19.12.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 325/81


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: «Πρόγραμμα για ένα ασφαλέστερο Διαδικτύο (2009-2013)»

(2008/C 325/14)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

πιστεύει ότι οι δράσεις που επιτελέστηκαν έως τώρα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών οι οποίες προξενούν νέους κίνδυνους και αυξάνουν τους υφιστάμενους·

συνιστά να επιτευχθεί τουλάχιστον μια καταρχήν συναίνεση γύρω από την έννοια του παράνομου περιεχομένου με τη σύγκριση κανόνων του ποινικού δικαίου και την αναζήτηση κοινών σημείων Οι δράσεις πρέπει να στηρίζουν την κατάρτιση ευρωπαϊκής «μαύρης λίστας» παράνομου περιεχομένου και την προαγωγή της χρήσης αυτής από τους φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου·

ζητά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην αύξηση της επίγνωσης των τελικών χρηστών όσον αφορά τη σαφή συμπερίληψη των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες ευρίσκονται πλησιέστερα στις ομάδες στόχους και διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών καθώς και υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων και σχεδίων·

Συνιστά στα κέντρα ευαισθητοποίησης να ακολουθούν προκαθορισμένες στρατηγικές για την προσέγγιση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, ενώ θα πρέπει συγχρόνως να διασφαλίζεται και η ποιότητά τους. Επίσης το πρόγραμμα πρέπει να υποστηρίζει μια πιο ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης·

Θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία μεταξύ των ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών, των αρχών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του νόμου και των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου καθώς και τη διασφάλιση της συμμετοχής άλλων παραγόντων, όπως π.χ. κατάλληλες κοινωνικές οργανώσεις και οι ΜΚΟ·

Ζητά να συμπεριλαμβάνουν οι δράσεις την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο χώρο της τεχνολογίας πληροφοριών και οπτικοακουστικών ικανοτήτων για την κάλυψη ασφαλών επιγραμμικών περιβαλλόντων. Οι δράσεις δεν πρέπει να στοχεύουν μόνο στην προστασία των παιδιών, αλλά και στην ενεργό διαπαιδαγώγηση τους ώστε (να μάθουν) να μεταχειρίζονται με ασφάλεια το Διαδίκτυο (empowerment).

Εισηγητής

:

ο κ. Ján ORAVEC (SK/EPP), Δήμαρχος της πόλης του Štúrovo

Έγγραφο αναφοράς

Πρόταση για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς κοινοτικού προγράμματος σχετικά με την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών

COM(2008) 106 τελικό — 2008/0047 COD

I.   ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γενικές παρατηρήσεις επί του προγράμματος

1.

συμμερίζεται την άποψη ότι, από την έναρξη του προγράμματος δράσης για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές της τεχνολογίας και των συναφών χρήσεων. Τα παιδιά είναι δραστήριοι χρήστες επιγραμμικών τεχνολογιών, τάση η οποία είναι αυξητική. Η προστασία των παιδιών από βλαβερό περιεχόμενο, η ανάσχεση της διανομής παράνομου περιεχομένου, καθώς και η διαπαιδαγώγησή τους για μια συνειδητά κριτική χρησιμοποίηση του Διαδικτύου αποτελούν τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να απασχολήσει εντατικά τους πολιτικούς και τους νομοθέτες, την βιομηχανία, τους τελικούς χρήστες και ιδιαιτέρως τους γονείς, τους φροντιστές και τους εκπαιδευτικούς·

2.

συμφωνεί ότι μεταξύ των σοβαρότερων κινδύνων για τα παιδιά, όσον αφορά τις επιγραμμικές τεχνολογίες περιλαμβάνονται περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παιδιά πλήττονται άμεσα, ως θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης/κακοποίησης, που τεκμηριώνονται με φωτογραφίες, ταινίες ή ηχογραφήσεις και στη συνέχεια μεταδίδονται επιγραμμικά (υλικό κακοποίησης παιδιών)· όταν προσεγγίζονται από άτομα που επιδιώκουν τη συναναστροφή τους με βλέψεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης («αποπλάνηση»)· και όταν γίνονται θύματα παρενόχλησης σε επιγραμμικό περιβάλλον (διαδικτυακή παρενόχληση)·

3.

σημειώνει τα πορίσματα της τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος δράσης για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο·

4.

αποδίδει ιδιαίτερη αξία στα προγράμματα της ΕΕ για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο, επειδή αποτελούν τις μοναδικές πανευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προστασία των παιδιών στο επιγραμμικό περιβάλλον·

5.

συμφωνεί ότι οι δράσεις που επιτελέστηκαν υπήρξαν αποτελεσματικές, πιστεύει όμως ότι, στη συνέχεια, πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την εμφάνιση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών οι οποίες προξενούν νέους κίνδυνους και αυξάνουν τους υφιστάμενους·

6.

επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών και καλύτερων πρακτικών γύρω από το θέμα της προστασίας των παιδιών στο Διαδίκτυο σε όλα τα επίπεδα, αυξάνοντας κατ' αυτό τον τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

7.

γνωρίζει ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί συναίνεση ως προς τον ορισμό των εννοιών «παράνομο περιεχόμενο» και «βλαβερό περιεχόμενο», οι οποίες κρίνονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα και πολιτισμό·

8.

συνιστά, ωστόσο, να γίνουν προσπάθειες για να επιτευχθεί τουλάχιστον μια καταρχήν συναίνεση γύρω την έννοια του παράνομου περιεχομένου με τη σύγκριση κανόνων του ποινικού δικαίου και την αναζήτηση κοινών σημείων·

9.

πιστεύει ότι τα μέτρα που προτείνονται θα συμβάλλουν στην προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών, θα επηρεάσουν τις νέες εξελίξεις και θα αναχαιτίσουν την επιγραμμική διανομή παράνομου περιεχομένου, ιδιαιτέρως υλικού που σχετίζεται με τη σεξουαλική παρενόχληση, την αποπλάνηση και την κακοποίηση παιδιών·

10.

ελπίζει ότι θα υπάρξουν περαιτέρω δράσεις που θα αποσκοπούν στην προώθηση και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνικών λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος του παράνομου περιεχομένου και της επιβλαβούς συμπεριφοράς σε επιγραμμικό περιβάλλον, καθώς και στην προαγωγή της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών μεταξύ πολλών και διαφόρων ενδιαφερομένων σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

11.

προτείνει τη διοργάνωση συνεδρίων προσανατολισμού σε ετήσια βάση, με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με στόχο τη συζήτηση των εκάστοτε προκλήσεων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την προώθηση της συνεργασίας·

12.

εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της επίγνωσης του κοινού και ιδιαιτέρως των παιδιών, των γονέων, των φροντιστών και των εκπαιδευτικών, σχετικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών και τα μέσα προστασίας σε επιγραμμικό περιβάλλον δεν προβλέπουν τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες ευρίσκονται πλησιέστερα στις ομάδες στόχους και διαθέτουν το μεγαλύτερο δυναμικό μεταφοράς σημαντικών πληροφοριών καθώς και υλοποίησης συγκεκριμένων προγραμμάτων και σχεδίων·

13.

υποστηρίζει τη δημιουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη τράπεζας γνώσεων που θα χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των αναδυόμενων κινδύνων, καθώς και των συνεπειών που έχει η χρήση του Διαδικτύου·

14.

συνιστά να υπάρξει μέριμνα για το συντονισμό των δράσεων στους τομείς ενδιαφέροντος εντός και εκτός ΕΕ και την καλλιέργεια γνώσεων σχετικά με τους (εξελισσόμενους) τρόπους με τους οποίους τα παιδιά χρησιμοποιούν επιγραμμικές τεχνολογίες, τους συναφείς κίνδυνος και τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει η χρήση των τεχνολογιών αυτών για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών πτυχών, αλλά και με την ανάδειξη θετικών παραδειγμάτων διαπαιδαγώγησης για την χρησιμοποίηση των μέσων επικοινωνίας με κριτικό πνεύμα·

15.

υποστηρίζει ανεπιφύλακτα τις προσπάθειες διασύνδεσης με το πρόγραμμα Safer internet plus το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί·

16.

καλεί τα όργανα της ΕΕ και της κυβερνήσεις των κρατών μελών να δώσουν την προσοχή που χρειάζεται στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που διαθέτουν·

17.

ελπίζει ότι η προσεκτική εφαρμογή των μέτρων θα συμβάλει στην προσπάθεια για τη μείωση του κινδύνου που διατρέχουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών.

II.   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Τροπολογία 1

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Παροχή στο κοινό σημείων επαφής για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής.

1.

Παροχή στο κοινό σημείων επαφής για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω σημεία επαφής είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο, και συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής. Πρέπει να προωθηθεί η προβολή των γραμμών βοήθειας μεταξύ των τελικών χρηστών και να αξιοποιηθεί το δυναμικό που διαθέτουν οι τοπικές αρχές για τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών.

Αιτιολογία

Τα σημεία επαφής και οι ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους μόνον εφόσον είναι γνωστά σε ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό τελικών χρηστών. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να τους δοθεί η μέγιστη δυνατή προβολή, καθήκον για το οποίο οι τοπικές αρχές διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα.

Τροπολογία 2

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

2.

Αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, ιδίως των συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και της παρενόχλησης/εκφοβισμού. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιγραμμικών επαφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, της διαδικασίας κατά την οποία ενήλικες συναναστρέφονται παιδιά με πρόθεση διάπραξης σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και περιπτώσεις παρενόχλησης/εκφοβισμού. Οι δράσεις θα πραγματεύονται θέματα τεχνικού, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα σχετικά με τα αιτήματα αυτά και θα αποβλέπουν στην προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων.

2.

Αντιμετώπιση βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, ιδίως των συναναστροφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης και της παρενόχλησης/εκφοβισμού. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των επιγραμμικών επαφών με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης, της διαδικασίας κατά την οποία ενήλικες συναναστρέφονται παιδιά με πρόθεση διάπραξης σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς και περιπτώσεις παρενόχλησης/εκφοβισμού. Οι δράσεις θα πραγματεύονται θέματα τεχνικού, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού χαρακτήρα σχετικά με τα αιτήματα αυτά και θα αποβλέπουν στην προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να υπάρχει αφενός όσο το δυνατόν στενότερη συνεργασία μεταξύ ανοικτών τηλεφωνικών γραμμών, των αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου και των παρόχων υπηρεσιών και αφετέρου να διασφαλιστεί η συμμετοχή άλλων παραγόντων, όπως π.χ. κατάλληλες κοινωνικές οργανώσεις ή Μη Κρατικοί Φορείς.

Αιτιολογία

Εάν πρόκειται να θεσπιστούν αποτελεσματικά αντίμετρα, πρέπει να υπάρχει διαρκής και ταχεία ροή πληροφοριών από τις ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές σε άλλους παράγοντες που συμμετέχουν στον αγώνα για την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και της επιβλαβούς συμπεριφοράς.

Τροπολογία 3

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

3.

Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, προς γενική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.

3.

Στήριξη και Ενθάρρυνση εφαρμογής τεχνικών λύσεων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς. Οι δραστηριότητες πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ή προσαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογικών εργαλείων για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, προς γενική χρήση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων. Οι δράσεις πρέπει επίσης να στηρίζουν τον συντονισμό των εργασιών για την κατάρτιση ευρωπαϊκής μαύρης λίστας παράνομου περιεχομένου και την προαγωγή της χρήσης αυτής από τους φορείς παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

Αιτιολογία

Οι νέες τεχνολογικές λύσεις δεν πρέπει μόνο να ενθαρρύνονται αλλά και να υποστηρίζονται. Η κατάρτιση ευρωπαϊκής μαύρης λίστας θα μπορούσε να συμβάλει στην πρόληψη ή την αντιμετώπιση της κυκλοφορίας παράνομου περιεχομένου.

Τροπολογία 4

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

3.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά.

3.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των νέων στη δημιουργία ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη συμμετοχή των παιδιών και των νέων με σκοπό τη βελτιωμένη κατανόηση των απόψεων και των εμπειριών τους όσον αφορά τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, καθώς και σχετικά με τρόπους προαγωγής ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος για τα παιδιά. Οι δράσεις πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο χώρο της τεχνολογίας πληροφοριών, και οπτικοακουστικών ικανοτήτων για την κάλυψη ασφαλών επιγραμμικών περιβαλλόντων και των κινδύνων που απορρέουν από την κυκλοφορία παράνομου περιεχομένου ή την εκδήλωση επιβλαβούς συμπεριφοράς. Οι δράσεις δεν πρέπει να στοχεύουν μόνο στην προστασία των παιδιών αλλά και στην ενεργό διαπαιδαγώγηση τους ώστε (να μάθουν) να μεταχειρίζονται με ασφάλεια το διαδίκτυο (empowerment).

Αιτιολογία

Ένας ειδικά εκπαιδευμένος δάσκαλος μπορεί να χρησιμοποιήσει διαδραστικές μεθόδους για να επισημάνει στα παιδιά τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου, μαθαίνοντας ταυτόχρονα από τις αντιδράσεις τους ποιες είναι οι απόψεις τους και ποιες είναι οι εμπειρίες που έχουν αποκτήσει με τη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών.

Τροπολογία 5

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

4.

Βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα ενδεδειγμένα μέσα αντιμετώπισης βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου. Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν σε βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα μέσων και εργαλείων για την αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου, καθώς και στον εφοδιασμό των χρήσεων χρηστών με πληροφορίες, μέσα και εφαρμογές που θα τους υποστηρίζουν κατάλληλα στην αντιμετώπιση βλαβερού περιεχόμενου σε διαφορετικές πλατφόρμες.

4.

Βελτιωμένη πληροφόρηση των τελικών χρηστών σχετικά με τα ενδεδειγμένα και διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης αλλά και διήθησης βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου.Οι δραστηριότητες θα αποβλέπουν σε βελτιωμένη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα μέσων και εργαλείων για την αντιμετώπιση δυνητικά βλαβερού επιγραμμικού περιεχόμενου, καθώς και στον εφοδιασμό των χρήσεων χρηστών με πληροφορίες, μέσα και εφαρμογές που θα τους υποστηρίζουν κατάλληλα στην αντιμετώπιση βλαβερού περιεχόμενου σε διαφορετικές πλατφόρμες.

Αιτιολογία

Οι πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα ή νέα μέσα αντιμετώπισης βλαβερού περιεχομένου δεν είναι σημαντικές μόνο για τους ειδικούς του κλάδου, αλλά και για να μπορέσει κάθε τελικός χρήστης να κάνει ό,τι μπορεί για να ανταποκριθεί με όσο το δυνατόν περισσότερο κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο στους νέους κινδύνους.

Τροπολογία 6

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

1.

Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

1.

Ευαισθητοποίηση του κοινού και διάδοση πληροφοριών σχετικά με ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών, σε συνδυασμό με την υποστήριξη μιας περισσότερο ενεργούς συμμετοχή των ΜΜΕ στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Οι δραστηριότητες θα προαγάγουν την ευαισθητοποίηση του κοινού παρέχοντας κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με δυνατότητες, κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισής τους με συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Οι δραστηριότητες θα ενθαρρύνουν οικονομικά αποδοτικά μέσα διανομής πληροφοριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε μεγάλο αριθμό χρηστών.

Αιτιολογία

Τα τοπικά και τα εθνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στη διάδοση πληροφοριών σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση επιγραμμικών τεχνολογιών. Πρέπει συνεπώς να ενθαρρυνθεί η συμπερίληψή τους στη διαδικασία και στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

Τροπολογία 7

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

2.

Παροχή σημείων επαφής όπου γονείς και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι δραστηριότητες θα στοχεύουν στη διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, παρέχοντάς τους συμβουλές σχετικά με συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία.

2.

Παροχή σημείων επαφής όπου γονείς και παιδιά μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να στοχεύουν στη διευκόλυνση των χρηστών να κάνουν ενημερωμένες και υπεύθυνες επιλογές, παρέχοντάς τους συμβουλές σχετικά με συναφείς πληροφορίες και προφυλάξεις για ασφαλή επιγραμμική επικοινωνία. Οι δράσεις πρέπει να αποσκοπούν να αυξήσουν όσο το δυνατό περισσότερο την επίγνωση του κοινού σχετικά με τα εν λόγω σημεία επαφής.

Αιτιολογία

Για να μπορέσουν τα σημεία επαφής να διαδραματίσουν το ρόλο τους, πρέπει να είναι γνωστά στο ευρύτερο κοινό και στους τελικούς χρήστες, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι τελευταίοι που πρέπει να προσφύγουν για να πάρουν πληροφορίες και απαντήσεις για τα ερωτήματά τους.

Τροπολογία 8

Παράρτημα I — Γραμμή δράσης 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία της ΕΤΠ

3.

Ενθάρρυνση της βελτίωσης αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις θα στοχεύουν στη βελτίωση συναφών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης, με σκοπό να καταστούν αποτελεσματικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες μακροπρόθεσμα

3.

Υποχρέωση των κέντρων ευαισθητοποίησης να ακολουθούν προκαθορισμένες στρατηγικές για την προσέγγιση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών. Ενθάρρυνση της βελτίωσης αποτελεσματικών και οικονομικά αποδοτικών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση συναφών μεθόδων και μέσων ευαισθητοποίησης, με σκοπό να καταστούν αποτελεσματικότερες και οικονομικά αποδοτικότερες μακροπρόθεσμα· ενώ θα πρέπει συγχρόνως να διασφαλίζεται η ποιότητα των δράσεων αυτών.

Αιτιολογία

Τα κέντρα ευαισθητοποίησης διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην προαγωγή της επίγνωσης του κοινού, εφόσον οι πληροφορίες που παρέχουν μεταφέρονται με άμεσο τρόπο ή μέσα από διάφορους διαύλους πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινό. Για το λόγο αυτό, πρέπει να είναι σε θέση να επισημαίνουν κινδύνους και να προσφέρουν τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Στο σημείο αυτό, ένα στοιχείο που έχει ζωτική σημασία είναι ο συντονισμός και η στενή συνεργασία με εμπειρογνώμονες στο χώρο και την παιδεία των οπτικοακουστικών μέσων.

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2008.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής των Περιφερειών

Luc VAN DEN BRANDE