28.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/56


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Αναθεώρηση του EMAS και του Ecolabel»

2009/C 120/11

H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:

φρονεί ότι οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα προϊόντα με οικολογικό σήμα αποτελούν ένα καλό μέσο που βασίζεται στην αγορά που ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευθύνη μεταξύ των διαφόρων φορέων της κοινωνίας και ανυψώνει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας

θεωρεί ότι ο κανονισμός EMAS αποτελεί χρήσιμο μέσο για πολλές μορφές οργανισμών, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν με ποικίλους τρόπους εφόσον τον υιοθετήσουν, π.χ. μείωση των ζημιών του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση κόστους, (ενέργεια και διάθεση αποβλήτων), βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας, ασφάλεια ότι τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελεσματικότερη λειτουργία, κ.λπ.

πιστεύει ότι είναι επίσης αναγκαίο να ορισθούν το πεδίο εφαρμογής για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων για τους οργανισμούς που ανήκουν στο σύστημα EMAS, καθώς και οι δέουσες απαιτήσεις για περιβαλλοντικούς ελέγχους σε διάφορα επίπεδα, κυρίως στο πρωτογενές (παραγωγή), στο δευτερογενές (συμβάσεις) και στο τριτογενές (λοιπά) επίπεδο ανάλυσης. Η πληροφόρηση, οι δεξιότητες και η εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζονται για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους δεν είναι κτήμα όλων των ΜΜΕ ή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Οφείλουν να βασίζονται μάλλον σε εξωτερικούς συμβούλους

φρονεί ότι είναι σημαντική η διατήρηση της διαδικασίας της εκ των προτέρων αξιολόγησης όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του οικολογικού σήματος. Για να διαπιστωθεί η ανταπόκριση στις προδιαγραφές του ISO απαιτείται να ελέγξει ο υπεύθυνος φορέας του σήματος, τόσο πριν όσο και μετά, ότι το προϊόν για το οποίο ζητείται το Ecolabel ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Ecolabel. Η πρόταση να μετατραπεί η αξιολόγηση σε καταχώρηση και σε παρακολούθηση εκ των υστέρων αποτελεί σοβαρή απειλή για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του σήματος.

Γενική εισηγήτρια

:

Η κ. Britt Lundberg (FI/ALDE), μέλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης των νήσων Åland

Έγγραφο αναφοράς

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος — COM(2008) 401 τελικό — 2008/0152 (COD)

και

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) — COM(2008) 402 τελικό — 2008/0154 (COD)

I.   ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:

Γενικές συστάσεις (EMAS και Ecolabel)

1.

Φρονεί ότι η αναθεώρηση του κοινοτικού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και του συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος (Ecolabel) είναι ιδιαίτερα απαραίτητες και υποστηρίζει σθεναρά τους στόχους της ΕΕ για την προώθηση ενός αειφόρου προϊόντος και μιας αειφόρου πολιτικής για την κατανάλωση, όπως ορίζονται στη συμφωνία της Λισσαβώνας και στη στρατηγική της Κοινότητας για την αειφόρο ανάπτυξη καθώς και με την προοπτική να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής Κοινότητας για την κλιματική αλλαγή·

2.

πιστεύει ότι οι αναθεωρήσεις είναι ιδιαίτερα απαραίτητες διότι ούτε τα συστήματα έδωσαν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ούτε είχαν τον αντίκτυπο που επιδιώχθηκε αρχικά·

3.

φρονεί ότι οι οργανισμοί που συμμετέχουν σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα προϊόντα με οικολογικό σήμα αποτελούν ένα καλό μέσο που βασίζεται στην αγορά που ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευθύνη μεταξύ των διαφόρων φορέων της κοινωνίας και ανυψώνει το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας·

4.

φρονεί ότι και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές πρέπει να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των συστημάτων αυτών και ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας και τα μέτρα υποστήριξης που θα λάβουν τα κράτη μέλη πρέπει να επισύρουν την προσοχή, τόσο των μικρών οργανισμών όσο και των μεγάλων του δημόσιου τομέα, στις δυνατότητες που διαθέτουν για να τα χρησιμοποιούν·

5.

θεωρεί ότι μολονότι η πρόταση για το σύστημα EMAS περιέχει πολύ λεπτομερείς κανόνες, διαδικασίες και απαιτήσεις, παρόλα αυτά τηρεί τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (η εφαρμογή επαφίεται στα κράτη μέλη ή στις τοπικές και περιφερειακές τους αρχές). Το σύστημα του οικολογικού σήματος (Ecolabel) δεν είναι αποκλειστικό αλλά μπορεί να λειτουργεί παράλληλα με εθνικά και περιφερειακά συστήματα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια·

6.

πιστεύει ότι κανένα από τα δύο συστήματα, που βασίζονται στην εκούσια συμμετοχή, δημιουργεί περιττό φόρτο, η εκπόνηση και η αναθεώρηση των κριτηρίων για το οικολογικό σήμα είναι ευέλικτες και η πρόταση για το σύστημα EMAS περιέχει ευέλικτους κανόνες·

7.

φρονεί ότι οι προτάσεις είναι συνεπείς με τη στρατηγική της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας (απλούστευση της νομοθεσίας και μείωση του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές)·

Στόχοι της αναθεώρησης του κανονισμού EMAS

8.

θεωρεί ότι ο κανονισμός EMAS αποτελεί χρήσιμο μέσο για πολλές μορφές οργανισμών, οι οποίοι μπορούν να επωφεληθούν με ποικίλους τρόπους εφόσον τον υιοθετήσουν, π.χ. μείωση των ζημιών του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση κόστους, (ενέργεια και διάθεση αποβλήτων), βελτίωση της περιβαλλοντικής εικόνας, ασφάλεια ότι τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελεσματικότερη λειτουργία, κ.λπ.·

9.

υποστηρίζει τον καθορισμό μετρήσιμων ποσοτικών στόχων όσον αφορά τον αριθμό των καταχωρημένων οργανισμών στο EMAS, πέντε και δέκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού·

10.

πιστεύει ότι η αναθεώρηση θα συμβάλει στην επίτευξη όλων των στόχων εάν ζητηθεί από τα κράτη μέλη να καθορίσουν τους δικούς τους στόχους για την αύξηση του αριθμού των καταχωρημένων οργανώσεων στο EMAS·

11.

επιδοκιμάζει με σθένος την αύξηση της προβολής του EMAS με κάθε δυνατό τρόπο, εφόσον π.χ. στις Σκανδιναβικές χώρες μόλις και μετά βίας είναι γνωστό το EMAS ή χρησιμοποιείται στο δημόσιο τομέα·

12.

φρονεί ότι στη δομή του κανονισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη η προοπτική ότι οργανισμοί σχεδιάζουν να υιοθετήσουν το EMAS. Βασικό θέμα για παρόμοιους οργανισμούς είναι η δομή του συστήματος EMAS που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙ της πρότασης. Ο ευκολότερος τρόπος για να διορθωθούν οι ελλείψεις είναι το να αποτελέσει το παράρτημα ΙΙ αυτοτελές άρθρο, με τον τίτλο «δομή και απαιτήσεις του συστήματος EMAS»·

13.

επικροτεί την πρόταση να αναγνωρισθούν πλήρως ή μερικώς από το EMAS τα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος, πράγμα που αν εφαρμοσθεί θα βοηθήσει τους οργανισμούς να μεταφερθούν από τα συστήματα αυτά στο σύστημα EMAS. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να καταχωρηθεί στο EMAS μεγάλος αριθμός δυνητικών υποψήφιων οι οποίοι ήδη ζητούν να τους αναγνωρισθεί το δικαίωμα να υπαχθούν στο EMAS. Αυτό θα βελτιώσει επίσης την αξιοπιστία των τοπικών συστημάτων εφόσον θα καταστούν μέρος του συστήματος EMAS·

14.

θεωρεί ότι η Επιτροπή μπορεί να ορίσει ελάχιστες απαιτήσεις για τα συστήματα τα οποία είναι μερικώς συμβατά με το EMAS, έτσι ώστε να μην υποβάλλονται αιτήσεις για χωριστά στοιχεία για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ότι αποτελεί παρόμοιο σύστημα·

15.

προτείνει ότι παρόμοιες ελάχιστες απαιτήσεις μπορεί π.χ. να είναι οι ακόλουθες: περιβαλλοντική πολιτική βάσει της οποίας θα αναλαμβάνεται δέσμευση για συνεχή βελτίωση, περιβαλλοντική επανεξέταση στην οποία θα καθορίζονται λεπτομερώς οι περιβαλλοντικές πτυχές του οργανισμού που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, συμμόρφωση με τους κανόνες της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, περιβαλλοντικοί στόχοι που περιλαμβάνουν σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, περιβαλλοντικό πρόγραμμα ή σχέδιο δράσης στο οποίο εκτίθενται οι ευθύνες, τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των μέτρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, η συγκέντρωση των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή του περιβαλλοντικού προγράμματος, η εσωτερική επικοινωνία για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε διάφορα επίπεδα στα πλαίσια του οργανισμού και ο εξωτερικός έλεγχος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης·

16.

θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθούν οι κατευθυντήριες αρχές σχετικά με την υποβολή των εκθέσεων για το περιβάλλον που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ της πρότασης. Είναι αδύνατον, ιδίως για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών, και π.χ. για τοπικούς φορείς, να υπολογίσουν τις οριακές τιμές που εξετάζονται όπως την αποδοτική χρήση υλικών. Η ποσότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι τόσο μεγάλη, ώστε η συγκέντρωση δεδομένων, ακόμη και για τα σημαντικότερα υλικά, αποτελεί συχνά ακατόρθωτο στόχο. Ο αντίκτυπος των οργανισμών στη βιοποικιλότητα είναι επίσης αμελητέος για την πλειονότητα των ΜΜΕ και για τους μικρούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, άλλωστε, γι' αυτούς δεν πρέπει να προταθεί να είναι υποχρεωτική η υποβολή εκθέσεων·

17.

πιστεύει ότι είναι επίσης αναγκαίο να ορισθούν το πεδίο εφαρμογής για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων για τους οργανισμούς που ανήκουν στο σύστημα EMAS, καθώς και οι δέουσες απαιτήσεις για περιβαλλοντικούς ελέγχους σε διάφορα επίπεδα, κυρίως στο πρωτογενές (παραγωγή), στο δευτερογενές (συμβάσεις) και στο τριτογενές (λοιπά) επίπεδο ανάλυσης. Η πληροφόρηση, οι δεξιότητες και η εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζονται για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους δεν είναι κτήμα όλων των ΜΜΕ ή των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Οφείλουν να βασίζονται μάλλον σε εξωτερικούς συμβούλους·

18.

αμφισβητεί το κόστος που συνεπάγεται για τις δημόσιες αρχές και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η εφαρμογή του EMAS και των συστημάτων οικολογικού σήματος· πιστεύει ότι θα μπορούσε να υπάρξει ευρύτερη συμμετοχή, εάν καταργούνταν ή μειώνονταν τα τέλη. Θα πρέπει, ωστόσο, να γίνει διάκριση μεταξύ του EMAS, από τη μία πλευρά, και του οικολογικού σήματος, από την άλλη, λόγω της διαφορετικής διάρθρωσης του κόστους για τους συμμετέχοντες οργανισμούς·

19.

θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να μην αντιμετωπίζουν γραφειοκρατικά βάρη όταν εισαγάγουν το EMAS, αν και η απάλειψη της γραφειοκρατίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη αξιοπιστίας του συστήματος EMAS έναντι των δημόσιων αρχών, των καταναλωτών ή των οργανώσεων οι οποίες πιθανόν να συμμετάσχουν στο σύστημα

Σύστημα Ecolabel

20.

θεωρεί ότι ο ορισμός των στόχων αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως το άνοιγμα θεωρεί ότι ο ορισμός των στόχων αποτελεί βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, ιδίως το άνοιγμα για την εκπόνηση των κριτηρίων Ecolabel στους διάφορους ενδιαφερόμενους και ο περιορισμός της διαδικασίας αποδοχής, εφόσον με τον τρόπο αυτό νέα προϊόντα μπορεί να υπαχθούν ταχύτερα στο σύστημα της σήμανσης·

21.

ζητεί να προστεθεί στο ίδιο το σήμα η ένδειξη «ΕΕ», προκειμένου να καταστεί σαφέστερο στο ευρύ κοινό ότι το Ecolabel είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

22.

θεωρεί ότι ο περιορισμός της διαδικασίας εκπόνησης κριτηρίων σε άλλα συστήματα Ecolabel θα είναι χρήσιμη για ομάδες προϊόντων που έγιναν δεκτές, αφού τα σήματα του κύκνου στις Σκανδιναβικές χώρες και ο μπλε άγγελος στη Γερμανία είναι ευρύτατα γνωστά στις χώρες τους ώστε να συμβάλουν στην προώθηση και του Ecolabel της ΕΕ·

23.

επιδοκιμάζει την πρόταση για την κατάργηση των ετησίων τελών για τα προϊόντα στα οποία απονεμήθηκε το Ecolabel, διότι έτσι αίρεται το οικονομικό φράγμα για την ένταξη στο σύστημα πολλών ΜΜΕ·

24.

επικροτεί την πρόταση με την οποία ζητείται από τα ενδιαφερόμενα μέρη να συντάξουν εγχειρίδιο για τις αρχές που αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις. Αυτό θα διευκολύνει τις αναθέτουσες αρχές να ενσωματώνουν τα κριτήρια Ecolabel στις διαδικασίες ανάθεσης. Ένα εγχειρίδιο θα στήριζε σημαντικά το έργο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών·

25.

φρονεί ότι είναι σημαντική η διατήρηση της διαδικασίας της εκ των προτέρων αξιολόγησης όσον αφορά την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του οικολογικού σήματος. Το ευρωπαϊκό Ecolabel είναι ένα σύστημα σήμανσης που βασίζεται στην αξιολόγηση του κύκλου ζωής, σύμφωνα με το ISO 14024, που επαληθεύεται από τρίτους. Για να διαπιστωθεί η ανταπόκριση στις προδιαγραφές του ISO απαιτείται να ελέγξει ο υπεύθυνος φορέας του σήματος, τόσο πριν όσο και μετά, ότι το προϊόν για το οποίο ζητείται το Ecolabel ανταποκρίνεται στα κριτήρια του Ecolabel. Η πρόταση να μετατραπεί η αξιολόγηση σε καταχώρηση και σε παρακολούθηση εκ των υστέρων αποτελεί σοβαρή απειλή για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του σήματος·

26.

δεν συμφωνεί με την πρόταση να καταστούν τα κριτήρια για τα εθνικά ή περιφερειακά συστήματα σήμανσης τουλάχιστο εξίσου αυστηρά με εκείνα του κοινοτικού Ecolabel, για εκείνες τις ομάδες προϊόντων για τις οποίες ήδη υπάρχουν κοινοτικά κριτήρια Ecolabel .Η αυστηρότητα των απαιτήσεων σήμανσης που θα εφαρμόζεται βάσει των διαφόρων συστημάτων σήμανσης πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο και σε σχέση τόσο με το περιβάλλον όσο και με την αγορά. Πολλοί βασικοί παράγοντες της σήμανσης, όπως η κατάσταση του περιβάλλοντος, η περιβαλλοντική πίεση και αντίσταση διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από περιφέρεια σε περιφέρεια στην ΕΕ·

27.

πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αυξήσουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή την εγρήγορση τους και τη δράση ενημέρωσης για το Ecolabel. Στα πλαίσια αυτά, η συνεργασία με εμπόρους πιθανόν να αποτελεί την αποτελεσματικότερη προσέγγιση, εφόσον από την πλευρά του καταναλωτή τα καταστήματα είναι οι χώροι όπου λαμβάνονται, πιο συχνά, οι αποφάσεις για την επιλογή και την αγορά των προϊόντων, και συνεπώς τα καταστήματα ασκούν τεράστια επιρροή κατά τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων.

28.

θεωρεί ότι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους πρέπει να είναι η προοδευτική διεύρυνση του εύρους των προϊόντων και υπηρεσιών που διατίθενται στους καταναλωτές και ικανοποιούν τα κριτήρια του κοινοτικού οικολογικού σήματος. Η αύξηση του αριθμού των προϊόντων αυτών πρέπει να υποστηριχθεί με την ανάπτυξη των μεθόδων σχεδιασμού για προϊόντα που καλύπτουν τα κριτήρια που τέθηκαν για την ομάδα σχετικών προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Επομένως, προτείνεται οι αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν προγράμματα που θα προωθούν τον οικολογικό σχεδιασμό (βασιζόμενα, μεταξύ άλλων, και στα υφιστάμενα περιβαλλοντικά κριτήρια Ecolabel), να στηρίζουν επιχειρήσεις στον τομέα αυτό καθώς και σχετικά πιλοτικά προγράμματα·

II.   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Τροπολογία 1

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 7

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

Άρθρο 7

Παρέκκλιση για μικρούς οργανισμούς

1.

Οι αρμόδιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος μικρού οργανισμού, παρατείνουν, για τον εν λόγω οργανισμό, έως τα πέντε έτη την τριετή συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή έως τα δύο έτη την ετήσια συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν υφίστανται κίνδυνοι για το περιβάλλον,

β)

ο οργανισμός δεν έχει προγραμματίσει αλλαγές στη λειτουργία του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και

γ)

δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

2.

Για να του χορηγηθεί η παράταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο φορέα από τον οποίο έχει καταχωριστεί και παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση.

3.

Οι οργανισμοί στους οποίους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχει χορηγηθεί παράταση έως δύο έτη υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα μη επικυρωμένη έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων κάθε έτος για το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν επικυρωμένη έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Άρθρο 7

Παρέκκλιση για μικρούς οργανισμούς

1.

Οι αρμόδιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος μικρού οργανισμού, παρατείνουν, για τον εν λόγω οργανισμό, έως τα πέντε έτη την τριετή συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή έως τα δύο έτη την ετήσια συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν υφίστανται κίνδυνοι για το περιβάλλον,

β)

ο οργανισμός δεν έχει προγραμματίσει αλλαγές στη λειτουργία του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και

γ)

δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

2.

Για να του χορηγηθεί η παράταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο ενδιαφερόμενος οργανισμός υποβάλλει αίτημα στον αρμόδιο φορέα από τον οποίο έχει καταχωριστεί και παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παρέκκλιση.

3.

Οι οργανισμοί στους οποίους, σύμφωνα με την παράγραφο 1, έχει χορηγηθεί παράταση έως δύο έτη υποβάλλουν στον αρμόδιο φορέα μη επικυρωμένη έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων κάθε έτος για το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλλουν επικυρωμένη έκθεση περιβαλλοντικών επιδόσεων.

4.

Ο κύκλος λογιστικού ελέγχου σε οργανισμούς στους οποίους έχει χορηγηθεί παράταση μέχρι 5 χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 θα τροποποιηθεί αντίστοιχα.

Αιτιολογία

Ο δηλωμένος σκοπός του κανονισμού EMAS ΙΙΙ, να απαλλάξει τις ΜΜΕ από τα βάρη, διακυβεύεται στο σημείο αυτό, εφόσον απ' τη μια πλευρά η συχνότητα επικύρωσης (περιβαλλοντικών επιδόσεων) επιμηκύνεται σε μία μέγιστη περίοδο πέντε χρόνων ενώ από την άλλη πλευρά ο κύκλος λογιστικού ελέγχου θα εξακολουθήσει να διεξάγεται υποχρεωτικά κάθε τρία χρόνια. Οι δύο αυτοί κύκλοι πρέπει να συντονισθούν.

Τροπολογία 2

Κανονισμός περί συστήματος κοινοτικού οικολογικού σήματος (Ecolabel)

Άρθρο 9 (4)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

4.

Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αίτησης καταχώρισης, ο αρμόδιος φορέας ελέγχει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Εφόσον η τεκμηρίωση είναι πλήρης, ο αρμόδιος φορέας αποδίδει σε κάθε προϊόν αριθμό καταχώρισης.

4.

Εντός δύο μηνών από την παραλαβή της αίτησης καταχώρισης, ο αρμόδιος φορέας ελέγχει τα έγγραφα τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

Εφόσον η τεκμηρίωση είναι πλήρης και έχει διεξαχθεί σχετικός έλεγχος από τον αρμόδιος φορέας, ο φορέας αυτός αποδίδει σε κάθε προϊόν αριθμό καταχώρισης.

Αιτιολογία

Σύμφωνα με τα πρότυπα ISO, ο αρμόδιος φορέας πρέπει να ελέγξει εκ των προτέρων ότι το προϊόν για το οποίο προορίζεται το κοινοτικό οικολογικό σήμα Ecolabel πληροί τα κριτήρια αυτά. Η πρόταση να προβούμε από μια αξιολόγηση σε εγγραφή και εποπτεία εκ των υστέρων υπονομεύει σημαντικά την αξιοπιστία του σήματος (καθώς οι αιφνίδιοι έλεγχοι από μόνοι τους δεν είναι αρκετοί).

Τροπολογία 3

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 43 (2)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

2.

Η Επιτροπή τηρεί και δημοσιοποιεί:

α)

μητρώο των επαληθευτών περιβάλλοντος και των καταχωρισμένων στο EMAS οργανισμών,

β)

ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις περιβαλλοντικές δηλώσεις και τις εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων.

2.

Η Επιτροπή τηρεί και δημοσιοποιεί:

α)

μητρώο των επαληθευτών περιβάλλοντος και των καταχωρισμένων στο EMAS οργανισμών,

β)

ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις περιβαλλοντικές δηλώσεις και τις εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων,

γ)

ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τις ορθότερες πρακτικές του EMAS για τους διάφορους τομείς του περιβάλλοντος (π.χ. ενέργεια, απόβλητα, δημόσιες συμβάσεις, επικοινωνία).

Αιτιολογία

Ο αντίκτυπος λόγω της εισαγωγής του συστήματος EMAS θα μπορούσε να αυξηθεί, εάν υπήρχε ένα εγχειρίδιο του οποίου η χρησιμοποίηση θα ήταν εύκολη, που θα παρουσίαζε τις επιτεύξεις των οργανισμών στις διάφορες σφαίρες της περιβαλλοντικής προστασίας (απόβλητα, ενέργεια, δημόσιες συμβάσεις, κ.λπ.). Παραδείγματα ορθών πρακτικών, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης η εξοικονόμηση κόστους μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τους οργανισμούς να ενταχθούν στο σύστημα EMAS.

Τροπολογία 4

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 39 (2)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ειδικότερα στους τομείς του ανταγωνισμού, τις φορολογίας και των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα που διευκολύνουν τους οργανισμούς να καταχωριστούν ή να παραμείνουν καταχωρισμένοι στο ΕΜΑS. Τα εν λόγω μέτρα είναι δυνατόν να λαμβάνουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

α)

νομοθετικές ελαφρύνσεις, έτσι ώστε οργανισμός καταχωρισμένος στο EMAS να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με ορισμένες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον οι οποίες ορίζονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις και προσδιορίζονται από τις αρμόδιες αρχές·

2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ειδικότερα στους τομείς του ανταγωνισμού, τις φορολογίας και των κρατικών ενισχύσεων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν, κατά περίπτωση, μέτρα που διευκολύνουν τους οργανισμούς να καταχωριστούν ή να παραμείνουν καταχωρισμένοι στο ΕΜΑS. Τα εν λόγω μέτρα είναι δυνατόν να λαμβάνουν μια από τις ακόλουθες μορφές:

α)

νομοθετικές ελαφρύνσεις, π.χ. μεγαλύτερης διάρκειας περιβαλλοντικές άδειες και περιορισμός των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων για τη συμμόρφωση των αδειών, έτσι ώστε οργανισμός καταχωρισμένος στο EMAS να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με ορισμένες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον οι οποίες ορίζονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις και προσδιορίζονται από τις αρμόδιες αρχές·

Αιτιολογία

Η νομοθεσία πρέπει να περιλαμβάνει σαφή ένδειξη ότι οι οργανισμοί EMAS πρόκειται να λαμβάνουν κρατική στήριξη, και για θέματα που αφορούν τις περιβαλλοντικές άδειες.

Τροπολογία 5

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 45 (1)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

1.

Τα κράτη μέλη δύνανται να υποβάλλουν στην Επιτροπή γραπτό αίτημα προκειμένου να αναγνωριστούν ως συμμορφούμενα με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού υφιστάμενα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή μέρη αυτών, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με κατάλληλες διαδικασίες πιστοποίησης, αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

1.

Τα κράτη μέλη και οι οργανισμοί που συντονίζουν εθνικά ή περιφερειακά συστήματα ΕΜΑS δύνανται να υποβάλλουν στην Επιτροπή γραπτό αίτημα προκειμένου να αναγνωριστούν ως συμμορφούμενα με τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού υφιστάμενα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ή μέρη αυτών, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με κατάλληλες διαδικασίες πιστοποίησης, αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Αιτιολογία

Δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεται το δικαίωμα στα κράτη μέλη να υποβάλουν πρόταση βάσει του άρθρου 39, δεδομένου ότι οι φορείς που διαχειρίζονται τα τοπικά συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης διαθέτουν καλύτερες γνώσεις για τα συστήματα αυτά και ως εκ τούτου μπορούν να υποβάλλουν μεστές προτάσεις για τη συμμόρφωση στο EMAS.

Τροπολογία 6

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 4 (5)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

Άρθρο 4 —   Προετοιμασία για καταχώριση

5.

Οι οργανισμοί προσκομίζουν ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που έχουν προσδιοριστεί.

Οι οργανισμοί μπορούν να ζητούν βεβαίωση συμμόρφωσης από την ή τις αρμόδιες εκτελεστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 5.

Οι οργανισμοί εκτός Κοινότητας παραπέμπουν επίσης στις νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που ισχύουν για ομοειδείς οργανισμούς στα κράτη μέλη όπου προτίθενται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Άρθρο 4 —   Προετοιμασία για καταχώριση

5.

Οι οργανισμοί προσκομίζουν ουσιώδη αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία προκύπτει ότι πληρούν όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που έχουν προσδιοριστεί.

Οι οργανισμοί μπορούν να ζητούν βεβαίωση συμμόρφωσης από την ή τις αρμόδιες εκτελεστικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 5.

Οι οργανισμοί εκτός Κοινότητας παραπέμπουν επίσης στις νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιβάλλον που ισχύουν για ομοειδείς οργανισμούς στα κράτη μέλη όπου προτίθενται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

Αιτιολογία

H δυνατότητα μίας βεβαίωσης συμμόρφωσης εκ μέρους των αρχών συνιστά σοβαρή «διατάραξη του συστήματος» και αντιβαίνει στην αρχή σύμφωνα με την οποία το EMAS αποτελεί ένα σύστημα της «ελεγμένης» ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο υπονομεύεται επίσης ένα ουσιαστικό πλεονέκτημα του EMAS για τις αρχές. Το EMAS δεν θα συνέβαλε επομένως στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού φόρτου, αλλά αντίθετα θα τα δημιουργούσε. Η ενθάρρυνση των καταχωρισμένων στο EMAS οργανισμών μέσω υποκατάστασης των νομικών απαιτήσεων και μείωσης των τελών δεν θα δικαιολογούνταν πλέον και θα εξέλειπε επομένως ένα ουσιαστικό κίνητρο για μία καταχώριση στο EMAS.

Τροπολογία 7

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 7 (1)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

Άρθρο 7 —   Παρέκκλιση για μικρούς οργανισμούς

1.

Οι αρμόδιοι φορείς, κατόπιν αιτήματος μικρού οργανισμού, παρατείνουν, για τον εν λόγω οργανισμό, έως τα πέντε έτη την τριετή συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή έως τα δύο έτη την ετήσια συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν υφίστανται κίνδυνοι για το περιβάλλον,

β)

ο οργανισμός δεν έχει προγραμματίσει αλλαγές στη λειτουργία του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και

γ)

δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Άρθρο 7

Παρέκκλιση για μικρούς οργανισμούς

1.

Οι αρμόδιοι φορείς Ο επιθεωρητής περιβάλλοντος, κατόπιν αιτήματος μικρού οργανισμού, παρατείνουνει, για τον εν λόγω οργανισμό, έως τα πέντε έτη την τριετή συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 ή έως τα δύο έτη την ετήσια συχνότητα που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

δεν υφίστανται κίνδυνοι για το περιβάλλον,

β)

ο οργανισμός δεν έχει προγραμματίσει αλλαγές στη λειτουργία του οικείου συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και

γ)

δεν υφίστανται σημαντικά τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα.

Αιτιολογία

Η τήρηση μίας τυπικής διαδικασίας για την παράταση του κύκλου επικύρωσης από τον αρμόδιο φορέα προξενεί άσκοπη γραφειοκρατική επιβάρυνση και είναι αντιπαραγωγική για τις ΜΜΕ. Η παράταση του κύκλου επικύρωσης πραγματοποιείται μέχρι σήμερα μέσω απευθείας συμφωνίας του επιθεωρητή περιβάλλοντος και της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται ειδική αίτηση. Η μέχρι σήμερα διαδικασία έχει αναγνωρισθεί και λαμβάνει επίσης υπόψη το γεγονός ότι ο επιθεωρητής περιβάλλοντος έχει την καλύτερη εικόνα της κατάστασης της επιχείρησης.

Τροπολογία 8

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 28 (1)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία ΕΤΠ

Άρθρο 28

Διαδικασία διαπίστευσης

1.

Οι φορείς διαπίστευσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, είναι αρμόδιοι για την διαπίστευση των επαληθευτών περιβάλλοντος και την εποπτεία των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι επαληθευτές περιβάλλοντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 28

Διαδικασία διαπίστευσης

1.

Οι φορείς διαπίστευσης που έχουν οριστεί από τα κράτη μέλη —με τήρηση του ισχύοντος στο εκάστοτε κράτος μέλος συστήματος καταμερισμού των αρμοδιοτήτων— κατά το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, είναι αρμόδιοι για την διαπίστευση των επαληθευτών περιβάλλοντος και την εποπτεία των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνουν οι επαληθευτές περιβάλλοντος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολογία

Η αιτιολογική σκέψη αριθ. 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93, αναφέρει τα εξής:

(11)

Η σύσταση ενιαίου εθνικού οργανισμού διαπίστευσης δεν θα πρέπει να αλλοιώνει τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων εντός των κρατών μελών.

Τροπολογία 9

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 12 (2)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης

2.

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν και τηρούν μητρώο των οργανισμών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών δηλώσεων ή εκθέσεων περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν το μητρώο αυτό σε μηνιαία βάση.

Το μητρώο δημοσιοποιείται σε δικτυακό τόπο.

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης

2.

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν και τηρούν μητρώο των οργανισμών που έχουν καταχωριστεί στα οικεία κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων περιβαλλοντικών δηλώσεων ή εκθέσεων περιβαλλοντικών επιδόσεων σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν το μητρώο αυτό σε μηνιαία βάση.

Το μητρώο δημοσιοποιείται σε δικτυακό τόπο.

Αιτιολογία

Αναφερόμενοι στις περιβαλλοντικές δηλώσεις ή εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων πρέπει να προσδιορίζουμε ότι πρόκειται για τις πιο πρόσφατες περιβαλλοντικές δηλώσεις ή εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Εξάλλου, ορισμένοι οργανισμοί δίνουν πρόσβαση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στην περιβαλλοντική τους δήλωση (όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 3), προκειμένου να καταρτίσουν μητρώο των ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, οι οργανισμοί αυτοί θα είναι διστακτικοί στο να δοθεί πρόσβαση στην περιβαλλοντική τους δήλωση χωρίς προηγούμενο αίτημα ως προς αυτό.

Αντίστοιχα, οι οργανισμοί δεν πρέπει να υποχρεωθούν να δημοσιεύσουν τις περιβαλλοντικές τους δηλώσεις ή εκθέσεις περιβαλλοντικών επιδόσεων σε δικτυακό τόπο όπου θα μπορεί να το συμβουλευθεί καθένας χωρίς να διατυπώσει σχετικό αίτημα. Αντιθέτως, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να παράσχουν μια τέτοια υπηρεσία όπου θα ήταν απαραίτητο να αιτηθεί ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμβουλευθεί τα έγγραφα αυτά από κάθε οργανισμό, ενώ θα δίνεται στον εκάστοτε οργανισμό το σχετικό μητρώο κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Τροπολογία 10

Κανονισμός EMAS

Άρθρο 14 (3)

Κείμενο της Επιτροπής

Τροπολογία της ΕΤΠ

Άρθρο 14

Αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο

3.

Αναστέλλεται ή διαγράφεται η καταχώριση οργανισμού στο μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση, εάν ο οργανισμός δεν υποβάλει στον αρμόδιο φορέα, εντός μηνός από σχετικό αίτημα του τελευταίου, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

τις επικυρωμένες επικαιροποιήσεις των περιβαλλοντικών δηλώσεων, της έκθεσης περιβαλλοντικών επιδόσεων ή την υπογεγραμμένη βεβαίωση κατά το άρθρο 24 παράγραφος 9,

β)

συμπληρωμένο από τον οργανισμό έντυπο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες πληροφορίες του παραρτήματος VI.

Άρθρο 14

Αναστολή ή διαγραφή της καταχώρισης οργανισμού στο μητρώο

3.

Αναστέλλεται ή διαγράφεται η καταχώριση οργανισμού στο μητρώο, ανάλογα με την περίπτωση, εάν ο οργανισμός δεν υποβάλει στον αρμόδιο φορέα, εντός τριών μηνός ών από σχετικό αίτημα του τελευταίου, οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α)

τις επικυρωμένες επικαιροποιήσεις των περιβαλλοντικών δηλώσεων, της έκθεσης περιβαλλοντικών επιδόσεων ή την υπογεγραμμένη βεβαίωση κατά το άρθρο 24 παράγραφος 9,

β)

συμπληρωμένο από τον οργανισμό έντυπο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ελάχιστες πληροφορίες του παραρτήματος VI.

Αιτιολογία

Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων που λείπουν πρέπει να αυξηθεί από ένα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ζητήθηκαν, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους οργανισμούς να προετοιμάσουν τα έγγραφα και να τα επικυρώσουν, αν αυτό είναι απαραίτητο, αφού η διαδικασία αυτή εξαρτάται και από τη διαθεσιμότητα της αρμόδιας αρχής.

Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2009.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής των Περιφερειών

Luc VAN DEN BRANDE