10.12.2004   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 306/2


Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας

(2004/C 306/02)

Μετά τη δημοσίευση ανακοίνωσης για την επικείμενη λήξη (1) των ισχυόντων αντισταθμιστικών μέτρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας (εφεξής «η οικεία χώρα»), η Επιτροπή έλαβε αίτηση για επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου (2) (εφεξής «ο βασικός κανονισμός»).

1.   Αίτηση επανεξέτασης

Η αίτηση υποβλήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2004 από τους ακόλουθους κοινοτικούς παραγωγούς: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA, Toray Plastics Europe (εφεξής «οι αιτούντες») οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο τμήμα, στην παρούσα περίπτωση πάνω από το 50 %, της συνολικής κοινοτικής παραγωγής ταινιών ΡΕΤ.

2.   Προϊόν

Το υπό επανεξέταση προϊόν είναι οι ταινίες τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (ΡΕΤ) καταγωγής Ινδίας (εφεξής «το οικείο προϊόν») και υπάγεται προς το παρόν στους κωδικούς ΣΟ ex 3920 6219 και ex 3920 6290. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθενται για πληροφοριακούς και μόνον λόγους.

3.   Ισχύοντα μέτρα

Τα ισχύοντα επί του παρόντος μέτρα είναι οριστικός αντισταθμιστικός δασμός που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2597/1999 του Συμβουλίου (3).

4.   Λόγοι της επανεξέτασης

Οι αιτούντες παρείχαν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η λήξη των μέτρων θα ήταν δυνατόν να οδηγήσει στη συνέχιση των επιδοτήσεων και της ζημίας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι παραγωγοί-εξαγωγείς του υπό εξέταση προϊόντος έχουν τύχει και θα συνεχίσουν να τυγχάνουν διαφόρων επιδοτήσεων που χορηγούν οι ινδικές αρχές. Αυτές οι επιδοτήσεις χορηγούνται, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, στο πλαίσιο καθεστώτων που παρέχουν οφέλη σε βιομηχανίες οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε ειδικές οικονομικές ζώνες μεταποίησης προς εξαγωγή/μονάδες εξαγωγικού προσανατολισμού και είναι τα εξής: το καθεστώς προκαταβολικών αδειών, το καθεστώς προκαταβολικών εντολών παράδοσης, το καθεστώς πιστώσεων εισαγωγικών δασμών, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών, η προώθηση των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών, το πιστοποιητικό ατελούς ανεφοδιασμού, η δέσμη κινήτρων που παρέχουν οι αρχές του Μαχαράστρα, το καθεστώς παροχής φορολογικών κινήτρων για τις πωλήσεις του κρατιδίου Uttaranchal, ειδικές άδειες εισαγωγής, εισροές κεφαλαίων και εξαγωγικές πιστώσεις.

Η συνολική επιδότηση υπολογίζεται ότι είναι σημαντική.

Προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι τα ανωτέρω καθεστώτα είναι επιδοτήσεις δεδομένου ότι συνεπάγονται χρηματοδοτική συνεισφορά της κυβέρνησης της Ινδίας ή άλλων περιφερειακών κυβερνήσεων και αποφέρουν όφελος στους δικαιούχους, δηλαδή στους παραγωγούς-εξαγωγείς ταινιών ΡΕΤ. Εξαρτώνται, κατά τους ισχυρισμούς, από την εξαγωγική επίδοση και επομένως είναι ατομικές και αντισταθμίσιμες ή, διαφορετικά, είναι ατομικού χαρακτήρα και, επομένως, αντισταθμίσιμες.

Οι αιτούντες προσκόμισαν αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία οι εισαγωγές του οικείου προϊόντος από την Ινδία έχουν αυξηθεί συνολικά σε απόλυτες τιμές.

Υποστηρίζεται επίσης ότι ο όγκος και οι τιμές του εισαγόμενου οικείου προϊόντος έχουν, μεταξύ άλλων συνεπειών, ασκήσει αρνητική επίδραση στο επίπεδο των τιμών που επέβαλε ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, με συνέπεια ουσιαστικά δυσμενή αποτελέσματα στη συνολική απόδοση, στην οικονομική κατάσταση και στην κατάσταση της απασχόλησης στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής.

5.   Διαδικασία

Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη συμβουλευτική επιτροπή, ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη επανεξέτασης ενόψει της λήξεως ισχύος των μέτρων, η Επιτροπή αρχίζει έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 18 του βασικού κανονισμού.

5.1.   Διαδικασία για τον προσδιορισμό της πιθανότητας επιδοτήσεων και της ζημίας

Η έρευνα θα καθορίσει κατά πόσον η λήξη της ισχύος των μέτρων είναι, ή δεν είναι, πιθανόν να οδηγήσει σε συνέχιση ή σε επανάληψη της πρακτικής επιδοτήσεων και της ζημίας.

α)   Δειγματοληψία

Λόγω του αριθμού των μερών που ενέχονται στην παρούσα διαδικασία, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εφαρμόσει δειγματοληπτική μέθοδο σύμφωνα με το άρθρο 27 του βασικού κανονισμού.

i)

Δειγματοληψία για τη διερεύνηση των πρακτικών επιδότησης στην Ινδία

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αποφασίσει κατά πόσον είναι αναγκαία η δειγματοληψία και, εφόσον είναι αναγκαία, να επιλέξει ένα δείγμα, όλοι οι εξαγωγείς-παραγωγοί, ή οι εκπρόσωποί τους που ενεργούν για λογαριασμό τους, καλούνται να αναγγελθούν ερχόμενοι σε επαφή με την Επιτροπή και να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες τους, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) σημείο i) και με τη μορφή που καθορίζεται στην παράγραφο 7 της παρούσας ανακοίνωσης:

την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ ή/και αριθμό τέλεξ, καθώς και το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου,

τον κύκλο εργασιών σε εθνικό νόμισμα και τον όγκο σε τόνους του οικείου προϊόντος που πώλησαν προς εξαγωγή στην Κοινότητα και τις εξαγωγές προς άλλες χώρες (χωριστά) κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004,

τον κύκλο εργασιών σε τοπικό νόμισμα και τον όγκο των πωλήσεων σε τόνους για το οικείο προϊόν στην εγχώρια αγορά κατά την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004,

εάν η εταιρεία σκοπεύει να υποβάλει αίτηση για ατομικό συντελεστή επιδότησης [ατομικά περιθώρια μπορούν να ζητήσουν μόνο οι παραγωγοί (4)],

ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το οικείο προϊόν,

τον όγκο παραγωγής σε τόνους του οικείου προϊόντος, την παραγωγική ικανότητα και τις επενδύσεις σε παραγωγική ικανότητα κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004,

τα ονόματα και τις ακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών (5) που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση (προς εξαγωγή ή/και εγχώρια) του οικείου προϊόντος,

κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος,

διευκρίνιση σχετικά με το κατά πόσον η εταιρεία ή οι εταιρείες συμφωνούν να συμπεριληφθούν στο δείγμα, γεγονός που συνεπάγεται ότι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτηματoλόγιο και να συγκατανεύσουν σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο τωv απαvτήσεών τους,

ένδειξη σχετικά με το εάν η εταιρεία αναγνωρίζεται ως μονάδα εξαγωγικού προσανατολισμού,

ένδειξη σχετικά με το εάν η εταιρεία είναι εγκατεστημένη σε ζώνη μεταποίησης προς εξαγωγή.

Για να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την επιλογή του δείγματος των παραγωγών-εξαγωγέων, η Επιτροπή θα έρθει επίσης σε επαφή με τις αρχές της χώρας εξαγωγής, καθώς και με κάθε γνωστή ένωση παραγωγών-εξαγωγέων.

ii)

Δειγματοληψία κοινοτικών παραγωγών

Λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοτικών παραγωγών που υποστηρίζουν το αίτημα, η Επιτροπή προτίθεται να ερευνήσει τη ζημία που υπέστη ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής εφαρμόζοντας τη μέθοδο της δειγματοληψίας.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να επιλέξει δείγμα εταιρειών καλούνται όλοι οι κοινοτικοί παραγωγοί να παράσχουν τις κατωτέρω πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία ή τις εταιρείες εξαγωγής τους εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) σημείο i) της παρούσας ανακοίνωσης.

την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ ή/και αριθμό τέλεξ, καθώς και το όνομα του αρμόδιου υπαλλήλου,

το συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρείας σε ευρώ κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004,

ακριβείς δραστηριότητες της εταιρείας όσον αφορά το οικείο προϊόν,

την αξία σε ευρώ των πωλήσεων του οικείου προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004,

τον όγκο σε τόνους των πωλήσεων του οικείου προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν στην κοινοτική αγορά κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004,

τον όγκο σε τόνους της παραγωγής του υπό εξέταση προϊόντος κατά την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου 2003 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004,

τα ονόματα και ακριβείς δραστηριότητες όλων των συνδεδεμένων εταιρειών που συμμετέχουν στην παραγωγή ή/και στην πώληση του υπό εξέταση προϊόντος,

κάθε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την Επιτροπή στην επιλογή του δείγματος,

ένδειξη για το κατά πόσον η εταιρεία ή οι εταιρείες συμφωνούν να συμπεριληφθούν στο δείγμα και, στην περίπτωση αυτή, να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο και να δεχθούν τη διενέργεια επιτόπιας επαλήθευσης των απαντήσεών τους.

iii)

Τελική επιλογή των δειγμάτων

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να υποβάλουν οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με την επιλογή των δειγμάτων οφείλουν να το πράξουν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης.

Η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί στην τελική επιλογή των δειγμάτων, μετά από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν εκφράσει την επιθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα.

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στα δείγματα πρέπει να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) σημείο iii) της παρούσας ανακοίνωσης και πρέπει να συνεργαστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ικανοποιητική διάθεση συνεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 και το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να συναγάγει τα συμπεράσματά της με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Τα συμπεράσματα που θα βασιστούν στα διαθέσιμα στοιχεία θα είναι ενδεχομένως λιγότερο ευνοϊκά για το ενδιαφερόμενο μέρος, όπως εξηγείται στην παράγραφο 8 της παρούσας ανακοίνωσης.

β)   Ερωτηματολόγια

Για να συγκεντρώσει τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την έρευνά της, η Επιτροπή πρόκειται να αποστείλει ερωτηματολόγια στον κοινοτικό κλάδο παραγωγής του δείγματος και σε όλες τις ενώσεις παραγωγών της Κοινότητας, στους παραγωγούς-εξαγωγείς της Ινδίας που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα, σε όλες τις ενώσεις παραγωγών-εξαγωγέων, στους εισαγωγείς και σε όλες τις ενώσεις εισαγωγέων που κατονομάζονται στην αίτηση ή που συνεργάστηκαν στην έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή των μέτρων που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας επανεξέτασης, καθώς και στις αρχές της οικείας χώρας εξαγωγής.

Σε όλες τις περιπτώσεις, όλα τα μέρη θα πρέπει να επικοινωνήσουν πάραυτα με την Επιτροπή με τηλεομοιοτυπία, για να πληροφορηθούν εάν περιλαμβάνονται στην αίτηση, και για να ζητήσουν, ενδεχομένως, αντίγραφο του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) σημείο i), δεδομένου ότι η προθεσμία που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

γ)   Συλλογή πληροφοριών και ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους, να υποβάλουν πληροφορίες πέραν των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Οι εν λόγω πληροφορίες και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να δεχθεί σε ακρόαση τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφόσον υποβάλουν αίτηση στην οποία αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται να γίνουν δεκτά σε ακρόαση. Η εν λόγω αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) σημείο iii) της παρούσας ανακοίνωσης.

5.2.   Διαδικασία για την αξιολόγηση του κοινοτικού συμφέροντος

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του βασικού κανονισμού και στην περίπτωση που επιβεβαιώνεται η συνέχιση ή η επανάληψη της πρακτικής επιδοτήσεων και της ζημίας, λαμβάνεται απόφαση σχετικά με το εάν η διατήρηση, η τροποποίηση ή η κατάργηση των μέτρων κατά των επιδοτήσεων δεν αντιβαίνει στο κοινοτικό συμφέρον. Για το λόγο αυτό, ο κοινοτικός κλάδος παραγωγής, οι εισαγωγείς, οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις τους, οι αντιπροσωπευτικοί χρήστες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις καταναλωτών, υπό τον όρο ότι αποδεικνύουν ότι υπάρχει αντικειμενική σχέση μεταξύ της δραστηριότητάς τους και του εν λόγω προϊόντος, μπορούν, εντός της γενικής προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) σημείο ii) της παρούσας ανακοίνωσης, να αναγγελθούν και να προσκομίσουν πληροφορίες στην Επιτροπή. Τα μέρη που έχουν ενεργήσει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, μπορούν να ζητήσουν ακρόαση, αφού εκθέσουν τους ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η ακρόασή τους, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο α) σημείο iii) της παρούσας ανακοίνωσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τυχόν πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 31 θα ληφθούν υπόψη μόνο εφόσον τεκμηριώνονται με αποδεικτικά στοιχεία κατά την υποβολή τους.

6.   Προθεσμίες

α)   Γενικές προθεσμίες

i)

Για την αίτηση αποστολής ερωτηματολογίου

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δεν συνεργάστηκαν στην έρευνα η οποία οδήγησε στα μέτρα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας επανεξέτασης θα πρέπει να ζητήσουν ερωτηματολόγιο, το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)

Για την αναγγελία των μερών, την υποβολή απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο και την παροχή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να αναγγελθούν, ερχόμενα σε επαφή με την Επιτροπή, να κοινοποιήσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο ή να υποβάλουν τυχόν άλλες πληροφορίες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εντός 40 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορέσουν να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους κατά την έρευνα. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι η άσκηση των περισσότερων διαδικαστικών δικαιωμάτων που αναφέρονται στον βασικό κανονισμό, εξαρτάται από το κατά πόσον το μέρος αναγγέλλεται εντός της προαναφερθείσας περιόδου.

Οι εταιρείες που επιλέγονται στο δείγμα οφείλουν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παράγραφο 6 στοιχείο β) σημείο iii) της παρούσας ανακοίνωσης.

iii)

Ακροάσεις

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν επίσης να ζητήσουν εντός της ιδίας προθεσμίας 40 ημερών, να γίνουν δεκτά σε ακρόαση από την Επιτροπή.

β)   Ειδική προθεσμία όσον αφορά τη δειγματοληψία

i)

Τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 5.1 στοιχείο α) σημείο i), πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η Επιτροπή προτίθεται να ζητήσει τη γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών που θα εκδηλώσουν την επιθυμία να συμπεριληφθούν στο δείγμα κατά την τελική επιλογή του, εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ii)

Όλα τα λοιπά στοιχεία που αφορούν την επιλογή του δείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 5.1 στοιχείο α) σημείο iii) πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 21 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

iii)

Οι απαντήσεις των δειγματοληπτικά επιλεγέντων μερών στο ερωτηματολόγιο πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή εντός 37 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αυτά ενημερώθηκαν ότι συμπεριελήφθησαν στο δείγμα.

7.   Γραπτές παρατηρήσεις, απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και αλληλογραφία

Όλες οι παρατηρήσεις και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών πρέπει να υποβληθούν γραπτώς (όχι σε ηλεκτρονική μορφή εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά), και θα πρέπει να αναφέρουν την επωνυμία, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και φαξ ή/και τέλεξ του ενδιαφερόμενου μέρους. Όλες οι γραπτές παρατηρήσεις, καθώς και οι πληροφορίες που ζητούνται στην παρούσα ανακοίνωση, οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και η αλληλογραφία που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη σε απόρρητη βάση, φέρουν την ένδειξη «Περιορισμένης διανομής» (6) και, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού, συνοδεύονται από μη εμπιστευτικού χαρακτήρα περίληψη, η οποία φέρει την ένδειξη «ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ».

Η διεύθυνση της Επιτροπής για αλληλογραφία:

European Commission

Directorate General for Trade

Directorate B

Office: J-79 5/16

B-1049 Brussels

Φαξ (32-2) 295 65 05

Τελέξ COMEU B 21877.

8.   Άρνηση συνεργασίας

Όταν ένα ενδιαφερόμενο μέρος αρνείται την πρόσβαση σε αναγκαία στοιχεία ή γενικότερα δεν τα παρέχει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ή παρεμποδίζει σημαντικά την έρευνα, επιτρέπεται να συνάγονται προσωρινά ή τελικά συμπεράσματα, καταφατικά ή αποφατικά, με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 28 του βασικού κανονισμού.

Όταν διαπιστώνεται ότι ένα ενδιαφερόμενο μέρος έχει προσκομίσει ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, τα εν λόγω στοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη και είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα στοιχεία. Αν ένα ενδιαφερόμενο μέρος δεν συνεργασθεί ή συνεργασθεί μόνο εν μέρει, και τα συμπεράσματα βασιστούν επομένως στα διαθέσιμα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 28 του βασικού κανονισμού, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκό γι' αυτό το μέρος απ' ό,τι αν είχε συνεργασθεί.

9.   Χρονοδιάγραμμα της έρευνας επανεξέτασης

Η έρευνα θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού εντός 15 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ C 62 της 11.3.2004, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 288 της 21.10.1997, σ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 461/2004 (ΕΕ L 77 της 13.3.2004, σ. 12).

(3)  EE L 316 της 10.12.1999, σ. 1.

(4)  Τα ατομικά περιθώρια μπορούν να ζητηθούν σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του βασικού κανονισμού για εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα.

(5)  Για διευκρινίσεις όσον αφορά τον ορισμό των συνδεδεμένων εταιρειών, βλ. άρθρο 143 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1).

(6)  Τούτο σημαίνει ότι το έγγραφο προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Προστατεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43). Είναι εμπιστευτικό έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2026/97 του Συμβουλίου (ΕΕ L 288 της 21.10.1997 σ. 1) και το άρθρο 12 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα.