52008PC0344

Πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (Κωδικοποιημένη έκδοση) /* COM/2008/0344 τελικό - COD 2008/0109 */


[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 9.6.2008

COM(2008) 344 τελικό

2008/0109 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο (Κωδικοποιημένη έκδοση)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Στα πλαίσια της «Ευρώπης των πολιτών» η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην απλούστευση και τη σαφήνεια του κοινοτικού δικαίου, ώστε τούτο να καταστεί περισσότερο προσιτό και κατανοητό στον πολίτη, προσφέροντάς του, με τον τρόπο αυτό, νέες δυνατότητες και αναγνωρίζοντας τα συγκεκριμένα δικαιώματα που κάθε πολίτης είναι δυνατόν να απολαύει.

Ο στόχος αυτός, όμως, δεν μπορεί να επιτευχθεί εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται πολυάριθμες διατάξεις οι οποίες, έχοντας επανειλημμένα τροποποιηθεί, συχνά δε κατ’ ουσιώδη τρόπο, βρίσκονται διασκορπισμένες, τόσο στην αρχική όσο και στις μεταγενέστερες τροποποιητικές πράξεις. Απαιτείται λοιπόν η διερεύνηση και σύγκριση μεγάλου αριθμού πράξεων για να προσδιορίζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Ως εκ τούτου, η σαφήνεια και η διαφάνεια του κοινοτικού δικαίου εξαρτώνται επίσης από την κωδικοποίηση των τροποποιημένων πράξεων.

2. Η Επιτροπή, με απόφαση της 1ης Απριλίου 1987[1], έδωσε εντολή στις υπηρεσίες της να προβαίνουν σε κωδικοποίηση των νομικών πράξεων το αργότερο μετά τη δέκατη τροποποίησή τους, τονίζοντας συγχρόνως ότι τούτο αποτελεί τον ελάχιστο κανόνα δεδομένου ότι, προς διασφάλιση της σαφούς και ορθής κατανόησης της κοινοτικής νομοθεσίας, οι διάφορες υπηρεσίες πρέπει να κωδικοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα τα κείμενα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

3. Τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εδιμβούργου (Δεκέμβριος 1992) επιβεβαίωσαν τις επιτακτικές αυτές ανάγκες[2], τονίζοντας τη σημασία της κωδικοποίησης που παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς τον εφαρμοστέο νόμο σε ορισμένη χρονική στιγμή όσον αφορά συγκεκριμένο θέμα.

Η κωδικοποίηση πρέπει να πραγματοποιείται με πλήρη τήρηση της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας της Κοινότητας.

Στο μέτρο που δεν μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση επί της ουσίας των πράξεων που αποτελούν αντικείμενο της κωδικοποίησης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν, με τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994, ότι πρέπει να ακολουθείται ταχεία διαδικασία για την έγκριση των κωδικοποιούμενων πράξεων.

4. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι η κωδικοποίηση της δωδέκατης οδηγίας 89/667/EOK του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο[3]. Η νέα οδηγία θα αντικαταστήσει τις διάφορες πράξεις που αποτελούν αντικείμενο της κωδικοποίησης[4] η παρούσα πρόταση σέβεται πλήρως την ουσία των κωδικοποιούμενων κειμένων και αρκείται απλώς στη συγκέντρωσή τους, επιφέροντας μόνο τις τυπικές τροποποιήσεις που απαιτούνται από την ίδια τη διαδικασία κωδικοποίησης.

5. Η πρόταση κωδικοποίησης καταρτίσθηκε με βάση προηγούμενη ενοποίηση του κειμένου, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, της οδηγίας 89/667/ΕΟΚ και των τροποποιητικών της πράξεων, που έγινε με το σύστημα πληροφορικής της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο μέτρο που τα άρθρα έλαβαν νέα αρίθμηση, η αντιστοιχία μεταξύ των παλαιών και των νέων αριθμών εμφαίνεται στον πίνακα του παραρτήματος ΙIΙ της κωδικοποιημένης οδηγίας.

ê 89/667/ΕΟΚ

2008/0109 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 44,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[5],

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης[6],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

ê

(1) Η δωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989, στον τομέα του δικαίου των εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο[7], έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα[8] και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

ê 89/667/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (1)

(2) Είναι αναγκαίο να συντονισθούν, προκειμένου να καταστούν ισοδύναμες, ορισμένες εγγυήσεις που απαιτούνται στα κράτη μέλη, από τις εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 48 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης, για να προστατευθούν τα συμφέροντα τόσο των εταίρων όσο και των τρίτων.

ê 89/667/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (2) (προσαρμοσμένο)

(3) Στον τομέα αυτό, αφενός, Ö [η πρώτη οδηγία Õ 68/151/ΕΟΚ Ö του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού] των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου [58] δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες Õ[9] και Ö η τέταρτη οδηγία Õ 78/660/ΕΟΚ Ö του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών Õ[10], καθώς και η Ö έβδομη Õ οδηγία 83/349/ΕΟΚ Ö του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς Õ[11], που αφορούν τη δημοσιότητα, την εγκυρότητα των δεσμεύσεων και την ακυρότητα της εταιρείας καθώς και τους ετήσιους λογαριασμούς και τους ενοποιημένους λογαριασμούς, εφαρμόζονται στο σύνολο των κεφαλαιουχικών εταιρειών. Αφετέρου, Ö [η δεύτερη οδηγία Õ 77/91/ΕΟΚ Ö του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1976] περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου [58] δεύτερη παράγραφος της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της Õ[12] και Ö η τρίτη οδηγία Õ 78/855/ΕΟΚ Ö του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978 βασιζομένη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών Õ[13], καθώς και η Ö έκτη Õ οδηγία 82/891/ΕΟΚ Ö του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1982 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών Õ[14] που αφορούν τη σύσταση και το κεφάλαιο καθώς και τις συγχωνεύσεις και διασπάσεις, εφαρμόζονται μόνο στις ανώνυμες εταιρείες.

ê 89/667/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (5) (προσαρμοσμένο)

(4) Ένα νομικό μέσο που θα επιτρέπει τον περιορισμό της ευθύνης του κατ' ιδίαν επιχειρηματία σε ολόκληρη την Κοινότητα Ö είναι αναγκαίο Õ χωρίς να θίγονται οι νομοθεσίες των κρατών μελών που, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιβάλλουν μια ευθύνη αυτού του επιχειρηματία για τις υποχρεώσεις της επιχείρησης.

ê 89/667/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (6) (προσαρμοσμένο)

(5) Μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να έχει έναν μόνον εταίρο είτε από τη σύστασή της είτε με συγκέντρωση όλων των μεριδίων σε ένα μόνο πρόσωπο. Μέχρι μεταγενέστερο συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών ως προς το δίκαιο των ομίλων εταιρειών, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ορισμένες ειδικές διατάξεις ή κυρώσεις στην περίπτωση που ένα φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός εταίρος πλειόνων εταιρειών, ή όταν μια μονοπρόσωπη εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός εταίρος μιας εταιρείας. Μοναδικός στόχος της διάταξης αυτής είναι να ληφθούν υπόψη οι υφιστάμενες ιδιομορφίες σε ορισμένες εθνικές νομοθεσίες. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν, σε ειδικές περιπτώσεις, να περιορίσουν την πρόσβαση σε μονοπρόσωπη εταιρεία ή να προβλέψουν την απεριόριστη ευθύνη του μοναδικού εταίρου. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να θεσπίσουν κανόνες προς αντιμετώπιση των κινδύνων που μπορεί να παρουσιάσει η μονοπρόσωπη εταιρεία λόγω της ύπαρξης ενός και μόνο εταίρου, και ιδίως για να διασφαλισθεί η καταβολή του εγγεγραμμένου κεφαλαίου.

ê 89/667/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (7)

(6) Η συγκέντρωση όλων των μεριδίων σ' ένα μόνο πρόσωπο καθώς και η ταυτότητα του μοναδικού εταίρου πρέπει να αποτελούν αντικείμενο δημοσιότητας με σχετική καταχώριση σε μητρώο το οποίο μπορεί να συμβουλεύεται το κοινό.

ê 89/667/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (8)

(7) Είναι αναγκαίο να διατυπώνονται γραπτώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τον μοναδικό εταίρο όταν ενεργεί ως συνέλευση των εταίρων.

ê 89/667/ΕΟΚ αιτιολογική σκέψη (9)

(8) Ο έγγραφος τύπος πρέπει επίσης να απαιτείται στις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί, στο μέτρο που οι συμβάσεις αυτές δεν αφορούν τρέχουσες πράξεις συναπτόμενες υπό κανονικές συνθήκες.

ê

(9) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Β,

ê 89/667/ΕΟΚ (προσαρμοσμένο)

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα μέτρα συντονισμού που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία εφαρμόζονται στις νομοθετικές, Ö κανονιστικές Õ και διοικητικές διατάξεις των κρατών μελών που Ö αφορούν Õ τις μορφές εταιρειών Ö που παρατίθενται στο παράρτημα Ι Õ.

ê 89/667/ΕΟΚ

Άρθρο 2

1. Η εταιρεία μπορεί να έχει ένα μοναδικό εταίρο, κατά τη σύστασή της, καθώς και με τη συγκέντρωση όλων των εταιρικών μεριδίων σ' ένα μόνο πρόσωπο (μονοπρόσωπη εταιρεία).

2. Μέχρι μεταγενέστερου συντονισμού των εθνικών διατάξεων σε θέματα δικαίου των ομίλων εταιρειών, οι νομοθεσίες των κρατών μελών δύνανται να προβλέπουν ειδικές διατάξεις ή κυρώσεις:

α) όταν ένα φυσικό πρόσωπο είναι ο μοναδικός εταίρος πλειόνων εταιρειών, ή

β) όταν μια μονοπρόσωπη εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο είναι και μοναδικός εταίρος μιας εταιρείας.

Άρθρο 3

ê 89/667/ΕΟΚ (προσαρμοσμένο)

Όταν η εταιρεία καθίσταται μονοπρόσωπη λόγω της συγκέντρωσης όλων των μεριδίων σε ένα μόνο πρόσωπο, η ένδειξη του γεγονότος αυτού καθώς και η ταυτότητα του μοναδικού εταίρου πρέπει είτε να τεθεί στο φάκελο ή να καταχωρηθεί σε μητρώο της εταιρείας Ö όπως αναφέρεται στο Õ άρθρο [3 παράγραφοι 1 και 2] της οδηγίας [68/151/ΕΟΚ], είτε να καταχωρηθεί σε μητρώο που τηρείται από την εταιρεία και το οποίο δύναται να συμβουλεύεται το κοινό.

ê 89/667/ΕΟΚ

Άρθρο 4

1. Ο μοναδικός εταίρος ασκεί τις εξουσίες της συνελεύσεως των εταίρων.

2. Οι αποφάσεις του μοναδικού εταίρου που λαμβάνονται στον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

Άρθρο 5

1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού εταίρου και της εταιρείας την οποία εκπροσωπεί εγγράφονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται γραπτώς.

2. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 1 στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.

Άρθρο 6

ê 89/667/ΕΟΚ (προσαρμοσμένο)

Όταν ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη μονοπρόσωπη εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 και στην περίπτωση της ανώνυμης εταιρείας, Ö εφαρμόζονται Õ οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

ê 89/667/ΕΟΚ

Άρθρο 7

Ένα κράτος μέλος μπορεί να μην επιτρέπει τη μονοπρόσωπη εταιρεία όταν η νομοθεσία του προβλέπει υπέρ των κατ' ιδίων επιχειρηματιών τη δυνατότητα να προβαίνουν σε σύσταση επιχειρήσεων, η ευθύνη των οποίων περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για συγκεκριμένη δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι, για τις επιχειρήσεις αυτές, προβλέπονται εγγυήσεις ισοδύναμες, με αυτές που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία καθώς και από τις λοιπές κοινοτικές διατάξεις που εφαρμόζονται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 1 εταιρείες.

ê 89/667/ΕΟΚ (προσαρμοσμένο)

Άρθρο 8

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

ê

Άρθρο 9

Η οδηγία 89/667/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ, μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 10

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

ê 89/667/ΕΟΚ

Άρθρο 11

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

é

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ê 89/667/ΕΟΚ άρθ. 1 (προσαρμοσμένο)

Ö Μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο άρθρο 1 Õ

- Βέλγιο :

Société privée de personnes à responsabilité limitée / Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

ê 2006/99/ΕΚ άρθ. 1 και παράρτημα σημ. Α.4

- Βουλγαρία :

дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 και παράρτημα ΙΙ σελ. 340

- Τσεχική Δημοκρατία :

Společnost s ručením omezeným,

ê Διορθωτικό 89/667/ΕΟΚ (ΕΕ L 232 της 2.9.1999, σ. 34)

- Δανία :

Anpartsselskaber,

ê 89/667/ΕΟΚ

- Γερμανία :

Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 και παράρτημα ΙΙ σελ. 340

- Εσθονία :

Aktsiaselts, osaühing,

ê 89/667/ΕΟΚ

- Ιρλανδία :

Private company limited by shares or by guarantee,

ê Διορθωτικό 89/667/ΕΟΚ (ΕΕ L 232 της 2.9.1999, σ. 34)

- Ελλάδα :

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,

ê 89/667/ΕΟΚ

- Ισπανία :

Sociedad de responsabilidad limitada,

- Γαλλία :

Société à responsabilité limitée,

- Ιταλία :

Società a responsabilità limitata,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 και παράρτημα ΙΙ σελ. 340

- Κύπρος :

ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση,

- Λετονία :

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,

- Λιθουανία :

Uždaroji akcinė bendrovė,

ê 89/667/ΕΟΚ

- Λουξεμβούργο :

Société à responsabilité limitée,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 και παράρτημα ΙΙ σελ. 340

- Ουγγαρία :

Korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság,

- Μάλτα :

Kumpanija privata/Private limited liability company,

ê 89/667/ΕΟΚ

- Κάτω Χώρες :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

ê Πράξη προσχώρησης του 1994, άρθ. 29 και παράρτημα Ι

- Αυστρία :

Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 και παράρτημα ΙΙ σελ. 340

- Πολωνία :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ê 89/667/ΕΟΚ

- Πορτογαλία :

Sociedade por quotas,

ê 2006/99/ΕΚ άρθ. 1 και παράρτημα σημ. Α.4

- Ρουμανία :

societate cu răspundere limitată,

ê Πράξη προσχώρησης του 2003, άρθ. 20 και παράρτημα ΙΙ σελ. 340

- Σλοβενία :

Družba z omejeno odgovornostjo,

- Σλοβακία :

Spoločnosť s ručením obmedzeným,

ê Πράξη προσχώρησης του 1994, άρθ. 29 και παράρτημα Ι

- Φινλανδία :

osakeyhtiö/aktiebolag,

- Σουηδία :

aktiebolag,

ê 89/667/ΕΟΚ

- Ηνωμένο Βασίλειο :

Private company limited by shares or by guarantee.

_____________

é

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Μέρος Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της (που αναφέρονται στο άρθρο 9)

Οδηγία 89/667/EOK του Συμβουλίου (EE L 395 της 30.12.1989, σ. 40) |

Παράρτημα Ι, Σημείο XI.Α της Πράξης Προσχώρησης του 1994 (EE C 241 της 29.8.1994, σ. 194) |

Παράρτημα ΙΙ, Σημείο 4.Α της Πράξης Προσχώρησης του 2003 (EE L 236 της 23.9.2003, σ. 338) |

Οδηγία 2006/99/ΕΚ του Συμβουλίου (EE L 363 της 20.12.2006, σ. 137) | Μόνο το σημείο Α (4) του Παραρτήματος |

Μέρος B

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής (που αναφέρονται στο άρθρο 9)

Οδηγία | Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης | Ημερομηνία εφαρμογής |

89/667/EOK | 31 Δεκεμβρίου 1991 | 1 Ιανουαρίου 1993 το αργότερο ως προς τις εταιρίες που υπάρχουν ήδη την 1η Ιανουαρίου 1992. |

2006/99/ΕΚ | 1 Ιανουαρίου 2007 |

_____________

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI

Πίνακας αντισοιχίας

Οδηγία 89/667/EOK | Παρούσα οδηγία |

Άρθρο 1 εισαγωγική φράση | Άρθρο 1 |

Άρθρο 1, πρώτη έως εικοστή έβδομη περίπτωση | Παράρτημα Ι |

Άρθρα 2 έως 7 | Άρθρα 2 έως 7 |

Άρθρο 8 παράγραφος 1 | --- |

Άρθρο 8 παράγραφος 2 | --- |

Άρθρο 8 παράγραφος 3 | Άρθρο 8 |

--- | Άρθρο 9 |

--- | Άρθρο 10 |

Άρθρο 9 | Άρθρο 11 |

--- | Παράρτημα Ι |

--- | Παράρτημα ΙI |

--- | Παράρτημα IΙI |

_____________

[1] COM(87) 868 PV.

[2] Βλ. παράρτημα 3 του τμήματος Α των εν λόγω συμπερασμάτων.

[3] Πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο - Κωδικοποίηση του κοινοτικού κεκτημένου, COM(2001) 645 τελικό.

[4] Βλ. παράρτημα ΙΙ, μέρος Α της παρούσας πρότασης.

[5] ΕΕ C […] της […], σ. […].

[6] ΕΕ C […] της […], σ. […].

[7] ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/99/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 137).

[8] Βλ. παράρτημα ΙΙ, μέρος Α.

[9] ΕΕ L 65 της 14.3.1968, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/99/ΕΚ.

[10] ΕΕ L 222 της 14.8.1978, σ. 11. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/99/ΕΚ.

[11] ΕΕ L 193 της 18.7.1983, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/99/ΕΚ.

[12] ΕΕ L 26 της 30.1.1977, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/99/ΕΚ.

[13] ΕΕ L 295 της 20.10.1978, σ. 36. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/99/ΕΚ.

[14] ΕΕ L 378 της 31.12.1982, σ. 47.