52010DC0078
[pic] | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |

Βρυξέλλες, 5.3.2010

COM(2010)78 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας για το 2010 σε συνδυασμό με την 15η επέτειο της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης της διάσκεψης του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο Πεκίνο και την 30η επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ενίσχυση της δέσμευσης για την ισότητα γυναικών και ανδρών Χάρτης για τα δικαιώματα των γυναικών

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας για το 2010 σε συνδυασμό με την 15η επέτειο της Διακήρυξης και του Προγράμματος Δράσης της διάσκεψης του ΟΗΕ για τις γυναίκες στο Πεκίνο και την 30η επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ για την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών

Εισαγωγή

Η ισότητα γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μία από τις κοινές αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η διατηρήσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα και η αντιμετώπιση της δημογραφικής πρόκλησης εξαρτώνται από την πραγματική ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Τις προηγούμενες δεκαετίες, η Ευρώπη σημείωσε αξιοσημείωτη πρόοδο στην κατεύθυνση της ισότητας ανδρών και γυναικών: ανέλαβε ισχυρή δέσμευση, υλοποίησε συμπράξεις και συνδύασε τους πόρους και τους μηχανισμούς της – νομικούς, πολιτικούς και οικονομικούς – για την αλλαγή της κατάστασης. Σήμερα, από τα πανεπιστήμια αποφοιτούν περισσότερα κορίτσια απ’ ό,τι αγόρια. Σήμερα, περισσότερες γυναίκες σε σχέση με το παρελθόν συμμετέχουν στο εργατικό δυναμικό της Ευρώπης. Σήμερα, η Ευρώπη αξιοποιεί περισσότερο τα προσόντα και τις δεξιότητές της.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια όσον αφορά την ισότητα.

Με την ευκαιρία της 15ης επετείου της παγκόσμιας διάσκεψης για τις γυναίκες, του ΟΗΕ, στο Πεκίνο, επαναλαμβάνουμε και ενισχύουμε τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υλοποίηση της ισότητας γυναικών και ανδρών. Θα το επιτύχουμε με την ενίσχυση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές μας κατά τη διάρκεια της θητείας μας και με την πρόταση μέτρων για την προώθηση της ισότητας των φύλων. Δεσμευόμαστε ότι θα αφιερώσουμε του απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση αυτού του στόχου.

Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες αρχές της ισότητας γυναικών και ανδρών θα αποτελέσουν τη βάση των ενεργειών κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ιση οικονομική ανεξαρτησία

Οι διακρίσεις, τα εκπαιδευτικά στερεότυπα, ο διαχωρισμός στην αγορά εργασίας, οι συνθήκες επισφαλούς απασχόλησης, η ακούσια εργασία μερικού χρόνου και η άνιση κατανομή των υποχρεώσεων φροντίδας με τους άνδρες πλήττουν τις επιλογές ζωής και την οικονομική ανεξαρτησία πολλών γυναικών.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε την πλήρη υλοποίηση του δυναμικού των γυναικών και την πλήρη αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους, να διευκολύνουμε την καλύτερη κατανομή ανά φύλο στην αγορά εργασίας και την πρόσβαση των γυναικών σε πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Θα προωθήσουμε αποφασιστικά την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020, θα εξετάσουμε, όπου ενδείκνυται, ποσοτικοποιημένους στόχους και θα προωθήσουμε πραγματικές ευκαιρίες, τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, ώστε να απολαμβάνουν μια εξισορροπημένη επαγγελματική και ιδιωτική ζωή.

Ισεσ αμοιβές για ίση εργασία και εργασία ίσης αξίας

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται, κατά μέσο όρο, κατά 18% χαμηλότερα από τους άνδρες για κάθε ώρα εργασίας. Διαθέτουν λιγότερους πόρους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής, ενώ και στη συνταξιοδότηση, αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και, έτσι, πλήττονται περισσότερο από τους άνδρες από κάθε μορφής φτώχεια, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας στην εργασία.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για τη δυναμική κινητοποίηση όλων των μηχανισμών, νομοθετικών και μη, για να κλείσει η ψαλίδα στις αμοιβές των φύλων. Η ψαλίδα στις αμοιβές των φύλων αποτελεί ένα κόστος που η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει. Από κοινού με τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα εργαστούμε για να μειωθεί σημαντικά η ψαλίδα στις αμοιβές των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έως το τέλος της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ισότητα στη λήψη αποφάσεων

Οι γυναίκες εξακολουθούν να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στην κατανομή εξουσίας και στη λήψη αποφάσεων. Η ισορροπία μεταξύ των φύλων στη λήψη αποφάσεων, στην πολιτική και οικονομική ζωή και στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα βοηθήσει την Ευρώπη να διαμορφώσει περισσότερο αποτελεσματικές πολιτικές, να αναπτύξει μια κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση και θα είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένη σε θέματα φύλου, καθώς και να διαμορφώσει μια ισχυρότερη και περισσότερο ευημερούσα δημοκρατία.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να επιδιώξουμε τη δικαιότερη εκπροσώπευση γυναικών και ανδρών σε θέσεις εξουσίας στη δημόσια ζωή και στην οικονομία. Θα αξιοποιήσουμε τις εξουσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ενωσιακών μέτρων ευαισθητοποίησης, για την αύξηση του ποσοστού των γυναικών σε υπεύθυνες θέσεις.

Στο δικό μας επίπεδο, δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για τη βελτίωση της ισορροπίας των φύλων στο εσωτερικό της Επιτροπής.

Αξιοπρέπεια, ακεραιότητα και τερματισμός τησ βίας που συνδεεται με το φυλο

Η πλήρης άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων από γυναίκες και κορίτσια αποτελεί αναφαίρετο, αναπόσπαστο και αδιαίρετο τμήμα των παγκόσμιων ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι σημαντική για την πρόοδο των γυναικών και των κοριτσιών, για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανάπτυξη. Η βία που συνδέεται με το φύλο, συμπεριλαμβανομένων επιβλαβών εθιμικών ή παραδοσιακών πρακτικών, συνιστά παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, του δικαιώματος στη ζωή και του δικαιώματος στην ακεραιότητα του ατόμου. Αυτή η παραβίαση εμποδίζει την άσκηση μιας αυτεξούσιας ζωής.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να εξασφαλίσουμε την ενσωμάτωση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις δραστηριότητές μας. Θα καταβάλουμε προσπάθειες για την εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων, όσον αφορά την πρόσβαση στην περίθαλψη και την κατάσταση της υγείας.

Η Ευρώπη δεν ανέχεται τη βία που συνδέεται με το φύλο. Θα εντείνουμε τις προσπάθειες για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και για την παροχή υποστήριξης στα πληττόμενα άτομα. Θα αναπτύξουμε ένα εκτενές και αποτελεσματικό πολιτικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο. Θα εντείνουμε τη δράση μας για την εξάλειψη του ακρωτηριασμού των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων και άλλων πράξεων βίας, στο πλαίσιο και του ποινικού δικαίου, εντός των ορίων των εξουσιών μας.

Ισότητα των φύλων πέρα από την Ενωση

Η φιλοδοξία μας δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ένωσης. Η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως και στις εξωτερικές μας πολιτικές, έτσι ώστε να επιδιωχθεί η κοινωνική και οικονομική ανεξαρτησία και η πρόοδος των γυναικών και των ανδρών σε όλο τον κόσμο. Η ΕΕ δεσμεύεται να προωθήσει την ισότητα των φύλων σε όλα τα πλαίσια, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που βρίσκονται σε ή έχουν εξέλθει από περίοδο συγκρούσεων. Η μείωση των ανισοτήτων των φύλων, η αντιμετώπιση της βίας που συνδέεται με το φύλο και η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη βιώσιμων και δημοκρατικών κοινωνιών.

Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να επιδιώξουμε αποφασιστικά την ισότητα των φύλων στις σχέσεις μας με τρίτες χώρες, να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των γυναικών και να πιέσουμε για την υλοποίηση των υφιστάμενων διεθνών μηχανισμών. Θα προωθήσουμε και θα ενισχύσουμε τη συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς για την προαγωγή της ισότητας των φύλων, αξιοποιώντας πλήρως το πλήρες εύρος των διαθέσιμων μηχανισμών και μέσων. Υποστηρίζουμε επίσης κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες στις προσπάθειές τους να προωθήσουν την ισότητα των φύλων σε χώρες-εταίρους.

Δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να εργαστούμε για την ισότητα των φύλων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και, ιδίως, με βάση τις αρχές που περιγράφονται στον παρόντα Χάρτη. Το 2010 θα παρουσιάσουμε μια νέα στρατηγική ισότητας γυναικών και ανδρών, για τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα υποβάλλουμε τακτικές εκθέσεις για την υλοποίησή της.

Επαναλαμβάνουμε την προσωπική και συλλογική μας δέσμευση για μια Ευρώπη ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, που να προσφέρει καλύτερη διαβίωση και βιώσιμο μέλλον για όλους.