52011PC0896

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις /* COM/2011/0896 τελικό - 2011/0438 (COD) */


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαίσιο της πρότασης

· Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [COM(2010) 2020] βασίζεται σε τρεις συναρθρωμένους και αλληλοενισχυόμενους τομείς προτεραιότητας: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία· προώθηση μιας ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων· και προώθηση μιας οικονομίας με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ως ένα από τα μέσα που βασίζονται στην αγορά και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών, μέσω της βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να καινοτομήσουν και μέσω της ενθάρρυνσης της ευρύτερης χρήσης των πράσινων δημόσιων συμβάσεων που υποστηρίζουν τη μετάβαση προς μια οικονομία αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των πόρων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα, στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» υπογραμμίζεται ότι η πολιτική για τις δημόσιες συμβάσεις πρέπει να διασφαλίζει την αποδοτικότερη χρησιμοποίηση των δημόσιων κονδυλίων και ότι οι αγορές δημόσιων συμβάσεων πρέπει να διατηρηθούν ανοικτές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, οι υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις χρειάζεται να αναθεωρηθεί και να εκσυγχρονιστεί, προκειμένου να καταστεί καταλληλότερη για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου.

Στην ανακοίνωση της 13ης Απριλίου 2011, με τίτλο «Πράξη για την ενιαία αγορά: Δώδεκα δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης», η Επιτροπή περιλαμβάνει, μεταξύ των δώδεκα βασικών ενεργειών που θα εγκριθούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πριν από το τέλος του 2012, ένα αναθεωρημένο και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου η ανάθεση των συμβάσεων να καταστεί πιο ευέλικτη και να επιτραπεί η καλύτερη χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την υποστήριξη άλλων πολιτικών.

Η παρούσα πρόταση έχει δύο συμπληρωματικούς στόχους.

· Να αυξήσει την αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών για να διασφαλιστούν τα βέλτιστα αποτελέσματα των συμβάσεων από την άποψη της σχέσης ποιότητας/τιμής. Αυτό σημαίνει, συγκεκριμένα, την απλοποίηση και την αύξηση της ευελιξίας των υφιστάμενων κανόνων των δημόσιων συμβάσεων. Από τις εξορθολογισμένες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες θα επωφεληθούν όλοι οι οικονομικοί φορείς και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τόσο των ΜΜΕ όσο και των ενδιαφερομένων από άλλα κράτη μέλη.

· Να επιτρέψει στους αγοραστές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών κοινωνικών στόχων, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μεγαλύτερη απόδοση των πόρων και της ενέργειας, καθώς και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση της καινοτομίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, και η εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών συνθηκών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

· Γενικό πλαίσιο

Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη, οι δημόσιες αρχές δαπανούν περίπου το 18% του ΑΕΠ σε προμήθειες, υπηρεσίες και έργα. Δεδομένου του όγκου των αγορών, οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας ισχυρός μοχλός για την επίτευξη μιας ενιαίας αγοράς που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Η υφιστάμενη γενιά των οδηγιών δημόσιων συμβάσεων – οδηγίες 2004/17/ΕΚ[1] και 2004/18/ΕΚ[2] – αποτελούν αποτέλεσμα μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας, που άρχισε το 1971 με την έκδοση της οδηγίας 71/305/ΕΟΚ. Διασφαλίζοντας διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες, οι εν λόγω οδηγίες έχουν ως κύριο στόχο να εξασφαλίσουν ότι οι οικονομικοί φορείς από ολόκληρη την ενιαία αγορά επωφελούνται πλήρως από τις βασικές ελευθερίες όταν συμμετέχουν στον ανταγωνισμό για δημόσιες συμβάσεις.

Μια ολοκληρωμένη οικονομική αξιολόγηση έδειξε ότι οι οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έχουν επιτύχει τους στόχους τους σε σημαντικό βαθμό. Συνέβαλαν στην αύξηση της διαφάνειας και των επιπέδων του ανταγωνισμού, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων χάρη σε χαμηλότερες τιμές.

Εντούτοις, οι ενδιαφερόμενοι έχουν εκφράσει το αίτημά τους για την αναθεώρηση των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, με στόχο την απλοποίηση των κανόνων, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους και την ενίσχυση της καταλληλότητάς τους για την αντιμετώπιση του εξελισσόμενου πολιτικού, κοινωνικού και οικονομικού πλαισίου. Από τις εξορθολογισμένες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες θα αυξηθεί η ευελιξία των αναθετουσών αρχών, θα επωφεληθούν όλοι οι οικονομικοί φορείς και θα διευκολυνθεί η συμμετοχή τόσο των ΜΜΕ όσο και των προσφερόντων από άλλα κράτη μέλη. Η βελτίωση των κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις θα επιτρέψει επίσης στις αναθέτουσες αρχές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών κοινωνικών στόχων, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η μεγαλύτερη απόδοση των πόρων και της ενέργειας και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η προώθηση της καινοτομίας και της κοινωνικής ένταξης, καθώς και η εξασφάλιση των βέλτιστων δυνατών συνθηκών για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Οι ανωτέρω στόχοι επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα μιας διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους που πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή την άνοιξη του 2011, στην οποία η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων υποστήριξε την πρόταση αναθεώρησης των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα στις νέες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν τόσο οι αγοραστές του Δημοσίου όσο και οι οικονομικοί φορείς.

· Ισχύουσες διατάξεις στον τομέα της πρότασης

Μαζί με την προτεινόμενη νέα οδηγία για τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, η πρόταση θα αντικαταστήσει τις οδηγίες 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ, που σήμερα αποτελούν τα κύρια στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων.

Η οδηγία θα συμπληρωθεί από τα περαιτέρω στοιχεία του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου:

· Η οδηγία 2009/81/EΚ[3] ορίζει ειδικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας που έχουν ευαίσθητο χαρακτήρα,

· Η οδηγία 89/665/ΕΟΚ[4] θεσπίζει κοινά πρότυπα για τις εθνικές διαδικασίες προσφυγής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι διατίθενται ταχέα και αποτελεσματικά μέσα προσφυγής σε όλες τις χώρες της ΕΕ σε περιπτώσεις που οι προσφέροντες θεωρούν ότι οι συμβάσεις ανατέθηκαν με αθέμιτο τρόπο.

· Συνοχή με τις άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης

Η παρούσα πρωτοβουλία υλοποιεί τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη [COM(2010) 2020] και τις Εμβληματικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» σχετικά με ένα ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη [COM(2010) 245], την Ένωση καινοτομίας [COM(2010) 546], μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης [COM(2010) 614], την Ενέργεια 2020 [COM(2010) 639] και μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους [COM(2011) 21]. Υλοποιεί επίσης την Πράξη για την Ενιαία αγορά [COM(2011) 206], και ιδίως τη δωδέκατη βασική δράση με τίτλο «Αναθεωρημένο και εκσυγχρονισμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις». Αποτελεί στρατηγική πρωτοβουλία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2011.

2. Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και εκτίμηση αντικτύπου

· Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Μέθοδοι διαβούλευσης, κύριοι στοχευόμενοι τομείς και γενικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων

Η Επιτροπή δημοσίευσε, στις 27 Ιανουαρίου 2011, μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη ευρωπαϊκή αγορά δημόσιων συμβάσεων[5], με την οποία δρομολόγησε μια ευρεία δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις επιλογές νομοθετικών αλλαγών προκειμένου η ανάθεση των συμβάσεων να καταστεί ευκολότερη και πιο ευέλικτη και να επιτραπεί η καλύτερη χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την υποστήριξη άλλων πολιτικών. Σκοπός της Πράσινης Βίβλου ήταν να προσδιοριστούν ορισμένοι βασικοί τομείς για μεταρρυθμίσεις και να ερωτηθούν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με συγκεκριμένες επιλογές νομοθετικής αλλαγής. Μεταξύ των ζητημάτων που καλύφθηκαν ήταν οι ανάγκες απλοποίησης και αύξησης της ευελιξίας των διαδικασιών, στρατηγικής χρήσης των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση άλλων στόχων πολιτικής, βελτίωσης της πρόσβασης των ΜΜΕ σε δημόσιες συμβάσεις και καταπολέμησης της ευνοιοκρατίας, της διαφθοράς και των συγκρούσεων συμφερόντων.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 18 Απριλίου 2011 και είχε μεγάλη ανταπόκριση. Συνολικά ελήφθησαν 623 απαντήσεις από ένα ευρύ φάσμα ομάδων ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων κεντρικών αρχών των κρατών μελών, τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αγοραστών και των ενώσεών τους, επιχειρήσεων, επαγγελματικών ενώσεων, πανεπιστημιακών, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (συμπεριλαμβανομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων) και μεμονωμένων πολιτών. Η πλειοψηφία των απαντήσεων προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και, σε μικρότερο αριθμό, από το Βέλγιο, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες, την Αυστρία, τη Σουηδία, την Ισπανία και τη Δανία.

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης συνοψίστηκαν σε συνοπτική παρουσίαση[6] και παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν σε μια δημόσια διάσκεψη, στις 30 Ιουνίου 2011[7].

Σύνοψη των απαντήσεων και τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη

Η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων αξιολόγησε θετικά την πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναθεωρήσει την τρέχουσα πολιτική σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Μεταξύ των διαφόρων θεμάτων που εξετάστηκαν στην Πράσινη Βίβλο, οι ενδιαφερόμενοι τόνισαν ιδιαίτερα την ανάγκη να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να ενισχυθεί η ευελιξία τους. Για παράδειγμα, η πλειοψηφία όλων των ομάδων ενδιαφερομένων υποστήριξε την ιδέα να γίνει ευρύτερη χρήση της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. Εκφράστηκε επίσης μεγάλη υποστήριξη για τα μέτρα ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου που συνεπάγεται η επιλογή προσφέροντος.

Σχετικά με τη στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη των κοινωνικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι απόψεις των ενδιαφερομένων διίσταντο. Πολλοί ενδιαφερόμενοι, ιδίως επιχειρήσεις, έδειξαν μια γενικότερη απροθυμία στην ιδέα της χρήσης δημόσιων συμβάσεων για την υποστήριξη άλλων στόχων πολιτικής. Άλλοι ενδιαφερόμενοι, ιδίως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, υποστήριξαν θερμά την εν λόγω στρατηγική χρήση και τέθηκαν υπέρ εκτενών αλλαγών στις βασικές αρχές της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις.

· Συγκέντρωση και χρήση εμπειρογνωμοσύνης

Επιπλέον της διαβούλευσης που δρομολογήθηκε με την Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή διεξήγαγε, κατά τα έτη 2010/2011, μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, με βάση ένα εκτενές σύνολο αποδεικτικών στοιχείων και νέων ανεξάρτητων ερευνών. Οι μελέτες επικεντρώθηκαν κυρίως στο κόστος και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, σε ζητήματα διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων, πρόσβασης των ΜΜΕ σε αγορές δημόσιων συμβάσεων και στη στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων στην Ευρώπη.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν με σαφήνεια ότι οι οδηγίες 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ για τις δημόσιες συμβάσεις έχουν συμβάλει στη δημιουργία μιας νοοτροπίας διαφάνειας και δημόσιων συμβάσεων με στόχο τα αποτελέσματα, στην εξοικονόμηση χρημάτων και στη βελτίωση της ποιότητας των αποτελεσμάτων των συμβάσεων, τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος εκτέλεσης των εν λόγω διαδικασιών, τόσο για τους δημόσιους αγοραστές όσο και για τους προμηθευτές. Από την αξιολόγηση προέκυψε επίσης ότι οι διαφορές στην υλοποίηση και την εφαρμογή των οδηγιών έχουν καταλήξει σε διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικά κράτη μέλη. Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και το κόστος για τους δημόσιους αγοραστές ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών.

· Εκτίμηση των επιπτώσεων

Η εκτίμηση επιπτώσεων και η συνοπτική περίληψή της παρέχουν μια επισκόπηση των διαφόρων επιλογών για καθεμία από τις πέντε ομάδες βασικών προβλημάτων (διοικητική οργάνωση, πεδίο εφαρμογής, διαδικασίες, στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις και πρόσβαση σε αγορές δημόσιων συμβάσεων). Βάσει μιας ανάλυσης των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των διαφόρων επιλογών, προσδιορίστηκε ένα σύνολο προκρινόμενων επιλογών, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τις συνέργειες μεταξύ των διαφόρων λύσεων, ούτως ώστε τα χρήματα που εξοικονομούνται λόγω ενός τύπου δράσης να αντισταθμίζουν τις σχετικές δαπάνες ενός άλλου (π.χ. οι πιθανόν αυξημένες διαδικαστικές απαιτήσεις λόγω των δράσεων στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων μπορούν να αντισταθμιστούν εν μέρει από εξοικονομήσεις που σχετίζονται με τον βελτιωμένο σχεδιασμό των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων). Οι εν λόγω προκρινόμενες επιλογές αποτελούν τη βάση της παρούσας πρότασης.

Το σχέδιο έκθεσης εκτίμησης επιπτώσεων υποβλήθηκε σε έλεγχο από την Επιτροπή για τις αναλύσεις επιπτώσεων, η οποία ζήτησε ορισμένες τροποποιήσεις, ιδίως όσον αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων στοιχείων του νομοθετικού πλαισίου που πρέπει να εξεταστούν, την περιγραφή των επιλογών που τίθενται υπό συζήτηση, μια πλέον εμπεριστατωμένη ανάλυση κόστους-ωφέλειας των επιλεγμένων πρωταρχικών δράσεων και τη συστηματική ενσωμάτωση των απόψεων των ενδιαφερομένων, τόσο στον ορισμό του προβλήματος όσο και ως συμπλήρωμα στην ανάλυση επιπτώσεων. Οι εν λόγω συστάσεις για βελτίωση ενσωματώθηκαν στην τελική έκθεση. Οι γνώμες της Επιτροπής για τις αναλύσεις επιπτώσεων επί της έκθεσης δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα πρόταση, την τελική έκθεση εκτίμησης επιπτώσεων και τη συνοπτική περίληψή της.

3. Νομικά στοιχεία της πρότασης

· Νομική βάση

Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 και στα άρθρα 62 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

· Αρχή της επικουρικότητας

Δεδομένου ότι η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ, εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς με τις ενέργειες των κρατών μελών, για τον ακόλουθο λόγο:

Ο συντονισμός των διαδικασιών για τις δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν ορισμένα όρια έχει αποδειχθεί σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των δημόσιων προμηθειών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική και ίση πρόσβαση των οικονομικών φορέων ολόκληρης της ενιαίας αγοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Η πείρα που αποκομίστηκε από τις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, καθώς και από τις προηγούμενες οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, έχει δείξει ότι οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη παρέχουν διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις δημόσιες συμβάσεις, με αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων και βελτιωμένα αποτελέσματα που ωφελούν τις αρχές των κρατών μελών και, σε τελική ανάλυση, τον ευρωπαίο φορολογούμενο.

Ο ανωτέρω στόχος δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί ικανοποιητικά μέσω της δράσης των κρατών μελών, η οποία θα είχε αναπόφευκτα ως αποτέλεσμα αποκλίνουσες απαιτήσεις και ενδεχομένως συγκρουόμενα διαδικαστικά συστήματα που αυξάνουν την κανονιστική πολυπλοκότητα και προκαλούν αδικαιολόγητα εμπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Κατά συνέπεια, η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της επικουρικότητας.

· Αρχή της αναλογικότητας

Η πρόταση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας, επειδή δεν υπερβαίνει αυτό που είναι αναγκαίο για να επιτευχθεί ο στόχος της εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού συνόλου συντονισμένων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Επιπλέον, η πρόταση βασίζεται σε μια προσέγγιση «εργαλειοθήκης», επιτρέποντας στα κράτη μέλη τη μέγιστη ευελιξία στην προσαρμογή των διαδικασιών και των εργαλείων στην ειδική τους κατάσταση.

Σε σύγκριση με τις υφιστάμενες οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, η πρόταση θα μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο τον οποίο συνεπάγεται η διεξαγωγή της διαδικασίας, τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και για τους οικονομικούς φορείς· στις περιπτώσεις που προβλέπονται νέες απαιτήσεις (για παράδειγμα, στο πλαίσιο των στρατηγικών δημόσιων συμβάσεων), θα αντισταθμιστούν μέσω της κατάργησης των περιορισμών σε άλλους τομείς.

· Επιλογή νομικής πράξης

Δεδομένου ότι η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 και στα άρθρα 62 και 114 της ΣΛΕΕ, δεν θα επιτρεπόταν από τη Συνθήκη η χρησιμοποίηση κανονισμού για τη θέσπιση διατάξεων που εφαρμόζονται τόσο στις αγορές εμπορευμάτων όσο και στις αγορές υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, η προτεινόμενη νομική πράξη είναι οδηγία.

Κατά τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων, απορρίφθηκαν οι μη νομοθετικές επιλογές για λόγους που περιγράφονται λεπτομερώς στην εκτίμηση των επιπτώσεων.

4. Δημοσιονομικές επιπτώσεις

Η πρόταση δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις.

5. Συμπληρωματικές πληροφορίες

· Κατάργηση κείμενης νομοθεσίας

Η έγκριση της πρότασης θα έχει ως επακόλουθο την κατάργηση της κείμενης νομοθεσίας (οδηγία 2004/18/ΕΚ).

· Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος

Η πρόταση περιέχει ρήτρα αναθεώρησης που αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις των κατώτατων ορίων.

· Μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και επεξηγηματικά έγγραφα

Η πρόταση αφορά έναν τομέα όπου η νομοθεσία της Ένωσης έχει συντονιστικό σκοπό, με σημαντική επίπτωση σε ένα μεγάλο εύρος τομέων της εθνικής νομοθεσίας. Παρά τον συντονιστικό σκοπό της, πολλές διατάξεις συνιστούν πλήρη εναρμόνιση και η πρόταση περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό νομικών υποχρεώσεων. Τα κράτη μέλη συμπληρώνουν τους κανόνες της Ένωσης με εθνικές πρόσθετες διατάξεις, ούτως ώστε ολόκληρο το σύστημα να καθίσταται λειτουργικό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή προσδιόρισε μια σειρά από παράγοντες που καθιστούν απαραίτητες τις διευκρινίσεις από τα κράτη μέλη, τόσο για την ορθή κατανόηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο όσο και για τη λειτουργία της συνολικής εικόνας των κανόνων σύναψης συμβάσεων σε εθνικό επίπεδο:

– θέσπιση μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής σε διάφορα θεσμικά επίπεδα (εθνικό / ομοσπονδιακό, περιφερειακό, τοπικό)·

– εκτός από τα διάφορα κανονιστικά επίπεδα, σε πολλά κράτη μέλη θεσπίζονται επίσης κανόνες ανάλογα με τον εκάστοτε σχετικό τομέα ή τη σχετική κατηγορία σύναψης συμβάσεων·

– διοικητικά μέτρα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα που συμπληρώνουν και, σε μερικές περιπτώσεις, επικαλύπτουν το βασικό νομικό πλαίσιο.

Μόνο τα κράτη μέλη μπορούν να διευκρινίσουν πώς τα διάφορα μέτρα μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τις οδηγίες της Ένωσης στον τομέα της σύναψης δημόσιων συμβάσεων και πώς τα εν λόγω μέτρα αλληλεπιδρούν με άλλα μέτρα.

Για τους λόγους αυτούς, τα έγγραφα που εξηγούν τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μερών της παρούσας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να γνωστοποιούνται μαζί με τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, σε συγκεκριμένους πίνακες αντιστοιχίας, οι οποίοι συνιστούν ένα λειτουργικό εργαλείο για την ανάλυση των εθνικών μέτρων.

· Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος

Η προτεινόμενη πράξη αφορά θέμα του ΕΟΧ και θα πρέπει, επομένως, να καλύπτει και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

· Λεπτομερής επεξήγηση της πρότασης

1) Απλοποίηση και αύξηση της ευελιξίας των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων

Η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει την απλοποίηση και την αύξηση της ευελιξίας του διαδικαστικού συστήματος που προβλέπουν οι τρέχουσες οδηγίες σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

Διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής: Η βασική έννοια της «δημόσιας σύμβασης», η οποία εμφανίζεται και στον τίτλο της προτεινόμενης οδηγίας, εισήχθη πρόσφατα προκειμένου να προσδιοριστεί καλύτερα το πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός της νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων, και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κατώτατων ορίων. Οι ορισμοί μερικών βασικών εννοιών που προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (για παράδειγμα, των οργανισμών δημοσίου δικαίου, των συμβάσεων δημόσιων έργων και υπηρεσιών, των μικτών συμβάσεων) έχουν αναθεωρηθεί βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με την πρόταση επιδιώκεται να διατηρηθεί η συνέχεια στη χρήση εννοιών και νοημάτων που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου μέσω της νομολογίας του Δικαστηρίου και είναι ευρέως γνωστές στους νομικούς. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τυχόν μικρές παρεκκλίσεις από τη διατύπωση και την παρουσίαση που είναι γνωστές από τις προηγούμενες οδηγίες δεν συνεπάγονται απαραίτητα αλλαγή στην ουσία, αλλά μπορεί να οφείλονται στην απλοποίηση των κειμένων.

Η παραδοσιακή διάκριση μεταξύ των επονομαζόμενων υπηρεσιών προτεραιότητας και μη προτεραιότητας (υπηρεσίες «Α» και «Β») θα καταργηθεί. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έδειξαν ότι δεν δικαιολογείται πλέον ο περιορισμός της πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων σε μια περιορισμένη ομάδα υπηρεσιών. Ωστόσο, κατέστη επίσης σαφές ότι το κανονικό καθεστώς δημόσιων συμβάσεων δεν είναι προσαρμοσμένο σε κοινωνικές υπηρεσίες, για τις οποίες χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων (βλ. κατωτέρω).

Προσέγγιση «εργαλειοθήκης»: Τα συστήματα των κρατών μελών θα παρέχουν δύο βασικές μορφές διαδικασίας, την ανοικτή και την κλειστή διαδικασία. Μπορούν επίσης να προβλέπουν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, τον ανταγωνιστικό διάλογο ή/και τη σύμπραξη καινοτομίας, μια νέα μορφή διαδικασίας για καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις (βλ. κατωτέρω).

Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα σύνολο έξι συγκεκριμένων τεχνικών και εργαλείων για τη σύναψη συγκεντρωτικών και ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων: συμφωνίες-πλαίσια, δυναμικά συστήματα αγορών, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, ηλεκτρονικούς καταλόγους, κεντρικές αρχές προμηθειών και συμβάσεις από κοινού. Σε σύγκριση με την υφιστάμενη οδηγία, τα ανωτέρω εργαλεία έχουν βελτιωθεί και διευκρινιστεί, με στόχο τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.

Ελαφρύτερο καθεστώς για τις μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές: Σύμφωνα με τη Συμφωνία του ΠΟΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, η πρόταση παρέχει ένα απλοποιημένο καθεστώς δημόσιων συμβάσεων, που ισχύει για όλες τις αναθέτουσες αρχές που βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της κεντρικής κυβέρνησης, όπως είναι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές. Οι εν λόγω αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιούν προκαταρκτική διακήρυξη ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού. Εάν χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, δεν χρειάζεται να δημοσιεύσουν χωριστή διακήρυξη διαγωνισμού πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάθεσης. Μπορούν επίσης να ορίζουν ορισμένα χρονικά όρια με πιο ευέλικτο τρόπο, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας με τους συμμετέχοντες.

Προώθηση των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων: Η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων επεξεργασίας συναλλαγών από τους δημόσιους αγοραστές μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων και σε βελτιωμένα αποτελέσματα των δημόσιων συμβάσεων, περιορίζοντας τη σπατάλη και τα σφάλματα. Η πρόταση στοχεύει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τη μετάβαση στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, επιτρέποντας στους προμηθευτές να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων μέσω του διαδικτύου σε όλη την εσωτερική αγορά. Για το σκοπό αυτόν, η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει την υποχρεωτική διαβίβαση των προκηρύξεων με ηλεκτρονική μορφή, την υποχρεωτική ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης και επιβάλλει τη μετάβαση σε πλήρως ηλεκτρονική επικοινωνία, ιδίως ηλεκτρονική υποβολή, σε όλες τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων με μεταβατική περίοδο δύο ετών. Συνεπάγεται τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση των δυναμικών συστημάτων αγορών και των ηλεκτρονικών καταλόγων, πλήρως ηλεκτρονικών εργαλείων για δημόσιες συμβάσεις που είναι ειδικά προσαρμοσμένα σε ιδιαίτερα συγκεντρωτικές συμβάσεις τις οποίες διαχειρίζονται οι κεντρικές αρχές προμηθειών. Με το εργαλείο των ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων οι αναθέτουσες αρχές θα είναι επίσης σε θέση να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα τα οποία οφείλονται γενικώς σε παρανοήσεις ή εσφαλμένη ερμηνεία των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων.

Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών: Η πρόταση παρέχει μια πιο ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη προσέγγιση για ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Τα χρονικά όρια για τις συμμετοχές και την υποβολή προσφορών έχουν μειωθεί και επιτρέπουν ταχύτερες και πιο εξορθολογισμένες δημόσιες συμβάσεις. Η διάκριση μεταξύ της επιλογής των προσφερόντων και της ανάθεσης της σύμβασης, η οποία συχνά αποτελεί πηγή σφαλμάτων και παρανοήσεων έγινε πιο ευέλικτη, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να προσδιορίζουν την πλέον πρακτική ιεράρχηση, εξετάζοντας τα κριτήρια ανάθεσης πριν από τα κριτήρια επιλογής, και να λαμβάνουν υπόψη την οργάνωση και την ποιότητα του προσωπικού στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης ως κριτήριο ανάθεσης.

Οι λόγοι αποκλεισμού υποψηφίων και προσφερόντων έχουν αναθεωρηθεί και διευκρινιστεί. Οι αναθέτουσες αρχές θα έχουν το δικαίωμα να αποκλείουν οικονομικούς φορείς που έχουν δείξει σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στην εκτέλεση προηγούμενων συμβάσεων. Η πρόταση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα «αυτοκάθαρσης»: οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποδέχονται υποψηφίους ή προσφέροντες, παρά την ύπαρξη ενός λόγου αποκλεισμού, εάν έχουν λάβει κατάλληλα μέτρα για να διορθώσουν τις συνέπειες τυχόν παράνομης συμπεριφοράς και να αποτρέψουν αποτελεσματικά περαιτέρω περιστατικά της εν λόγω συμπεριφοράς.

Η τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους είναι ένα ζήτημα που αφορά και προβληματίζει ολοένα και περισσότερο τους ενδιαφερομένους. Μια ειδική διάταξη σχετικά με την τροποποίηση των συμβάσεων αναφέρει τις βασικές λύσεις που έχουν αναπτυχθεί από τη νομολογία και παρέχει μια ρεαλιστική λύση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων περιστάσεων που επιβάλλουν την προσαρμογή μιας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά της.

2) Στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων ως ανταπόκριση σε νέες προκλήσεις

Η προτεινόμενη οδηγία βασίζεται στην προσέγγιση εξουσιοδότησης, που παρέχει στις αναθέτουσες αρχές τα μέσα που χρειάζονται για να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους ισχύ για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που προωθούν την καινοτομία, σέβονται το περιβάλλον και καταπολεμούν την αλλαγή του κλίματος, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της απασχόλησης, της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών συνθηκών.

Κόστος διάρκειας ζωής: Η πρόταση δίνει στους δημόσιους αγοραστές τη δυνατότητα να βασίζουν τις αποφάσεις τους για ανάθεση στο κόστος διάρκειας ζωής των προϊόντων, των υπηρεσιών ή των έργων που πρόκειται να αγοραστούν. Ο κύκλος ζωής καλύπτει όλα τα στάδια ύπαρξης ενός προϊόντος ή έργων, ή παροχής μιας υπηρεσίας, από την αγορά των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση και την ολοκλήρωση. Οι δαπάνες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δεν περιλαμβάνουν μόνο τις άμεσες χρηματικές δαπάνες, αλλά και το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος, εφόσον μπορεί να αποτιμηθεί χρηματικά και να επαληθευτεί. Στις περιπτώσεις που έχει αναπτυχθεί κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους διάρκειας ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να τη χρησιμοποιούν.

Διαδικασία παραγωγής: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναφέρουν όλους τους παράγοντες που συνδέονται άμεσα με τη διαδικασία παραγωγής στις τεχνικές προδιαγραφές και στα κριτήρια ανάθεσης, εφόσον αναφέρονται σε πτυχές της διαδικασίας παραγωγής που συνδέονται στενά με τη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής του αγαθού ή παροχής της υπηρεσίας που αγοράζεται. Από αυτούς τους παράγοντες εξαιρούνται οι απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με τη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων, των έργων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από τη δημόσια σύμβαση, όπως είναι οι γενικές απαιτήσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που καλύπτουν τη γενικότερη λειτουργία του εργολήπτη.

Σήματα: Οι αναθέτουσες αρχές ενδέχεται να απαιτούν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες να φέρουν συγκεκριμένα σήματα που πιστοποιούν περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά, εφόσον αποδέχονται και ανάλογα σήματα. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ή (πολύ-)εθνικά οικολογικά σήματα ή σήματα που πιστοποιούν ότι για ένα προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί παιδική εργασία. Τα εν λόγω συστήματα πιστοποίησης πρέπει να αφορούν χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και πρέπει να δημιουργούνται βάσει επιστημονικών πληροφοριών, να καθιερώνονται στο πλαίσιο μιας ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας και να είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερομένους.

Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις υποχρεωτικής νομοθεσίας του κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού δικαίου: Δυνάμει της προτεινόμενης οδηγίας, μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείει οικονομικούς φορείς από τη διαδικασία, εάν εντοπίσει παραβάσεις των υποχρεώσεων που θεσπίζονται από τη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού δικαίου ή διατάξεων του διεθνούς εργατικού δικαίου. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές θα υποχρεούνται να απορρίπτουν προσφορές εάν έχουν διαπιστώσει ότι είναι υπερβολικά χαμηλές λόγω παραβάσεων της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού δικαίου.

Κοινωνικές υπηρεσίες: Η αξιολόγηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις έχει δείξει ότι οι κοινωνικές, υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες έχουν ειδικά χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ακατάλληλες για την εφαρμογή των κανονικών διαδικασιών για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται συνήθως εντός ενός ειδικού πλαισίου, που διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών λόγω διαφορετικών διοικητικών, οργανωτικών και πολιτισμικών συνθηκών. Από την ίδια τη φύση τους, οι υπηρεσίες αυτές έχουν πολύ περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια στην οργάνωση της επιλογής των παρόχων υπηρεσιών. Η πρόταση λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, προβλέποντας ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτουν τις εν λόγω υπηρεσίες, με υψηλότερο κατώτατο όριο ύψους 500 000 ευρώ και επιβάλλοντας μόνο τον σεβασμό των βασικών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Μια ποσοτική ανάλυση των αξιών των συμβάσεων για τις σχετικές υπηρεσίες που ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς του εξωτερικού έχει δείξει ότι οι συμβάσεις κάτω της ανωτέρω αξίας δεν έχουν συνήθως διασυνοριακό ενδιαφέρον.

Καινοτομία: Η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι δημόσιοι αγοραστές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που προάγουν τη μελλοντική ανάπτυξη και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτόν, η πρόταση προβλέπει τη σύμπραξη καινοτομίας, μια νέα ειδική διαδικασία για την ανάπτυξη και την επακόλουθη αγορά νέων, καινοτόμων προϊόντων, έργων και υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. Επιπλέον, η πρόταση βελτιώνει και απλουστεύει τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και διευκολύνει τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες συμβάσεις, που αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

3) Καλύτερη πρόσβαση στην αγορά για ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) εμφανίζουν τεράστιο δυναμικό για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μεγέθυνση και την καινοτομία. Η εύκολη πρόσβαση σε αγορές δημόσιων συμβάσεων μπορεί να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν αυτό το δυναμικό, επιτρέποντας παράλληλα στις αναθέτουσες αρχές να διευρύνουν τη βάση των προμηθευτών τους, με το θετικό αποτέλεσμα υψηλότερου ανταγωνισμού για δημόσιες συμβάσεις. Προκειμένου να καταστούν οι δημόσιες συμβάσεις όσον το δυνατόν πιο προσιτές στις ΜΜΕ, η Επιτροπή δημοσίευσε, το 2008, τον «Ευρωπαϊκό κώδικα βέλτιστων πρακτικών που διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις»[8]. Η πρόταση βασίζεται στο ανωτέρω έργο και προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα για την άρση των εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση των ΜΜΕ στην αγορά.

Απλοποίηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης: Η γενικότερη απλοποίηση των υποχρεώσεων ενημέρωσης στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων θα ωφελήσει σημαντικά τις ΜΜΕ. Η πρόταση προβλέπει την υποχρεωτική αποδοχή υπεύθυνων δηλώσεων ως αρχικών αποδεικτικών στοιχείων για σκοπούς επιλογής. Η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων θα διευκολυνθεί μέσω ενός τυποποιημένου εγγράφου, του ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων, που αποτελεί ένα μέσο απόδειξης της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού.

Υποδιαίρεση σε τμήματα: Οι αναθέτουσες αρχές θα κληθούν να υποδιαιρούν τις δημόσιες συμβάσεις σε –ομοιογενή ή ετερογενή– τμήματα, προκειμένου να είναι πιο προσιτές στις ΜΜΕ. Εάν αποφασίσουν να μην ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο, θα υποχρεούνται να δώσουν συγκεκριμένη εξήγηση.

Περιορισμός των απαιτήσεων συμμετοχής: Προκειμένου να αποφευχθούν οι αδικαιολόγητοι φραγμοί στη συμμετοχή των ΜΜΕ, η προτεινόμενη οδηγία περιέχει έναν εξαντλητικό κατάλογο των πιθανών προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων και ορίζει ρητά ότι οι τυχόν προϋποθέσεις περιορίζονται «σε όσες είναι κατάλληλες για να διασφαλιστεί ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων έχει τις ... ικανότητες και τις ... δυνατότητες να εκτελέσει την προς ανάθεση σύμβαση». Οι απαιτήσεις σχετικά με τον κύκλο εργασιών, οι οποίες αποτελούν συχνά μεγάλο εμπόδιο στην πρόσβαση των ΜΜΕ, περιορίζονται ρητά στο τριπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εξαιρουμένων δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων. Τέλος, τυχόν προϋποθέσεις σχετικά με τη συμμετοχή κοινοπραξιών οικονομικών φορέων –ένα εργαλείο που αφορά ιδίως τις ΜΜΕ– πρέπει να δικαιολογούνται βάσει αντικειμενικών λόγων και να είναι αναλογικές.

Άμεση πληρωμή υπεργολάβων: Επιπλέον, το κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει τη δυνατότητα των υπεργολάβων να ζητούν την άμεση πληρωμή τους από την αναθέτουσα αρχή για τις προμήθειες, τα έργα και τις υπηρεσίες που παρέχουν στον κύριο εργολήπτη στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται στους υπεργολάβους, που συχνά είναι ΜΜΕ, ένας αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των συμφερόντων τους όσον αφορά τις πληρωμές τους.

4) Ορθές διαδικασίες

Τα συναφή χρηματοοικονομικά συμφέροντα και η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα καθιστούν τις δημόσιες συμβάσεις τομέα πιθανού κινδύνου για επισφαλείς επιχειρηματικές πρακτικές, όπως σύγκρουση συμφερόντων, ευνοιοκρατία και διαφθορά. Η πρόταση βελτιώνει τις υπάρχουσες διασφαλίσεις έναντι τέτοιων κινδύνων και προβλέπει συμπληρωματική προστασία.

Συγκρούσεις συμφερόντων: Η πρόταση περιέχει μια ειδική διάταξη σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων, η οποία καλύπτει τις τρέχουσες, ενδεχόμενες ή αντιληπτές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων που αφορούν τα μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή των παρόχων των υπηρεσιών των δημόσιων συμβάσεων που επεμβαίνουν στη διαδικασία, καθώς και τα διοικητικά στελέχη της αναθέτουσας αρχής, τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, ακόμη και αν δεν εμπλέκονται επισήμως σε αυτήν.

Παράνομη συμπεριφορά: Η πρόταση περιέχει μια ειδική διάταξη κατά της παράνομης συμπεριφοράς των υποψηφίων και των προσφερόντων, όπως είναι οι απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της διαδικασίας, στην οποία περίπτωση οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να αποκλείονται από τη διαδικασία. Οι ανωτέρω παράνομες δραστηριότητες παραβιάζουν βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να συντελέσουν σε σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

Αθέμιτα πλεονεκτήματα: Οι διαβουλεύσεις της αγοράς αποτελούν ένα χρήσιμο μέσο ώστε οι αναθέτουσες αρχές να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση, την ικανότητα και τη δυναμικότητα μιας αγοράς, ενώ παράλληλα οι φορείς της αγοράς ενημερώνονται σχετικά με τα έργα και τις απαιτήσεις δημόσιων συμβάσεων των δημόσιων αγοραστών. Εντούτοις, οι προκαταρκτικές επαφές με συμμετέχοντες της αγοράς δεν πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα αθέμιτα πλεονεκτήματα και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Για αυτόν τον λόγο, η πρόταση περιέχει μια ειδική διάταξη σχετικά με τις διασφαλίσεις έναντι αδικαιολόγητων προτιμήσεων συμμετεχόντων που έχουν παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχουν συμμετάσχει στην προετοιμασία της διαδικασίας.

5) Διακυβέρνηση

Εθνικά όργανα εποπτείας: Η αξιολόγηση έδειξε ότι δεν παρακολουθούν όλα τα κράτη μέλη με συνέπεια και συστηματικότητα την υλοποίηση και τη λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό υπονομεύει την αποτελεσματική και ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η πρόταση προβλέπει τον καθορισμό από τα κράτη μέλη μιας ενιαίας εθνικής αρχής που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων. Μόνο ένα ενιαίο όργανο με γενικότερα καθήκοντα θα διασφαλίσει την επισκόπηση των κύριων δυσκολιών υλοποίησης και θα μπορεί να προτείνει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για προβλήματα κυρίως διαρθρωτικού χαρακτήρα. Θα είναι σε θέση να παρέχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής και τις ενδεχόμενες αδυναμίες της εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της, συνεισφέροντας έτσι στον ταχύ προσδιορισμό λύσεων και στη βελτίωση των διαδικασιών δημόσιων συμβάσεων.

Κέντρα γνώσεων: Σε πολλές περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να διαχειριστούν πολύπλοκα έργα δημόσιων συμβάσεων. Η κατάλληλη και ανεξάρτητη επαγγελματική υποστήριξη από διοικητικές δομές θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τα αποτελέσματα των δημόσιων συμβάσεων, επεκτείνοντας το υπόβαθρο γνώσεων και τον επαγγελματισμό των δημόσιων αγοραστών και παρέχοντας υποστήριξη σε επιχειρήσεις, και ιδίως σε ΜΜΕ. Συνεπώς, η πρόταση υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν υποστηρικτικές δομές που προσφέρουν νομικές και οικονομικές συμβουλές, καθοδήγηση, εκπαίδευση και υποστήριξη στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Υποστηρικτικές δομές ή μηχανισμοί υπάρχουν ήδη σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι οργανωμένοι με πολύ διαφορετικούς τρόπους και καλύπτουν διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος για τις αναθέτουσες αρχές. Επομένως, τα κράτη μέλη θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τους ανωτέρω μηχανισμούς, να βασίζονται στην εμπειρογνωμοσύνη τους και να προωθούν τις υπηρεσίες τους ως ένα κατάλληλο και σύγχρονο εργαλείο, ικανό να παρέχει την κατάλληλη υποστήριξη σε αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς.

Προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και της ευνοιοκρατίας, οι αναθέτουσες αρχές θα υποχρεούνται να διαβιβάζουν το κείμενο των συμβάσεων που έχουν συναφθεί στο εποπτικό όργανο, το οποίο θα είναι επομένως σε θέση να εξετάζει ενδελεχώς τις εν λόγω συμβάσεις μήπως περιλαμβάνουν ύποπτα μοντέλα, και να παρέχουν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα έγγραφα αυτά, στον βαθμό που δεν θίγονται νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα. Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία δυσανάλογου διοικητικού φόρτου· συνεπώς, η υποχρέωση να διαβιβάζεται το πλήρες κείμενο των συμβάσεων που έχουν συναφθεί θα πρέπει να παραμένει περιορισμένη στις συμβάσεις σχετικά υψηλής αξίας. Με τα προτεινόμενα κατώτατα όρια θα επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του αυξανόμενου διοικητικού φόρτου και της διασφάλισης μεγαλύτερης διαφάνειας: με κατώτατο όριο 1 000 000 ευρώ για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες, και 10 000 000 ευρώ, η υποχρέωση αυτή θα ισχύει για το 10–20% όλων των δημόσιων συμβάσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα.

Δεν προβλέπεται οι απαιτήσεις σχετικά με τα όργανα εποπτείας και τα κέντρα γνώσεων να προκαλέσουν πρόσθετο οικονομικό φόρτο για τα κράτη μέλη. Αν και η αναδιοργάνωση ή η προσαρμογή των δραστηριοτήτων των υφιστάμενων μηχανισμών και δομών αναμένεται να επιφέρει κάποιο κόστος, το εν λόγω κόστος θα αντισταθμιστεί μέσω της μείωσης των δικαστικών εξόδων (τόσο για τις αναθέτουσες αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις), των δαπανών που σχετίζονται με καθυστερήσεις στην ανάθεση των συμβάσεων, λόγω της εσφαλμένης εφαρμογής των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων ή της ανεπαρκούς προετοιμασίας των διαδικασιών των δημόσιων συμβάσεων, καθώς και των δαπανών που προκύπτουν από το γεγονός ότι η παροχή συμβουλών στις αναθέτουσες αρχές σήμερα γίνεται με αποσπασματικό και αναποτελεσματικό τρόπο.

Διοικητική συνεργασία: Η πρόταση προβλέπει επίσης αποτελεσματική συνεργασία που επιτρέπει στα εθνικά όργανα εποπτείας να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές και να συνεργάζονται μέσω του Συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).

2011/0438 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 53 παράγραφος 1, το άρθρο 62 και το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια[9],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[10],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[11],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από τις αρχές των κρατών μελών ή εκ μέρους τους πρέπει να συμμορφώνεται με τις αρχές της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, την αρχή της ελευθερίας της εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, καθώς και με τις αρχές που απορρέουν από αυτές, όπως είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης, η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της διαφάνειας. Εντούτοις, για δημόσιες συμβάσεις που υπερβαίνουν κάποια αξία, είναι σκόπιμο να εκπονούνται διατάξεις για τον συντονισμό των εθνικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται στην πράξη και ότι οι δημόσιες συμβάσεις είναι ανοικτές στον ανταγωνισμό.

(2) Οι δημόσιες συμβάσεις παίζουν βασικό ρόλο στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»[12] ως ένα από τα αγορακεντρικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλέον αποδοτική χρήση των δημόσιων πόρων. Για τον σκοπό αυτόν, οι ισχύοντες κανόνες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που εγκρίθηκαν δυνάμει της οδηγίας 2004/17/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών[13] και της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών[14] θα πρέπει να αναθεωρηθούν και να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών, διευκολύνοντας ιδίως τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, καθώς και να επιτραπεί στους αγοραστές να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις για την υποστήριξη κοινών κοινωνικών στόχων. Επίσης, είναι αναγκαίο να διευκρινιστούν βασικές έννοιες και νοήματα, προκειμένου να κατοχυρωθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και να ενσωματωθούν ορισμένες πτυχές από τη σχετική πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Οι ολοένα και πιο αποκλίνουσες μορφές δημόσιας δράσης κατέστησαν αναγκαίο τον σαφέστερο ορισμό της ίδιας της έννοιας των δημόσιων συμβάσεων. Οι κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις δεν αποσκοπούν να καλύψουν όλες τις μορφές εκταμίευσης δημόσιου χρήματος, αλλά μόνο όσες στοχεύουν στην αγορά έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών με αντιπαροχή. Η έννοια της αγοράς θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή με την ευρεία έννοια ως απόκτηση των ωφελειών των σχετικών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών και χωρίς να απαιτείται απαραίτητα η μεταβίβαση της κυριότητας στις αναθέτουσες αρχές. Επιπλέον, η απλή χρηματοδότηση μιας δραστηριότητας, που συνδέεται συχνά με την υποχρέωση επιστροφής των ποσών που ελήφθησαν εάν δεν χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται, δεν εμπίπτει συνήθως στους κανόνες των δημόσιων συμβάσεων.

(4) Έχει επίσης αποδειχθεί αναγκαία η διευκρίνιση της έννοιας της ενιαίας δημόσιας σύμβασης, που σημαίνει ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία όλων των συμβάσεων που συνάπτονται για τους σκοπούς της εν λόγω δημόσιας σύμβασης όσον αφορά τα κατώτατα όρια της παρούσας οδηγίας, και ότι η δημόσια σύμβαση θα πρέπει να δημοσιοποιείται ως ένα σύνολο, που πιθανόν υποδιαιρείται σε τμήματα. Η έννοια της ενιαίας δημόσιας σύμβασης περιλαμβάνει όλες τις προμήθειες, τα έργα και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου, για παράδειγμα ενός κατασκευαστικού έργου ή ενός συνόλου κατασκευαστικών έργων, προμηθειών ή/και υπηρεσιών. Ενδείξεις της ύπαρξης ενός ενιαίου έργου μπορεί, για παράδειγμα, να είναι ο εκ των προτέρων συνολικός σχεδιασμός και η σύλληψη από την αναθέτουσα αρχή, το γεγονός ότι τα διάφορα στοιχεία που αγοράζονται εκπληρώνουν μία μόνο οικονομική και τεχνική λειτουργία ή ότι κατά τα άλλα συνδέονται λογικά και εκτελούνται σε στενό χρονικό περιθώριο.

(5) Δυνάμει του άρθρου 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Η παρούσα οδηγία διευκρινίζει με ποιον τρόπο οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται στις αρχές αυτές τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν, για τις συμβάσεις τους, την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής.

(6) Ακόμη και αν δεν οδηγούν απαραίτητα σε διεφθαρμένη συμπεριφορά, οι πραγματικές, ενδεχόμενες ή αντιληπτές συγκρούσεις συμφερόντων ενέχουν σημαντική δυνατότητα αθέμιτου επηρεασμού των αποφάσεων σύναψης δημόσιων συμβάσεων, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την υπονόμευση της ίσης μεταχείρισης των προσφερόντων. Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν συγκρούσεων συμφερόντων.

(7) Τυχόν παράνομη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε μια διαδικασία δημόσιας σύμβασης, όπως είναι οι απόπειρες αθέμιτου επηρεασμού της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ή η σύναψη συμφωνιών με άλλους συμμετέχοντες για τη χειραγώγηση του αποτελέσματος της διαδικασίας, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση των βασικών αρχών του δικαίου της Ένωσης και σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποχρεούνται να υποβάλουν μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι δεν συμμετέχουν σε τέτοιου είδους παράνομες συμπεριφορές και αποκλείονται εάν η εν λόγω δήλωση αποδειχθεί ψευδής.

(8) Η απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986–1994)[15], καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, ενέκρινε συγκεκριμένα τη συμφωνία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ, στο εξής αναφερόμενη ως η «συμφωνία». Στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι η θέσπιση ενός πολυμερούς πλαισίου ισόρροπων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τις δημόσιες συμβάσεις, ενόψει της απελευθέρωσης και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου. Όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτονται από τη συμφωνία, καθώς και από άλλες σχετικές διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές πληρούν τις υποχρεώσεις βάσει των εν λόγω συμφωνιών, εφαρμόζοντας την παρούσα οδηγία σε οικονομικούς φορείς τρίτων χωρών που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες.

(9) Η συμφωνία εφαρμόζεται σε συμβάσεις που υπερβαίνουν ορισμένα κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται στη συμφωνία και εκφράζονται ως ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα. Τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν για να διασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα κατώτατα όρια της συμφωνίας εκφρασμένα σε ευρώ. Ενδείκνυται επίσης να προβλεφθεί περιοδική αναθεώρηση των εκφρασμένων σε ευρώ κατώτατων ορίων, προκειμένου να προσαρμόζονται, μέσω καθαρά μαθηματικής πράξης, ανάλογα με τις τυχόν διακυμάνσεις της αξίας του ευρώ σε σχέση με το ειδικό τραβηκτικό δικαίωμα.

(10) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις[16] έδειξαν ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί η εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών από την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας. Ως αποτέλεσμα, η πλήρης εφαρμογή της παρούσας οδηγίας επεκτείνεται σε ορισμένες υπηρεσίες (όπως είναι οι ξενοδοχειακές και οι νομικές υπηρεσίες, όπου εμφανίστηκε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό διασυνοριακών συναλλαγών).

(11) Άλλες κατηγορίες υπηρεσιών εξακολουθούν, λόγω της φύσης τους, να έχουν περιορισμένη διασυνοριακή διάσταση, και συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που είναι γνωστές ως προσωπικές, όπως είναι ορισμένες κοινωνικές, υγειονομικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται εντός συγκεκριμένου πλαισίου, που ποικίλλει σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, λόγω διαφορετικών πολιτισμικών παραδόσεων. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδικό καθεστώς για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτουν αυτές τις υπηρεσίες, με υψηλότερο όριο ύψους 500 000 ευρώ. Οι προσωπικές υπηρεσίες αξίας χαμηλότερης από αυτό το όριο συνήθως δεν ενδιαφέρουν τους παρόχους από άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για το αντίθετο, όπως χρηματοδότηση από την Ένωση για διασυνοριακά έργα. Οι συμβάσεις για προσωπικές υπηρεσίες που υπερβαίνουν το ανωτέρω όριο θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφάνεια σε ολόκληρη την Ένωση. Δεδομένης της σημασίας του πολιτισμικού πλαισίου και του ευαίσθητου χαρακτήρα των εν λόγω υπηρεσιών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια για τη διοργάνωση της επιλογής των παρόχων υπηρεσιών με τον τρόπο που κρίνουν καταλληλότερο. Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας λαμβάνουν υπόψη αυτή την επιτακτική ανάγκη, επιβάλλοντας μόνο την τήρηση των βασικών αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης και διασφαλίζοντας ότι οι αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να εφαρμόζουν ειδικά ποιοτικά κριτήρια για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών, όπως τα κριτήρια που προβλέπονται στο εθελοντικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιότητας για τις κοινωνικές υπηρεσίες, που διαμορφώθηκε από την Επιτροπή κοινωνικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης[17]. Τα κράτη μέλη ή/και οι δημόσιες αρχές έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οι ίδιες τις εν λόγω υπηρεσίες ή να οργανώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες κατά τρόπο που δεν απαιτεί τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, για παράδειγμα μέσω απλής χρηματοδότησης των εν λόγω υπηρεσιών ή χορηγώντας άδειες εκμετάλλευσης ή άλλες άδειες σε όλους τους οικονομικούς φορείς που πληρούν τα κριτήρια τα οποία έχουν οριστεί εκ των προτέρων από την αναθέτουσα αρχή, χωρίς περιορισμούς ή ποσοστώσεις, εφόσον το εν λόγω σύστημα διασφαλίζει επαρκή δημοσιοποίηση και συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων.

(12) Οι δημόσιες συμβάσεις τις οποίες συνάπτουν οι αναθέτουσες αρχές στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών, καλύπτονται από την οδηγία […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της […] σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών[18]. Οι συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στο πλαίσιο δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης θαλάσσιων, παράκτιων ή ποτάμιων μεταφορών εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

(13) Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη και, συνεπώς, δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις που εκτελούνται από διεθνείς οργανισμούς εξ ονόματός τους και για ίδιο λογαριασμό. Υφίσταται, ωστόσο, η ανάγκη διευκρίνισης σε ποιον βαθμό θα πρέπει να εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία σε δημόσιες συμβάσεις που διέπονται από ειδικούς διεθνείς κανόνες.

(14) Υπάρχει σημαντική έλλειψη ασφάλειας δικαίου σχετικά με το κατά πόσον η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών θα πρέπει να καλύπτεται από τους κανόνες περί δημόσιων συμβάσεων. Η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνεύεται διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, ακόμη και μεταξύ αναθετουσών αρχών. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαίο να αποσαφηνιστεί σε ποιες περιπτώσεις οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αναθετουσών αρχών δεν υπόκεινται στην εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω αποσαφήνιση θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές που έχουν διατυπωθεί στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου Το γεγονός ότι οι συμβαλλόμενοι σε μια συμφωνία είναι οι ίδιοι αναθέτουσες αρχές δεν αποκλείει από μόνο του την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων. Εντούτοις, η εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει το δικαίωμα των δημόσιων αρχών να αποφασίζουν πώς θα διοργανώσουν τον τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους όσον αφορά την παροχή δημόσιας υπηρεσίας. Συνεπώς, οι συμβάσεις που ανατίθενται σε ελεγχόμενες οντότητες ή η συνεργασία για την από κοινού εκτέλεση των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή των κανόνων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσας οδηγίας. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση ότι τυχόν εξαιρούμενες συνεργασίες δημόσιου-δημόσιου τομέα δεν προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού έναντι των ιδιωτικών οικονομικών φορέων. Ούτε η συμμετοχή αναθέτουσας αρχής ως προσφέρουσας σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού.

(15) Υπάρχει μια διαδεδομένη ανάγκη για επιπλέον ευελιξία, και ιδίως για ευρύτερη πρόσβαση σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προβλέπουν διαπραγματεύσεις, όπως ορίζεται ρητά στη συμφωνία, εφόσον οι διαπραγματεύσεις επιτρέπονται σε όλες τις διαδικασίες. Οι αναθέτουσες αρχές, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, σε διάφορες καταστάσεις όπου η ανοικτή ή η κλειστή διαδικασία χωρίς διαπραγμάτευση πιθανόν να μην καταλήγει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα των δημόσιων συμβάσεων. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλες διασφαλίσεις, με τις οποίες να καθίσταται βέβαιη η τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Με αυτόν τον τρόπο, θα παρέχεται μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στις αναθέτουσες αρχές για να αγοράζουν έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που προσαρμόζονται απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ταυτόχρονα, αναμένεται να αυξηθούν και οι διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς η αξιολόγηση έδειξε ότι οι συμβάσεις που ανατίθενται μέσω διαδικασίας με διαπραγμάτευση, με προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, έχουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό επιτυχίας διασυνοριακών συναλλαγών.

(16) Για τους ίδιους λόγους, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να είναι ελεύθερες να χρησιμοποιούν τον ανταγωνιστικό διάλογο. Η χρήση αυτής της διαδικασίας έχει αυξηθεί σημαντικά από την άποψη της αξίας των συμβάσεων τα τελευταία χρόνια. Έχει αποδειχθεί χρήσιμη σε περιπτώσεις που οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι σε θέση να ορίσουν τα μέσα που θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους ή να εκτιμήσουν τι μπορεί να προσφέρει η αγορά από την άποψη τεχνικών, χρηματοδοτικών ή νομικών λύσεων. Η κατάσταση αυτή μπορεί ιδίως να παρουσιαστεί όσον αφορά καινοτόμα έργα, την εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής ολοκληρωμένων μεταφορών, την υλοποίηση μεγάλων δικτύων πληροφορικής ή έργων που απαιτούν περίπλοκη και διαρθρωμένη χρηματοδότηση.

(17) Η έρευνα και η καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της οικολογικής και της κοινωνικής καινοτομίας, συγκαταλέγονται στους βασικούς μοχλούς της μελλοντικής ανάπτυξης και έχουν τοποθετηθεί στο επίκεντρο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να κάνουν τη βέλτιστη στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την ενθάρρυνση της καινοτομίας. Η αγορά καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των δημόσιων υπηρεσιών, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις. Συνεισφέρει στην επίτευξη της βέλτιστης οικονομικής απόδοσης για το δημόσιο χρήμα, καθώς και σε ευρύτερα οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την άποψη της δημιουργίας νέων ιδεών, της μετάφρασής τους σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, και κατά συνέπεια στην προώθηση αειφόρου οικονομικής ανάπτυξης. Η παρούσα οδηγία αναμένεται να συμβάλει στη διευκόλυνση των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας και να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της «Ένωσης καινοτομίας». Συνεπώς, θα πρέπει να προβλεφθεί μια ειδική διαδικασία δημόσιας σύμβασης η οποία να επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να καθιερώσουν μια μακροπρόθεσμη σύμπραξη καινοτομίας για την ανάπτυξη και την επακόλουθη αγορά νέων, καινοτόμων προϊόντων, έργων ή υπηρεσιών, εφόσον μπορούν να παραδοθούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων και με το συμφωνηθέν κόστος. Η σύμπραξη θα πρέπει να είναι δομημένη κατά τρόπο ώστε να μπορεί να παρέχει την απαραίτητη ζήτηση της αγοράς, παρέχοντας κίνητρα για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης χωρίς στεγανοποίηση της αγοράς.

(18) Λόγω των επιζήμιων επιπτώσεων για τον ανταγωνισμό, οι διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε άκρως εξαιρετικές περιστάσεις. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις που είτε η δημοσίευση είναι αδύνατη, για λόγους ανωτέρας βίας σύμφωνα με την υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι σαφές εξαρχής ότι η δημοσίευση δεν θα οδηγήσει σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό, μεταξύ άλλων και γιατί υπάρχει αντικειμενικά μόνο ένας οικονομικός φορέας που μπορεί να εκτελέσει τη σύμβαση. Μόνο οι καταστάσεις αντικειμενικής αποκλειστικότητας μπορούν να δικαιολογήσουν τη χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, εφόσον η κατάσταση της αποκλειστικότητας δεν δημιουργήθηκε από την ίδια την αναθέτουσα αρχή με στόχο τη μελλοντική διαδικασία δημόσιας σύμβασης, και εφόσον δεν υπάρχουν ικανοποιητικές επιλογές υποκατάστασης, των οποίων η διαθεσιμότητα θα πρέπει να αξιολογηθεί σε βάθος.

(19) Τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας μπορούν να απλοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό τη δημοσίευση προκηρύξεων και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να εξελιχθούν σε τυποποιημένα μέσα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επίσης εξοικονομεί χρόνο. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μείωση των ελάχιστων προθεσμιών όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μέσα, υπό τον όρο, ωστόσο, ότι οι προθεσμίες συμβιβάζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο διαβίβασης που προβλέπεται σε ενωσιακό επίπεδο. Συν τοις άλλοις, τα ηλεκτρονικά μέσα ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινωνίας που περιλαμβάνουν κατάλληλες λειτουργίες μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν κατά τις διαδικασίες των δημόσιων συμβάσεων.

(20) Έχει εμφανιστεί μια ισχυρή τάση προς τη συγκέντρωση της ζήτησης από τους δημόσιους αγοραστές στις αγορές δημόσιων συμβάσεων της Ένωσης, με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, συμπεριλαμβανομένων χαμηλότερων τιμών και κόστους συναλλαγής, καθώς και τη βελτίωση και την ενίσχυση του επαγγελματισμού στη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συγκέντρωσης των αγορών, είτε βάσει των εμπλεκόμενων αναθετουσών αρχών είτε βάσει του όγκου και της αξίας τους με την πάροδο του χρόνου. Ωστόσο, η συγκέντρωση και η κεντρική διαχείριση των αγορών θα πρέπει να υπόκειται σε προσεκτική παρακολούθηση, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική συγκέντρωση αγοραστικής δύναμης και οι αθέμιτες συμπράξεις, και να διαφυλαχθεί η διαφάνεια και ο ανταγωνισμός, καθώς και οι ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(21) Το εργαλείο των συμφωνιών-πλαισίων χρησιμοποιείται ευρέως και θεωρείται αποτελεσματική τεχνική σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό ως έχει. Εντούτοις, χρειάζεται να διευκρινιστούν ορισμένες έννοιες, και ιδίως οι προϋποθέσεις χρήσης μιας συμφωνίας-πλαισίου από τις αναθέτουσες αρχές που δεν συμμετέχουν σε αυτήν.

(22) Λαμβανομένης υπόψη της αποκτηθείσας πείρας, υπάρχει επίσης ανάγκη προσαρμογής των κανόνων που διέπουν τα δυναμικά συστήματα αγορών ώστε να επιτρέπουν στις αναθέτουσες αρχές να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητες τις οποίες προσφέρει το ανωτέρω εργαλείο. Τα συστήματα χρειάζεται να απλοποιηθούν, ιδίως μέσω της λειτουργίας τους υπό τη μορφή κλειστής διαδικασίας, με την οποία καταργείται η ανάγκη ενδεικτικών προσφορών, που έχουν προσδιοριστεί ως μία από τις σημαντικότερες επιβαρύνσεις που σχετίζονται με τα εν λόγω συστήματα. Έτσι, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας υποβάλλει αίτηση συμμετοχής και πληροί τα κριτήρια επιλογής θα πρέπει να επιτρέπεται να λάβει μέρος στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διεξάγονται μέσω του δυναμικού συστήματος αγορών. Αυτή η τεχνική αγορών επιτρέπει στις αναθέτουσες αρχές να έχουν στη διάθεσή τους ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα προσφορών και, συνεπώς, να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των δημόσιων πόρων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό.

(23) Επιπλέον, αναπτύσσονται συνεχώς νέες ηλεκτρονικές τεχνικές αγορών, όπως είναι οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι. Συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και στον εξορθολογισμό των δημόσιων προμηθειών, ιδίως με την εξοικονόμηση χρόνου και κόστους που συνεπάγεται η χρήση τους. Εντούτοις, θα πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της χρήσης των νέων τεχνικών με τους κανόνες της παρούσας οδηγίας και με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, εάν εκτελείται νέος διαγωνισμός για την εφαρμογή συμφωνίας-πλαισίου ή εάν χρησιμοποιείται ένα δυναμικό σύστημα αγορών και εφόσον παρέχονται ικανοποιητικές εγγυήσεις σχετικά με τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και της προβλεψιμότητας, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν διαγωνισμούς σχετικά με ειδικές αγορές βάσει ηλεκτρονικών καταλόγων που έχουν διαβιβαστεί προηγουμένως. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων σχετικά με τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να αποφεύγουν την επιβολή αδικαιολόγητων εμποδίων στην πρόσβαση των οικονομικών φορέων σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων στις οποίες οι προσφορές πρέπει να προσκομίζονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων και οι οποίες εγγυώνται τη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης.

(24) Οι τεχνικές κεντρικών προμηθειών χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην πλειονότητα των κρατών μελών. Οι κεντρικές αρχές προμηθειών είναι επιφορτισμένες με την πραγματοποίηση αγορών ή τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων/συμφωνιών-πλαισίων που προορίζονται για άλλες αναθέτουσες αρχές. Οι τεχνικές αυτές παρέχουν τη δυνατότητα, λόγω του μεγάλου όγκου των αγοραζόμενων ποσοτήτων, διεύρυνσης του ανταγωνισμού και ενίσχυσης του επαγγελματισμού των δημόσιων προμηθειών. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί ένας ορισμός της κεντρικής αρχής προμηθειών αποκλειστικά για τις αναθέτουσες αρχές από την Ένωση, ο οποίος δεν θα αποτρέπει τη συνέχιση λιγότερο θεσμοθετημένων και συστηματικών κοινών αγορών ή την καθιερωμένη πρακτική της προσφυγής σε παρόχους υπηρεσιών που προετοιμάζουν και διαχειρίζονται διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό μιας αναθέτουσας αρχής. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες για την κατανομή της ευθύνης τήρησης των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας, καθώς και για την περίπτωση διορθωτικών μέτρων, μεταξύ της κεντρικής αρχής προμηθειών και των αναθετουσών αρχών που πραγματοποιούν αγορές από την κεντρική αρχή προμηθειών ή μέσω αυτής. Σε περίπτωση που η δεύτερη έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης των δημόσιων συμβάσεων, θα πρέπει επίσης να έχει την άμεση και αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα των διαδικασιών. Σε περίπτωση που μια αναθέτουσα αρχή εκτελεί ορισμένα τμήματα της διαδικασίας, για παράδειγμα την εκ νέου διεξαγωγή διαγωνισμού στο πλαίσιο μιας συμφωνίας-πλαισίου ή την ανάθεση μεμονωμένων συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, θα πρέπει να συνεχίσει να φέρει την ευθύνη για τα στάδια που εκτελεί.

(25) Τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για την υποστήριξη πρακτικών και εργαλείων κεντρικών προμηθειών, λόγω της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων που προσφέρουν, καθώς και ελαχιστοποίησης των δαπανών πληροφόρησης και συναλλαγών. Συνεπώς, σε πρώτο στάδιο, η χρήση των εν λόγω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τις κεντρικές αρχές προμηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διευκολυνθεί η εφαρμογή συγκλινουσών πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να εισαχθεί γενική υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, μετά την πάροδο μιας διετούς μεταβατικής περιόδου.

(26) Η από κοινού ανάθεση δημόσιων συμβάσεων από αναθέτουσες αρχές διαφορετικών κρατών μελών αντιμετωπίζει επί του παρόντος ορισμένες νομικές δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά τις συγκρούσεις εθνικών νομοθεσιών. Παρά το γεγονός ότι η οδηγία 2004/18/ΕΚ επέτρεψε σιωπηρά τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες συμβάσεις, στην πράξη αρκετά εθνικά νομικά συστήματα έχουν καταστήσει τις εν λόγω συμβάσεις, ρητά ή σιωπηρά, αδύνατες ή μη προσφέρουσες ασφάλεια δικαίου. Οι αναθέτουσες αρχές διαφόρων κρατών μελών ενδέχεται να ενδιαφέρονται να συνεργαστούν και να αναθέσουν από κοινού δημόσιες συμβάσεις, ώστε να αντλήσουν τα μέγιστα οφέλη από τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας και τον διαμοιρασμό των κινδύνων και των ωφελειών, μεταξύ άλλων και για καινοτόμα έργα που εμπεριέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που μπορεί ευλόγως να αναλάβει μια αναθέτουσα αρχή μεμονωμένα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι κανόνες σχετικά με τις διασυνοριακές από κοινού δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ των αναθετουσών αρχών σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές διαφορετικών κρατών μελών ενδέχεται να συγκροτούν κοινούς νομικούς φορείς, οι οποίοι ιδρύονται δυνάμει της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για την εν λόγω μορφή από κοινού δημόσιων συμβάσεων.

(27) Οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από τους αγοραστές του Δημοσίου θα πρέπει να επιτρέπουν το άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή προσφορών που αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των τεχνικών λύσεων, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ικανοποιητικό επίπεδο ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο τεχνητός περιορισμός του ανταγωνισμού μέσω απαιτήσεων που ευνοούν έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, αντικατοπτρίζοντας βασικά χαρακτηριστικά των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που παρέχονται συνήθως από τον εν λόγω οικονομικό φορέα. Η κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών ως προς τις λειτουργικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις εκτέλεσης επιτρέπει εν γένει την επίτευξη του ανωτέρω στόχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ευνοεί την καινοτομία. Σε περίπτωση αναφοράς στο ευρωπαϊκό πρότυπο ή, ελλείψει αυτού, στο εθνικό πρότυπο, πρέπει να εξετάζονται από τις αναθέτουσες αρχές προσφορές βασιζόμενες σε άλλες ισοδύναμες λύσεις. Προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω ισοδυναμία, ενδέχεται να απαιτείται από τους προσφέροντες να παρέχουν στοιχεία επαληθευμένα από τρίτο μέρος· ωστόσο, θα πρέπει επίσης να επιτρέπονται τυχόν άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα, όπως ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών, ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών.

(28) Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να αγοράσουν έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες με συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι σε θέση να αναφέρουν συγκεκριμένα σήματα, όπως το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα, τα (πολυ)εθνικά οικολογικά σήματα ή οποιοδήποτε άλλο σήμα, με την προϋπόθεση ότι οι απαιτήσεις για την απόκτηση του σήματος συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως είναι η περιγραφή του προϊόντος και η παρουσίασή του, συμπεριλαμβανομένων και των απαιτήσεων σχετικά με τη συσκευασία. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εν λόγω απαιτήσεις να αναπτύσσονται και να υιοθετούνται βάσει αντικειμενικά επαληθεύσιμων κριτηρίων, μέσω μιας διαδικασίας στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι κρατικοί οργανισμοί, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς ή οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, και το σήμα να είναι προσιτό και διαθέσιμο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(29) Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι αναθέτουσες αρχές είναι αναγκαίο να καθορίζουν τεχνικές προδιαγραφές, προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, εκτός από δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

(30) Προκειμένου να ευνοηθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά δημόσιων συμβάσεων, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να υποδιαιρούν τις συμβάσεις σε τμήματα, και να υποχρεούνται να αναφέρουν τους λόγους σε περίπτωση που δεν ενεργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Σε περίπτωση που οι συμβάσεις υποδιαιρούνται σε τμήματα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, παραδείγματος χάρη για να διατηρήσουν τον ανταγωνισμό ή να διασφαλίσουν την ασφάλεια εφοδιασμού, να περιορίσουν τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά ένας οικονομικός φορέας· μπορούν επίσης να περιορίσουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα.

(31) Οι υπερβολικά αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα συχνά αποτελούν αδικαιολόγητο εμπόδιο στη συμμετοχή ΜΜΕ στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στις αναθέτουσες αρχές να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών που να υπερβαίνει το τριπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Ωστόσο, σε δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, μπορούν να εφαρμόζονται υψηλότερες απαιτήσεις. Οι εν λόγω περιστάσεις μπορεί να σχετίζονται με τους υψηλούς κινδύνους που συνεπάγεται η εκτέλεση της σύμβασης ή με το γεγονός ότι η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της είναι κρίσιμης σημασίας, παραδείγματος χάρη γιατί αποτελεί απαραίτητη προκαταρκτική προϋπόθεση για την εκτέλεση άλλων συμβάσεων.

(32) Πολλοί οικονομικοί φορείς, μεταξύ αυτών και οι ΜΜΕ, θεωρούν ότι ένα σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή τους σε δημόσιες συμβάσεις είναι ο διοικητικός φόρτος που απορρέει από την ανάγκη προσκόμισης σημαντικού αριθμού πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων που σχετίζονται με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής. Ο περιορισμός των εν λόγω απαιτήσεων, για παράδειγμα μέσω υπεύθυνων δηλώσεων, μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία, προς όφελος τόσο των αναθετουσών αρχών όσο και των οικονομικών φορέων. Ο προσφέρων στον οποίο έχει αποφασιστεί να ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει, ωστόσο, να υποχρεούται να παράσχει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να συνάπτουν συμβάσεις με προσφέροντες που δεν είναι σε θέση να το πράξουν. Περαιτέρω απλοποίηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω τυποποιημένων εγγράφων, όπως το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων, που πρέπει να αναγνωριστεί από όλες τις αναθέτουσες αρχές και να προωθηθεί ευρέως μεταξύ των οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, για τις οποίες μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση του διοικητικού φόρτου.

(33) Η Επιτροπή παρέχει και διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό σύστημα – το e-Certis, το οποίο ενημερώνεται και επαληθεύεται σε εθελοντική βάση από τις εθνικές αρχές. Σκοπός του e-Certis είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πιστοποιητικών και άλλων αποδεικτικών εγγράφων που απαιτούνται συχνά από τις αναθέτουσες αρχές. Η πείρα που αποκομίστηκε μέχρι στιγμής δείχνει ότι η εθελοντική ενημέρωση και επαλήθευση δεν είναι επαρκής ώστε να διασφαλιστεί ότι το e-Certis μπορεί να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό του για την απλοποίηση και τη διευκόλυνση των ανταλλαγών εγγράφων προς όφελος ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επομένως, σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η διατήρησή του· σε μεταγενέστερο στάδιο, η προσφυγή στο e-Certis θα γίνει υποχρεωτική.

(34) Οι δημόσιες συμβάσεις δεν θα πρέπει να ανατίθενται σε οικονομικούς φορείς που έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση ή που έχουν κριθεί ένοχοι δωροδοκίας, απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η μη πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει επίσης να τιμωρείται με υποχρεωτικό αποκλεισμό στο επίπεδο της Ένωσης. Επιπλέον, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν υποψηφίους ή προσφέροντες λόγω παραβάσεων περιβαλλοντικών ή κοινωνικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των κανόνων σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες, ή άλλων μορφών σοβαρών επαγγελματικών παραπτωμάτων, όπως είναι οι παραβιάσεις των κανόνων περί ανταγωνισμού ή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

(35) Θα πρέπει, ωστόσο, να επιτρέπεται η δυνατότητα των οικονομικών φορέων να υιοθετούν μέτρα συμμόρφωσης με στόχο τη διόρθωση των συνεπειών τυχόν ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων και την αποτελεσματική πρόληψη περαιτέρω περιπτώσεων παράνομης συμπεριφοράς. Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να συνίστανται ιδίως σε μέτρα προσωπικού και οργάνωσης, όπως είναι η διακοπή όλων των δεσμών με πρόσωπα ή οργανισμούς που εμπλέκονται στην παράνομη συμπεριφορά, κατάλληλα μέτρα αναδιοργάνωσης προσωπικού, η εφαρμογή συστημάτων υποβολής εκθέσεων και ελέγχου, η δημιουργία μιας δομής εσωτερικού ελέγχου για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και η έγκριση εσωτερικών κανόνων ευθύνης και αποζημίωσης. Σε περίπτωση που τα εν λόγω μέτρα προσφέρουν επαρκείς εγγυήσεις, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν θα πρέπει πλέον να αποκλείεται για αυτούς τους λόγους. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από τις αναθέτουσες αρχές να εξετάζουν τα μέτρα συμμόρφωσης που έχουν λάβει με σκοπό την πιθανή συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας σύμβασης.

(36) Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να απαιτούν την εφαρμογή μέτρων ή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση μιας δημόσιας σύμβασης. Τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανεξαρτήτως της καταγραφής τους σύμφωνα με τις πράξεις της Ένωσης, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)[19], μπορούν να καταδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του οικονομικού φορέα να εκτελέσει τη σύμβαση. Η περιγραφή, από πλευράς του οικονομικού φορέα, των μέτρων που εφαρμόζει ώστε να διασφαλίσει ταυτόσημο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, θα πρέπει να γίνεται δεκτή ως εναλλακτικό αποδεικτικό μέσο αντίστοιχο των καταγεγραμμένων συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω καταγεγραμμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ή δεν έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει την εν λόγω πρόσβαση εντός των σχετικών προθεσμιών.

(37) Η ανάθεση της σύμβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας, της αποφυγής των διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. Τα ανωτέρω κριτήρια θα πρέπει να εγγυώνται την αξιολόγηση των προσφορών υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού, και επίσης, σε περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν έργα υψηλής ποιότητας, την αγορά προμηθειών και υπηρεσιών που είναι οι πλέον κατάλληλες για τις ανάγκες τους, για παράδειγμα όταν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης περιλαμβάνουν παράγοντες συνδεόμενους με τη διαδικασία παραγωγής. Κατά συνέπεια, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν να καθορίζουν ως κριτήρια ανάθεσης είτε «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» είτε «το χαμηλότερο κόστος», λαμβάνοντας υπόψη ότι στη δεύτερη περίπτωση έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τα κατάλληλα ποιοτικά πρότυπα μέσω τεχνικών προδιαγραφών ή μέσω των όρων εκτέλεσης της σύμβασης.

(38) Όταν οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν να αναθέσουν τη σύμβαση στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, πρέπει να καθορίζουν τα κριτήρια ανάθεσης βάσει των οποίων θα αξιολογήσουν τις προσφορές, προκειμένου να προσδιορίσουν εκείνη που παρουσιάζει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής. Ο καθορισμός αυτών των κριτηρίων είναι συνάρτηση του αντικειμένου της σύμβασης, αφού τα κριτήρια αυτά πρέπει να επιτρέπουν την αξιολόγηση του επιπέδου επίδοσης που παρουσιάζεται από κάθε προσφορά σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, όπως αυτό ορίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και τη μέτρηση της σχέσης ποιότητας/τιμής κάθε προσφοράς. Επιπλέον, τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης δεν θα πρέπει να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία επιλογής και θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δυνατότητα πραγματικού ανταγωνισμού και να συνοδεύονται από απαιτήσεις που επιτρέπουν να εξακριβώνονται πραγματικά οι πληροφορίες που παρέχονται από τους προσφέροντες.

(39) Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό των δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για διατηρήσιμη ανάπτυξη. Εντούτοις, δεδομένων των αξιοσημείωτων διαφορών μεταξύ μεμονωμένων τομέων και αγορών, δεν θα ήταν σκόπιμος ο καθορισμός γενικών υποχρεωτικών απαιτήσεων για δημόσιες συμβάσεις στον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της καινοτομίας. Η νομοθεσία της Ένωσης έχει ήδη ορίσει υποχρεωτικές απαιτήσεις σύναψης δημόσιων συμβάσεων για την επίτευξη ειδικών στόχων στους τομείς των οχημάτων οδικών μεταφορών (οδηγία 2009/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών[20]) και του εξοπλισμού γραφείου (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 106/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου[21]). Συν τοις άλλοις, έχει προχωρήσει σημαντικά ο καθορισμός κοινών μεθοδολογιών για την κοστολόγηση κύκλου ζωής. Κρίνεται, επομένως, σκόπιμο να διατηρηθεί αυτή η κατεύθυνση, με την οποία ο ορισμός υποχρεωτικών σκοπών και στόχων εναπόκειται σε νομοθετικές πράξεις για συγκεκριμένους τομείς, ανάλογα με τις συγκεκριμένες κυρίαρχες πολιτικές και τις προϋποθέσεις στον σχετικό τομέα, και να προωθηθεί η ανάπτυξη και η χρήση ευρωπαϊκών προσεγγίσεων της κοστολόγησης διάρκειας ζωής, ως περαιτέρω ενίσχυση για τη χρήση των δημόσιων συμβάσεων προς στήριξη της διατηρήσιμης ανάπτυξης.

(40) Τα εν λόγω ειδικά μέτρα για κάθε τομέα πρέπει να συμπληρωθούν από μια προσαρμογή των οδηγιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, με την οποία να εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιες αρχές να προωθούν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στις στρατηγικές προμηθειών τους. Συνεπώς, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προσδιορίζουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και το χαμηλότερο κόστος χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους διάρκειας ζωής, υπό την προϋπόθεση ότι η μεθοδολογία που πρόκειται να χρησιμοποιείται καθορίζεται με αντικειμενικό τρόπο που δεν δημιουργεί διακρίσεις και έχουν πρόσβαση σε αυτή όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έννοια του κόστους διάρκειας ζωής περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, τόσο τις εσωτερικές δαπάνες (όπως είναι οι δαπάνες ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης, συντήρησης και διάθεσης στο τέλος του κύκλου ζωής) όσο και τις εξωτερικές δαπάνες, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποτιμηθούν χρηματικά και να υπόκεινται σε παρακολούθηση. Θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινές μεθοδολογίες σε επίπεδο Ένωσης για τον υπολογισμό του κόστους διάρκειας ζωής για ειδικές κατηγορίες προμηθειών ή υπηρεσιών· όποτε χρησιμοποιείται τέτοια μεθοδολογία, η χρήση της θα πρέπει να καθίσταται υποχρεωτική.

(41) Επιπλέον, στις τεχνικές προδιαγραφές και στα κριτήρια ανάθεσης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να μπορούν να αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής, έναν συγκεκριμένο τρόπο παροχής υπηρεσιών ή μια συγκεκριμένη διαδικασία για οποιοδήποτε άλλο στάδιο του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι συνδέονται με το αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης. Για την καλύτερη ενσωμάτωση κοινωνικών παραμέτρων στις δημόσιες συμβάσεις, μπορεί επίσης να επιτρέπεται στους αγοραστές να περιλαμβάνουν, στο κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, χαρακτηριστικά που αφορούν τις συνθήκες εργασίας των ατόμων που συμμετέχουν άμεσα στη συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά μπορούν να αφορούν μόνο την προστασία της υγείας του προσωπικού που συμμετέχει στη διαδικασία παραγωγής ή τη διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μειονεκτούντων ατόμων ή μελών ευάλωτων ομάδων μεταξύ των ατόμων στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες. Οποιαδήποτε κριτήρια ανάθεσης περιλαμβάνουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά θα πρέπει να περιορίζονται, σε κάθε περίπτωση, στα χαρακτηριστικά που έχουν άμεσες συνέπειες για τα μέλη του προσωπικού στο περιβάλλον εργασίας τους. Θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών[22] και κατά τρόπο που δεν δημιουργεί άμεσες ή έμμεσες διακρίσεις εις βάρος των οικονομικών φορέων από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία ή σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η Ένωση. Για τις συμβάσεις υπηρεσιών και για τις συμβάσεις που σχετίζονται με τον σχεδιασμό έργων, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ως κριτήριο ανάθεσης την οργάνωση, τα προσόντα και την πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σχετικής σύμβασης, καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της εκτέλεσης της σύμβασης και, ως αποτέλεσμα, την οικονομική αξία της προσφοράς.

(42) Οι προσφορές που φαίνονται αφύσικα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τις προμήθειες ή τις υπηρεσίες ενδέχεται να βασίζονται σε τεχνικά, οικονομικά ή νομικά αβάσιμες παραδοχές ή πρακτικές. Προκειμένου να αποτρέψουν πιθανά μειονεκτήματα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει να υποχρεούνται να ζητήσουν μια εξήγηση για την τιμή που χρεώνεται, σε περίπτωση που η προσφορά είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τις τιμές που ζητούν άλλοι προσφέροντες. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν μπορεί να παράσχει ικανοποιητική εξήγηση, η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να δικαιούται να απορρίψει την προσφορά. Η απόρριψη θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε περιπτώσεις όπου η αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι η ασυνήθιστα χαμηλή τιμή που χρεώνεται είναι αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με την υποχρεωτική νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς του κοινωνικού, εργατικού ή περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς εργατικού δικαίου.

(43) Οι όροι εκτέλεσης μιας σύμβασης συνάδουν με την παρούσα οδηγία, εφόσον δεν εισάγουν άμεσα ή έμμεσα διακρίσεις, σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και αναγγέλλονται στη διακήρυξη διαγωνισμού, στην προκαταρκτική διακήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο για την προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης. Μπορούν, ιδίως, να έχουν ως αντικείμενο την ενθάρρυνση της επιτόπιας επαγγελματικής κατάρτισης, την απασχόληση ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες ένταξης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την προστασία του περιβάλλοντος ή την ορθή μεταχείριση των ζώων. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι – ισχύουσες για την εκτέλεση της σύμβασης – υποχρεώσεις πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων ή ανάληψης δραστηριοτήτων κατάρτισης για τους ανέργους ή τους νέους, ουσιαστικής τήρησης των θεμελιωδών συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), ακόμη και αν οι εν λόγω συμβάσεις δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, καθώς και πρόσληψης ενός αριθμού μειονεκτούντων ατόμων που υπερβαίνει εκείνον που επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία.

(44) Οι νόμοι, οι ρυθμίσεις και οι συλλογικές συμβάσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης, που ισχύουν σε θέματα συνθηκών εργασίας και ασφάλειας στην εργασία, εφαρμόζονται κατά την εκτέλεση δημόσιας σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί, καθώς και η εφαρμογή τους, συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης. Στις διασυνοριακές περιπτώσεις, όπου οι εργαζόμενοι ενός κράτους μέλους παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος για την υλοποίηση μιας δημόσιας σύμβασης, η οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1996, σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών[23] αναφέρει τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται στη χώρα υποδοχής όσον αφορά αυτούς τους αποσπασμένους εργαζομένους. Εάν το εθνικό δίκαιο περιέχει διατάξεις προς τον σκοπό αυτόν, η μη τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων μπορεί να θεωρηθεί σοβαρό παράπτωμα από πλευράς του οικείου οικονομικού φορέα, δυνάμενο να επιφέρει τον αποκλεισμό του εν λόγω οικονομικού φορέα από τη διαδικασία σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης.

(45) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες, για τυχόν τροποποιήσεις μιας σύμβασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, απαιτείται νέα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέα διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης απαιτείται σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών στην αρχική σύμβαση, και ιδίως στο πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εν λόγω αλλαγές αποτελούν ένδειξη της πρόθεσης των συμβαλλομένων να επαναδιαπραγματευτούν ουσιώδεις όρους ή προϋποθέσεις της σχετικής σύμβασης. Αυτό συμβαίνει, ιδίως, σε περίπτωση που οι τροποποιημένες προϋποθέσεις θα επηρέαζαν το αποτέλεσμα της διαδικασίας, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής διαδικασίας.

(46) Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν εξαιρετικές περιστάσεις τις οποίες ήταν αδύνατον να προβλέψουν όταν ανέθεταν τη σύμβαση. Σε αυτή την περίπτωση, χρειάζεται ένας βαθμός ευελιξίας για την προσαρμογή της σύμβασης στις εν λόγω περιστάσεις, χωρίς νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης. Η έννοια των απρόβλεπτων περιστάσεων αναφέρεται σε περιστάσεις που δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, παρά την ευλόγως επιμελή προετοιμασία της αρχικής ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα μέσα, τη φύση και τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου έργου, τις ορθές πρακτικές στον σχετικό τομέα και την ανάγκη διασφάλισης της κατάλληλης σχέσης μεταξύ των πόρων που δαπανώνται για την προετοιμασία της ανάθεσης και της προβλεπόμενης αξίας της. Εντούτοις, αυτό δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση έχει ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της φύσης της συνολικής δημόσιας σύμβασης, για παράδειγμα μέσω της αντικατάστασης των έργων, των προμηθειών και των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν με κάτι διαφορετικό ή μέσω της θεμελιώδους αλλαγής του είδους της δημόσιας σύμβασης, δεδομένου ότι, σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί να υποτεθεί ότι θα επηρεαστεί το αποτέλεσμα.

(47) Σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ο ανάδοχος δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον οικονομικό φορέα, χωρίς να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για τη σύμβαση. Ωστόσο, ο ανάδοχος που εκτελεί τη σύμβαση μπορεί να υποστεί ορισμένες διαρθρωτικές αλλαγές κατά την εκτέλεση της σύμβασης, όπως καθαρά εσωτερική αναδιοργάνωση, συγχωνεύσεις και εξαγορές ή και διαδικασία αφερεγγυότητας. Οι εν λόγω διαρθρωτικές αλλαγές δεν θα πρέπει να συνεπάγονται αυτομάτως απαίτηση έναρξης νέων διαδικασιών ανάθεσης για όλες τις δημόσιες συμβάσεις τις οποίες εκτελεί η σχετική επιχείρηση.

(48) Οι αναθέτουσες αρχές θα πρέπει, στις ίδιες τις μεμονωμένες συμβάσεις, να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν τροποποιήσεις σε μια σύμβαση μέσω ρητρών αναθεώρησης, αλλά οι εν λόγω ρήτρες δεν θα πρέπει να τους παρέχουν απεριόριστη διακριτική ευχέρεια. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζει ως ποιον βαθμό μπορούν να προβλέπονται τροποποιήσεις στην αρχική σύμβαση.

(49) Η αξιολόγηση έδειξε ότι τα κράτη μέλη δεν παρακολουθούν με συνέπεια και συστηματικότητα την εφαρμογή και τη λειτουργία των κανόνων σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις. Το γεγονός αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων που απορρέουν από τις εν λόγω οδηγίες, με αποτέλεσμα υψηλό κόστος και αβεβαιότητα. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ορίσει έναν εθνικό κεντρικό φορέα που επεξεργάζεται ζητήματα δημόσιων συμβάσεων, αλλά τα καθήκοντα που ανατίθενται στους εν λόγω φορείς ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Η καθιέρωση σαφέστερων, πιο συνεκτικών και αυθεντικών μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου θα αυξήσει τις υφιστάμενες γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, θα βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τις αναθέτουσες αρχές, και θα συντελέσει στην επικράτηση ίσων όρων ανταγωνισμού. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να ενεργήσουν ως εργαλεία εντοπισμού και έγκαιρης επίλυσης προβλημάτων, ιδίως όσον αφορά έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ένωση, καθώς και να συμβάλουν στον προσδιορισμό διαρθρωτικών ελλείψεων. Συγκεκριμένα, υπάρχει έντονη ανάγκη συντονισμού των εν λόγω μηχανισμών για τη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής, του ελέγχου και της παρακολούθησης της πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και της συστηματικής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, σε ολόκληρη την Ένωση.

(50) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν μια ενιαία εθνική αρχή που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση, την υλοποίηση και τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων. Το εν λόγω κεντρικό όργανο θα πρέπει να λαμβάνει έγκαιρη και άμεση πληροφόρηση, ιδίως όσον αφορά τα διάφορα προβλήματα που επηρεάζουν την εφαρμογή της νομοθεσίας περί δημόσιων συμβάσεων. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει άμεση ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της πολιτικής και τις ενδεχόμενες αδυναμίες της εθνικής νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της, συνεισφέροντας έτσι στον άμεσο προσδιορισμό λύσεων. Προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η διαφθορά και η απάτη, αυτό το κεντρικό όργανο και το ευρύ κοινό θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να εξετάζουν τα κείμενα των συμβάσεων που έχουν συναφθεί. Επομένως, οι συμβάσεις υψηλής αξίας θα πρέπει να διαβιβάζονται στο εποπτικό όργανο και οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα έγγραφα αυτά, στον βαθμό που δεν θίγονται νόμιμα δημόσια ή ιδιωτικά συμφέροντα.

(51) Ενδέχεται να μην έχουν όλες οι αναθέτουσες αρχές την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη για να χειριστούν περίπλοκες συμβάσεις από οικονομική ή τεχνική άποψη. Γι’ αυτόν τον λόγο, η κατάλληλη επαγγελματική υποστήριξη θα ήταν ένα αποτελεσματικό συμπλήρωμα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης και ελέγχου. Αφενός, ο εν λόγω στόχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω εργαλείων ανταλλαγής γνώσεων (κέντρων γνώσεων), που προσφέρουν τεχνική υποστήριξη σε αναθέτουσες αρχές· αφετέρου, οι επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων και οι ΜΜΕ, θα πρέπει να επωφελούνται από διοικητική υποστήριξη, ιδίως σε περίπτωση συμμετοχής τους σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακή βάση.

(52) Οι δομές ή οι μηχανισμοί παρακολούθησης, εποπτείας και υποστήριξης υπάρχουν ήδη σε εθνικό επίπεδο και μπορούν φυσικά να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της παρακολούθησης, της υλοποίησης και του ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων, καθώς για την παροχή της απαιτούμενης υποστήριξης σε αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς.

(53) Η αποτελεσματική συνεργασία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση συνεπών συμβουλών και πρακτικών σε κάθε κράτος μέλος και σε ολόκληρη την Ένωση. Οι φορείς που έχουν οριστεί για την παρακολούθηση, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να συνεργάζονται μεταξύ τους· στο ίδιο πλαίσιο, η εθνική αρχή που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να ενεργεί ως το προτιμώμενο σημείο επαφής με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για τους σκοπούς συλλογής δεδομένων, ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων.

(54) Με στόχο την προσαρμογή στις ταχείες τεχνικές, οικονομικές και κανονιστικές εξελίξεις, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της παρούσας οδηγίας. Πράγματι, λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τις διεθνείς συμφωνίες, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει την εξουσία να τροποποιεί τις τεχνικές διαδικασίες για τις μεθόδους υπολογισμού που αφορούν τα κατώτατα όρια, καθώς και να αναθεωρεί τακτικά τα εν λόγω κατώτατα όρια και να προσαρμόζει τα παραρτήματα V και XI· οι κατάλογοι των κεντρικών κυβερνητικών αρχών υπόκεινται συχνά σε μεταβολή, λόγω διοικητικών αλλαγών σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω αλλαγές κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία πρέπει να έχει την εξουσία προσαρμογής του παραρτήματος Ι· οι αναφορές στην ονοματολογία CPV (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) μπορεί να υποστούν κανονιστικές αλλαγές σε επίπεδο ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο κείμενο της παρούσας οδηγίας· οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των συσκευών για την ηλεκτρονική παραλαβή θα πρέπει να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες· είναι επίσης αναγκαίο να διαθέτει η Επιτροπή την εξουσία να καταρτίζει υποχρεωτικά τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των τεχνικών μορφοτύπων, των διαδικασιών και της αποστολής μηνυμάτων σε διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων που διεκπεραιώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις διοικητικές ανάγκες· τέλος, το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις διοικητικές ανάγκες και τις κανονιστικές αλλαγές, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ· ο κατάλογος των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν κοινές μεθοδολογίες για τον υπολογισμό του κόστους διάρκειας ζωής θα πρέπει να προσαρμόζεται ταχέως, προκειμένου να ενσωματώνονται τα μέτρα που εγκρίνονται ανά τομέα. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναγκών, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να επικαιροποιεί τον κατάλογο των νομοθετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των μεθοδολογιών προσδιορισμού του κόστους διάρκειας ζωής.

(55) Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις – και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων – κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(56) Προκειμένου να διασφαλιστούν ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την κατάρτιση των τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση των προκηρύξεων, του τυποποιημένου εντύπου για το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων και του κοινού πρότυπου εγγράφου που πρόκειται να χρησιμοποιείται από τα όργανα εποπτείας για την κατάρτιση της έκθεσης εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή[24]. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται η συμβουλευτική διαδικασία για την έκδοση των εν λόγω εκτελεστικών πράξεων, οι οποίες δεν έχουν επιπτώσεις ούτε από δημοσιονομική άποψη ούτε στη φύση και το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία. Αντιθέτως, οι εν λόγω πράξεις χαρακτηρίζονται από έναν καθαρά διοικητικό σκοπό και εξυπηρετούν τη διευκόλυνση της εφαρμογής των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

(57) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή ο συντονισμός των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που εφαρμόζονται σε ορισμένες διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και δύναται, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(58) Επομένως, θα πρέπει να καταργηθεί η οδηγία 2004/18/EΚ.

(59) Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής για τα επεξηγηματικά έγγραφα της [ημερομηνία], τα κράτη μέλη έχουν δεσμευθεί να συνοδεύεται, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα που επεξηγούν τη σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Αναφορικά με την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί δικαιολογημένη τη διαβίβαση των εγγράφων αυτών,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Τμήμα 1: Αντικείμενο και ορισμοί

Άρθρο 1: Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Μικτές συμβάσεις

Τμήμα 2: Κατώτατα όρια

Άρθρο 4: Ποσά των κατώτατων ορίων

Άρθρο 5: Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της δημόσιας σύμβασης

Άρθρο 6: Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων

Τμήμα 3: Εξαιρέσεις

Άρθρο 7: Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Άρθρο 8: Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Άρθρο 9: Συμβάσεις που συνάπτονται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Άρθρο 10: Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 11: Σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών

Τμήμα 4: Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 12: Συμβάσεις που επιδοτούνται από τις αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 13: Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

Άρθρο 14: Άμυνα και ασφάλεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Γενικοί κανόνες

Άρθρο 15: Αρχές σύναψης δημόσιων συμβάσεων

Άρθρο 16: Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 17: Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

Άρθρο 18: Εμπιστευτικότητα

Άρθρο 19: Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

Άρθρο 20: Ονοματολογίες

Άρθρο 21: Συγκρούσεις συμφερόντων

Άρθρο 22: Παράνομη συμπεριφορά

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ: ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Διαδικασίες

Άρθρο 23: Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και άλλες διεθνείς συμφωνίες

Άρθρο 24: Επιλογή διαδικασιών

Άρθρο 25: Ανοικτή διαδικασία

Άρθρο 26: Κλειστή διαδικασία

Άρθρο 27: Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

Άρθρο 28: Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 29: Σύμπραξη καινοτομίας

Άρθρο 30: Χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Τεχνικές και εργαλεία για τη σύναψη ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών δημόσιων συμβάσεων

Άρθρο 31: Συμφωνίες-πλαίσια

Άρθρο 32: Δυναμικά συστήματα αγορών

Άρθρο 33: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

Άρθρο 34: Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

Άρθρο 35: Δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών και κεντρικές αρχές προμηθειών

Άρθρο 36: Δραστηριότητες επικουρικών προμηθειών

Άρθρο 37: Περιστασιακή σύναψη από κοινού δημόσιων συμβάσεων

Άρθρο 38: Από κοινού δημόσιες συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: Διεξαγωγή της διαδικασίας

Τμήμα 1: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Άρθρο 39: Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

Άρθρο 40: Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 41: Σήματα

Άρθρο 42: Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 43: Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 44: Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

Άρθρο 45: Καθορισμός προθεσμιών

Τμήμα 2: Δημοσιότητα και διαφάνεια

Άρθρο 46: Προκαταρκτικές διακηρύξεις

Άρθρο 47: Διακηρύξεις διαγωνισμού

Άρθρο 48: Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

Άρθρο 49: Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των διακηρύξεων και των γνωστοποιήσεων

Άρθρο 50: Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Άρθρο 51: Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης

Άρθρο 52: Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στον διάλογο· προσκλήσεις επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος

Άρθρο 53: Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

Τμήμα 3: Επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 54: Γενικές αρχές

Ενότητα 1: Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 55: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 56: Κριτήρια επιλογής

Άρθρο 57: Υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα αποδεικτικά μέσα

Άρθρο 58: Επιγραμμικά αποθετήρια πιστοποιητικών (e-Certis)

Άρθρο 59: Ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων

Άρθρο 60: Πιστοποιητικά

Άρθρο 61: Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 62: Στήριξη στις δυνατότητες άλλων φορέων

Άρθρο 63: Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

Ενότητα 2: Περιορισμός του αριθμού των υποψηφίων, των προσφορών και των λύσεων

Άρθρο 64: Περιορισμός του αριθμού των προεπιλεγμένων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν

Άρθρο 65: Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων

Ενότητα 3: Ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 66: Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 67: Κοστολόγηση κύκλου ζωής

Άρθρο 68: Κωλύματα στην ανάθεση

Άρθρο 69: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Εκτέλεση της σύμβασης

Άρθρο 70: Όροι εκτέλεσης των συμβάσεων

Άρθρο 71: Υπεργολαβία

Άρθρο 72: Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

Άρθρο 73: Λύση συμβάσεων

ΤΙτλος III: ΕιδικΑ καθεστΩτα δημΟσιων συμβΑσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 74: Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 75: Δημοσίευση προκηρύξεων

Άρθρο 76: Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

Κεφάλαιο ΙΙ: Κανόνες που διέπουν τους διαγωνισμούς μελετών

Άρθρο 77: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 78: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 79: Διακηρύξεις

Άρθρο 80: Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή των συμμετεχόντων

Άρθρο 81: Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Άρθρο 82: Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

ΤΙΤΛΟΣ IV: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 83: Επιβολή

Άρθρο 84: Δημόσια εποπτεία

Άρθρο 85: Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων

Άρθρο 86: Εθνικές εκθέσεις και κατάλογοι αναθετουσών αρχών

Άρθρο 87: Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες αρχές και τις επιχειρήσεις

Άρθρο 88: Διοικητική συνεργασία

ΤΙΤΛΟΣ V: ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89: Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

Άρθρο 90: Διαδικασία επείγοντος

Άρθρο 91: Διαδικασία επιτροπής

Άρθρο 92: Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Άρθρο 93: Κατάργηση

Άρθρο 94: Ρήτρα επανεξέτασης

Άρθρο 95: Έναρξη ισχύος

Άρθρο 96: Αποδέκτες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι          ΚΕΝΤΡΙΚEΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II         ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III       ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV       ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V        ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 33 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII     ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΄Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 52

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI       ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII      ΜΗΤΡΩΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παράρτημα XIV    ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Παράρτημα XV      ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 74

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII   ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Τμήμα 1 Αντικείμενο και ορισμοί

Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, όσον αφορά τόσο δημόσιες συμβάσεις όσο και διαγωνισμούς μελετών, η αξία των οποίων εκτιμάται ότι δεν υπολείπεται των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4.

2. Δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας είναι η αγορά ή άλλης μορφής απόκτηση έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες έχουν σκοπό δημοσίου συμφέροντος.

Ένα σύνολο έργων, προμηθειών ή/και υπηρεσιών, ακόμη και αν αγοράζονται μέσω διαφορετικών συμβάσεων, αποτελεί μία μόνο δημόσια σύμβαση κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, εάν οι συμβάσεις αποτελούν μέρος ενός ενιαίου έργου.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

(1) ως «αναθέτουσες αρχές» νοούνται το κράτος, οι περιφερειακές ή οι τοπικές αρχές, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις μίας ή περισσότερων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσότερων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

(2) ως «κεντρικές κυβερνητικές αρχές» νοούνται οι αναθέτουσες αρχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι και, εφόσον έχουν επέλθει διορθώσεις ή τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, οι οντότητες που τις έχουν διαδεχθεί·

(3) ως «μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές» νοούνται όλες οι αναθέτουσες αρχές οι οποίες δεν είναι κεντρικές κυβερνητικές αρχές·

(4) στις «περιφερειακές αρχές» περιλαμβάνονται όλες οι αρχές των διοικητικών μονάδων που εμπίπτουν στα NUTS 1 και 2, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[25]·

(5) στις «τοπικές αρχές» περιλαμβάνονται όλες οι αρχές των διοικητικών μονάδων που εμπίπτουν στο NUTS 3 και μικρότερων διοικητικών μονάδων, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003·

(6) ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α)      έχουν συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό ή έχουν ως συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα· για τον σκοπό αυτόν, ένας οργανισμός, που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, στοχεύει στο κέρδος και υφίσταται τις ζημίες που απορρέουν από την άσκηση της δραστηριότητάς του, δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα·

β)      έχουν νομική προσωπικότητα·

γ)      χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τους οργανισμούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου·

(7) ως «δημόσιες συμβάσεις» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας·

(8) ως «δημόσιες συμβάσεις έργων» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο:

α)      την εκτέλεση, ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, εργασιών που αφορούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ·

β)      την εκτέλεση, ή συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση, ενός έργου·

γ)      την πραγματοποίηση, με οποιαδήποτε μέσα, ενός έργου το οποίο ανταποκρίνεται στις επακριβώς οριζόμενες από την αναθέτουσα αρχή απαιτήσεις που ασκούν καθοριστική επίδραση στο είδος ή τη μελέτη του έργου·

(9) ως «έργο» νοείται το αποτέλεσμα ενός συνόλου οικοδομικών εργασιών ή εργασιών πολιτικού μηχανικού το οποίο επαρκεί καθαυτό για να πληροί μια οικονομική ή τεχνική λειτουργία·

(10) ως «δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς προαίρεση αγοράς, προϊόντων. Μια δημόσια σύμβαση προμηθειών μπορεί να περιλαμβάνει, παρεμπιπτόντως, εργασίες τοποθέτησης και εγκατάστασης·

(11) ως «δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, πλην αυτών που αναφέρονται στο σημείο 8·

(12) ως «οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας, ή κοινοπραξία αυτών των προσώπων ή/και φορέων, που προσφέρει αντιστοίχως την εκτέλεση εργασιών ή/και έργων, την προμήθεια προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών στην αγορά·

(13) ως «προσφέρων» νοείται ο οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά·

(14) ως «υποψήφιος» νοείται ένας οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας·

(15) ως «έγγραφα της σύμβασης» νοούνται όλα τα έγγραφα τα οποία παρουσιάζει ή στα οποία παραπέμπει η αναθέτουσα αρχή με σκοπό να περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της προμήθειας ή της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της διακήρυξης του διαγωνισμού, της προκαταρκτικής διακήρυξης σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των μορφοτύπων για την παρουσίαση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών για τις γενικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων·

(16) ως «δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών» νοούνται οι δραστηριότητες που διεξάγονται σε μόνιμη βάση, με μία από τις κατωτέρω μορφές:

α)      αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές,

β)      ανάθεση δημόσιων συμβάσεων ή σύναψη συμφωνιών-πλαισίων για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες που προορίζονται για αναθέτουσες αρχές·

(17) ως «δραστηριότητες επικουρικών προμηθειών» νοούνται οι δραστηριότητες που συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες προμηθειών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:

α)      τεχνική υποδομή που παρέχει τη δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις ή να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια για έργα, προϊόντα ή υπηρεσίες·

β)      συμβουλές σχετικά με τη διεξαγωγή ή τον σχεδιασμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

γ)      προετοιμασία και διαχείριση των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής·

(18) ως «κεντρική αρχή προμηθειών» νοείται μια αναθέτουσα αρχή η οποία παρέχει δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών, πιθανόν δε και δραστηριότητες επικουρικών προμηθειών·

(19) ως «πάροχος υπηρεσιών δημόσιων συμβάσεων» νοείται ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που προσφέρει δραστηριότητες επικουρικών προμηθειών στην αγορά·

(20) με τους όρους «γραπτώς» ή «εγγράφως» νοείται κάθε σύνολο λέξεων ή αριθμών το οποίο μπορεί να διαβάζεται, να αναπαράγεται και στη συνέχεια να γνωστοποιείται, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διαβιβάζονται και αποθηκεύονται με ηλεκτρονικά μέσα·

(21) ως «ηλεκτρονικό μέσο» νοείται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την επεξεργασία (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) και την αποθήκευση δεδομένων, τα οποία διαβιβάζονται, διακινούνται ή λαμβάνονται με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου·

(22) ως «κύκλος ζωής» νοούνται όλα τα διαδοχικά ή/και διασυνδεδεμένα στάδια καθ’ όλη τη διάρκεια ύπαρξης ενός προϊόντος ή ενός έργου ή της παροχής μιας υπηρεσίας, που περιλαμβάνουν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη χρήση και τη συντήρησή τους, από την αγορά των πρώτων υλών ή την παραγωγή των πόρων μέχρι τη διάθεση, την εκκαθάριση και την ολοκλήρωση·

(23) ως «διαγωνισμοί μελετών» νοούνται οι διαδικασίες που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή να αποκτήσει, κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού μηχανικού ή της επεξεργασίας δεδομένων, μια μελέτη ή ένα σχέδιο που επιλέγεται από κριτική επιτροπή έπειτα από διαγωνισμό, με ή χωρίς την απονομή βραβείων.

Άρθρο 3 Μικτές συμβάσεις

1. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο δύο ή περισσότερα είδη παροχών (έργα, υπηρεσίες ή προμήθειες) ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στο είδος δημόσιων συμβάσεων που χαρακτηρίζει το κύριο αντικείμενο της σχετικής σύμβασης.

Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που αποτελούνται από υπηρεσίες κατά την έννοια του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο Ι και άλλες υπηρεσίες ή από υπηρεσίες και προμήθειες, το κύριο αντικείμενο προσδιορίζεται μέσω σύγκρισης των αξιών των αντίστοιχων υπηρεσιών ή προμηθειών.

2. Στην περίπτωση συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο παροχή καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία, καθώς και παροχή ή άλλα στοιχεία που δεν καλύπτονται από αυτήν ή από τις οδηγίες [που αντικαθιστά την οδηγία 2004/17/ΕΚ] ή 2009/81/EΚ[26], το τμήμα της σύμβασης που συνιστά παροχή καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Στην περίπτωση μικτών συμβάσεων που περιέχουν στοιχεία δημόσιων συμβάσεων και συμβάσεων παραχώρησης, το τμήμα της σύμβασης που συνιστά δημόσια σύμβαση καλυπτόμενη από την παρούσα οδηγία ανατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Όταν τα διάφορα τμήματα της συγκεκριμένης σύμβασης είναι αντικειμενικά αδύνατον να διαχωριστούν, η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας καθορίζεται με βάση το κύριο αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης.

Τμήμα 2 Κατώτατα όρια

Άρθρο 4 Ποσά των κατώτατων ορίων

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ίση προς ή ανώτερη από τα ακόλουθα κατώτατα όρια:

α)           5 000 000 ευρώ για τις δημόσιες συμβάσεις έργων·

β)           130 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από κεντρικές κυβερνητικές αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές· σε περίπτωση που οι δημόσιες συμβάσεις προμηθειών συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας, το εν λόγω κατώτατο όριο ισχύει μόνο για τις συμβάσεις που αφορούν τα οριζόμενα στο παράρτημα ΙΙΙ προϊόντα·

γ)           200 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και για διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται από τις εν λόγω αρχές·

δ)           500 000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα XVI.

Άρθρο 5 Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της δημόσιας σύμβασης

1. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων προαιρέσεως ή τυχόν παρατάσεων της σύμβασης.

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή προβλέπει βραβεία ή την καταβολή ποσών στους υποψήφιους ή προσφέροντες, λαμβάνει τα ποσά αυτά υπόψη της κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

2. Η επιλογή της χρησιμοποιούμενης μεθόδου για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης δεν γίνεται με πρόθεση την εξαίρεσή της από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, μια ενιαία σύμβαση δεν κατατέμνεται ούτως ώστε να μην εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εκτός εάν δικαιολογείται βάσει αντικειμενικών λόγων.

3. Η αποτίμηση αυτή ισχύει τη στιγμή της αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού, ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται μια τέτοια διακήρυξη, τη στιγμή που η αναθέτουσα αρχή αρχίζει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της σκοπούμενης δημόσιας σύμβασης.

4. Για τις συμφωνίες-πλαίσια και για τα δυναμικά συστήματα αγορών, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών.

5. Στην περίπτωση των συμπράξεων καινοτομίας, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι η μέγιστη αξία, υπολογιζόμενη χωρίς ΦΠΑ, των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια όλων των σταδίων της σκοπούμενης σύμπραξης, καθώς και των προμηθειών, των υπηρεσιών ή των έργων που θα αναπτυχθούν και θα παρασχεθούν κατά τη λήξη της σκοπούμενης σύμπραξης.

6. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις έργων, κατά τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας λαμβάνονται υπόψη το ποσό των έργων καθώς και η συνολική εκτιμώμενη αξία των προμηθειών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του εργολήπτη από τις αναθέτουσες αρχές, εφόσον είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων.

7. Όταν προτεινόμενο έργο ή προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων.

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 4, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη της σύμβασης για κάθε τμήμα.

8. Όταν ένα σχέδιο αγοράς για την απόκτηση ομοιογενών προμηθειών μπορεί να οδηγήσει σε ταυτόχρονη σύναψη χωριστών συμβάσεων κατά τμήματα, λαμβάνεται υπόψη η συνολική εκτιμώμενη αξία όλων αυτών των τμημάτων κατά την εφαρμογή του άρθρου 4 στοιχεία β) και γ).

Όταν η συνολική αξία των τμημάτων ισούται με ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 4, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη της σύμβασης για κάθε τμήμα.

9. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, εφόσον η εκτιμώμενη αξία του εν λόγω τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, είναι μικρότερη από 80 000 ευρώ για προμήθειες ή υπηρεσίες ή από 1 εκατομμύριο ευρώ για έργα. Ωστόσο, η συνολική αξία των τμημάτων που ανατίθενται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων στα οποία έχει υποδιαιρεθεί το προτεινόμενο έργο, η προτεινόμενη αγορά ομοιογενών προμηθειών ή η προτεινόμενη αγορά υπηρεσιών.

10. Όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών οι οποίες έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή οι οποίες προβλέπεται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης:

α)      είτε η συνολική πραγματική αξία των διαδοχικών συμβάσεων του ιδίου τύπου οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο ή οικονομικό έτος, αναπροσαρμοσμένη, όταν είναι δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές ως προς τις ποσότητες ή την αξία τους κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης·

β)      είτε η εκτιμώμενη συνολική αξία των διαδοχικών συμβάσεων που συνήφθησαν κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παράδοσης ή κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, εφόσον αυτό υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

11. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που έχουν ως αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων, η αξία που πρέπει να λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι η εξής:

α)      στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση με ή μικρότερη από 12 μήνες, η συνολική εκτιμώμενη αξία για τη διάρκεια της σύμβασης ή, εφόσον η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες, η συνολική αξία της σύμβασης στην οποία περιλαμβάνεται η εκτιμώμενη υπολειπόμενη αξία·

β)      στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων αορίστου χρόνου ή στην περίπτωση που η διάρκειά τους δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48.

12. Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, η βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης είναι, ανάλογα με την περίπτωση, η εξής:

α)      ασφαλιστικές υπηρεσίες: το καταβλητέο ασφάλιστρο και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

β)      τραπεζικές και άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και οι άλλοι τρόποι αμοιβής·

γ)      συμβάσεις μελετών: οι αμοιβές, οι καταβλητέες προμήθειες και οι άλλοι τρόποι αμοιβής.

13. Όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών στις οποίες δεν αναφέρεται συνολική τιμή, ως βάση υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων λαμβάνεται:

α)      στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφόσον η διάρκειά τους είναι ίση με ή μικρότερη από 48 μήνες: η συνολική αξία για όλη τη διάρκεια της σύμβασης·

β)      στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών: η μηνιαία αξία πολλαπλασιασμένη επί 48.

Άρθρο 6 Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων

1. Κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από τις 30 Ιουνίου 2014, η Επιτροπή επαληθεύει αν τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ) αντιστοιχούν στα κατώτατα όρια που προβλέπονται στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και, όπου κρίνεται αναγκαίο, τα αναθεωρεί.

Σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζεται στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, η Επιτροπή υπολογίζει την αξία αυτών των κατώτατων ορίων με βάση τη μέση ημερήσια τιμή του ευρώ, εκφραζόμενη σε ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα (ΕΤΔ), κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. Η κατ’ αυτόν τον τρόπο αναθεωρημένη αξία των κατώτατων ορίων, εάν χρειαστεί, στρογγυλοποιείται προς τα κάτω κατά προσέγγιση χιλιάδας ευρώ σε σχέση με το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτόν, προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των ισχυόντων κατώτατων ορίων που προβλέπονται στη συμφωνία, εκφραζόμενων σε ΕΤΔ.

2. Όταν προβαίνει στην αναθεώρηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αναθεωρεί επιπλέον:

α)      το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 12 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), ευθυγραμμίζοντάς το με το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις έργων·

β)      το κατώτατο όριο που προβλέπεται στο άρθρο 12 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), ευθυγραμμίζοντάς το με το αναθεωρημένο κατώτατο όριο που εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες ανατίθενται από μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές.

3. Κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2014, η Επιτροπή προσδιορίζει τις αξίες, στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών τα οποία δεν συμμετέχουν στη νομισματική ένωση, των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ), και που αναθεωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή προσδιορίζει την αξία, στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών τα οποία δεν συμμετέχουν στη νομισματική ένωση, των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ).

Σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού που καθορίζεται στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, ο προσδιορισμός αυτών των αξιών βασίζεται στη μέση ημερήσια τιμή των νομισμάτων αυτών, που αντιστοιχεί στα ισχύοντα κατώτατα όρια, εκφραζόμενη σε ευρώ, κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου.

4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 αναθεωρημένα κατώτατα όρια και η αντίστοιχη αξία τους στα εθνικά νομίσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αρχή του μηνός Νοεμβρίου που ακολουθεί την αναθεώρησή τους.

5. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την προσαρμογή της μεθοδολογίας που καθορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο σε οποιαδήποτε αλλαγή στη μεθοδολογία που προβλέπεται στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις για την αναθεώρηση των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ), καθώς και για τον προσδιορισμό των κατώτατων ορίων στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών τα οποία δεν συμμετέχουν στη νομισματική ένωση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Της ανατίθεται επίσης η εξουσία να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, προκειμένου να αναθεωρεί τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Της ανατίθεται επίσης η εξουσία να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, προκειμένου να αναθεωρεί τα κατώτατα όρια που αναφέρονται στο άρθρο 12 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αναθεώρηση των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία α), β) και γ) και των κατώτατων ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 12 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) και λόγω χρονικών περιορισμών δεν είναι δυνατή η χρήση της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 89 και, συνεπώς, συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 90 στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.

Τμήμα 3 Εξαιρέσεις

Άρθρο 7 Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών οι οποίοι, στο πλαίσιο της [οδηγία που αντικαθιστά την οδηγία 2004/17/ΕΚ], ανατίθενται ή διοργανώνονται από αναθέτουσες αρχές οι οποίες ασκούν μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα [5 έως 11] της εν λόγω οδηγίας και συνάπτονται για τις δραστηριότητες αυτές, ούτε στις δημόσιες συμβάσεις που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας δυνάμει των [άρθρων 15, 20 και 27] της οδηγίας αυτής.

Άρθρο 8 Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών των οποίων κύριο αντικείμενο είναι να επιτραπεί στις αναθέτουσες αρχές η διάθεση ή η εκμετάλλευση δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή η παροχή στο κοινό μίας ή περισσότερων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, νοούνται ως:

α)           «δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών», το δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υποστηρίζουν τη μεταφορά πληροφοριών μεταξύ τερματικών σημείων δικτύου·

β)           «δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών», τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι, περιλαμβανομένων μη ενεργών στοιχείων δικτύου, που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού μέσου, περιλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, περιλαμβανομένου του Διαδικτύου) και κινητών επίγειων δικτύων, των συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών·

γ)           «σημείο τερματισμού δικτύου» (ΣΤΔ), το υλικό σημείο στο οποίο παρέχεται στον συνδρομητή πρόσβαση στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών· στα δίκτυα μεταγωγής ή δρομολόγησης, το ΣΤΔ καθορίζεται μέσω ειδικής διεύθυνσης δικτύου, η οποία μπορεί να συνδέεται με το όνομα ή τον αριθμό του συνδρομητή·

δ)           «υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών», οι υπηρεσίες που παρέχονται συνήθως έναντι αμοιβής και των οποίων η παροχή συνίσταται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών μετάδοσης σε δίκτυα που χρησιμοποιούνται για ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, αλλά εξαιρουμένων των υπηρεσιών που παρέχουν περιεχόμενο μεταδιδόμενο με χρήση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή που ασκούν έλεγχο επί του περιεχομένου· δεν περιλαμβάνουν επίσης τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, οι οποίες δεν συνίστανται, εν όλω ή εν μέρει, στη μεταφορά σημάτων σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Άρθρο 9 Συμβάσεις που συνάπτονται και διαγωνισμοί μελετών που διοργανώνονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και τους διαγωνισμούς μελετών που η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να αναθέσει ή να διοργανώσει σύμφωνα με διαφορετικές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων από εκείνες της παρούσας οδηγίας και οι οποίες προβλέπονται σε οποιοδήποτε από τα εξής:

α)           διεθνή συμφωνία, η οποία συναφθεί, σύμφωνα με τη Συνθήκη, μεταξύ κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών και καλύπτει έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προορίζονται για την από κοινού εκτέλεση ή εκμετάλλευση ενός σχεδίου από τα συμβαλλόμενα κράτη·

β)           διεθνή συμφωνία σχετικά με τη στάθμευση στρατευμάτων και η οποία αφορά τις επιχειρήσεις κράτους μέλους ή τρίτης χώρας·

γ)           ειδική διαδικασία διεθνούς οργανισμού·

δ)           κανόνες δημόσιων συμβάσεων που προβλέπονται από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα σχετικά με δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών που χρηματοδοτούνται πλήρως από τον εν λόγω οργανισμό ή ίδρυμα· στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που συγχρηματοδοτούνται σε σημαντικό βαθμό από διεθνή οργανισμό ή διεθνές χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν επί των εφαρμοστέων διαδικασιών σύναψης των συμβάσεων, οι οποίες συμμορφώνονται με τη Συνθήκη.

Όλες οι συμφωνίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) κοινοποιούνται στην Επιτροπή, η οποία δύναται να συμβουλεύεται τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, που αναφέρεται στο άρθρο 91.

Άρθρο 10 Ειδικές εξαιρέσεις για συμβάσεις υπηρεσιών

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών για:

α)           την αγορά ή μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματοδοτικούς όρους, γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων, ή σε σχέση με δικαιώματα επ’ αυτών· ωστόσο, οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών οι οποίες συνάπτονται ταυτοχρόνως, πριν ή μετά τη σύμβαση αγοράς ή μίσθωσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στην παρούσα οδηγία·

β)           την αγορά, την ανάπτυξη, την παραγωγή ή τη συμπαραγωγή προγραμμάτων που προορίζονται για υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, οι οποίες ανατίθενται από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης που ανατίθενται σε παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων·

γ)           υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού·

δ)           χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σχετικές με την έκδοση, την αγορά, την πώληση ή τη μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την έννοια της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[27], καθώς και υπηρεσίες και πράξεις κεντρικών τραπεζών που εκτελούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας·

ε)           συμβάσεις απασχόλησης·

στ)         δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ή μεταφορές με το μετρό.

Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β), περιλαμβάνουν οποιαδήποτε μετάδοση και διανομή που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μορφή ηλεκτρονικού δικτύου.

Άρθρο 11 Σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών

1. Μια σύμβαση που ανατίθεται από μια αναθέτουσα αρχή σε άλλο νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εάν πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)      η αναθέτουσα αρχή ασκεί επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των δικών της υπηρεσιών·

β)      τουλάχιστον το 90% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγονται για την ελέγχουσα αναθέτουσα αρχή ή για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο της εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

γ)      δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Μια αναθέτουσα αρχή θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί ενός νομικού προσώπου ανάλογο με τον έλεγχο που ασκεί στα τμήματά της κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου στοιχείο α), όταν ασκεί αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους όσο και στις σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού προσώπου.

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης σε περίπτωση που μια υπό έλεγχο οντότητα, η οποία είναι αναθέτουσα αρχή, αναθέτει μια σύμβαση στην οντότητα που την ελέγχει ή σε άλλο νομικό πρόσωπο που τελεί υπό τον έλεγχο της ίδιας αναθέτουσας αρχής, εφόσον δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η δημόσια σύμβαση.

3. Μια αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν ασκεί έλεγχο σε ένα νομικό πρόσωπο κατά την έννοια της παραγράφου 1, μπορεί εντούτοις να αναθέσει μια δημόσια σύμβαση χωρίς να εφαρμόσει τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας σε νομικό πρόσωπο το οποίο ελέγχει από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      οι αναθέτουσες αρχές ασκούν από κοινού επί του εν λόγω νομικού προσώπου έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών·

β)      τουλάχιστον το 90% των δραστηριοτήτων του εν λόγω νομικού προσώπου διεξάγονται για τις ελέγχουσες αναθέτουσες αρχές ή για άλλα νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στον έλεγχο των ίδιων αναθετουσών αρχών·

γ)      δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή στο ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), θεωρείται ότι οι αναθέτουσες αρχές ελέγχουν από κοινού ένα νομικό πρόσωπο εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)      τα όργανα λήψης αποφάσεων του υπό έλεγχο νομικού προσώπου απαρτίζονται από εκπροσώπους όλων των αναθετουσών αρχών που συμμετέχουν·

β)      οι εν λόγω αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να ασκούν από κοινού αποφασιστική επιρροή στους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις του υπό έλεγχο νομικού προσώπου·

γ)      το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν επιδιώκει τυχόν συμφέροντα που αποκλίνουν από αυτά των δημόσιων αρχών που είναι συνδεδεμένες με αυτό·

δ)      το υπό έλεγχο νομικό πρόσωπο δεν αποκομίζει κέρδη, εκτός της επιστροφής των πραγματικών εξόδων από τις δημόσιες συμβάσεις με τις αναθέτουσες αρχές.

4. Μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο ή περισσότερων αναθετουσών αρχών δεν θεωρείται δημόσια σύμβαση κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 6 της παρούσας οδηγίας εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)      η συμφωνία καθιερώνει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, με στόχο την από κοινού διεξαγωγή των καθηκόντων τους παροχής δημόσιας υπηρεσίας και συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών·

β)      η συμφωνία διέπεται αποκλειστικά από λόγους δημοσίου συμφέροντος·

γ)      οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές δεν εκτελούν ελεύθερα στην αγορά πάνω από το 10% του κύκλου εργασιών των δραστηριοτήτων τους που είναι σχετικές με το περιεχόμενο της συμφωνίας·

δ)      η συμφωνία δεν αφορά χρηματοοικονομικές μεταβιβάσεις μεταξύ των συμμετεχουσών αναθετουσών αρχών, εκτός από αυτές που αντιστοιχούν στην επιστροφή των πραγματικών δαπανών των έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών·

ε)      δεν υπάρχει ιδιωτική συμμετοχή σε καμία από τις εμπλεκόμενες αναθέτουσες αρχές.

5. Η απουσία ιδιωτικής συμμετοχής που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4 επαληθεύεται κατά τη στιγμή ανάθεσης της σύμβασης ή σύναψης της συμφωνίας.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4 παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα κάποια ιδιωτική συμμετοχή, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι υπό εξέλιξη συμβάσεις πρέπει να ανοίξουν στον ανταγωνισμό μέσω των συνήθων διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

Τμήμα 4 Ειδικές περιπτώσεις

Άρθρο 12 Συμβάσεις που επιδοτούνται από τις αναθέτουσες αρχές

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη των κατωτέρω συμβάσεων:

α)           συμβάσεων έργων που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται με ή υπερβαίνει τα 5 000 000 ευρώ, όταν οι συμβάσεις αυτές αφορούν μια από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i)       δραστηριότητες πολιτικού μηχανικού κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ,

ii)       οικοδομικές εργασίες για νοσοκομεία, εγκαταστάσεις αθλητισμού, αναψυχής και ψυχαγωγίας, σχολικά και πανεπιστημιακά κτίρια και κτίρια διοικητικής χρήσης·

β)           συμβάσεων υπηρεσιών που επιδοτούνται άμεσα σε ποσοστό άνω του 50% από τις αναθέτουσες αρχές και των οποίων η εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, ισούται με ή υπερβαίνει τα 200 000 ευρώ και οι οποίες συνδέονται με σύμβαση έργων κατά την έννοια του στοιχείου α).

Οι αναθέτουσες αρχές που χορηγούν τις επιδοτήσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) μεριμνούν ώστε να τηρείται η παρούσα οδηγία, όταν δεν συνάπτουν οι ίδιες τις επιδοτούμενες συμβάσεις ή όταν συνάπτουν τη σύμβαση αυτή εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων φορέων.

Άρθρο 13 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης με αριθμούς αναφοράς CPV 73000000-2 έως 73436000-7, εξαιρουμένων των 73200000-4, 73210000-7 ή 73220000-0, εφόσον πληρούνται και οι δύο ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της,

β)      η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης με αριθμούς αναφοράς CPV 73000000-2 έως 73436000-7, εξαιρουμένων των 73200000-4, 73210000-7 ή 73220000-0, εάν δεν πληρούται μία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο α) ή β).

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την τροποποίηση των αριθμών αναφοράς CPV που αναφέρονται στη παράγραφο 1, ούτως ώστε να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές στην ονοματολογία CPV, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 14 Άμυνα και ασφάλεια

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και σε διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, εξαιρουμένων των κατωτέρω συμβάσεων:

α)      συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/81/ΕΚ·

β)      συμβάσεων στις οποίες δεν εφαρμόζεται η οδηγία 2009/81/ΕΚ, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 12 και 13 της εν λόγω οδηγίας.

2. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις δημόσιες συμβάσεις και στους διαγωνισμούς μελετών πλην εκείνων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στον βαθμό που η προστασία των ουσιωδών συμφερόντων ασφαλείας ενός κράτους μέλους δεν μπορεί να κατοχυρωθεί σε μια διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Γενικοί κανόνες

Άρθρο 15 Αρχές σύναψης δημόσιων συμβάσεων

Οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφανή και αναλογικό τρόπο.

Ο σχεδιασμός της δημόσιας σύμβασης δεν γίνεται με σκοπό την εξαίρεσή της από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ή τον τεχνητό περιορισμό του ανταγωνισμού.

Άρθρο 16 Οικονομικοί φορείς

1. Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, έχουν δικαίωμα να διενεργούν τη συγκεκριμένη παροχή, δεν απορρίπτονται με μοναδική αιτιολογία το γεγονός ότι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η ανάθεση της σύμβασης, θα έπρεπε να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Είναι δυνατόν, ωστόσο, στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών και έργων, καθώς και των δημόσιων συμβάσεων προμηθειών που καλύπτουν, επιπλέον, εργασίες ή υπηρεσίες τοποθέτησης και εγκατάστασης, να απαιτείται από τα νομικά πρόσωπα να αναφέρουν, στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους, τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που επιφορτίζονται με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.

2. Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων δύνανται να υποβάλλουν προσφορές ή υποψηφιότητες. Οι αναθέτουσες αρχές δεν καθορίζουν για τις εν λόγω κοινοπραξίες ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες δεν επιβάλλονται σε μεμονωμένους υποψηφίους. Για την υποβολή προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν από τις εν λόγω κοινοπραξίες να προσλαμβάνουν συγκεκριμένη νομική μορφή.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να θέτουν ειδικές προϋποθέσεις για την εκτέλεση της σύμβασης από κοινοπραξία, εφόσον οι εν λόγω προϋποθέσεις δικαιολογούνται βάσει αντικειμενικών λόγων και είναι αναλογικές. Οι εν λόγω προϋποθέσεις μπορεί να απαιτούν από μια κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή αφού της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η σχετική αλλαγή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 17 Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα

Τα κράτη μέλη μπορούν να παραχωρούν κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων σε προστατευόμενα εργαστήρια και οικονομικούς φορείς που έχουν ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη εργαζομένων με αναπηρία και μειονεκτούντων εργαζομένων, ή να προβλέπουν την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης, εφόσον περισσότεροι από το 30% των εργαζομένων στα εργαστήρια αυτά, στους οικονομικούς φορείς ή στα προγράμματα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Στη διακήρυξη διαγωνισμού γίνεται μνεία της παρούσας διάταξης.

Άρθρο 18 Εμπιστευτικότητα

1. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία ή στο εθνικό δίκαιο όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων σχετικά με τη δημοσιοποίηση των συναπτόμενων συμβάσεων και την ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 48 και 53 της παρούσας οδηγίας, η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν οι αναθέτουσες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης.

Άρθρο 19 Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

1. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η χρήση ηλεκτρονικών μέσων είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33, 34, το άρθρο 35 παράγραφος 4, το άρθρο 49 παράγραφος 2 ή το άρθρο 51 της παρούσας οδηγίας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των κατωτέρω μέσων επικοινωνίας για όλες τις επικοινωνίες και τις ανταλλαγές πληροφοριών:

α)      ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5·

β)      ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία·

γ)      τηλέφωνο, στις περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6·

δ)      συνδυασμό αυτών των μέσων.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και σε άλλες περιπτώσεις, εκτός από αυτές που προβλέπονται στα άρθρα 32, 33, 34, το άρθρο 35 παράγραφος 2, το άρθρο 49 παράγραφος 2 ή το άρθρο 51 της παρούσας οδηγίας.

2. Το επιλεγέν μέσο επικοινωνίας πρέπει να είναι γενικώς προσιτό στο κοινό και να μην περιορίζει την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης των δημόσιων συμβάσεων.

Σε κάθε επικοινωνία, ανταλλαγή και αποθήκευση πληροφοριών, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα των δεδομένων και το απόρρητο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής. Εξετάζουν το περιεχόμενο των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής μόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.

3. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, δεν δημιουργούν διακρίσεις, είναι γενικώς προσιτά στο κοινό και συμβατά με τις γενικά χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης των δημόσιων συμβάσεων. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά των συσκευών για τις ηλεκτρονικές παραλαβές που θεωρείται ότι συμμορφώνονται με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου καθορίζονται στο παράρτημα IV.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την τροποποίηση των τεχνικών λεπτομερειών και χαρακτηριστικών που καθορίζονται στο παράρτημα IV, λόγω τεχνολογικών εξελίξεων ή για διοικητικούς λόγους.

Προκειμένου να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα των τεχνικών μορφοτύπων, καθώς και των προτύπων διαδικασιών και αποστολής μηνυμάτων, ιδίως σε διασυνοριακό πλαίσιο, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 89, για να καθιερώσει την υποχρεωτική χρήση συγκεκριμένων τεχνικών προτύπων, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρήση ηλεκτρονικής υποβολής, ηλεκτρονικών καταλόγων και μέσων ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

4. Εάν είναι απαραίτητο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τη χρήση εργαλείων που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα, με την προϋπόθεση ότι προσφέρουν εναλλακτικά μέσα πρόσβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι προσφέρουν κατάλληλα εναλλακτικά μέσα πρόσβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)      προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση με ηλεκτρονικά μέσα στα εν λόγω εργαλεία από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ ή από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· το κείμενο της διακήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθενται τα εν λόγω εργαλεία·

β)      διασφαλίζουν ότι οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτη μέλη διαφορετικά από την αναθέτουσα αρχή μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, χρησιμοποιώντας προσωρινά αδειοδοτικά διαθέσιμα στο διαδίκτυο χωρίς επιπλέον χρέωση·

γ)      υποστηρίζουν έναν εναλλακτικό δίαυλο για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών.

5. Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται για τους μηχανισμούς ηλεκτρονικής διαβίβασης και παραλαβής προσφορών, καθώς και ηλεκτρονικής παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής:

α)      είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερομένους οι πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές για την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της κρυπτογράφησης και της χρονοσήμανσης·

β)      οι μηχανισμοί, οι μέθοδοι επαλήθευσης ταυτότητας και οι ηλεκτρονικές υπογραφές συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος IV·

γ)      οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν το επίπεδο ασφαλείας που απαιτείται για τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στα διάφορα στάδια της ειδικής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης· το εν λόγω επίπεδο είναι ανάλογο με τους συνεπαγόμενους κινδύνους·

δ)      στις περιπτώσεις που απαιτούνται προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, όπως ορίζονται στην οδηγία 1999/93/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[28], οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται, εφόσον η υπογραφή είναι έγκυρη, τις υπογραφές που υποστηρίζονται από ένα αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό το οποίο αναφέρεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/EΚ[29] της Επιτροπής, ανεξάρτητα από το αν έχουν δημιουργηθεί με ή χωρίς ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφών, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      πρέπει να καθορίζουν τον απαιτούμενο μορφότυπο προηγμένων υπογραφών, βάσει των μορφοτύπων που έχουν καθιερωθεί με την απόφαση 2011/130/EΕ της Επιτροπής[30], και να θέτουν σε εφαρμογή τα αναγκαία μέτρα ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τεχνικά τους εν λόγω μορφοτύπους·

β)      σε περίπτωση προσφορών που υπογράφονται με την υποστήριξη ενός αναγνωρισμένου πιστοποιητικού που περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, δεν πρέπει να εφαρμόζουν πρόσθετες απαιτήσεις που ενδέχεται να εμποδίσουν τη χρήση των εν λόγω υπογραφών από τους προσφέροντες.

6. Για τη διαβίβαση των αιτήσεων συμμετοχής εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:

α)      οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των δημόσιων συμβάσεων μπορούν να υποβάλλονται γραπτώς ή τηλεφωνικά· στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να αποστέλλεται γραπτή επιβεβαίωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή τους·

β)      οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο ως νόμιμη απόδειξη.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β), η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ότι απαιτεί οι αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται με τηλεομοιοτυπία να επιβεβαιώνονται ταχυδρομικά ή με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και την προθεσμία για την αποστολή της εν λόγω επιβεβαίωσης.

7. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, το αργότερο 2 έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, και ιδίως μέσω ηλεκτρονικής υποβολής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Η εν λόγω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση όπου η χρήση ηλεκτρονικών μέσων απαιτεί ειδικευμένα εργαλεία ή μορφοτύπους αρχείων που δεν είναι γενικώς διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη κατά την έννοια της παραγράφου 3. Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που χρησιμοποιούν άλλα μέσα επικοινωνίας για την υποβολή των προσφορών να αποδείξουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των πληροφοριών που πρόκειται να ανταλλαγούν με τους οικονομικούς φορείς, απαιτεί εξειδικευμένα εργαλεία ή μορφοτύπους αρχείων που δεν είναι γενικώς διαθέσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη.

Οι αναθέτουσες αρχές θεωρείται ότι έχουν νόμιμους λόγους να μην ζητούν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στη διαδικασία υποβολής στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      η περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών, λόγω της ειδικής φύσης της δημόσιας σύμβασης, δεν μπορεί να διαβιβαστεί μέσω μορφοτύπων αρχείων που υποστηρίζονται γενικώς από εφαρμογές τρέχουσας χρήσης·

β)      οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφοτύπους αρχείων που είναι κατάλληλοι για την περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών υπόκεινται σε σύστημα αποκλειστικών αδειών εκμετάλλευσης και δεν μπορούν να διατεθούν για μεταφόρτωση ή χρήση από απόσταση από την αναθέτουσα αρχή·

γ)      οι εφαρμογές που υποστηρίζουν μορφοτύπους αρχείων που είναι κατάλληλοι για την περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών χρησιμοποιούν μορφοτύπους αρχείων που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία από οποιαδήποτε άλλη ανοιχτή εφαρμογή ή εφαρμογή που μπορεί να μεταφορτωθεί.

8. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουν υποστεί ηλεκτρονική επεξεργασία για διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων προκειμένου να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να διορθώνουν σφάλματα που προκύπτουν σε κάθε στάδιο, με την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων.

Άρθρο 20 Ονοματολογίες

1. Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο μιας δημόσιας σύμβασης γίνονται χρησιμοποιώντας το «Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως εγκρίθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002[31].

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την προσαρμογή των αριθμών αναφοράς που χρησιμοποιούνται στα παραρτήματα ΙΙ και XVI, όποτε πρέπει να αντικατοπτριστούν στην παρούσα οδηγία αλλαγές στην ονοματολογία CPV, χωρίς να συνεπάγονται τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 21 Συγκρούσεις συμφερόντων

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν κανόνες για την αποτελεσματική πρόληψη, τον εντοπισμό και την άμεση επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, της επιλογής υποψηφίων και προσφερόντων και της ανάθεσης της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων.

Η έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων καλύπτει τουλάχιστον κάθε κατάσταση στην οποία οι κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 έχουν, άμεσα ή έμμεσα, ιδιωτικό συμφέρον στο αποτέλεσμα της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι πλήττει την αμερόληπτη και αντικειμενική εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «ιδιωτικά συμφέροντα» νοούνται οικογενειακά, αισθηματικά, οικονομικά, πολιτικά ή άλλα κοινά συμφέροντα με τους υποψηφίους ή προσφέροντες, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων.

2. Οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ισχύουν για συγκρούσεις συμφερόντων που αφορούν τουλάχιστον τις κατωτέρω κατηγορίες προσώπων:

α)      μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής, των παρόχων των υπηρεσιών των δημόσιων συμβάσεων ή μέλη του προσωπικού άλλων παρόχων υπηρεσιών που επεμβαίνουν στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης·

β)      τον/την πρόεδρο της αναθέτουσας αρχής και μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, οι οποίοι, χωρίς να επεμβαίνουν απαραίτητα στη διεξαγωγή της διαδικασίας, ενδέχεται εντούτοις να επηρεάσουν το αποτέλεσμά της.

3. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι:

α)      τα μέλη του προσωπικού που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τυχόν σύγκρουση συμφερόντων τους σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που καθίστανται ενήμεροι για την εν λόγω σύγκρουση, προκειμένου η αναθέτουσα αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες·

β)      οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες απαιτείται να υποβάλλουν στην έναρξη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων δήλωση σχετικά με την ύπαρξη τυχόν προνομιούχων σχέσεων με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), οι οποίες ενδέχεται να θέσουν τα εν λόγω πρόσωπα σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων· η αναθέτουσα αρχή αναφέρει στη χωριστή έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 85 αν έχει υποβληθεί δήλωση από οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα.

Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό του σχετικού μέλος του προσωπικού από οποιαδήποτε επέμβαση στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης ή την εκ νέου ανάθεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του εν λόγω μέλους του προσωπικού. Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να επανορθωθεί με άλλον τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία.

Σε περίπτωση εντοπισμού προνομιούχων σχέσεων, η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει αμέσως το όργανο εποπτείας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84 και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγει τυχόν αθέμιτη επιρροή στη διαδικασία ανάθεσης και για να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των υποψηφίων και των προσφερόντων. Εάν η σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να επανορθωθεί με άλλον τρόπο, ο σχετικός υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία.

4. Όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τεκμηριώνονται στη χωριστή έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 85.

Άρθρο 22 Παράνομη συμπεριφορά

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται, στην έναρξη της διαδικασίας, να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι δεν έχουν στο παρελθόν και ούτε πρόκειται να προβούν στις κατωτέρω πράξεις:

α)           να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να συνεπάγονται αθέμιτα πλεονεκτήματα για τους ίδιους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης·

β)           να συνάψουν συμφωνίες με άλλους υποψηφίους και προσφέροντες, με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού·

γ)           να παράσχουν εκ προθέσεως παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση της σύμβασης.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Διαδικασίες

Άρθρο 23 Προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις και άλλες διεθνείς συμφωνίες

1. Στον βαθμό που καλύπτονται από τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, IV και V και από τις γενικές σημειώσεις στο προσάρτημα 1 της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από τις άλλες διεθνείς συμφωνίες με τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, που αναφέρονται στο παράρτημα V της παρούσας οδηγίας, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες εξίσου ευνοϊκή μεταχείριση με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τις προμήθειες, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. Μέσω της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας στους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις ανωτέρω συμφωνίες, οι αναθέτουσες αρχές συμμορφώνονται με τις εν λόγω συμφωνίες.

2. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος V, όποτε κρίνεται αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων διεθνών συμφωνιών ή της τροποποίησης υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

Άρθρο 24 Επιλογή διαδικασιών

1. Κατά την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεών τους, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διαδικασίες, προσαρμοσμένες ούτως ώστε να συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία, εφόσον, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 30, έχει δημοσιευθεί διακήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν ανοικτές ή κλειστές διαδικασίες, όπως ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να εφαρμόζουν συμπράξεις καινοτομίας, όπως ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία.

Μπορούν επίσης να ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση ή ανταγωνιστικό διάλογο σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      όσον αφορά τα έργα, όταν η σύμβαση έργων έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την εκτέλεση εργασιών, κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 8, ή όταν χρειάζονται διαπραγματεύσεις για να καθοριστούν οι νομικές ή χρηματοοικονομικές οργανωτικές λεπτομέρειες του σχεδίου·

β)      στις περιπτώσεις των δημόσιων συμβάσεων έργων, για τα έργα που εκτελούνται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας ή καινοτομίας, δοκιμής ή ανάπτυξης και όχι για να εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα ή την κάλυψη των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·

γ)      όσον αφορά τις υπηρεσίες ή τις προμήθειες, όταν οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να καθοριστούν με επαρκή ακρίβεια, με παραπομπή σε οποιαδήποτε πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές ή τεχνικά πλαίσια αναφοράς, κατά την έννοια των σημείων 2 έως 5 του παραρτήματος VIII·

δ)      σε περίπτωση μη κανονικών ή απαράδεκτων προσφορών, κατά την έννοια του άρθρου 30 παράγραφος 2 στοιχείο α), έπειτα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία·

ε)      λόγω των ειδικών περιστάσεων που σχετίζονται με τη φύση ή την πολυπλοκότητα των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ή των συναφών κινδύνων, η σύμβαση δεν είναι δυνατόν να ανατεθεί χωρίς προηγούμενες διαπραγματεύσεις.

Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να μην μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία την ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, τις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και σύμπραξης καινοτομίας.

2. Η προκήρυξη διαγωνισμού μπορεί να λάβει χώρα με ένα από τα ακόλουθα μέσα:

α)      διακήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 47,

β)      όταν η σύμβαση ανατίθεται με κλειστή ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση από μη κεντρική αναθέτουσα αρχή, μέσω προκαταρκτικής διακήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2.

Στην περίπτωση που αναφέρεται στο στοιχείο β), οι οικονομικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους μετά τη δημοσίευση της προκαταρκτικής προκήρυξης προσκαλούνται στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους γραπτώς, μέσω «πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος», σύμφωνα με το άρθρο 52.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού, μόνο στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 30.

Άρθρο 25 Ανοικτή διαδικασία

1. Στις ανοικτές διαδικασίες, κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά στο πλαίσιο της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι 40 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

Η προσφορά συνοδεύεται από τις ζητούμενες πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή.

2. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται σε 20 ημέρες, εφόσον πληρούνται και οι δύο από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      η προκαταρκτική διακήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στη διακήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI μέρος Β τμήμα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής διακήρυξης·

β)      έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εντός ενός διαστήματος 45 ημερών έως 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

3. Σε περίπτωση που μια επείγουσα κατάσταση, που έχει διαπιστωθεί δεόντως από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση της ελάχιστης προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ελάχιστη προθεσμία που δεν είναι μικρότερη των 20 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συντομεύσει κατά πέντε ημέρες την προθεσμία παραλαβής των προσφορών που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, όταν αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 και 5.

Άρθρο 26 Κλειστή διαδικασία

1. Στις κλειστές διαδικασίες, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν προσφορά. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 64.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

3. Στις περιπτώσεις όπου οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει προκαταρκτική διακήρυξη που δεν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, η ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου, μπορεί να περιορίζεται σε 15 ημέρες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      η προκαταρκτική διακήρυξη έχει περιλάβει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται στη διακήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI μέρος Β τμήμα Ι, εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της προκαταρκτικής διακήρυξης·

β)      έχει αποσταλεί προς δημοσίευση εντός ενός διαστήματος 45 ημερών έως 12 μηνών πριν από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

4. Οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν την προθεσμία παραλαβής των προσφορών με κοινή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και των υποψηφίων που έχουν επιλεγεί, εφόσον παρέχεται σε όλους τους υποψηφίους ίσος χρόνος για την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών τους. Όταν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ορίζει προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης για υποβολή των προσφορών.

5. Συντόμευση κατά πέντε ημέρες των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών που ορίζονται στην παράγραφο 2 είναι δυνατή όταν η αναθέτουσα αρχή αποδέχεται την υποβολή προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 και 5.

6. Σε περίπτωση που μια επείγουσα κατάσταση, που έχει αιτιολογηθεί δεόντως από τις αναθέτουσες αρχές, καθιστά αδύνατη την τήρηση των ελάχιστων προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, οι εν λόγω αρχές μπορούν να ορίσουν:

α)      για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής, προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού·

β)      προθεσμία παραλαβής των προσφορών η οποία δεν είναι μικρότερη των 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Άρθρο 27 Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση

1. Στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή.

Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, οι αναθέτουσες αρχές περιγράφουν τη δημόσια σύμβαση και τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται και διευκρινίζουν τα κριτήρια ανάθεσης, ούτως ώστε οι οικονομικοί φορείς να είναι σε θέση να διαπιστώνουν τη φύση και το πεδίο εφαρμογής της δημόσιας σύμβασης και να αποφασίζουν αν θα ζητήσουν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. Στις τεχνικές προδιαγραφές, οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν ποια μέρη τους καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται η προκαταρκτική διακήρυξη, της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος· η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης. Εφαρμόζεται το άρθρο 26 παράγραφοι 3 έως 6.

2. Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών μπορούν να υποβάλουν γραπτή προσφορά, η οποία αποτελεί τη βάση των επακόλουθων διαπραγματεύσεων. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 64.

3. Οι αναθέτουσες αρχές διαπραγματεύονται με τους προσφέροντες τις προσφορές που αυτοί υποβάλλουν, προκειμένου να βελτιωθεί το περιεχόμενο των προσφορών ώστε να αντιστοιχεί καλύτερα στα κριτήρια ανάθεσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν μεταβάλλονται τα εξής:

α)      η περιγραφή της σύμβασης·

β)      το μέρος των τεχνικών προδιαγραφών όπου καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις·

γ)      τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης.

4. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για τον σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους. Μεριμνούν ιδιαίτερα ώστε να διασφαλίσουν ότι όλοι οι προσφέροντες, των οποίων οι προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με την παράγραφο 5, ενημερώνονται γραπτώς για τυχόν αλλαγές στις τεχνικές προδιαγραφές, πλην εκείνων στις οποίες καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις, και εγκαίρως, ώστε οι εν λόγω προσφέροντες να έχουν τη δυνατότητα, αναλόγως με την περίπτωση, να τροποποιήσουν και να υποβάλουν εκ νέου τις τροποποιημένες προσφορές, κατόπιν των αλλαγών αυτών.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στις διαπραγματεύσεις, χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων λύσεων ή άλλων εμπιστευτικών πληροφοριών.

5. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των προς διαπραγμάτευση προσφορών με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που διευκρινίζονται στη διακήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της σύμβασης. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος ή στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω επιλογής.

6. Όταν η αναθέτουσα αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις, ενημερώνει τους υπόλοιπους προσφέροντες και ορίζει κοινή προθεσμία για την υποβολή τυχόν νέων ή αναθεωρημένων προσφορών. Αξιολογεί τις προσφορές, όπως έχουν κατόπιν της διαπραγμάτευσης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που επισημάνθηκαν αρχικά, και αναθέτει τη σύμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 66 έως 69.

Άρθρο 28 Ανταγωνιστικός διάλογος

1. Στους ανταγωνιστικούς διαλόγους, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης διαγωνισμού, παρέχοντας τις ζητούμενες πληροφορίες για την ποιοτική επιλογή.

Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης διαγωνισμού.

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορούν να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 64. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α).

2. Οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους στην προκήρυξη διαγωνισμού και προσδιορίζουν τις εν λόγω ανάγκες και απαιτήσεις στην προκήρυξη ή/και σε περιγραφικό έγγραφο. Ταυτοχρόνως και στα ίδια έγγραφα, επίσης παρουσιάζουν και προσδιορίζουν τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης.

3. Οι αναθέτουσες αρχές προβαίνουν, με τους υποψηφίους που επελέγησαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 54 έως 65, σε διάλογο, σκοπός του οποίου είναι η διερεύνηση και ο προσδιορισμός των μέσων που μπορούν να ικανοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες τους. Κατά τη διάρκεια του διαλόγου αυτού, μπορούν να συζητούν με τους επιλεγέντες υποψηφίους όλες τις πτυχές της σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, οι αναθέτουσες αρχές εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Για τον σκοπό αυτόν, δεν παρέχουν, κατά τρόπο που να δημιουργεί διακρίσεις, πληροφορίες που ενδέχεται να ευνοούν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αποκαλύπτουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τις προτεινόμενες λύσεις ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από έναν συμμετέχοντα στον διάλογο, χωρίς τη συναίνεσή του. Η εν λόγω συναίνεση δεν λαμβάνει τη μορφή γενικής παραίτησης, αλλά παρέχεται σχετικά με τη σκοπούμενη γνωστοποίηση συγκεκριμένων λύσεων ή άλλων συγκεκριμένων εμπιστευτικών πληροφοριών.

4. Οι ανταγωνιστικοί διάλογοι μπορούν να διεξάγονται σε διαδοχικές φάσεις, ούτως ώστε να μειώνεται ο αριθμός των υπό εξέταση λύσεων κατά τη φάση του διαλόγου, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που προσδιορίζονται στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο, η αναθέτουσα αρχή αναφέρει αν θα κάνει χρήση της ανωτέρω επιλογής.

5. Η αναθέτουσα αρχή συνεχίζει τον διάλογο έως ότου μπορέσει να προσδιορίσει την ή τις λύσεις οι οποίες, ενδεχομένως, ανταποκρίνονται στις ανάγκες της.

6. Αφού κηρύξουν τη λήξη του διαλόγου και ενημερώσουν σχετικά τους συμμετέχοντες, οι αναθέτουσες αρχές τούς καλούν να υποβάλουν την τελική προσφορά τους, βάσει της ή των λύσεων που υποβλήθηκαν και προσδιορίστηκαν κατά τη διάρκεια του διαλόγου. Οι προσφορές αυτές περιέχουν όλα τα απαιτούμενα και αναγκαία στοιχεία για την υλοποίηση του σχεδίου.

7. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τις προσφορές τις οποίες λαμβάνουν βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο.

Εάν κρίνεται αναγκαίο, για την οριστικοποίηση των οικονομικών δεσμεύσεων ή άλλων όρων της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να διαπραγματεύεται τους τελικούς όρους της σύμβασης με τον προσφέροντα που έχει κριθεί ότι υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α), υπό τον όρο ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση ουσιωδών στοιχείων της προσφοράς ή της δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των αναγκών και των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στο περιγραφικό έγγραφο, και ότι δεν συνεπάγονται κίνδυνο στρέβλωσης του ανταγωνισμού ή εισαγωγής διακρίσεων.

8. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προβλέπουν την απονομή βραβείων ή την καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες στον διάλογο.

Άρθρο 29 Σύμπραξη καινοτομίας

1. Στις συμπράξεις καινοτομίας, οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πλαίσιο προκήρυξης του διαγωνισμού, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας δομημένης σύμπραξης για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή έργων και την επακόλουθη αγορά τους από μια αναθέτουσα αρχή των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν, εφόσον αντιστοιχούν στα συμφωνηθέντα επίπεδα επιδόσεων και στο συμφωνηθέν κόστος.

2. Η σύμπραξη δομείται σε διαδοχικά στάδια, που ακολουθούν τα διαδοχικά βήματα της διαδικασίας έρευνας και καινοτομίας, πιθανόν μέχρι την κατασκευή της προμήθειας ή την παροχή των υπηρεσιών. Προβλέπει την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων από τον εταίρο και την καταβολή της αμοιβής σε κατάλληλες δόσεις. Με βάση τους ανωτέρω στόχους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να διακόψει τη σύμπραξη μετά από κάθε στάδιο και να ξεκινήσει νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για τις υπόλοιπες φάσεις, εφόσον έχει αγοράσει τα σχετικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

3. Η σύμβαση ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες για ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, που προβλέπονται στο άρθρο 27.

Κατά την επιλογή των υποψηφίων, οι αναθέτουσες αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα κριτήρια που σχετίζονται με την ικανότητα και την πείρα των προσφερόντων στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων. Μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό κατάλληλων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 64.

Μόνον οι οικονομικοί φορείς που έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή, κατόπιν αξιολόγησης των ζητούμενων πληροφοριών, μπορούν να υποβάλουν έργα έρευνας και καινοτομίας, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών που έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν μέσω των υφιστάμενων λύσεων. Η σύμβαση ανατίθεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 1 στοιχείο α).

4. Η δομή της σύμπραξης, και ιδίως η διάρκεια και η αξία των διαφόρων φάσεων, αντικατοπτρίζει τον βαθμό της καινοτομίας της προτεινόμενης λύσης και τη σειρά των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας που απαιτούνται για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης που δεν διατίθεται ακόμη στην αγορά. Η αξία και η διάρκεια μιας σύμβασης για την αγορά των προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που προκύπτουν παραμένει εντός κατάλληλων ορίων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάκτησης των δαπανών, συμπεριλαμβανομένων όσων προέκυψαν από την ανάπτυξη μιας καινοτόμου λύσης, και επίτευξης επαρκούς κέρδους.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρησιμοποιούν τις συμπράξεις καινοτομίας κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

Άρθρο 30 Χρήση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού μόνο στις περιπτώσεις που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 5.

2. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για δημόσιες συμβάσεις έργων, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:

α)      εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή αίτηση συμμετοχής ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης και ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο εποπτείας που έχει οριστεί σύμφωνα με το άρθρο 84, μετά από αίτημά τους·

β)      εάν ο σκοπός της δημόσιας σύμβασης είναι η δημιουργία ή η απόκτηση ενός έργου τέχνης·

γ)      εάν τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από έναν συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους:

i)        έλλειψη ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους·

ii)       προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

iii)      προστασία άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων.

Η εν λόγω εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η έλλειψη ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της δημόσιας σύμβασης·

δ)      στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση· οι περιστάσεις τις οποίες επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για τη δικαιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), μια προσφορά δεν θεωρείται κατάλληλη εάν:

– δεν είναι κανονική ή αποδεκτή, και

– είναι εντελώς άσχετη με τη σύμβαση, καθώς δεν είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίζονται στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές θεωρούνται αντικανονικές, εάν δεν συμμορφώνονται με τα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης ή εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι προστατευμένες από τις συνήθεις δυνάμεις του ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές θεωρούνται απαράδεκτες σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      ελήφθησαν καθυστερημένα·

β)      υποβλήθηκαν από προσφέροντες που δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα·

γ)      οι τιμές τους υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως έχει οριστεί πριν από την έναρξη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης· ο εκ των προτέρων ορισμός του προϋπολογισμού πρέπει να τεκμηριώνεται γραπτώς·

δ)      κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές σύμφωνα με το άρθρο 69.

3. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών:

α)      όταν τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης· η διάταξη αυτή δεν καλύπτει την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εμπορική βιωσιμότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης·

β)      για τις συμπληρωματικές παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τον αρχικό προμηθευτή και προορίζονται είτε για τη μερική ανανέωση προμηθειών ή εγκαταστάσεων τρέχουσας χρήσης είτε για επέκταση υφιστάμενων προμηθειών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προμηθευτή θα υποχρέωνε την αναθέτουσα αρχή να προμηθευτεί υλικό με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ασυμβίβαστα ή προκαλούν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ως προς τη χρήση και τη συντήρηση· η διάρκεια αυτών των συμβάσεων, καθώς και των ανανεώσιμων συμβάσεων, δεν μπορεί, κατά κανόνα, να υπερβαίνει τα τρία έτη·

γ)      για τις προμήθειες που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων ή σε άλλες παρόμοιες αγορές, όπως αγορές ηλεκτρικής ενέργειας·

δ)      για την αγορά προμηθειών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες, είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, δικαστικού συμβιβασμού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται στις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

4. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, όταν η σχετική σύμβαση υπηρεσιών έπεται διαγωνισμού μελετών που έχει διοργανωθεί σύμφωνα με την παρούσα οδηγία και πρέπει, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες, να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισμού μελετών· στη δεύτερη περίπτωση, στις διαπραγματεύσεις πρέπει να προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι νικητές του διαγωνισμού.

5. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού μπορεί να προβλέπεται για νέα έργα ή υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη παρομοίων έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονομικό φορέα ανάδοχο της αρχικής σύμβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή υπηρεσίες είναι σύμφωνα με μια βασική μελέτη και ότι αυτή η μελέτη αποτέλεσε αντικείμενο αρχικής σύμβασης η οποία έχει συναφθεί σύμφωνα με διαδικασία προβλεπόμενη στο άρθρο 24 παράγραφος 1. Στη βασική μελέτη επισημαίνεται η έκταση πιθανών συμπληρωματικών έργων ή υπηρεσιών και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα ανατεθούν.

Η δυνατότητα προσφυγής στην εν λόγω διαδικασία επισημαίνεται ήδη κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού και το συνολικό προβλεπόμενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή του άρθρου 4.

Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να γίνεται μόνο επί μια τριετία μετά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Τεχνικές και εργαλεία για τη σύναψη ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών δημόσιων συμβάσεων

Άρθρο 31 Συμφωνίες-πλαίσια

1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσια, εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Ως συμφωνία-πλαίσιο νοείται μια συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσότερων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθορισμό των όρων που διέπουν τις συμβάσεις που πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου, ιδίως όσον αφορά τις τιμές και, ενδεχομένως, τις προβλεπόμενες ποσότητες.

Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως από το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου.

2. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο συνάπτονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παραγράφους 3 και 4.

Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών, που έχουν οριστεί σαφώς για τον σκοπό αυτόν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, και των οικονομικών φορέων που ήταν εξ αρχής συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επιφέρουν ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.

Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν στις συμφωνίες-πλαίσια καταχρηστικά ή κατά τρόπο που να εμποδίζει, να περιορίζει ή να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

3. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με έναν μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται στην εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται βάσει των όρων που καθορίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο.

Για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, μπορεί να εκτελεστεί με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

α)      σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαισίου, χωρίς έναρξη νέου διαγωνισμού, όπου αναφέρονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και οι αντικειμενικές προϋποθέσεις για τον προσδιορισμό του οικονομικού φορέα, που είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας-πλαισίου, ο οποίος θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω προϋποθέσεις αναφέρονται στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης·

β)      σε περίπτωση που στη συμφωνία-πλαίσιο δεν προβλέπονται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, με έναρξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαισίου.

5. Ο διαγωνισμός που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο β) βασίζεται στους ιδίους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαισίου, και, εν ανάγκη, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, ενδεχομένως, σε άλλους όρους που επισημαίνονται στις προδιαγραφές της συμφωνίας-πλαισίου, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

α)      για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το αντικείμενο της σύμβασης·

β)      οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή των προσφορών των σχετικών με κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών·

γ)      οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς, και το περιεχόμενό τους παραμένει σφραγισμένο έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης·

δ)      οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στις προδιαγραφές της συμφωνίας-πλαισίου.

Άρθρο 32 Δυναμικά συστήματα αγορών

1. Για αγορές τρέχουσας χρήσης, της οποίας τα γενικώς διαθέσιμα στην αγορά χαρακτηριστικά ικανοποιούν τις απαιτήσεις των αναθετουσών αρχών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ένα δυναμικό σύστημα αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών λειτουργεί ως μια καθ’ ολοκληρίαν ηλεκτρονική διαδικασία, ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκειά της σε κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια επιλογής.

2. Για την ανάθεση συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές ακολουθούν τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας. Όλοι οι υποψήφιοι που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής γίνονται δεκτοί στο σύστημα· ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο σύστημα δεν περιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 64. Όλες τις επικοινωνίες στο πλαίσιο ενός δυναμικού συστήματος αγορών πραγματοποιούνται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2 έως 6.

3. Για τους σκοπούς της ανάθεσης συμβάσεων βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές:

α)      δημοσιεύουν διακήρυξη διαγωνισμού, καθιστώντας σαφές ότι πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

β)      διευκρινίζουν στις προδιαγραφές τουλάχιστον τη φύση και την εκτιμώμενη ποσότητα των προβλεπόμενων αγορών, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν το σύστημα αγορών, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης·

γ)      προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το σύστημα, στη συγγραφή υποχρεώσεων και σε όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 51.

4. Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών, τη δυνατότητα σε κάθε οικονομικό φορέα να ζητήσει να συμμετάσχει στο σύστημα, βάσει των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές ολοκληρώνουν την αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής, εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους.

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει, το ταχύτερο δυνατόν, τον οικονομικό φορέα ο οποίος αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο σχετικά με την αποδοχή του ή την απόρριψή του από το δυναμικό σύστημα αγορών.

5. Οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν όλους τους προεπιλεγμένους συμμετέχοντες να υποβάλουν προσφορά για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 52.

Αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που ορίζονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών, ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρκτική διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Τα κριτήρια αυτά μπορούν, ενδεχομένως, να προσδιορίζονται επακριβέστερα στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

6. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τη διάρκεια του δυναμικού συστήματος αγορών στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Ενημερώνουν την Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκειά του, μέσω των κατωτέρω τυποποιημένων εντύπων:

α)      εάν η διάρκεια μεταβληθεί χωρίς να διακοπεί το σύστημα, μέσω του εντύπου που χρησιμοποιείται αρχικά για την προκήρυξη διαγωνισμού για το δυναμικό σύστημα αγορών·

β)      εάν το σύστημα έχει διακοπεί, μέσω της γνωστοποίησης συναφθεισών συμβάσεων που αναφέρεται στο άρθρο 48.

7. Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς παράγοντες, καθώς και στους συμμετέχοντες στο δυναμικό σύστημα αγορών, δεν επιβάλλεται κανένα έξοδο φακέλου.

Άρθρο 33 Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, στους οποίους παρουσιάζονται νέες, μειωμένες τιμές ή/και νέες αξίες όσον αφορά ορισμένα στοιχεία των προσφορών.

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν μια επαναληπτική ηλεκτρονική διαδικασία (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), η οποία διεξάγεται έπειτα από προκαταρκτική πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, επιτρέποντας την ταξινόμησή τους με βάση αυτόματες μεθόδους αξιολόγησης.

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίζουν ότι, πριν από την ανάθεση μιας δημόσιας σύμβασης, διεξάγεται ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, όταν οι προδιαγραφές του διαγωνισμού μπορούν να καθοριστούν με ακρίβεια.

Υπό τους ιδίους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τη εκ νέου διεξαγωγή διαγωνισμού μεταξύ των συμβαλλομένων μερών συμφωνίας-πλαισίου, που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 στοιχείο β), καθώς και κατά τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων στο πλαίσιο του δυναμικού συστήματος αγορών, που αναφέρεται στο άρθρο 32.

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός βασίζεται σε ένα από τα κατωτέρω κριτήρια:

α)      αποκλειστικά στις τιμές, εφόσον η σύμβαση ανατίθεται στην προσφορά που συνεπάγεται το κατώτερο κόστος·

β)      στις τιμές ή/και τις νέες αξίες των στοιχείων των προσφορών που επισημαίνονται στις προδιαγραφές, εφόσον η ανάθεση της σύμβασης πραγματοποιείται βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

4. Οι αναθέτουσες αρχές που αποφασίζουν να κάνουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

5. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν μια πρώτη πλήρη αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το ή τα κριτήρια ανάθεσης και με τη στάθμισή τους, όπως έχει καθοριστεί.

Μια προσφορά θεωρείται παραδεκτή εάν έχει υποβληθεί από προεπιλεγμένο προσφέροντα και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Όλοι οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές προσφορές καλούνται ταυτόχρονα, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, να συμμετάσχουν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, χρησιμοποιώντας, κατά την προσδιορισμένη ημερομηνία και ώρα, τα στοιχεία σύνδεσης σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην πρόσκληση. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός μπορεί να διεξάγεται σε διάφορες διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν αρχίζει προτού παρέλθουν δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων.

6. Εάν η σύμβαση πρόκειται να ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η πρόσκληση συνοδεύεται από το αποτέλεσμα της πλήρους αξιολόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η οποία γίνεται σύμφωνα με τη στάθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 66 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο.

Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης και ο μαθηματικός τύπος που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία για την αυτόματη ανακατάταξη των προσφορών σε συνάρτηση με τις νέες τιμές ή/και τις νέες αξίες που θα υποβληθούν. Ο μαθηματικός αυτός τύπος περιλαμβάνει τους συντελεστές στάθμισης όλων των κριτηρίων που έχουν οριστεί για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη που χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού ή στις προδιαγραφές. Προς τούτο, οι ενδεχόμενες κλίμακες ανάγονται εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη τιμή.

Σε περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, προβλέπεται χωριστός μαθηματικός τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

7. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν συνεχώς και αμέσως σε όλους τους προσφέροντες τις πληροφορίες εκείνες τουλάχιστον που τους δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την αντίστοιχη κατάταξή τους και δύνανται, εάν έχει επισημανθεί εκ των προτέρων, να γνωστοποιούν και άλλες πληροφορίες σχετικά με άλλες τιμές ή αξίες που υποβάλλονται, καθώς και να ανακοινώνουν τον αριθμό των συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη φάση του πλειστηριασμού. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων κατά τη διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

8. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

α)      κατά την προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα·

β)      όταν δεν λαμβάνουν πλέον νέες τιμές ή νέες αξίες που πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις, εφόσον έχουν ορίσει προηγουμένως το διάστημα που θα επιτρέψουν να παρέλθει από την παραλαβή της τελευταίας υποβολής πριν κλείσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό·

γ)      αφού ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός των φάσεων του πλειστηριασμού.

Εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποφασίσει να περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό σύμφωνα με το στοιχείο γ), ενδεχομένως σε συνδυασμό με τον τρόπο που προβλέπεται στο στοιχείο β), η πρόσκληση συμμετοχής στον πλειστηριασμό αναφέρει το χρονοδιάγραμμα κάθε φάσης του πλειστηριασμού.

9. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 66, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Άρθρο 34 Ηλεκτρονικοί κατάλογοι

1. Όταν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σύμφωνα με το άρθρο 19, μπορούν να απαιτούν την παρουσίαση των προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καταστήσουν υποχρεωτική τη χρήση ηλεκτρονικών καταλόγων για ορισμένα είδη δημόσιων συμβάσεων.

Οι προσφορές που παρουσιάζονται υπό τη μορφή ηλεκτρονικού καταλόγου μπορούν να συνοδεύονται από άλλα έγγραφα, που συμπληρώνουν την προσφορά.

2. Οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καταρτίζονται από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες, με σκοπό τη συμμετοχή τους σε μια συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που έχει καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή.

Επιπλέον, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για τα εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως και με τυχόν επιπρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 19.

3. Εάν η παρουσίαση των προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων είναι αποδεκτή ή υποχρεωτική, οι αναθέτουσες αρχές:

α)      το αναφέρουν στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού έχει χρησιμοποιηθεί προκαταρκτική διακήρυξη·

β)      επισημαίνουν στις προδιαγραφές όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 όσον αφορά τον μορφότυπο, τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις τεχνικές διευθετήσεις και προδιαγραφές της σύνδεσης για τον κατάλογο.

4. Εάν έχει συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς μετά την υποβολή προσφορών υπό τη μορφή ηλεκτρονικών καταλόγων, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι η προκήρυξη νέου διαγωνισμού για συγκεκριμένες συμβάσεις λαμβάνει χώρα βάσει ενημερωμένων καταλόγων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές μεθόδους:

α)      καλούν τους προσφέροντες να υποβάλουν εκ νέου τους ηλεκτρονικούς καταλόγους τους, προσαρμοσμένους στις απαιτήσεις της εν λόγω συγκεκριμένης σύμβασης·

β)      ενημερώνουν τους προσφέροντες ότι σκοπεύουν να συλλέξουν από τους καταλόγους που έχουν ήδη υποβληθεί τις πληροφορίες που απαιτούνται ώστε να αποτελέσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης σύμβασης (στο εξής «ανασύσταση»)· με την προϋπόθεση ότι η χρήση της εν λόγω μεθόδου έχει ανακοινωθεί στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.

5. Εάν οι αναθέτουσες αρχές προκηρύσσουν νέο διαγωνισμό για συγκεκριμένες συμβάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β), καθορίζουν την ημερομηνία και την ώρα κατά την οποία σκοπεύουν να συλλέξουν τις πληροφορίες που απαιτούνται ούτως ώστε να αποτελέσουν προσφορές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εν λόγω συγκεκριμένης σύμβασης και παρέχουν στους προσφέροντες τη δυνατότητα να αρνηθούν την εν λόγω συλλογή πληροφοριών.

Οι αναθέτουσες αρχές προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της κοινοποίησης και της συλλογής των πληροφοριών.

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές παρουσιάζουν τις συλλεγείσες πληροφορίες στον ενδιαφερόμενο προσφέροντα, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμφισβητήσει ή να επιβεβαιώσει την ορθότητα της προσφοράς που προέκυψε με αυτόν τον τρόπο.

6. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις βάσει ενός δυναμικού συστήματος αγορών μέσω ανασύστασης, εφόσον η αίτηση συμμετοχής στο δυναμικό σύστημα αγορών συνοδεύεται από ηλεκτρονικό κατάλογο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον μορφότυπο που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή. Στη συνέχεια, ο εν λόγω κατάλογος συμπληρώνεται από τους υποψηφίους, αφού ενημερωθούν για την πρόθεση της αναθέτουσας αρχής να καταρτίσει προσφορές μέσω ανασύστασης. Η ανασύσταση διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 στοιχείο β) και την παράγραφο 5.

Άρθρο 35 Δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών και κεντρικές αρχές προμηθειών

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και υπηρεσίες προσφεύγοντας σε μια κεντρική αρχή προμηθειών.

2. Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα των αναθετουσών αρχών να προσφεύγουν σε δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών που προσφέρονται από κεντρικές αρχές προμηθειών εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

3. Μια αναθέτουσα αρχή πληροί τις υποχρεώσεις της δυνάμει της παρούσας οδηγίας όταν συνάπτει δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας σε δραστηριότητες κεντρικών προμηθειών, στον βαθμό που όλα τα στάδια των σχετικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και της εκτέλεσής τους διεξάγονται αποκλειστικά από την κεντρική αρχή προμηθειών, σε όλα τα στάδια από τη δημοσίευση της διακήρυξης διαγωνισμού έως τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων που προκύπτουν.

Ωστόσο, εάν ορισμένα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων ή της εκτέλεσης των συμβάσεων που προκύπτουν διεξάγονται από την ενδιαφερόμενη αναθέτουσα αρχή, η αναθέτουσα αρχή εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα στάδια που διεξάγει.

4. Όλες οι διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων που διεξάγονται από μια κεντρική αρχή προμηθειών εκτελούνται μέσω ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 19.

5. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, χωρίς να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, να επιλέγουν μια κεντρική αρχή προμηθειών για την παροχή δραστηριοτήτων κεντρικών προμηθειών, ακόμη και όταν η κεντρική αρχή προμηθειών αμείβεται για τις υπηρεσίες της.

6. Οι κεντρικές αρχές προμηθειών διασφαλίζουν την τεκμηρίωση όλων των συναλλαγών που εκτελούνται στην πορεία της εκτέλεσης των συμβάσεων, των συμφωνιών-πλαισίων ή των δυναμικών συστημάτων αγοράς που συνάπτουν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους κεντρικών προμηθειών.

Άρθρο 36 Δραστηριότητες επικουρικών προμηθειών

Οι πάροχοι δραστηριοτήτων επικουρικών προμηθειών επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις σύναψης δημόσιων συμβάσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 37 Περιστασιακή σύναψη από κοινού δημόσιων συμβάσεων

1. Μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές δύνανται να συμφωνήσουν να εκτελέσουν ορισμένες ειδικές δημόσιες συμβάσεις από κοινού.

2. Εάν όλα τα στάδια των σχετικών διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων διεξάγονται από μία μόνο αναθέτουσα αρχή, από τη δημοσίευση της διακήρυξης διαγωνισμού έως τη λήξη της εκτέλεσης της σύμβασης ή των συμβάσεων που προκύπτουν, η εν λόγω αναθέτουσα αρχή έχει την αποκλειστική ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δυνάμει της παρούσας οδηγίας.

Ωστόσο, εάν η διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων και η εκτέλεση των συμβάσεων που προκύπτουν πραγματοποιούνται από περισσότερες από μία συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές, καθεμία εξ αυτών εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα στάδια που διεξάγει.

Άρθρο 38 Από κοινού δημόσιες συμβάσεις μεταξύ αναθετουσών αρχών από διαφορετικά κράτη μέλη

1. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι αναθέτουσες αρχές διαφορετικών κρατών μελών μπορούν να αναθέτουν από κοινού δημόσιες συμβάσεις, χρησιμοποιώντας έναν από τους τρόπους που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

2. Διάφορες αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποκτούν έργα, προμήθειες ή/και υπηρεσίες από μια κεντρική αρχή προμηθειών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, ή μέσω αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης διεξάγεται σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η κεντρική αρχή προμηθειών.

3. Διάφορες αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν από κοινού μια δημόσια σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμφωνία, όπου προσδιορίζονται:

α)      οι εθνικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη διαδικασία σύναψης της δημόσιας σύμβασης·

β)      η εσωτερική οργάνωση της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της διαδικασίας, του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων, της κατανομής των έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πρόκειται να ανατεθούν και της σύναψης των συμβάσεων.

Για τον προσδιορισμό της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας σύμφωνα με το στοιχείο α), οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιλέξουν τις εθνικές διατάξεις οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται τουλάχιστον μία από τις συμμετέχουσες αρχές.

4. Σε περίπτωση που διάφορες αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη έχουν συστήσει μια κοινή νομική οντότητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[32] ή άλλων οντοτήτων που ιδρύονται δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης, οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές συμφωνούν, μέσω απόφασης του αρμόδιου οργάνου της κοινής νομικής οντότητας, επί των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων ενός από τα ακόλουθα κράτη μέλη:

α)      εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η κοινή νομική οντότητα·

β)      εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου διεξάγει τις δραστηριότητές της η κοινή νομική οντότητα.

Η εν λόγω συμφωνία μπορεί είτε να εφαρμόζεται για αόριστο χρονικό διάστημα, όταν καθορίζεται στη συστατική πράξη της κοινής νομικής οντότητας, είτε να περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε ορισμένα είδη συμβάσεων ή σε μία ή περισσότερες μεμονωμένες αναθέσεις συμβάσεων.

5. Ελλείψει συμφωνίας που προσδιορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, η εθνική νομοθεσία που διέπει την ανάθεση της σύμβασης προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες:

α)      εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί υπό τη διαχείριση μίας συμμετέχουσας αναθέτουσας αρχής εξ ονόματος των υπολοίπων, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους της εν λόγω αναθέτουσας αρχής·

β)      εάν η διαδικασία δεν διεξάγεται ούτε τελεί υπό τη διαχείριση μίας συμμετέχουσας αναθέτουσας αρχής εξ ονόματος των υπολοίπων, και

i)        αφορά σύμβαση έργων, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των έργων·

ii)       αφορά σύμβαση υπηρεσιών ή προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου παρέχεται το σημαντικότερο μέρος των υπηρεσιών ή των προμηθειών·

γ)      εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει του στοιχείου α) ή β), οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής που επωμίζεται το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών.

6. Ελλείψει συμφωνίας που να προσδιορίζει την εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις δυνάμει της παραγράφου 4, η εθνική νομοθεσία που διέπει τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες διεξάγονται από κοινές νομικές οντότητες που έχουν ιδρυθεί από διάφορες αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά κράτη μέλη, προσδιορίζεται σύμφωνα με τους κατωτέρω κανόνες:

α)      εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί υπό τη διαχείριση του αρμόδιου οργάνου της κοινής νομικής οντότητας, εφαρμόζονται οι εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η νομική οντότητα·

β)      εάν η διαδικασία διεξάγεται ή τελεί υπό τη διαχείριση ενός μέλους της νομικής οντότητας εξ ονόματος της εν λόγω νομικής οντότητας, εφαρμόζονται οι κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 5 στοιχεία α) και β).

γ)      εάν είναι αδύνατον να προσδιοριστεί η εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία δυνάμει της παραγράφου 5 στοιχείο α) ή β), οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις εθνικές διατάξεις του κράτους μέλους όπου έχει την έδρα της η νομική οντότητα.

7. Μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές μπορούν να αναθέτουν μεμονωμένες συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαισίου που έχει συναφθεί από ή από κοινού με μια αναθέτουσα αρχή που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, με την προϋπόθεση ότι η συμφωνία-πλαίσιο περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις που επιτρέπουν στην αντίστοιχη αναθέτουσα αρχή ή αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τις μεμονωμένες συμβάσεις.

8. Οι αποφάσεις σχετικά με την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων σε διασυνοριακές διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων υπόκεινται στους συνήθεις μηχανισμούς προσφυγής που προβλέπονται στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία.

9. Για να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών προσφυγής, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την πλήρη εκτέλεση στην εσωτερική έννομη τάξη τους των αποφάσεων των αρμόδιων για την προσφυγή αρχών που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος, κατά την έννοια της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου[33], εάν οι εν λόγω αποφάσεις αφορούν αναθέτουσες αρχές που είναι εγκατεστημένες στην επικράτειά τους και συμμετέχουν στη σχετική διασυνοριακή διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Διεξαγωγή της διαδικασίας

Τμήμα 1 Προετοιμασία

Άρθρο 39 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς

1. Πριν ξεκινήσουν μια διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να αξιολογήσουν τη διάρθρωση, την ικανότητα και τη δυναμικότητα της αγοράς και να ενημερώσουν τους οικονομικούς φορείς σχετικά με τα σχέδια και τις απαιτήσεις για τις προμήθειές τους.

Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητήσουν ή να δεχτούν τις συμβουλές διοικητικών δομών υποστήριξης ή τρίτων μερών ή συμμετεχόντων της αγοράς, εφόσον οι εν λόγω συμβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση του ανταγωνισμού και δεν καταλήγουν σε παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.

2. Εάν ένας υποψήφιος, ένας προσφέρων ή μια επιχείρηση που σχετίζεται με υποψήφιο ή προσφέροντα έχει παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού, λόγω της συμμετοχής του εν λόγω υποψηφίου ή προσφέροντα.

Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα τη γνωστοποίηση στους άλλους υποψηφίους και στους προσφέροντες τυχόν σχετικών πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο της προηγούμενης εμπλοκής του υποψηφίου ή του προσφέροντος στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων και τον προσδιορισμό επαρκών προθεσμιών για την παραλαβή των προσφορών – ή που προέκυψαν από αυτήν. Ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία μόνο εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διασφαλιστεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Πριν από οποιονδήποτε τέτοιον αποκλεισμό, παρέχεται η ευκαιρία στους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν ότι η συμμετοχή τους στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Τα μέτρα που λαμβάνονται τεκμηριώνονται στη χωριστή έκθεση που απαιτείται δυνάμει του άρθρου 85.

Άρθρο 40 Τεχνικές προδιαγραφές

1. Οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ορίζονται στο σημείο 1 του παραρτήματος VIII, καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Καθορίζουν τα χαρακτηριστικά που απαιτείται να έχουν τα έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες.

Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί επίσης να αναφέρονται στην ειδική διαδικασία παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22.

Οι τεχνικές προδιαγραφούν διευκρινίζουν επίσης αν θα απαιτηθεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Για όλες τις δημόσιες συμβάσεις που το αντικείμενό τους προορίζεται για χρήση από πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή σχεδιασμό για όλους τους χρήστες, εκτός από δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις.

Εάν έχουν εγκριθεί υποχρεωτικά πρότυπα προσβασιμότητας βάσει νομοθετικής πράξης της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές, όσον αφορά τα κριτήρια προσβασιμότητας, καθορίζονται με παραπομπή στα εν λόγω πρότυπα.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγγυώνται ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων φραγμών στο άνοιγμα των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό.

3. Υπό την επιφύλαξη των υποχρεωτικών εθνικών τεχνικών κανόνων, εφόσον συμβιβάζονται με το δίκαιο της Ένωσης, οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:

α)      με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, με την προϋπόθεση ότι οι παράμετροι είναι επαρκώς ακριβείς ώστε να επιτρέπουν στους προσφέροντες να προσδιορίζουν το αντικείμενο της σύμβασης και στις αναθέτουσες αρχές να αναθέτουν τη σύμβαση·

β)      με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές, με την εξής σειρά προτεραιότητας: εθνικά πρότυπα που μεταφέρουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κοινές τεχνικές προδιαγραφές, διεθνή πρότυπα, άλλα τεχνικά πλαίσια αναφοράς που καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης ή – όταν αυτά δεν υπάρχουν – εθνικά πρότυπα, εθνικές τεχνικές εγκρίσεις ή εθνικές τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα του σχεδιασμού, του υπολογισμού και της εκτέλεσης των έργων και της χρησιμοποίησης των προμηθειών· κάθε παραπομπή συνοδεύεται από τη μνεία «ή ισοδύναμο»·

γ)      με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α), παραπέμποντας, ως τεκμήριο της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις, στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

δ)      με παραπομπή στις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο στοιχείο β) για ορισμένα χαρακτηριστικά, και με παραπομπή στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) για άλλα χαρακτηριστικά.

4. Εκτός εάν δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν περιέχουν μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερης μεθόδου κατασκευής ή εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τύπου ή συγκεκριμένης καταγωγής ή παραγωγής, που θα είχαν ως αποτέλεσμα να ευνοούνται ή να αποκλείονται ορισμένες επιχειρήσεις ή ορισμένα προϊόντα. Η εν λόγω μνεία ή αναφορά επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, όταν δεν είναι δυνατόν να γίνει αρκούντως ακριβής και κατανοητή περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3. Η εν λόγω μνεία ή αναφορά συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο».

5. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα παραπομπής στις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), δεν απορρίπτει προσφορά με την αιτιολογία ότι τα δημοπρατούμενα έργα, οι προμήθειες και οι υπηρεσίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στις οποίες έχει παραπέμψει, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο άρθρο 42, ότι οι λύσεις που προτείνει πληρούν, κατά ισοδύναμο τρόπο, τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές.

6. Όταν η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί τη δυνατότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο α) για τη διατύπωση των τεχνικών προδιαγραφών με αναφορά στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις, δεν απορρίπτει προσφορά έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών που πληρούν ένα εθνικό πρότυπο το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μια κοινή τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον οι εν λόγω προδιαγραφές καλύπτουν τις επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει.

Ο προσφέρων αποδεικνύει στην προσφορά του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 42, ότι το έργο, η προμήθεια ή η υπηρεσία που πληροί το πρότυπο ανταποκρίνεται στις επιδόσεις ή στις λειτουργικές απαιτήσεις τις οποίες έχει ορίσει η αναθέτουσα αρχή.

Άρθρο 41 Σήματα

1. Όταν οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή άλλα χαρακτηριστικά έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών με όρους επιδόσεων ή λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 στοιχείο α), μπορούν να απαιτούν τα εν λόγω έργα, οι υπηρεσίες ή οι προμήθειες να φέρουν συγκεκριμένο σήμα, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      οι απαιτήσεις για το σήμα αφορούν αποκλειστικά τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και που είναι κατάλληλα για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης·

β)      οι απαιτήσεις για το σήμα καταρτίζονται βάσει επιστημονικής πληροφόρησης ή άλλων κριτηρίων, που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και που δεν εισάγουν διακρίσεις·

γ)      τα σήματα καθιερώνονται μέσω ανοικτής και διαφανούς διαδικασίας, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων κρατικών οργανισμών, καταναλωτών, κατασκευαστών, διανομέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων·

δ)      τα σήματα είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

ε)      τα κριτήρια του σήματος καθορίζονται από τρίτο μέρος, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον οικονομικό φορέα που υποβάλλει αίτηση για το σήμα.

Οι αναθέτουσες αρχές που απαιτούν ένα συγκεκριμένο σήμα αποδέχονται όλα τα ισοδύναμα σήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του σήματος που αναφέρεται από τις αναθέτουσες αρχές. Για τα προϊόντα που δεν φέρουν το σήμα, οι αναθέτουσες αρχές αποδέχονται επίσης τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή ή άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα.

2. Εάν ένα σήμα πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε), αλλά επιπλέον ορίζει απαιτήσεις που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν την τεχνική προδιαγραφή με παραπομπή στις λεπτομερείς προδιαγραφές του εν λόγω σήματος ή, εάν είναι αναγκαίο, σε τμήματα των σχετικών προδιαγραφών που σχετίζονται με το αντικείμενο της σύμβασης και είναι κατάλληλα για τον ορισμό των χαρακτηριστικών του εν λόγω αντικειμένου.

Άρθρο 42 Εκθέσεις δοκιμών, πιστοποίηση και άλλα αποδεικτικά μέσα

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίζουν έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο οργανισμό ή πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τέτοιον οργανισμό ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Σε περίπτωση που οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδόμενων από αναγνωρισμένους οργανισμούς, που να βεβαιώνουν τη συμμόρφωση με μια συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή, οφείλουν να δέχονται επίσης πιστοποιητικά από άλλους ισοδύναμους αναγνωρισμένους οργανισμούς.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται και άλλα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως τον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν έχει πρόσβαση στα πιστοποιητικά ή στις εκθέσεις δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών.

3. Ως «αναγνωρισμένοι οργανισμοί», κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, νοούνται εργαστήρια δοκιμών και βαθμονόμησης και οποιοιδήποτε οργανισμοί πιστοποίησης και ελέγχου που είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[34].

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τα στοιχεία και τα έγγραφα που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 6, το άρθρο 41 και τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με σκοπό την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις τεχνικές απαιτήσεις. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 88.

Άρθρο 43 Εναλλακτικές προσφορές

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιτρέπουν στους προσφέροντες να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές. Αναφέρουν στη διακήρυξη διαγωνισμού ή, εάν ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού χρησιμοποιείται προκαταρκτική διακήρυξη, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν επιτρέπουν ή όχι την υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Οι εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται, εάν δεν υπάρχει σχετική επισήμανση.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που επιτρέπουν τις εναλλακτικές προσφορές αναφέρουν στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τις ελάχιστες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών. Επίσης, διασφαλίζουν ότι τα επιλεγμένα κριτήρια ανάθεσης μπορούν να εφαρμοστούν επωφελώς σε εναλλακτικές προσφορές που πληρούν τις εν λόγω ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και σε συμμορφούμενες προσφορές που δεν είναι εναλλακτικές.

3. Οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους μόνο τις εναλλακτικές προσφορές που ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις τις οποίες έχουν ορίσει.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δεν απορρίπτουν μια εναλλακτική προσφορά για τον μόνο λόγο ότι, εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει, αντίστοιχα, είτε στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών και όχι δημόσιας σύμβασης προμηθειών, είτε στη σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών.

Άρθρο 44 Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα

1. Οι δημόσιες συμβάσεις μπορούν να υποδιαιρούνται σε ομοιογενή ή ετερογενή τμήματα. Για δημόσιες συμβάσεις αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4, αλλά όχι μικρότερης από 500 000 ευρώ, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5, εάν η αναθέτουσα αρχή δεν κρίνει σκόπιμο να τις υποδιαιρέσει σε τμήματα, παρέχει συγκεκριμένες εξηγήσεις για τους σχετικούς λόγους, στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν, στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αν οι προσφορές περιορίζονται μόνο σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

2. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, ακόμη και εάν έχει επισημανθεί η δυνατότητα υποβολής προσφορών για όλα τα τμήματα, να περιορίζουν τον αριθμό των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα, με την προϋπόθεση ότι ο μέγιστος αριθμός ορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν και αναφέρουν στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες για την ανάθεση των διαφόρων τμημάτων, σε περίπτωση που η εφαρμογή των επιλεγμένων κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό.

3. Εάν είναι δυνατή η ανάθεση περισσότερων του ενός τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να προβλέπουν είτε την ανάθεση μίας σύμβασης για κάθε τμήμα είτε την ανάθεση μίας ή περισσότερων συμβάσεων, οι οποίες καλύπτουν διάφορα ή όλα τα τμήματα.

Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης αν διατηρούν το δικαίωμα να προβούν στην εν λόγω επιλογή και, εάν ναι, ποια τμήματα είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν στο πλαίσιο μίας ενιαίας σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν αρχικά τις προσφορές που ικανοποιούν αποτελεσματικότερα τα κριτήρια ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 66 για κάθε μεμονωμένο τμήμα. Μπορούν να αναθέτουν μια σύμβαση για περισσότερα από ένα τμήματα σε έναν προσφέροντα που δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης για όλα τα μεμονωμένα τμήματα που καλύπτονται από την εν λόγω σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι τα κριτήρια ανάθεσης που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 66 ικανοποιούνται αποτελεσματικότερα όσον αφορά όλα τα τμήματα που καλύπτονται από την εν λόγω σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τις μεθόδους τις οποίες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για την εν λόγω σύγκριση. Οι εν λόγω μέθοδοι είναι διαφανείς, αντικειμενικές και δεν εισάγουν διακρίσεις.

4. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων όλων των εργοληπτών, υπό τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί ένα τμήμα που αφορά τον συντονισμό του συνολικού έργου ή τα σχετικά τμήματα αυτού.

Άρθρο 45 Καθορισμός προθεσμιών

1. Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών, υπό την επιφύλαξη των ελάχιστων προθεσμιών που καθορίζονται στα άρθρα 24 έως 30.

2. Εάν οι προσφορές μπορούν να συνταχθούν μόνον έπειτα από επιτόπια επίσκεψη ή από επιτόπια εξέταση εγγράφων προσαρτημένων στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης, οι προθεσμίες παραλαβής των προσφορών παρατείνονται, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για τη διατύπωση των προσφορών.

Τμήμα 2 Δημοσιότητα και διαφάνεια

Άρθρο 46 Προκαταρκτικές διακηρύξεις

1.           Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιοποιούν τις προθέσεις τους για τη σκοπούμενη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, μέσω της δημοσίευσης μιας προκαταρκτικής διακήρυξης όσο το δυνατόν συντομότερα μετά την έναρξη του δημοσιονομικού έτους. Οι εν λόγω διακηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI μέρος B τμήμα I. Δημοσιεύονται είτε από την Επιτροπή είτε από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με το σημείο 2 στοιχείο β) του παραρτήματος ΙΧ. Στην περίπτωση όπου η διακήρυξη δημοσιεύεται από τις αναθέτουσες αρχές στο «προφίλ αγοραστή» τους, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν ειδοποίηση με την οποία ανακοινώνουν τη δημοσίευση της διακήρυξης στο «προφίλ αγοραστή» τους, σύμφωνα με το σημείο 3 του παραρτήματος IX.

2.           Για κλειστές και ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι μη κεντρικές αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν προκαταρκτική διακήρυξη ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 2, με την προϋπόθεση ότι η διακήρυξη πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)      αναφέρει ειδικά τις προμήθειες, τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείμενο της σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί·

β)      επισημαίνει ότι η σύμβαση θα ανατεθεί μέσω κλειστής ή ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς μεταγενέστερη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους·

γ)      περιέχει, εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρος B τμήμα I, και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρος B τμήμα II·

δ)      έχει δημοσιευθεί το πολύ 12 μήνες πριν από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1.

Οι ανωτέρω διακηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε «προφίλ αγοραστή».

Άρθρο 47 Διακηρύξεις διαγωνισμού

Όλες οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν μια διακήρυξη διαγωνισμού ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες. Οι εν λόγω διακηρύξεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI μέρος Γ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Άρθρο 48 Γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων

1. Το αργότερο 48 ημέρες από την ανάθεση της σύμβασης ή τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου, οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης.

Οι εν λόγω γνωστοποιήσεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI μέρος Δ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

2. Εάν το μέσο προκήρυξης διαγωνισμού για τη σχετική σύμβαση είχε τη μορφή προκαταρκτικής διακήρυξης και η αναθέτουσα αρχή δεν προτίθεται να αναθέσει περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που καλύπτεται από την προκαταρκτική διακήρυξη, η γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης περιέχει εν προκειμένω σχετική επισήμανση.

Στην περίπτωση συμφωνιών-πλαισίων που συνάπτονται σύμφωνα με το άρθρο 31, οι αναθέτουσες αρχές απαλλάσσονται από την υποχρέωση αποστολής γνωστοποίησης με τα αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης για κάθε σύμβαση που βασίζεται στη συμφωνία-πλαίσιο.

3. Οι αναθέτουσες αρχές αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της σύναψης των συμβάσεων που βασίζονται σε δυναμικό σύστημα αγορών, το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη κάθε σύμβασης. Μπορούν, ωστόσο, να συγκεντρώνουν τις γνωστοποιήσεις αυτές σε τριμηνιαία βάση. Στην περίπτωση αυτή, αποστέλλουν τις συγκεντρωμένες γνωστοποιήσεις το αργότερο 48 ημέρες μετά τη λήξη εκάστου τριμήνου.

4. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου μπορούν να μην δημοσιεύονται, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Άρθρο 49 Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των διακηρύξεων και των γνωστοποιήσεων

1. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47, καθώς και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων, συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων εντύπων για τα διορθωτικά.

Τα εν λόγω τυποποιημένα έντυπα εγκρίνονται από την Επιτροπή. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91.

2. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47, καθώς και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, συντάσσονται, διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή και δημοσιεύονται σύμφωνα με το παράρτημα ΙΧ. Οι διακηρύξεις και οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται το αργότερο πέντε ημέρες μετά την αποστολή τους. Τα έξοδα δημοσίευσης των διακηρύξεων και των γνωστοποιήσεων από την Επιτροπή βαρύνουν την Ένωση.

3. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2 και στο άρθρο 47 δημοσιεύονται εξ ολοκλήρου σε επίσημη γλώσσα της Ένωσης, όπως επιλέγεται από την αναθέτουσα αρχή. Αυθεντικό θεωρείται μόνο το κείμενο που δημοσιεύεται στην εν λόγω γλώσσα. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε διακήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες.

4. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι συνεχίζεται η δημοσίευση του πλήρους κειμένου και της περίληψης των προκαταρκτικών διακηρύξεων, που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 2, και των διακηρύξεων διαγωνισμού για την καθιέρωση ενός δυναμικού συστήματος αγορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 3 στοιχείο α):

α)      σε περίπτωση που πρόκειται για προκαταρκτικές διακηρύξεις, για 12 μήνες ή μέχρι την παραλαβή μιας γνωστοποίησης συναφθείσας σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 48, στην οποία αναφέρεται ότι δεν θα ανατεθούν περαιτέρω συμβάσεις κατά τη διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου που καλύπτεται από την προκήρυξη του διαγωνισμού·

β)      σε περίπτωση που πρόκειται για διακηρύξεις διαγωνισμού για την καθιέρωση ενός δυναμικού συστήματος αγορών, κατά την περίοδο ισχύος του δυναμικού συστήματος αγορών.

5. Οι αναθέτουσες αρχές είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής των διακηρύξεων.

Η Επιτροπή χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή βεβαίωση της παραλαβής της διακήρυξης και της δημοσίευσης των πληροφοριών που της διαβίβασε, επισημαίνοντας την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης. Η βεβαίωση αυτή συνιστά απόδειξη της δημοσίευσης.

6. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν διακηρύξεις για δημόσιες συμβάσεις που δεν υπόκεινται στην υποχρεωτική δημοσίευση που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω διακηρύξεις αποστέλλονται στην Επιτροπή με ηλεκτρονικά μέσα, με τον μορφότυπο και σύμφωνα με τις λεπτομέρειες διαβίβασης που αναφέρονται στο παράρτημα IX.

Άρθρο 50 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

1. Οι διακηρύξεις που αναφέρονται στα άρθρα 46 και 47, καθώς και οι γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48, και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο πριν από τη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 49.

2. Οι διακηρύξεις που δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες από εκείνες που περιέχονται στις διακηρύξεις που αποστέλλονται στην Επιτροπή ή δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή», αλλά επισημαίνουν την ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης που εστάλη στην Επιτροπή ή της δημοσίευσης στο «προφίλ αγοραστή».

3. Οι προκαταρκτικές διακηρύξεις δεν δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» πριν από την αποστολή στην Επιτροπή της ειδοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευσή τους υπό τη μορφή αυτή. Αναφέρουν την ημερομηνία αυτής της αποστολής.

Άρθρο 51 Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφέρουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, με ηλεκτρονικά μέσα, στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 49 ή την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος. Το κείμενο της διακήρυξης ή η πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος διευκρινίζει τη διεύθυνση διαδικτύου στην οποία διατίθεται η εν λόγω τεκμηρίωση.

2. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές ή οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα, το αργότερο έξι ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση ταχείας διαδικασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 και στο άρθρο 26 παράγραφος 5, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις ημέρες.

Άρθρο 52 Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στον διάλογο· προσκλήσεις επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος

1. Στις κλειστές διαδικασίες, στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου, στις συμπράξεις καινοτομίας και στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές τους ή, στην περίπτωση ανταγωνιστικού διαλόγου, να συμμετάσχουν στον διάλογο.

Εάν ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού χρησιμοποιείται προκαταρκτική διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2, οι αναθέτουσες αρχές προσκαλούν ταυτοχρόνως και γραπτώς τους οικονομικούς φορείς που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώσουν ότι εξακολουθούν να ενδιαφέρονται.

2. Οι προσκλήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν παραπομπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία οι προδιαγραφές ή το περιγραφικό έγγραφο και κάθε άλλο συμπληρωματικό έγγραφο τίθενται σε άμεση διάθεση με ηλεκτρονικά μέσα. Επιπλέον, περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα Χ.

Άρθρο 53 Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

1. Οι αναθέτουσες αρχές ενημερώνουν, το συντομότερο δυνατό, όλους τους υποψηφίους και τους προσφέροντες για τις αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου, την ανάθεση σύμβασης ή την αποδοχή σε ένα δυναμικό σύστημα αγορών, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους αποφάσισαν να μην συνάψουν συμφωνία-πλαίσιο, να μην αναθέσουν σύμβαση για την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός, να αρχίσουν νέα διαδικασία ή να μην θέσουν σε εφαρμογή δυναμικό σύστημα αγορών.

2. Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου μέρους, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση εντός 15 ημερών από την παραλαβή γραπτής αίτησης:

α)      σε τυχόν απορριφθέντες υποψηφίους, τους λόγους απόρριψης της αίτησης συμμετοχής τους,

β)      σε τυχόν απορριφθέντες προσφέροντες, τους λόγους για την απόρριψη της προσφοράς τους, στις δε περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφοι 5 και 6, αιτιολογούν και την απόφασή τους για τη μη ισοδυναμία ή την απόφασή τους ότι τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις περί απόδοσης ή λειτουργίας,

γ)      σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας προσφοράς, καθώς και το όνομα του αναδόχου ή των συμβαλλομένων μερών στη συμφωνία-πλαίσιο,

δ)      σε προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή προσφορά, τη διεξαγωγή και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων και του διαλόγου με τους προσφέροντες.

3. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίζουν να μην γνωστοποιήσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την ανάθεση των συμβάσεων, τη σύναψη συμφωνιών-πλαισίων ή την αποδοχή σε ένα σύστημα δυναμικών αγορών, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, εάν η γνωστοποίηση των εν λόγω πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη κατά τα άλλα προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Τμήμα 3 Επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 54 Γενικές αρχές

1. Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στα άρθρα 66 έως 69, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)      η προσφορά συνάδει με τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 43·

β)      η προσφορά προέρχεται από προσφέροντα ο οποίος δεν αποκλείεται από τη συμμετοχή, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 55, και πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 56, και, ανάλογα με την περίπτωση, με τους κανόνες και τα κριτήρια αμεροληψίας που αναφέρονται στο άρθρο 64.

2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να αποφασίσουν να μην αναθέσουν μια σύμβαση στον προσφέροντα που έχει υποβάλει την καλύτερη προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά δεν συμμορφώνεται, τουλάχιστον με ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

3. Σε ανοικτές διαδικασίες, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να αποφασίσουν να εξετάσουν τις προσφορές πριν από την επαλήθευση της ανταπόκρισης στα κριτήρια επιλογής, εφόσον τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του παρόντος τμήματος, συμπεριλαμβανομένου του κανόνα ότι η σύμβαση δεν ανατίθεται σε προσφέροντα που θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί δυνάμει του άρθρου 55 ή που δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής που καθορίζει η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την ενότητα 1 του παρόντος τμήματος.

4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με σκοπό την τροποποίηση του καταλόγου του παραρτήματος XI, όποτε κρίνεται αναγκαίο λόγω της σύναψης νέων διεθνών συμφωνιών ή της τροποποίησης υφιστάμενων διεθνών συμφωνιών.

Ενότητα 1 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 55 Λόγοι αποκλεισμού

1. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, υποψήφιος ή προσφέρων, εις βάρος του οποίου υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν από τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

α)      συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 1 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου[35]·

β)      διαφθορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης[36] και στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου[37], καθώς και διαφθορά όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής ή του οικονομικού φορέα·

γ)      απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[38]·

δ)      τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντίστοιχα, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ[39], ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαισίου·

ε)      νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ[40] του Συμβουλίου.

Η υποχρέωση αποκλεισμού ενός υποψηφίου ή προσφέροντα από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση εφαρμόζεται επίσης εάν η τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση έχει εκδοθεί κατά των διευθυντών επιχείρησης ή οποιωνδήποτε άλλων προσώπων έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος.

2. Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας αποκλείεται από τη συμμετοχή σε μια σύμβαση, εάν περιέλθει σε γνώση της αναθέτουσας αρχής απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, η οποία ορίζει ότι δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή με τις νομικές διατάξεις του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής.

3. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, εάν πληρούται μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)      εάν λάβει γνώση τυχόν παραβίασης των υποχρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου, ή των διατάξεων του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ. Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης ή με τις διεθνείς διατάξεις περιλαμβάνει επίσης τη συμμόρφωση με ισοδύναμο τρόπο·

β)      εάν ο οικονομικός φορέας αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη στις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις·

γ)      εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με οποιοδήποτε μέσο, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει άλλο σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα·

δ)      εάν ο οικονομικός φορέας έχει δείξει σημαντικές ή επαναλαμβανόμενες ελλείψεις στην εκτέλεση οποιασδήποτε ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης ή συμβάσεων παρόμοιας φύσης με την ίδια αναθέτουσα αρχή.

Προκειμένου να εφαρμόσουν τον λόγο αποκλεισμού που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο δ), οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν μια μέθοδο αξιολόγησης της εκτέλεσης της σύμβασης η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και εφαρμόζεται με συστηματικό, συνεπή και διαφανή τρόπο. Κάθε αξιολόγηση εκτέλεσης γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εργολήπτη, στον οποίο παρέχεται η ευκαιρία να εγείρει αντιρρήσεις ως προς τα πορίσματα και να ζητήσει δικαστική προστασία.

4. Οποιοσδήποτε υποψήφιος ή προσφέρων βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 μπορεί να προσκομίσει στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή, τα οποία αποδεικνύουν την αξιοπιστία του, παρά την ύπαρξη του σχετικού λόγου αποκλεισμού.

Για τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποδεικνύει ότι έχει επανορθώσει τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά, οργανωτικά και προσωπικά μέτρα κατάλληλα για την πρόληψη περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν τα μέτρα που ελήφθησαν από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι τα μέτρα δεν επαρκούν, αναφέρει τους λόγους της απόφασής της.

5. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές και οι οικονομικοί φορείς μπορούν εύκολα να λαμβάνουν πληροφορίες και υποστήριξη όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, μέσω του σημείου επαφής που προβλέπεται στο άρθρο 88.

6. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 88.

Άρθρο 56 Κριτήρια επιλογής

1. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν προϋποθέσεις συμμετοχής που αφορούν:

α)      την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας·

β)      την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια·

γ)      την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Δεν υποχρεούνται να επιβάλλουν όλες τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στις παραγράφους 2, 3 και 4, αλλά δεν προβάλλουν απαιτήσεις επιπλέον των όσων αναφέρονται.

Οι αναθέτουσες αρχές περιορίζουν τις όποιες προϋποθέσεις συμμετοχής σε εκείνες που είναι απαραίτητες ώστε να εξασφαλίζεται ότι ένας υποψήφιος ή προσφέρων διαθέτει τις νομικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες και τις εμπορικές και τεχνικές ικανότητες για την εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης. Όλες οι απαιτήσεις σχετίζονται και είναι αυστηρά ανάλογες με το αντικείμενο της σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης πραγματικού ανταγωνισμού.

2. Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XII.

Στις διαδικασίες σύναψης των δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών, οσάκις οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού, για να είναι σε θέση να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή είναι δυνατόν να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού.

3. Όσον αφορά την ικανοποιητική οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να έχουν κατάλληλη οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα. Για τον σκοπό αυτόν, μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να έχουν έναν ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και ενός ορισμένου ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη σύμβαση, καθώς και ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων.

Ο ελάχιστος ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το τριπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός από δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις που αφορούν τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση των έργων, των υπηρεσιών ή των προμηθειών. Η αναθέτουσα αρχή αναφέρει τις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης.

Όταν μια σύμβαση διαιρείται σε παρτίδες, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους παρτίδα. Εντούτοις, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει τον ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών ανά ομάδες τμημάτων, για την περίπτωση που θα ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτόχρονα.

Εάν οι συμβάσεις βάσει συμφωνίας-πλαισίου πρόκειται να ανατεθούν μετά από προκήρυξη νέου διαγωνισμού, η μέγιστη απαίτηση ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται βάσει του αναμενόμενου μέγιστου μεγέθους συγκεκριμένων συμβάσεων που θα εκτελεστούν ταυτόχρονα, ή, εάν αυτό δεν είναι γνωστό, βάσει της εκτιμώμενης αξίας της συμφωνίας-πλαισίου.

4. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την πείρα για την εκτέλεση της σύμβασης σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να συμπεράνουν ότι οι οικονομικοί φορείς δεν θα εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης.

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο προμήθειες για τις οποίες απαιτούνται εργασίες τοποθέτησης ή εγκατάστασης, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, η ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της πείρας και της αξιοπιστίας τους.

5. Οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες μπορεί να εκφράζονται ως ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, καθώς και τα κατάλληλα αποδεικτικά μέσα, στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 57 Υπεύθυνες δηλώσεις και άλλα αποδεικτικά μέσα

1. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται τις υπεύθυνες δηλώσεις ως προκαταρκτικά αποδεικτικά στοιχεία ότι οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες πληρούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)      δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 55, στην οποία περίπτωση οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή ενδέχεται να αποκλειστούν·

β)      πληρούν τα κριτήρια επιλογής που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 56·

γ)      ανάλογα με την περίπτωση, ικανοποιούν τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 64·

δ)      θα είναι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να παράσχουν τα συμπληρωματικά έγγραφα που απαιτούνται από τις αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και, ανάλογα με την περίπτωση, με τα άρθρα 61 και 63.

2. Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητήσει από κάποιον υποψήφιο ή προσφέροντα, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή κάποια από τα απαιτούμενα έγγραφα, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διασφάλιση της ορθής διεξαγωγής της διαδικασίας.

Πριν αναθέσει τη σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση, να υποβάλει την τεκμηρίωση σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 και, ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 61. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που έχουν υποβάλει σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60 και 61.

3. Οι αναθέτουσες αρχές δεν απαιτούν άλλα πιστοποιητικά πλην αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 60 και 61· όσον αφορά το άρθρο 62, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να βασίζονται σε οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα για να αποδείξουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τούς αναγκαίους πόρους.

Οι υποψήφιοι και οι προσφέροντες δεν καλούνται να υποβάλουν εκ νέου ένα πιστοποιητικό ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα που έχουν ήδη υποβληθεί στην ίδια αναθέτουσα αρχή εντός των τελευταίων τεσσάρων ετών, σε προηγούμενη διαδικασία, και ισχύουν ακόμη.

4. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 88, τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 55, με την καταλληλότητα, τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των προσφερόντων, που περιγράφονται στο άρθρο 56, και με το περιεχόμενο ή τη φύση των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 58 Επιγραμμικά αποθετήρια πιστοποιητικών (e-Certis)

1. Με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής υποβολής προσφορών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά και άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων και εισάγονται στο e-Certis διατηρούνται συνεχώς επικαιροποιημένες.

2. Η χρήση του e-Certis καθίσταται υποχρεωτική και οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να απαιτούν μόνο τα είδη πιστοποιητικών ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων που διατίθενται στο e-Certis, το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1.

Άρθρο 59 Ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων

1. Κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα που είναι εγκατεστημένος στο σχετικό κράτος μέλος και πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις, οι εθνικές αρχές εκδίδουν το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων περιέχει τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα XIII και εκδίδεται βάσει τυποποιημένου εντύπου.

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, με στόχο την τροποποίηση του παραρτήματος XIII λόγω τεχνικών εξελίξεων ή για διοικητικούς λόγους. Καθορίζει επίσης το τυποποιημένο έντυπο για το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91.

2. Το αργότερο δύο έτη μετά την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 92 παράγραφος 1, το διαβατήριο παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

3. Η αρχή που εκδίδει το διαβατήριο ζητεί τις σχετικές πληροφορίες απευθείας από τις αρμόδιες αρχές, εκτός εάν υπάρχει σχετική απαγόρευση από τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων αναγνωρίζεται από όλες τις αναθέτουσες αρχές ως απόδειξη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής τις οποίες καλύπτει και δεν αμφισβητείται χωρίς δικαιολόγηση. Η εν λόγω δικαιολόγηση μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι το διαβατήριο εκδόθηκε πριν από περισσότερους από έξι μήνες.

5. Τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήματος, τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με την αυθεντικότητα και το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης κοινοποιούν τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 88.

Άρθρο 60 Πιστοποιητικά

1. Οι αναθέτουσες αρχές δέχονται ως επαρκή απόδειξη του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 55 τα εξής στοιχεία:

α)      για την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, την προσκόμιση αποσπάσματος του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις·

β)      για την παράγραφο 2 και την παράγραφο 3 στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους·

γ)      σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει έγγραφο ή πιστοποιητικό, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και στην παράγραφο 3 στοιχείο β) του εν λόγω άρθρου, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται εν προκειμένω από επίσημη δήλωση του εθνικού σημείου επαφής, που έχει οριστεί δυνάμει του άρθρου 88.

2. Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο παράρτημα XIV μέρος 1.

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο κρίνει κατάλληλο η αναθέτουσα αρχή.

3. Οι τεχνικές ικανότητες των οικονομικών φορέων μπορούν να αποδεικνύονται με έναν ή περισσότερους από τους τρόπους που αναφέρονται στο παράρτημα XIV μέρος 2, ανάλογα με τη φύση, την ποσότητα ή τη σπουδαιότητα και τη χρήση των έργων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών.

4. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση των άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 88, τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με τα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων αποκλεισμού, τα έγγραφα που βεβαιώνουν την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και τις χρηματοοικονομικές και τεχνικές δυνατότητες των προσφερόντων, καθώς και τυχόν άλλα αποδεικτικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 61 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

1. Οι αναθέτουσες αρχές, εάν απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς, τα οποία να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας βασιζόμενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας από πλευράς των οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες.

2. Εάν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους οργανισμούς, που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[41] ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη. Επίσης, αποδέχονται και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης από πλευράς των οικονομικών φορέων, οσάκις αυτοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες.

3. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως αποδείξεις της συμμόρφωσης με ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 62 Στήριξη στις δυνατότητες άλλων φορέων

1. Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 3, και τα κριτήρια που σχετίζονται με τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, που προβλέπονται στο άρθρο 56 παράγραφος 4, ένας οικονομικός φορέας μπορεί, ενδεχομένως και για μια συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, παραδείγματος χάριν, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Στην περίπτωση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν να είναι ο οικονομικός φορέας και οι εν λόγω φορείς από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.

Υπό τους ιδίους όρους, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16, μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων.

2. Στην περίπτωση συμβάσεων έργων, συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών τοποθέτησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο μιας σύμβασης προμηθειών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν την εκτέλεση ορισμένων κρίσιμων καθηκόντων απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6, από έναν από τους συμμετέχοντες στην κοινοπραξία.

Άρθρο 63 Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίζουν ή να διατηρούν είτε επίσημους καταλόγους εγκεκριμένων εργοληπτών, προμηθευτών ή παρόχων υπηρεσιών, είτε να προβλέπουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του παραρτήματος VIII.

Ανακοινώνουν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τη διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης ή του οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους επίσημους καταλόγους, στον οποίο αποστέλλονται οι αιτήσεις.

2. Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν τις προϋποθέσεις εγγραφής στους καταλόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και τις προϋποθέσεις που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών από τους οργανισμούς πιστοποίησης, στις διατάξεις της παρούσας ενότητας.

Τα κράτη μέλη προσαρμόζουν επίσης τις εν λόγω προϋποθέσεις στο άρθρο 62 όσον αφορά τις αιτήσεις εγγραφής που υποβάλλονται από οικονομικούς φορείς οι οποίοι ανήκουν σε κοινοπραξία και επικαλούνται πόρους που τους διαθέτουν άλλες επιχειρήσεις της κοινοπραξίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς αποδεικνύουν στην αρχή που συντάσσει τον επίσημο κατάλογο ότι έχουν στη διάθεσή τους αυτούς τους πόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού που πιστοποιεί την εγγραφή τους στον επίσημο κατάλογο και ότι οι εν λόγω φορείς συνεχίζουν να πληρούν, κατά το ίδιο διάστημα, τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό που επικαλούνται οι φορείς αυτοί για την εγγραφή τους.

3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή που διαθέτουν πιστοποιητικό μπορούν, για την εκάστοτε σύμβαση, να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά μνημονεύονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή αυτών των οικονομικών φορέων στον κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

4. Η εγγραφή στους επίσημους καταλόγους, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους οργανισμούς, ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής τις οποίες καλύπτει ο κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

5. Οι πληροφορίες που μπορούν να συναχθούν από την εγγραφή σε επίσημους καταλόγους ή από την πιστοποίηση δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση χωρίς δικαιολόγηση. Όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, είναι δυνατόν να ζητείται πρόσθετο πιστοποιητικό από κάθε εγγεγραμμένο οικονομικό φορέα, όποτε πρόκειται να ανατεθεί μια σύμβαση.

Οι αναθέτουσες αρχές των άλλων κρατών μελών εφαρμόζουν την παράγραφο 3 και το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου μόνον προς όφελος των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος το οποίο έχει καταρτίσει τον επίσημο κατάλογο.

6. Οι απαιτήσεις προσκόμισης αποδείξεων για τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καλύπτονται από τον κατάλογο ή το πιστοποιητικό συμμορφώνονται με τα άρθρα 59, 60 και, ανάλογα με την περίπτωση, με το άρθρο 61. Για την εγγραφή των οικονομικών φορέων άλλων κρατών μελών σε επίσημο κατάλογο ή για την πιστοποίησή τους, δεν απαιτούνται άλλες αποδείξεις ή δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται από τους οικονομικούς φορείς του οικείου κράτους μέλους.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητούν, ανά πάσα στιγμή, την εγγραφή τους σε επίσημο κατάλογο ή την έκδοση πιστοποιητικού. Ενημερώνονται, σε ευλόγως σύντομο χρονικό διάστημα, για την απόφαση της αρχής που καταρτίζει τον κατάλογο ή του αρμόδιου οργανισμού πιστοποίησης.

7. Η εν λόγω εγγραφή ή πιστοποίηση δεν επιβάλλεται στους οικονομικούς φορείς των άλλων κρατών μελών προκειμένου να συμμετάσχουν σε δημόσια σύμβαση. Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν τα ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη. Αποδέχονται επίσης και άλλα ισοδύναμα αποδεικτικά μέσα.

8. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τα έγγραφα που προσκομίζονται ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς πληρούν τις απαιτήσεις εγγραφής στον κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή ως απόδειξη ότι οι οικονομικοί φορείς από άλλο κράτος μέλος διαθέτουν ισοδύναμη πιστοποίηση.

Ενότητα 2 Περιορισμός του αριθμού των υποψηφίων, των προσφορών και των λύσεων

Άρθρο 64 Περιορισμός του αριθμού των προεπιλεγμένων υποψηφίων που θα κληθούν να συμμετάσχουν

1. Στις κλειστές διαδικασίες, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, στις διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και στις συμπράξεις καινοτομίας, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής οι οποίοι θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανός αριθμός προεπιλεγμένων υποψηφίων.

Οι αναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν, στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν, τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων που σκοπεύουν να καλέσουν και, ενδεχομένως, τον μέγιστο αριθμό.

2. Στην κλειστή διαδικασία, ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων είναι πέντε. Στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, στη διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου και στη σύμπραξη καινοτομίας, ο ελάχιστος αριθμός είναι τρεις. Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

Οι αναθέτουσες αρχές καλούν αριθμό υποψηφίων τουλάχιστον ίσο προς τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων. Στην περίπτωση όπου ο αριθμός των υποψηφίων που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής και τα ελάχιστα επίπεδα ικανότητας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 56 παράγραφος 5, είναι μικρότερος από το ελάχιστο όριο, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνεχίζει τη διαδικασία, καλώντας τους υποψηφίους που πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων. Στο πλαίσιο της ιδίας διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή δεν περιλαμβάνει άλλους οικονομικούς φορείς που δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψηφίους που δεν πληρούν τα απαιτούμενα επίπεδα ικανοτήτων.

Άρθρο 65 Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς διαπραγμάτευση προσφορών, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 5, ή των προς συζήτηση λύσεων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στη διακήρυξη διαγωνισμού, στις προδιαγραφές ή στο περιγραφικό έγγραφο. Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός λύσεων ή προεπιλεγμένων υποψηφίων.

Ενότητα 3 Ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 66 Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

1. Υπό την επιφύλαξη των εθνικών νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων σχετικά με την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, τα κριτήρια βάσει των οποίων οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τις δημόσιες συμβάσεις, είναι ένα από τα κατωτέρω:

α)      η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά·

β)      το χαμηλότερο κόστος.

Η αναθέτουσα αρχή έχει την επιλογή να αξιολογήσει το κόστος είτε μόνο βάσει της τιμής, είτε χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση αποδοτικότητας κόστους, όπως είναι η προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους κύκλου ζωής, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 67.

2. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α), κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής προσδιορίζεται βάσει διαφόρων κριτηρίων που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης. Στα εν λόγω κριτήρια περιλαμβάνονται, εκτός από την τιμή ή το κόστος, που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο β), και άλλα κριτήρια που συνδέονται με το αντικείμενο της συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης, όπως:

α)      η ποιότητα, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής αξίας, των αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών, της δυνατότητας πρόσβασης, του σχεδιασμού για όλους τους χρήστες, των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών και του καινοτόμου χαρακτήρα·

β)      για συμβάσεις υπηρεσιών και συμβάσεις που αφορούν τη μελέτη έργου, μπορεί να ληφθεί υπόψη η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης, με αποτέλεσμα, μετά την ανάθεση της σύμβασης, η αντικατάσταση του σχετικού προσωπικού να είναι δυνατή μόνο κατόπιν συναίνεσης της αναθέτουσας αρχής, η οποία πρέπει να επιβεβαιώσει ότι οι αντικαταστάσεις διασφαλίζουν ισοδύναμη οργάνωση και ποιότητα·

γ)      η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης·

δ)      η ειδική διαδικασία παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών ή οποιουδήποτε άλλου σταδίου του κύκλου ζωής τους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 σημείο 22, στον βαθμό που τα κριτήρια αυτά διευκρινίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 και αφορούν παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τις εν λόγω διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τις ειδικές διαδικασίες παραγωγής ή παροχής των ζητούμενων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η ανάθεση ορισμένων ειδών συμβάσεων βασίζεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) και στην παράγραφο 2.

4. Τα κριτήρια ανάθεσης δεν παρέχουν στην εν λόγω αναθέτουσα αρχή απεριόριστη ελευθερία επιλογής. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από απαιτήσεις που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες. Οι αναθέτουσες αρχές επαληθεύουν αποτελεσματικά, βάσει των πληροφοριών και αποδείξεων τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες, αν οι προσφορές πληρούν τα κριτήρια ανάθεσης.

5. Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 σημείο α) περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή υποδεικνύει, στη διακήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στα έγγραφα της σύμβασης, ή στο περιγραφικό έγγραφο, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, τη σχετική στάθμιση που προσδίδει σε καθένα από τα επιλεγέντα κριτήρια για τον προσδιορισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς.

Η στάθμιση αυτή μπορεί να εκφράζεται με την πρόβλεψη μιας ψαλίδας με το κατάλληλο μέγιστο εύρος.

Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων.

Άρθρο 67 Κοστολόγηση κύκλου ζωής

1. Η κοστολόγηση κύκλου ζωής καλύπτει, στον αντίστοιχο βαθμό, όλες τις ακόλουθες δαπάνες κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός έργου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 22:

α)      το εσωτερικό κόστος, που περιλαμβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, όπως οι δαπάνες παραγωγής, με τη χρήση, όπως οι δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας, συντήρησης, και με το τέλος του κύκλου ζωής, όπως οι δαπάνες συλλογής και ανακύκλωσης, και

β)      το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος που συνδέεται άμεσα με τον κύκλο ζωής, εφόσον η χρηματική αξία του μπορεί να προσδιοριστεί και να επαληθευτεί, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει το κόστος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών ρύπων, καθώς και άλλες δαπάνες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

2. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αξιολογούν το κόστος χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση προσδιορισμού του κόστους κύκλου ζωής, αναφέρουν στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής. Η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία πρέπει να πληροί όλες τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)      να έχει αναπτυχθεί βάσει επιστημονικής πληροφόρησης ή να βασίζεται σε άλλα κριτήρια που μπορούν να επαληθευτούν με αντικειμενικό τρόπο και δεν εισάγουν διακρίσεις·

β)      να έχει εκπονηθεί για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή·

γ)      να είναι προσιτή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν στους οικονομικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών φορέων από τρίτες χώρες, τη δυνατότητα να εφαρμόζουν διαφορετική μεθοδολογία για τον καθορισμό του κόστους κύκλου ζωής στην προσφορά τους, εφόσον αποδεικνύουν ότι η εν λόγω μεθοδολογία συνάδει με τις απαιτήσεις των στοιχείων α), β) και γ) και είναι ισοδύναμη με τη μεθοδολογία που έχει υποδείξει η αναθέτουσα αρχή.

3. Οσάκις υιοθετείται κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του κόστους κύκλου ζωής στο πλαίσιο νομοθετικής πράξης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, εφαρμόζεται όταν στα κριτήρια ανάθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 66 παράγραφος 1 περιλαμβάνεται η κοστολόγηση κύκλου ζωής.

Κατάλογος των εν λόγω νομοθετικών και κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων παρατίθεται στο παράρτημα XV. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89 σχετικά με την ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου, όταν βάσει της θέσπισης νέας νομοθεσίας, κατάργησης ή τροποποίησής της, αποδειχθούν αναγκαίες οι εν λόγω τροποποιήσεις.

Άρθρο 68 Κωλύματα στην ανάθεση

Οι αναθέτουσες αρχές δεν αναθέτουν τη σύμβαση στον προσφέροντα που υποβάλλει την καλύτερη προσφορά, εάν πληρούται μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)           ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που απαιτούνται δυνάμει των άρθρων 59, 60 και 61·

β)           η δήλωση την οποία έχει υποβάλει ο προσφέρων δυνάμει του άρθρου 22 είναι ψευδής·

γ)           η δήλωση την οποία έχει υποβάλει ο προσφέρων δυνάμει του άρθρου 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) είναι ψευδής.

Άρθρο 69 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

1. Οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που χρεώνουν, εάν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)      η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 50% από τη μέση τιμή ή το κόστος των υπόλοιπων προσφορών·

β)      η τιμή ή το κόστος που χρεώνεται είναι χαμηλότερο κατά περισσότερο από 20% από την τιμή ή το κόστος της δεύτερης χαμηλότερης προσφοράς·

γ)      έχουν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε προσφορές.

2. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές για άλλους λόγους, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν επίσης να ζητήσουν εξηγήσεις.

3. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί να αφορούν ιδίως:

α)      τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου δομικής κατασκευής, της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών·

β)      τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου ή για την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών·

γ)      την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα·

δ)      τη συμμόρφωση, τουλάχιστον με ισοδύναμο τρόπο, με τις υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα XI ή, εάν οι ανωτέρω διατάξεις δεν είναι εφαρμοστέες, με άλλες διατάξεις που διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας·

ε)      την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

4. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τις παρασχεθείσες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα δικαιολογητικά δεν δικαιολογούν το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που χρεώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εφόσον διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζει η νομοθεσία της Ένωσης στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου ή του περιβαλλοντικού δικαίου ή με τις διατάξεις του διεθνούς κοινωνικού και περιβαλλοντικού δικαίου που παρατίθενται στο παράρτημα ΧΙ.

5. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση συμβιβάζεται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της Συνθήκης. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά.

6. Κατόπιν αιτήματος, τα κράτη μέλη διαθέτουν σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88, οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV Εκτέλεση της σύμβασης

Άρθρο 70 Όροι εκτέλεσης των συμβάσεων

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, με την προϋπόθεση ότι επισημαίνονται στη διακήρυξη διαγωνισμού ή στις προδιαγραφές. Οι όροι αυτοί μπορούν, ιδίως, να αφορούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την απαίτηση να προβλέπουν οι οικονομικοί φορείς αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών που είναι αποτέλεσμα διακυμάνσεων των τιμών και θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 71 Υπεργολαβία

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί ή μπορεί να υποχρεώνεται από ένα κράτος μέλος να ζητήσει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και εφόσον το επιτρέπει η φύση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μεταφέρει τις οφειλόμενες πληρωμές απευθείας στον υπεργολάβο για τις υπηρεσίες, τις προμήθειες ή τα έργα που παρείχε στον κύριο εργολήπτη. Σε τέτοια περίπτωση, τα κράτη μέλη καθιερώνουν κατάλληλους μηχανισμούς που επιτρέπουν στον κύριο εργολήπτη να εγείρει αντιρρήσεις ως προς αδικαιολόγητες πληρωμές. Οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη του ζητήματος της ευθύνης του κύριου οικονομικού φορέα.

Άρθρο 72 Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους

1. Τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των διατάξεων μιας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ως νέα ανάθεση για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας και επιβάλλει νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

2. Τυχόν τροποποίηση μιας σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν διαφοροποιεί ουσιωδώς τη σύμβαση από αυτήν που συνήφθη αρχικά. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4, μια τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης εάν πληρούται μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)      η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν αποτελούσαν μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, θα είχαν οδηγήσει στην επιλογή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικά ή θα είχε οδηγήσει στην ανάθεση της σύμβασης σε άλλον προσφέροντα·

β)      η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του εργολήπτη·

γ)      η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της σύμβασης, με αποτέλεσμα να καλύπτει προμήθειες, υπηρεσίες ή έργα που δεν καλύπτονταν αρχικά.

3. Η αντικατάσταση του συμβατικού εταίρου θεωρείται ουσιώδης τροποποίηση κατά την έννοια της παραγράφου 1.

Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει σε περίπτωση καθολικής ή μερικής διαδοχής στη θέση του αρχικού εργολήπτη, κατόπιν εταιρικής αναδιάρθρωσης ή αφερεγγυότητας, άλλου οικονομικού φορέα ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, εφόσον η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν έχει στόχο την αποφυγή της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

4. Εάν η αξία μιας τροποποίησης μπορεί να εκφραστεί με χρηματικούς όρους, η τροποποίηση δεν θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν η αξία της δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 και είναι χαμηλότερη από το 5% της τιμής της αρχικής σύμβασης, εφόσον η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνονται διάφορες διαδοχικές τροποποιήσεις, η αξία τους αξιολογείται βάσει της σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων.

5. Οι τροποποιήσεις της σύμβασης δεν θεωρούνται ουσιώδεις κατά την έννοια της παραγράφου 1, εάν έχουν συμπεριληφθεί στα έγγραφα της δημόσιας σύμβασης με τη μορφή σαφών, ακριβών και ρητών ρητρών ή δυνατοτήτων αναθεώρησης. Οι εν λόγω ρήτρες ορίζουν το πεδίο εφαρμογής και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή δυνατοτήτων αναθεώρησης, καθώς και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή δυνατότητες αναθεώρησης που θα μπορούσαν να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης,

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μια ουσιώδης τροποποίηση δεν επιβάλλει νέα διαδικασία ανάθεσης σύμβασης σε περίπτωση που πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α)      η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια δεόντως επιμελή αναθέτουσα αρχή·

β)      η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης·

γ)      τυχόν αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης.

Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν ανακοίνωση των εν λόγω τροποποιήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω ανακοινώσεις περιέχουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI μέρος Ζ και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

7. Οι αναθέτουσες αρχές δεν προσφεύγουν σε τροποποιήσεις της σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)      όταν η τροποποίηση αποσκοπεί στην επανόρθωση αδυναμιών εκτέλεσης από πλευράς του εργολήπτη ή των συνεπειών, οι οποίες είναι δυνατόν να αποκατασταθούν με την επιβολή των συμβατικών υποχρεώσεων·

β)      όταν η τροποποίηση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση κινδύνων αυξήσεων τιμών που έχουν καλυφθεί από τον εργολήπτη.

Άρθρο 73 Λύση συμβάσεων

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές έχουν τη δυνατότητα, δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζει το εφαρμοστέο εθνικό ενοχικό δίκαιο, να καταγγείλουν μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον πληρούται μία από τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)           οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παύουν να ισχύουν, λόγω ιδιωτικής συμμετοχής στο νομικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η σύμβαση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 4·

β)           μια τροποποίηση της σύμβασης συνιστά νέα ανάθεση κατά την έννοια του άρθρου 72·

γ)           το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφαίνεται, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της Συνθήκης, ότι ένα κράτος μέλος δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του δυνάμει των Συνθηκών, λόγω του γεγονότος ότι μια αναθέτουσα αρχή που ανήκει στο εν λόγω κράτος μέλος έχει αναθέσει τη σχετική σύμβαση χωρίς να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της δυνάμει των Συνθηκών και της παρούσας οδηγίας.

Τίτλος III Ειδικά καθεστώτα δημόσιων συμβάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Άρθρο 74 Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες

Οι συμβάσεις για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο Παράρτημα XVI ανατίθενται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, όταν η αξία των συμβάσεων ισούται ή υπερβαίνει το κατώτατο όριο που ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο δ).

Άρθρο 75 Δημοσίευση προκηρύξεων

1. Οι αναθέτουσες αρχές που προτίθενται να αναθέσουν μια δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή με διακήρυξη διαγωνισμού.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια δημόσια σύμβαση για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 74 γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης.

3. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 περιέχουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα VI μέρη Η και Θ, σύμφωνα με τα τυποποιημένα έντυπα.

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91.

4. Οι διακηρύξεις ή γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49.

Άρθρο 76 Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των σχετικών υπηρεσιών.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας, της συνέχειας, της δυνατότητας πρόσβασης, της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των υπηρεσιών, τις ειδικές ανάγκες των διαφόρων κατηγοριών χρηστών, την εμπλοκή και την ενδυνάμωση των χρηστών και την καινοτομία. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να προβλέπουν ότι η επιλογή του παρόχου υπηρεσιών δεν γίνεται αποκλειστικά βάσει της τιμής για την παροχή της υπηρεσίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Άρθρο 77 Γενικές διατάξεις

1. Οι κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών συμμορφώνονται με το παρόν κεφάλαιο και ανακοινώνονται σε όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μελετών.

2. Το δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς μελετών δεν περιορίζεται:

α)      στην επικράτεια ή σε τμήμα της επικράτειας κράτους μέλους·

β)      από το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο διοργανώνεται ο διαγωνισμός μελετών, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 78 Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται:

α)           στους διαγωνισμούς μελετών που διοργανώνονται στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών·

β)           στους διαγωνισμούς μελετών με βραβεία συμμετοχής ή καταβολή ποσών στους συμμετέχοντες.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α), το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 4 υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων βραβείων συμμετοχής ή πληρωμής ποσών στους συμμετέχοντες.

Άρθρο 79 Διακηρύξεις

1. Οι αναθέτουσες αρχές που σκοπεύουν να διοργανώσουν διαγωνισμό μελετών, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω διακήρυξης διαγωνισμού μελετών.

Εάν σκοπεύουν να αναθέσουν επακόλουθη σύμβαση υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 30 παράγραφος 3, αναφέρουν την πρόθεσή τους αυτή στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

2. Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν διοργανώσει διαγωνισμό μελετών αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 49, και είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ημερομηνία αποστολής.

Εάν η γνωστοποίηση αυτή μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων, να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα μιας συγκεκριμένης δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, οι πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού μελετών είναι δυνατόν να μην δημοσιεύονται.

3. Οι διακηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 2 έως 6 και το άρθρο 50. Περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο παράρτημα VI μέρος Ζ υπό τη μορφή τυποποιημένων εντύπων.

Η Επιτροπή καθορίζει τα τυποποιημένα έντυπα. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91.

Άρθρο 80 Κανόνες σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή των συμμετεχόντων

1. Για τη διοργάνωση των διαγωνισμών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Οσάκις οι διαγωνισμοί μελετών συγκεντρώνουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, οι αναθέτουσες αρχές θεσπίζουν σαφή και χωρίς διακρίσεις κριτήρια επιλογής. Εν πάση περιπτώσει, ο αριθμός υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν πρέπει να είναι επαρκής ώστε να εξασφαλίζεται πραγματικός ανταγωνισμός.

Άρθρο 81 Σύνθεση της κριτικής επιτροπής

Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.

Άρθρο 82 Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

1. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά τη λήψη των αποφάσεών της ή κατά τις γνωμοδοτήσεις της.

2. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις μελέτες και τα σχέδια που υποβάλλονται από τους υποψηφίους με τρόπο ανώνυμο και βασιζόμενη αποκλειστικά στα κριτήρια που επισημαίνονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού μελετών.

3. Η κριτική επιτροπή καταχωρίζει, σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της, την κατάταξη των μελετών, στην οποία προβαίνει ανάλογα με τα υπέρ και τα κατά κάθε έργου, καθώς και τις παρατηρήσεις της και κάθε σημείο που μπορεί να χρειάζεται να αποσαφηνιστεί.

4. Τηρείται ανωνυμία μέχρι τη γνωμοδότηση ή τη λήψη απόφασης από την κριτική επιτροπή.

5. Οι υποψήφιοι μπορούν να καλούνται, ενδεχομένως, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τις οποίες έχει καταχωρίσει στο πρακτικό της η κριτική επιτροπή, προς διευκρίνιση οποιουδήποτε στοιχείου των έργων.

6. Συντάσσονται πλήρη πρακτικά του διαλόγου μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής και των υποψηφίων.

ΤΙΤΛΟΣ IV ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 83 Επιβολή

Σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με αποτελεσματικούς, προσπελάσιμους και διαφανείς μηχανισμούς, που συμπληρώνουν το υφιστάμενο σύστημα για την αναθεώρηση αποφάσεων που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 84 Δημόσια εποπτεία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ενιαίο ανεξάρτητο όργανο που είναι υπεύθυνο για την εποπτεία και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων υλοποίησης (εφεξής «το όργανο εποπτείας»). Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με το όργανο που ορίζουν.

Όλες οι αναθέτουσες αρχές υπόκεινται στην εν λόγω εποπτεία.

2. Οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στις δραστηριότητες υλοποίησης οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων. Το σύστημα δημόσιας εποπτείας είναι διαφανές. Για τον σκοπό αυτόν, δημοσιεύονται όλα τα καθοδηγητικά έγγραφα και τα έγγραφα γνωμοδότησης, καθώς και μια ετήσια έκθεση όπου περιγράφεται η υλοποίηση και η εφαρμογή των κανόνων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει τα εξής:

α)      ένδειξη του ποσοστού επιτυχίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε δημόσιες συμβάσεις· σε περίπτωση που το ανωτέρω ποσοστό είναι χαμηλότερο από 50% από την άποψη της αξίας των συμβάσεων που συνήφθησαν από ΜΜΕ, η έκθεση παρέχει ανάλυση των λόγων του γεγονότος αυτού·

β)      συνολική επισκόπηση της υλοποίησης βιώσιμων πολιτικών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ένταξη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με αναπηρίες, ή την προώθηση της καινοτομίας·

γ)      πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση και τη συνέχεια που δόθηκε σε παραβιάσεις των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος άρθρου·

δ)      συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με αναφερθείσες υποθέσεις απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες σοβαρές παρατυπίες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

3. Το όργανο εποπτείας είναι αρμόδιο για τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)      παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων και της σχετικής πρακτικής των αναθετουσών αρχών, και ιδίως των κεντρικών αρχών προμηθειών·

β)      παροχή νομικών συμβουλών στις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την ερμηνεία των κανόνων και αρχών περί δημόσιων συμβάσεων και με την εφαρμογή των κανόνων σύναψης δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·

γ)      έκδοση γνωμοδοτήσεων και καθοδήγησης με ίδια πρωτοβουλία σχετικά με ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν την ερμηνεία και την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, σχετικά με επαναλαμβανόμενα ερωτήματα και με συστημικές δυσκολίες που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων, υπό το πρίσμα των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

δ)      καθιέρωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων συστημάτων με δείκτες «σημάτων συναγερμού», με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και την ενδεδειγμένη αναφορά κρουσμάτων απάτης, διαφθοράς, σύγκρουσης συμφερόντων και ανάλογων σοβαρών παρατυπιών στις δημόσιες συμβάσεις·

ε)      ενημέρωση των εθνικών αρμόδιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των αρχών λογιστικού ελέγχου, σχετικά με συγκεκριμένες παραβιάσεις που εντοπίζονται και με συστημικά προβλήματα·

στ)    εξέταση καταγγελιών από πολίτες και επιχειρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί δημόσιων συμβάσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και διαβίβαση της ανάλυσης στις αρμόδιες αναθέτουσες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται να την λάβουν υπόψη στις αποφάσεις τους ή, εάν δεν το πράξουν, να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους την αγνόησαν·

ζ)      παρακολούθηση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα εθνικά δικαστήρια και τις εθνικές αρχές, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 267 της Συνθήκης ή πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με παραβιάσεις των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων όσον αφορά έργα που λαμβάνουν συγχρηματοδότηση από την Ένωση· το όργανο εποπτείας αναφέρει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης κάθε παράβαση των διαδικασιών της Ένωσης σχετικά με τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, εφόσον αυτές αφορούσαν συμβάσεις άμεσα ή έμμεσα χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο στοιχείο ε) δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα άσκησης ενδίκων μέσων δυνάμει του εθνικού δικαίου ή του συστήματος που έχει καθιερωθεί βάσει της οδηγίας 89/665/EΟΚ.

Τα κράτη μέλη εξουσιοδοτούν το όργανο εποπτείας να προσφεύγει στην αρμόδια δικαιοδοσία σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο για την επανεξέταση των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών, εάν έχει εντοπίσει τυχόν παραβιάσεις κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του παρακολούθησης και παροχής νομικών συμβουλών.

4. Υπό την επιφύλαξη των γενικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας που έχει καθορίσει η Επιτροπή για την επικοινωνία και τις επαφές της με τα κράτη μέλη, το όργανο εποπτείας ενεργεί ως ειδικό σημείο επαφής για την Επιτροπή, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από την Ένωση, βάσει του άρθρου 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρει στην Επιτροπή τυχόν παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας σε διαδικασίες για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από την Ένωση.

Η Επιτροπή μπορεί συγκεκριμένα να αναθέτει στο όργανο εποπτείας τον χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων, όταν η σύμβαση δεν έχει συναφθεί ακόμη ή εξακολουθεί να είναι δυνατή η διεξαγωγή διαδικασίας προσφυγής. Μπορεί επίσης να επιφορτίσει το όργανο εποπτείας με τις δραστηριότητες παρακολούθησης που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της υλοποίησης των μέτρων τα οποία έχουν δεσμευτεί να λάβουν τα κράτη μέλη, με σκοπό την επανόρθωση μιας παραβίασης των κανόνων και των αρχών της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, η οποία έχει εντοπιστεί από την Επιτροπή.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από το όργανο εποπτείας να αναλύσει εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Επιτροπή δύναται να επιφορτίσει το όργανο εποπτείας να δώσει συνέχεια σε ορισμένες περιπτώσεις και να διασφαλίσει ότι οι αρμόδιες εθνικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τις ενδεδειγμένες συνέπειες των παραβιάσεων των κανόνων της Ένωσης περί δημόσιων συμβάσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, και θα είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν τις οδηγίες του οργάνου.

5. Οι δραστηριότητες έρευνας και επιβολής που ασκούνται από το όργανο εποπτείας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών με την παρούσα οδηγία και με τις αρχές της Συνθήκης δεν αντικαθιστούν ούτε προδικάζουν τον θεσμικό ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα της Συνθήκης. Όταν η Επιτροπή αποφασίζει να αναθέσει τον χειρισμό μιας μεμονωμένης περίπτωσης βάσει της παραγράφου 4, διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επεμβαίνει δυνάμει των εξουσιών που της παρέχονται από τη Συνθήκη.

6. Οι αναθέτουσες αρχές διαβιβάζουν στο εθνικό όργανο εποπτείας το πλήρες κείμενο όλων των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με αξία ίση με ή μεγαλύτερη από

α)      1 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών·

β)      10 000 000 ευρώ, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων.

7. Υπό την επιφύλαξη του εθνικού δικαίου όσον αφορά την πρόσβαση στην ενημέρωση, και σύμφωνα με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων, το όργανο εποπτείας, κατόπιν γραπτού αιτήματος, παρέχει απεριόριστη, άμεση και πλήρη πρόσβαση, χωρίς χρέωση, στις συναφθείσες συμβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6. Μπορεί να μην γίνει δεκτή η πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των συμβάσεων, όταν η γνωστοποίησή τους μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή των νόμων ή κατά τα άλλα να είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, ή να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών οικονομικών φορέων ή τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ αυτών.

Η πρόσβαση στα μέρη που μπορούν να γνωστοποιηθούν παρέχεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και όχι αργότερα από 45 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Οι αιτούντες που υποβάλλουν αίτημα πρόσβασης σε σύμβαση δεν χρειάζεται να παρουσιάσουν κάποιο άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που να σχετίζεται με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Ο αποδέκτης των πληροφοριών θα πρέπει να επιτρέπεται να τις δημοσιοποιεί.

8. Στην ετήσια έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 περιλαμβάνεται περίληψη όλων των δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το όργανο εποπτείας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 7.

Άρθρο 85 Χωριστές εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες για την ανάθεση συμβάσεων

Για κάθε σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο και κάθε υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν γραπτή έκθεση η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)           την επωνυμία και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης, της συμφωνίας-πλαισίου ή του δυναμικού συστήματος αγορών·

β)           το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους·

γ)           το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους της απόρριψής τους·

δ)           τους λόγους της απόρριψης των προσφορών που κρίθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές·

ε)           την επωνυμία του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον είναι γνωστό, το τμήμα της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαισίου που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους·

στ)         σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 και οι οποίες αιτιολογούν την προσφυγή στη διαδικασία αυτή·

ζ)           εφόσον είναι αναγκαίο, τους λόγους για τους οποίους η αναθέτουσα αρχή ματαίωσε την πρόθεσή της να συνάψει σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο ή να υλοποιήσει ένα δυναμικό σύστημα αγορών·

η)           ανάλογα με την περίπτωση, τις συγκρούσεις συμφερόντων που εντοπίστηκαν και τα επακόλουθα μέτρα που ελήφθησαν.

Οι αναθέτουσες αρχές τεκμηριώνουν την πρόοδο διεξαγωγής όλων των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων, είτε διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα είτε όχι. Για τον σκοπό αυτόν, τεκμηριώνουν τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων σε όλα τα στάδιά της, συμπεριλαμβανομένων όλων των επαφών με οικονομικούς φορείς και των εσωτερικών συζητήσεων, της προετοιμασίας των προσφορών, του διαλόγου ή της διαπραγμάτευσης εφόσον υπάρχει, και της επιλογής και ανάθεσης της σύμβασης.

Το πρακτικό, ή τα κύρια στοιχεία του, γνωστοποιούνται στην Επιτροπή ή στο εθνικό όργανο εποπτείας κατόπιν αιτήσεώς τους.

Άρθρο 86 Εθνικές εκθέσεις και κατάλογοι αναθετουσών αρχών

1. Τα όργανα που συγκροτούνται ή ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 84 διαβιβάζουν στην Επιτροπή μια έκθεση εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων για κάθε έτος, με βάση ένα τυποποιημένο έγγραφο, το αργότερο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του επόμενου έτους.

2. Η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)      έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο όλων των κεντρικών κυβερνητικών αρχών, των μη κεντρικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων μη κεντρικών αρχών και ενώσεων αναθετουσών αρχών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις ή συμφωνίες-πλαίσια, στον οποίο θα αναφέρεται ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης κάθε αρχής, εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία· ο εν λόγω κατάλογος θα είναι χωρισμένος σε ομάδες ανά τύπο αρχής·

β)      έναν πλήρη και ενημερωμένο κατάλογο όλων των κεντρικών αρχών προμηθειών·

γ)      για όλες τις συμβάσεις που υπερβαίνουν τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας οδηγίας:

α)      τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν με κατανομή για κάθε είδος αρχής ανά διαδικασία και ανά έργα, προμήθειες και υπηρεσίες όπως προσδιορίζονται βάσει της ονοματολογίας CPV·

β)      στην περίπτωση που οι συμβάσεις συνήφθησαν μέσω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο i) κατανέμονται επιπλέον ανάλογα με τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 περιστάσεις και διευκρινίζουν τον αριθμό και την αξία των συμβάσεων που ανατέθηκαν ανά κράτος μέλος ή τρίτη χώρα προέλευσης των αναδόχων·

δ)      για όλες τις συμβάσεις κάτω των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, οι οποίες ωστόσο θα καλύπτονταν από την παρούσα οδηγία εάν η αξία τους υπερέβαινε το κατώτατο όριο, τον αριθμό και την αξία των ανατεθεισών συμβάσεων ανά τύπο αρχής.

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 89, για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι, με σκοπό την επικαιροποίηση του καταλόγου αναθετουσών αρχών, κατόπιν κοινοποιήσεων από τα κράτη μέλη, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις αποδειχθούν απαραίτητες για τον ορθό προσδιορισμό των αναθετουσών αρχών·

Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύει περιοδικά τον κατάλογο των οργανισμών δημοσίου δικαίου, που διαβιβάζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο α) για πληροφόρηση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τη θεσμική τους οργάνωση όσον αφορά την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την επιβολή της παρούσας οδηγίας, καθώς και σχετικά με τις εθνικές πρωτοβουλίες για την παροχή καθοδήγησης ή για την υποστήριξη της υλοποίησης των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, ή για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των εν λόγω κανόνων.

5. Η Επιτροπή καθορίζει το τυποποιημένο έντυπο για την ετήσια έκθεση εφαρμογής και στατιστικών στοιχείων που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 91.

Άρθρο 87 Παροχή υποστήριξης στις αναθέτουσες αρχές και τις επιχειρήσεις

1. Τα κράτη μέλη διαθέτουν τεχνικές υποστηρικτικές δομές προκειμένου να προσφέρουν νομικές και οικονομικές συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στις αναθέτουσες αρχές κατά την προετοιμασία και διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν επίσης ότι κάθε αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει κατάλληλη υποστήριξη και συμβουλές για μεμονωμένα ερωτήματα.

2. Με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των οικονομικών φορέων, και ιδίως των ΜΜΕ, στις δημόσιες συμβάσεις, και προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή κατανόηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η λήψη της κατάλληλης υποστήριξης, μεταξύ άλλων και μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή των υφιστάμενων δικτύων που προορίζονται ειδικά για επιχειρηματική υποστήριξη.

3. Διατίθεται ειδική διοικητική υποστήριξη σε οικονομικούς φορείς που προτίθενται να συμμετάσχουν σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σε άλλο κράτος μέλος. Η εν λόγω υποστήριξη καλύπτει τουλάχιστον τις διοικητικές απαιτήσεις στο σχετικό κράτος μέλος, καθώς και πιθανές υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν εύκολη πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που αφορούν τους φόρους, την περιβαλλοντική προστασία, και με υποχρεώσεις δυνάμει του κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες ισχύουν στο κράτος μέλος, στην περιφέρεια ή στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεσθούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες και οι οποίες εφαρμόζονται στα έργα που εκτελούνται στο εργοτάξιο ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν έναν ενιαίο φορέα ή διάφορους φορείς ή διοικητικές δομές. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τον δέοντα συντονισμό μεταξύ των εν λόγω φορέων και δομών.

Άρθρο 88 Διοικητική συνεργασία

1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ τους και θεσπίζουν μέτρα για την αποτελεσματική συνεργασία τους, προκειμένου να διασφαλίσουν την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που αναφέρονται στα άρθρα 40, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 61, 63 και 69. Οι εν λόγω αρχές διασφαλίζουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που ανταλλάσσουν.

2. Οι αρμόδιες αρχές όλων των σχετικών κρατών μελών ανταλλάσσουν πληροφορίες σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται στις οδηγίες 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[42] και 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[43].

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα ή περισσότερα σημεία επαφής, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούν στα υπόλοιπα κράτη μέλη, στα όργανα εποπτείας και στην Επιτροπή. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν και ενημερώνουν τακτικά τον κατάλογο των σημείων επαφής. Το όργανο εποπτείας είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των εν λόγω σημείων επαφής.

4. Η ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει χώρα μέσω του Συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (IMI) που καθιερώθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXX/XXXX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[44] [πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς («κανονισμός IMI») COM(2011) 522]. Τα κράτη μέλη παρέχουν τις πληροφορίες που τους ζητούνται από άλλα κράτη μέλη εντός του συντομότερου δυνατού χρονικού διαστήματος.

ΤΙΤΛΟΣ V ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 89 Άσκηση της ανάθεσης εξουσιών

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 και 86 ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 6, 13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 και 86 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει την ισχύ των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που θεσπίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν προβάλλουν ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 90 Διαδικασία επείγοντος

1. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο τίθενται σε ισχύ αμέσως και εφαρμόζονται εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην κοινοποίηση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εκτίθενται οι λόγοι για τους οποίους γίνεται χρήση της διαδικασίας επείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να διατυπώσουν αντιρρήσεις σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 89 παράγραφος 5. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή καταργεί την πράξη χωρίς καθυστέρηση μετά την κοινοποίηση της απόφασης για τη διατύπωση αντιρρήσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

Άρθρο 91 Διαδικασία επιτροπής

1. Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικουρείται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 71/306/ΕΟΚ[45] του Συμβουλίου. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά τη έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 92 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1.           Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2014. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.           Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 93 Κατάργηση

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ καταργείται από τις 30 Ιουνίου 2014.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα XVII.

Άρθρο 94 Ρήτρα επανεξέτασης

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις της εφαρμογής των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 4 στην εσωτερική αγορά και υποβάλλει σχετική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των εφαρμοστέων κατώτατων ορίων δυνάμει της συμφωνίας, η έκθεση, εφόσον ενδείκνυται, συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 95 Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 96 Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                     Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΕΝΤΡΙΚEΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Βέλγιο

1. Services publics fédéraux (Ministries): || 1. Federale Overheidsdiensten (Ministries):

SPF Chancellerie du Premier Ministre· || FOD Kanselarij van de Eerste Minister·

SPF Personnel et Organisation· || FOD Kanselarij Personeel en Organisatie·

SPF Budget et Contrôle de la Gestion· || FOD Budget en Beheerscontrole·

SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict)· || FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict)·

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement· || FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking·

SPF Intérieur· || FOD Binnenlandse Zaken·

SPF Finances· || FOD Financiën·

SPF Mobilité et Transports· || FOD Mobiliteit en Vervoer·

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale· || FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale· || FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement· || FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu·

SPF Justice· || FOD Justitie·

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie· || FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie·

Ministère de la Défense· || Ministerie van Landsverdediging·

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale· || Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie·

Service public fédéral de Programmation Développement durable· || Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling·

Service public fédéral de Programmation Politique scientifique· || Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid·

2. Régie des Bâtiments· || 2. Regie der Gebouwen·

Office national de Sécurité sociale· || Rijksdienst voor sociale Zekerheid·

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants || Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen·

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité· || Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering·

Office national des Pensions· || Rijksdienst voor Pensioenen·

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité· || Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering·

Fond des Maladies professionnelles· || Fonds voor Beroepsziekten·

Office national de l’Emploi· || Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Βουλγαρία

– Администрация на Народното събрание

– Aдминистрация на Президента

– Администрация на Министерския съвет

– Конституционен съд

– Българска народна банка

– Министерство на външните работи

– Министерство на вътрешните работи

– Министерство на държавната администрация и административната реформа

– Министерство на извънредните ситуации

– Министерство на земеделието и храните

– Министерство на здравеопазването

– Министерство на икономиката и енергетиката

– Министерство на културата

– Министерство на образованието и науката

– Министерство на околната среда и водите

– Министерство на отбраната

– Министерство на правосъдието

– Министерство на регионалното развитие и благоустройството

– Министерство на транспорта

– Министерство на труда и социалната политика

– Министерство на финансите

Κρατικές υπηρεσίες, κρατικές επιτροπές, εκτελεστικοί οργανισμοί και άλλες κρατικές αρχές οι οποίες δημιουργούνται διά νόμου ή με υπουργικό διάταγμα και αναλαμβάνουν την άσκηση της εκτελεστικής εξουσίας:

– Агенция за ядрено регулиране

– Висшата атестационна комисия

– Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

– Държавна комисия по сигурността на информацията

– Комисия за защита на конкуренцията

– Комисия за защита на личните данни

– Комисия за защита от дискриминация

– Комисия за регулиране на съобщенията

– Комисия за финансов надзор

– Патентно ведомство на Република България

– Сметна палата на Република България

– Агенция за приватизация

– Агенция за следприватизационен контрол

– Български институт по метрология

– Държавна агенция ‘Архиви’

– Държавна агенция ‘Държавен резерв и военновременни запаси’

– Държавна агенция ‘Национална сигурност’

– Държавна агенция за бежанците

– Държавна агенция за българите в чужбина

– Държавна агенция за закрила на детето

– Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

– Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

– Държавна агенция за младежта и спорта

– Държавна агенция по горите

– Държавна агенция по туризма

– Държавна комисия по стоковите борси и тържища

– Институт по публична администрация и европейска интеграция

– Национален статистически институт

– Национална агенция за оценяване и акредитация

– Националната агенция за професионално образование и обучение

– Национална комисия за борба с трафика на хора

– Агенция ‘Митници’

– Агенция за държавна и финансова инспекция

– Агенция за държавни вземания

– Агенция за социално подпомагане

– Агенция за хората с увреждания

– Агенция по вписванията

– Агенция по геодезия, картография и кадастър

– Агенция по енергийна ефективност

– Агенция по заетостта

– Агенция по обществени поръчки

– Българска агенция за инвестиции

– Главна дирекция ‘Гражданска въздухоплавателна администрация’

– Дирекция ‘Материално-техническо осигуряване и социално обслужване’ на Министерство на вътрешните работи

– Дирекция ‘Оперативно издирване’ на Министерство на вътрешните работи

– Дирекция ‘Финансово-ресурсно осигуряване’ на Министерство на вътрешните работи

– Дирекция за национален строителен контрол

– Държавна комисия по хазарта

– Изпълнителна агенция ‘Автомобилна администрация’

– Изпълнителна агенция ‘Борба с градушките’

– Изпълнителна агенция ‘Българска служба за акредитация’

– Изпълнителна агенция ‘Военни клубове и информация’

– Изпълнителна агенция ‘Главна инспекция по труда’

– Изпълнителна агенция ‘Държавна собственост на Министерството на отбраната’

– Изпълнителна агенция ‘Железопътна администрация’

– Изпълнителна агенция ‘Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества’

– Изпълнителна агенция ‘Морска администрация’

– Изпълнителна агенция ‘Национален филмов център’

– Изпълнителна агенция ‘Пристанищна администрация’

– Изпълнителна агенция ‘Проучване и поддържане на река Дунав’

– Изпълнителна агенция ‘Социални дейности на Министерството на отбраната’

– Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

– Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

– Изпълнителна агенция по лекарствата

– Изпълнителна агенция по лозата и виното

– Изпълнителна агенция по околна среда

– Изпълнителна агенция по почвените ресурси

– Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

– Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

– Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

– Изпълнителна агенция по трансплантация

– Изпълнителна агенция по хидромелиорации

– Комисията за защита на потребителите

– Контролно-техническата инспекция

– Национален център за информация и документация

– Национален център по радиобиология и радиационна защита

– Национална агенция за приходите

– Национална ветеринарномедицинска служба

– Национална служба ‘Полиция’

– Национална служба ‘Пожарна безопасност и защита на населението’

– Национална служба за растителна защита

– Национална служба за съвети в земеделието

– Национална служба по зърното и фуражите

– Служба ‘Военна информация’

– Служба ‘Военна полиция’

– Фонд ‘Републиканска пътна инфраструктура’

– Авиоотряд 28

Τσεχική Δημοκρατία

– Ministerstvo dopravy

– Ministerstvo financí

– Ministerstvo kultury

– Ministerstvo obrany

– Ministerstvo pro místní rozvoj

– Ministerstvo práce a sociálních věcí

– Ministerstvo průmyslu a obchodu

– Ministerstvo spravedlnosti

– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

– Ministerstvo vnitra

– Ministerstvo zahraničních věcí

– Ministerstvo zdravotnictví

– Ministerstvo zemědělství

– Ministerstvo životního prostředí

– Poslanecká sněmovna PČR

– Senát PČR

– Kancelář prezidenta

– Český statistický úřad

– Český úřad zeměměřičský a katastrální

– Úřad průmyslového vlastnictví

– Úřad pro ochranu osobních údajů

– Bezpečnostní informační služba

– Národní bezpečnostní úřad

– Česká akademie věd

– Vězeňská služba

– Český báňský úřad

– Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

– Správa státních hmotných rezerv

– Státní úřad pro jadernou bezpečnost

– Česká národní banka

– Energetický regulační úřad

– Úřad vlády České republiky

– Ústavní soud

– Nejvyšší soud

– Nejvyšší správní soud

– Nejvyšší státní zastupitelství

– Nejvyšší kontrolní úřad

– Kancelář Veřejného ochránce práv

– Grantová agentura České republiky

– Státní úřad inspekce práce

– Český telekomunikační úřad

Δανία

– Folketinget

Rigsrevisionen

– Statsministeriet

– Udenrigsministeriet

– Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (πέντε υπηρεσίες και οργανισμοί)

– Domstolsstyrelsen

– Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (πέντε υπηρεσίες και οργανισμοί)

– Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (πέντε υπηρεσίες και οργανισμοί)

– Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ορισμένες υπηρεσίες και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Statens Serum Institut)

– Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Εθνικό Αρχηγείο Αστυνομίας, η εισαγγελία, μία διεύθυνση και διάφορες υπηρεσίες)

– Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (δέκα επισκοπικές αρχές)

– Kulturministeriet — Υπουργείο Πολιτισμού

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (τέσσερα τμήματα και ορισμένοι οργανισμοί)

– Miljøministeriet

5 styrelser (πέντε υπηρεσίες)

– Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (μία υπηρεσία)

– Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (τέσσερις διευθύνσεις και οργανισμοί)

– Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ορισμένες υπηρεσίες και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Εθνικό Εργαστήριο του Risoe και τα Εθνικά Ιδρύματα Έρευνας και Κατάρτισης)

– Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (μία υπηρεσία και ορισμένοι οργανισμοί)

– Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (τρεις υπηρεσίες και ορισμένοι οργανισμοί)

– Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (επτά υπηρεσίες και οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Øresundsbrokonsortiet)

– Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (τρεις υπηρεσίες, τέσσερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και πέντε άλλοι οργανισμοί)

– Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (Ορισμένες υπηρεσίες και οργανισμοί)

– Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (τρεις υπηρεσίες και οργανισμοί)

Γερμανία

– Auswärtiges Amt

– Bundeskanzleramt

– Bundesministerium für Arbeit und Soziales

– Bundesministerium für Bildung und Forschung

– Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

– Bundesministerium der Finanzen

– Bundesministerium des Innern (μόνον αγαθά προοριζόμενα για πολιτική χρήση)

– Bundesministerium für Gesundheit

– Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

– Bundesministerium der Justiz

– Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

– Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

– Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

– Bundesministerium der Verteidigung (μη στρατιωτικά αγαθά)

– Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Εσθονία

– Vabariigi Presidendi Kantselei·

– Eesti Vabariigi Riigikogu·

– Eesti Vabariigi Riigikohus·

– Riigikontroll·

– Õiguskantsler·

– Riigikantselei·

– Rahvusarhiiv·

– Haridus- ja Teadusministeerium·

– Justiitsministeerium·

– Kaitseministeerium·

– Keskkonnaministeerium·

– Kultuuriministeerium·

– Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium·

– Põllumajandusministeerium·

– Rahandusministeerium·

– Siseministeerium·

– Sotsiaalministeerium·

– Välisministeerium·

– Keeleinspektsioon·

– Riigiprokuratuur·

– Teabeamet·

– Maa-amet·

– Keskkonnainspektsioon·

– Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus·

– Muinsuskaitseamet·

– Patendiamet·

– Tarbijakaitseamet·

– Riigihangete Amet·

– Taimetoodangu Inspektsioon·

– Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet·

– Veterinaar- ja Toiduamet

– Konkurentsiamet·

– Maksu –ja Tolliamet·

– Statistikaamet·

– Kaitsepolitseiamet·

– Kodakondsus- ja Migratsiooniamet·

– Piirivalveamet·

– Politseiamet·

– Eesti Kohtuekspertiisi Instituut·

– Keskkriminaalpolitsei·

– Päästeamet·

– Andmekaitse Inspektsioon·

– Ravimiamet·

– Sotsiaalkindlustusamet·

– Tööturuamet·

– Tervishoiuamet·

– Tervisekaitseinspektsioon·

– Tööinspektsioon·

– Lennuamet·

– Maanteeamet·

– Veeteede Amet·

– Julgestuspolitsei·

– Kaitseressursside Amet·

– Kaitseväe Logistikakeskus·

– Tehnilise Järelevalve Amet.

Ιρλανδία

– President’s Establishment

– Houses of the Oireachtas — [Parliament]

– Department of theTaoiseach — [Prime Minister]

– Central Statistics Office

– Department of Finance

– Office of the Comptroller and Auditor General

– Office of the Revenue Commissioners

– Office of Public Works

– State Laboratory

– Office of the Attorney General

– Office of the Director of Public Prosecutions

– Valuation Office

– Office of the Commission for Public Service Appointments

– Public Appointments Service

– Office of the Ombudsman

– Chief State Solicitor’s Office

– Department of Justice, Equality and Law Reform

– Courts Service

– Prisons Service

– Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

– Department of the Environment, Heritage and Local Government

– Department of Education and Science

– Department of Communications, Energy and Natural Resources

– Department of Agriculture, Fisheries and Food

– Department of Transport

– Department of Health and Children

– Department of Enterprise, Trade and Employment

– Department of Arts, Sports and Tourism

– Department of Defence

– Department of Foreign Affairs

– Department of Social and Family Affairs

– Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs

– Arts Council

– National Gallery.

Ελλάδα

– Υπουργείο Εσωτερικών

– Υπουργείο Εξωτερικών

– Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

– Υπουργείο Ανάπτυξης

– Υπουργείο Δικαιοσύνης

– Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

– Υπουργείο Πολιτισμού

– Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

– Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

– Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

– Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

– Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

– Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

– Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης

– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας

– Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης

– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

– Γενική Γραμματεία Ισότητας

– Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

– Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

– Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

– Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

– Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων

– Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

– Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας

– Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας

– Εθνικό Τυπογραφείο

– Γενικό Χημείο του Κράτους

– Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας

– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

– Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

– Πανεπιστήμιο Αιγαίου

– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

– Πανεπιστήμιο Πατρών

– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

– Πολυτεχνείο Κρήτης

– Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

– Αιγινήτειο Νοσοκομείο

– Αρεταίειο Νοσοκομείο

– Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης·

– Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού·

– Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων·

– Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων·

– Γενικό Επιτελείο Στρατού·

– Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·

– Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

– Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας·

– Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων·

– Υπουργείο Εθνικής Άμυνας·

– Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Ισπανία

– Presidencia de Gobierno

– Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

– Ministerio de Justicia

– Ministerio de Defensa

– Ministerio de Economía y Hacienda

– Ministerio del Interior

– Ministerio de Fomento

– Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

– Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

– Ministerio de Trabajo e Inmigración

– Ministerio de la Presidencia

– Ministerio de Administraciones Públicas

– Ministerio de Cultura

– Ministerio de Sanidad y Consumo

– Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

– Ministerio de Vivienda

– Ministerio de Ciencia e Innovación

– Ministerio de Igualdad

Γαλλία

3. Υπουργεία

– Services du Premier ministre

– Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

– Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

– Ministère chargé de la justice

– Ministère chargé de la défense

– Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

– Ministère chargé de l’éducation nationale

– Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

– Secrétariat d’Etat aux transports

– Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur

– Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

– Ministère chargé de la culture et de la communication

– Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

– Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

– Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

– Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

– Secrétariat d’Etat à la fonction publique

– Ministère chargé du logement et de la ville

– Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie

– Secrétariat d’Etat à l’outre-mer

– Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative

– Secrétariat d’Etat aux anciens combattants

– Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

– Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

– Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,

– Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

– Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme

– Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

– Secrétariat d’Etat à la solidarité

– Secrétariat d’Etat en charge de l’industrie et de la consommation

– Secrétariat d’Etat en charge de l’emploi

– Secrétariat d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

– Secrétariat d’Etat en charge de l’écologie

– Secrétariat d’Etat en charge du développement de la région-capitale

– Secrétariat d’Etat en charge de l’aménagement du territoire

4. Οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές και δικαστήρια

– Présidence de la République

– Assemblée Nationale

– Sénat

– Conseil constitutionnel

– Conseil économique et social

– Conseil supérieur de la magistrature

– Agence française contre le dopage

– Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

– Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

– Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

– Autorité de sûreté nucléaire

– Autorité indépendante des marchés financiers

– Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

– Commission d’accès aux documents administratifs

– Commission consultative du secret de la défense nationale

– Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

– Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

– Commission nationale de déontologie de la sécurité

– Commission nationale du débat public

– Commission nationale de l’informatique et des libertés

– Commission des participations et des transferts

– Commission de régulation de l’énergie

– Commission de la sécurité des consommateurs

– Commission des sondages

– Commission de la transparence financière de la vie politique

– Conseil de la concurrence

– Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

– Conseil supérieur de l’audiovisuel

– Défenseur des enfants

– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

– Haute autorité de santé

– Médiateur de la République

– Cour de justice de la République

– Tribunal des Conflits

– Conseil d’Etat

– Cours administratives d’appel

– Tribunaux administratifs

– Cour des Comptes

– Chambres régionales des Comptes

– Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

5. Εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί

– Académie de France à Rome

– Académie de marine

– Académie des sciences d’outre-mer

– Académie des technologies

– Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

– Agence de biomédicine

– Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

– Agence française de sécurité sanitaire des aliments

– Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

– Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

– Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

– Agences de l’eau

– Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

– Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT

– Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

– Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

– Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

– Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

– Bibliothèque publique d’information

– Bibliothèque nationale de France

– Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

– Caisse des Dépôts et Consignations

– Caisse nationale des autoroutes (CNA)

– Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

– Caisse de garantie du logement locatif social

– Casa de Velasquez

– Centre d’enseignement zootechnique

– Centre d’études de l’emploi

– Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

– Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

– Centre hospitalier des Quinze-Vingts

– Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

– Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

– Centre des Monuments Nationaux

– Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

– Centre national des arts plastiques

– Centre national de la cinématographie

– Centre National d’Etudes et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

– Centre national du livre

– Centre national de documentation pédagogique

– Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

– Centre national professionnel de la propriété forestière

– Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

– Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

– Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

– Collège de France

– Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

– Conservatoire National des Arts et Métiers

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

– Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

– Conservatoire national supérieur d’art dramatique

– Ecole centrale de Lille

– Ecole centrale de Lyon

– École centrale des arts et manufactures

– École française d’archéologie d’Athènes

– École française d’Extrême-Orient

– École française de Rome

– École des hautes études en sciences sociales

– Ecole du Louvre

– École nationale d’administration

– École nationale de l’aviation civile (ENAC)

– École nationale des Chartes

– École nationale d’équitation

– Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg

– Écoles nationales d’ingénieurs

– Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

– Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

– École nationale de la magistrature

– Écoles nationales de la marine marchande

– École nationale de la santé publique (ENSP)

– École nationale de ski et d’alpinisme

– École nationale supérieure des arts décoratifs

– École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

– École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

– Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

– École nationale supérieure des beaux-arts

– École nationale supérieure de céramique industrielle

– École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

– Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

– Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

– Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale

– Écoles nationales vétérinaires

– École nationale de voile

– Écoles normales supérieures

– École polytechnique

– École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

– École de sylviculture Crogny (Aube)

– École de viticulture et d’œnologie de la Tour- Blanche (Gironde)

– École de viticulture — Avize (Marne)

– Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon

– Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

– Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

– Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

– Fondation Carnegie

– Fondation Singer-Polignac

– Haras nationaux

– Hôpital national de Saint-Maurice

– Institut des hautes études pour la science et la technologie

– Institut français d’archéologie orientale du Caire

– Institut géographique national

– Institut National de l’origine et de la qualité

– Institut national des hautes études de sécurité

– Institut de veille sanitaire

– Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

– Institut National d’Etudes Démographiques (I.N.E.D)

– Institut National d’Horticulture

– Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

– Institut national des jeunes aveugles — Paris

– Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

– Institut national des jeunes sourds — Chambéry

– Institut national des jeunes sourds — Metz

– Institut national des jeunes sourds — Paris

– Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

– Institut national de la propriété industrielle

– Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

– Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

– Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

– Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)

– Institut national de recherches archéologiques préventives

– Institut National des Sciences de l’Univers

– Institut National des Sports et de l’Education Physique

– Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

– Instituts nationaux polytechniques

– Instituts nationaux des sciences appliquées

– Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

– Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

– Institut de Recherche pour le Développement

– Instituts régionaux d’administration

– Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

– Institut supérieur de mécanique de Paris

– Institut Universitaires de Formation des Maîtres

– Musée de l’armée

– Musée Gustave-Moreau

– Musée national de la marine

– Musée national J.-J.-Henner

– Musée du Louvre

– Musée du Quai Branly

– Muséum National d’Histoire Naturelle

– Musée Auguste-Rodin

– Observatoire de Paris

– Office français de protection des réfugiés et apatrides

– Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

– Office national de la chasse et de la faune sauvage

– Office National de l’eau et des milieux aquatiques

– Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

– Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

– Ordre national de la Légion d’honneur

– Palais de la découverte

– Parcs nationaux

– Universités

6. Άλλοι εθνικοί δημόσιοι φορείς

– Union des groupements d’achats publics (UGAP)

– Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

– Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

– Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

– Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

Ιταλία

· Αρχές προμηθειών

– Presidenza del Consiglio dei Ministri

– Ministero degli Affari Esteri

– Ministero dell’Interno

– Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

– Ministero della Difesa

– Ministero dell’Economia e delle Finanze

– Ministero dello Sviluppo Economico

– Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

– Ministero dell’Ambiente — Tutela del Territorio e del Mare

– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

– Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

– Ministero dell’ Istruzione, Università e Ricerca

– Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

(1) Άλλοι εθνικοί δημόσιοι φορείς:

– CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Κύπρος

– Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

– Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

– Υπουργικό Συμβούλιο

– Βουλή των Αντιπροσώπων

– Δικαστική Υπηρεσία

– Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

– Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

– Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

– Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

– Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

– Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

– Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

– Γραφείο Προγραμματισμού

– Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

– Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

– Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

– Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

– Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

– Υπουργείο Άμυνας

– Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

– Τμήμα Γεωργίας

– Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

– Τμήμα Δασών

– Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

– Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

– Μετεωρολογική Υπηρεσία

– Τμήμα Αναδασμού

– Υπηρεσία Μεταλλείων

– Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

– Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

– Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

– Αστυνομία

– Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

– Τμήμα Φυλακών

– Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

– Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

– Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

– Τμήμα Εργασίας

– Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

– Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

– Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

– Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

– Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

– Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

– Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

– Υπουργείο Εσωτερικών

– Επαρχιακές Διοικήσεις

– Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

– Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

– Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

– Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

– Πολιτική Άμυνα

– Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

– Υπηρεσία Ασύλου

– Υπουργείο Εξωτερικών

– Υπουργείο Οικονομικών

– Τελωνεία

– Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

– Στατιστική Υπηρεσία

– Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

– Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

– Κυβερνητικό Τυπογραφείο

– Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

– Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

– Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

– Τμήμα Δημοσίων Έργων

– Τμήμα Αρχαιοτήτων

– Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

– Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

– Τμήμα Οδικών Μεταφορών

– Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

– Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

– Υπουργείο Υγείας

– Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

– Γενικό Χημείο

– Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

– Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

– Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Λετονία

(2) Υπουργεία, γραμματείες υπουργών με ειδικά καθήκοντα και τα υπαγόμενα σε αυτά όργανα

– Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes

– Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes

– Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

– Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

– Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

– Satversmes aizsardzības birojs

(3) Άλλα κρατικά όργανα

– Augstākā tiesa

– Centrālā vēlēšanu komisija

– Finanšu un kapitāla tirgus komisija

– Latvijas Banka

– Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

– Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

– Satversmes tiesa

– Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

– Valsts kontrole

– Valsts prezidenta kanceleja

– Tiesībsarga birojs

– Nacionālā radio un televīzijas padome

– Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Άλλα κρατικά όργανα μη υπαγόμενα σε υπουργεία)

Λιθουανία

– Prezidentūros kanceliarija

– Seimo kanceliarija

– Όργανα που υπάγονται στο Seimas [Κοινοβούλιο]:

– Lietuvos mokslo taryba·

– Seimo kontrolierių įstaiga·

– Valstybės kontrolė·

– Specialiųjų tyrimų tarnyba·

– Valstybės saugumo departamentas·

– Konkurencijos taryba·

– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras·

– Vertybinių popierių komisija·

– Ryšių reguliavimo tarnyba·

– Nacionalinė sveikatos taryba·

– Etninės kultūros globos taryba·

– Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba·

– Valstybinė kultūros paveldo komisija·

– Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga·

– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija·

– Valstybinė lietuvių kalbos komisija·

– Vyriausioji rinkimų komisija·

– Vyriausioji tarnybinės etikos komisija·

– Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.

– Vyriausybės kanceliarija

– Όργανα που υπάγονται στην Vyriausybės [κυβέρνηση]:

– Ginklų fondas·

– Informacinės visuomenės plėtros komitetas·

– Kūno kultūros ir sporto departamentas·

– Lietuvos archyvų departamentas·

– Mokestinių ginčų komisija·

– Statistikos departamentas·

– Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas·

– Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba·

– Viešųjų pirkimų tarnyba·

– Narkotikų kontrolės departamentas·

– Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija·

– Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija·

– Valstybinė lošimų priežiūros komisija·

– Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba·

– Vyriausioji administracinių ginčų komisija·

– Draudimo priežiūros komisija·

– Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas·

– Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

– Konstitucinis Teismas

– Lietuvos bankas

– Aplinkos ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Aplinkos ministerija [Υπουργείο Περιβάλλοντος]:

– Generalinė miškų urėdija·

– Lietuvos geologijos tarnyba·

– Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba·

– Lietuvos standartizacijos departamentas·

– Nacionalinis akreditacijos biuras·

– Valstybinė metrologijos tarnyba·

– Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba·

– Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.

– Finansų ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Finansų ministerija [Υπουργείο Οικονομικών]:

– Muitinės departamentas·

– Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba·

– Valstybinė mokesčių inspekcija·

– Finansų ministerijos mokymo centras.

– Krašto apsaugos ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Krašto apsaugos ministerijos [Υπουργείο Εθνικής Άμυνας]:

– Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas·

– Centralizuota finansų ir turto tarnyba·

– Karo prievolės administravimo tarnyba·

– Krašto apsaugos archyvas·

– Krizių valdymo centras·

– Mobilizacijos departamentas·

– Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba·

– Infrastruktūros plėtros departamentas·

– Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

– Lietuvos kariuomenė

– Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

– Kultūros ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Kultūros ministerijos [Υπουργείο Πολιτισμού]:

– Kultūros paveldo departamentas·

– Valstybinė kalbos inspekcija.

– Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εργασίας]:

– Garantinio fondo administracija·

– Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba·

– Lietuvos darbo birža·

– Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba·

– Trišalės tarybos sekretoriatas·

– Socialinių paslaugų priežiūros departamentas·

– Darbo inspekcija·

– Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba·

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba·

– Ginčų komisija·

– Techninės pagalbos neįgaliesiems centras·

– Neįgaliųjų reikalų departamentas.

– Susisiekimo ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Susisiekimo ministerijos [Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών]:

– Lietuvos automobilių kelių direkcija·

– Valstybinė geležinkelio inspekcija·

– Valstybinė kelių transporto inspekcija·

– Pasienio kontrolės punktų direkcija.

– Sveikatos apsaugos ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Sveikatos apsaugos ministerijos [Υπουργείο Υγείας]:

– Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba·

– Valstybinė ligonių kasa·

– Valstybinė medicininio audito inspekcija·

– Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba·

– Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba·

– Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba·

– Farmacijos departamentas·

– Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras·

– Lietuvos bioetikos komitetas·

– Radiacinės saugos centras.

– Švietimo ir mokslo ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Švietimo ir mokslo ministerijos [Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών]:

– Nacionalinis egzaminų centras·

– Studijų kokybės vertinimo centras.

– Teisingumo ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Teisingumo ministerijos [Υπουργείο Δικαιοσύνης]:

– Kalėjimų departamentas·

– Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba·

– Europos teisės departamentas

– Ūkio ministerija

– Įstaigos prie the Ūkio ministerijos [Υπουργείο Οικονομίας]:

– Įmonių bankroto valdymo departamentas·

– Valstybinė energetikos inspekcija·

– Valstybinė ne maisto produktų inspekcija·

– Valstybinis turizmo departamentas

– Užsienio reikalų ministerija

– Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

– Vidaus reikalų ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Vidaus reikalų ministerijos [Υπουργείο Εσωτερικών]:

– Asmens dokumentų išrašymo centras·

– Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba·

– Gyventojų registro tarnyba·

– Policijos departamentas·

– Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas·

– Turto valdymo ir ūkio departamentas·

– Vadovybės apsaugos departamentas·

– Valstybės sienos apsaugos tarnyba·

– Valstybės tarnybos departamentas·

– Informatikos ir ryšių departamentas·

– Migracijos departamentas·

– Sveikatos priežiūros tarnyba·

– Bendrasis pagalbos centras.

– Žemės ūkio ministerija

– Όργανα που υπάγονται στο Žemės ūkio ministerijos [Υπουργείο Γεωργίας]:

– Nacionalinė mokėjimo agentūra·

– Nacionalinė žemės tarnyba·

– Valstybinė augalų apsaugos tarnyba·

– Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba·

– Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba·

– Žuvininkystės departamentas

– Teismai [Δικαστήρια]:

– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas·

– Lietuvos apeliacinis teismas·

– Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas·

– apygardų teismai·

– apygardų administraciniai teismai·

– apylinkių teismai·

– Nacionalinė teismų administracija

– Generalinė prokuratūra

– Άλλοι οργανισμοί της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (institucijos [όργανα], įstaigos [οργανισμοί], tarnybos [υπηρεσίες])

– Aplinkos apsaugos agentūra·

– Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija·

– Aplinkos projektų valdymo agentūra·

– Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba·

– Miško sanitarinės apsaugos tarnyba·

– Valstybinė miškotvarkos tarnyba·

– Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras·

– Lietuvos AIDS centras·

– Nacionalinis organų transplantacijos biuras·

– Valstybinis patologijos centras·

– Valstybinis psichikos sveikatos centras·

– Lietuvos sveikatos informacijos centras·

– Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras·

– Valstybinis aplinkos sveikatos centras·

– Respublikinis mitybos centras·

– Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras·

– Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras·

– Visuomenės sveikatos ugdymo centras·

– Muitinės kriminalinė tarnyba·

– Muitinės informacinių sistemų centras·

– Muitinės laboratorija·

– Muitinės mokymo centras·

– Valstybinis patentų biuras·

– Lietuvos teismo ekspertizės centras·

– Centrinė hipotekos įstaiga·

– Lietuvos metrologijos inspekcija·

– Civilinės aviacijos administracija·

– Lietuvos saugios laivybos administracija·

– Transporto investicijų direkcija·

– Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija·

– Pabėgėlių priėmimo centras

Λουξεμβούργο

– Ministère d’Etat

– Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration

– Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

– Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

– Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche

– Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur

– Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle

– Ministère de l’Egalité des chances

– Ministère de l’Environnement

– Ministère de la Famille et de l’Intégration

– Ministère des Finances

– Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative

– Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire

– Ministère de la Justice

– Ministère de la Santé

– Ministère de la Sécurité sociale

– Ministère des Transports

– Ministère du Travail et de l’Emploi

– Ministère des Travaux publics

Ουγγαρία

– Egészségügyi Minisztérium

– Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

– Honvédelmi Minisztérium

– Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

– Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

– Külügyminisztérium

– Miniszterelnöki Hivatal

– Oktatási és Kulturális Minisztérium

– Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

– Pénzügyminisztérium

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium

– Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Μάλτα

– Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

– Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

– Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

– Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

– Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

– Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

– Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

– Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

– Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo)

– Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita’ (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

– Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

– Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta’ Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

– Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

– Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

Κάτω Χώρες

– Ministerie van Algemene Zaken

– Bestuursdepartement

– Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

– Rijksvoorlichtingsdienst

– Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

– Bestuursdepartement

– Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

– Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

– Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

– Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

– Ministerie van Buitenlandse Zaken

– Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

– Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

– Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

– Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

– Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

– Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Support services falling under the Secretary-general and Deputy Secretary-general)

– Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

– Ministerie van Defensie — (Υπουργείο Άμυνας)

– Bestuursdepartement

– Commando Diensten Centra (CDC)

– Defensie Telematica Organisatie (DTO)

– Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

– De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

– Defensie Materieel Organisatie (DMO)

– Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

– Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

– Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

– Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

– Ministerie van Economische Zaken

– Bestuursdepartement

– Centraal Planbureau (CPB)

– SenterNovem

– Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

– Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

– Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

– Agentschap Telecom

– Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

– Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

– Octrooicentrum Nederland

– Consumentenautoriteit

– Ministerie van Financiën

– Bestuursdepartement

– Belastingdienst Automatiseringscentrum

– Belastingdienst

– de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (the various Divisions of the Tax and Customs Administration throughout the Netherlands)

– Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))

– Belastingdienst Opleidingen

– Dienst der Domeinen

– Ministerie van Justitie

– Bestuursdepartement

– Dienst Justitiële Inrichtingen

– Raad voor de Kinderbescherming

– Centraal Justitie Incasso Bureau

– Openbaar Ministerie

– Immigratie en Naturalisatiedienst

– Nederlands Forensisch Instituut

– Dienst Terugkeer & Vertrek

– Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

– Bestuursdepartement

– Dienst Regelingen (DR)

– Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

– Algemene Inspectiedienst (AID)

– Dienst Landelijk Gebied (DLG)

– Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

– Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

– Bestuursdepartement

– Inspectie van het Onderwijs

– Erfgoedinspectie

– Centrale Financiën Instellingen

– Nationaal Archief

– Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

– Onderwijsraad

– Raad voor Cultuur

– Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

– Bestuursdepartement

– Inspectie Werk en Inkomen

– Agentschap SZW

– Ministerie van Verkeer en Waterstaat

– Bestuursdepartement

– Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

– Directoraat-generaal Personenvervoer

– Directoraat-generaal Water

– Centrale diensten (Κεντρικές Υπηρεσίες)

– Κοινές υπηρεσίες Organisatie Verkeer en Watersaat

– Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

– Rijkswaterstaat, Bestuur

– De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (Κάθε επιμέρους περιφερειακή υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Υδάτινων Πόρων)

– De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Κάθε επιμέρους εξειδικευμένη υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων Έργων και Υδάτινων Πόρων)

– Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

– Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

– Bouwdienst

– Corporate Dienst

– Data ICT Dienst

– Dienst Verkeer en Scheepvaart

– Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

– Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

– Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

– Waterdienst

– Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

– Port state Control

– Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

– Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

– Toezichthouder Beheer Eenheid Water

– Toezichthouder Beheer Eenheid Land

– Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

– Bestuursdepartement

– Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

– Directoraat-generaal Ruimte

– Directoraat-general Milieubeheer

– Rijksgebouwendienst

– VROM Inspectie

– Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

– Bestuursdepartement

– Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

– Inspectie Gezondheidszorg

– Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

– Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

– Sociaal en Cultureel Planbureau

– Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

– Tweede Kamer der Staten-Generaal

– Eerste Kamer der Staten-Generaal

– Raad van State

– Algemene Rekenkamer

– Nationale Ombudsman

– Kanselarij der Nederlandse Orden

– Kabinet der Koningin

– Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

Αυστρία

– Bundeskanzleramt

– Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

– Bundesministerium für Finanzen

– Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

– Bundesministerium für Inneres

– Bundesministerium für Justiz

– Bundesministerium für Landesverteidigung

– Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

– Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

– Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

– Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

– Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

– Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

– Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

– Bundesbeschaffung G.m.b.H

– Bundesrechenzentrum G.m.b.H

Πολωνία

– Kancelaria Prezydenta RP

– Kancelaria Sejmu RP

– Kancelaria Senatu RP

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

– Sąd Najwyższy

– Naczelny Sąd Administracyjny

– Wojewódzkie sądy administracyjne

– Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne

– Trybunat Konstytucyjny

– Najwyższa Izba Kontroli

– Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

– Biuro Rzecznika Praw Dziecka

– Biuro Ochrony Rządu

– Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

– Centralne Biuro Antykorupcyjne

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

– Ministerstwo Finansów

– Ministerstwo Gospodarki

– Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

– Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

– Ministerstwo Edukacji Narodowej

– Ministerstwo Obrony Narodowej

– Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– Ministerstwo Skarbu Państwa

– Ministerstwo Sprawiedliwości

– Ministerstwo Infrastruktury

– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

– Ministerstwo Środowiska

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych

– Ministerstwo Zdrowia

– Ministerstwo Sportu i Turystyki

– Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

– Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

– Urząd Regulacji Energetyki

– Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

– Urząd Transportu Kolejowego

– Urząd Dozoru Technicznego

– Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

– Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

– Urząd Zamówień Publicznych

– Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– Urząd Lotnictwa Cywilnego

– Urząd Komunikacji Elektronicznej

– Wyższy Urząd Górniczy

– Główny Urząd Miar

– Główny Urząd Geodezji i Kartografii

– Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

– Główny Urząd Statystyczny

– Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

– Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

– Państwowa Komisja Wyborcza

– Państwowa Inspekcja Pracy

– Rządowe Centrum Legislacji

– Narodowy Fundusz Zdrowia

– Polska Akademia Nauk

– Polskie Centrum Akredytacji

– Polskie Centrum Badań i Certyfikacji

– Polska Organizacja Turystyczna

– Polski Komitet Normalizacyjny

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych

– Komisja Nadzoru Finansowego

– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

– Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

– Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

– Komenda Główna Policji

– Komenda Główna Straży Granicznej

– Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

– Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

– Główny Inspektorat Transportu Drogowego

– Główny Inspektorat Farmaceutyczny

– Główny Inspektorat Sanitarny

– Główny Inspektorat Weterynarii

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

– Agencja Wywiadu

– Agencja Mienia Wojskowego

– Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

– Agencja Rynku Rolnego

– Agencja Nieruchomości Rolnych

– Państwowa Agencja Atomistyki

– Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

– Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

– Agencja Rezerw Materiałowych

– Narodowy Bank Polski

– Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

– Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

– Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

– Państwowe Gospodarstwo Leśne ‘Lasy Państwowe’

– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

– Urzędy wojewódzkie

– Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda

Πορτογαλία

– Presidência do Conselho de Ministros

– Ministério das Finanças e da Administração Pública

– Ministério da Defesa Nacional

– Ministério dos Negócios Estrangeiros

– Ministério da Administração Interna

– Ministério da Justiça

– Ministério da Economia e da Inovação

– Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

– Ministério da Educação

– Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior

– Ministério da Cultura

– Ministério da Saúde

– Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

– Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações

– Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

– Presidença da Republica

– Tribunal Constitucional

– Tribunal de Contas

– Provedoria de Justiça

Ρουμανία

– Administraţia Prezidenţială

– Senatul României

– Camera Deputaţilor

– Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

– Curtea Constituţională

– Consiliul Legislativ

– Curtea de Conturi

– Consiliul Superior al Magistraturii

– Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie

– Secretariatul General al Guvernului

– Cancelaria primului ministru

– Ministerul Afacerilor Externe

– Ministerul Economiei şi Finanţelor

– Ministerul Justiţiei

– Ministerul Apărării

– Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

– Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse

– Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

– Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

– Ministerul Transporturilor

– Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei

– Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului

– Ministerul Sănătăţii Publice

– Ministerul Culturii şi Cultelor

– Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

– Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

– Serviciul Român de Informaţii

– Serviciul de Informaţii Externe

– Serviciul de Protecţie şi Pază

– Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

– Consiliul Naţional al Audiovizualului

– Consiliul Concurenţei (CC)

– Direcţia Naţională Anticorupţie

– Inspectoratul General de Poliţie

– Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

– Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

– Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice(ANRSC)

– Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

– Autoritatea Navală Română

– Autoritatea Feroviară Română

– Autoritatea Rutieră Română

– Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

– Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

– Autoritatea Naţională pentru Turism

– Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor

– Autoritatea Naţională pentru Tineret

– Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifica

– Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

– Autoritatea Naţională pentru Serviciile Societăţii Informaţionale

– Autoritatea Electorală Permanente

– Agenţia pentru Strategii Guvernamentale

– Agenţia Naţională a Medicamentului

– Agenţia Naţională pentru Sport

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

– Agenţia Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

– Agenţia Română pentru Conservarea Energiei

– Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

– Agenţia Română pentru Investiţii Străine

– Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

– Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

– Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

– Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială

– Agenţia Naţională Anti-doping

– Agenţia Nucleară

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei

– Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse între Bărbaţi şi Femei

– Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

– Agenţia naţională Antidrog

Σλοβενία

– Predsednik Republike Slovenije

– Državni zbor Republike Slovenije

– Državni svet Republike Slovenije

– Varuh človekovih pravic

– Ustavno sodišče Republike Slovenije

– Računsko sodišče Republike Slovenije

– Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

– Slovenska akademija znanosti in umetnosti

– Vladne službe

– Ministrstvo za finance

– Ministrstvo za notranje zadeve

– Ministrstvo za zunanje zadeve

– Ministrstvo za obrambo

– Ministrstvo za pravosodje

– Ministrstvo za gospodarstvo

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

– Ministrstvo za promet

– Ministrstvo za okolje in, prostor

– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

– Ministrstvo za zdravje

– Ministrstvo za javno upravo

– Ministrstvo za šolstvo in šport

– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

– Ministrstvo za kulturo

– Vrhovno sodišče Republike Slovenije

– višja sodišča

– okrožna sodišča

– okrajna sodišča

– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

– Okrožna državna tožilstva

– Državno pravobranilstvo

– Upravno sodišče Republike Slovenije

– Višje delovno in socialno sodišče

– delovna sodišča

– Davčna uprava Republike Slovenije

– Carinska uprava Republike Slovenije

– Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

– Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

– Uprava Republike Slovenije za javna plačila

– Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

– Policija

– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

– General štab Slovenske vojske

– Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

– Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

– Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

– Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

– Tržni inšpektorat Republike Slovenije

– Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

– Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

– Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

– Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

– Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

– Veterinarska uprava Republike Slovenije

– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

– Direkcija Republike Slovenije za caste

– Prometni inšpektorat Republike Slovenije

– Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

– Agencija Republike Slovenije za okolje

– Geodetska uprava Republike Slovenije

– Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

– Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

– Inšpektorat Republike Slovenije za delo

– Zdravstveni inšpektorat

– Urad Republike Slovenije za kemikalije

– Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

– Urad Republike Slovenije za meroslovje

– Urad za visoko šolstvo

– Urad Republike Slovenije za mladino

– Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

– Arhiv Republike Slovenije

– Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

– Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

– Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

– Služba vlade za zakonodajo

– Služba vlade za evropske zadeve

– Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

– Urad vlade za komuniciranje

– Urad za enake možnosti

– Urad za verske skupnosti

– Urad za narodnosti

– Urad za makroekonomske analize in razvoj

– Statistični urad Republike Slovenije

– Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

– Protokol Republike Slovenije

– Urad za varovanje tajnih podatkov

– Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

– Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

– Informacijski pooblaščenec

– Državna volilna komisija

Σλοβακία

Υπουργεία και άλλες κεντρικές κυβερνητικές αρχές που αναφέρονται στον νόμο αριθ. 575/2001 Coll. περί της διάρθρωσης των δραστηριοτήτων της κυβέρνησης και των αρχών της κεντρικής κρατικής διοίκησης κατά τα διαλαμβανόμενα σε μεταγενέστερες ρυθμίσεις:

– Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky

– Národná rada Slovenskej republiky

– Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

– Ministerstvo financií Slovenskej republiky

– Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

– Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

– Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

– Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

– Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

– Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

– Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

– Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

– Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

– Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

– Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

– Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

– Úrad vlády Slovenskej republiky

– Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

– Štatistický úrad Slovenskej republiky

– Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

– Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

– Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

– Úrad pre verejné obstarávanie

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

– Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

– Národný bezpečnostný úrad

– Ústavný súd Slovenskej republiky

– Najvyšši súd Slovenskej republiky

– Generálna prokuratura Slovenskej republiky

– Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky

– Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

– Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

– Úrad pre finančný trh

– Úrad na ochranu osobn ý ch udajov

– Kancelária verejneho ochranu prav

Φινλανδία

– Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet

– Liikenne- Ja Viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet

– Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE

– Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen

– Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet

– Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket

– Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet

– Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK

– Rautatievirasto — Järnvägsverket

– Tiehallinto — Vägförvaltningen

– Viestintävirasto — Kommunikationsverket

– Maa- Ja Metsätalousministeriö — Jord- Och Skogsbruksministeriet

– Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket

– Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket

– Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket

– Oikeusministeriö — Justitieministeriet

– Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå

– Tuomioistuimet — domstolar

– Korkein oikeus — Högsta domstolen

– Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen

– Hovioikeudet — hovrätter

– Käräjäoikeudet — tingsrätter

– Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar

– Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen

– Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen

– Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen

– Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

– Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

– HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna

– Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå

– Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden

– Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral

– Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral

– Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet

– Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen

– Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor

– Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket

– Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

– Rikoksentorjuntaneuvosto Rådet för brottsförebyggande

– Saamelaiskäräjät — Sametinget

– Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet

– Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet

– Opetusministeriö — Undervisningsministeriet

– Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen

– Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå

– Puolustusministeriö — Försvarsministeriet

– Puolustusvoimat — Försvarsmakten

– Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet

– Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen

– Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen

– Liikkuva poliisi — Rörliga polisen

– Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet

– Lääninhallitukset — Länstyrelserna

– Suojelupoliisi — Skyddspolisen

– Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan

– Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral

– Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral

– Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors

– Pelastusopisto — Räddningsverket

– Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket

– Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket

– Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral

– Sosiaali- Ja Terveysministeriö — Social- Och Hälsovårdsministeriet

– Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

– Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för socialtrygghet

– Lääkelaitos — Läkemedelsverket

– Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården

– Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen

– Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet

– Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

– Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral

– Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården Stakes

– Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen

– Työ- Ja Elinkeinoministeriö — Arbets- Och Näringsministeriet

– Kuluttajavirasto — Konsumentverket

– Kilpailuvirasto — Konkurrensverket

– Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen

– Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå

– Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset– Statliga förläggningar för asylsökande

– Energiamarkkinavirasto − Energimarknadsverket

– Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen

– Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen

– Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen

– Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande

– Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen

– Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus −Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

– Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen

– Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral

– Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden

– Työneuvosto — Arbetsrådet

– Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå

– Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet

– Valtioneuvoston Kanslia — Statsrådets Kansli

– Valtiovarainministeriö — Finansministeriet

– Valtiokonttori — Statskontoret

– Verohallinto — Skatteförvaltningen

– Tullilaitos — Tullverket

– Tilastokeskus — Statistikcentralen

– Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskiningscentral

– Ympäristöministeriö — Miljöministeriet

– Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral

– Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

– Valtiontalouden Tarkastusvirasto — Statens Revisionsverk

Σουηδία

A

– Affärsverket svenska kraftnät

– Akademien för de fria konsterna

– Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

– Allmänna pensionsfonden

– Allmänna reklamationsnämnden

– Ambassader

– Ansvarsnämnd, statens

– Arbetsdomstolen

– Arbetsförmedlingen

– Arbetsgivarverk, statens

– Arbetslivsinstitutet

– Arbetsmiljöverket

– Arkitekturmuseet

– Arrendenämnder

– Arvsfondsdelegationen

– Arvsfondsdelegationen

B

– Banverket

– Barnombudsmannen

– Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

– Bergsstaten

– Biografbyrå, statens

– Biografiskt lexikon, svenskt

– Birgittaskolan

– Blekinge tekniska högskola

– Bokföringsnämnden

– Bolagsverket

– Bostadsnämnd, statens

– Bostadskreditnämnd, statens

– Boverket

– Brottsförebyggande rådet

– Brottsoffermyndigheten

C

– Centrala studiestödsnämnden

D

– Danshögskolan

– Datainspektionen

– Departementen

– Domstolsverket

– Dramatiska institutet

E

– Ekeskolan

– Ekobrottsmyndigheten

– Ekonomistyrningsverket

– Ekonomiska rådet

– Elsäkerhetsverket

– Energimarknadsinspektionen

– Energimyndighet, statens

– EU/FoU-rådet

– Exportkreditnämnden

– Exportråd, Sveriges

F

– Fastighetsmäklarnämnden

– Fastighetsverk, statens

– Fideikommissnämnden

– Finansinspektionen

– Finanspolitiska rådet

– Finsk-svenska gränsälvskommissionen

– Fiskeriverket

– Flygmedicincentrum

– Folkhälsoinstitut, statens

– Fonden för fukt- och mögelskador

– Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

– Folke Bernadotte Akademin

– Forskarskattenämnden

– Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

– Fortifikationsverket

– Forum för levande historia

– Försvarets materielverk

– Försvarets radioanstalt

– Försvarets underrättelsenämnd

– Försvarshistoriska museer, statens

– Försvarshögskolan

– Försvarsmakten

– Försäkringskassan

G

– Gentekniknämnden

– Geologiska undersökning

– Geotekniska institut, statens

– Giftinformationscentralen

– Glesbygdsverket

– Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

– Granskningsnämnden för radio och TV

– Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

– Gymnastik- och Idrottshögskolan

– Göteborgs universitet

H

– Handelsflottans kultur- och fritidsråd

– Handelsflottans pensionsanstalt

– Handelssekreterare

– Handelskamrar, auktoriserade

– Handikappombudsmannen

– Handikappråd, statens

– Harpsundsnämnden

– Haverikommission, statens

– Historiska museer, statens

– Hjälpmedelsinstitutet

– Hovrätterna

– Hyresnämnder

– Häktena

– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

– Högskolan Dalarna

– Högskolan i Borås

– Högskolan i Gävle

– Högskolan i Halmstad

– Högskolan i Kalmar

– Högskolan i Karlskrona/Ronneby

– Högskolan i Kristianstad

– Högskolan i Skövde

– Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

– Högskolan på Gotland

– Högskolans avskiljandenämnd

– Högskoleverket

– Högsta domstolen

I

– ILO kommittén

– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

– Inspektionen för strategiska produkter

– Institut för kommunikationsanalys, statens

– Institut för psykosocial medicin, statens

– Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

– Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

– Institutet för rymdfysik

– Institutet för tillväxtpolitiska studier

– Institutionsstyrelse, statens

– Insättningsgarantinämnden

– Integrationsverket

– Internationella programkontoret för utbildningsområdet

J

– Jordbruksverk, statens

– Justitiekanslern

– Jämställdhetsombudsmannen

– Jämställdhetsnämnden

– Järnvägar, statens

– Järnvägsstyrelsen

K

– Kammarkollegiet

– Kammarrätterna

– Karlstads universitet

– Karolinska Institutet

– Kemikalieinspektionen

– Kommerskollegium

– Konjunkturinstitutet

– Konkurrensverket

– Konstfack

– Konsthögskolan

– Konstnärsnämnden

– Konstråd, statens

– Konsulat

– Konsumentverket

– Krigsvetenskapsakademin

– Krigsförsäkringsnämnden

– Kriminaltekniska laboratorium, statens

– Kriminalvården

– Krisberedskapsmyndigheten

– Kristinaskolan

– Kronofogdemyndigheten

– Kulturråd, statens

– Kungl. Biblioteket

– Kungl. Konsthögskolan

– Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

– Kungl. Tekniska högskolan

– Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

– Kungl Vetenskapsakademin

– Kustbevakningen

– Kvalitets- och kompetensråd, statens

– Kärnavfallsfondens styrelse

L

– Lagrådet

– Lantbruksuniversitet, Sveriges

– Lantmäteriverket

– Linköpings universitet

– Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

– Livsmedelsverk, statens

– Livsmedelsekonomiska institutet

– Ljud- och bildarkiv, statens

– Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

– Lotteriinspektionen

– Luftfartsverket

– Luftfartsstyrelsen

– Luleå tekniska universitet

– Lunds universitet

– Läkemedelsverket

– Läkemedelsförmånsnämnden

– Länsrätterna

– Länsstyrelserna

– Lärarhögskolan i Stockholm

M

– Malmö högskola

– Manillaskolan

– Maritima muséer, statens

– Marknadsdomstolen

– Medlingsinstitutet

– Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

– Migrationsverket

– Militärhögskolor

– Mittuniversitetet

– Moderna museet

– Museer för världskultur, statens

– Musikaliska Akademien

– Musiksamlingar, statens

– Myndigheten för handikappolitisk samordning

– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

– Myndigheten för skolutveckling

– Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

– Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

– Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

– Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

– Mälardalens högskola

N

– Nationalmuseum

– Nationellt centrum för flexibelt lärande

– Naturhistoriska riksmuseet

– Naturvårdsverket

– Nordiska Afrikainstitutet

– Notarienämnden

– Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

– Nämnden för statligt stöd till trossamfund

– Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

– Nämnden mot diskriminering

– Nämnden för elektronisk förvaltning

– Nämnden för RH anpassad utbildning

– Nämnden för hemslöjdsfrågor

O

– Oljekrisnämnden

– Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

– Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

– Operahögskolan i Stockholm

P

– Patent- och registreringsverket

– Patentbesvärsrätten

– Pensionsverk, statens

– Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

– Pliktverk, Totalförsvarets

– Polarforskningssekretariatet

– Post- och telestyrelsen

– Premiepensionsmyndigheten

– Presstödsnämnden

R

– Radio- och TV–verket

– Rederinämnden

– Regeringskansliet

– Regeringsrätten

– Resegarantinämnden

– Registernämnden

– Revisorsnämnden

– Riksantikvarieämbetet

– Riksarkivet

– Riksbanken

– Riksdagsförvaltningen

– Riksdagens ombudsmän

– Riksdagens revisorer

– Riksgäldskontoret

– Rikshemvärnsrådet

– Rikspolisstyrelsen

– Riksrevisionen

– Rikstrafiken

– Riksutställningar, Stiftelsen

– Riksvärderingsnämnden

– Rymdstyrelsen

– Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

– Räddningsverk, statens

– Rättshjälpsmyndigheten

– Rättshjälpsnämnden

– Rättsmedicinalverket

S

– Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

– Sameskolstyrelsen och sameskolor

– Sametinget

– SIS, Standardiseringen i Sverige

– Sjöfartsverket

– Skatterättsnämnden

– Skatteverket

– Skaderegleringsnämnd, statens

– Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

– Skogsstyrelsen

– Skogsvårdsstyrelserna

– Skogs och lantbruksakademien

– Skolverk, statens

– Skolväsendets överklagandenämnd

– Smittskyddsinstitutet

– Socialstyrelsen

– Specialpedagogiska institutet

– Specialskolemyndigheten

– Språk- och folkminnesinstitutet

– Sprängämnesinspektionen

– Statistiska centralbyrån

– Statskontoret

– Stockholms universitet

– Stockholms internationella miljöinstitut

– Strålsäkerhetsmyndigheten

– Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

– Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

– Styrelsen för Samefonden

– Styrelsen för psykologiskt försvar

– Stängselnämnden

– Svenska institutet

– Svenska institutet för europapolitiska studier

– Svenska ESF rådet

– Svenska Unescorådet

– Svenska FAO kommittén

– Svenska Språknämnden

– Svenska Skeppshypotekskassan

– Svenska institutet i Alexandria

– Sveriges författarfond

– Säkerhetspolisen

– Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

– Södertörns högskola

T

– Taltidningsnämnden

– Talboks- och punktskriftsbiblioteket

– Teaterhögskolan i Stockholm

– Tingsrätterna

– Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

– Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

– Totalförsvarets forskningsinstitut

– Totalförsvarets pliktverk

– Tullverket

– Turistdelegationen

U

– Umeå universitet

– Ungdomsstyrelsen

– Uppsala universitet

– Utlandslönenämnd, statens

– Utlänningsnämnden

– Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

– Utrikesnämnden

– Utsädeskontroll, statens

V

– Valideringsdelegationen

– Valmyndigheten

– Vatten- och avloppsnämnd, statens

– Vattenöverdomstolen

– Verket för förvaltningsutveckling

– Verket för högskoleservice

– Verket för innovationssystem (VINNOVA)

– Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

– Vetenskapsrådet

– Veterinärmedicinska anstalt, statens

– Veterinära ansvarsnämnden

– Väg- och transportforskningsinstitut, statens 

– Vägverket

– Vänerskolan

– Växjö universitet

– Växtsortnämnd, statens

Å

– Åklagarmyndigheten

– Åsbackaskolan

Ö

– Örebro universitet

– Örlogsmannasällskapet

– Östervångsskolan

– Överbefälhavaren

– Överklagandenämnden för högskolan

– Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

– Överklagandenämnden för studiestöd

– Överklagandenämnden för totalförsvaret

Ηνωμένο Βασίλειο

– Cabinet Office

– Office of the Parliamentary Counsel

– Central Office of Information

– Charity Commission

– Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

– Crown Prosecution Service

– Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

– Competition Commission

– Gas and Electricity Consumers’ Council

– Office of Manpower Economics

– Department for Children, Schools and Families

– Department of Communities and Local Government

– Rent Assessment Panels

– Department for Culture, Media and Sport

– British Library

– British Museum

– Commission for Architecture and the Built Environment

– The Gambling Commission

– Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

– Imperial War Museum

– Museums, Libraries and Archives Council

– National Gallery

– National Maritime Museum

– National Portrait Gallery

– Natural History Museum

– Science Museum

– Tate Gallery

– Victoria and Albert Museum

– Wallace Collection

– Department for Environment, Food and Rural Affairs

– Agricultural Dwelling House Advisory Committees

– Agricultural Land Tribunals

– Agricultural Wages Board and Committees

– Cattle Breeding Centre

– Countryside Agency

– Plant Variety Rights Office

– Royal Botanic Gardens, Kew

– Royal Commission on Environmental Pollution

– Department of Health

– Dental Practice Board

– National Health Service Strategic Health Authorities

– NHS Trusts

– Prescription Pricing Authority

– Department for Innovation, Universities and Skills

– Higher Education Funding Council for England

– National Weights and Measures Laboratory

– Patent Office

– Department for International Development

– Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

– Legal Secretariat to the Law Officers

– Department for Transport

– Maritime and Coastguard Agency

– Department for Work and Pensions

– Disability Living Allowance Advisory Board

– Independent Tribunal Service

– Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

– Occupational Pensions Regulatory Authority

– Regional Medical Service

– Social Security Advisory Committee

– Export Credits Guarantee Department

– Foreign and Commonwealth Office

– Wilton Park Conference Centre

– Government Actuary’s Department

– Government Communications Headquarters

– Home Office

– HM Inspectorate of Constabulary

– House of Commons

– House of Lords

– Ministry of Defence

– Defence Equipment & Support

– Meteorological Office

– Ministry of Justice

– Boundary Commission for England

– Combined Tax Tribunal

– Council on Tribunals

– Court of Appeal — Criminal

– Employment Appeals Tribunal

– Employment Tribunals

– HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

– Immigration Appellate Authorities

– Immigration Adjudicators

– Immigration Appeals Tribunal

– Lands Tribunal

– Law Commission

– Legal Aid Fund (England and Wales)

– Office of the Social Security Commissioners

– Parole Board and Local Review Committees

– Pensions Appeal Tribunals

– Public Trust Office

– Supreme Court Group (England and Wales)

– Transport Tribunal

– The National Archives

– National Audit Office

– National Savings and Investments

– National School of Government

– Northern Ireland Assembly Commission

– Northern Ireland Court Service

– Coroners Courts

– County Courts

– Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

– Crown Court

– Enforcement of Judgements Office

– Legal Aid Fund

– Magistrates’ Courts

– Pensions Appeals Tribunals

– Northern Ireland, Department for Employment and Learning

– Northern Ireland, Department for Regional Development

– Northern Ireland, Department for Social Development

– Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

– Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

– Northern Ireland, Department of Education

– Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

– Northern Ireland, Department of the Environment

– Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

– Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

– Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

– Northern Ireland Office

– Crown Solicitor’s Office

– Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

– Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

– Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

– Police Service of Northern Ireland

– Probation Board for Northern Ireland

– State Pathologist Service

– Office of Fair Trading

– Office for National Statistics

– National Health Service Central Register

– Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

– Paymaster General’s Office

– Postal Business of the Post Office

– Privy Council Office

– Public Record Office

– HM Revenue and Customs

– The Revenue and Customs Prosecutions Office

– Royal Hospital, Chelsea

– Royal Mint

– Rural Payments Agency

– Scotland, Auditor-General

– Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

– Scotland, General Register Office

– Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer

– Scotland, Registers of Scotland

– The Scotland Office

– The Scottish Ministers

– Architecture and Design Scotland

– Crofters Commission

– Deer Commission for Scotland

– Lands Tribunal for Scotland

– National Galleries of Scotland

– National Library of Scotland

– National Museums of Scotland

– Royal Botanic Garden, Edinburgh

– Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

– Scottish Further and Higher Education Funding Council

– Scottish Law Commission

– Community Health Partnerships

– Special Health Boards

– Health Boards

– The Office of the Accountant of Court

– High Court of Justiciary

– Court of Session

– HM Inspectorate of Constabulary

– Parole Board for Scotland

– Pensions Appeal Tribunals

– Scottish Land Court

– Sheriff Courts

– Scottish Police Services Authority

– Office of the Social Security Commissioners

– The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

– Keeper of the Records of Scotland

– The Scottish Parliamentary Body Corporate

– HM Treasury

– Office of Government Commerce

– United Kingdom Debt Management Office

– The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

– The Welsh Ministers

– Higher Education Funding Council for Wales

– Local Government Boundary Commission for Wales

– The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

– Valuation Tribunals (Wales)

– Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

– Welsh Rent Assessment Panels

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)

Σε περίπτωση διισταμένων ερμηνειών μεταξύ CPV και NACE, εφαρμόζεται η ονοματολογία CPV.

|| NACE αναθ. 1(1) || Κωδικός CPV

|| ΤΙΤΛΟΣ ΣΤ || ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Τμήμα || Ομάδα || Τάξη || Ονομασία υπηρεσιών || Σημειώσεις

|| 45 || || || Κατασκευές || Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει: — νέες κατασκευές, αποκατάσταση και συνήθεις επισκευές. || 45000000

|| || 45.1 || || Προετοιμασία εργοταξίου || || 45100000

|| || || 45.11 || Κατεδάφιση κτιρίων και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — αποξήλωση ή κατεδάφιση κτιρίων και άλλων κατασκευών, — εκκαθάριση εργοταξίων, — χωματουργικά έργα: εκσκαφές, επιχωματώσεις, επιπέδωση και ισοπέδωση εργοταξίων, εκσκαφή τάφρων, αφαίρεση βράχων, ανατινάξεις κ.λπ. — προπαρασκευή εργοταξίων ορυχείων: — αφαίρεση υπερφορτίσεων και λοιπές εργασίες διαμόρφωσης και προετοιμασίας γηπέδων και χώρων εκμετάλλευσης ορυχείων. Η τάξη αυτή περιλαμβάνει επίσης: — αποστράγγιση εργοταξίων, — αποστράγγιση αγροτικών ή δασικών εκτάσεων. || 45110000

|| || || 45.12 || Δοκιμαστικές γεωτρήσεις || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις καθώς και πυρηνοληψία για κατασκευαστικούς, γεωφυσικούς, γεωλογικούς ή συναφείς σκοπούς. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — γεώτρηση φρεατίων άντλησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, βλέπε 11.20, — γεώτρηση φρεατίων ύδατος, βλέπε 45.25, — διάνοιξη φρεατίων, βλέπε 45.25, — αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεωφυσική, γεωλογική και σεισμική έρευνα, βλέπε 74.20. || 45120000

|| || 45.2 || || Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους· έργα πολιτικού μηχανικού || || 45200000

|| || || 45.21 || Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — κατασκευή κάθε τύπου κτιρίων κατασκευή τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού, — γεφυρών (περιλαμβανομένων και των γεφυρών για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους), κοιλαδογεφυρών, σηράγγων και υπογείων διαβάσεων, — αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για μεγάλες αποστάσεις, — αγωγών και γραμμών επικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για αστικά κέντρα, — βοηθητικά αστικά έργα, — συναρμολόγηση και ανέγερση προκατασκευασμένων κατασκευών στο εργοτάξιο. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — υπηρεσίες συναφείς με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου, βλέπε 11.20, — ανέγερση πλήρων προκατασκευασμένων κατασκευών από τμήματα ιδίας κατασκευής που δεν είναι από σκυρόδεμα, βλέπε τμήματα 20, 26 και 28, — κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, βλέπε 45.23, — εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια, βλέπε 45.3, — αποπεράτωση κτιρίων, βλέπε 45.4, — δραστηριότητες αρχιτέκτονος και πολιτικού μηχανικού, βλέπε 74.20, — διαχείριση κατασκευαστικών έργων, βλέπε 74.20. || 45210000 Εκτός από: -45213316 45220000 45231000 45232000

|| || || 45.22 || Κατασκευή στεγών και δομικών σκελετών κτιρίων || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — κατασκευή στεγών, — τοποθέτηση επικαλύψεων, — στεγανοποίηση στεγών. || 45261000

|| || || 45.23 || Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών αστικού και υπεραστικού δικτύου, άλλων αμαξιτών οδών και πεζοδρόμων, — κατασκευή σιδηροδρομικών έργων, — κατασκευή διαδρόμων αεροδρομίων, — κατασκευαστικά έργα (εκτός από κτίρια) σταδίων, κολυμβητηρίων, γυμναστηρίων, γηπέδων τένις, γηπέδων γκολφ και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, — διαγράμμιση οδικών επιφανειών και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — προκαταρκτικά χωματουργικά έργα, βλέπε 45.11. || 45212212 και DA03 45230000 Εκτός από: -45231000 -45232000 -45234115

|| || || 45.24 || Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — κατασκευή: — υδάτινων οδών, λιμενικών και ποτάμιων έργων, λιμένων σκαφών αναψυχής (μαρίνες), κλεισιάδων κ.λπ. — φραγμάτων και αναχωμάτων, — βυθοκορήσεις, — υποβρύχια έργα. || 45240000

|| || || 45.25 || Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — κατασκευαστικές δραστηριότητες που εξειδικεύονται σε τομέα κοινό σε διάφορα είδη κατασκευών και απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό ή εξοπλισμό, — κατασκευή θεμελιώσεων, περιλαμβανομένης και της έμπηξης πασσάλων, — γεώτρηση και κατασκευή φρεατίων ύδατος, εκσκαφή φρεάτων, — ανέγερση μη ιδιοκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων, — κάμψη χάλυβα, — οπτοπλινθοδομή και λιθοδομή, — ανέγερση και αποξήλωση ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας, περιλαμβανομένης της εκμίσθωσης ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας, — ανέγερση καπνοδόχων και βιομηχανικών κλιβάνων. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — εκμίσθωση ικριωμάτων χωρίς την ανέγερση και την αποξήλωσή τους, βλέπε 71.32 || 45250000 45262000

|| || 45.3 || || Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια || || 45300000

|| || || 45.31 || Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: — ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, — συστημάτων τηλεπικοινωνίας, — ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, — οικιακών κεραιών και σηματοληπτών, — συστημάτων συναγερμού πυρκαγιάς, — συστημάτων αντιδιαρρηκτικού συναγερμού, — ανελκυστήρων και κυλιομένων, — κλιμάκων αλεξικέραυνων κ.λπ. || 45213316 45310000 Εκτός από: -45316000

|| || || 45.32 || Μονώσεις || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — εργασίες θερμομόνωσης, ηχομόνωσης ή μόνωσης κατά των δονήσεων σε κτίρια ή άλλα κατασκευαστικά έργα. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — στεγανοποίηση, βλέπε 45.22. || 45320000

|| || || 45.33 || Υδραυλικές εγκαταστάσεις || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — εγκατάσταση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: — υδραυλικού εξοπλισμού και ειδών υγιεινής, — εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, — εξοπλισμού και αγωγών θέρμανσης, εξαερισμού, ψύξης ή κλιματισμού, — συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ). Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — εγκατάσταση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, βλέπε 45.31. || 45330000

|| || || 45.34 || Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης οδών, σιδηροδρόμων, αεροδρομίων και λιμένων, — εγκατάσταση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εξαρτημάτων και μόνιμων προσαρτημάτων που δεν κατατάσσονται αλλού. || 45234115 45316000 45340000

|| || 45.4 || || Αποπεράτωση κτιρίων || || 45400000

|| || || 45.41 || Επιχρίσεις κονιαμάτων || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — επίχριση σε κτίρια ή άλλες κατασκευές εσωτερικών και εξωτερικών γυψοκονιαμάτων ή γυψομαρμαροκονιαμάτων (στόκου), περιλαμβανομένων και των λεπτών πήχεων που χρησιμοποιούνται ως βάση για το κονίαμα. || 45410000

|| || || 45.42 || Λεπτοξυλουργικές εργασίες || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — τοποθέτηση μη ιδιοκατασκευασμένων θυρών, παραθύρων, πλαισίων για θύρες και παράθυρα, εξοπλισμένων κουζινών, κλιμακοστασίων, εξοπλισμού καταστημάτων και συναφών ειδών, από ξύλο ή άλλα υλικά, — εσωτερικά τελειώματα όπως οροφές, ξύλινες επενδύσεις τοίχων, κινητά χωρίσματα κ.λπ. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — διάστρωση παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, βλέπε 45.43. || 45420000

|| || || 45.43 || Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — διάστρωση, πλακόστρωση, ανάρτηση ή τοποθέτηση σε κτίρια και άλλες κατασκευές: — — επενδύσεις τοίχων ή τοποθέτηση κεραμικών, τσιμεντένιων ή λιθολαξευτών πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου, — παρκέτων και άλλων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων, ταπήτων και επενδύσεων δαπέδων από λινοτάπητες, — περιλαμβανομένων αυτών από ελαστικό ή πλαστικές ύλες, — επενδύσεων δαπέδων ή τοίχων από μωσαϊκό, μάρμαρο, γρανίτη ή σχιστόλιθο, — χάρτινων ταπετσαριών τοίχου. || 45430000

|| || || 45.44 || Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς κτιρίων, — χρωματισμούς έργων πολιτικού μηχανικού, — τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών κ.λπ. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — τοποθέτηση παραθύρων, βλέπε 45.42. || 45440000

|| || || 45.45 || Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων || Η τάξη αυτή περιλαμβάνει: — εγκατάσταση ιδιωτικών κολυμβητηρίων, — ατμοκαθαρισμό, καθαρισμό με αμμορριπή και συναφείς δραστηριότητες για τις εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων, — λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και τελειωμάτων π.δ.κ.α. Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — εσωτερικό καθαρισμό κτιρίων και λοιπών κατασκευών, βλέπε 74.70. || 45212212 και DA04 45450000

|| || 45.5 || || Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή || || 45500000

|| || || 45.50 || Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή || Η τάξη αυτή δεν περιλαμβάνει: — εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και κατεδαφίσεων χωρίς χειριστή, βλέπε 71.32. || 45500000

|| (1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 24.10.1990, σ. 1). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/93 της Επιτροπής (ΕΕ L 83 της 3.4.1993, σ. 1).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟ β) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Το μόνο αυθεντικό κείμενο όσον αφορά τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας είναι το περιεχόμενο στο παράρτημα Ι σημείο 3 της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις στο οποίο βασίζεται ο ακόλουθος ενδεικτικός κατάλογος προϊόντων:

Κεφάλαιο 25: || Αλάτι, θείo, γαίες και πέτρες, γύψoς, ασβέστης και τσιμέντα

Κεφάλαιο 26: || Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες μετάλλων

Κεφάλαιο 27: || Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών· ασφαλτούχες ουσίες, ορυκτά κεριά εκτός από: ex 27.10: ειδικά καύσιμα κινητήρων

Κεφάλαιο 28: || Ανόργανα χημικά προϊόντα, ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών και των ισοτόπων εκτός από: ex 28.09: εκρηκτικά ex 28.13: εκρηκτικά ex 28.14: δακρυγόνα ex 28.28: εκρηκτικά ex 28.32: εκρηκτικά ex 28.39: εκρηκτικά ex 28.50: τοξικά προϊόντα ex 28.51: τοξικά προϊόντα ex 28.54: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 29: || Οργανικά χημικά προϊόντα εκτός από: ex 29.03: εκρηκτικά ex 29.04: εκρηκτικά ex 29.07: εκρηκτικά ex 29.08: εκρηκτικά ex 29.11: εκρηκτικά ex 29.12: εκρηκτικά ex 29.13: τοξικά προϊόντα ex 29.14: τοξικά προϊόντα ex 29.15: τοξικά προϊόντα ex 29.21: τοξικά προϊόντα ex 29.22: τοξικά προϊόντα ex 29.23: τοξικά προϊόντα ex 29.26: εκρηκτικά ex 29.27: τοξικά προϊόντα ex 29.29: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 30: || Φαρμακευτικά προϊόντα

Κεφάλαιο 31: || Λιπάσματα

Κεφάλαιο 32: || Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια

Κεφάλαιο 33: || Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή, προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα

Κεφάλαιο 34: || Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβα), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες προπλασμάτων και «κεριά οδοντοτεχνικής»

Κεφάλαιο 35: || Λευκωματώδεις ύλες, κόλλες, ένζυμα

Κεφάλαιο 37: || Φωτογραφικά και κινηματογραφικά προϊόντα

Κεφάλαιο 38: || Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών εκτός από: ex 38.19: τοξικά προϊόντα

Κεφάλαιο 39: || Τεχνητές πλαστικές ύλες, αιθέρες και εστέρες της κυτταρίνης, τεχνητές ρητίνες και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές εκτός από: ex 39.03: εκρηκτικά

Κεφάλαιο 40: || Καουτσούκ φυσικό ή συνθετικό, τεχνητό καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ εκτός από: ex 40.11: επίσωτρα αλεξίσφαιρα

Κεφάλαιο 41: || Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)

Κεφάλαιο 42: || Τεχνουργήματα από δέρμα, είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα, είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα (άλλα από τα έντερα μεταξοσκώληκα)

Κεφάλαιο 43: || Γουνοδέρματα και γουναρικά, γουνοδέρματα τεχνητά

Κεφάλαιο 44: || Ξυλεία και είδη από ξύλο· ξυλάνθρακας

Κεφάλαιο 45: || Φελλός και είδη από φελλό

Κεφάλαιο 46: || Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας

Κεφάλαιο 47: || Ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του χαρτιού

Κεφάλαιο 48: || Χαρτί και χαρτόνια, τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι

Κεφάλαιο 49: || Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια

Κεφάλαιο 65: || Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών

Κεφάλαιο 66: || Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους

Κεφάλαιο 67: || Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά άνθη, τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Κεφάλαιο 68: || Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες

Κεφάλαιο 69: || Προϊόντα κεραμευτικής

Κεφάλαιο 70: || Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί

Κεφάλαιο 71: || Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων

Κεφάλαιο 73: || Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Κεφάλαιο 74: || Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό

Κεφάλαιο 75: || Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο

Κεφάλαιο 76: || Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο

Κεφάλαιο 77: || Μαγνήσιο και βηρύλλιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο και βηρύλλιο

Κεφάλαιο 78: || Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο

Κεφάλαιο 79: || Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

Κεφάλαιο 80: || Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο

Κεφάλαιο 81: || Άλλα κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά

Κεφάλαιο 82: || Εργαλεία, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα και μέρη των ειδών αυτών εκτός από: ex 82.05: εργαλεία ex 82.07: εργαλεία, ανταλλακτικά

Κεφάλαιο 83: || Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα

Κεφάλαιο 84: || Λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις και τα μέρη τους εκτός από: ex 84.06: κινητήρες ex 84.08: άλλοι κινητήρες ex 84.45: μηχανές ex 84.53: αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών ex 84.55: μέρη μηχανών της κλάσης 84.53 ex 84.59: πυρηνικοί αντιδραστήρες

Κεφάλαιο 85: || Μηχανές και ηλεκτρικές συσκευές και αντικείμενα ηλεκτροτεχνικών χρήσεων εκτός από: ex 85.13: εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών ex 85.15: συσκευές διαβίβασης

Κεφάλαιο 86: || Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές γραμμές, μη ηλεκτρικές συσκευές σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών εκτός από: ex 86.02: ηλεκτράμαξες σιδηροδρόμων τεθωρακισμένες ex 86.03: λοιπές σιδηροδρομικές άμαξες τεθωρακισμένες ex 86.05: τεθωρακισμένα βαγόνια ex 86.06: βαγόνια συνεργεία επισκευής ex 86.07: βαγόνια

Κεφάλαιο 87: || Αυτοκίνητα οχήματα, εκτός του τροχαίου υλικού για σιδηροδρόμους και τραμ, τα μέρη και εξαρτήματά τους εκτός από: ex 87.08: άρματα μάχης και αυτοκίνητα τεθωρακισμένα ex 87.01: ελκυστήρες ex 87.02: στρατιωτικά οχήματα ex 87.03: οχήματα επισκευών ex 87.09: μοτοσικλέτες ex 87.14: ρυμουλκούμενα

Κεφάλαιο 89: || Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα εκτός από: ex 89.01A: πολεμικά πλοία

Κεφάλαιο 90: || Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας και κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακριβείας, όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής, μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων και συσκευών εκτός από: ex 90.05: διόπτρες ex 90.13: διάφορα όργανα, λέιζερ ex 90.14: τηλέμετρα ex 90.28: ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά όργανα μέτρησης ex 90.11: μικροσκόπια ex 90.17: ιατρικά όργανα ex 90.18: συσκευές μηχανοθεραπείας ex 90.19: συσκευές ορθοπεδικής ex 90.20: συσκευές ακτινών X

Κεφάλαιο 91: || Κατασκευή ρολογιών

Κεφάλαιο 92: || Μουσικά όργανα, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών

Κεφάλαιο 94: || Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά και μέρη αυτών. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια εκτός από: ex 94.01A: καθίσματα αεροσκαφών

Κεφάλαιο 95: || Είδη και τεχνουργήματα από ύλες που μπορούν να λαξευτούν ή να χυτευτούν

Κεφάλαιο 96: || Σκούπες και ψήκτρες, είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) και κόσκινα

Κεφάλαιο 98: || Τεχνουργήματα διάφορα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ TA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών πρέπει κατ’ ελάχιστο όριο να διασφαλίζουν, με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα και διαδικασίες, ότι:

α)           μπορεί να καθορισθεί με ακρίβεια η ώρα και η ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής και των σχεδίων και μελετών·

β)           μπορεί να εξασφαλίζεται ευλόγως ότι κανείς δεν θα έχει πρόσβαση πριν από τις καθορισμένες ημερομηνίες στις πληροφορίες που διαβιβάζονται δυνάμει των ως άνω απαιτήσεων·

γ)           σε περίπτωση παραβίασης της εν λόγω απαγόρευσης πρόσβασης, μπορεί να διασφαλισθεί ευλόγως ότι η παραβίαση είναι σαφώς ανιχνεύσιμη·

δ)           μόνον τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μπορούν να καθορίζουν ή να τροποποιούν τις ημερομηνίες αποσφράγισης των υποβαλλομένων πληροφοριών·

ε)           η πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος των υποβαλλομένων πληροφοριών, κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης ή του διαγωνισμού μελετών, είναι δυνατή μόνον με ταυτόχρονες ενέργειες των εξουσιοδοτημένων προσώπων·

στ)         η πρόσβαση στις διαβιβαζόμενες πληροφορίες μέσω ταυτόχρονων ενεργειών των εξουσιοδοτημένων προσώπων είναι δυνατή μόνον μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία·

ζ)           στις πληροφορίες που παρελήφθησαν και αποσφραγίσθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω απαιτήσεων έχουν πρόσβαση μόνον τα πρόσωπα τα εξουσιοδοτημένα να λάβουν γνώση, και

η)           η επαλήθευση της ταυτότητας των προσφερόντων πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23

Συμφωνίες με τις ακόλουθες χώρες ή ομάδες χωρών:

– Αλβανία (ΕΕ L 107 της 28.4.2009)

– Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΕΕ L 87 της 20.3.2004)

– CARIFOUM (ΕΕ L 289 της 30.10.2008)

– Χιλή (ΕΕ L 352 της 30.12.2002)

– Κροατία (ΕΕ L 26 της 28.1.2005)

– Μεξικό (ΕΕ L 276 της 28.10.2000, L 157/30.6.2000)

– Μαυροβούνιο (ΕΕ L 345 της 28.12.2007)

– Νότια Κορέα (ΕΕ L 127/14.5.2011)

– Ελβετία (ΕΕ L 300 της 31.12.1972)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ A ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ «ΠΡΟΦΙΛ ΑΓΟΡΑΣΤΗ» (που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3. Εάν συντρέχει περίπτωση, αναφορά του γεγονότος ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CVP.

5. Διεύθυνση του «προφίλ αγοραστή» στο Διαδίκτυο (URL).

6. Ημερομηνία αποστολής της γνωστοποίησης με την οποία ανακοινώνεται η δημοσίευση της προκαταρκτικής διακήρυξης στο «προφίλ αγοραστή».

ΜΕΡΟΣ Β ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ (που αναφέρονται στο άρθρο 46)

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

7. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

8. Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στις προδιαγραφές και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα χωρίς χρέωση.

9. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

10. Εάν συντρέχει περίπτωση, αναφορά του γεγονότος ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

11. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

12. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

13. Σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.

14. Εάν η εν λόγω προκήρυξη δεν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης διαγωνισμού, η εκτιμώμενη ημερομηνία ή οι εκτιμώμενες ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης ή των διακηρύξεων του διαγωνισμού όσον αφορά τη σύμβαση ή τις συμβάσεις που αναφέρονται στην εν λόγω προκαταρκτική διακήρυξη.

15. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

16. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

17. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

II. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΑΝ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 46 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2)

1. Μνεία του γεγονότος ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να εκδηλώνουν στην αναθέτουσα αρχή το ενδιαφέρον τους για την ή τις συμβάσεις.

2. Είδος διαδικασίας ανάθεσης (κλειστές διαδικασίες ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δυναμικό σύστημα αγορών, ανταγωνιστικός διάλογος ή σύμπραξη καινοτομίας).

3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν:

α)      πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο,

β)      πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

4. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστό, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής αγαθών, έργων ή υπηρεσιών και η διάρκεια της σύμβασης.

5. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστές, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνεται:

α)      εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

β)      εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία·

γ)      σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής.

6. Σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης, στον βαθμό που τα κριτήρια είναι ήδη γνωστά: «χαμηλότερο κόστος» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά».

7. Στον βαθμό που είναι ήδη γνωστή, η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ή των συμβάσεων· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

8. Τελική ημερομηνία παραλαβής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

9. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

10. Γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται οι υποψηφιότητες ή προσφορές.

11. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν:

α)      απαιτείται/γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·

β)      θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

γ)      θα χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονική τιμολόγηση·

δ)      θα γίνουν δεκτές ηλεκτρονικές πληρωμές.

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

13. Επωνυμία και διεύθυνση του οργάνου εποπτείας και του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες των διαδικασιών προσφυγής ή, εν ανάγκη, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι πληροφορίες αυτές.

ΜΕΡΟΣ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 47)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στις προδιαγραφές και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα χωρίς χρέωση.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση, αναφορά του γεγονότος ότι η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

5. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

7. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν επιλογών.

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ή των συμβάσεων· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

9. Αποδοχή ή απαγόρευση υποβολής εναλλακτικών προσφορών.

10. Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης ή παροχής αγαθών, έργων ή υπηρεσιών και, στο μέτρο του δυνατού, η διάρκεια της σύμβασης.

α)      Σε περίπτωση συμφωνίας-πλαισίου, αναφορά της σκοπούμενης διάρκειας της συμφωνίας-πλαισίου, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από τους λόγους για τους οποίους η διάρκεια υπερβαίνει τα τέσσερα έτη· στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, τον αριθμό και, εάν συντρέχει περίπτωση, τον προτεινόμενο μέγιστο αριθμό των οικονομικών φορέων που θα συμμετάσχουν.

β)      Σε περίπτωση δυναμικού συστήματος αγορών, αναφορά της σκοπούμενης διάρκειας του συστήματος· στο μέτρο του δυνατού, αναφορά της αξίας και της συχνότητας των συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν.

11. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)      εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για δημόσια σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας·

β)      εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση του κατά πόσον η παροχή της υπηρεσίας αφορά αποκλειστικά, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία· παραπομπή στη σχετική νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη·

γ)      ένας κατάλογος και μια σύντομη περιγραφή των κριτηρίων που αφορούν την προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων τα οποία ενδέχεται να επιφέρουν τον αποκλεισμό τους και των κριτηρίων επιλογής· τα ελάχιστα επίπεδα των προτύπων που ενδέχεται να απαιτούνται· διευκρίνιση των απαιτούμενων πληροφοριών (υπεύθυνες δηλώσεις, τεκμηρίωση).

12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης· εάν συντρέχει περίπτωση, αιτιολόγηση της προσφυγής στην επισπευσμένη διαδικασία (στην περίπτωση των ανοιχτών, των κλειστών διαδικασιών και των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

13. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α)      πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο·

β)      πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών·

γ)      πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών διαδικασιών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

14. Σε περίπτωση που η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά της δυνατότητας υποβολής προσφορών για ένα, περισσότερα ή για όλα τα τμήματα· αναφορά της πιθανότητας περιορισμού του αριθμού των τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Εάν η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, αναφορά των σχετικών λόγων.

15. Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας, ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, εάν γίνεται χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των υποψηφίων που θα κληθούν να υποβάλουν προσφορά, να συμμετάσχουν στον διάλογο ή να διαπραγματευτούν: αναφέρονται ο ελάχιστος αριθμός και, κατά περίπτωση, ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που προβλέπεται και τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής αυτών των υποψηφίων.

16. Σε περίπτωση ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, αναφέρεται, ενδεχομένως, η χρησιμοποίηση διαδικασίας με διαδοχικές φάσεις, προκειμένου να μειώνεται προοδευτικά ο αριθμός των προς συζήτηση λύσεων ή των προς διαπραγμάτευση προσφορών.

17. Κατά περίπτωση, ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

18. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων: «χαμηλότερο κόστος» ή «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά». Τα κριτήρια που συνιστούν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά καθώς και η στάθμιση των κριτηρίων αυτών αναφέρονται εφόσον δεν περιλαμβάνονται στη συγγραφή υποχρεώσεων ή, στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, στο περιγραφικό έγγραφο.

19. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών (ανοιχτή διαδικασία) ή των αιτήσεων συμμετοχής (κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, δυναμικά συστήματα αγορών, ανταγωνιστικοί διάλογοι, συμπράξεις καινοτομίας).

20. Διεύθυνση στην οποία διαβιβάζονται οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

21. Στην περίπτωση των ανοικτών διαδικασιών:

α)      χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του·

β)      ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των προσφορών·

γ)      πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση.

22. Η γλώσσα ή οι γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν οι προτάσεις ή οι αιτήσεις συμμετοχής.

23. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν:

α)      γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής·

β)      θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές παραγγελίες·

γ)      θα γίνει δεκτή η ηλεκτρονική τιμολόγηση·

δ)      θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές πληρωμές.

24. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

25. Επωνυμία και διεύθυνση του οργάνου εποπτείας και του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

26. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της σχετικής διακήρυξης.

27. Σε περίπτωση ανανεώσιμων δημόσιων συμβάσεων, δημοσιεύεται το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα της δημοσίευσης των επόμενων προκηρύξεων.

28. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

29. Διευκρίνιση εάν η σύμβαση καλύπτεται ή όχι από τη συμφωνία.

30. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 48)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CVP.

5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

6. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών. Εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα. Εάν συντρέχει περίπτωση, περιγραφή τυχόν επιλογών.

7. Είδος διαδικασίας ανάθεσης· σε περίπτωση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού (άρθρο 30), αιτιολόγηση της επιλογής αυτής.

8. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση αν:

α)      πρόκειται για συμφωνία-πλαίσιο·

β)      πρόκειται για δυναμικό σύστημα αγορών.

9. Κριτήρια, προβλεπόμενα στο άρθρο 66, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση σχετικά με το εάν πρόκειται για ηλεκτρονικό πλειστηριασμό (στην περίπτωση των ανοικτών, των κλειστών ή των ανταγωνιστικών διαδικασιών με διαπραγμάτευση).

10. Ημερομηνία της απόφασης ή των αποφάσεων ανάθεσης σύμβασης.

11. Αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν για κάθε ανάθεση, στον οποίο περιλαμβάνεται:

α)      ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από οικονομικούς φορείς που είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

β)      ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν από το εξωτερικό·

γ)      ο αριθμός των προσφορών που ελήφθησαν ηλεκτρονικά.

12. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του αναδόχου ή των αναδόχων, συμπεριλαμβανομένων

α)      πληροφοριών σχετικά με το εάν ο ανάδοχος είναι μικρομεσαία επιχείρηση,

β)      πληροφοριών σχετικά με το εάν η σύμβαση ανατέθηκε σε κοινοπραξία.

13. Αξία της (των) επιλεγείσας(-ών) προσφοράς(-ών) ή υψηλότερη και χαμηλότερη προσφορά που ελήφθησαν υπόψη για την ανάθεση της σύμβασης ή των συμβάσεων.

14. Κατά περίπτωση, για κάθε ανάθεση, αξία και τμήμα της σύμβασης που ενδέχεται να ανατεθεί με υπεργολαβία σε τρίτους.

15. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

16. Επωνυμία και διεύθυνση του οργάνου εποπτείας και του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

17. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της σχετικής διακήρυξης.

18. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

19. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (που αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφος 1)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία θα υπάρχει ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στις προδιαγραφές και τυχόν άλλα υποστηρικτικά έγγραφα χωρίς χρέωση.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

5. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου.

7. Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων.

8. Είδος διαγωνισμού (ανοιχτός ή κλειστός).

9. Σε περίπτωση ανοιχτού διαγωνισμού, προθεσμία υποβολής των έργων.

10. Σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού:

α)      προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων·

β)      ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγέντων συμμετεχόντων·

γ)      κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων·

δ)      καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής.

11. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, εάν η συμμετοχή επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία.

12. Κριτήρια που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των μελετών.

13. Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής.

14. Διευκρίνιση εάν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή.

15. Διευκρίνιση, ενδεχομένως, των πληρωμών που πρέπει να καταβληθούν σε όλους τους συμμετέχοντες.

16. Διευκρίνιση εάν οι συμβάσεις που θα ακολουθήσουν μετά τον διαγωνισμό θα ανατεθούν ή δεν θα ανατεθούν στον βραβευόμενο ή στους βραβευόμενους.

17. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

18. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (που αναφέρονται στο άρθρο 79 παράγραφος 2)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CVP.

5. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του έργου.

6. Η αξία των βραβείων.

7. Είδος διαγωνισμού (ανοιχτός ή κλειστός).

8. Κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση των έργων.

9. Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της κριτικής επιτροπής.

10. Αριθμός συμμετεχόντων.

α)      Αριθμός συμμετεχόντων που είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

β)      Αριθμός συμμετεχόντων από το εξωτερικό.

11. Επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του νικητή ή των νικητών του διαγωνισμού και διευκρίνιση εάν ο νικητής ή οι νικητές είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

12. Πληροφορίες σχετικά με το αν ο διαγωνισμός μελετών σχετίζεται με έργο ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ένωσης.

13. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν το έργο ή τα έργα της σχετικής προκήρυξης.

14. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

15. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ Ζ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ (που αναφέρονται στο άρθρο 72 παράγραφος 6)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV.

3. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση συμβάσεων έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών.

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης πριν και μετά την τροποποίηση: φύση και έκταση των έργων, φύση και ποσότητα ή αξία των προμηθειών, φύση και έκταση των υπηρεσιών.

5. Εάν συντρέχει περίπτωση, αύξηση της τιμής που προκλήθηκε από την τροποποίηση.

6. Περιγραφή των περιστάσεων που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίηση.

7. Ημερομηνία της απόφασης ανάθεσης της σύμβασης.

8. Εάν συντρέχει περίπτωση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του νέου οικονομικού φορέα ή των νέων οικονομικών φορέων.

9. Πληροφορίες σχετικά με το αν η σύμβαση σχετίζεται με έργο και/ή πρόγραμμα που χρηματοδοτείται με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10. Επωνυμία και διεύθυνση του οργάνου εποπτείας και του αρμοδίου οργάνου για τις διαδικασίες προσφυγής και, κατά περίπτωση, διαμεσολάβησης. Διευκρινίσεις όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής των προσφυγών ή, ενδεχομένως, επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται αυτές οι πληροφορίες.

11. Ημερομηνία ή ημερομηνίες και παραπομπές σε προηγούμενες δημοσιεύσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη σύμβαση ή τις συμβάσεις της σχετικής προκήρυξης.

12. Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης.

13. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 1)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Εάν συντρέχει περίπτωση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή διεύθυνση Διαδικτύου στην οποία διατίθενται οι προδιαγραφές και τα υποστηρικτικά έγγραφα.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

4. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

5. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

6. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

7. Περιγραφή των υπηρεσιών και, όπου κρίνεται κατάλληλο, των συναφών έργων και προμηθειών, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων.

8. Εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ή των συμβάσεων· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

9. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, στις οποίες περιλαμβάνονται

α)      εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι πρόκειται για σύμβαση που μπορεί να ανατεθεί μόνο σε προστατευόμενα εργαστήρια ή να εκτελεσθεί μόνο στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευμένων θέσεων εργασίας,

β)      εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση ότι η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη.

10. Προθεσμία επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή σχετικά με τη συμμετοχή.

11. Σύντομη περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας ανάθεσης.

12. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΜΕΡΟΣ Θ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (που αναφέρονται στο άρθρο 75 παράγραφος 2)

1. Επωνυμία, αριθμός ταυτοποίησης (εφόσον προβλέπεται στην εθνική νομοθεσία), διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου της αναθέτουσας αρχής και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας από την οποία μπορούν να λαμβάνονται πρόσθετες πληροφορίες.

2. Τύπος αναθέτουσας αρχής και κύρια δραστηριότητα που ασκεί.

3. Εάν συντρέχει περίπτωση, διευκρίνιση εάν η αναθέτουσα αρχή είναι κεντρική αρχή προμηθειών ή ότι πρόκειται για οποιαδήποτε άλλη μορφή από κοινού δημόσιας σύμβασης.

4. Αριθμός(-οί) αναφοράς της ονοματολογίας CPV· εάν η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται για κάθε τμήμα.

5. Ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο εκτέλεσης των έργων σε περίπτωση έργων ή ο κωδικός NUTS για τον κύριο τόπο παράδοσης ή εκτέλεσης σε περίπτωση προμηθειών και υπηρεσιών.

6. Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών και, όπου κρίνεται κατάλληλο, των συναφών έργων και προμηθειών, οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο συμβάσεων.

7. Αριθμός προσφορών που ελήφθησαν.

8. Τιμή ή κλίμακα των τιμών (ελάχιστη/ μέγιστη) που καταβλήθηκαν.

9. Για κάθε ανάθεση, επωνυμία, διεύθυνση συμπεριλαμβανομένου του κωδικού NUTS, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, ηλεκτρονική διεύθυνση και διεύθυνση Διαδικτύου του οικονομικού φορέα ή των οικονομικών φορέων.

10. Ενδεχομένως, άλλα πληροφοριακά στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ (Άρθρο 33 παράγραφος 4)

Οι προδιαγραφές που πρέπει να χρησιμοποιούνται εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν αποφασίσει να διεξαγάγουν ηλεκτρονικό πλειστηριασμό περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α)      τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, εφόσον τα εν λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιμα ποσοτικώς κατά τρόπον ώστε να εκφράζονται σε αριθμούς ή ποσοστά·

β)      τα ενδεχόμενα όρια των αξιών που μπορούν να υποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδιαγραφές του αντικειμένου της σύμβασης·

γ)      τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προσφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και τη χρονική στιγμή που, ενδεχομένως, τίθενται στη διάθεσή τους·

δ)      τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού·

ε)      τους όρους υπό τους οποίους οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις ελάχιστες διαφοροποιήσεις οι οποίες, ενδεχομένως, απαιτούνται για την υποβολή προσφορών·

στ)    τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό σύστημα και για τον τρόπο και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύνδεσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως:

(1)          «τεχνική προδιαγραφή» ένα από τα ακόλουθα:

α)      όταν πρόκειται για συμβάσεις δημοσίων έργων: όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν τα επίπεδα περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, τον σχεδιασμό για όλες τις απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία) και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, την επίδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των έργων· τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης και υπολογισμού των έργων, τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές ή μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που ο αναθέτων φορέας είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που συνιστούν τα έργα αυτά·

β)      όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών ή υπηρεσιών: η προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο το οποίο προσδιορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, όπως τα επίπεδα ποιότητας, τα επίπεδα της περιβαλλοντικής και κλιματικής επίδοσης, ο σχεδιασμός για όλες τις χρήσεις (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία), και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης, της καταλληλότητας, της χρήσης του προϊόντος, της ασφάλειας ή των διαστάσεών του, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και την επίθεση ετικετών, τις οδηγίες για τους χρήστες, τις διαδικασίες και μεθόδους παραγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής της προμήθειας ή της υπηρεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

(2)          «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο οργανισμό με δραστηριότητα τυποποίησης, για επαναλαμβανόμενη ή διαρκή εφαρμογή, της οποίας όμως η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α)      διεθνές πρότυπο: πρότυπο που έχει εγκριθεί από διεθνή οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·

β)      ευρωπαϊκό πρότυπο: πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης που έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·

γ)      εθνικό πρότυπο: πρότυπο που έχει εκδοθεί από εθνικό οργανισμό τυποποίησης και έχει τεθεί στη διάθεση του κοινού·

(3)          «ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση»: η ευνοϊκή τεχνική αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για συγκεκριμένη χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων κατασκευής, με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους όρους εφαρμογής και χρήσης που έχουν τεθεί. Η ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το εκάστοτε κράτος μέλος·

(4)          «κοινή τεχνική προδιαγραφή»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη ή σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού [XXX] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή τυποποίηση [και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου] και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(5)          «τεχνικό πλαίσιο αναφοράς»: κάθε παραδοτέο το οποίο εκπονείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, πλην των ευρωπαϊκών προτύπων, σύμφωνα με διαδικασίες προσαρμοσμένες στην εξέλιξη των αναγκών της αγοράς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

1. Δημοσίευση των διακηρύξεων και γνωστοποιήσεων

Οι διακηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 46, 47, 48, 75 και 79 πρέπει να αποστέλλονται από τους αναθέτοντες φορείς στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Οι διακηρύξεις και γνωστοποιήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 46, 47, 48, 75 και 79 δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις αναθέτουσες αρχές στην περίπτωση προκαταρκτικών διακηρύξεων που δημοσιεύονται στο «προφίλ αγοραστή» σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 1.

Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται, επιπλέον, να δημοσιεύουν τις πληροφορίες αυτές μέσω του Διαδικτύου στο «προφίλ αγοραστή», όπως προβλέπεται στο σημείο 2 στοιχείο β).

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγεί στην αναθέτουσα αρχή τη βεβαίωση της δημοσίευσης των πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο.

2. Δημοσίευση συμπληρωματικών ή πρόσθετων πληροφοριών

α)      Οι αναθέτουσες αρχές δημοσιεύουν στο Διαδίκτυο το πλήρες κείμενο των προδιαγραφών και των συμπληρωματικών εγγράφων.

β)      Το «προφίλ αγοραστή» μπορεί να περιλαμβάνει τις προκαταρκτικές διακηρύξεις που αναφέρονται στο άρθρο 46 παράγραφος 1, πληροφορίες για τις τρέχουσες προσκλήσεις προς υποβολή προσφορών, τις προγραμματιζόμενες αγορές, τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί, τις διαδικασίες που έχουν ακυρωθεί, καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη γενική πληροφορία, όπως έναν αρμόδιο επικοινωνίας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, μια ταχυδρομική διεύθυνση και μια ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Μορφή και λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των διακηρύξεων

Η μορφή και οι λεπτομέρειες διαβίβασης των διακηρύξεων με ηλεκτρονικά μέσα που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου «http://simap.europa.eu».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X Περιεχόμενο των προσκλήσεων υποβολής προσφορών, συμμετοχής στοΝ διάλογο ΄ή επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος που προβλέπονται στο άρθρο 52

1. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε διάλογο δυνάμει του άρθρου 52 πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α)      παραπομπή στη δημοσιευθείσα διακήρυξη διαγωνισμού·

β)      την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβάζονται και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·

γ)      στην περίπτωση του ανταγωνιστικού διαλόγου, την ημερομηνία που έχει καθορισθεί και τη διεύθυνση για την έναρξη της φάσης των διαβουλεύσεων, καθώς και τη γλώσσα ή τις γλώσσες που θα χρησιμοποιηθούν·

δ)      ένδειξη των εγγράφων που πρέπει ενδεχομένως να επισυνάπτονται, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 και, εάν συντρέχει περίπτωση με το άρθρο 61, είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα, υπό τους ίδιους όρους με τους προβλεπόμενους στα άρθρα 59, 60 και 61·

ε)      τη σχετική στάθμιση των κριτηρίων ανάθεσης της σύμβασης ή, εφόσον συντρέχει λόγος, τη φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας αυτών των κριτηρίων, εάν δεν περιλαμβάνονται στη διακήρυξη διαγωνισμού, στην πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος, στις προδιαγραφές ή στο περιγραφικό έγγραφο.

Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων που συνάπτονται μέσω ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης καινοτομίας, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο β) δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση συμμετοχής στον διάλογο ή στην πρόσκληση διαπραγμάτευσης αλλά επισημαίνονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

2. Όταν η προκήρυξη διαγωνισμού πραγματοποιείται με προκαταρκτική προκήρυξη, οι αναθέτουσες αρχές καλούν εκ των υστέρων όλους τους υποψηφίους να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους βάσει λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με την εν λόγω σύμβαση, πριν να αρχίσει η επιλογή των προσφερόντων ή των συμμετεχόντων σε διαπραγμάτευση.

Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)      φύση και ποσότητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων προαιρέσεως για συμπληρωματικές συμβάσεις και, ει δυνατόν, την εκτιμώμενη προθεσμία η οποία τάσσεται για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων προαιρέσεως· εάν πρόκειται για ανανεώσιμες συμβάσεις, φύση και ποσότητα, και, ει δυνατόν, την κατά προσέγγιση προθεσμία δημοσίευσης μεταγενέστερων διακηρύξεων διαγωνισμών για έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες που προκηρύσσονται·

β)      είδος της διαδικασίας: κλειστή ή ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση·

γ)      ενδεχομένως, ημερομηνία έναρξης ή ολοκλήρωσης της παράδοσης των προμηθειών, της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών·

δ)      διεύθυνση και ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων να λάβουν τα έγγραφα της σύμβασης καθώς και γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συντάσσονται·

ε)      διεύθυνση του αναθέτοντος φορέα που πρέπει να συνάψει τη σύμβαση και να παράσχει τις απαιτούμενες πληροφορίες στους ενδιαφερομένους να λάβουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και άλλα έγγραφα·

στ)    όροι οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα, χρηματοοικονομικές εγγυήσεις και πληροφορίες που απαιτούνται από τους οικονομικούς φορείς·

ζ)      ύψος και λεπτομέρειες καταβολής οποιουδήποτε ποσού το οποίο απαιτείται για τη λήψη των εγγράφων της σύμβασης·

η)      είδος της σύμβασης που αποτελεί αντικείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, μίσθωση ή μίσθωση-πώληση ή συνδυασμός των ανωτέρω συμβάσεων και

θ)      κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης και στάθμιση αυτών ή, ενδεχομένως, τα κριτήρια αυτά κατά σειρά σπουδαιότητας, σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στην προκαταρκτική διακήρυξη ή στις προδιαγραφές ή στην πρόσκληση προς υποβολή προσφορών ή προς διαπραγμάτευση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 54 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 55 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α) ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

– Σύμβαση 87 περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας συνδικαλιστικού δικαιώματος

– Σύμβαση 98 περί συνδικαλιστικού δικαιώματος και συλλογικών διαπραγματεύσεων

– Σύμβαση 29 σχετικά με την αναγκαστική εργασία

– Σύμβαση 105 σχετικά με την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας

– Σύμβαση 138 για την ελάχιστη ηλικία απασχόλησης

– Σύμβαση 111 για την εισαγωγή διακρίσεων (εργασία και απασχόληση)

– Σύμβαση 100 σχετικά με την ίση αμοιβή

– Σύμβαση 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας

– Σύμβαση της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας του όζοντος και πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος

– Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο της διασυνοριακής διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων και της διάθεσής τους (Σύμβαση της Βασιλείας)

– Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους (Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους ΕΟΡ)

– Σύμβαση σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση όσον αφορά ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και φυτοφάρμακα στο διεθνές εμπόριο (UNEP/FAO) (Σύμβαση ΣΜΕ), Ρότερνταμ, 10/09/1998 και τα τρία σχετικά περιφερειακά πρωτόκολλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΜΗΤΡΩΑ[46]

Τα σχετικά επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα καθώς και οι δηλώσεις και τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν σε κάθε κράτος μέλος είναι:

– στο Βέλγιο, το «Registre du commerce»/«Handelsregister» και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, το «Ordres professionnels/Beroepsorden»,

– στη Βουλγαρία, το «Търговски регистър»,

– στην Τσεχική Δημοκρατία, το «obchodní rejstřík»,

– στη Δανία, το «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»,

– στη Γερμανία, το «Handelsregister», το «Handwerksrolle», και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, το «Vereinsregister», το «Partnerschaftsregister» και τα «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,

– στην Εσθονία, το «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»,

– στην Ιρλανδία, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό εκδοθέν από το «Registrar of Companies» ή το «Registrar of Friendly Societies» ή, ελλείψει αυτού, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στην χώρα όπου είναι εγκατεστημένο, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,

– στην Ελλάδα, το «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) στην περίπτωση των δημόσιων συμβάσεων έργων· το «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο» και το «Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού» στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών· στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προβεί σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος· στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, για την παροχή υπηρεσιών μελετών που αναφέρεται στο παράρτημα Ι, τα επαγγελματικά μητρώα είναι το «Μητρώο Μελετητών» και το «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,

– στην Ισπανία, το «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado» στην περίπτωση των συμβάσεων έργων και των συμβάσεων υπηρεσιών, και, στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών, το «Registro Mercantil» ή, στην περίπτωση μη καταχωρημένων σε μητρώο ατόμων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το οικείο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα,

– στη Γαλλία, το «Registre du commerce et des sociétés» και το «Répertoire des métiers»,

– στην Ιταλία, το «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»· στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και των συμβάσεων υπηρεσιών, επίσης το «Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato», ή, εκτός των προαναφερθέντων μητρώων, το «Consiglio nazionale degli ordini professionali» όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών,

– στην Κύπρο, ο εργολάβος μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό του «Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)» σύμφωνα με τον νόμο περί εγγραφής και ελέγχου εργοληπτών οικοδομικών και τεχνικών έργων όσον αφορά τις συμβάσεις έργων· στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από τον «Registrar of Companies and Official Receiver» (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) ή, διαφορετικά, βεβαίωση στην οποία να διευκρινίζεται ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος, σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία,

– στη Λετονία, το «Uzņēmumu reģistrs»,

– στη Λιθουανία, το «Juridinių asmenų registras»,

– στο Λουξεμβούργο, το «Registre aux firmes» και το «Rôle de la chambre des métiers»,

– στην Ουγγαρία, το «Cégnyilvántartás», το «egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása», και, στην περίπτωση των συμβάσεων υπηρεσιών, ορισμένα «szakmai kamarák nyilvántartása» ή, στις περιπτώσεις ορισμένων δραστηριοτήτων, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι επιτρέπεται στο εν λόγω πρόσωπο να ασκεί τη συγκεκριμένη εμπορική ή επαγγελματική δραστηριότητα,

– στη Μάλτα, ο οικονομικός φορέας παρέχει το σχετικό «numru ta’ registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Miżjud (VAT) u n-numru tal-licenzja ta’ kummerc», ή, εφόσον πρόκειται για σύμπραξη ή εταιρεία, τον σχετικό αριθμό καταχώρισης που έχει εκδοθεί από τη μαλτέζικη αρχή για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,

– στις Κάτω Χώρες, το «Handelsregister»,

– στην Αυστρία, το «Firmenbuch», το «Gewerberegister» και το «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,

– στην Πολωνία, το «Krajowy Rejestr Sądowy»,

– στην Πορτογαλία, το «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI) στην περίπτωση των συμβάσεων έργων, το «Registro Nacional das Pessoas Colectivas» στην περίπτωση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών,

– στη Ρουμανία, το «Registrul Comerțului»,

– στη Σλοβενία, το «Sodni register» και το «obrtni register»,

– στη Σλοβακία, το «Obchodný register»,

– στη Φινλανδία, το «Kaupparekisteri»/«Handelsregistret»,

– στη Σουηδία, το «aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren»,

– στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οικονομικός φορέας μπορεί να κληθεί να προσκομίσει πιστοποιητικό από το «Registrar of Companies», το οποίο βεβαιώνει ότι έχει συστήσει εταιρεία ή ότι είναι εγγεγραμμένος σε μητρώο ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δήλωσε ενόρκως ότι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII Περιεχόμενο του ευρωπαϊκού διαβατηρίου δημόσιων συμβάσεων

Το ευρωπαϊκό διαβατήριο δημόσιων συμβάσεων περιέχει τα κατωτέρω στοιχεία:

α)      ταυτοποίηση του οικονομικού φορέα·

β)      βεβαίωση ότι δεν υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα, για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 55 παράγραφος 1·

γ)      βεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας δεν αποτελεί αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

δ)      εάν συντρέχει περίπτωση, βεβαίωση της εγγραφής του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 56 παράγραφος 2·

ε)      εάν συντρέχει περίπτωση, βεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει ειδική άδεια ή είναι μέλος συγκεκριμένου οργανισμού κατά την έννοια του άρθρου 56 παράγραφος 2·

στ)    αναφορά της περιόδου ισχύος του διαβατηρίου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 6 μήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέρος Ι: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα είναι δυνατόν, κατά κανόνα, να αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)           κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων·

β)           ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας·

γ)           δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και, ενδεχομένως, του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.

Μέρος II: Τεχνική ικανότητα

Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα, που αναφέρονται στο άρθρο 56:

α)           οι ακόλουθοι κατάλογοι:

i)       κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν κατά μέγιστο την τελευταία πενταετία, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών· εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών εργασιών που εκτελέσθηκαν πριν από την προηγούμενη πενταετία,

ii)       κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων ή των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά μέγιστο την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Εάν είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ορίζουν ότι θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών προμηθειών ή υπηρεσιών που παραδόθηκαν ή εκτελέσθηκαν πριν από την προηγούμενη τριετία·

β)           αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης για την εκτέλεση του έργου·

γ)           περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του·

δ)           εάν τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύνθετα ή, κατ’ εξαίρεση, πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό, έλεγχος διενεργούμενος από την αναθέτουσα αρχή ή, εξ ονόματός της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού· ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό δυναμικό του προμηθευτή ή τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας·

ε)           αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη ή των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης·

στ)         αναφορά των μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης που μπορεί να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της σύμβασης·

ζ)           δήλωση στην οποία αναφέρονται το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και ο αριθμός των στελεχών της επιχείρησής του κατά τα τελευταία τρία χρόνια·

η)           δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εργολήπτης για την εκτέλεση της σύμβασης·

θ)           αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας·

ι)            όσον αφορά τα προϊόντα που παρέχονται:

i)       δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες, η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής,

ii)       πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, ανεγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων επαληθευόμενη με παραπομπές σε ορισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 67 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οδηγία 2009/33/ΕΚ[47]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 74

Κωδικός CPV || Περιγραφή

79611000 -0 και από 85000000-9 έως 85323000-9 (εκτός από 85321000-5 και 85322000-2) || Κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; από 79995000-5 έως 79995200-7· από 80100000-5 έως 80660000-8 (εκτός από 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1)· από 92000000-1 έως 92700000-8 (εκτός από 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6) || Διοικητικές εκπαιδευτικές, υγειονομικές και πολιτιστικές υπηρεσίες

75300000-9 || Υπηρεσίες υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 || Υπηρεσίες παροχής επιδομάτων

98000000-3 || Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες

98120000-0 || Υπηρεσίες παρεχόμενες από συνδικαλιστικές ενώσεις

98131000-0 || Θρησκευτικές υπηρεσίες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ[48]

Παρούσα οδηγία || Οδηγία 2004/18/ΕΚ ||

Άρθρο 1 || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 1) || Άρθρο 1 παράγραφος 9 πρώτο εδάφιο || =

Άρθρο 2 σημείο 2) || Άρθρο 7 στοιχείο α) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 2 σημείο 3) || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 4) || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 5) || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 6) στοιχείο α) πρώτο μέρος || Άρθρο 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) || =

Άρθρο 2 σημείο 6) στοιχείο α) δεύτερο μέρος || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 6) στοιχείο β) || Άρθρο 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β) || =

Άρθρο 2 σημείο 6) στοιχείο γ) || Άρθρο 1 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) || =

Άρθρο 2 σημείο 7) || Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) || =

Άρθρο 2 σημείο 8) || Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) πρώτη πρόταση || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 2 σημείο 9) || Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) δεύτερη πρόταση || =

Άρθρο 2 σημείο 10) || Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 2 σημείο 11) || Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 2 σημείο 12) || Άρθρο 1 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 2 σημείο 13) || Άρθρο 1 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 2 σημείο 14) || Άρθρο 1 παράγραφος 8 τρίτο εδάφιο || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 2 σημείο 15) || Άρθρο 23 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 2 σημείο 16) || Άρθρο 1 παράγραφος 10 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 2 σημείο 17) || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 18) || Άρθρο 1 παράγραφος 10 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 2 σημείο 19) || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 20) || Άρθρο 1 παράγραφος 12 || =

Άρθρο 2 σημείο 21) || Άρθρο 1 παράγραφος 13 || =

Άρθρο 2 σημείο 22) || || Νέο

Άρθρο 2 σημείο 23) || Άρθρο 1 παράγραφος 11 στοιχείο ε) || =

Άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο || || Νέο

Άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο || Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 3 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 4 || Άρθρα 7 και 67 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 5 παράγραφος 1 || Άρθρο 9 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 5 παράγραφος 2 || Άρθρο 9 παράγραφος 3 και παράγραφος 7 δεύτερο εδάφιο || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 5 παράγραφος 3 || Άρθρο 9 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 5 παράγραφος 4 || Άρθρο 9 παράγραφος 9 || =

Άρθρο 5 παράγραφος 5 || || Νέο

Άρθρο 5 παράγραφος 6 || Άρθρο 9 παράγραφος 4 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 5 παράγραφος 7 || Άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο α) πρώτο και δεύτερο εδάφιο || =

Άρθρο 5 παράγραφος 8 || Άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο β) πρώτο και δεύτερο εδάφιο || =

Άρθρο 5 παράγραφος 9 || Άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο α) τρίτο εδάφιο Άρθρο 9 παράγραφος 5 στοιχείο β) τρίτο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 5 παράγραφος 10 || Άρθρο 9 παράγραφος 7 || =

Άρθρο 5 παράγραφος 11 || Άρθρο 9 παράγραφος 6 || =

Άρθρο 5 παράγραφος 12 || Άρθρο 9 παράγραφος 8 στοιχείο α) || =

Άρθρο 5 παράγραφος 13 || Άρθρο 9 παράγραφος 8 στοιχείο β) || =

Άρθρο 6 || Άρθρο 78 και άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο α) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 7 || Άρθρο 12 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 8 πρώτο εδάφιο || Άρθρο 13 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 8 δεύτερο εδάφιο || Άρθρο 1 παράγραφος 15 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 9 στοιχείο α) || Άρθρο 15 στοιχείο α) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 9 στοιχείο β) || Άρθρο 15 στοιχείο β) || =

Άρθρο 9 στοιχείο γ) || Άρθρο 15 στοιχείο γ) || =

Άρθρο 9 στοιχείο δ) || || Νέο

Άρθρο 10 στοιχείο α) || Άρθρο 16 στοιχείο α) || =

Άρθρο 10 στοιχείο β) || Άρθρο 16 στοιχείο β) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 10 στοιχείο γ) || Άρθρο 16 στοιχείο γ) || =

Άρθρο 10 στοιχείο δ) || Άρθρο 16 στοιχείο δ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 10 στοιχείο ε) || Άρθρο 16 στοιχείο ε) || =

Άρθρο 10 στοιχείο στ) || || Νέο

Άρθρο 11 || || Νέο

Άρθρο 12 || Άρθρο 8 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 13 παράγραφος 1 || Άρθρο 16 στοιχείο στ) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 13 παράγραφος 2 || Άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο στ) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 14 || Άρθρο 10 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 15 || Άρθρο 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 16 παράγραφος 1 || Άρθρο 4 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 16 παράγραφος 2 || Άρθρο 4 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 17 || Άρθρο 19 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 18 παράγραφος 1 || Άρθρο 6 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 18 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 19 παράγραφος 1 || Άρθρο 42 παράγραφος 1 και άρθρο 71 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 19 παράγραφος 2 || Άρθρο 42 παράγραφοι 2 και 3, άρθρο 71 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 19 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο || Άρθρο 42 παράγραφος 4 και άρθρο 71 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο || Άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) || =

Άρθρο 19 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο || || Νέο

Άρθρο 19 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 19 παράγραφος 5 || Άρθρο 42 παράγραφος 5 και άρθρο 71 παράγραφος 3 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 19 παράγραφος 6 || Άρθρο 42 παράγραφος 6 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 19 παράγραφος 7 || || Νέο

Άρθρο 19 παράγραφος 8 || || Νέο

Άρθρο 20 παράγραφος 1 || Άρθρο 1 παράγραφος 14 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 20 παράγραφος 2 || Άρθρο 79 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και στ) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 21 || || Νέο

Άρθρο 22 || || Νέο

Άρθρο 23 παράγραφος 1 || Άρθρο 5 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 23 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 24 || Άρθρο 28 και άρθρο 30 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 25 παράγραφος 1 || Άρθρο 38 παράγραφος 2 και άρθρο 1 παράγραφος 11 στοιχείο α) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 25 παράγραφος 2 || Άρθρο 38 παράγραφος 4 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 25 παράγραφος 3 || [βλ. άρθρο 38 παράγραφος 8] || Νέο

Άρθρο 25 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 26 παράγραφος 1 || Άρθρο 38 παράγραφος 3 και άρθρο 1 παράγραφος 11 στοιχείο β) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 26 παράγραφος 2 || Άρθρο 38 παράγραφος 3 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 26 παράγραφος 3 || Άρθρο 38 παράγραφος 4 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 26 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 26 παράγραφος 5 || || Νέο

Άρθρο 26 παράγραφος 6 || Άρθρο 38 παράγραφος 8 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 27 παράγραφος 1 || || Νέο

Άρθρο 27 παράγραφος 2 || Άρθρο 1 παράγραφος 11 στοιχείο δ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 27 παράγραφος 3 || Άρθρο 30 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 27 παράγραφος 4 || Άρθρο 30 παράγραφος 3 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 27 παράγραφος 5 || Άρθρο 30 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 27 παράγραφος 6 || Άρθρο 30 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 1 || Άρθρο 38 παράγραφος 3 και άρθρο 1 παράγραφος 11 στοιχείο γ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 2 || Άρθρο 29 παράγραφος 2 και άρθρο 29 παράγραφος 7 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 3 || Άρθρο 29 παράγραφος 3 και άρθρο 1 παράγραφος 11 στοιχείο γ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 4 || Άρθρο 29 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 5 || Άρθρο 29 παράγραφος 5 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 6 || Άρθρο 29 παράγραφος 6 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 7 || Άρθρο 29 παράγραφος 7 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 28 παράγραφος 8 || Άρθρο 29 παράγραφος 8 || =

Άρθρο 29 || || Νέο

Άρθρο 30 παράγραφος 1 || Άρθρο 31 πρώτη πρόταση || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) || Άρθρο 31 σημείο 1) στοιχείο α) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) || Άρθρο 31 σημείο 1) στοιχείο β) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) || Άρθρο 31 σημείο 1) στοιχείο β) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ) || Άρθρο 31 σημείο 1) στοιχείο γ) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 2 δεύτερο έως τέταρτο εδάφιο || || Νέο

Άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο α) || Άρθρο 31 σημείο 2) στοιχείο α) || =

Άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο β) || Άρθρο 31 σημείο 2) στοιχείο β) || =

Άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο γ) || Άρθρο 31 σημείο 2) στοιχείο γ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 3 στοιχείο δ) || Άρθρο 31 σημείο 2) στοιχείο δ) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 4 || Άρθρο 31 σημείο 3) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 30 παράγραφος 5 || Άρθρο 31 σημείο 4) στοιχείο β) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 31 παράγραφος 1 || Άρθρο 32 παράγραφος 1 και άρθρο 1 παράγραφος 5 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 31 παράγραφος 2 || Άρθρο 32 παράγραφος 2 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 31 παράγραφος 3 || Άρθρο 32 παράγραφος 3 || =

Άρθρο 31 παράγραφος 4 || Άρθρο 32 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 31 παράγραφος 5 || Άρθρο 32 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 32 παράγραφος 1 || Άρθρο 33 παράγραφος 1 και άρθρο 1 παράγραφος 6 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 32 παράγραφος 2 || Άρθρο 33 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 32 παράγραφος 3 || Άρθρο 33 παράγραφος 3 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 32 παράγραφος 4 || Άρθρο 33 παράγραφος 4 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 32 παράγραφος 5 || Άρθρο 33 παράγραφος 6 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 32 παράγραφος 6 || || Νέο

Άρθρο 32 παράγραφος 7 || Άρθρο 33 παράγραφος 7 τρίτο εδάφιο || =

Άρθρο 33 παράγραφος 1 || Άρθρο 54 παράγραφος 1 και άρθρο 1 παράγραφος 7 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 33 παράγραφος 2 || Άρθρο 54 παράγραφος 2 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 33 παράγραφος 3 || Άρθρο 54 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 33 παράγραφος 4 || Άρθρο 54 παράγραφος 3 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 33 παράγραφος 5 || Άρθρο 54 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 33 παράγραφος 6 || Άρθρο 54 παράγραφος 5 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 33 παράγραφος 7 || Άρθρο 54 παράγραφος 6 || =

Άρθρο 33 παράγραφος 8 || Άρθρο 54 παράγραφος 7 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 33 παράγραφος 9 || Άρθρο 54 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο || =

Άρθρο 34 || || Νέο

Άρθρο 35 παράγραφος 1 || Άρθρο 11 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 35 παράγραφος 3 || Άρθρο 11 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 35 παράγραφος 5 || Άρθρο 11 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 35 παράγραφος 6 || || Νέο

Άρθρο 36 || || Νέο

Άρθρο 37 || || Νέο

Άρθρο 38 || || Νέο

Άρθρο 39 παράγραφος 1 || Αιτιολογική σκέψη 8 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 39 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 40 παράγραφος 1 || Άρθρο 23 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 40 παράγραφος 2 || Άρθρο 23 παράγραφος 2 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 40 παράγραφος 3 || Άρθρο 23 παράγραφος 3 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 40 παράγραφος 4 || Άρθρο 23 παράγραφος 8 || =

Άρθρο 40 παράγραφος 5 || Άρθρο 23 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 40 παράγραφος 6 || Άρθρο 23 παράγραφος 5 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 41 παράγραφος 1 || Άρθρο 23 παράγραφος 6 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 41 παράγραφος 2 || Άρθρο 23 παράγραφος 6 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 41 παράγραφος 3 || || Νέο

Άρθρο 42 παράγραφος 1 || Άρθρο 23 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 42 παράγραφος 2 || Άρθρο 23 παράγραφοι 4, 5 και 6 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 42 παράγραφος 3 || Άρθρο 23 παράγραφος 7 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 42 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 43 παράγραφος 1 || Άρθρο 24 παράγραφοι 1 και 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 43 παράγραφος 2 || Άρθρο 24 παράγραφος 3 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 43 παράγραφος 3 || Άρθρο 24 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 44 || || Νέο

Άρθρο 45 παράγραφος 1 || Άρθρο 38 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 45 παράγραφος 2 || Άρθρο 38 παράγραφος 7 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 46 παράγραφος 1 || Άρθρο 35 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 46 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 47 || Άρθρο 35 παράγραφος 2 και άρθρο 36 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 48 || Άρθρο 35 παράγραφος 4 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 49 παράγραφος 1 || Άρθρο 36 παράγραφος 1 και άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 49 παράγραφος 2 || Άρθρο 36 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 49 παράγραφος 3 || Άρθρο 36 παράγραφος 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 49 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 49 παράγραφος 5 || Άρθρο 36 παράγραφοι 7 και 8 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 49 παράγραφος 6 || Άρθρο 37 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 50 παράγραφος 1 || Άρθρο 36 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 50 παράγραφοι 3 και 4 || Άρθρο 36 παράγραφος 5 δεύτερο και τρίτο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 51 || Άρθρο 38 παράγραφος 6 και άρθρο 39 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 52 || Άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 2 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 53 παράγραφος 1 || Άρθρο 41 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 53 παράγραφος 2 || Άρθρο 41 παράγραφος 2 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 53 παράγραφος 3 || Άρθρο 41 παράγραφος 3 || =

Άρθρο 54 παράγραφος 1 || Άρθρο 44 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 54 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 54 παράγραφος 3 || || Νέο

Άρθρο 54 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 55 παράγραφος 1 || Άρθρο 45 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 55 παράγραφος 2 || Άρθρο 45 παράγραφος 2 στοιχεία ε) και στ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 55 παράγραφος 3 || Άρθρο 45 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 55 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 55 παράγραφοι 5 και 6 || Άρθρο 45 παράγραφος 4 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 56 παράγραφος 1 || Άρθρο 44 παράγραφοι 1 και 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 56 παράγραφος 2 || Άρθρο 46 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 56 παράγραφος 3 || Άρθρο 47 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 56 παράγραφος 4 || Άρθρο 48 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 56 παράγραφος 5 || Άρθρο 44 παράγραφος 2 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 57 || || Νέο

Άρθρο 58 || || Νέο

Άρθρο 59 || || Νέο

Άρθρο 60 παράγραφος 1 || Άρθρο 45 παράγραφος 3 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 60 παράγραφος 2 || Άρθρο 47 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 60 παράγραφος 3 || Άρθρο 48 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 60 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 61 παράγραφος 1 || Άρθρο 49 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 61 παράγραφος 2 || Άρθρο 50 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 61 παράγραφος 3 || || Νέο

Άρθρο 62 παράγραφος 1 || Άρθρο 47 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 48 παράγραφοι 3 και 4 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 62 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 63 παράγραφος 1 || Άρθρο 52 παράγραφος 1 και άρθρο 52 παράγραφος 7 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 63 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο || Άρθρο 52 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 63 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο || Άρθρο 52 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο || =

Άρθρο 63 παράγραφος 3 || Άρθρο 52 παράγραφος 2 || =

Άρθρο 63 παράγραφος 4 || Άρθρο 52 παράγραφος 3 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 63 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο || Άρθρο 52 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 63 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο || Άρθρο 52 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο || =

Άρθρο 63 παράγραφος 6 πρώτο εδάφιο || Άρθρο 52 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 63 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο || Άρθρο 52 παράγραφος 6 || =

Άρθρο 63 παράγραφος 7 || Άρθρο 52 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο || =

Άρθρο 63 παράγραφος 8 πρώτο εδάφιο || Άρθρο 52 παράγραφος 8 || =

Άρθρο 63 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο || || Νέο

Άρθρο 64 || Άρθρο 44 παράγραφος 3 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 65 || Άρθρο 44 παράγραφος 4 || =

Άρθρο 66 παράγραφος 1 || Άρθρο 53 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 66 παράγραφος 2 || Άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 66 παράγραφος 3 || || Νέο

Άρθρο 66 παράγραφος 4 || Αιτιολογική σκέψη 1 και αιτιολογική σκέψη 46 παράγραφος 3 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 66 παράγραφος 5 || Άρθρο 53 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 67 || || Νέο

Άρθρο 68 || || Νέο

Άρθρο 69 παράγραφος 1 || Άρθρο 55 παράγραφος 1 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 69 παράγραφος 2 || Άρθρο 55 παράγραφος 1 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο α) || Άρθρο 55 στοιχείο α) || =

Άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο β) || Άρθρο 55 στοιχείο β) || =

Άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο γ) || Άρθρο 55 στοιχείο γ) || =

Άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο δ) || Άρθρο 55 στοιχείο δ) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 69 παράγραφος 3 στοιχείο ε) || Άρθρο 55 στοιχείο ε) || =

Άρθρο 69 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο || Άρθρο 55 παράγραφος 2 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 69 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο || || Νέο

Άρθρο 69 παράγραφος 5 || Άρθρο 55 παράγραφος 3 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 69 παράγραφος 6 || || Νέο

Άρθρο 70 || Άρθρο 26 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 71 παράγραφος 1 || Άρθρο 25 πρώτο εδάφιο || =

Άρθρο 71 παράγραφος 2 || || Νέο

Άρθρο 71 παράγραφος 3 || Άρθρο 25 δεύτερο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 72 παράγραφοι 1 έως 5 και 7 || || Νέο

Άρθρο 72 παράγραφος 6 || Άρθρο 31 παράγραφος 4 στοιχείο α) || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 72 παράγραφος 7 || || Νέο

Άρθρο 73 || || Νέο

Άρθρο 74 || || Νέο

Άρθρο 75 || || Νέο

Άρθρο 76 || || Νέο

Άρθρο 77 || Άρθρο 66 || =

Άρθρο 78 || Άρθρο 67 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 79 παράγραφοι 1 και 2 || Άρθρο 69 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 79 παράγραφος 3 || Άρθρο 70 και άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 80 παράγραφος 1 || || Νέο

Άρθρο 80 παράγραφος 2 || Άρθρο 72 || =

Άρθρο 81 || Άρθρο 73 || =

Άρθρο 82 || Άρθρο 74 || =

Άρθρο 83 || Άρθρο 81 πρώτο εδάφιο || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 84 παράγραφος 1 || Άρθρο 81 δεύτερο εδάφιο || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 84 παράγραφοι 2 έως 8 || || Νέο

Άρθρο 85 || Άρθρο 43 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 86 παράγραφος 1 || Άρθρο 75 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 86 παράγραφος 2 || Άρθρο 76 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 86 παράγραφος 3 || || Νέο

Άρθρο 86 παράγραφος 4 || || Νέο

Άρθρο 86 παράγραφος 5 || Άρθρο 79 παράγραφος 1 στοιχείο α) || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 87 || || Νέο

Άρθρο 88 || || Νέο

Άρθρο 89 || Άρθρο 77 παράγραφοι 3 και 4 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 90 || Άρθρο 77 παράγραφος 5 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 91 || Άρθρο 77 παράγραφοι 1 και 2 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 92 || Άρθρο 80 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 93 || Άρθρο 82 || Προσαρμόσθηκε

Άρθρο 94 || || Νέο

Άρθρο 95 || Άρθρο 83 || Τροποποιήθηκε

Άρθρο 96 || Άρθρο 84 || =

Παράρτημα Ι || Παράρτημα IV || =

Παράρτημα II || Παράρτημα Ι || =· εκτός από την πρώτη πρόταση (Τροποποιήθηκε)

Παράρτημα III || Παράρτημα V || =

Παράρτημα IV στοιχεία α) έως ζ) || Παράρτημα X στοιχεία β) έως η) || =

Παράρτημα IV στοιχείο η) || || Νέο

Παράρτημα V || || Νέο

Παράρτημα VI || Παράρτημα VII || Τροποποιήθηκε

Παράρτημα VII || Άρθρο 54 παράγραφος 3 στοιχεία α) έως στ) || =

Παράρτημα VIII || Παράρτημα VI || Προσαρμόσθηκε (εκτός από το σημείο 4 που Τροποποιήθηκε)

Παράρτημα IX || Παράρτημα VIII || Προσαρμόσθηκε

Παράρτημα X, 1 || Άρθρο 40 παράγραφος 5 || Προσαρμόσθηκε

Παράρτημα X, 2 || || Νέο

Παράρτημα XI || || Νέο

Παράρτημα XII || Παράρτημα IX || Προσαρμόσθηκε

Παράρτημα XIII || || Νέο

Παράρτημα XIV μέρος 1 || Άρθρο 47 παράγραφος 1 || =

Παράρτημα XIV μέρος 2 || Άρθρο 48 παράγραφος 2 || =·Τροποποιήθηκε όσον αφορά τα στοιχεία α), ε) και στ)

Παράρτημα XV || || Νέο

Παράρτημα XVI || Παράρτημα II || Τροποποιήθηκε

Παράρτημα XVII || Παράρτημα XII || Τροποποιήθηκε

[1]               Οδηγία 2004/17/ΕΚ, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.

[2]               Οδηγία 2004/18/EΚ, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

[3]               Οδηγία 2009/81/ΕΚ, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.

[4]               Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, της 21ης Δεκεμβρίου 1989, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών και δημοσίων έργων, ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 33.

[5]               COM(2011) 15: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0015:FIN:EN:PDF.

[6]               http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/public_procurement/synthesis_

                document_en.pdf.

[7]               http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules/conferences/index_en.htm.

[8]               Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής SEC(2008) 2193.

[9]               ΕΕ C ….

[10]             ΕΕ C ….

[11]             ΕΕ C ….

[12]             COM(2010) 2020 τελικό της 3.3.2010.

[13]             ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.

[14]             ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

[15]             ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.

[16]             SEC(2011) 853 τελικό της 27.6.2011.

[17]             SPC/2010/10/8 τελικό της 6.10.2010.

[18]             ...

[19]             ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.

[20]             ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5.

[21]             ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 1.

[22]             ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

[23]             ΕΕ L 18 της 21.1.1997, σ. 1.

[24]             ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

[25]             ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1.

[26]             ΕΕ L 217 της 20.8.2009, σ. 76.

[27]             ΕΕ L 145 της 30.4.2004, σ. 1.

[28]             ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12.

[29]             ΕΕ L 274 της 20.10.2009, σ. 36.

[30]             ΕΕ L 53 της 26.2.2011, σ. 66.

[31]             ΕΕ L 340 της 16.12.2002, σ. 1.

[32]             ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19.

[33]             ΕΕ L 395 της, 30.12.1989, σ. 33.

[34]             ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30.

[35]             ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42.

[36]             ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1.

[37]             ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54.

[38]             ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48.

[39]             ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3.

[40]             ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σ. 77.

[41]             ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 1.

[42]             ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.

[43]             ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.

[44]             ΕΕ L […]

[45]             ΕΕ L 185 της 16.8.1971, σ. 15.

[46]             Για τους σκοπούς του άρθρου 56 παράγραφος 2, ως «επαγγελματικά και εμπορικά μητρώα» νοούνται τα περιλαμβανόμενα στο παράρτημα Α και, σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό επίπεδο, τα μητρώα που τα αντικατέστησαν.

[47]             ΕΕ L 120 της 15.5.2009, σ. 5.

[48]             Η μνεία «προσαρμόσθηκε» δηλώνει νέα διατύπωση του κειμένου που δεν επιφέρει αλλαγές όσον αφορά την εμβέλεια του κειμένου των καταργηθεισών οδηγιών. Οι αλλαγές της εμβέλειας των διατάξεων της καταργηθείσας οδηγίας δηλώνονται με τη μνεία «τροποποιήθηκε».