29.7.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 176/5


Συνοπτικές πληροφορίες κοινοποιούμενες από τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων

2009/C 176/03

Αριθ. ενίσχυσης: XA 036/08

Κράτος μέλος: Ιταλία

Περιφέρεια: Αυτόνομη περιφέρεια του Bolzano

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Criteri e modalità per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di raccolta delle carcasse animali

Νομική βάση: Articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche

Ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ή συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: —

Ετήσια δαπάνη για το καθεστώς ενίσχυσης: 1 200 000 EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: 75 % και 100 %

Ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής:

Διάρκεια του καθεστώτος ή της μεμονωμένης ενίσχυσης:

Στόχος της ενίσχυσης: Άρθρο 16, παράγραφος 1, στοιχεία d) και f)

Σχετικός τομέας ή τομείς: Εκτροφή βοοειδών, συμπεριλαμβανομένων των γαλακτοπαραγωγών, αλόγων και άλλων ιπποειδών, καμηλίδων, αιγοπροβάτων, χοίρων, πουλερικών και άλλων ζώων

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Provincia autonoma di Bolzano

Ripartizione provinciale agricoltura

Via Brennero 6

39100 Bolzano

ITALIA

Δικτυακός τόπος: http://www.provincia.bz.it/agricoltura/3112/publ/publ_getreso.asp?PRES_ID=93488

Διευθυντής τμήματος

Martin PAZELLER

Αριθ. ενίσχυσης: XA 80/08

Κράτος μέλος: Ιταλία

Οργανισμός: ISMEA, Istituto di servizi per il mercato agricolo ed agroalimentare

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Agevolazioni per il subentro in agricoltura, parte investimenti nelle aziende agricole di produzione primaria

Νομική βάση: Delibera del Consiglio di Amministrazione per l’adeguamento degli interventi di cui al Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo I, Capo III ai Reg. (CE) n. 70/2001 e 1857/2006.

Ετήσια δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: Η προβλεπόμενη ετήσια δαπάνη ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια EUR περίπου.

Τα επιδοτούμενα δάνεια, με διάρκεια από 5 έως 10 έτη (μπορεί να αυξηθεί στα 15 έτη, αλλά μόνο για τα προγράμματα στον τομέα της γεωργικής παραγωγής), θα επιστρέφονται εκ των υστέρων σε ίσες εξαμηνιαίες δόσεις.

Το εφαρμοστέο επιτόκιο ορίζεται στο 36 % του επιτοκίου αναφοράς που δημοσιεύεται κάθε μήνα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: Η ενίσχυση που μπορεί να χορηγείται για την εκτέλεση των επιχειρηματικών σχεδίων αποτελείται από επιδοτούμενα δάνεια και άμεσες επιχορηγήσεις. Το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης (δηλ. το ποσό επιδοτούμενου δανείου) πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50 % της συνολικής χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Για τις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ισχύουν τα ακόλουθα ανώτατα επίπεδα έντασης:

το 60 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε μειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι οποίες καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 94 του εν λόγω κανονισμού·

50 % των επιλέξιμων επενδύσεων σε άλλες περιοχές.

Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ποσό της χορηγούμενης ενίσχυσης σε μια μεμονωμένη εκμετάλλευση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 400 000 EUR κατά τη διάρκεια τριών οικονομικών ετών, ή τα 500 000 EUR για τις εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μειονεκτικές περιοχές ή σε περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 36 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, οι οποίες καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τα άρθρα 50 και 94 του εν λόγω κανονισμού.

Η επένδυση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε πέντε έτη από την ανάληψη της εκμετάλλευσης από το νέο αγρότη.

Η ενίσχυση που χορηγείται πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαγορεύσεις και τους περιορισμούς τους εφαρμοστέους στο πλαίσιο των κανονισμών του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές οργανώσεις της αγοράς.

Δεν μπορούν να χορηγούνται ενισχύσεις για τα εξής:

αγορά δικαιωμάτων παραγωγής, ζώων ή ετήσιων φυτών·

φύτευση ετήσιων φυτών·

παρασκευή προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής: Το καθεστώς ενισχύσεων αρχίζει να ισχύει από τις 18 Φεβρουαρίου 2008 ή από την ημέρα έπειτα από την επίσημη επιβεβαίωση από την Επιτροπή, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός αριθμός αναγνώρισης, ότι παρέλαβε το συνοπτικό δελτίο.

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της μεμονωμένης ενίσχυσης: 6 έτη

Στόχος της ενίσχυσης: Να ενθαρρυνθούν οι νέοι επιχειρηματίες και η εναλλαγή των γενεών στο χώρο της γεωργίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για ενίσχυση είναι οι εξής:

Στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, μπορεί να χορηγείται ενίσχυση για αγορά γης, εκτός από γη για οικοδομές, κόστους έως 10 % των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης.

Στην περίπτωση της πρωτογενούς παραγωγής, η διάταξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 που εξαιρεί το παρόν καθεστώς είναι το άρθρο 4.

Σχετικός(-οί) τομέας(-είς): Γεωργία: πρωτογενής παραγωγή

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής: ISMEA

Νόμιμη έδρα:

Via C. Celso 6

00161 Roma RM

ITALIA

Διοικητική έδρα:

Via C. Celso 183

00161 Roma RM

ITALIA

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.ismea.it

Η συνημμένη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του ISMEA. Ο άμεσος σύνδεσμος θα διαβιβαστεί το συντομότερο δυνατόν.

Άλλες πληροφορίες: Το παρόν καθεστώς αφορά την προσαρμογή της κρατικής ενίσχυσης N 336/2001, που είχε εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου 2003, σε νέες Κοινοτικές ρυθμίσεις [κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 και (ΕΚ) αριθ. 70/2001] όσον αφορά τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων. Οι προσαρμογές αφορούν ιδίως τα ακόλουθα τρία μέτρα: ενισχύσεις για επενδύσεις σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και σε επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα σχετική με μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, παροχή τεχνικής υποστήριξης και ενισχύσεις σε νέους αγρότες για τους σκοπούς της αρχικής εγκατάστασης.

Στην Επιτροπή κοινοποιήθηκαν τα εξής συνοπτικά δελτία:

το συνοπτικό δελτίο για τις ενισχύσεις υπέρ των επενδύσεων στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006·

το συνοπτικό δελτίο για τις ενισχύσεις υπέρ των επενδύσεων στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001·

το συνοπτικό δελτίο για τις ενισχύσεις για τους σκοπούς της τεχνικής υποστήριξης, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006·

το συνοπτικό δελτίο για τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε νέους γεωργούς για τους σκοπούς της αρχικής εγκατάστασης, βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006.

Το καθεστώς προβλέπει επίσης τη χορήγηση ενισχύσεων για τους σκοπούς της τεχνικής υποστήριξης στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 (de minimis [ενισχύσεις ήσσονος σημασίας]), και τη χορήγηση ενισχύσεων για επενδύσεις στο χώρο του αγροτουρισμού, επίσης σύμφωνα με τον ίδιο κανονισμό.

Salvatore PETROLI

Γενικός Διευθυντής

Αριθ. ενίσχυσης: XA 88/08

Κράτος μέλος: Βέλγιο

Περιφέρεια: Φλάνδρα

Τίτλος του καθεστώτος ενισχύσεων ή επωνυμία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Vlaams Varkensstamboek vzw

Νομική βάση: Decreet van 21 december 2007 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

Koninklijk besluit van 2 september 1992 betreffende de verbetering van fokvarkens

Ministerieel besluit van 3 september 1992 betreffende de verbetering van de fokvarkens

Ετήσιες δαπάνες που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στη δικαιούχο επιχείρηση: 457 000 EUR

Μέγιστη ένταση ενίσχυσης: Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100 % του διοικητικού κόστους κατάρτισης και τήρησης γενεαλογικών μητρώων ζώων.

Ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 70 % του κόστους για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από τρίτους ή για λογαριασμό τους με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου· εξαιρούνται οι ενισχύσεις που παρέχονται για την κάλυψη του κόστους που συνεπάγονται η διεξαγωγή των ελέγχων από τον ιδιοκτήτη του ζωικού κεφαλαίου και οι συνήθεις έλεγχοι της ποιότητας του γάλακτος.

Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής: Η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί από την 1η Μαρτίου και το νωρίτερο 15 ημέρες μετά την υποβολή αίτησης.

Η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί μέσω εκτελεστικού διατάγματος. Αυτά τα εκτελεστικά διατάγματα καταρτίζονται σε ετήσια βάση. Πρέπει ακόμη να καταρτιστεί σχέδιο εκτελεστικού διατάγματος. Το εν λόγω διάταγμα θα περιλαμβάνει ρήτρα διατήρησης της ισχύουσας κατάστασης («standstill»).

Διάρκεια εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ή χορήγησης της μεμονωμένης ενίσχυσης: Η ενίσχυση χορηγείται για χρονικό διάστημα που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Στόχος της ενίσχυσης: Η Vlaams Varkensstamboek (VVS) είναι μια αναγνωρισμένη μη κερδοσκοπική ένωση η οποία τηρεί γενεαλογικά μητρώα για τις διάφορες φυλές χοίρων. Η VVS δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει την ενίσχυση για να καλύψει τις διοικητικές δαπάνες κατάρτισης και τήρησης γενεαλογικών μητρώων, καταχώρισης των στοιχείων γέννησης και των στοιχείων των γενεαλογικών μητρώων στη βάση δεδομένων, σύνταξης και έκδοσης ζωοτεχνικών και γενεαλογικών πιστοποιητικών.

Η VVS διενεργεί επίσης δοκιμές με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου, και συγκεκριμένα τους εξής τρεις τύπους δοκιμών:

Το μέτρο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 και πληροί τα κριτήρια που ορίζονται σε αυτό.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο α): ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100 % του κόστους για την κάλυψη του διοικητικού κόστους καθιέρωσης και διατήρησης γενεαλογικών μητρώων ζώων.

Άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β): ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 70 % του κόστους των δοκιμών που διενεργούνται από τρίτους ή για λογαριασμό αυτών, με σκοπό τον προσδιορισμό της γενετικής ποιότητας ή της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τους ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης του ζωικού κεφαλαίου και τους συνήθεις ελέγχους ποιότητας του γάλακτος.

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Κτηνοτροφία

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Departement Landbouw en Visserij

Duurzame Landbouwontwikkeling

Ellips, 6e verdieping

Koning Albert II laan 35, bus 40

1030 Brussel

BELGIË

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/landbouw/info/steun/eu.html

Λοιπές πληροφορίες: —

Γενικός Γραμματέας

Jules VAN LIEFFERINGE

Αριθ. ενίσχυσης: XA 415/08

Κράτος μέλος: Ηνωμένο Βασίλειο

Περιφέρεια: England

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή επωνυμία της εταιρείας που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme

Νομική βάση: The National Heritage Act 1997

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία:

Δεκέμβριος 2008-Μάρτιος 2009

415 000 GBP

Απρίλιος 2009-Μάρτιος 2010

610 395 GBP

Απρίλιος 2010-Μάρτιος 2011

691 666 GBP

Απρίλιος 2011-Μάρτιος 2012

12 446 GBP

Σύνολο

1 729 507 GBP

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: 100 % όπου η επιχορήγηση δίνεται για τη διατήρηση των μη παραγωγικών στοιχείων της κληρονομιάς σύμφωνα με το άρθρο 5. Εντούτοις, το μέγιστο ποσοστό της επιχορήγησης θα μειωθεί σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής στις περιπτώσεις όπου η ενίσχυση είναι παραγωγική.

Ημερομηνία εφαρμογής: Η υποβολή αιτήσεων βάσει του καθεστώτος αρχίζει στις 10 Δεκεμβρίου 2008

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης: Το καθεστώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 10 Δεκεμβρίου 2008 ή από την ημερομηνία που η Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του στη σελίδα της Επιτροπής στο διαδίκτυο. Το καθεστώς λήγει στις 31 Μαρτίου 2012. Η τελευταία πληρωμή θα γίνει στις 31 Μαρτίου 2012.

Στόχος της ενίσχυσης: Πρωταρχικός στόχος

Η παροχή υποστήριξης στα μέτρα που θα οδηγήσουν στη διατήρηση και ενίσχυση του χαρακτήρα των τοπίων και των σημαντικών στοιχείων της κληρονομιάς στην περιοχή του West Wight.

Η προώθηση της επίγνωσης και των δυνατοτήτων απόλαυσης με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την πολιτιστική κληρονομιά του West Wight.

Η ενίσχυση καταβάλλεται βάσει του άρθρου 5 «Διατήρηση παραδοσιακών τοπίων και κτιρίων».

Η παροχή υποστήριξης για τη συντήρηση και τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται βάσει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής.

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): Γεωργικός τομέας

Το καθεστώς απευθύνεται κυρίως στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις πρέπει να κατατάσσονται στις «μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις», με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι του εν λόγω καθεστώτος (σε αντιδιαστολή με τους φορείς παροχής υπηρεσιών) να πρέπει να απασχολούν λιγότερο από 250 μισθωτούς, να εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 50 εκατομμυρίων ευρώ ή να έχουν ισολογισμό το συνολικό ύψος του οποίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 43 εκατομμυρίων ευρώ και να μην ελέγχονται σε ποσοστό ανώτερο από 25 % από άλλες επιχειρήσεις. Όλοι οι επιμέρους τομείς είναι επιλέξιμοι για όλες τις μορφές ενισχύσεων, εξαιρουμένης της παραγωγής ή εμπορίας προϊόντων που χρησιμεύουν για απομίμηση ή υποκατάσταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Heritage Lottery Fund (HLF)

South East Regional Office

7 Holbein Place

London

SW1W 8NR

UNITED KINGDOM

Το αρμόδιο θεσμικό όργανο για το καθεστώς είναι το εξής:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Ο αρμόδιος οργανισμός για τη διαχείριση του καθεστώτος είναι ο εξής:

Isle of Wight Council

Floor 3

County Hall

Newport

(Isle of Wight)

PO30 1UD

UNITED KINGDOM

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.westwight.org/WWLP%20State%20Aid%20Submission_201008.doc

Έχετε εναλλακτικά τη δυνατότητα να συμβουλευθείτε την κεντρική ιστοσελίδα του Ηνωμένου Βασιλείου για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη γεωργία στο διαδίκτυο.

www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Άλλες πληροφορίες: Για περισσότερες και διεξοδικότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλεξιμότητα και τους κανόνες του καθεστώτος μπορείτε να ανατρέξετε στους ανωτέρω συνδέσμους στο διαδίκτυο.

Το West Wight Landscape Partnership Through the eye of the Needles Scheme παρέχει επίσης υποστήριξη στις μη γεωργικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας του γεωργικού κλάδου, ενώ η έγκριση των κρατικών ενισχύσεων παρέχεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 και την NN 11/2002 (National Heritage Memorial Fund)

Αριθ. ενίσχυσης: XA 433/08

Κράτος μέλος: Γερμανία

Περιφέρεια: Mecklenburg-Vorpommern (Μέκλεμπουργκ - Δυτική Πομερανία)

Τίτλος του καθεστώτος ενίσχυσης ή ονομασία της επιχείρησης που λαμβάνει μεμονωμένη ενίσχυση: Gewährung von Beihilfen nach der Satzung der Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Νομική βάση: Satzung der Tierseuchenkasse von Mecklenburg-Vorpommern über die Gewährung von Beihilfen für das Jahr 2009 -Beihilfesatzung (Κανονισμός του Ταμείου επιζωοτιών Μέκλεμπουργκ – Δυτικής Πομερανίας σχετικά με τη χορήγηση ενισχύσεων για το έτος 2009) (σχέδιο που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί).

Ετήσιες δαπάνες που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων ή συνολικό ποσό της μεμονωμένης ενίσχυσης που χορηγείται στην επιχείρηση: 2,49 εκατ. ευρώ.

Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης: Κατ' ανώτατο όριο 100 %

Ημερομηνία εφαρμογής: Από το χρόνο δημοσίευσης εκ μέρους της Επιτροπής στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006, το νωρίτερο από 1 Ιανουαρίου 2009.

Διάρκεια του καθεστώτος ενισχύσεων ή της χορήγησης μεμονωμένης ενίσχυσης:

Στόχος της ενίσχυσης: Επιζωοτίες (άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006)

Σχετικός(-οί) κλάδος(-οι): A104 — Ζωϊκή παραγωγή

Ονομασία και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής:

Tierseuchenkasse Mecklenburg-Vorpommern

Anstalt des Öffentlichen Rechts

Behördenzentrum Block C

Neustrelizer Straße 120

17033 Neubrandenbur

DEUTSCHLAND

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=5215

Λοιπές πληροφορίες: —