11.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 44/171


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας

COM(2010) 145 τελικό — 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Γενική εισηγήτρια: η κ. María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν, στις 31 Μαΐου 2010 και στις 12 Μαΐου 2010 αντιστοίχως και σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ζητήσουν τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2006, για τη θέσπιση κοινοτικών χρηματοδοτικών μέτρων για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας

COM(2010) 145 τελικό — 2010/0080 COD.

Στις 25 Μαΐου 2010 το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ανέθεσε τις σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες στο ειδικευμένο τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη και περιβάλλον».

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των εργασιών, κατά τη 464η σύνοδο ολομέλειάς της, της 14ης και 15ης Ιουλίου 2010 (συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όρισε γενική εισηγήτρια την κ. Sánchez Miguel και υιοθέτησε με 135 ψήφους υπέρ, καμία ψήφο κατά και 4 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1.   Συμπεράσματα

1.1   Η ΕΟΚΕ θεωρεί θετικά τα μέτρα που προτείνονται για την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού αριθ. 861/2006, επειδή αποσκοπούν στη μεγαλύτερη διαφάνεια της κοινοτικής χρηματοδότησης για τη συλλογή δεδομένων και τη διενέργεια επιστημονικών μελετών και στη μεγαλύτερη αντικειμενικότητα των μέτρων που υιοθετούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Κατά τις συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ κατέστη σαφές ότι απαιτείται μια στέρεη βάση δεδομένων, για να εξασφαλιστεί ότι ο τρόπος εφαρμογής της ΚΑΠ ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες, ούτως ώστε η πολιτική αυτή να είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

1.2   Οι νέες διατάξεις αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του συστήματος χρηματοδότησης της συλλογής δεδομένων και της διενέργειας επιστημονικών μελετών που έχουν ενδιαφέρον για την ΚΑΠ. Επιπλέον, διευρύνεται το περιεχόμενο της έννοιας της συλλογής δεδομένων, ώστε να καλύψει και τη διαχείριση και τη χρήση τους, για λόγους ασφάλειας δικαίου των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί. Ο έλεγχος των δεδομένων από τα κράτη μέλη θα διασφαλίσει την ορθή χρήση τους.

1.3   Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (ΠΓΣ), η χρηματοδότηση αυτή δεν θα περιορίζεται πλέον, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, μόνο στην εναρκτήρια φάση της λειτουργίας τους.

1.4   Προτείνεται να χρηματοδοτείται επιπλέον και το κόστος της συμμετοχής των εκπροσώπων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΣΕΑΥ) στις συνεδριάσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ).

1.5   Όσον αφορά τις διοικητικές διαδικασίες για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης και τον έλεγχο της χρήσης της, διευκρινίζεται η ανάγκη κοινοποίησης των πολυετών προγραμμάτων των κρατών μελών και έγκρισης αυτών των προγραμμάτων από την Επιτροπή, ούτως ώστε να υπόκεινται στη δημοσιονομική πειθαρχία της ΕΕ.

2.   Εισαγωγή

2.1   Η πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 αποσκοπεί στη διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής των χρηματοδοτούμενων μέτρων και, ειδικότερα, στη βελτίωση του περιεχομένου ορισμένων άρθρων που αφορούν τις δαπάνες για τις δραστηριότητες ελέγχου και επιβολής.

2.2   Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις βαίνουν προς τρεις κατευθύνσεις:

αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου,

τροποποιούν το πεδίο εφαρμογής, προσαρμόζοντάς το καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες,

διευκρινίζουν τις δραστηριότητες που μπορούν να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει αυτού του κανονισμού στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων και της χρηματοδότησης μελετών για την ΚΑΠ.

2.3   Επιπροσθέτως, όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αποσαφηνίζονται οι δυνατοί τύποι συνεργασίας (διμερής, περιφερειακή ή πολυμερής).

2.4   Προτείνεται, επίσης, μια νέα διοικητική διαδικασία για την υποβολή και την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης, με διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή και τον έλεγχό της από τους αρμόδιους οργανισμούς.

3.   Παρατηρήσεις της ΕΟΚΕ

3.1   Η ΕΟΚΕ θεωρεί θετικές τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού αριθ. 861/2006, καθότι ενσωματώνουν τις διατάξεις που θεσπίστηκαν μεταγενέστερα. Αξίζει να αναφερθεί ιδιαιτέρως η ανάγκη εξασφάλισης δεδομένων και επιστημονικών μελετών σχετικά με την κατάσταση των θαλασσών και των ωκεανών μας και τους τύπους των αλιευτικών δραστηριοτήτων, ώστε κάθε μέτρο που λαμβάνεται στο πλαίσιο της αλιευτικής πολιτικής να είναι καλά θεμελιωμένο και να εγγυάται τη βιώσιμη χρήση των υφιστάμενων πόρων.

3.2   Δεν επιδιώκεται η βελτίωση μόνο της διαφάνειας, αλλά και της χρήσης της χρηματοδότησης, με τη διεύρυνση των όρων υπό τους οποίους μπορεί να χορηγηθεί. Η χρηματοδότηση της συλλογής δεδομένων και ο έλεγχος της χρήσης τους από τα κράτη μέλη θα αναγάγουν την έρευνα σε σημαντικό στοιχείο της ΚΑΠ, το οποίο θα συντελέσει στη βιώσιμη ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα.

3.3   Η εξέταση του περιεχομένου της πρότασης μπορεί να συστηματοποιηθεί ως εξής:

3.3.1

Κοινοτικό πλαίσιο για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση των δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική. Η ιδιαιτερότητα της πρότασης είναι ότι η χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο τα κράτη και τους αρμόδιους δημόσιους οργανισμούς, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται βασικά για την αναγνώριση ενός γεγονότος, της παρέμβασης του ιδιωτικού επιστημονικού τομέα, που υπάρχει σήμερα εκ των πραγμάτων· γι’ αυτό, πιστεύουμε ότι με τη συμπερίληψή της στον κανονισμό αυξάνεται η διαφάνεια.

3.3.2

Διεθνής συνεργασία με τρίτες χώρες (περιφερειακές, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες) στη συλλογή δεδομένων και τη διενέργεια μελετών. Σκοπός είναι να διατηρηθεί η επιστημονική παρακολούθηση, όχι μόνο των δικών μας αλιευτικών πόρων, αλλά και των πόρων άλλων περιοχών όπου αλιεύουν τα σκάφη μας, προκειμένου να βελτιωθεί η επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση της αλιείας τους και η παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων στις εν λόγω περιοχές.

3.3.3

Χρηματοδότηση του κόστους συμμετοχής των εκπροσώπων της ΣΕΑΥ και ιδιαίτερα των εκπροσώπων στις συνεδριάσεις ΠΓΣ, του ICES και της ΕΤΟΕΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή βάση για τη λήψη αποφάσεων. Η χρηματοδότηση αυτή επιβάλλεται λόγω του ειδικού ενδιαφέροντος που έχει για την ΕΕ. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αυξηθεί η συμμετοχή των προαναφερόμενων οργανώσεων, και μάλιστα όχι μόνο στη συλλογή δεδομένων, αλλά στη λήψη αποφάσεων για τα αλιευτικά ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους και που συμβάλλουν στη βελτίωση της ΚΑΠ.

3.3.4

Διαδικασίες στον τομέα της συλλογής, διαχείρισης και χρήσης των δεδομένων. Η τροποποίηση του Τμήματος 2 του κανονισμού αποσκοπεί στην εναρμόνιση της ισχύουσας διαδικασίας για την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης με το περιεχόμενο των πολυετών προγραμμάτων που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο τελικός έλεγχος της χρήσης της χρηματοδότησης θα υπόκειται στους κοινοτικούς κανόνες για τον έλεγχο των δαπανών.

3.4   Τέλος, η ΕΟΚΕ φρονεί ότι, παρόλο που εκκρεμεί η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, η παρούσα πρόταση τροποποίησης είναι χρήσιμη, επειδή μας δίνει τη δυνατότητα να ωφεληθούμε ήδη από τα θετικά αποτελέσματα της διάθεσης επιστημονικών και αντικειμενικών δεδομένων κατά τον σχεδιασμό των μελλοντικών μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν μετά την έγκριση της νέας πολιτικής, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε μέχρι το 2013. Σε κάθε περίπτωση, η διεύρυνση και η ανάπτυξη των ίδιων πρακτικών στις τρίτες χώρες θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κατάσταση των θαλασσών και των ωκεανών.

Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2010.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Mario SEPI