22.12.2010   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CE 349/43


Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010
Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ

P7_TA(2010)0057

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την υλοποίηση του ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (ΕΧΠΕ)

2010/C 349 E/09

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 4ης Μαΐου 2006 για τον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ,

έχοντας υπόψη το έκτακτο έγγραφο αριθ. 71 του Αυγούστου 2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον οικονομικό αντίκτυπο του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ,

έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 για υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (1) (οδηγία σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών),

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (2),

έχοντας υπόψη την από 24 Μαρτίου 2009 κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οποία διευκρινίζονται ορισμένες αρχές ενός μελλοντικού επιχειρηματικού μοντέλου άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ,

έχοντας υπόψη την δεύτερη έρευνα της Επιτροπής σχετικά με την προπαρασκευή των δημόσιων διοικήσεων και την μετάβαση στο ΕΧΠΕ της 22ας Ιουλίου 2009,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2009 με τίτλο «Ολοκλήρωση του ΕΧΠΕ: χάρτης πορείας για την περίοδο 2009-2012» (COM(2009)0471),

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 924/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 (3),

έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 30ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ σε πολυμερείς διατραπεζικές πληρωμές με το σύστημα άμεσων πληρωμών του ΕΧΠΕ» (SEC(2009)1472),

έχοντας υπόψη την δεύτερη ετήσια έκθεση προόδου της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την κατάσταση της Μετάβασης στο σύστημα ΕΧΠΕ το 2009,

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τον ΕΧΠΕ,

έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.

εκτιμώντας ότι ο Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ (ΕΧΠΕ) πρόκειται να είναι μια ολοκληρωμένη αγορά για υπηρεσίες πληρωμών, η οποία θα υπόκειται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό και όπου δεν θα υπάρχει διάκριση μεταξύ διασυνοριακών πληρωμών και εθνικών πληρωμών σε ευρώ,

Β.

εκτιμώντας ότι ο ΕΧΠΕ δεν πρέπει να αποτελεί μόνο πρωτοβουλία αυτορρύθμισης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (ΕΣΠ), αλλά και μια μείζονος σημασίας πρωτοβουλία δημόσιας πολιτικής που ενισχύει, την Οικονομική και Νομισματική Ένωση καθώς και τη μελλοντική στρατηγική 2020 της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΧΠΕ υποστηρίζεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών, η οποία παρέχει το αναγκαίο εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο, και ότι η επιτυχία του είναι, κατά συνέπεια, θέμα ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για το Κοινοβούλιο,

Γ.

εκτιμώντας ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΕΧΠΕ εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών, στο οποίο λαμβάνουν αποφάσεις μόνον οι τράπεζες για τα προϊόντα του ΕΧΠΕ αδιαφορώντας για τα αιτήματα των τελικών χρηστών,

Δ.

εκτιμώντας ότι η ισχύς του ΕΧΠΕ άρχισε επισήμως στις 28 Ιανουαρίου 2008, με την εγκαινίαση του μηχανισμού πληρωμών του ΕΧΠΕ για τη μεταφορά πιστώσεων, ενώ το πλαίσιο για κάρτες του ΕΧΠΕ έχει αρχίσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2008, και το σύστημα άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ από τις 2 Νοεμβρίου 2009,

Ε.

εκτιμώντας ότι οι καταναλωτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το εάν τα στοιχεία των προϊόντων του ΕΧΠΕ θα ανταποκρίνονται στις υφιστάμενες ανάγκες των τελικών καταναλωτών κυρίως σε σχέση με τον έλεγχο των εντολών για άμεσες πληρωμές, και ότι θα ήταν σκόπιμο να σημειωθεί πρόοδος προς την επίλυση αυτού του θέματος,

ΣΤ.

εκτιμώντας ότι δεν έχει ορισθεί δεσμευτική από νομική άποψη τελική προθεσμία για τη μετάβαση στους μηχανισμούς ΕΧΠΕ, και ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων από την Επιτροπή στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης συμφώνησε με την ιδέα να καθορισθεί μια τελική προθεσμία για την επιτάχυνση της μετάβασης στον ΕΧΠΕ,

Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος Επίτροπος για την εσωτερική αγορά και σχετικές υπηρεσίες ανέφερε στις γραπτές του απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του Κοινοβουλίου ότι σκόπευε να υποβάλει πρόταση νομοθετικής πρωτοβουλίας στην Επιτροπή προς έγκριση, με στόχο τον καθορισμό μιας ή περισσοτέρων προθεσμιών για τη μετάβαση σε προϊόντα του ΕΧΠΕ όσον αφορά τις άμεσες χρεώσεις και τις μεταφορές πιστώσεων, καθώς και πρωτοβουλία για τη βελτίωση της διαχείρισης,

Η.

εκτιμώντας ότι η μετάβαση στον ΕΧΠΕ γίνεται με βραδύτατο ρυθμό: τον Αύγουστο 2009 μόνο το 4,5 % των συνολικών συναλλαγών πραγματοποιήθηκαν μέσω του μορφότυπου μεταφοράς πιστώσεων ΕΧΠΕ και ότι η αρχικά προβλεπόμενη προθεσμία, και συγκεκριμένα, η μετάβαση μιας κρίσιμης μάζας για μεταφορές πίστωσης (ΜΠΕ), αυτόματες χρεώσεις (ΑΧΕ) και πληρωμές μέσω καρτών έως τα τέλη του 2010, δεν είναι πια ρεαλιστική,

Θ.

εκτιμώντας ότι η μετάβαση για τις δημόσιες διοικήσεις στους μηχανισμούς του ΕΧΠΕ καθυστερεί σε σχέση με τις προσδοκίες στα περισσότερα κράτη μέλη, μολονότι τα όργανα αυτά πρέπει να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία της κρίσιμης μάζας που απαιτείται για την επιτάχυνση της μετάβασης προς τον ΕΧΠΕ,

Ι.

εκτιμώντας ότι είναι σημαντικό όλοι οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες - νομοθέτες, ο τραπεζικός κλάδος και οι χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών - να συμβάλλουν στην επιτυχία του ΕΧΠΕ,

ΙΑ.

εκτιμώντας ότι η χρήση των μηχανισμών ΕΧΠΕ για διασυνοριακές μόνο συναλλαγές πληρωμών δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία του σχεδίου ΕΧΠΕ, επειδή ο κατακερματισμός της αγοράς θα επιμείνει και τα αναμενόμενα οφέλη για τον τραπεζικό τομέα και για τους πελάτες του δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν,

ΙΒ.

εκτιμώντας ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 924/2009 προβλέπει νομική σαφήνεια όσον αφορά τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες (ΠΔΠ) κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, κατά την οποία ο κλάδος πρέπει να αναπτύξει και να συμφωνήσει κοινό, μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο για τη λειτουργία της άμεσης χρέωσης ΕΧΠΕ, το οποίο να συνάδει προς το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΚ και το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο,

ΙΓ.

εκτιμώντας ότι το Μάρτιο 2009, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέφεραν ότι δεν φαινόταν να υπάρχει σαφής και πειστικός λόγος για την ύπαρξη πολυμερούς διατραπεζικής προμήθειας ανά πράξη μετά την 31η Οκτωβρίου 2012, και ότι η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ στις πολυμερείς διατραπεζικές πληρωμές με το σύστημα άμεσης χρέωσης ΕΧΠΕ,

ΙΔ.

εκτιμώντας ότι η εφαρμογή μιας πολυμερούς διατραπεζικής προμήθειας θα πρέπει να ρυθμισθεί οριστικά σε σχέση με την επιλογή μιας κάρτας ΕΕ που θα εντάσσεται στο πλαίσιο της κάρτας ΕΧΠΕ,

ΙΕ.

εκτιμώντας ότι θα πρέπει να διασφαλισθεί η άνευ διακοπών νομική ισχύς υφισταμένων εντολών άμεσης χρέωσης σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή θα ήταν επαχθής η υποχρέωση προσυπογραφής νέων εντολών κατά τη μετάβαση από τα εθνικά συστήματα άμεσης χρέωσης στο σύστημα άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ· εκτιμώντας ότι, ωστόσο, η διατήρηση αυτών των εντολών δεν συμβάλλει σε έγκαιρη εφαρμογή του συστήματος άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ εκτός εάν εξευρεθεί λύση για τη μετάβαση των υφισταμένων εντολών,

1.

τονίζει με έμφαση τη συνεχή υποστήριξή του για τη δημιουργία του ΕΧΠΕ, ο οποίος υπόκειται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό και στον οποίο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και εθνικών πληρωμών σε ευρώ·

2.

εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ελάχιστη πρόοδος έχει σημειωθεί όσον αφορά θέματα που αναφέρονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του ΕΧΠΕ της 12ης Μαρτίου 2009 από την έγκρισή του, και ζητεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων για την προώθηση του ΕΧΠΕ και τη συμβολή τους στην επιτυχία του·

3.

επιδοκιμάζει το χάρτη πορείας του ΕΧΠΕ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή το Σεπτέμβριο 2009, και στηρίζει απόλυτα τις δράσεις που παρατίθενται εκεί σε έξι τομείς με προτεραιότητα (και συγκεκριμένα, διευκόλυνση της μετανάστευσης, αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον ΕΧΠΕ και προώθηση των προϊόντων ΕΧΠΕ, διαμόρφωση άρτιου νομικού περιβάλλοντος για τον ΕΧΠΕ και ενίσχυση της συμμόρφωσης στον ΕΧΠΕ, προώθηση της καινοτομίας, διασφάλιση της αναγκαίας τυποποίησης, διαλειτουργικότητας και προστασίας, αποσαφήνιση και βελτίωση της διοίκησης του ΕΧΠΕ·

4.

καλεί την Επιτροπή να θέσει σαφή, κατάλληλη και νομικώς δεσμευτική τελική προθεσμία, η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τη μετάβαση στα προϊόντα ΕΧΠΕ, μετά την οποία ημερομηνία όλες οι πληρωμές σε ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση προτύπων ΕΧΠΕ·

5.

καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών να λάβει υπόψη του τα αιτήματα των τελικών χρηστών και να προσαρμόσει ανάλογα τους σχετικούς κανόνες του·

6.

στηρίζει πλήρως την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τη διαδικασία μετάβασης των δημόσιων διοικήσεων μέσω της κατάρτισης ενοποιημένων και συγχρονισμένων εθνικών σχεδίων μετάβασης· επιδοκιμάζει, σχετικά με αυτό, τις προσπάθειες της Επιτροπής να διερευνήσει την προπαρασκευή των δημόσιων διοικήσεων των κρατών μελών σχετικά με την μετάβαση στον ΕΧΠΕ και να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της έρευνας, και καλεί τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στις έρευνες αυτές·

7.

καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει οριστικά και το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, με βάση το αποτέλεσμα της αντίστοιχης διαβούλευσης, στην οποία θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, το θέμα ενός εναρμονισμένου μακροπρόθεσμου οικονομικού μοντέλου για την άμεση χρέωση του ΕΧΠΕ, το οποίο θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε όλη την Ευρώπη, να είναι αποτελεσματικό από άποψη κόστους και κατάλληλο για τον τελικό καταναλωτή· εμμένει στην ανάγκη να αναπτυχθεί αυτό το μοντέλο σε στενή συνεργασία του κλάδου πληρωμών και της Επιτροπής και σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΚ και το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο·

8.

καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να στηρίξουν την δημιουργία ενός συστήματος ευρωπαϊκής κάρτας, το οποίο θα είναι είτε ένα νέο συμπληρωματικό σύστημα, μια συμμαχία μεταξύ των υφισταμένων συστημάτων ή μια επέκταση ενός ήδη υπάρχοντος· εν προκειμένω, καλεί εκ νέου την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω το θέμα των πολυμερών διατραπεζικών προμηθειών για τις πληρωμές με κάρτες, και καλεί τον κλάδο να αναζητήσει κατάλληλες λύσεις σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΚ και το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο·

9.

καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν τη συνεχή νομική ισχύ υφισταμένων εντολών άμεσης χρέωσης στο σύστημα άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ· υπογραμμίζει ότι η μετάβαση από το ισχύον σύστημα άμεσης χρέωσης στο σύστημα άμεσης χρέωσης του ΕΧΠΕ δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τους καταναλωτές·

10.

επιμένει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται με σαφήνεια για τις διαφορές μεταξύ του προηγούμενου συστήματος και του νέου·

11.

καλεί την Επιτροπή να εποπτεύσει τη μετάβαση στους μηχανισμούς ΕΧΠΕ και να διασφαλίσει ότι δεν θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ακριβότερο σύστημα πληρωμών για τους πολίτες της ΕΕ·

12.

αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζας και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


(1)  ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1.

(2)  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0139.

(3)  ΕΕ L 266, 9.10.2009, σ. 11.