18.12.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 391/49


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Δέσμη μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις»

2012/C 391/09

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

πιστεύει ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να δίδει περισσότερη προσοχή στη σχέση κόστους-οφέλους κατά την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων. Αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως την αναθέτουσα αρχή που ξεκινά μια διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι η αγορά ορισμένων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων και οι κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία καταλήγει όντως σε μια συναλλαγή που είναι ικανοποιητική για τον αγοραστή, για τον πωλητή και για τους πολίτες. Είναι βέβαιο ότι οι απλοί και κατανοητοί κανόνες συμβάλλουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου·

λυπάται για το γεγονός ότι ορισμένες από τις νέες προτάσεις είναι δυσνόητες και υπερβολικά λεπτομερείς,, πέραν του ότι προσθέτουν και πολυάριθμες νέες διατάξεις. Αν και ορισμένες από τις διατάξεις που προστίθενται διευκολύνουν την ανάθεση των συμβάσεων, άλλες νέες διατάξεις συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τις αναθέτουσες αρχές, τη στιγμή που η νομική σταθερότητα είναι αναγκαία για την ομαλή ροή της διαδικασίας·

πιστεύει πως η ανάπτυξη απλούστερων αλλά εξίσου αποτελεσματικών διατάξεων για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων είναι απόλυτα εφικτή, όπως καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ, που είναι πολύ πιο απλή από τους αντίστοιχους κανόνες της ΕΕ. Ζητά από την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Δεδομένου του εξαιρετικά μικρού ποσοστού των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων και του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αναθέτουσες αρχές και τους προσφέροντες, δεν είναι σκόπιμο να διατηρηθούν τα κατώτατα όρια σε τόσο χαμηλό επίπεδο·

επισημαίνει ότι η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν κατά το δοκούν το διοικητικό τους σύστημα και παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κάθε προτεινόμενο μέτρο της ΕΕ πρέπει να είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικό από τα αντίστοιχα εθνικά μέτρα.

Εισηγήτρια

Η κ. Catarina SEGERSTEN LARSSON (SE/EPP), μέλος του περιφερειακού συμβουλίου Värmland

Έγγραφα αναφοράς

Γνωμοδότηση με θέμα τη δέσμη μέτρων για τις δημόσιες συμβάσεις, με αναφορά:

στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

COM(2011) 895 final

και στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

COM(2011) 896 final

Ι.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1.

σημειώνει ότι στην «Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ – Προς μία αποτελεσματικότερη αγορά δημοσίων συμβάσεων» (COM(2011) 15 final) θίγεται μεγάλος αριθμός θεμάτων που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις·

2.

εξέδωσε τον Μάιο του 2011 γνωμοδότηση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο, στην οποία τόνιζε, μεταξύ άλλων, την ιδιαίτερη σημασία της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και ότι οι ισχύουσες διατάξεις είναι υπερβολικά λεπτομερείς και ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες συνεκτίμησης περιβαλλοντικών θεμάτων, επιβολής κοινωνικών απαιτήσεων και χρήσης των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας. Επίσης, η ΕτΠ τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της διάκρισης μεταξύ υπηρεσιών τύπου Α και Β, της καθιέρωσης ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημοσίων συμβάσεων, της διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας με διαπραγμάτευση και της βελτίωσης των συμφωνιών-πλαισίων·

ΙΙ.   ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.

σημειώνει ότι οι προτάσεις για την τροποποίηση των οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων περιέχουν πολυάριθμες νέες και λεπτομερείς διατάξεις, σε σύγκριση με τις ισχύουσες οδηγίες. Στόχος ορισμένων διατάξεων είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ. Εξαιρούνται ορισμένες μορφές συνεργασίας μεταξύ των αρχών. Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον, στις κοινωνικές πτυχές, στην καινοτομία και στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις. Ένα άλλο νέο στοιχείο αποτελεί η πρόταση για την κατάργηση της διάκρισης μεταξύ των υπηρεσιών τύπου Α και Β και την καθιέρωση ενός νέου συστήματος ανάθεσης των συμβάσεων που αφορούν κοινωνικές υπηρεσίες. Επίσης, προτείνονται διατάξεις για την εποπτεία της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων, καθώς και για την παροχή συμβουλών·

4.

είχε επισημάνει ήδη κατά την επεξεργασία των υφιστάμενων οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων ότι είναι απαραίτητο να απλουστευτεί σημαντικά το νομικό πλαίσιο. Το ισχύον σύστημα δημιουργεί, λόγω της πολυπλοκότητας και της ασάφειας των διατάξεων, πολυάριθμα προβλήματα που οδηγούν σε δικαστικές προσφυγές. Το γεγονός αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένδειξη έλλειψης εμπιστοσύνης έναντι των αναθετουσών αρχών. Επιπροσθέτως, η ΕτΠ εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι τίθενται στο επίκεντρο οι διαδικαστικές πτυχές της ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και όχι το αποτέλεσμα από άποψη κοινής ωφελείας·

5.

πιστεύει ότι, κατά την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, το ρυθμιστικό πλαίσιο θα πρέπει να δίδει περισσότερη προσοχή στη σχέση κόστους-οφέλους. Αυτό που ενδιαφέρει πρωτίστως την αναθέτουσα αρχή που ξεκινά μια διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης είναι η αγορά ορισμένων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων και οι κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία καταλήγει όντως σε μια συναλλαγή που είναι ικανοποιητική για τον αγοραστή, για τον πωλητή και για τους πολίτες. Είναι βέβαιο ότι οι απλοί και κατανοητοί κανόνες συμβάλλουν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στην προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου·

6.

λυπάται για το γεγονός ότι ορισμένες από τις νέες προτάσεις είναι δυσνόητες και υπερβολικά λεπτομερείς, πέραν του ότι προσθέτουν και πολυάριθμες νέες διατάξεις. Αν και ορισμένες από τις διατάξεις που προστίθενται διευκολύνουν την ανάθεση των συμβάσεων, άλλες νέες διατάξεις συνεπάγονται πρόσθετο διοικητικό βάρος για τις δημόσιες αναθέτουσες αρχές, τη στιγμή που η νομική σταθερότητα είναι αναγκαία για την ομαλή ροή της διαδικασίας·

7.

επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4, της ΣΕΕ, το περιεχόμενο και η μορφή της δράσης της Ένωσης δεν υπερβαίνουν τα απαιτούμενα για την επίτευξη των στόχων των Συνθηκών. Το προτεινόμενο επίπεδο ακρίβειας έρχεται σε αντίφαση με την σκοπούμενη απλούστευση των κανόνων για την ανάθεση των συμβάσεων και επιβαρύνει τις αναθέτουσες αρχές –και πάνω απ’ όλα τους μικρούς οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής διοίκησης– με έναν απαράδεκτο διοικητικό φόρτο·

8.

φρονεί ότι θα μπορούσε να είχε υιοθετηθεί ένα πιο εύχρηστο νομικό πλαίσιο με απλούστερες και λιγότερες διατάξεις, οι οποίες θα συμπληρώνονται, αν χρειάζεται, με κατευθυντήριες γραμμές βασιζόμενες στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα μπορούσε να προσαρμόζεται διαρκώς, χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση των οδηγιών·

9.

πιστεύει πως η ανάπτυξη απλούστερων αλλά εξίσου αποτελεσματικών διατάξεων για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων είναι απόλυτα εφικτή, όπως καταδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τη Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ) του ΠΟΕ, που είναι πολύ πιο απλή από τους αντίστοιχους κανόνες της ΕΕ. Ζητά από την Επιτροπή να αυξήσει σημαντικά τα κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Δεδομένου του εξαιρετικά μικρού ποσοστού των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων και του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αναθέτουσες αρχές και για τους προσφέροντες, δεν είναι σκόπιμο να διατηρηθούν τα κατώτατα όρια σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Η Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις που συνάφθηκε πρόσφατα αντικαθιστά τη Συμφωνία του 1994. Η Επιτροπή των Περιφερειών καλεί τώρα την Επιτροπή να αναδιαπραγματευτεί τη συμφωνία που συνάφθηκε τον Δεκέμβριο 2011, ώστε να αυξηθούν αισθητά τα κατώτατα όρια·

10.

θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό να διατυπωθούν οι διατάξεις κατά τρόπο που να καταδεικνύονται με σαφήνεια οι δυνατότητες ανάθεσης έργων με τη μορφή υπεργολαβίας, ώστε οι ΜΜΕ να μπορούν εύκολα να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για δημόσιες συμβάσεις. Και σε αυτήν την περίπτωση ένα απλούστερο νομικό πλαίσιο θα διευκόλυνε την κατάσταση, δεδομένου ότι οι ΜΜΕ δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες νομικών ειδικευμένων στην ανάθεση συμβάσεων ή άλλων εμπειρογνωμόνων. Οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά δεν διαθέτουν ειδικές γνώσεις όσον αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης κρατικών συμβάσεων. Προτείνονται ορισμένες διατάξεις που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, όπως εκείνες για την υποβολή των εγγράφων και το ευρωπαϊκό διαβατήριο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, πράγμα που είναι θετικό. Αντιθέτως, η ΕτΠ δεν υποστηρίζει την πρόταση να καταστεί υποχρεωτική η υποδιαίρεση των συμβάσεων σε τμήματα, ούτε η δικαιολόγηση από την αναθέτουσα αρχή γιατί δεν προέβη σε τέτοια υποδιαίρεση·

11.

σημειώνει την πρόταση να εξαιρούνται από την εφαρμογή των κανόνων οι συμβάσεις που ανατίθενται σε ελεγχόμενες επιχειρήσεις ή η συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οδηγίας. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις των εξαιρέσεων για τη συνεργασία στην ίδια επιχείρηση καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των αναθετουσών αρχών είναι όμως πάρα πολύ στενά διαμορφωμένες, δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και συνεπάγονται, ως εκ τούτου, την παρέμβαση της προτεινόμενης οδηγίας στις εσωτερικές διοικητικές ρυθμίσεις των κρατών μελών·

12.

στη γνωμοδότησή της για την Πράσινη Βίβλο, πρότεινε να εφαρμόζεται η διαδικασία με διαπραγμάτευση με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και επιμένει σε αυτή την άποψη. Δεν είναι κατανοητό γιατί οι αρχές που δραστηριοποιούνται στον «παραδοσιακό» τομέα θα πρέπει να θεωρούνται λιγότερο ικανές να διεξάγουν διαπραγματεύσεις από ό,τι οι αναθέτουσες αρχές στον τομέα των κοινωφελών υπηρεσιών. Οι αναθέτουσες δημόσιες αρχές δεν προμηθεύονται μόνον συνήθη προϊόντα, αλλά και πολύ πολύπλοκα προϊόντα, όπως συστήματα ΤΠ ή ιατροτεχνικά βοηθήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση πολυάριθμων πολύπλοκων υπηρεσιών, ενδείκνυται η διαδικασία με διαπραγμάτευση·

13.

πιστεύει ότι η διεύρυνση της χρήσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση θα διευκόλυνε τις ΜΜΕ, διότι προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συχνά οι επιχειρήσεις αυτές είναι οι δυσκολίες κατά την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση των προσφορών τους. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να είναι λιγότερο ανελαστικές·

14.

ιδιαίτερα την προβληματίζει η ανάθεση συμβάσεων για τεχνολογίες των πληροφοριών και επικοινωνιών (συστήματα ΤΠΕ), κατά την οποία δεν είναι πάντα εύκολο να συναφθούν συμπληρωματικές συμβάσεις, π.χ. στην περίπτωση πρόσθετων αδειών ή νέων ενοτήτων. Οι δυσκολίες αυτές μπορεί να είναι τεχνικού χαρακτήρα, αλλά να έχουν σχέση και με το κόστος·

15.

σημειώνει ότι προτείνεται ένα απλούστερο σύστημα, με βάση τις διατάξεις του ΠΟΕ, για τις τοπικές και περιφερειακές αναθέτουσες αρχές σε σχέση με την προκήρυξη διαγωνισμού προμηθειών με την ανταγωνιστική διαδικασία. Εάν χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, δεν χρειάζεται να δημοσιεύσουν χωριστή διακήρυξη διαγωνισμού πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάθεσης. Η πρόταση αυτή είναι λογική, διότι παρουσιάζει πλεονεκτήματα τόσο για τις αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις.

16.

στη γνωμοδότησή της για την Πράσινη Βίβλο, είχε ταχθεί υπέρ της διατύπωσης των διατάξεων των συμφωνιών-πλαισίων κατά τρόπο που να συνάδει με την ισχύουσα οδηγία περί των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, ως αφετηρία για ελαστικότερες διατάξεις. Αντ’ αυτού, η Επιτροπή προτείνει δυστυχώς μία τροποποίηση της εν λόγω οδηγίας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα εξίσου πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως αυτό που ισχύει για τον «παραδοσιακό» τομέα. Επίσης πρέπει να τονισθεί ρητά ότι, όσον αφορά προϊόντα και υπηρεσίες για την κάλυψη ατομικών αναγκών, όπως π.χ. το βοηθητικό υλικό για άτομα με αναπηρίες, οι συμβάσεις θα πρέπει να συντάσσονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο ενδιαφερόμενος πολίτης να μπορεί να επιλέγει έναν προμηθευτή μεταξύ αυτών που αναφέρονται στη συμφωνία-πλαίσιο·

17.

τάσσεται υπέρ των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων και επιδοκιμάζει τη σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις διευκολύνουν τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές. Η προτεινόμενη διετής προθεσμία για την υποχρεωτική κατάθεση και παραλαβή προσφορών σε ηλεκτρονική μορφή είναι ωστόσο υπερβολικά σύντομη, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την προθεσμία, λόγω των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα, τόσο μεταξύ των κλάδων όσο και μεταξύ των κρατών μελών για τις οποίες μόνον οι αναθέτουσες αρχές έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Δεν είναι, ωστόσο, κατανοητό για ποιον λόγο πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες και συντομότερες χρονικές προθεσμίες για την εφαρμογή αυτής της διάταξης από τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές, ιδίως όταν πρόκειται για αρχές τοπικού ή περιφερειακού επιπέδου·

18.

επιπλέον, τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύστημα κωδικών αναφοράς του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV - Common Procurement Vocabulary). Η αναζήτηση όρων στο σύστημα είναι δύσκολη, οι έννοιες είναι συχνά διφορούμενες και εν μέρει στερούνται λογικής. Ένα αποτελεσματικό σύστημα κωδικών αναφοράς στο CPV θα διευκόλυνε τις ηλεκτρονικές συμβάσεις·

19.

σύμφωνα με την ΕτΠ, η σημερινή διάκριση σε υπηρεσίες τύπου Α και Β πρέπει οπωσδήποτε να διατηρηθεί και τα προτεινόμενα άρθρα 74-76 σχετικά με κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες θα πρέπει να διαγραφούν. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν πολύ μικρή σημασία σε διασυνοριακό επίπεδο. Το προτεινόμενο μοντέλο για τις κοινωνικές υπηρεσίες δεν αντισταθμίζει τα μειονεκτήματα που προκύπτουν από την κατάργηση της ειδικής λύσης για τις υπηρεσίες τύπου Β. Δεν πρέπει να εξαιρεθούν μόνο οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας· η προσωπική εμπιστοσύνη διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο και στην περίπτωση των νομικών υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει ότι είναι δύσκολη η ανάθεση μιας σύμβασης με τη συνηθισμένη μέθοδο του διαγωνισμού. Επίσης, οι υπηρεσίες τροφοδοσίας και οι υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης σχετίζονται συχνά πολύ στενά με τις κοινωνικές υπηρεσίες, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φροντίδας στο σπίτι κλπ., που παρέχονται σε ηλικιωμένους και ανάπηρους πολίτες·

20.

υποστηρίζει ότι οι δημόσιες αρχές μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αξιοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη, ιδίως στο πλαίσιο των εμβληματικών πρωτοβουλιών «Ένωση καινοτομίας» και «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους»·

21.

επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στις προτεινόμενες οδηγίες δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη δυνατότητα συνεκτίμησης περιβαλλοντικών ή κοινωνικών όρων, αν και οι σχετικές διατάξεις δεν θα είναι πάντα εύκολο να εφαρμοστούν, όπως οι διατάξεις του άρθρου 67 σχετικά με το κόστος κύκλου ζωής. Θα πρέπει να επαφίεται στις αναθέτουσες δημόσιες αρχές να αποφασίζουν αν και ποιοι όροι θα επιβληθούν, δεδομένου ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν παντελώς και δεδομένης της ανάγκης να εξασφαλιστεί η δυνατότητα οι πολιτικοί στόχοι να καθορίζονται βάσει πολιτικών επιλογών στο τοπικό και στο περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της αγοράς τσιμέντου και της αγοράς μαγνητικών τομογράφων, για παράδειγμα. Η ΕτΠ επισημαίνει, ωστόσο, ότι πρέπει σε κάθε περίπτωση να υφίσταται ουσιώδης σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, προκειμένου να προληφθούν οι αδιαφανείς και αυθαίρετες αποφάσεις ανάθεσης και να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων·

22.

σύμφωνα με την ΕτΠ, κατά την ανάθεση μιας σύμβασης πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα της αναθέτουσας αρχής να επιλέγει με βάση τη φθηνότερη ή την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για πολλά τυποποιημένα προϊόντα, όπως τα καύσιμα, η τιμή είναι το μόνο ρεαλιστικό κριτήριο· το ίδιο ισχύει και για πολλά σύνθετα προϊόντα, όπως ορισμένα φάρμακα, η ποιότητα των οποίων έχει ήδη ελεγχθεί για να τους χορηγηθεί επίσημη έγκριση πώλησης. Η προμήθεια με βάση τη φθηνότερη τιμή σαφώς δεν σημαίνει ότι δεν τίθενται ποιοτικές απαιτήσεις. Σε αυτού του είδους τις διαδικασίες, οι ποιοτικές απαιτήσεις καθίστανται υποχρεωτικές και, στη συνέχεια, γίνεται δεκτή η προσφορά που τις πληροί στη χαμηλότερη τιμή. Η προμήθεια με βάση τη χαμηλότερη τιμή ευνοεί, εξάλλου, τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν χαμηλό διοικητικό κόστος και μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές. Αντίθετα, ο ανταγωνισμός με βάση κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια μπορεί να αποκλείσει πολλές μικρές επιχειρήσεις από την αγορά. Προκαλεί σύγχυση το γεγονός ότι στην πρόταση γίνεται λόγος περί «χαμηλότερου κόστους», αντί «χαμηλότερης τιμής». Ο όρος «χαμηλότερο κόστος» σχετίζεται μάλλον με την πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά και δείχνει ότι, εκτός από την τιμή, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλα δεδομένα. Για λόγους σαφήνειας, η διατύπωση της ισχύουσας οδηγίας πρέπει να διατηρηθεί·

23.

σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει, επιπλέον, νέους κανόνες που αφορούν τις σχέσεις με τους υπεργολάβους και τις τροποποιήσεις των συμβάσεων κατά τη διάρκεια ισχύος τους. Η ΕτΠ υποστηρίζει ότι αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να εξακολουθήσουν στο μέλλον να μην ρυθμίζονται με βάση τη συγκεκριμένη οδηγία. Τα θέματα αυτά υπάγονται κατά κύριο λόγο στο εθνικό δίκαιο των συμβάσεων. Από την άλλη πλευρά, θα ήταν ίσως σκόπιμο να αποτελέσουν αντικείμενο ερμηνευτικών ανακοινώσεων·

24.

σημειώνει ότι η Επιτροπή προτείνει μια σειρά εκτενών διατάξεων για τις εθνικές εποπτικές αρχές και την υποστήριξη της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα αυτό δεν εξετάζεται καθόλου στην Πράσινη Βίβλο. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Επιτροπή προβαίνει σε ευρείες διαβουλεύσεις πριν υποβάλει πρόταση νομοθετικής πράξης. Κατά τις διαβουλεύσεις αυτές πρέπει να συνεκτιμάται, κατά περίπτωση, η περιφερειακή και τοπική διάσταση των προβλεπομένων δράσεων, εκτός αν πρόκειται για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Η δημιουργία εθνικών εποπτικών αρχών έχει βέβαια μεγάλη σημασία για το τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης. Αυτό ισχύει ιδίως για τα κράτη μέλη όπου οι υποεθνικές αρχές έχουν νομοθετικές αρμοδιότητες·

25.

επισημαίνει ότι η πρόταση έρχεται σε αντίθεση με το δικαίωμα των κρατών μελών να οργανώνουν κατά το δοκούν το διοικητικό τους σύστημα και παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Κάθε προτεινόμενο μέτρο της ΕΕ πρέπει να είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων του και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικό από τα αντίστοιχα εθνικά μέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι το προτεινόμενο σύστημα θα ήταν πιο αποτελεσματικό από ό,τι είναι οι δράσεις ενός κράτους μέλους σύμφωνα με το αντίστοιχο εθνικό σύστημα. Οι υφιστάμενες κυβερνητικές και δικαστικές δομές θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβουν τα νέα καθήκοντα επιβολής χωρίς την απαίτηση να συσταθούν σε κάθε κράτος μέλος νέα χωριστά όργανα εποπτείας. Επιπλέον, το μοντέλο που προτείνει η Επιτροπή φαίνεται να συνδυάζει διαφορετικά καθήκοντα με τρόπο που αντίθετο προς την παραδοσιακή διάκριση των εξουσιών μεταξύ δημόσιων και δικαστικών αρχών.

ΙΙΙ.   ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Τροπολογία 1

COM(2011) 896 final

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

(14)

Υπάρχει σημαντική έλλειψη ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους κανόνε ς περί δημόσιων συμβάσεων. Η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(14)

Υπάρχει σημαντική έλλειψη ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Αιτιολογία

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα διάφορα είδη συνεργασίας μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 2

COM(2011) 896 final

Αιτιολογική σκέψη 46

Σχέδιο γνωμωοδότησης

Τροπολογία

(46)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν εξαιρετικές περιστάσεις τις οποίες ήταν αδύνατον να προβλέψουν όταν ανέθεταν τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας για την προσαρμογή της σύμβασης στις εν λόγω περιστάσεις, χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. Η έννοια των απρόβλεπτων περιστάσεων αναφέρεται σε περιστάσεις που δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την ευλόγως επιμελή προετοιμασία της αρχικής ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα μέσα, τη φύση και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου, τις ορθές πρακτικές στον σχετικό τομέα και την ανάγκη διασφάλισης της κατάλληλης σχέσης μεταξύ των πόρων που δαπανώνται για την προετοιμασία της ανάθεσης και της προβλεπόμενης αξίας της. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της φύσης της συνολικής δημόσιας σύμβασης, για παράδειγμα μέσω της αντικατάστασης των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν με κάτι διαφορετικό ή μέσω της θεμελιώδους αλλαγής του είδους της δημόσιας σύμβασης, δεδομένου ότι, σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να υποτεθεί ότι θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα.

(46)

Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν εξαιρετικές περιστάσεις τις οποίες ήταν αδύνατον να προβλέψουν όταν ανέθεταν τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας για την προσαρμογή της σύμβασης στις εν λόγω περιστάσεις, χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. Η έννοια των απρόβλεπτων περιστάσεων αναφέρεται σε περιστάσεις που δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την ευλόγως επιμελή προετοιμασία της αρχικής ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της φύσης της συνολικής δημόσιας σύμβασης, για παράδειγμα μέσω της αντικατάστασης των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν με κάτι διαφορετικό ή μέσω της θεμελιώδους αλλαγής του είδους της δημόσιας σύμβασης, δεδομένου ότι, σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να υποτεθεί ότι θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα.

Αιτιολογία

Η αξιολόγηση των απρόβλεπτων περιστάσεων που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις δεν μπορεί να λάβουν υπόψη τους πόρους που διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές, ούτε τη σχέση τους με τη συνολική προβλεπόμενη αξία ενός έργου. Οι πόροι που διαθέτουν οι αναθέτουσες αρχές και η αξιολόγηση των πόρων αυτών δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Επιτροπής, κατά δε την εκτίμηση του τελικού αποτελέσματος της διαδικασίας ανάθεσης δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που σχετίζονται με την οργάνωση και το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής. Οι αναθέτουσες αρχές σε τοπικό επίπεδο μπορεί να καθορίζουν το δικό τους ανθρώπινο δυναμικό και τις μεθόδους εργασίας, ανεξάρτητα από τον τρόπο σύναψης των δημόσιων συμβάσεων. Ο εν λόγω μηχανισμός αξιολόγησης πρέπει να αφαιρεθεί από τις αιτιολογικές σκέψεις, δεδομένου ότι αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία 3

COM(2011) 895 final

Άρθρο 1

COM(2011) 896 final

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά τόσο δημόσιες συμβάσεις όσο και διαγωνισμούς μελετών, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι δεν υπολείπεται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4.

1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά τόσο δημόσιες συμβάσεις όσο και διαγωνισμούς μελετών, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι δεν υπολείπεται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4.

2.   Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

2.   Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου έργου.

.

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

   

Αιτιολογία

Η αγορά έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν αποσκοπούν στο δημόσιο συμφέρον δεν πρέπει να καλύπτεται από τις οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεων.

Κάθε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να βασίζεται σε μία και μόνο σύμβαση, και όχι σε ένα έργο, καθώς το έργο μπορεί να περιέχει επίσης στοιχεία που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Οι κανόνες για τις σχέσεις μεταξύ των δημοσίων αρχών πρέπει να μεταφερθούν από το άρθρο 11 (του COM(2011) 896) και το άρθρο 21 (του COM(2011) 895) στο άρθρο 1, καθώς δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Η νομολογία του ΔΕΕ (C-107/98 Teckal) αναφέρεται στο κύριο μέρος των δραστηριοτήτων, όχι στο 90 %. Έτσι, πρέπει να αποφευχθεί το ενδεχόμενο στενότερης ερμηνείας της νομολογίας του ΔΕΕ.

Το άρθρο 11 (του COM(2011) 896) και το άρθρο 21 (του COM(2011) 895) θα πρέπει να διαγραφούν ως συνέπεια των προτεινόμενων τροποποιήσεων.

Τροπολογία 4

COM(2011) 896 final

Άρθρο 4

Ποσά των κατώτατων ορίων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

α)

5 000 000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

α)

5 000 000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

β)

130 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

β)

130 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

γ)

200 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

γ)

1 000 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

δ)

500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Αιτιολογία

Με το ισχύον κατώτατο όριο των 1,5 εκατ. κορωνών Δανίας για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, είναι σχεδόν ανύπαρκτο το διασυνοριακό εμπόριο. Το 2009 μόλις το 1,4 % των συμβάσεων αφορούσε διασυνοριακές συμβάσεις. Προτείνεται να αυξηθούν τα κατώτατα όρια για τα αγαθά και τις υπηρεσίες και να διαγραφεί το στοιχείο δ) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 4. Κατά τη νέα διαπραγμάτευση της Συμφωνίας του ΠΟΕ, η Επιτροπή θα πρέπει τουλάχιστον να δώσει προτεραιότητα στη σημαντική αύξηση των κατώτατων ορίων για τις δημόσιες συμβάσεις. Λαμβανομένου υπόψη του εξαιρετικά μικρού ποσοστού των διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων και ενόψει του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αναθέτουσες αρχές και τους προμηθευτές, δεν είναι σκόπιμο να διατηρηθούν τα κατώτατα όρια σε τόσο χαμηλό επίπεδο.

Τροπολογία 5

COM(2011) 895 final

Άρθρο 19

COM(2011) 896 final

Άρθρο 10

Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

[…]

[…]

γ)

υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·

γ)

υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·

 

 

·

 

·

 

·

 

·

 

·

δ)

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και πράξεις κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

δ)

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και υπηρεσίες και πράξεις κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

ε)

συμβάσεις απασχόλησης·

ε)

συμβάσεις απασχόλησης·

 

[…]

 

ζ)

Αιτιολογία

γα)

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τη νομική εκπροσώπηση από δικηγόρο και άλλες νομικές υπηρεσίες συνδέονται στενά με το εκάστοτε εθνικό νομικό σύστημα, πράγμα που αποκλείει κατά κανόνα το διασυνοριακό στοιχείο. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται σε μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως αντικειμενική παράμετρος μιας διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

γβ)

Όσον αφορά την εθνική ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διάσωσης, δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η οικονομική αποτελεσματικότητα.

δ)

Η εξαίρεση των αποκλειστικών δικαιωμάτων που προβλέπεται στο άρθρο 18 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και στα άρθρα 24 και 25 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ θα πρέπει να διατηρηθεί, όπως και η εξαίρεση των πράξεων προμήθειας χρημάτων ή κεφαλαίων στις αναθέτουσες αρχές που προβλέπεται σήμερα στο άρθρο 16 (δ). Τα κράτη μέλη χρειάζονται αυτές τις διατάξεις.

ζ)

Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες παρέχουν ρητώς στα κράτη μέλη το δικαίωμα να μεταβιβάζουν αποκλειστικά δικαιώματα, πράγμα που, ως εκ τούτου, πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις.

Τροπολογία 6

COM(2011) 896 final

Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

 

Αιτιολογία

Η προσθήκη αποσκοπεί στη διευκρίνιση του κειμένου από την άποψη της ελευθερίας που παρέχει η νομοθεσία περί ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Τροπολογία 7

COM(2011) 895 final

Άρθρο 21

COM(2011) 896 final

Άρθρο 11

Σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Μια σύμβαση που ανατίθεται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

   

α)

η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών·

β)

τουλάχιστον το 90 % των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

γ)

δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού προσώπου.

2.   Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση.

   

3.   Μια αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν ασκεί έλεγχο σε ένα νομικό πρόσωπο κατά την έννοια της παραγράφου 1, μπορεί εντούτοις να αναθέσει μια δημόσια σύμβαση χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχει από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

   

α)

οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών·

β)

τουλάχιστον το 90 % των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των ίδιων αναθετουσών αρχών·

γ)

δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)

τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·

β)

οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού προσώπου·

γ)

το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·

δ)

το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής των πραγματικών εξόδων από τις δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες αρχές.

4.   Μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών δεν θεωρείται δημόσια σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

   

α)

η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους παροχής δημόσιας υπηρεσίας και συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών·

β)

η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από λόγους δημοσίου συμφέροντος·

γ)

οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω από το 10 % του κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

δ)

η συμφωνία δεν αφορά χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, εκτός από αυτές που αντιστοιχούν στην επιστροφή των πραγματικών δαπανών των έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών·

ε)

δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε καμία από τις εμπλεκόμενες αναθέτουσες αρχές.

5.   Η απουσία ιδιωτικής συμμετοχής που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4 επαληθεύεται κατά τη στιγμή ανάθεσης της σύμβασης ή σύναψης της συμφωνίας.

   

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Αιτιολογία

Η διαγραφή του άρθρου 11 και του άρθρου 21, αντίστοιχα, είναι συνέπεια της τροπολογίας 3.

Τροπολογία 8

COM(2011) 895 final

Άρθρο 31

COM(2011) 896 final

Άρθρο 17

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με αναπηρία και μειονεκτούντων εργαζομένων, ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από το 30 % των εργαζομένων στα εργαστήρια αυτά, στους οικονομικούς φορείς ή στα προγράμματα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με αναπηρία και μειονεκτούντων εργαζομένων, ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον 30 % των στα εργαστήρια αυτά, στους οικονομικούς φορείς ή στα προγράμματα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Στη διακήρυξη διαγωνισμού γίνεται μνεία της παρούσας διάταξης.

Στη διακήρυξη διαγωνισμού γίνεται μνεία της παρούσας διάταξης.

Αιτιολογία

Πρόκειται για νέα διάταξη, γι’ αυτό και χρειάζεται να διευκρινιστεί ποιες ομάδες καλύπτει, κυρίως επειδή υπερβαίνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.

Τροπολογία 9

COM(2011) 895 final

Άρθρο 34

COM(2011) 896 final

Άρθρο 19 (7)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Αιτιολογία

Δεδομένου ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές τόσο για τις αναθέτουσες αρχές —ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο— όσο και για τους προμηθευτές στους διάφορους τομείς, θα ήταν πιο σωστό να παρακινηθούν τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ενεργά για την προετοιμασία των ηλεκτρονικών διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων παρά να προβάλλονται απαιτήσεις με σύντομη προθεσμία.

Τροπολογία 10

COM(2011) 896 final

Άρθρο 24

Επιλογή διαδικασιών

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Κατά την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διαδικασίες, προσαρμοσμένες ούτως ώστε να συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, εφόσον, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 30, έχει δημοσιευθεί διακήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

1.   Κατά την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διαδικασίες, προσαρμοσμένες ούτως ώστε να συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, εφόσον, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 30, έχει δημοσιευθεί διακήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, όπως ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, όπως ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

όσον αφορά τα έργα, όταν η σύμβαση έργων έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 8, ή όταν χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να καθοριστούν οι νομικές ή χρηματοοικονομικές οργανωτικές λεπτομέρειες του σχεδίου·

β)

στις περιπτώσεις των δημόσιων συμβάσεων έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας ή καινοτομίας, δοκιμής ή ανάπτυξης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·

γ)

όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις προμήθειες, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να καθοριστούν με επαρκή ακρίβεια, με παραπομπή σε οποιαδήποτε πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά πλαίσια αναφοράς, κατά την έννοια των σημείων 2 έως 5 του παραρτήματος VΙΙΙ·

δ)

σε περίπτωση μη κανονικών ή απαράδεκτων προσφορών, κατά την έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο α), έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία·

ε)

λόγω των ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση ή την πολυπλοκότητα των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ή των συναφών κινδύνων, η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης καινοτομίας.

Αιτιολογία

Η ΕτΠ εκτιμά ότι η διαδικασία με διαπραγμάτευση θα πρέπει στον συμβατικό τομέα να υπόκειται στους ίδιους όρους με αυτούς στους οποίους υπόκειται ο τομέας των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Αυτό ισχύει και για τον ανταγωνιστικό διάλογο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να υποτεθεί ότι οι αρχές του συμβατικού τομέα είναι λιγότερο κατάλληλες για τη διαδικασία αυτή από ό,τι οι αναθέτουσες αρχές του τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Θα πρέπει να εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να καθορίζει ποια διαδικασία πρέπει να τηρείται, με βάση την εκάστοτε σύμβαση.

Είναι, επίσης, σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η αναθέτουσα αρχή είναι αυτή που πρέπει να επιλέγει την κατάλληλη διαδικασία σε κάθε περίπτωση, και όχι τα κράτη μέλη ή η ΕΕ. Στο επίπεδο της ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο πρέπει να τίθενται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής όλες οι διαδικασίες. Στην αντίθετη περίπτωση, θα έπρεπε να εφαρμόζονται διαφορετικοί κανόνες και διαφορετικές διαδικασίες στα διάφορα κράτη μέλη, γεγονός που θα επέφερε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και άνισους όρους ανταγωνισμού.

Τροπολογία 11

COM(2011) 896 final

Άρθρο 30, παράγραφος 2, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

α)

εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από αίτημά τους·

α)

εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης ·

Αιτιολογία

Μαζί με το άρθρο 84 (καθιέρωση ενός νέου εθνικού οργάνου εποπτείας), η απαίτηση υποβολής εκθέσεων οδηγεί σε περιττό διοικητικό φόρτο. Από την άποψη της απλότητας και της ευελιξίας του δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ, ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Ως εκ τούτου, η προσθήκη αυτή πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 12

COM(2011) 895 final

Άρθρο 44, παράγραφος 3, στοιχείο δ), σημείο (i) και στοιχείο ε)

COM(2011) 896 final

Άρθρο 30 παράγραφος 2, στοιχείο γ), σημείο (i) και στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

δ)

εάν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

δ)

εάν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

i)

έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

i)

έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους,

[…]

[…]

ε)

στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη·

ε)

στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε , δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές διαδικασίες, τις κλειστές διαδικασίες και τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτοντες φορείς για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη·

Αιτιολογία

Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι νομικοί λόγοι, ώστε να καλύπτονται καταστάσεις όπως, για παράδειγμα, όταν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί την κατασκευή ενός κτιρίου (π.χ. ενός σχολείου) σε ένα συγκεκριμένο μέρος, αλλά ο ιδιοκτήτης συμφωνεί να πωλήσει το οικόπεδο με την προϋπόθεση ότι θα το κατασκευάσει ο ίδιος.

Ο όρος «ανωτέρα βία» θα συνιστούσε αυστηρότερη απαίτηση από ό,τι προβλέπεται σήμερα στο άρθρο 31 (1) (γ) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ισχύον κείμενο. Η χρήση της μη-ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την αγορά προμηθειών και υπηρεσιών θα πρέπει να είναι δυνατή κατά τη διάρκεια της δικαστικής εξέτασης μιας σύμβασης όταν η αναθέτουσα αρχή είναι υποχρεωμένη να τις παράσχει βάσει άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως συμβαίνει π.χ. με την προμήθεια γηροκομείων με τρόφιμα ή την προμήθεια καρδιακών βαλβίδων για νοσοκομεία.

Τροπολογία 13

COM(2011) 895 final

Άρθρο 45

COM(2011) 896 final

Άρθρο 31

Συμφωνίες-πλαίσια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια, εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

1.   Οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια, εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αναθέτοντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ ενός ή περισσοτέρων αναθέτοντων φορέων και ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που δικαιολογούνται δεόντως, ιδίως από το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου.

2.   Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παραγράφους 3 και 4.

2.   Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παραγράφους 3 και 4.

Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθέτοντων φορέων που έχουν οριστεί σαφώς για αυτό το σκοπό στη διακήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ανακοίνωση για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, στην πρόσκληση υποβολή προσφορών, και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Οι αναθέτοντες φορείς δεν μπορούν να προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Αιτιολογία

Κατά την άποψη της Επιτροπής των Περιφερειών, οι συμφωνίες-πλαίσια θα πρέπει καταρχήν να ρυθμίζονται όπως ορίζεται σήμερα την οδηγία 2004/17/ΕΚ, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεσπιστούν κανόνες όσον αφορά, για παράδειγμα, την προθεσμία για ανάλογες συμφωνίες τη στιγμή που αυτό δεν συμβαίνει με άλλους τύπους συμβάσεων. Όπως ισχύει και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, θα πρέπει να είναι δυνατή η συμπερίληψη νέων οικονομικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς αυτό ωφελεί τόσο τους αγοραστές όσο και τους πωλητές. Η τελευταία φράση είναι περιττή, καθώς απορρέει από τις βασικές αρχές.

Τροπολογία 14

COM(2011) 895 final

Άρθρο 45 παράγραφος 4

COM(2011) 896 final

Άρθρο 31 παράγραφος 4

Συμφωνίες-πλαίσια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

4.   Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, μπορεί να εκτελεστεί με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

4.   Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, μπορεί να εκτελεστεί με τους κατωτέρω τρόπους:

α)

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαισίου, χωρίς έναρξη νέου διαγωνισμού, όπου αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του οικονομικού φορέα, που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας-πλαισίου, ο οποίος θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω προϋποθέσεις αναφέρονται στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης·

α)

όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών ·

β)

σε περίπτωση που στη συμφωνία-πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, με έναρξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

β)

σε περίπτωση που στη συμφωνία-πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, με έναρξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

 

Αιτιολογία

Η πρόταση οδηγίας δεν διασαφηνίζει το θέμα του τρόπου εφαρμογής των συμφωνιών-πλαισίων. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη χρήση των διαδικασιών με απευθείας ανάθεση και με επανάληψη του διαγωνισμού. Για να είναι εφικτή η ευέλικτη χρήση τους, θα πρέπει να επιτρέπεται ένας συνδυασμός και των δύο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση μικρότερων συμβάσεων υπό συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ για τις μεγάλες παραγγελίες εντός της ίδιας συμφωνίας-πλαισίου πρέπει να είναι δυνατή η επανάληψη του διαγωνισμού.

Τροπολογία 15

COM(2011) 896 final

Άρθρο 37

Περιστασιακή σύναψη από κοινού δημόσιων συμβάσεων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να συμφωνήσουν να εκτελέσουν ορισμένες ειδικές δημόσιες συμβάσεις από κοινού.

1.   Μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να συμφωνήσουν να εκτελέσουν ορισμένες ειδικές δημόσιες συμβάσεις από κοινού.

2.   Εάν όλα τα στάδια των σχετικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων διεξάγονται από μία μόνο αναθέτουσα αρχή, από τη δημοσίευση της διακήρυξης διαγωνισμού έως τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων που προκύπτουν, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή έχει την αποκλειστική ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

2.   Εάν όλα τα στάδια των σχετικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων διεξάγονται από μία μόνο αναθέτουσα αρχή, από τη δημοσίευση της διακήρυξης διαγωνισμού έως τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων που προκύπτουν, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή έχει την αποκλειστική ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η εκτέλεση των συμβάσεων που προκύπτουν πραγματοποιούνται από περισσότερες από μία συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, καθεμία εξ αυτών εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα στάδια που διεξάγει.

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η εκτέλεση των συμβάσεων που προκύπτουν πραγματοποιούνται από περισσότερες από μία συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, καθεμία εξ αυτών εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα στάδια που διεξάγει.

 

   

Αιτιολογία

Με την προσθήκη αποφεύγεται το ενδεχόμενο να καταστεί δυσχερέστερη η από κοινού σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης. Αυτό που ισχύει για τις κεντρικές αναθέτουσες αρχές με βάση το άρθρο 35, παρ. 5, θα πρέπει να ισχύει και για την περιστασιακή από κοινού σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Τροπολογία 16

COM(2011) 895 final

Άρθρο 54

COM(2011) 896 final

Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες.

1.   Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διευκρινίζουν επίσης αν θα απαιτηθεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διευκρινίζουν επίσης αν θα απαιτηθεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που το αντικείμενό τους προορίζεται για χρήση από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, εκτός από δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες

Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας, καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας, καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

Αιτιολογία

Εάν ληφθεί υπόψη το μεγάλο εύρος των σημερινών διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων, το προτεινόμενο κείμενο θεωρείται υπερβολικό. Επιπλέον, οι διατάξεις αυτού του είδους συχνά περιλαμβάνονται στα εθνικά οικοδομικά πρότυπα. Το κείμενο του σημερινού άρθρου 23, παρ. 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του άρθρου 34, παρ.1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ θα πρέπει να διατηρηθεί.

Τροπολογία 17

COM(2011) 896 final

Άρθρο 44

Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

1.   Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα.

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές περιορίζονται μόνο σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

Αιτιολογία

Επιβάλλονται άσκοπες διοικητικές επιβαρύνσεις στις αναθέτουσες αρχές. Γι' αυτό και προτείνεται η σχετική διαγραφή.

Τροπολογία 18

COM(2011) 896 final

Άρθρο 54, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια σύμβαση στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν συμμορφώνεται, τουλάχιστον με ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια σύμβαση στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν συμμορφώνεται, τουλάχιστον με ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ

Αιτιολογία

Εκτός από τη νομοθεσία της ΕΕ, οι προσφέροντες πρέπει να τηρούν και τη νομοθεσία των κρατών μελών.

Τροπολογία 19

COM(2011) 896 final

Άρθρο 55, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν μια μέθοδο αξιολόγησης της εκτέλεσης της σύμβασης η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και εφαρμόζεται με συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο. Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τα πορίσματα και να ζητήσει δικαστική προστασία.

Αιτιολογία

Η εξήγηση στο άρθρο 55, παράγραφος 3, τελευταίο εδάφιο, είναι ακατανόητη και προσφέρει πολύ πιο περιορισμένη ασφάλεια δικαίου, πράγμα που θα οδηγήσει σε αύξηση του αριθμού των καταγγελιών. Επιπλέον, δημιουργούνται νέες υποχρεώσεις για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες πρέπει να καταργηθούν για λόγους πρόληψης της πρόσθετης γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 20

COM(2011) 895 final

Άρθρο 76

COM(2011) 896 final

Άρθρο 66

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Υπό την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι ένα από τα κατωτέρω:

1.   Υπό την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι ένα από τα κατωτέρω:

α)

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά·

α)

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά·

β)

το χαμηλότερο κόστος.

β)

.

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 67.

.

2.   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το κόστος, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και άλλα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως:

2.   Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή , και άλλα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως:

α)

η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, των αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, της δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού για όλους τους χρήστες, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του καινοτόμου χαρακτήρα·

α)

η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, των αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, της δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού για όλους τους χρήστες, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του καινοτόμου χαρακτήρα ·

β)

για συμβάσεις υπηρεσιών και συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή μόνο κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

β)

για συμβάσεις υπηρεσιών και συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή μόνο κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

γ)

η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης·

γ)

η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης·

δ)

η ειδική διαδικασία παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, στον βαθμό που τα κριτήρια αυτά διευκρινίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και αφορούν παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις ειδικές διαδικασίες παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών.

δ)

η ειδική διαδικασία παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, στον βαθμό που τα κριτήρια αυτά διευκρινίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και αφορούν παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις ειδικές διαδικασίες παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών.

 

Αιτιολογία

Είναι θετικό που δίδεται στην αναθέτουσα αρχή η δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ της πλέον συμφέρουσας οικονομικά προσφοράς και της χαμηλότερης τιμής. Από την άλλη πλευρά, η ονομασία που χρησιμοποιείται στην ισχύουσα οδηγία, η οποία είναι η χαμηλότερη τιμή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στη συνέχεια, εφόσον η έννοια «χαμηλότερο κόστος» είναι λίγο διαφορετική από την τιμή. Ο όρος «κόστος» είναι ευρύτερος από τον όρο «τιμή». Η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» είναι το κριτήριο που πρέπει να εφαρμόζεται, εάν πρέπει να συνεκτιμώνται και άλλες παράμετροι, όπως το κόστος κύκλου ζωής.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί ήδη την τελική τιμή στα έγγραφα του διαγωνισμού. Πρέπει να είναι σαφές πέρα από κάθε αμφιβολία ότι μια τέτοια προσέγγιση είναι εφικτή.

Ο στόχος της συμπερίληψης του κριτηρίου των σύντομων διαδρομών συνίσταται στην παροχή υπεραξίας στις αναθέτουσες αρχές για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Η υπεραξία αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι μέσω των σύντομων διαδρομών, προϊόν και υπηρεσίες μπορούν, κατά κανόνα, να φθάσουν ταχύτερα στις αναθέτουσες αρχές και με πιο ευέλικτο τρόπο ανάλογα με τις ανάγκες τους. Εξάλλου, μέσω αυτού του κριτηρίου, ενδέχεται να βελτιωθούν σημαντικά ακόμη και τα περιβαλλοντικά πρότυπα (συντομότερες διαδρομές μεταφοράς και χρόνοι αποθήκευσης, λιγότερες εκπομπές ρύπων), προς όφελος τελικά τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των πολιτών. Ως εκ τούτου, οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων παραμέτρους που, στο πλαίσιο ορισμένων κατηγοριών, παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά ενός συγκεκριμένου οικονομικού φορέα και που μπορούν να ικανοποιήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις της δημόσιας σύμβασης.

Επιπλέον, πρέπει να προβλέπεται ρητά η συνεκτίμηση κοινωνικών κριτηρίων, π.χ. με τη χορήγηση πρόσθετων μορίων για την εφαρμογή εταιρικής πολιτικής ίσων ευκαιριών για τους υπαλλήλους και για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων.

Τροπολογία 21

COM(2011) 896 final

Άρθρο 66, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών συμβάσεων βασίζεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην παράγραφο 2.

Αιτιολογία

Ο εκσυγχρονισμός αυτός αποσκοπεί στο να παρασχεθεί στις αναθέτουσες αρχές και τους προσφέροντες η δυνατότητα της μέγιστης δυνατής ευελιξίας. Κατ' αυτή την έννοια, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιες αν θα κατακυρώσουν μια σύμβαση σύμφωνα με την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ή σύμφωνα με τη φθηνότερη τιμή. Στο σημείο αυτό, τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να προεξοφλούν τις ανάγκες των τοπικών αρχών. Εάν μία σύμβαση δεν είναι πλέον δυνατό να ανατίθεται με βάση τη φθηνότερη τιμή, θα μειωθούν σημαντικά τα ανταγωνιστικά περιθώρια για τις μικρές επιχειρήσεις. Το άρθρο 66, παράγραφος 3 πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 22

COM(2011) 895 final

Άρθρο 76, παράγραφος 4

COM(2011) 896 final

Άρθρο 66, παράγραφος 4

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

4.   Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία επιλογής. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από απαιτήσεις που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης.

   

Αιτιολογία

Η διάταξη αυτή είναι περιττή. Δεν προσθέτει τίποτα καινούργιο και πρέπει να διαγραφεί. Κατ' ουσία, περιλαμβάνεται ήδη στις γενικές αρχές.

Τροπολογία 23

COM(2011) 896 final

Άρθρο 73, στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

α)

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παύουν να ισχύουν, λόγω ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 4.

Αιτιολογία

Συνεπακόλουθη τροποποίηση του κειμένου της Επιτροπής για τη διαγραφή του άρθρου 11 παρ. 5 του COM(2011) 896 τελικό και του άρθρου 21 παρ. 5 του COM(2011) 895 τελικό (τροπολογία 7). Η περίπτωση αυτή δεν μπορεί να προκύψει μετά την ανάθεση της σύμβασης.

Τροπολογία 24

COM(2011) 895 final

Άρθρο 77

COM(2011) 896 final

Άρθρο 67

Κοστολόγηση κύκλου ζωής

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

3.   Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 περιλαμβάνεται η κοστολόγηση κύκλου ζωής.

   

Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων παρατίθεται στο παράρτημα XV. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 σχετικά με την ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου, όταν βάσει της θέσπισης νέας νομοθεσίας, κατάργησης ή τροποποίησής της, αποδειχθούν αναγκαίες οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Αιτιολογία

Η ΕτΠ έχει δεσμευθεί για τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και γνωρίζει την αξία μιας βιώσιμης, κοινωνικά υπεύθυνης και νεωτεριστικής σύμβασης. Μια άλλη θετική πτυχή είναι ότι η Επιτροπή ενθαρρύνει την αναθέτουσα αρχή να συνεκτιμήσει το κόστος κύκλου ζωής. Σήμερα πραγματοποιούνται πολλές εργασίες σε αυτόν τον τομέα, αλλά υπάρχει ακόμη μεγάλη ανάγκη περαιτέρω διευκρινίσεων. Η ΕτΠ θεωρεί υπερβολική την υποχρέωση της εφαρμογής της διαδικασίας της ΕΕ υπό τις παρούσες συνθήκες.

Τροπολογία 25

COM(2011) 895 final

Άρθρο 79

COM(2011) 896 final

Άρθρο 69

DΑσυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

   

α)

η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 50 % από τη μέση τιμή ή το κόστος των υπόλοιπων προσφορών·

β)

η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 20 % από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης χαμηλότερης προσφοράς·

γ)

έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε προσφορές.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

2.   Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν εξηγήσεις.

   Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν εξηγήσεις.

3.   Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί να αφορούν ιδίως:

   

α)

τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών·

β)

τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·

γ)

την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα·

δ)

τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι ανωτέρω διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας·

ε)

την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

4.   Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις παρασχεθείσες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα δικαιολογητικά δεν δικαιολογούν το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

   

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

   

3.   Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

   

Αιτιολογία

Η ΕτΠ προτιμά τη διατύπωση του άρθρου 55 ως έχει στην τρέχουσα οδηγία 2204/18/ΕΚ όσον αφορά τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, δεδομένου ότι το προτεινόμενο κείμενο συνεπάγεται διοικητική επιβάρυνση τόσο για την αναθέτουσα αρχή όσο και για τον προσφέροντα. Επιπλέον, το προτεινόμενο κείμενο περιορίζει τα περιθώρια ελιγμών της αναθέτουσας αρχής σε αυτόν τον τομέα, πράγμα ατυχές.

Τροπολογία 26

COM(2011) 895 final

Άρθρο 81

COM(2011) 896 final

Άρθρο 71

Υπεργολαβία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

   

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

   

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

   

Αιτιολογία

Η σχέση μεταξύ του προσφέροντος και του υπεργολάβου υπάγεται στο εθνικό δίκαιο περί ανταγωνισμού και περί συμβάσεων, το οποίο δεν πρέπει να θιγεί από την παρούσα οδηγία.

Επιπλέον, η διάταξη αυτή προκαλεί μια ασαφή νομική κατάσταση, επειδή ο υπεργολάβος εργάζεται έναντι αμοιβής για την αναθέτουσα αρχή και από υπεργολάβος μετατρέπεται σε ανάδοχο. Επιπλέον, η διάταξη θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να μην προβούν σε πληρωμή, εν αναμονή της ορθής εκτέλεσης της εντολής.

Τροπολογία 27

COM(2011) 895 final

Άρθρο 82

COM(2011) 896 final

Άρθρο 72

Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των διατάξεων μιας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ως νέα ανάθεση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και επιβάλλει νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

1.   

2.   Τυχόν τροποποίηση μιας σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν διαφοροποιεί ουσιωδώς τη σύμβαση από αυτήν που συνήφθη αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, μια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης εάν πληρούται μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

   

α)

η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, θα είχαν οδηγήσει στην επιλογή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικά ή θα είχε οδηγήσει στην ανάθεση της σύμβασης σε άλλον προσφέροντα·

β)

η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του εργολήπτη·

γ)

η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, με αποτέλεσμα να καλύπτει προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα που δεν καλύπτονταν αρχικά.

3.   Η αντικατάσταση του συμβατικού εταίρου θεωρείται ουσιώδης τροποποίηση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

   

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης ή αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

4.   Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι χαμηλότερη από το 5 % της τιμής της αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

   

5.   Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης με τη μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών ή δυνατοτήτων αναθεώρησης. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή δυνατοτήτων αναθεώρησης, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή δυνατότητες αναθεώρησης που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης,

   

6.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μια ουσιώδης τροποποίηση δεν επιβάλλει νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης σε περίπτωση που πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

   

α)

η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια δεόντως επιμελή αναθέτουσα αρχή·

β)

η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης·

γ)

τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50 % της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν ανακοίνωση των εν λόγω τροποποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω ανακοινώσεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI μέρος Ζ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

7.   Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν σε τροποποιήσεις της σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

   

α)

όταν η τροποποίηση αποσκοπεί στην επανόρθωση αδυναμιών εκτέλεσης από πλευράς του εργολήπτη ή των συνεπειών, οι οποίες είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με την επιβολή των συμβατικών υποχρεώσεων·

β)

όταν η τροποποίηση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών που έχουν καλυφθεί από τον εργολήπτη.

Αιτιολογία

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων. Δεν περιλαμβάνουν διατάξεις για την τροποποίηση των τρεχουσών συμβάσεων, και έτσι πρέπει να συμβεί και στο νέο πλαίσιο. Διαφορετικά θα προέκυπτε περιττός διοικητικός φόρτος για την αναθέτουσα αρχή και θα περιοριζόταν η ευελιξία. Εάν η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τη σχετική νομολογία, το πιο κατάλληλο μέσο θα ήταν οι ερμηνευτικές ανακοινώσεις.

Τροπολογία 28

COM(2011) 896 final

Άρθρο 83

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και διαφανείς μηχανισμούς, που συμπληρώνουν το υφιστάμενο σύστημα για την αναθεώρηση αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολογία

Είναι περιττό να επισημαίνεται σε μια οδηγία ότι οι διατάξεις της πρέπει να εφαρμοστούν σωστά. Τα υφιστάμενα συστήματα για την επανεξέταση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών αρκούν. Για χάρη της απλούστευσης και της αύξησης της ευελιξίας, πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία νέων, περιττών συστημάτων.

Τροπολογία 29

COM(2011) 895 final

Άρθρο 93

COM(2011) 896 final

Άρθρο 84

Δημόσια εποπτεία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το όργανο που ορίζουν.

Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται στην εν λόγω εποπτεία.

   

2.   Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στις δραστηριότητες υλοποίησης οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό αυτόν, δημοσιεύονται όλα τα καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση και η εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

   

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

α)

ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό είναι χαμηλότερο από 50 % από την άποψη της αξίας των συμβάσεων που συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·

β)

συνολική επισκόπηση της υλοποίησης βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες, ή την προώθηση της καινοτομίας·

γ)

πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση και τη συνέχεια που δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος άρθρου·

δ)

συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3.   Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα καθήκοντα:

   

α)

παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και της σχετικής πρακτικής των αναθετουσών αρχών, και ιδίως των κεντρικών αρχών προμηθειών·

β)

παροχή νομικών συμβουλών στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί δημόσιων συμβάσεων και με την εφαρμογή των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

γ)

έκδοση γνωμοδοτήσεων και καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία σχετικά με ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με συστημικές δυσκολίες που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, υπό το πρίσμα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

δ)

καθιέρωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων συστημάτων με δείκτες «σημάτων συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες συμβάσεις·

ε)

ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με συγκεκριμένες παραβιάσεις που εντοπίζονται και με συστημικά προβλήματα·

στ)

εξέταση καταγγελιών από πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους την αγνόησαν·

ζ)

παρακολούθηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης ή πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά έργα που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το όργανο εποπτείας αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε παράβαση των διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ.

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για την επανεξέταση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρακολούθησης και παροχής νομικών συμβουλών.

4.   Υπό την επιφύλαξη των γενικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που έχει καθορίσει η Επιτροπή για την επικοινωνία και τις επαφές της με τα κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί ως ειδικό σημείο επαφής για την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από την Ένωση.

   

Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο εποπτείας με τις δραστηριότητες παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της υλοποίησης των μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την επανόρθωση μιας παραβίασης των κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει εντοπιστεί από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το όργανο εποπτείας να αναλύσει εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή δύναται να επιφορτίσει το όργανο εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τις ενδεδειγμένες συνέπειες των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του οργάνου.

5.   Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής που ασκούνται από το όργανο εποπτείας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών με την παρούσα οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται από τη Συνθήκη.

   

6.   Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη από

   

α)

1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

β)

10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων.

7.   Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων, το όργανο εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

   

Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα από 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να τις δημοσιοποιεί.

8.   Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το όργανο εποπτείας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

   

Αιτιολογία

Το αίτημα για τη δημιουργία εθνικών εποπτικών αρχών, στις οποίες πρέπει να υποβάλλονται οι συμβάσεις, παραβιάζει σαφώς την αρχή της επικουρικότητας. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να οργανώνουν τη δημόσια διοίκησή τους. Οι εθνικοί έλεγχοι της συμμόρφωσης με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων είναι ευθύνη των εθνικών δικαστηρίων, των ρυθμιστικών και των ελεγκτικών φορέων. Επιπλέον, οι κανόνες δημιουργούν πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση για την αναθέτουσα αρχή.

Τροπολογία 30

COM(2011) 896 final

Άρθρο 85, πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)

την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών·

β)

το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους·

γ)

το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους·

δ)

τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές·

ε)

την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους·

στ)

σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 και οι οποίες αιτιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή·

ζ)

εφόσον είναι αναγκαίο, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών·

η)

ανάλογα με την περίπτωση, τις συγκρούσεις συμφερόντων που εντοπίστηκαν και τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν.

Αιτιολογία

Οι προβλεπόμενες απαιτήσεις τεκμηρίωσης επιβαρύνουν τις τοπικές αρχές κατά δυσανάλογο τρόπο, ενώ εξάλλου δεν οδηγούν πουθενά. Ο στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ακριβώς η μείωση των περιττών απαιτήσεων τεκμηρίωσης, για να μην δημιουργηθεί νέα γραφειοκρατία.

Τροπολογία 31

COM(2011) 896 final

Άρθρο 85 – δύο τελευταία εδάφια

Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα τα στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων όλων των επαφών με οικονομικούς φορείς και των εσωτερικών συζητήσεων, της προετοιμασίας των προσφορών, του διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης της σύμβασης.

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο εποπτείας κατόπιν αιτήσεώς τους.

Αιτιολογία

Οι προβλεπόμενες απαιτήσεις τεκμηρίωσης επιβαρύνουν τις τοπικές αρχές κατά δυσανάλογο τρόπο, ενώ εξάλλου δεν οδηγούν πουθενά. Ο στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι ακριβώς η μείωση των περιττών απαιτήσεων τεκμηρίωσης, για να μην δημιουργηθεί νέα γραφειοκρατία.

Τροπολογία 32

COM(2011) 895 final

Άρθρο 95

COM(2011) 896 final

Άρθρο 86

Εθνικές εκθέσεις και κατάλογοι αναθετουσών αρχών

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

1.   Τα όργανα που συγκροτούνται ή ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 84 διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια έκθεση εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων για κάθε έτος, με βάση ένα τυποποιημένο έγγραφο, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

   

2.   Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

   

α)

έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο όλων των κεντρικών κυβερνητικών αρχών, των μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων μη κεντρικών αρχών και ενώσεων αναθετουσών αρχών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή συμφωνίες-πλαίσια, στον οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης κάθε αρχής, εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία· ο εν λόγω κατάλογος θα είναι χωρισμένος σε ομάδες ανά τύπο αρχής·

β)

έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο όλων των κεντρικών αρχών προμηθειών·

γ)

για όλες τις συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας:

α)

τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν με κατανομή για κάθε είδος αρχής ανά διαδικασία και ανά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες όπως προσδιορίζονται βάσει της ονοματολογίας CPV·

β)

στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο i) κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος ή τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων·

δ)

για όλες τις συμβάσεις κάτω των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες ωστόσο θα καλύπτονταν από την παρούσα οδηγία εάν η αξία τους υπερέβαινε το κατώτατο όριο, τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων ανά τύπο αρχής.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι, με σκοπό την επικαιροποίηση του καταλόγου αναθετουσών αρχών, κατόπιν κοινοποιήσεων από τα κράτη μέλη, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις αποδειχθούν απαραίτητες για τον ορθό προσδιορισμό των αναθετουσών αρχών·

   

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει περιοδικά τον κατάλογο των οργανισμών δημοσίου δικαίου, που διαβιβάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) για πληροφόρηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4.   Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη θεσμική τους οργάνωση όσον αφορά την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την επιβολή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες για την παροχή καθοδήγησης ή για την υποστήριξη της υλοποίησης των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ή για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των εν λόγω κανόνων.

   

5.   Η Επιτροπή καθορίζει το τυποποιημένο έντυπο για την ετήσια έκθεση εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91.

   

Αιτιολογία

Οι προτεινόμενες διατάξεις θα πρέπει να διαγραφούν. Τόσο οι δύο φορείς που θα πρέπει να συγκεντρώνουν όλες αυτές τις πληροφορίες όσο και οι αναθέτουσες αρχές, που πρέπει να τις παρέχουν, θα επιφορτίζονταν με μια τεράστια διοικητική επιβάρυνση.

Τροπολογία 33

COM(2011) 895 final

Άρθρο 96

COM(2011) 896 final

Άρθρο 87

Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες αρχές και τις επιχειρήσεις

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες αρχές και τις επιχειρήσεις

1.   Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές υποστηρικτικές δομές προκειμένου να προσφέρουν νομικές και οικονομικές συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλές για μεμονωμένα ερωτήματα.

   

2.   Με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, στις δημόσιες συμβάσεις, και προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή κατανόηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η λήψη της κατάλληλης υποστήριξης, μεταξύ άλλων και μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή των υφιστάμενων δικτύων που προορίζονται ειδικά για επιχειρηματική υποστήριξη.

   

3.   Διατίθεται ειδική διοικητική υποστήριξη σε οικονομικούς φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σε άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω υποστήριξη καλύπτει τουλάχιστον τις διοικητικές απαιτήσεις στο σχετικό κράτος μέλος, καθώς και πιθανές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.

   

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που αφορούν τους φόρους, την περιβαλλοντική προστασία, και με υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και οι οποίες εφαρμόζονται στα έργα που εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

4.   Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν έναν ενιαίο φορέα ή διάφορους φορείς ή διοικητικές δομές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον δέοντα συντονισμό μεταξύ των εν λόγω φορέων και δομών.

   

Αιτιολογία

Η υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής σε εθνικό επίπεδο αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, γι αυτό και το άρθρο πρέπει να διαγραφεί. Με την απλούστευση των κανόνων για τις αναθέσεις συμβάσεων θα πρέπει μάλλον να αναμένεται ότι θα περιοριστεί η ανάγκη για βοήθεια.

Τροπολογία 34

COM(2011) 896 final

Άρθρο 88 παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕτΠ

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη, στα όργανα εποπτείας και στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά τον κατάλογο των σημείων επαφής. Το όργανο εποπτείας είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των εν λόγω σημείων επαφής.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά τον κατάλογο των σημείων επαφής.

Αιτιολογία

Το άρθρο 88 πρέπει να διατηρηθεί, αλλά χωρίς αναφορά στα νέα όργανα εποπτείας. Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι ακριβώς η σταδιακή κατάργηση των περιττών υποχρεώσεων αναφοράς και όχι η αύξηση της γραφειοκρατίας.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2012

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO