28.4.2007   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 97/3


Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της υδατικής πολιτικής και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2000/60/ΕΚ»

COM(2006) 397 τελικό — 2006/0129 (COD)

(2007/C 97/02)

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, και σύμφωνα με το άρθρο 175 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα την ανωτέρω πρόταση.

Το ειδικευμένο τμήμα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου, περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιμασία των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωμοδότησή του στις 25 Ιανουαρίου 2007, με βάση εισηγητική έκθεση του κ. BUFFETAUT.

Κατά την 433η σύνοδο της ολομέλειάς της, της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου 2007 (συνεδρίαση της 15ης Φεβρουαρίου 2007), η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 188 ψήφους υπέρ, μία κατά και 9 αποχές, την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1.   Ποιοι λόγοι υπαγορεύουν την έκδοση οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος

1.1

Η υπό εξέταση πρόταση αποτελεί στην πράξη «θυγατρική »οδηγία της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ). Η οδηγία πλαίσιο καθορίζει στρατηγική για την καταπολέμηση της χημικής ρύπανσης των υδάτων, η οποία πράγματι μπορεί να προκαλέσει διαταραχές σε υδατικά οικοσυστήματα, προκαλώντας απώλεια ενδιαιτημάτων και βιοποικιλότητας. Επιπλέον, οι ρύποι είναι δυνατόν να συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα, ενώ ο άνθρωπος εκτίθεται σε ρύπους μέσω του υδατικού περιβάλλοντος με την κατανάλωση ιχθύων ή θαλασσινών, την πόση ύδατος και ενδεχομένως με αθλητικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

1.2

Πρέπει να υπογραμμισθεί ότι οι ρύποι ενδέχεται να συναντώνται στο περιβάλλον πολλά έτη μετά την απαγόρευσή τους από τους κανονισμούς. Μπορεί να μεταφέρονται σε μακρές αποστάσεις και να απαντούν σε απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες εκ των προτέρων ουδεμία σχέση εφαίνετο να έχουν με την ρύπανση.

1.3

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι οι ρύποι μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές: οικιακές δραστηριότητες, γεωργία, αποτέφρωση, βιομηχανία …

1.4

Σε ένα πρώτο στάδιο, η Επιτροπή είχε υποβάλει κατάλογο με 33 ουσίες προτεραιότητας που προκαλούν ανησυχίες σε κοινοτικό επίπεδο (απόφαση 2455/2001/ΕΚ). Σκοπός της παρούσας πρότασης οδηγίας είναι να διασφαλιστεί για το υδατικό περιβάλλον, ή μέσω αυτού, υψηλό επίπεδο προστασίας από κινδύνους οι οποίοι οφείλονται στις 33 αυτές ουσίες προτεραιότητας και σε ορισμένους άλλους ρύπους.

1.5

Για την επίτευξη του στόχου αυτού η πρόταση οδηγίας καθορίζει πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (ΠΠΠ). Επισημαίνει δε ότι ορισμένες διαδικασίες για τον έλεγχο των εκπομπών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτών των προτύπων έχουν ήδη υιοθετηθεί σε διάφορες κοινοτικές πράξεις τα τελευταία χρόνια.

1.6

Η πρόταση συνεπάγεται επίσης την κατάργηση ορισμένων «θυγατρικών οδηγιών», προκειμένου κυρίως να ληφθεί υπόψη η επιστημονική και τεχνική πρόοδος και να συμπεριληφθούν ορισμένοι ρύποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν προβλεπόντουσαν.

2.   Βάσει ποιας μεθόδου καθορίζονται τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος

2.1

Η Επιτροπή προτείνει και συνδυάζει δύο κριτήρια μετρήσεως:

τον ετήσιο μέσο,

την μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση.

2.2

Κατά αυτό τον τρόπο το πρότυπο ποιότητας περιβάλλοντος καθορίζεται όχι μόνο με βάση την μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές μη αναστρέψιμες συνέπειες βραχυπρόθεσμα για τα οικοσυστήματα λόγω οξείας ρυπάνσεως, αλλά και βάσει του ετήσιου μέσου προκειμένου να αποφευχθούν μη αναστρέψιμες συνέπειες μακροπρόθεσμα από συνεχή ρύπανση μη οξείας μορφής.

2.3

H Επιτροπή προτείνει να εφαρμόζονται τα πρότυπα για τις περισσότερες ουσίες στο επίπεδο των ρύπων που συναντώνται στα επιφανειακά ύδατα. Για ορισμένες ουσίες όμως που μπορεί να συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα, η Επιτροπή σημειώνει ότι τα όρια που εφαρμόζονται μόνο στα επιφανειακά ύδατα μπορεί να είναι ανεπαρκή για να αποφευχθούν έμμεσες επιδράσεις και δευτερογενής δηλητηρίαση. Προτείνει συνεπώς τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητος για τους ζώντες οργανισμούς να καθορίζονται από τα κράτη μέλη για τρεις από τις ουσίες αυτές (εξαχλωλοβενζόλιο, εξαχλωροβουταδιένιο και υδράργυρο).

3.   Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και κρατών μελών

3.1

Η Επιτροπή προτείνει να καθορίζονται τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος για τα ύδατα σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλισθεί το ίδιο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και ίσοι όροι για τους οικονομικούς φορείς. Κατά κανόνα η Επιτροπή πιστεύει ότι τα υφιστάμενα καθεστώτα για τον έλεγχο της ρύπανσης θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τα ποιοτικά πρότυπα. Σε περίπτωση που χρειαστούν επιπρόσθετα μέτρα τα κράτη μέλη θα συμπεριλάβουν τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου στα προγράμματα μέτρων που θα αναπτυχθούν για κάθε λεκάνη απορροής ποταμού σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ.

4.   Προτεινόμενα μέτρα

4.1

Τα βασικά συστατικά μέρη της οδηγίας είναι:

καθορισμός προτύπων ποιότητας περιβάλλοντος και εισαγωγή του μεταβατικού χώρου υπέρβασης,

καθιέρωση καταλόγου απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών για να ελέγχεται κατά πόσον επιτυγχάνονται οι στόχοι μείωσης,

κατάργηση ορισμένων από τις υφιστάμενες «θυγατρικές οδηγίες»,

προσδιορισμός επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας μεταξύ των 14 υπό επανεξέταση ουσιών κατ' εφαρμογή της αποφάσεως αριθ. 2455/2001/ΕΚ.

5.   Γενικές παρατηρήσεις

5.1

Η μη ρύπανση των υδάτων από επικίνδυνες ουσίες που περικλείουν ενδεχομένως σοβαρούς κινδύνους με μη αναστρέψιμες συνέπειες αποτελεί στόχο τον οποίο οπωσδήποτε υποστηρίζει η ΕΟΚΕ.

5.2

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι έχει σημασία να διατηρήσει η Επιτροπή την επιστημονική ικανότητα να επισημαίνει ταχέως οποιαδήποτε ουσία μπορεί να προκαλέσει επιζήμια ρύπανση στα επιφανειακά ύδατα και να καθορίζει σώφρονα ποιοτικά πρότυπα για τα μέγιστα επίπεδα που οι ουσίες αυτές επιτρέπεται να έχουν η κάθε μία ξεχωριστά ή σε συνδυασμό. Η ΕΟΚΕ λαμβάνει υπό σημείωση και υποστηρίζει τον αρχικό κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας και τα πρότυπα που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόταση. Προτείνει να προβλεφθεί ετήσια αξιολόγηση σε περιεκτική, επιστημονική και διαφανή βάση για να εξακριβώνεται εάν πρέπει να προστεθούν νέες ουσίες στον κατάλογο ή να τεθούν νέα επιτρεπόμενα μέγιστα όρια για κάποια από τις ουσίες. Πρέπει να εξετάζονται ιδιαίτερα οι ουσίες που επισημαίνονται ως ουσίες προτεραιότητας από τις Συμβάσεις του Όσλο και των Παρισίων για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης (OSPAR) ή άλλες σχετικές διεθνείς συμφωνίες.

5.3

Η ΕΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της διότι δεν έχουν ακόμη καθιερωθεί οριστικά πρότυπα για τον μόλυβδο, το νικέλιο και τις ενώσεις τους. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εργασία αυτή και να προσδιοριστούν τα κατάλληλα όρια, ει δυνατόν εγκαίρως, ώστε να περιληφθούν στην παρούσα οδηγία πριν λάβει την τελική της μορφή.

5.4

Ο τελικός σκοπός για την βελτίωση της ποιότητας των υδάτων είναι η προστασία των ζώντων οργανισμών και της τροφικής αλυσίδας περιλαμβανομένων και των ανθρώπων. Εάν ήταν δυνατόν να μετρηθούν τα επίπεδα όλων των ρύπων στους ζώντες οργανισμούς με αξιοπιστία, σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, θα ήταν καταρχάς καλύτερο να τεθούν πρότυπα και η παρακολούθηση να πραγματοποιείται κατ' αυτό τον τρόπο. Αυτό όμως είναι εν γένει δύσκολο ακόμη, και για τις περισσότερες από τις ουσίες προτεραιότητας είναι πιο πρακτικό προς το παρόν και συνήθως αρκετά αξιόπιστο να τεθεί πρότυπο όσον αφορά την μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση στα επιφανειακά ύδατα. (Η πρόταση να βασίζεται η παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε ένα ετήσιο μέσο και στη μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση είναι ρεαλιστική, καλώς τεκμηριωμένη και απόλυτα αιτιολογημένη).

5.5

Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες τοξικές ουσίες που έχουν την τάση να συσσωρεύονται στην τροφική αλυσίδα. Ως προς τις ουσίες αυτές η θέσπιση προτύπων μόνο για τα επιφανειακά ύδατα δεν εγγυάται επαρκή προστασία από τις τοξικές επιδράσεις. Για τις ουσίες αυτές θα ήταν καλό να τεθεί ένα πρότυπο που να βασίζεται στη μέγιστη επιτρεπτή συγκέντρωση της ουσίας στους ιστούς «θηρευόμενων ιχθύων, μαλακίων, οστρακόδερμων και άλλων ζώντων οργανισμών »όπως προτείνει η Επιτροπή. Οι ουσίες αυτές περιλαμβάνουν εξαχλωλοβενζόλιο, εξαχλωροβουταδιένιο και μεθυλικό υδράργυρο. Άλλες μπορεί να επισημανθούν στο μέλλον. Προς το παρόν δεν υπάρχει πλήρης συμφωνία ως προς την μεθοδολογία για τον καθορισμό των προτύπων κατά τον τρόπο αυτό και συνεπώς η Επιτροπή προτείνει απλώς να επιτραπεί στα κράτη μέλη να θέσουν πρότυπα για τις τρεις αυτές ουσίες που έχουν προσδιοριστεί σαφώς μέχρι τώρα.

5.6

Με βάση όσα γνωρίζουμε σήμερα αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Ωστόσο η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την περαιτέρω επιστημονική ανάλυση του φαινομένου της βιοσυσσώρευσης ορισμένων τοξικών ουσιών και να είναι έτοιμη να κινηθεί προς την ευρύτερη χρήση προτύπων για τα μέγιστα όρια των τοξικών ουσιών που υπάρχουν στους ζώντες οργανισμούς μόλις η επιστήμη και η μεθοδολογία για την παρακολούθηση προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Στο μεταξύ θα πρέπει να υπάρξει παρακολούθηση για να εξασφαλισθεί ότι δεν θα αυξηθούν τα υφιστάμενα επίπεδα μόλυνσης σε ζώντες οργανισμούς και ιζήματα.

5.7

Η κατάρτιση καταλόγου απογραφής των απορρίψεων, των εκπομπών και των διαρροών που οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα προκειμένου να καθορισθεί εάν ο στόχος της μείωσης ή της παύσης της ρυπάνσεως επιτεύχθηκε επιδοκιμάζεται. Είναι δύσκολο να καταγραφούν όλες οι φυσικές αιτίες που προκαλούν ρύπανση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν χρήσιμο να καθοριστεί η σχέση που υπάρχει μεταξύ της ρύπανσης από φυσικές αιτίες και της ρύπανσης που προκαλεί ο άνθρωπος.

5.8

Όσον αφορά την απογραφή θα πρέπει να αποφευχθεί κάθε ασυνέπεια και κάθε επικάλυψη με άλλα υφιστάμενα μέσα που χρησιμοποιούνται για την προστασία των επιφανειακών υδάτων.

5.9

Το θέμα των μεταβατικών χώρων υπέρβασης εξετάζεται κατά τρόπο ρεαλιστικό αλλά όχι απολύτως ικανοποιητικό. Φαίνεται ωστόσο δύσκολο να διασφαλισθεί ότι δεν θα επηρεαστεί η ποιότητα περιβάλλοντος της υπόλοιπης επιφάνειας της υδάτινης μάζας. Εφόσον εφαρμοσθεί η έννοια των μεταβατικών χώρων υπέρβασης, θα πρέπει να αναπτυχθεί ακριβής μεθοδολογία για τον προσδιορισμό αυτών των ζωνών και της θέσης των σημείων στα οποία μετρούνται οι ρύποι.

5.10

Θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή η περίπτωση τρίτων γειτονικών χωρών της ΕΕ στο έδαφος των οποίων βρίσκονται οι πηγές αρκετών ποταμών που διασχίζουν κατόπιν κράτη μέλη της ΕΕ ή των οποίων τα κοινά σύνορα με κράτος μέλος της ΕΕ διέρχονται μέσα από λίμνες. Πράγματι, εάν οι χώρες εκτός των συνόρων της ΕΕ δεν διασφαλίζουν την προστασία των υδάτων τους, οι προσπάθειες μεμονωμένων κρατών μελών της ΕΕ ενδέχεται να αποβούν μάταιες και να μη καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για το 2015. Αυτή η πτυχή πρέπει να συνυπολογιστεί κατά την αξιολόγηση και εφαρμογή της οδηγίας. Άλλωστε το θέμα αυτό θίγεται στο άρθρο 12 της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

6.   Ειδικές παρατηρήσεις

6.1

Χρονοδιάγραμμα: στο άρθρο 4.5 της πρότασης οδηγίας το έτος 2025 ορίζεται ως ο χρονικός ορίζοντας κατά τον οποίο πρέπει να παύσουν οι εκπομπές ή να αποσυρθούν από την αγορά οι επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας. Αντιθέτως, οι στόχοι για την ποιότητα του περιβάλλοντος θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2015, κατ' εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για την υδάτινη πολιτική. Η τήρηση της προθεσμίας αυτής μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη σε ορισμένες περιπτώσεις, πόσο μάλλον που η υιοθέτηση της θυγατρικής οδηγίας έχει ήδη καθυστερήσει. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου, γνωρίζοντας μάλιστα ότι σε συγκεκριμένες περιστάσεις θα μπορούν να προσφεύγουν σε προσωρινά μέτρα φορολογικών απαλλαγών. Η ΕΟΚΕ συνιστά να παρακολουθεί η Επιτροπή την πρόοδο που επιτελείται ως προς την εφαρμογή και να είναι έτοιμη να προτείνει περαιτέρω μέτρα που θα συμβάλουν στην ευρύτερη συμμόρφωση μέσα στην προθεσμία που έχει τεθεί, με τις λιγότερες παρεκκλίσεις.

6.2   Ο ρόλος των κρατών μελών

Η απόφαση να ανατεθεί στα κράτη μέλη η ευθύνη να λάβουν τα κατάλληλα επιπρόσθετα μέτρα είναι ορθή, διότι σε πολλές περιπτώσεις πρόκειται για την αντιμετώπιση καταστάσεων που εξαρτώνται από το τοπικό ή περιφερειακό πλαίσιο. Αυτή η ευελιξία θα πρέπει να αντισταθμίζεται με αξιόπιστους μηχανισμούς ανάδρασης όπως προβλέπει η Επιτροπή στη δράση 4 της ανακοινώσεώς (1) της.

6.2.1

Ωστόσο, η ανακοίνωση της Επιτροπής (σημείο 3) φαίνεται αρκετά αισιόδοξη κατά την αξιολόγηση των νομικών μέσων που διαθέτουν τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους στόχους της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας, ιδίως διότι ορισμένες σημαντικές πηγές ρύπανσης δεν καλύπτονται από κατάλληλη ρύθμιση, π.χ. η διάχυτη ρύπανση που προέρχεται από τα οικιακά προϊόντα ή από δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, πράγμα που θα απαιτούσε νέες οδηγίες προϊόντων.

6.2.2

Υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν παράλογο να μπορεί κάθε κράτος μέλος να επιβάλει νέες διατάξεις οι οποίες δεν θα είχαν υποχρεωτικά συνοχή μεταξύ τους, ιδίως ενώ αναμένεται νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα τις αντικαταστήσει.

6.3   Προστασία των πηγών πόσιμου ύδατος

6.3.1

Η υιοθέτηση της πρότασης οδηγίας θα προκαλέσει την κατάργηση της οδηγίας 75/440/EΚ «περί της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού». Κατά τη διάρκεια των νομοθετικών τροποποιήσεων θα πρέπει να διατηρηθεί η συνοχή μεταξύ της νέας οδηγίας και της οδηγίας για το πόσιμο ύδωρ (2).

6.4   Παρακολούθηση

6.4.1

Η επίτευξη προόδου όσον αφορά τους στόχους της οδηγίας και η διασφάλιση ίσων συνθηκών κατά μήκος της Ευρώπης θα απαιτήσει πιο συνεκτικά και αξιόπιστα πρότυπα παρακολούθησης. Η ΕΟΚΕ αναμένει τις νέες προτάσεις για το Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE) που σύντομα πρόκειται να ανακοινωθούν και ελπίζει ότι θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για να ελέγχεται εκ του σύνεγγυς η εφαρμογή της οδηγίας για τις ουσίες προτεραιότητας.

7.   Συνοχή μεταξύ της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος του ύδατος και του κανονισμού REACH

7.1

Πρέπει να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και του κανονισμού REACH, ακόμη και αν, κατά βάση, η Επιτροπή είχε προεξοφλήσει την επιτυχία των διαπραγματεύσεων για το REACH, και συνεπώς την εφαρμογή του. Άλλωστε η διάθεση στην αγορά νέων χημικών ουσιών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος όσον αφορά την υδατική πολιτική.

8.   Συμπέρασμα

8.1

Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με τον αρχικό κατάλογο των ουσιών προτεραιότητας που προτείνεται καθώς και με τα προτεινόμενα πρότυπα. Υποστηρίζει όμως ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να συμπληρωθούν τα πρότυπα για τον μόλυβδο και το νικέλιο και να προβλεφθεί επισταμένη διαδικασία για την τακτική αναθεώρηση του καταλόγου ώστε να προσαρμόζεται στα πρόσφατα δεδομένα ταχέως και αποτελεσματικά όταν χρειάζεται.

8.2

Η ΕΟΚΕ εγκρίνει τo γενικό περιεχόμενο της πρότασης οδηγίας.

8.3

Η επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του περιβάλλοντος μέχρι το 2015 θα αποτελέσει πρόκληση. Ωστόσο, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων.

8.4

Τονίζει ότι είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένα σύστημα ανάδρασης και ελέγχου των ενεργειών των κρατών όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας και την πραγματοποίηση των στόχων της. Εγκρίνει τη νέα πρωτοβουλία της Επιτροπής να αναπτύξει ένα Σύστημα πληροφοριών για τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE).

8.5

Συνιστά να επιδιωχθεί η εξασφάλιση συνοχής μεταξύ της νέας πρότασης και των κειμένων που ισχύουν σήμερα και να υιοθετηθεί κατάλληλη ευρωπαϊκή νομοθεσία για ορισμένους ρύπους που δεν καλύπτονται από τη σημερινή νομοθεσία (για παράδειγμα η διάχυτη ρύπανση από τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού).

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007.

Ο Πρόεδρος

της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ


(1)  COM(2006) 398 τελικό.

(2)  Οδηγία 98/83/EΚ.