2.3.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 62/77


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Το καθεστώς και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων»

2013/C 62/15

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

είναι πεπεισμένη ότι η παρούσα πρόταση μπορεί να αποτελέσει μέσο διευκόλυνσης τόσο των συζητήσεων που διεξάγονται σε διεθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και της ανάδυσης μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης·

κρίνει ενδεδειγμένο να εξαρτάται η απόκτηση ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος από την τήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας·

επικροτεί το γεγονός ότι η εκπροσώπηση του περιφερειακού κοινοβουλευτικού επιπέδου αντιμετωπίζεται στον παρόντα κανονισμό κατά τον ίδιο τρόπο με το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο όταν τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα που συνδέονται με αυτά ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την καταχώρισή τους ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα·

καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της ΕτΠ στην προαναφερθείσα διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·

θεωρεί αποδεκτή την προβλεπόμενη κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης, αλλά προτείνει κατά την εν λόγω κατανομή να καταστεί επίσης δυνατός ο συνυπολογισμός του αριθμού των εκπροσώπων της ΕτΠ·

συνιστά να εξετασθεί το ενδεχόμενο να επιτρέπεται η χρήση πόρων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα ή πρωτοβουλίες των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εισηγητής

ο κ. István SÉRTŐ-RADICS (HU/ADLE), Δήμαρχος της Uszka

Έγγραφο αναφοράς

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

COM(2012) 499 final – 2012/0237 (COD)

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών –Το καθεστώς και η χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων

I.   ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.

επικροτεί την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου 2012. Η παρούσα πρόταση αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 ο οποίος διείπε έως τώρα τα πολιτικά κόμματα και ιδρύματα·

2.

προτίθεται –λαμβανομένης κυρίως υπόψη της σύνθεσής της από πολιτικές ομάδες– να συνεισφέρει στη διαμόρφωση της εν λόγω νομοθετικής πρότασης που, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, αναμένεται επίσης να προσελκύσει περισσότερο την προσοχή, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο της ΕΕ, καθώς και στην προσήλωση των μελών της Επιτροπής των Περιφερειών στη διαμόρφωσή τους·

3.

επιβεβαιώνει την κινητοποίησή της με σκοπό την ευρύτερη προβολή τόσο της ιθαγένειας της Ένωσης (1) όσο και της κατάρτισης σε θέματα ευρωπαϊκής ιθαγένειας (2) όπως ανέφερε πρόσφατα με λεπτομέρειες σε αρκετές γνωμοδοτήσεις της·

4.

επαναλαμβάνει ιδιαίτερα τη δέσμευσή της για την προώθηση της ιθαγένειας της Ένωσης και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος ψήφου. Οι εκδηλώσεις της Επιτροπής των Περιφερειών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του «Ευρωπαϊκού έτους των πολιτών (2013)» θα επικεντρωθούν στο συγκεκριμένο θέμα (3)·

5.

εξαίρει τη σημασία που έχει η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ούτως ώστε να καταστεί δυνατό η ιθαγένεια της ΕΕ να διευκολύνει περαιτέρω την ανάδειξη της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Συνεπώς, η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας είναι προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα με διεθνική διάσταση έχουν καθοριστική σημασία για την έκφραση της φωνής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

6.

είναι πεπεισμένη ότι η παρούσα πρόταση μπορεί να αποτελέσει μέσο διευκόλυνσης τόσο των συζητήσεων που διεξάγονται σε διεθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και της ανάδυσης μιας ευρωπαϊκής κοινής γνώμης, ενώ συγχρόνως μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην τόνωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τις ευρωπαϊκές εκλογές και στην αύξηση της προσέλευσής τους στις κάλπες κατά τις εκλογές αυτές, καθώς και στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.

επιδοκιμάζει τους γενικούς στόχους του κανονισμού οι οποίοι αφορούν τη μεγιστοποίηση της προβολής, της αναγνώρισης, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων·

8.

κρίνει απολύτως αναγκαίο να συνδεθούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα με τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και συμμερίζεται την άποψη ότι ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα μπορεί να έχει μόνον ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα το οποίο συνδέεται επίσημα με αυτό·

Καταχώριση και έλεγχος

9.

θεωρεί ότι η θέσπιση ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος θα αποτελούσε ένα σημαντικό βήμα προς την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης· το εν λόγω καθεστώς παρέχει τη δυνατότητα καταχώρισης ενός πολιτικού κόμματος ή πολιτικού ιδρύματος ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, εξασφαλίζοντάς τους κατ’ αυτόν τον τρόπο νομικό καθεστώς βασισμένο στο δίκαιο της ΕΕ και απαλλάσσοντάς τα, ως εκ τούτου, από την ποικιλομορφία των εθνικών νομικών μορφών στις οποίες στηριζόταν η έως τώρα ύπαρξή τους· επισημαίνει, ωστόσο, ότι το κατά πόσον το παρόν σχέδιο κανονισμού θα εκπληρώσει αυτή την αποστολή θα εξαρτηθεί από την κατάλληλη εφαρμογή του εκ μέρους των κρατών μελών·

10.

υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού καθεστώτος που προτείνεται από την Επιτροπή, συνεκτιμώνται οι εμπειρίες που έχουν αντληθεί από τη λειτουργία των ήδη υφιστάμενων και καταχωρισμένων σε εθνικό επίπεδο κομμάτων, συμπράξεων και ιδρυμάτων που τυγχάνουν ευρείας αναγνώρισης, αλλά επισημαίνει ότι η παρούσα πρόταση έχει ορισμένους περιορισμούς (ιδίως όσον αφορά το ανεξάρτητο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς), οι οποίοι υποδηλώνουν ότι κατά τον σχεδιασμό του νέου καθεστώτος δεν ελήφθησαν πλήρως υπόψη όλες οι εμπειρίες των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων μετά το 2004·

11.

τονίζει ότι η θέσπιση ενός πραγματικά ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος έχει θεμελιώδη σημασία για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά, διότι τους επιτρέπει να επιλέγουν την έδρα τους σε οποιοδήποτε κράτος μέλος υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και της πολιτικής ταυτότητας που τα διακρίνει·

12.

εξαίρει, ως εκ τούτου, τη θεμελιώδη σημασία που έχει η συνεκτίμηση των εθνικών νομοθεσιών στο ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό· συνιστά ωστόσο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν μελλοντικά το ενδεχόμενο θέσπισης ενός αμιγώς ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος·

13.

κρίνει ενδεδειγμένο να εξαρτάται η απόκτηση ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος από την τήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης, λογοδοσίας και διαφάνειας·

14.

θεωρεί ως σημαντικό βήμα το γεγονός ότι μεταξύ των συγκεκριμένων προϋποθέσεων και απαιτήσεων που διέπουν την απόκτηση – και ακόμη περισσότερο τη διατήρηση – ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος περιλαμβάνεται η αυστηρή τήρηση των βασικών αρχών της ΕΕ. Η εν λόγω συνιστώσα συμπεριλαμβανόταν ήδη στα κριτήρια προσχώρησης που ίσχυαν για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, αλλά ο παρών κανονισμός ανυψώνει πλέον τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ σε επίπεδο κριτηρίου το οποίο μπορεί και πρέπει να εξετάζεται κατά την άσκηση πολιτικού ελέγχου·

15.

επικροτεί το γεγονός ότι η εκπροσώπηση του περιφερειακού κοινοβουλευτικού επιπέδου αντιμετωπίζεται στον παρόντα κανονισμό κατά τον ίδιο τρόπο με το ευρωπαϊκό και το εθνικό επίπεδο όταν τα πολιτικά κόμματα και τα ιδρύματα που συνδέονται με αυτά ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την καταχώρισή τους ως ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα. Ωστόσο, λόγω των διαφορετικών δομών που υφίστανται μεταξύ των κρατών μελών, παραμένει αναγκαίο να διευκρινίζεται η φύση του ενδιάμεσου πολιτικού επιπέδου (ομόσπονδο κρατίδιο, περιφέρεια, κομητεία, νομός, επαρχία)·

16.

επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχει σε ετήσια βάση την εκ μέρους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων τήρηση των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων που τίθενται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και τη δυνατότητα που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάζει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, κατά πόσο ένα πολιτικό κόμμα ή ίδρυμα εξακολουθεί να σέβεται τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

17.

καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της ΕτΠ στην προαναφερθείσα διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ·

18.

συνιστά να καταστεί υποχρεωτική η συμμετοχή της ΕτΠ τουλάχιστον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το κόμμα που υπόκειται σε έλεγχο εκπροσωπείται στην ΕτΠ·

Χρηματοδότηση

19.

υπενθυμίζει ότι, στη γνωμοδότησή της σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2013, η ΕτΠ υπογράμμισε τη «σημασία της χορήγησης επαρκών πόρων για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών στην προσπάθεια να οικοδομηθεί μια ευρωπαϊκή ιθαγένεια». Τα πραγματικά διεθνικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα που συνδέονται με αυτά μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην έκφραση της φωνής των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής·

20.

διαπιστώνει ότι στην πρόταση της Επιτροπής πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ των κριτηρίων απόκτησης νομικού καθεστώτος και των κριτηρίων επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση·

21.

συμφωνεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ που παρέχεται στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα πρέπει να εξακολουθήσει να προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

22.

επικροτεί το γεγονός ότι η αναγνώριση ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και, επομένως, η τήρηση των προϋποθέσεων και των απαιτήσεων από τις οποίες αυτή εξαρτάται, θα αποτελεί προαπαιτούμενο επιλεξιμότητας για τη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

23.

θεωρεί αποδεκτή την προβλεπόμενη κατανομή της ενωσιακής χρηματοδότησης (ποσοστό 15 % κατανέμεται ισομερώς· ποσοστό 85 % κατανέμεται μεταξύ των δικαιούχων ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, αναλογικά προς το ποσοστό των εκλεγμένων βουλευτών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), αλλά προτείνει κατά την εν λόγω κατανομή να καταστεί επίσης δυνατός ο συνυπολογισμός του αριθμού των εκπροσώπων της ΕτΠ·

24.

χαιρετίζει το γεγονός ότι με την παρούσα πρόταση αυξάνεται το ύψος των επιτρεπόμενων δωρεών ανά έτος και ανά δωρητή (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από 12 000 σε 25 000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων να παράγουν ίδιους πόρους·

25.

επιδοκιμάζει την αρχή και την πρακτική βάσει των οποίων η χρηματοδότηση της ΕΕ δεν χρησιμοποιείται για την άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών εκλογών, αλλά ούτε και άλλων πολιτικών κομμάτων –συμπεριλαμβανομένων των εθνικών πολιτικών κομμάτων– ή των υποψηφίων τους: πράγματι, κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο προς το υπερεθνικό πνεύμα που διαπνέει την πρόταση·

26.

εντούτοις, δεν θεωρεί ότι συντρέχει λόγος ο οποίος να εμποδίζει τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα να κάνουν χρήση των δικών τους εσόδων για τη χρηματοδότηση των υποψηφίων που τα εκπροσωπούν στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές εκλογές·

27.

κατανοεί τον στόχο της πρότασης όσον αφορά την απαγόρευση της χρήσης πόρων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση εκστρατειών σχετικά με εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά δημοψηφίσματα (π.χ. για μια ενδεχόμενη τροποποίηση της Συνθήκης), αλλά συνιστά να εξετασθεί το ενδεχόμενο να επιτρέπεται η χρήση πόρων της ΕΕ για τη χρηματοδότηση εκστρατειών που αφορούν δημοψηφίσματα ή πρωτοβουλίες των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Πρακτική λειτουργία, τοπικές και περιφερειακές προοπτικές

28.

είναι πεπεισμένη ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, στο πλαίσιο της λειτουργίας τους, θα κατορθώσουν να εκφράζουν και να γνωστοποιούν ολοένα και πιο αποτελεσματικά τη βούληση των πολιτών όσον αφορά αιρετά αξιώματα και άλλα αντιπροσωπευτικά καθήκοντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και ότι θα επιτύχουν να αναπτύξουν μια ακόμη αμεσότερη σχέση μεταξύ του ευρωπαϊκού και του τοπικού/περιφερειακού επιπέδου διακυβέρνησης·

29.

επισημαίνει ότι απαιτείται να διασφαλιστεί η πλήρης πρόσβαση των πολιτών της ΕΕ στην πληροφόρηση εντός της επικράτειας των κρατών μελών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά, και καλεί τα μέλη της να μεριμνήσουν για τη διασφάλιση της παροχής πρόσβασης στην πληροφόρηση εκ μέρους των κρατών μελών (4). Η ύπαρξη πραγματικά διεθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς τον σκοπό αυτόν·

30.

αναγνωρίζει ότι η εδραίωση πραγματικά διεθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων θα μπορούσε να ωθήσει τους υποψηφίους να κατεβαίνουν στις τοπικές και τις περιφερειακές εκλογές ως εκπρόσωποι ενός ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, αντί του αντίστοιχου τοπικού ή περιφερειακού τους· κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να καταστεί σαφέστερη η σχέση μεταξύ της ευρωπαϊκής πολιτικής και της τοπικής/περιφερειακής πολιτικής·

31.

υποστηρίζει την πολιτική βούληση, να τεθούν σε ισχύ το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς και κανόνες χρηματοδότησης πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2014, αλλά και να επεκταθεί η εφαρμογή τους και στη χρηματοδότηση -από ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα ή ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα- εκστρατειών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών·

Επικουρικότητα, αναλογικότητα και βελτίωση της νομοθεσίας

32.

αναγνωρίζει ότι η πρόταση μπορεί να θεωρηθεί ως σύμφωνη προς την αρχή της επικουρικότητας, δεδομένου ότι οι κανόνες που θα διέπουν το ευρωπαϊκό νομικό καθεστώς και τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων μπορούν να θεσπιστούν μόνο στο επίπεδο της ΕΕ·

33.

επισημαίνει ότι μία απτή έκφραση της πολυεπίπεδης δομής του αναπτυσσόμενου δημοκρατικού συστήματος της ΕΕ θα ήταν να παρασχεθεί στην ΕτΠ η δυνατότητα να συμμετέχει στη διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ εκ μέρους των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων·

34.

αναγνωρίζει ότι η πρόταση μπορεί εν γένει να θεωρηθεί ως σύμφωνη προς την αρχή της αναλογικότητας δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

35.

θεωρεί αντιφατικό το γεγονός ότι, ενώ η πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής νομικής μορφής για τους δύο τύπους οντοτήτων (κόμματα και ιδρύματα), οι οντότητες αυτές – όσον αφορά τις περισσότερες πτυχές των πρακτικών τους δραστηριοτήτων – θα συνεχίζουν ωστόσο να λειτουργούν βάσει της νομικής μορφής η οποία αναγνωρίζεται στην έννομη τάξη του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους·

36.

εκφράζει τη λύπη της για την έλλειψη αξιολόγησης των επιπτώσεων της πρότασης·

37.

αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμπεριέλαβε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής στην πρότασή της· εντούτοις, το συγκεκριμένο έγγραφο δεν αφήνει να διαφανεί σαφώς η συμμετοχή του τοπικού και του περιφερειακού επιπέδου στην εν λόγω διαβούλευση·

38.

καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει για τη συμμετοχή και της Επιτροπής των Περιφερειών στη διαδικασία αξιολόγησης του ευρωπαϊκού νομικού καθεστώτος και του συστήματος χρηματοδότησης, η οποία σύμφωνα με την πρόταση πραγματοποιείται κατά το τρίτο έτος που έπεται των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

II.   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Τροπολογία 1

Άρθρο 2, παράγραφος 5

Ορισμοί

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

5)   «περιφερειακό κοινοβούλιο» ή «περιφερειακή συνέλευση»: όργανο του οποίου τα μέλη είτε κατέχουν περιφερειακή εκλογική εντολή είτε είναι πολιτικά υπόλογα σε εκλεγμένη συνέλευση·

5)   «περιφερειακό κοινοβούλιο» ή «περιφερειακή συνέλευση»: όργανο σε ενδιάμεσο επίπεδο διακυβέρνησης, δηλ. μεταξύ του δημοτικού και του κρατικού επιπέδου, του οποίου τα μέλη είτε κατέχουν περιφερειακή εκλογική εντολή σε επίπεδο διακυβέρνησης ανώτερο του επίπεδο διακυβέρνησης ανώτερο του αυτοδιοικητικού είτε είναι πολιτικά υπόλογα σε εκλεγμένη συνέλευση σε υποεθνικό επίπεδο ·

Αιτιολογία

Οι εκλεγμένες συνελεύσεις δεν έχουν ενιαία μορφή μεταξύ των κρατών μελών, ενώ δεν χρησιμοποιείται παντού ο όρος «περιφερειακάό κοινοβούλια επίπεδο» ή «περιφερειακές συνελεύσεις εκλογές». Λαμβανομένης υπόψη αυτής της ποικιλομορφίας δομών, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί η φύση του ενδιάμεσου πολιτικού επιπέδου (ομόσπονδο κρατίδιο, περιφέρεια, κομητεία, νομός, επαρχία). Η διατύπωση «εντολή σε επίπεδο διακυβέρνησης ανώτερο του αυτοδιοικητικού σε ενδιάμεσο επίπεδο διακυβέρνησης» που προτείνεται στην τροπολογία είναι πιο σφαιρική και αποτελεί έννοια εφαρμόσιμη σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ συγχρόνως παραμένει σαφώς διαφορετική από μια εκλογική εντολή η οποία αναλαμβάνεται στο αυτοδιοικητικό επίπεδο διακυβέρνησης.

Τροπολογία 2

Άρθρο 7, παράγραφος 2

Έλεγχος της καταχώρισης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

2.   Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των βουλευτών του κατά πόσον εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

2.   Κατόπιν αιτήματος ενός τετάρτου των βουλευτών του, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον τρεις πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία των βουλευτών του κατά πόσον εξακολουθεί να πληρούται η προϋπόθεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ), για ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα.

Προτού λάβει την απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων να γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός εύλογης προθεσμίας.

Προτού λάβει την απόφασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί σε ακρόαση τους εκπροσώπους του εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή του εν λόγω ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος και ζητεί από επιτροπή ανεξάρτητων διακεκριμένων προσωπικοτήτων να γνωμοδοτήσει επί του θέματος εντός εύλογης προθεσμίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεριμνά για τη συμμετοχή της Επιτροπής των Περιφερειών στην εν λόγω διαδικασία, τουλάχιστον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πολιτικό κόμμα που υπόκειται σε έλεγχο εκπροσωπείται στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών από τη λήξη της πρώτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη γραμματεία και τη χρηματοδότηση της επιτροπής.

Η επιτροπή αυτή απαρτίζεται από τρία μέλη, ήτοι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, τα οποία διορίζουν από ένα μέλος εντός έξι μηνών από τη λήξη της πρώτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τη γραμματεία και τη χρηματοδότηση της επιτροπής.

Αιτιολογία

Εφόσον η περιφερειακή διάσταση περιλαμβάνεται μεταξύ των προϋποθέσεων καταχώρισης, είναι λογικό η Επιτροπή των Περιφερειών να διαδραματίζει και αυτή κάποιο ρόλο στη διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης προς τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, τουλάχιστον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το πολιτικό κόμμα που υπόκειται σε έλεγχο εκπροσωπείται στην ΕτΠ.

Τροπολογία 3

Άρθρο 18, παράγραφος 4

Απαγόρευση χρηματοδότησης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

4.   Από την απαγόρευση χρηματοδότησης εξαιρείται η υποστήριξη που παρέχουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα σε εκστρατείες σχετικές με πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών.

Αιτιολογία

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα δεν χρειάζεται να εκφράζουν τις απόψεις τους και να επικοινωνούν με τους πολίτες της Ένωσης μόνο κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά απαιτείται συγχρόνως και να προασπίζουν τις ευρωπαϊκές αξίες στα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των προεκλογικών εκστρατειών, παραδείγματος χάρη, με την υποστήριξη πρωτοβουλιών των Ευρωπαίων πολιτών.

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2013.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CdR 120/2005.

(2)  CdR 355/2010.

(3)  R/CdR 1030/2012 pt. 7.

(4)  CdR 170/2010, σημ. 17. Βλέπε επίσης: CdR 355/2010, σημ. 37.