52005PC0457
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 11.10.2005

COM(2005) 457 τελικό

2005/0194 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαισιο της προτασησ

Η οδηγία 93/15/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης εξαιρεί ρητά τα είδη πυροτεχνίας από το πεδίο εφαρμογής της. Ωστόσο, σε μια από τις αιτιολογικές της σκέψεις αναφέρεται ότι προβλέπεται η εκπόνηση άλλης νομοθετικής πράξης με αντικείμενο τα είδη πυροτεχνίας.

Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στο να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο σε κοινοτικό επίπεδο και παράλληλα καθιερώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας, με τους εξής σκοπούς:

* να εξασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των πυροτεχνικών προϊόντων εντός της ΕΕ,

* να βελτιώσει τη συνολική προστασία των καταναλωτών και των επαγγελματιών,

* να συμβάλει στη μείωση των ατυχημάτων,

* να εναρμονίσει τις απαιτήσεις ασφάλειας που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη.

1.1. Η τρέχουσα κατάσταση

Το νομικό πλαίσιο για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας διαφέρει σε πολλά σημεία από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Για να διαμορφώσει μια συνοπτική εικόνα για την κατάσταση, η Επιτροπή διένειμε ένα ερωτηματολόγιο το 2003, με αντικείμενο το νομικό πλαίσιο όσον αφορά τα είδη πυροτεχνίας και ιδίως τα πυροτεχνήματα. Το εν λόγω ερωτηματολόγιο αποσκοπούσε ακόμα στο να συλλέξει στατιστικές σχετικά με τα ατυχήματα που προκαλούνται από πυροτεχνήματα στην ΕΕ και στον ΕΟΧ.

Τα στοιχεία σχετικά με ατυχήματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αφορούν μόνον πυροτεχνήματα και όχι άλλα είδη πυροτεχνίας όπως π.χ. τα ειδικά σκηνικά εφέ και οι φωτοβολίδες κινδύνου ή τα είδη πυροτεχνίας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Για τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχει συνεκτικό σύστημα δήλωσης των ατυχημάτων στα κράτη μέλη.

1.1.1. Διάθεση των πυροτεχνημάτων στην αγορά

Ταξινόμηση και έγκριση

Η υφιστάμενη νομοθεσία στα κράτη μέλη κατατάσσει τα πυροτεχνήματα σε σειρά κατηγοριών. Οι κατηγορίες αυτές διαχωρίζονται βάσει της ποσότητας της πυροτεχνικής ουσίας που περιέχεται στο πυροτέχνημα αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, βάσει του τόπου χρήσης του (εσωτερική ή υπαίθρια). Παρ’ ότι τα εθνικά αυτά συστήματα ταξινόμησης εμφανίζουν ομοιότητες λόγω του ότι βασίζονται στην ποσότητα της χρησιμοποιούμενης πυροτεχνικής ουσίας, δεν ταυτίζονται.

Πολλά κράτη μέλη διαθέτουν συστήματα έγκρισης για τη διάθεση πυροτεχνημάτων στις αγορές τους, τα οποία συνδέονται με ταξινόμηση. Αυτά τα συστήματα έγκρισης σήμερα χρησιμοποιούν εθνικά πρότυπα για την εξέταση των πυροτεχνημάτων. Αναγνωρίζοντας τις διαφορές αυτές, η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) επιδιώκει την κατάρτιση εναρμονισμένων προτύπων στην ΕΕ για τα πυροτεχνήματα. Τον Μάιο του 2003 δημοσιεύθηκε μια πρώτη σειρά προτύπων CEN για τα πυροτεχνήματα. Ορισμένα κράτη μέλη δήλωσαν ότι προτίθενται να εισαγάγουν τα πρότυπα CEN στην εθνική τους νομοθεσία.

Περιορισμοί για τους καταναλωτές

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα είδη πυροτεχνημάτων που μπορούν να πωληθούν σύμφωνα με τους εθνικούς περιορισμούς. Όλα τα κράτη μέλη απαγορεύουν την πώληση μεγάλων πυροτεχνημάτων στους καταναλωτές. Τρία κράτη μέλη απαγορεύουν την πώληση όλων των πυροτεχνημάτων γενικά σε όλους τους καταναλωτές. Επιπλέον, ένα κράτος μέλος επιτρέπει την πώληση μικρών πυροτεχνημάτων στους καταναλωτές ενώ απαγορεύει την πώληση όλων των υπολοίπων.

Ορισμένα κράτη μέλη απαγορεύουν την πώληση πυροτεχνημάτων που παράγουν έκρηξη (π.χ. κροτίδες). Η πώληση ορισμένων άλλων ειδών πυροτεχνημάτων απαγορεύεται επίσης σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι λόγοι που εξηγούν τα μέτρα αυτά κυμαίνονται από τη μέριμνα για την ασφάλεια των καταναλωτών έως τις ανησυχίες για την ενόχληση που προκαλούν τα πυροτεχνήματα.

Οι περιορισμοί ελάχιστου ορίου ηλικίας για τις διάφορες κατηγορίες πυροτεχνημάτων διαφέρουν ευρέως μέσα στην ΕΕ.

Τρία κράτη μέλη επιτρέπουν μόνον την πώληση ή/και τη χρήση πυροτεχνημάτων ορισμένες ημέρες, π.χ. μεταξύ των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Επισήμανση

Οι απαιτήσεις επισήμανσης παρουσιάζουν ορισμένες διαφορές από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στις απαιτήσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση και την πιστοποίηση καθώς και ορισμένες πληροφορίες για την ασφαλή χρήση των πυροτεχνημάτων ή τους περιορισμούς ηλικίας. Όλες οι εθνικές νομοθεσίες απαιτούν την παροχή πληροφοριών σχετικών με τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας.

1.1.2. Ατυχήματα

Απαντώντας στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, μόνον η μειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ και ένα κράτος μέλος της ΕΖΕΣ παρείχαν αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τα ατυχήματα που οφείλονται σε πυροτεχνήματα. Ένας λόγος για το γεγονός αυτό είναι ότι τα εθνικά συστήματα για την καταγραφή των ατυχημάτων πιθανώς δεν περιλαμβάνουν ειδικές πληροφορίες για τα πυροτεχνήματα ως αίτιο ατυχημάτων.

Φαίνεται πως τα ποσοστά των ατυχημάτων κυμαίνονται σημαντικά μεταξύ χωρών. Αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στα τοπικά έθιμα για τη δημόσια χρήση πυροτεχνημάτων.

Το καταγεγραμμένο ποσοστό ατυχημάτων στην Ελλάδα (περίπου 1 στο εκατομμύριο) και στην Ιρλανδία (3,9) είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στη Δανία (5,4), στο ΗΒ (60,1), στη Σουηδία (περίπου 50) και στη Νορβηγία (4,5). Οι λόγοι για τις διαφορές αυτές είναι ασαφείς. Ωστόσο είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι τα δύο κράτη μέλη με το χαμηλότερο αναφερθέν ποσοστό απαγορεύουν την πώληση πυροτεχνημάτων στους καταναλωτές.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα πληροφορία αναφέρεται μόνον σε δηλωμένα ατυχήματα και βασίζεται σε περιστατικά που χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με ατυχήματα με τα οποία ασχολήθηκε ένας παθολόγος ή που ενδεχομένως συνέβησαν στο σπίτι και ως εκ τούτου δεν δηλώθηκαν. Είναι συνεπώς πιθανό ο αριθμός των καταγεγραμμένων ατυχημάτων να είναι χαμηλότερος από τον πραγματικό αριθμό.

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να αντληθούν περισσότερα στοιχεία από τις πληροφορίες αυτές εκτός από τα αριθμητικά στοιχεία, κάθε προσπάθεια εκτίμησης του συνολικού αριθμού ατυχημάτων σε όλη την ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη επιφύλαξη. Ωστόσο, το χαμηλότερο ποσοστό ατυχημάτων βρίσκεται ενδεχομένως στη ζώνη των 15 ανά εκατομμύριο και το ανώτερο ποσοστό στη ζώνη των 100 ανά εκατομμύριο. Εφαρμόζοντας τα ποσοστά αυτά στον διευρυμένο πληθυσμό των 455 εκατομμυρίων της ΕΕ καταλήγουμε σε συνολικό αριθμό ατυχημάτων από πυροτεχνήματα κυμαινόμενο μεταξύ 7.000 και 45.000.

Επίσης περιορισμένες είναι οι πληροφορίες σχετικά με το αν τα ατυχήματα οφείλονται σε δυσλειτουργία ή σε κακή χρήση του πυροτεχνήματος. Οι διαθέσιμες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η πλειονότητά τους οφείλεται σε κακή χρήση, παρ’ ότι αξίζει να σημειωθεί πως στη Δανία σχεδόν τα μισά από τα ατυχήματα που καταγράφηκαν για το 2002 οφείλονταν σε δυσλειτουργία του πυροτεχνήματος. Ορισμένα από τα άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο εξέφρασαν τη γενικότερη ανησυχία τους σχετικά με την ποιότητα και τις προδιαγραφές ορισμένων πυροτεχνημάτων που ενδεχομένως διεισδύουν στην αγορά της ΕΕ.

Άλλα είδη πυροτεχνίας όπως τα ειδικά σκηνικά εφέ και οι φωτοβολίδες κινδύνου υπόκεινται επίσης σε διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δυσλειτουργίες ή τα ατυχήματα που συνδέονται με τα προϊόντα αυτά, πάντως δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων λόγω δυσλειτουργιών..

1.1.3. Διάθεση ειδών πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα στην αγορά

Πολλά κράτη μέλη έχουν καθιερώσει διάφορες διαδικασίες έγκρισης για τη διάθεση στην αγορά τους συσκευών για την πλήρωση των αερόσακων με αέρα, στοιχείων και διατάξεων ασφάλειας για αυτοκινητιστικές και άλλες χρήσεις. Αυτή τη στιγμή, αυτές οι διαδικασίες έγκρισης χρησιμοποιούν εθνικούς κανονισμούς και νόμους για τη χορήγηση έγκρισης στα εν λόγω προϊόντα.

1.2. Προσδοκώμενα αποτελέσματα της κοινοτικής νομοθεσίας

Η κοινοτική νομοθεσία για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότητα των εναρμονισμένων προτύπων της ΕΕ που αφορούν τα είδη πυροτεχνίας. Ακόμα, το σχέδιο οδηγίας αποσκοπεί στο να διαμορφώσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας.

Μια εναρμονισμένη προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα πρότυπα για είδη πυροτεχνίας θα εξασφαλίσει ότι τα είδη που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά δεν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ και αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντική μείωση του αριθμού των ατυχημάτων που προκαλούνται από τη δυσλειτουργία ενός πυροτεχνήματος. Επεκτείνει τη σήμανση CE των ειδών πυροτεχνίας με αποτέλεσμα μόνον είδη που φέρουν τη σήμανση αυτή να μπορούν να διατεθούν στην αγορά.

Μια εναρμονισμένη κοινοτική προσέγγιση όσον αφορά την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό και τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμη για τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων που προκαλούνται από κακή χρήση..

Η εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την ταξινόμηση, τη χρήση προτύπων καθώς και το σύστημα έγκρισης των ειδών πυροτεχνίας αναμένεται ότι θα αποφέρει σημαντικά οφέλη από άποψη ασφάλειας των προϊόντων, παράλληλα με τη διαμόρφωση μιας ενιαίας αγοράς για τους κατασκευαστές και τους εισαγωγείς..

Παράλληλα, λαμβανομένης υπόψη της πληθώρας των διαφορετικών εθνικών κανονισμών για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση πυροτεχνημάτων, η πρόταση δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να διατηρήσουν τους δικούς τους κανονισμούς, όσον αφορά το ελάχιστο όριο ηλικίας και τη διάθεση στην αγορά και χρήση ορισμένων κατηγοριών πυροτεχνημάτων.

1.3. Συνεκτικότητα με άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις

Άλλα είδη πυροτεχνίας τα οποία εμπίπτουν σε ήδη υπάρχουσες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις, π.χ. για τον ναυτικό εξοπλισμό, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Επίσης η οδηγία δεν εφαρμόζεται στα εκρηκτικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Συνεπώς η παρούσα οδηγία είναι συνεκτική με άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις.

2. Αποτελεσματα των διαβουλευσεων με τα ενδιαφερομενα μερη και αξιολογηση του αντικτυπου

Διαβουλεύσεις

Καθώς δεν υπήρχε στο παρελθόν ομάδα εργασίας σε επίπεδο ΕΕ για τα είδη πυροτεχνίας, η διαδικασία διαβούλευσης για την οδηγία ξεκίνησε τον Μάιο του 2003 με την αποστολή του ερωτηματολογίου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Το ερωτηματολόγιο αυτό συνοδευόταν από επιστολή στις μόνιμες αντιπροσωπείες των κρατών μελών και στις αποστολές των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών και των χωρών της ΕΖΕΣ· η επιστολή αυτή παρότρυνε την κυκλοφορία του ερωτηματολογίου σε πιθανούς ενδιαφερομένους και καθιστούσε σαφές ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να απαντήσει.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2003, διοργανώθηκε η πρώτη συνεδρίαση μιας ομάδας ενδιαφερόμενων συντελεστών, ενώ άλλες δύο συνεδριάσεις ακολούθησαν την 1η Δεκεμβρίου 2003 και στις 16 Μαρτίου 2004 στις Βρυξέλλες. Για τις συνεδριάσεις αυτές είχαν σταλεί προσκλήσεις στις διοικήσεις-μέλη των κρατών μελών, των υποψήφιων για προσχώρηση χωρών και των χωρών της ΕΖΕΣ και στις ενώσεις εκείνες που είχαν απαντήσει στο ερωτηματολόγιο ή που είχαν δηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας.

Τη βιομηχανία της πυροτεχνίας αντιπροσώπευαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυροτεχνίας. Η βιομηχανία εφοδιασμού εξαρτημάτων αυτοκινήτων εκπροσωπούνταν από την CLEPA, την ευρωπαϊκή της ένωση.

Η CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης), και ειδικότερα η τεχνική επιτροπή της για είδη πυροτεχνίας, συμμετείχε και αυτή στενά στην προετοιμασία της οδηγίας. Βοήθησε κατά την εκπόνηση των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας, η οποία ολοκληρώθηκε στη διάρκεια συνεδρίασης που διοργάνωσαν οι Κάτω Χώρες στην πόλη Delft στις 17 και 18 Νοεμβρίου 2003.

Διάφορα προηγούμενα σχέδια της παρούσας οδηγίας είχαν διανεμηθεί ευρέως από τους συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας και, ως επακόλουθο διατυπώθηκαν σχόλια όχι μόνον από τις εκάστοτε δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για τα πυροτεχνήματα αλλά και από διάφορες ενώσεις της βιομηχανίας και μεμονωμένες εταιρείες (από τους κλάδους των πυροτεχνημάτων, των προμηθευτών εξαρτημάτων αυτοκινήτων και της αεροναυπηγικής).

Κατ’ αρχήν, τα περισσότερα κράτη μέλη, οι ενώσεις της βιομηχανίας πυροτεχνίας και οι προμηθευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτων ήταν ευνοϊκοί απέναντι στην πρωτοβουλία για μια οδηγία περί ειδών πυροτεχνίας. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές του ΗΒ και της Σουηδίας πιστεύουν ότι η ΕΕ δεν χρειάζεται νομοθεσία στον τομέα αυτόν, ενώ την ίδια γνώμη έχουν και ορισμένοι κατασκευαστές ειδών πυροτεχνίας στο ΗΒ.

Μολονότι οι ευρωπαίοι προμηθευτές εξαρτημάτων αυτοκινήτων ζήτησαν ρητά να περιληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας οι αερόσακοι και άλλα αντικείμενα πυροτεχνικού εξοπλισμού για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, ζητήθηκε επίσης να εξαιρεθούν τα εξαρτήματα αεροσκαφών λόγω του ότι καλύπτονται ήδη από άλλους διεθνείς κανονισμούς.

Το κυριότερο θέμα συζήτησης με τα κράτη μέλη στη διάρκεια των συνεδριάσεων αφορούσε την έκταση στην οποία τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να διατηρήσουν τους εθνικούς περιορισμούς τους στην πώληση και χρήση ορισμένων κατηγοριών πυροτεχνημάτων.

Εφόσον υπάρχουν έντονα διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά τα πυροτεχνήματα, η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να περιορίζουν τη χρήση ή/και την πώληση στο κοινό των πυροτεχνημάτων των κατηγοριών 2 και 3.

Ορισμένα κράτη μέλη θέλουν επίσης να μπορούν να περιορίσουν τη χρήση ή/και την πώληση των πυροτεχνημάτων της κατηγορίας 1 (δηλ., πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που προορίζονται για χρήση εντός των κατοικιών). τα οποία ενέχουν εξ ορισμού πολύ μικρό κίνδυνο. Παρ’ ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει δεκτό κατ’ αρχήν, δεδομένου ότι είναι αναγκαίο να διαμορφωθούν συνθήκες εσωτερικής αγοράς για αυτή την ομάδα προϊόντων, η Επιτροπή είναι έτοιμη να αναθέσει μια νέα εντολή στη CEN ώστε να ανακαθορίσει την κατηγορία 1 και να εκπονήσει έναν κατάλογο των ειδών εκείνων που μπορούν να θεωρηθούν αβλαβή από όλα τα κράτη μέλη και τα οποία συνεπώς θα πρέπει να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά.

Άλλο ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα που τέθηκε από ορισμένα κράτη μέλη ήταν τα ελάχιστα όρια ηλικίας. Ωστόσο, η Επιτροπή κατέστησε σαφές το γεγονός ότι πρόκειται για ελάχιστες απαιτήσεις και ότι τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να επιβάλουν αυστηρότερα όρια ηλικίας εάν κρίνουν ότι είναι απαραίτητο. Για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμα θέσει ελάχιστα όρια ηλικίας για την πώληση πυροτεχνημάτων στους τελικούς καταναλωτές, αυτά τα ελάχιστα όρια ηλικίας αναμένεται ότι θα έχουν θετικό αντίκτυπο στον αριθμό των ατυχημάτων που συνδέονται με τα πυροτεχνήματα.

Αξιολόγηση του αντικτύπου

Η αγορά της ΕΕ για τα πυροτεχνήματα προς πώληση στους καταναλωτές (κατηγορίες 1, 2 και 3) εκτιμάται γύρω στα 700 εκατ. ευρώ ετησίως. Η αγορά της ΕΕ για τα πυροτεχνήματα προς πώληση αποκλειστικά στους επαγγελματίες εκτιμάται επίσης γύρω στα 700 εκατ. ευρώ ετησίως. Μόνον ένας μικρός αριθμός πυροτεχνημάτων κατασκευάζονται στην ΕΕ. Πολλά από αυτά προορίζονται για αποκλειστική χρήση από τους επαγγελματίες (κατηγορία 4).

Εκτιμάται ότι στην ΕΕ τοποθετούνται συστήματα συγκράτησης των επιβατών σε περίπου 20 εκατ. οχήματα ετησίως. Στην περίπτωση των αερόσακκων, αυτό συνεπάγεται ότι διατίθενται περίπου 80 εκατ. συστήματα ετησίως, με αξία περίπου 3,5 δις EUR. Αντίστοιχα, στην περίπτωση των προεντατήρων ζωνών ασφαλείας, περίπου 90 εκατ. τεμάχια διατίθενται ετησίως στην αγορά, με αξία περίπου 2 δις EUR.

Η προτεινόμενη οδηγία θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά για τα είδη πυροτεχνίας. Αυτό αναμένεται ότι θα επιφέρει την εξάλειψη των φραγμών στο εμπόριο που αυτή τη στιγμή οφείλονται στις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις σε όλη την ΕΕ..Η οδηγία θα καθορίσει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα είδη πυροτεχνίας, ενώ οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα αξιολογούν τη συμμόρφωση των ειδών αυτών με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. Τα είδη που θεωρείται ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφάλειας μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE, γεγονός που εξασφαλίζει, αφενός, την ελεύθερη κυκλοφορία τους μέσα στην ΕΕ και, αφετέρου, ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Η οδηγία αναμένεται ότι θα επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους, εφόσον μια ενιαία αξιολόγηση της πιστότητας ως προς το πρότυπο CE θα αντικαταστήσει έως και 25 παράλληλες εθνικές διαδικασίες έγκρισης.

Τα κυριότερα οφέλη συνεπώς θα είναι τα εξής: μειωμένος φόρτος για τις επιχειρήσεις μέσω ενός εναρμονισμένου συστήματος έγκρισης για τη διάθεση ειδών πυροτεχνίας στην αγορά, δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τα είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση από τις στρατιωτικές δυνάμεις, την αστυνομία, σε αεροσκάφη ή τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας περί εξοπλισμού πλοίων (96/98/ΕΚ) εξαιρούνται από την παρούσα οδηγία.

3. Νομικα στοιχεια της προτασησ

Νομική βάση

Το άρθρο 95 της Συνθήκης αποτελεί τη νομική βάση της πρότασης.

Η παρούσα οδηγία θα καθορίσει τους όρους για τη διάθεση και τη χρήση πυροτεχνικών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ, εναρμονίζοντας τις βασικές σχετικές απαιτήσεις. Ο στόχος είναι να καθιερωθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας για την προστασία του ευρέως κοινού και των επαγγελματιών, ενώ παράλληλα εξαλείφονται ή αποφεύγονται οι φραγμοί στο εμπόριο και η στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω αποκλινόντων ρυθμιστικών συστημάτων. Έμφαση δίνεται συνεπώς στην προστασία των χρηστών και στην παράλληλη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Επομένως, το άρθρο 95 της συνθήκης ΕΚ ενδείκνυται για την εναρμόνιση των όρων διάθεσης στην αγορά και χρήσης των προϊόντων πυροτεχνίας και την παράλληλη βελτίωση της προστασίας των χρηστών.

Αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Επί του παρόντος η νομοθεσία για την εμπορία και τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας καταρτίζεται σε εθνικό επίπεδο σε όλη την ΕΕ και οι αποκλίνουσες αυτές εθνικές νομοθεσίες ενδέχεται να δημιουργούν φραγμούς στο ενδοκοινοτικό εμπόριο.

Συνεπώς, πρόθεση της Επιτροπής είναι να δημιουργήσει μια πραγματική εσωτερική αγορά για ορισμένες κατηγορίες ειδών πυροτεχνίας και να εισαγάγει βασικές απαιτήσεις ασφάλειας. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνον μέσω μιας οδηγίας ή ενός κανονισμού.

Όσον αφορά τα ατυχήματα, και δεδομένου ότι είναι πολύ εύκολη η παράνομη μεταφορά πυροτεχνημάτων από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο λόγω των ανοιχτών συνόρων, δεν είναι εύκολο για τις αρχές να ελέγχουν τη διάθεση των πυροτεχνημάτων στην αγορά. Αν δεν καθοριστούν βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, είναι πιθανό να αυξηθεί ακόμα ο αριθμός των ατυχημάτων που οφείλονται στα πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, θα ληφθεί επίσης υπόψη η επικουρικότητα καθώς η προτεινόμενη οδηγία δεν θα απαγορεύσει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή ατομικής ασφάλειας για τον περιορισμό της διάθεσης ορισμένων κατηγοριών πυροτεχνημάτων στην αγορά. Η προτεινόμενη οδηγία θα επιτρέπει επίσης στα κράτη μέλη να διατηρούν υψηλότερα ελάχιστα όρια ηλικίας για την πώληση των πυροτεχνημάτων λόγω δημόσιας ασφάλειας ή ατομικής ασφάλειας.

Η προτεινόμενη οδηγία είναι αναλογική ως προς τους στόχους της βελτίωσης της ασφάλειας των καταναλωτών και της δημιουργίας μιας εσωτερικής αγοράς για είδη πυροτεχνίας.

Επιλογή του νομικού μέσου

Η Επιτροπή επέλεξε την οδηγία ως το καλύτερο μέσο για την επίτευξη των στόχων της, εφόσον είναι ανάγκη να εναρμονιστούν οι αποκλίνουσες εθνικές νομοθεσίες περί ειδών πυροτεχνίας. Άλλη εναλλακτική λύση θα ήταν η έκδοση κανονισμού· ωστόσο αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης και, επιπλέον, ορισμένες διατάξεις που περιέχονται στην οδηγία (π.χ. υποχρέωση των κρατών μελών να κοινοποιούν τους κοινοποιημένους οργανισμούς και να εξασφαλίζουν την εποπτεία της αγοράς) δεν θα μπορούσαν να περιέχονται στον κανονισμό, λόγω της άμεσης εφαρμογής του.

4. Δημοσιονομικεσ επιπτωσεισ

Δεν υπάρχουν άμεσες δημοσιονομικές επιπτώσεις από την προτεινόμενη οδηγία. Η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 18 θα αποφασίσει όσον αφορά την πιθανότητα κατάρτισης μητρώου με τους αριθμούς καταχώρισης των ειδών πυροτεχνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα καταστήσει ευκολότερη την αναγνώριση των ειδών πυροτεχνίας και του κατασκευαστή τους ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε περίπτωση ατυχημάτων λόγω δυσλειτουργίας. Η διάταξη αυτή ενδέχεται να έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις αργότερα, οι οποίες πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς όταν θα υποβληθεί η σχετική πρόταση.

2005/0194 (COD)

Πρόταση

ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής[1],

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής[2],

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης[3],

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διοικητικές διατάξεις που ισχύουν στα κράτη μέλη σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ειδών πυροτεχνίας διαφέρουν, ιδιαίτερα όσον αφορά πτυχές όπως η ασφάλεια και τα χαρακτηριστικά απόδοσης.

(2) Οι διατάξεις αυτές, εφόσον ενδέχεται να δημιουργήσουν φραγμούς στο ενδοκοινοτικό εμπόριο, πρέπει να εναρμονιστούν ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών πυροτεχνίας εντός της εσωτερικής αγοράς ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών.

(3) Στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης[4] αναφέρεται ότι τα είδη πυροτεχνίας απαιτούν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια του κοινού και ότι προβλέπεται η εκπόνηση επιπλέον νομοθεσίας στον τομέα αυτόν.

(4) Η οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (καλούμενη «οδηγία Seveso II»)[5], η οποία επεκτάθηκε από την οδηγία 2003/105/ΕΚ[6] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2003, καθιερώνει απαιτήσεις ασφάλειας για τις εγκαταστάσεις όπου υπάρχουν, μεταξύ άλλων επικίνδυνων ουσιών, εκρηκτικά συμπεριλαμβανομένων των ειδών πυροτεχνίας.

(5) Για να εξασφαλιστούν τα κατάλληλα υψηλά επίπεδα προστασίας, τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με το είδος χρήσης τους, ή με τον σκοπό και το επίπεδο του κινδύνου που ενέχουν.

(6) Δεδομένων των κινδύνων που είναι εγγενείς στη χρήση των ειδών πυροτεχνίας, είναι σκόπιμο να καθοριστούν όρια ηλικίας για την πώλησή τους στους καταναλωτές και για τη χρήση τους, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι η επισήμανσή τους φέρει επαρκείς και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση τους, έτσι ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια αλλά και το περιβάλλον. Πρέπει επίσης να προβλεφθεί ότι ορισμένα είδη πυροτεχνίας θα διατίθενται μόνον σε εξουσιοδοτημένους ειδικούς που διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και την πείρα..

(7) Η χρήση των ειδών πυροτεχνίας και ειδικότερα των πυροτεχνημάτων υπόκειται σε ιδιαίτερα διαφορετικές πολιτιστικές συνήθειες και παραδόσεις στα διάφορα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να λαμβάνουν εθνικά μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης ή της πώλησης ορισμένων κατηγοριών πυροτεχνημάτων στο ευρύ κοινό για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

(8) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν βασικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα είδη πυροτεχνίας.

(9) Η ευθύνη για την εξασφάλιση ότι τα είδη πυροτεχνίας συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία και ιδίως με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας βαρύνει τον κατασκευαστή, ο οποίος θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος εντός της Κοινότητας ή να έχει διορίσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

(10) Όταν ικανοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών πυροτεχνίας.

(11) Για να διευκολυνθεί η διαδικασία συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, αναπτύσσονται εναρμονισμένα πρότυπα, τα οποία αφορούν τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις δοκιμές στις οποίες υποβάλλονται τα είδη αυτά.

(12) Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα καταρτίζονται, εγκρίνονται και τροποποιούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI). Οι εν λόγω οργανισμοί αναγνωρίζονται ως οι αρμόδιοι για την έκδοση εναρμονισμένων προτύπων, τα οποία καταρτίζουν σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη συνεργασία μεταξύ αυτών και της Επιτροπής [7], και με τη διαδικασία που καθορίζεται στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών[8]..

(13) Το Συμβούλιο, στην απόφασή του 93/465/ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης, καθιέρωσε εναρμονισμένα μέσα για την εφαρμογή διαδικασιών με σκοπό την αξιολόγηση της πιστότητας. Η εφαρμογή των ενοτήτων αυτών στα είδη πυροτεχνίας θα καταστήσει δυνατό τον καθορισμό της ευθύνης των κατασκευαστών και των φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των εκάστοτε ειδών πυροτεχνίας.

(14) Τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE με την οποία δηλώνεται η συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Κοινότητας.

(15) Όσον αφορά την ασφάλεια κατά τη μεταφορά, οι κανόνες που αφορούν τη μεταφορά των ειδών πυροτεχνίας καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών.

(16) Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν το σύστημα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.

(17) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος που να επιτρέπει την προοδευτική προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών σε ορισμένους τομείς.

(18) Εφόσον οι στόχοι της παρούσας οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(19) Τα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ[9]του Συμβουλίου,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Στόχοι και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στο να επιτύχουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών πυροτεχνίας στην εσωτερική αγορά, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό προστασίας της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

2. Η παρούσα οδηγία καθιερώνει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες πρέπει να ικανοποιούν τα είδη πυροτεχνίας ενόψει της διάθεσής τους στην αγορά.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα είδη πυροτεχνίας όπως ορίζονται στο άρθρο 2.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε :

- Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, από τις στρατιωτικές δυνάμεις ή την αστυνομία·

- Eξοπλισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1996[10], σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων·

- Είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για χρήση σε αεροσκάφη·

- Είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988[11], για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών·

- Εκρηκτικά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993[12], για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης·

- Πυρομαχικά, δηλαδή βλήματα και ωστικά φορτία που χρησιμοποιούνται σε μικρά όπλα, σε πυροβόλα και άλλα όπλα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας:

1. «Είδος πυροτεχνίας» σημαίνει κάθε είδος που περιέχει ουσίες ή μείγμα ουσιών που έχουν σχεδιαστεί για να παραγάγουν θερμότητα, φως, ήχο, αέριο ή καπνό ή συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων μέσα από εξώθερμη, αυτοσυντηρούμενη χημική αντίδραση, τόσο για ψυχαγωγία όσο και για άλλους σκοπούς.

2. «Διάθεση στην αγορά» σημαίνει την πρώτη διάθεση στην αγορά της Κοινότητας ενός μεμονωμένου προϊόντος που προορίζεται για τελική χρήση, με σκοπό τη διανομή ή/και τη χρήση του, είτε με πληρωμή είτε δωρεάν.

3. «Πυροτέχνημα» σημαίνει ένα είδος πυροτεχνίας που προορίζεται για ψυχαγωγία.

4. «Είδος πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα» σημαίνει τα είδη που περιέχουν πυροτεχνικές ουσίες χρησιμοποιούμενες για να ενεργοποιήσουν διατάξεις ασφάλειας ή άλλους μηχανισμούς στα αυτοκίνητα οχήματα.

5. «Κατασκευαστής» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, αφενός, σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία ή αναθέτει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός τέτοιου προϊόντος, με σκοπό το εν λόγω προϊόν να διατεθεί στην αγορά ή να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο επαγγελματικό ή ιδιωτικό από τον ίδιο, υπό την ονομασία ή το εμπορικό του σήμα, ή, αφετέρου, διαθέτει στην αγορά ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία υπό τη δική του ονομασία ή το εμπορικό σήμα.

6. «Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα και έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να ενεργεί για λογαριασμό του σε σχέση με τις υποχρεώσεις του τελευταίου στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.

7. «Εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό φορέα τυποποίησης υπό την εντολή της Επιτροπής σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ, χωρίς να είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με την οδηγία αυτή.

8. «Άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» σημαίνει ένα άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τα κράτη μέλη να κατέχει ή/και να χρησιμοποιεί στην επικράτειά τους πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 ή/και άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 3.

Άρθρο 3

Ταξινόμηση

1. Τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας ταξινομούνται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με το είδος χρήσης τους ή τον σκοπό τους καθώς και το επίπεδο του κινδύνου. Κοινοποιημένοι οργανισμοί επαληθεύουν την ταξινόμηση στο πλαίσιο των διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9.

Η ταξινόμηση έχει ως εξής:

α. Πυροτεχνήματα

Κατηγορία 1: πυροτεχνήματα που ενέχουν πολύ χαμηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για χρήση σε περιορισμένους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των πυροτεχνημάτων που προορίζονται για χρήση εντός των κατοικιών·

Κατηγορία 2: πυροτεχνήματα που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για υπαίθρια χρήση σε περιορισμένους χώρους·

Κατηγορία 3: πυροτεχνήματα που ενέχουν μέτριο κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για εξωτερική χρήση σε ανοικτούς χώρους·

Κατηγορία 4: πυροτεχνήματα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο και τα οποία προορίζονται για χρήση αποκλειστικά από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις, κοινώς γνωστά ως «πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση».

β. Άλλα είδη πυροτεχνίας

Κατηγορία 1: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων που ενέχουν χαμηλό κίνδυνο·

Κατηγορία 2: είδη πυροτεχνίας εκτός των πυροτεχνημάτων που προορίζονται για χειρισμό ή χρήση αποκλειστικά από άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τις διαδικασίες με τις οποίες εντοπίζουν και εξουσιοδοτούν τα άτομα με εξειδικευμένες γνώσεις.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις του κατασκευαστή

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας συμμορφώνονται, αφενός, με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα I και ισχύουν για την περίπτωσή τους και, αφετέρου, με τις όλες τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Οι κατασκευαστές ειδών πυροτεχνίας είναι εγκατεστημένοι στην Κοινότητα ή ορίζουν έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Οι αρχές και οι φορείς στην Κοινότητα μπορούν να απευθυνθούν σε αυτόν τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αντί για τον κατασκευαστή, σχετικά με τις υποχρεώσεις εκείνες τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί να αναλάβει.

3. Οι κατασκευαστές ειδών πυροτεχνίας οφείλουν:

1. α) να υποβάλλουν το εκάστοτε προϊόν σε κοινοποιημένο οργανισμό, ο οποίος θα προβαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9·

2. β) να επιθέτουν το σήμα CE και τη σχετική ετικέτα στο εκάστοτε είδος πυροτεχνίας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12.

Άρθρο 5

Διάθεση στην αγορά

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να διατεθούν στην αγορά μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, φέρουν τη σήμανση CE και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την αξιολόγηση της πιστότητας.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα είδη πυροτεχνίας δεν φέρουν καταχρηστικά τη σήμανση CE.

Άρθρο 6

Ελεύθερη κυκλοφορία

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδίζουν τη διάθεση στην αγορά ειδών πυροτεχνίας τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας

2. Επίσης, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν αποκλείουν τη λήψη μέτρων από ένα κράτος μέλος τα οποία δικαιολογούνται λόγω δημόσιας ασφάλειας και τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της χρήσης ή/και της πώλησης στο ευρύ κοινό των πυροτεχνημάτων των κατηγοριών 2 και 3.

3. Στις εμποροπανηγύρεις, τις εμπορικές εκθέσεις και τις επιδείξεις που διοργανώνονται για εμπορικούς σκοπούς, τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την παρουσίαση ειδών πυροτεχνίας που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση μέχρις ότου συμμορφωθούν από τον κατασκευαστή ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του που είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα. Στη διάρκεια τέτοιων εκδηλώσεων, λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με τις τυχόν απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την αρμόδια αρχή του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των παρευρισκομένων..

4. Τα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία και τη χρήση των ειδών πυροτεχνίας για τα αυτοκίνητα που προορίζονται για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και δοκιμών όταν αυτά δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, με την προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς τη μη συμμόρφωσή τους και τη μη διαθεσιμότητά τους για πώληση.

Άρθρο 7

Όριο ηλικίας

1. Τα είδη πυροτεχνίας δεν πωλούνται ή διατίθενται με οποιονδήποτε τρόπο στους καταναλωτές με ηλικία μικρότερη από τα ακόλουθα όρια:

α. Πυροτεχνήματα

Κατηγορία 1: 12 ετών.

Κατηγορία 2: 16 ετών.

Κατηγορία 3: 18 ετών.

β. Άλλα είδη πυροτεχνίας

Κατηγορία 1: 18 ετών.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αυξήσουν τα όρια ηλικίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1 όταν αυτό δικαιολογείται λόγω δημόσιας ασφάλειας. Επίσης, τα κράτη μέλη μπορούν να μειώσουν τα όρια ηλικίας για τα άτομα που έχουν υποβληθεί ή που υποβάλλονται σε σχετική επαγγελματική κατάρτιση.

3. Οι κατασκευαστές και οι διανομείς δεν πωλούν ή διαθέτουν με οποιονδήποτε τρόπο τα ακόλουθα είδη πυροτεχνίας, παρά μόνον σε άτομα με εξειδικευμένες σχετικές γνώσεις:

3. Πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4,

4. Άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας 2.

Άρθρο 8

Εναρμονισμένα πρότυπα

1. Η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 98/34/ΕΚ, να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να καταρτίσουν ή να αναθεωρήσουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα στα οποία βασίζεται η παρούσα οδηγία.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους αριθμούς αναφοράς των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων.

3. Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας και συμμορφώνονται με τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, οι αριθμοί αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

Όταν τα κράτη μέλη εγκρίνουν τη μεταφορά των εναρμονισμένων προτύπων στην εθνική νομοθεσία, δημοσιεύουν τους αριθμούς αναφοράς των εν λόγω πράξεων μεταφοράς.

4. Όταν κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η Επιτροπή ή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος προσφεύγει στη μόνιμη επιτροπή που έχει συσταθεί με την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους λόγους της. Η επιτροπή αυτή γνωμοδοτεί αμελλητί. Βάσει της γνώμης της επιτροπής, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά τα εναρμονισμένα πρότυπα και τη δημοσίευση που προβλέπονται στην παράγραφο 2.

Άρθρο 9

Διαδικασίες για την αξιολόγηση της πιστότητας

1. Για τη βεβαίωση της πιστότητας των ειδών πυροτεχνίας, ο κατασκευαστής ακολουθεί μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:

5. Διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ (Ενότητα Β) που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ (1) και, κατ' επιλογή του κατασκευαστή, είτε:

6. τη διαδικασία της πιστότητας προς τον τύπο (Ενότητα Γ) που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ (2) ή

7. τη διαδικασία της διασφάλισης της ποιότητας της παραγωγής (Ενότητα Δ) που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ (3) ή

8. τη διαδικασία της διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος (Ενότητα Ε) που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ (4) ή

9. τη διαδικασία της επαλήθευσης προϊόντος (Ενότητα ΣΤ) που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ (5) ή

10. τη διαδικασία της επαλήθευσης μονάδας (Ενότητα Ζ) που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ (6).

Άρθρο 10

Κοινοποιημένοι οργανισμοί

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τους οργανισμούς που έχουν επιφορτίσει με την εκτέλεση των διαδικασιών για την αξιολόγηση της πιστότητας που προβλέπονται στο άρθρο 9, καθώς και τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθμούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.

2. Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστοχώρο της Επιτροπής στο Διαδίκτυο κατάλογο των κοινοποιημένων οργανισμών με τους αριθμούς αναγνώρισής τους και τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του εν λόγω καταλόγου.

3. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ για την αξιολόγηση των οργανισμών οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή. Οι οργανισμοί που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται από τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που εφαρμόζονται στους κοινοποιημένους οργανισμούς θεωρείται ότι πληρούν τα σχετικά ελάχιστα κριτήρια.

4. Ένα κράτος μέλος που έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή έναν ορισμένο οργανισμό αποσύρει την κοινοποίησή εάν ανακαλύψει ότι ο εν λόγω οργανισμός έπαυσε να πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 3. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Άρθρο 11

Υποχρέωση επίθεσης της σήμανσης CE

1. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η αξιολόγηση της πιστότητας σύμφωνα με το άρθρο 9, οι κατασκευαστές επιθέτουν τη σήμανση CE, με τρόπο ώστε να είναι ορατή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη, πάνω στα ίδια τα είδη πυροτεχνίας ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, στο πινακίδιο αναγνώρισης που είναι επικολλημένο σε αυτό ή, ως τελευταία λύση, αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δύο πρώτες μέθοδοι, στη συσκευασία. Το πινακίδιο αναγνώρισης πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να καθιστά αδύνατη την επαναχρησιμοποίησή του.

Το υπόδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη σήμανση CE είναι σύμφωνο με την απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

2. Οι κατασκευαστές δεν επιθέτουν στα είδη πυροτεχνίας σήμανση ή αναγραφή που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε τρίτους ως προς την έννοια και τη μορφή της σήμανσης CE. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στα είδη πυροτεχνίας υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση CE.

3. Όταν τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας υπόκεινται σε άλλη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτει άλλες πτυχές και ορίζει την επίθεση της σήμανσης CE, η σήμανση δηλώνει ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα θεωρείται ότι συμμορφώνονται με τις διατάξεις της άλλης νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε αυτά.

Άρθρο 12

Επισήμανση

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα είδη πυροτεχνίας φέρουν τη σωστή επισήμανση στην(-ις) επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) της χώρας στην οποία το προϊόν πωλείται στον καταναλωτή.

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας δηλώνει τουλάχιστον την ονομασία του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, την ονομασία και τον τύπο του προϊόντος, τα ελάχιστα όρια ηλικίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, τη σχετική κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης και, κατά περίπτωση, την απόσταση ασφάλειας. Η επισήμανση αναφέρει επίσης την κατηγορία/υποκατηγορία (1.1-1.6) της ουσίας ή του μείγματος ουσιών που περιέχει το προϊόν σύμφωνα με τον σύστημα ταξινόμησης για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (UN/ADR) ή παρόμοιες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα (κίνδυνος μαζικής έκρηξης, κίνδυνος εκτόξευσης, κίνδυνος έκρηξης, κίνδυνος πυρκαγιάς).

3. Τα πυροτεχνήματα θα περιέχουν επίσης τις ακόλουθες ελάχιστες πληροφορίες:

Κατηγορία 1: κατά περίπτωση: «μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους» και ελάχιστη απόσταση ασφάλειας

Κατηγορία 2: «μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους» και, κατά περίπτωση, ελάχιστη(-ες) απόσταση(-εις) ασφάλειας

Κατηγορία 3: «μόνο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους» και ελάχιστη(-ες) απόσταση(-εις) ασφάλειας

Κατηγορία 4: «μόνο για χρήση από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις» και ελάχιστη(-ες) απόσταση(-εις) ασφάλειας

4. Αν το είδος πυροτεχνίας δεν διαθέτει επαρκή χώρο για τις απαιτήσεις επισήμανσης που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, οι πληροφορίες αναγράφονται στη συσκευασία.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 δεν εφαρμόζονται στα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 και σε άλλα είδη πυροτεχνίας της κατηγορίας 2 τα οποία επιδεικνύονται δημοσίως από τον κατασκευαστή.

Άρθρο 13

Επιτήρηση της αγοράς

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να εξασφαλίσουν ότι τα είδη πυροτεχνίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν, όταν αποθηκεύονται σωστά και χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων.

2. Τα κράτη μέλη διοργανώνουν και διενεργούν την κατάλληλη επιτήρηση των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση της πιστότητας των προϊόντων που φέρουν τη σήμανση CE.

3. Όταν ένα κράτος μέλος βεβαιωθεί ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, φέρουν τη σήμανση CE, συνοδεύονται από βεβαίωση πιστότητας ΕΚ και χρησιμοποιούνται για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, είναι πιθανό να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων, λαμβάνει κάθε κατάλληλο προσωρινό μέτρο για την απόσυρση των προϊόντων αυτών από την αγορά, την απαγόρευση της διάθεσής τους στην αγορά ή τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Όταν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

Άρθρο 14

Ταχεία ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους

Όταν ένα κράτος μέλος έχει επαρκείς λόγους για να πιστεύει ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και/ή την ασφάλεια ατόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη και διενεργεί την κατάλληλη αξιολόγηση. Ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τους λόγους και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Άρθρο 15

Ρήτρα διασφάλισης

1. Όταν ένα κράτος μέλος έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένα είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, δηλώνει, κατά τη διαδικασία ενημέρωσης που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφοι 3 και 14, τους λόγους της απόφασής του και, ιδίως, αν η μη πιστότητα οφείλεται:

11. στη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

12. σε εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 8.

13. σε ελλείψεις των ίδιων των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 8.

2. Η Επιτροπή αρχίζει διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη το ταχύτερο δυνατό. Η Επιτροπή, μετά τις διαβουλεύσεις αυτές, εξετάζει αν τα μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος δικαιολογούνται ή όχι και κοινοποιεί τη γνώμη της στο κράτος μέλος που έλαβε την πρωτοβουλία, στα άλλα κράτη μέλη και στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

3. Όταν τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 βασίζονται σε ατέλεια των εναρμονισμένων προτύπων, η Επιτροπή παραπέμπει το ζήτημα στην επιτροπή που συγκροτήθηκε με την οδηγία 98/34/ΕΚ, αν το κράτος μέλος που έλαβε τα μέτρα εμμένει στη θέση του, και η Επιτροπή ή το κράτος μέλος εκκινούν τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 8..

4. Όταν ένα είδος πυροτεχνίας δεν συμμορφώνεται και φέρει τη σήμανση CE, το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα κατά αυτού που επέθεσε τη σήμανση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή πληροφορεί σχετικά τα άλλα κράτη μέλη.

5. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση των κρατών μελών σχετικά με την πορεία και την έκβαση της διαδικασίας.

Άρθρο 16

Μέτρα απόσυρσης ή επιβολής περιορισμών

1. Σε κάθε μέτρο που λαμβάνεται, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία,

14. για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά του προϊόντος· ή

15. για την απόσυρση ενός προϊόντος από την αγορά, αναφέρονται οι ακριβείς λόγοι στους οποίους βασίζεται. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στον ενδιαφερόμενο, ταυτόχρονα δε, του γνωστοποιούνται τα ένδικα μέσα που του παρέχει η εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους καθώς και οι προθεσμίες εντός των οποίων έχει δικαίωμα να τα ασκήσει.

2. Αν ληφθεί ένα από τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να εκθέσει εκ των προτέρων την άποψή του, εκτός εάν οι διαβουλεύσεις αυτές δεν είναι δυνατές λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του μέτρου που πρέπει να ληφθεί και δικαιολογείται, κυρίως, από λόγους δημόσιας υγείας ή απαιτήσεις ασφαλείας.

Άρθρο 17

Μέτρα εφαρμογής

Όταν απαιτείται, εγκρίνονται τα ακόλουθα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παράγραφος 2·

- Προσαρμογές που απαιτούνται για να ληφθούν υπόψη τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις στις συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών.

- Προσαρμογές στην τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων 2 και 3.

- Κατάρτιση μητρώου με τους αριθμούς καταχώρισης των ειδών πυροτεχνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα καταστήσει ευκολότερη την αναγνώριση των ειδών πυροτεχνίας και του κατασκευαστή τους ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σε περίπτωση ατυχημάτων λόγω κακής λειτουργίας.

- Τυχόν άλλα μέτρα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 18

Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από μία επιτροπή.

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 4 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής. Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 99/468/ΕΚ ορίζεται σε τρεις μήνες.

3. Η ειδική επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Άρθρο 19

Κυρώσεις

1. Το αργότερο […][13] της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις κατάλληλες νομικές ή διοικητικές διατάξεις για την αντιμετώπιση τυχόν παραβίασης της εν λόγω οδηγίας και αποτρεπτικές, αποτελεσματικές και ανάλογες κυρώσεις για κάθε παραβίαση.

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν μέτρα που τους επιτρέπουν να παρακρατούν αποστολές ειδών πυροτεχνίας που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.

2. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Άρθρο 20

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις […][14], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

2. Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις έως τις […][15] όσον αφορά τα πυροτεχνήματα και έως τις [...][16] για τα άλλα είδη πυροτεχνίας.

3. Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.

4. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

5. Οι εθνικές άδειες που χορηγούνται πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εξακολουθούν να ισχύουν στην επικράτεια του κράτους μέλους που χορήγησε την άδεια έως την ημερομηνία λήξης τους ή για χρονικό διάστημα 10 ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας, ανάλογα με το ποιο χρονικό διάστημα είναι συντομότερο.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, οι εθνικές άδειες για τα είδη πυροτεχνίας που προορίζονται για αυτοκίνητα οι οποίες χορηγούνται πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Άρθρο 22

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

16. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να διαθέτει τα χαρακτηριστικά απόδοσης που προσδιορίζει ο κατασκευαστής στον κοινοποιημένο οργανισμό ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία.

17. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται με τρόπο που να επιτρέπει την ασφαλή διάθεσή του με κατάλληλη μέθοδο και με τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για το περιβάλλον.

18. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να λειτουργεί σωστά όταν χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

Τα ακόλουθα στοιχεία και ιδιότητες – εφόσον ισχύουν – πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ή να υποβάλλονται σε δοκιμή. Κάθε είδος πυροτεχνίας πρέπει να υποβάλλεται σε δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες. Αν αυτό δεν είναι δυνατό μέσα σε εργαστήριο, οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται σε συνθήκες υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το είδος πυροτεχνίας.

α) Σχεδιασμός, κατασκευή και χαρακτηριστικές ιδιότητες, συμπεριλαμβανομένης της λεπτομερούς χημικής σύνθεσης (μάζα και ποσοστό των χρησιμοποιούμενων ουσιών) και διαστάσεις.

β) Η φυσική και χημική σταθερότητα του είδους πυροτεχνίας σε όλες τις φυσιολογικές, προβλέψιμες περιβαλλοντικές συνθήκες.

γ) Ευαισθησία σε κανονικό, προβλέψιμο χειρισμό και μεταφορά.

δ) Συμμόρφωση όλων των συστατικών όσον αφορά τη χημική τους σταθερότητα.

ε) Αντοχή του είδους πυροτεχνίας στην επιρροή του νερού, εάν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε συνθήκες υγρασίας ή παρουσίας νερού και εάν η ασφάλεια ή η αξιοπιστία του μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από το νερό.

στ) Αντοχή σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, όταν το είδος πυροτεχνίας προορίζεται να διατηρηθεί ή να χρησιμοποιηθεί σε τέτοιες θερμοκρασίες και η ασφάλειά του ή η αξιοπιστία του μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά από την ψύξη ή τη θέρμανση ολόκληρου του είδους πυροτεχνίας ή συστατικού του.

ζ) Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας που αποσκοπούν στην πρόληψη τυχόν άκαιρης ή ακούσιας πυροδότησης ή ανάφλεξης.

η) Κατάλληλες οδηγίες και, εφόσον απαιτείται, επισημάνσεις όσον αφορά τον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση, χρήση (συμπεριλαμβανομένων των αποστάσεων ασφάλειας) και διάθεση στην επίσημη ή στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους αποδέκτη.

θ) Η ικανότητα του είδους πυροτεχνίας, του περιτυλίγματός του ή των συστατικών μερών του να αντιστέκονται στη φθορά σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης.

ι) Προσδιορισμός όλων των συσκευών και των βοηθητικών μερών που απαιτούνται και οδηγίες χρήσης για ασφαλή λειτουργία του είδους πυροτεχνίας.

ια) Κατά τη μεταφορά και τον κανονικό χειρισμό, τα είδη πυροτεχνίας πρέπει να περιέχουν τα πυροτεχνικά συστατικά τους, εκτός εάν ορίζεται αλλιώς στις οδηγίες του κατασκευαστή.

19. Οι διάφορες ομάδες ειδών πυροτεχνίας πρέπει επίσης να συμμορφώνονται τουλάχιστον με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Α. Πυροτεχνήματα

α) Ο κατασκευαστής κατανέμει τα πυροτεχνήματα σε διάφορες κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 ανάλογα με την καθαρή περιεκτικότητα σε εκρηκτική ύλη, τις αποστάσεις ασφάλειας, το επίπεδο θορύβου ή ανάλογα κριτήρια. Η κατηγορία αναγράφεται καθαρά στην ετικέτα.

β) Τα πυροτεχνήματα μπορεί να περιέχουν μόνο υλικά που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον από τα θραύσματα.

γ) Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να προσδιορίζεται στην επισήμανση ή μαζί με τις οδηγίες.

δ) Τα πυροτεχνήματα δεν μετακινούνται με τυχαίο και απρόβλεπτο τρόπο.

ε) Τα πυροτεχνήματα των κατηγοριών 1, 2 και 3 πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη είτε με προστατευτικό κάλυμμα, είτε με τη συσκευασία ή με την κατασκευή του πυροτεχνήματος. Τα πυροτεχνήματα της κατηγορίας 4 πρέπει να προστατεύονται από ακούσια ανάφλεξη με τις μεθόδους που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Β. Άλλα είδη πυροτεχνίας

α) Τα είδη πυροτεχνίας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον σε κανονική χρήση.

β) Η μέθοδος ανάφλεξης πρέπει να είναι εμφανής ή να δηλώνεται με επισήμανση ή μαζί με τις οδηγίες.

γ) Τα είδη πυροτεχνίας σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για την υγεία, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον σε κανονική χρήση.

δ) Κατά περίπτωση, το είδος πυροτεχνίας λειτουργεί κανονικά έως την ημερομηνία λήξης που καθορίζει ο κατασκευαστής.

Γ. Συσκευές ανάφλεξης

α) Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να μπορούν να πυροδοτούνται αξιόπιστα και να έχουν επαρκή ικανότητα πυροδότησης σε όλες τις κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες χρήσης.

β) Οι συσκευές ανάφλεξης πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτροστατική εκκένωση σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

γ) Οι ηλεκτρικοί αναφλεκτήρες πρέπει να προστατεύονται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία σε κανονικές, προβλέψιμες συνθήκες αποθήκευσης και χρήσης.

δ) Το περίβλημα των ασφαλειών πρέπει να διαθέτει επαρκή μηχανική αντοχή και να προστατεύει επαρκώς τα περιεχόμενα εκρηκτικά όταν εκτίθεται σε κανονική, προβλέψιμη μηχανική καταπόνηση.

ε) Οι παράμετροι που αφορούν το χρόνο καύσης των ασφαλειών πρέπει να παρέχονται μαζί με το προϊόν.

στ) Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (π.χ. ελάχιστο ρεύμα πυροδότησης, αντίσταση, κτλ.) των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να παρέχονται μαζί με το προϊόν.

ζ) Τα σύρματα των ηλεκτρικών αναφλεκτήρων πρέπει να διαθέτουν επαρκή μόνωση και μηχανική ισχύ, καθώς και ανθεκτική σύνδεση με τον αναφλεκτήρα, λαμβανομένης υπόψη της χρήσης για την οποία προορίζονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Εξέταση τύπου ΕΚ

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει το τμήμα εκείνο της διαδικασίας με το οποίο ένας κοινοποιημένος οργανισμός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της σχετικής παραγωγής, πληροί τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας.

2. Η αίτηση για εξέταση τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή στον κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

- το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,

- γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο οργανισμό,

- τα τεχνικά έγγραφα που περιγράφονται στο σημείο 3.

Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου οργανισμού ένα δείγμα, αντιπροσωπευτικό της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονομάζεται «τύπος». Ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να ζητήσει και άλλα δείγματα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή του προγράμματος δοκιμών.

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει να αξιολογείται η πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιλαμβάνει τα εξής, στο βαθμό που είναι σχετικά με την αξιολόγηση:

- γενική περιγραφή του τύπου,

- αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράμματα κατασκευαστικών στοιχείων, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,

- τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,

- τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 8 και εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας στις περιπτώσεις όπου τα πρότυπα του άρθρου 8 δεν έχουν εφαρμοστεί,

- τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,

- τις εκθέσεις δοκιμών.

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός:

4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 8, καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάστηκαν χωρίς να εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω εναρμονισμένων προτύπων·

4.2. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλλήλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσο, στην περίπτωση που δεν εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 8, οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας·

4.3. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλλήλων ελέγχων και των απαραίτητων δοκιμών ώστε να ελέγξει κατά πόσον, στην περίπτωση που ο κατασκευαστής επέλεξε να εφαρμόσει τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα, τα πρότυπα αυτά έχουν όντως εφαρμοστεί·

4.4. συμφωνεί με τον αιτούντα για τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι έλεγχοι και οι απαραίτητες δοκιμές.

5. Αν ο τύπος ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα. Η βεβαίωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συμπεράσματα του ελέγχου και τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση του εγκεκριμένου τύπου.

Τα σημαντικότερα μέρη των τεχνικών εγγράφων προσαρτώνται στη βεβαίωση ενώ ένα αντίγραφο φυλάσσεται από τον κοινοποιημένο οργανισμό.

Σε περίπτωση που οργανισμός δεν χορηγεί στον κατασκευαστή βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ, ο εν λόγω οργανισμός παραθέτει λεπτομερώς τους λόγους για τη μη χορήγηση της βεβαίωσης.

Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής.

6. Οι αιτών ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει στην κατοχή του τον τεχνικό φάκελο της βεβαίωσης τύπου ΕΚ για οποιαδήποτε τροποποίηση του εγκεκριμένου προϊόντος για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση, στην περίπτωση που οι τροποποιήσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν την πιστότητα προς τις βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για τη χρήση του προϊόντος. Η συμπληρωματική αυτή έγκριση παρέχεται υπό μορφή προσθήκης, στην αρχική βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ.

7. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί στους υπόλοιπους κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με τις βεβαιώσεις εξέτασης τύπου ΕΚ και τα εκδιδόμενα ή ανακαλούμενα συμπληρώματά τους.

8. Οι υπόλοιποι κοινοποιημένοι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ ή/και των προσθηκών τους. Τα παραρτήματα των βεβαιώσεων φυλάσσονται στη διάθεση των υπόλοιπων κοινοποιημένων οργανισμών.

9. Ο κατασκευαστής πρέπει να φυλάσσει στον τεχνικό φάκελο αντίγραφα των βεβαιώσεων εξέτασης τύπου ΕΚ και τις προσθήκες τους για μία τουλάχιστον δεκαετία από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του υπό εξέταση προϊόντος.

Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, την ευθύνη να θέτει τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των αρμοδίων αρχών έχει το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

2. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : Συμμόρφωση προς τον τύπο

1. Αυτή η ενότητα περιγράφει το μέρος της διαδικασίας με το οποίο ο κατασκευαστής βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι'αυτά. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος πυροτεχνίας και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας.

2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η μέθοδος κατασκευής να διασφαλίσει την πιστότητα των κατασκευασθέντων προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ, καθώς και προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

3. Ο κατασκευαστής τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί μια δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του υπό εξέταση προϊόντος.

Όταν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, υπεύθυνο για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου στη διάθεση των αρμοδίων αρχών είναι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην κοινοτική αγορά.

4. Κοινοποιημένος οργανισμός της επιλογής του κατασκευαστή διενεργεί ή έχει διενεργήσει εξετάσεις του προϊόντος σε τυχαία χρονικά διαστήματα. Ένα κατάλληλο δείγμα των τελικών προϊόντων, που λαμβάνεται επί τόπου από τον κοινοποιημένο οργανισμό, εξετάζεται και διενεργούνται οι κατάλληλες δοκιμές που ορίζονται στο σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 8 ή άλλες δοκιμές για να εξακριβωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις της σχετικής οδηγίας. Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα δείγματα των προϊόντων που υποβάλλονται σε έλεγχο δεν είναι σύμφωνα προς τις απαιτήσεις αυτές, ο κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα.

Υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού ο κατασκευαστής επιθέτει τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού κατά τη διαδικασία κατασκευής.

3. ΕΝΟΤΗΤΑ Δ:.Διασφάλιση ποιότητας της παραγωγής

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας Η σήμανση CE συνοδεύεται από τον αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους του σημείου 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την παραγωγή, την επιθεώρηση του τελικού προϊόντος και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους που ορίζονται στο σημείο 4.

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας που εφαρμόζει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του, όσον αφορά τα συγκεκριμένα είδη πυροτεχνίας.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του προϊόντος πυροτεχνίας,

- το φάκελο του συστήματος ποιότητας,

- τα τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.

3.2. Το σύστημα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που τα αφορούν.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, κατά συστηματικό και τακτικό τρόπο, με τη μορφή έγγραφων πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπουν την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και αρχείων.

Ειδικότερα, ο φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλη περιγραφή:

- των στόχων ποιότητας και του οργανογράμματος καθώς και των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των ειδών πυροτεχνίας,

- των τεχνικών διεργασιών και συστηματικών ενεργειών κατασκευής, ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας καθώς που θα εφαρμοστούν,

- των εξετάσεων και των δοκιμών που θα διεξάγονται πριν, κατά και μετά την κατασκευή, και τη συχνότητα διεξαγωγής τους,

- των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, οι εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.,

- των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου ποιότητας των ειδών πυροτεχνίας και η αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει κατά πόσο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές. Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει, ως αξιολογητής, πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε σκοπούμενη αλλαγή του συστήματος ποιότητας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2 ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Παρακολούθηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1 Ο στόχος της παρακολούθησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2 Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, επιθεώρησης δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

- το φάκελο συστήματος ποιότητας,

- τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διεξάγει κατά καιρούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Επ' ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Εάν απαιτείται, ο κοινοποιημένος οργανισμός πρέπει να χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος:

- τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1 δεύτερη περίπτωση,

- τις αλλαγές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερη παράγραφος,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο του σημείου 3.4, και στα σημεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός παρέχει στους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που χορηγούνται ή ανακαλούνται.

4. ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Διασφάλιση ποιότητας προϊόντος

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 βεβαιώνεται και δηλώνει ότι τα σχετικά είδη πυροτεχνίας είναι σύμφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας Η σήμανση CE συνοδεύεται από τον αριθμό μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού που είναι υπεύθυνος για τους ελέγχους που προβλέπονται στο σημείο 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για την επιθεώρηση του τελικού είδους πυροτεχνίας και τις δοκιμές, όπως ορίζεται στο σημείο 3. Ο κατασκευαστής υπόκειται στους ελέγχους που ορίζονται στο τμήμα 4.

3. Σύστημα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιημένο οργανισμό της επιλογής του αίτηση για την αξιολόγηση του συστήματος ποιότητας για τα είδη πυροτεχνίας που κατασκευάζει.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την προτεινόμενη κατηγορία του προϊόντος πυροτεχνίας,

- τον φάκελο του συστήματος ποιότητας.

- τα τεχνικά έγγραφα σχετικά με τον εγκεκριμένο τύπο και αντίγραφο της βεβαίωσης εξέτασης τύπου ΕΚ.

3.2. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας κάθε είδος πυροτεχνίας εξετάζεται και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 8 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητά του προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται, κατά συστηματικό και εύτακτο τρόπο, με τη μορφή έγγραφων πολιτικών, διαδικασιών και οδηγιών. Τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας πρέπει να επιτρέπουν την ενιαία ερμηνεία των προγραμμάτων ποιότητας, των σχεδίων, των εγχειριδίων και αρχείων.

Πρέπει να περιλαμβάνουν ιδιαίτερα επαρκή περιγραφή των ακολούθων στοιχείων:

- των ποιοτικών στόχων, της οργανωτικής δομής, των ευθυνών και των εξουσιών των διοικητικών στελεχών στον τομέα της ποιότητας των προϊόντων,

- των ελέγχων και των δοκιμών που θα διεξαχθούν μετά την κατασκευή,

- των μέσων επιτήρησης που επιτρέπουν τον έλεγχο της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος ποιότητας,

- των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιμών, στοιχεία βαθμονόμησης, εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.

3.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί το σύστημα ποιότητας για να διαπιστώσει κατά πόσο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2. Τεκμαίρει ότι τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζουν το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτές.

Η ομάδα ελεγκτών περιλαμβάνει ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο έχει πείρα στην αξιολόγηση της τεχνολογίας του σχετικού προϊόντος. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση πρέπει να κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τη δέσμευση να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστημα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο.

Ενημερώνει τον κοινοποιημένο οργανισμό ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας για κάθε σκοπούμενη αλλαγή του συστήματος ποιότητας. Ο κοινοποιημένος οργανισμός αξιολογεί τις προτεινόμενες αλλαγές και αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα ποιότητας θα εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο 3.2, ή κατά πόσον πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση. Ο κοινοποιημένος οργανισμός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Παρακολούθηση υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού

4.1. Ο στόχος της παρακολούθησης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο κατασκευαστής πληροί δεόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιημένο οργανισμό την πρόσβαση στους χώρους κατασκευής, δοκιμών και αποθήκευσης για τους σκοπούς της επιθεώρησης και του παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, ιδίως:

- τα έγγραφα του συστήματος ποιότητας,

-τα τεχνικά έγγραφα,

- τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις δοκιμών και τα στοιχεία δοκιμών, τα στοιχεία βαθμονόμησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρμόδιου προσωπικού κ.λπ.

4.3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας, και χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση ελέγχου.

4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στον κατασκευαστή. Επ' ευκαιρία των επισκέψεων αυτών, ο κοινοποιημένος οργανισμός μπορεί να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους δοκιμές για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήματος ποιότητας. Εάν απαιτείται, ο κοινοποιημένος οργανισμός χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος:

- τα έγγραφα που αναφέρονται στο σημείο 3.1 δεύτερη περίπτωση,

- τις αλλαγές που προβλέπονται στο σημείο 3.4 δεύτερη παράγραφο,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιημένου οργανισμού που αναφέρονται στην τελευταία παράγραφο του σημείου 3.4, και στα σημεία 4.3 και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιημένος οργανισμός γνωστοποιεί σε άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις εγκρίσεις συστημάτων ποιότητας που έχει χορηγήσει ή ανακαλέσει.

5. Ενότητα ΣΤ: Επαλήθευση προϊόντος

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ο κατασκευαστής ελέγχει και βεβαιώνει ότι τα είδη πυροτεχνίας που υπόκεινται στις διατάξεις του τμήματος 3 συμμορφώνονται με τον τύπο όπως περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ και πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας.

2. Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των ειδών πυροτεχνίας προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης του τύπου ΕΚ και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE σε κάθε είδος πυροτεχνίας και συντάσσει δήλωση πιστότητας.

3. Ο κοινοποιημένος οργανισμός πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιμές για να εξακριβώσει τη πιστότητα του είδους πυροτεχνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας με εξέταση και δοκιμή κάθε είδους, όπως ορίζεται στο τμήμα 4.

Ο κατασκευαστής τηρεί αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας επί μια δεκαετία τουλάχιστον από την ημερομηνία της τελευταίας κατασκευής του είδους πυροτεχνίας.

4. Επαλήθευση με εξέταση και δοκιμή κάθε είδους πυροτεχνίας.

4.1. Στα πλαίσια του συστήματος ποιότητας κάθε είδος πυροτεχνίας εξετάζεται χωριστά και διεξάγονται κατάλληλες δοκιμές, όπως ορίζονται στο ή στα σχετικά πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 8 ή διεξάγονται ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί η πιστότητά του προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας.

4.2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του σε κάθε εγκεκριμένο είδος πυροτεχνίας και συντάσσει γραπτή βεβαίωση πιστότητας σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δοκιμές.

4.3. Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει, εφόσον ζητηθεί, τις βεβαιώσεις συμμόρφωσης του κοινοποιημένου οργανισμού.

6. ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Επαλήθευση μονάδας

1. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο κατασκευαστής βεβαιώνει και δηλώνει ότι το είδος πυροτεχνίας το οποίο έλαβε τη βεβαίωση που αναφέρεται στο σημείο 2, είναι σύμφωνο προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι' αυτό. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη σήμανση CE στο είδος και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας.

2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός εξετάζει το είδος πυροτεχνίας και διεξάγει τις κατάλληλες δοκιμές, που ορίζονται στο αναφερόμενο στο άρθρο 8 σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ή πρότυπα, ή ισοδύναμες δοκιμές προκειμένου να εξακριβωθεί η συμμόρφωσή του προς τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας.

Ο κοινοποιημένος οργανισμός επιθέτει ή φροντίζει να επιτεθεί ο αναγνωριστικός του αριθμός στο εγκεκριμένο είδος πυροτεχνίας και συντάσσει βεβαίωση πιστότητας σχετική με τις διεξαχθείσες δοκιμές.

3. Ο τεχνικός φάκελος αποσκοπεί στο να καταστήσει δυνατή την αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της οδηγίας και την κατανόηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της λειτουργίας του προϊόντος.

Ο φάκελος περιλαμβάνει, εφόσον απαιτείται για την αξιολόγηση:

- γενική περιγραφή του τύπου,

- σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράμματα συστατικών μερών, υποσυγκροτημάτων, κυκλωμάτων κ.λπ.,

- τις περιγραφές και επεξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων και διαγραμμάτων και της λειτουργίας του είδους πυροτεχνίας,

- τον κατάλογο των εναρμονισμένων προτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 8, και εφαρμόζονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, και περιγραφές των λύσεων που εφαρμόζονται για την τήρηση των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας στις περιπτώσεις όπου τα πρότυπα του άρθρου 8 δεν έχουν εφαρμοστεί,

- τα αποτελέσματα των υπολογισμών σχεδιασμού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ.,

- τις εκθέσεις δοκιμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Ο οργανισμός, ο διευθυντής του και το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η επαλήθευση δεν μπορούν να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο προμηθευτής ή ο εγκαταστάτης των ειδών πυροτεχνίας που ελέγχονται, ούτε ο εντολοδόχος ενός από τα ανωτέρω μέρη. Δεν μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα ή ως εντολοδόχοι κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εμπόριο ή τη συντήρηση των ειδών αυτών. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του οργανισμού.

2. Ο οργανισμός και το προσωπικό που πραγματοποιεί τον δοκιμές επαλήθευσης πρέπει να πραγματοποιούν την επαλήθευση με τη μεγαλύτερη επαγγελματική εντιμότητα και με όλες τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνται και να μην υπόκεινται σε πιέσεις και παραινέσεις, ιδίως οικονομικής φύσης, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσματα της επιθεώρησης ειδικότερα δε πιέσεις ή παραινέσεις προερχόμενες από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων.

3. Ο οργανισμός διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και τα μέσα που είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκπλήρωση των διοικητικών και τεχνικών καθηκόντων που αφορούν τη διενέργεια των επαληθεύσεων· Πρέπει, ομοίως, να έχει πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό για κάθε έκτακτη επαλήθευση.

4. Το αρμόδιο για τον έλεγχο προσωπικό πρέπει να διαθέτει:

- άρτια τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση,

- επαρκή γνώση των απαιτήσεων των δοκιμών που πρέπει να διενεργήσει και επαρκή εμπειρία σε αυτές τις δοκιμές,

- την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των βεβαιώσεων, φακέλων και εκθέσεων που είναι αναγκαία για να αποδεικνύουν ότι διεξήχθησαν οι δοκιμές.

5. Πρέπει να εξασφαλίζεται η αμεροληψία του προσωπικού που διενεργεί την επιθεώρηση. Η αμοιβή του δεν πρέπει να εξαρτάται από τον αριθμό των δοκιμών που διεξάγονται ούτε από τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών.

6. Ο οργανισμός πρέπει να συνάψει ασφάλεια αστικής ευθύνης εκτός εάν την ευθύνη αναλαμβάνει το κράτος σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή εάν το κράτος μέλος είναι το ίδιο άμεσα υπεύθυνο για τις δοκιμές.

7. Το προσωπικό του οργανισμού δεσμεύεται εκ του επαγγελματικού απορρήτου όσον αφορά όλες τις πληροφορίες που προκύπτουν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του (εξαιρουμένων των πληροφοριών προς τις αρμόδιες διοικητικές αρχές του κράτους όπου ασκεί τις δραστηριότητές του) βάσει της παρούσας οδηγίας και κάθε διάταξης της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η σήμανση πιστότητας CE αποτελείται από τα αρχικά CE υπό την ακόλουθη μορφή:

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσής της, οι αναλογίες της ανωτέρω παράστασης πρέπει να τηρούνται.

[1] ΕΕ C της ..., σ. …

[2] ΕΕ C της ..., σ. …

[3] ΕΕ C της ..., σ. …

[4] ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20.

[5] ΕΕ L 10 της 14.1.1997 σ. 13

[6] ΕΕ L 345 της 31.12.2003 σ. 0097 - 0105

[7] ΕΕ C 91 της 16.4.2003, σ. 7

[8] EE L 204 της 21.7.1998, σελ. 37, όπως τροποποιήθηκε την τελευταία φορά με την οδηγία 98/48/ΕΚ (EE L 217 της 5.8.1998, σ. 18).

[9] ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

[10] ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25.

[11] ΕΕ L 187 της 16.07.1988, σ. 1.

[12] ΕΕ L 121 της 15.5.1993, σ. 20.

[13] 18 μήνες από την έναρξη ισχύος

[14] 18 μήνες από τη δημοσίευση της οδηγίας

[15] 24 μήνες από τη δημοσίευση της οδηγίας

[16] 5 έτη από τη δημοσίευση της οδηγίας