52009DC0085

Έκθεση τησ Επιτροπησ προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ειδική διοικητική περιοχή του Μακάο: Ετήσια έκθεση 2008 /* COM/2009/0085 τελικό */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 26.2.2009

COM(2009) 85 τελικό

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ειδική διοικητική περιοχή του Μακάο: Ετήσια έκθεση 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Ειδική διοικητική περιοχή του Μακάο: Ετήσια έκθεση 2008

Συνοπτική παρουσίαση

Εννέα χρόνια μετά από τη μεταβίβαση της κυριαρχίας του Μακάο στην Κίνα, η εφαρμογή της αρχής «μία χώρα/δύο συστήματα» για το Μακάο παραμένει ικανοποιητική, δεδομένου ότι διατηρούνται οι ιδιαιτερότητες της κοινωνίας του Μακάο, ο τρόπος ζωής του, το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες. Το 2008, η συνεργασία με την ΕΕ, η οποία προωθήθηκε χάρη στην πραγματιστική προσέγγιση που υιοθέτησαν και οι δύο πλευρές, συνέχισε να βελτιώνεται. Η συνεργασία αυτή θα αναβαθμισθεί περαιτέρω με το κοινοτικό πρόγραμμα ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις. Η αξιοσημείωτη ανάκαμψη που παρουσίασε η οικονομία του Μακάο μετά το 2002, σε μεγάλο βαθμό χάρη, αφενός, στην ελευθέρωση των συναλλαγών και στην οικονομική έκρηξη που αυτή πυροδότησε στον τομέα των καζίνο, και, αφετέρου, στην παροχή πλεονεκτικής πρόσβασης στις αγορές της ενδοχώρας, τίθεται τώρα σε κίνδυνο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Η κυβέρνηση του Μακάο έχει σαφή επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει στον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και διοικητικό τομέα. Οι προκλήσεις αυτές διαμορφώνουν το πρόγραμμα της για την ανάληψη δράσης, μαζί με τους γείτονές της, στην περιοχή του Δέλτα του ποταμού Pearl, καθώς και για τους διεθνείς δεσμούς της, ιδίως τη συνεργασία της με την ΕΕ.

Εισαγωγή

Εννέα χρόνια έχουν περάσει από τότε που το Μακάο απέκτησε το καθεστώς της Ειδικής Διοικητικής Περιοχής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το 1999, η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να εκδίδει ετήσιες εκθέσεις για τις εξελίξεις στην Ειδική Διοικητική Περιοχή Μακάο (ΕΔΠ). Η παρούσα έκθεση καλύπτει το 2008.

Η ένωση του Μακάο με την ηπειρωτική Κίνα βασίζεται στην αρχή «μία χώρα/δύο συστήματα», όπως αυτή ορίζεται στο θεμελιώδη νόμο του Μακάο, που θεσπίστηκε από τη λαϊκή εθνοσυνέλευση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1993. Ο θεμελιώδης νόμος εγγυάται ότι το προηγούμενο σύστημα του Μακάο, το επιχειρηματικό του περιβάλλον, το κράτος δικαίου και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν θα αλλάξουν για 50 χρόνια. Η αρχή αυτή συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά στην ΕΔΠ Μακάο.

Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις

Το 2008 υπήρξε μια δύσκολη χρονιά για την ΕΔΠ Μακάο, παρά το γεγονός ότι στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας και μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος για τα τυχερά παιγνίδια, η οικονομική ανάπτυξη υπερέβη το 20% κατά μέσο όρο. Η οικονομική άνθιση που ξεκίνησε από τα καζίνο μετέτρεψε το Μακάο σε μία από τις πλουσιότερες περιοχές της Ασίας. Για το 2007, το κατά κεφαλήν ΑεγχΠ (36.357 US$) ήταν μεγαλύτερο από το διπλάσιο του 2003 (17.805 US$ ).

Στο πρώτο τρίμηνο του 2008, η οικονομία του Μακάο αυξήθηκε κατά 33% χάρη στα υψηλά έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια, που αντιστοιχούν περίπου στα δύο τρίτα του ΑεγχΠ. Ωστόσο, η ανάπτυξη μειώθηκε σε 22% και 11% κατά τα επόμενα δύο τρίμηνα αντίστοιχα. Οι επενδύσεις στις κατασκευές και τα μηχανήματα μειώθηκαν επίσης μετά τη σταδιακή ολοκλήρωση των κατασκευαστικών έργων μεγάλης κλίμακας. Οι εξαγωγές προϊόντων συνέχισαν να σημειώνουν πτώση λόγω της συρρίκνωσης του εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών, που ακόμη αντιπροσωπεύει περίπου το 60% των συνολικών εξαγωγών του Μακάο.

Η οικονομία του Μακάο επέτυχε πλήρη απασχόληση ως αποτέλεσμα των θέσεων εργασίας που δημιούργησε ο τομέας των τυχερών παιγνιδιών (το ποσοστό ανεργίας ήταν 3,1% το τρίτο τρίμηνο του 2008). Αλλά η μεγάλη οικονομική ανάπτυξη ασκεί πίεση στην αγορά εργασίας, ιδίως στις ειδικευμένες κατηγορίες. Αυτό ώθησε τις επιχειρήσεις να στραφούν στο εξωτερικό για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό, και οδήγησε επίσης σε εισροή ξένων εργαζομένων. Ο πληθωρισμός παρέμεινε πολύ υψηλός, περίπου 8-9% για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι τιμές των ακινήτων και τα ενοικιοστάσια αυξήθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό από ό,τι οι μισθοί. Η σταθεροποίηση των τιμών αποτελεί μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση της ΕΔΠ Μακάο, η οποία θέσπισε επιδόματα και κοινωνικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης, προκειμένου να ανακουφίσει τις ομάδες χαμηλότερου εισοδήματος.

Ο τομέας των καζίνο εισήλθε σε φάση προσαρμογής μετά από περίοδο γρήγορης επέκτασης. Τον Απρίλιο του 2008, ο Ανώτατος Διοικητής του Μακάο Edmund Ho ανακοίνωσε το πάγωμα των αδειών για τυχερά παιχνίδια και νέους χερσαίους πόρους για την ανάπτυξη καζίνο. Το όριο των αδειών για τυχερά παιχνίδια στο Μακάο είναι τώρα έξι και ο Ηο δήλωσε ότι ο περιορισμός αυτός θα διατηρηθεί για «μεγάλο χρονικό διάστημα». Για να μειώσει την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των καζίνο, η κυβέρνηση του Μακάο θέσπισε τον Αύγουστο νομοθετικό διάταγμα σχετικά με τον περιορισμό των επιπέδων προμήθειας για τα πρακτορεία ταξιδιών τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε παίκτες καζίνο και διακινούν κατά κύριο λόγο διακεκριμένους πελάτες (δραστηριότητα η οποία αποφέρει περίπου το 70% των συνολικών εσόδων από τα τυχερά παιγνίδια).

Η Κίνα συνεχίζει να επηρεάζει έντονα την οικονομική ανάπτυξη του Μακάο, δεδομένου ότι η Ειδική Διοικητική Περιοχή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους τουρίστες από την ηπειρωτική Κίνα για να στηρίξει τον τουριστικό τομέα και τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών, τομείς που αποτελούν τους στυλοβάτες της οικονομίας του Μακάο. Ωστόσο, οι ανησυχίες του Πεκίνου για τη γρήγορη ανάπτυξη του Μακάο ώθησαν την κεντρική κυβέρνηση να αυξήσει, τον Ιούνιο και για δεύτερη φορά το Σεπτέμβριο του 2008, τους περιορισμούς για την έκδοση θεωρήσεων στους επισκέπτες από την ηπειρωτική Κίνα.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τη χρηματοδότηση νέων καζίνο και ξενοδοχείων στο Μακάο. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής καζίνο έχουν αναστείλει τα νέα σχέδια τους ή καθυστερούν τα επενδυτικά προγράμματά τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να χάσουν τις θέσεις τους και να θιγεί άμεσα η οικονομία του Μακάο.

Για το λόγο αυτό, το Μακάο προσπαθεί να διαφοροποιήσει την οικονομία του από τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών στις δραστηριότητες που συνδέονται με τα συνέδρια και τις εκθέσεις. Προκειμένου να βοηθήσει τους τομείς του τουρισμού και της τροφοδοσίας, η κυβέρνηση της ΕΔΠ Μακάο κατήργησε τον Αύγουστο το φόρο κατανάλωσης στο κρασί και όλα τα αλκοολούχα ποτά. Επίσης κατήργησε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τα καύσιμα, προκειμένου να μειώσει την πληθωριστική πίεση που ασκούν οι τιμές ενέργειας.

Το Μακάο και η ηπειρωτική Κίνα υπέγραψαν το 2003 συμφωνία πλαίσιο γνωστή ως «συμφωνία στενότερης οικονομικής εταιρικής σχέσης» (CEPA), που είναι παρόμοια με τη συμφωνία μεταξύ του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής Κίνας. Στο διάστημα της εφαρμογής της από το 2004 μέχρι τον Ιούνιο του 2008, 346 εταιρείες στον τομέα παροχής υπηρεσιών έχουν επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων της. Οι τομείς των μεταφορών και της υλικοτεχνικής υποδομής είναι αυτοί που χρησιμοποιούν περισσότερο την εν λόγω συμφωνία, ακολουθούμενοι από τους τομείς των συνεδρίων και των εκθέσεων, της παροχής συμβουλών διαχείρισης, των κατασκευαστικών έργων και των υπηρεσιών διανομής. Το όφελος, ωστόσο, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο προϊόντων, ήταν περιορισμένο.

Το Μακάο εξακολουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο ως ενδιάμεσος για τις διεθνείς σχέσεις της Κίνας με την Πορτογαλία και τον πορτογαλόφωνο κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό. παρατηρείται μία αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τη γλώσσα και την κληρονομιά της Πορτογαλίας. Σε αυτό συμβάλλουν και οι ισχυροί δεσμοί της Κίνας με τη Βραζιλία και τις πορτογαλόφωνες χώρες στην Αφρική.

Παρατηρείται επίσης αύξηση του αριθμού των σπουδαστών από την ηπειρωτική Κίνα που φοιτούν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Μακάο.

Στο ετήσιο πολιτικό διάγγελμά του που εκφώνησε στις 15 Νοεμβρίου 2008, ο Ανώτατος Διοικητής του Μακάο Edmund Ho κατέστησε σαφές ότι η προτεραιότητά του για το 2009 είναι να εξασφαλίσει τη σταθερότητα της οικονομίας του Μακάο παρά την παγκόσμια οικονομική κρίση. Επίσης ανακοίνωσε την εφαρμογή επενδυτικού σχεδίου ύψους 10,2 δισ. MOP (1 δισ.ευρώ) για έργα δημόσιας υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των έργων αναβάθμισης ιστορικών τόπων και κοινωνικής στέγης. Επιπλέον, παρείχε σειρά κινήτρων προς βοήθεια των γηγενών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων επιδοτήσεων για νέες κατοικίες και οικιακούς λογαριασμούς, μισθολογικές φοροαπαλλαγές και επιδόματα μέχρι ποσού 5.000 MOP (σχεδόν 500 εκατ. ευρώ) για τους γηγενείς.

Στις 22 Oκτωβρίου 2008, ο Ανώτατος Διοικητής του Μακάο Edmund Ho παρουσίασε το σχέδιό του για τη θέσπιση νόμων εθνικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του θεμελιώδους νόμου. Το άρθρο 23 ορίζει ότι το Μακάο πρέπει να θεσπίσει δικούς του νόμους που «απαγορεύουν οποιαδήποτε πράξη προδοσίας, απόσχισης, στάσης και ανατροπής κατά της κεντρικής λαϊκής κυβέρνησης, ή την κλοπή κρατικών μυστικών, που απαγορεύουν σε ξένες πολιτικές οργανώσεις ή φορείς να διεξάγουν στην περιοχή πολιτικές δραστηριότητες και απαγορεύουν επίσης στις πολιτικές οργανώσεις ή φορείς στην περιοχή να συνάπτουν δεσμούς με ξένα πολιτικά ιδρύματα ή φορείς». Ο Ανώτατος Διοικητής του Μακάο Edmund Ho κήρυξε για το νομοσχέδιο εθνικής ασφάλειας την έναρξη περιόδου δημόσιας διαβούλευσης διάρκειας σαράντα ημερών, μέχρι τις 30 Noεμβρίου 2008, με σκοπό να εξασφαλίσει την έγκριση του εν λόγω νομοσχεδίου από τη Νομοθετική Συνέλευση πριν το τέλος της θητείας του που λήγει στις 19 Δεκεμβρίου 2009. Το νομοσχέδιο εθνικής ασφάλειας καλύπτει επτά αδικήματα, όπως προδοσία, απόσχιση, στάση και ανατροπή κατά της κεντρικής κυβέρνησης, καθώς και την κλοπή κρατικών μυστικών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που θεσμοθετούνται στο θεμελιώδη νόμο δεν θα μειωθούν από το νομοσχέδιο εθνικής ασφάλειας που βρίσκεται στη νομοθετική διαδικασία.

Τα δικαστήρια και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο Μακάο συνεχίζουν να σημειώνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αυτό αποδείχθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2008, όταν ο πρώην γραμματέας δημόσιων έργων και μεταφορών Ao Man-long κρίθηκε ότι δωροδοκήθηκε με εκατομμύρια MOP και καταχράστηκε της εξουσίας του για να βοηθήσει οικοδομικές επιχειρήσεις να κερδίσουν συμβάσεις κατασκευής. Η ποινή του ορίστηκε σε 27 έτη φυλάκισης. Ο Ανώτατος Διοικητής δήλωσε ότι η ποινή ήταν δίκαιη, και ότι «το δικαστήριο αποφάσισε σύμφωνα με το νόμο».

Το 2008 σημειώθηκαν επίσης διάφορες διαδηλώσεις, ωστόσο σε μικρότερη κλίμακα από αυτή της Πρωτομαγιάς του 2007, η οποία πήρε βίαια τροπή όταν οι διαδηλωτές συγκρούσθηκαν με την αστυνομία. Οι διαδηλώσεις αυτές ήταν ειρηνικές και τα συνθήματά τους αφορούσαν τη βελτίωση των όρων ζωής και την προτεραιότητα των γηγενών έναντι των ξένων στις ευκαιρίες απασχόλησης στο Μακάο.

Συνεργασία ΕΕ-Μακάο

Το Μακάο συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό εταίρο της ΕΕ. Το Μακάο έχει σημαντική ευρωπαϊκή κληρονομιά και μοιράζεται τις ίδιες αξίες με την ΕΕ σε τομείς όπως η οικονομία, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Το πλαίσιο για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Μακάο είναι η συμφωνία για το εμπόριο και τη συνεργασία που υπογράφηκε το 1992 μεταξύ της Επιτροπής και του Μακάο. Tο 2008, η συνεδρίαση της κοινής επιτροπής, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο βάσει της εν λόγω συμφωνίας πλαισίου, αναβλήθηκε για το Φεβρουάριο του 2009.

Οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές προϊόντων μεταξύ της ΕΕ και του Μακάο συνέχισαν να συρρικνώνονται, δεδομένου ότι οι εισαγωγές ειδών ένδυσης από το Μακάο παρουσιάζουν φθίνουσα τάση μετά από τη σταδιακή κατάργηση της συμφωνίας για τα κλωστοϋφαντουργικά και τα είδη ένδυσης. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2008, οι εισαγωγές από το Μακάο μειώθηκαν κατά 48% περίπου, στα 190 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές της ΕΕ στο Μακάο σημείωσαν επίσης μείωση κατά 10,2% και έπεσαν στα 131 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση του 2006 της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση, Χονγκ Κονγκ και Μακάο: δυνατότητες συνεργασίας 2007-2013», παραμένει το κατευθυντήριο πλαίσιο πολιτικής για τις κοινοτικές δραστηριότητες συνεργασίας με το Μακάο. Το πλαίσιο αυτό θέτει σειρά προκλήσεων ως στόχους για την προώθηση των σχέσεων ΕΕ-Μακάο διευρύνοντας και εμβαθύνοντας τη συνεργασία σε επτά κύριους τομείς: εμπορικός και τελωνειακός τομέας, οικονομία, δεσμοί μεταξύ των λαών, μεταφορές, το περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια τροφίμων.

Η εφαρμογή των συμφωνημένων μέτρων πολιτικής και κανονιστικής συνεργασίας στους εν λόγω επτά τομείς εντατικοποιήθηκε με τη δρομολόγηση, το 2008, του «κοινοτικού προγράμματoς ενημέρωσης για τις επιχειρήσεις» για το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο (EUBIP), στο οποίο θα ενταχθεί πρόγραμμα εκδηλώσεων με άξονα το περιεχόμενο, που θα διαρκέσει μέχρι το 2011. Το EUBIP θα χρησιμεύσει ως μέσο για τη βελτίωση της κατανόησης και την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του Μακάο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο και οι επενδύσεις, τα πρότυπα, η πνευματική ιδιοκτησία, το περιβάλλον, οι μεταφορές και η υλικοτεχνική υποδομή, η υγεία, τα τρόφιμα και η ασφάλεια των προϊόντων. Τον Αύγουστο του 2008, δημοσιεύτηκε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων και η σύμβαση ανατέθηκε σε κοινοπραξία, επικεφαλής της οποίας είναι το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο στο Χονγκ Κονγκ, ενώ σημαντική είναι και η συμμετοχή του Μακάο, συγκεκριμένα, με το Ινστιτούτο Προώθησης των Επενδύσεων και του Εμπορίου του Μακάο και το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Μακάο. Το EUBIP υπογράφηκε στο Μακάο το Δεκέμβριο το 2008 και αναμένεται να καταστεί πλήρως λειτουργικό στις αρχές του 2009.

Το περιβάλλον αποτελεί σοβαρό μέλημα της κυβέρνησης ΕΔΠ Μακάο, και θα είναι το επίκεντρο μίας των δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο του EUBIP. Οι αρχές του Μακάο συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την περιεκτικότητα του νερού σε αλάτι, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Επιπλέον, το Μακάο προσπαθεί να αναβαθμίσει το ρόλο του ως ενδιάμεσου στις ανταλλαγές για περιβαλλοντικά θέματα μεταξύ της περιοχής του Δέλτα του ποταμού Pearl και της ΕΕ. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση της ΕΔΠ Μακάο έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση διεθνούς φόρουμ και έκθεσης για το περιβάλλον και τη συνεργασία, με σκοπό την προώθηση της διεθνούς ευαισθητοποίησης όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία και την ανάπτυξη της κοινωνίας στο Μακάο. Το διεθνές φόρουμ και η έκθεση για το περιβάλλον και τη συνεργασία (Macao International Environmental and Cooperation Forum and Exhibition (MIECF)) πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2008, με τη συμμετοχή τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των κρατών μελών. Προβλέπεται δεύτερο φόρουμ για το 2009.

Η συνεργασία ΕΕ-Μακάο έχει σημειώσει πρόοδο σε σειρά τομέων. Το Μακάο πρότεινε να εισέλθει σε δεύτερη φάση το πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Μακάο στο νομικό τομέα, δεδομένου ότι η πρώτη ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2007, έτσι ώστε να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση και η νομική και δικαστική πραγματογνωμοσύνη. Τον Ιανουάριο του 2008, δρομολογήθηκαν επαφές μεταξύ ανώτερων υπαλλήλων της Επιτροπής και του υπουργού οικονομικών του Μακάο, Francis Tam, για τη διερεύνηση πιθανών μέσων συνεργασίας στον τομέα την φορολογίας των καταθέσεων. Η Επιτροπή συνέβαλε επίσης στην κοινοτική συμμετοχή, μαζί με άλλα κράτη μέλη, στη Διεθνή Έκθεση του Μακάο τον Οκτώβριο του 2008, όπου συμμετείχε με περίοπτο κοινοτικό περίπτερο. Υποστήριξε επίσης την έδρα Jean Monnet στο πανεπιστήμιο του Μακάο συμμετέχοντας στην επιτυχή Διάσκεψη Jean Monnet που πραγματοποιήθηκε το Μάιο.

Προοπτικές για το μέλλον

Το 2009 θα είναι σημαντική χρονιά για την ΕΔΠ Μακάο, δεδομένου ότι πρόκειται να εορτασθεί η δέκατη επέτειος της μεταβίβασης του Μακάο στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Το 2009 πρόκειται επίσης να διεξαχθούν εκλογές για τη Νομοθετική Συνέλευση και την εκτελεστική εξουσία. Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα στην εκλογική διαδικασία του Μακάο. Το θέμα της καθολικής ψηφοφορίας δεν αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης στο Μακάο (όπως συνέβη στο Χονγκ Κονγκ). Σε αντίθεση προς το θεμελιώδη νόμο του Χονγκ Κονγκ, ο θεμελιώδης νόμος του Μακάο δεν προβλέπει ότι η καθιέρωση της καθολικής ψηφοφορίας είναι ο απώτατος στόχος της συνταγματικής ανάπτυξης. Ωστόσο, προβλέπει τη δυνατότητα να τροποποιηθεί η μέθοδος διορισμού του αρχηγού του εκτελεστικού και των μελών της Νομοθετικής Συνέλευσης. Το Φεβρουάριο του 2008, ο υπουργός δημόσιας διοίκησης και δικαιοσύνης Florinda Chan, πρότεινε αλλαγές στους εκλογικούς νόμους του Μακάο. Οι αλλαγές αυτές επικεντρώνονται στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν γίνεται πουθενά λόγος ούτε για καθολική ψηφοφορία ούτε για αύξηση του αριθμού των άμεσα εκλεγόμενων μελών στη Νομοθετική Συνέλευση. Ο Chan δήλωσε ότι οι αλλαγές αυτές θα διευκολύνουν την εκλογική διαδικασία και τόνισε ότι η ανάπτυξη της δημοκρατίας δεν σημαίνει απαραίτητα την εισαγωγή περισσοτέρων μελών στο νομοθετικό σώμα. Οι αλλαγές αυτές εναρμονίζονται με τις δηλώσεις του Ανώτατου Διοικητή Ho στο ετήσιο πολιτικό διάγγελμά του για το 2008 (που εκφώνησε το Νοέμβριο του 2007), ο οποίος τόνισε ότι θα ήταν αδύνατη η καθιέρωση άμεσων εκλογών το 2009 ή αμέσως μετά. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την ΕΔΠ Μακάο να θεσπίσει μέτρα που θα καταστήσουν την εκλογική διαδικασία περισσότερο αντιπροσωπευτική.

Η θητεία του Edmund Ho, του πρώτου και μόνου Ανώτατου Διοικητή της ΕΔΠ Μακάο μετά τη μεταβίβαση, θα λήξει στο τέλος του 2009. Πριν συμβεί αυτό, η πρόκληση που θα αντιμετωπίσει θα είναι η διατήρηση αφενός της οικονομικής σταθερότητας του Μακάο εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και αφετέρου της θέσης του Μακάο ως τουριστικού κέντρου στην Ασία.

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως τα προβλήματα νερού, η μόλυνση της ατμόσφαιρας και η διαχείριση των αποβλήτων, η ενίσχυση του διοικητικού και νομικού πλαισίου, η αύξηση των ανταλλαγών μεταξύ των λαών και η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του Μακάο, είναι τομείς στους οποίους η κοινοτική συνεργασία με το Μακάο θα μπορούσε να επεκταθεί κατά το 2009.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις θεσμικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στο Μακάο και να ενθαρρύνει την εφαρμογή της αρχής «μία χώρα/δύο συστήματα».