52013PC0044

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών /* COM/2013/044 final - 2013/0024 (COD) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών[1] (εφεξής «κανονισμός για τις μεταφορές χρηματικών ποσών»), ούτως ώστε να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των πληρωμών και να διασφαλιστεί ότι το πλαίσιο της ΕΕ εξακολουθεί να συνάδει πλήρως με τα διεθνή πρότυπα.

Γενικό πλαίσιο

Ο κανονισμός για τις μεταφορές χρηματικών ποσών θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζουν για τον πληρωτή οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών σε όλο το μήκος της αλυσίδας πληρωμών, για λόγους πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο κανονισμός βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην ειδική σύσταση VΙΙ για τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών που ενέκρινε η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης[2] (FATF) και στόχος του είναι να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη μεταφορά του εν λόγω διεθνούς προτύπου σε ολόκληρη την Ένωση, και, ειδικότερα, ότι δεν θα γίνεται διάκριση μεταξύ εθνικών πληρωμών στο εσωτερικό των κρατών μελών και διασυνοριακών πληρωμών μεταξύ κρατών μελών.

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεταβαλλόμενο χαρακτήρα των απειλών από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, που διευκολύνονται από τη διαρκή εξέλιξη της τεχνολογίας και των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους οι εγκληματίες, η FATF ανέλαβε να προβεί σε ενδελεχή επανεξέταση των διεθνών προτύπων, καρπός της οποίας ήταν η έγκριση νέας δέσμης συστάσεων τον Φεβρουάριο του 2012.

Παράλληλα με την ανωτέρω διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να επανεξετάσει η ίδια το πλαίσιο της ΕΕ . Στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης η Επιτροπή δημοσίευσε εξωτερική μελέτη σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών και είχε εκτεταμένες επαφές και διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και με εκπροσώπους των ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών των κρατών μελών της ΕΕ.

Από τις ανωτέρω ενέργειες προκύπτει ότι το πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών, θα πρέπει να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στις αλλαγές, ενώ μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί: α) στην αποτελεσματικότητα των καθεστώτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, β) στην ενίσχυση της σαφήνειας και της συνοχής των κανόνων στα κράτη μέλη, και γ) στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για την αντιμετώπιση νέων απειλών και τρωτών σημείων.

Ισχύουσες διατάξεις στον εν λόγω τομέα

Η οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[3] (εφεξής «τρίτη οδηγία ΝΕΠΔ ») καθορίζει το πλαίσιο το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη φερεγγυότητα, την ακεραιότητα και τη σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του, από τους κινδύνους της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η οδηγία 2006/70/ΕΚ[4] (η «εκτελεστική οδηγία») θεσπίζει μέτρα εφαρμογής της τρίτης οδηγίας ΝΕΠΔ όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση.

Ο κανονισμός για τις μεταφορές χρηματικών ποσών συμπληρώνει τα εν λόγω μέτρα εξασφαλίζοντας ότι οι βασικές πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή στις μεταφορές χρηματικών ποσών τίθενται αμέσως στη διάθεση των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου ή/και των διωκτικών αρχών προκειμένου να τις βοηθήσει κατά τον εντοπισμό, την έρευνα και δίωξη τρομοκρατών ή άλλων εγκληματιών, καθώς και κατά τον εντοπισμό της περιουσίας των τρομοκρατών.

Συνοχή με άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Η πρόταση συνάδει με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την συμπληρώνει. Κοινός στόχος των δύο αυτών νομοθετικών μέσων είναι η επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του και, παράλληλα, να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή του με τα διεθνή πρότυπα.

Η πρόταση συνάδει επίσης με τους στόχους της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ[5], στην οποία προσδιορίζονται οι πλέον επείγουσες προκλήσεις για την ασφάλεια της ΕΕ κατά τα προσεχή έτη και προτείνονται πέντε στρατηγικοί στόχοι και συγκεκριμένες δράσεις για τα έτη 2011-2014, που θα βοηθήσουν την ΕΕ να γίνει περισσότερο ασφαλής. Στις εν λόγω δράσεις περιλαμβάνεται η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η πρόληψη της τρομοκρατίας, ιδίως μέσω της επικαιροποίησης του πλαισίου της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας των πληροφοριών που αφορούν την πραγματική κυριότητα των νομικών προσώπων.

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, οι προτεινόμενες διευκρινίσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνάδουν με την προσέγγιση που ορίζεται στις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων[6].

Όσον αφορά τις κυρώσεις, η πρόταση για τη θέσπιση σειράς ελάχιστων κανόνων βασισμένων σε αρχές για την ενίσχυση των διοικητικών κυρώσεων και μέτρων είναι σύμφωνη με την πολιτική της Επιτροπής που περιγράφεται στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών»[7].

2.           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Τον Απρίλιο του 2012, η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/60/ΕΚ και ζήτησε από όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν παρατηρήσεις[8]. Το παράρτημα της έκθεσης εστιάζεται ιδίως στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών και ιδίως στις δύο νέες απαιτήσεις να περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο και να λαμβάνονται μέτρα για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων σε συνδυασμό με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Η Επιτροπή έλαβε μόνο 4 εισηγήσεις που παραπέμπουν ρητά στο παράρτημα της έκθεσης. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη από όλες τις χώρες και τα εδάφη που αφορά ο κανονισμός για τις μεταφορές χρηματικών ποσών, τονίζοντας την ανάγκη κάθε πρόσθετη απαίτηση ή υποχρέωση που επιβάλλεται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να είναι δυνατόν να εκπληρωθεί με αναλογικό και απλό τρόπο. .

Με τα ενδιαφερόμενα μέρη έγιναν εκτενείς διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της μελέτης που εκπόνησαν εξωτερικοί σύμβουλοι[9] για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μελέτη αυτή περιλάμβανε την προσέγγιση 108 ενδιαφερόμενων φορέων και διενεργήθηκε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων καθώς και μέσω της συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου.

Χρήση εμπειρογνωμοσύνης

Κατά τη διάρκεια του 2012 εκπονήθηκε μελέτη από εξωτερικούς συμβούλους για λογαριασμό της Επιτροπής με σκοπό τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών στα κράτη μέλη και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει[10].

Στη μελέτη διατυπώνονται ιδίως ορισμένες συστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες:

– θέσπιση της υποχρέωσης για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να διασφαλίζουν τη διατήρηση όλων των πληροφοριών που αφορούν τον εντολέα και τον δικαιούχο ηλεκτρονικών μεταφορών χρηματικών ποσών·

– καθορισμός του ποιες πληροφορίες πρέπει να επαληθεύονται για τον δικαιούχο και από ποιον·

– εξέταση του ενδεχομένου θέσπισης «απλουστευμένου» καθεστώτος για τις διασυνοριακές ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών ύψους ίσου ή μικρότερου των 1 000 ευρώ, εκτός εάν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

– περαιτέρω αποσαφήνιση των υποχρεώσεων κοινοποίησης για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών·

– ρητή απαγόρευση της εκτέλεσης ηλεκτρονικών μεταφορών χρηματικών ποσών εάν δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων)·

– οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου πρέπει να εφαρμόσουν αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες βάσει κινδύνου για τον καθορισμό των ενδεδειγμένων μέτρων παρακολούθησης·

– συνυπολογισμός των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων.

Εκτίμηση επιπτώσεων

Η παρούσα πρόταση συνοδεύεται από εκτίμηση επιπτώσεων, στην οποία εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας[11]: (i) έλλειψη συμβατότητας με τα διεθνή πρότυπα που αναθεωρήθηκαν προσφάτως· (ii) διαφορετική ερμηνεία των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών·(iii) ανεπάρκειες και κενά όσον αφορά τους νέους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό έχει ως συνέπεια να μειώνεται η αποτελεσματικότητα των καθεστώτων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με αρνητικό αντίκτυπο από άποψη κύρους, αλλά και από οικονομική και χρηματοπιστωτική άποψη:.

Κατά την εκτίμηση επιπτώσεων αναλύονται τα ακόλουθα τρία σενάρια:

(1) το βασικό σενάριο – η Επιτροπή δεν λαμβάνει κανένα μέτρο·

(2) το σενάριο προσαρμογής – το οποίο συνεπάγεται περιορισμένες αλλαγές στον κανονισμό για τις μεταφορές χρηματικών ποσών, οι οποίες είναι απαραίτητες, είτε i) για την ευθυγράμμιση του νομοθετικού κειμένου με τα αναθεωρημένα διεθνή πρότυπα, είτε ii) για την εξασφάλιση συνοχής σε επαρκή βαθμό μεταξύ των εθνικών κανόνων, ή iii) για την εξάλειψη των σημαντικότερων αδυναμιών όσον αφορά τις νεοεμφανιζόμενες απειλές, και

(3) το σενάριο πλήρους εναρμόνισης – το οποίο συνεπάγεται μείζονες αλλαγές πολιτικής και πρόσθετα στοιχεία εναρμόνισης, αναγνωρίζοντας τις τυχόν ιδιαιτερότητες της ΕΕ.

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων αποδείχθηκε ότι το δεύτερο σενάριο είναι το πλέον ισορροπημένο, καθώς προβλέπει την εναρμόνιση του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών με τα αναθεωρημένα διεθνή πρότυπα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο συνοχής μεταξύ των εθνικών κανόνων και ευελιξία κατά την εφαρμογή τους.

Εξάλλου, στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων αναλύθηκαν οι επιπτώσεις των νομοθετικών προτάσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στόχος των προτάσεων είναι ειδικότερα να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8 του Χάρτη) κατά την αποθήκευση και τη διαβίβασή τους.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Νομική βάση

Άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επικουρικότητα και αναλογικότητα

Κατά γενική ομολογία όλων των ενδιαφερόμενων (ιδίως των κρατών μελών και του κλάδου των πληρωμών), οι στόχοι της πρότασης δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και θα μπορούσαν να επιτευχθούν καλύτερα με την ανάληψη δράσης από την ΕΕ.

H ανάληψη δράσης από τα μεμονωμένα κράτη μέλη στον τομέα των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών χωρίς συντονισμό μεταξύ τους, ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και, κατ’ επέκταση, να βλάψει την εσωτερική αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (βλέπε αιτιολογική σκέψη 2 του κανονισμού για τις μεταφορές χρηματικών ποσών).

Λόγω της κλίμακας της δράσης της, η Ένωση εγγυάται την ενιαία μεταφορά της νέας σύστασης 16 της FATF σε όλη την ΕΕ και την απουσία διακρίσεων μεταξύ εθνικών πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και διασυνοριακών πληρωμών μεταξύ κρατών μελών.

Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας.

Όσον αφορά την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων, η πρόταση μεταφέρει την αναθεωρημένη σύσταση της FATF για τις «ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών» στο εθνικό δίκαιο, θεσπίζοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις οι οποίες είναι αναγκαίες για την κατοχύρωση της ιχνηλασιμότητας των μεταφορών χρηματικών ποσών, χωρίς να υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η παρούσα πρόταση δεν έχει καμία επίπτωση στον προϋπολογισμό της Ένωσης.

5.           ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λεπτομερής επεξήγηση της πρότασης

Σύμφωνα με τη νέα σύσταση 16 της FATF για τις «ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών» και το συνοδευτικό ερμηνευτικό σημείωμα, στόχος των προτεινόμενων αλλαγών είναι εκείνοι οι τομείς στους οποίους εξακολουθούν να υπάρχουν κενά σε θέματα διαφάνειας.

Ο σκοπός που επιδιώκεται είναι η βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, επιβάλλοντας τις ακόλουθες βασικές απαιτήσεις:

– να συμπεριλαμβάνονται πληροφορίες για τον δικαιούχο·

– όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, να αποσαφηνίζεται ότι οι πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας ή οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή ή ηλεκτρονική συσκευή υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισμού εάν χρησιμοποιούνται για μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσώπων· επιπλέον, να αποσαφηνίζεται ότι για ποσά κάτω των 1 000 ευρώ, σε περίπτωση μεταφοράς χρηματικών ποσών εκτός ΕΕ, εφαρμόζεται χαλαρότερο καθεστώς μη επαληθευμένων πληροφοριών για τον πληρωτή και τον δικαιούχο (σε αντίθεση με τυχόν εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής, όπως εκείνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006)·

– όσον αφορά τις υποχρεώσεις του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (ΠΥΠ) του δικαιούχου, να επιβάλλεται η υποχρέωση επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του δικαιούχου (εάν δεν έχουν επαληθευθεί προηγουμένως) για πληρωμές που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ και εφόσον το ποσό υπερβαίνει τα 1 000 ευρώ. Όσον αφορά τον ΠΥΠ του δικαιούχου και τον ενδιάμεσο ΠΥΠ, να επιβάλλεται η υποχρέωση θέσπισης διαδικασιών βάσει κινδύνου για τον προσδιορισμό του πότε θα εκτελείται, θα απορρίπτεται ή θα αναστέλλεται η μεταφορά χρηματικών ποσών, για την οποία δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και να προσδιορίζονται οι ενδεδειγμένες ενέργειες παρακολούθησης·

– όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, να εναρμονίζονται οι απαιτήσεις για την τήρηση αρχείων πληροφοριών με τα πρότυπα της FATF, σύμφωνα με το νέο καθεστώς που προβλέπεται στην οδηγία [xxxxyyyy]·

– όσον αφορά τις κυρώσεις, να ενισχύονται οι εξουσίες επιβολής κυρώσεων για τις αρμόδιες αρχές και να προβλέπεται η απαίτηση για συντονισμένη δράση σε περίπτωση διασυνοριακών υποθέσεων· να περιλαμβάνεται επίσης η απαίτηση δημοσίευσης των κυρώσεων που επιβάλλονται για παραβάσεις, καθώς και η απαίτηση θέσπισης αποτελεσματικών μηχανισμών, ώστε να ενθαρρύνεται η καταγγελία περιστατικών παράβασης των διατάξεων του κανονισμού.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Η προτεινόμενη πράξη αφορά θέμα του ΕΟΧ και πρέπει, επομένως, να επεκταθεί στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

2013/0024 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[12],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας[13],

Κατόπιν διαβούλευσης με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων[14],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)       Η ροή χρήματος από παράνομες δραστηριότητες με μεταφορές χρηματικών ποσών μπορεί να βλάψει τη σταθερότητα και το κύρος του χρηματοπιστωτικού τομέα και να απειλήσει την εσωτερική αγορά. Η τρομοκρατία κλονίζει τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Η υγεία, ακεραιότητα και σταθερότητα του συστήματος μεταφοράς χρηματικών ποσών και η εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό σύστημα εν γένει θα μπορούσαν να απειληθούν σοβαρά από τις προσπάθειες των εγκληματιών και των συνεργατών τους είτε να συγκαλύψουν την προέλευση των εσόδων εγκληματικών δραστηριοτήτων, είτε να μεταφέρουν χρηματικά ποσά για τρομοκρατικούς σκοπούς.

(2)       Προκειμένου να διευκολύνουν τις εγκληματικές δραστηριότητές τους, όσοι νομιμοποιούν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες και οι χρηματοδότες της τρομοκρατίας θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να επωφεληθούν από την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων την οποία συνεπάγεται ο ενοποιημένος χρηματοπιστωτικός χώρος, αν δεν εγκριθούν ορισμένα συντονιστικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης. Χάρη στην κλίμακά της, η δράση της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζει την ομοιόμορφη μεταφορά σε ολόκληρη την Ένωση της σύστασης 16 για τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρηματικών ποσών της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (στο εξής: FATF), η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2012, και ειδικότερα ότι δεν θα γίνεται διάκριση μεταξύ εθνικών πληρωμών στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους και διασυνοριακών πληρωμών μεταξύ κρατών μελών. Η ασυντόνιστη δράση εκ μέρους των επιμέρους κρατών μελών στον τομέα των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών σε επίπεδο Ένωσης, και κατά συνέπεια να βλάψει την εσωτερική αγορά στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(3)       Στην αναθεωρημένη στρατηγική της Ένωσης για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας της 17ης Ιουλίου 2008[15] έχει επισημανθεί ότι πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες για να εμποδίζεται η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και η χρήση από τους φερόμενους ως τρομοκράτες των δικών τους χρηματοδοτικών πόρων. Αναγνωρίζεται ότι η FATF επιδιώκει διαρκώς τη βελτίωση των συστάσεών της και τον από κοινού καθορισμό των τρόπων εφαρμογής τους. Στην αναθεωρημένη στρατηγική της Ένωσης σημειώνεται ότι η εφαρμογή αυτών των συστάσεων από όλα τα μέλη της FATF και τα μέλη των παρεμφερούς τύπου περιφερειακών φορέων αξιολογείται τακτικά και ότι από την άποψη αυτή έχει σημασία μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά την εφαρμογή από τα κράτη μέλη.

(4)       Προκειμένου να προληφθεί η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας λήφθηκαν μέτρα για το πάγωμα των κεφαλαίων και των οικονομικών πόρων ορισμένων προσώπων, ομάδων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας[16] και (ΕΚ) αριθ. 881/2002 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2002, για την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται με το δίκτυο της Αλ Κάιντα[17].Για τον ίδιο σκοπό ελήφθησαν μέτρα που αποβλέπουν στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη διακίνηση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η οδηγία [xxxx/yyyy] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας[18] περιλαμβάνει διάφορα μέτρα τέτοιου είδους. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα μέτρα δεν αποκλείουν εντελώς την πρόσβαση τρομοκρατών και άλλων εγκληματιών σε συστήματα πληρωμών για τη διακίνηση των κεφαλαίων τους.

(5)       Προκειμένου να αναπτυχθεί συνεκτική προσέγγιση σε διεθνή βάση στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οποιαδήποτε περαιτέρω δράση της Ένωσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο, ιδίως τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής που εγκρίθηκαν το 2012 από την FATF και συγκεκριμένα τη σύσταση 16 και το ερμηνευτικό σημείωμα εφαρμογής της.

(6)       Η πλήρης ιχνηλασιμότητα των μεταφορών χρηματικών ποσών μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διασφαλισθεί η διαβίβαση πληροφοριών σε όλο το μήκος της αλυσίδας πληρωμών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ένα σύστημα με το οποίο θα επιβάλλεται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών με πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο.

(7)       Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας για τη μεταφορά της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών[19]. Επί παραδείγματι, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται με σκοπό τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο που να αντιβαίνει στην οδηγία 95/46/ΕΚ. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να απαγορεύεται αυστηρώς η περαιτέρω επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς. Η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αναγνωρίζεται από όλα τα κράτη μέλη ως λόγος σημαντικού δημοσίου συμφέροντος. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτη χώρα, η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά την έννοια του άρθρου 25 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, θα πρέπει να επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 στοιχείο δ) της ίδιας οδηγίας.

(8)       Τα άτομα που απλώς μετατρέπουν έντυπα έγγραφα σε ηλεκτρονικά δεδομένα και ενεργούν στο πλαίσιο σύμβασης με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Το ίδιο ισχύει για κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών απλώς συστήματα διαβίβασης μηνυμάτων ή άλλα συστήματα υποστήριξης για τη διαβίβαση κεφαλαίων ή συστήματα συμψηφισμού και διακανονισμού.

(9)       Όταν οι μεταφορές κεφαλαίων ενέχουν χαμηλό κίνδυνο νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, οι εν λόγω μεταφορές είναι σκόπιμο να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Οι εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να καλύπτουν πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα ή οποιεσδήποτε ψηφιακές ή άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ), αναλήψεις από αυτόματες ταμειακές μηχανές (ΑΤΜ), πληρωμές φόρων, προστίμων ή άλλες επιβαρύνσεις και μεταφορές κεφαλαίων όπου τόσο ο πληρωτής, όσο και ο δικαιούχος είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται τα χαρακτηριστικά των εθνικών συστημάτων πληρωμών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να εξαιρέσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές, υπό τον όρο ότι ανά πάσα στιγμή θα είναι δυνατός ο εντοπισμός του πληρωτή. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να προβλέπεται καμία εξαίρεση όταν μια χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ένα κινητό τηλέφωνο ή οποιαδήποτε ψηφιακή ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ΤΠ με προπληρωμή ή εκ των υστέρων πληρωμή χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ προσώπων.

(10)     Προκειμένου να μη μειωθεί η αποδοτικότητα των συστημάτων πληρωμών, οι απαιτήσεις επαλήθευσης για μεταφορές χρηματικών ποσών βάσει λογαριασμών θα πρέπει να διαχωρίζονται από τις μεταφορές που δεν γίνονται από λογαριασμό. Προκειμένου να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του κινδύνου εξώθησης των συναλλαγών στον χώρο της μυστικότητας και αφάνειας εξαιτίας υπερβολικά αυστηρών υποχρεώσεων αναγνώρισης και της τρομοκρατικής απειλής που ενδεχομένως να συνιστούν οι μεταφορές μικρών χρηματικών ποσών, σε περίπτωση που οι μεταφορές δεν γίνονται από λογαριασμό, η υποχρέωση της επαλήθευσης της ακρίβειας των πληροφοριών σχετικά με τον πληρωτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε μεμονωμένες μεταφορές που υπερβαίνουν τα 1 000 ευρώ. Για τις μεταφορές από λογαριασμό, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν τις πληροφορίες για τον πληρωτή για κάθε μεταφορά ποσών εάν έχουν πληρωθεί οι υποχρεώσεις βάσει της οδηγίας [xxxx/yyyy].

(11)     Λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία της Ένωσης για τις πληρωμές –κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα[20], κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων και επιχειρηματικών κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ[21] και οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά[22] – για τις μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Ένωσης αρκεί να προβλέπεται απλουστευμένη πληροφόρηση σχετικά με τον πληρωτή.

(12)     Προκειμένου οι αρχές τρίτων χωρών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, να μπορούν να εντοπίζουν την πηγή των χρηματικών ποσών που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς, οι μεταφορές ποσών από την Ένωση εκτός Ένωσης θα πρέπει να φέρουν πλήρεις πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο. Πρόσβαση σε πλήρεις πληροφορίες για τον πληρωτή θα πρέπει να χορηγείται στις εν λόγω αρχές μόνον για λόγους πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

(13)     Όσον αφορά τις μεταφορές χρηματικών ποσών από τον ίδιο πληρωτή προς διάφορους δικαιούχους που αποστέλλονται φθηνά με ομαδικούς φακέλους που περιλαμβάνουν μεμονωμένες μεταφορές ποσών από την Ένωση εκτός Ένωσης, κάθε μεμονωμένη μεταφορά θα πρέπει να μπορεί να φέρει μόνον τον αριθμό λογαριασμού του πληρωτή ή τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό της συναλλαγής του, υπό τον όρο ότι ο ομαδικός φάκελος περιλαμβάνει πλήρεις πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο.

(14)     Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες ώστε να διαπιστώνουν κατά πόσον υπάρχουν ελλείψεις στις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο, προκειμένου να ελέγχουν αν οι μεταφορές χρηματικών ποσών συνοδεύονται από όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο και να συμβάλλουν στον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

(15)     Δεδομένου ότι οι ανώνυμες μεταφορές χρηματικών ποσών συνιστούν δυνητική απειλή από άποψη χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι σκόπιμο να απαιτείται από τους πάροχους υπηρεσιών πληρωμών να ζητούν πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο. Σύμφωνα με την προσέγγιση βάσει κινδύνου που ανέπτυξε η FATF, κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν τομείς υψηλότερου και χαμηλότερου κινδύνου με σκοπό την καλύτερη στόχευση στους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αντίστοιχα, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου για τις περιπτώσεις όπου κατά τη μεταφορά των χρηματικών ποσών δεν παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο, ώστε να αποφασίσουν αν θα εκτελέσουν, θα απορρίψουν ή θα αναστείλουν την εν λόγω μεταφορά και να καθορίσουν τα ενδεδειγμένα μέτρα παρακολούθησης. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμής του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός του εδάφους της Ένωσης, θα πρέπει να εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα επιμελείας ως προς τον πελάτη, σύμφωνα με την οδηγία [xxxx/yyyy], όσον αφορά τις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης με τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών.

(16)     Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να προσέχουν ιδιαιτέρως, αναλόγως του εκτιμώμενου βαθμού κινδύνου, όταν διαπιστώνουν ότι οι πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο είτε δεν παρέχονται ή είναι ελλιπείς και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις υποχρεώσεις αναφοράς που περιλαμβάνονται στην οδηγία [xxxx/yyyy] και τα εθνικά μέτρα εφαρμογής.

(17)     Οι διατάξεις που αφορούν μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς πληροφορίες για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο, ή με ελλιπείς πληροφορίες, εφαρμόζονται χωρίς να θίγονται οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής και των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να αναστέλλουν και/ή να απορρίπτουν μεταφορές ποσών που παραβιάζουν διατάξεις του αστικού, διοικητικού ή ποινικού δικαίου.

(18)     Έως ότου αρθούν οι τεχνικοί περιορισμοί που ενδέχεται να εμποδίζουν τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαβίβαση όλων των πληροφοριών που λαμβάνουν σχετικά με τον πληρωτή, οι εν λόγω ενδιάμεσοι πάροχοι θα πρέπει να τηρούν αρχεία με τις πληροφορίες αυτές. Οι τεχνικοί περιορισμοί αναμένεται να αρθούν με την αναβάθμιση των συστημάτων πληρωμών.

(19)     Δεδομένου ότι σε ποινικές υποθέσεις ενδεχομένως να μην είναι δυνατόν να εντοπισθούν τα απαιτούμενα δεδομένα ή τα ενεχόμενα άτομα πριν περάσουν μήνες ή και χρόνια μετά την αρχική μεταφορά χρηματικών ποσών και προκειμένου να είναι δυνατή η πρόσβαση σε ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο των ερευνών, είναι σκόπιμο οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών να τηρούν αρχεία με τις πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο για λόγους πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισμού της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να είναι περιορισμένη.

(20)     Προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ταχείας δράσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να ανταποκρίνονται γρήγορα σε αιτήσεις παροχής πληροφοριών για τον πληρωτή εκ μέρους των αρχών που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

(21)     Ο αριθμός των εργασίμων ημερών στο κράτος μέλος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή καθορίζει τον αριθμό των ημερών για την απάντηση σε αίτηση πληροφοριών για τον πληρωτή.

(22)     Προκειμένου να βελτιωθεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Ενίσχυση των καθεστώτων επιβολής κυρώσεων στον τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών»[23], η εξουσία έγκρισης μέτρων εποπτείας και οι εξουσίες επιβολής κυρώσεων των αρμόδιων αρχών θα πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να προβλεφθούν διοικητικές κυρώσεις και, δεδομένης της σπουδαιότητας της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή καθώς και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (εφεξής «ΕΑΤ»), η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) (εφεξής «ΕΑΑΕΣ»), η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής, και την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (εφεξής «ΕΑΚΑΑ»), η οποία έχει συσταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ.

(23)     Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφοι όροι εφαρμογής των άρθρων ΧΧΧ του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες . Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[24].

(24)     Ορισμένες χώρες και εδάφη που δεν αποτελούν μέρος του εδάφους της Ένωσης τελούν υπό καθεστώς νομισματικής ένωσης, αποτελούν μέρος της νομισματικής ζώνης κράτους μέλους, ή έχουν υπογράψει νομισματική συμφωνία με την Ένωση εκπροσωπούμενες από κράτος μέλος, και διαθέτουν παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που συμμετέχουν αμέσως ή εμμέσως στα συστήματα πληρωμών και συμψηφισμού του εν λόγω κράτους μέλους. Προκειμένου να αποτραπεί η εμφάνιση σημαντικών αρνητικών συνεπειών στις οικονομίες των χωρών και εδαφών αυτών εξαιτίας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ των συγκεκριμένων κρατών μελών και των εν λόγω χωρών και εδαφών, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα μεταχείρισης των μεταφορών αυτών ως πραγματοποιούμενων στο εσωτερικό του συγκεκριμένου κράτους μέλους.

(25)     Εν όψει των τροποποιήσεων που θα πρέπει να επέλθουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1781/2006, της 15ης Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, αυτός θα πρέπει να καταργηθεί για λόγους σαφήνειας.

(26)     Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού είναι αδύνατον να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων του κανονισμού, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν βαίνει πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του.

(27)     Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής (άρθρο 7), το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 8), το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου (άρθρο 47) και την αρχή «ne bis in idem».

(28)     Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή καθιέρωση του νέου πλαισίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κρίνεται σκόπιμο να συμπίπτει η ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς της οδηγίας [xxxx/yyyy],

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, για λόγους πρόληψης, εντοπισμού και διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατά τη μεταφορά χρηματικών ποσών.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται, ως:

(1) «χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»: η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας [xxxx/yyyy]·

(2) «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»: οι ενέργειες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ή 3 της οδηγίας [xxxx/yyyy]·

(3) «πληρωτής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είτε προβαίνει στη μεταφορά χρηματικών ποσών από το λογαριασμό του είτε δίνει εντολή για μεταφορά χρηματικών ποσών·

(4) «δικαιούχος πληρωμής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποτελεί τον δικαιούχο των μεταφερόμενων χρηματικών ποσών·

(5) «πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς χρηματικών ποσών υπό την επαγγελματική του ιδιότητα·

(6) «ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»: ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών ο οποίος δεν υπηρετεί ούτε τον πληρωτή ούτε τον δικαιούχο της πληρωμής και ο οποίος λαμβάνει και διαβιβάζει μεταφορές χρηματικών ποσών για λογαριασμό του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή του δικαιούχου ή άλλου ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών·

(7) «μεταφορά χρηματικών ποσών»: οποιαδήποτε συναλλαγή εκτελούμενη ηλεκτρονικά για λογαριασμό ενός πληρωτή μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών πληρωμών με σκοπό να τεθεί χρηματικό ποσό στη διάθεση κάποιου δικαιούχου μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ανεξάρτητα από το εάν πληρωτής και δικαιούχος είναι ένα και το αυτό πρόσωπο·

(8) «ομαδοποιημένη μεταφορά χρηματικών ποσών»: δέσμη περισσοτέρων μεμονωμένων μεταφορών χρηματικών ποσών που ομαδοποιούνται με σκοπό τη μεταφορά τους·

(9) «αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής»: ο συνδυασμός γραμμάτων ή συμβόλων που καθορίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού ή των συστημάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρηματικών ποσών, και ο οποίος καθιστά δυνατή την παρακολούθηση των ιχνών της συναλλαγής έως τον πληρωτή και τον δικαιούχο·

(10) μεταφορά χρηματικών ποσών «από πρόσωπο σε πρόσωπο»: συναλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ δύο φυσικών προσώπων.

Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής

1.           Ο παρών κανονισμός ισχύει για τις μεταφορές χρηματικών ποσών σε οποιοδήποτε νόμισμα, οι οποίες αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εγκατεστημένο στην Ένωση.

2.           Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για τις μεταφορές χρηματικών ποσών που εκτελούνται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, κινητού τηλεφώνου ή άλλης ψηφιακής ή άλλης συσκευής της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ), εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      η κάρτα ή η συσκευή χρησιμοποιείται για την πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών·

β)      όλες οι μεταφορές που απορρέουν από τη συναλλαγή συνοδεύονται από τον αριθμό της εν λόγω κάρτας ή συσκευής.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, κινητού τηλεφώνου ή άλλης ψηφιακής ή άλλης συσκευής που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ΤΠ με σκοπό την πραγματοποίηση μεταφοράς χρηματικών ποσών από πρόσωπο σε πρόσωπο.

3.           Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε μεταφορές χρηματικών ποσών:

α)      όταν η μεταφορά χρηματικών ποσών συνεπάγεται ότι ο πληρωτής προβαίνει σε ανάληψη μετρητών από τον δικό του λογαριασμό·

β)      όταν τα χρηματικά ποσά μεταφέρονται προς δημόσιες αρχές για πληρωμή φόρων, προστίμων ή άλλων επιβαρύνσεων στο εσωτερικό κράτους μέλους·

γ)      όταν τόσο ο πληρωτής όσο και ο δικαιούχος πληρωμής είναι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τμημα 1

Υποχρεωσεισ του παροχου υπηρεσιων πληρωμων του πληρωτη

Άρθρο 4 Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών

1.           Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι η μεταφορά χρηματικών ποσών συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή:

α)      το όνομα του πληρωτή·

β)      τον αριθμό λογαριασμού του πληρωτή, εφόσον ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της μεταφοράς χρηματικών ποσών, ή έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής όταν για τον σκοπό αυτό δεν χρησιμοποιείται λογαριασμός·

γ)      τη διεύθυνση ή τον εθνικό αριθμό ταυτότητας του πληρωτή ή τον αναγνωριστικό αριθμό πελάτη ή την ημερομηνία και τον τόπο γέννησής του.

2.           Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή εξασφαλίζει ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών συνοδεύονται από τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον δικαιούχο της πληρωμής:

α)      το όνομα του δικαιούχου, και

β)      τον αριθμό λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον ο εν λόγω λογαριασμός χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της συναλλαγής, ή έναν αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής όταν για τον σκοπό αυτό δεν χρησιμοποιείται λογαριασμός·

3.           Πριν μεταφέρει τα χρηματικά ποσά, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή επαληθεύει την ακρίβεια των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών προερχόμενων από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή.

4.           Όταν τα χρηματικά ποσά μεταφέρονται από τον λογαριασμό του πληρωτή, η επαλήθευση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      όταν η ταυτότητα του πληρωτή έχει επαληθευθεί κατά το άνοιγμα του λογαριασμού σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας [xxxx/yyyy] και οι πληροφορίες που προέκυψαν από την επαλήθευση αυτή έχουν αποθηκευθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 της εν λόγω οδηγίας·

ή

β)      όταν το άρθρο 12 παράγραφος 5 της οδηγίας [xxxx/yyyy] ισχύει για τον πληρωτή.

5.           Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, σε περίπτωση που οι μεταφορές χρηματικών ποσών δεν γίνονται από λογαριασμό, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή δεν επαληθεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εάν η μεταφορά δεν υπερβαίνει τα 1 000 ευρώ και δεν φαίνεται να είναι αλληλένδετη με άλλες μεταφορές χρηματικών ποσών οι οποίες, μαζί με την εν λόγω μεταφορά, υπερβαίνουν συνολικά τα 1 000 ευρώ.        

Άρθρο 5 Μεταφορές χρηματικών ποσών εντός της Ένωσης

1.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, σε περίπτωση που ο πάροχος/οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου της πληρωμής είναι εγκατεστημένος/εγκατεστημένοι εντός της Ένωσης, παρέχεται μόνον ο αριθμός λογαριασμού ή ο αποκλειστικός αναγνωριστικός κωδικός συναλλαγής του πληρωτή κατά τη χρονική στιγμή μεταφοράς χρηματικών ποσών.

2.           Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου 1, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή διαβιβάζει, κατόπιν αιτήματος του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου ή του ενδιάμεσου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, τις πληροφορίες για τον πληρωτή ή τον δικαιούχο σύμφωνα με το άρθρο 4, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος.

Άρθρο 6 Μεταφορές χρηματικών ποσών εκτός της Ένωσης

1.           Στην περίπτωση ομαδοποιημένων μεταφορών χρηματικών ποσών από τον ίδιο πληρωτή όταν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών των δικαιούχων είναι εγκατεστημένοι εκτός Ένωσης, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζεται στις μεμονωμένες μεταφορές που έχουν ομαδοποιηθεί, υπό τον όρο ότι ο ομαδικός φάκελος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο και ότι οι μεμονωμένες μεταφορές φέρουν τον αριθμό λογαριασμού ή τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής του πληρωτή.

2.           Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, οι μεταφορές χρηματικών ποσών ύψους ίσου ή μικρότερου των 1 000 ευρώ συνοδεύονται μόνον από τις εξής πληροφορίες:

α)      το όνομα του πληρωτή·

β)      το όνομα του δικαιούχου πληρωμής·

γ)      τον αριθμό λογαριασμού τόσο του πληρωτή όσο και του δικαιούχου ή τον αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής.

Δεν απαιτείται επαλήθευση της ακρίβειας των ανωτέρω πληροφοριών, εκτός εάν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τμημα 2

Υποχρεωσεισ του παροχου υπηρεσιων πληρωμων του δικαιουχου

Άρθρο 7 Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο

1.           Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου οφείλει να διαπιστώνει εάν τα πεδία του χρησιμοποιούμενου για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συστήματος αποστολής μηνυμάτων ή συστήματος πληρωμών και διακανονισμού, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο, έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τους χαρακτήρες ή τα εισαγόμενα δεδομένα που γίνονται δεκτά στο πλαίσιο των συμβάσεων του εν λόγω συστήματος.

2.           Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες προκειμένου να διαπιστώσει εάν λείπουν οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή ή τον δικαιούχο:

α)      για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εντός Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5·

β)      για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, οι πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 και, κατά περίπτωση, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 14·

και

γ)      για τις ομαδοποιημένες μεταφορές χρηματικών ποσών, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, σε σχέση με την ομαδοποιημένη μεταφορά.

3.           Για τις μεταφορές χρηματικών ποσών άνω των 1 000 ευρώ, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου επαληθεύει την ταυτότητα του δικαιούχου σε περίπτωση που η ταυτότητά του δεν έχει ήδη επαληθευθεί.

4.           Για τις μεταφορές χρηματικών ποσών ύψους ίσου ή μικρότερου των 1 000 ευρώ, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου δεν χρειάζεται να επαληθεύσει τις πληροφορίες που αφορούν τον δικαιούχο, εκτός εάν υπάρχουν υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Άρθρο 8 Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς ή με ελλιπείς πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο

1.           Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου θεσπίζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, με τις οποίες προσδιορίζεται πότε εκτελείται, απορρίπτεται ή αναστέλλεται η μεταφορά χρηματικών ποσών που δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο, και αποφασίζει για τα ενδεδειγμένα μέτρα παρακολούθησης.

Όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου διαπιστώνει, τη στιγμή που παραλαμβάνει τα μεταφερθέντα χρηματικά ποσά, ότι λείπουν εν μέρει ή εντελώς οι πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6, είτε απορρίπτει τη μεταφορά είτε ζητεί πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο.

2.           Όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παραλείπει συστηματικά να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου λαμβάνει μέτρα τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, πριν απορριφθούν οιεσδήποτε μεταφορές χρηματικών ποσών στο μέλλον από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή πριν αποφασισθεί ο περιορισμός ή ο τερματισμός των επιχειρηματικών σχέσεων με αυτόν τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου αναφέρει το περιστατικό στις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 9 Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου λαμβάνει υπόψη την πλήρη ή μερική απουσία πληροφοριών για τον πληρωτή και τον δικαιούχο όταν αξιολογεί αν η μεταφορά χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Τμημα 3

Υποχρεωσεισ των ενδιαμεσων παροχων υπηρεσιων πληρωμων

Άρθρο 10 Φύλαξη πληροφοριών σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο μαζί με τη μεταφορά

Οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μεριμνούν ώστε μαζί με τη μεταφορά χρημάτων να φυλάσσονται και όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο.

Άρθρο 11 Διαπίστωση της έλλειψης στοιχείων σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο

1.           Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να διαπιστώνει εάν τα πεδία του χρησιμοποιούμενου για την πραγματοποίηση της μεταφοράς συστήματος αποστολής μηνυμάτων ή συστήματος πληρωμών και διακανονισμού, τα οποία περιέχουν πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο, έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τους χαρακτήρες ή τα εισαγόμενα δεδομένα που γίνονται δεκτά στο πλαίσιο των συμβάσεων του εν λόγω συστήματος.

2.           Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εφαρμόζει αποτελεσματικές διαδικασίες προκειμένου να διαπιστώσει εάν λείπουν οι ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή ή τον δικαιούχο:

α)      για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εντός Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 5·

β)      για μεταφορές χρηματικών ποσών στις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, οι πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 ή, κατά περίπτωση, οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 14·

και

γ)      για τις ομαδοποιημένες μεταφορές χρηματικών ποσών, όταν ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, σε σχέση με την ομαδοποιημένη μεταφορά.

Άρθρο 12 Μεταφορές χρηματικών ποσών χωρίς ή με ελλιπείς πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο

1.           Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών θεσπίζει αποτελεσματικές διαδικασίες βάσει κινδύνου, με τις οποίες προσδιορίζεται πότε εκτελείται, απορρίπτεται ή αναστέλλεται η μεταφορά χρηματικών ποσών που δεν συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον πληρωτή και τον δικαιούχο, και αποφασίζει για τα ενδεδειγμένα μέτρα παρακολούθησης.

Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαπιστώνει, τη στιγμή που παραλαμβάνει τα μεταφερθέντα χρηματικά ποσά, ότι λείπουν εν μέρει ή εντελώς οι πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο που απαιτούνται βάσει του άρθρου 4 παράγραφοι 1 και 2, του άρθρου 5 παράγραφος 1 και του άρθρου 6, είτε απορρίπτει τη μεταφορά είτε ζητεί πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον πληρωτή και τον δικαιούχο.

2.           Όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παραλείπει συστηματικά να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τον πληρωτή, ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει μέτρα τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, πριν απορριφθούν οιεσδήποτε μεταφορές χρηματικών ποσών στο μέλλον από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή πριν αποφασισθεί ο περιορισμός ή ο τερματισμός των επιχειρηματικών σχέσεων με αυτόν τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αναφέρει το περιστατικό στις αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Άρθρο 13 Αξιολόγηση και υποβολή αναφορών

Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών λαμβάνει υπόψη την πλήρη ή μερική απουσία πληροφοριών για τον πληρωτή και τον δικαιούχο όταν αξιολογεί αν η μεταφορά χρημάτων ή οποιαδήποτε άλλη σχετική συναλλαγή είναι ύποπτη και αν πρέπει να την αναφέρει στη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Άρθρο 14 Τεχνικοί περιορισμοί

1.           Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι εγκατεστημένος εκτός Ένωσης και ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι εγκατεστημένος εντός Ένωσης.

2.           Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαπιστώνει, κατά την παραλαβή μεταφοράς χρηματικού ποσού, ότι λείπουν εν μέρει ή εντελώς οι πληροφορίες για τον πληρωτή που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, δύναται, προκειμένου να πραγματοποιήσει τις μεταφορές χρηματικών ποσών στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, να χρησιμοποιήσει σύστημα με τεχνικούς περιορισμούς το οποίο εμποδίζει την παροχή πληροφοριών για τον πληρωτή μαζί με τη μεταφορά χρηματικών ποσών.

3.           Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών διαπιστώσει κατά την παραλαβή μεταφοράς χρηματικού ποσού ότι λείπουν εν μέρει ή εντελώς οι πληροφορίες για τον πληρωτή που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού, δύναται να χρησιμοποιήσει σύστημα πληρωμών με τεχνικούς περιορισμούς μόνον εάν υπάρχει δυνατότητα να ενημερωθεί ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου για το γεγονός αυτό, είτε μέσω συστήματος πληρωμών ή αποστολής μηνυμάτων που προβλέπει τη γνωστοποίηση αυτού του γεγονότος ή μέσω άλλης διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο τρόπος επικοινωνίας είναι αποδεκτός ή έχει συμφωνηθεί και από τους δύο παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

4.           Όταν ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών χρησιμοποιεί σύστημα με τεχνικούς περιορισμούς, ο πάροχος αυτός, κατόπιν αιτήσεως του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου, θέτει στη διάθεση του τελευταίου, εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, όλες τις πληροφορίες που έχει λάβει σχετικά με τον πληρωτή, ανεξαρτήτως του αν οι πληροφορίες αυτές είναι πλήρεις ή όχι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις συνεργασίας

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών ανταποκρίνονται πλήρως και χωρίς καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διαδικαστικές απαιτήσεις που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένοι, στις έρευνες που διεξάγουν οι αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο κράτος μέλος αυτό, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 16 Τήρηση αρχείων

Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου τηρούν σε αρχείο επί μία πενταετία τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5, 6 και 7. Στις περιπτώσεις του άρθρου 14 παράγραφοι 2 και 3, ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να τηρεί επί μία πενταετία σε αρχείο όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει. Μετά την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγράφονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στην εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μπορούν ή πρέπει να διατηρούν τα δεδομένα για επιπλέον χρονικό διάστημα. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν ή να απαιτούν την περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων μόνον εφόσον είναι αναγκαίο για λόγους πρόληψης, εντοπισμού ή διερεύνησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η μέγιστη περίοδος διατήρησης δεδομένων μετά την πραγματοποίηση μεταφοράς χρηματικών ποσών δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Άρθρο 17 Κυρώσεις

1.           Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά με τα διοικητικά μέτρα και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να εξασφαλιστεί η εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

2.           Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όπου ισχύουν υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, σε περίπτωση παράβασης είναι δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη του διοικητικού οργάνου και σε οποιαδήποτε άλλα φυσικά πρόσωπα φέρουν ευθύνη για την παράβαση βάσει της εθνικής νομοθεσίας.

3.           Έως την/τις [24 μήνες μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στη Μικτή Επιτροπή της ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ και της ΕΑΚΑΑ τους κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Κοινοποιούν επίσης αμέσως οιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους στην Επιτροπή και στη Μικτή Επιτροπή της ΕΑΤ, της ΕΑΑΕΣ και της ΕΑΚΑΑ.

4.           Στις αρμόδιες αρχές παρέχονται όλες οι ανακριτικές εξουσίες που είναι αναγκαίες για την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Κατά την άσκηση των εξουσιών τους για την επιβολή κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές συνεργάζονται στενά, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι κυρώσεις ή τα μέτρα παράγουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, και συντονίζουν τη δράση τους όταν ασχολούνται με διασυνοριακές υποθέσεις.

Άρθρο 18 Ειδικές διατάξεις

1.           Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις παραβάσεων:

α)      επανειλημμένη παράλειψη διαβίβασης των απαιτούμενων πληροφοριών για τον πληρωτή και τον δικαιούχο, κατά παράβαση των άρθρων 4, 5 και 6·

β)      σοβαρή παράβαση της υποχρέωσης των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών να τηρούν αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 16·

γ)      παράλειψη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να θεσπίσει αποτελεσματικές πολιτικές και διαδικασίες βάσει κινδύνου όπως απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12.

2.           Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

α)      δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

β)      έκδοση διαταγής προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της επίμαχης συμπεριφοράς και αποφυγή της επανάληψής της ·

γ)      στην περίπτωση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ανάκληση της άδειας του παρόχου·

δ)      επιβολή προσωρινής απαγόρευσης κατά οιουδήποτε μέλους του διοικητικού οργάνου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή κάθε άλλου φυσικού προσώπου, που θεωρείται υπαίτιο, να ασκεί καθήκοντα στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών·

ε)      σε περίπτωση νομικού προσώπου, επιβολή διοικητικών χρηματικών προστίμων ύψους έως 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών του εν λόγω νομικού προσώπου κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση· όταν το νομικό πρόσωπο είναι θυγατρική μητρικής επιχείρησης, ο σχετικός συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών που προκύπτει από τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επικεφαλής μητρικής επιχείρησης κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση·

στ)    σε περίπτωση φυσικού προσώπου, επιβολή διοικητικών χρηματικών προστίμων ύψους έως 5 000 000 ευρώ ή, στα κράτη μέλη όπου το επίσημο νόμισμα δεν είναι το ευρώ, της αντίστοιχης αξίας στο εθνικό νόμισμα κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού·

ζ)      επιβολή διοικητικών χρηματικών προστίμων έως και το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά είναι δυνατόν να προσδιοριστούν.

Άρθρο 19 Δημοσιοποίηση κυρώσεων

Οι διοικητικές κυρώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 18 παράγραφος 1 δημοσιοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα των προσώπων που ευθύνονται για αυτήν, εκτός εάν η εν λόγω δημοσιοποίηση θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σε περίπτωση που η δημοσιοποίηση θα προξενούσε δυσανάλογη ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν τις κυρώσεις ανώνυμα.

Άρθρο 20 Επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές

Κατά τον καθορισμό του είδους των διοικητικών κυρώσεων ή μέτρων και του ύψους των διοικητικών χρηματικών προστίμων, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)           η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης·

β)           ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου·

γ)           η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου φυσικού προσώπου·

δ)           η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·

ε)           οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·

στ)         ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή·

ζ)           προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 21 Καταγγελία παραβάσεων

1.           Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την ενθάρρυνση των καταγγελιών όσον αφορά παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού στις αρμόδιες αρχές.

2.           Οι μηχανισμοί της παραγράφου 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον:

α)      ειδικές διαδικασίες για την παραλαβή καταγγελιών για παραβάσεις και την επακόλουθη συνέχεια·

β)      κατάλληλη προστασία για πρόσωπα που καταγγέλλουν πιθανές ή πραγματικές παραβάσεις·

γ)      προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τόσο του προσώπου που καταγγέλλει τις παραβάσεις όσο και του φυσικού προσώπου που φέρεται ότι διέπραξε παράβαση, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην οδηγία 95/46/ΕΚ.

3.           Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών καθιερώνουν κατάλληλες διαδικασίες για να μπορούν οι εργαζόμενοί τους να καταγγέλλουν παραβάσεις εσωτερικά, μέσω ειδικού διαύλου.

Άρθρο 22 Παρακολούθηση

Τα κράτη μέλη απαιτούν από τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν αποτελεσματικά και να λαμβάνουν τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 23 Διαδικασία επιτροπής

1.           Η Επιτροπή επικουρείται στο έργο της από την επιτροπή για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής: «επιτροπή»). Η τελευταία αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.           Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 24 Συμφωνίες με εδάφη ή χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 355 της συνθήκης

1.           Η Επιτροπή δύναται να επιτρέψει σε κράτος μέλος να συνάψει συμφωνίες με χώρες ή εδάφη τα οποία δεν αποτελούν μέρος της επικράτειας της Ένωσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 355 της Συνθήκης, οι οποίες προβλέπουν παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταχείριση των μεταφορών χρηματικών ποσών μεταξύ των χωρών ή των εδαφών αυτών και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ως μεταφορών χρηματικών ποσών πραγματοποιούμενων στο εσωτερικό του εν λόγω κράτους μέλους.

Οι συμφωνίες αυτές αναγνωρίζονται μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α)      η εν λόγω χώρα ή έδαφος τελεί υπό καθεστώς νομισματικής ένωσης με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, αποτελεί μέρος της νομισματικής επικράτειας αυτού του κράτους μέλους, ή έχει υπογράψει νομισματική σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπούμενο από κράτος μέλος·

β)      οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών στην εν λόγω χώρα ή έδαφος συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στα συστήματα πληρωμών και διακανονισμού του συγκεκριμένου κράτους μέλους·

και

γ)      η εν λόγω χώρα ή έδαφος υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που υπάγονται στη δικαιοδοσία της να εφαρμόζουν τους ίδιους κανόνες με αυτούς που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.           Κάθε κράτος μέλος που επιθυμεί να συνάψει συμφωνία κατά την έννοια της παραγράφου 1, υποβάλλει σχετική αίτηση στην Επιτροπή και της παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Από τη στιγμή που η Επιτροπή λάβει σχετική αίτηση από κράτος μέλος, οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ του εν λόγω κράτους μέλους και των υπόψη χωρών και εδαφών θεωρούνται προσωρινά ως μεταφορές χρηματικών ποσών πραγματοποιούμενες στο εσωτερικό του κράτους μέλους αυτού έως ότου εκδοθεί απόφαση βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι δεν διαθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, επικοινωνεί με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος εντός δύο μηνών από τη λήψη της αίτησης και προσδιορίζει τις απαιτούμενες πρόσθετες πληροφορίες.

Μόλις η Επιτροπή αποκτήσει όλες τις πληροφορίες τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την αξιολόγηση της αίτησης, ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος μέλος εντός ενός μηνός και διαβιβάζει την αίτηση στα λοιπά κράτη μέλη.

3.           Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση κατά το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2, η Επιτροπή αποφασίζει, βάσει της διαδικασίας του άρθρου 23 παράγραφος 2, αν θα επιτρέψει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να συνάψει τη συμφωνία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Σε κάθε περίπτωση, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο απόφαση εκδίδεται εντός 18 μηνών από τη λήψη της σχετικής αίτησης από την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25 Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 καταργείται.

Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος.

Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την/τις [συμπίπτει με την ημερομηνία μεταφοράς της οδηγίας xxxx/yyyy].

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 25.

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1781/2006 || Παρών κανονισμός

Άρθρο 1 || Άρθρο 1

Άρθρο 2 || Άρθρο 2

Άρθρο 3 || Άρθρο 3

Άρθρο 4 || Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 5 || Άρθρο 4

Άρθρο 6 || Άρθρο 5

Άρθρο 7 || Άρθρο 7

Άρθρο 8 || Άρθρο 7

Άρθρο 9 || Άρθρο 8

Άρθρο 10 || Άρθρο 9

Άρθρο 11 || Άρθρο 16

Άρθρο 12 || Άρθρο 10

|| Άρθρο 11

|| Άρθρο 12

|| Άρθρο 13

Άρθρο 13 || Άρθρο 14

Άρθρο 14 || Άρθρο 15

Άρθρο 15 || Άρθρα 17 έως 22

Άρθρο 16 || Άρθρο 23

Άρθρο 17 || Άρθρο 24

Άρθρο 18 || -

Άρθρο 19 || -

|| Άρθρο 25

Άρθρο 20 || Άρθρο 26

[1]               ΕΕ L 345 της 8.12.2006, σ. 1.

[2]               Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) αποτελεί το διεθνές όργανο που συστάθηκε από τη σύνοδο κορυφής των G7 στο Παρίσι το 1989 και θεωρείται ως παγκόσμιο πρότυπο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

[3]               ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15.

[4]               ΕΕ L 214 της 04.08.2006, σ. 29.

[5]               COM (2010) 673 τελικό.

[6]               COM(2012)10 τελικό και COM(2012)11 τελικό.

[7]               COM(2010) 716 τελικό.

[8]               Η έκθεση της Επιτροπής, οι απαντήσεις από τους ενδιαφερόμενους και η ενημερωτική δήλωση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

[9]               Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

[10]             Ό.π.

[11]             Η εκτίμηση επιπτώσεων είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα              http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

[12]               ΕΕ C , , σ. .

[13]               ΕΕ C , , σ. .

[14]               ΕΕ C , , σ. .

[15]               http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st11/st11778-re01.en08.pdf

[16]               ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

[17]               ΕΕ L 139 της 29.5.2002, σ. 9.

[18]               ΕΕ L , , σ. .

[19]               ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

[20]               ΕΕ L 266 της 09.10.2009, σ. 11.

[21]             ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22.

[22]             ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1.

[23]             COM(2010) 716 τελικό.

[24]             ΕΕ L 55 της 28.02.2011, σ. 13.