52003XC1231(01)

Επεξηγηματικές Σημειώσεις για το Παράρτημα ΙΙΙ — Καθορισμός της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και μεθόδοι διοικητικής συνεργασίας — της συμφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 321 της 31/12/2003 σ. 0022 - 0025


Επεξηγηματικές Σημειώσεις για το Παράρτημα ΙΙΙ - Καθορισμός της έννοιας "καταγόμενα προϊόντα" ή "προϊόντα καταγωγής" και μεθόδοι διοικητικής συνεργασίας - της συμφωνίας για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Χιλής, αφετέρου

(2003/C 321/06)

Άρθρο 1 στοιχείο στ) - "Τιμή εκ του εργοστασίου"

Η τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνει:

- την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή· και

- όλες τις δαπάνες (κόστος των υλών καθώς και άλλες δαπάνες) που βαρύνουν πραγματικά τον κατασκευαστή. Για παράδειγμα, η τιμή εκ του εργοστασίου των βιντεοταινιών, δίσκων, μέσων εγγραφής λογισμικού για υπολογιστές και άλλων αναλόγων προϊόντων, γραμμένων, που περιλαμβάνουν στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να περιλαμβάνει, στο μέτρο του δυνατού, όλες τις δαπάνες στις οποίες έχει υποβληθεί ο κατασκευαστής και που έχουν σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των εν λόγω προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν ο δικαιούχος των συγκεκριμένων δικαιωμάτων διατηρεί την έδρα ή τη διαμονή του στη χώρα παραγωγής ή όχι.

Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εκπτώσεις (για παράδειγμα εκπτώσεις για μεγάλες ποσότητες ή εκπτώσεις για τις προκαταβολικές πληρωμές).

Άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) - "Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα" - Θήρα

Η έννοια της "θήρας" που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο ε) εφαρμόζεται επίσης στην αλιεία που πραγματοποιείται στα εσωτερικά ύδατα (δηλ. ποταμούς και λίμνες) στην Κοινότητα ή στη Χιλή.

Άρθρο 9 - Κανόνας καταγωγής που ισχύει για τους συνδυασμούς εμπορευμάτων

Ο κανόνας καταγωγής που έχει καθοριστεί για τους συνδυασμούς εμπορευμάτων, εφαρμόζεται μόνον στους συνδυασμούς κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 για την ερμηνεία του εναρμονισμένου συστήματος.

Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, καθένα από τα προϊόντα πο αποτελούν το συνδυασμό, με εξαίρεση εκείνα που η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της συνολικής αξίας αυτού του συνδυασμού, πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταγωγής που εφαρμόζονται στην κλάση στην οποία θα είχε καταταγεί, εάν είχε εισαχθεί χωριστά και δεν είχε συμπεριληφθεί σε συνδυασμό, ανεξάρτητα από την κλάση στην οποία κατατάσσεται ο πλήρης συνδυασμός δυνάμει του προαναφερόμενου γενικού κανόνα.

Αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται ακόμη και όταν ισχύει η ανοχή των 15 % για το προϊόν το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο του προαναφερθέντος γενικού κανόνα, καθορίζει την κατάταξη ολόκληρου του συνδυασμού.

Άρθρο 14 - Επιστροφή δασμών σε περίπτωση σφάλματος

Επιστροφή δασμών ή απαλλαγή από δασμούς μπορεί να χορηγηθεί, σε περίπτωση που το πιστοποιητικό καταγωγής έχει εκδοθεί ή συνταχθεί λανθασμένα, μόνον εάν πληρούνται οι τρεις ακόλουθοι όροι:

α) το πιστοποιητικό καταγωγής που έχει εκδοθεί ή συνταχθεί λανθασμένα, πρέπει να αποστέλλεται στις αρχές της χώρας εξαγωγής ή, διαφορετικά, οι αρχές της χώρας εισαγωγής πρέπει να εκδίδουν γραπτή δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει χορηγηθεί ή ότι δεν πρόκειται να χορηγηθεί προτίμηση·

β) οι ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς βάσει των ισχυουσών διατάξεων, εάν δεν υποβλήθηκε πιστοποιητικό καταγωγής για να ζητηθεί το προτιμησιακό καθεστώς· και

γ) δεν έχει λήξει η προθεσμία για την επιστροφή και πληρούνται οι όροι που έχουν καθοριστεί από την εσωτερική νομοθεσία της εν λόγω χώρας και που διέπουν αυτήν την επιστροφή.

Άρθρο 16 - Δικαιολογητικά έγγραφα για μεταχειρισμένα εμπορεύματα

Το πιστοποιητικό καταγωγής μπορεί να εκδοθεί επίσης στην περίπτωση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων ή κάθε άλλου εμπορεύματος εάν, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος μεταξύ της ημερομηνίας παραγωγής, αφενός, και της ημερομηνίας εξαγωγής, αφετέρου, δεν είναι πλέον διαθέσιμα τα συνήθη δικαιολογητικά έγγραφα, με την επιφύλαξη ότι:

α) η ημερομηνία παραγωγής ή εισαγωγής των εμπορευμάτων είναι προγενέστερη της περιόδου για την οποία οι εμπορικές επιχειρήσεις υποχρεούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εξαγωγής, να διατηρούν τα λογιστικά τους έγγραφα·

β) τα προϊόντα είναι δυνατό να θεωρηθούν ως καταγόμενα δυνάμει άλλων αποδεικτικών στοιχείων όπως οι δηλώσεις του κατασκευαστή ή άλλης εμπορικής επιχείρησης, οι γνώμες των εμπειρογνωμόνων, τα σήματα που τίθενται στα προϊόντα, η περιγραφή των εμπορευμάτων, κ.λπ.· και

γ) δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα προϊόντα δεν πληρούν τους όρους των κανόνων καταγωγής.

Άρθρα 16 και 23 - Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής στην περίπτωση ηλεκτρονικής διαβίβασης της διασάφησης εισαγωγής

Στην περίπτωση που η διασάφηση εισαγωγής διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, οι εν λόγω αρχές αποφασίζουν, δυνάμει των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας που ισχύει σ' αυτή τη χώρα, σχετικά με το χρόνο που πρέπει να υποβληθούν τα αποδεικτικά στοιχεία της καταγωγής και την έκτασή τους.

Άρθρο 16 - Περιγραφή των εμπορευμάτων στα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1

Περιπτώσεις μεγάλων αποστολών ή γενική περιγραφή εμπορευμάτων

Στην περίπτωση που ο χώρος που αντιστοιχεί στη στήλη που προβλέπεται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας για την περιγραφή των προϊόντων δεν είναι αρκετός, ώστε να αναγραφούν οι αναγκαίες διευκρινίσεις που επιτρέπουν την αναγνώρισή τους, ιδίως στην περίπτωση μεγάλων αποστολών, ο εξαγωγέας μπορεί να περιγράφει αναλυτικά τα εμπορεύματα στα οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό, στα τιμολόγια που συνοδεύουν αυτά τα εμπορεύματα και εάν χρειαστεί σε οποιοδήποτε άλλο εμπορικό έγγραφο, υπό τον όρο ότι:

α) αναγράφει τους αριθμούς των τιμολογίων στη θέση 10 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1·

β) τα τιμολόγια και, κατά περίπτωση, τα λοιπά εμπορικά έγγραφα επισυνάπτονται σταθερά στο πιστοποιητικό πριν από την προσκόμισή του στο τελωνείο ή στις αρμόδιες δημόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής,

και

γ) οι τελωνειακές ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές έχουν σφραγίσει τα τιμολόγια και, όπου είναι αναγκαίο, κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο και τα έχουν επισυνάψει στο πιστοποιητικό.

Άρθρο 16 - Εμπορεύματα που εξάγονται από εκτελωνιστή

Εκτελωνιστής μπορεί να ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ατόμου που είναι ιδιοκτήτης των προϊόντων ή έχει παρόμοιο δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων, ακόμη και στην περίπτωση που το εν λόγω άτομο δεν είναι εγκατεστημένο στη χώρα εξαγωγής, εφόσον ο εκτελωνιστής είναι σε θέση να αποδείξει την καταγωγή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 16 - Συνοδευτικά έγγραφα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

Τιμολόγιο που αφορά εμπορεύματα που εξάγονται υπό προτιμησιακό καθεστώς από το έδαφος ενός από τα μέρη και συνοδεύει πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 είναι δυνατό να εκδοθεί σε τρίτη χώρα.

Άρθρο 16 - Όροι και συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται για χώρες, ομάδες χωρών ή εδαφών σε πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1

Εμπορεύματα καταγωγής Κοινότητας είναι δυνατό να αναγράφονται στη θέση 4 του πιστοποιητικού(1) ως καταγόμενα:

- από την Κοινότητα ή

- τόσο από κράτος μέλος όσο και από την Κοινότητα.

Κάθε άλλος όρος που αναφέρεται κατηγορηματικά στην Κοινότητα μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για να υποδηλώνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή συντομογραφία όπως για παράδειγμα ΕΚ, ΕΕ κ.λπ. (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων μεταφράσεων στις γλώσσες έκδοσης της συμφωνίας).

Συνεπώς, η Χιλή μπορεί να αναφέρεται ως η χώρα καταγωγής με χρήση μιας από τις επίσημες συντομογραφίες CL (Iso-Alpha-2) και CHL (Iso-Alpha-3)(2).

Άρθρο 17 - Τεχνικοί λόγοι

Πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 μπορεί να απορριφθεί για "τεχνικούς λόγους", επειδή δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες είναι δυνατό να υποβληθεί σε μεταγενέστερο στάδιο ένα πιστοποιητικό που έχει θεωρηθεί εκ των υστέρων. Αυτή η κατηγορία καλύπτει, για παράδειγμα, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει εκδοθεί σε μη κανονικό έντυπο (π.χ.: που δεν περιλαμβάνει κυματοειδή διάταξη, που παρουσιάζει διαφορές στις διαστάσεις και στο χρώμα από το κανονικό υπόδειγμα, δεν φέρει αριθμό σειράς, έχει τυπωθεί σε μη εγκεκριμένη γλώσσα),

- πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, στο οποίο δεν έχουν συμπληρωθεί οι θέσεις που πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά, εκτός από τη θέση 8 (π.χ. θέση 4 του EUR.1),

- η δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος σε επίπεδο κλάσης(3) (τουλάχιστον τετραψήφιος κωδικός) δεν περιλαμβάνεται στη θέση 8,

- δεν υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή (θέση 11 EUR.1),

- το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει θεωρηθεί από μη εξουσιοδοτημένη αρχή,

- το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 έχει θεωρηθεί με σφραγίδα που δεν έχει ακόμη κοινοποιηθεί,

- υποβάλλεται φωτοαντίγραφο ή αντίγραφο αντί για το πρωτότυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1,

- η μνεία στη θέση 5 αναφέρεται σε χώρα που δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας (π.χ. Ισραήλ ή Κούβα).

Στάση που πρέπει να τηρηθεί:

Αφού τεθεί η μνεία "ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ" και αναφερθούν οι λόγοι, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στον εισαγωγέα, ώστε αυτός να είναι σε θέση να υποβάλει αίτηση για έκδοση νέου πιστοποιητικού εκδοθέντος εκ των υστέρων. Η τελωνειακή διοίκηση έχει, ωστόσο, τη δυνατότητα να φυλάξει φωτοαντίγραφο του απορριφθέντος πιστοποιητικού, ενόψει εκ των υστέρων ελέγχου ή εάν έχει εύλογες υποψίες για διάπραξη απάτης.

Άρθρο 20 - Πρακτική εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις δηλώσεις τιμολογίου

Ισχύουν οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:

α) η περιγραφή των μη καταγόμενων προϊόντων που δεν καλύπτονται συνεπώς από τη δήλωση τιμολογίου, δεν επιτρέπεται να γίνεται στην ίδια τη δήλωση. Η μνεία αυτή απαιτείται, ωστόσο, να αναγράφεται στο τιμολόγιο με σαφήνεια, ώστε να αποφεύγεται κάθε παρεξήγηση·

β) δηλώσεις που αναγράφονται σε φωτοαντίγραφα των τιμολογίων γίνονται αποδεκτές, εφόσον φέρουν υπογραφή όπως και το πρωτότυπο. Οι εγκεκριμένοι εξαγωγείς που απαλλάσσονται από την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων τιμολογίου απαλλάσσονται επίσης από την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων τιμολογίου που έχουν συνταχθεί επί φωτοαντιγράφου του τιμολογίου·

γ) δήλωση τιμολογίου που γίνεται στο οπίσθιο μέρος του τιμολογίου, είναι αποδεκτή·

δ) η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται σε φύλλο διαφορετικό από το τιμολόγιο, υπό τον όρο ότι το εν λόγω φύλλο δύναται να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος του τιμολογίου. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση συμπληρωματικού εντύπου·

ε) δήλωση που συντάσσεται σε ετικέτα που επικολλάται στη συνέχεια στο τιμολόγιο, γίνεται αποδεκτή μόνον υπό τον όρο ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συγκεκριμένη ετικέτα έχει επικολληθεί από τον εξαγωγέα. Έτσι, για παράδειγμα, η υπογραφή ή η σφραγίδα του εξαγωγέα πρέπει να καλύπτει συγχρόνως την ετικέτα και το τιμολόγιο.

Άρθρο 20 - Βασική αξία για την έκδοση και την αποδοχή των δηλώσεων τιμολογίου που έχουν συνταχθεί από οποιονδήποτε εξαγωγέα

Η τιμή εκ του εργοστασίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασική αξία για να αποφασισθεί πότε μία δήλωση τιμολογίου μπορεί να αντικαταστήσει ένα πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, λαμβανομένου υπόψη του ορίου αξίας που έχει καθοριστεί στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο β). Αν η τιμή εκ του εργοστασίου ληφθεί υπόψη ως η βασική αξία, η χώρα εισαγωγής οφείλει να αποδεχθεί τις δηλώσεις τιμολογίου που έχουν υποβληθεί και αναφέρονται στην τιμή αυτή.

Αν δεν υπάρχει τιμή εκ του εργοστασίου, λόγω του γεγονότος ότι η αποστολή θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί δωρεάν, η δασμολογητέα αξία που καθορίζουν οι αρχές της χώρας εισαγωγής, λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον καθορισμό του ορίου της αξίας.

Άρθρο 21 - Εγκεκριμένος εξαγωγέας

Ο όρος εξαγωγέας αναφέρεται στα άτομα ή τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για παραγωγούς ή εμπόρους, εφόσον πληρούνται όλοι οι λοιποί όροι που προβλέπονται από το παράρτημα ΙΙΙ. Εκτελωνιστής δεν είναι δυνατό να αναγνωρίζεται ως εγκεκριμένος εξαγωγέας κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙΙ.

Η χορήγηση του καθεστώτος εγκεκριμένου εξαγωγέα προϋποθέτει την υποβολή γραπτής αίτησης από τον εξαγωγέα. Κατά την εξέταση της εν λόγω αίτησης, οι τελωνειακές ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές οφείλουν να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω σημεία:

- εάν ο εξαγωγέας πραγματοποιεί τακτικά εξαγωγές: οι τελωνειακές ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τον τακτικό χαρακτήρα των εξαγωγών και όχι τον αριθμό αποστολών ή κάποιο συγκεκριμένο ποσό,

- εάν ο εξαγωγέας είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις για το χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων που εξάγει. Κατά τον εν λόγω έλεγχο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο εξαγωγέας γνωρίζει τους ισχύοντες κανόνες καταγωγής και πρέπει να διαθέτει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα της καταγωγής. Στην περίπτωση παραγωγών, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η λογιστική αποθήκης της επιχείρησης επιτρέπει την εξακρίβωση της καταγωγής ή, στην περίπτωση νέων επιχειρήσεων, ότι το σύστημα επιτρέπει την εν λόγω εξακρίβωση. Στην περίπτωση απλών εμπόρων, κρίνεται αναγκαία η λεπτομερέστερη εξέταση των συνήθων εμπορικών συναλλαγών της επιχείρησης·

- εάν, με βάση τις προηγούμενες εξαγωγικές δραστηριότητές του, ο εξαγωγέας προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις για το χαρακτήρα καταγωγής των εμπορευμάτων και τη δυνατότητα τήρησης όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν σχετικά.

Κατά την έκδοση της άδειας οι εξαγωγείς υποχρεούνται να:

- αναλαμβάνουν τη δέσμευση να προβαίνουν σε δηλώσεις τιμολογίου μόνο για τα εμπορεύματα για τα οποία διαθέτουν, κατά τη στιγμή της έκδοσης, όλες τις αναγκαίες λογιστικές αποδείξεις ή στοιχεία·

- αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη της χρησιμοποίησής τους, ιδίως σε περίπτωση εσφαλμένων δηλώσεων καταγωγής ή ακατάλληλης χρήσης της εν λόγω άδειας·

- αναλαμβάνουν την ευθύνη ότι το πρόσωπο που είναι αρμόδιο στην επιχείρηση για τη σύνταξη των δηλώσεων τιμολογίου γνωρίζει και κατανοεί τους κανόνες καταγωγής·

- αναλαμβάνουν δέσμευση για φύλαξη όλων των δικαιολογητικών εγγράφων για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης·

- αναλαμβάνουν δέσμευση για προσκόμιση ανά πάσα στιγμή στις τελωνειακές ή στις αρμόδιες δημόσιες αρχές των αποδεικτικών στοιχείων και για υποβολή στον έλεγχο που διενεργούν οι ίδιες αρχές.

Οι τελωνειακές ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές οφείλουν να διενεργούν τακτικούς ελέγχους των εγκεκριμένων εξαγωγέων. Οι εν λόγω έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται έτσι ώστε να διασφαλίζουν την ορθή χρησιμοποίηση της άδειας και μπορεί να διεξάγονται σε καθορισμένα διαστήματα βάσει, ενδεχομένως, κριτηρίων ανάλυσης των κινδύνων.

Οι τελωνειακές ή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το εφαρμοζόμενο εθνικό σύστημα αρίθμησης που έχει επιλεγεί για τον καθορισμό των εγκεκριμένων εξαγωγέων. Η Επιτροπή κοινοποιεί στη συνέχεια τις εν λόγω πληροφορίες στις τελωνειακές αρχές των άλλων χωρών.

Άρθρο 24 - Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Οι εισαγωγείς που επιθυμούν να ωφεληθούν από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται να ενημερώνουν τον εξαγωγέα, πριν από την εξαγωγή της πρώτης αποστολής, σχετικά με το ότι απαιτείται ένα και μόνο πιστοποιητικό καταγωγής για το πλήρες προϊόν.

Στην περίπτωση που οι τμηματικές αποστολές περιλαμβάνουν μόνον προϊόντα καταγωγής και συνοδεύονται από πιστοποιητικά καταγωγής, αυτά τα χωριστά πιστοποιητικά καταγωγής γίνονται αποδεκτά από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής για τις εν λόγω τμηματικές αποστολές, αντί του ενιαίου πιστοποιητικού καταγωγής που εκδίδεται για το πλήρες προϊόν.

Άρθρο 31 - Απόρριψη του προτιμησιακού καθεστώτος χωρίς επαλήθευση

Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες το πιστοποιητικό καταγωγής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.Αυτή η κατηγορία καλύπτει ιδίως τις ακόλουθες καταστάσεις:

- δεν έχει συμπληρωθεί η θέση περιγραφής των εμπορευμάτων (θέση 8 του EUR.1) ή αναφέρεται σε εμπορεύματα άλλα από εκείνα που έχουν προσκομιστεί·

- το πιστοποιητικό καταγωγής έχει εκδοθεί από χώρα έναντι της οποίας δεν ισχύει η συμφωνία ακόμη και αν τα εμπορεύματα είναι καταγωγής Κοινότητας ή Χιλής (π.χ. περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 από το Ισραήλ για εμπορεύματα καταγωγής Χιλής)·

- το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 φέρει ξυσίματα ή προσθήκες που δεν έχουν θεωρηθεί σε μια από τις θέσεις που συμπληρώνονται υποχρεωτικά (π.χ. στις θέσεις "περιγραφή των εμπορευμάτων", "αριθμός των δεμάτων", "χώρα προορισμού", "χώρα καταγωγής")·

- η προθεσμία ισχύος του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 έχει λήξει για λόγους άλλους από εκείνους που καλύπτονται από τη νομοθεσία (π.χ. εξαιρετικές περιπτώσεις), με εξαίρεση τις περιπτώσεις, στις οποίες τα εμπορεύματα προσκομίστηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας·

- το πιστοποιητικό καταγωγής υποβάλλεται εκ των υστέρων για εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί αρχικά με αθέμιτες πρακτικές·

- η θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 αναφέρει χώρα που δεν αποτελεί μέρος της συμφωνίας, για την οποία ζητείται προτιμησιακό καθεστώς.

Στάση που πρέπει να τηρηθεί:

Το πιστοποιητικό καταγωγής στο οποίο αναγράφεται η μνεία "ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΌ", φυλάσσεται από την τελωνειακή διοίκηση στην οποία έχει προσκομιστεί, ώστε να αποτραπεί κάθε νέα απόπειρα χρησιμοποίησης. Με την επιφύλαξη άσκησης ενδίκων μέσων που έχει αρχίσει σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως, όταν χρειάζεται, τις τελωνειακές ή τις αρμόδιες δημόσιες αρχές της χώρας εξαγωγής σχετικά με την απόρριψη.

Άρθρο 31 - Προθεσμία ελέγχου των πιστοποιητικών καταγωγής

Καμία χώρα δεν υποχρεούται να απαντήσει σε αίτηση ελέγχου εκ των υστέρων, που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 31, αν αυτή η αίτηση παραληφθεί μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης τιμολογίου.

Προσάρτημα Ι - Εισαγωγική σημείωση αριθ. 6.1

Ο ειδικός κανόνας για τις κλωστοϋφαντουργικές ύλες δεν ισχύει για τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων. Το "ύφασμα για τσέπες" είναι ειδικό ύφασμα που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τσέπες και δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σύνηθες είδος φοδραρίσματος ή εσωτερικών επενδύσεων. Συνεπώς, ο κανόνας ισχύει όσον αφορά το ύφασμα για τσέπες παντελονιών. Ο κανόνας ισχύει επίσης για τα υφάσματα σε τόπια, καθώς και για έτοιμες τσέπες καταγωγής τρίτων χωρών.

Άρθρα 17 και 31

>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>

(1) Παρόμοιοι όροι και συντομογραφίες είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται νόμιμα στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

(2) Παρόμοιοι όροι και συντομογραφίες είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται νόμιμα στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1.

(3) Συνεπώς, το πιστοποιητικό καταγωγής μπορεί να περιέχει νόμιμα πιο συγκεκριμένη δασμολογική κατάταξη του εμπορεύματος.