52007DC0568
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 3.10.2007

COM(2007) 568 τελικό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

{COM(2007) 569 τελικό}{SEC(2007) 1265}{SEC(2007) 1267}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

1. ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5

2. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 7

2.1 Δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο 8

2.2 Ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη 10

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ 11

3.1 Η πολιτική διάσταση 12

3.2 Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι υπηρεσίες πληροφόρησης 12

3.3 Κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης 14

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 15

4.1 Συνεργασία με τα κράτη μέλη 16

4.2 Συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα 17

4.3 Διοργανική συμφωνία για την επικοινωνία 18

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Πενήντα χρόνια μετά την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εξακολουθεί να μεταμορφώνεται και να μεταρρυθμίζεται, για να αξιοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρονται και να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις που εμφανίζονται σε τομείς όπως η παγκοσμιοποίηση, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ανεξαρτησία, η κινητικότητα, η ανταγωνιστικότητα, η μετανάστευση, η ασφάλεια και η κλιματική αλλαγή. Η σημερινή Ένωση είναι μεγαλύτερη, παρουσιάζει περισσότερη ποικιλομορφία και ασχολείται με όλο και πιο περίπλοκα θέματα, στα οποία η προστιθέμενη αξία της ΕΕ είναι σημαντική, αλλά δεν μπορεί εύκολα να προβληθεί επικοινωνιακά.

Αυτό το νέο περιβάλλον απαιτεί έναν πιο εξελιγμένο τρόπο εργασίας, ο οποίος στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της ευρωπαϊκής κοινωνίας, με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων που να έχουν νόημα για τους ευρωπαίους πολίτες και να αποτελούν αντικείμενο κατάλληλου διαλόγου μ’ αυτούς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια εδραιωμένη πεποίθηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών ότι οι κοινωνίες μας μπορούν να αντιμετωπίσουν τις σημερινές προκλήσεις μόνο αν εργαστούν σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Συνεπώς, η αλλαγή που παρουσιάζεται σήμερα στους στόχους και στον προσανατολισμό της Ένωσης ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προσδοκίες των πολιτών.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η συζήτηση για την Ευρώπη πρέπει να υπερβεί τα στενά όρια των θεσμικών οργάνων και να φτάσει στους πολίτες της. Η ανάγκη αυτή επισημάνθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2007, το οποίο υπογράμμισε την καίρια σημασία που έχει η ενίσχυση της επικοινωνίας με τους ευρωπαίους πολίτες, η παροχή πλήρους και ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την ΕΕ και η συμμετοχή των πολιτών σε ένα συνεχή διάλογο[1]. Η ανάγκη αυτή θα είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διαδικασία κύρωσης της μεταρρυθμιστικής συνθήκης, αλλά και καθώς θα πλησιάζουμε στις ευρωεκλογές του 2009.

Η Επιτροπή μοιράζεται την πρόκληση αυτή με όλα τα όργανα, τους φορείς και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εφαρμογή μιας επικοινωνιακής πολιτικής που θα σχεδιαστεί σωστά και θα εξοπλιστεί με τους κατάλληλους πόρους αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα των πολιτικών της ΕΕ. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνδυάζει την εγγύτητα προς τον πολίτη με εμβέλεια που θα υπερβαίνει την Ένωση και θα υπερακοντίζει τα σημερινά της σύνορα, φτάνοντας σε χώρες που φιλοδοξούν να γίνουν μέλη της ΕΕ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Η παρούσα Επιτροπή υιοθέτησε ήδη τρεις πρωτοβουλίες που εστιάζονται σε τρεις άξονες: συνεχής ενημέρωση για τις απόψεις και τις ανησυχίες των πολιτών, επικοινωνία και ανάληψη δράσης σε τοπικό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης[2] δρομολόγησε μια μεγάλη εσωτερική μεταρρύθμιση όσον αφορά τη χρήση των επικοινωνιακών πόρων της Επιτροπής. Το σχέδιο Δ[3] δημιούργησε ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο για το διάλογο με τους πολίτες, το οποίο υπερβαίνει την τρέχουσα συζήτηση για το «μέλλον της Ευρώπης». Πρόσφατα, η λευκή βίβλος για μια ευρωπαϊκή πολιτική επικοινωνίας[4] υποστήριξε την αμφίδρομη επικοινωνία, που περιλαμβάνει την ενεργό δημόσια συμμετοχή των πολιτών, με μετατόπιση της έμφασης από μια ευρωκεντρική (με βάση τις Βρυξέλλες) προσέγγιση σε μια προσέγγιση τοπικού επιπέδου.

Η παρούσα ανακοίνωση χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα των ανωτέρω πρωτοβουλιών[5], για να εδραιώσει τις τρέχουσες δραστηριότητες και να διατυπώσει μια δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων, που πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για μια καλύτερη ευρωπαϊκή επικοινωνιακή πολιτική, που θα σέβεται την αυτονομία των διαφόρων οργάνων. Ο γενικός στόχος είναι να ενισχυθεί η συνοχή και οι συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται από τα διάφορα όργανα της ΕΕ και από τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα καλύτερης πρόσβασης και καλύτερης κατανόησης του αντικτύπου των πολιτικών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Η πολιτική αυτή θα αντιμετωπίσει θεμελιώδεις ανησυχίες των πολιτών, για τους οποίους η πληροφόρηση σχετικά με την ΕΕ φαίνεται ανοργάνωτη, κατακερματισμένη και δυσνόητη. Τα ζητήματα της ΕΕ εξετάζονται κυρίως υπό το πρίσμα των εθνικών δεδομένων και σπάνια παρουσιάζονται σε ένα διεθνικό πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι πολλές πρακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μπορούν να λυθούν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, το επίπεδο των γνώσεων των πολιτών για την ΕΕ, τα όργανα και τις πολιτικές της είναι μάλλον περιορισμένο. Αυτή η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί πρωτίστως από τα κράτη μέλη μέσω των εκπαιδευτικών συστημάτων, για τα οποία είναι αρμόδια. Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί από δημοκρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών κομμάτων εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου, που έχουν την ευθύνη να μεταφέρουν τις διάφορες αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις, για να τονώσουν και να οργανώσουν τη δημόσια συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα της ΕΕ.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα ενισχύσει τις επικοινωνιακές της δραστηριότητες, παρέχοντας πληροφορίες και εγκαινιάζοντας διάλογο και συζήτηση με τους πολίτες σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο. Με τον τρόπο αυτόν, θα προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών και θα συμβάλει στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών ζητημάτων είναι ευθύνη όλων όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, διατηρώντας πλήρως τα θεσμικά της προνόμια, σκοπεύει να εργαστεί σε στενή συνεργασία με τα άλλα όργανα της ΕΕ και να καλέσει τα κράτη μέλη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δραστηριοποιηθούν, με άξονα επιλεγμένες ετήσιες επικοινωνιακές προτεραιότητες, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για να υποστηρίξει αυτή τη συνεργασία, η Επιτροπή προτείνει μια διοργανική συμφωνία, για την καλύτερη οργάνωση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων της ΕΕ, και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να δεσμευτούν ότι θα εργαστούν μέσα στο προτεινόμενο συνεκτικό και εύκαμπτο θεσμικό πλαίσιο, πράγμα που θα επιτρέψει την κατάρτιση ενός κοινού ετήσιου σχεδίου εργασίας με άξονα επιλεγμένες επικοινωνιακές προτεραιότητες της ΕΕ.

1. ΣΥΝΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες της Επιτροπής στοχεύουν στη δρομολόγηση και την προώθηση ανταλλαγών και συζητήσεων και στην ενίσχυση της κατανόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων, του ευρέος κοινού, της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών και εξειδικευμένων φορέων σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, ο διάλογος με τους πολίτες και η ενίσχυση της διαφάνειας πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε συγκεκριμένης προσπάθειας. Επομένως, πρέπει να διατεθεί κατάλληλος χρόνος και να δοθούν επαρκείς πόροι για τις δραστηριότητες αυτές.

Επικοινωνιακές δραστηριότητες αναπτύσσει μεγάλος αριθμός υπηρεσιών της Επιτροπής, οι οποίες χρησιμοποιούν οπτικοακουστικά μέσα, το διαδίκτυο, το γραπτό Τύπο, εκδόσεις, εκδηλώσεις και κέντρα παροχής πληροφοριών. Για να επιτύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο, πρέπει να συνδυάσουμε τις δραστηριότητες αυτές αποτελεσματικά και να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους πόρους με συνεκτικό τρόπο.

Η υπηρεσία εκπροσώπου Τύπου θα παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος της επικοινωνιακής πολιτικής της Επιτροπής, εστιαζόμενη στην ενημέρωση του γραπτού και του ηλεκτρονικού Τύπου για τις δραστηριότητες της Επιτροπής στις Βρυξέλλες και αλλού και απαντώντας σε ερωτήσεις των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα μια στρατηγική για την εσωτερική επικοινωνία και τη δέσμευση του προσωπικού[6], με την οποία παρακινούνται περισσότερα μέλη του προσωπικού να αναπτύσσουν επαφές με το κοινό και με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού και την κατάρτιση μιας ομάδας ομιλητών από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Ειδικότερα, οι ανώτεροι υπάλληλοι της Επιτροπής πρέπει να έχουν το δικαίωμα (αφού εκπαιδευθούν σχετικά) να ενημερώνουν για θέματα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ, να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις και να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο διάλογο με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, συμπληρώνοντας τον αντίκτυπο της επικοινωνιακής εργασίας των Επιτρόπων.

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με τους διάφορους φορείς διάχυσης των πληροφοριών και να τους υποστηρίζει στο έργο της παροχής πληροφοριών στους πολίτες επιτόπου. Υπάρχουν ορισμένες εν εξελίξει δραστηριότητες, οι οποίες συνιστούν ήδη ουσιώδη στοιχεία μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής πολιτικής, καθώς προωθούν τη διαφάνεια («ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια»[7]), την προσέγγιση της Ευρώπης με τον πολίτη («Ένα πρόγραμμα δράσης με βάση τα αιτήματα των πολιτών – παράγοντας αποτελέσματα για την Ευρώπη»[8]), την ενεργό δραστηριοποίηση των ευρωπαίων πολιτών (πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους πολίτες»[9]) και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό («Μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης»[10]).

Υπάρχουν περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση της προβολής της δράσης της ΕΕ σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την απόδειξη της χρησιμότητάς της για τους πολίτες. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την προβολή των ενεργειών της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής. Στους τομείς της πολιτικής για τη συνοχή, της πολιτικής περιβάλλοντος και της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη οι διαχειριστικές αρχές οφείλουν να τηρούν ορισμένες ελάχιστες επικοινωνιακές απαιτήσεις, ενώ τα κράτη μέλη έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες για το εκάστοτε πρόγραμμα στο ευρύ κοινό και στους δυνητικούς δικαιούχους[11]. Όμως, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις, η Επιτροπή μεριμνά, ώστε η προβολή της κοινοτικής δράσης να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των πρωτοβουλιών και όλων των προγραμμάτων.

Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες της Επιτροπής στις τρίτες χώρες αποσκοπούν στην ενίσχυση της εικόνας της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα και στη σφυρηλάτηση καλών σχέσεων μέσω δραστήριας δημόσιας διπλωματίας, πράγμα που βοηθά την Επιτροπή να επιτύχει τους στόχους της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Οι εν λόγω επικοινωνιακές δραστηριότητες βασίζονται σε μια κοινή στρατηγική μεταξύ των αρμόδιων για τις επιμέρους εξωτερικές πολιτικές υπηρεσιών, στρατηγική η οποία εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη συνοχή των ενεργειών και την επίτευξη περισσότερων συνεργειών κατά την επικοινωνιακή προβολή των διαφόρων πολιτικών, ενώ συγχρόνως βελτιώνει την προβολή τους. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές υλοποιούνται με την ενεργό συμμετοχή των αντιπροσωπειών της Επιτροπής. Η Επιτροπή θα υποβάλει στη διοργανική ομάδα πληροφόρησης (IGI) ένα έγγραφο για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες της ΕΕ στις τρίτες χώρες.

Με βάση τους στρατηγικούς πολυετείς στόχους της Επιτροπής, προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά στη φετινή ετήσια πολιτική στρατηγική (ΕΠΣ) βασικές πρωτοβουλίες που έχουν σημαντικό επικοινωνιακό αντίκτυπο, πράγμα που θα γίνεται και στο μέλλον σε κάθε ΕΠΣ. Στη συνέχεια, αυτές οι επιλεγμένες επικοινωνιακές προτεραιότητες ενσωματώνονται στο νομοθετικό πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής[12]. Η Επιτροπή θα επιδιώξει τον καλύτερο συντονισμό των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων όλων των σχετικών υπηρεσιών σ’ αυτά τα σημαντικά για τους πολίτες οριζόντια ζητήματα με τη σύσταση ειδικών ομάδων[13], αποστολή των οποίων θα είναι η κατάρτιση ενός επικοινωνιακού σχεδίου που θα προσδιορίζει τα μέσα, τους πόρους και τις μεθόδους αξιολόγησης[14]. Η δέσμη «ενέργεια/κλιματική αλλαγή», του Ιανουαρίου του 2007, αποτέλεσε μία από τις πρώτες προσπάθειες εφαρμογής της ολοκληρωμένης επικοινωνιακής προσέγγισης αυτού του είδους. Με βάση την πείρα που θα αποκτηθεί, αυτή η μέθοδος εργασίας θα τελειοποιηθεί και θα εφαρμόζεται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Οι προτάσεις που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του υπάρχοντος πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος[15]. Ωστόσο, λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων, πρέπει να επιτευχθούν σημαντικά κέρδη αποδοτικότητας και να αναπτυχθούν μεγαλύτερες συνέργειες, με την αξιοποίηση των πόρων αυτών στην προσπάθεια επικοινωνιακής προβολής της Ευρώπης και με την ενσωμάτωση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στα ετήσια διαχειριστικά σχέδια.

2. ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Π άνω από το 80% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντική την ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το 70% των Ευρωπαίων θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους ως πολιτών. Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την ΕΕ είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό θεωρεί τη σχετική πληροφόρηση ανεπαρκή[16]. Υπάρχει επιθυμία για μια πιο ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα εκφράζουν τις απόψεις τους για να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή αναπτύσσει τις κατάλληλες δομές, τα κατάλληλα μέσα και τις κατάλληλες δεξιότητες για να είναι σε θέση να εκπληρώσει την υποχρέωσή της για εξασφάλιση επαρκούς πληροφόρησης και συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο και τη συζήτηση. Το 2006 δρομολογήθηκαν τα έξι πρώτα διεθνικά σχέδια της κοινωνίας των πολιτών που εντάσσονται στο σχέδιο Δ. Το 2007 υποστηρίχθηκε μια δεύτερη δέσμη σχεδίων, αυτή τη φορά σε τοπικό επίπεδο, απευθυνόμενων κυρίως στη νεολαία και τις γυναίκες. Κατά τους επόμενους μήνες, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του σχεδίου Δ και θα υποβάλει προτάσεις για τη διεύρυνση του δημοκρατικού διαλόγου σε όλη την Ευρώπη. Αυτή η αξιολόγηση θα γίνει παράλληλα με τη διαδικασία κύρωσης της μεταρρυθμιστικής συνθήκης από τα κράτη μέλη και την προετοιμασία των ευρωεκλογών. Έως το 2008-09 θα δρομολογηθεί μια τρίτη ομάδα σχεδίων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση της συμμετοχής στις επόμενες ευρωεκλογές.

Το ανανεωμένο πλαίσιο του σχεδίου Δ θα επιδιώξει επίσης να συμπεριλάβει τους πολλούς εταίρους που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ΕΕ, περιλαμβανομένων των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των επαγγελματικών ενώσεων και του αυξανόμενου αριθμό επιχειρήσεων που θέλουν να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις διαδικασίες της. Οι επικοινωνιακοί τους πόροι και η επικοινωνιακή τους τεχνογνωσία είναι συχνά πολύ σημαντικοί, και η Επιτροπή θα επιδιώξει την ανάπτυξη συμπράξεων μαζί τους για την ανάληψη δράσεων επικοινωνίας σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή ή η καταπολέμηση της ξενοφοβίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασιστική σημασία έχει η πολυγλωσσία. Κατά τα τελευταία έτη, η Επιτροπή διπλασίασε τον αριθμό των γλωσσών που χρησιμοποιεί στις επικοινωνιακές της δραστηριότητες. Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης στις αντιπροσωπείες ένα δίκτυο τοπικών γραφείων για την πολυγλωσσία. Δεδομένων των περιορισμένων πόρων, φαίνεται αναπόφευκτη η πραγματοποίηση συμβιβασμών μεταξύ της αύξησης της ποσότητας των δημοσιευόμενων πληροφοριών και της διεύρυνσης του ακροατηρίου, πράγμα που θα απαιτήσει συνεκτική προσέγγιση.

2 .1. Δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο

Η επικοινωνία σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχει ουσιώδη σημασία για τη συμμετοχή των πολιτών στον ευρωπαϊκό διάλογο, όπως επιβεβαιώθηκε από την πείρα που αποκομίσαμε από την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του σχεδίου Δ. Το πιλοτικό σχέδιο που προβλέπει να ενισχυθούν με πρόσθετο επικοινωνιακό προσωπικό έντεκα αντιπροσωπείες της Επιτροπής στα κράτη μέλη και τέσσερα περιφερειακά γραφεία επέτρεψε τη ριζική αλλαγή του αριθμού και της ποιότητας των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται για την προώθηση του ευρωπαϊκού διαλόγου στα εθνικά πολιτικά πλαίσια[17]. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση αυτής της επιτυχούς εμπειρίας και, σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα της τρέχουσας αξιολόγησης όλων των εν εξελίξει επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, θα μελετήσει την εδραίωση και επέκτασή της.

Οι ενισχυμένες δραστηριότητες των πιλοτικών αντιπροσωπειών συμπληρώθηκαν με τις εργασίες περισσότερων από 400 κέντρων παροχής πληροφοριών Europe Direct, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για την ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, περιλαμβανομένων και αγροτικών περιοχών. Η Επιτροπή θα ιδρύσει νέα κέντρα παροχής πληροφοριών Europe Direct στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία από το 2008. Το επόμενο έτος η Επιτροπή θα προκηρύξει επίσης πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την ανανέωση όλου του δικτύου στην ΕΕ-27, πράγμα που θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη γεωγραφική κάλυψη και θα εξασφαλίσει ότι τα κέντρα παροχής πληροφοριών θα είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες για τις επικοινωνιακές προτεραιότητες, καθώς και για άλλα ζητήματα που έχουν ζωτική σημασία για τους πολίτες.

Η Επιτροπή διαχειρίζεται επίσης σημαντικό αριθμό δικτύων πληροφόρησης και παροχής βοήθειας, τα οποία καλύπτουν συγκεκριμένους πολιτικούς τομείς, όπως οι EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης), το ERA-MORE[18], το SOLVIT[19] και τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης και τα κέντρα αναδιανομής καινοτομίας[20]. Αυτά τα κέντρα αποτελούν μοναδικούς συνδέσμους και φορείς διάχυσης πληροφοριών, με δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού παραγόντων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, υπηρεσίες απασχόλησης, εμπορικά επιμελητήρια, γλωσσικά και επιμορφωτικά κέντρα). Η Επιτροπή θα μελετήσει τις δυνατότητες στενότερου συντονισμού μεταξύ των κέντρων αυτών, πράγμα που θα ενισχύσει την επικοινωνιακή της ικανότητα. Διερευνάται η δυνατότητα επίτευξης μεγαλύτερης συνέργειας μεταξύ των δικτύων στο πλαίσιο του Δικτύου Εξωτερικής Επικοινωνίας, ιδίως με άξονα επιλεγμένες επικοινωνιακές προτεραιότητες. Έχει συσταθεί μια διυπηρεσιακή ομάδα, η οποία ανέλαβε να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συνεργαστούν τα διάφορα δίκτυα της Επιτροπής στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας παροχής βοήθειας στην ενιαία αγορά.

Εκτός από την επικοινωνία με το κοινό και με την κοινωνία των πολιτών, οι αντιπροσωπείες θα αναβαθμίσουν τις δραστηριότητές τους, οργανώνοντας επισκέψεις Επιτρόπων στις περιφέρειες[21] και υποστηρίζοντας τις προσπάθειες παροχής πληροφοριών σε περιφερειακούς και τοπικούς δημοσιογράφους με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα μαζικής επικοινωνίας, καθώς και με παραδοσιακά μέσα. Η συμμετοχή άλλων φορέων της ΕΕ, όπως οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί της ΕΕ, θα προσφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα πρωτοβουλιών της ΕΕ προς όφελος των πολιτών. Οι αντιπροσωπείες και τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνεργάζονται για τη σφυρηλάτηση στενότερων δεσμών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, συστεγάζονται στα κτίρια της ΕΕ. Αν και διατηρούν τις χωριστές τους ταυτότητες, η συνεργασία αυτή ενισχύει την προβολή τους και επιτρέπει την ανάληψη περισσότερων κοινών ενεργειών.

Το 2007-2008 δρομολογείται, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα πιλοτικό σχέδιο για τη δημιουργία ευρωπαϊκών δημόσιων χώρων που θα φιλοξενούν ευρύ φάσμα ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, αρχικά στα κτίρια της ΕΕ στο Ταλίν, το Δουβλίνο και τη Μαδρίτη. Η πιλοτική φάση της δημιουργίας αυτών των ευρωπαϊκών δημόσιων χώρων θα προσελκύσει νέα ακροατήρια και θα δημιουργήσει μια νέα οπτική εικόνα, περισσότερο προσανατολισμένη στη νέα γενιά. Ως «τόπος συνάντησης» για τους πολίτες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τους πολιτικούς παράγοντες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι ευρωπαϊκοί δημόσιοι χώροι θα σχεδιαστούν κατά τρόπον ώστε να μπορούν να φιλοξενούν εκθέσεις, ταινίες, συναντήσεις, επισκέψεις, συζητήσεις, φόρουμ διαλόγου και διαλέξεις, που θα επικεντρώνονται κυρίως στην κοινωνία των πολιτών, την πολιτική, την παιδεία, τα πανεπιστήμια, τις ομάδες προβληματισμού και τον πολιτιστικό κόσμο. Θα έχουν συγκεκριμένη συμβολή στην εφαρμογή της «ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης». Θα δημιουργηθούν συνδέσεις με το δίκτυο εθνικών ιδρυμάτων πολιτισμού (EUNIC), με στόχο την προώθηση των διαφόρων πολιτιστικών προγραμμάτων και των άλλων πρωτοβουλιών που υποστηρίζονται από τα όργανα της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα επιδιώκεται η συνεργασία με περιφερειακά και τοπικά δίκτυα, με την κοινωνία των πολιτών και με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ούτως ώστε να καλύπτεται το ευρύτερο δυνατό ακροατήριο σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Οι ευρωπαϊκοί δημόσιοι χώροι θα διαθέτουν νέες εγκαταστάσεις, όπως συνεδριακό κέντρο, γραφείο παροχής πληροφοριών, χώρο εκθέσεων και αναγνωστήριο. Μερικές από τις υποδομές αυτές υπάρχουν ήδη, αλλά ο ανοιχτός χαρακτήρας των χώρων και οι προσπάθειες προσέλκυσης νέων παραγόντων για την ανάπτυξη σχέσεων με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον.

Λαμβανομένης υπόψη της θετικής εμπειρίας που προέκυψε από την επικοινωνιακή εκστρατεία για τη μεταρρύθμιση του τομέα του κρασιού, οι πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ θα μπορούσαν να παρουσιάζονται στους ενδιαφερόμενους φορείς και στο ευρύ κοινό από ειδικούς των συγκεκριμένων τομέων πολιτικής την ημέρα της έγκρισής τους, συγχρόνως στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη, ανάλογα με τους πόρους που διαθέτουν οι αντιπροσωπείες και οι αρμόδιες πολιτικές υπηρεσίες.

2.2. Ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη

Η διαδικασία διαβουλεύσεων για τη λευκή βίβλο επιβεβαίωσε την έντονη επιθυμία των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην ευρωπαϊκή διαδικασία. Η Επιτροπή υποστηρίζει ήδη την ενεργό συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών μέσω των προγραμμάτων «Η Ευρώπη για τους πολίτες» και «Θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια»[22], που ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ. Τα προγράμματα «Νεολαία εν δράσει» και «Πολιτισμός» συμβάλλουν επίσης στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη μέσω διασυνοριακών ανταλλαγών κινητικότητας.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση για την προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ευρωπαίων πολιτών περιλαμβάνονται στο σχολικό πρόγραμμα σε λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διδάσκεται σε 20 κράτη μέλη[23]. Η Ευρώπη μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στον τομέα αυτόν, συντονίζοντας τις ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως την ευρωπαϊκή σύσταση σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη ένα μέσο για την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και των ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, στο πλαίσιο των ουσιωδών ικανοτήτων που χρειάζεται κάθε πολίτης, για να μπορέσει να επιτύχει στην κοινωνία της γνώσης. Οι ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν τη γνώση ξένων γλωσσών, που είναι πολύτιμο μέσο για την απόκτηση διαπολιτισμικών ικανοτήτων, πράγμα που με τη σειρά του αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα μιας δημόσιας διαβούλευσης που θα γίνει το 2007, με σκοπό να προσδιοριστούν οι πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης στις οποίες η ανάληψη κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, θα εξετάσει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο τα σχολεία θα μπορούσαν να παρέχουν στους μαθητές τις βασικές ικανότητες, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι σχολικές κοινότητες μπορούν να συμβάλουν στην προετοιμασία των νέων για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, με βάση θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες.

Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης υποστηρίζει σχέδια που καλύπτουν την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη και προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. Η Επιτροπή θα προωθήσει επίσης τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών στον τομέα αυτόν. Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την κατάρτιση φακέλων ενημέρωσης για ευρωπαϊκά θέματα, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται από τα ενδιαφερόμενα σχολεία και τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και θα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές συνδέσεις προς σχετικές εκδόσεις, οι οποίες θα μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστοχώρο EUROPA.

Η Επιτροπή επιθυμεί να προωθήσει την πραγματοποίηση περισσότερο στοχοθετημένων επισκέψεων για φοιτητές και μαθητές και θα διερευνήσει τον τρόπο επίτευξης του στόχου αυτού. Οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής και τα κέντρα παροχής πληροφοριών Europe Direct θα καλούν επίσης ομάδες από διάφορους κοινωνικούς τομείς (περιλαμβανομένων και φοιτητών) σε σεμινάρια και συζητήσεις στις εγκαταστάσεις τους, χρησιμοποιώντας το υφιστάμενο ενημερωτικό υλικό. Οι επισκέψεις που έγιναν από περίπου 400 γερμανούς υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πρώην σχολεία τους κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας το 2007 σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και προκάλεσαν συζητήσεις μέσα στα σχολεία, ενώ καλύφθηκαν και από τα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η Επιτροπή σκοπεύει να συνεχίσει αυτή την εμπειρία και με τις μελλοντικές προεδρίες. Ομοίως, η Επιτροπή θα συνεχίσει την πρωτοβουλία «9 Μαΐου στα σχολεία», η οποία υλοποιείται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, με τους ευρωβουλευτές και με την κοινωνία των πολιτών[24].

Η Επιτροπή προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και με τα διεθνικά δίκτυά τους μέσω των προγραμμάτων και των πολιτικών της, με την στήριξη ενός εσωτερικού δικτύου επαφών με την κοινωνία των πολιτών, αποστολή του οποίου είναι η ανταλλαγή αποτελεσματικών πρακτικών, η μελέτη κοινών προβλημάτων και η ανάπτυξη μιας συνεκτικής προσέγγισης από τις υπηρεσίες της Επιτροπής που είναι αρμόδιες για τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών. Η Επιτροπή θα βελτιώσει την πρόσβαση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Επιτροπή, ορίζοντας σε κάθε υπηρεσία της ένα ειδικό σημείο επαφής με την κοινωνία των πολιτών.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΦΑΙΡΑΣ

Πολλές πολιτικές αποφάσεις που έχουν σημαντική επίδραση στην καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολιτικές που θεωρείται ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών - είτε αφορούν την εσωτερική αγορά είτε την αλλαγή του κλίματος, τη βιώσιμη κινητικότητα, το εμπόριο, την ενεργειακή πολιτική ή τη μετανάστευση - και που βασίζονται στην πραγματοποίηση ευρύτατων διαβουλεύσεων είναι ο καλύτερος τρόπος απόδειξης της σημασίας που έχει η ΕΕ για τους πολίτες της. Η επικοινωνιακή προβολή αυτών των πολιτικών πρέπει να υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και να χρησιμοποιεί διασυνοριακούς διαύλους επικοινωνίας που προωθούν τη συζήτηση και το διάλογο για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, τα οποία συγχρόνως περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα.

Μόνο αν η ΕΕ υλοποιήσει αποτελεσματικά τις πολιτικές της, θα υπάρξει σημαντικά μεγαλύτερη εμβάθυνση και διεύρυνση του διαλόγου σχετικά με την ΕΕ. Η ανάγκη για χρήση ασφαλών χημικών ουσιών στα ευρωπαϊκά προϊόντα, το άνοιγμα της αγοράς υπηρεσιών, η μείωση των εμποδίων που παρακωλύουν τις διασυνοριακές πληρωμές, η βελτίωση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, η ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών, η προώθηση της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων, η προστασία της υπαίθρου και του περιβάλλοντος, η συμφωνία για μια ολοκληρωμένη κλιματική και ενεργειακή πολιτική, η διασυνοριακή αστυνομική συνεργασία και η μείωση του κόστους των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας που γίνονται από το εξωτερικό είναι ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο ευρωπαϊκών αποφάσεων, οι οποίες συνοδεύτηκαν από συχνά έντονες συζητήσεις. Ο διάλογος αυτός πρέπει να ενθαρρυνθεί, μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο αν εδραιωθεί η πεποίθηση ότι η διαδικασία χάραξης πολιτικής έχει ουσιαστική αξία και ότι προσθέτει αξία στη νομοθετική διαδικασία στα επιμέρους κράτη μέλη.

3.1 . Η πολιτική διάσταση

Τα επίπεδα συμμετοχής στις ευρωεκλογές και ο βαθμός στον οποίο η αντιπαράθεση κατά τις εκλογές αυτές γίνεται με αντικείμενο τις ευρωπαϊκές πολιτικές δίνουν, από κοινού, ένα μέτρο της σημασίας που έχει η πρόκληση της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας. Τα εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, καθώς και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που ανήκουν σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, κατέχουν προνομιακή θέση για να θέτουν τα ευρωπαϊκά ζητήματα στις εθνικές συζητήσεις και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δημόσιων συζητήσεων σε όλη την Ευρώπη. Το στοιχείο που προκαλεί ενδιαφέρον και ζήτηση για περισσότερες πληροφορίες για τα σχετικά θέματα είναι ακριβώς ο συγκρουσιακός χαρακτήρας και η πόλωση που παρουσιάζουν συχνά οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Τα τελευταία έτη υπήρξαν αρκετά γλαφυρά παραδείγματα δημόσιου ενδιαφέροντος για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής, ενδιαφέροντος το οποίο προκλήθηκε από πολιτικές και εκλογικές διαφωνίες των κομμάτων για τα θέματα αυτά[25].

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής στις επόμενες ευρωεκλογές. Στο πλαίσιο του σχεδίου Δ, τα επόμενα σχέδια του τομέα της κοινωνίας των πολιτών θα επιδιώκουν, εν μέρει, την υποστήριξη του στόχου αυτού. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2007 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού σχετικά με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα[26], ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ίδρυση ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, πράγμα που θα συμβάλει επίσης στην ενδυνάμωση ενός τεκμηριωμένου και γνήσιου διαλόγου για τα ευρωπαϊκά θέματα και στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει τις επικοινωνιακές της δυνατότητες στις σχέσεις της με τα εθνικά κοινοβούλια. Έπειτα από σχετική πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία πιλοτικών δικτύων πληροφόρησης (PIN), δηλαδή ενός δικτύου διαδικτυακών φόρουμ συζητήσεων μεταξύ ευρωβουλευτών, μελών των εθνικών κοινοβουλίων, δημοσιογράφων και παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, που συμπληρώνονται με συναντήσεις σε όλη την ΕΕ. Τα PIN θα συμβάλουν σημαντικά στη συζήτηση των ευρωπαϊκών θεμάτων στα εθνικά κοινοβούλια. Θα προωθήσουν επίσης το διάλογο μεταξύ των βουλευτών των κρατών μελών για τα ευρωπαϊκά θέματα και θα συμβάλουν στην υποστήριξη των ηλεκτρονικών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών των εθνικών κοινοβουλίων.

3.2 . Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και οι υπηρεσίες πληροφόρησης

Έως το τέλος του τρέχοντος έτους η Επιτροπή θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας[27]. Τα οπτικοακουστικά μέσα εξακολουθούν να είναι η προτιμώμενη πηγή πληροφοριών για τα ευρωπαϊκά θέματα. Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο παρουσιάζουν διάφορα ευρωπαϊκά ζητήματα στα δελτία ειδήσεων ή στο πλαίσιο συζητήσεων που οργανώνονται όταν θεσπίζονται σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα (σποτ) μεταδίδονται επίσης και στο πλαίσιο ενημερωτικών εκστρατειών για συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ. Ωστόσο, διάφορες μελέτες[28] δείχνουν -και τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων εξακολουθούν να πιστεύουν- ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τα εθνικά μέσα μαζικής επικοινωνίας για την ΕΕ είναι ανεπαρκείς.

Η Επιτροπή θα συμβάλει στην εξασφάλιση μεγαλύτερης και σταθερότερης κάλυψης των θεμάτων της ΕΕ στα υπάρχοντα οπτικοακουστικά δίκτυα και θα ενθαρρύνει τη δικτύωση των ραδιοτηλεοπτικών φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαβουλεύσεις που έγιναν για τη λευκή βίβλο αποκάλυψαν πράγματι την ισχυρή υποστήριξη της ιδέας να προτείνει η Επιτροπή οπτικοακουστικά ενημερωτικά, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας. Τα καθήκοντα αυτά πρέπει να υλοποιούνται με τρόπο που να εγγυάται την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Η σημερινή πολιτική συγχρηματοδότησης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων ενθάρρυνε δεκάδες οπτικοακουστικά δίκτυα να δημιουργήσουν προγράμματα για την ΕΕ. Για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής, η Επιτροπή θα προσφέρει πολυετείς συμβάσεις σε δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη. Τα δίκτυα αυτά, με πλήρη ανεξαρτησία, θα παράγουν και θα μεταδίδουν προγράμματα για θέματα της ΕΕ, σύμφωνα με τους δικούς τους συντακτικούς κανόνες και με χρήση κοινών μορφοτύπων προγράμματος. Οι συμβάσεις θα περιλαμβάνουν ένα δεσμευτικό συντακτικό χάρτη, που θα εγγυάται τη συντακτική ελευθερία των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.

Η Europe by Satellite (EbS), η υπηρεσία της Επιτροπής που ασχολείται με την οπτικοακουστική κάλυψη των θεμάτων της ΕΕ, θα συμβάλει επίσης και θα διευκολύνει την υλοποίηση των καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας που προαναφέρθηκαν. Η ζήτηση χρόνου στην EbS έχει φτάσει σε σημείο κορεσμού, καθώς η ζωντανή κάλυψη γεγονότων όπως οι συνεδριάσεις της ολομέλειας και των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκρούεται με τη μετάδοση αμοντάριστων εικόνων της επίκαιρης ειδησεογραφίας για επαγγελματίες δημοσιογράφους και με τη μετάδοση συνεντεύξεων τύπου. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει στα άλλα ευρωπαϊκά όργανα την επιλογή του διπλασιασμού της χωρητικότητας της EbS, για να καλύπτεται ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων της ΕΕ.

Το διαδίκτυο είναι το κύριο μέσο συνδυασμού κειμένου, ήχου και εικόνας και παροχής της δυνατότητας ανατροφοδότησης και συζήτησης μεταξύ των χρηστών. Είναι ήδη το κυριότερο μέσο διασυνοριακού διαλόγου. Η αναδιαμόρφωση του ιστοχώρου EUROPA, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, θα συνεχιστεί με την αύξηση της διαλογικότητας και τη βελτίωση των λειτουργιών πλοήγησης και αναζήτησης[29]. Το διαδικτυακό του περιεχόμενο θα οργανωθεί με πιο προσιτό και πιο φιλικό για το χρήστη τρόπο, ενώ θα παρέχονται περισσότερες εικόνες και περισσότερο οπτικό και ακουστικό υλικό. Με τον τρόπο αυτόν, ο ιστοχώρος EUROPA θα παραμείνει σημαντικό ευρωπαϊκό σημείο αναφοράς για την πληροφόρηση για θέματα της ΕΕ, συμπληρώνοντας τους ιστοχώρους των εθνικών υπηρεσιών. Οι προτάσεις για ανάπτυξη του EUROPA θα βασιστούν σε έρευνα που θα διενεργηθεί το 2007 σε χρήστες.

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τη διαδικτυακή της παρουσία και πέραν του EUROPA. Η Επιτροπή επιθυμεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός δικτύου ιστοχώρων της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, οι οποίοι θα προάγουν τις επαφές με τους ευρωπαίους πολίτες αλλά και μεταξύ των πολιτών, με την υποστήριξη ιστοχώρων που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ευρωπαϊκά θέματα και προωθούν τη συζήτηση σχετικά με τα ζητήματα πολιτικής της ΕΕ. Η ίδια η Επιτροπή πρέπει επίσης να συμμετέχει περισσότερο σε συνεντεύξεις και σε συζητήσεις σε άλλους ιστοχώρους. Όλες αυτές οι εξελίξεις θα εξηγηθούν λεπτομερώς στα έγγραφα στρατηγικής για το διαδίκτυο και τον οπτικοακουστικό τομέα, τα οποία θα υποβάλει η Επιτροπή πριν από το τέλος του 2007 και στις αρχές του 2008 αντιστοίχως.

Οι έντυπες εκδόσεις θα εξακολουθήσουν να παίζουν το ρόλο τους στην επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ. Παρά την αυξανόμενη κυριαρχία του Διαδικτύου, η ζήτηση για έντυπες έκδοσης έχει αυξηθεί. Ως εκ τούτου, πρέπει να χαραχθεί μια οριζόντια εκδοτική πολιτική, που θα συνδυάζει τις έντυπες, τις διαδικτυακές και τις οπτικοακουστικές εκδόσεις και θα αξιοποιεί τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις της τεχνολογίας των επικοινωνιών[30].

3.3. Κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης

Οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης έχουν καίρια σημασία για να γνωρίσει κανείς τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για την ΕΕ και τι αναμένουν απ' αυτήν. Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου συμβάλλουν στην ανάλυση των προσδοκιών του κοινού σε διάφορους τομείς πολιτικής, στην αξιολόγηση του αντικτύπου των πολιτικών και στον προσδιορισμό των ανησυχιών και των αντιλήψεων των πολιτών, με στόχο να βελτιωθεί η διαδικασία χάραξης πολιτικής και η επικοινωνία.

Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα που προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις για τη λευκή βίβλο[31], θα εισαγάγει καινοτομίες στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το Ευρωβαρόμετρο, για να αυξήσει την ικανότητά της να ακούει την κοινή γνώμη και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της. Ο στόχος είναι να χρησιμοποιούνται οι έρευνες με πιο στρατηγικό τρόπο στις κρίσιμες φάσεις της πολιτικής διαδικασίας, όπως η χάραξη πολιτικής και η εκτίμηση του σχετικού αντικτύπου, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

Οι συγκεκριμένες βελτιώσεις θα περιλαμβάνουν την περισσότερο διαδεδομένη χρήση ποιοτικών ερευνητικών μέσων, περιλαμβανομένων των καινοτόμων μεθόδων ορισμένων προγραμμάτων του σχεδίου Δ, και τη συνδυασμένη ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας των προσδοκιών του κοινού. Θα χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό στοχοθετημένες μέθοδοι σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης, με στόχο τη μέτρηση του αντικτύπου των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. Η ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα βελτιωθεί μέσω της ταχύτερης αντίδρασης, με μεγαλύτερη επικέντρωση στην πραγματική χρήση των αποτελεσμάτων και με την συνεκτίμηση και των περιφερειακών και τοπικών αποτελεσμάτων. Η κατόπιν παραγγελίας δευτεροβάθμια ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων για την παροχή απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα θα διαδοθεί περισσότερο. Τα αποτελέσματα θα διαδίδονται ταχύτερα και ευρύτερα. Θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο εθνικών εμπειρογνωμόνων ειδικών σε θέματα κοινής γνώμης, το οποίο θα έχει συμβουλευτική αποστολή, με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την προώθηση συνεργειών και την παροχή συμβουλών για μεθοδολογικά ζητήματα.

Το κέντρο επαφής Europe Direct[32] είναι μια υπηρεσία πληροφόρησης των πολιτών, η οποία απαντά δωρεάν σε ερωτήσεις σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Το κέντρο αυτό θα προωθηθεί ως το βασικό σημείο πρόσβασης των πολιτών που ζητούν πληροφορίες για την ΕΕ και θα αναπτύξει τις δυνατότητες ενημέρωσης των σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής και των άλλων οργάνων της ΕΕ σχετικά με τις ανησυχίες των πολιτών (ανατροφοδότηση).

Οι διαβουλεύσεις είναι απαραίτητος και χρήσιμος τρόπος ελέγχου των προτάσεων, για να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Θα είναι όμως αποτελεσματικές, μόνο αν είναι επαρκώς ευρείες και επαρκώς συμμετοχικές. Από τότε που θεσπίστηκαν ελάχιστα πρότυπα για τις διαβουλεύσεις[33], η Επιτροπή διαβουλεύθηκε με τους ενδιαφερόμενους φορείς και με τους πολίτες της ΕΕ για μια σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών. Ο καθιερωμένος ιστοχώρος για τις διαδικτυακές διαβουλεύσεις «Your voice in Europe» («Η φωνή σας στην Ευρώπη») ( europa.eu/yourvoice ) συμβάλλει στην αύξηση της διαφάνειας της διαδικασίας διαβουλεύσεων και ενθαρρύνει τις υπηρεσίες της Επιτροπής να εφαρμόζουν τα πρότυπα με συνέπεια. Για να προωθηθούν η καλύτερη ανατροφοδότηση, ο μεγαλύτερος πλουραλισμός και η πλήρης εκπροσώπηση των απόψεων και των ενδιαφερόντων που εκφράζονται από τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς σ’ αυτό το αρχικό στάδιο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής, θα ενισχυθεί η πρόσφατη πρακτική της συμμετοχής των αντιπροσωπειών στην προσπάθεια ευρύτερης προβολής των διαβουλεύσεων στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, οι αντιπροσωπείες θα οργανώνουν εκ των προτέρων επαφές και συνεδριάσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, για να τους ενθαρρύνουν να συμβάλλουν στις βασικές διαβουλεύσεις που συνδέονται με τις επικοινωνιακές προτεραιότητες.

4. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα θεσμικά όργανα, οι άλλοι οργανισμοί και τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης οι περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη, προβάλλουν τα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής με διάφορους τρόπους και σε διάφορους βαθμούς. Όλοι όσοι εμπλέκονται πιο άμεσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν υποχρέωση να προβάλλουν και να εξηγούν τα σχετικά θέματα. Όλοι αυτοί πρέπει να διατηρήσουν την αυτονομία και τα δικαιώματά τους, για να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δραστηριότητες με το δικό τους τρόπο, έχουν όμως σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας για να προωθήσουν, ως εταίροι, το διάλογο και τη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Μέχρι σήμερα, οι προσπάθειες ανάληψης κοινών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων ήταν μεμονωμένες και περιορισμένες, ενώ αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητο να επιτυγχάνεται συμφωνία για κοινά θέματα και να υπάρχει αποτελεσματικότερη συνεργασία. Από τις διαβουλεύσεις που έγιναν για τη λευκή βίβλο προέκυψε με σαφήνεια ότι υπάρχει επιθυμία για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των άλλων οργανισμών και των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της επικοινωνιακής προβολής των ευρωπαϊκών θεμάτων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα επιδιώξει την ενίσχυση των συμπράξεων σε όλα τα επίπεδα, με άξονα κοινά επιλεγμένες κοινοτικές επικοινωνιακές προτεραιότητες, προτείνοντας μια διοργανική συμφωνία.

4.1. Συνεργασία με τα κράτη μέλη

Αρμόδιες για τον καθορισμό του προσανατολισμού της ευρωπαϊκής πολιτικής στο Συμβούλιο, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών τους σχετικά με τις επιδιώξεις και τις πολιτικές τους, είναι οι εθνικές κυβερνήσεις. Τα αποτελέσματα των σφυγμομετρήσεων της κοινής γνώμης δείχνουν ότι οι πολίτες αναμένουν από την κυβέρνηση της χώρας τους να τους ενημερώνει τόσο για το τι κάνει η ΕΕ γι' αυτούς όσο και για τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. Πάνω από τα δύο τρίτα των ευρωπαίων πολιτών προτιμούν να έρχονται σε επαφή με υπηρεσίες της χώρας τους για τα θέματα που αποφασίζονται από την ΕΕ.

Ωστόσο, η Επιτροπή μπορεί να παράσχει πολύτιμη υποστήριξη σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση των σχέσεών της με τα κράτη αυτά, με την πραγματοποίηση τακτικών συνεδριάσεων με τους διευθυντές των υπηρεσιών επικοινωνίας κάθε κράτους μέλους, ούτως ώστε να προσδιορίζονται οι βασικές επικοινωνιακές προτεραιότητες, να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της επικοινωνιακής διαδικασίας και να ανταλλάσσονται πληροφορίες για τις επικοινωνιακές δραστηριότητες[34]. Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης την ανάπτυξη συμπράξεων με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη στον τομέα της διαχείρισης. Οι συμπράξεις αυτού του είδους, που δημιουργούν ένα πλαίσιο για την εξατομικευμένη συνεργασία μεταξύ Επιτροπής, Κοινοβουλίου και κράτους μέλους, αποδείχθηκαν ήδη επιτυχείς στη Γερμανία. Ανάλογες συμπράξεις έχουν επίσης συμφωνηθεί με την Ουγγαρία και τη Σλοβενία, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με αρκετά άλλα κράτη μέλη που έχουν υποβάλει επίσημα σχετικό αίτημα[35]. Αυτές οι συμπράξεις θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως μέσο υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων για επιλεγμένες επικοινωνιακές προτεραιότητες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι διαχειριστικές συμπράξεις θα ενισχύσουν το συντονισμό των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων για επιλεγμένες επικοινωνιακές προτεραιότητες βάσει κοινών επικοινωνιακών σχεδίων[36]. Αυτά τα σχέδια συζητιούνται σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για τα επικοινωνιακά ζητήματα. Έτσι, οι επικοινωνιακές προτεραιότητες που εντάσσονται στο κοινό επικοινωνιακό σχέδιο εμπλέκουν όλους τους πολιτικούς φορείς και εξασφαλίζουν την εκπροσώπηση των διαφόρων απόψεων κατά τη συζήτηση των ευρωπαϊκών θεμάτων. Κατά συνέπεια, η συνεργασία αυτή συμβάλλει στην προσαρμογή των επικοινωνιακών ενεργειών στις τοπικές συνθήκες και στη σύνδεσή τους με την εθνική πολιτική πραγματικότητα (π.χ., εκλογές, σημαντικά εθνικά γεγονότα και ειδικά ενδιαφέροντα). Η ευθύνη για την υλοποίηση των διαχειριστικών συμπράξεων βαρύνει από κοινού την Επιτροπή και τις αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους. Η Επιτροπή προσφέρει χρηματοδότηση, ενώ το κράτος μέλος παρέχει ανθρώπινους πόρους και υποδομές[37].

Καλό παράδειγμα είναι η τρέχουσα διαχειριστική σύμπραξη με τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Θεωρείται πολύτιμο εργαλείο για την υλοποίηση ιδεών τις οποίες συμμερίζονται το κράτος μέλος και τα ευρωπαϊκά όργανα. Από το 2005 έχουν αναληφθεί περίπου δώδεκα σημαντικές πρωτοβουλίες, οι οποίες απέδειξαν ότι η στενή συνεργασία αυτού του είδους μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία[38].

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, μεμονωμένα ή μέσω των ενώσεων τους, μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση της επικοινωνιακής προβολής των θεμάτων της ΕΕ. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να απεικονίζουν τη σημασία που έχουν για το τοπικό επίπεδο οι αποφάσεις και πολιτικές της ΕΕ[39]. Σε συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να παρέχονται στις εν λόγω αρχές σχετικές πληροφορίες και θα φροντίσει για τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών, ούτως ώστε να συγκεντρώνονται οι ιδέες και οι προτάσεις τους για τη βελτίωση της επικοινωνιακής προβολής των ευρωπαϊκών θεμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ενέργειες περιφερειακού και τοπικού επιπέδου θα μπορούσαν επίσης να περιληφθούν στις διαχειριστικές συμπράξεις, παράλληλα με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται ήδη βάσει στρατηγικών συμπράξεων (χωριστή και συμπληρωματική χρηματοδότηση σχεδίων). Πέραν των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στον τομέα αυτόν από τις αντιπροσωπείες, τα κέντρα παροχής πληροφοριών Europe Direct και τους οργανισμούς της ΕΕ[40], η Επιτροπή θα αναπτύξει στενότερους δεσμούς με όσα από τα 250 γραφεία που εκπροσωπούν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στις Βρυξέλλες είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν.

4.2 . Συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα

Η διοργανική ομάδα πληροφόρησης (IGI) είναι η υπάρχουσα πολιτική δομή για τη χάραξη της επικοινωνιακής στρατηγικής της ΕΕ και την επιλογή κοινών επικοινωνιακών προτεραιοτήτων για τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ομάδα αυτή προεδρεύεται από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και την εκάστοτε προεδρία. Ωστόσο, το πολιτικό της καθεστώς και η νομιμοποίησή της πρέπει να ενισχυθούν και να διευρυνθούν, ούτως ώστε να μπορεί να παρέχει πιο αποτελεσματικά καθοδήγηση για τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της ΕΕ αρκετά νωρίς, για να είναι δυνατή η εξεύρεση συνεργειών μεταξύ των επικοινωνιακών προγραμμάτων των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών. Οι αποφάσεις της IGI χρειάζονται σφαιρική και συνεκτική παρακολούθηση, τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Με την υποστήριξη της προεδρίας, η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για θέματα πληροφόρησης θα παρακολουθεί την επικοινωνιακή διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών συμμετέχουν ως παρατηρητές στην IGI. Η συνεργασία μαζί τους ενισχύεται επίσης μέσω προσθηκών για την πολιτική πληροφόρησης στα υπάρχοντα πρωτόκολλα σχετικά με τις ρυθμίσεις συνεργασίας. Οι προσθήκες δίνουν έμφαση στην πολιτική βούληση της Επιτροπής και των δύο Επιτροπών να καθιερώσουν μακροπρόθεσμη συνεργασία και να συνεργαστούν για την ανάπτυξη της αποκεντρωμένης ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους ευρωπαίους πολίτες. Η συνεργασία θα βασιστεί σε σαφώς καθορισμένες επικοινωνιακές προτεραιότητες, που θα εφαρμόζονται με αποκεντρωμένο τρόπο σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

4.3 . Διοργανική συμφωνία για την επικοινωνία

Η Επιτροπή, για να δημιουργήσει ένα κατάλληλο πλαίσιο για τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά την επικοινωνιακή διαδικασία της ΕΕ, και σεβόμενη την αυτονομία των κοινοτικών οργάνων και των κρατών μελών, προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μια διοργανική συμφωνία (ΔΣ). Όλα τα άλλα κοινοτικά όργανα και οργανισμοί καλούνται να υποστηρίξουν την Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο έργο αυτό. Οι στόχοι αυτής της διοργανικής συμφωνίας είναι: να επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων σχετικά με τις κύριες επικοινωνιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά· να προσδιοριστεί η προστιθέμενη αξία μιας κοινοτικής προσέγγισης όσον αφορά την επικοινωνία για συγκεκριμένα ζητήματα προτεραιότητας· να αναπτυχθούν συνέργειες στο επίπεδο των πόρων που χρησιμοποιεί κάθε όργανο· να υλοποιηθούν δραστηριότητες σχετικές με τις προτεραιότητες αυτές· και να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να συνεργαστούν. Αυτό δεν εμποδίζει κάθε όργανο της ΕΕ να αναπτύσσει δικές του διακριτές επικοινωνιακές δραστηριότητες, προσαρμοσμένες στον ειδικό του ρόλο και στο ιδιαίτερο ακροατήριό του.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει το ρόλο κάθε κράτους μέλους στην επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στην επίσημη γλώσσα του. Η ΔΣ θα εδραιώσει την πολιτική δέσμευση των οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να διαδραματίσουν ρόλο στην ενημέρωση των πολιτών για τα ευρωπαϊκά θέματα και στην επικοινωνιακή προβολή των θεμάτων αυτών. Επιπλέον, η εν λόγω πολιτική συμφωνία θα υπογραμμίσει τις βασικές αρχές και τα βασικά δικαιώματα που πρέπει να γίνονται σεβαστά κατά την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων και θα θεσπίσει ρυθμίσεις για τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων, που θα διασφαλίζουν τη δέουσα παρακολούθηση και την πολιτική λογοδοσία. Βάση οποιασδήποτε δραστηριότητας επικοινωνιακής προβολής των ευρωπαϊκών θεμάτων πρέπει να είναι οι αρχές της απουσίας αποκλεισμών, του πλουραλισμού και της συμμετοχής. Η ΔΣ θα εξασφαλίσει την κατάρτιση ενός κοινού ετήσιου σχεδίου εργασίας, που θα καθορίζει τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της ΕΕ. Το σχέδιο αυτό θα εκπονείται από την Επιτροπή - με βάση τις συζητήσεις για τις επικοινωνιακές προτεραιότητες που παρουσιάζονται στην ετήσια πολιτική στρατηγική – και θα υποβάλλεται στα άλλα όργανα και τους γνωμοδοτικούς φορείς της ΕΕ.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Επιτροπή θα ενεργοποιήσει όλους τους πόρους που διαθέτει, για να εφαρμόσει αποτελεσματική και ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει:

- τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας, που θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο για τη βελτίωση της συνεργασίας όσον αφορά τις επικοινωνιακές δραστηριότητες της ΕΕ, με παράλληλο σεβασμό της αυτονομίας των κοινοτικών οργάνων και των κρατών μελών,

- τη σύναψη εθελοντικών διαχειριστικών συμπράξεων με τα κράτη μέλη, οι οποίες θα είναι το κύριο μέσο υλοποίησης κοινών επικοινωνιακών πρωτοβουλιών,

- την ανάπτυξη του δικτύου των ευρωπαϊκών δημόσιων χώρων στις αντιπροσωπείες,

- τον προσδιορισμό πτυχών της σχολικής εκπαίδευσης στις οποίες η ανάληψη κοινής δράσης σε επίπεδο ΕΕ θα μπορούσε να υποστηρίξει τα κράτη μέλη,

- την ενίσχυση του Ευρωβαρόμετρου,

- την υλοποίηση των πιλοτικών δικτύων πληροφόρησης (PIN), για να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα στους πολιτικούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η επικοινωνία με άλλους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

Επίσης η Επιτροπή, κατά τους προσεχείς μήνες:

- θα υιοθετήσει μια νέα διαδικτυακή στρατηγική, για να υποστηρίξει δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικούς ή δημόσιους ιστοχώρους ευρωπαϊκού προσανατολισμού, που προωθούν την ανάπτυξη επαφών με τους ευρωπαίους πολίτες και μεταξύ των πολιτών,

- θα υιοθετήσει μια νέα οπτικοακουστική στρατηγική, για να βοηθήσει τα δίκτυα ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών ολόκληρης την Ευρώπη να παράγουν και να μεταδίδουν προγράμματα για τα ευρωπαϊκά θέματα,

- θα συντάξει ανακοίνωση για τη συνέχεια που δόθηκε στο σχέδιο Δ και θα καταρτίσει μια νέα δέσμη σχεδίων της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του σχεδίου Δ, με γενικό στόχο να υποστηριχθεί η διαδικασία κύρωσης της μεταρρυθμιστικής συνθήκης και να αυξηθεί η συμμετοχή στις ευρωεκλογές του 2009,

- θα εξετάσει το ενδεχόμενο εδραίωσης και επέκτασης των πρόσφατων επιτυχών εμπειριών,ενισχύοντας το έργο των αντιπροσωπειών.

Δελτίο Δημοσιονομικών Επιπτώσεων

Τομέας πολιτικής: Τίτλος 16 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δραστηριότητες: Ολεσ οι δραστηριοτητεσ του τομεα πολιτικησ |

Ανακοινωση με θεμα τη Συμπραξη για την επικοινωνιακη προβολη των ευρωπαϊκων θεματων |

1. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (συμφωνα με την ονοματολογια του ΠΠ 2008)

1.1. Επιχειρησιακές γραμμές

16 02 02 Ενέργειες πολυμέσων

16 02 03 Ενημέρωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας

16 02 04 Εκμετάλλευση θαλάμων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και οπτικοακουστικός εξοπλισμός

16 03 01 Κέντρα μετάδοσης πληροφοριών

16 03 02 Τοπικές ενέργειες

16 03 04 Ειδικές ενέργειες για θέματα με προτεραιότητα, εκ των οποίων το πρόγραμμα PRINCE

16 03 06 Πρότυπο έργο σχετικά με πρότυπα δίκτυα πληροφόρησης (PIΝ)

16 04 01 Ανάλυση της κοινής γνώμης

16 04 02 Επιγραμμικά εργαλεία πληροφόρησης και επικοινωνίας

16 04 03 Στοχοθετημένες γραπτές δημοσιεύσεις

1.2. Σχετική γραμμή τεχνικής και διοικητικής βοήθειας

16 01 04 01 Ενέργειες επικοινωνίας — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση

2. Νομική βάση

Καθήκοντα που απορρέουν από τα προνόμια της Επιτροπής σε θεσμικό επίπεδο, όπως προβλέπονται στο άρθρο 49 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390 της 30.12.2006, σ. 1).

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γραμμή προϋπολογισμού | Είδος δαπάνης | Νέα | Συμμετοχή ΕΖΕΣ | Συνεισφορές υποψήφιων χωρών | Τομέας δημοσιονομικού πλαισίου |

16 01 04 01 Ενέργειες επικοινωνίας — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση | ΜΥΔ | ΜΔΠ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Αριθ. [3β] |

16 02 04 Εκμετάλλευση θαλάμων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και οπτικοακουστικός εξοπλισμός | ΜΥΔ | ΔΠ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Αριθ. [5] |

16 02 02 έως 16 04 03 (εκτός 16 02 04) Επιχειρησιακές γραμμές του προϋπολογισμού της ΓΔ COMM | ΜΥΔ | ΔΠ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | ΟΧΙ | Αριθ. [3β] |

4. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Όσον αφορά τους πόρους, οι συνέπειες της παρούσας ανακοίνωσης παραμένουν στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού όπως ορίστηκε στο έγγραφοSEC(2007) 500.

3.1. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας χρηματοδοτικών πόρων

Βλ. τον πίνακα 1 στο παράρτημα.

3.2 Αναλυτικές εκτιμήσεις της δημοσιονομικής επίπτωσης των κυριότερων ενεργειών

Βλ. τον πίνακα 2 στο παράρτημα.

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

Οι ανάγκες σε ανθρώπινους και διοικητικούς πόρους καλύπτονται από τα κονδύλια που διατίθενται στη διαχειρίστρια ΓΔ, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας κατανομής κονδυλίων.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή εξέδωσε το Δεκέμβριο του 2006 μια πρώτη θετική αξιολόγηση, ο συνημμένος πίνακας περιλαμβάνει μια γραμμή που ονομάζεται «πιλοτικές αντιπροσωπείες». Ωστόσο η Επιτροπή επιθυμεί να στηριχθεί σε μια επιτυχή εμπειρία και γι’ αυτό θα εξετάσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης όλων των εν εξελίξει επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της προστιθέμενης αξίας των πιλοτικών αντιπροσωπειών και του ενδεχομένου διεύρυνσής τους πριν προβεί στη διεύρυνσή τους τα επόμενα έτη.

Annex

Table 1

Τομέας | ΠΡΟΫΠ. 2007 | ΠΠ 2008 | Δημοσιονομικός προγραμματισμός |

| | | | | | |€ | | | | | |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 | | | | | | | | | | | | | Διοικητική δαπάνη του τομέα πολιτικής «Επικοινωνία» |3.865 |3.600 |3.987 |4.065 |4.145 |4.225 |4.306 | | | | | | | | | | | | |Ενέργειες επικοινωνίας — Δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση |3.865 |3.600 |3.987 |4.065 |4.145 |4.225 |4.306 | | | | | | | | | | | | | Επικοινωνία και μέσα μαζικής επικοινωνίας |27.720 |30.882 |32.380 |32.881 |33.390 |33.902 |34.420 | | | | | | | | | | | | |Ενέργειες πολυμέσων |18.750 |20.700 |21.380 |21.800 |22.227 |22.657 |23.091 | | |Ενημέρωση των μέσων μαζικής επικοινωνίας |3.370 |3.970 |4.100 |4.181 |4.263 |4.345 |4.429 | | |Εκμετάλλευση θαλάμων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης και οπτικοακουστικός εξοπλισμός (τομέας 5) |5.600 |6.212 |6.900 |6.900 |6.900 |6.900 |6.900 | | | | | | | | | | | | | Δραστηριοποίηση σε τοπικό επίπεδο‚ επικοινωνία |39.514 |38.530 |39.555 |40.314 |41.085 |41.859 |42.642 | | | | | | | | | | | | |Κέντρα μετάδοσης πληροφοριών |16.753 |15.300 |15.802 |16.113 |16.429 |16.746 |17.067 | | |Τοπικές ενέργειες |8.393 |10.400 |10.502 |10.689 |10.879 |11.070 |11.263 | | |Ειδικές ενέργειες για θέματα με προτεραιότητα, εκ των οποίων το πρόγραμμα PRINCE |7.868 |12.830 |13.251 |13.512 |13.777 |14.043 |14.312 | | |EuroGlobe |1.500 | | | | | | | | |Πρότυπο έργο σχετικά με πρότυπα δίκτυα πληροφόρησης (PIN) |5.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Εργαλεία ανάλυσης και επικοινωνίας |21.830 |21.830 |21.546 |21.990 |22.441 |22.894 |23.352 | | | | | | | | | | | | |Ανάλυση της κοινής γνώμης |5.600 |5.800 |5.990 |6.108 |6.228 |6.348 |6.470 | | |Επιγραμμικά εργαλεία πληροφόρησης και επικοινωνίας |10.180 |10.880 |11.237 |11.458 |11.683 |11.909 |12.137 | | |Στοχοθετημένες γραπτές δημοσιεύσεις |6.050 |5.150 |4.319 |4.424 |4.530 |4.637 |4.745 | | | Επικοινωνία (τομέας 3β) |87.328 |88.630 |90.568 |92.350 |94.161 |95.980 |97.820 | | |

Annex

Table 2 (page 1 / 2)

[pic]

Table 2 (page 2 / 2)

[pic]

[1] SI(2007) 500.

[2] SEC(2005) 985.

[3] COM(2005) 494.

[4] COM(2006) 35.

[5] SEC(2007) 1265.

[6] SEC(2007) 912.

[7] COM(2006) 194.

[8] COM(2006) 211.

[9] Απόφαση αριθ. 1904/2006/EK, ΕΕ L 378 της 27.12.2006.

[10] COM(2007) 242.

[11] Παραδείγματος χάριν, για την περίοδο 2007-2013 ο κανονισμός αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων και ο κανονισμός αριθ. 1698/2005 της 20ής Σεπτεμβρίου 2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) προβλέπουν τις ακόλουθες επικοινωνιακές απαιτήσεις για τις διαχειριστικές αρχές: δημοσίευση καταλόγων των δικαιούχων· ανάρτηση ενημερωτικών πινακίδων στα εργοτάξια των υπό εκτέλεση έργων· οργάνωση εκδηλώσεων εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας κατά την έναρξη των προγραμμάτων ή ετήσιων επικοινωνιακών εκδηλώσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες. Οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής μπορούν να συμβάλλουν με τη διάδοση των σχετικών πληροφοριών στους πιθανούς δικαιούχους.

[12] Μερικές από τις προτεραιότητες αυτές θα συζητηθούν στη διοργανική ομάδα πληροφόρησης, με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες κοινής δράσης (σημείο 4.2).

[13] Ένα καλό παράδειγμα μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η εκστρατεία μεταρρύθμισης της αγοράς κρασιού.

[14] Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας θα διαθέσει τόσο ανθρώπινους όσο και δημοσιονομικούς πόρους για τις επικοινωνιακές προτεραιότητες και θα ζητήσει από τις αντιπροσωπείες της Επιτροπής να κάνουν το ίδιο στα ετήσια διαχειριστικά τους σχέδια.

[15] Όπως ορίζεται στο SEC(2007) 500 και στο SEC(2007) 530.

[16] Όλα τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση προέρχονται από το ειδικό έκτακτο Ευρωβαρόμετρο για τη λευκή βίβλο, αριθ. 189α: Η επικοινωνία της ΕΕ και οι πολίτες. Η επιτόπια εργασία πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2006.

[17] Το 2006, οι πιλοτικές αντιπροσωπείες οργάνωσαν πάνω από 830 σεμινάρια, δημοσίευσαν και έδωσαν πάνω από 4.000 ανακοινώσεις και συνεντεύξεις Τύπου και υποστήριξαν περισσότερες από 370 επισκέψεις Επιτρόπων.

[18] EURES (Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Απασχόλησης)· ERA-MORE - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Κινητικότητας.

[19] Το SOLVIT είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων, στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την, άνευ δικαστικών διαδικασιών, επίλυση προβλημάτων που προκαλούνται από την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές.

[20] Οι δραστηριότητες των σημερινών ευρωπαϊκών κέντρων πληροφόρησης και των κέντρων αναδιανομής καινοτομίας θα μεταβιβαστούν το 2008 σε ένα νέο δίκτυο υποστήριξης των επιχειρήσεων και της καινοτομίας. Θα συνδεθούν περίπου 600 κέντρα πληροφοριών, που θα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της ΕΕ-27.

[21] Αυτό θα γίνει κυρίως, αν και όχι αποκλειστικά, με βάση την επιτυχή εμπειρία των επισκέψεων Επιτρόπων σε διάφορες περιφέρειες της χώρας που ασκεί την προεδρία, με την ευκαιρία των παραδοσιακών συναντήσεων μεταξύ της Επιτροπής και της προεδρίας στην αρχή της θητείας της προεδρίας.

[22] Απόφαση 16505/06 του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 2007.

[23] Αγωγή του πολίτη στο σχολείο στην Ευρώπη (Citizenship Education at School in Europe), Eurydice, 2005.

[24] Το 2007, η EuropeAid οργάνωσε την επίσκεψη 75 «πρεσβευτών» σε σχολεία σε 44 περιφέρειες 18 κρατών μελών, για να συμμετάσχουν σε συζήτηση σχετικά με την εξωτερική συνεργασία, επικοινωνώντας άμεσα με 97.000 μαθητές. Σε μια παρόμοια προσπάθεια, η οποία όμως δεν περιορίζεται στα σχολεία, η ΓΔ AGRI δημιούργησε μια «πράσινη ομάδα» με περίπου 80 «πρεσβευτές», για να απαντήσει στις ανησυχίες του κοινού και για να εξηγήσει την ΚΓΠ και την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης.

[25] Π.χ., για το σύνταγμα, για τη διεύρυνση και για προτάσεις οικονομικού χαρακτήρα, όπως η οδηγία για τις υπηρεσίες.

[26] COM(2007) 364.

[27] Οι διάφορες προτάσεις που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό ακολουθούν τις συστάσεις που διατυπώθηκαν στο συνέδριο εμπλεκόμενων φορέων «Europe in Vision», που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2006 στο Ελσίνκι.

[28] L'information relative à l'Europe et la télévision, Etude qualitative auprès de téléspectateurs dans les 27 Etats-Membres de l'Union Européenne (Η πληροφόρηση για την Ευρώπη και η τηλεόραση, συγκριτική μελέτη σε τηλεθεατές των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Απρίλιος 2007.

[29] Η ΓΔ Πληροφορικής εκπόνησε μελέτη με σκοπό τη διατύπωση συστάσεων για μια ενιαία στρατηγική αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών για το σύνολο της Επιτροπής.

[30] Η Υπηρεσία Εκδόσεων έχει την κύρια ευθύνη στον τομέα των ηλεκτρονικών και των έντυπων εκδόσεων. Διοικείται από διοργανική διαχειριστική επιτροπή. Η Υπηρεσία Εκδόσεων διαχειρίζεται το Βιβλιοπωλείο της ΕΕ, το οποίο είναι το μοναδικό σημείο πρόσβασης των πολιτών σε όλες τις εκδόσεις της ΕΕ.

[31] Όπως υποδείχθηκε στο συνέδριο εμπλεκόμενων φορέων «Κατανόηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης», Μαδρίτη, 27 Οκτωβρίου 2006.

[32] Που εδρεύει στις Βρυξέλλες.

[33] COM(2002) 704.

[34] Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα αναπτυχθεί το υφιστάμενο δίκτυο μεταξύ των κρατών μελών και των οργάνων της ΕΕ (EU-Infonet).

[35] Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Πορτογαλία και Πολωνία.

[36] Μπορούν επίσης να προταθούν στα κράτη μέλη και άλλα είδη συνεργασίας με την ΕπιτροπήCOM(2004) 196.

[37] Οι διαχειριστικές συμπράξεις δεν εμποδίζουν την Επιτροπή να συνεχίσει ή να θεσπίσει άλλες μορφές επικοινωνιακών συμπράξεων, όπως οι στρατηγικές συμπράξεις ή οι ad hoc συμφωνίες. Πρόκειται για πολύ ευέλικτα μέσα, τα οποία έχουν αποδείξει την αξία τους σε συγκεκριμένους τομείς όπως η εισαγωγή του ευρώ.

[38] Η ενημερωτική εκστρατεία «Η Ευρώπη κλείνει τα 50 - 50 πόλεις γιορτάζουν», που κάλυψε όλη τη Γερμανία, και τα «Επιμορφωτικά σεμινάρια για συντάκτες γυμνασιακών περιοδικών», που αποσκοπούσαν στην παρουσίαση θεμάτων της ΕΕ σε γυμνασιακά περιοδικά, είναι άλλα δύο παραδείγματα επιτυχών σχεδίων που εφαρμόστηκαν μέσω διαχειριστικών συμπράξεων.

[39] Η εμπειρία που προέκυψε στη Σκωτία με το Περιφερειακό Συμβουλευτικό Συμβούλιο Βόρειας Θάλασσας, μέσω του οποίου ομάδες πληθυσμού που θίγονται άμεσα από την αλιευτική πολιτική διατυπώνουν άμεσα τη γνώμη τους, όπως συμβαίνει και με τα άλλα περιφερειακά συμβουλευτικά συμβούλια που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καταδεικνύει ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται για τα θέματα που ασκούν άμεση επίδραση στη ζωή τους.

[40] Π.χ., το κοινοτικής εμβέλειας δίκτυο υποστήριξης επιχειρήσεων, που θα δρομολογηθεί στις αρχές του 2008.