52010PC0154

Πρόταση Απόφαση του Συμβουλίου της […] σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής όσον αφορά την σύναψη του μνημονίου συμφωνίας για την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό /* COM/2010/0154 τελικό - NLE 2010/0084 */


[pic] | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |

Βρυξέλλες, 19.4.2010

COM(2010)154 τελικό

2010/0084 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της […]

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής όσον αφορά την σύναψη του μνημονίου συμφωνίας για την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μετά από καταγγελία της ANAPA (Ισπανική Εθνική Ένωση Πλοιοκτητών Παραγαδιάρικων Βαθέων Υδάτων), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε έρευνα βάσει του κανονισμού αριθ. 3286/94 του Συμβουλίου (κανονισμός για τους εμπορικούς φραγμούς) (η ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας δημοσιεύτηκε στις 10 Ιουλίου 1998). Στις 23 Μαρτίου 1999, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση ερευνών, βάσει της οποίας η πρακτική της Χιλής να απαγορεύει την πρόσβαση στους λιμένες της Χιλής σε σκάφη που αλιεύουν ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό δεν συνάδουν με το άρθρο V της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (GATT).

Βάσει της απόφασης 2000/296/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Απριλίου 2000, σχετικά με την απαγόρευση από μέρους της Χιλής της εκφόρτωσης αλιευμάτων ξιφία στους λιμένες της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επίλυσης των διαφορών του ΠΟΕ κατά της Χιλής.

Εις απάντηση της εν λόγω υπόθεσης ενώπιον του ΠΟΕ, η Χιλή ζήτησε την υποβολή ορισμένων ζητημάτων σε διαδικασία αναγκαστικής διευθέτησης των διαφορών βάσει της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Στη συνέχεια, η Χιλή και η Κοινότητα υπέβαλαν στις 19 Δεκεμβρίου 2000 διαφορά σχετικά με την διατήρηση και την αειφόρο εκμετάλλευση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό σε ειδικό τμήμα του Διεθνούς Δικαστηρίου του Δικαίου της Θάλασσας (ITLOS).

Στις 25 Ιανουαρίου 2001, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Χιλή κατέληξαν σε προσωρινή διευθέτηση βάσει της οποίας τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν σε παράλληλη αναστολή των διαδικασιών ενώπιον του ΠΟΕ και του ITLOS.

Τον Απρίλιο του 2008 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση με την οποία εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθεί νέο πλαίσιο αλιευτικής συνεργασίας με τη Χιλή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Στις 30 Οκτωβρίου 2008 η Επιτροπή υπέβαλλε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την εσωτερική και την εξωτερική αλιευτική πολιτική το κείμενο του μνημονίου συμφωνίας στο οποίο κατέληξαν οι διαπραγματευτές σχετικά με την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Το νέο μνημόνιο συμφωνίας θα εξασφαλίσει την πρόσβαση σε καθορισμένους λιμένες της Χιλής για εργασίες μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και για σκοπούς εφοδιαστικής σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία κρατών μελών και τα οποία αναπτύσσουν δραστηριότητα στα ύδατα του Νοτιοανατολικού Ειρηνικού Ωκεανού. Με το νέο μνημόνιο συμφωνίας δεν αμφισβητούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των υφιστάμενων και ήδη συσταθέντων περιφερειακών οργανώσεων διαχείρισης της αλιείας (Παναμερικανική Επιτροπή Τροπικού Τόνου – IATTC), ούτε εκείνων που βρίσκονται στο στάδιο της σύστασης (Περιφερειακή Οργάνωση Διαχείρισης της Αλιείας Νοτίου Ειρηνικού – SPRFMO).

Στις 3 Δεκεμβρίου 2009 η Επιτροπή παρουσίασε στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για την εσωτερική και την εξωτερική αλιευτική πολιτική το αποτέλεσμα των διμερών συνομιλιών τεχνικού χαρακτήρα με την Χιλή, που διεξήχθησαν στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2009 στην Νέα Υόρκη. Τα συμβαλλόμενα μέρη μονογράφησαν τεχνικό παράρτημα Ι του μνημονίου συμφωνίας το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται από τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν ξιφία όταν ζητούν πρόσβαση στους καθορισμένους λιμένες της Χιλής. Οι διαδικασίες αυτές ακολουθούν τα σύγχρονα μέτρα του FAO για τα κράτη λιμένα.

Εντωμεταξύ, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη είχαν ήδη αποσύρει από κοινού την υπόθεση ενώπιον του ITLOS. Στις 16 Δεκεμβρίου το ειδικό τμήμα του ITLOS συνέταξε την σχετική πράξη για την παύση της δίκης βάσει του κοινού αιτήματος της Χιλής και της ΕΕ.

Βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη προετοιμασίες για κοινή απόσυρση της υπόθεσης ενώπιον του ΠΟΕ (WT/DS/193 – Μέτρα που επηρεάζουν την διαμετακόμιση και την εισαγωγή ξιφία). Ωστόσο, η Επιτροπή δεν πρόκειται στο στάδιο αυτό να προτείνει να τεθεί η υπόθεση του κανονισμού για τους εμπορικούς φραγμούς στο αρχείο. Η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο μόνον μετά την επίσημη σύναψη της συμφωνίας από τις αντίστοιχες αρχές της ΕΕ και της Χιλής και εφόσον οι διατάξεις σχετικά με την πρόσβαση στους λιμένες της Χιλής των σκαφών της ΕΕ που αλιεύουν ξιφία στην ανοικτή θάλασσα του Νοτιοανατολικού Ειρηνικού θα έχουν εφαρμοστεί κατά ικανοποιητικό τρόπο επί εύλογο χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή πρέπει να καλέσει τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κινήσουν τη σχετική διαδικασία σύναψης της συμφωνίας. Εντωμεταξύ, για να εξασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στους καθορισμένους λιμένες της Χιλής για τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν ξιφία δεν θα καθυστερήσει περαιτέρω, απαιτείται η προσωρινή εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας, για το οποίο προτάθηκε ταυτόχρονη αλλά ξεχωριστή απόφαση του Συμβουλίου.

2010/0084 (NLE)

Πρόταση

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της […]

σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής όσον αφορά την σύναψη του μνημονίου συμφωνίας για την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 43, σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 6 στοιχείο α),

την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

τη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου[1],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σύναψη συμφωνιών-πλαισίων αλιευτικής συνεργασίας με τρίτα συμβαλλόμενα μέρη για να εξασφαλιστεί η διατήρηση και βιώσιμη διαχείριση ειδών κοινού ενδιαφέροντος και η πρόσβαση σκαφών της ΕΕ σε λιμένες τρίτων χωρών για εργασίες μεταφόρτωσης και εκφόρτωσης και για σκοπούς εφοδιαστικής.

2. Στις 4 Απριλίου 2008 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με την Δημοκρατία της Χιλής σχετικά με την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς με την μονογραφή μνημονίου συμφωνίας σχετικά με την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό και λεπτομερούς παραρτήματος Ι.

3. Δυνάμει της απόφασης 2010/XXX της […] του Συμβουλίου[2], το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, εφαρμόστηκε προσωρινά, βάσει ανταλλαγής επιστολών με την Χιλή, εν αναμονή της σύναψής του σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

4. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συναφθεί πλέον συμφωνία υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών με την Χιλή,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών όσον αφορά την σύναψη του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής σχετικά με την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Το κείμενο της συμφωνίας υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Χιλής επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να υπογράψει, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 1 και να ορίσει τα πρόσωπα που είναι αρμόδια να υπογράψουν.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της έκδοσής της.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, […]

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής όσον αφορά την σύναψη του μνημονίου συμφωνίας για την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό

Α. Επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αξιότιμη/ε κυρία/κύριε,

Έχω την τιμή να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής, οι οποίες κατέληξαν στο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό (εφεξής «μνημόνιο»), καθώς και στις διμερείς συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα που διεξήχθησαν στην Νέα Υόρκη στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Χιλή κατέληξαν στην ακόλουθη συμφωνία:

i) αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν το υπόψη μνημόνιο συμφωνίας στο οποίο κατέληξαν στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 συμπεριλαμβανομένου του λεπτομερούς παραρτήματος Ι το οποίο συμφωνήθηκε στις 5-6 Οκτωβρίου 2009 στη Νέα Υόρκη.

ii) τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών:

α) το μνημόνιο που συμφωνήθηκε στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 στις Βρυξέλλες όπως τροποποιήθηκε με:

β) το λεπτομερές παράρτημα Ι του μνημονίου που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης τεχνικού χαρακτήρα στις 5-6 Οκτωβρίου 2009 στη Νέα Υόρκη,

γ) το προφορικό σημείωμα της Χιλής της 23ης Νοεμβρίου 2009 με το οποίο καθορίζονται οι λιμένες Arica, Antofagasta και Punta Arenas της Χιλής για πρόσβαση από τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν ξιφία στην ανοικτή θάλασσα στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σε σχέση με το σημείο (xi) του παραρτήματος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο β) ανωτέρω.

Θα σας παρακαλούσα να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύναψη του μνημονίου.

Η παρούσα συμφωνία θα ισχύει από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της απάντησής σας.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Β. Επιστολή της Δημοκρατίας της Χιλής

Αξιότιμη/ε κυρία/κύριε,

Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι έλαβα σημερινή επιστολή σας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχω την τιμή να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στις Βρυξέλλες στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2008, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Χιλής, οι οποίες κατέληξαν στο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την διατήρηση των αποθεμάτων ξιφία στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό (εφεξής «μνημόνιο»), καθώς και στις διμερείς συζητήσεις τεχνικού χαρακτήρα που διεξήχθησαν στην Νέα Υόρκη στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2009.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Χιλή κατέληξαν στην ακόλουθη συμφωνία:

i) αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εγκρίνουν το υπόψη μνημόνιο συμφωνίας στο οποίο κατέληξαν στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 συμπεριλαμβανομένου του λεπτομερούς παραρτήματος Ι το οποίο συμφωνήθηκε στις 5-6 Οκτωβρίου 2009 στη Νέα Υόρκη.

ii) τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών:

α) το κείμενο του μνημονίου που συμφωνήθηκε στις 15-16 Οκτωβρίου 2008 στις Βρυξέλλες όπως τροποποιήθηκε με:

β) το λεπτομερές παράρτημα Ι του μνημονίου που συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησης τεχνικού χαρακτήρα στις 5-6 Οκτωβρίου 2009 στη Νέα Υόρκη,

γ) το προφορικό σημείωμα της Χιλής της 23ης Νοεμβρίου 2009 με το οποίο καθορίζονται οι λιμένες Arica, Antofagasta και Punta Arenas της Χιλής για πρόσβαση από τα σκάφη της ΕΕ που αλιεύουν ξιφία στην ανοικτή θάλασσα στον Νοτιοανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, σε σχέση με το σημείο (xi) του παραρτήματος το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο β) ανωτέρω.

Θα σας παρακαλούσα να μου γνωρίσετε τη λήψη της παρούσας επιστολής και να επιβεβαιώσετε ότι η παρούσα επιστολή και η απάντησή σας αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύναψη του μνημονίου.

Η παρούσα συμφωνία θα ισχύει από την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία της απάντησής σας.»

Έχω την τιμή να επιβεβαιώσω ότι η επιστολή σας και η παρούσα απάντηση συνιστούν συμφωνία μεταξύ της Χιλής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Για τη Δημοκρατία της Χιλής

[1] ΕΕ C της …, σ. .

[2] ΕΕ L της …, σ. .