25.5.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 155/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 7ης Απριλίου 2011

αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ

(CON/2011/32)

2011/C 155/01

Εισαγωγή και νομική βάση

Στις 28 Ιανουαρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με πρόταση κανονισμού σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών απαιτήσεων για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 (1) (εφεξής ο «προτεινόμενος κανονισμός»).

Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός περιέχει διατάξεις που επηρεάζουν το βασικό καθήκον του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, σύμφωνα με την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 127 παράγραφος 2 της συνθήκης. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Γενικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ επικροτεί και στηρίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καθοριστούν καταληκτικές ημερομηνίες μετάβασης για τις μεταφορές πίστωσης του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) και τις άμεσες χρεώσεις του ΕΧΠΕ με τη θέσπιση κανονισμού της Ένωσης. Η ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα έχουν επανειλημμένως υπογραμμίσει την ανάγκη καθορισμού σύντομων αλλά ρεαλιστικών καταληκτικών ημερομηνιών μετάβασης για τις μεταφορές πίστωσης του ΕΧΠΕ και τις άμεσες χρεώσεις του ΕΧΠΕ, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα οφέλη του ΕΧΠΕ. Μολονότι τα δυνητικά οφέλη από το σχέδιο ΕΧΠΕ είναι σημαντικά, η πρωτίστως αγορακεντρική προσέγγιση που ακολουθείται επί του παρόντος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί απολύτως επιτυχής. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στην αγορά, η οποία προκαλείται από τη γενικώς δυσμενή οικονομική συγκυρία, τα μειονεκτήματα για όσους ξεκινούν να χρησιμοποιούν δίκτυο επιχειρήσεων, καθώς και το διπλό κόστος που συνεπάγεται η παράλληλη λειτουργία του ΕΧΠΕ και των παλαιότερων συστημάτων πληρωμών αποτελούν λόγους για τους οποίους πολλοί παράγοντες της αγοράς, ιδίως προμηθευτές, ζητούν πλέον τον καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας μετάβασης στον ΕΧΠΕ μέσω της θέσπισης νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης. Ως εκ τούτου, η έκδοση μιας πράξης της Ένωσης με γενική εφαρμογή, δεσμευτικής ως προς όλα τα μέρη της και άμεσα ισχύουσας σε όλα τα κράτη μέλη θεωρείται ουσιώδους σημασίας για την επιτυχή μετάβαση στον ΕΧΠΕ, καθώς, διαφορετικά, το εν λόγω σχέδιο αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο αποτυχίας.

Ειδικές παρατηρήσεις

Η ΕΚΤ έχει επανειλημμένως επισημάνει την ανάγκη παροχής σαφούς καθοδήγησης αναφορικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για τις άμεσες χρεώσεις (2). Τα άρθρα 6 και 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (3) καθιέρωσαν μια προσωρινή προεπιλεγμένη διατραπεζική προμήθεια για τις διασυνοριακές άμεσες χρεώσεις, καθώς και μια προσωρινή έγκριση των εθνικών διατραπεζικών προμηθειών για τις άμεσες χρεώσεις. Και τα δύο αυτά άρθρα θα παύσουν να εφαρμόζονται την 1η Νοεμβρίου 2012· προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία νομικού κενού που να παρεμποδίζει τη μετάβαση στις άμεσες χρεώσεις του ΕΧΠΕ, είναι σημαντική η καθιέρωση μιας μακροπρόθεσμης λύσης ως προς τις διατραπεζικές προμήθειες για τις άμεσες χρεώσεις. Εν προκειμένω το άρθρο 6 του προτεινόμενου κανονισμού που αφορά στις διατραπεζικές προμήθειες για τις άμεσες χρεώσεις συμβάλλει στην επίτευξη της επιδιωκόμενης ασφάλειας δικαίου.

Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ υποδεικνύει την τροποποίηση του προτεινόμενου κανονισμού, το παράρτημα περιέχει συγκεκριμένες προτάσεις διατύπωσης συνοδευόμενες από την αντίστοιχη αιτιολογία.

Φρανκφούρτη, 7 Απριλίου 2011.

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 775 τελικό.

(2)  Βλ. την κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οποία διευκρινίζονται ορισμένες αρχές για τη θεμελίωση ενός μελλοντικού επιχειρηματικού μοντέλου άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ, Μάρτιος 2009, και την έβδομη έκθεση προόδου Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ, Από τη θεωρία στην πράξη, Οκτώβριος 2010, σ. 17. Και τα δύο κείμενα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ http://www.ecb.europa.eu

(3)  ΕΕ L 266 της 9.10.2009, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προτάσεις διατύπωσης

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροποποιήσεις που προτείνει η ΕΚΤ (1)

Τροποποίηση 1

Πρώτη πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«Η επιτυχία του ΕΧΠΕ είναι πολύ σημαντική από οικονομικής, νομισματικής καθώς και πολιτικής πλευράς.»

«Η επιτυχία του ΕΧΠΕ είναι πολύ σημαντική από οικονομικής, καθώς και πολιτικής πλευράς.»

Αιτιολογία

Ο ΕΧΠΕ είναι σημαντικός από οικονομική και πολιτική άποψη, αλλά δεν επηρεάζει τη νομισματική πολιτική· επομένως η λέξη «νομισματικής» πρέπει να διαγραφεί.

Τροποποίηση 2

Τρίτη και νέα τέταρτη πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 6 του προτεινόμενου κανονισμού

«Οι αποστολές εμβασμάτων, οι εσωτερικές πληρωμές, οι πληρωμές μεγάλων ποσών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των κανόνων, εφόσον οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πληρωμών δεν είναι συγκρίσιμες με τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις.»

«Οι αποστολές εμβασμάτων, οι εσωτερικές πληρωμές, οι πληρωμές μεγάλων ποσών μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτών των κανόνων, εφόσον οι συγκεκριμένες υπηρεσίες πληρωμών δεν είναι συγκρίσιμες με τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις, όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να εμπίπτουν ούτε οι πληρωμές που διεκπεραιώνονται και εκκαθαρίζονται μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών.»

Αιτιολογία

Η ΕΚΤ προτείνει την προσθήκη της φράσης «όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό», προκειμένου να διαμηνυθεί με σαφήνεια ότι οι αποστολές εμβασμάτων, οι εσωτερικές πληρωμές κ.λπ. δεν αποτελούν μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις κατά την έννοια του προτεινόμενου κανονισμού. Όσον αφορά την αιτιολογία της νέας τέταρτης πρότασης που προτείνει η ΕΚΤ βλ. την τροποποίηση 5.

Τροποποίηση 3

Δεύτερη πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 9 του προτεινόμενου κανονισμού

«Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά για τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών σε ευρώ, είναι σημαντικό να μην παρεμποδίζεται η διεκπεραίωση των μεταφορών πίστωσης και των άμεσων χρεώσεων από τεχνικά εμπόδια και να διεξάγεται βάσει καθεστώτος του οποίου οι βασικοί κανόνες θα τηρούνται από την πλειονότητα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των περισσότερων κρατών μελών και να είναι οι ίδιοι τόσο για τις διασυνοριακές, όσο και για τις αμιγώς εθνικές πράξεις μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης.»

«Προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά για τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών σε ευρώ, είναι σημαντικό να μην παρεμποδίζεται η διεκπεραίωση των μεταφορών πίστωσης και των άμεσων χρεώσεων από τεχνικά εμπόδια, να διεξάγεται βάσει καθεστώτος του οποίου οι βασικοί κανόνες θα τηρούνται από την πλειονότητα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των περισσότερων κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ και είναι οι ίδιοι τόσο για τις διασυνοριακές, όσο και για τις αμιγώς εθνικές πράξεις μεταφοράς πίστωσης ή άμεσης χρέωσης.»

Αιτιολογία

Η διαλειτουργικότητα έχει ουσιώδη σημασία στη διασφάλιση της αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των πληρωμών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι διπλές απαιτήσεις, δηλ. η εφαρμογή των κανόνων τόσο σε εθνική όσο και σε διασυνοριακή βάση, αφενός, και η απαιτούμενη συμμετοχή της πλειονότητας, αφετέρου, κατά την αιτιολογική σκέψη 9 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού, αποτελούν σημαντικά μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι τα καθεστώτα πληρωμών θα καταστούν πανευρωπαϊκά. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών πληρωμών, η συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ με τις ως άνω απαιτήσεις μπορεί να μη θεωρείται τόσο σημαντική, λόγω του χαμηλού αριθμού των συναλλαγών σε ευρώ σε κάποια από τα εν λόγω κράτη μέλη. Προτείνεται επομένως ο περιορισμός της εφαρμογής του όρου του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο β) (βλ. τροποποίηση 14) και, συνακόλουθα, της αιτιολογικής σκέψης 9, στην πλειονότητα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε περισσότερα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Με τον εν λόγω περιορισμό αφενός αποφεύγονται ανυπέρβλητα εμπόδια στις καινοτόμες υπηρεσίες μεταφορών πίστωσης και άμεσων χρεώσεων και, αφετέρου, διασφαλίζεται ο πανευρωπαϊκός χαρακτήρας.

Τροποποίηση 4

Πρώτη πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 16 του προτεινόμενου κανονισμού

«Σε μερικά κράτη μέλη υπάρχουν ορισμένα κληροδοτημένα μέσα πληρωμών που αποτελούν μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις, αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένες λειτουργικές δυνατότητες, οι οποίες συχνά οφείλονται σε ιστορικούς ή νομικούς λόγους.»

«Σε μερικά κράτη μέλη υπάρχουν ορισμένα κληροδοτημένα μέσα πληρωμών που ταξινομούνται ως μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις, αλλά έχουν πολύ συγκεκριμένες λειτουργικές δυνατότητες, οι οποίες συχνά οφείλονται σε ιστορικούς ή νομικούς λόγους.»

Αιτιολογία

Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να διασαφηνιστεί ότι ορισμένα παλαιότερα μέσα πληρωμών ταξινομούνται ως μεταφορές πίστωσης ή άμεσες χρεώσεις ανεξαρτήτως των πολύ συγκεκριμένων λειτουργικών τους δυνατοτήτων.

Τροποποίηση 5

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

[…]

β)

σε πράξεις πληρωμής που διεκπεραιώνονται και εκκαθαρίζονται μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών, όταν τόσο ο εκκινητής της πληρωμής, όσο και ο τελικός αποδέκτης της είναι πάροχος υπηρεσιών πληρωμών»

«2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

[…]

β)

σε πράξεις πληρωμής που διεκπεραιώνονται και εκκαθαρίζονται μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών, »

Αιτιολογία

Οι πληρωμές που γίνονται μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών ποτέ δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του ΕΧΠΕ και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού. Από την άποψη αυτή, ο προτεινόμενος κανονισμός πρέπει να εστιάσει σαφώς στις ομαδικές πληρωμές λιανικής, καθόσον τα συστήματα πληρωμών μεγάλων ποσών απαιτούν μια ξεχωριστή και περισσότερο σύνθετη πράξη της Ένωσης λόγω των πολύ διαφορετικών επιπέδων υπηρεσιών. Λαμβανομένων υπόψη του πολυσύνθετου των συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών, των τεχνικών προκλήσεων που θα αντιμετώπιζε ο τραπεζικός κλάδος για μια τέτοια μετάβαση, καθώς και του ότι οι πληρωμές λιανικής που διακανονίζονται μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1 % του συνολικού αριθμού των πληρωμών λιανικής στη ζώνη του ευρώ, η ΕΚΤ δεν θεωρεί ότι είναι αναγκαία μια τέτοια πράξη της Ένωσης.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους ως χειριστών των συστημάτων που αποτελούν συνιστώσες του Διευρωπαϊκού Αυτοματοποιημένου Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2), σύμφωνα με την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 3.1 και το άρθρο 22 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) επί του παρόντος θεωρούν ότι η εισαγωγή προτύπων ISO20022 XML στο TARGET2 αποτελεί ζήτημα στρατηγικής σημασίας.

Τροποποίηση 6

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

[…]

γ)

σε πράξεις πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, εάν δεν συνεπάγονται μεταφορά πίστωσης ή άμεση χρέωση προς ή από λογαριασμό πληρωμών που αναγνωρίζεται με βασικό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (BBAN) ή με διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN)»

«2.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

[…]

γ)

σε πράξεις με κάρτα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, »

Αιτιολογία

Η ΕΚΤ συμφωνεί ότι οι πληρωμές και οι αναλήψεις μετρητών με κάρτα πρέπει να εξαιρεθούν από τον προτεινόμενο κανονισμό· ωστόσο, οι πληρωμές με κάρτα, με εξαίρεση τις αναλήψεις μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, πάντα καταλήγουν σε μεταφορά πίστωσης ή σε άμεση χρέωση προς ή από έναν λογαριασμό πληρωμών που αναγνωρίζεται από τον ΒΒΑΝ ή τον ΙΒΑΝ του. Επιπλέον, οι πληρωμές με κάρτα δεν καλύπτονται από την εκτίμηση του αντίκτυπου που καταρτίστηκε από την Επιτροπή και συνοδεύει τον προτεινόμενο κανονισμό και, κατά συνέπεια, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού. Συνακόλουθα, η ΕΚΤ προτείνει τη διαγραφή της αναφοράς στη χρήση των BBAN και IBAN, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ερμηνεία κατά την οποία οι πληρωμές με κάρτα θα συμπεριλαμβάνονταν de facto στον παρόντα κανονισμό, ρύθμιση που έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό της υπό εξέταση διάταξης.

Τροποποίηση 7

Άρθρο 1 παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού (νέο)

Δεν υπάρχει κείμενο.

«4.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες όταν ενεργούν υπό την αρμοδιότητά τους ως νομισματικές αρχές ή άλλες δημόσιες αρχές.»

Αιτιολογία

Οι δραστηριότητες τις οποίες ασκείτα η ΕΚΤ ή ορισμένη εθνική κεντρική τράπεζα σύμφωνα με την τέταρτη περίπτωση του άρθρου 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης και το άρθρο 3 του καταστατικού του ΕΣΚΤ πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού ενόψει της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών (βλ. άρθρο 130 της Συνθήκης). Υπό την έννοια αυτή, η ΕΚΤ προτείνει να εισαχθεί στον προτεινόμενο κανονισμό η ίδια εξαίρεση που περιέχεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ, και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ (2) .

Τροποποίηση 8

Άρθρο 2 του προτεινόμενου κανονισμού (νέος ορισμός)

Δεν υπάρχει κείμενο.

« “κάρτα πληρωμών”:

συσκευή που επιτρέπει στον πληρωτή i) να διενεργεί πράξεις πληρωμής είτε σε συσκευή που δέχεται κάρτες είτε εξ αποστάσεως, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων που διενεργούνται μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσω του διαδικτύου· ή ii) να έχει πρόσβαση σε μετρητά σε μια αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή»

Αιτιολογία

Η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται ότι ο σκοπός του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του προτεινόμενου κανονισμού είναι να εξαιρέσει τις παραδοσιακές συναλλαγές με κάρτα από το πεδίο εφαρμογής του και ταυτόχρονα να συμπεριλάβει συναλλαγές στις οποίες μια κάρτα πληρωμών χρησιμοποιείται πρωτίστως για την αναγνώριση του πληρωτή όταν αυτός προβαίνει σε μια συναλλαγή άμεσης χρέωσης ή μεταφοράς πίστωσης. Καθώς η πλειονότητα των πληρωμών με κάρτα διακανονίζονται τελικά είτε μέσω πράξεων μεταφοράς πίστωσης είτε μέσω πράξεων άμεσης χρέωσης, η τρέχουσα διατύπωση θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι συμπεριλαμβάνει καιεπίσης τις πληρωμές μέσω κάρτας γενικά. Προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια δικαίου, η ΕΚΤ προτείνει την εισαγωγή ενός ορισμού της κάρτας πληρωμών και την αναδιατύπωση του άρθρου 7 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού, ώστε να εξαιρούνται οι συναλλαγές άμεσης χρέωσης με κάρτα σε σημείο πώλησης (βλ. τροποποίηση 17). Επιπλέον, το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του προτεινόμενου κανονισμού εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του τις πράξεις πληρωμής μέσω κάρτας πληρωμών, χωρίς να ορίζει την τελευταία.

Τροποποίηση 9

Άρθρο 2 του προτεινόμενου κανονισμού (νέος ορισμός)

Δεν υπάρχει κείμενο.

« “συστήματα πληρωμών μεγάλων ποσών”:

συστήματα πληρωμών με κύριο σκοπό την επεξεργασία, την εκκαθάριση και/ή τον διακανονισμό μεμονωμένων πράξεων πληρωμής υψηλής προτεραιότητας και πρωτίστως μεγάλων ποσών»

Αιτιολογία

Το προτεινόμενο νέο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) του προτεινόμενου κανονισμού (βλ. τροποποίηση 5) περιλαμβάνει τον όρο «συστήματα πληρωμών μεγάλων ποσών», ο οποίος πρέπει να οριστεί.

Τροποποίηση 10

Άρθρο 2 του προτεινόμενου κανονισμού (νέος ορισμός)

Δεν υπάρχει κείμενο.

« “συστήματα πληρωμών μικρής αξίας”:

συστήματα πληρωμών με κύριο σκοπό την επεξεργασία, την εκκαθάριση και/ή τον διακανονισμό πράξεων πληρωμής που ομαδοποιούνται ενόψει της διαβίβασής τους και είναι πρωτίστως μικρών ποσών και χαμηλής προτεραιότητας.»

Αιτιολογία

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού εισάγει την έννοια της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων πληρωμών, η οποία εφαρμόζεται μόνο στα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας (βλ. τροποποίηση 15). Ως εκ τούτου, ο όρος «συστήματα πληρωμών μικρής αξίας» πρέπει να οριστεί.

Τροποποίηση 11

Άρθρο 2 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1)   “μεταφορά πίστωσης”: η υπηρεσία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου, όταν η πράξη πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του πληρωτή βάσει της συναίνεσης που παραχωρεί στον οικείο πάροχο υπηρεσίας πληρωμών»

«1)   “μεταφορά πίστωσης”: η υπηρεσία πληρωμών για την πίστωση λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου, όταν η πράξη πληρωμής ή μια σειρά πράξεων πληρωμής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του πληρωτή που βασίζεται σε εντολή που δίνει στον οικείο πάροχο υπηρεσίας πληρωμών»

Αιτιολογία

Εφόσον μια μεταφορά πίστωσης απαιτεί συγκεκριμένη ενέργεια που υπερβαίνει την απλή συναίνεση από την πλευρά του πιστωτή, ο ορισμός της πρέπει να γίνει περισσότερο συγκεκριμένος.

Τροποποίηση 12

Άρθρο 2 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2)   “άμεση χρέωση”: η υπηρεσία πληρωμής για τη χρέωση λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου βάσει της συναίνεσης του πληρωτή»

«2)   “άμεση χρέωση”: η υπηρεσία πληρωμής για τη χρέωση λογαριασμού πληρωμών του πληρωτή, όταν η πράξη πληρωμής πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου βάσει της συναίνεσης του πληρωτή που δίνεται στον δικαιούχο, ή στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών είτε του πληρωτή είτε του δικαιούχου»

Αιτιολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με άλλες πράξεις παράγωγου δικαίου της Ένωσης και για λόγους ασφάλειας δικαίου, προτείνεται η ευθυγράμμιση του ορισμού της «άμεσης χρέωσης» που περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο κανονισμό με τον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 2 παράγραφος 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 και του άρθρου 4 παράγραφος 28 της οδηγίας 2007/64/ΕΚ.

Τροποποίηση 13

Άρθρο 2 παράγραφος 7 του προτεινόμενου κανονισμού

«7)   “καθεστώς πληρωμών”: ένα σύνολο κανόνων, πρακτικών και προτύπων για τη διενέργεια πληρωμών μεταξύ των συμμετεχόντων στο καθεστώς, το οποίο είναι διαχωρισμένο από κάθε υποδομή ή σύστημα πληρωμών που υποστηρίζει τη λειτουργία του μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό τους»

«7)   “καθεστώς πληρωμών”: ένα κοινό σύνολο κανόνων, πρακτικών και προτύπων που συμφωνείται μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής»

Αιτιολογία

Για τη διασφάλιση της συνοχής με άλλες σχετικές πράξεις παράγωγου δικαίου της Ένωσης και για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο ορισμός του «καθεστώτος πληρωμών» που περιλαμβάνεται στον προτεινόμενο κανονισμό θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον ορισμό του «συστήματος άμεσης χρέωσης» που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά στοιχεία του συστήματος που περιλαμβάνονται στους δύο ορισμούς.

Τροποποίηση 14

Άρθρο 4 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών εκτελούν μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις στο πλαίσιο καθεστώτος πληρωμών που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι κανόνες του είναι οι ίδιοι για εθνικές και διασυνοριακές πράξεις μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό τους·

β)

οι συμμετέχοντες στο σύστημα αντιστοιχούν στην πλειονότητα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των περισσότερων κρατών μελών.»

«1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών εκτελούν μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις στο πλαίσιο καθεστώτος πληρωμών που πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

οι κανόνες του είναι οι ίδιοι για εθνικές και διασυνοριακές πράξεις μεταφοράς πίστωσης και άμεσης χρέωσης μεταξύ των κρατών μελών και στο εσωτερικό τους·

β)

οι συμμετέχοντες στο σύστημα αντιστοιχούν στην πλειονότητα των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών των περισσότερων κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ

Αιτιολογία

Βλ. αιτιολογία στην τροποποίηση 3.

Τροποποίηση 15

Άρθρο 4 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Τα συστήματα πληρωμών και, κατά περίπτωση, τα καθεστώτα πληρωμών είναι διαλειτουργικά σε τεχνικό επίπεδο μέσω της χρήσης προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης.»

«2.   Τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας είναι διαλειτουργικά σε τεχνικό επίπεδο μέσω της χρήσης προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης.»

Αιτιολογία

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού απαιτεί την διαλειτουργικότητα σε τεχνικό επίπεδο των συστημάτων πληρωμών και των καθεστώτων πληρωμών (κατά περίπτωση), χωρίς να ορίζει με ακρίβεια την έννοια της εν λόγω διαλειτουργικότητας σε τεχνικό επίπεδο. Σε ιδανικές συνθήκες θα ήταν δικαιολογημένη μια πιο ακριβής διατύπωση που θα αντιμετώπιζε τις συνέπειες του όρου. Σε έλλειψη αυτής, η ΕΚΤ προτείνει τη διαγραφή της αναφοράς στα καθεστώτα πληρωμών, καθώς η διαλειτουργικότητα σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ των εν λόγω καθεστώτων δεν θεωρείται εφικτή στην πράξη. Μάλιστα, τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας και τα συστήματα πληρωμών μεγάλων ποσών διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από άποψη επεξεργασίας, εκκαθάρισης και διακανονισμού, παρά το γεγονός ότι και τα δύο είδη συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία πράξεων πληρωμών λιανικής. Γενικά, τα συστήματα πληρωμών μικρής αξίας κάνουν χρήση των συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών για το διακανονισμό των υπολοίπων τους. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι διαλειτουργικότητα μπορεί να αναμένεται μόνο μεταξύ συστημάτων πληρωμών του ίδιου είδους. Το να απαιτείται διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληρωμών μικρής αξίας και των συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών όχι μόνο θα έθετε ζήτημα αναλογικότητας, καθώς οι πληρωμές λιανικής που υφίσταται επεξεργασία μέσω συστημάτων πληρωμών μεγάλων ποσών όπως το TARGET2 και το EURO1αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 1 % του συνολικού αριθμού των πληρωμών λιανικής στη ζώνη του ευρώ, αλλά θα μπορούσε να έχει και ανεπιθύμητες παρενέργειες από πλευράς κινδύνου και σταθερότητας.

Τροποποίηση 16

Άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Το αργότερο την [προστίθεται ακριβής ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι μεταφορές πίστωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις των σημείων 1 και 2 του παραρτήματος.

2.   Το αργότερο την [προστίθεται ακριβής ημερομηνία 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], οι άμεσες χρεώσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις τεχνικές απαιτήσεις των σημείων 1 και 3 του παραρτήματος.»

«1.   Το αργότερο την 31η Ιανουαρίου 2013, οι μεταφορές πίστωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις των σημείων 1 και 2 του παραρτήματος.

2.   Το αργότερο την 31η Ιανουαρίου 2014, οι άμεσες χρεώσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και τις τεχνικές απαιτήσεις των σημείων 1 και 3 του παραρτήματος.»

Αιτιολογία

Η ΕΚΤ συμφωνεί ότι οι απαιτήσεις για τις μεταφορές πίστωσης και τις άμεσες χρεώσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ σε μικρό χρονικό διάστημα, λαμβανομένου κυρίως υπόψη ότι το σύστημα μεταφορών πίστωσης του ΕΧΠΕ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 και το σύστημα άμεσων χρεώσεων του ΕΧΠΕ τον Νοέμβριο του 2009. Δεδομένης της ανάγκης του κλάδου των πληρωμών για επαρκώς μεγάλα χρονικά διαστήματα, η ΕΚΤ προτείνει τη θέση ακριβών ημερομηνιών, οι οποίες θα μπορούσαν κατά προτίμηση να τοποθετηθούν στο τέλος του Ιανουαρίου του 2013 για τις μεταφορές πιστώσεων και στο τέλος του Ιανουαρίου του 2014 για τις άμεσες χρεώσεις.

Τροποποίηση 17

Άρθρο 7 παράγραφος 2 του προτεινόμενου κανονισμού

«2.   Έως την [προστίθεται ακριβής ημερομηνία 60 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να εξαιρούν από το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 τις πληρωμές που εκκινούν μέσω κάρτας πληρωμών στο σημείο πώλησης και συνεπάγονται άμεση χρέωση προς ή από λογαριασμό πληρωμών που αναγνωρίζεται με κωδικό ΒΒΑΝ ή ΙΒΑΝ.»

«2.   Έως την [προστίθεται ακριβής ημερομηνία 60 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να εξαιρούν από το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεων που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3 τις πληρωμές που εκκινούν μέσω κάρτας πληρωμών στο σημείο πώλησης και συνεπάγονται μια πράξη άμεσης χρέωσης

Αιτιολογία

Βλ. αιτιολογίες στην τροποποίηση 8 και την τροποποίηση 20.

Τροποποίηση 18

Άρθρο 12 παράγραφος 1 του προτεινόμενου κανονισμού

«1.   Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθενται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εφαρμόζεται το άρθρο 15.»

«1.   Οι αρμοδιότητες για την έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 ανατίθενται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή ετοιμάζει σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σε στενή συνεργασία με το Ευρωσύστημα και, όπου ενδείκνυται, με τα λοιπά μέλη του ΕΣΚΤ και σε διαβούλευση με τους παρόχους υπηρεσιών και τους εκπροσώπους των χρηστών. Όταν το επιβάλλουν επιτακτικοί λόγοι, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εφαρμόζεται το άρθρο 15.»

Αιτιολογία

Προκειμένου να αποφευχθούν τα προσκόμματα στην ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μέσων πληρωμών, είναι ύψιστης σημασίας οι τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις να μπορούν να τροποποιηθούν κατά τρόπο ομαλό και αποδοτικό. Κατά την ενάσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση καθηκόντων της, η Επιτροπή θα πρέπει να ενεργεί σε στενή συνεργασία με το Ευρωσύστημα και, όπου ενδείκνυται, με τα λοιπά μέλη του ΕΣΚΤ, βασιζόμενη επίσης σε διαβούλευση του κλάδου των πληρωμών και των λοιπών ενδιάμεσων φορέων, ώστε να διασφαλίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι τροποποιήσεις προγραμματίζονται με συνυπολογισμό των οικονομικών κύκλων του κλάδου των πληρωμών.

Τροποποίηση 19

Σημείο 1 δ) του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού

«δ)

Το πεδίο δεδομένων της αποστολής επιτρέπει 140 χαρακτήρες. Τα καθεστώτα πληρωμών μπορούν να επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό χαρακτήρων, εκτός εάν η συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποστολή των πληροφοριών υφίσταται τεχνικούς περιορισμούς ως προς τον αριθμό των χαρακτήρων· στην περίπτωση αυτή ισχύει το τεχνικό όριο της συσκευής.»

«δ)

Το πεδίο δεδομένων της αποστολής επιτρέπει τουλάχιστον 140 χαρακτήρες. Τα καθεστώτα πληρωμών μπορούν να επιτρέπουν μεγαλύτερο αριθμό χαρακτήρων, εκτός εάν η συσκευή που χρησιμοποιείται για την αποστολή των πληροφοριών υφίσταται τεχνικούς περιορισμούς ως προς τον αριθμό των χαρακτήρων· στην περίπτωση αυτή ισχύει το τεχνικό όριο της συσκευής.»

Αιτιολογία

Τα καθεστώτα πληρωμών δεν θα πρέπει να περιορίζονται στον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να παρέχονται, και για τον λόγο αυτόν προτείνεται η θέση 140 χαρακτήρων ως ελάχιστο όριο.

Τροποποίηση 20

Σημείο 3 στ) του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού

«στ)

Η συναίνεση παρέχεται τόσο στον δικαιούχο όσο και στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή (άμεσα ή έμμεσα μέσω του δικαιούχου) και οι εντολές, μαζί με τις μετέπειτα τροποποιήσεις ή/και την ακύρωση, φυλάσσονται από τον δικαιούχο ή από τρίτο μέρος για λογαριασμό του δικαιούχου.»

«στ)

Η συναίνεση παρέχεται τόσο στον δικαιούχο όσο και άμεσα ή έμμεσα μέσω του δικαιούχου στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και οι εντολές, μαζί με τις μετέπειτα τροποποιήσεις ή/και την ακύρωση, φυλάσσονται από τον δικαιούχο ή από τρίτο μέρος για λογαριασμό του δικαιούχου.»

Αιτιολογία

Η διατύπωση του σημείου 3 στ) του παραρτήματος του προτεινόμενου κανονισμού θα μπορούσε να ερμηνευθεί εσφαλμένα πως εννοεί ότι οι υπάρχουσες εντολές που δεν απευθύνονται ρητά τόσο στον δικαιούχο όσο και στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή είναι άκυρες και πρέπει να υπογραφούν εκ νέου. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί μια πολύ επαχθής διαδικασία, λαμβανομένου υπόψη του τεράστιου αριθμού των υπαρχουσών εντολών άμεσων χρεώσεων. Θα πρέπει επομένως να καταστεί σαφές για την αποφυγή κάθε πιθανής αμφιβολίας, ότι η συναίνεση προς τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή μπορεί να δοθεί εμμέσως μέσω του δικαιούχου.


(1)  Οι έντονοι χαρακτήρες στο κυρίως κείμενο αφορούν τα σημεία των οποίων την προσθήκη προτείνει η ΕΚΤ. Η χρήση διαγράμμισης στο κυρίως κείμενο αφορά τα σημεία των οποίων τη διαγραφή προτείνει η ΕΚΤ.

(2)  ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1.