52011PC0608

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) /* COM/2011/0608 τελικό - 2011/0269 (COD) */


{SEC(2011)1130 final}

{SEC(2011)1131 final}

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

· Γενικό πλαίσιο

Στην ανακοίνωσή της «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020»[1], η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ένας αριθμός προκλήσεων που αποτελούν σοβαρή απειλή για την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα. Oι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν επειγόντως είναι κυρίως: ελλείψεις δεξιοτήτων, χαμηλή απόδοση της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας και ακατάλληλα εκπαιδευτικά συστήματα, κοινωνικός αποκλεισμός περιθωριοποιημένων ομάδων και χαμηλή κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα παροχής, στη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, ειδικής έκτακτης στήριξης στους εργαζομένους που απολύθηκαν κατόπιν μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που πυροδότησε η όλο και μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση της παραγωγής και η μορφή του εμπορίου. Όπως συνέβη την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, αυτή η ειδική στήριξη πρέπει να παρέχεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), που είναι ένα από υπάρχοντα ειδικά μέσα, η κινητοποίηση των οποίων δεν επηρεάζει το ανώτατο όριο δαπανών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Στην ίδια ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει ότι, μέσω του ΕΤΠ, η Ένωση θα είναι σε θέση να παράσχει στήριξη σε περιπτώσεις απολύσεων μεγάλης κλίμακας που προκύπτουν λόγω σοβαρής διαταραχής στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία η οποία προκλήθηκε από την απροσδόκητη κρίση. Το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ θα επεκταθεί περαιτέρω για την παροχή μεταβατικής στήριξης στους γεωργούς ώστε να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους σε μια νέα κατάσταση της αγοράς που προκύπτει από τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης που επηρεάζουν τα γεωργικά προϊόντα.

· Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε αρχικά για όσο διάστημα διαρκεί η προγραμματική περίοδος 2007-2013 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[2] προκειμένου να παράσχει στην Ένωση ένα μέσο επίδειξης αλληλεγγύης και να στηρίξει τους εργαζομένους που απολύθηκαν κατόπιν μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που προκάλεσε η παγκοσμιοποίηση, όταν οι απολύσεις αυτές έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή και τοπική οικονομία. Μέσω της συγχρηματοδότησης μέτρων της ενεργητικής πολιτικής για την αγορά εργασίας, το ΕΤΠ έχει στόχο να διευκολύνει την επανένταξη στην απασχόληση των εργαζομένων σε περιοχές, κλάδους, επικράτειες ή αγορές εργασίας που κλονίζονται από σοβαρή διαταραχή της οικονομικής δραστηριότητας.

Με γνώμονα την κλίμακα και την ταχύτητα της εξέλιξης της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης το 2008, η Επιτροπή, στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας[3], προέβλεπε την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Εκτός από ορισμένες μόνιμες αλλαγές που βασίζονται στα πρώτα χρόνια της εφαρμογής του ΕΤΠ, ο κύριος σκοπός αυτής της αναθεώρησης[4] ήταν να παραταθεί από την 1η Μαΐου 2009 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2011 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ, ώστε να μπορέσει να επιδείξει αλληλεγγύη και να παράσχει υποστήριξη στους εργαζομένους που απολύθηκαν ως άμεση συνέπεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να αυξήσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης από 50 σε 65%, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο το φόρτο για τα κράτη μέλη. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κατάσταση και την ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση, η Επιτροπή πρότεινε[5] την παράταση της προσωρινής παρέκκλισης λόγω κρίσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, δηλαδή έως το τέλος της περιόδου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1927/2006.

Ο κύριος στόχος της παρούσας πρότασης είναι να εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του ΕΤΠ την επόμενη προγραμματική περίοδο σύμφωνα με τις βασικές αρχές που ορίστηκαν για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, που επέκτεινε επίσης το πεδίο του ΕΤΠ, ώστε να συμπεριλάβει τους γεωργούς.

Σύμφωνα με τον κύριο στόχο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η πρόταση αποσκοπεί στην επίδειξη αλληλεγγύης σε επίπεδο Ένωσης προς τους απολυμένους εργαζομένους που αντιμετώπισαν έκτακτες συνθήκες και στην παροχή στήριξης για την ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση βάσει των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Ειδικότερα, το ΕΤΠ θα παράσχει στήριξη σε περιπτώσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι απολύθηκαν λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στα παγκόσμια εμπορικά μοντέλα, σύμφωνα με το αρχικό πεδίο του ΕΤΠ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Το ΕΤΠ θα μπορεί επίσης να ενεργεί σε περίπτωση απροσδόκητης κρίσης που οδηγεί σε σοβαρές διαταραχές της τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής οικονομίας. Τέτοιες απροσδόκητες κρίσεις θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν μεγάλη ύφεση σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους, κατάρρευση του χρηματοοικονομικού συστήματος συγκρίσιμη με αυτή που συνέβη το 2008, σοβαρό πρόβλημα στον εφοδιασμό με ενέργεια ή βασικά αγαθά, μια φυσική καταστροφή κ.τ.λ. Το ΕΤΠ θα διατίθεται επίσης για να βοηθήσει τους γεωργούς να προσαρμοστούν σε μια νέα κατάσταση της αγοράς που προκύπτει από εμπορική συμφωνία, όπως μια συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα που συνάπτει η Ένωση. Παραδείγματα τέτοιων επικείμενων εμπορικών συμφωνιών βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τις χώρες Mercosur, ή στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το ΕΤΠ θα παραμείνει ένα έγκυρο μέσο ευρωπαϊκού επιπέδου, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για στήριξη των εργαζομένων από το ΕΤΠ, όταν ο αριθμός των απολύσεων φτάσει ένα κατώτατο όριο. Η εμπειρία από τη λειτουργία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 έδειξε ότι ένα κατώφλι 500 απολύσεων μέσα σε μια δεδομένη περίοδο αναφοράς είναι αποδεκτό, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για μικρότερο αριθμό απολύσεων σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές συνθήκες.

Για τον γεωργικό τομέα, μπορεί να υποβληθεί αίτηση για το ΕΤΠ σε διαφορετική βάση. Η εκ των προτέρων ενημέρωση για τομείς και/ή προϊόντα που είναι πιθανόν να επηρεαστούν από αυξημένες εισαγωγές ως άμεσο αποτέλεσμα των εμπορικών συμφωνιών. Μετά την έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας, οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα ελέγξουν περαιτέρω τους τομείς ή τα προϊόντα για τα οποία αναμένεται σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση και σημαντική μείωση των τιμών και θα αξιολογήσουν το πιθανό αποτέλεσμα στο εισόδημα του κλάδου. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή αναμένεται να ορίσει γεωργικούς κλάδους ή προϊόντα και, κατά περίπτωση, περιφέρειες ως επιλέξιμες για πιθανή στήριξη από το ΕΤΠ. Τα κράτη μέλη αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συνεισφορά από το ΕΤΠ, με την προϋπόθεση ότι μπορούν να αποδείξουν ότι οι επιλέξιμοι τομείς έχουν υποστεί σημαντικές απώλειες που συνδέονται με το εμπόριο, ότι οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς επηρεάζονται και ότι έχουν εντοπίσει και στοχοθετήσει τους θιγόμενους γεωργούς.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η στήριξη του ΕΚΠ διατίθεται σε εργαζομένους ανεξάρτητα από τη σύμβαση απασχόλησης ή τη σχέση απασχόλησης, η έννοια των «εργαζομένων» επεκτείνεται ώστε να συμπεριλάβει όχι μόνο τους εργαζομένους με συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου, όπως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, αλλά και τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τους προσωρινά απασχολούμενους, τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τους αυτοαπασχολουμένους (συμπεριλαμβανομένων των γεωργών).

Καθώς για την πρόσβαση στην υποστήριξη του ΕΤΠ προϋπόθεση είναι οι εργαζόμενοι να έχουν απολυθεί ή, για τους γεωργούς, να προσαρμόζουν αυτό το τμήμα της δραστηριότητάς τους που επλήγη από τη σχετική εμπορική συμφωνία, η πρόταση περιέχει ειδικές διατάξεις για τον τρόπο με τον οποίο η απολύση πρέπει να μετράται για κάθε εργαζόμενο.

Το ΕΤΠ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμβάλει στους στόχους ανάπτυξης και απασχόλησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επομένως, το ΕΤΠ επικεντρώνεται σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας που αποσκοπούν στην ταχεία επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων σε σταθερές θέσεις εργασίας. Όπως συμβαίνει και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, η πρόταση αυτή παρέχει χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ για μια δέσμη ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας. Δεν μπορεί να συμβάλει στη χρηματοδότηση παθητικών μέτρων, διότι δεν συμβαδίζουν με τους στόχους για ανάπτυξη και απασχόληση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επιδόματα μπορεί να περιλαμβάνονται μόνο αν έχουν σχεδιαστεί ως κίνητρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των απολυμένων εργαζομένων στα ενεργητικά μέτρα της πολιτικής για την αγορά εργασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια εύλογη ισορροπία μεταξύ των πραγματικά ενεργητικών μέτρων για την πολιτική της αγοράς εργασίας και των «ενεργοποιημένων» επιδομάτων, το μερίδιο των επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη ενεργητικών μέτρων της αγοράς εργασίας έφτασε στο ανώτατο όριο.

Για τους γεωργούς, συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών του νοικοκυριού που εργάζονται στο αγρόκτημα, τα μέτρα αναμένεται να επικεντρωθούν στην απόκτηση κατάλληλης κατάρτισης και δεξιοτήτων και στη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις δραστηριότητές τους, περιλαμβάνοντας τη διεξαγωγή νέων δραστηριοτήτων εντός και/ή εκτός γεωργίας, καθώς και να υποστηρίξουν σε περιορισμένο βαθμό τις αρχικές επενδύσεις για την αλλαγή ή την προσαρμογή των δραστηριοτήτων τους, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά πιο ανταγωνιστικοί και να τους επιτραπεί να διασφαλίσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Θα μπορούσε επίσης να δοθεί υποστήριξη στις δραστηριότητες συνεργασίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες επιλογές στην αγορά ιδιαίτερα για τους γεωργούς μικρής κλίμακας.

Το ΕΤΠ τίθεται εκτός πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου λόγω της απρόβλεπτης και επείγουσας φύσης των συνθηκών που δικαιολογούν τη διάθεση των πόρων του. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά του επλήγη από τη μεγάλη διάρκεια και τις διαδικαστικές απαιτήσεις της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία ΕΤΠ πρέπει να έχουν κοινό μέλημα να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος από την ημερομηνία εφαρμογής της υποστήριξης από το ΕΤΠ μέχρι την ημερομηνία πληρωμής καθώς και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν να υποβάλουν πλήρη αίτηση όσον το δυνατόν συντομότερα εφόσον ικανοποιούνται τα σχετικά κριτήρια· η Επιτροπή πρέπει να αξιολογεί και να καταλήγει σε απόφαση για την επιλεξιμότητα αμέσως μόλις υποβληθεί η πλήρης αίτηση, και η δημοσιονομική αρχή πρέπει να λαμβάνει γρήγορα την απόφασή της για αποδέσμευση της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ. Για να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν στην αρχή του έτους, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προτείνει, στο πλαίσιο της ετήσιας δημοσιονομικής διαδικασίας, ένα ελάχιστο ποσό πιστώσεων για την ανάληψη υποχρεώσεων για την οικεία δημοσιονομική γραμμή.

Λόγω της απρόβλεπτης φύσης των αναγκών που έχουν προκύψει και μπορούν λάβουν υποστήριξη από το Ταμείο, είναι αναγκαίο να δεσμευτεί ένα Τμήμα των ετήσιων ανώτατων ποσών για αιτήσεις χρηματοδοτικής συνεισφοράς που υποβάλλονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτος. Σε περίπτωση που οι ανάγκες για υποστήριξη από το ταμείο υπερβαίνουν το εναπομένον διαθέσιμο ποσό, οι προτάσεις της Επιτροπής θα απηχούν την αναλογία που έχει οριστεί για υποστήριξη του γεωργικού τομέα για όσο διάστημα διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

Η συνδρομή του ΕΤΠ θα συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης το ΕΤΠ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα μέτρα που καλύπτονται ήδη από κονδύλια και προγράμματα της Ένωσης που περιλαμβάνονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ούτε μπορεί η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ να αντικαταστήσει μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη των εταιρειών που απολύουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή με συλλογικές συμβάσεις.

Η προτεινόμενη δημοσιονομική διαδικασία βασίζεται απευθείας στο σημείο 13 του σχεδίου της διοργανικής συμφωνίας[6]. Όποτε είναι δυνατόν, η διαδικασία θα απλουστευτεί και θα μειωθεί η διάρκειά της.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα μέτρα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ εφαρμόζονται με μέσα επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη, ο μηχανισμός πληρωμής για τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα εξακολουθήσει να είναι σύμφωνος με αυτά που ισχύουν για αυτόν τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της Ένωσης. Παράλληλα, οι χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις πρέπει να απηχούν το πεδίο εφαρμογής των ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα κράτη μέλη, όπως προτείνεται στις αιτήσεις τους.

Το ποσοστό συγχρηματοδότησης θα διαμορφώνεται ως εξής: 50% συνεισφορά στο κόστος της δέσμης και την εφαρμογή του σύμφωνα με τον κανόνα, και δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού στο 65% σε περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλονται από αυτά τα κράτη μέλη στην επικράτεια των οποίων τουλάχιστον μία περιφέρεια σε επίπεδο NUTS II είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» των διαρθρωτικών ταμείων. Ο στόχος αυτής της διαμόρφωσης είναι να εξασφαλίσει ότι η έκφραση αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους εργαζομένους σε αυτά τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες δεν παρεμποδίζεται από την έλλειψη πόρων συγχρηματοδότησης του κράτους μέλους, όπως φαίνεται από τα υψηλότερα ποσοστά συγχρηματοδότησης που ορίζονται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, στην αξιολόγηση αυτών των αιτήσεων, θα αποφασίσει αν το υψηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης είναι δικαιολογημένο στη συγκεκριμένη περίπτωση που προτείνει το κράτος μέλος.

Ένα από τα βασικά μηνύματα για την περίοδο 2014-2020 είναι ότι οι δαπάνες σε επίπεδο της Ένωσης πρέπει να προσανατολίζονται στα αποτελέσματα, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τα αποτελέσματα και ο αντίκτυπος των δαπανών προωθούν την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την επίτευξη των στόχων της. Για τις δαπάνες που σχετίζονται με το ΕΤΠ, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ορίζει το στόχο τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων που λαμβάνουν βοήθεια μέσω του ΕΤΠ να βρίσκουν νέα και σταθερή θέση εργασίας ύστερα από 12 μήνες. Για να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να παρακολουθεί αν τα κράτη μέλη επιδιώκουν με επιτυχία αυτόν τον στόχο, τα κράτη μέλη θα παρουσιάσουν μια ενδιάμεση έκθεση για την εφαρμογή της υποστήριξης του ΕΤΠ ύστερα από 15 μήνες. Στο πλαίσιο της ίδιας προσέγγισης που βασίζεται στα αποτελέσματα, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα τα κράτη μέλη, με την έγκριση της Επιτροπής, να μπορούν να τροποποιούν τα σχεδιαζόμενα ενεργητικά μέτρα της πολιτικής για την αγορά εργασίας, αν στη διάρκεια της 24μηνης περιόδου εφαρμογής άλλα μέτρα γίνουν πιο συναφή και υπόσχονται να επιτύχουν υψηλότερο ποσοστό επανένταξης.

· Υφιστάμενες διατάξεις στον τομέα που αφορά η πρόταση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση[7] για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τα διαρθρωτικά ταμεία, που περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), θα παρέχουν χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ενεργειών για οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Αυτή η χρηματοδότηση θα επικεντρωθεί σε βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», όπως η προώθηση της απασχόλησης, οι επενδύσεις στις δεξιότητες, η εκπαίδευση και η διά βίου μάθηση, η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας, καθώς και η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και η αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Τόσο το ΕΚΤ όσο και το ΕΤΠΑ αποτελούνται από πολυετή προγράμματα που υποστηρίζουν στρατηγικούς και μακροπρόθεσμους στόχους, ιδιαίτερα την πρόβλεψη και διαχείριση των αλλαγών και αναδιαρθρώσεων. Το ΕΤΠ, με τη σειρά του, συστάθηκε για την παροχή υποστήριξης σε εξαιρετικές περιστάσεις και πέρα από τη ρουτίνα του πολυετούς προγραμματισμού.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) θα διατηρήσει τη σημερινή διπολική δομή της και θα εξακολουθήσει να παρέχει άμεση υποστήριξη σε γεωργούς και να υποστηρίζει τα μέτρα της αγοράς, που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Θα εξακολουθούν επίσης να προσφέρει ειδικά περιβαλλοντικά δημόσια αγαθά, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού και δασικού τομέα και να προωθεί τη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και την ποιότητα ζωής σε αγροτικές περιοχές βάσει του δεύτερου πυλώνα της και, ειδικότερα, βάσει της υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΑΑ, όπως και τα διαρθρωτικά ταμεία, αποτελείται από πολυετή προγράμματα που υποστηρίζουν στρατηγικούς και μακροπρόθεσμους στόχους.

Το ΕΤΠ συστάθηκε για να παράσχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλληλεγγύη μέσω περιορισμένης χρονικά υποστήριξης σε απολυμένους εργαζομένους και σε γεωργούς που χρειάζεται να αλλάξουν ή να προσαρμόσουν τις προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητές τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις και μακριά από την ρουτίνα του πολυετούς προγραμματισμού.

Για την προαγωγή της αποτελεσματικής χρήσης των μέσων οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης, η επιλογή του μέσου θα βασίζεται σε εκτίμηση της αιτίας των απολύσεων, δηλαδή αν οι απολύσεις οφείλονται σε διαρθρωτικούς παράγοντες ή σε προσωρινή επιδείνωση της κατάστασης της απασχόλησης που προκλήθηκε από παράγοντες που ορίζονται στον κανονισμό.

· Συνοχή με τις άλλες πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης

Το ΕΤΠ συνεισφέρει στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η οποία θα βοηθήσει την Ένωση να εξέλθει ισχυρότερη από την κρίση και να στρέψει την οικονομία της προς μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που θα συνοδεύεται από υψηλό επίπεδο απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. Στην ανακοίνωση[8] «Ευρώπη 2020 – Μια στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», η Επιτροπή διακρίνει έναν σαφή ρόλο για το ΕΤΠ στο πλαίσιο της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», ιδιαίτερα όσον αφορά την ταχεία ανάπτυξη ικανοτήτων σε αναδυόμενους τομείς και αγορές με υψηλά επίπεδα ανάπτυξης.

· Αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα

Η πρόταση δεν έχει αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα.

2.           ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

· Διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδριάσεις ενδιαφερόμενων μερών για να συζητήσουν το μέλλον του ΕΤΠ, στις 25-26 Ιανουαρίου 2011[9] και στις 8 Μαρτίου 2011[10].

Συγκεντρώθηκαν αποδεικτικά στοιχεία[11] για την αποδοχή του ΕΤΠ αφού ρωτήθηκαν οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών για το μέλλον του ΕΤΠ μέσω δύο ερωτηματολογίων που τους στάλθηκαν στις 26 Αυγούστου 2010 και στις 12 Οκτωβρίου 2010 και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις κοινωνικών εταίρων μέσω ερωτηματολογίου που τους στάλθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2011. Απάντησαν είκοσι πέντε κράτη μέλη· απάντησαν σχετικά λίγες οργανώσεις κοινωνικών εταίρων αλλά συμμετείχαν ενεργά στις συνεδριάσεις. Ζητήθηκε, επιπλέον, η γνώμη των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών σε συνεδρίαση εμπειρογνωμόνων στο Πόρτο στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2010[12] και στις Βρυξέλλες στις 9 Μαρτίου 2011[13]. Το κύριο αποτέλεσμα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν η αμέριστη υποστήριξη ενός μέσου ταχείας παρέμβασης στην κρίση σε περίπτωση απολύσεων μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, η περιπλοκότητα της διαδικασίας και ο αργός ρυθμός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων επικρίθηκαν αυστηρά από όλους.

· Συλλογή και χρήση τεχνογνωσίας

Δεν παρέστη ανάγκη για εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη.

· Εκτίμηση αντικτύπου

Η εκτίμηση αντικτύπου του ΕΤΠ καλύπτεται από την εκτίμηση αντικτύπου[14] των χρηματοδοτικών μέσων που διαθέτει η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το ΕΤΠ, το πρόγραμμα, το δίκτυο EURES (ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης) και ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων PROGRESS.

Στην εκτίμηση αντικτύπου εξετάστηκαν τρεις κύριες επιλογές για το ΕΤΠ:

– Επιλογή 1- Καμία αλλαγή πολιτικής, δηλαδή το ΕΤΠ συνεχίζει χωρίς δικό του προϋπολογισμό. Ύστερα από κάθε αίτηση η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρέπει να αποφασίσει αν αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση δικαιούται υποστήριξη. Το κύριο μειονέκτημα είναι η μεγάλη καθυστέρηση που προκαλείται από τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με την λήψη αποφάσεων. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η ευελιξία του μέσου, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερα απρόβλεπτη φύση των δαπανών, η ευαισθητοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μαζικές απολύσεις, η μεγάλη προβολή κάθε αίτησης, καθώς και η προβολή του ίδιου του ΕΤΠ.

– Επιλογή 2 – Ενσωμάτωση των ενεργειών του ΕΤΠ στο ΕΚΤ. Τα βασικά μειονεκτήματα είναι η ανάγκη για σαφή διάθεση του προϋπολογισμού κατά την προγραμματική περίοδο παρά το γεγονός ότι δεν μπορούν να προγραμματιστούν οι μαζικές απολύσεις, η πιθανή σύγκρουση με συνολικά κριτήρια ενίσχυσης που χρησιμοποιούνται στην πολιτική συνοχής και η μείωση της πολιτικής προβολής της υποστήριξης της Ένωσης, δεδομένου ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή δεν αναμένεται να συμμετάσχει. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι η αυξημένη συνοχή και συμπληρωματικότητα με το ΕΚΤ, η μείωση της διάρκειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των αιτήσεων του ΕΤΠ, καθώς το ΕΤΠ δεν θα μπορούσε να επωφεληθεί από δομές, διαδικασίες, συστήματα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΚΤ ούτε από τις απλοποιήσεις του ΕΚΤ σε τομείς όπως οι επιλέξιμες δαπάνες.

– Επιλογή 3 – Το ΕΤΠ ως αυτοδύναμο ταμείο με δικά του δημοσιονομικά κονδύλια. Τα κύρια μειονεκτήματα είναι η απώλεια της δημοσιονομικής ευελιξίας, επειδή θα προόριζε ένα συγκεκριμένο ποσό δαπανών για ένα μεταβλητό μοντέλο δαπανών, ο μηχανισμός παράδοσης (αρνητικός αντίκτυπος στον μηχανισμό παράδοσης σε σχέση με την επιλογή 2, καθώς το ΕΤΠ δεν θα ωφελούνταν από τις δομές, τις διαδικασίες και την απλοποίηση του ΕΚΤ) και, τέλος, ο κίνδυνος κάποιας επικάλυψης με το ΕΚΤ. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ο μεγάλος βαθμός προβολής της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Η εκτίμηση έδειξε ότι, όσον αφορά την ταχύτητα παράδοσης της βοήθειας του ΕΤΠ, προκρίνονται οι επιλογές 2 και 3. Ωστόσο, αυτές οι επιλογές περιέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μειωμένης αποτελεσματικότητας λόγω της μη χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Η συμμετοχή των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην επιλογή 1 εγγυάται το ύψιστο επίπεδο δημόσιας δέσμευσης της Ένωσης για την ευημερία των απολυμένων εργαζομένων. Επομένως, η επιλογή 1 είναι η προτιμότερη, επειδή προσφέρει την αναγκαία ευελιξία ώστε να δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι χωρίς να επηρεαστεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα για περαιτέρω απλοποίηση του μηχανισμού παράδοσης και, επομένως, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της βοήθειας που παρέχεται σε απολυμένους εργαζομένους και σε γεωργούς που επλήγησαν από την παγκοσμιοποίηση.

Όσον αφορά την οικονομική οργάνωση, η πρόταση αυτή βασίζεται στην επιλογή 1, δηλαδή σε ένα ειδικό μέσο που λειτουργεί εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Το ειδικό περιεχόμενο αυτών των διατάξεων και, ιδιαίτερα η προσαρμογή των κανόνων του ΕΤΠ για την κάλυψη των γεωργών, έχει εκτιμηθεί περαιτέρω στην εκ των προτέρων αξιολόγηση που συνοδεύει την παρούσα πρόταση.

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση[15] εξέτασε τρεις επιλογές:

– Επιλογή 1- Καμία μεταβολή της πολιτικής, δηλαδή το ΕΤΠ εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει των σημερινών κανόνων του, όπως τροποποιήθηκαν από την επονομαζόμενη «παρέκκλιση λόγω κρίσης» και τη δέσμη επιλέξιμων ενεργειών,

– Επιλογή 2 - Διεύρυνση του επιλέξιμου πληθυσμού, δηλαδή το ΕΤΠ εξακολουθεί να λειτουργεί βάσει των σημερινών κανόνων του όπως τροποποιήθηκαν από την επονομαζόμενη παρέκκλιση λόγω κρίσης και τη δέσμη των επιλέξιμων ενεργειών, όπως συμβαίνει με την επιλογή 1, αλλά τα κριτήρια παρέμβασης διευρύνονται ώστε να περιλάβουν τους προσωρινά απασχολουμένους και τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου,

– Επιλογή 3 – Περαιτέρω διεύρυνση του επιλέξιμου πληθυσμού και της δέσμης των επιλέξιμων ενεργειών, δηλαδή το ΕΤΠ διευρύνει την επιλογή 2 ώστε να περιλάβει τον επιλέξιμο πληθυσμό των ιδιοκτητών επιχειρηματιών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τους απασχολουμένους (περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) και να επεκτείνει τη δέσμη επιλέξιμων ενεργειών για να συνυπολογιστούν οι ειδικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών επιχειρηματιών.

Με βάση την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των τριών παραπάνω επιλογών, η παρούσα πρόταση διευρύνει την υποστήριξη στο τμήμα του εργατικού δυναμικού που υπέστη τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων, της απροσδόκητης κρίσης ή των εμπορικών συμφωνιών, είτε ως μόνιμων είτε ως προσωρινά εργαζομένων είτε ως ιδιοκτητών επιχειρηματιών ή ως αυτοαπασχολουμένων.

3.           ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

· Συνοπτική παρουσίαση της προτεινόμενης ενέργειας

Η πρόταση αποσκοπεί να εξασφαλίσει ότι το ΕΤΠ θα εξακολουθήσει να λειτουργεί στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περιόδου σύμφωνα με τις βασικές αρχές που ορίζονται για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Το ΕΤΠ θα πρέπει να δίνει στην Ένωση τη δυνατότητα να επιδεικνύει αλληλεγγύη σε επίπεδο Ένωσης και να παράσχει υποστήριξη στους εργαζομένους που απολύονται λόγω της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, λόγω απροσδόκητης κρίσης ή λόγω των εμπορικών συμφωνιών που επηρεάζουν τον κλάδο της γεωργίας.

· Νομική βάση

Η συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως η τρίτη παράγραφος του άρθρου 175 και τα άρθρα 42 και 43.

Το άρθρο 175 παράγραφος 3 επιτρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να αναλάβουν δράση σύμφωνα με την συνήθη νομοθετική διαδικασία και αφού συμβουλευτούν την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, αν απαιτούνται ειδικές ενέργειες, πέρα από τα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων και της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και με την επιφύλαξη των μέτρων που αποφασίζονται στα πλαίσια των άλλων πολιτικών της Ένωσης.

Όσον αφορά συγκεκριμένα τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού για την υποστήριξη των ενεργών γεωργών, η συνδρομή από το ΕΤΠ μπορεί να θεωρηθεί ως βοήθεια σε γεωργικές δραστηριότητες και ως ενέργεια που πραγματοποιείται για την επιδίωξη ρητού στόχου της γεωργικής πολιτικής της Ένωσης. Επομένως, τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση για τα μέτρα που έχουν στόχο τους γεωργούς.

· Αρχή της επικουρικότητας

Η αρχή της επικουρικότητας εφαρμόζεται στο μέτρο που η πρόταση δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης.

Οι στόχοι της επίδειξης αλληλεγγύης σε επίπεδο Ένωσης σε εξαιρετικές περιστάσεις προς αυτό το τμήμα του εργατικού δυναμικού που έχει πληγεί από την παγκοσμιοποίηση, μια ξαφνική κρίση ή εμπορικές συμφωνίες δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς μόνο από το κράτος μέλος. Μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΤΠ είναι μια έκφραση αλληλεγγύης προς όλα τα κράτη μέλη και μεταξύ τους. Η ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα απαιτήσει τη συμφωνία και των δύο μερών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, που αποτελεί κατά συνέπεια έκφραση της αλληλεγγύης της Ένωσης και των κρατών μελών. Με αυτόν τον τρόπο, η πρόταση θα συμβάλει ώστε να καταστεί ο στόχος της αλληλεγγύης της Ένωσης σε εξαιρετικές περιστάσεις πιο απτός για το τμήμα του εργατικού δυναμικού που θίγεται περισσότερο και για τους πολίτες της Ένωσης γενικότερα.

· Αρχή της αναλογικότητας

Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στα κράτη μέλη αντανακλούν την ανάγκη για βοήθεια προς το θιγόμενο εργατικό δυναμικό, ώστε να προσαρμοστεί τις μεταβαλλόμενες περιστάσεις και να επανενταχτεί γρήγορα στην απασχόληση. Ο διοικητικός φόρτος των αρχών της Ένωσης και των κρατών μελών έχει περιοριστεί στις απαραίτητες για την Επιτροπή διαδικασίες, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης. Δεδομένου ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά καταβάλλεται στις αρχές του κράτους μέλους βάσει της αρχής της επιμερισμένης διαχείρισης, το κράτος μέλος υποχρεούται να υποβάλει έκθεση για την αιτιολόγηση της χρήσης της χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

· Επιλογή μέσου

Προτεινόμενο μέσο: κανονισμός.

Άλλα μέσα δεν θα ήταν κατάλληλα για τον ακόλουθο λόγο: Οο στόχος της επίδειξης αλληλεγγύης σε επίπεδο της Ένωσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω νομικής πράξης άμεσης εφαρμογής.

4.           ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Το ΕΤΠ είναι ένα από τα ειδικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με μέγιστο ποσό από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το ποσό για τη υποστήριξη του γεωργικού τομέα δεν υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ (τιμές του 2011).

Η λειτουργία του διέπεται από το σημείο 13 του σχεδίου της διοργανικής συμφωνίας[16] μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά ζητήματα και για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Δεν υπερβαίνει ένα μέγιστο ετήσιο ποσό ύψους 429 εκατομμυρίων ευρών.

5.           ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2011/0269 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 175 παράγραφος 3 καθώς και τα άρθρα 42 και 43,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Αφού διαβίβασαν το σχέδιο νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[17],

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών[18],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 26 Μαρτίου 2010 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής να ξεκινήσει νέα στρατηγική με τίτλο «Ευρώπη 2020». Μια από τις τρεις προτεραιότητες της στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι η ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, παρέχοντας δυνατότητες στους πολίτες μέσω υψηλών επιπέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε δεξιότητες, της καταπολέμησης της φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να βοηθήσουν τους πολίτες να προετοιμαστούν και να διαχειριστούν τις αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κοινωνίας.

(2) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση[19] για όσο διαρκεί το δημοσιονομικό πλαίσιο, από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να δείξει αλληλεγγύη προς τους απολυμένους εργαζόμενους λόγω σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στα παγκόσμια εμπορικά μοντέλα λόγω της παγκοσμιοποίησης και για να παράσχει υποστήριξη για την ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση. Ο αρχικός στόχος του ΕΤΠ εξακολουθεί να ισχύει.

(3) H ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Προϋπολογισμός για την «Ευρώπη 2020»»[20] αναγνωρίζει το ρόλο του ΕΤΠ ως ευέλικτου ταμείου που υποστηρίζει τους εργαζομένους που χάνουν τις θέσεις τους και τους βοηθά να βρουν άλλη εργασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να παράσχει, για όσο διάστημα διαρκεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ειδική εξατομικευμένη στήριξη για τη διευκόλυνση της επανένταξης στην απασχόληση των απολυμένων εργαζομένων σε τομείς, κλάδους, εδάφη ή αγορές εργασίας που κλονίζονται από σοβαρές οικονομικές αναταραχές. Δεδομένου του σκοπού του, που είναι η παροχή υποστήριξης σε επείγουσες και απρόσμενες περιστάσεις, το ΕΤΠ πρέπει να παραμείνει εκτός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

(4) Το πεδίο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 διευρύνθηκε το 2009 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[21] ως μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαµψη της οικονοµίας, ώστε να συμπεριλάβει τους εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Για να μπορέσει το ΕΤΠ να παρέμβει σε μελλοντικές καταστάσεις κρίσης, το πεδίο εφαρμογής του πρέπει να καλύπτει τις απολύσεις που προκύπτουν από σοβαρές οικονομικές διαταραχές, όταν προκαλούνται από απροσδόκητη κρίση συγκρίσιμη με την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που έπληξε την οικονομία από το 2008 και μετά.

(5) Για λόγους συμμόρφωσης με την ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020», το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ θα πρέπει να διευρυνθεί για να διευκολύνει την προσαρμογή των γεωργών σε μια νέα κατάσταση αγοράς που προκύπτει από τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες στον τομέα της γεωργίας και οδηγεί σε αλλαγή ή σε σημαντική αναπροσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων των θιγόμενων γεωργών, ώστε να γίνουν διαρθρωτικά πιο ανταγωνιστικοί ή για να διευκολυνθεί η μετάβασή τους σε μη γεωργικές δραστηριότητες.

(6) Για να διατηρηθεί η ευρωπαϊκή φύση του ΕΤΠ, πρέπει να υποβληθεί αίτηση υποστήριξης όταν ο αριθμός των απολυμένων προσεγγίσει ένα ελάχιστο όριο. Σε μικρές αγορές εργασίας, όπως τα μικρά κράτη μέλη ή οι απομακρυσμένες περιφέρειες και σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν για χαμηλότερο αριθμό απολύσεων. Αναφορικά με τους γεωργούς, πρέπει να οριστούν από την Επιτροπή τα αναγκαία κριτήρια σε σχέση με τις συνέπειες κάθε εμπορικής συμφωνίας.

(7) Οι απολυμένοι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στο ΕΤΠ ανεξάρτητα από τον τύπο της σύμβασης εργασίας ή τη σχέση απασχόλησης τους. Επομένως, οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι προσωρινά απασχολούμενοι που απολύονται, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι που παύουν τις δραστηριότητές τους και οι γεωργοί που αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις δραστηριότητές τους σε μια νέα κατάσταση της αγοράς βάσει εμπορικών συμφωνιών, πρέπει να θεωρούνται ως απολυμένοι εργαζόμενοι για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

(8) Αναφορικά με τους γεωργούς, το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ πρέπει να περιλάβει δικαιούχους που επηρεάζονται από διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται με την Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο XXIV της γενικής συμφωνίας δασμών και εμπορίου (ΓΣΔΕ), ή από πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτονται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το πεδίο καλύπτει τους γεωργούς που αλλάζουν ή προσαρμόζουν τις προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητές τους μέσα σε μια περίοδο που αρχίζει από την έναρξη ισχύος αυτού του είδους εμπορικών συμφωνιών και τελειώνει τρία χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή τους.

(9) Οι χρηματοπιστωτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ θα πρέπει να απευθύνονται κυρίως σε ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας που αποσκοπούν στη γρήγορη επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων στην απασχόληση, είτε εντός είτε εκτός του αρχικού τομέα δραστηριότητάς τους, συμπεριλαμβάνοντας τον γεωργικό τομέα. Επομένως, η συμπερίληψη χρηματικών επιδομάτων σε μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών πρέπει να είναι περιορισμένη.

(10) Για την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης ενεργητικών μέτρων της πολιτικής για την αγορά εργασίας, τα κράτη μέλη πρέπει να προκρίνουν μέτρα που θα συμβάλλουν σημαντικά στην απασχολησιμότητα των απολυμένων εργαζομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επανένταξη στην απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες για το 50% τουλάχιστον των στοχευόμενων εργαζομένων μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(11) Για την αποτελεσματική και γρήγορη υποστήριξη των απολυμένων εργαζομένων αποτελεσματικά και γρήγορα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υποβολή ολοκληρωμένων αιτήσεων. Η παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιστάσεις και με χρονικούς περιορισμούς.

(12) Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, οι χρηματοδοτικές συνεισφορές από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαταστήσουν μέτρα υποστήριξης που διατίθενται για τους απολυμένους εργαζομένους στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης ή άλλων πολιτικών ή προγραμμάτων της Ένωσης.

(13) Πρέπει να περιληφθούν ειδικές διατάξεις για δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σχετικά με τις περιπτώσεις και τα αποτελέσματα του ΕΤΠ. Επιπλέον, με σκοπό τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην επικοινωνία με το ευρύ κοινό και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων επικοινωνίας που έχουν αναληφθεί με πρωτοβουλία της Ένωσης, οι πόροι που διατίθενται για τις ενέργειες επικοινωνίας στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού πρέπει επίσης να συμβάλουν στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

(14) Για να εξασφαλιστεί ότι η έκφραση αλληλεγγύης της Ένωσης προς τους εργαζομένους δεν θα παρεμποδιστεί από την έλλειψη συγχρηματοδοτικών πόρων του κράτους μέλους, πρέπει να τροποποιηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης με ανώτατη συνεισφορά 50 % στο κόστος της δέσμης καθώς και η υλοποίησή του σύμφωνα με τον κανόνα και να δοθεί η δυνατότητα αύξησης του ποσοστού αυτού στο 65 % στην περίπτωση που τα κράτη μέλη υποβάλλουν αιτήσεις στην επικράτεια των οποίων είναι επιλέξιμη τουλάχιστον μία περιφέρεια στο επίπεδο NUTS II βάσει του στόχου της «Σύγκλιση» των διαρθρωτικών ταμείων.

(15) Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, οι δαπάνες πρέπει να είναι επιλέξιμες είτε από την ημερομηνία που πραγματοποιούνται οι διοικητικές δαπάνες του κράτους μέλους για την υλοποίηση του ΕΤΠ είτε από την ημερομηνία που ένα κράτος μέλος αρχίζει να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες, είτε, στην περίπτωση των γεωργών, από την ημερομηνία που ορίζεται σε πράξη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

(16) Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν τους τελευταίους μήνες κάθε έτους, είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τουλάχιστον ένα τέταρτο του ετήσιου ανώτατου ποσού του ΕΤΠ εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο την 1η Σεπτεμβρίου. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές του υπόλοιπου έτους πρέπει να διατίθενται, συνυπολογίζοντας το συνολικό ανώτατο όριο που έχει οριστεί για υποστήριξη προς τους γεωργούς στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

(17) Η διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής της […………..] για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά ζητήματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[22] («διοργανική συμφωνία») ορίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο του ΕΤΠ.

(18) Για το συμφέρον των απολυμένων εργαζομένων, τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΤΠ πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες.

(19) Για να δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθούνται συνεχώς τα αποτελέσματα που επιτυγχάνεται η Επιτροπή με τη συνδρομή του ΕΤΠ, τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλουν ενδιάμεσες και τελικές εκθέσεις για την εφαρμογή του ΕΤΠ.

(20) Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν την αρμοδιότητα για τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που υποστηρίζονται με χρηματοδότηση της Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων («δημοσιονομικός κανονισμός»)[23]. Τα κράτη μέλη πρέπει να δικαιολογούν τη χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που λαμβάνουν από το ΕΤΠ.

(21) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και, συνεπώς, μπορούν λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη αυτών των στόχων,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1 Στόχοι

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίοδο που ισχύει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο από την 1 Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο στόχος του ΕΤΠ είναι η συνεισφορά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ένωση, δίνοντάς της τη δυνατότητα να επιδείξει αλληλεγγύη προς τους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, στις εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία ή στην απροσδόκητη κρίση και η παροχή χρηματοδοτικής υποστήριξης για την ταχεία επανένταξή τους στην απασχόληση ή για την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Οι ενέργειες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά από το Ταμείο σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχεία α) και β) αποσκοπούν να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 50 % των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες βρίσκουν σταθερή απασχόληση μέσα σε ένα χρόνο από την ημερομηνία εφαρμογής.

Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε αιτήσεις των κρατών μελών για χρηματοδοτικές συνεισφορές που παρέχονται σε:

α)           εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης, που καταδεικνύονται, ειδικότερα, με τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών στην Ένωση, τη ραγδαία μείωση του μεριδίου της αγοράς της Ένωσης σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή τη μετεγκατάσταση των δραστηριοτήτων σε χώρες μη μέλη, όταν αυτές οι απολύσεις έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην τοπική, περιφερειακή ή εθνική οικονομία·

β)           εργαζομένους που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα σοβαρών διαταραχών της τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής οικονομίας που προκλήθηκαν από απροσδόκητη κρίση, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να καταδειχθεί άμεση και αποδείξιμη σχέση μεταξύ των απολύσεων και της εν λόγω κρίσης·

γ)           εργαζομένους που αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητές τους την περίοδο που αρχίζει από την μονογράφηση των εμπορικών συμφωνιών της Ένωσης που περιέχουν μέτρα απελευθέρωσης του εμπορίου για τους οικείους γεωργικούς τομείς και τελειώνει τρία χρόνια μετά την πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα εμπορικά μέτρα οδηγούν σε σημαντική αύξηση των εισαγωγών γεωργικού προϊόντος ή γεωργικών προϊόντων στην Ένωση που συνοδεύεται από σημαντική μείωση των τιμών αυτών των προϊόντων στην Ένωση ή, κατά περίπτωση, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Άρθρο 3 Ορισμός

Για τους σκοπούς του παρόντος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)           ως «εργαζόμενος» νοείται ο εργαζόμενος με σύμβαση απασχόλησης αορίστου χρόνου, η σύμβαση ή η σχέση απασχόλησης του οποίου είναι σύμφωνη με το άρθρο 4· ή

β)           ως «εργαζόμενος» νοείται ο εργαζόμενος ορισμένου χρόνου, όπως ορίζεται στην οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου[24], η σύμβαση ή η σχέση απασχόλησης του οποίου είναι σύμφωνη με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) και λήγει και δεν ανανεώνεται μέσα στην περίοδο που ορίζεται στο εν λόγω σημείο του άρθρου 4· ή

γ)           ως «εργαζόμενος» νοείται ο εργαζόμενος προσωρινής απασχόλησης, όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[25], ο έμμεσος εργοδότης του οποίου είναι μια επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) και η εργασία του οποίου τον έμμεσο εργοδότη λήγει και δεν ανανεώνεται μέσα στην περίοδο που ορίζεται στο σημείο αυτό του άρθρου 4· ή

δ)           ως «εργαζόμενος» νοείται ο ιδιοκτήτης επιχειρηματίας πολύ μικρής, μικρής και μεσαίας επιχείρησης και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι (περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) και όλα τα μέλη του νοικοκυριού που απασχολούνται στην επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση των γεωργών, παράγουν ήδη το προϊόν που επηρεάζεται από τη σχετική εμπορική συμφωνία πριν εφαρμοστούν τα μέτρα για τον συγκεκριμένο τομέα.

Άρθρο 4 Κριτήρια παρέμβασης

1. Παρέχεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, όταν πληρούνται οι όροι που ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 2 και οδηγούν σε:

α)      τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

β)      τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών, ιδιαίτερα σε μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε έναν οικονομικό τομέα που ορίζεται στο επίπεδο υποδιαίρεσης της NACE Αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες όπως καθορίζονται στο επίπεδο NUTS II ή σε πάνω από δύο συνορεύουσες περιφέρειες που ορίζονται στο επίπεδο NUTS II με την προϋπόθεση ότι απολύθηκαν πάνω από 500 εργαζόμενοι και στις δύο περιφέρειες.

2. Σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούνται δεόντως από το κράτος μέλος που υποβάλει την αίτηση, η αίτηση χορήγησης χρηματοδοτικής συνεισφοράς βάσει του παρόντος άρθρου μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν τα στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία. Το κράτος μέλος διευκρινίζει ποια από τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στα σημεία α) και β) της παραγράφου 1 δεν τηρούνται πλήρως.

3. Αναφορικά με τους γεωργούς, όταν, μετά τη μονογράφηση εμπορικής συμφωνίας και με βάση τις πληροφορίες, τα δεδομένα και τις αναλύσεις που διαθέτει, η Επιτροπή κρίνει ότι οι όροι για υποστήριξη σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο γ) είναι πιθανόν να πληρούνται για έναν μεγάλο αριθμό γεωργών, εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 24, οι οποίες προσδιορίζουν τους επιλέξιμους τομείς ή προϊόντα, ορίζουν τις θιγόμενες γεωγραφικές περιοχές κατά περίπτωση, ορίζουν ένα ανώτατο όριο για ενδεχόμενη υποστήριξη σε επίπεδο Ένωσης, περιόδους αναφοράς και όρους επιλεξιμότητας για γεωργούς και ημερομηνίες επιλεξιμότητας για δαπάνες, καθώς και προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και, αν χρειαστεί, το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.

4. Όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες δραστηριότητές τους, στην περίπτωση των γεωργών, οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται απολύσεις για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5 Υπολογισμός των απολύσεων

Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η απόλυση προσμετράται:

α)           για εργαζομένους με συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου ή για εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που λήγουν πριν εκπνεύσουν, από

(1)     την ημερομηνία της προσωπικής ειδοποίησης του εργοδότη για τη διακοπή της απασχόλησης ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου· ή

(2)     την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης απασχόλησης πριν από τη λήξη της· ή

(3)     την ημερομηνία που ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου[26], ειδοποιεί την αρμόδια δημόσια αρχή γραπτώς για τις προβλεπόμενες συλλογικές απολύσεις· σε αυτή την περίπτωση το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση προσκομίζει στην Επιτροπή πρόσθετες πληροφορίες για τον πραγματικό αριθμό των απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Επιτροπή.

β)           Για εργαζομένους ορισμένου χρόνου και για εργαζομένους προσωρινής απασχόλησης, από:

(1)     την ημερομηνία της de facto καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, ή

(2)     το τέλος της απασχόλησης στον έμμεσο εργοδότη, ή

(3)     την ημερομηνία που πραγματοποιείται η απόλυση.

γ)           Για τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τους αυτοαπασχολούμενους (περιλαμβάνοντας τους γεωργούς) η απόλυση προσμετράται είτε από την ημερομηνία παύσης των δραστηριοτήτων που προκλήθηκε από έναν από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 2 και ορίζεται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο ή τις διοικητικές διατάξεις, είτε από την ημερομηνία που προσδιορίζεται από την Επιτροπή στην κατ’εξουσιοδότηση πράξη που έχει εκδώσει σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Για κάθε επιχείρηση ή αυτοαπασχολούμενο εργαζόμενο που καλύπτεται από αίτηση, τα κράτη μέλη διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο προσμετρώνται οι απολύσεις.

Άρθρο 6 Επιλέξιμοι εργαζόμενοι

Το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση μπορεί να παρέχει εξατομικευμένες υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ στους θιγόμενους εργαζομένους, στους οποίους μπορούν να περιλαμβάνονται:

α)           όλοι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5, μέσα στην περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 ή 3,

β)           εργαζόμενοι που απολύθηκαν πριν ή μετά την περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή παράγραφος 2, σε περιπτώσεις που μια αίτηση βάσει του άρθρου 4 παράγραφος 2 παρεκκλίνει από τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α),

γ)           γεωργοί που αλλάζουν ή αναπροσαρμόζουν τις προηγούμενες γεωργικές δραστηριότητές τους κατόπιν της μονογράφησης εμπορικής συμφωνίας της Ένωσης που αναφέρεται σε κατ’εξουσιοδότηση πράξη που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Οι εργαζόμενοι που αναφέρονται στο σημείο β) θεωρούνται επιλέξιμοι, με την προϋπόθεση ότι απολύονται μετά τη γενική ανακοίνωση των προβλεπόμενων απολύσεων και ότι μπορεί να αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του γεγονότος που προκάλεσε τις απολύσεις την περίοδο αναφοράς.

Άρθρο 7 Επιλέξιμες δράσεις

1. Χορηγείται χρηματοδοτική συνεισφορά για ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας υπό μορφή συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αποσκοπούν στην επανένταξη απολυμένων εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε βοήθειας στην απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή, στην περίπτωση των γεωργών, να αλλάξουν ή να αναπροσαρμόσουν τις προηγούμενες δραστηριότητές τους. Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών μπορεί να περιλάβει, ειδικότερα:

α)      συνδρομή στην αναζήτηση εργασίας, επαγγελματική καθοδήγηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδήγηση, βοήθεια για επανατοποθέτηση στην αγορά εργασίας, προώθηση της επιχειρηματικότητας, ενίσχυση για αυτοαπασχόληση και σύσταση επιχείρησης ή για αλλαγή ή προσαρμογή της δραστηριότητας (περιλαμβάνοντας επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία), δραστηριότητες συνεργασίας, ειδικά σχεδιασμένη κατάρτιση και επανακατάρτιση, περιλαμβάνοντας δεξιότητες της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών και πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας·

β)      ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, όπως επιδόματα για την αναζήτηση εργασίας, κίνητρα των εργοδοτών για προσλήψεις, επιδόματα κινητικότητας, διαβίωσης ή κατάρτισης (περιλαμβανομένων των επιδομάτων για άτομα που παρέχουν φροντίδα ή για υπηρεσίες αντικατάστασης στον γεωργικό κλάδο) που περιορίζονται στο σύνολό τους στη διάρκεια της τεκμηριωμένης ενεργητικής αναζήτησης εργασίας ή της διά βίου μάθησης ή των δραστηριοτήτων κατάρτισης·

γ)      μέτρα για την ενθάρρυνση ιδίως μειονεκτούντων ή ηλικιωμένων εργαζομένων, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Το κόστος των μέτρων στο σημείο β) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50 % του συνολικού κόστους της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Το κόστος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για την αυτοαπασχόληση και τη σύσταση επιχειρήσεων ή για την αλλαγή ή την αναπροσαρμογή δραστηριότητας δεν υπερβαίνει τα 35 000 ευρώ.

2. Τα ακόλουθα μέτρα δεν είναι επιλέξιμα για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ:

α)      ειδικά μέτρα περιορισμένα χρονικά, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) που δεν εξαρτώνται από την ενεργητική συμμετοχή των εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε βοήθεια στις δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης,

β)      ενέργειες που εμπίπτουν στην ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμφωνιών.

3. Με πρωτοβουλία του αιτούντος κράτους μέλους, μπορεί να πραγματοποιηθεί χρηματοδοτική συνεισφορά για δραστηριότητες προετοιμασίας, διαχείρισης, ενημέρωσης και διαφήμισης, ελέγχου και υποβολής εκθέσεων.

Άρθρο 8 Αιτήσεις

1. Το κράτος μέλος υποβάλλει πλήρη αίτηση στην Επιτροπή μέσα σε περίοδο 12 εβδομάδων από την ημερομηνία κατά την οποία τηρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή 2 ή, κατά περίπτωση, πριν από την προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3. Σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιστάσεις, η αίτηση μπορεί να συμπληρωθεί με πρόσθετες πληροφορίες του αιτούντος κράτους μέλους μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής, ενώ, στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολογεί την αίτηση με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η Επιτροπή θα συμπληρώσει την αξιολόγηση της αίτησης μέσα σε δώδεκα εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής της πλήρους αίτησης ή (στην περίπτωση ελλιπούς αίτησης) έξι μήνες μετά την ημερομηνία της αρχικής αίτησης, εάν η ημερομηνία αυτή είναι προγενέστερη.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)      τεκμηριωμένη ανάλυση της σχέσης που συνδέει τις απολύσεις με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή με σοβαρή διαταραχή της τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής οικονομίας που προκαλείται από απροσδόκητη κρίση ή με τη νέα κατάσταση της αγοράς στον γεωργικό κλάδο στο κράτος μέλος και απορρέει από τις συνέπειες εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο XXIV της ΓΣΔΕ ή πολυμερούς συμφωνίας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου βάσει του άρθρου 2 στοιχείο γ). Η ανάλυση αυτή βασίζεται σε στατιστικές ή άλλες πληροφορίες στο καταλληλότερο επίπεδο για να καταδειχτεί η ικανοποίηση των κριτηρίων παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4,

β)      εκτίμηση του αριθμού των απολύσεων σύμφωνα με το άρθρο 5 και εξήγηση των γεγονότων που προκάλεσαν αυτές τις απολύσεις,

γ)      εντοπισμό, κατά περίπτωση, των επιχειρήσεων που προβαίνουν σε απολύσεις, των προμηθευτών ή των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος, των τομέων, καθώς και των κατηγοριών των εργαζομένων για τους οποίους πρόκειται να ζητηθεί βοήθεια,

δ)      αναμενόμενο αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο,

ε)      εκτιμώμενο προϋπολογισμό για κάθε ένα συστατικό της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών υπέρ των εργαζομένων για τους οποίους ζητήθηκε βοήθεια,

στ)    ημερομηνίες στις οποίες οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους εργαζομένους για τους οποίους ζητήθηκε βοήθεια και οι δραστηριότητες για την εφαρμογή του ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 αντίστοιχα, άρχισαν ή έχει προγραμματιστεί να αρχίσουν,

ζ)      διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή συμβουλών από κοινωνικούς εταίρους ή άλλες σχετικές οργανώσεις, κατά περίπτωση,

η)      δήλωση συμμόρφωσης της αιτούμενης υποστήριξης από το ΕΤΠ με τους διαδικαστικούς και υλικούς κανόνες της Ένωσης για την κρατική βοήθεια καθώς και δήλωση ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες δεν αντικαθιστούν μέτρα που εμπίπτουν στην ευθύνη εταιρειών βάσει του εθνικού δικαίου ή συλλογικών συμφωνιών,

θ)      πόρους εθνικής συγχρηματοδότησης,

ι)       κατά περίπτωση, τυχόν περαιτέρω απαιτήσεις που έχουν ενδεχομένως οριστεί στην κατ'εξουσιοδότηση πράξη που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

3. Βάσει των στοιχείων της παραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλης συμπληρωματικής πληροφορίας που υπέβαλε το κράτος μέλος που υποβάλει την αίτηση, η Επιτροπή εκτιμά, σε διαβούλευση με το οικείο κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς.

Άρθρο 9 Συμπληρωματικότητα, συμμόρφωση και συντονισμός

1. Η παρέμβαση για απολυμένους εργαζομένους συμπληρώνει τις ενέργειες των κρατών μελών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

2. Η χρηματοδοτική συνεισφορά περιορίζεται στα αναγκαία για την επίδειξη αλληλεγγύης και υποστήριξης στους μεμονωμένους απολυμένους εργαζομένους. Οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ συμμορφώνονται με το δίκαιο της Ένωσης και του κράτους μέλους και με τους κανόνες κρατικής βοήθειας.

3. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, τον συντονισμό της βοήθειας που προέρχεται από τα ταμεία της Ένωσης.

4. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση εξασφαλίζει ότι οι ειδικές ενέργειες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνεισφορά δεν λαμβάνουν βοήθεια και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης.

Άρθρο 10 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και πρόληψη διακρίσεων

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου προωθούνται στα διάφορα στάδια της εφαρμογής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα δέοντα μέτρα για την πρόληψη διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και τον τύπο της σύμβασης απασχόλησης ή τη σχέση εργασίας κατά τα διάφορα στάδια εφαρμογής του ΕΤΠ και ιδιαίτερα κατά την πρόσβαση σε αυτό.

Άρθρο 11 Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής

1. Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ανώτατου ορίου του 0,5 % του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ, το ΕΤΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προετοιμασίας, συγκέντρωσης δεδομένων και δημιουργίας βάσης γνώσεων σχετικά με την υλοποίηση του ΕΤΠ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, καθώς και λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

2. Με την επιφύλαξη του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στην παράγραφο 1, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή διαθέτει ποσό για τεχνική βοήθεια στην αρχή κάθε έτους κατόπιν πρότασης της Επιτροπής.

3. Τα καθήκοντα που ορίζονται στην παράγραφο 1 εκτελούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για αυτή τη μορφή εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

4. Η τεχνική βοήθεια της Επιτροπής περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του ΕΤΠ. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση του ΕΤΠ στους ευρωπαίους και εθνικούς κοινωνικούς εταίρους.

Άρθρο 12 Πληροφόρηση, επικοινωνία και δημοσιότητα

1. Το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοδοτούμενες ενέργειες και τις δημοσιοποιεί. Οι πληροφορίες απευθύνονται στους εργαζομένους για τους οποίους έχει ζητηθεί βοήθεια, στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, στους κοινωνικούς εταίρους, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό. Το κράτος μέλος τονίζει τον ρόλο της Ένωσης και εξασφαλίζει την ευδιάκριτη προβολή της συνεισφοράς του ΕΤΠ.

2. Η Επιτροπή δημιουργεί ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, που διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, για την παροχή ενημέρωσης σχετικά με το ΕΤΠ και καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, καθώς και πληροφορίες για τις αιτήσεις που γίνονται δεκτές ή που απορρίπτονται και που τονίζει το ρόλο της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής.

3. Η Επιτροπή υλοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας σε σχέση με περιπτώσεις του ΕΤΠ και τα αποτελέσματα.

4. Οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνίας βάσει του παρόντος κανονισμού συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 13 Καθορισμός του ύψους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1.           Βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, και ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων που πρέπει να υποστηριχτούν, τις προτεινόμενες ενέργειες και το εκτιμώμενο κόστος, η Επιτροπή εκτιμά και προτείνει, το ταχύτερο δυνατόν, το ποσό της τυχόν χρηματοδοτικής συνεισφοράς που μπορεί να χορηγηθεί εντός των ορίων των διαθέσιμων πόρων. Το ποσό δεν υπερβαίνει το 50 % του συνολικού εκτιμώμενου κόστους που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο ε) ή το 65 % αυτού του κόστους στην περίπτωση αιτήσεων που υποβάλλει το κράτος μέλος στην επικράτεια του οποίου τουλάχιστον μία περιφέρεια του επιπέδου NUTS II είναι επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» των διαρθρωτικών ταμείων. Η Επιτροπή, στην εκτίμηση που διενεργεί για αυτές τις περιπτώσεις, αποφασίζει αν είναι δικαιολογημένο το ποσοστό 65 % συγχρηματοδότησης.

2.           Εφόσον, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 3, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά βάσει του παρόντος κανονισμού, κινεί πάραυτα τη διαδικασία του άρθρου 15.

3.           Σε περίπτωση που, βάσει της εκτίμησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά, ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατόν το κράτος μέλος που έχει υποβάλει την αίτηση.

Άρθρο 14 Επιλεξιμότητα δαπανών

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο η) κατά τις οποίες το κράτος μέλος αρχίζει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους στοχοθετημένους εργαζομένους ή τις διοικητικές δαπάνες για την εφαρμογή του ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 αντίστοιχα. Στην περίπτωση των γεωργών, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για συνεισφορά από την ημερομηνία που ορίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Άρθρο 15 Διαδικασία του προϋπολογισμού

1.           Οι ρυθμίσεις για το ΕΤΠ συμμορφώνονται με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας.

2.           Οι πιστώσεις για το ΕΤΠ εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόβλεψη.

3.           Όταν η Επιτροπή καταλήξει ότι οι όροι για την κινητοποίηση του ΕΤΠ πληρούνται, υποβάλλει πρόταση για τη χρησιμοποίησή του. Η απόφαση χρησιμοποίησης του ΕΤΠ λαμβάνεται με συναπόφαση των δύο κλάδων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής. Το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών από τα οποία απαρτίζεται και των τριών πέμπτων των ψηφησάντων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής της για απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής πρόταση μεταφοράς στις αντίστοιχες γραμμές του προϋπολογισμού. Στην περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερών συσκέψεων.

Οι μεταφορές σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

4.           Μαζί με την πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση για χρηματοδοτική συνεισφορά, μέσω εκτελεστικής πράξης, που θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

5.           Η πρόταση σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιλαμβάνει τα εξής:

α)      εκτίμηση που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3, μαζί με περίληψη των στοιχείων στα οποία βασίζεται η εκτίμηση αυτή,

β)      στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια των άρθρων 4 και 9, και

γ)      αιτιολόγηση των προτεινόμενων ποσών.

6.           Την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον το ένα τέταρτο του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη αναγκών που θα προκύψουν έως το τέλος του έτους.

Άρθρο 16 Καταβολή και χρήση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης για τη χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4, η Επιτροπή καταβάλλει τη συνεισφορά στο κράτος μέλος με τη μορφή προχρηματοδότησης ύψους τουλάχιστον 50 % της συνεισφοράς της Ένωσης στο κράτος μέλος, κατ'αρχήν μέσα σε 15 ημέρες, και ακολουθεί, κατά περίπτωση, η χρηματοδότηση με τη μορφή ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών. Η προχρηματοδότηση διεκπεραιώνεται μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3.

2. Αυτή η χρηματοδοτική συνεισφορά εφαρμόζεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό.

3. Οι λεπτομέρειες των όρων χρηματοδότησης, ιδίως το ποσοστό της προχρηματοδότησης και οι όροι των ενδιάμεσων και τελικών πληρωμών, ορίζονται από την Επιτροπή στην απόφαση για τη χρηματοδοτική συνεισφορά που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4.

Οι ενδιάμεσες πληρωμές καταβάλλονται για να επιστραφούν οι δαπάνες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την εκτέλεση επιλέξιμων ενεργειών, με την προϋπόθεση της υποβολής στην Επιτροπή δήλωσης δαπανών υπογεγραμμένης από τον εκπρόσωπο του διαπιστευμένου δημόσιου οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 21.

4. Το κράτος μέλος πραγματοποιεί τις επιλέξιμες ενέργειες που ορίζονται στο άρθρο 6 όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά όχι αργότερα από 24 μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1.

5. Κατά την εκτέλεση των ενεργειών που περιέχονται στη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών, το κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει στην Επιτροπή πρόταση τροποποίησης των ενεργειών προσθέτοντας άλλες επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ), με την προϋπόθεση ότι αυτές οι τροποποιήσεις είναι δεόντως δικαιολογημένες και το σύνολό τους δεν υπερβαίνει τη χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με την παράγραφο 1. Η Επιτροπή αξιολογεί τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις και, αν συμφωνεί, ειδοποιεί το κράτος μέλος αναλόγως.

6. Οι δαπάνες βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 είναι επιλέξιμες μέχρι την προθεσμία υποβολής της έκθεσης.

Άρθρο 17 Χρήση του ευρώ

Στις αιτήσεις, στις αποφάσεις για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς και στις εκθέσεις βάσει του παρόντος κανονισμού, καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, όλα τα ποσά εκφράζονται σε ευρώ.

Άρθρο 18 Ενδιάμεση και τελική έκθεση και κλείσιμο

1. Το αργότερο 15 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ή μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται στην κατ'εξουσιοδότηση πράξη της Επιτροπής που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3, το κράτος μέλος υποβάλλει ενδιάμεση έκθεση στην Επιτροπή για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, περιλαμβάνοντας την χρηματοδότηση, την τήρηση προθεσμιών και τον τύπο των ενεργειών που έχουν ήδη διενεργηθεί, καθώς και για τον ρυθμό επανένταξης στην απασχόληση ή για νέες δραστηριότητες που επιτεύχθηκαν 12 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Επιπλέον, η ενδιάμεση έκθεση περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

α)      περιγραφή της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και συναφών δαπανών, περιλαμβάνοντας τον τρόπο με τον οποίο συμπληρώνει ενέργειες που χρηματοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ενωσιακά ταμεία, καθώς και πληροφορίες για ενέργειες που είναι υποχρεωτικές για τις οικείες επιχειρήσεις βάσει του εθνικού δικαίου ή σύμφωνα με συλλογικές συμφωνίες,

β)      περιγραφή των ενεργειών που έχουν αναληφθεί και σχεδιαστεί από τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, τα ταμεία της Ένωσης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνοντας εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο συνεισφέρουν στην επανένταξη των εργαζομένων στην απασχόληση ή σε νέες δραστηριότητες.

2. Το αργότερο 6 μήνες μετά το τέλος της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 4, το κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή τελική έκθεση σχετικά με τη διάθεση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία για το είδος των ενεργειών και τα κύρια αποτελέσματα, τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων για τους οποίους έχει ζητηθεί βοήθεια και το καθεστώς απασχόλησης, συνοδευόμενη από δήλωση που αιτιολογεί τις δαπάνες και επισημαίνει, κατά περίπτωση, τη συμπληρωματικότητα των ενεργειών με εκείνες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ.

3. Το αργότερο έξι μήνες μετά την παραλαβή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών βάσει της παραγράφου 2, η Επιτροπή προβαίνει στο κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, καθορίζοντας το τελικό ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς και το υπόλοιπο που οφείλουν τα κράτη μέλη, αν υπάρχει, σύμφωνα με το άρθρο 22.

Άρθρο 19 Διετής έκθεση

1. Μέχρι την 1η Αυγούστου κάθε δεύτερου έτους και, για πρώτη φορά το 2015, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και του κανονισμού 1927/2006 κατά τα προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση εστιάζεται κυρίως στα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του ΕΤΠ και περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν, τις αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν, περιλαμβανομένης και της συμπληρωματικότητάς τους με ενέργειες που χρηματοδοτήθηκαν από τα διαρθρωτικά ταμεία, κυρίως το ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), καθώς και σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών συνεισφορών. Πρέπει επίσης να παρέχει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις αιτήσεις που απορρίφθηκαν ή των οποίων το ποσό μειώθηκε λόγω έλλειψης επαρκών πιστώσεων ή μη επιλεξιμότητας.

2. Η έκθεση διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση.

Άρθρο 20 Αξιολόγηση

1. Η Επιτροπή πραγματοποιεί με δική της πρωτοβουλία και σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη:

α)      μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018 ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων,

β)      εκ των υστέρων αξιολόγηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με την αρωγή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

2. Τα πορίσματα της αξιολόγησης διαβιβάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στους κοινωνικούς εταίρους προς ενημέρωση.

Άρθρο 21 Διαχείριση και οικονομικός έλεγχος

1. Με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας της Επιτροπής για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν κατά πρώτο λόγο την ευθύνη για τη διαχείριση και τον οικονομικό έλεγχο των ενεργειών που στηρίζονται από το ΕΤΠ. Για τον σκοπό αυτό, λαμβάνουν τα εξής μέτρα:

α)      εξακριβώνουν εάν έχουν δημιουργηθεί και εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων της Ένωσης, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

β)      εξακριβώνουν εάν οι χρηματοδοτημένες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως,

γ)      εξασφαλίζουν ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι ορθές και κανονικές,

δ)      προλαμβάνουν, εντοπίζουν και διορθώνουν παρατυπίες όπως ορίζεται στον [κανονισμό (ΕΕ) αριθ. .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της…, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006] και ανακτούν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά προσαυξημένα με τόκους υπερημερίας, κατά περίπτωση. Ειδοποιούν σχετικά την Επιτροπή για τυχόν παρατυπίες και την τηρούν ενήμερη για την πρόοδο των διοικητικών και νομικών διαδικασιών.

2. Τα κράτη μέλη διαπιστεύουν οργανισμούς αρμόδιους για τη χρηστή διαχείριση και τον έλεγχο των ενεργειών που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ σύμφωνα με το άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού και με κριτήρια και διαδικασίες που ορίζονται στον γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία. Μέχρι την 1 Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους, αυτοί οι διαπιστευμένοι οργανισμοί προσκομίζουν στην Επιτροπή τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 56 παράγραφος 5 του δημοσιονομικού κανονισμού.

3. Το κράτος μέλος προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις όταν βεβαιώνεται μια παρατυπία. Οι διορθώσεις του κράτους μέλους συνίστανται στην ακύρωση του συνόλου ή μέρους της χρηματοδοτικής συνεισφοράς. Το κράτος μέλος ανακτά κάθε ποσό που χάθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας, το επιστρέφει στην Επιτροπή και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το συγκεκριμένο κράτος μέλος, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

4. Η Επιτροπή, ως αρμόδια για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για να επαληθεύσει εάν οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και αποδοτικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Η ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου βαρύνει το κράτος μέλους που υποβάλλει την αίτηση.·Η Επιτροπή έχει την ευθύνη να εξακριβώνει εάν υπάρχουν πράγματι τέτοια συστήματα.

Για τον σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη των εξουσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των ελέγχων που διενεργούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, ακόμη και δειγματοληπτικούς, επί των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠ, με προειδοποίηση τουλάχιστον μίας εργάσιμης ημέρας. Η Επιτροπή ενημερώνει το κράτος μέλος που υπέβαλε την αίτηση, ώστε να της παράσχει κάθε αναγκαία βοήθεια. Στους ελέγχους αυτούς μπορούν να συμμετέχουν μόνιμοι ή άλλοι υπάλληλοι του οικείου κράτους μέλους.

5. Το κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν παραμένουν στη διάθεση της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί 3 έτη μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ.

Άρθρο 22 Επιστροφή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς

1. Σε περίπτωση που το ποσό του πραγματικού κόστους μιας ενέργειας είναι μικρότερο από το εκτιμώμενο ποσό που αναφέρεται σύμφωνα με το άρθρο 15, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, με την οποία απαιτεί από το κράτος μέλος να επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.

2. Εφόσον το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση για χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, η Επιτροπή προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες με την έκδοση απόφασης, μέσω εκτελεστικής πράξης, για να απαιτήσει από το κράτος μέλος να επιστρέψει το σύνολο ή μέρος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που έλαβε.

3. Πριν από την έκδοση απόφασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, η Επιτροπή προβαίνει σε κατάλληλη εξέταση της περίπτωσης και, ειδικότερα, θέτει στο κράτος μέλος συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας καλείται να υποβάλει τα σχόλιά του.

4. Εάν, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων επαληθεύσεων, η Επιτροπή συμπεράνει ότι το κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 21 παράγραφος 1, τότε, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία και το κράτος μέλος δεν κάνει τις σχετικές διορθώσεις εντός της προθεσμίας που όρισε η Επιτροπή, και λαμβάνοντας υπόψη τα τυχόν σχόλια του κράτους μέλους, αποφασίζει εντός 3 μηνών από τη λήξη της προαναφερθείσας προθεσμίας να κάνει τις απαιτούμενες δημοσιονομικές διορθώσεις, ακυρώνοντας το σύνολο ή μέρος της συνεισφοράς του ΕΤΠ για την υπό εξέταση ενέργεια. Κάθε ποσό που απωλέσθηκε λόγω διαπιστωμένης παρατυπίας επιστρέφεται και, εφόσον το ποσό δεν επιστρέφεται εμπρόθεσμα από το κράτος μέλος που υποβάλλει την αίτηση, οφείλονται τόκοι υπερημερίας.

Άρθρο 23 Δημοσιονομική διαχείριση της υποστήριξης προς τους γεωργούς

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 21 και 22, η υποστήριξη των γεωργών θα αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης και θα ελέγχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. ………… σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ.

Άρθρο 24 Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1. Οι εξουσίες για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόν άρθρο.

2. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι αόριστης διάρκειας και ανατίθενται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Οι μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 4 μπορούν να ανακληθούν ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

Η απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων που ορίζονται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την ημέρα μετά τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που προσδιορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει την ισχύ τυχόν πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που ισχύουν ήδη.

4. Αμέσως μόλις εγκρίνει μια πράξη κατ'εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 αρχίζει να ισχύει μόνο αν δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση ούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το Συμβούλιο μέσα σε περίοδο 2 μηνών από την κοινοποίηση αυτής της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25 Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Εξακολουθεί να ισχύει για αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο                  Για το Συμβούλιο

Πρόεδρος                                                       Πρόεδρος

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1.           ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

              1.1.    Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

              1.2.    Σχετικός(οί) τομέας(είς) πολιτικής στη δομή ΔΒΔ/ΠΒΔ

              1.3.    Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

              1.4.    Στόχος(οι)

              1.5.    Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας

              1.6.    Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

              1.7.    Προβλεπόμενος(οι) τρόπος(οι) διαχείρισης

2.           MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

              2.1.    Διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

              2.2.    Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

              2.3.    Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

3.           ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

              3.1.    Τομέας(είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) των δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

              3.2.    Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες

              3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντίκτυπου στις δαπάνες

              3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις

              3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικής φύσεως

              3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

              3.2.5. Συμμετοχή τρίτων στη χρηματοδότηση

              3.3.    Εκτιμώμενος αντίκτυπος στο εισόδημα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 1.1. Τίτλος της πρότασης/πρωτοβουλίας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 2014-2020

1.2. Σχετικός(-οί) τοµέας(-είς) πολιτικής που αφορά(-ούν) τη δοµή ΔΒΔ/ΠΒΔ[27]

Δραστηριότητα ΔΒΔ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση όπως περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Διαχείρισης του 2010 της ΓΔ EMPL

1.3. Χαρακτήρας της πρότασης/πρωτοβουλίας

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά νέα δράση ύστερα από πιλοτικό έργο/ προπαρασκευαστική δράση[28]

Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά την παράταση υφιστάµενης δράσης

¨ Η πρόταση/πρωτοβουλία αφορά δράση προσανατολισμένη προς νέα δράση

1.4. Στόχοι 1.4.1. Ο(οι) πολυετής(-είς) στρατηγικός(-οί) στόχος(-οι) της Επιτροπής που αφορά η πρόταση/πρωτοβουλία

Η πρόταση εμπίπτει στην ανακοίνωση «Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020» που περιέχει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020.

1.4.2. Ειδικός(-οί) στόχος(-οι) και σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ

Ειδικός στόχος αριθ. 1: Διατήρηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα των αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και της αναπάντεχης κρίσης.

Ειδικός στόχος αριθ. 2: Περιλαμβάνει τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου και τους προσωρινά απασχολούμενους στο πεδίο του ΕΤΠ.

Ειδικός στόχος αριθ. 3: Περιλαμβάνει τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και των αυταπασχολούμενων εργαζομένων (περιλαμβανομένων των γεωργών).

Σχετική(-ές) δραστηριότητα(-ες) ΔΒΔ/ΠΒΔ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

1.4.3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα και επιπτώσεις

Προσδιορίζονται τα αποτελέσματα που αναμένεται να έχει η πρόταση/πρωτοβουλία όσον αφορά τους(τις) στοχευόμενους(-ες) δικαιούχους/ομάδες.

Η πρόταση θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εξακολουθήσει να παρέχει υποστήριξη μέσω του ΕΤΠ σε ποσοστό συγχρηματοδότησης 50 % για ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας σε όφελος εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της εμπορικής πτυχής της παγκοσμιοποίησης και της αναπάντεχης κρίσης. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί στο 65% στην περίπτωση κρατών μελών στην επικράτεια των οποίων τουλάχιστον μία περιοχή σε επίπεδο NUTS II είναι επιλέξιμη βάσει του στόχου «Σύγκλιση» των διαρθρωτικών ταμείων. Ο επιλέξιμος πληθυσμός διευρύνεται για να περιλαμβάνει τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου, τους προσωρινά απασχολούμενους και τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και τους αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους (περιλαμβάνοντας τους γεωργούς).

1.4.4. Δείκτες αποτελεσμάτων και αντικτύπου

Προσδιορίζονται οι δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησης της πρότασης/πρωτοβουλίας.

- Αριθμός των αιτήσεων που ελήφθησαν για υποστήριξη από το ΕΤΠ

- Αριθμός απολυμένων εργαζομένων που στοχοθετήθηκαν για ενίσχυση από το ΕΤΠ

- Αριθμός απολυμένων εργαζομένων που επανεντάχθηκαν στην απασχόληση ύστερα από μέτρα που υποστηρίχθηκαν από το ΕΤΠ

1.5. Αιτιολόγηση της πρότασης/πρωτοβουλίας 1.5.1. Βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη κάλυψη αναγκών

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1927/2006 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση πρέπει να αναθεωρηθεί μέχρι το τέλος του 2013. Η αναθεώρηση, η οποία διενεργείται μέσω της πρότασης κανονισμού, δίνει τη δυνατότητα στο ταμείο να συνεχίσει για την περίοδο του πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου 2014-2020, να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του ώστε να περιλάβει επιπλέον επιλέξιμους πληθυσμούς και να τροποποιήσει ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του.

1.5.2. Προστιθέμενη αξία της συμμετοχής της Ένωσης

Η συμμετοχή της Ένωσης μέσω του ΕΤΠ καθιστά δυνατή τη συμπλήρωση των διαθέσιμων εθνικών μέσων για την επανένταξη των εργαζομένων που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου ή της απροσδόκητης κρίσης. Η εμπειρία που αποκομίστηκε μέχρι στιγμής με το ΕΤΠ φαίνεται να δείχνει ότι η συμμετοχή της Ένωσης καθιστά δυνατή την παροχή περισσότερο εξατομικευμένης υποστήριξης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η οποία συχνά περιλαμβάνει μέτρα που δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή του ΕΤΠ.

1.5.3. Διδάγματα από ανάλογες εμπειρίες του παρελθόντος

Βλέπε την εμπειρία που αποκομίστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 όπως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση.

1.5.4. Συνέπεια και ενδεχόμενη συνέργεια με άλλα συναφή μέσα

Το ΕΤΠ έχει συνέπεια και προσφέρει συνέργεια με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

1.6. Διάρκεια και δημοσιονομικές επιπτώσεις

– Χ Πρόταση/πρωτοβουλία περιορισμένης διάρκειας

– X  Ισχύουσα πρόταση/πρωτοβουλία από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020

– ¨  Δημοσιονομικές επιπτώσεις από το ΕΕΕΕ μέχρι το ΕΕΕΕ

¨ Πρόταση/πρωτοβουλία απεριόριστης διάρκειας

– Περίοδος σταδιακής εφαρμογής από το ΕΕΕΕ έως το ΕΕΕΕ,

– και στη συνέχεια λειτουργία με κανονικό ρυθμό.

1.7. Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) διαχείρισης[29]

¨ Κεντρική άμεση διαχείριση από την Επιτροπή

¨ Κεντρική έμμεση διαχείριση με ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης σε:

– ¨  εκτελεστικούς οργανισμούς

– ¨  οργανισμούς που δημιουργούνται από τις Κοινότητες[30]

– ¨  εθνικούς δημόσιους οργανισμούς/οργανισμούς με αποστολή δημόσιας υπηρεσίας

– ¨  πρόσωπα επιφορτισμένα με την εκτέλεση συγκεκριμένων δράσεων δυνάμει του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία προσδιορίζονται στην αντίστοιχη βασική πράξη κατά την έννοια του άρθρου 49 του δημοσιονομικού κανονισμού

X Επιμερισμένη διαχείριση με τα κράτη μέλη

¨ Αποκεντρωμένη διαχείριση με τρίτες χώρες

¨ Από κοινού διαχείριση με διεθνείς οργανισμούς (να προσδιοριστεί)

Εάν σημειώνονται περισσότεροι του ενός τρόποι διαχείρισης, παρέχονται λεπτομέρειες στο τμήμα «Παρατηρήσεις».

Παρατηρήσεις

2. MEΤΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2.1. Διατάξεις για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων

Προσδιορίζονται η συχνότητα και οι όροι.

Το άρθρο 19 της πρότασης κανονισμού υποχρεώνει την Επιτροπή να υποβάλλει κάθε χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ποσοτική και ποιοτική έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του κανονισμού κατά τα προηγούμενα δύο έτη. Η έκθεση αυτή περιέχει μεταξύ άλλων τις παρατηρήσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις δραστηριότητες παρακολούθησης κατά τα έτη.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της πρότασης κανονισμού, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει, πριν από το τέλος Ιουνίου 2018, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, ενδιάμεση αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του ΕΤΠ. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή υποχρεούται να πραγματοποιήσει, με την αρωγή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, εκ των υστέρων αξιολόγηση προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος του ΕΤΠ και η προστιθέμενη αξία του.

2.2. Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου 2.2.1. Κίνδυνος(-οι) που έχει(-ουν) εντοπιστεί

Οι κίνδυνοι σχετίζονται με την επιμερισμένη διαχείριση των Κοινοτικών Ταμείων.

2.2.2. Προβλεπόμενη(-ες) μέθοδος(-οι) ελέγχου

Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τη διαχείριση και τον δημοσιονομικό έλεγχο αναφέρονται στο άρθρο 20 της πρότασης κανονισμού.

2.3. Μέτρα για την πρόληψη της απάτης και των παρατυπιών

Προσδιορίζονται τα υφιστάμενα ή προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Τα μέτρα πρόληψης, εντοπισμού και διόρθωσης παρατυπιών αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 εδάφιο δ και στο άρθρο 20 παράγραφος 2 της πρότασης κανονισμού.

3. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 3.1. Τομέας(-είς) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και γραμμή(ές) των δαπανών του προϋπολογισμού που επηρεάζονται

· Υφιστάμενες γραμμές του προϋπολογισμού για τις δαπάνες

Κατά σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Γραμμή προϋπολογισμού || Είδος δαπάνης || Συμμετοχή

Αριθμός [Περιγραφή…] || ΔΠ/ΜΔΠ ([31]) || από χώρες ΕΖΕΣ[32] || από υποψήφιες χώρες[33] || από τρίτες χώρες || κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 1 στοιχείο αα) του δημοσιονομικού κανονισμού

ά.α. || 04.0501 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 04.010414 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – Δαπάνες για διοικητική διαχείριση 40.0243 Αποθεματικό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση || ΔΠ || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ΟΧΙ || ΟΧΙ

· Νέες γραμμές του προϋπολογισμού, των οποίων έχει ζητηθεί η δημιουργία

Κατά σειρά των τομέων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και των γραμμών του προϋπολογισμού.

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Γραμμή προϋπολογισμού || Είδος δαπάνης || Συμμετοχή

Αριθμός [τομέας….] || Διαχ./ Μη διαχ. || χωρών της ΕΖΕΣ || υποψηφίων για ένταξη χωρών || τρίτων χωρών || κατά την έννοια του άρθρου 18 παρ. 1 στοιχείο αα) του δημοσιονομικού κανονισμού

ά.α. || Θα ζητηθεί νέα γραμμή του προϋπολογισμού για εφαρμογή τμήματος του ΕΤΠ από την ΓΔ AGRI || [ΔΠ..] || /ΟΧΙ || /ΟΧΙ || /ΟΧΙ || /ΟΧΙ

3.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις δαπάνες 3.2.1. Συνοπτική παρουσίαση του εκτιμώμενου αντίκτυπου στις δαπάνες

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Αριθμός ||

ΓΔ: EMPL || || || Έτος 2014[34] || Έτος 2015 || ΣΥΝΟΛΟ

Ÿ Επιχειρησιακές πιστώσεις PM || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού || Ανάληψη υποχρεώσεων || (1) || || ||

Πληρωμές || (2) || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού || Ανάληψη υποχρεώσεων || 1α) || || ||

Πληρωμές || 2α) || || ||

Πιστώσεις διοικητικής φύσεως χρηματοδοτούμενες  από ειδικά προγράμματα[35] || || ||

Αριθμός γραμμής του προϋπολογισμού || || (3) || || ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων για την ΓΔ EMPL || Ανάληψη υποχρεώσεων || =1+1α +3 || || ||

Πληρωμές || =2+2α +3 || || ||

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Ανάληψη υποχρεώσεων || (4) || || ||

Πληρωμές || (5) || || ||

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων || (6) || || ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του τομέα EMPL του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Ανάληψη υποχρεώσεων || =4+ 6 || || ||

Πληρωμές || =5+ 6 || || ||

Αν η πρόταση/πρωτοβουλία επηρεάζει περισσότερους από έναν τομείς:

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ επιχειρησιακών πιστώσεων || Ανάληψη υποχρεώσεων || (4) || || ||

Πληρωμές || (5) || || ||

Ÿ ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα χρηματοδοτούμενων από το κονδύλιο ειδικών προγραμμάτων || (6) || || ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (Ποσό αναφοράς) || Ανάληψη υποχρεώσεων || =4+ 6 || || ||

Πληρωμές || =5+ 6 || || ||

Τομέας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 5 || « Διοικητικές δαπάνες »

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

|| || || Έτος 2014 || Έτος 2015 || Έτος 2016 || Έτη 2017-2020 || ΣΥΝΟΛΟ

ΓΔ: EMPL + AGRI ||

Ÿ Ανθρώπινοι πόροι || 1.271 || 1.271 || 1.271 || 1,271 ανά έτος || 8.897 ||

Ÿ Άλλες διοικητικές δαπάνες || 0.140 || 0.140 || 0.140 || 0,140 ανά έτος || 0.98 ||

ΣΥΝΟΛΟ || || 1.411 || 1.411 || 1.411 || 1,411 ανά έτος || 9.877 ||

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || (Σύνολο αναλήψεων υποχρεώσεων = Σύνολο πληρωμών) || || ||

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

|| || || Έτος N[36] || Έτος N+1 || ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ πιστώσεων των ΤΟΜΕΩΝ 1 έως 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || Ανάληψη υποχρεώσεων || || ||

Πληρωμές || || ||

3.2.2. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις επιχειρησιακές πιστώσεις

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση επιχειρησιακών πιστώσεων, όπως εξηγείται κατωτέρω:

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατ. ευρώ (με 3 δεκαδικά ψηφία)

Να προσδιοριστούν οι στόχοι και τα αποτελέσματα || ò || || || Έτος 2014 || Έτος 2015-2020 || … να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλέπε σηµείο 1.6) || ΣΥΝΟΛΟ ||

Είδος αποτελέσματος[37] || Αριθμός αποτελεσμάτων || Μέσο κόστος του αποτελέσματος || Κόστος || Αριθμός αποτελεσμάτων || Κόστος || Αριθμός αποτελεσμάτων || Κόστος || Αριθμός αποτελεσμάτων || Κόστος || Αριθμός αποτελεσμάτων || Κόστος || Συνολικός αριθμός αποτελεσμάτων || Σύνολο κόστους

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Αριθ. 1 …[38] || || || || || || || || || || || || ||

Αποτελέσμα || || || || || || || || || || || || || || ||

Αποτέλεσμα || || || || || || || || || || || || || || ||

Αποτέλεσμα || || || || || || || || || || || || || || ||

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 1 || || || || || || || || || || || || ||

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ αριθ. 2 … || || || || || || || || || || || || ||

Αποτέλεσμα || || || || || || || || || || || || || || ||

Υποσύνολο για τον ειδικό στόχο αριθ. 2 || || || || || || || || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ || || || || || || || || || || || || ||

3.2.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στις πιστώσεις διοικητικής φύσης 3.2.3.1. Περίληψη

–      Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα

– Ö            Η πρόταση/πρωτοβουλία συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση πιστώσεων διοικητικού χαρακτήρα, όπως εξηγείται κατωτέρω:

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

|| Έτος 2014 [39] || Έτος 2015 || Έτη 2016-2020 || ΣΥΝΟΛΟ

ΤΟΜΕΑΣ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || ||

Ανθρώπινοι πόροι || 1.271 || 1.271 || 1.271 ανά έτος || 8.897

Άλλες διοικητικές δαπάνες || 0,14 || 0,14 || 0,14 ανά έτος || 0,98

Μερικό σύνολο του ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || 1.411 || 1.411 || 1.411 ανά έτος || 9.877

εκτός του ΤΟΜΕΑ 5[40] του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || || ||

Ανθρώπινοι πόροι || || ||

Άλλες δαπάνες διοικητικού χαρακτήρα || || ||

Μερικό σύνολο εκτός ΤΟΜΕΑ 5 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου || || ||

ΣΥΝΟΛΟ || || || || || ||

3.2.3.2.  Κατ’ εκτίμηση απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν συνεπάγεται τη χρησιμοποίηση ανθρώπινων πόρων

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρήση ανθρωπίνων πόρων, όπως εξηγείται παρακάτω:

Η εκτίμηση εκφράζεται σε ακέραια ποσά (ή το πολύ με ένα δεκαδικό ψηφίο)

|| Έτος 2014 || Έτος 2015 || Ομοίως για τα έτη 2016 έως 2020

04 01 01 01 (Στην έδρα και στις Αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη) || 9 || 9 || Ομοίως

XX 01 01 02 (σε Αντιπροσωπείες) || ||

XX 01 05 01 (Έμμεση έρευνα) || ||

10 01 05 01 (άμεση έρευνα) || ||

04 01 02 01 (ΣΥ, ΠΠ, ΑΕΕ από το «συνολικό κονδύλιο») || 2 || 2

XX 01 02 02 (ΣΥ, ΠΠ, ΝΕΑ, TΥ και ΑΕΕ στις αντιπροσωπείες) || ||

XX 01 04 yy[41] || - στην έδρα[42] || ||

- σε αντιπροσωπείες || ||

XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Έμμεση έρευνα) || ||

10 01 05 02 (CA, INT, SNE - Άμεση έρευνα) || ||

Άλλη γραμμή του προϋπολογισμού (να προσδιοριστεί) || ||

ΣΥΝΟΛΟ || 11 || 11 || || 11 ||

XX είναι ο τομέας πολιτικής ή ο σχετικός τίτλος του προϋπολογισμού

Οι ανάγκες για ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από το κονδύλιο που έχει ήδη χορηγηθεί για τη διαχείριση της δράσης και/ή θα προκύψουν από αναδιάταξη εντός της ΓΔ και θα συμπληρωθούν, ανάλογα με την περίπτωση, από τυχόν πρόσθετα κονδύλια που μπορεί να παραχωρηθούν στη διαχειρίστρια ΓΔ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής των κονδυλίων του προϋπολογισμού και λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών περιορισμών.

Περιγραφή των προς εκτέλεση καθηκόντων:

Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι ||

Εξωτερικό προσωπικό ||

3.2.4. Συμβατότητα με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία είναι συμβατή με το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.

– ¨  Η πρόταση απαιτεί επαναπρογραμματισμό του σχετικού τομέα του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Να εξηγηθεί ο απαιτούμενος επαναπρογραμματισμός με τον προσδιορισμό των σχετικών γραμμών του προϋπολογισμού και των αντίστοιχων ποσών.

Ν/Α

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία απαιτεί τη χρησιμοποίηση του µέσου ευελιξίας ή την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου[43].

Να εξηγηθεί η ανάγκη με τον προσδιορισμό των σχετικών τομέων και γραμμών του προϋπολογισμού, καθώς και των αντίστοιχων ποσών.

Ν/Α

3.2.5. Συνεισφορές τρίτων

– Χ Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τρίτα µέρη

– Η πρόταση/πρωτοβουλία προβλέπει τη χρηματοδότηση που εκτιμάται παρακάτω:

Πιστώσεις σε εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

|| Έτος 2014 || Έτος 2015 || … να εγγραφούν όσα έτη απαιτούνται, ώστε να εµφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλέπε σηµείο 1.6) || Σύνολο

Να προσδιοριστεί ο οργανισµός συγχρηµατοδότησης || || || || || ||

ΣΥΝΟΛΟ συγχρηματοδοτούμενων πιστώσεων || || || || || ||

3.3. Εκτιμώμενος αντίκτυπος στα έσοδα

– X  Η πρόταση/πρωτοβουλία δεν έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις στα έσοδα.

– ¨  Η πρόταση/πρωτοβουλία έχει τον δημοσιονομικό αντίκτυπο που περιγράφεται κατωτέρω.

¨         στους ίδιους πόρους

¨         στα διάφορα έξοδα

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

Γραμμή του προϋπολογισμού εσόδων: || Διαθέσιμες πιστώσεις για το τρέχον οικονομικό έτος || ||

Έτος 2012 || Έτος 2013 || … να προστεθούν όσες στήλες απαιτούνται ώστε να εµφαίνεται η διάρκεια των επιπτώσεων (βλέπε σηµείο 1.6) ||

Άρθρο… || || || || || || ||

Για τα διάφορα έσοδα «για ειδικό προορισμό», να προσδιοριστεί(ούν) η(οι) γραμμή(ές) δαπανών του προϋπολογισμού που έχει(ουν) επηρεαστεί.

Ν/Α

Να προσδιοριστεί η μέθοδος υπολογισμού του αντίκτυπου στα έσοδα.

Ν/Α

[1]               COM(2011) 500 τελικό της 29.06.2011.

[2]               ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σ. 1.

[3]               COM(2008) 800 τελικό της 26.11.2008.

[4]               Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009, ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 26.

[5]               COM(2011) 336 τελικό της 10.6.2011.

[6]               COM(2011) 403 τελικό της 29.06.2011.

[7]               COM(2011) 500 τελικό, 29.6.2011.

[8]               COM(2010) 2020 τελικό της 03.03.2010.

[9]               http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes

[10]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes

[11]             http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en

[12]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes

[13]             http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes

[14]             SEC(2011)xxx

[15]             SEC(2011) yyy

[16]             COM(2011) 403 τελικό της 29.6.2011.

[17]             ΕΕ C της , σ. .

[18]             ΕΕ C της , σ. .

[19]             ΕΕ L 48 της 22.2.2008, σ. 82.

[20]             COM(2011) 500 τελικό της 29.6.2011.

[21]             ΕΕ L 167 της 29.6.2009, σ. 27.

[22]             COM(2011) 403 τελικό, 29.6.2011.

[23]             ΕΕ L

[24]             ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ.43

[25]             ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ.9

[26]             ΕΕ L 225 της 12.8.1998, σ. 16.

[27]             ΔΒΔ: Διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων - ΠΒΔ: Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων.

[28]             Όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 στοιχείο α) ή β) του δημοσιονομικού κανονισμού.

[29]             Οι λεπτομέρειες σχετικά με τους τρόπους διαχείρισης, καθώς και οι παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Όπως προβλέπεται στο άρθρο 185 του δημοσιονομικού κανονισμού.

[31]             ΔΠ = Διαχωριζόμενες πιστώσεις / ΜΔΠ = Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις.

[32]             ΕΖΕΣ: Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών.

[33]             Υποψήφιες και, κατά περίπτωση, δυνητικά υποψήφιες για ένταξη χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

[34]             Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[35]             Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

[36]             Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[37]             Τα αποτελέσματα είναι προϊόντα και υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν (π.χ.: αριθμός χρηματοδοτούμενων ανταλλαγών φοιτητών, χιλιόμετρα οδών που κατασκευάστηκαν κ.λπ.).

[38]             Όπως περιγράφεται στο τμήμα 1.4.2. «Ειδικός(-οι) στόχος (-οι)…»

[39]             Το έτος N είναι το έτος έναρξης εφαρμογής της πρότασης/πρωτοβουλίας.

[40]             Τεχνική ή/και διοικητική βοήθεια και δαπάνες για τη στήριξη της εφαρμογής προγραμμάτων ή/και δράσεων της ΕΕ (πρώην γραμμές «ΒΑ»), έμμεση έρευνα, άμεση έρευνα.

[41]             Κάτω από το ανώτατο όριο εξωτερικού προσωπικού βάσει επιχειρησιακών πιστώσεων (πρώην γραμμές«BA»).

[42]             Κυρίως για τα διαρθρωτικά ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ).

[43]             Βλ. σημεία 19 και 24 της διοργανικής συμφωνίας.