52009DC0489
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 21.9.2009

COM(2009) 489 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

Εισαγωγή

Στις 13 Οκτωβρίου 2006, άρχισε να ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν και εφεξής ΚΣΣ)[1]. Στον ΚΣΣ επιβεβαιώνεται η υποχρέωση που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2133/2004[2] του Συμβουλίου, για τη συστηματική σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών κατά την είσοδο και την έξοδο. Ο κώδικας περιλαμβάνει επίσης κατάλογο εγγράφων στα οποία πρέπει να τίθεται σφραγίδα εισόδου ή εξόδου, καθώς και κατάλογο εγγράφων για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από την υποχρέωση της σφράγισης. Εξάλλου, θεσπίστηκε η δυνατότητα των αρμόδιων εθνικών αρχών να θεωρούν ότι ένας υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου που δεν φέρει σφραγίδα εισόδου, δεν πληροί τους ισχύοντες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος όρους σχετικά με τη διάρκεια παραμονής. Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει τη δυνατότητα να καταρρίψει το εν λόγω τεκμήριο. Εάν δεν το καταρρίψει, ενδέχεται να απελαθεί από την επικράτεια των εν λόγω κρατών μελών.

Στις 6 Νοεμβρίου 2006 η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση για την καθιέρωση κοινού «πρακτικού εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες»[3] (εφεξής «ΠΕΣ»), το οποίο περιλαμβάνει ειδικές κατευθυντήριες γραμμές για την σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων (Μέρος 2, τμήμα 1, σημείο 4) και ειδικότερα για τις απαλλαγές από την υποχρέωση της σφράγισης, τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει πλέον στο ταξιδιωτικό έγγραφο διαθέσιμος χώρος για σφραγίδες, την σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης, κλπ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6 του ΚΣΣ, η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι το τέλος του 2008, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων.

Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή εκπόνησε και απηύθυνε στα κράτη μέλη, τον Αύγουστο του 2008, ερωτηματολόγιο προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για την σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών. Για να ληφθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες απαιτήθηκαν πολλές υπενθυμίσεις . Η παρούσα έκθεση έχει εκπονηθεί με βάση τις παρασχεθείσες απαντήσεις από εικοσιπέντε κράτη μέλη του Σένγκεν. Δύο κράτη μέλη (η Μάλτα και η Πορτογαλία) δεν έχουν παράσχει τις ζητηθείσες πληροφορίες[4].

βασικα στοιχεια του καθεστωτοσ σφραγισησ

Πρώτον, πρέπει να τηρείται η υποχρέωση της συστηματικής σφράγισης ταξιδιωτικών εγγράφων κατά την είσοδο και την έξοδο υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στο χώρο Σένγκεν για διαμονή σύντομης διάρκειας, που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ανά περίοδο έξι μηνών.

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί το γεγονός ότι σε περίπτωση απλούστευσης των συνοριακών ελέγχων δυνάμει του άρθρου 8 του κώδικα συνόρων του Σένγκεν, οι συνοριοφύλακες εξακολουθούν να είναι υποχρεωμένοι να σφραγίζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των υπηκόων τρίτων χωρών, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό τους.

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 του ΚΣΣ προβλέπει απαλλαγές από την υποχρέωση να σφραγίζονται συστηματικά, για παράδειγμα τα ταξιδιωτικά έγγραφα αρχηγών κρατών και προσωπικοτήτων των οποίων η άφιξη έχει ανακοινωθεί εκ των προτέρων και επισήμως δια της διπλωματικής οδού, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις, που προβλέπονται στο προαναφερθέν άρθρο.

Δεν τίθεται σφραγίδα εισόδου ή εξόδου στα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων των χωρών της ΕΕ, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Ελβετίας. Επιπλέον, δεν σφραγίζονται τα έγγραφα κατοίκων παραμεθόριων περιοχών, δυνάμει του καθεστώτος τοπικής διασυνοριακής κυκλοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1931/2006[5]. Απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση να σφραγίζονται κατά την είσοδο και την έξοδο τα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών και μελών της οικογένειας πολιτών της ΕΕ, εφόσον αυτοί παρουσιάσουν άδεια παραμονής εκδοθείσα από κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ[6].

Οι πρακτικές διατυπώσεις για τη σφράγιση καθορίζονται στο σχετικό με την σφράγιση παράρτημα IV του ΚΣΣ, θεσπίζοντας για παράδειγμα τους κοινούς κανόνες για τη σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης ή σχετικά με την υποχρέωση που επιβάλλεται στα κράτη μέλη να ορίζουν εθνικά σημεία επαφής αρμόδια για την ανταλλαγή πληροφοριών για τους κώδικες ασφαλείας των σφραγίδων εισόδου και εξόδου που χρησιμοποιούνται στα διασυνοριακά τους σημεία διέλευσης.

Το άρθρο 10 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του ΚΣΣ θεσπίζει τη δυνατότητα εξαιρετικών απαλλαγών από την υποχρέωση της σφράγισης, κατόπιν αιτήματος υπηκόου τρίτης χώρας, σε περίπτωση που η σφράγιση θα μπορούσε ενδεχομένως να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα για τον συγκεκριμένο υπήκοο (όπως, προβλήματα πολιτικής φύσεως). Στην περίπτωση αυτή, η είσοδος ή η έξοδος πρέπει να καταγράφεται σε χωριστό φύλλο και να επιδίδεται στον υπήκοο της τρίτης χώρας.

Το άρθρο 11 του ΚΣΣ θεσπίζει τη δυνατότητα ύπαρξης τεκμηρίου παράνομης παραμονής εφόσον το ταξιδιωτικό έγγραφο υπηκόου τρίτης χώρας που βρίσκεται στην επικράτεια κράτους μέλους του χώρου Σένγκεν ή κατά τη στιγμή της εξόδου του από τον χώρο Σένγκεν δεν φέρει σφραγίδα εισόδου. Στην περίπτωση αυτή, ο υπήκοος τρίτης χώρας δύναται να καταρρίψει το εν λόγω τεκμήριο, προσκομίζοντας, με οποιοδήποτε μέσο, αξιόπιστες αποδείξεις όπως εισιτήριο μεταφορικού μέσου, λογαριασμό ξενοδοχείου, απόδειξη της παρουσίας του/της εκτός του χώρου Σένγκεν, αποδεικνύοντας ότι τήρησε τους όρους τους σχετικούς με τη διαμονή σύντομης διάρκειας στο χώρο Σένγκεν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρμόδιες εθνικές αρχές αναγράφουν στο ταξιδιωτικό έγγραφο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτική, την ημερομηνία και τον τόπο διέλευσης του εξωτερικού συνόρου ενός από τα κράτη μέλη.

Επιπλέον, ενδέχεται να επιδοθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας το έντυπο που εμφαίνεται στο παράρτημα VIII του ΚΣΣ. Το εν λόγω έντυπο επιδίδεται μόνο σε περίπτωση που ο/η υπήκοος τρίτης χώρας αποδείξει ότι τήρησε τον όρο της διάρκειας σύντομης επιτρεπόμενης παραμονής, ακόμα και αν το ταξιδιωτικό έγγραφό του/της δεν φέρει σφραγίδα εισόδου.

Εάν το εν λόγω πρόσωπο δεν μπορέσει να καταρρίψει το τεκμήριο της παράνομης παραμονής, ενδέχεται να απελαθεί από το έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους από τις αρμόδιες αρχές.

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση της αμοιβαίας ενημέρωσης, της ενημέρωσης της Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου σχετικά με τις εθνικές πρακτικές τους όσον αφορά το τεκμήριο της παράνομης παραμονής και της κατάρριψης του τεκμηρίου αυτού.

Γενικεσ πληροφοριεσ σχετικα με την εφαρμογη των διαταξεων για τη σφραγιση των ταξιδιωτικων εγγραφων υπηκοοων τριτων χωρων και προβληματα που ανακυπτουν

Στις απαντήσεις τους, τα κράτη μέλη δήλωσαν ότι προβαίνουν, κατά τρόπο πλήρη, ενδεδειγμένο και συστηματικό, σε σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών κατά την είσοδο και την έξοδο. Τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι κατά την εν λόγω διαδικασία δεν ανέκυψαν σημαντικά προβλήματα. Κατά συνέπεια, δεν διαπιστώθηκαν ειδικά προβλήματα σχετικά με μεγάλη αναμονή στα εξωτερικά σύνορα ή με την σφράγιση σε περίπτωση απλούστευσης των συνοριακών ελέγχων δυνάμει του άρθρου 8 του ΚΣΣ.

Τα προβλήματα που ανέκυψαν, όπως περιγράφηκαν από τα κράτη μέλη, εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Απουσία σφραγίδων εισόδου από άλλα κράτη μέλη·

Η Επιτροπή υπογραμμίζει το γεγονός ότι μόνο η συστηματική σφράγιση καθιστά δυνατό να διαπιστώνεται με βεβαιότητα η ημερομηνία και ο τόπος διέλευσης του εξωτερικού συνόρου και, συνεπώς, είναι απαραίτητο στοιχείο για τον έλεγχο της τήρησης του όρου της διάρκειας της επιτρεπόμενης παραμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας εντός του χώρου Σένγκεν (βλ. επίσης το σημείο 5 κατωτέρω).

- Δυσχέρειες κατά την ανάγνωση, σφραγίδες που έχουν τεθεί εσφαλμένα (π.χ. επάνω στην αυτοκόλλητη θεώρηση, έτσι ώστε να καλύπτεται η μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη της θεώρησης και επομένως να μην είναι δυνατός ο έλεγχος με τη χρήση της τεχνολογίας οπτικής ανάγνωσης), επάνω σε προηγούμενες σφραγίδες, σε ελλιπή μορφή (λείπει τμήμα της σφραγίδας), άτακτα και χωρίς χρονολογική σειρά, κατά τρόπο ασαφή και ανορθόδοξο (π.χ. στην άκρη του διαβατηρίου ή μη αναγνώσιμες ζώνες, χωρίς αρκετό μελάνι)·

Για να είναι εφικτός ο ευχερής και ορθός καθορισμός της διάρκειας της παραμονής ενός υπηκόου τρίτης χώρας στο χώρο Σένγκεν, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι υπάρχουν ενδεδειγμένες πρακτικές σε ό,τι αφορά την σφράγιση, όπως προβλέπεται στο σημείο 4.6 του ΠΕΣ, σύμφωνα με τις οποίες:

- οι σφραγίδες πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να τοποθετούνται με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να καθιστούν ευκολότερη την εξακρίβωση της ημερομηνίας κατά την οποία ο κάτοχος διέβη τα σύνορα για τελευταία φορά,

- η σφραγίδα εξόδου πρέπει να τοποθετείται δίπλα στη σφραγίδα εισόδου,

- η σφραγίδα πρέπει να τοποθετείται οριζοντίως, για να είναι ευχερής η ανάγνωσή της,

- δεν πρέπει να τοποθετούνται σφραγίδες πάνω σε ήδη υπάρχουσες σφραγίδες, ακόμη κι αν αυτές προέρχονται από άλλες χώρες.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι το παράρτημα IV, σημείο 3 του ΚΣΣ θεσπίζει τους κανόνες που διέπουν την σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων στα οποία υπάρχουν θεωρήσεις. Συνεπώς, [...],η σφραγίδα τοποθετείται, ει δυνατόν, κατά τρόπο ώστε να καλύπτει την άκρη της θεώρησης χωρίς να θίγει το ευανάγνωστο των ενδείξεων που υπάρχουν επάνω στη θεώρηση ούτε τα ορατά χαρακτηριστικά ασφάλειας της αυτοκόλλητης θεώρησης . Αν πρέπει να τοποθετηθούν περισσότερες σφραγίδες [...], τίθενται στην απέναντι σελίδα από αυτή στην οποία έχει τοποθετηθεί η θεώρηση. Αν αυτή η σελίδα δεν είναι χρησιμοποιήσιμη, η σφραγίδα τοποθετείται στην επόμενη σελίδα. Η ζώνη που προορίζεται για ανάγνωση από μηχανήματα δεν σφραγίζεται.

- Έλλειψη χώρου για την σφράγιση του ταξιδιωτικού εγγράφου – ιδίως για οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ή πρόσωπα που πραγματοποιούν διασυνοριακές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας, διερχόμενα τακτικά από τα εξωτερικά σύνορα – και έλλειψη κοινοτικών ρυθμίσεων σχετικά με το θέμα αυτό.

Κατά την παρουσίαση του ΠΕΣ, η Επιτροπή είχε επίγνωση του ενδεχόμενου να μην είναι πλέον κατάλληλο για σφράγιση το έγγραφο που επιτρέπει τη διέλευση των συνόρων σε υπηκόους τρίτων χωρών, δεδομένου ότι το έγγραφο αυτό δεν περιλαμβάνει πλέον κενές σελίδες. Στην περίπτωση αυτή, ενδείκνυται να συνιστάται στον υπήκοο τρίτης χώρας να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση νέου διαβατηρίου, ούτως ώστε να εξακολουθήσει να είναι δυνατή μελλοντικώς η σφράγιση του ταξιδιωτικού του εγγράφου. Εάν το διαβατήριο που δεν έχει πλέον χώρο για σφράγιση περιέχει ισχύουσα θεώρηση, θα πρέπει να ζητηθεί νέα θεώρηση που θα τεθεί στο νέο διαβατήριο.

Ορισμένα κράτη μέλη έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο το άρθρο 10 παράγραφος 3, που επιτρέπει, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την απαλλαγή από την σφράγιση, εφόσον η εν λόγω σφράγιση κατά την είσοδο ή την έξοδο ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στον υπήκοο τρίτης χώρας, εφαρμόζεται σε περίπτωση που το ταξιδιωτικό έγγραφο υπηκόου τρίτης χώρας δεν έχει κενές σελίδες για να τεθούν σφραγίδες. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η εν λόγω διάταξη δεν είναι εφαρμόσιμη στις περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι η προβλεπόμενη απαλλαγή από την υποχρέωση παρέχεται μόνο λόγω των προβλημάτων (π.χ. πολιτικής φύσεως) τα οποία θα μπορούσε να συνεπάγεται η σφράγιση για τον ενδιαφερόμενο. Εντούτοις, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στο ΠΕΣ[7] συστάσεις της Επιτροπής, ενδέχεται, κατ’ εξαίρεση και ιδίως στην περίπτωση τακτικών διασυνοριακών μετακινήσεων προσώπων μεταξύ κατοικίας και εργασίας, να χρησιμοποιηθεί χωριστό φύλλο στο οποίο μπορούν να τεθούν συμπληρωματικές σφραγίδες. Το φύλλο αυτό πρέπει να επιδίδεται στον υπήκοο τρίτης χώρας και πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαριθμούνται στο ΠΕΣ. Οπωσδήποτε, η έλλειψη κενών σελίδων σε ένα διαβατήριο δεν αποτελεί από μόνη της ισχυρό και επαρκή λόγο για την απαγόρευση της εισόδου προσώπου.

Ορισμένα κράτη μέλη δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα εν λόγω χωριστά φύλλα για να θέτουν σφραγίδες εισόδου και εξόδου κατόπιν αιτήματος των υπηκόων τρίτων χωρών, ιδίως των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων που διέρχονται συχνά τα εξωτερικά σύνορα. Εφιστάται επίσης η προσοχή στα πρόσωπα που πραγματοποιούν διασυνοριακές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας, τα οποία δεν δικαιούνται άδειας τοπικής διέλευσης των συνόρων. Θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι οι αρχές της Ουγγαρίας και της Σλοβενίας θέτουν σφραγίδες σε χωριστά φύλλα και όταν τα φύλλα αυτά συνοδεύουν μια κροατική ταυτότητα· τα εν λόγω δύο κράτη μέλη αποδέχονται τούτο δυνάμει των διμερών συμφωνιών που έχουν συνάψει από το 1997. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέσχε η Σλοβενία, στατιστικά, λιγότερο από το 0,5% των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων ζητούν κάθε έτος να τίθεται σφραγίδα σε χωριστό φύλλο. Ο λόγος που προβάλλεται από τους υπηκόους τρίτων χωρών κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος είναι κυρίως το υψηλό κόστος που συνεπάγεται η έκδοση νέου διαβατηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υπήκοοι τρίτων χωρών επιθυμούν να διατηρήσουν μία λευκή σελίδα για μελλοντική θεώρηση ή άδεια παραμονής.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως απαλλαγή από την υποχρέωση της σφράγισης, δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 10 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του ΚΣΣ.

- Έλλειψη περισσότερο ομοιογενούς διαδικασίας για τη θεώρηση ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν με παιδιά

Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε πολλές συστάσεις περισσότερο δεσμευτικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της αρχής «ένα άτομο, ένα διαβατήριο» . Η αρχή αυτή υιοθετήθηκε σε κοινοτική κλίμακα[8]. Εάν εφαρμοζόταν από τρίτες χώρες, η αρχή αυτή θα παρείχε τη δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων σχετικά με την σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων για κάθε πρόσωπο χωριστά.

- Αμφισβήτηση της αναγκαιότητας σφράγισης των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής εκδοθείσας από κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν θα πρέπει να σφραγίζονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας παραμονής εκδοθείσας από κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν. Σκοπός της σφράγισης ενός διαβατηρίου είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας τήρησε τον όρο της διάρκειας της σύντομης επιτρεπόμενης παραμονής εντός του χώρου Σένγκεν. Η ίδια λογική ισχύει για τους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας διαμονής, δεδομένου ότι η επιτρεπόμενη περίοδος παραμονής στο κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν που εξέδωσε την εν λόγω άδεια καθορίζεται από τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής. Η σφράγιση του διαβατηρίου κατά την έξοδο και την νέα είσοδο δεν επηρεάζει τη διάρκεια παραμονής που επιτρέπεται βάσει της εκδοθείσας από κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν άδειας διαμονής. Ο έλεγχος της τήρησης του όρου της διάρκειας παραμονής κατόχων άδειας διαμονής που επιτρέπει τη διέλευση εξωτερικών συνόρων και τη μετάβαση σε άλλα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν, πρέπει να βασίζεται στη γνωστοποίηση της παρουσίας τους στο έδαφος άλλου κράτους μέλους του χώρου Σένγκεν, σύμφωνα με το άρθρο 22 της σύμβασης Σένγκεν[9]. Με το μέσο αυτό δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να υπολογιστεί η διάρκεια παραμονής το ίδιο εύκολα με τον έλεγχο σφραγίδων. Πρόκειται ωστόσο για το αποτέλεσμα της καθιέρωσης ενός χώρου χωρίς έλεγχο των εσωτερικών συνόρων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία πληροφορία σχετικά με ενδεχόμενες καταχρήσεις από μέρους υπηκόων τρίτων χωρών, κατόχων άδειας διαμονής, εκδοθείσας από κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν, του δικαιώματός τους να ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος, παραμένοντας σε αυτό για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Πληροφοριεσ για υπηκοουσ τριτων χωρων που απαλλασσονται από την σφραγιση του ταξιδιωτικου τους εγγραφου (Αρθρο 10 παραγραφοσ 3) και περιπτωσεισ απαλλαγησ από την σφραγιση

Τα περισσότερα κράτη μέλη δεν συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων υπηκόων τρίτων χωρών για απαλλαγή από την υποχρέωση σφράγισης, ή απλώς δεν καταχωρούν τις εν λόγω αιτήσεις. Ορισμένα κράτη μέλη αναφέρουν λίγες μόνο αιτήσεις υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίες εξετάζονται μεμονωμένα.

Επιπλέον, έχουν θιγεί ζητήματα σχετικά με την σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων και τον υπολογισμό των περιόδων παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών – μελών οικογένειας πολιτών της Ένωσης – που ταξιδεύουν με κάρτα διαμονής, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ένωσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της σφράγισης κατά την είσοδο και την έξοδο όταν ταξιδεύουν με κάρτα διαμονής εκδοθείσα από κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ και συνοδεύουν πολίτες της Ένωσης που ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας ή διαμονής. Αντιθέτως, ένας υπήκοος τρίτης χώρας, μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της σφράγισης όταν ταξιδεύει μόνος ή εφόσον το πρόσωπο αυτό, που συνοδεύει πολίτη της Ένωσης, δεν επιδείξει την προαναφερθείσα κάρτα διαμονής (π.χ. το πρόσωπο αυτό διαμένει με πολίτη της Ένωσης εκτός της ΕΕ και δεν είναι κάτοχος κάρτας διαμονής.

Είναι αδύνατη η αποφυγή σύνθετων καταστάσεων στις οποίες ο υπήκοος τρίτης χώρας, μέλος της οικογένειας πολίτη της Ένωσης, συνοδεύει πολίτη της ΕΕ που ασκεί το δικαίωμά του/της της ελεύθερης κυκλοφορίας ή συναντάται με αυτόν και ο υπήκοος τρίτης χώρας ταξιδεύει μόνος. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η κατάσταση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση, ουσιαστικά όμως δεν δημιουργεί πρόβλήματα· όταν ταξιδεύει μόνος ένας υπήκοος τρίτης χώρας, η παραμονή του στο χώρο Σένγκεν δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη διάρκεια των τριών μηνών. Σε περίπτωση που ένας υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύει πολίτη της Ένωσης, η επιτρεπόμενη διάρκεια παραμονής του υπηκόου τρίτης χώρας δεν περιορίζεται στους τρεις μήνες ανά περίοδο έξι μηνών.

Τέλος, ορισμένα κράτη μέλη προτείνουν να προστεθούν στον κατάλογο των κατηγοριών προσώπων των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγραφα δεν απαιτείται να σφραγίζονται τα πληρώματα επιβατικών και εμπορικών αμαξοστοιχιών που εκτελούν διεθνείς σιδηροδρομικές συνδέσεις. Η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της πρότασης αυτής και θα κινήσει τη διαδικασία απαλλαγής από την σφράγιση ταξιδιωτικών εγγράφων των πληρωμάτων αμαξοστοιχιών στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, απαλλαγής ανάλογης με εκείνη που προβλέπεται για τους πιλότους ή τους ναυτικούς, δεδομένου ότι οι αμαξοστοιχίες ακολουθούν σταθερό πρόγραμμα δρομολογίων.

Πληροφοριεσ για υπηκοουσ τριτων χωρων που εντοπιστηκαν στην επικρατεια ενός κρατουσ μελουσ Ή εξερχομενοι από το χωρο σενγκεν χωρισ το ταξιδιωτικο τουσ εγγραφο να φερει σφραγιδα εισοδου με επιβεβαιωση Ή καταρριψη του τεκμηριου τησ παρανομησ διαμονησ (Αρθρο 11)

Πολλά κράτη μέλη δεν συλλέγουν στατιστικά στοιχεία αφενός σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών για τους οποίους διαπιστώνεται, ενώ βρίσκονται στην επικράτεια κρατών μελών ή κατά την έξοδό τους από το χώρο Σένγκεν, ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους δεν φέρουν σφραγίδα εισόδου ή, αφετέρου, σχετικά με τον αριθμό των προσώπων που ενδέχεται ή όχι να είναι σε θέση να καταρρίψουν ιδίως το τεκμήριο της παράνομης παραμονής.

Ορισμένα κράτη μέλη (η Σλοβενία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Ιταλία και η Εσθονία) διέθεσαν ακριβή στατιστικά στοιχεία με πίνακες στους οποίους εμφαίνεται ο ακριβής αριθμός των υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και οι τόποι και οι ημερομηνίες εισόδου τους στο χώρο Σένγκεν. Άλλα κράτη μέλη έχουν παράσχει γενικές μόνο πληροφορίες σχετικά με τον μικρό ή μεγάλο αριθμό υπηκόων τρίτων χωρών των οποίων τα ταξιδιωτικά έγγραφα διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν σφραγίδα εισόδου.

Το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ΚΣΣ παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές τη δυνατότητα να τεκμαίρουν ότι ο κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου που δεν φέρει σφραγίδα εισόδου, δεν πληροί τους ισχύοντες στο συγκεκριμένο κράτος μέλος όρους σχετικά με τη διάρκεια παραμονής. Εντούτοις, από τις απαντήσεις των αρχών των κρατών μελών δεν καθίσταται σαφές κατά πόσο οι αρχές αυτές επικαλούνται το τεκμήριο της παράνομης παραμονής στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σφραγίδα εισόδου στο διαβατήριο υπηκόου τρίτης χώρας.

Τα περισσότερα κράτη μέλη δηλώνουν ότι κάνουν χρήση του εντύπου του παραρτήματος VIII του ΚΣΣ στο πλαίσιο της έγκρισης των αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με την τήρηση του όρου της διάρκειας της σύντομης επιτρεπόμενης παραμονής, σε περιπτώσεις που το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν φέρει σφραγίδα εισόδου. Ορισμένα κράτη μέλη (η Γερμανία, η Γαλλία, η Σλοβενία και η Δανία) δηλώνουν ότι δεν χρησιμοποιούν το έντυπο, σφραγίζουν όμως το ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου τρίτης χώρας με διορθωτική σφραγίδα στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία και ο τόπος εισόδου στο χώρο Σένγκεν. Ορισμένα κράτη μέλη δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα δύο μέσα (το έντυπο και την σφραγίδα).

Η Ουγγαρία δήλωσε ότι έχει αναπτύξει το εθνικό σύστημα καταγραφής στα σύνορα, με το οποίο καταγράφονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από τα εξωτερικά της σύνορα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά τον τρόπο αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη του τεκμηρίου της παράνομης παραμονής, εφόσον ο ενδιαφερόμενος εισήλθε στο χώρο Σένγκεν από την Ουγαρία. Η Βουλγαρία δίνει περιγραφή ανάλογου αυτόματου συστήματος πληροφοριών, του συστήματος «Έλεγχος συνόρων» και η Ρουμανία διαθέτει ανάλογη βάση δεδομένων για την είσοδο/έξοδο.

Τα περισσότερα κράτη μέλη δηλώνουν ότι δεν συλλέγουν στατιστικά στοιχεία ούτε ενημερώνουν βάσεις δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που δεν θα μπορούσαν να καταρρίψουν το τεκμήριο της παράνομης παραμονής. Ορισμένα κράτη μέλη δηλώνουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διάκρισης των απελαθέντων λόγω μη κατάρριψης του τεκμηρίου της παράνομης παραμονής από τους απελαθέντες για άλλους λόγους. Τα περισσότερα κράτη μέλη αναφέρουν ρητά ότι έχουν θεσπίσει εθνικές διαδικασίες απέλασης παράνομων μεταναστών. Τα κράτη μέλη που έχουν παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που επαναπροωθήθηκαν (Εσθονία, Λετονία, Σλοβενία, Κάτω Χώρες και Λιθουανία) επισήμαναν ότι τα εν λόγω πρόσωπα απομακρύνθηκαν ή απελάθηκαν από το χώρο Σένγκεν.

άλλες πληροφοριεσ σχετικεσ με την εφαρμογη των διαταξεων των αρθρων 10 και 11

Η Ελλάδα γνωστοποίησε ότι θα αναπτύξει μια ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία θα καθιερωθεί η αυτόματη ημερήσια τροποποίηση του κωδικού ασφαλείας των σφραγίδων εισόδου και εξόδου.

Προσφάτως, η Πολωνία έθιξε ένα ζήτημα στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας «Σύνορα» του Συμβουλίου σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τίθενται οι σφραγίδες στα ταξιδιωτικά έγγραφα σε περίπτωση που στο διαβατήριο ενός γονέα έχουν τεθεί δύο ή περισσότερες θεωρήσεις Σένγκεν τύπου «C» του γονέα και του τέκνου. Με βάση τις πληροφορίες που διατέθηκαν από τα κράτη μέλη παρατηρείται ότι η διαδικαστική πρακτική σε ανάλογες περιπτώσεις διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· για παράδειγμα, ορισμένα κράτη αναγράφουν τον αριθμό των προσώπων δίπλα στη σφραγίδα, ενώ άλλα αναφέρουν το όνομα του παιδιού. Ο ΚΣΣ δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι θα πρέπει να τίθεται συστηματικά σφραγίδα σε κάθε αυτοκόλλητη θεώρηση στο διαβατήριο, κατά την έσοδο και την έξοδο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παραρτήματος IV σημείο 3 του ΚΣΣ. Σε περίπτωση θεώρησης πολλαπλών εισόδων και συχνών μετακινήσεων των προαναφερθέντων προσώπων θα μπορούσαν να ανακύψουν προβλήματα εντοπισμού της σφραγίδας που αντιστοιχεί στην είσοδο κάθε προσώπου. Εντούτοις, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν παράσχει στοιχεία για τη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται οι περιπτώσεις αυτές στα εξωτερικά σύνορα, ούτε για τα προβλήματα πρακτικής φύσεως που ανακύπτουν, η Επιτροπή δεν κρίνει ενδεδειγμένο να προβλεφθεί τυχόν εναρμόνιση των διαδικασιών σφράγισης των ταξιδιωτικών εγγράφων στις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να εξεταστεί το ζήτημα της σφράγισης ταξιδιωτικών εγγράφων σε περίπτωση προσωρινής επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 23 και επόμενων του ΚΣΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 28, κατά την επαναφορά του ελέγχου των εσωτερικών συνόρων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι σχετικές διατάξεις του τίτλου ΙΙ . Κατά συνέπεια, θα εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, όπως οι έλεγχοι προσώπων στα σύνορα ή η απαγόρευση της εισόδου. Εντούτοις, δεν θα πρέπει να γίνεται η σφράγιση στα κοινά σύνορα μεταξύ κρατών μελών του χώρου Σένγκεν, δεδομένου ότι ο ενδιαφερόμενος παραμένει εντός του χώρου Σένγκεν. Η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη διάρκεια της επιτρεπόμενης παραμονής υπηκόων τρίτων χωρών εντός του χώρου Σένγκεν. Η σφράγιση θα δημιουργούσε σύγχυση δεδομένου ότι θα τίθετο δεύτερη σφραγίδα εισόδου χωρίς να υπάρχει έξοδος. Συνεπώς, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι το άρθρο 10 δεν είναι εφαρμόσιμο κατά την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.

Συμπεράσματα

Με βάση τις παρασχεθείσες πληροφορίες, η Επιτροπή καταλήγει στα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία προβλέπει την υποχρέωση της συστηματικής σφράγισης των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών κατά την είσοδο και την έξοδο. Ο ΚΣΣ περιλαμβάνει κατάλογο εγγράφων στα οποία τίθεται σφραγίδα εισόδου ή εξόδου και κατάλογος των εγγράφων τα οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση της σφράγισης. Επιπλέον, έχει θεσπιστεί η δυνατότητα των εθνικών αρχών να τεκμαίρουν ότι ένα πρόσωπο δεν πληροί τους όρους τους σχετικούς με τη διάρκεια παραμονής εντός του συγκεκριμένου κράτους μέλους εφόσον το ταξιδιωτικό του έγγραφο δεν φέρει σφραγίδα εισόδου, καθώς και η δυνατότητα των υπηκόων τρίτων χωρών να καταρρίπτουν το εν λόγω τεκμήριο. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 6 του ΚΣΣ, η Επιτροπή υποβάλλει, έως τα τέλη του 2008, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί σφράγισης ταξιδιωτικών εγγράφων. Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να τηρήσει την εν λόγω προθεσμία. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι πολλά κράτη μέλη κοινοποίησαν καθυστερημένα τα ζητηθέντα στοιχεία.

2. Όπως τονίστηκε και από πολλά κράτη μέλη, η Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες που προβλέπουν την συστηματική, με χρονολογική σειρά και ενδεδειγμένη σφράγιση, όπως ορίζεται από τον ΚΣΣ και το ΠΕΣ. Η τήρηση των εν λόγω κανόνων διευκολύνει την ορθή διεξαγωγή των ελέγχων στα σύνορα και συμβάλλει στον περιορισμό του χρόνου αναμονής στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

3. Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι κοινοί κανόνες που αφορούν τη σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία φέρουν αυτοκόλλητη θεώρηση, ορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 3 του ΚΣΣ.

4. Η Επιτροπή υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα ταξιδιωτικά έγραφα υπηκόων τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι ισχύουσας άδειας διαμονής εκδοθείσας από ένα κράτος μέλος του χώρου Σένγκεν, απαλλάσσονται από την υποχρέωση της σφράγισης κατά την είσοδο και την έξοδο.

5. Η Επιτροπή κρίνει ότι το άρθρο 10 του ΚΣΣ δεν είναι εφαρμόσιμο κατά την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και επόμενα του ΚΣΣ.

6. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν υπήκοοι τρίτων χωρών που διασχίζουν τα σύνορα συχνά, όπως είναι οι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων ή πρόσωπα που πραγματοποιούν διασυνοριακές μετακινήσεις μεταξύ κατοικίας και εργασίας. Εντούτοις, τα προβλήματα τα σχετικά με την έλλειψη κενών σελίδων για σφράγιση θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη δημιουργία ενός αυτόματου συστήματος καταχώρησης κάθε εισόδου και εξόδου, το οποίο θα καθιστούσε τη σφράγιση περιττή. Η Επιτροπή δεν κρίνει απαραίτητη την απαλλαγή από την υποχρέωση της σφράγισης για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των προβληματισμών που εκφράστηκαν από τα κράτη μέλη σχετικά με τους κινδύνους λαθρομετανάστευσης και παράνομης εργασίας.

7. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι δεν είναι αναγκαίο να προβλεφθούν επιπλέον απαλλαγές από την υποχρέωση της σφράγισης, με εξαίρεση τα πληρώματα αμαξοστοιχιών στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους· η απαλλαγή αυτή θα ήταν ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τους πιλότους ή τους ναυτικούς, δεδομένου ότι οι αμαξοστοιχίες αυτές ακολουθούν σταθερό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα προκειμένου να προβλεφθεί για την εν λόγω κατηγορία η απαλλαγή από την υποχρέωση της σφράγισης.

8. Σύμφωνα με τις ληφθείσες απαντήσεις, πολλά κράτη μέλη δεν συλλέγουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν στην επικράτειά τους ή εξέρχονταν από το χώρο Σένγκεν χωρίς τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα να φέρουν σφραγίδα εισόδου, ούτε σχετικά με τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που ήταν (ή δεν ήταν) σε θέση να καταρρίψουν το τεκμήριο της παράνομης παραμονής. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συλλέγουν τις πληροφορίες αυτές και να διαθέτουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικότερη ανάλυση της εφαρμογής των σχετικών με τη σφράγιση διατάξεων.

9. Τέλος, ορισμένα κράτη μέλη δεν τήρησαν την υποχρέωσή τους, δυνάμει του άρθρου 11 τελευταίο εδάφιο, να ενημερώνονται αμοιβαία και να ενημερώνουν την Επιτροπή και τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για τις εθνικές πρακτικές σε ό,τι αφορά το τεκμήριο της παράνομης παραμονής και της κατάρριψης του κριτηρίου αυτού που αναφέρονται στο άρθρο 11. Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν την εν λόγω υποχρέωση εντός ενός μηνός από την έγκριση της παρούσας έκθεσης.

[1] ΕΕ L 105 της 13.4.2006, σ. 1.

[2] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2133/2004 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με την υποχρέωση των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών να προβαίνουν σε συστηματική σφράγιση των ταξιδιωτικών εγγράφων των υπηκόων τρίτων χωρών κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, ΕΕ L 369 της 16.12.2004, σ.5.

[3] Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για την καθιέρωση κοινού «Πρακτικού εγχειριδίου για τους συνοριοφύλακες (Εγχειρίδιο Σένγκεν)», προς χρήση από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών κατά τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων επί προσώπων (C(2006) 5186 τελικό.

[4] Δεδομένου ότι η Ελβετία εφαρμόζει το κεκτημένο του Σένγκεν μόλις από τις 12 Δεκεμβρίου 2008, δεν ζητήθηκε από την Ελβετία να γνωστοποιήσει την πείρα της σχετικά με τη σφράγιση.

[5] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, περί κανόνων σχετικά με την τοπική διασυνοριακή κυκλοφορία στα εξωτερικά χερσαία σύνορα των κρατών μελών, ΕΕ L 405 της 30.12.2006, σ. 1.

[6] Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 77.

[7] Σημείο 4.5 του ΠΕΣ.

[8] Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών, ΕΕ L 385 της 29.12.2004, σ. 1. Όλα τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αρχή αυτή, με εξαίρεση την Αυστρία και τις Κάτω Χώρες.

[9] ΕΕ L 239 της 22.9.2000, σ.19.