτωση επιβεβαιωμένης παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, εφεξής «σχέδιο έκτακτης ανάγκης».

2.           Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α)      τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των φορέων που εμπλέκονται στην εκτέλεση του σχεδίου, σε περίπτωση επιβεβαιωμένης παρουσίας ή υπόνοιας παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, την εκτελεστική δομή και τις διαδικασίες συντονισμού των μέτρων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές, τις άλλες δημόσιες αρχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation of Official Controls], τους εξουσιοδοτημένους φορείς ή τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publication, please insert number of Regulation of Official Controls], τα εργαστήρια και τους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού με τα γειτονικά κράτη μέλη και τις γειτονικές τρίτες χώρες, κατά περίπτωση·

β)      την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στις εγκαταστάσεις των επαγγελματιών και, κατά περίπτωση, των φυσικών προσώπων, τα εργαστήρια, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, την εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και τους πόρους που απαιτούνται για την ταχεία και αποτελεσματική εκρίζωση ή, κατά περίπτωση, συγκράτηση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας·

γ)      τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με την πληροφόρηση της Επιτροπής, των άλλων κρατών μελών, των ενδιαφερόμενων επαγγελματιών και του κοινού όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας και τα μέτρα που έχουν ληφθεί εν προκειμένω, σε περίπτωση που η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ή υπάρχουν υπόνοιες γι’ αυτήν·

δ)      τις ρυθμίσεις για την καταγραφή των ευρημάτων όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας·

ε)      τις διαθέσιμες αξιολογήσεις όπως προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και τυχόν αξιολόγησης από το κράτος μέλος όσον αφορά την επικινδυνότητα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας για το έδαφός του·

στ)    τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που πρέπει να εφαρμόζονται για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας, σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος IV, και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται·

ζ)      τις αρχές για τη γεωγραφική οριοθέτηση των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης·

η)      τα πρωτόκολλα που περιγράφουν τις μεθόδους μακροσκοπικής εξέτασης, δειγματοληψίας και εργαστηριακών δοκιμών· και

θ)      τις αρχές σχετικά με την κατάρτιση του προσωπικού των αρμόδιων αρχών.

Κατά περίπτωση, τα στοιχεία α) έως θ) λαμβάνουν τη μορφή εγχειριδίων οδηγιών.

3.           Εντός ενός έτους από την ημερομηνία καταγραφής του επιβλαβούς οργανισμού στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, τα κράτη μέλη καταρτίζουν σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό προτεραιότητας.

Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν τακτικά και, κατά περίπτωση, επικαιροποιούν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους.

4.           Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης τους στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί.

Άρθρο 25 Ασκήσεις προσομοίωσης

1.           Τα κράτη μέλη διενεργούν ασκήσεις προσομοίωσης σχετικά με την εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης των οποίων η συχνότητα καθορίζεται ανάλογα με τη βιολογία του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας και τον φυτοϋγειονομικό κίνδυνο που εγκυμονεί ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός.

Οι εν λόγω ασκήσεις διενεργούνται σε σχέση με όλους τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

2.           Όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας των οποίων η παρουσία σε ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει συνέπειες για τα γειτονικά κράτη μέλη, οι ασκήσεις προσομοίωσης διενεργούνται από κοινού από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη με βάση τα αντίστοιχά τους σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Όπου κρίνεται σκόπιμο, τα κράτη μέλη διενεργούν τις εν λόγω ασκήσεις προσομοίωσης με γειτονικές τρίτες χώρες.

3.           Τα κράτη μέλη, όταν τους ζητείται, διαθέτουν έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της κάθε άσκησης προσομοίωσης στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

4.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρου 98, καθορίζοντας:

α)      τις συχνότητες, το περιεχόμενο και τη μορφή των ασκήσεων προσομοίωσης·

β)      τις ασκήσεις προσομοίωσης που καλύπτουν περισσότερους από έναν επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας·

γ)      τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των κρατών μελών με τρίτες χώρες·

δ)      το περιεχόμενο των εκθέσεων σχετικά με ασκήσεις προσομοίωσης που προβλέπονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 26 Σχέδια εκρίζωσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας

1.           Αν η παρουσία επιβλαβούς οργανισμού προτεραιότητας επιβεβαιωθεί επισήμως στο έδαφος κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή εγκρίνει αμέσως σχέδιο που καθορίζει τα μέτρα για την εκρίζωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, όπως προβλέπεται στα άρθρα 16, 17 και 18, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. Το εν λόγω σχέδιο καλείται «σχέδιο εκρίζωσης».

Το σχέδιο εκρίζωσης περιλαμβάνει περιγραφή του σχεδιασμού και της οργάνωσης των ερευνών που πρέπει να διενεργούνται και καθορίζει τον αριθμό των μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και των εργαστηριακών δοκιμών που πρέπει να διενεργούνται.

2.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, εφόσον τους ζητηθεί, στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα σχέδια εκρίζωσης και ετήσια έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 βάσει των εν λόγω σχεδίων εκρίζωσης.

Άρθρο 27 Μέτρα της Ένωσης για συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση

1.           Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει μέτρα για συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζουν, ειδικά για κάθε έναν από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διατάξεις:

α)      το άρθρο 10 για τα μέτρα σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση·

β)      το άρθρο 15 για τα μέτρα που λαμβάνουν αμέσως οι επαγγελματίες·

γ)      το άρθρο 16 για την εκρίζωση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση·

δ)      το άρθρο 17 για τη δημιουργία ζωνών περιορισμένης πρόσβασης·

ε)      Το άρθρο 18 για τις έρευνες, τις τροποποιήσεις των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης και την άρση των περιορισμών·

στ)    το άρθρο 21 για τις έρευνες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση και τους επιβλαβείς οργανισμούς που χαρακτηρίζονται προσωρινά ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση·

ζ)      το άρθρο 23 για τις έρευνες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας, όσον αφορά τον αριθμό των μακροσκοπικών εξετάσεων, των δειγμάτων και των δοκιμών για συγκεκριμένους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας·

η)      το άρθρο 24 για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας·

θ)      το άρθρο 25 για τις ασκήσεις προσομοίωσης·

ι)       το άρθρο 26 για τα σχέδια εκρίζωσης για τους επιβλαβείς οργανισμούς προτεραιότητας.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3.

2.           Αν, όσον αφορά μια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, η Επιτροπή, με βάση τις έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 18 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εκρίζωση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση δεν είναι δυνατή, μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες καθορίζουν μέτρα με τον ενιαίο στόχο της πρόληψης της διασποράς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών έξω από τις εν λόγω ζώνες. Η εν λόγω πρόληψη καλείται «περιορισμός».

3.           Σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων πρόληψης σε τόπους εκτός των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης για την προστασία του τμήματος του εδάφους της Ένωσης στο οποίο δεν είναι παρών ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, μπορεί να εκδώσει εκτελεστικές πράξεις, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι οποίες καθορίζουν τα εν λόγω μέτρα.

4.           Τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 λαμβάνονται σύμφωνα με το παράρτημα IV σχετικά με μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων κινδύνων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση και της ανάγκης εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου κατά τρόπο εναρμονισμένο στο επίπεδο της Ένωσης.

5.           Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να προβλέπουν ότι τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι) της παραγράφου 1, που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. Έως ότου θεσπιστεί ένα μέτρο από την Επιτροπή, το κράτος μέλος δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει εφαρμόσει.

6.           Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

7.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης επαγγελματιών με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 28 Μέτρα των κρατών μελών σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση

1.           Αν επιβεβαιωθεί επισήμως ότι επιβλαβής οργανισμός που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση είναι παρών στο έδαφος κράτους μέλους και η οικεία αρμόδια αρχή θεωρεί ότι ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις συμπερίληψης στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, εξετάζει αμέσως κατά πόσον ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός πληροί τα κριτήρια του υποτμήματος 1 του τμήματος 3 του παραρτήματος II. Αν η εξέταση οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται τα κριτήρια αυτά, λαμβάνει αμέσως μέτρα εκρίζωσης σύμφωνα με το παράρτημα IV σχετικά με μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών. Εφαρμόζονται τα άρθρα 16 έως 19.

Αν αρμόδια αρχή έχει υπόνοια παρουσίας στο έδαφός της επιβλαβούς οργανισμού που πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10.

2.           Μετά τις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το κράτος μέλος εξετάζει κατά πόσον ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός πληροί, όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, τα κριτήρια για τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας που προβλέπονται στο τμήμα 1 του παραρτήματος II.

3.           Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί πάραυτα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού, την εξέταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα μέτρα που ελήφθησαν και τα αποδεικτικά στοιχεία που αιτιολογούν τα μέτρα αυτά.

Κοινοποιεί στην Επιτροπή τα αποτελέσματα της εξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 εντός 24 μηνών από την επίσημη επιβεβαίωση της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού.

Οι κοινοποιήσεις της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97.

Άρθρο 29 Mέτρα της Ένωσης σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς που δεν είναι καταγεγραμμένοι ως επιβλαβείς οργανισμοί καραντίνας στην Ένωση

1.           Αν η Επιτροπή παραλάβει την κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο ή διαθέτει άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την παρουσία ή τον άμεσο κίνδυνο εισόδου στο έδαφος της Ένωσης επιβλαβούς οργανισμού που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση και εκτιμά ότι ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις συμπερίληψης στον κατάλογο αυτόν, εξετάζει αμέσως κατά πόσον, όσον αφορά το έδαφος της Ένωσης, ο εν λόγω επιβλαβής οργανισμός πληροί τα κριτήρια του υποτμήματος 2 του τμήματος 3 του παραρτήματος II.

Αν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται τα κριτήρια αυτά, θεσπίζει αμέσως, με εκτελεστικές πράξεις, μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους που εγκυμονεί εν λόγω επιβλαβής οργανισμός. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά εφαρμόζουν, ειδικά για κάθε έναν από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς, μία ή περισσότερες από τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ).

2.           Αν η Επιτροπή, με βάση τις έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 18 και στο άρθρο 21 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εκρίζωση του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού δεν είναι δυνατή σε ορισμένες ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 μπορεί να καθορίζουν μέτρα με τον ενιαίο στόχο του περιορισμού του επιβλαβούς οργανισμού.

3.           Σε περίπτωση που η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων πρόληψης σε τόπους εκτός των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης για την προστασία του τμήματος του εδάφους της Ένωσης στο οποίο δεν είναι παρών ο σχετικός επιβλαβής οργανισμός, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να καθορίζουν τα εν λόγω μέτρα.

4.           Τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 θεσπίζονται σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και το τμήμα 2 του εν λόγω παραρτήματος σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των συγκεκριμένων κινδύνων των σχετικών επιβλαβών οργανισμών και της ανάγκης εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου κατά τρόπο εναρμονισμένο στο επίπεδο της Ένωσης.

5.           Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να προβλέπουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 28 πρέπει να καταργηθούν ή να τροποποιηθούν. Έως ότου θεσπιστεί ένα μέτρο από την Επιτροπή, το κράτος μέλος δύναται να διατηρεί τα μέτρα που έχει εφαρμόσει.

6.           Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

7.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης επαγγελματιών με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Άρθρο 30 Τροποποίηση του τμήματος 3 του παραρτήματος II

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 98 για την τροποποίηση του τμήματος 3 του παραρτήματος II σχετικά με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι επιβλαβείς οργανισμοί, όπως προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29, όσον αφορά την ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού, την παρουσία του, την πιθανότητα εισόδου, εγκατάστασης και εξάπλωσής του καθώς και τον πιθανό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων.

Άρθρο 31 Aυστηρότερες απαιτήσεις που θεσπίζουν τα κράτη μέλη

1.           Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν στην επικράτειά τους αυστηρότερα μέτρα σε σχέση με εκείνα που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 1, 2 και 3 και το άρθρο 29 παράγραφοι 1, 2 και 3, εφόσον αιτιολογούνται από τον στόχο της φυτοϋγειονομικής προστασίας και σύμφωνα με το τμήμα 2 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών.

Τα εν λόγω μέτρα δεν επιβάλλουν ούτε συνεπάγονται τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισμούς όσον αφορά την είσοδο ή τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, πέραν εκείνων που επιβάλλονται από τις διατάξεις των άρθρων 40 έως 54 και τις διατάξεις των άρθρων 67 έως 96.

2.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα μέτρα που θεσπίζουν βάσει της παραγράφου 1.

Τα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, υποβάλλουν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη ετήσια έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τμήμα 3 Επιβλαβείς οργανισμόί καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες

Άρθρο 32 Aναγνώριση των προστατευόμενων ζωνών

1.           Αν ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας είναι παρών στο έδαφος της Ένωσης αλλά δεν είναι παρών στο οικείο κράτος μέλος και δεν είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση, η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από αίτηση του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με την παράγραφο 4, να αναγνωρίσει το έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους ως προστατευόμενη ζώνη σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Αν ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες δεν είναι παρών σε τμήμα του εδάφους ενός κράτους μέλους, το ίδιο ισχύει όσον αφορά το τμήμα αυτό.

Ένας τέτοιος επιβλαβής οργανισμός καραντίνας καλείται «επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες».

2.           Ένας επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες δεν πρέπει να εισέρχεται ή να διακινείται στην αντίστοιχη προστατευόμενη ζώνη.

Κανείς δεν αναλαμβάνει εκουσίως δράση η οποία συμβάλλει στην είσοδο, την εγκατάσταση και τη διασπορά σε προστατευόμενη ζώνη του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες.

3.           Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των προστατευόμενων ζωνών και τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στις προστατευόμενες ζώνες. Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις προστατευόμενες ζώνες που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) πρώτο εδάφιο της οδηγίας 2000/29/ΕΚ και τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι και στο μέρος Β του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

Η Επιτροπή μπορεί να αναγνωρίσει πρόσθετες προστατευόμενες ζώνες, με τροποποίηση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Μια τέτοια τροποποίηση εγκρίνεται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται για την κατάργηση ή αντικατάσταση της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

Αν εφαρμόζεται το άρθρο 35, εκδίδεται εκτελεστική πράξη με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

4.           Με την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οικείο κράτος μέλος οφείλει να υποβάλει:

α)      περιγραφή των ορίων της σχετικής προστατευόμενης ζώνης, συμπεριλαμβανομένων χαρτών· και

β)      τα αποτελέσματα των ερευνών που καταδεικνύουν ότι κατά την περίοδο των τριών ετών πριν από την αίτηση ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας δεν ήταν παρών στο εν λόγω έδαφος.

Οι έρευνες αυτές διενεργήθηκαν σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και είχαν κατάλληλη ένταση όσον αφορά τη δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας. Βασίστηκαν σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρου 98, για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων διενέργειας των ερευνών για την αναγνώριση των προστατευομένων ζωνών.

Άρθρο 33 Γενικές υποχρεώσεις σχετικά με τις προστατευόμενες ζώνες

1.           Όσον αφορά την προστατευόμενη ζώνη, οι υποχρεώσεις που ορίζονται στα ακόλουθα άρθρα εφαρμόζεται αναλόγως στους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες:

α)      άρθρα 9 έως 12 σχετικά με την επιβεβαίωση, την κοινοποίηση και την πληροφόρηση όσον αφορά την παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση·

β)      άρθρο 15 σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν αμέσως οι επαγγελματίες·

γ)      άρθρα 16, 17 και 18 σχετικά με την εκρίζωση των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, τη δημιουργία και την τροποποίηση ζωνών περιορισμένης πρόσβασης και τις έρευνες στις εν λόγω ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.

2.           Ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που κατάγεται από ζώνη περιορισμένης πρόσβασης η οποία δημιουργήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 17, σε προστατευόμενη ζώνη για τον σχετικό επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες, δεν μπορεί να διακινείται εντός ή σε οποιαδήποτε προστατευόμενη ζώνη που δημιουργήθηκε για τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες. Όταν μεταφέρεται έξω από την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη, το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο συσκευάζεται και διακινείται με τέτοιο τρόπο που να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες εντός της εν λόγω προστατευόμενης ζώνης.

3.           Οι ζώνες περιορισμένης πρόσβασης που δημιουργούνται μέσα σε μια προστατευόμενη ζώνη και τα μέτρα εκρίζωσης που λαμβάνονται στις εν λόγω ζώνες σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 κοινοποιούνται πάραυτα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 34 Έρευνες σχετικά με τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες

1.           Η αρμόδια αρχή διενεργεί ετήσια έρευνα σε κάθε προστατευόμενη ζώνη όσον αφορά την παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες. Οι έρευνες αυτές διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και έχουν κατάλληλη ένταση όσον αφορά τη δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες. Βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές και τεχνικές αρχές.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 98, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τις έρευνες που πρέπει να διενεργούνται για την επιβεβαίωση του ότι οι προστατευόμενες ζώνες εξακολουθούν να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1.

2.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους, τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.

Άρθρο 35 Τροποποίηση και ανάκληση των προστατευόμενων ζωνών

1.           Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το μέγεθος της προστατευόμενης ζώνης έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους του οποίου το έδαφος αφορά η εν λόγω ζώνη.

Αν η Επιτροπή τροποποιήσει την προστατευόμενη ζώνη, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή, στα άλλα κράτη μέλη και, μέσω του διαδικτύου, στους επαγγελματίες την τροποποίηση στην εν λόγω προστατευόμενη ζώνη, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών.

Αν η εν λόγω τροποποίηση αφορά την επέκταση μιας προστατευόμενης ζώνης, εφαρμόζονται τα άρθρα 32, 33 και 34.

2.           Έπειτα από αίτηση του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση μιας προστατευόμενης ζώνης ή μειώνει το μέγεθός της.

3.           Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση μιας προστατευόμενης ζώνης σε περίπτωση που οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 34 δεν έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

4.           Η Επιτροπή ανακαλεί την αναγνώριση μιας προστατευόμενης ζώνης σε περίπτωση που διαπιστώθηκε η παρουσία σ’ αυτήν του αντίστοιχου επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες και πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      δεν ορίστηκε ζώνη περιορισμένης πρόσβασης, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1, εντός τριών μηνών από την επιβεβαίωση της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού·

β)      τα μέτρα εκρίζωσης που ελήφθησαν σε ζώνη περιορισμένης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1 δεν είχαν επιτυχία εντός 24 μηνών από την επιβεβαίωση της παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ·

γ)      οι πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή καταδεικνύουν ότι, όσον αφορά τα μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18, τα οποία λαμβάνονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπάρχει αμελής αντίδραση στην παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού στην εν λόγω προστατευόμενη ζώνη.

Κεφάλαιο III Επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμοί στην Ένωση

Άρθρο 36 Ορισμός των επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση

Ένας επιβλαβής οργανισμός καλείται «επιβλαβής για την ποιότητα οργανισμός στην Ένωση» αν πληροί τους ακόλουθους όρους και περιλαμβάνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 37:

α)           η ταυτότητά του καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 1) του τμήματος 4 του παραρτήματος ΙΙ·

β)           είναι παρών στο έδαφος της Ένωσης·

γ)           δεν είναι επιβλαβής οργανισμός καραντίνας στην Ένωση·

δ)           μεταδίδεται κυρίως μέσω συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση, σύμφωνα με το σημείο 2) του τμήματος 4 του παραρτήματος II·

ε)           η παρουσία του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση έχει μη αποδεκτό οικονομικό αντίκτυπο όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση αυτών των φυτών προς φύτευση, σύμφωνα με το σημείο 3) του τμήματος 4 του παραρτήματος II·

στ)         υπάρχουν διαθέσιμα εφικτά και αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της παρουσίας του στα εν λόγω φυτά προς φύτευση.

Άρθρο 37 Απαγόρευση της εισόδου και διακίνησης των επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση σε φυτά προς φύτευση

1.           Ένας επιβλαβής για την ποιότητα οργανισμός στην Ένωση δεν επιτρέπεται να εισέρχεται ή να διακινείται στο έδαφος της Ένωσης σε φυτά προς φύτευση μέσω των οποίων μεταδίδεται, όπως ορίζεται στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

2.           Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση και των συγκεκριμένων φυτών προς φύτευση που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο δ), κατά περίπτωση, με τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει τις επιβλαβείς οργανισμούς και τα αντίστοιχα φυτά προς φύτευση που ορίζονται στις ακόλουθες πράξεις:

α)      τμήμα ΙΙ του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·

β)      σημεία 3) και 6) του παραρτήματος Ι της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς σπορά[24] και σημείο 3) του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας οδηγίας·

γ)      παράρτημα της οδηγίας 93/48/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1993, περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών και τα οπωροφόρα δένδρα που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, δυνάμει της οδηγίας 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου[25]·

δ)      παράρτημα της οδηγίας 93/49/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 1993, περί του δελτίου επί των όρων τους οποίους πρέπει να πληρούν το πολλαπλασιαστικό υλικό καλλωπιστικών φυτών και τα καλλωπιστικά φυτά σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου[26]·

ε)      στοιχείο β) του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών[27]·

στ)    σημείο 6) του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου[28], της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς φύτευση και σημείο Β του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας οδηγίας·

ζ)      σημείο 4) του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών[29] και σημείο 5) του παραρτήματος ΙΙ της ίδιας οδηγίας.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

3.           Η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αν αξιολόγηση καταδείξει ότι ένας επιβλαβής οργανισμός που δεν απαριθμείται στην εν λόγω πράξη πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 36, ότι ένας επιβλαβής οργανισμός που απαριθμείται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν πληροί πλέον έναν ή περισσότερους από τους εν λόγω όρους ή ότι είναι αναγκαία η πραγματοποίηση τροποποιήσεων στον εν λόγω κατάλογο όσον αφορά τις κατηγορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ή τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5.

Η Επιτροπή θέτει την εν λόγω αξιολόγηση στη διάθεση των κρατών μελών.

4.           Αν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 στοιχείο ε) πληρούνται μόνο για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law], ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 απαριθμεί τις κατηγορίες αυτές και διευκρινίζει ότι η απαγόρευση εισόδου και διακίνησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο για τις εν λόγω κατηγορίες.

5.           Αν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 στοιχείο ε) πληρούνται μόνο αν η παρουσία του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού υπερβαίνει ένα ορισμένο όριο, ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 καθορίζει το όριο αυτό το οποίο αναφέρει ότι η απαγόρευση εισόδου και κυκλοφορίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται μόνο πάνω από το εν λόγω όριο κατώτατο όριο.

Ορίζεται κατώτατο όριο μόνο αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)      είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί, με μέτρα που λαμβάνονται από τον επαγγελματία, ότι η παρουσία του εν λόγω επιβλαβούς για την ποιότητα οργανισμού στην Ένωση για τα σχετικά φυτά προς φύτευση δεν υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο. και

β)      είναι δυνατόν να επαληθευτεί κατά πόσον δεν γίνεται υπέρβαση του εν λόγω ορίου σε παρτίδες των εν λόγω φυτών προς φύτευση.

Εφαρμόζονται οι αρχές για τη διαχείριση του κινδύνου των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙV.

6.           Για τις τροποποιήσεις της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προσαρμογή της εν λόγω εκτελεστικής πράξης βάσει των αλλαγών στην επιστημονική ονομασία ενός επιβλαβούς οργανισμού, εφαρμόζεται η συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2.

Όλες οι άλλες τροποποιήσεις της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 αποφασίζονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται σε περίπτωση κατάργησης ή αντικατάστασης της εκτελεστικής πράξης που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 38 Τροποποίηση του τμήματος 4 του παραρτήματος II

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 98 για την τροποποίηση του τμήματος 4 του παραρτήματος II σχετικά με κριτήρια για την αναγνώριση των επιβλαβών οργανισμών οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμοί στην Ένωση όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την ταυτότητα του επιβλαβούς οργανισμού, τη σημασία του, την πιθανότητα εξάπλωσής του και τον πιθανό οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων.

Άρθρο 39 Επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμοί στην Ένωση που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις

Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 37 δεν εφαρμόζονται στους επιβλαβείς για την ποιότητα οργανισμούς στην Ένωση οι οποίοι είναι παρόντες στα σχετικά φυτά προς φύτευση και χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση ή εκθέσεις.

Κεφάλαιο IV Μέτρα σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Τμήμα 1 Μέτρα που αφορούν ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης

Άρθρο 40 Απαγόρευση της εισαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης

1.           Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που περιλαμβάνει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα καθώς και τις απαγορεύσεις και τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος III της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που θεσπίζεται με την εν λόγω εκτελεστική πράξη, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται από τον αντίστοιχο κωδικό τους σύμφωνα με την ταξινόμηση στη συνδυασμένη ονοματολογία, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο[30] (εφεξής: «κωδικός ΣΟ»).

2.           Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο κατάγεται ή αποστέλλεται από τρίτη χώρα εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, και αν ο κίνδυνος δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα που ορίζονται στα σημεία 2) και 3) του τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών, η Επιτροπή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τις σχετικές τρίτες χώρες.

Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου ή εγκυμονεί τέτοιο κίνδυνο αλλά ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα που ορίζονται στα σημεία 2) και 3) του τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων και των οδών των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, η Επιτροπή τροποποιεί την εν λόγω εκτελεστική πράξη, κατά περίπτωση.

Ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω φυτοϋγειονομικού κινδύνου αξιολογείται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος IV σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών. Κατά περίπτωση, ο βαθμός αποδοχής του εν λόγω επιπέδου του φυτοϋγειονομικού κινδύνου αξιολογείται σε σχέση με μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες.

Οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εγκρίνει τις εν λόγω τροπολογίες με εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

3.           Ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν επιτρέπεται να εισέρχεται στο έδαφος της Ένωσης από την τρίτη χώρα την οποία αφορά η εν λόγω απαρίθμηση.

4.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τις περιπτώσεις φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισήλθαν στο έδαφος της Ένωσης κατά παράβαση της παραγράφου 3.

Κοινοποιείται η τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στο έδαφος της Ένωσης.

Άρθρο 41 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε ειδικές και ισοδύναμες απαιτήσεις

1.           Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που περιλαμβάνει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα καθώς και τις απαιτήσεις και, κατά περίπτωση, τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που θεσπίζεται με την εν λόγω εκτελεστική πράξη, τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται από τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ.

2.           Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα που ορίζονται στα σημεία 2) και 3) του τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα και αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών, η Επιτροπή τροποποιεί την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται εν προκειμένω. Τα μέτρα αυτά καθώς και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλούνται εφεξής «ειδικές απαιτήσεις».

Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή ειδικών απαιτήσεων, που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1, για την είσοδο στο έδαφος της Ένωσης συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, οι οποίες είναι ισοδύναμες με ειδικές απαιτήσεις για τη διακίνηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης (εφεξής: «ισοδύναμες απαιτήσεις»).

Σε περίπτωση που φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο το οποίο περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου ή εγκυμονεί τέτοιο κίνδυνο αλλά ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με τις ειδικές απαιτήσεις, η Επιτροπή τροποποιεί την εν λόγω εκτελεστική πράξη.

Ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω φυτοϋγειονομικού κινδύνου αξιολογείται, και τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο θεσπίζονται, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος IV σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών. Κατά περίπτωση, ο βαθμός αποδοχής του εν λόγω επιπέδου του φυτοϋγειονομικού κινδύνου αξιολογείται και τα εν λόγω μέτρα θεσπίζονται σε σχέση με μία ή περισσότερες συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών.

Οι τροποποιήσεις αυτές εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

3.           Ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 επιτρέπεται να εισέρχεται ή να διακινείται στο έδαφος της Ένωσης μόνο αν πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις ή οι ισοδύναμες απαιτήσεις.

4.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που εισήλθαν ή διακινήθηκαν στο έδαφος της Ένωσης κατά παράβαση της παραγράφου 3.

Κατά περίπτωση, κοινοποιείται επίσης η τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στο έδαφος της Ένωσης.

Άρθρο 42 Καθορισμός των ισοδύναμων απαιτήσεων

1.           Οι ισοδύναμες απαιτήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 41 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, καθορίζονται, με εκτελεστική πράξη, έπειτα από αίτηση συγκεκριμένης τρίτης χώρας, αν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)      η εν λόγω τρίτη χώρα εξασφαλίζει, μέσω της εφαρμογής υπό επίσημο έλεγχο ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων μέτρων, επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας που είναι ισοδύναμο με τις ειδικές απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2 σε σχέση με τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων·

β)      η εν λόγω τρίτη χώρα καταδεικνύει αντικειμενικά στην Επιτροπή ότι τα συγκεκριμένα μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο α) επιτυγχάνουν το επίπεδο φυτοϋγειονομικής προστασίας που αναφέρεται στο εν λόγω στοιχείο.

2.           Κατά περίπτωση, η Επιτροπή διερευνά, στην εν λόγω τρίτη χώρα, και σύμφωνα με το άρθρο 119 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... / .... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls], κατά πόσον πληρούνται τα προβλεπόμενα στα στοιχεία α) και β).

3.           Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3.

Άρθρο 43 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ταξιδιώτες, στους πελάτες των ταχυδρομικών υπηρεσιών και στους πελάτες στο διαδίκτυο

1.           Τα κράτη μέλη και οι διεθνείς μεταφορικές εταιρείες θέτουν στη διάθεση των επιβατών τις πληροφορίες σχετικά με τις απαγορεύσεις, που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 3, τις απαιτήσεις, που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 και το άρθρο 42 παράγραφος 2, και τις εξαιρέσεις, που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2, όσον αφορά την είσοδο των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης.

Οι εν λόγω πληροφορίες παρέχονται υπό τη μορφή αφισών ή φυλλαδίων, τα οποία, κατά περίπτωση, διατίθενται μέσω του διαδικτύου.

Όταν οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση των επιβατών στα λιμάνια και στα αεροδρόμια, παρέχονται με τη μορφή αφισών.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδώσει εκτελεστική πράξη που θα ορίζει τις εν λόγω αφίσες και τα εν λόγω φυλλάδια. Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.           Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, καθώς και από τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως, στους πελάτες τους μέσω του διαδικτύου.

3.           Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση η οποία συνοψίζει τις πληροφορίες που παρέχονται βάσει του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 44 Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τις παραμεθόριες ζώνες

1.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 40 παράγραφος 3 και το άρθρο 41 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης, αν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)      καλλιεργούνται ή παράγονται σε περιοχές τρίτων χωρών πλησίον των συνόρων τους με κράτη μέλη (εφεξής: «παραμεθόριες ζώνες τρίτων χωρών»)·

β)      εισέρχονται σε περιοχές των κρατών μελών αμέσως μετά τα σύνορα (εφεξής: «παραμεθόριες ζώνες κρατών μελών»)·

γ)      πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία στις αντίστοιχες παραμεθόριες ζώνες κρατών μελών κατά τρόπον ώστε να εξαλείφεται κάθε φυτοϋγειονομικός κίνδυνος·

δ)      δεν εγκυμονούν κανέναν κίνδυνο διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας λόγω διακίνησης εντός της παραμεθόριας ζώνης.

Τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα διακινούνται μόνο προς και εντός των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών και μόνο υπό τον επίσημο έλεγχο της αρμόδιας αρχής.

2.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 98, που ορίζουν τα ακόλουθα:

α)      το μέγιστο εύρος των παραμεθόριων ζωνών τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών, όπως ενδείκνυται για κάθε φυτό, φυτικό προϊόν και άλλο αντικείμενο·

β)      τη μέγιστη απόσταση διακίνησης των σχετικών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός των παραμεθόριων ζωνών τρίτων χωρών και των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών· και

γ)      τις διαδικασίες για την έγκριση της εισόδου και της διακίνησης στο εσωτερικό των παραμεθόριων ζωνών κρατών μελών των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Το εύρος των εν λόγω ζωνών είναι τέτοιο ώστε να εξασφαλίζεται ότι η είσοδος και η διακίνηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης δεν εγκυμονεί φυτοϋγειονομικούς κινδύνους στο έδαφος της Ένωσης ή σε τμήματα αυτού.

3.           Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, ειδικούς όρους ή μέτρα σχετικά με την είσοδο στις παραμεθόριες ζώνες κρατών μελών συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και σχετικά με συγκεκριμένες τρίτες χώρες, που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος άρθρου.

Οι εν λόγω πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με το τμήμα 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας και το τμήμα 2 του εν λόγω παραρτήματος σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών και τεχνικών εξελίξεων.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται και, κατά περίπτωση, καταργούνται ή αντικαθίστανται, με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3.

4.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν σε παραμεθόριες ζώνες, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά παράβαση των εν λόγω παραγράφων.

Κοινοποιείται, επίσης, η τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην οικεία παραμεθόρια ζώνη.

Άρθρο 45 Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση

1.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 40 παράγραφος 3 και το άρθρο 41 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης και τη διακίνησή τους μέσω του εν λόγω εδάφους σε τρίτη χώρα (εφεξής «φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση»), αν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α)      συνοδεύονται από υπογεγραμμένη δήλωση του επαγγελματία που έχει τον έλεγχο των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, στην οποία αναφέρεται ότι τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα τελούν υπό φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση·

β)      συσκευάζονται και διακινούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση κατά την είσοδό τους στο έδαφος της Ένωσης και την περαιτέρω διακίνησή τους μέσω αυτού·

γ)      εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης, διέρχονται μέσω αυτού και, χωρίς καθυστέρηση, εξέρχονται από αυτό υπό επίσημο έλεγχο από τις οικείες αρμόδιες αρχές.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισέρχονται ή διακινούνται για πρώτη φορά στο έδαφος της Ένωσης ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών μελών μέσω των οποίων τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα πρόκειται να διακινηθούν πριν εξέλθουν από το έδαφος της Ένωσης.

2.           Αν αυτό προβλέπεται από τις πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως.

3.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται, σύμφωνα με το άρθρο 98, να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που ορίζουν το περιεχόμενο της δήλωσης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).

4.           Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να θεσπίζει προδιαγραφές για τον μορφότυπο της δήλωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3.

5.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν στο έδαφος της Ένωσης, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 1, κατά παράβαση της εν λόγω παραγράφου.

Κοινοποιείται, επίσης, η τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην οικεία παραμεθόρια ζώνη.

Άρθρο 46 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση και εκθέσεις

1.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 40 παράγραφος 3 και το άρθρο 41 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν, έπειτα από αίτηση, να επιτρέπουν την είσοδο και τη διακίνηση στο έδαφός τους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση και εκθέσεις, αν πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

α)      η παρουσία των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων δεν εγκυμονεί μη αποδεκτό κίνδυνο διασποράς επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση αν επιβληθούν επαρκείς περιορισμοί·

β)      οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στις οποίες τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα θα διατηρηθούν και οι σταθμοί καραντίνας, που αναφέρονται στο άρθρο 56, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν είναι κατάλληλα·

γ)      τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσωπικού που θα ασκήσει τη δραστηριότητα σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα είναι κατάλληλα.

2.           Η αρμόδια αρχή αξιολογεί τον κίνδυνο διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση μέσω των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα, τη βιολογία και τα μέσα διασποράς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση, την προβλεπόμενη δραστηριότητα, την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον και άλλους σχετικούς παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο που εγκυμονούν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα.

Αξιολογεί τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), στις οποίες τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα θα αποθηκευτούν, καθώς και τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα του προσωπικού που θα ασκήσει τη δραστηριότητα που αφορά τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο γ).

Βάσει των εν λόγω αξιολογήσεων, η αρμόδια αρχή επιτρέπει την είσοδο και τη διακίνηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης αν πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

3.           Όταν χορηγείται άδεια, αυτή περιλαμβάνει όλους τους ακόλουθους όρους:

α)      τα εν λόγω φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα διατηρούνται σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης που κρίνονται κατάλληλες από τις αρμόδιες αρχές και αναφέρονται στην άδεια·

β)      η δραστηριότητα που αφορά τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ασκείται σε σταθμό καραντίνας ο οποίος καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 από την αρμόδια αρχή και αναφέρεται στην άδεια·

γ)      η δραστηριότητα που αφορά τα εν λόγω φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα ασκείται από προσωπικό του οποίου τα επιστημονικά και τεχνικά προσόντα κρίνονται κατάλληλα από την αρμόδια αρχή και αναφέρονται στην άδεια·

δ)      τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα συνοδεύονται από την άδεια όταν εισέρχονται ή διακινούνται στο έδαφος της Ένωσης.

4.           Η άδεια περιορίζεται στην ποσότητα που είναι επαρκής για τη σχετική δραστηριότητα και δεν υπερβαίνει την ικανότητα του καθορισμένου σταθμού καραντίνας.

Περιλαμβάνει τους περιορισμούς που είναι απαραίτητοι για να αμβλυνθεί ο κίνδυνος διασποράς του σχετικού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην Ένωση.

5.           Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 3 και με τους περιορισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα στην περίπτωση που οι εν λόγω όροι ή οι εν λόγω περιορισμοί δεν πληρούνται.

6.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98, προβλέποντας λεπτομερείς κανόνες σχετικά με:

α)      την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης·

β)      τις αξιολογήσεις και την άδεια που αναφέρονται στην παράγραφο 2· και

γ)      την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, τα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και την κοινοποίησή τους, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.

7.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν στο έδαφος της Ένωσης κατά παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 4.

Κατά περίπτωση, οι εν λόγω κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν επίσης τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, καθώς και το κατά πόσον η είσοδος ή η διακίνηση των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης επετράπη μετά την εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Κατά περίπτωση, κοινοποιείται επίσης η τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στο έδαφος της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή έκθεση στην οποία συνοψίζονται οι σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις άδειες που χορηγούνται βάσει της παραγράφου 1 και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

Άρθρο 47 Προσωρινά μέτρα σχετικά με τα φυτά προς φύτευση

1.           Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, προσωρινά μέτρα όσον αφορά την είσοδο και τη διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών προς φύτευση από τρίτες χώρες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)      δεν υπάρχει καθόλου ή υπάρχει μικρή φυτοϋγειονομική εμπειρία όσον αφορά το εμπόριο των φυτών προς φύτευση που κατάγονται ή αποστέλλονται από την εν λόγω τρίτη χώρα·

β)      δεν έχει διενεργηθεί εκτίμηση όσον αφορά τους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους για το έδαφος της Ένωσης σε σχέση με τα εν λόγω φυτά προς φύτευση από την εν λόγω τρίτη χώρα·

γ)      τα εν λόγω φυτά προς φύτευση είναι πιθανό να εγκυμονούν φυτοϋγειονομικούς κινδύνους οι οποίοι δεν συνδέονται ή δεν μπορεί ακόμη να συνδεθούν με επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην Ένωση που είναι καταγεγραμμένοι σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 2 και 3 με ή επιβλαβείς οργανισμούς για του οποίους έχουν ληφθεί μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 29.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται και, κατά περίπτωση, καταργούνται ή αντικαθίστανται, με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3.

2.           Τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεσπίζονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ σχετικά με στοιχεία για τον εντοπισμό φυτών προς φύτευση που εγκυμονούν φυτοϋγειονομικούς κινδύνους για το έδαφος της Ένωσης και το τμήμα 2 του παραρτήματος IV σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών.

Τα εν λόγω μέτρα προβλέπουν, κατά περίπτωση, ένα από τα ακόλουθα:

α)      εντατική δειγματοληψία, στο σημείο εισόδου, από κάθε παρτίδα φυτών προς φύτευση που εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης και έλεγχος των δειγμάτων·

β)      αν η απουσία φυτοϋγειονομικού κινδύνου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με εντατική δειγματοληψία και έλεγχο κατά την είσοδο των σχετικών φυτών προς φύτευση στο έδαφος της Ένωσης, περίοδος καραντίνας για να εξακριβωθεί η απουσία του εν λόγω φυτοϋγειονομικού κινδύνου στα εν λόγω φυτά προς φύτευση·

γ)      αν η απουσία φυτοϋγειονομικού κινδύνου δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με εντατική δειγματοληψία και έλεγχο κατά την είσοδο των σχετικών φυτών προς φύτευση στο έδαφος της Ένωσης και με περίοδο καραντίνας, απαγόρευση της εισόδου των εν λόγω φυτών προς φύτευση στο έδαφος της Ένωσης.

3.           Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών. Το εν λόγω διάστημα μπορεί να παραταθεί μία φορά για μέγιστο χρονικό διάστημα δύο ετών.

4.           Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

5.           Κατά παρέκκλιση από τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, το άρθρο 46 εφαρμόζεται κατά την είσοδο και διακίνηση στο έδαφος της Ένωσης φυτών προς φύτευση που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση και εκθέσεις.

6.           Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όταν ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο υπόκειται στα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) ή β).

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όταν, μετά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) ή β), έχει βρεθεί επιβλαβής οργανισμός ο οποίος είναι πιθανό να εγκυμονεί νέους φυτοϋγειονομικούς κινδύνους.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις στις οποίες δεν επετράπη η είσοδος ενός φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου στο έδαφος της Ένωσης ή απαγορεύθηκε η διακίνησή του εντός του εδάφους της Ένωσης, επειδή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος θεώρησε ότι παραβιάστηκε η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ). Κατά περίπτωση, οι εν λόγω κοινοποιήσεις περιλαμβάνουν τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... / ... [Office of Publications, please insert number of Regulation on Official Controls].

Κατά περίπτωση, κοινοποιείται επίσης η τρίτη χώρα από την οποία εστάλησαν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα προκειμένου να εισέλθουν στο έδαφος της Ένωσης.

Άρθρο 48 Τροποποίηση του παραρτήματος III

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 98, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ σχετικά με στοιχεία για τον εντοπισμό φυτών προς φύτευση που εγκυμονούν φυτοϋγειονομικούς κινδύνους για το έδαφος της Ένωσης, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και την καταγωγή των εν λόγω φυτών προς φύτευση, με σκοπό την προσαρμογή στις εξελίξεις των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων.

Τμήμα 2 Μέτρα σχετικά με τις προστατευόμενες ζώνες

Άρθρο 49 Απαγόρευση της εισόδου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στις προστατευόμενες ζώνες

1.           Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που περιλαμβάνει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, καθώς και τις σχετικές απαγορεύσεις και προστατευόμενες ζώνες, όπως ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος III της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που καταρτίζεται με την εν λόγω εκτελεστική πράξη, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται από τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ.

2.           Σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, που προέρχεται από το εξωτερικό της εν λόγω προστατευόμενης ζώνης, εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία 2) και 3) του τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων και των οδών των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, η Επιτροπή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τις εν λόγω προστατευόμενες ζώνες.

Σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου ή εγκυμονεί τέτοιο κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία 2) και 3) του τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων και των οδών των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, η Επιτροπή τροποποιεί την εν λόγω εκτελεστική πράξη.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω φυτοϋγειονομικού κινδύνου αξιολογείται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών.

3.           Ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν πρέπει να εισέρχεται στην αντίστοιχη προστατευόμενη ζώνη από τη σχετική τρίτη χώρα ή το σχετικό τμήμα του εδάφους της Ένωσης.

4.           Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

5.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν στη σχετική προστατευόμενη ζώνη κατά παράβαση των απαγορεύσεων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Κατά περίπτωση, κοινοποιείται επίσης η τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στην εν λόγω προστατευόμενη ζώνη.

Άρθρο 50 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες

1.           Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη που περιλαμβάνει τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, τις αντίστοιχες προστατευόμενες ζώνες και τις απαιτήσεις, όπως ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος IV της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Στον κατάλογο που καταρτίζεται με την εν λόγω εκτελεστική πράξη, τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα προσδιορίζονται από τον αντίστοιχο κωδικό ΣΟ.

2.           Σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, που προέρχεται από το εξωτερικό της εν λόγω προστατευόμενης ζώνης, εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου λόγω της πιθανότητας να είναι ξενιστής επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες, και ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με την εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τα μέτρα που αναφέρονται στα σημεία 2) και 3) του τμήματος 1 του παραρτήματος IV σχετικά με μέτρα για τη διαχείριση των κινδύνων και των οδών των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας, η Επιτροπή τροποποιεί, κατά περίπτωση, την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ώστε να συμπεριλάβει το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται σε αυτό. Τα εν λόγω μέτρα και οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλούνται εφεξής «ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες».

Σε περίπτωση που ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που περιλαμβάνεται στην εν λόγω εκτελεστική πράξη δεν εγκυμονεί φυτοϋγειονομικό κίνδυνο μη αποδεκτού επιπέδου για την εν λόγω προστατευόμενη ζώνη ή εγκυμονεί τέτοιο κίνδυνο, αλλά ο κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο με τις ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες, η Επιτροπή τροποποιεί την εν λόγω εκτελεστική πράξη.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις εγκρίνονται με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού.

Αξιολογείται ο βαθμός αποδοχής του επιπέδου του εν λόγω φυτοϋγειονομικού κινδύνου και θεσπίζονται τα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου σε αποδεκτό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο τμήμα 2 του παραρτήματος II σχετικά με αρχές για τη διαχείριση των κινδύνων των επιβλαβών οργανισμών.

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς λόγους επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σοβαρό φυτοϋγειονομικό κίνδυνο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που έχουν άμεση εφαρμογή, με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 99 παράγραφος 4.

3.           Ένα φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που απαριθμείται στην εκτελεστική πράξη η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να εισέλθει ή να διακινηθεί στην αντίστοιχη προστατευόμενη ζώνη αν πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευόμενες ζώνες.

4.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος κοινοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 97, τις περιπτώσεις στις οποίες φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν ή διακινήθηκαν στη σχετική προστατευόμενη ζώνη κατά παράβαση των απαγορεύσεων που θεσπίστηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Κατά περίπτωση, κοινοποιείται επίσης η τρίτη χώρα από την οποία τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα εισήλθαν στο έδαφος της Ένωσης.

Άρθρο 51 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ταξιδιώτες, στους πελάτες των ταχυδρομικών υπηρεσιών και στους πελάτες στο διαδίκτυο όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Το άρθρο 43 σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ταξιδιώτες, στους πελάτες των ταχυδρομικών υπηρεσιών και στους πελάτες στο διαδίκτυο εφαρμόζεται αναλόγως όσον αφορά την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τρίτες χώρες στις προστατευόμενες ζώνες.

Άρθρο 52 Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τις παραμεθόριες ζώνες όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Το άρθρο 44 σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τις παραμεθόριες ζώνες εφαρμόζεται όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 για τις προστατευόμενες ζώνες που συνορεύουν με παραμεθόριες ζώνες τρίτων χωρών.

Άρθρο 53 Εξαίρεση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Το άρθρο 45 σχετικά με τις εξαιρέσεις από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση εφαρμόζεται αναλόγως όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 για τη φυτοϋγειονομική διαμετακόμιση μέσω των προστατευόμενων ζωνών.

Άρθρο 54 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση και εκθέσεις όσον αφορά τις προστατευόμενες ζώνες

Κατά παρέκκλιση από τις απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 και στο άρθρο 50 παράγραφος 3, το άρθρο 46 εφαρμόζεται όσον αφορά τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2 για την είσοδο και τη διακίνηση εντός των προστατευόμενων ζωνών φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, δοκιμές, επιλογή ποικιλιών, γενετική βελτίωση και εκθέσεις.

Τμήμα 3 Άλλα μέτρα σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα

Άρθρο 55 Γενικές απαιτήσεις για τη συσκευασία και τα οχήματα

1.           Το υλικό συσκευασίας που χρησιμοποιείται για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία αναφέρονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 29 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 40 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 47 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 1 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 και διακινούνται προς ή εντός του εδάφους της Ένωσης, είναι ελεύθερο επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση.

Το ίδιο ισχύει και για τα οχήματα που μεταφέρουν τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα.

2.           Το υλικό συσκευασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εκτός από το υλικό συσκευασίας από ξύλο, καλύπτει τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα με τέτοιο τρόπο ώστε, κατά τη διακίνησή τους προς ή εντός του εδάφους της Ένωσης, να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση.

Τα οχήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανάλογα με την περίπτωση, καλύπτονται ή κλείνουν με τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση κατά τη μετακίνησή τους προς ή εντός του εδάφους της Ένωσης.

3.           Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται επίσης στις προστατευόμενες ζώνες όσον αφορά τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες.

Άρθρο 56 Καθορισμός σταθμών καραντίνας

1.           Τα κράτη μέλη καθορίζουν στο έδαφός τους σταθμούς καραντίνας για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα, άλλα αντικείμενα και τους επιβλαβείς οργανισμούς, ή επιτρέπουν τη χρήση καθορισμένων σταθμών καραντίνας σε άλλα κράτη μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω σταθμοί πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2.

Επιπλέον, η αρμόδια αρχή μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να ορίσει μια εγκατάσταση ως σταθμό καραντίνας, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2.

2.           Οι σταθμοί καραντίνας πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      παρέχουν φυσική απομόνωση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που πρέπει να βρίσκονται σε καραντίνα και εξασφαλίζουν ότι δεν είναι προσβάσιμα ούτε μπορούν να εξαχθούν από τους εν λόγω σταθμούς χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής·

β)      αν οι δραστηριότητες που ασκούνται στους σταθμούς καραντίνας αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, οι σταθμοί παρέχουν κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας ή επώασης που ευνοούν την ανάπτυξη στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα σημείων και συμπτωμάτων της παρουσίας επιβλαβών οργανισμών καραντίνας·

γ)      έχουν επιφάνειες από λεία και στεγανά υλικά που επιτρέπουν αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση·

δ)      έχουν επιφάνειες ανθεκτικές στη φθορά και την προσβολή από έντομα και άλλα αρθρόποδα·

ε)      διαθέτουν συστήματα άρδευσης, αποχέτευσης και εξαερισμού που αποκλείουν τη μετάδοση ή τη διαφυγή επιβλαβών οργανισμών καραντίνας·

στ)    διαθέτουν συστήματα για την αποστείρωση, την απολύμανση ή την καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, των αποβλήτων και του εξοπλισμού πριν από την απομάκρυνση από τους σταθμούς·

ζ)      προβλέπουν προστατευτικά ενδύματα και κάλυψη υποδημάτων·

η)      διαθέτουν, κατά περίπτωση, συστήματα απολύμανσης του προσωπικού και των επισκεπτών κατά την έξοδό τους από τον σταθμό·

θ)      είναι διαθέσιμα ο ορισμός των καθηκόντων των εν λόγω σταθμών και οι όροι υπό τους οποίους εκτελούν τα καθήκοντα αυτά·

ι)       είναι διαθέσιμο επαρκές κατάλληλα ειδικευμένο, καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό.

3.           Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, εφόσον τους ζητηθεί, κατάλογο των καθορισμένων σταθμών καραντίνας στο έδαφός τους.

Άρθρο 57 Λειτουργία των σταθμών καραντίνας

1.           Ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας παρακολουθεί τον εν λόγω σταθμό και τον άμεσο περίγυρό του για την παρουσία επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.

Αν διαπιστωθεί η παρουσία τέτοιου επιβλαβούς οργανισμού, ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Ενημερώνει την αρμόδια αρχή σχετικά με την εν λόγω παρουσία και τα μέτρων που έχει λάβει.

2.           Ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας εξασφαλίζει ότι το προσωπικό και οι επισκέπτες χρησιμοποιούν προστατευτικά ενδύματα και κάλυψη υποδημάτων και, κατά περίπτωση, υπόκεινται σε απολύμανση κατά την έξοδό τους από τον εν λόγω σταθμό.

3.           Ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας τηρεί μητρώα σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      απασχολούμενο προσωπικό·

β)      άτομα που επισκέπτονται τον σταθμό·

γ)      φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που εισέρχονται στον σταθμό και εξέρχονται από αυτόν·

δ)      τόπος καταγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων·

ε)      παρατηρήσεις σχετικά με την παρουσία επιβλαβών οργανισμών στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.

Τα εν λόγω μητρώα φυλάσσονται επί τρία έτη.

Άρθρο 58 Εποπτεία των σταθμών καραντίνας και ανάκληση καθορισμού

1.           Η αρμόδια αρχή οργανώνει εποπτικούς ελέγχους ή επιθεωρήσεις των σταθμών καραντίνας, τουλάχιστον έναν/μία ετησίως, προκειμένου να επαληθεύσει κατά πόσον οι εν λόγω σταθμοί πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 και στο άρθρο 57.

2.           Η αρμόδια αρχή ανακαλεί τον καθορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 1, χωρίς καθυστέρηση, αν:

α)      έπειτα από εποπτικό έλεγχο ή επιθεώρηση προκύψει ότι ο σταθμός καραντίνας δεν πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 2 ή στο άρθρο 57·

β)      Ο υπεύθυνος για τον σταθμό καραντίνας δεν λάβει εγκαίρως κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Άρθρο 59 Ελευθέρωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τους σταθμούς καραντίνας

1.           Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα εξέρχονται από τους σταθμούς καραντίνας, κατόπιν έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές, μόνο εφόσον έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι ελεύθερα επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση ή, κατά περίπτωση, επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες.

2.           Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιτρέπουν τη διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων από τους σταθμούς καραντίνας σε άλλους σταθμούς καραντίνας ή σε τυχόν άλλους τόπους μόνον αν έχουν ληφθεί μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση ή, κατά περίπτωση, επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην/στις προστατευόμενη/-ες ζώνη/-ες στην οικεία περιοχή.

Άρθρο 60 Διακίνηση εκτός του εδάφους της Ένωσης

1.           Αν η διακίνηση ενός φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου εκτός του εδάφους της Ένωσης διέπεται από φυτοϋγειονομική συμφωνία με τρίτη χώρα, η εν λόγω διακίνηση συμμορφώνεται με αυτή τη συμφωνία.

2.           Αν η διακίνηση ενός φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου εκτός του εδάφους της Ένωσης διέπεται από φυτοϋγειονομική συμφωνία με τρίτη χώρα, η εν λόγω διακίνηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους φυτοϋγειονομικούς κανόνες της τρίτης χώρας στην οποία πρόκειται να διακινηθεί το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

3.           Αν η διακίνηση ενός φυτού, φυτικού προϊόντος ή άλλου αντικειμένου εκτός του εδάφους της Ένωσης δεν διέπεται ούτε από φυτοϋγειονομική συμφωνία με τρίτη χώρα ούτε από τους φυτοϋγειονομικούς κανόνες της τρίτης χώρας στην οποία πρόκειται να διακινηθεί το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για τη διακίνηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης, που ορίζονται στον κατάλογο ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2.

Ωστόσο, οι εν λόγω απαιτήσεις δεν εφαρμόζονται αν πρόκειται για επιβλαβή οργανισμό που πληροί έναν από τους ακόλουθους όρους:

α)      έχει αναγνωριστεί από την εν λόγω τρίτη χώρα ότι είναι παρών στο έδαφός του και δεν τελεί υπό επίσημο έλεγχο·

β)      μπορεί εύλογα να υποτεθεί ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας όσον αφορά το έδαφος της εν λόγω τρίτης χώρας.

Κεφάλαιο V Καταγραφή των επαγγελματιών και ιχνηλασιμότητα

Άρθρο 61 Επίσημο μητρώο επαγγελματιών

1.           Η αρμόδια αρχή τηρεί και επικαιροποιεί μητρώο με τους επαγγελματίες οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στο έδαφος του οικείου κράτους μέλους και οι οποίοι καλύπτονται από ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      είναι επαγγελματίες των οποίων οι δραστηριότητες αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που καλύπτονται από εκτελεστική πράξη η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1, 2 ή 3, στο άρθρο 29 παράγραφος 1, 2 ή 3, στο άρθρο 40 παράγραφος 1, στο άρθρο 41 παράγραφος 1 ή 2, στο άρθρο 47 παράγραφος 1, στο άρθρο 49 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 50 παράγραφος 1, ή υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 43 παράγραφος 1 ή 2, του άρθρου 44 παράγραφος 1, του άρθρου 45 παράγραφος 1, του άρθρου 51, του άρθρου 52 ή του άρθρου 53·

β)      είναι επαγγελματίες κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law].

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται όσον αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α)      φύτευση·

β)      καλλιέργεια·

γ)      παραγωγή·

δ)      εισαγωγή στο έδαφος της Ένωσης·

ε)      διακίνηση εντός του εδάφους της Ένωσης,

στ)    διακίνηση εκτός του εδάφους της Ένωσης·

ζ)      παραγωγή και/ή διαθεσιμότητα στην αγορά κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material law]·

η)      συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως.

Το εν λόγω μητρώο καλείται «το μητρώο». Οι επαγγελματίες που είναι καταγεγραμμένοι σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) καλούνται «καταγεγραμμένοι επαγγελματίες».

2.           Ένας επαγγελματίας μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο μιας αρμόδιας αρχής περισσότερες από μία φορές, εφόσον κάθε εγγραφή συνδέεται με διαφορετικές εγκαταστάσεις, συνεταιριστικές αποθήκες και κέντρα διανομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο δ). Για καθεμία από αυτές τις εγγραφές εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 62.

3.           Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε επαγγελματία που καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      προμηθεύει αποκλειστικά μικρές, όπως ενδείκνυται για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στους τελικούς χρήστες, με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως,

β)      η επαγγελματική του δραστηριότητα σχετικά με τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα περιορίζεται στη μεταφορά των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων για άλλον επαγγελματία·

γ)      η επαγγελματική του δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση υλικού συσκευασίας από ξύλο.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 98, που καθορίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

α)      περισσότερες κατηγορίες επαγγελματιών που εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1, αν η εν λόγω καταγραφή συνεπάγεται δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση γι’ αυτούς σε σύγκριση με τον φυτοϋγειονομικό κίνδυνο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους·

β)      ειδικές απαιτήσεις για την καταγραφή ορισμένων κατηγοριών επαγγελματιών·

γ)      τη μέγιστη αριθμητική τιμή για τις μικρές ποσότητες συγκεκριμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α).

Άρθρο 62 Διαδικασία καταγραφής

1.           Οι επαγγελματίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 61 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) ή β) υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές αίτηση εγγραφής στο μητρώο.

2.           Η εν λόγω αίτηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)      ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του επαγγελματία·

β)      δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει καθεμία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 σχετικά με φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα·

γ)      δήλωση σχετικά με την πρόθεση του επαγγελματία να ασκήσει καθεμία από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i)       έκδοση φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1·

ii)      τοποθέτηση του σήματος σε υλικό συσκευασίας από ξύλο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1·

iii)     έκδοση οποιασδήποτε άλλης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1·

iv)     έκδοση επίσημων ετικετών για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ..../.... [Office of Publications, please insert number of Regulation on plant reproductive material]·

δ)      διεύθυνση των εγκαταστάσεων, των συνεταιριστικών αποθηκών και των κέντρων αποστολής που χρησιμοποιούνται από τον επαγγελματία στο οικείο κράτος για την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 1 για τους σκοπούς της καταγραφής·

ε)      γένη και είδη των φυτών και των φυτικών προϊόντων και, κατά περίπτωση, φύση των άλλων αντικειμένων, που αφορούν οι δραστηριότητες του επαγγελματία.

3.           Οι αρμόδιες αρχές καταγράφουν έναν επαγγελματία αν η αίτηση καταγραφής του περιλαμβάνει τα στοιχεία της παραγράφου 2.

4.           Οι καταγεγραμμένοι επαγγελματίες υποβάλλουν, κατά περίπτωση, αίτηση επικαιροποίησης των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), δ) και ε) και των δηλώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ).

5.           Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι ο καταγεγραμμένος επαγγελματίας δεν ασκεί πλέον τις δραστηριότητες του άρθρου 61 παράγραφος 1 ή ότι ο καταγεγραμμένος επαγγελματίας έχει υποβάλει αίτηση η οποία δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2, ζητεί από τον ο εν λόγω επαγγελματία να συμμορφωθεί με τις εν λόγω απαιτήσεις αμέσως ή εντός ορισμένης προθεσμίας.

Σε περίπτωση που ο καταγεγραμμένος επαγγελματίας δεν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις αυτές εντός της προθεσμίας που όρισε η αρμόδια αρχή, η αρμόδια αρχή ανακαλεί την καταγραφή του εν λόγω επαγγελματία.

Άρθρο 63 Περιεχόμενο του μητρώου

Το μητρώο περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχεία α), β), δ) και (ε) καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:

α)           επίσημος αριθμός εγγραφής στο μητρώο·

β)           κωδικός δύο γραμμάτων που αναφέρεται στο πρότυπο ISO 3166-1-alpha-2[31] για το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταγεγραμμένος ο επαγγελματίας·

γ)           ένδειξη σχετικά με το αν ο επαγγελματίας διαθέτει εξουσιοδότηση για καθεμία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 62 παράγραφος 2 στοιχείο γ).

Άρθρο 64 Διαθεσιμότητα των πληροφοριών των επίσημων μητρώων

1.           Το κράτος μέλος που τηρεί το μητρώο θέτει, κατόπιν σχετικής αίτησης, τις πληροφορίες που περιλαμβάνει το μητρώο στη διάθεση των άλλων κρατών μελών ή της Επιτροπής.

2.           Το κράτος μέλος που τηρεί το μητρώο θέτει, κατόπιν σχετικής αίτησης, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 63, με εξαίρεση εκείνες του άρθρου 62 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε), στη διάθεση οιουδήποτε επαγγελματία.

Άρθρο 65 Ιχνηλασιμότητα

1.           Ένας επαγγελματίας ο οποίος προμηθεύεται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 47 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 52, το άρθρο 53 και το άρθρο 54 τηρεί, για κάθε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που προμηθεύεται, αρχείο το οποίο του επιτρέπει να αναγνωρίσει τους επαγγελματίες οι οποίοι του το προμήθευσαν.

2.           Ένας επαγγελματίας ο οποίος προμηθεύει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις, απαιτήσεις ή προϋποθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 1, το άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 45 παράγραφος 1, το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 3, το άρθρο 47 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 52, το άρθρο 53 και το άρθρο 54 τηρεί, για κάθε φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο που προμηθεύει, αρχείο το οποίο του επιτρέπει να αναγνωρίσει τους επαγγελματίες στους οποίους το προμήθευσε.

3.           Οι επαγγελματίες τηρούν τα αρχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 για περίοδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία προμηθεύτηκαν ή προμήθευσαν το εν λόγω φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο.

4.           Έπειτα από σχετική αίτηση, οι εν λόγω επαγγελματίες γνωστοποιούν τις πληροφορίες των αρχείων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στις αρμόδιες αρχές.

5.           Οι παράγραφοι 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στους επαγγελματίες που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο β).

Άρθρο 66 Διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός των εγκαταστάσεων του επαγγελματία

1.           Οι επαγγελματίες διαθέτουν συστήματα ιχνηλασιμότητας και διαδικασίες που επιτρέπουν την αναγνώριση των μετακινήσεων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τους εντός των εγκαταστάσεών τους.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους επαγγελματίες που αναφέρονται στο άρθρο 61 παράγραφος 3 στοιχείο β).

2.           Οι πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων εντός των εν λόγω εγκαταστάσεων, όπως αναγνωρίζονται από τα συστήματα και τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, έπειτα από σχετική αίτηση.

Κεφάλαιο VI Πιστοποίηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων

Τμήμα 1 Φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά που απαιτούνται για την είσοδο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης

Άρθρο 67 Φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό εισόδου στο έδαφος της Ένωσης

1.           Το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό εισόδου φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο έδαφος της Ένωσης είναι ένα έγγραφο που έχει εκδοθεί από τρίτη χώρα, το οποίο πληροί τους όρους του άρθρου 71, έχει το περιεχόμενο που ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος V ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο μέρος Β του παραρτήματος V, και πιστοποιεί ότι το σχετικό φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο αντικείμενο συμμορφώνεται με όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)      είναι ελεύθερο επιβλαβών οργανισμών καραντίνας στην Ένωση·

β)      συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 37 παράγραφος 1 όσον αφορά την παρουσία, στα φυτά προς φύτευση, επιβλαβών για την ποιότητα οργανισμών στην Ένωση·

γ)      συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 41 παράγραφοι 1 και 2·

δ)      κατά περίπτωση, συμμορφώνεται με κανόνες που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις οι οποίες θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 29 παράγραφος 1.

2.           Κατά περίπτωση, το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό διευκρινίζει υπό τον τίτλο «Συμπληρωματική δήλωση», και σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 41 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου 50 παράγραφοι 1 και 2, ποια συγκεκριμένη απαίτηση πληρούται, όταν υπάρχει επιλογή μεταξύ διαφόρων περιπτώσεων. Η διευκρίνηση αυτή περιλαμβάνει αναφορά στη σχετική επιλογή που προβλέπεται στις εν λόγω πράξεις.

3.           Κατά περίπτωση, το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό βεβαιώνει ότι τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα συμμορφώνονται με τα φυτοϋγειονομικά μέτρα που αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 42, ως ισοδύναμα προς τις απαιτήσεις της εκτελεστικής πράξης που εκδίδεται βάσει του άρθρου 41 παράγραφος 2.

4.           Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 98, για την τροποποίηση του μέρους Α και Β του παραρτήματος V, ώστε να προσαρμοστούν στις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, καθώς και στις εξελίξεις των διεθνών προτύπων.

Άρθρο 68 Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία απαιτούνται φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά

1.           Η Επιτροπή, με εκτελεστική πράξη, καταρτίζει κατάλογο των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, καθώς και των αντίστοιχων τρίτων χωρών καταγωγής ή αποστολής, για την είσοδο των οποίων στο έδαφος της Ένωσης απαιτείται φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει:

α)      τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο σημείο Ι του μέρους Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ·

β)      τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα για τα οποία έχουν θεσπιστεί απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 και το άρθρο 29 παράγραφος 1 σχετικά με την εισαγωγή τους στο έδαφος της Ένωσης·

γ)      τους σπόρους που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2·

δ)      τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2.

Ωστόσο, τα στοιχεία α) έως δ) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 29 παράγραφος 1 ή το άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2 απαιτεί απόδειξη της συμμόρφωσης με τη μορφή επίσημης επισήμανσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1, ή άλλης επίσημης βεβαίωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1.

Η ε