23.7.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 218/124


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου»

COM(2010) 745 τελικό — 2010/0365 COD

2011/C 218/25

Εισηγητής: ο κ. Seppo KALLIO

Στις 18 Ιανουαρίου 2011, και σύμφωνα με τα άρθρα 42, 43 (2) και 304 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την

Πρόταση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 165/94 και (ΕΚ) αριθ. 78/2008 του Συμβουλίου

COM(2010) 745 τελικό — 2010/0365 COD.

Το ειδικευμένο τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον» στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, ενέκρινε τη γνωμοδότησή του στις 6 Απριλίου 2011

Κατά την 471η σύνοδο ολομέλειας της 4ης και 5ης Μαΐου 2011 (συνεδρίαση της 4ης Μαΐου), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε την παρούσα γνωμοδότηση με 150 ψήφους υπέρ, 6 ψήφους κατά και 9 αποχές.

1.   Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) τονίζει ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική της ΕΕ και η χρηστή διαχείρισή της διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και για τους γεωργούς. Οι γεωργοί πολύ συχνά υφίστανται τις πολύπλοκες και επαχθείς διοικητικές διαδικασίες της ΚΓΠ. Εφόσον η πρόταση μεταρρύθμισης και απλούστευσης βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και τις δυνατότητες δράσης των αρχών, τότε η πρόταση αυτή είναι δικαιολογημένη.

1.2

Η ΕΟΚΕ εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένες από τις νέες εξουσίες ενδέχεται να σημαίνουν ότι τα κράτη μέλη επιβαρύνονται με υψηλότερες διοικητικές δαπάνες για τις δραστηριότητες των οργανισμών πληρωμών και των οργανισμών πιστοποίησης. Το πρόβλημα αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται κατά την εφαρμογή της πρότασης.

1.3

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς την έκταση των αρμοδιοτήτων έκδοσης κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων. Οι σχετικές διατάξεις θα πρέπει να διατυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και ακρίβεια από ό, τι στην πρόταση της Επιτροπής.

1.4

Η ΕΟΚΕ θεωρεί σημαντικό το γεγονός ότι ο βασικός κανονισμός πρέπει να είναι ουσιαστικός ρυθμιστής, ώστε να εκφράζει τις θεμελιώδεις αρχές της γεωργικής πολιτικής. Αρμοδιότητες μπορούν κατά τα άλλα να ανατεθούν στην Επιτροπή. Το πεδίο εφαρμογής των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της γεωργικής πολιτικής πρέπει να είναι αρκετά ευρύ, ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

1.5

Η ΕΟΚΕ θεωρεί σημαντικό να δώσει η Επιτροπή ευκαιρίες για διαβούλευση με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη, όταν εκδίδει κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις. Μια ανοιχτή και ευρεία διαβούλευση ενδέχεται να μειώσει την αβεβαιότητα και τη σύγχυση, που προέκυψε κατά την προετοιμασία της μεταρρύθμισης. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στην προετοιμασία των λεπτομερών διατάξεων.

1.6

Η ΕΟΚΕ αναμένει ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις των κανονισμών θα δώσουν νέα ώθηση στη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ, πράγμα το οποίο θα συμβάλει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Είναι λυπηρό το γεγονός ότι χωρίς τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων είναι δύσκολη η κατανόηση και η ερμηνεία των κανονισμών χρηματοδότησης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί η διαδικασία απλοποίησης.

2.   Γενικές παρατηρήσεις

2.1

Στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ότι με νομοθετική πράξη μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης.

2.2

Σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ, όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση των νομικά δεσμευτικών πράξεων της Ένωσης, οι πράξεις αυτές αναθέτουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή.

2.3

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να παράσχει με νομοθετική πράξη στην Επιτροπή την εξουσία έκδοσης κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων (ΣΛΕΕ άρθρο 290) ή εκτελεστική αρμοδιότητα σε ορισμένους τομείς (άρθρο 291 ΣΛΕΕ). Όσον αφορά την ανάθεση εξουσιών, η αρμοδιότητα της Επιτροπής σε κάθε επιμέρους θέμα προσδιορίζεται από τη βασική νομοθετική ρύθμιση. Κατά την υιοθέτηση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων η Επιτροπή συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, αλλά για τον χειρισμό των θεμάτων αυτών δεν προβλέπεται η προσφυγή στη διαδικασία της επιτροπολογίας. Η Επιτροπή, ωστόσο, ακολουθεί τη διαδικασία της επιτροπολογίας κατά την έκδοση εκτελεστικών πράξεων στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη και έχουν τη δυνατότητα να σχολιάσουν και να ψηφίσουν επίσημα για τις προτεινόμενες διατάξεις.

2.4

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η απλούστευση των διαδικασιών με την κατάργηση δύο κανονισμών του Συμβουλίου. Οι κανονιστικές διατάξεις αυτές θα μεταφερθούν στον προτεινόμενο κανονισμό. Επιπλέον, η πρόταση έχει ως στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των κρατών μελών με την απλούστευση των διαδικασιών είσπραξης.

3.   Ειδικές παρατηρήσεις

3.1

Στον τομέα της γεωργικής πολιτικής η Επιτροπή έχει, εκ παραδόσεως, ευρείες εξουσίες. Η Επιτροπή προτείνει τώρα οι κανόνες σχετικά με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις ειδικές υποχρεώσεις να θεσπιστούν ως κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. Σημειώθηκαν ήδη περιστασιακές δυσκολίες όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των συστημάτων πληρωμών, λογαριασμών παρακολούθησης των υφιστάμενων γεωργικών ενισχύσεων. Τίθεται όμως το ερώτημα αν οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις προβλέπουν καλύτερες προϋποθέσεις για τη διαχείριση της χρηματοδότησης. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις να έχουν υψηλότερο κόστος για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη διαχείριση και την παρακολούθηση των ενισχύσεων.

3.2

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει πάνω από δώδεκα σημεία για την ανάθεση εξουσιών όσον αφορά την έκδοση κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων. Οι εξουσίες αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις των οργανισμών πληρωμών και τη θέσπιση διαδικασιών, καθώς και τον ορισμό οργανισμών πιστοποίησης, τη χρηστή διαχείριση των πιστώσεων και τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις επιδοτήσεις. Η ακριβής φύση των αρμοδιοτήτων και του πεδίου εφαρμογής της εντολής που δόθηκε στην Επιτροπή εγείρει αρκετά ερωτήματα. Η προτεινόμενη ανάθεση εξουσιών φαίνεται να είναι πολύ ευρεία και πολύ γενική.

3.3

Ειδικότερα, είναι απαραίτητη μια σαφέστερη διατύπωση των υποχρεώσεων των οργανισμών πιστοποίησης, δεδομένου ότι η πρόταση δεν συνεπάγεται τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους.

3.4

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης και νέα στοιχεία σχετικά με τις αρμοδιότητες έκδοσης εκτελεστικών πράξεων. Τα στοιχεία αυτό αφορούν τη δημοσιονομική πειθαρχία, τους κανόνες σχετικά με την υποβολή εγγράφων προς την Επιτροπή και την εκκαθάριση λογαριασμών. Η σκοπιμότητα αυτών των αρμοδιοτήτων φαίνεται να ορίζεται καλύτερα από ό, τι στην περίπτωση των κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων.

Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2011.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Staffan NILSSON