52010DC0655

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Δεδομένα για το 2009 /* COM/2010/0655 τελικό */


[pic] | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |

Βρυξέλλες, 10.11.2010

COM(2010) 655 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Δεδομένα για το 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παρακολούθηση των εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση:Δεδομένα για το 2009

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της απόφασης (ΕΚ) 1753/2000[1], η Επιτροπή υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η παρούσα έκθεση αφορά τα στοιχεία παρακολούθησης για το 2009.

Από το 2010, η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009[2] αντικαθιστά την υποβολή εκθέσεων με βάση την απόφαση (ΕΚ) 1753/2000 δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση καταργήθηκε από τον προαναφερόμενο κανονισμό.

2. ΤΑΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

2.1. Ποιότητα και επεξεργασία δεδομένων

Όλα τα κράτη μέλη υπέβαλαν στοιχεία για την ταξινόμηση καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων κατά το 2009. Η χειρωνακτική επανεπεξεργασία των δεδομένων ήταν αναγκαία για ορισμένα κράτη μέλη λόγω της καταγραφής τύπων καυσίμων διαφορετικών από τους συμφωνηθέντες, του χειρισμού αγνώστων οχημάτων, της εφαρμογής διορθωτικού συντελεστή και άλλων ανακολουθιών στα στοιχεία. Τα θέματα αυτά αντιμετωπίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων, και επιλύθηκαν επιτυχώς χωρίς σημαντικές απώλειες δεδομένων. Θα πρέπει να αποδίδεται η δέουσα προσοχή κατά την ανάλυση χρονολογικών σειρών επειδή δεν συμπεριλαμβάνονται όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα έτη, όπως προκύπτει από την ανάλυση των πινάκων στο τμήμα 3. Μολονότι καταβάλλεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για τη διαμόρφωση συνεπών σειρών, ενδέχεται να παρατηρηθούν διακοπές στις τάσεις λόγω βελτιώσεων σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία και την παρακολούθηση.

Συγκριτικά με τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, αξίζει να σημειωθεί ότι στην παρούσα έκθεση τα συγκεντρωτικά δεδομένα αφορούν όλα τα καύσιμα (ενώ προηγουμένως αναφέρονταν αποκλειστικά και μόνο αριθμητικά στοιχεία για τη βενζίνη και το πετρέλαιο ντίζελ). Σε αντίθεση με προηγούμενες εκθέσεις, τα αριθμητικά δεδομένα για τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα δεν διορθώνονται κατά 0,7%. Αυτή η διόρθωση της τάξης του 0,7% είχε εμφανιστεί κατά την αξιολόγηση της προόδου που σημείωναν οι ενώσεις κατασκευαστών ACEA, JAMA και KAMA, με στόχο να αντισταθμιστεί η αλλαγή στη διαδικασία δοκιμής που πραγματοποιήθηκε μετά από την ανάληψη εθελουσίων δεσμεύσεων εκ μέρους τους[3]. Οι δεσμεύσεις αυτές έχουν πλέον αντικατασταθεί από τους στόχους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 443/2009. Για σκοπούς συνέχειας ως προς τις προηγούμενες εκθέσεις, εξακολουθούν να παρατίθενται στοιχεία ανά ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων.

Τα στοιχεία για τα οχήματα εναλλακτικών καυσίμων (AFV) περιλαμβάνονται για δεύτερη φορά στην έκθεση παρακολούθησης, επειδή αυξάνεται το μερίδιό τους αγοράς και βελτιώνεται η ποιότητα των δεδομένων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα οχήματα με τις εξής κατηγορίες καυσίμων: υγραέριο (LPG), φυσικό αέριο (NG), ηλεκτρική ενέργεια, υδρογόνο, διπλό καύσιμο, βενζίνη – βιοαιθανόλη, βενζίνη – υγραέριο, βενζίνη - NG καθώς και τα οχήματα που αναφέρονται στην κατηγορία «λοιπά».

2.2. Μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα

Οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009 ήταν 145,7 gCO2/km. Πρόκειται για μείωση κατά 5,1%, ή κατά 7,9 gCO2/km, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (153,6 gCO2/km το 2008). Είναι η μεγαλύτερη σχετική πτώση των ειδικών εκπομπών από τότε που άρχισε ο μηχανισμός παρακολούθησης. Η μείωση αυτή εν μέρει μπορεί να οφείλεται στη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκαν τα προγράμματα απόσυρσης που εφάρμοσαν τα επιμέρους κράτη μέλη. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι σημειώθηκε μείωση του στόλου αυτοκινήτων, δεδομένου ότι το 2009 μειώθηκαν ελαφρά η μέση ισχύς του κινητήρα, η μάζα του οχήματος και ο κυλινδρισμός του κινητήρα. Το 2009, τα πετρελαιοκίνητα οχήματα βελτίωσαν τις επιδόσεις τους σχεδόν κατά 6 γραμ., τα βενζινοκίνητα οχήματα βελτίωσαν τις επιδόσεις τους περίπου κατά 9 γραμ., και τα οχήματα AFV λίγο περισσότερο από 11 γραμ.. Η διαφορά μεταξύ των καινούργιων πετρελαιοκίνητων και βενζινοκίνητων οχημάτων μειώθηκε σε περίπου 2,3 γραμ.. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από 10 χρόνια η διαφορά μεταξύ καινούργιων βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων ήταν περισσότερο από 17 γραμ..

Το 2009, το ποσοστό των καινούργιων βενζινοκίνητων οχημάτων ξεπέρασε το αντίστοιχο ποσοστό των πετρελαιοκίνητων. Το 2009, το μερίδιο των AFV αυξήθηκε σημαντικά. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ταξινομήσεων οχημάτων ντίζελ—φυσικού αερίου στην Ιταλία, που από μόνη της αντιπροσωπεύει το 92,8% όλων των ταξινομήσεων καινούργιων επιβατικών οχημάτων βενζίνης-LPG στην ΕΕ των 27.

Πίνακας 1: Μέσος όρος εκπομπών CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ανά καύσιμο (ΕΕ27)

Όλα τα καύσιμα | 1347 | 1356 | 1372 | 1379 | 1373 | 1337 |

Βενζίνη | 1237 | 1235 | 1238 | 1235 | 1228 | 1206 |

Ντίζελ (πετρέλαιο κίνησης) | 1463 | 1479 | 1501 | 1510 | 1508 | 1498 |

Εναλλακτικά καύσιμα | 1415 | 1404 | 1392 | 1271 | 1237 | 1169 |

2.4. Δεδομένα παρακολούθησης ανά ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων

Για λόγους συνέχειας με τις προηγούμενες εκθέσεις, τα στοιχεία σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται ανά ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων. Το 2009, οι εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα μειώθηκε για έκαστη των ενώσεων κατασκευαστών αυτοκινήτων. Συγκριτικά με το 2008, η ACEA μείωσε τις μέσες εκπομπές της κατά 7,3 γραμ., η JAMA κατά 11,2 γραμ., η KAMA κατά 8,7 γραμ. και άλλοι κατασκευαστές κατά μέσο όρο κατά 18,4 γραμ. Τόσο η KAMA όσο και η JAMA επέτυχαν το 2009 χαμηλότερες μέσες εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα συγκριτικά με την ACEA, ενώ η κατάσταση αυτή ήταν αντίστροφη το 2007.

Πίνακας 7: Μέσες εκπομπές CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ανά ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150.7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139.7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130.1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137.7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133.6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137.9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147.6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131.7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151.2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166.8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160.2 | 586 764 |

SKODA | 1 266 | 125 | 147.9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154.3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137.8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140.1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145.9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151.9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147.3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151.9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149.5 | 199 299 |

Από όλους τους κατασκευαστές που ταξινόμησαν περισσότερα από 10.000 οχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009, ένας κατασκευαστής έχει ήδη επιτύχει τον στόχο που έχει καθοριστεί για το 2015: MARUTI (μέση μάζα: 932 kg, στόχος για τις ειδικές εκπομπές: 110 gCO2/km, μέσες ειδικές εκπομπές το 2009: 104 gCO2/km, ταξινομήσεις το 2009: 14 095).

[1] Απόφαση (EΚ) 1753/2000/ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης των μέσων όρων των ειδικών εκπομπών CO2 από τα νέα επιβατηγά αυτοκίνητα, ΕΕ L 202 της 10.8.2000.

[2] Κανονισμός (ΕΚ) 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ΕΕ L 140 της 5.6.2009

[3] Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διόρθωση κατά 0,7% στα έγγραφα COM(2002) 693 τελικό και COM(2004) 78 τελικό.

[4]

Η ΕΕ15 περιλαμβάνει την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (εξαιρουμένης της Βόρειας Ιρλανδίας).

Η ΕΕ10 περιλαμβάνει την Κύπρος, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Η ΕΕ12 περιλαμβάνει την ΕΕ10 συν την Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η ΕΕ25 περιλαμβάνει την ΕΕ15 και την ΕΕ10.

Η ΕΕ27 περιλαμβάνει την ΕΕ15 και την ΕΕ12.

[5] «Άλλοι κατασκευαστές» εν προκειμένω αναφέρεται σε μη ταυτοποιημένα νέα επιβατικά αυτοκίνητα (οχήματα για τα οποία τα κράτη μέλη δεν έχουν αναφέρει ορθά τις απαιτούμενες πληροφορίες).

[6] Συνολικές ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων όπως καλύπτονται από τις εκθέσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm

[8] Ο στόχος για τις ειδικές εκπομπές βασίζεται στον μαθηματικό τύπο που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) 443/2009.