3.2.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 27/144


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Δημιουργία δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρευξείνια περιοχή»

(2009/C 27/29)

Με επιστολή της 15ης Δεκεμβρίου 2007, η κ. Benita FERRERO-WALDNER, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, βάσει του άρθρου 262 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να καταρτίσει διερευνητική γνωμοδότηση με θέμα:

«Δημιουργία δικτύων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρευξείνια περιοχή».

Το ειδικευμένο τμήμα «Εξωτερικές σχέσεις», στο οποίο ανατέθηκαν οι σχετικές προπαρασκευαστικές εργασίες, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 12 Ιουνίου 2008 με βάση την έκθεση του εισηγητή κ. Manoliu και του συνεισηγητή κ. Mitov.

Κατά την 446η σύνοδο ολομέλειάς της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Ιουλίου 2008 (συνεδρίαση της 9ης Ιουλίου), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 143 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 4 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1.   Συμπεράσματα και συστάσεις

1.1

Η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου εκπονήθηκε για να στραφεί η πολιτική προσοχή στην περιοχή και να αξιοποιηθούν οι νέες ευκαιρίες που προσφέρονται λόγω της ένταξης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ. Η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου εστιάζεται σε πέντε θέματα: χρηστή διακυβέρνηση, μεταφορές, ενέργεια, περιβάλλον και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

1.2

Η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συμβάλει επίσης στην προώθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, καθώς και της αρχής του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου σε συνεργασία με τους συναφείς διεθνείς οργανισμούς.

1.3

Η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις των παρευξείνιων χωρών, τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς να διασφαλίσουν τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον περιφερειακό διάλογο και την περιφερειακή συνεργασία προσφέροντας με τον τρόπο αυτό νέες προοπτικές για σημαντικά θέματα όπως η διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της ανάπτυξης και του εμπορίου, η συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος και οι επαφές μεταξύ των λαών.

1.4

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις στην παρευξείνια περιοχή οι οποίες απαιτούν συντονισμένη δράση σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων βασικών τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η κυκλοφορία και η ασφάλεια.

1.5

Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων στη διαμόρφωση του μέλλοντος της περιοχής. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη σύνδεση των υφιστάμενων δικτύων συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων με το Φόρουμ του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία και διάλογο (Φόρουμ ΕΠ) και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ).

1.6

Η ΕΟΚΕ προωθεί τη σύσταση εθνικών ΟΚΕ και Τριμερών Επιτροπών σε όλες τις παρευξείνιες χώρες και την ενίσχυση του ρόλου τους, καθώς και την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας ανάμεσα σε τριμερείς διαρθρώσεις στην περιοχή. Στις χώρες που δεν διαθέτουν εθνική ΟΚΕ, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και στη σύσταση εθνικών ΟΚΕ.

1.7

Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει τη διεξαγωγή μιας ολοκληρωμένης έρευνας σχετικά με την κατάσταση της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών εταίρων στις χώρες της περιοχής του Ευξείνου Πόντου.

1.8

Τον Νοέμβριο του 2008, η ΕΟΚΕ και η ΔΟΕ θα οργανώσουν κοινή διάσκεψη σχετικά με το «Ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες της περιοχής του Ευξείνου Πόντου: Δημιουργία περιφερειακών δικτύων και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου». Στην εν λόγω διάσκεψη, η οποία θα αποτελέσει τη συνέχεια της παρούσας διερευνητικής γνωμοδότησης, θα συμμετάσχουν περιφερειακοί ενδιαφερόμενοι φορείς.

2.   Εισαγωγή

2.1

Η ΕΟΚΕ ανταποκρίνεται ευχαρίστως στο αίτημα της κ. Benita Ferrero-Waldner, Επιτρόπου αρμόδιας για τις εξωτερικές σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ), να καταρτίσει διερευνητική γνωμοδότηση για τη Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου. Το ενδιαφέρον της Επιτροπής εστιάζεται κυρίως στην εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) θα μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότερο στην εφαρμογή της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου — Μια νέα πρωτοβουλία περιφερειακής συνεργασίας» COM(2007) 160 τελικό.

2.2

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρώτη κοινή συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των 27 κρατών μελών της ΕΕ με τους ομολόγους τους από τις παρευξείνιες χώρες που έλαβε χώρα στις 14 Φεβρουαρίου 2008 στο Κίεβο. Η συμμετοχή της ΕΟΚΕ ως παρατηρητή στη συνεδρίαση αποτελεί σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της στρατηγικής για την περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

2.3   Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της παρευξείνιας περιοχής

2.3.1

Η παρευξείνια περιοχή (1) είναι μια γεωγραφική περιοχή πλούσια σε φυσικούς πόρους και με στρατηγική γεωγραφική θέση στη συμβολή Ευρώπης, Κεντρικής Ασίας και Μέσης Ανατολής. Σήμερα περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ευημερία, η σταθερότητα και η ασφάλεια των γειτόνων της ΕΕ γύρω από τον Εύξεινο Πόντο (2) ενδιαφέρουν άμεσα και έχουν στρατηγική σημασία για την ΕΕ. Η παρευξείνια περιοχή είναι μια αγορά με μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό που πλησιάζει τα 200 εκατομμύρια κατοίκους, μεταφορικός και ενεργειακός κόμβος και σημείο σύγκλισης διαφόρων πολιτισμών, αλλά και ανεπίλυτων διενέξεων.

2.3.2

Τρεις πολιτικές της ΕΕ είναι σημαντικές σ' αυτό το πλαίσιο: η προενταξιακή διαδικασία στην περίπτωση της Τουρκίας, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) με τους πέντε προς ανατολάς εταίρους της ΕΠΓ (Ουκρανία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Γεωργία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν) που συμμετέχουν ενεργά και στην παρευξείνια συνεργασία και η Στρατηγική Εταιρική Σχέση με τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία βασίζεται σε τέσσερις Κοινούς Χώρους.

2.3.3

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη συμβολή της Επιτροπής σε ένα ευρύ φάσμα τομεακών πρωτοβουλιών περιφερειακής σημασίας που αφορούν: τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες· το κράτος δικαίου, τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· την εμπορική και οικονομική ολοκλήρωση και τη νομοθετική σύγκλιση· τις μεταφορές, τη ναυτιλιακή πολιτική και την ενέργεια· το περιβάλλον· την κοινωνία των πληροφοριών· την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική και τις ίσες ευκαιρίες· το ανθρώπινο κεφάλαιο, την εκπαίδευση· και τη δημόσια υγεία.

2.3.4

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες και προκλήσεις στην παρευξείνια περιοχή οι οποίες απαιτούν συντονισμένη δράση σε περιφερειακό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων βασικών τομέων όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, το περιβάλλον, η κυκλοφορία και η ασφάλεια.

2.3.5

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η ύπαρξη διαφορετικών σχημάτων, προσεγγίσεων και πολιτικών των περιφερειακών οργανώσεων στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου και των πρωτοβουλιών συνεργασίας δείχνουν την έκταση που μπορεί να λάβει η συνεργασία για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των συνεργειών στην παρευξείνια περιοχή. Μια επισκόπηση των υφιστάμενων περιφερειακών οργανισμών, πρωτοβουλιών συνεργασίας, προγραμμάτων και κέντρων πολιτικών αναλύσεων παρέχεται στα παραρτήματα.

2.4   Οι στόχοι της ΕΕ στην παρευξείνια περιοχή

2.4.1

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στην παρευξείνια περιοχή για να ενισχύσει τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού, να υποστηρίξει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη, να προστατεύσει τη σταθερότητα και να ενθαρρύνει την περιφερειακή συνεργασία.

2.4.2

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή της ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώσει τις διμερείς προσπάθειες, να τονώσει την περιφερειακή συνεργασία, να διασφαλίσει μεγαλύτερη συνοχή και πολιτική καθοδήγηση και να εστιάσει την πολιτική προσοχή στο περιφερειακό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί εκείνη η ζώνη σταθερότητας, ευημερίας και συνεργασίας την οποία η ΕΕ επιθυμεί να μοιράζεται με όλες τις νέες γειτονικές της χώρες.

2.4.3

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η περιφερειακή προσέγγιση της παρευξείνιας περιοχής δεν θα πρέπει ούτε να θεωρείται ούτε να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή αντί της ένταξης στην ΕΕ ή να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό των οριστικών συνόρων της ΕΕ.

3.   Χαρακτηριστικά των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρευξείνια περιοχή

3.1

Το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο των δέκα χωρών της περιοχής του Ευξείνου Πόντου διαφέρει σημαντικά και, κατά συνέπεια, διαφέρουν και οι συνθήκες των κοινωνιών των πολιτών τους. Κατά τη διάρκεια της σοβιετικής περιόδου, οι «κοινωνικοί φορείς» ή η «επαγγελματική συνεργασία» περιορίζονταν από το καθεστώς του κυβερνώντος κόμματος σε απλούς «ιμάντες διαβίβασης». Αυτό μπορεί να θεωρηθεί κοινό περιφερειακό σχήμα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου, εκτός από την Τουρκία και την Ελλάδα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όλες οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης επιδίδονται σε μια ραγδαία πολιτική και οικονομική μετάβαση, που έχει σημαντικές συνέπειες και για τις κοινωνίες των πολιτών τους.

3.2

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει πλήρως την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της παρευξείνιας περιοχής, με βάση την αμοιβαία κατανόηση των κοινών αξιών και των θεμελιωδών ελευθεριών, τη δέσμευση για μια δημοκρατική κοινωνία ανοιχτή σε όλους και διάλογο βασισμένο στην ανεξαρτησία των εταίρων της κοινωνίας των πολιτών.

3.3

Η ΕΟΚΕ κρίνει ότι η βραδεία ανάπτυξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρευξείνια περιοχή οφείλεται στις ακόλουθες βασικές αιτίες: αδυναμία του δικαστικού συστήματος και εξάρτησή του από τις κυβερνήσεις (στις περισσότερες περιπτώσεις, το δικαστικό σύστημα προστατεύει τα συμφέροντα των αρχών κατά των πολιτών)· απουσία ισορροπημένης κατανομής των εξουσιών και των ευθυνών μεταξύ των κεντρικών και των τοπικών αρχών· ενίσχυση της κατασταλτικής και της φορολογικής λειτουργίας των κυβερνήσεων· χειραγώγηση των δημόσιων υπαλλήλων μέσω της διαφθοράς και της δωροδοκίας· μετατροπή των πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών σε πλασματικές έννοιες· περιορισμός της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες· διατήρηση από τις κυβερνήσεις ψευδοδιαλόγου με επιλεγμένους αντιπροσώπους της αποκαλούμενης κοινωνίας των πολιτών· ανυπαρξία των νομικών και οικονομικών προϋποθέσεων για την υποστήριξη πραγματικά ελεύθερων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· εξάρτηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διεθνείς ή εταιρικές οικονομικές χορηγίες· ισχνή ανάπτυξη δημοκρατικού πνεύματος.

3.4

Είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια σφαιρική και συγκριτική μελέτη της κατάστασης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Αυτή η μελέτη πρέπει να καλύψει τις προκλήσεις που προκύπτουν λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή, να εστιασθεί στις υφιστάμενες δυνατότητες για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου ενός περιφερειακού δικτύου, και να αναλύσει τις πρωτοβουλίες που αναδύονται για την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην ανωτέρω μελέτη θα πρέπει επίσης να αναλυθούν η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, οι κανόνες και διαδικασίες καταχώρισης και φορολόγησης, η ελευθερία έκφρασης και η λειτουργία τριμερών διαβουλεύσεων.

4.   Δίκτυα των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην παρευξείνια περιοχή

4.1

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι αποτελεί ευθύνη της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων να αποφασίσουν πώς επιθυμούν να οργανωθούν σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

4.2

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την προσέγγιση της Επιτροπής να μην δημιουργηθεί νέα περιφερειακή δομή για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ενθαρρύνει την ανάπτυξη της διάστασης της κοινωνίας των πολιτών στα υφιστάμενα δίκτυα, καθώς και τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε περιφερειακά και διεθνικά δίκτυα.

4.3

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να αναπτύξουν στενότερους δεσμούς με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ), που είναι η πλατφόρμα για την οικονομική συνεργασία στην περιοχή και ο πιο αναπτυγμένος διακυβερνητικός περιφερειακός οργανισμός στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί μια πραγματική εταιρική σχέση με τις ΟΚΠ ως βασική συνιστώσα των πολιτικών προσανατολισμών και των δραστηριοτήτων του ΟΣΕΠ.

4.4

Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι το Φόρουμ ΕΠ (Φόρουμ του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία και διάλογο) θα μπορούσε να αποτελέσει πλατφόρμα για ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στις κυβερνήσεις και την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών, βάσει της πείρας που διαθέτει στη συγκέντρωση ΜΚΟ από την περιοχή και στη διευκόλυνση των διεπαφών κρατικών-μη κρατικών φορέων. Το φόρουμ αυτό συστάθηκε το 2006 από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων διαφόρων χωρών της περιοχής του Ευξείνου Πόντου. Δεν θα έχει μόνιμη διάρθρωση και δεν θα αναπαράγει τις δραστηριότητες των υφιστάμενων μηχανισμών συνεργασίας στην περιοχή.

4.5

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, τα δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στους εξής τομείς συνεργασίας: προσδιορισμός θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, κατάρτιση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων της κοινωνίας των πολιτών, προώθηση ευρύτερων συνεργειών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία σχεδίων περιφερειακής συνεργασίας, αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων, αποτίμηση των εθνικών και περιφερειακών ικανοτήτων, καθορισμός των βασικών απαιτήσεων και προετοιμασία του μέλλοντος με διορατικό τρόπο.

4.6

Τα εδραιωμένα δίκτυα της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και των κοινωνικών οργανώσεων θα πρέπει να είναι ανοιχτά στη συμμετοχή κάθε οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

5.   Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές στην παρευξείνια περιοχή

5.1

Η ΕΟΚΕ συνεργάζεται με τρεις εθνικές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές (ΟΚΕ) και δύο παρεμφερείς οργανισμούς από την περιοχή του Ευξείνου Πόντου (βλ. παράρτημα Ι για λεπτομερή περιγραφή), οι οποίες συμμετέχουν επίσης ενεργά στη Διεθνή Ένωση Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών (AICESIS). Πρόκειται για τις εξής χώρες και όργανα:

Βουλγαρία — Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ελλάδα — Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ρουμανία — Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Ρωσία — Δημόσιο Επιμελητήριο

Ουκρανία — Εθνική Τριμερής Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

5.2

Η ΕΟΚΕ έχει υπογράψει Μνημόνιο Συμφωνίας με το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Επίσης, σχεδιάζεται η ενίσχυση της συνεργασίας με την Εθνική Τριμερή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ουκρανίας. Η Ρωσία διαθέτει επίσης μια τριμερή επιτροπή, με την οποία η ΕΟΚΕ θα πρέπει να αναπτύξει διάλογο.

5.3

Η ΕΟΚΕ συνεργάζεται με την Τουρκία μέσω της Μικτής Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η Τουρκία διαθέτει Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή· αυτή, εντούτοις, δεν είναι σαφώς προσδιορισμένο θεσμικό όργανο και δεν συμμετέχει στα διεθνή δίκτυα των ΟΚΕ.

5.4

Στη Δημοκρατία της Μολδαβίας υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Διαβούλευσης και Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, μια τριμερής επιτροπή η οποία συστάθηκε βάσει του νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Πρόεδρος αυτής της επιτροπής είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και τη γραμματειακή υποστήριξη έχει αναλάβει το Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου, το οποίο είναι επίσης αρμόδιο για εργασιακά θέματα. Και στη Γεωργία συγκροτείται επί του παρόντος Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, αλλά η ΕΟΚΕ δεν έχει ξεκινήσει ακόμη συνεργασία με τα δύο αυτά όργανα.

5.5

Στις χώρες που δεν διαθέτουν εθνική ΟΚΕ, οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και στη σύσταση εθνικής ΟΚΕ.

5.6

Θα πρέπει επίσης να ενθαρρυνθεί η ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και της διεθνούς συνεργασίας της ΕΟΚΕ με τις ΟΚΕ των παρευξείνιων χωρών. Μακροπρόθεσμα, η ΕΟΚΕ θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία ενός δικτύου μεταξύ των υφιστάμενων και των νέων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιτροπών, καθώς και άλλων τριμερών διαρθρώσεων στην περιοχή.

6.   Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη διαμόρφωση των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών πολιτικών

6.1

Η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών προσφέρει νέες προοπτικές για σημαντικά θέματα, γι' αυτό η ΕΟΚΕ καλεί τις κυβερνήσεις των παρευξείνιων χωρών, τις περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις να διασφαλίσουν την αποτελεσματικότερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στον περιφερειακό διάλογο. Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι οι ακόλουθοι τέσσερις τομείς πρέπει να έχουν το προβάδισμα στον διάλογο και τη συνεργασία:

Διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

Προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της ανάπτυξης και του εμπορίου·

Συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος·

Επαφές μεταξύ των λαών.

6.2   Διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

6.2.1

Η προσέγγιση της ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου και του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για την προώθηση της διασυνοριακής και της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΟΚΕ τονίζει τη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου για τη διευθέτηση των διενέξεων και τη δημιουργία ενός χώρου βιώσιμης δημοκρατίας, κράτους δικαίου και χρηστής διακυβέρνησης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

6.2.2

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού της ανεξαρτησίας των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και της ελευθερίας του Τύπου, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, στις διμερείς σχέσεις και στην περιφερειακή προσέγγιση.

6.2.3

Η Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να συμβάλει επίσης στην προώθηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, καθώς και στην αρχή του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη μείωση της φτώχειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου σε συνεργασία με συναφείς διεθνείς οργανισμούς, ιδίως με την Παγκόσμια Τράπεζα και την ΔΟΕ.

6.3   Προώθηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων, της ανάπτυξης και του εμπορίου

6.3.1

Η παρευξείνια περιοχή βίωσε σημαντικές πολιτικές, θεσμικές, μακροοικονομικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ των οικονομιών των χωρών της περιοχής από άποψη διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής, φυσικών πόρων, παραγωγικής ικανότητας και μεγέθους της αγοράς. Οι χώρες της περιοχής του Ευξείνου Πόντου παρουσιάζουν διαφορές ως προς το βαθμό ανάπτυξης, το επίπεδο υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων, το βαθμό οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας και την ικανότητα ανταπόκρισης στις βασικές ανάγκες των πολιτών τους. Πολλές χώρες στην περιοχή αντιμετωπίζουν προβλήματα παραοικονομίας, διαφθοράς, παράνομης μετανάστευσης και φτώχειας.

6.3.2

Στις παρευξείνιες χώρες παρατηρείται σήμερα μεγάλος δυναμισμός του ιδιωτικού τομέα. Αυτό έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής ισορροπίας.

6.3.3

Κατά την άποψη της ΕΟΚΕ, η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα στην παρευξείνια περιοχή συνδέεται άμεσα με την κατάσταση του περιβάλλοντος, τους αυξανόμενους αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες, τα θέματα κοινωνικής ευθύνης, την τήρηση των κοινών κοινωνικών προδιαγραφών και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση της οικολογικής ευθύνης. Η ΕΟΚΕ υπογραμμίζει με έμφαση ότι πρέπει να ενισχυθούν οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υπηρεσίες που παρέχονται σε όλους τους πολίτες προκειμένου να καταπολεμηθεί η φτώχεια και η ανισότητα.

6.3.4

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίμα, να προωθηθούν μεταρρυθμίσεις προς την οικονομία της αγοράς, να ενθαρρυνθούν τα μέτρα ελευθέρωσης και να υποστηριχθεί η δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών στην παρευξείνια περιοχή, σύμφωνα με τις αρχές του ΠΟΕ. Ο αντίκτυπος των τεχνολογικών καινοτομιών θα μπορούσε να ανοίξει νέους τομείς για τη διεθνή συνεργασία, τις εξωτερικές επενδύσεις και την ανάπτυξη των υπηρεσιών.

6.4   Συνεργασία στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος

6.4.1

Η ΕΟΚΕ φρονεί ότι η περιοχή του Ευξείνου Πόντου είναι γεωπολιτικά και στρατηγικά σημαντική ως περιοχή παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, διότι παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει τους προμηθευτές της. Η ΕΟΚΕ είναι υπέρ της ενθάρρυνσης της διαφοροποίησης της προσφοράς –περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης για τον καθορισμό και τη δημιουργία νέων, βιώσιμων και ασφαλών, υποδομών και διαδρόμων μεταφοράς, προμηθευτών και διαδρομών.

6.4.2

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η αυξανόμενη εξάρτηση της ΕΕ από ολιγάριθμους εξωτερικούς προμηθευτές και η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη αποτελούν επίσης προβλήματα που προκαλούν ανησυχία στις χώρες της περιοχής του Ευξείνου Πόντου. Η ΕΕ έχει ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την αναγκαιότητα μιας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής για να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια του εφοδιασμού (3). Η ΕΟΚΕ συνειδητοποιεί ότι η αύξηση των ενεργειακών τιμών θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις οικονομικές και κοινωνικές ισορροπίες στις χώρες της περιοχής.

6.4.3

Νέες οδοί εφοδιασμού, όπως ο διακασπιακός/διευξείνιος ενεργειακός διάδρομος (4) και ο αγωγός Nabucco (5) (ένας αγωγός μήκους 3 400 χιλιομέτρων, που θα μεταφέρει 31 δισ. κυβικούς τόνους φυσικού αερίου κατ' έτος), καθώς και τα προγράμματα INOGATE και TRACECA, αναμένεται ότι θα αποτελέσουν κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας. Η Ρωσία έχει αρχίσει την κατασκευή του αγωγού South Stream, που θα ξεκινά από τη Ρωσία, θα διασχίζει υπογείως τον Εύξεινο Πόντο και τα Βαλκάνια και θα φθάνει στην Κεντρική Ευρώπη, και του αγωγού Nord Stream στη Βαλτική.

6.4.4

Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής όσον αφορά τους δυνητικούς νέους ενεργειακούς διάδρομους για τον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τις περιοχές του Ευξείνου Πόντου και της Κασπίας θα πρέπει να βασιστεί στην υποστήριξη του Αζερμπαϊτζάν να αποκτήσει πραγματική ανεξαρτησία ως προμηθευτής ενέργειας, με την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των εθνικών του βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού αερίου, και στην υποστήριξη της Γεωργίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Ρουμανίας και της Ουκρανίας ως βασικών παραγόντων των νέων ενεργειακών διαδρόμων προς την ευρωπαϊκή επικράτεια. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται επίσης για αυτή τη διαδικασία. Η ΕΟΚΕ συνιστά να υποστηριχθούν με όλα τα μέσα οι ευρωπαϊκές εταιρείες που συμμετέχουν σε σχέδια για την ανάπτυξη των βιομηχανιών πετρελαίου και φυσικού αερίου και για την κατασκευή αγωγών στην Ανατολική Ευρώπη και στην Κεντρική Ασία. Η ΕΕ πρέπει επίσης να επιδιώξει την ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή.

6.4.5

Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι η ανάπτυξη πολιτικών για την αποδοτική χρήση της ενέργειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου θα πρέπει να αποτελέσει μια από τις βασικές προτεραιότητες των προγραμμάτων συνεργασίας και τεχνικής βοήθειας της ΕΕ. Τα προγράμματα που σχετίζονται με την ενέργεια θα πρέπει να συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στον περιορισμό του κόστους και στη μείωση της ρύπανσης.

6.5   Επαφές μεταξύ των λαών

6.5.1

Η ΕΟΚΕ επικροτεί το επικείμενο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας για τη λεκάνη του Ευξείνου Πόντου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ 2007-2013) και υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής των επαφών μεταξύ των λαών και, ιδιαίτερα, μεταξύ των νέων γενεών στις παρευξείνιες χώρες.

6.5.2

Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας για να αναπτυχθεί αμοιβαία κατανόηση και να ενθαρρυνθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επαφές και είναι υπέρ της προώθησης των ανταλλαγών μεταξύ των λαών ως τρόπου εδραίωσης της βιώσιμης ανάπτυξης, της ευημερίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου.

6.5.3

Η ΕΟΚΕ τονίζει την αναγκαιότητα πραγματικής εφαρμογής των διευκολύνσεων χορήγησης θεώρησης και των συμφωνιών επανεισδοχής, οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και τις ανταλλαγές νέων, τις επαφές μεταξύ των επιχειρήσεων, την κινητικότητα των ερευνητών ως μέρος της αυξανόμενης ερευνητικής συνεργασίας και τις επαφές μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και των πολιτιστικών ομάδων.

6.5.4

Οι επαφές μεταξύ των λαών μπορούν να προωθήσουν τη συνεργασία στους τομείς της παιδείας, της επιμόρφωσης και της έρευνας, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου μέσω των υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ (6). Οι επαφές μεταξύ των επιχειρήσεων και η συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων των εργοδοτών θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ενεργά προκειμένου να συναφθούν στενότεροι δεσμοί και να πραγματοποιηθούν ανταλλαγές εμπειριών και προδιαγραφών για τις δραστηριότητες.

Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2008.

Ο Πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ


(1)  Η παρευξείνια περιοχή περιλαμβάνει τις εξής χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Δημοκρατία της Μολδαβίας προς δυσμάς, Ουκρανία και Ρωσία βορείως, Γεωργία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν προς ανατολάς και Τουρκία νοτίως. Μολονότι η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Ελλάδα δεν είναι παράκτιες χώρες του Ευξείνου Πόντου, η ιστορία, η εγγύτητα και οι στενοί δεσμοί τους τις καθιστούν φυσικούς περιφερειακούς εταίρους.

(2)  Με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ, ο Εύξεινος Πόντος έγινε ευρωπαϊκή θάλασσα.

(3)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 ενέκρινε μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη. Ακολούθησε η εκπόνηση διετούς προγράμματος δράσης (2007-2009).

(4)  Ο διάδρομος περιλαμβάνει σχέδια που έχουν ήδη υλοποιηθεί όπως ο πετρελαιαγωγός Baku-Tbilisi-Ceyhan, αλλά και ενεργειακές υποδομές οι οποίες βρίσκονται σε φάση μελέτης ή προετοιμασίας όπως ο αγωγός Brody-Οδησσός και η επέκταση στο Plock και οι πετρελαιαγωγοί Κωνστάντζα-Omisalj-Τεργέστη, Μπουργκάς-Vlore και Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

(5)  Το σχέδιο υπέστη καθυστερήσεις λόγω προβλημάτων εφοδιαστικής, διαφωνιών σχετικά με τη χρηματοδότηση και έλλειψης πολιτικής βούλησης.

(6)  Tempus, Erasmus Mundus, 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας, Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας για τη Λεκάνη του Ευξείνου Πόντου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

1.

Οι οργανώσεις χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τις συμμετέχουσες χώρες και τους στόχους της περιφερειακής συνεργασίας:

1.1   Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται οι θεσμοθετημένοι οργανισμοί με σαφώς καθορισμένη διάρθρωση.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου ΠόντουΟΣΕΠ (Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία, Ουκρανία· 13 παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ και των ΗΠΑ). Εφαρμόζει πολυμερείς πολιτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προώθηση των διεπαφών μεταξύ των κρατών μελών.

Επιτροπή του Ευξείνου ΠόντουΕπιτροπή ΕΠ (Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία). Στοχεύει στην προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση και στην εφαρμογή της Σύμβασης του Βουκουρεστίου και του στρατηγικού προγράμματος δράσης για τον Εύξεινο Πόντο.

Οργάνωση για τη Δημοκρατία και την Οικονομική ΑνάπτυξηGUAM (Αζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανία). Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρω-ασιατικού υπερκαυκασιακού διαδρόμου μεταφορών και ενός κοινού χώρου ολοκλήρωσης και ασφάλειας στην περιοχή που καλύπτει.

Ομάδα Εργασίας για τη Ναυτική Συνεργασία στη Μαύρη ΘάλασσαBLACKSEAFOR (Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία και Ουκρανία). Συμβάλλει στην ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της σταθερότητας στην περιοχή χάρη στην αυξημένη επιχειρησιακή συνεργασία των ναυτικών δυνάμεων.

Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων ΚρατώνΚΑΚ (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Καζαχστάν, Κιργιζία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρωσία, Τατζικιστάν, Ουκρανία και Ουζμπεκιστάν). Το Τουρκμενιστάν αποτελεί συνδεδεμένο μέλος. Η ΚΑΚ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα κοινό οικονομικό χώρο που θα βασίζεται στις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργαζομένων και κεφαλαίου.

Ένωση των Συνομοσπονδιών Επιχειρήσεων του Ευξείνου Πόντου και της ΚασπίαςUBCCE (αντιπρόσωποι οργανώσεων βιομηχάνων και εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα από Αλβανία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Ιράν, Καζαχστάν, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία). Αποσκοπεί στην προαγωγή πολιτικών που συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς και ευνοούν την ανάπτυξη ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιοχές του Ευξείνου Πόντου και της Κασπίας.

1.2   Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται τα φόρουμ χωρίς επίσημη διάρθρωση λήψης αποφάσεων:

Φόρουμ του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία και διάλογο  (1)Φόρουμ ΕΠ (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία και Ουκρανία). Είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας και δέσμευσης για την ανάπτυξη μιας νέας περιφερειακής στρατηγικής και κοινής δράσης.

Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών ΧωρώνEURONEST. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τον Νοέμβριο του 2007 να συστήσει ένα κοινό πολυμερές φόρουμ με τα κοινοβούλια της Ουκρανίας, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της Αρμενίας, της Γεωργίας και του Αζερμπαϊτζάν και με φιλοδημοκρατικούς παρατηρητές από τη Λευκορωσία.

Κοινότητα Δημοκρατικής ΕπιλογήςΚΔΕ (μέλη: Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Γεωργία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία και Ουκρανία· συμμετέχουν: Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία και Πολωνία· παρατηρητές: ΗΠΑ, ΕΕ, Συμβούλιο της Ευρώπης και ΟΑΣΕ). Αποσκοπεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, της προώθησης της δημοκρατίας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Δίκτυο των ΜΚΟ του Ευξείνου ΠόντουBSNN (ένωση 60 ΜΚΟ από τη Βουλγαρία, τη Γεωργία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία). Αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προώθηση των δημοκρατικών αξιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Πρωτοβουλία του Μπακού  (2) (εταίροι: Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Ιράν, Καζαχστάν, Κιργιζία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκία, Τουρκμενιστάν· παρατηρητές: Ρωσία· εκπρόσωποι της ΕΕ: ΓΔ Μεταφορές και Ενέργεια, ΓΔ Εξωτερικές Σχέσεις, Γραφείο Συνεργασίας EuropeAid). Στοχεύει στην προοδευτική ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας των περιοχών του Ευξείνου Πόντου και της Κασπίας θάλασσας με τις αγορές της ΕΕ.

1.3   Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα προγράμματα που έχουν καταρτισθεί βασικά από την ΕΕ:

Διακρατική μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕυρώπηINOGATE (Βουλγαρία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Τουρκία, Ουκρανία και άλλες 15 χώρες): πρόγραμμα διεθνούς συνεργασίας με στόχο την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης των συστημάτων αγωγών και τη διευκόλυνση της μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Διάδρομος μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-ΑσίαTRACECA (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Καζαχστάν, Κιργιζία, Ρουμανία, Τατζικιστάν, Τουρκία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν και Τουρκμενιστάν). Σκοπός του είναι να προωθήσει το εμπόριο και τις μεταφορές στον διάδρομο μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-Ασία.

Ειδική ομάδα για τον Δούναβη και τον Εύξεινο ΠόντοDABLAS (Βουλγαρία, Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία και άλλες 9 χώρες, συμμετοχή επίσης της Γραμματείας της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία του Δούναβη (ICPDR), της Επιτροπής του Ευξείνου Πόντου, των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Στοχεύει στον συντονισμό των δράσεων όλων των χρηματοδοτικών μέσων που αφορούν την περιοχή. Η κοινωνία των πολιτών συμμετέχει σε διάφορες δράσεις για τους οποίες μεριμνά η ειδική ομάδα DABLAS.

1.4   Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει κέντρα ανάλυσης και χρηματοδότησης πολιτικών πρωτοβουλιών:

Γερμανικό Ταμείο ΜάρσαλΤαμείο του Ευξείνου Πόντου για την Περιφερειακή ΣυνεργασίαBST (αναπτύσσει δράση στη Βουλγαρία, στη Γεωργία, στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, στη Ρουμανία, στη Ρωσία, στην Τουρκία και στην Ουκρανία). Πρόκειται για μια σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα με στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση των δημόσιων θεσμών, την επιβεβαίωση της αξίας της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία και την ενθάρρυνση των περιφερειακών και διασυνοριακών δεσμών στον δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον μη κερδοσκοπικό τομέα.

Διεθνές Κέντρο Μελετών του Ευξείνου ΠόντουICBSS (Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία και Ουκρανία). Ανεξάρτητο κέντρο έρευνας και επαγγελματικής επιμόρφωσης που διεξάγει εφαρμοσμένη έρευνα με πολιτικό προσανατολισμό, για τη δημιουργία ικανοτήτων και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με την παρευξείνια περιοχή. Πρόκειται για οργανισμό που συνδέεται με τον ΟΣΕΠ.

Πρωτοβουλία διαχείρισης κρίσεωνΠΔΚ. Είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υλοποιεί την πρωτοβουλία «Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) — Μια περιφερειακή προσέγγιση στην επίλυση συγκρούσεων». Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός δικτύου περιφερειακής εταιρικής σχέσης τεσσάρων μεγάλων ΜΚΟ/ομάδων προβληματισμού από την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας για την προώθηση του διαλόγου της κοινωνίας των πολιτών με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις.


(1)  Το εν λόγω Φόρουμ αποτελεί πρωτοβουλία της Ρουμανίας.

(2)  Σχετίζεται με το πρόγραμμα συνεργασίας INOGATE.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Βουλγαρίας ιδρύθηκε το 2001 βάσει του «νόμου για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή». Η ΟΚΕ Βουλγαρίας είναι συμβουλευτικό όργανο και απαρτίζεται από έναν Πρόεδρο και 36 μέλη που διορίζονται από τα διαχειριστικά όργανα των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο: 12 μέλη προέρχονται από τους εργοδότες, 12 από τους μισθωτούς και τους εργαζομένους και 12 από άλλες οργανωμένες ομάδες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο ανεξάρτητοι ακαδημαϊκοί που διορίζονται από το Συμβούλιο Υπουργών. Η ΟΚΕ Βουλγαρίας υιοθετεί γνωμοδοτήσεις σχετικά με νόμους, εθνικά προγράμματα, εθνικά σχέδια και πράξεις της Εθνικής Συνέλευσης. Εκδίδει ετήσια μνημόνια σχετικά με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και αναλύσεις των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (OKE) της Ελλάδας ιδρύθηκε με τον νόμο 2232/1994. Είναι μια οργάνωση με τριμερή διάρθρωση, που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των εργοδοτών, των εργαζομένων και μιας ομάδας διαφόρων δραστηριοτήτων, που αποτελείται από εκπροσώπους των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των καταναλωτών. Η ΟΚΕ της Ελλάδας αποτελείται από τον Πρόεδρο και 48 μέλη που απαρτίζουν τρεις Ομάδες με ίσο αριθμό μελών. Σκοπός της ΟΚΕ είναι η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων για θέματα που απασχολούν την κοινωνία γενικά ή τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ρουμανίας ορίζεται από το Σύνταγμα της Ρουμανίας (αναθεωρήθηκε το 2003) ως συμβουλευτικό όργανο του κοινοβουλίου και της κυβέρνησης στους τομείς που καθορίζονται από τον νόμο για την οργάνωση και τη λειτουργία της ΟΚΕ. Αποτελείται από 45 μέλη, τα οποία ορίζονται ως εξής: 15 μέλη ως εκπρόσωποι της συνομοσπονδίας των εργοδοτών σε εθνικό επίπεδο, 15 ως εκπρόσωποι της συνομοσπονδίας των συνδικαλιστικών ενώσεων σε εθνικό επίπεδο και 15 διορίζονται από την κυβέρνηση. Η ΟΚΕ Ρουμανίας επιτελεί συμβουλευτική λειτουργία κατά την ανάπτυξη στρατηγικών ή οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.

Το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας δημιουργήθηκε βάσει του ομοσπονδιακού νόμου αριθ. 32 της 4ης Απριλίου 2005. Απαρτίζεται από 126 μέλη: 42 μέλη διορίζονται από τον Πρόεδρο της Ρωσίας· αυτά, με τη σειρά τους, επιλέγουν άλλα 42 μέλη από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο· αυτά τα 84 μέλη επιλέγουν στη συνέχεια τα υπόλοιπα 42 μέλη από τον κατάλογο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο. Οι εργασίες του Επιμελητηρίου διεξάγονται στο πλαίσιο 18 επιτροπών, καθώς και ομάδων εργασίας, με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Το Επιμελητήριο εκπονεί γνωμοδοτήσεις σχετικά με τα νέα νομοσχέδια, επανεξετάζει τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και δημοσιεύει δικές του εκθέσεις.

Η Εθνική Τριμερής Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (NTSEC) της Ουκρανίας ιδρύθηκε με το προεδρικό διάταγμα του 2005 και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Προέδρου της Δημοκρατίας της Ουκρανίας. Αποτελείται από 66 μέλη: 22 μέλη εκπροσωπούν τα διάφορα επαγγέλματα και τις επαγγελματικές ενώσεις, 22 είναι εκπρόσωποι των εργοδοτών και 22 εκπροσωπούν το Υπουργικό Συμβούλιο της Ουκρανίας σε επίπεδο υφυπουργών. Η NTSEC υποστηρίζεται από τη ΔΟΕ για την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου και του διαλόγου των πολιτών σε εθνικό επίπεδο.

Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας απαρτίζεται από 18 μέλη της ΕΟΚΕ και 18 μέλη που εκπροσωπούν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας. Συνεδριάζει δύο φορές κατ' έτος (μία φορά στις Βρυξέλλες και μία φορά στην Τουρκία) προκειμένου να συζητήσει διάφορα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που έχουν σημασία για την κοινωνία των πολιτών. Βασικός της στόχος είναι η διασφάλιση της συμμετοχής της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων: παρακολούθηση των διάφορων κεφαλαίων που τελούν υπό διαπραγμάτευση, ανάλυση του οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου της εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου, συναντήσεις με τις αρχές της ΕΕ και της Τουρκίας και διατύπωση συστάσεων.