52007DC0601
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 17.10.2007

COM(2007) 601 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Περί της νέας στρατηγικής της Κοινότητας για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Περί της νέας στρατηγικής της Κοινότητας για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας

Η παράνομη, λαθραία και άναρχη (ΠΛΑ) αλιεία αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα, μείζονα απειλή της αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων πόρων.

Πρόσφατα ο συνολικός «κύκλος εργασιών» της ΠΛΑ αλιείας εκτιμήθηκε ότι υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ. Αυτό κάνει τον κλάδο της ΠΛΑ αλιείας τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ιχθύων παγκοσμίως από πλευράς αξίας, αμέσως μετά την Κίνα.

Η ΠΛΑ αλιεία είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι επίσης ένα πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου η ΕΕ καλείται να παίξει ηγετικό ρόλο. Η ΕΕ διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους, είναι τρίτη δύναμη όσον αφορά την αλιευτική δυνατότητα, η μεγαλύτερη αγορά και ο πρώτος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων παγκοσμίως. Οι παράνομες εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ εκτιμώνται συντηρητικά ότι αντιπροσωπεύουν 1,1 δις ευρώ ετησίως.

Οι απώλειες είναι πολύ περισσότερες από οικονομικές. Πολλές δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας συνεπάγονται επίσης και σημαντικό οικολογικό κόστος. Τη στιγμή που το 75% των παγκόσμιων αλιευτικών αποθεμάτων υφίστανται πλήρη ή υπερ-εκμετάλλευση από νόμιμους τύπους αλιείας, η ΠΛΑ αλιεία αντιπροσωπεύει την κρυφή δύναμη που απειλεί να υπονομεύσει την ήδη ανησυχητική αυτή κατάσταση. Η απειλή αυτή επεκτείνεται επίσης σε ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστήματα τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα έχει δεσμευτεί για την προστασία τους από τις καταστρεπτικές πρακτικές αλιείας.

Υφίσταται παγκοσμίως ευρεία ομοφωνία για την ανάγκη αποφασιστικής δράσης κατά της ΠΛΑ αλιείας, που εκφράζεται ιδίως από τον FAO, τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ και τον ΟΟΣΑ. Η ΕΕ έχει δραστηριοποιηθεί εδώ και καιρό στην καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας τόσο στο εσωτερικό της όσο και διεθνώς. Η δέσμευση αυτή εντάχθηκε στο σχέδιο δράσης της ίδιας της ΕΕ το 2002 για την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας[1].

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι έφτασε ο καιρός η καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας να περάσει σε νέο επίπεδο. Ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί αυτή η επικερδής επιχείρηση είναι να εξαλειφθούν τα κίνητρα του εγκλήματος, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την επικερδή εμπορία προϊόντων ΠΛΑ αλιείας.

Η ανάγκη για μια νέα ώθηση της ΕΕ κατά της ΠΛΑ αλιείας υπογραμμίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο[2].

Στην παρούσα ανακοίνωση περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά του φαινομένου της ΠΛΑ αλιείας και σκιαγραφούνται τα βασικά στοιχεία της νέας στρατηγικής με στόχο να εξασφαλιστεί ότι στο μέλλον δεν θα επιβραβεύονται οι εγκληματικές δραστηριότητες στον τομέα της αλιείας.

Η ενοποιημένη προσέγγιση για την βιώσιμη χρήση των ωκεανών στην οποία στηρίζεται η εν λόγω πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής θαλάσσιας στρατηγικής και πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης Θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατυπώθηκε στην ανακοίνωση που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 10 Οκτωβρίου 2007 [COM(2007) 575 – «the Blue Book» («το Γαλάζιο Βιβλίο»)].

1. Χαρακτηριστικά και κλίμακα της ΠΛΑ αλιείας

1.1. Πεδίο εφαρμογής

Ο μόνος διεθνώς αποδεκτός ορισμός της «ΠΛΑ αλιείας» περιέχεται στο σχέδιο δράσης κατά της ΠΛΑ αλιείας του FAO. Βάσει του εν λόγω ορισμού και για λόγους σαφήνειας, η Επιτροπή θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής της ΕΕ για την αποτροπή, την πρόληψη και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας πρέπει να καλύπτει:

- τις παραβάσεις των κανόνων διαχείρισης και διατήρησης των αλιευτικών πόρων σε εθνικά και διεθνή ύδατα,

- τις αλιευτικές δραστηριότητες ανοικτής θάλασσας που καλύπτονται από περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας και που αναπτύσσονται από σκάφη χωρίς εθνικότητα ή που είναι νηολογημένα σε μη συμβαλλόμενο μέρος της ΠΟΔΑ και με τρόπο που παραβαίνει τους κανόνες που έχει θεσπίσει η εν λόγω οργάνωση,

- τις αλιευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ανοικτή θάλασσα σε περιοχές που δεν καλύπτονται από ΠΟΔΑ και με τρόπο που δεν συνάδει με τις κρατικές αρμοδιότητες διατήρησης των αλιευτικών πόρων βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η πολιτική της ΕΕ κατά της ΠΛΑ αλιείας οφείλει συνεπώς να καλύπτει τις αλιευτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα ύδατα της ΕΕ καθώς και πέραν των εν λόγω υδάτων. Η πολιτική πρέπει να προσανατολίζεται προς την αποτροπή και την τιμωρία των πλέον βλαπτικών παραβάσεων.

1.2. Επιπτώσεις της ΠΛΑ αλιείας

Η ανάγκη ενίσχυσης της δράσης της ΕΕ δικαιολογείται άμεσα από τις πολλαπλές καταστροφικές επιπτώσεις της ΠΛΑ αλιείας.

1.2.1. Περιβαλλοντικές ζημίες

Οι πλέον εμφανείς επιπτώσεις της ΠΛΑ αλιείας είναι η συχνά καταστρεπτική ζημία που επιφέρει στην θαλάσσια βιοποικιλότητα.

- Η άσκηση ΠΛΑ αλιείας απαντάται σε όλους τους ωκεανούς, όπου και προκαλεί μεγάλη ζημία στην βιωσιμότητα των διάφορων τύπων αλιείας . Αυτό συμβαίνει όταν τα αλιεύματα δεν αναφέρονται καθόλου ή αναφέρονται εσφαλμένα με αποτέλεσμα να ενισχύεται η υπεραλίευση. Αυτό συμβαίνει επίσης όταν στόχος της αλιείας είναι ιχθύδια, κατά παράβαση των κανόνων για τα ελάχιστα μεγέθη, ή όταν η αλιεία διεξάγεται σε περιόδους ή περιοχές που είναι συνήθως απαγορευμένες, με αποτέλεσμα να απειλείται η ανανέωση των σχετικών αλιευτικών αποθεμάτων. Όλες οι παραπάνω επιπτώσεις είναι δυσμενέστερες όταν τα αποθέματα που αποτελούν στόχο της αλιείας βρίσκονται ήδη εκτός των βιολογικώς ασφαλών ορίων.

- Οι περιβαλλοντικές συνέπειες της ΠΛΑ αλιείας υπερβαίνουν την άμεση ζημία των αλιευτικών αποθεμάτων. Οι πρακτικές αυτές αποτελούν επίσης σοβαρή απειλή για τα θαλάσσια ενδιαιτήματα . Η αλιεία ιδιαίτερα με απαγορευμένες μεθόδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αλίευση υψηλού ποσοστού ανεπιθύμητων ειδών τα οποία ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα στη συνέχεια απορρίπτονται. Τα εν λόγω παρεμπίπτοντα αλιεύματα δεν περιλαμβάνουν μόνο είδη ιχθύων αλλά και άλλα είδη όπως θαλάσσια πτηνά ή χελώνες, η μεγάλη πλειοψηφία των οποίων δεν θα επιβιώσουν. Η αλιεία σε προστατευμένες περιοχές μπορεί επίσης να είναι η άμεση αιτία ανεπανόρθωτης ζημίας ευαίσθητων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, όπως οι κοραλλιογενείς ύφαλοι.

1.2.2. Κοινωνικοοικονομικές συνέπειες

Η ΠΛΑ αλιεία δεν προκαλεί ζημία μόνον στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ισοδυναμεί με την κλοπή κοινών αλιευτικών πόρων και έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες για τους αλιείς εκείνους που εφαρμόζουν το νόμο. Είναι φυσικά δύσκολο να συγκεντρωθούν ακριβείς εκτιμήσεις της πλήρους έκτασης κάθε παράνομης πρακτικής. Παρόλα αυτά η αξία της ΠΛΑ αλιείας έχει εκτιμηθεί ότι ανέρχεται σε ποσό 10 δις ευρώ παγκοσμίως. Συγκριτικά, η αξία των εκφορτώσεων του στόλου της ΕΕ ανερχόταν το 2004 σε 6,8 δις ευρώ.

- Ο αλιευτικός κλάδος της ΕΕ αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από επιχειρήσεις ΠΛΑ αλιείας που αγνοούν όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες σέβονται οι νομοταγείς επιχειρήσεις όταν αναπτύσσουν δραστηριότητες στα ίδια αλιευτικά πεδία ή αλιεύουν με στόχο το ίδιο είδος ή απευθύνονται στην ίδια τελική αγορά (π.χ. γάδου, κοκκινόψαρου, ξιφία, μπακαλιάρου, τόνου). Έτσι, οι νομοταγείς αλιείς της ΕΕ αντιμετωπίζουν αθέμιτες πρακτικές των επιχειρήσεων ΠΛΑ αλιείας που έχουν ως αποτέλεσμα ιδίως την απώλεια μεριδίου αγοράς για τον αλιευτικό κλάδο της ΕΕ. Το πρόβλημα αυτό έχει επιταθεί κατά τα τελευταία χρόνια με την παγκοσμιοποίηση του κλάδου της αλιείας που έχει οδηγήσει σε αύξηση των εμπορικών ροών αλιευτικών προϊόντων των οποίων είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί η νομιμότητα.

- Η ΠΛΑ αλιεία έχει επίσης δραματικές επιπτώσεις σε παράκτιες κοινότητες αναπτυσσόμενων χωρών , για τις οποίες οι αλιευτικοί πόροι παίζουν μείζονα ρόλο όσον αφορά την ασφάλεια της διατροφής και την καταπολέμηση της φτώχιας. Οι παράκτιες αναπτυσσόμενες χώρες δεν διαθέτουν συχνά τα μέσα και την ικανότητα για να διαχειριστούν και να ελέγχουν ορθά τα θαλάσσια ύδατα υπό τη δικαιοδοσία τους. Ασυνείδητες παράνομες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις εν λόγω αδυναμίες για να αναπτύξουν δραστηριότητες αλιείας χωρίς άδεια από τα παράκτια κράτη και για να λεηλατήσουν πόρους που είναι ζωτικοί για τους τοπικούς αλιείς. Αυτό αποτελεί μείζον πρόβλημα στην Αφρική νοτίως της Σαχάρας, όπου οι απώλειες από την ΠΛΑ αλιεία έχουν εκτιμηθεί ότι ανέρχονται σε ποσό μέχρι και 800 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

- Επιπλέον ορισμένες εταιρείες που εξασκούν ΠΛΑ αλιεία, συμπεριλαμβανομένων και επιχειρήσεων της ΕΕ, χρησιμοποιούν υποβαθμισμένα σκάφη που φέρουν τη σημαία κρατών τα οποία δεν εφαρμόζουν καθόλου ή εφαρμόζουν πολύ χαμηλά πρότυπα κοινωνικής προστασίας. Το αποτέλεσμα είναι τα πληρώματά τους να πρέπει να υφίστανται απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας . Αυτό με τη σειρά του υπονομεύει τις προσπάθειες να επιτευχθεί διεθνής πρόοδος στα κοινωνικά πρότυπα για τους αλιείς, κάτι που προβλέπεται στην ενοποιημένη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) του Ιουνίου 2007.

1.2.3. Η ΠΛΑ αλιεία υπονομεύει τις προσπάθειες για καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών

Η συνέχιση των παράνομων πρακτικών υπονομεύει τον σεβασμό των κανόνων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) από τους αλιείς της ΕΕ.

Συνεπώς η ΠΛΑ αλιεία αντιπροσωπεύει μείζονα απειλή όχι μόνο για το μέλλον των κοινών πόρων των ωκεανών μας αλλά και κάθε προσπάθειας βελτίωσης του καθεστώτος διακυβέρνησης μέσω του οποίου θα ήταν δυνατή η διαχείριση τους. Με τον τρόπο αυτό θέτει σε κίνδυνο το ίδιο το θεμέλιο της κοινοτικής πολιτικής που αποβλέπει στην βιώσιμη διαχείριση τους εντός των υδάτων της ΕΕ και πέρα από αυτά.

1.3. Κίνητρα για την ΠΛΑ αλιεία

Τα σημαντικότερα κίνητρα που δικαιολογούν τη διαιώνιση της ΠΛΑ αλιείας περιγράφονται περιληπτικά κατωτέρω.

1.3.1. Η ΠΛΑ αλιεία παραμένει επικερδής δραστηριότητα

Τα κίνητρα άσκησης της ΠΛΑ αλιείας θα παραμένουν όσο η ίδια συνεχίζει να αποτελεί επικερδή δραστηριότητα για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

- Οι επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας είναι σε θέση να διατηρούν χαμηλό λειτουργικό κόστος και να απολαμβάνουν σημαντικά κέρδη . Το λειτουργικό κόστος των εταιρειών που εμπλέκονται σε παράνομη αλιεία είναι γενικά χαμηλότερο από εκείνο της μέσης αλιευτικής επιχείρησης που λειτουργεί νόμιμα. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις κοινωνικές και φορολογικές επιβαρύνσεις μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο ή ακόμη και να απαλειφθούν τελείως για στόλους που συμμετέχουν σε δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας υπό την κάλυψη υπερπόντιων εταιρειών ή σημαιών μη συμμόρφωσης. Η μη τήρηση των κανόνων της αλιείας και το εμπόριο αλιευμάτων εκτός επίσημων διαδικασιών μεταφράζεται επίσης σε μειωμένες δαπάνες. Ενώ το κόστος παραμένει χαμηλό, τα πιθανά κέρδη από τις δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας είναι γενικά υψηλά, ιδίως επειδή οι παράνομες επιχειρήσεις έχουν την τάση να στοχεύουν είδη μεγάλης αξίας που αποφέρουν υψηλότερες τιμές στην αγορά (για παράδειγμα μπακαλιάρο, τόνο ή γάδο).

- Για ορισμένους τύπους αλιείας, η πλεονάζουσα ικανότητα των αλιευτικών στόλων σε σχέση με τις διαθέσιμες αλιευτικές δυνατότητες οδηγεί σε παράνομες αλιευτικές δραστηριότητες καθώς ορισμένα σκάφη θα υπερβούν τα όρια αλιευμάτων που τους έχουν επιβληθεί προκειμένου να διατηρήσουν επίπεδο αλιευμάτων που να εξασφαλίζει την κερδοφορία της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο της σταθερής αύξησης της κατανάλωσης αλιευτικών προϊόντων παγκοσμίως, τα κίνητρα για την διοχέτευση παράνομων αλιευτικών προϊόντων στις τελικές αγορές θα παραμείνουν υψηλά όσο καιρό οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίζουν κέρδη από τις εν λόγω δραστηριότητες.

1.3.2. Οι επιχειρήσεις ΠΛΑ αλιείας μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους χωρίς να αντιμετωπίζουν ουσιαστικά εμπόδια

Η επιμονή των πρακτικών της ΠΛΑ αλιείας αποτελεί σε μεγάλη έκταση συνέπεια της ευκολίας με την οποία οι παράνομες επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας, χωρίς να τους εμποδίζει κανενός είδους υποχρέωση ή περιορισμός που θα μπορούσε να παρέμβει στις πρακτικές τους.

- Οι επιχειρήσεις ΠΛΑ αλιείας εκμεταλλεύονται κατ’ αρχάς τα οφέλη που υπάρχουν στο πλαίσιο ορισμένων εθνικών συστημάτων νηολόγησης

Μεγάλος αριθμός αλιευτικών σκαφών, ιδίως εκείνα που αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός των υδάτων της ΕΕ, είναι νηολογημένα σε κράτη με ανοικτά νηολόγια, ή/και σε κράτη που δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να εξασκήσουν τον δέοντα έλεγχο του αλιευτικού τους στόλου για να εξασφαλίσουν ότι τηρεί τα μέτρα διατήρησης και διαχείρισης. Η νηολόγηση στα κράτη αυτά είναι γενικά μια πολύ απλή και ανέξοδη διαδικασία. Αυτό ενθαρρύνει την αλλαγή σημαίας στο πλαίσιο της οποίας τα σκάφη αλλάζουν σημαίες τακτικά προκειμένου να επωφεληθούν από τα λιγότερο απαιτητικά καθεστώτα και να καταστήσουν δυσκολότερη την παρακολούθησή τους από τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου. Βάσει του δικαίου της θάλασσας, η αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχου στα σκάφη εμπίπτει πρωταρχικά στο κράτος σημαίας. Οι παράνομες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν σκοπίμως σημαίες κρατών που αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να ασκήσουν τον εν λόγω έλεγχο. Αμφότερα τα κράτη λιμένα και τα κράτη αγοράς διαθέτουν μέσα με τα οποία μπορούν να περιορίσουν σημαντικά τα κίνητρα των εν λόγω «σημαιών μη συμμόρφωσης» αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει επαρκής χρήση των εν λόγω μέσων. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα περισσότερα από τα σκάφη που έχουν εντοπιστεί να διαπράττουν παραβάσεις ΠΛΑ αλιείας σε διάφορα μέρη του κόσμου συνεχίζουν να νηολογούνται σε κράτη που είναι γνωστά για την αδυναμία τους να επιβάλλουν επαρκείς ελέγχους στον αλιευτικό τους στόλο.

- Τα παραπάνω προβλήματα επιτείνονται από την ανεπαρκή συνεργασία σε διεθνές και κοινοτικό επίπεδο μεταξύ των κρατών και των διεθνών φορέων που ευθύνονται για την παρακολούθηση και επιτήρηση της αλιείας και των συναφών δραστηριοτήτων.

- Οι επιχειρήσεις ΠΛΑ αλιείας συνεχίζουν να ασκούν τις αλιευτικές τους δραστηριότητες σε αλιευτικά πεδία στα οποία είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν έλεγχοι (για παράδειγμα σε απομεμακρυσμένες περιοχές ανοικτής θάλασσας) ή εκεί που οι ελεγκτικές ικανότητες των αρμόδιων δημόσιων αρχών είναι ανεπαρκείς για να τις αποτρέψουν (ιδίως στα θαλάσσια ύδατα αναπτυσσόμενων χωρών).

- Η ΠΛΑ αλιεία είναι ουσιαστικά διεθνής δραστηριότητα. Το διεθνές εμπόριο αλιευτικών προϊόντων έχει αυξηθεί σημαντικά στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και αυτό έχει προσφέρει στις παράνομες επιχειρήσεις πολλές νέες κερδοφόρες ευκαιρίες. Για να αποκρυφτεί η παράνομη προέλευσή τους, τα αλιεύματα μεταφέρονται συχνά ακολουθώντας πολύπλοκα δρομολόγια πριν καταλήξουν στην τελική τους αγορά, δρομολόγια που περιλαμβάνουν μεταφορτώσεις εν πλω, εκφορτώσεις σε «λιμένες ευκαιρίας» και μεταποίηση σε χώρα διαφορετική τόσο από το κράτος σημαίας όσο και από το κράτος αγοράς. Σε μερικές περιπτώσεις η πολυπλοκότητα, η κλίμακα και οι μέθοδοι εργασίας των εν λόγω δραστηριοτήτων μπορούν δικαίως να χαρακτηριστούν ως μια μορφή διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

- Επιπλέον, η μικρή πιθανότητα τιμωρίας των παράνομων επιχειρήσεων και η μικρή σημασία από οικονομικής σκοπιάς των σημερινών κυρώσεων που είναι δυνατόν να επιβληθούν, συνεχίζουν να μην επαρκούν για να αποτελέσουν αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο για όσους εμπλέκονται σε ΠΛΑ αλιεία. Οι εν λόγω κυρώσεις καταλήγουν να θεωρούνται ως αμελητέες λειτουργικές δαπάνες.

- Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα (διεθνές, περιφερειακό, ΕΕ και εθνικό) είναι κεφαλαιώδους σημασίας προκειμένου να εντοπιστούν και να διερευνηθούν οι δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας. Παρά την περιορισμένη πρόοδο, οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις διάφορες πλευρές της θαλάσσιας επιτήρησης και των συνοριακών ελέγχων παραμένουν κατακερματισμένες και η έλλειψη επαρκών μέσων συλλογής αποδεικτικών στοιχείων και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ τους έχουν εμποδίσει την δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών που θα αποτρέψουν τις επιχειρήσεις ΠΛΑ αλιείας από τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους.

- Οι παράνομες επιχειρήσεις στα ύδατα της ΕΕ εκμεταλλεύονται επίσης τις αδυναμίες των συστημάτων ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής των κρατών μελών προκειμένου να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.

Ο όγκος των αλιευτικών προϊόντων που αλιεύεται κατά παράβαση των κοινοτικών κανόνων και στη συνέχεια πωλούνται εκτός επίσημων διαύλων στην αγορά της ΕΕ (τα επιλεγόμενα «ψάρια μαύρης αγοράς») είναι δυνατόν να ανέλθει σε πολύ υψηλό ποσοστό για ορισμένους τύπους αλιείας (για παράδειγμα εκτιμάται ότι ποσοστό 35-45% του γάδου που αλιεύεται στη Βαλτική Θάλασσα εκφορτώνεται χωρίς να δηλωθεί).

2. Πρόταση νέας στρατηγικής της ΕΕ για την αποτροπή, την πρόληψη και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας

Με βάση τις διεθνείς της δεσμεύσεις και τον γενικό της στόχο για βελτίωση της διαχείρισης και την αποφυγή της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων (όπως ορίστηκε στην στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2006), η ΕΕ έχει ιδιαίτερη ευθύνη να ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών καταπολέμησης της ΠΛΑ αλιείας.

Με βάση το εν λόγω πρόγραμμα, η ΕΕ έχει αναπτύξει ιδιαίτερες δράσεις κατά τα τελευταία χρόνια, προωθώντας σε κοινοτικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο την εφαρμογή μιας φιλόδοξης πολιτικής για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ιδίως στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ΠΛΑ αλιεία απέχει πολύ από το να έχει εξαλειφθεί. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιμονή των εν λόγω πρακτικών παρά τις δράσεις σε κοινοτικό και διεθνές επίπεδο και τις δραματικές περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές τους επιπτώσεις, απαιτούν επείγουσα και ισχυρή αντίδραση από την πλευρά της ΕΕ.

Στο παρελθόν κινητήρια δύναμη της πολιτικής της ΕΕ κατά της ΠΛΑ αλιείας υπήρξε η επιτακτική ανάγκη της κατάρτισης διεθνών κανόνων καθώς και της θέσπισης και παγιοποίησης περιφερειακών φορέων αρμόδιων για την εφαρμογή τους. Σε μεγάλη έκταση η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την επιτήρηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στη θάλασσα και στον εντοπισμό των επιχειρήσεων ΠΛΑ αλιείας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι έφτασε πλέον ο καιρός να επεκταθεί το εν λόγω πλαίσιο και στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του, μετατοπίζοντας το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην ανάγκη για καλύτερη επιβολή και πραγματικά αποτρεπτικές κυρώσεις.

Οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής της κατά της ΠΛΑ αλιείας είναι οι ακόλουθες: Πως μπορεί να εντοπιστεί, να προληφθεί και να τιμωρηθεί η εισαγωγή προϊόντων ΠΛΑ αλιείας από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ; Πως μπορούν να θεσπιστούν αποτελεσματικότερα μέτρα εντοπισμού και τιμωρίας σκαφών και κρατών που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν δραστηριότητες ΠΛΑ αλιείας στην ανοικτή θάλασσα ή στα ύδατα αναπτυσσόμενων χωρών; Πως είναι δυνατόν να βελτιωθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής στα ύδατα της ΕΚ ή/και από επιχειρήσεις της ΕΚ; Οι εν λόγω τρεις προκλήσεις μπορούν να θεωρηθούν ως τα κύρια προβλήματα που θέτει η ΠΛΑ αλιεία στην ΕΕ, και πρέπει να καταρτιστεί επαρκής στρατηγική αντιμετώπισής τους. |

- Η προσέγγιση που προτείνει η Επιτροπή έχει ως στόχο να καλύψει όλες τις αλιευτικές και συναφείς δραστηριότητες που συνδέονται με πρακτικές ΠΛΑ αλιείας (αλίευση, μεταφόρτωση, μεταποίηση, εκφόρτωση, εμπόριο, κλπ.) και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θέτουν οι εν λόγω δραστηριότητες σε κοινοτικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Θα βασιστεί και θα αναπτύξει περαιτέρω τα πλέον προχωρημένα μέτρα που έχουν θεσπιστεί σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει τις μονομερείς ενέργειες από την πλευρά της ΕΕ κάθε φορά που από τις πολυμερείς πρωτοβουλίες δεν είναι ακόμη δυνατόν να επιτευχθεί ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας στρατηγικής κατά της ΠΛΑ αλιείας που υποστηρίζει η Επιτροπή περιγράφονται κατωτέρω[3]. Μερικά από τα μέτρα που υποστηρίζει η Επιτροπή πρέπει να στηρίζονται σε νομοθετική πράξη και κατά συνέπεια περιλαμβάνονται στην πρόταση για κανονισμό του Συμβουλίου[4] που εκδόθηκε από την Επιτροπή ταυτόχρονα με την παρούσα ανακοίνωση. Άλλα μέτρα έχουν ως στόχο την καθοδήγηση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ στον διεθνή στίβο ή στο πλαίσιο της συνεργασίας της με τους εταίρους της και κατά συνέπεια δεν είναι νομοθετικής φύσης.

2.1. Συμπλήρωση του συστήματος της ΕΕ για δράση κατά της ΠΛΑ αλιείας με ενσωμάτωση της εμπορικής διάστασης

Ο διακρατικός και πολύπλοκος χαρακτήρας του φαινομένου της ΠΛΑ αλιείας απαιτεί την υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των εν λόγω δραστηριοτήτων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (από το δίχτυ μέχρι το πιάτο). Η κύρια έλλειψη του σημερινού καθεστώτος της ΕΕ είναι ακριβώς ότι δεν είναι επαρκώς ενδελεχές. Πολύ συχνά η σύνδεση του προβλήματος της ΠΛΑ με την αγορά αγνοείται, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ είναι η μεγαλύτερη αγορά και ο πρώτος εισαγωγέας αλιευτικών προϊόντων, με την αξία των αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ να ανέρχεται σε σχεδόν 14 δις ευρώ το 2005. Το πλαίσιο της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ασθενές για να εγγυηθεί ότι τα αλιευτικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες έχουν αλιευθεί χωρίς να παραβιάζονται οι σχετικοί κανόνες διατήρησης και διαχείρισης. Το αποτέλεσμα είναι ο όγκος των παράνομων αλιευτικών προϊόντων που εισάγονται κάθε χρόνο στην ΕΕ να εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 500 000 τόνους αξίας 1,1 δις ευρώ και δεν πρέπει να αποκλείονται ακόμη και μεγαλύτεροι αριθμοί.

Η ΕΕ πρέπει να κλείσει επειγόντως τα εν λόγω κενά. Προς το σκοπό αυτό το υφιστάμενο καθεστώς πρέπει να αναθεωρηθεί εκ βάθρων, μέσω της εισαγωγής μεγάλων αλλαγών της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την παρακολούθηση της νομιμότητας των αλιευτικών προϊόντων που πρόκειται να εισαχθούν στο έδαφός της και την πρόσβαση σκαφών τρίτων χωρών στους αλιευτικούς λιμένες της ΕΕ. Τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να κλείσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις θύρες της ΕΕ στα παράνομα αλιευτικά προϊόντα και σκάφη και συνεπώς να περιορίσουν τα οικονομικά κίνητρα των επιχειρήσεων ΠΛΑ αλιείας να αλιεύουν και να εμπορεύονται παράνομα αλιευτικά προϊόντα.

Δράσεις που προτείνει η Επιτροπή: Εισαγωγή νέου καθεστώτος που θα διέπει την πρόσβαση στο έδαφος της Κοινότητας αλιευτικών σκαφών τρίτων χωρών και εισαγόμενων αλιευτικών προϊόντων. Το εν λόγω καθεστώς πρέπει να στηρίζεται στην αρχή ότι θα δικαιούνται να εισαχθούν στην Κοινότητα μόνο τα αλιευτικά προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως νόμιμα από το οικείο κράτος σημαίας. |

- 2.2. Εξεύρεση αποτελεσματικότερων τρόπων για να πειστούν τα κράτη σημαίας που δεν επιθυμούν ή αδυνατούν να ασκήσουν επαρκή έλεγχο των αλιευτικών σκαφών προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση με τους κανόνες.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα των «σημαιών μη συμμόρφωσης» στον αλιευτικό κλάδο, η ΕΕ έχει λάβει ή υποστηρίζει σειρά πρωτοβουλιών σε πολυμερές επίπεδο. Παρόλο που αναγνωρίζει την σημασία τους, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες δεν επαρκούν για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Η Επιτροπή θεωρεί απαράδεκτη την σημερινή κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας περιφερειακοί και διεθνείς φορείς αδυνατούν να επιβάλλουν αποτελεσματικά μέτρα κατά κρατών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητές τους βάσει του διεθνούς δικαίου για να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα κατά της ΠΛΑ αλιείας και ιδίως κατά των κρατών με σημαίες μη συμμόρφωσης. Η απουσία πολυμερούς δράσης δεν πρέπει να εμποδίσει την ΕΕ να εκπληρώσει τις δικές της δεσμεύσεις έναντι της ΠΛΑ αλιείας και να αναλάβει τις πρωτοβουλίες που κρίνει αναγκαίες. Η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει για την ίδια διαφανή και δίκαιο μηχανισμό για τον εντοπισμό των κρατών εκείνων που τίθενται εκτός της διεθνούς νομικής τάξης και κατά συνέπεια διευκολύνουν τις πρακτικές της ΠΛΑ αλιείας και πρέπει να εφαρμόσει κατάλληλα μέτρα για να τα ενθαρρύνει να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση των σκαφών τους με τους κανόνες διατήρησης και διαχείρισης.

Δράσεις που προτείνει η Επιτροπή: Να δοθεί το δικαίωμα στην Κοινότητα να ενεργεί μονομερώς για να εντοπίζει και να καταρτίζει μαύρες λίστες με τα κράτη που φιλοξενούν σημαίες μη συμμόρφωσης και σκάφη που ευθύνονται για ΠΛΑ αλιεία και να λαμβάνει εμπορικά μέτρα έναντι τους. |

- 2.3. Επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τα διεθνή και τα κοινοτικά πρότυπα των σκαφών και των επιχειρήσεων της ΕΕ, και γενικά στα κοινοτικά ύδατα.

Η ΕΕ μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστος φορέας που ενεργεί κατά της ΠΛΑ αλιείας στο διεθνή στίβο μόνον εάν είναι ικανή να αποδείξει ότι η παράνομη αλιεία στα ύδατα της ΕΕ και γενικότερα από σκάφη και επιχειρήσεις της ΕΕ, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Πολυάριθμες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η επιβολή των διατάξεων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) που ισχύουν σήμερα απέχει πολύ από το να θεωρηθεί ικανοποιητική. Οι επιχειρήσεις της ΕΕ πιστεύεται επίσης ότι αποτελούν σημαντικό ποσοστό εκείνων που νηολογούν τα αλιευτικά τους σκάφη σε κράτη με σημαίες μη συμμόρφωσης. Η αδυναμία αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως.

Το σημερινό πλαίσιο της ΕΕ παρέχει ήδη ενδελεχές σύστημα ελέγχου, επιθεώρησης και επιβολής των αλιευτικών κανόνων. Η εφαρμογή των εν λόγω κανόνων εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Από την άποψη αυτή το πρώτο βήμα προς καλύτερη συμμόρφωση με το κοινοτικό δίκαιο είναι η βελτίωση των ενεργειών των κρατών μελών για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας στα ύδατά τους ή που πραγματοποιούν τα σκάφη τους ή οι υπήκοοι τους εκτός των υδάτων της ΕΕ.

Επιπλέον το ισχύον πλαίσιο πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να κλείσουν τα παραμένοντα κενά τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι παράνομες επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει το 2008 απλοποίηση και επικαιροποίηση του πλαισίου της ΕΕ για τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιβολή.

Ωστόσο, η Επιτροπή έχει επίσης την άποψη ότι το ανεπαρκές επίπεδο των προστίμων που επιβάλλονται για σοβαρές παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και η εκτεταμένη ατιμωρησία την οποία απολαμβάνουν οι υπήκοοι της ΕΕ που συμμετέχουν ή υποστηρίζουν παράνομη αλιεία εκτός της ΕΕ αποτελούν κραυγαλέες ελλείψεις που ενθαρρύνουν την διαιώνιση της ΠΛΑ αλιείας. Οι εν λόγω αδυναμίες απαιτούν επείγουσα αντίδραση από την πλευρά της ΕΕ.

Δράσεις που προτείνει η Επιτροπή: Χρησιμοποίηση όλων των μέσων που διαθέτει για να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους υπηκόους της Κοινότητας να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου της ΚΑλΠ, Ευθυγράμμιση στο επίπεδο της ΕΕ των μέγιστων κυρώσεων που αντιστοιχούν στις παραβάσεις των κανόνων της ΚΑλΠ, Αυστηρότερα μέτρα ελέγχου και επιβολής κατά των υπηκόων της Κοινότητας που ευθύνονται για ΠΛΑ αλιεία εκτός των κοινοτικών υδάτων. |

- 2.4. Καλύτερη συνεργασία για τη διερεύνηση των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας

Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 1.3 η αποτελεσματική διερεύνηση των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας απαιτεί υψηλό συντονισμό και τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διάφορων υπηρεσιών με αρμοδιότητα την θαλάσσια επιτήρηση και τον έλεγχο των συνόρων, καθώς και για την ανάπτυξη νέων μέσων αποτροπής των σχετικών δραστηριοτήτων. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενισχύσει την πολιτική και την πρακτική της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Η Κοινοτική Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας[5] (ΚΥΕΑ) θα παίξει καθοριστικό ρόλο στον τομέα αυτό:

- εντός της ΕΕ, μέσω της συλλογής και της δημοσιοποίησης πληροφοριών και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των εθνικών αρχών ελέγχου, της Επιτροπής και άλλων υπηρεσιών,

- μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών, μέσω της προώθησης καλύτερης συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την βελτίωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης των αρχών ελέγχου για τον εντοπισμό διασυνοριακών δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας.

Δράσεις που προτείνει η Επιτροπή: Σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή προτείνει η ΕΕ να συμβάλλει ουσιαστικά στις πολυμερείς προσπάθειες που καταβάλλονται, ιδίως στο πλαίσιο του FAO, για την καθιέρωση παγκόσμιου μητρώου αλιευτικών σκαφών, διεθνούς δικτύου με αποκλειστική αρμοδιότητα τις δραστηριότητες παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης και την προώθηση της αμοιβαίας συνδρομής με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας, Σε κοινοτικό επίπεδο, ο συντονισμός μεταξύ και εντός των αρχών ελέγχου των κρατών μελών πρέπει να βελτιωθούν μέσω των δραστηριοτήτων της ΚΥΕΑ. |

- 2.5. Εντατικοποίηση της πολιτικής της ΕΕ κατά της ΠΛΑ αλιείας στην ανοικτή θάλασσα και όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η περιφερειακή κλίμακα αποτελεί το πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο αντιμετώπισης από επιχειρησιακής σκοπιάς των δραστηριοτήτων ΠΛΑ αλιείας στην ανοικτή θάλασσα. Κατά συνέπεια η Επιτροπή σκοπεύει να προτείνει την εντατικοποίηση της πολιτικής της ΕΕ στο πλαίσιο των ΠΟΔΑ για την αποτροπή, την πρόληψη και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας.

Οι παράκτιες αναπτυσσόμενες χώρες αποτελούν ένα από τα κυριότερα θύματα της ΠΛΑ αλιείας. Η πολιτική της ΕΕ θέτει την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας στο επίκεντρο των σχέσεων της με τα εν λόγω κράτη. Η ΕΕ συμβάλλει ιδίως στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν καλύτερα τις αλιευτικές δραστηριότητες. Η εν λόγω πολιτική πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου και να ενισχυθεί στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των εν λόγω χωρών, καθώς και των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης και του διαλόγου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ. Η εφαρμογή του κοινοτικού συστήματος για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της ΠΛΑ αλιείας θα συνοδεύεται από μέτρα και πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση της ικανότητας και των μέσων των αναπτυσσόμενων κρατών για τη σύσταση του προτεινόμενου συστήματος πιστοποίησης και για την καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων. Η επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να επιδιωχθεί σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω της θέσπισης κατά περίπτωση καθεστώτων με παράκτιες χώρες και περιφερειακούς οργανισμούς, με βάση το υπόδειγμα του περιφερειακού σχεδίου επιτήρησης της αλιείας στον νοτιοδυτικό Ινδικό Ωκεανό που συμφωνήθηκε τον Ιανουάριο του 2007. Η χρηματοδοτική συμβολή θα βοηθήσει ιδίως τα παράκτια αναπτυσσόμενα κράτη να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του κοινοτικού καθεστώτος πιστοποίησης το οποίο θα ισχύσει για τις εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων στην ΕΕ και το οποίο προτίθεται να προτείνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει περαιτέρω τις συνέπειες της ρύθμισης της ΠΛΑ στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ανάγκη λήψης συνοδευτικών μέτρων. Η ΕΕ θα οργανώσει ιδίως προγράμματα κατάρτισης σε αναπτυσσόμενες χώρες για να εξασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή του εν λόγω καθεστώτος και για να αποφευχθεί η δυσμενής επίδρασή του στα αλιευτικά προϊόντα που έχουν αλιευθεί νόμιμα.

Δράσεις που προτείνει η Επιτροπή: Παγιοποίηση, ενίσχυση του επιχειρησιακού χαρακτήρα και επέκταση των μέτρων κατά της ΠΛΑ αλιείας στο πλαίσιο των 13 ΠΟΔΑ στις οποίες η Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος και προώθηση του συντονισμού μεταξύ των εν λόγω οργανώσεων Επικύρωση και ενίσχυση της οικονομικής στήριξης της Κοινότητας σε παράκτιες αναπτυσσόμενες χώρες για τη βελτίωση της διαχείρισης και της παρακολούθησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ύδατά τους και από τα σκάφη τους, περαιτέρω εκτίμηση των επιπτώσεων της ρύθμισης της ΠΛΑ σε αναπτυσσόμενες χώρες και την ανάγκη και το κόστος των συνοδευτικών μέτρων. Προώθηση της ταχείας και ευρείας κύρωσης της ενοποιημένης σύμβασης για την εργασία στον αλιευτικό κλάδο της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) καθώς και των διεθνών συμβάσεων που αφορούν την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένης και της διερεύνησης της δυνατότητας ενσωμάτωσης των εν λόγω συμβάσεων στο κοινοτικό δίκαιο. |

- Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλλει την νέα στρατηγική της ΕΕ κατά της ΠΛΑ αλιείας που υποστηρίχθηκε στην παρούσα ανακοίνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη καλώντας τα να την υιοθετήσουν .

[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής: Σχέδιο κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων - COM(2002) 180 της 28.5.2002 και συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7.6.2002.

[2] Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2007, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου κοινοτικής δράσης για την εξάλειψη της παράνομης αλιείας καθώς και της αλιείας που διεξάγεται χωρίς την υποβολή εκθέσεων και την εφαρμογή κανόνων (2006/2225(INI)).

[3] Λεπτομερέστερη παρουσίαση των προτάσεων στις οποίες στηρίζεται η εν λόγω στρατηγική, καθώς και ανασκόπηση του κοινοτικού σχεδίου δράσης του 2002 περιλαμβάνονται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που εκδόθηκε ταυτόχρονα με την παρούσα ανακοίνωση.

[4] Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί θέσπισης κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας – COM(2007) 602, 17.10.2007.

[5] Βλέπε κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 768/2005 του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2005 για την ίδρυση Κοινοτικής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2847/93 για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου που εφαρμόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική.