4.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 309/11


Ανακοίνωσης για την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

(2008/C 309/06)

Η Επιτροπή έλαβε αίτηση για την πραγματοποίηση μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου για την προστασία κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας («ο βασικός κανονισμός») (1).

1.   Αίτηση επανεξέτασης

Η αίτηση υποβλήθηκε από την εταιρεία Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd («ο αιτών»), εξαγωγέα από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Το πεδίο της αίτησης περιορίζεται στην εξέταση της πρακτικής ντάμπινγκ όσον αφορά τον αιτούντα.

2.   Προϊόν

Το υπό εξέταση προϊόν είναι ηλεκτρόδια βολφραμίου, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων βολφραμίου για ηλεκτρόδια συγκόλλησης, που αποτελούνται κατά 94 % και άνω κατά βάρος από βολφράμιο, εκτός εκείνων που λαμβάνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είτε είναι κομμένα κατά μήκος είτε όχι, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας («το υπό εξέταση προϊόν»), το οποίο δηλώνεται σήμερα με τους κωδικούς ΣΟ ex 8101 99 10 και ex 8515 90 00. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθενται για ενημερωτικούς και μόνο λόγους.

3.   Ισχύοντα μέτρα

Τα μέτρα που ισχύουν επί του παρόντος είναι οι οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 260/2007 του Συμβουλίου (2) στις εισαγωγές ορισμένων ηλεκτροδίων βολφραμίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

4.   Λόγοι επανεξέτασης

Η αίτηση δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 βασίζεται σε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ο αιτών, σύμφωνα με τα οποία οι περιστάσεις βάσει των οποίων θεσπίστηκαν τα μέτρα έχουν μεταβληθεί και οι μεταβολές αυτές έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Ο αιτών προσκόμισε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η συνέχιση της εφαρμογής του μέτρου στο σημερινό επίπεδο δεν είναι πλέον αναγκαία για να αντισταθμιστεί η πρακτική ντάμπινγκ. Ειδικότερα, ο αιτών προσκόμισε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία καθώς και από τη σύγκριση των κατασκευασμένων κανονικών αξιών του (υπολογισμένων βάσει του κόστους παραγωγής, πώλησης, των γενικών και διοικητικών εξόδων καθώς και των κερδών) και των τιμών εξαγωγής προς την Κοινότητα προκύπτει ότι το περιθώριο ντάμπινγκ είναι μάλλον σημαντικά χαμηλότερο από το ισχύον επίπεδο του μέτρου.

5.   Διαδικασία για τον προσδιορισμό του ντάμπινγκ

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης, κινεί διαδικασία επανεξέτασης, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού, για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα μέτρα πρέπει να αρθούν ή να τροποποιηθούν για τον αιτούντα. Εάν ναι, ίσως χρειαστεί να τροποποιηθεί ο συντελεστής δασμού που ισχύει σήμερα στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από εταιρείες που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 260/2007.

α)   Ερωτηματολόγια

Προκειμένου να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα για την έρευνά της, η Επιτροπή θα αποστείλει ερωτηματολόγιο στον αιτούντα και αντίγραφο στις αρχές της οικείας χώρας εξαγωγής. Οι εν λόγω πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α).

β)   Συλλογή πληροφοριών και διεξαγωγή ακροάσεων

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία. Τα εν λόγω αποδεικτικά και άλλα στοιχεία πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α).

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον το ζητήσουν και αποδείξουν ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο α).

γ)   Αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας/ατομική μεταχείριση

Εάν ο αιτών προσκομίσει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ότι λειτουργεί υπό συνθήκες οικονομίας της αγοράς, δηλαδή ότι πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο γ) του βασικού κανονισμού, η κανονική αξία καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο β) του βασικού κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υποβληθεί δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση εντός της ειδικής προθεσμίας που ορίζεται στο σημείο 6 στοιχείο β) της παρούσας ανακοίνωσης. Η Επιτροπή θα αποστείλει το έντυπο της αίτησης στην εταιρεία, καθώς και ένα αντίγραφο στις αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το έντυπο της αίτησης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από τον αιτούντα για να ζητήσει ατομική μεταχείριση, δηλαδή ότι πληροί τα κριτήρια του άρθρου 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού.

δ)   Επιλογή χώρας με οικονομία αγοράς

Εάν δεν αναγνωρισθεί καθεστώς οικονομίας της αγοράς στην εταιρεία, αλλά η εταιρεία αυτή πληροί τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό ατομικού δασμού σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη χώρα με οικονομία αγοράς για τον καθορισμό της κανονικής αξίας όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 στοιχείο α) του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για το σκοπό αυτό, όπως έκανε και κατά την έρευνα που οδήγησε στην επιβολή των ισχυόντων μέτρων στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την καταλληλότητα της επιλογής αυτής εντός της ειδικής προθεσμίας που τάσσεται στο σημείο 6 στοιχείο γ) της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιπλέον, στην περίπτωση που αναγνωριστεί στην εταιρεία καθεστώς οικονομίας αγοράς, η Επιτροπή μπορεί, εάν χρειαστεί, να χρησιμοποιήσει επίσης τα πορίσματα σχετικά με την κανονική αξία που προσδιορίζεται σε κατάλληλη χώρα οικονομίας της αγοράς, π.χ. για την αντικατάσταση μη αξιόπιστου στοιχείου κόστους ή τιμής στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας που είναι αναγκαίο για τον προσδιορισμό της κανονικής αξίας, εάν δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρησιμοποιήσει επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για το σκοπό αυτό.

6.   Προθεσμίες

α)   Γενικές προθεσμίες

i)   Τα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, να υποβάλουν απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία

Για να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη κατά την έρευνα οι παρατηρήσεις τους, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλα στοιχεία εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός, ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στο βασικό κανονισμό εξαρτάται από το κατά πόσον το ενδιαφερόμενο μέρος αναγγέλλεται εντός της προαναφερθείσας περιόδου.

ii)   Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή εντός της ίδιας προθεσμίας των 40 ημερών.

β)   Ειδική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας αγοράς ή/και για ατομική μεταχείριση

Η δεόντως τεκμηριωμένη αίτηση της εταιρείας για καθεστώς οικονομίας αγοράς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ) της παρούσας ανακοίνωσης, πρέπει να περιέλθει στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ)   Ειδική προθεσμία για την επιλογή χώρας με οικονομία αγοράς

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που υπόκεινται σε έρευνα δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να σχολιάσουν την καταλληλότητα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που, όπως αναφέρεται στο σημείο 5 στοιχείο δ) της παρούσας ανακοίνωσης, πρόκειται να επιλεγεί ως χώρα με οικονομία αγοράς, με σκοπό τον καθορισμό της κανονικής αξίας σε σχέση με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Αυτές οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7.   Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και αλληλογραφία

Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά) και πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, καθώς και οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια και η αλληλογραφία των ενδιαφερόμενων μερών, τα οποία διαβιβάζονται εμπιστευτικώς, πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Limited (3)» («Περιορισμένης διανομής») και, σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, πρέπει να συνοδεύονται από περίληψη μην εμπιστευτικού χαρακτήρα, η οποία θα φέρει την ένδειξη «FOR INSPECTION BY INTERESTED PARTIES» («ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ»).

Διεύθυνση της Επιτροπής για την αλληλογραφία:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate H

Γραφείο: N 105 4/92

B-1040 Brussels

Φαξ (32-2) 295 65 05

8.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες ή δεν τις παρέχει εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται συμπεράσματα, είτε θετικά είτε αρνητικά, με βάση τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

Εάν διαπιστωθεί ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη, ενώ είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού. Εάν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργάζεται ή συνεργάζεται μόνον εν μέρει, οπότε χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκό για το εν λόγω ενδιαφερόμενο μέρος απ' ό,τι θα ήταν αν είχε συνεργασθεί.

9.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του βασικού κανονισμού εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

10.   Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Σημειώνεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο αυτής της έρευνας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (4).

11.   Σύμβουλος ακροάσεων

Σημειώνεται, επίσης, ότι εάν τα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την άσκηση του δικαιώματός τους υπεράσπισης, μπορούν να ζητήσουν την παρέμβαση του συμβούλου ακροάσεων της ΓΔ Εμπορίου. Ο σύμβουλος ακροάσεων ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και των υπηρεσιών της Επιτροπής παρέχοντας, όπου χρειαστεί, συμβουλές για διαδικαστικά θέματα που αφορούν την προστασία των συμφερόντων τους στην εν λόγω έρευνα, ιδίως όσον αφορά θέματα σχετικά με την πρόσβαση στο φάκελο, την εμπιστευτικότητα, την παράταση των προθεσμιών και την επεξεργασία της γραπτής ή/και προφορικής υποβολής απόψεων. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες του συμβούλου ακροάσεων στο δικτυακό τόπο της ΓΔ Εμπορίου (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  ΕΕ L 56 της 6.3.1996, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 72 της 13.3.2007, σ. 1.

(3)  Η ένδειξη αυτή σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Το εν λόγω έγγραφο προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Πρόκειται για έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα δυνάμει του άρθρου 19 του βασικού κανονισμού και του άρθρου 6 της συμφωνίας ΠΟΕ για την εφαρμογή του άρθρου VI της ΓΣΔΕ του 1994 (συμφωνία αντιντάμπινγκ).

(4)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.