52005DC0629
[pic] | ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ |

Βρυξέλλες, 1.12.2005

COM(2005) 629 τελικό

ΛΕΥΚH ΒΙΒΛΟΣ

Πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες 2005-2010 {SEC(2005) 1574}

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΚΥΡΙΟ ΜΟΤΙΒΟ .........……………………………………………………..3

1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 5

2.1. Ανοικτή και διαφανής διαβούλευση 6

2.2. Αναλύσεις επιπτώσεων 6

2.3. Υλοποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή 6

2.4. Εκ των υστέρων αξιολόγηση 7

2.5. Απλούστευση, κωδικοποίηση και διασαφήνιση 7

2.6. Χρήστες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: Εισροές, κατάρτιση και προσφυγές 9

2.7. Περαιτέρω ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με άλλες πολιτικές 9

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 10

3.1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας Lamfalussy 10

3.2. Προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εποπτεία 11

3.2.1. Διασαφήνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών του κράτους προέλευσης και του κράτους υποδοχής 11

3.2.2. Δυνατότητες εκχώρησης ορισμένων εργασιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των εποπτικών αρχών 12

3.2.3. Ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας 12

3.2.4. Ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής παράδοσης εποπτείας 13

4. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2005-2010) 13

4.1. Σχέδια σε εξέλιξη 13

4.1.1. Λιανική τραπεζική 13

4.1.2. Πρόγραμμα Solvency II 14

4.1.3. Επανεξέταση των ποσοστών κατοχής μετοχών 14

4.1.4. Συμψηφισμός και διακανονισμός 14

4.2. Τομείς υπό εξέταση 15

4.2.1. Κατάργηση αδικαιολόγητων εμποδίων στη διασυνοριακή ενοποίηση 15

4.2.2. Οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα 15

4.2.3. Συστήματα εγγυήσεων στον ασφαλιστικό τομέα 15

4.2.4. Σύμβαση της Χάγης για τους τίτλους 15

4.2.5. Προαιρετικά μέσα 15

4.3. Τομείς στους οποίους δεν προβλέπεται καμια νομοθεσία στο στάδιο αυτό 15

4.4. Μελλοντικές πρωτοβουλίες 16

4.4.1. Εταιρείες επενδύσεων 16

4.4.2. Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: τραπεζικοί λογαριασμοί και πιστωτικοί ενδιάμεσοι 16

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 17

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 18

Σύνοψη

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επιτροπή) σε θέματα πολιτικής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ως το 2010. Επισυνάπτεται περίληψη των συγκεκριμένων εργασιών και δραστηριοτήτων που προβλέπονται (Παράρτημα I).

Η διαβούλευση για την Πράσινη Βίβλο[1] έδειξε ότι οι εν λόγω πολιτικές προτεραιότητες χαίρουν ευρείας στήριξης. Η Λευκή βίβλος λαμβάνει επίσης υπόψη τα αποτελέσματα της "ανταλλαγής απόψεων" της 18ης Ιουλίου 2005[2] και παράλληλων πρωτοβουλιών όπως η έκθεση για την χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση που εκπονήθηκε από την επιτροπή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών[3], τα συμπεράσματα του συμβουλίου Ecofin της 11ης Οκτωβρίου 2005 και η έκθεση της επιτροπής οικονομικών και νομισματικών θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σημερινή κατάσταση ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ[4]. Το παρόν έγγραφο συμπληρώνει μια αναλογική ανάλυση επιπτώσεων (βλ. παράρτημα II).

Οι στόχοι της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την πολιτική για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για τα επόμενα 5 έτη είναι οι ακόλουθοι: να παγιωθεί δυναμικά η πρόοδος που πραγματοποιήθηκε προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης, ανοιχτής, περιεκτικής, ανταγωνιστικής και οικονομικά αποτελεσματικής χρηματοπιστωτικής αγοράς να καταργηθούν τα τελευταία οικονομικά σημαντικά εμπόδια έτσι ώστε οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τα κεφάλαια να κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ με το χαμηλότερο δυνατό κόστος - με αποτελεσματικό επίπεδο εποπτικού ελέγχου και κανόνες επιχειρηματικής συμπεριφοράς που να διασφαλίζουν υψηλό βαθμό χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και την προστασία των καταναλωτών· να εφαρμόζεται, να τηρείται και να αξιολογείται σε διαρκή βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και να εφαρμόζονται αυστηρά οι αρχές της προσέγγισης για «βελτίωση της νομοθεσίας» σε οποιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία· να βελτιωθεί η συνεργασία και η σύγκλιση σε θέματα ελέγχου στην ΕΕ, να εμβαθυνθούν οι σχέσεις με τις άλλες παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή επιρροή στον κόσμο. |

- Η δυναμική ενοποίηση αποτελεί το κεντρικό μοτίβο της προσέγγισης της Επιτροπής – μια προσέγγιση πρακτική, φιλόδοξη και που αντικατοπτρίζει τις επιθυμίες όλων των συμμετεχόντων φορέων.

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ τις ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2005-2010

1. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν ζωτική σημασία για την καλή λειτουργία των συγχρόνων οικονομιών. Όσο περισσότερο είναι ολοκληρωμένες, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η διάθεση των οικονομικών πόρων και καλύτερα τα οικονομικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών αποτελεί συνεπώς ένα βασικό στοιχείο της διαδικασίας οικονομικής μεταρρύθμισης της Λισσαβόνας[5] και είναι ουσιώδης για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών αποτέλεσε στόχο του προγράμματος δράσης για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες 1999-2005 (ΠΔΧΥ). Η φιλοσοφία του συγκεκριμένου προγράμματος αποδείχθηκε σωστή: οι επιδόσεις του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών βελτιώθηκαν, η ρευστότητα αυξήθηκε, και ο ανταγωνισμός, η αποδοτικότητα και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα ενισχύθηκαν παρά τις πολυάριθμες εξωτερικές αναταράξεις. Με τη σταδιακή εφαρμογή των μέτρων του ΠΔΧΥ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών, τα θετικά αυτά αποτελέσματα δεν μπορεί παρά να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο.

Ωστόσο, η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί. Ο τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της ΕΕ διαθέτει ακόμη αξιοσημείωτο δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης που δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως. Επείγει να βελτιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα των πανευρωπαϊκών αγορών προϊόντων μακροπρόθεσμης αποταμίευσης. Πρέπει να χρηματοδοτηθεί το τεράστιο έλλειμμα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, που αποτελεί τη μείζονα διαρθρωτική οικονομική πρόκληση της ΕΕ. Η εσωτερική αγορά λιανικών υπηρεσιών πολύ απέχει από την ολοκλήρωσή της. Είναι απαραίτητη μια αποτελεσματικότερη αγορά κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου για την προώθηση νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης[6].

Έτσι, η παγίωση της προόδου που πραγματοποιήθηκε, η ολοκλήρωση των τρεχουσών δράσεων, η ενίσχυση της συνεργασίας και της σύγκλισης σε θέματα εποπτείας, καθώς και η κατάργηση των τελευταίων οικονομικά σημαντικών εμποδίων αποτελούν τους κύριους άξονες της πολιτικής της Επιτροπής για τα 5 επόμενα έτη.

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Η Επιτροπή θα εφαρμόσει την πιο ανοικτή, την πιο διαφανή και που να βασίζεται κατά το δυνατόν σε αντικειμενικά στοιχεία πολιτική τηρώντας μια διπλή δέσμευση: να πραγματοποιεί ταυτόχρονα ανοικτές διαβουλεύσεις και αναλύσεις επιπτώσεων, έτσι ώστε να διασφαλίσει την εκπόνηση υγιών κανόνων που να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στους ευρωπαίους καταναλωτές.

2.1. Ανοικτή και διαφανής διαβούλευση

Οι ανοικτές διαβουλεύσεις (περιλαμβανομένων και με αντιπροσωπευτικές ομάδες συμμετεχόντων φορέων) θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο και πρέπει να διοργανώνονται υποχρεωτικά πριν θεωρηθεί απαραίτητη μια νομοθεσία. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να δημοσιεύει τις απαντήσεις που λαμβάνει κατά τις διαβουλεύσεις της, πρακτικές περιλήψεις και τις σχετικές πληροφορίες ανάδρασης.

2.2. Αναλύσεις επιπτώσεων

Οποιαδήποτε νέα πρόταση της Επιτροπής θα συνοδεύεται από αναλύσεις επιπτώσεων. Οι αναλύσεις αυτές θα εξετάζουν κάθε θέμα και θα καθορίζουν την κατάλληλη επιλογή. Θα επικεντρώνονται στο κόστος και τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα με την ευρεία έννοια και, ενδεχομένως, στις επιπτώσεις για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, την καλή λειτουργία των αγορών και την προστασία των καταναλωτών.

Κάθε φορά που θα είναι δυνατό, η προς χρησιμοποίηση μέθοδος θα συζητείται με τους συμμετέχοντες φορείς πριν από τη δημοσίευση. Η Επιτροπή θα εξετάζει επιπλέον κατά περίπτωση, αν τα τεχνικά μέτρα εκτέλεσης (επίπεδο 2) πρέπει να αποτελέσουν και αυτά αντικείμενο ανάλυσης επιπτώσεων.

Η Επιτροπή αναμένει επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να τηρήσουν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση της ποιότητας της κοινοτικής νομοθεσίας με την εκπόνηση αναλύσεων επιπτώσεων όταν προτείνουν σημαντικές τροποποιήσεις στις προτάσεις της[7]. Μέχρι σήμερα, η δέσμευση αυτή δεν υλοποιήθηκε, και το γεγονός αυτό αποτελεί τον αδύναμο κρίκο της προσέγγισης "βελτίωση της νομοθεσίας"[8].

2.3. Υλοποίηση και αποτελεσματική εφαρμογή

Δυστυχώς, το ποσοστό μεταφοράς της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών είναι χαμηλό[9]. Τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευθούν πραγματικά και να προχωρήσουν στη σωστή εφαρμογή εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Πρέπει να ενισχυθούν και να εφαρμοσθούν σε όλα τα κράτη μέλη οι μηχανισμοί ελέγχου σχετικά με την πραγματική εφαρμογή. Η κοινή αυτή ευθύνη αποτελεί μια πρόκληση που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ΕΕ-25 – με την προοπτική των νέων διευρύνσεων.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί ενεργά με τα κράτη μέλη προκειμένου να παρακολουθήσει την πρόοδο, να διασφαλίσει τη σωστή εφαρμογή και να αποφύγει την προσθήκη διαδοχικών στρώσεων μη απαραίτητων διατάξεων. Θα ενημερώνει τακτικά το μητρώο μεταφοράς ΠΔΧΥ online και θα εισάγει συνδέσμους που θα παραπέμπουν στα κείμενα εφαρμογής των κρατών μελών. Η γενική κατάσταση της μεταφοράς θα καλύπτεται επίσης στην ετήσια ενδιάμεση έκθεση για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες[10].

Τα εργαστήρια μεταφοράς που διοργανώνονται μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαίων νομοθετών θα συνεχίσουν να αποτελούν ένα φόρουμ για την αναζήτηση συμφωνιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων και την επίλυση ex-ante ενδεχόμενων προβλημάτων. Η Επιτροπή θα δημοσιεύει συνθέσεις για τα εν λόγω εργαστήρια και, εφόσον χρειαστεί, συμπληρωματικούς ερμηνευτικούς προσανατολισμούς.

Τα πρακτικά αυτά μέτρα θα διευκολύνουν την αποτελεσματική παρακολούθηση. Σε περίπτωση λανθασμένης εφαρμογής, η Επιτροπή θα κινεί, χωρίς καθυστέρηση, διαδικασία παράβασης. Οι συμμετέχοντες φορείς επέμειναν στην αναγκαιότητα να διαθέτουν επαρκή περιθώρια μεταφοράς. Η Επιτροπή συμφωνεί. Ωστόσο, στο βαθμό που τα μέτρα του επιπέδου 2 εξελίσσονται, το έργο της μεταφοράς θα πρέπει κατά το δυνατόν να προχωρεί παράλληλα με το νομοθετικό επίπεδο και το τεχνικό επίπεδο εκτέλεσης (επίπεδα 1 και 2).

2.4. Εκ των υστέρων αξιολόγηση

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν οι κανόνες επιτυγχάνουν πράγματι τους στόχους τους. Η Επιτροπή θα εξετάζει σε ετήσια βάση τη γενική κατάσταση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης στην έκθεσή της για την παρακολούθηση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης[11]. Η διοργανική ομάδα παρακολούθησης[12] θα συνεισφέρει στη διαδικασία αξιολογώντας τη διαδικασία Lamfalussy σε όλους τους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών[13].

Η αξιολόγηση εκ των υστέρων του ΠΔΧΥ και κάθε νέου νομοθετικού μέτρου αποτελεί μείζονα προτεραιότητα της Επιτροπής για τα επόμενα 5 έτη. Ως το 2009, η Επιτροπή πρέπει να έχει ολοκληρώσει μια πλήρη οικονομική και νομική μελέτη όλων των μέτρων του ΠΔΧΥ[14]. Μια μελέτη θα ξεκινήσει το 2007-2008[15]. Θα γίνουν αξιολογήσεις των κυριότερων μέτρων περίπου 4 έτη μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υλοποίησή τους.

Αν – με το χρόνο – η αξιολόγηση και η ανάλυση σε βάθος δείξουν ότι ορισμένα νομικά κείμενα δεν λειτούργησαν ικανοποιητικά, θα τροποποιηθούν ή θα καταργηθούν στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας[16].

2.5. Απλούστευση, κωδικοποίηση και διασαφήνιση

Τα κοινοτικά και εθνικά μέτρα εκτέλεσης της νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να αποτελούν ένα σύνολο ενιαίων και συνεπών νόμων. Μολονότι η Επιτροπή κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε τα μέτρα που ΠΔΧΥ να είναι κατά το δυνατόν απλά και συνεπή, τα μέτρα αυτά μπορούν να βελτιωθούν. Συνεπώς, η Επιτροπή θα προβεί σε ελέγχους τομεακής και διατομεακής συνέπειας, ώστε να διασφαλίσει σε ολόκληρη τη νομοθεσία τη συνέπεια της ορολογίας και των αποτελεσμάτων. Για να αξιολογηθεί ο βαθμός της νομικής συνέπειας, θα πρέπει απαραίτητα να μελετηθούν οι προσεγγίσεις των κρατών μελών, ώστε να κατανοηθεί καλύτερα πώς εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία στην πράξη και να διασφαλιστεί το επίπεδο νομικής συνέπειας που χρειάζονται οι αγορές. Φυσικό σημείο εκκίνησης του εν λόγω εγχειρήματος είναι το κοινοτικό δίκαιο, αλλά σε συνδυασμό με τη μεταφορά και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο της Επιτροπής, που θα αποτελεί πολυετή πρωτοβουλία, θα αρχίσει συγκεκριμένα με τα ακόλουθα στάδια:

- Θα διασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση στο κοινοτικό δίκαιο με τη συγκέντρωση των κατάλληλων κοινοτικών μέσων στο διαδίκτυο[17] με μορφή που να διευκολύνει τόσο τους ειδικούς όσο και το σύνολο των πολιτών·

- Ο πρώτος έλεγχος τομεακής συνέπειας θα πραγματοποιηθεί στον τομέα των κινητών αξιών . Θα δημιουργηθεί μια ομάδα επαγγελματιών και εμπειρογνωμόνων της αγοράς που θα συνδράμει την Επιτροπή στην ανάλυση των κυριότερων προβλημάτων. Ένα τέτοιο εγχείρημα έχει ήδη πραγματοποιηθεί με την ομάδα «νομική ασφάλεια» της Επιτροπής, που ασχολείται με νομικά θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τη μεταφορά κινητών αξιών·

- Σήμερα, η ποικιλία και η μάζα των πληροφοριών που πρέπει να διαθέτουν οι χρήστες μπορεί να αποτελέσει πηγή σύγχυσης τόσο για τους ίδιους όσο και τους παρόχους υπηρεσιών. Το 2008 θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη για να εντοπίσει τις ενδεχόμενες ασυνέπειες και να αξιολογήσει την καταλληλότητα των πληροφοριακών απαιτήσεων που προβλέπουν οι σημερινοί κοινοτικοί κανόνες·

- Η εν λόγω αβεβαιότητα είναι ιδιαίτερα έντονη στον τομέα των συλλογικών επενδύσεων όπου εφαρμόζονται κανόνες τόσο τομεακοί όσο και εγκάρσιοι παράλληλα με εναπομείναντες τοπικούς κανόνες για θέματα διαφήμισης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από τον τομέα, η κατάσταση αυτή παρεμποδίζει την αποτελεσματική διασυνοριακή πώληση προϊόντων εταιρειών επενδύσεων. Αποτελεί επίσης πηγή αβεβαιότητας ως προς το αν ο φορέας που προωθεί ή που διανέμει το προϊόν ευθύνεται όταν πωλεί ή παρέχει υπηρεσίες στους επενδυτές. Προκειμένου να διασαφηνιστούν ορισμένα από τα θέματα αυτά, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει ανακοίνωση/σύσταση εντός του 2006. Η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για παρόμοιες εργασίες σε άλλους τομείς·

- Στο πλαίσιο του προγράμματος Solvency II στον ασφαλιστικό τομέα, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μείζων επιχείρηση κωδικοποίησης. Χωρίς να υπάρξει αναδιαπραγμάτευση του σημερινού κεκτημένου, δεκαέξι ασφαλιστικές οδηγίες θα ενοποιηθούν σε μια και μοναδική. Το εν λόγω εγχείρημα αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες κωδικοποίησης σε άλλους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

- Επιπλέον, κάθε φορά που θα διαπιστώνει την λανθασμένη εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, η Επιτροπή θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης και της κίνησης διαδικασίας παράβασης , ώστε να διασφαλίζει την ύπαρξη ενός συνεπούς και αποτελεσματικού κανονιστικού καθεστώτος σε ολόκληρη την Ένωση.

2.6. Χρήστες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: Εισροές, κατάρτιση και προσφυγές

Το φόρουμ FIN-USE διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο ενισχύοντας τη συνεισφορά των χρηστών ως προς τον καθορισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες[18]. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μεριμνήσει ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπημένη εκπροσώπηση των χρηστών σε όλες τις μελλοντικές συμβουλευτικές ομάδες.

Δεδομένου ότι τα κράτη αποσύρονται προοδευτικά από τη χρηματοδότηση ορισμένων πτυχών των κοινωνικών συστημάτων, είναι απαραίτητο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι πολίτες σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά θέματα και να ενθαρρυνθεί η άμεση ανάμιξή τους στον τομέα. Για να ενισχυθεί η ζήτηση και να διευκολυνθεί η λήψη σωστών αποφάσεων σε θέματα επενδύσεων, για παράδειγμα για τις συντάξεις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βελτιωθεί η διαφάνεια και η συγκρισιμότητα των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και να βοηθηθούν οι καταναλωτές ώστε να τα κατανοούν καλύτερα. Ακόμη και αν η εκπαίδευση των καταναλωτών αποτελεί καταρχάς αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή μπορεί να προωθήσει όχι μόνο την ανταλλαγή απόψεων για τη βελτίωση των γνώσεων των καταναλωτών και τις καλύτερες πρακτικές σε χρηματοπιστωτικά θέματα, αλλά και για την πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων. Εξετάζει το ενδεχόμενο να διοργανώσει ένα συνέδριο για το θέμα αυτό στις αρχές του 2007.

Εξάλλου, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τους καταναλωτές σχετικά με την εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, η Επιτροπή σκοπεύει να δημοσιεύσει μια τακτική ενημερωτική επιστολή στην οποία θα εκθέτει τις σημαντικότερες πτυχές των εργασιών της για τους χρήστες/καταναλωτές. Προτίθεται επίσης να δημιουργήσει μια μόνιμη ομάδα εκπροσώπων των καταναλωτών από ολόκληρη την Ευρώπη, στην οποία θα εξετάζονται θέματα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Θα συνεχιστούν επίσης οι τακτικές επαφές με τη UNI-EUROPA, που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η FIN-NET[19] διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο προσφέροντας στους χρήστες και τους καταναλωτές εύκολη πρόσβαση στις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των διασυνοριακών διαφορών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών[20]. Η Επιτροπή ξεκίνησε την επανεξέταση του ρόλου της FIN-NET προκειμένου να αυξήσει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά της. Θα προβεί επίσης σε μελέτη των εθνικών δυνατοτήτων προσφυγής στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ώστε να εντοπίσει τα ενδεχόμενα σχετικά κενά.

2.7. Περαιτέρω ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με άλλες πολιτικές

Είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν πλήρως οι πιθανές συνέργειες μεταξύ της πολιτικής για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και πολιτικών σε άλλους τομείς. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια των 5 επόμενων ετών, η συνεργασία με άλλους τομείς, ιδιαίτερα τον ανταγωνισμό (τομεακές έρευνες[21]), την πολιτική των καταναλωτών (προστασία των καταναλωτών, δίκαιο των συμβάσεων[22]) και τη φορολογία, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.

Μια πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τα εμπόδια στις διασυνοριακές ενοποιήσεις[23] στην Ευρώπη έδειξε ότι η αβεβαιότητα των φορολογικών κανόνων και το γεγονός ότι συνιστούν διακρίσεις, ειδικότερα ο ΦΠΑ που συνδέεται με τις αναδιαρθρώσεις[24] αποτελούν μείζον εμπόδιο για την ολοκλήρωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η Επιτροπή σκοπεύει, μετά από ευρεία διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για την προσαρμογή των κανόνων σχετικά με τον ΦΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην εξέλιξη της ενιαίας αγοράς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών[25]. Η μελέτη ανέδειξε επίσης και άλλους τομείς στους οποίους μπορεί να αναλάβει δράση η Επιτροπή[26].

3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

3.1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας Lamfalussy

Η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών επιταχύνεται. Μολονότι ορισμένες δραστηριότητες λιανικής θα παραμείνουν τοπικές, οι εταιρείες αναζητούν ολοένα και περισσότερο οικονομίες κλίμακας στο επίπεδο της ΕΕ, διατηρώντας ταυτόχρονα συχνά παρουσία και σε τοπικό επίπεδο, με την συγκέντρωση της διαχείρισης των κινδύνων και του διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών, με διασυνοριακές συγχωνεύσεις και τη χρήση του διαδικτύου. Οι νομοθετικές και εποπτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα - και το νομοθετικό κόστος να μειωθεί στο μέτρο του δυνατού. Πλέον, η κοινοτική πολιτική σε θέματα νομοθεσίας και εποπτείας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες βασίζεται κυρίως στα τέσσερα επίπεδα της διαδικασίας Lamfalussy[27]. Η διαδικασία αυτή που χαίρει ευρείας υποστήριξης, αποδείχτηκε επιτυχής: η διαδικασία λήψης αποφάσεων και οι εποπτικές ρυθμίσεις είναι πλέον περισσότερο αποτελεσματικές και ευέλικτες.

Κεντρική πολιτική της Επιτροπής είναι να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία και να την αναπτύξει κατά τα 5 επόμενα έτη ώστε να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της. Τα κυριότερα σχετικά θέματα είναι:

1. Η συζήτηση για την αναθεώρηση της επιτροπολογίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντική·

2. Η βελτίωση του συνόλου της διαδικασίας σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις αναφοράς και διαφάνειας, κυρίως έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα σύνορα που υπάρχουν μεταξύ των θεσμικών οργάνων και το γεγονός ότι οι επιτροπές των εθνικών εποπτικών αρχών έχουν συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με την Επιτροπή·

3. Να αναπτυχθεί μια διατομεακή νομοθετική συνεργασία για έναν αυξανόμενο αριθμό θεμάτων που αφορούν διάφορους χρηματοπιστωτικούς τομείς·

4. Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε καθένα από τα 4 επίπεδα της διαδικασίας Lamfalussy να τηρεί το πρόγραμμα βελτίωσης της νομοθεσίας, έτσι ώστε να διασφαλίζονται μια ποιοτική νομοθετική παραγωγή, η συνεπής εφαρμογή της και ο συνεπής έλεγχός της. Παρά την ποιοτική εργασία που πραγματοποίησαν οι επιτροπές του επιπέδου 3 με ελάχιστα μέσα, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα συμπεράσματά τους, που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικό συμπληρωματικό νομοθετικό κόστος, θα μπορούσαν να υποβληθούν στο συμπληρωματικό έλεγχο – σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις και την αναλογικότητα – μιας ομάδας οικονομικών εμπειρογνωμόνων·

5. Όποτε είναι δυνατόν, να συνεργαζόμαστε με τους κυριότερους εταίρους μας για την παγκόσμια σύγκλιση των προδιαγραφών.

3.2. Προκλήσεις σε ό,τι αφορά την εποπτεία

Οι υποχρεώσεις συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών πρέπει να ενισχυθούν. Πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η ασφάλεια της συνεργασίας σε περιπτώσεις κρίσης.

Μέσα στα πέντε επόμενα έτη, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν οι ακόλουθες προκλήσεις:

Να διασαφηνιστούν και να αριστοποιηθούν οι ευθύνες του κράτους προέλευσης και του κράτους μέλους υποδοχής, αντίστοιχα, όσο η ολοκλήρωση επιταχύνεται, και να ληφθούν δεόντως υπόψη οι κίνδυνοι εξάπλωσης (3.2.1) Να διερευνηθεί η δυνατότητα εκχώρησης ορισμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, μεριμνώντας παράλληλα ώστε οι εποπτικές αρχές να διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και την απαραίτητη αμοιβαία εμπιστοσύνη (3.2.2.) Να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της εποπτείας χωρίς να πολλαπλασιασθούν οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και ενημέρωσης (3.2.3) Να διασφαλιστεί συνεπέστερη και ταχύτερη συνεργασία και να αναπτυχθεί μια πραγματική εποπτική παράδοση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (3.2.4). |

6. 3.2.1. Διασαφήνιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των εποπτικών αρχών του κράτους προέλευσης και του κράτους υποδοχής

Η αρχή της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ κράτους προέλευσης και κράτους υποδοχής, που προϋποθέτει την αμοιβαία αναγνώριση, και η ενοποιημένη εποπτεία βρίσκονται στην καρδιά του κοινοτικού εποπτικού συστήματος. Οι κίνδυνοι «εξάπλωσης» απαιτούν, πράγματι, αποτελεσματική αντιμετώπιση – για παράδειγμα, σε περίπτωση πτώχευσης ενός ομίλου ευρωπαϊκή εμβέλειας ή ενός συστημικά σημαντικού ιδρύματος που δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος ενώ η ενοποιημένη εποπτεία του υπάγεται σε άλλο κράτος μέλος[28].

Οποιαδήποτε εξέλιξη των ευρωπαϊκών εποπτικών δομών, που θα διέφερε από τις υπάρχουσες, θα προκαλούσε ακανθώδη ζητήματα πολιτικής και χρηματοπιστωτικής ευθύνης, ιδιαίτερα στην περίπτωση όπου θα εμπλέκονταν και οι προϋπολογισμοί του δημοσίου. Η Επιτροπή αντιμετωπίζει θετικά μια εξελιξιακή προσέγγιση, για την αντιμετώπιση αποδεδειγμένων προβλημάτων, ώστε να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ αποτελεσματικότερων μηχανισμών εποπτείας και της ενοποιημένης εποπτείας και να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά τους, τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο ως προς την προστασία των καταναλωτών. Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί το έργο που έχει αναληφθεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διασυνοριακής λειτουργίας των υπαρχόντων συστημάτων και να διασφαλιστεί η συμβατότητά τους με άλλους μηχανισμούς, όπως οι κανονισμοί για τον δανειστή «έσχατης ανάγκης» και για την ευθύνη της χρηματοδότησης σε περίπτωση χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η Επιτροπή θα εξετάσει τα κυριότερα θέματα που έχουν προκύψει και θα υποβάλει σχετικά πρόταση το 2006.

3.2.2. Δυνατότητες εκχώρησης ορισμένων εργασιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των εποπτικών αρχών

Η τραπεζική νομοθεσία δίνει ήδη στις εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να εκχωρήσουν την πλήρη ευθύνη της εποπτείας μιας θυγατρικής στις αντίστοιχες εποπτικές αρχές της μητρικής επιχείρησης. Στην πράξη, αυτή η δυνατότητα δεν έχει ωστόσο υλοποιηθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, η νομοθεσία για τις κινητές αξίες, ιδιαίτερη αυτή για τις καταχρήσεις αγοράς και για τα ενημερωτικά φυλλάδια, επιτρέπει τη μεταφορά ορισμένων καθηκόντων, μεταξύ ρυθμιστικών αρχών. Ωστόσο, μπορεί να γίνει ακόμη πρόοδος σε ό,τι αφορά τη διάδοση πληροφοριών και την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εποπτικών αποστολών[29].

Έτσι, μπορούν να δημιουργηθούν μηχανισμοί διαμεσολάβησης για την ταχεία και αποτελεσματική επίλυση απλών διασυνοριακών διαφορών που προκύπτουν καθημερινά μεταξύ των εποπτικών αρχών. Τέτοιοι μηχανισμοί θα ενίσχυαν τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών[30].

3.2.3. Ορισμένα συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας

Ο πολλαπλασιασμός των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, εκθέτει τους διασυνοριακούς ομίλους σε επιπλέον κόστος. Πρέπει λοιπόν να αντικατασταθούν οι πολλαπλές αυτές απαιτήσεις από εναρμονισμένες κοινές απαιτήσεις, χωρίς "προσθήκες" σε εθνικό επίπεδο. Με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (IFRS), την οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MiFID) και την ανάπτυξη νέων εποπτικών κανόνων για τον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία για την εκλογίκευση των μορφότυπων υποβολής εκθέσεων.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει πλέον έρθει η στιγμή να θεσπιστούν πραγματικά κοινές απαιτήσεις πληροφόρησης και υποβολής εκθέσεων καθώς και – ενδεχομένως – κοινές εποπτικές βάσεις δεδομένων. Οι επιτροπές του επιπέδου 3 θα πρέπει να αρχίσουν να εργάζονται για την εκπόνηση κοινών μορφότυπων πληροφόρησης και υποβολής εκθέσεων, που να στηρίζονται στον πραγματικό καταμερισμό πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών. Η Επιτροπή σκοπεύει να αξιοποιήσει αυτά τα σημαντικά κέρδη αποτελεσματικότητας ως το 2008. Από το 2009, όλες οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι μεγάλες επενδυτικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπορούν να πληρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την υποβολή εκθέσεων με την αποστολή μιας ενιαίας πλήρους τεκμηρίωσης στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την ενοποιημένη εποπτεία.

3.2.4. Ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής παράδοσης εποπτείας

Ενόψει της δημιουργίας κοινών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και εποπτικών πρακτικών, ιδιαίτερα στην περίπτωση πολυεθνικών ή πολυτομεακών ομίλων – πρέπει, εντός των πέντε επόμενων ετών, να εφαρμοστεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των κοινών επιθεωρήσεων, των διαδικασιών αξιολόγησης από ομότιμους[31] και συγκεκριμένων μέτρων όπως ανταλλαγές προσωπικού, κοινές εκπαιδευτικές ημερίδες και ανταλλαγές πληροφοριών και τεχνογνωσίας μεταξύ εποπτικών αρχών.

4. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (2005-2010)

4.1. Σχέδια σε εξέλιξη

4.1.1. Λιανική τραπεζική

Τρεις μείζονες πρωτοβουλίες για τη λιανική τραπεζική βρίσκονται σε εξέλιξη:

- Στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων, θα δημοσιευθεί μια Λευκή βίβλος το 2006 που θα ανακοινώνει τις πρωτοβουλίες που κρίθηκαν απαραίτητες και οικονομικά δικαιολογημένες ενόψει της ολοκλήρωσης της αγοράς ενυπόθηκων δανείων της ΕΕ·

- Σε ό,τι αφορά την καταναλωτική πίστη, η τροποποιημένη πρόταση οδηγίας που δημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2005 αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς καταναλωτικής πίστης και στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών[32]·

- Η πρόταση οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα διατυπώσει σαφείς κανόνες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών και των παρόχων αυτών των υπηρεσιών. Η εν λόγω πρωτοβουλία θα προωθήσει και θα στηρίξει τις προσπάθειες του τομέα για τη δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (SEPA) ως το 2010. Το 2007, η Επιτροπή θα εξετάσει εάν είναι απαραίτητα συμπληρωματικά μέτρα έτσι ώστε ο SEPA να υλοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

4.1.2. Πρόγραμμα Solvency II

Στόχος του προγράμματος Solvency II είναι να εκσυγχρονιστεί η νομοθεσία και η εποπτεία στον ασφαλιστικό τομέα. Στους υπολογισμούς των απαιτήσεων φερεγγυότητας θα λαμβάνεται πλέον υπόψη η αξιολόγηση των κινδύνων. Ο υπολογισμός των ασφαλιστικών υποχρεώσεων (τεχνικά αποθεματικά) θα εναρμονιστεί καλύτερα, έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών.

Το σχέδιο αυτό, το οποίο χαίρει ευρείας στήριξης, συνδέεται στενά με τις διεθνείς εξελίξεις στους τομείς της λογιστικής, της εποπτείας και της αναλογιστικής επιστήμης και θα λάβει υπόψη τις σημαντικές εξελίξεις που καταγράφηκαν στον τραπεζικό τομέα στο πλαίσιο της Βασιλείας II.

Η Επιτροπή σκοπεύει να παρουσιάσει την πρότασή της με τη μορφή ενιαίου κειμένου στα μέσα του 2007· η σχετική διάρθρωση θα συμπληρωθεί στη συνέχεια από μέτρα του επιπέδου 2 που θα εγκριθούν σύμφωνα με τη διαδικασία επιτροπολογίας.

4.1.3. Επανεξέταση των ποσοστών κατοχής μετοχών

Οι εποπτικές αρχές έχουν την εξουσία να «μπλοκάρουν» τις επενδύσεις, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που σχεδιάζονται στους χρηματοπιστωτικούς τομείς. Υπάρχει ισχυρή ζήτηση για περισσότερη σαφήνεια, διαφάνεια και πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω αρχές αξιολογούν τα ποσοστά συμμετοχής. Η Επιτροπή και οι εποπτικές αρχές (επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας CEBS και επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων CEIOPS) έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες με στόχο την τροποποίηση του άρθρου 16 της τραπεζικής οδηγίας και του άρθρου 15 της ασφαλιστικής οδηγίας και για τον καθορισμό κοινών εποπτικών κριτηρίων. Στον τραπεζικό τομέα, αναμένεται να υποβληθεί πρόταση στα μέσα του 2006, ενώ στον ασφαλιστικό, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Solvency II.

4.1.4. Συμψηφισμός και διακανονισμός

Οι υποδομές διασυνοριακού συμψηφισμού και διακανονισμού έχουν πολύ υψηλότερο κόστος απ’ ότι σε εθνικό επίπεδο ενώ ο βαθμός ασφάλειας και αποτελεσματικότητάς τους είναι μικρότερος. Το υψηλό αυτό κόστος των διασυνοριακών πράξεων οφείλεται στην ύπαρξη ενός αριθμού τεχνικών, νομικών και φορολογικών εμποδίων[33]. Επίσης, στον τομέα αυτό δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο στο επίπεδο της ΕΕ.

Στην ανακοίνωσή της του 2004, η Επιτροπή θεωρούσε ότι μπορεί να χρειάζεται μια οδηγία-πλαίσιο έτσι ώστε οι διασυνοριακές πράξεις συμψηφισμού και διακανονισμού που πραγματοποιούν οι φορείς του τομέα να είναι αποτελεσματικές, ασφαλείς και φθηνές. Για να δοκιμάσει αυτή τη δυνατότητα, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαβούλευση σε βάθος και μια αξιολόγηση επιπτώσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη οποιαδήποτε νέα εξέλιξη στην αγορά, θα αποφασίσει εντός του 2006 το δρόμο που σκοπεύει να ακολουθήσει και ειδικότερα αν είναι σκόπιμο να παρουσιάσει επίσημα πρόταση.

4.2. Τομείς υπό εξέταση

4.2.1. Κατάργηση αδικαιολόγητων εμποδίων στη διασυνοριακή ενοποίηση

Η Επιτροπή εντόπισε και εξέτασε τα πιθανά εμπόδια για τις διασυνοριακές επενδύσεις και τον οικονομικό εξορθολογισμό στην Ευρώπη[34]. Αξιολόγησε επίσης την τήρηση των δικαιωμάτων που προβλέπει η συνθήκη σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων[35]. Η κατάργηση των αδικαιολόγητων εμποδίων, ή τουλάχιστον η μείωσή τους, θα ενίσχυε την ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών τομέων και της οικονομίας γενικότερα, στηρίζοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και τη δημιουργία απασχόλησης. Θα αναληφθούν δράσεις παρακολούθησης από τις αρχές του 2006 (βλ. επίσης 4.1.3).

4.2.2. Οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα

Η αξιολόγηση της εν λόγω οδηγίας βρίσκεται σε εξέλιξη γιατί σύμφωνα με διάφορες ενδείξεις δεν διασφαλίζει επαρκή βαθμό νομικής ασφάλειας και μπορεί να επιβράδυνε την εξέλιξη της αγοράς. Την Άνοιξη του 2006 θα δημοσιευθεί έκθεση που συνοδεύεται από κατάλληλες συστάσεις.

4.2.3. Συστήματα εγγυήσεων στον ασφαλιστικό τομέα

Η Επιτροπή θα αποφασίσει το 2006 αν είναι σκόπιμο να παρουσιάσει πρόταση στον τομέα.

4.2.4. Σύμβαση της Χάγης για τους τίτλους

Η νομική αξιολόγηση ορισμένων πτυχών της σύμβασης της Χάγης για τους τίτλους[36] που ζήτησε το Συμβούλιο θα το βοηθήσει να αποφασίσει αν δέχεται να παρουσιαστεί για υπογραφή η σημερινή πρόταση της Επιτροπής.

4.2.5. Προαιρετικά μέσα

Η διαβούλευση έδειξε ότι υπήρχε γενικά σκεπτικισμός σε ό,τι αφορά τη χρησιμότητα και τη βιωσιμότητα προαιρετικών μέσων (' 26 α καθεστώτα') στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι υποστηρικτές τους θα πρέπει να εξηγήσουν λεπτομερέστερα τις ιδέες τους, καθώς και αν είναι νομικά και πρακτικά υλοποιήσιμες και τα πλεονεκτήματα των εν λόγω προαιρετικών μέσων. Η Επιτροπή παραμένει ανοιχτή[37], αλλά δεν έχει πεισθεί ακόμη ότι αυτά τα προαιρετικά μέσα μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη στους συμμετέχοντες στην αγορά.

4.3. Τομείς στους οποίους δεν προβλέπεται καμια νομοθεσία στο στάδιο αυτό

Πρόκειται για τους ακόλουθους τομείς: οργανισμοί διαβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας, χρηματοπιστωτικοί αναλυτές, μέτρα του επιπέδου 2 σχετικά με τις απαιτήσεις του εγγράφου προσφοράς στην οδηγία εξαγοράς και κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις οργανωμένες αγορές . Η Επιτροπή θεωρεί ότι μέχρι στιγμής, οι υπάρχουσες νομοθετικές απαιτήσεις (ή αυτές που βρίσκονται υπό έγκριση όπως τα μέτρα του επιπέδου 2 της MiFID) επαρκούν και ότι, στους τομείς αυτούς, οι εθνικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών και η αυτορύθμιση από τους συμμετέχοντες στην αγορά είναι πιο πιθανό να δώσουν τις κατάλληλες απαντήσεις στις νέες εξελίξεις των αγορών.

4.4. Μελλοντικές πρωτοβουλίες

Η Επιτροπή εντόπισε δύο τομείς στους οποίους μπορούν να αναληφθούν πρωτοβουλίες, εφόσον επικεντρωθούν προσεκτικά και βασιστούν σε συγκεκριμένα στοιχεία, προς όφελος της οικονομίας της ΕΕ, τις εταιρείες επενδύσεων και τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. ΟΙ εργασίες στους τομείς αυτούς θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με μια προσέγγιση από τη "βάση στην κορυφή" (bottom-up), με ευρείες διαβουλεύσεις, στενή συνεργασία με τους κύκλους της αγοράς, και λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεπίδραση μεταξύ της υφιστάμενης νομοθεσίας και των νέων πρωτοβουλιών.

4.4.1. Εταιρείες επενδύσεων

Το κανονιστικό περιβάλλον της ΕΕ πρέπει να επιτρέψει στον τομέα των εταιρειών επενδύσεων, που διαχειρίζονται σήμερα πάνω από 5.000 δισεκατ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία, να προτείνουν στους μεμονωμένους επενδυτές καλά διαρθρωμένα και σωστά διαχειριζόμενα συλλογικά επενδυτικά προϊόντα που να τους διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή απόδοση λαμβανομένης υπόψη της χρηματοπιστωτικής τους ικανότητας και της διάθεσής τους για την ανάληψη κινδύνων, παρέχοντας ταυτόχρονα στους εν λόγω επενδυτές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να αξιολογήσουν τους κινδύνους και το κόστος.

Οι εργασίες για την ομοιογενή εφαρμογή της νομοθεσίας ΟΣΕΚΑ έχουν ήδη προχωρήσει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την έκδοση ενός διαβατηρίου ΟΣΕΚΑ που να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία, τη διασαφήνιση των επενδυτικών ορίων και την πιο ομοιογενή μεταφορά της υπάρχουσας νομοθεσίας ΟΣΕΚΑ.

Η Πράσινη βίβλος της Επιτροπής του Ιουλίου 2005 σχετικά με τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τις εταιρείες επενδύσεων αξιολογεί το πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τους ΟΣΕΚΑ[38] βάσει των νέων εξελίξεων του τομέα των εταιρειών επενδύσεων.

Οι αντιδράσεις στην Πράσινη βίβλο[39] και οι τρέχουσες εργασίες θα προσφέρουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που χρειάζεται ώστε να σχηματίσει μια σαφή ιδέα που να βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή των ενδεχόμενων μελλοντικών της πρωτοβουλιών. Οι απόψεις της Επιτροπής θα εκτεθούν σε Λευκή βίβλο που θα δημοσιευθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2006.

4.4.2. Λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: τραπεζικοί λογαριασμοί και πιστωτικοί ενδιάμεσοι

Είναι απαραίτητες νέες δράσεις για το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών λιανικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που παραμένουν ακόμη υπερβολικά κατακερματισμένες. Η Επιτροπή θα ακολουθήσει μια επικεντρωμένη προσέγγιση δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαβούλευση σε όλα τα στάδια καθορισμού της πολιτικής της. Η Επιτροπή έκρινε ότι πρέπει να εξετάσει σε βάθος τους ακόλουθους τομείς:

Η πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό αποτελεί το σημείο εισόδου των περισσότερων καταναλωτών στον κόσμο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και έχει ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τη συμμετοχή των πολιτών στην αγορά και την κοινωνία, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στο πλαίσιο των ηλεκτρικών πληρωμών μέσα σ’ ένα χώρο ενιαίων πληρωμών. Τα αδικαιολόγητα εμπόδια που συνδέονται με όλα τα είδη τραπεζικών λογαριασμών (τρεχούμενοι και αποταμιευτικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί τίτλων) πρέπει να καταργηθούν[40], οι δυνατότητες των καταναλωτών να διευρυνθούν και ο ανταγωνισμός μεταξύ των πάροχων υπηρεσιών να ενισχυθεί.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από εκπροσώπους του τομέα και των χρηστών, προκειμένου να εντοπίσουν τα υφιστάμενα προβλήματα σε σχέση με την κινητικότητα των χρηστών (για παράδειγμα, διασυνοριακό άνοιγμα λογαριασμών - περιλαμβανομένου και online- έξοδα κλεισίματος λογαριασμού και εμβάσματα μεταξύ τραπεζών), και να εξετάσουν τη χρησιμότητα ενός προαιρετικού τυποποιημένου τραπεζικού λογαριασμού. Τα συμπεράσματα της εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων αναμένονται για τις αρχές του 2007. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει εάν υπάρχουν οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της ανάληψης πρωτοβουλιών βασιζόμενη στις τρέχουσες έρευνες στον τομέα του ανταγωνισμού[41]. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων της νομοθετικής διαδικασίας της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη, η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι είναι απαραίτητες εργασίες σε βάθος στον τομέα των πιστωτικών ενδιάμεσων . Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια μελέτη, που θα ολοκληρωθεί το 2008, ώστε να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες και να εντοπίσει ενδεχόμενα προβλήματα από την απόκλιση ή την αλληλοκάλυψη των κανόνων. Η πείρα από την υφιστάμενη νομοθεσία για τους ενδιάμεσους στον τομέα των ασφαλειών και των κινητών αξιών θα ληφθεί δεόντως υπόψη.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Ολοένα και περισσότερο, τα πρότυπα και οι καλύτερες πρακτικές καθορίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη λογιστική, τον εσωτερικό έλεγχο και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις τράπεζες. Λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους της αγοράς της ΕΕ, και της ιστορικής πείρας της Ευρώπης σε ό,τι αφορά το συμβιβασμό μεταξύ των νόμιμων αιτημάτων για εναρμονισμένους κανόνες και των αποκλινουσών αναγκών των πολλαπλών αγορών/πολιτιστικών παραδόσεων/οικονομικών φορέων, η ΕΕ οφείλει να κατέχει κυρίαρχη θέση στο έργο της τυποποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ΕΕ διαθέτει την πιο ανοιχτή χρηματοπιστωτική αγορά στον κόσμο, γεγονός που αποτελεί μια νέα ισχύ. Η εισαγωγή του ευρώ, που διευκολύνθηκε από την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων, αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο σε ό,τι αφορά το άνοιγμα και τη διαφάνεια. Αναμένεται να το ακολουθήσουν κι άλλες χώρες. Η ΕΕ δεσμεύτηκε σταθερά υπέρ του φιλόδοξου ανοίγματος των παγκόσμιων αγορών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Προσπαθεί να τηρήσει αυτή τη δέσμευση στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων GATS, του κύκλου του ΠΟΕ της Doha και άλλων εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Η προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με το κανονιστικό διάλογο χαίρει ευρείας υποστήριξης, είτε πρόκειται για την ανταλλαγή πληροφοριών, τον εντοπισμό των ενδεχόμενων προβλημάτων ρύθμισης ή την αναζήτηση κοινά αποδεκτών λύσεων. Συνεπώς, η Επιτροπή προτίθεται να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο έναν διάλογο ΕΕ – ΗΠΑ για τις χρηματοπιστωτικές αγορές που επέτρεψε να επιλυθούν ορισμένα προβλήματα – ενημερώνοντας παράλληλα πλήρως τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον ιδιωτικό τομέα και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιπλέον, η Επιτροπή σκοπεύει να διευρύνει το διάλογο και τη συνεργασία για τα χρηματοπιστωτικά θέματα και με άλλες χώρες, όπως η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ρωσία και η Ινδία, προτάσσοντας, στο μέτρο του δυνατού, τις προτεραιότητες του τομέα.

Κατά τον ίδιο τρόπο, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει ισχυρή εκπροσώπηση στους διεθνείς οργανισμούς, μέσα στους οποίους πρέπει να εκφράζεται με μία μόνο φωνή για θέματα όπως η καταπολέμηση της εμπορικής απάτης και η επιχειρηματική εγκληματικότητα, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά και άλλες παράνομες πρακτικές. Η συνεργασία και οι ανταλλαγές πληροφοριών πρέπει να οργανωθούν αποτελεσματικά, περιλαμβανομένων και έναντι των υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών κέντρων. Ο ευρωπαϊκός συντονισμός στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών όπως η επιτροπή της Βασιλείας, η διεθνής ένωση εποπτικών φορέων του ασφαλιστικού τομέα (IAIS), η διεθνής οργάνωση επιτροπών εποπτείας χρηματιστηρίων (IOSCO), το διεθνές ινστιτούτο για την ενοποίηση του ιδιωτικού δικαίου (UNIDROIT), πρέπει να ενισχυθεί στο στάδιο πριν από τις συνεδριάσεις έτσι ώστε να υπάρχει συμφωνία για συγκεκριμένες ευρωπαϊκές διαπραγματευτικές θέσεις. Εξάλλου, η Επιτροπή πρέπει να συμμετέχει στο φόρουμ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, στο οποίο δεν είναι ακόμη μέλος χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η Επιτροπή θα δημοσιεύει κάθε έτος λεπτομερή έκθεση σχετικά με την πρόοδο και τις εξελίξεις που καταγράφηκαν στους τομείς τους οποίους καλύπτει η παρούσα Λευκή βίβλος.

-o-

Annex I: Concrete tasks or activities contained in White Paper Financial Services |

What | Who | When |

BETTER REGULATION – CONSULTATION AND IMPACT ASSESSMENTS (2.1 / 2.2) |

Transparent consultation procedures | European Commission | ongoing |

Ex ante evaluations (impact assessments) in preparation of all new proposals | European Commission | ongoing |

Ex ante evaluations (impact assessments) in preparation of significant level-2 measures | European Commission | ongoing |

Ex ante evaluations (impact assessments) in preparation of substantive amendments to European Commission proposals | European Parliament and Council | ongoing |

IMPLEMENTATION AND ENFORCEMENT (2.3) |

Improve timely and accurate transposition and enforcement of EC Directives | Member States | ongoing |

Update transposition matrix of FSAP measures (web-site) | European Commission | ongoing |

Complete transposition matrix with hyper-links to national transposing legislation | European Commission | 10/2005 until 02/2006 |

Convene and run transposition workshops | European Commission | ongoing |

Publication summary notes of transposition workshops and interpretative guidance for transposition | European Commission | ongoing |

Launch infringement procedures in case of faulty transposition and incorrect enforcement | European Commission | ongoing |

Set adequate (aligned) transposition time for level-1 and level-2 measures | European Commission, European Parliament and Council | ongoing |

EX-POST EVALUATION (2.4) |

Publication of Financial Integration Monitor Report | European Commission | annually |

Assistance to the Inter-Institutional Monitoring Group | European Commission | 2005-2007 |

External study on impact of FSAP (measuring empirical and economic effects) | European Commission | 2007-2008 |

Workshop with economic experts (as input for full evaluation of FSAP measures) | European Commission | autumn 2006 |

Ex-post evaluations of all new legislative measures | European Commission | 4 years after transposition |

SIMPLIFICATION, CODIFICATION AND CLARIFICATION (2.5) |

Setting up and running an Advisory Committee to assist the European Commission in the Economic and legal evaluation of securities legislation | European Commission | 2005 and beyond |

Running of Legal Certainty Group in the area of Clearing and Settlement, consisting of practitioners and market experts: support work of the network and ensure secretariat | European Commission | 2005 and beyond |

Consistency check on information requirements and marketing and distribution requirements in financial services legislation: launch of external study | European Commission | 2008 |

Communication/Recommendation on marketing of investment funds | European Commission | 2006 |

Solvency II – codification of Insurance Directives + technical work on modernising solvency requirements | European Commission | ongoing; proposal 2007 |

USERS OF FINANCIAL SERVICES: INPUT, EDUCATIONS AND REDRESS (2.6) |

FIN-USE: support work of the group and ensure secretariat | European Commission | Ongoing 6/7 meetings per year |

Conference to discuss financial education and consumer literacy | European Commission | Early 2007 |

Periodic newsletter pointing to ongoing work/initiatives of relevance for consumers/users/SME’s | European Commission | 2006 and beyond; twice a year |

Establishment and running of Financial Services Consumer Group (representatives from all MS) | European Commission | 2006; 2/3 meetings per year |

Continuation of regular contacts with UNI-EUROPA (Trade Unions – financial services employees) | European Commission | Ongoing; twice a year |

FIN-NET: support work of the network and ensure secretariat | European Commission | Ongoing; 2 meetings per year |

FIN-NET: Task Force with a view to maximise FIN-NET’s efficiency | European Commission | Ongoing; 2-3 meetings |

Dolceta project: web-based tool for educational institutions, governments to use for financial training | European Commission | Ongoing |

Investigation of redress systems in the area of financial service in place in Member States | European Commission | 2006 |

FURTHER REINFORCING THE INTERACTION WITH OTHER POLICY AREAS (2.7) |

Reinforcing interaction with other policy areas, e.g. competition, consumer policy and taxation. | European Commission | ongoing |

Fiscal Compliance Experts’ group in area of Clearing and Settlement: support work of the group and ensure secretariat | European Commission | ongoing |

ENSURING THE RIGHT EC REGULATORY AND SUPERVISORY STRUCTURES – MAKING THE LAMFALUSSY PROCESS WORK (3.1) |

Aim at permanent inter-institutional stability to maintain the Lamfalussy arrangements | Council, European Parliament and European Commission | Ongoing |

Improve the accountability and transparency applied in the Lamfalussy process | Supervisory Committees: CEBS, CEIOPS, CESR, while informing the European Commission | Ongoing |

Develop cross-sectoral regulatory cooperation | Regulatory Committees: EBC, EIOPS, ESC | Ongoing |

Consultation + ex ante evaluations (impact assessments) in preparation of draft advice to the European Commission | Supervisory Committees: CEBS, CEIOPS, CESR | 2006 and beyond |

SUPERVISORY CHALLENGES (3.2) |

Assessment of roles and responsibilities of home/host supervisors | European Commission in co-op with respective Supervisory Committees: CEBS, CEIOPS, CESR | Ongoing |

Study on liquidity management in banks and Member States’ prudential requirements | European Commission | 2006 |

Communication on Deposit Guarantee Schemes (including impact assessment) | European Commission | mid-2006 |

Explore delegation of tasks and responsibilities between supervisors | Supervisory Committees: CEBS, CEIOPS, CESR | Ongoing |

Conference on Supervisory Convergence in the banking sector | European Commission in co-op with CEBS and banking industry | 2007 |

Mediation mechanisms at supervisory level | Supervisory Committees: CEBS, CEIOPS, CESR; in co-op with the European Commission | Ongoing |

Improving efficiency of supervision by common data and reporting templates | Supervisory Committees: CEBS, CEIOPS, CESR | By 2008 |

Deliver common decision-making and enforcement practices (joint inspections, peer reviews, staff exchanges, joint training, exchange of information/expertise) | Supervisory Committees: CEBS, CEIOPS, CESR | By 2010 |

FUTURE INITIATIVES – ONGOING PROJECTS (4.1) |

White Paper on mortgage credit | European Commission | End 2006 |

Concrete actions in mortgage credit (follow-up White Paper) | European Commission | 2007and beyond |

Modified proposal for a Consumer Credit Directive | European Commission | 2005 |

Proposal for a Payments Directive | European Commission | End 2005 |

Examination if further measures are necessary to ensure a Single European Payments Area | European Commission | By 2007 |

Proposal for a Solvency II Directive | European Commission | Mid-2007 |

Revision of Art. 16 Banking Directive | European Commission | proposal by mid-2006 |

Revision of Art. 15 Insurance Directive | European Commission | In parallel to revision Art. 16 BD; in context of Solvency II work |

(possible) initiatives on Clearing and Settlement | European Commission | 2006 |

REFLECTIONS UNDERWAY (4.2) |

(possible) follow up actions after ECOFIN discussions on x-border consolidation | European Commission | 2006 and beyond |

Report on the functioning of the E-money Directive | European Commission | spring 2006 |

(possibly) Insurance Guarantee schemes | European Commission | A decision will be taken 1st half 2006 |

Legal assessment on the Hague Securities Convention | European Commission | Ongoing |

Optional instruments ("26th regime"): ongoing work on CFR and impact assessment on optional instruments | European Commission | 2005 and beyond |

Optional instruments ("26th regime"): possible forum group, once more groundwork has been done, based on a specific product | European Commission | Possibly in 2006 |

FUTURE INITIATIVES (4.4) |

White Paper on investment funds | European Commission | autumn 2006 |

Regulation to clarify the definitions of eligible assets for UCITS | European Commission | 2006and beyond |

Communication on marketing of UCITS | European Commission | 2006 and beyond |

Other concrete actions in investment funds (follow-up White Paper) | European Commission | 2007 and beyond |

Expert group on Bank Accounts | European Commission | early 2007 |

External study, assessing whether EU-level action on bank accounts is advisable | European Commission | end 2007 |

Studying access to banking services throughout the EU | European Commission | 2006 and beyond |

Work on Credit Intermediaries, building on evaluations of insurance and securities intermediation: study | European Commission | 2008 |

THE EXTERNAL DIMENSION (V) |

Strive for an ambitious opening of global financial services markets in the WTO | European Commission | ongoing |

Further deepening the Financial Markets Regulatory Dialogue with the US | European Commission | ongoing |

Widen dialogues and cooperation with other countries, including Japan, China, Russia and India | European Commission | ongoing |

Improve representation and manage co-ordination of EU-positions in international bodies | European Commission | ongoing |

MONITORING PROGRESS (VI) |

Publication of annual Progress Report to monitor progress and main developments in financial services | European Commission | December 2005 + every year |

-o-

[1] Πράσινη βίβλος για την πολιτική στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2005-2010) δημοσιεύθηκε στις 3 Μαΐου 2005. Η εν λόγω Πράσινη βίβλος παραμένει έγγραφο αναφοράς ώστε να αξιολογηθούν οι επιλογές που έγιναν σχετικά. Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/docs/actionplan/index/green_en.pdf. Η Επιτροπή έλαβε πάνω από 150 συνεισφορές κατά τη διάρκεια αυτής της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε την 1η Αυγούστου 2005. Ταυτόχρονα με το παρόν έγγραφο δημοσιεύτηκαν και οι σχετικές πληροφορίες.

[2] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/docs/actionplan/infosession/results_en.pdf

[3] Έκθεση που υποβλήθηκε στους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ στις 2 Ιουνίου 2004, εσωτερική χρήση.

[4] Βλ.: http://www.europarl.eu.int/meetdocs/2004_2009/documents/PR/553/553131/55311en.pdf

[5] "Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: Το κοινοτικό πρόγραμμα της Λισσαβόνας, COM(2005) 330 τελικό της 20.7.2005, Βλ.: http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/COM2005_330_en.pdf και "Ας συνεργαστούμε μαζί για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Τα επόμενα στάδια εφαρμογής της αναθεωρημένης στρατηγικής της Λισσαβόνας", SEC(2005) 622/2, 29.4.2005, Βλ.: http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/SEC_2005_622_en.pdf.

[6] Μολονότι δεν εντάσσεται στην παρούσα Λευκή βίβλο, η αναζήτηση των προτεραιοτήτων για νέες πρωτοβουλίες στον τομέα των κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου έχει ζωτική σημασία και θα αποτελέσει μείζονα προτεραιότητα της Επιτροπής κατά τα 5 επόμενα έτη.

[7] Βλ. τη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας (ΕΕ C 321/1 31.12.2003) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου «ανταγωνιστικότητα» για το πρόγραμμα «βελτίωση της νομοθεσίας» (9501/05).

[8] Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή πραγματοποίησε περίπου 80 αναλύσεις επιπτώσεων, ενώ το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πραγματοποίησαν μόνο μία. Δεν πραγματοποιήθηκε καμια ανάλυση επιπτώσεων για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των κρατών μελών στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων.

[9] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan.

[10] Η επόμενη ενδιάμεση έκθεση προβλέπεται για τον Ιανουάριου του 2006.

[11] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#monitor.

[12] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#interinstitutional.

[13] Η διαδικασία Lamfalussy εφαρμόζεται στους τομείς των τραπεζών, της ασφάλισης και των συντάξεων, των κινητών αξιών και των ΟΣΕΚΑ·καταρχάς, δεν καλύπτει θέματα όπως η δικαυβέρνηση επιχειρήσεων, ο εσωτερικός έλεγχος και η λογιστική, εκτός αν πρωτοβουλίες στους εν λόγω τομείς αφορούν ειδικά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

[14] Εκτός από τα μέτρα για τα οποία η προθεσμία υλοποίησης είναι μεταγενέστερη από το 2005.

[15] Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο να διοργανώσει ένα εργαστήρι με οικονομικούς εμπειρογνώμονες το Φθινόπωρο του 2006 ώστε να προετοιμάσει την εργασία αυτή.

[16] Η διαβούλευση για την Πράσινη βίβλο δεν έδειξε να υπάρχουν κείμενα που να πρέπει να καταργηθούν αμέσως.

[17] Με συνδέσμους που θα παραπέμπουν στην εθνική εκτελεστική νομοθεσία. Βλ. σημείο 2.3.

[18] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/finuse_en.htm.

[19] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm

[20] Των οποίων ο αριθμός αυξάνεται (335 το 2001, 601 το 2002 και 796 το 2003).

[21] Στις 13 Ιουνίου 2005, η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει έρευνες σε δύο τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: τη λιανική τραπεζική και τις ασφάλειες. Οι έρευνες αυτές θα δείξουν αν ο ανταγωνισμός (και ιδιαίτερα ο διασυνοριακός ανταγωνισμός) διαδραματίζει πλήρως το ρόλο του.

[22] Η Επιτροπή καταρτίζει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που θα ενισχύσει τη συνέπεια του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων.

[23] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/docs/cross-sector/mergers/cross-border-consolidation_en.pdf.

[24] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/docs/cross-sector/mergers/survey-results_en.pdf: under B.1.2 Tax Barriers.

[25] Ανακοίνωση ‘Η συμβολή των φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών στη στρατηγική της Λισσαβόνας’.

[26] Στον τομέα των εταιρειών επενδύσεων, η μεταχείριση των πράξεων συγχώνευσης μεταξύ εταιρειών ως ‘φορολογήσιμου γεγονότος’ αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο το δρόμο για την εκλογίκευση του τομέα των εταιρειών επενδύσεων που είναι ιδιαίτερα «φορτωμένος».

[27] Βλ: http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/02/195&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en

[28] Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια μελέτη για την διαχείριση της ρευστότητας στις τράπεζες και τις εποπτικές απαιτήσεις των κρατών μελών.

[29] Το 2007 θα διοργανωθεί συνέδριο για τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών στον τραπεζικό τομέα.

[30] Οι μηχανισμοί αυτοί πρέπει να λειτουργούν σε εθελοντική βάση και να βασίζονται στην κοινή αρχή της υποχρέωσης συνεργασίας. Εξάλλου, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις εμπιστευτικότητας και τα όρια του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου.

[31] Οι εν λόγω αξιολογήσεις θα δημοσιεύονται.

[32] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/fina_serv/cons_directive/2ndproposal_en.pdf.

[33] Τα λεγόμενα εμπόδια Giovannini. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την κατάργηση αυτών των εμποδίων για το διασυνοριακό συμψηφισμό και διακανονισμό με τη βοήθεια διαφόρων ομάδων (CESAME, FISCO).

[34] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/finances/cross-sector/index_en.htm#obstacles and see paragraph 2.7.

[35] Βλ: http://europa.eu.int/comm/internal_market/capital/docs/communication_en.pdf.

[36] Πολυμερής σύμβαση για τις νομικές διαφορές σχετικά με τίτλους που κατέχονται σε ενδιάμεσο.

[37] Στην ανακοίνωσή της του Οκτωβρίου 2004 με τον τίτλο ‘το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων και η αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου’, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να προβεί σε αξιολόγηση επιπτώσεων των μη υποχρεωτικών πράξεων.

[38] Βλ.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/securities/ucits/index_en.htm

[39] Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν το Φθινόπωρο του 2006.

[40] Πέρα από πτυχές που αντιμετωπίζονται ήδη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τις πληρωμές.

[41] Βλ. σημείο 2.7.