21.6.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 181/179


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης»

COM(2011) 814 final — 2011/0392 COD

2012/C 181/32

Εισηγητής: ο κ. McDONOGH

Στις 15 Δεκεμβρίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις 20 Ιανουαρίου 2012, και σύμφωνα με το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης

COM(2011) 814 τελικό — 2011-392-COD.

Το ειδικευμένο τμήμα «Μεταφορές, ενέργεια, υποδομές και κοινωνία των πληροφοριών», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών της επιτροπής, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 13 Μαρτίου 2012.

Κατά την 479η σύνοδο της ολομέλειάς της, που πραγματοποιήθηκε την 28η και 29η Μαρτίου 2012 (συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου) η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε, με 167 υπέρ και 4 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1.   Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1   Η ΕΟΚΕ χαιρετίζει την «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης» που υποβλήθηκε από την Επιτροπή. Η επιτυχία των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (GNSS) είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελλοντική ευημερία και ασφάλεια της ΕΕ. Στηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για την αντικατάσταση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 683/2008 από τον νέο κανονισμό, στον οποίο προβλέπεται η χρηματοδότηση και το σχήμα της διακυβέρνησης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

1.2   Η ΕΟΚΕ στηρίζει πλήρως τον στόχο του προγράμματος Galileo για τη σύσταση του πρώτου Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφορικής Ραδιοπλοήγησης (GNSS) υπό μη στρατιωτικό έλεγχο, εντελώς ανεξάρτητο από άλλα υφιστάμενα συστήματα, για να παράσχει αδιάλειπτες υπηρεσίες GNSS και ένα στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Η δορυφορική ραδιοπλοήγηση αποτελεί ήδη απαραίτητη υπηρεσία κοινής ωφέλειας για τις μεταφορές, τη βιομηχανία και τους πολίτες της Ευρώπης και είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι επί του παρόντος εξαρτώμεθα σε μεγάλο βαθμό από τα συστήματα GPS των ΗΠΑ και GLONASS της Ρωσίας για τον προσδιορισμό θέσης, την πλοήγηση και τον χρόνο. Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες GNSS πρέπει να παρέχονται βάσει ευρωπαϊκών υποδομών, η αξιοπιστία των οποίων δεν εξαρτάται από τις προτεραιότητες του στρατού των ΗΠΑ, της Ρωσίας ή της Κίνας.

1.3   Δεδομένου ότι το 6 % έως 7 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27, δηλαδή 800 δισεκατομμύρια ευρώ, εξαρτάται ήδη από το αμερικανικό σύστημα GPS (εκτίμηση του αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης, περιληπτικό συνοδευτικό έγγραφο στην «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (2014 – 2020)» – SEC(2011) 1447, 30.11.2011), η ΕΟΚΕ επικροτεί την προσοχή που δίδεται στη ρύθμιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των προγραμμάτων Galileo και GPS. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι παράλληλα με τη ρύθμιση της διαλειτουργικότητας, η Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει επιθετική πολιτική όσον αφορά την αντικατάσταση της τεχνολογίας GPS από την τεχνολογία Galileo και EGNOS, οι οποίες θα αποτελούν τις βασικές τεχνολογίες του GNSS στην Ευρώπη.

1.4   Η ΕΟΚΕ συνιστά να προαχθεί έντονα το καινοτομικό δυναμικό του ευρωπαϊκού GNSS στο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, που φέρει την επωνυμία Horizon 2020 (το Horizon 2020 είναι το εφοδιασμένο με προϋπολογισμό 80 δις ευρώ πρόγραμμα επενδύσεων της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία την περίοδο 2014-2020). Τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης θα αποβούν πάρα πολύ σημαντικά για την τεχνολογική καινοτομία και μπορούν να αποφέρουν τεράστια μακροοικονομικά οφέλη στην ΕΕ.

1.5   Η επιτυχής παράδοση και διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS, αμφότερων των Galileo και EGNOS, είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του οράματος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη – COM(2010) 2020) για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι στην ανάλυση κόστους-οφέλους της Επιτροπής (εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης (2014-2020)» – SEC(2011) 1446 τελικό) εκτιμάται ότι τα προγράμματα GNSS, όπως αυτά προτείνονται, θα αποφέρουν στην Ένωση καθαρό κέρδος της τάξεως των 68,63 δισεκατομμυρίων ευρώ (116,88 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές προεξοφλημένες στο 4 % ετησίως, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων) στη διάρκεια του κύκλου ζωής του συστήματος την περίοδο 2014-2034.

1.6   Παρότι η ΕΟΚΕ στηρίζει τους στόχους πολιτικής του ευρωπαϊκού GNSS και τον προτεινόμενο κανονισμό για τη δημιουργία και τη λειτουργία των εν λόγω συστημάτων, πρέπει, ωστόσο, να τονίσει την ανησυχία της σχετικά με τη διαχείριση των προγραμμάτων από την Ευρώπη μέχρι σήμερα, η οποία έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις, κλιμάκωση του κόστους και απώλεια κερδών. Εκφράζεται η ελπίδα ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα παράσχει την πολιτική υποστήριξη, τις δομές διαχείρισης και το πλαίσιο που απαιτούνται για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού GNSS όπως σχεδιάζεται επί του παρόντος, καθώς και τα συνεπαγόμενα οφέλη.

1.7   Η ΕΟΚΕ επισημαίνει ότι το 19,5 % των οικονομικών οφελών που προκύπτουν από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GNSS θα προέλθει από την ανάπτυξη της αγοράς επόμενου σταδίου για τις ευρωπαϊκές εφαρμογές GNSS (εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει το έγγραφο «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περαιτέρω υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης (2014-2020)» – SEC(2011) 1446 τελικό). Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΟΚΕ εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στη γνωμοδότησή της τής 16ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το «Σχέδιο δράσης για τις εφαρμογές του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS)» (1). Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ ζητεί από την Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) την εκπόνηση ενός λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου με σκοπό την ανάπτυξη αυτής της αγοράς καίριας σημασίας.

1.8   Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι στον χώρο του μάρκετινγκ και της εμπορικής προβολής των ευρωπαϊκών συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης χρειάζεται επειγόντως μια ισχυρή ηγεσία που να υποστηρίζεται από επαρκείς επενδύσεις σε προγράμματα εμπορευματοποίησης. Η εμπορική ανάπτυξη του EGNOS και του GALILEO είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία τους. Καθοριστική σημασία έχουν η προβολή της αξίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων GNSS στην αγορά και η προαγωγή της χρήσης τους. Μέχρι στιγμής, έχουν γίνει πολύ λίγα πράγματα για την αντιμετώπιση αυτής της ζωτικής σημασίας και πολυσύνθετης πρόκλησης.

1.9   Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει την απαίτηση για χρηστή οικονομική διαχείριση των προγραμμάτων, ο προϋπολογισμός των οποίων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7,89 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές κατά τη διάρκεια του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Η ΕΟΚΕ επικροτεί το γεγονός ότι στον κανονισμό διευκρινίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαχειρίζεται τα κονδύλια που διατίθενται για τα προγράμματα και να μεριμνά για την εφαρμογή όλων των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ανατεθεί τόσο στην Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) όσο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ). Η ΕΟΚΕ επικροτεί επίσης τα σχέδια της Επιτροπής για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού διαχείρισης των κινδύνων καθώς και μέσων διαχείρισης για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας υπέρβασης του κόστους του προγράμματος.

1.10   Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης την προειδοποίηση της Επιτροπής σχετικά με το ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία της δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ενέχουν μεγάλη αβεβαιότητα και κινδύνους που καθιστούν δύσκολη την ακριβή πρόβλεψη του κόστους των προγραμμάτων. Ως εκ τούτου, παρά την τυχόν σύναψη συμβάσεων ανάθεσης (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 και συγκεκριμένα το άρθρο 54 του εν λόγω κανονισμού), η ΕΟΚΕ συνιστά στην Επιτροπή να πραγματοποιεί σε μηνιαία βάση συνεδριάσεις παρακολούθησης με αμφότερους τους οργανισμούς GSA και ESA προκειμένου να ελέγξει την πρόοδο των προγραμμάτων και να αντιμετωπίσει άμεσα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Επιπροσθέτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τη διαχείριση και τους λογαριασμούς από αμφότερους τους οργανισμούς GSA και ESA τουλάχιστον κάθε τρίμηνο.

1.11   Η ΕΟΚΕ παραπέμπει την Επιτροπή σε προηγούμενες γνωμοδοτήσεις της ΕΟΚΕ σχετικά με τα προγράμματα GALILEO και EGNOS, καθώς και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (2).

2.   Ιστορικό

2.1   Οι τεχνολογίες του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), με την ικανότητά τους να παρέχουν ιδιαιτέρως αξιόπιστες και επακριβείς μετρήσεις της θέσης, της ταχύτητας και του χρόνου είναι θεμελιώδεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε πολλούς τομείς της οικονομίας καθώς και σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής των πολιτών.

2.2   Μέχρι να καταστεί λειτουργικό το πρόγραμμα Galileo, η Ευρώπη πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του αμερικανικού δορυφορικού συστήματος ραδιοπλοήγησης GPS ή του ρωσικού GLONASS για τον προσδιορισμό θέσης, την πλοήγηση και τον χρόνο. Η εξάρτηση της Ευρώπης από τη δορυφορική ραδιοπλοήγηση που παρέχεται από το GPS εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 6 % έως 7 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27, δηλαδή 800 δισεκατομμύρια ευρώ (SEC(2011) 1447, 30.11.2011). Ωστόσο, οι στρατιωτικοί χειριστές των εν λόγω συστημάτων δεν μπορούν να εγγυηθούν τη διατήρηση αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών.

2.3   Αν και η ανεξαρτησία όσον αφορά την παγκόσμια δορυφορική πλοήγηση είναι ο κύριος μοχλός του προγράμματος Galileo, η διαλειτουργικότητα με υφιστάμενα και μελλοντικά δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, ιδίως το GPS των ΗΠΑ, είναι σημαντική προστιθέμενη αξία.

2.4   Το πρόγραμμα Galileo ξεκίνησε με σκοπό τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Παγκοσμίου Δορυφορικού Συστήματος Ραδιοπλοήγησης (GNSS).

2.5   Το EGNOS αποτελεί ένα περιφερειακό δορυφορικό σύστημα επαύξησης για την Ευρώπη, το οποίο βελτιώνει τα σήματα που προέρχονται από τα υπάρχοντα δορυφορικά συστήματα πλοήγησης, όπως το GPS.

2.6   Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δορυφορικής πλοήγησης Galileo ξεκίνησε το 2001. Αρχικά, το σχέδιο βασιζόταν σε σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με την κοινή επιχείρηση Galileo (GJU) να αποτελεί κοινή πλατφόρμα διαχείρισης και χρηματοδότησης. Το 2006 η κοινή επιχείρηση Galileo αντικαταστάθηκε από την Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) (πρώην Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA)), επιφορτισμένη με τη διαχείριση των πτυχών του δημοσίου συμφέροντος των προγραμμάτων του ευρωπαϊκού GNSS. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) ήταν αρμόδιος για την τεχνική διαχείριση και την υλοποίηση των προγραμμάτων GNSS.

2.7   Ο κανονισμός GNSS (3), ο οποίος εκδόθηκε το 2008, κατέστησε την ΕΕ τον μοναδικό πολιτικό οργανισμό επικεφαλής της διαχείρισης και πλήρους χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα GNSS. Ο κανονισμός GNSS όρισε την ενωσιακή χρηματοδότηση για τα προγράμματα Galileo και EGNOS για την περίοδο 2007-2013. Ο προϋπολογισμός των 3,4 δισ. ευρώ κατανεμήθηκε στο υπολειπόμενο στάδιο ανάπτυξης του Galileo, στο στάδιο εγκατάστασης του Galileo και στη λειτουργία του EGNOS.

2.8   Η πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ 2014-2020 (COM(2011) 500 της 29.6.2011 – Ένας Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020») προτείνει τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων GNSS πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ με προτεινόμενο ανώτατο όριο τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε σταθερές τιμές 2011.

2.9   Η πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης εμποδίζεται από δύο βασικά προβλήματα:

1)

Λόγω των υπερβάσεων του κόστους και των καθυστερήσεων όσον αφορά την παράδοση του συστήματος, τo GNSS που δημιουργήθηκε βάσει του προγράμματος Galileo δεν θα είναι πλήρως επιχειρησιακό το 2013 όπως είχε προγραμματιστεί.

2)

Εφόσον ο κανονισμός του 2008 για τα GNSS δεν ορίζει το πλαίσιο χρηματοδότησης και διακυβέρνησης των προγραμμάτων Galileo και EGNOS μετά το 2013, χρειάζεται μια νέα νομική βάση για τη μακροπρόθεσμη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των συστημάτων.

2.10   Η πρόταση της Επιτροπής έχει στόχο την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μέσω της κατάρτισης ενός νέου κανονισμού που να αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 683/2008, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη χρηματοδότηση και προβλέποντας τη δομή της διακυβέρνησης για την επιτυχή παράδοση και λειτουργία των προγραμμάτων Galileo και EGNOS.

2.11   Όσον αφορά τις υποδομές, η ανάλυση κόστους-οφέλους που προσαρτάται στην πρόταση υποδεικνύει ως βέλτιστη λύση την ανάπτυξη της συστοιχίας 30 δορυφόρων, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, αλλά με την εγκατάσταση μιας πιο απλής επίγειας υποδομής. Η λύση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα στο σύστημα GNSS να παράσχει όλες τις προγραμματισμένες υπηρεσίες και τα οφέλη που προβλέπονταν αρχικά, εξαιρουμένης της «υπηρεσίας ασφάλειας ζωής» (η υπηρεσία ασφάλειας ζωής του EGNOS επιτρέπει την ακριβή προσέγγιση των αεροσκαφών, καθιστώντας ασφαλέστερη την αεροναυτιλία. Συμβάλλει επίσης στη μείωση των καθυστερήσεων, τη διαφοροποίηση αεροδρομίου προορισμού και την ακύρωση πτήσεων. Η υπηρεσία ασφάλειας ζωής του EGNOS επιτρέπει επίσης στα αεροδρόμια να αυξήσουν την ικανότητά τους και να μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα. Τέλος, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 στον εν λόγω τομέα) η οποία θα είναι διαθέσιμη μόνο στο πλαίσιο διαλειτουργικότητας με το GPS των ΗΠΑ.

2.12   Η καλύτερη λύση για τον καθορισμό ενός πλαισίου διακυβέρνησης είναι να προστεθούν τα καθήκοντα διαχείρισης του σταδίου λειτουργίας του προγράμματος στις υφιστάμενες αρμοδιότητες του ευρωπαϊκού οργανισμού GNSS που σχετίζονται με ζητήματα ασφάλειας και ζητήματα που συνδέονται με την αγορά. Η Επιτροπή εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων που διατίθενται για τα προγράμματα και για τη μέριμνα εφαρμογής όλων των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ανατεθεί τόσο στην Εποπτική Αρχή του ευρωπαϊκού GNSS (GSA) όσο και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ).

3.   Γενικές παρατηρήσεις

3.1   Τα προγράμματα EGNOS και GALILEO χρειάζονται σαφή ηγεσία και πλήρη στήριξη από την ΕΕ προκειμένου να επιδιορθώσουν τη ζημιά στην εμπιστοσύνη της αγοράς που προκάλεσε η διάλυση της κοινοπραξίας GJU. Η διάθεση κονδυλίων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού για το 2014-2020 καθώς και ο προτεινόμενος κανονισμός της Επιτροπής είναι μεν μια καλή αρχή, κρίνεται όμως απαραίτητη στο εξής η ορθή διαχείριση των προγραμμάτων και η επίδειξη συνεκτικής πολιτικής στήριξης προς αυτά προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς.

3.2   Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει το ρυθμό εγκατάστασης και την ανάπτυξη της αγοράς του GNSS, ιδίως αν ληφθεί υπόψη το κόστος της καθυστέρησης του Galileo και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα. Η Κίνα επεκτείνει το στρατιωτικό της σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Beidou στο παγκόσμιο σύστημα COMPASS με την πρόθεση να προσφέρει ανταγωνιστικές δημόσιες υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2020, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης. Τα συστήματα GALILEO και EGNOS πρέπει να καταστούν το πρότυπο GNSS στην Ευρώπη όσο το δυνατόν συντομότερα.

3.3   Τα ευρωπαϊκά συστήματα δορυφορικής πλοήγησης θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020. Η δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών με βάση το ευρωπαϊκό GNSS όχι μόνο θα ενισχύσει την έξυπνη ανάπτυξη, αλλά θα υποστηρίξει επίσης την αειφόρο ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της οικονομικής ανάπτυξης.

3.4   Σεβόμενη την παγκόσμια νομοθεσία περί ανταγωνισμού, η ΕΕ πρέπει ενδεχομένως να καταρτίσει μέτρα που ευνοούν την επιλογή τεχνολογιών Galileo έναντι υποδεέστερων τεχνολογιών, ιδίως όσον αφορά εφαρμογές που απαιτούν εμπιστοσύνη στη συνεχή παροχή υπηρεσιών ή υψηλό επίπεδο ακρίβειας και ακεραιότητας, ή όσον αφορά την ασφάλεια.

3.5   Δεδομένης της σημασίας των τσιπ δέκτη (το τσιπ είναι ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, τα οποία είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν μαζί. Συνήθως διατίθενται στην αγορά ως ενιαίο προϊόν. Ένα τσιπ είναι συνήθως σχεδιασμένο να λειτουργεί με μια συγκεκριμένη ομάδα μικροεπεξεργαστών. Δεδομένου ότι ελέγχει την επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστή και εξωτερικών συσκευών, το τσιπ έχει καίριο ρόλο στον καθορισμό της απόδοσης του συστήματος) στη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά και ανάπτυξης εφαρμογών, η ανάπτυξη τσιπ διπλού δέκτη (GPS + Galileo) και χαμηλού κόστους είναι καθοριστικής σημασίας. Οι δαπάνες Ε&Α θα πρέπει να στοχεύουν ειδικά σε αυτό.

3.6   Απαραίτητη είναι μια στρατηγική που θα αξιοποιεί τις καμπύλες εμπειρίας της μαζικής παραγωγής, οι οποίες είναι καθοριστικές για την παραγωγή τσιπ δέκτη χαμηλού κόστους, προκειμένου τα τσιπ διπλού δέκτη GPS+Galileo να μπορούν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα τσιπ αποκλειστικού δέκτη GPS σε επίπεδο κόστους.

3.7   Για να αναπτυχθεί η αγορά επόμενου σταδίου για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και εφαρμογές του GNSS, η GSA χρειάζεται επιθετική στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς, υπό την καθοδήγηση μιας ομάδας εξαιρετικά ικανών επαγγελματιών.

3.8   Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική ονόματος για το σύστημα EGNOS/Galileo ώστε να ευθυγραμμιστούν οι στόχοι, να αναδειχθεί η αξία του ονόματος, να απλουστευθεί η επικοινωνία με την αγορά και να αποσαφηνισθούν οι προτεραιότητες σε επίπεδο μάρκετινγκ.

3.9   Η ποιότητα της τεχνολογίας και των υπηρεσιών Galileo που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά πρέπει να είναι πάντοτε υψηλότατη. Θα πρέπει να διατηρηθεί ο αυστηρός ποιοτικός έλεγχος στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και στην εφαρμογή της σε επίπεδο τελικού χρήστη.

3.10   Δυστυχώς, ορισμένα από τα πρώτα προϊόντα EGNOS δεν ήταν αρκετά καλά από τεχνικής άποψης για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών. Στα πλαίσια μιας στρατηγικής ονόματος, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σήμα ποιότητας για κάθε εγκεκριμένη τεχνολογία EGNOS/Galileo, ώστε το όνομα να προστατευθεί από ενδεχόμενη δυσφήμηση.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2012.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Staffan NILSSON


(1)  ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ. 44-48.

(2)  ΕΕ C 221 της 8.9.2005, σ. 28· ΕΕ C 317 της 23.12.2009, σ. 103-104 και ΕΕ C 107 της 6.4.2011, σ 44-48.

(3)  ΕΕ L 196 της 24.08.2008, σ. 1.