5.7.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 172/45


Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα «Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για το 2007-2008 — Υποψήφιες χώρες»

(2008/C 172/09)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει την πολιτική «ανοιχτών θυρών» όσον αφορά τη διεύρυνση, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί ως κίνητρο για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και οικονομική ανάπτυξη, ακόμη και πέρα από τα σημερινά της σύνορα·

υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των απαιτήσεων της διαδικασίας σταθερότητας και σύνδεσης διαμορφώνει μια θεμελιώδη υποχρέωση που επιβάλλεται στα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή των ιδίων αξιών, η οποία κατείχε καθοριστική θέση και κατά τις προηγούμενες διευρύνσεις·

επισημαίνει ότι δεν πρέπει να ανακοπεί η ευρωπαϊκή δυναμική της Τουρκίας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε όταν αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συμφωνεί ωστόσο με την Επιτροπή, ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία είναι μια ανοικτή διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας δεν είναι εξασφαλισμένο εκ των προτέρων·

χαιρετίζει τις καλές προόδους που έχει επιτύχει η Κροατία ως προς την πλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, των οικονομικών κριτηρίων, καθώς και την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης χαιρετίζει τις καλές προόδους που έχει επιτύχει η Κροατία ως προς την πλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, των οικονομικών κριτηρίων, καθώς και την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης·

φρονεί ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει πραγματοποιήσει προόδους ως προς την τήρηση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, καθώς και των οικονομικών κριτηρίων, εκφράζει όμως τη λύπη της για τον βραδύ ρυθμό των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν το 2007· καλεί, συνεπώς, το Συμβούλιο να αποφασίσει την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Εισηγητής

:

ο κ. Alin Adrian NICA (RO/ADLE), Δήμαρχος Dudeștii Noi

Κείμενο αναφοράς

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο — Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2007-2008 — Υποψήφιες χώρες

COM(2007) 663 τελικό

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Γενικές συστάσεις

1.

επαναλαμβάνει την πεποίθησή της ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά ένα από τα αποτελεσματικότερα μέσα πολιτικής επιρροής. Η διαδικασία αυτή αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρωπαϊκή ήπειρο και προσφέρει στους πολίτες των υποψηφίων χωρών μια πρόσθετη ευκαιρία να επωφεληθούν όχι μόνο από την ευημερία που αναπτύσσεται χάρη στον κοινό οικονομικό χώρο, αλλά επίσης από τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, πρωτίστως την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη·

2.

τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συνεχίσει την πολιτική «ανοιχτών θυρών» όσον αφορά τη διεύρυνση, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί ως κίνητρο για δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και οικονομική ανάπτυξη, ακόμη και πέρα από τα σημερινά της σύνορα·

3.

υπενθυμίζει ότι η τήρηση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης και των απαιτήσεων της διαδικασίας σταθερότητας και σύνδεσης διαμορφώνει μια θεμελιώδη υποχρέωση που επιβάλλεται στα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή των ιδίων αξιών, η οποία κατείχε καθοριστική θέση και κατά τις προηγούμενες διευρύνσεις·

4.

επισημαίνει ότι η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται πρωτίστως από τον τρόπο κατά τον οποίο η ενδιαφερόμενη υποψήφια χώρα προετοιμάζει την προσχώρησή της, από την κατοχύρωση των μεταρρυθμίσεων και από την αυστηρότητα της εφαρμογής τους·

5.

υπενθυμίζει ότι η παρακολούθηση των προόδων και η προσαρμοστικότητα της νομοθεσίας αποτελούν εγγύηση για μια επιτυχημένη ένταξη·

6.

εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι εδαφικές αρχές πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία ένταξης, δεδομένου ότι πρόκειται για διαρθρωτική διαδικασία, δημοκρατική, που δεν μπορεί να επιτελεσθεί σε κεντρικό αποκλειστικά επίπεδο, χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης και χωρίς την πλήρη τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της εγγύτητας·

7.

εκτιμά ότι είναι αναγκαία η διαβούλευση με τις ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, όποτε η κεντρική διοίκηση προτείνει νομοθετικά μέτρα σε τομείς αρμοδιότητας των εδαφικών αρχών·

8.

τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τήρηση και την εφαρμογή της θεμελιώδους αρχής της αποκέντρωσης, υπό όλες τις μορφές της: αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων, της διοίκησης και της δημοσιονομικής διαχείρισης·

9.

αποδεικνύει ότι ο πόλεμος στο πρώτο μισό της δεκαετίας του '90 σημάδεψε βαθιά την συλλογική συνείδηση των βαλκανικών λαών και για το λόγο αυτό έχει σημασία να συνεργάζονται οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς των χωρών της περιοχής προκειμένου να επιλύσουν το σύνολο των προβλημάτων που αποτελέσαν τις αιτίες των συρράξεων του παρελθόντος·

10.

σημειώνει ότι έχει μεγάλη σημασία να υποστηρίζονται, μέσω προενταξιακών προγραμμάτων και πολιτικών, οι πρωτοβουλίες και οι προσπάθειες συνεργασίας (κυρίως: 2008 — έτος διαπολιτισμικού διαλόγου) και ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών (όπως οι ορθές πρακτικές κατά την εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση), των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών· κατ' αυτή την έννοια, η ΕΤΠ μπορεί να διαδραματίσει μείζονα ρόλο στην προώθηση σεμιναρίων κατάρτισης, τα οποία αποσκοπούν στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και εμπειρίας που αποκτήθηκε από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της ΕΕ. Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η εμπειρία των νέων κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία προσχώρησαν το 2004 και το 2007, κυρίως λόγω της εδαφικής γειτνίασης μερικών εξ αυτών με τις τρεις νέες υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες.

Τουρκία

11.

Τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον όλων να απολαύει η Τουρκία υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς και επίπονης διαδικασίας μεταρρυθμίσεων την οποία έχει δρομολογήσει. Βασική αρχή της διαδικασίας ένταξης αποτελεί το γεγονός ότι ο ρυθμός των ενταξιακών διαπραγματεύσεων εξαρτάται από την πρόοδο των εν λόγω μεταρρυθμίσεων· Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η εξωτερική υποστήριξη της Ε.Ε. με τη βοήθεια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδείξουν υπομονή και επιμονή·

12.

επισημαίνει ότι δεν πρέπει να ανακοπεί η ευρωπαϊκή δυναμική της Τουρκίας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε όταν αποφάσισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συμφωνεί ωστόσο με την Επιτροπή, ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία είναι μια ανοικτή διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας δεν είναι εξασφαλισμένο εκ των προτέρων. Επομένως, η τήρηση των προϋποθέσεων για την ένταξη που έχει επιβάλει η Ένωση πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο που θα ληφθεί υπόψη για να αποφασιστεί εάν η Τουρκία μπορεί να προσχωρήσει στην ΕΕ. Επιπλέον, είναι σημαντικό να δεσμευτεί η Τουρκία να προωθήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο διαπραγματευτικό πλαίσιο. Ωστόσο, αναμένει από την Τουρκία να τερματίσει κάθε οικονομικό αποκλεισμό και κλείσιμο συνόρων και να απόσχει από απειλές ή στρατιωτικές δραστηριότητες σε σχέση με γειτονικές χώρες.

13.

εκφράζει την ικανοποίησή της για την εύρυθμη διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών και ευελπιστεί ότι η νέα κυβέρνηση θα επιταχύνει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης και θα πραγματοποιήσει ουσιαστικές προόδους στους ευαίσθητους τομείς. Εκφράζει επίσης την ανησυχία της για τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην πολιτική διαδικασία και τονίζει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για την εξασφάλιση πλήρους και ουσιαστικού πολιτικού ελέγχου του στρατού.

14.

χαιρετίζει τα πρόσφατα μέτρα για την αναθεώρηση του Συντάγματος και εκτιμά ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, όταν και εφόσον υιοθετηθούν, θα συμβάλουν στην επίτευξη σημαντικής προόδου όσον αφορά την τήρηση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης και υπενθυμίζει ότι, κατά την έννοια της πλήρους ελευθερίας έκφρασης, πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 301 του ποινικού δικαίου το οποίο ποινικοποιεί την προσβολή του «τουρκισμού» και της Τουρκίας.

15.

επισημαίνει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες είναι εκείνες που εφαρμόζουν το μείζον μέρος της κοινοτικής νομοθεσίας, πρέπει να αναλάβουν κεντρικό και καθοριστικό ρόλο και στη διαδικασία του εσωτερικού εκδημοκρατισμού και στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συνιστά, επομένως, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει έμφαση στην θέση που πρέπει να κατέχουν οι εδαφικές αρχές κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την τουρκική κυβέρνηση·

16.

συνιστά την αναθεώρηση του νόμου των κοινοτήτων, προκειμένου να ενισχυθούν οι δημόσιες διοικήσεις τοπικού επιπέδου και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά τους·

17.

προτείνει να διεξαχθεί μελέτη με στόχο να προταθούν διάφορα εναλλακτικά πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των τοπικών εδαφικών κοινοτήτων της Τουρκίας, σύμφωνα με το παράδειγμα των κρατών μελών της Ένωσης. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να επιτρέπουν τη χάραξη και εφαρμογή της περιφερειακής στρατηγικής και πολιτικής, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων σε θέματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και τη διαμόρφωση προγραμμάτων που θα λαμβάνουν υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά προενταξιακά ταμεία, και κατόπιν από τα διαρθρωτικά ταμεία·

18.

υπενθυμίζει ότι απαιτείται η σύσταση μικτής συμβουλευτικής επιτροπής (ΜΣΕ), στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Επιτροπής των Περιφερειών και των τουρκικών εδαφικών αρχών· συνιστά, επομένως, στην τουρκική κυβέρνηση να υποβάλει αίτηση για τη σύσταση ΜΣΕ και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπενθυμίσει, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεών της με την Τουρκία, τη σημασία που έχει ένας τέτοιος φορέας·

19.

εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει τις απτές προσπάθειές της προς την κατεύθυνση της δημοσιονομικής αποκέντρωσης της τοπικής δημόσιας διοίκησης, ώστε να ενισχυθεί η δημοσιονομική αυτονομία των εδαφικών αρχών και να μειωθεί η εξάρτησή τους από τον εθνικό προϋπολογισμό ·

20.

τονίζει ότι η διεύρυνση των διοικητικών αρμοδιοτήτων των εδαφικών αρχών πρέπει να συνοδεύεται από την παραχώρηση δημοσιονομικών πόρων που να επαρκούν για την άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων τους·

21.

παρατηρεί ότι η Τουρκία προβαίνει, επί του παρόντος, σε μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα της, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους·

22.

εφιστά την προσοχή στις διακρίσεις που εξακολουθούν να υφίστανται στην Τουρκία, όσον αφορά την πρόσβαση των γυναικών στην δημόσια διοίκηση στον τομέα της διοίκησης και της δικαιοσύνης, και τούτο παρότι το νομικό πλαίσιο είναι ήδη εν μέρει σύμφωνο προς την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία· τονίζει ιδιαίτερα τις διακρίσεις έναντι των γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση· πράγματι, πολλές είναι οι γυναίκες που δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους πέραν της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω του βάρους των θρησκευτικών παραδόσεων·

23.

εφιστά την προσοχή στις διακρίσεις που υφίστανται οι εθνικές μειονότητες στην Τουρκία, και ιδίως η κουρδική μειονότητα·

24.

τονίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μη μουσουλμανικές θρησκευτικές κοινότητες στην Τουρκία, καθώς δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Οι κοινότητες αυτές προσκρούουν σε δυσκολίες όσον αφορά τις φιλανθρωπικές τους δραστηριότητες, το δικαίωμα στην θρησκευτική ελευθερία, την επιλογή των θρησκευτικών τους αρχηγών και την εκπαίδευση του κλήρου τους. Επισημαίνει επίσης ότι σημειώνονται επανειλημμένως επιθέσεις και εγκληματικές απόπειρες εναντίον εκπροσώπων και πιστών που δεν ανήκουν στο μουσουλμανικό θρήσκευμα. Το κράτος πρέπει να εγγυηθεί ότι δεν θα επαναληφθούν τα φαινόμενα αυτά, αναθέτοντας στις αρμόδιες υπηρεσίες τον έλεγχο των εξτρεμιστικών ομάδων, για την παρεμπόδιση ανατρεπτικών δράσεων.

Κροατία

25.

χαιρετίζει τις καλές προόδους που έχει επιτύχει η Κροατία ως προς την πλήρωση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, των οικονομικών κριτηρίων, καθώς και την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης· η Κροατία αποτελεί υπόδειγμα, ιδιαίτερα για τις γειτονικές χώρες, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να αποφέρει η σταθερή οικονομική και πολιτική προσήλωση στις δομές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2007 επιτεύχθηκε μία πραγματικά εντυπωσιακή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις ένταξης και καλεί την πρόσφατα σχηματισθείσα κροατική κυβέρνηση, να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες της, προκειμένου να πληρώσει και τις προϋποθέσεις για το άνοιγμα των υπολειπόμενων κεφαλαίων·

26.

χαιρετίζει τα μέτρα που έχει λάβει η Κροατία για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο και την ενθαρρύνει να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτόν· φρονεί ότι, στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, πρέπει να δοθεί έμφαση στην αρχή της επικουρικότητας, ώστε η λήψη αποφάσεων να γίνεται όσο το δυνατόν εγγύτερα προς τον πολίτη·

27.

φρονεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί και να ενισχυθεί η συνεχιζόμενη συμμετοχή της Κροατίας στις περιφερειακές πρωτοβουλίες, η οποία συνέβαλε στην περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων με τις γειτονικές της χώρες και υπογραμμίζει τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών αρχών των μεθοριακών περιοχών της Κροατίας και των γειτονικών της χωρών — της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Σερβίας, της Σλοβενίας και του Μαυροβουνίου·

28.

εκφράζει την ικανοποίησή της για την πλήρη συνεργασία της Κροατίας με το διεθνές ποινικό δικαστήριο και τονίζει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστούν οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί όσον αφορά την δίωξη των εγκλημάτων πολέμου, και ειδικότερα την ενίσχυση της προστασίας των μαρτύρων·

29.

εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι αμφότεροι οι πρωθυπουργοί της Κροατίας και της Σλοβενίας κατέληξαν κατ' αρχήν σε άτυπη συμφωνία ότι, όσον αφορά τη διένεξη σχετικά με το συνοριακό ζήτημα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από τρίτο διαιτητή. Η κροατική και η σλοβενική κυβέρνηση καλούνται να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά όλες τις ευκαιρίες για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Η ΕΤΠ επικροτεί την απόφαση του κροατικού κοινοβουλίου, να μην εφαρμόσει η Κροατία τη Ζώνη Οικολογικής Προστασίας της Αλιείας έως ότου επιτευχθεί μια κοινή φιλική λύση σύμφωνα με το πνεύμα της ΕΕ·

30.

πιστεύει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς την καλύτερη εφαρμογή του συνταγματικού νόμου περί εθνικών μειονοτήτων και ότι η θέση της μειονότητας των Ρόμα σήμερα βελτιώνεται· παρόλα αυτά εκτιμά ότι πρέπει να σημειωθούν πρόοδοι στον τομέα της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και των εθνικών μειονοτήτων, ειδικότερα δε των κοινοτήτων Ρόμα, και να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση·

31.

τονίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να θεσπιστούν ειδικά μέσα δράσης για την εξασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης, με ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Σε αυτό το πλαίσιο επικροτούνται ρητά, τόσο τα διευρυμένα καθήκοντα της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (USKOK), όσο και η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων διαφθοράς που διώκονται από την κροατική δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση της Κροατίας καλείται να εντατικοποιήσει περαιτέρω τις προσπάθειές της, στα πλαίσια του εθνικού προγράμματος 2006-2008 για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

32.

επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την οικοδόμηση και ανοικοδόμηση των κτιρίων στέγασης και των υποδομών και ζητεί να συνεχισθεί και να επισπευσθεί το πρόγραμμα στέγασης που αποσκοπεί στην επίλυση του προβλήματος των πρώην κατόχων δικαιωμάτων μίσθωσης·

33.

εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προόδους που έχουν σημειωθεί πρόσφατα στο πεδίο της περιφερειακής πολιτικής και του συντονισμού των διαρθρωτικών μηχανισμών· ωστόσο, επιβάλλεται η λήψη και άλλων μέτρων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών πόρων·

34.

παρατηρεί, εντούτοις, ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε θέματα μεταρρύθμισης της τοπικής δημόσιας διοίκησης είναι σχετικά περιορισμένη και ότι η άνιση εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα της δημόσιας διοίκησης έχει συμβάλει στην αναποτελεσματικότητά της.

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

35.

Φρονεί ότι η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας έχει πραγματοποιήσει προόδους ως προς την τήρηση των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης, καθώς και των οικονομικών κριτηρίων και υπογραμμίζει την πρόοδο που επετεύχθη στα τέλη του 2007· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο να λάβει απόφαση σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας·

36.

εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η χώρα επέτυχε την τήρηση μερικών διατάξεων της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης·

37.

παρατηρεί ότι η εφαρμογή της συμφωνίας πλαίσιο του Ohrid οδήγησε σε εκ βάθρων μεταλλαγές της κοινωνίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία αναγνωρίζει πλέον πλήρως τον πολυεθνικό και πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, γεγονός εξάλλου που αντιπροσωπεύει σημαντική πτυχή των πολιτικών κριτηρίων για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει και πάλι ότι επιβάλλεται η πλήρης συμμόρφωση προς την αρχή Badinter και ότι όλα τα μέρη πρέπει να επιδεικνύουν αμοιβαίο σεβασμό και να συνεργάζονται στο πλαίσιο των δημοκρατικών θεσμών που με τόσες προσπάθειες απέκτησε η χώρα, εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη της για τον περιορισμένο βαθμό ενσωμάτωσης ων εθνικών μειονοτήτων·

38.

καλεί την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αντλήσει διδάγματα από την ευρωπαϊκή εμπειρία στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και της παιδείας, όσον αφορά τον συνυπολογισμό της εθνικής και γλωσσικής πολυμορφίας· εύχεται την προσεχή σύναψη συμφωνιών που θα επιτρέπουν την οργάνωση, υπό ισότιμες και αρμονικές συνθήκες, της συμβίωσης των δύο μεγαλύτερων εθνικών κοινοτήτων με τις διάφορες μειονότητες· ως προς το θέμα αυτό, συνιστά την αποτελεσματική εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση ισότιμης εκπροσώπησης των μειονοτικών κοινοτήτων στην δημόσια διοίκηση·

39.

εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η διαφθορά παραμένει εκτεταμένη και συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Για τον λόγο αυτόν, η ΕΤΠ καλεί τις δημόσιες αρχές να λάβουν μέτρα για την εξάλειψη αυτής της μάστιγας·

40.

εκτιμά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την αποκέντρωση της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο και την βούληση βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, χάρη στην συγκέντρωση πολλών δήμων για λόγους ορθολογισμού και ανάπτυξης. Υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι επείγει η επιτάχυνση της διαδικασίας δημοσιονομικής αποκέντρωσης, ώστε να ενισχυθεί το κύρος των τοπικών και περιφερειακών αρχών·

41.

Εκφράζει την λύπη της για την μη ύπαρξη προόδου στο θέμα της ονομασίας. Χαιρετίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ, κ. Matthew Nimetz, και καλεί την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να εντείνει τις προσπάθειές της για να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος της ονομασίας στα πλαίσια των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 817/93 και 845/93, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο την εδραίωση σχέσεων καλής γειτονίας και την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας.

42.

εκφράζει την ικανοποίησή της για τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στις πληροφορίες δημόσιας φύσης, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας της διοίκησης, τονίζει όμως ότι η διοίκηση δεν είναι έτοιμη, ή διατεθειμένη, να διευκολύνει την πρόσβαση αυτή·

43.

εκφράζει την ικανοποίησή της για την απόφαση του Προεδρείου της ΕΤΠ της 4ης Μαρτίου 2008 να συστήσει μια μικτή συμβουλευτική επιτροπή ΕΤΠ-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας μετά την επίσημη αίτηση που υπέβαλε η κυβέρνηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας· ζητά να καταβληθούν όλες οι δυνατές προσπάθειες σε διοικητικό επίπεδο ώστε η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής αυτής να μπορέσει να πραγματοποιηθεί κατά το α' εξάμηνο του 2008.

Βρυξέλλες, 9 Απριλίου 2008.

Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής των Περιφερειών

Luc VAN DEN BRANDE