52003XC1030(04)

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 17 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/C.2/37.214 — Κοινή πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 261 της 30/10/2003 σ. 0013 - 0015


Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 17 του Συμβουλίου στην υπόθεση COMP/C.2/37.214 - Κοινή πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου

(2003/C 261/07)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

1. Η ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Στις 25 Αυγούστου 1998 η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου [Deutsche Fußballbund (DFB)] υπέβαλε αίτηση αρνητικής πιστοποίησης ή, εναλλακτικά, απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ για την κεντρική πώληση των δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης καθώς και άλλων τεχνικών μορφών εκμετάλλευσης(1) των αγώνων της πρώτης και της δεύτερης κατηγορίας του γερμανικού ομοσπονδιακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (Bundesliga και 2. Bundesliga) ανδρών.

2. Η DFB αποτελεί την εθνική γερμανική ένωση ποδοσφαίρου. Η Ligaverband είναι μέλος της DFB. Μέλη της Ligaverband είναι οι επαγγελματικοί σύλλογοι και εταιρίες της Bundesliga πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ("οι σύλλογοι"). Η DFL εκτελεί τις λειτουργικές εργασίες του μοναδικού εταίρου της, της Ligaverband. Η αίτηση της DFB, μετά την αρχική κοινοποίηση, τροποποιήθηκε επανειλημμένα ως αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διαρθρωτικής μεταρρύθμισης της DFB και της ίδρυσης της Ligaverband το 2001. Η Ligaverband ενέκρινε στις 19 Φεβρουαρίου 2003 την τροποποιημένη κοινοποίηση της DFB.

3. Σύμφωνα με τα καταστατικά της DFB η Ligaverband έχει το δικαίωμα να οργανώνει και να εκμεταλλεύεται αποκλειστικά στο όνομά της τους ποδοσφαιρικούς αγώνες επαγγελματικού πρωταθλήματος της DFB(2). Κατ' αυτόν τον τρόπο οι σύλλογοι, που είναι τουλάχιστον συνιδιοκτήτες των δικαιωμάτων μετάδοσης, δεν έχουν τη δυνατότητα αυτόνομης εμπορικής εκμετάλλευσης των εν λόγω δικαιωμάτων.

4. Η επιχείρηση Infront Buli GmbH (Infront), όντας ακόμη BULI Vermarktungs GmbH (BULI), απέκτησε με σύμβαση της 28ης Ιουνίου 2002 σχεδόν το σύνολο των κεντρικά πωλούμενων δικαιωμάτων. Κατά τη στιγμή της σύμβασης η BULI αποτελούσε θυγατρική της KirchMedia GmbH & Co. KGaA. Η Infront έχει πλέον αποχωριστεί από την Kirch-Unternehmensverbund και ανήκει σε ανεξάρτητους επενδυτές. Η Infront, ως ιδιοκτήτρια των δικαιωμάτων, χορηγεί άδειες περαιτέρω εκμετάλλευσης για τηλεοπτικές και άλλες μεταδόσεις συναντήσεων της Bundesliga.

5. H κοινοποιηθείσα ρύθμιση είναι αποδεκτή σύμφωνα με το εθνικό γερμανικό δίκαιο(3).

6. Μετά τη δημοσίευση της αρχικά κοινοποιηθείσας ρύθμισης η Επιτροπή έλαβε διάφορες παρατηρήσεις. Από την άποψη των γερμανικών και βρετανικών αρχών για την καταπολέμηση των μονοπωλίων, η κεντρική πώληση περιορίζει τον ανταγωνισμό και δεν είναι απαραίτητη για την αλληλεγγύη των συλλόγων. Με την άποψη αυτή συμφωνούν μερικοί από τους μεγαλύτερους συλλόγους. Αντίθετα, οι ενώσεις (Verbände) ισχυρίζονται ότι μόνο η κοινοποιηθείσα ρύθμιση επιτρέπει τη συνολική μετάδοση του αθλητικού αγώνα, την αποτελεσματική πώλησή του και την απαραίτητη αλληλεγγύη μεταξύ των συλλόγων. Οι τηλεοπτικοί φορείς συμφωνούν σε γενικές γραμμές και τονίζουν ότι ως φορείς εκμετάλλευσης ενδιαφέρονται για την απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης όλων των συναντήσεων, το οποίο θα ήταν δύσκολο σε περίπτωση ατομικής πώλησης. Ανάλογα αντιμετωπίζουν το θέμα ειδικοί φορείς αθλητικών δικαιωμάτων, που είναι της άποψης ότι δεν υφίσταται ούτε νόθευση του ανταγωνισμού στην άλλη πλευρά της αγοράς ούτε επηρεάζεται αισθητά το εμπόριο κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ.

7. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η μέχρι σήμερα κεντρική πώληση δεν συνάδει με το άρθρο 81 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Η κοινή πώληση περιορίζει τον ανταγωνισμό στις αγορές προγενέστερου σταδίου όσον αφορά την απόκτηση τηλεοπτικών δικαιωμάτων των τακτικών ποδοσφαιρικών αγώνων καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων μετάδοσης μέσω της κινητής τηλεφωνίας και του Διαδικτύου. Επιπλέον, περιορίζεται ο ανταγωνισμός στις τηλεοπτικές αγορές μεταγενέστερου σταδίου όσον αφορά την ελεύθερη και συνδρομητική τηλεόραση, καθώς και στις αγορές μεταγενέστερου σταδίου στις οποίες υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των φορέων κινητής τηλεφωνίας και Διαδικτύου για την εξασφάλιση πελατών. Οι σύλλογοι της Bundesliga πρώτης και δεύτερης κατηγορίας δεν διαθέτουν κανένα δικαίωμα σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα ισχύουσα ρύθμιση να πωλούν τους αγώνες τους στο πλαίσιο του γερμανικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και να εμφανίζονται ως αυτόνομοι πωλητές. Επιπλέον, η κεντρική πώληση, σε συνδυασμό με την αποκλειστική πώληση όλων των δικαιωμάτων σε έναν ραδιοτηλεοπτικό φορέα έχει ως αποτέλεσμα ότι μόνο μερικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ή άλλοι φορείς εκμετάλλευσης περιεχομένου έχουν τη δυνατότητα απόκτησής τους.

8. Ο πλήρης αποκλεισμός των συλλόγων από την πώληση των αγώνων τους δεν είναι απαραίτητος προκειμένου να επιτευχθούν τα πιθανά κέρδη για τους φορείς προσφοράς περιεχομένου και τους συλλόγους και άλλες θετικές συνέπειες της κοινής πώλησης στις αγορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, το μέγεθος και η διάρκεια της μέχρι στιγμής αποκλειστικής πώλησης δικαιωμάτων από την DFB ή τη Ligaverband σε ένα μόνο ραδιοτηλεοπτικό φορέα εξουδετερώνουν τα πιθανά πλεονεκτήματα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η τάση συγκέντρωσης στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η αρχικά κοινοποιηθείσα ρύθμιση παρεμποδίζει επιπλέον την ανάπτυξη μορφών προσφοράς ποδοσφαιρικών γεγονότων στον τομέα των νέων μέσων μαζικής ενημέρωσης, για παράδειγμα το Διαδίκτυο ή την κινητή τηλεφωνία. Η συνδυασμένη πώληση τηλεοπτικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των νέων μέσων μαζικής ενημέρωσης σε έναν ραδιοτηλεοπτικό φορέα ωθεί τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα να μην αναπτύσσει πλήρως τις αγορές στον τομέα των νέων μέσων προκειμένου να προστατεύσει τον παραδοσιακό τομέα δραστηριοτήτων του.

9. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, η Ligaverband και η DFL υπέβαλαν στην Επιτροπή στις 10 Ιουνίου 2003 σχέδιο, το οποίο τροποποιεί ουσιαστικά την αρχικά κοινοποιηθείσα ρύθμιση. Η Ligaverband θα πωλεί στο μέλλον τμήματα των δικαιωμάτων μετάδοσης σύμφωνα με σαφείς και διαφανείς κανόνες. Εκτός αυτού, οι σύλλογοι θα μπορούν να πωλούν ατομικά ορισμένα δικαιώματα. Η Επιτροπή έχει καταλήξει προκαταρκτικά στην άποψη ότι στο νέο σχέδιο λαμβάνονται υπόψη οι επιφυλάξεις της.

2. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

2.1. Κεντρική πώληση

2.1.1. Διαδικασία

10. Τα δικαιώματα θα διατίθενται σε διάφορα "πακέτα", με διαφανή και επί ίσοις όροις διαδικασία. Η πρόκληση για την υποβολή προσφορών θα δημοσιεύεται τέσσερις εβδομάδες πριν την έναρξη της διαδικασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στη συνέχεια να υποβάλουν προσφορά εντός τεσσάρων εβδομάδων για ένα ή περισσότερα πακέτα. Η επιλογή πραγματοποιείται από την Ligaverband ή έναν εξουσιοδοτημένο ανεξάρτητο φορέα. Για τις περιπτώσεις αντιδικίας όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής προσφορών δημιουργείται διαιτητικό δικαστήριο. Η διάρκεια ισχύος των συμβάσεων τόσο με τον ανεξάρτητο φορέα όσο και με τους κατόχους άδειας περαιτέρω εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις αγωνιστικές περιόδους.

2.1.2. Τηλεόραση

11. Οι ζωντανές μεταδόσεις του πρωταθλήματος πρώτης και δεύτερης κατηγορίας διατίθενται προς πώληση σε 2 πακέτα. Το πακέτο 1 περιλαμβάνει τις κύριες ημέρες αγώνων των δύο κατηγοριών (Σαββάτο και Κυριακή), που μπορούν να μεταδοθούν παράλληλα με πλήρη διάρκεια. Το πακέτο 2 περιλαμβάνει τους αγώνες των δευτερευουσών αγωνιστικών ημερών και των δύο κατηγοριών (Κυριακή και Παρασκευή) που μπορούν να μεταδοθούν παράλληλα με πλήρη διάρκεια. Και τα δύο πακέτα παρέχουν επιπλέον το δικαίωμα μετάδοσης των αγώνων της άλλης αγωνιστικής ημέρας μέσω κυκλώματος διάσκεψης. Επιπλέον, και τα δύο πακέτα μπορούν να περιλαμβάνουν το δικαίωμα ετεροχρονισμένης, πρώτης παρουσίασης των καλύτερων στιγμιότυπων στη συνδρομητική τηλεόραση.

12. Ένα τρίτο πακέτο παρέχει το δικαίωμα ζωντανής μετάδοσης τουλάχιστον δύο συναντήσεων της Bundesliga καθώς και της ετεροχρονισμένης, πρώτης παρουσίασης των καλύτερων στιγμιότυπων στην ελεύθερη τηλεόραση. Ένα τέταρτο πακέτο περιλαμβάνει τη ζωντανή μετάδοση αγώνων της δεύτερης κατηγορίας και το δικαίωμα ετεροχρονισμένης, πρώτης παρουσίασης των καλύτερων στιγμιότυπων στην ελεύθερη τηλεόραση. Δευτερεύοντα και τριτεύοντα δικαιώματα εκμετάλλευσης προσφέρονται σε ένα πέμπτο πακέτο. Τα πακέτα 3 έως 5 μπορούν να αγοραστούν από διάφορους φορείς εκμετάλλευσης.

2.1.3. Διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία και άλλα

13. Το πακέτο 6 περιέχει το δικαίωμα μετάδοσης των συναντήσεων της Bundesliga πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ζωντανά και/ή με μικρή χρονική διαφορά στο Διαδίκτυο· η εν λόγω μετάδοση μπορεί να είναι αποσπασματική και/ή πλήρης. Επιπλέον προβλέπεται το δικαίωμα ετεροχρονισμένης μετάδοσης (χωρίς προτεραιότητα). Η Ligaverband θα καθορίζει επακριβώς το εν λόγω πακέτο στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής/προσφορών, το οποίο μπορεί επίσης να πωληθεί σε διάφορους φορείς εκμετάλλευσης. Το πακέτο 7 αφορά την ετεροχρονισμένη μετάδοση των στιγμιότυπων, το οποίο επίσης μπορεί να αγορασθεί από διάφορους φορείς εκμετάλλευσης.

14. Το πακέτο 8 περιλαμβάνει το δικαίωμα ζωντανής και/ή σχεδόν ζωντανής και/ή ετεροχρονισμένης μετάδοσης συναντήσεων της Bundesliga πρώτης και/ή δεύτερης κατηγορίας στην κινητή τηλεφωνία: η εν λόγω μετάδοση μπορεί να είναι πλήρης ή αποσπασματική. Η Ligaverband θα καθορίζει επακριβώς το εν λόγω πακέτο στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών, το οποίο επίσης μπορεί να αγορασθεί από διάφορους φορείς φορητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση αυτή η Ligaverband μπορεί να εναρμονίσει μεταξύ τους τις προσφορές με βάση το περιεχόμενο. Το πακέτο 9 παρέχει το δικαίωμα της ετεροχρονισμένης μετάδοσης αποσπασμάτων από τις συναντήσεις της Bundesliga πρώτης και/ή δεύτερης κατηγορίας στη φωνητική τηλεφωνία.

15. Όλα τα άλλα δικαιώματα μέσων μαζικής ενημέρωσης τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα πακέτα 1 έως 9 των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των συλλόγων θα ενταχθούν σε ένα άλλο πακέτο. Στο πακέτο αυτό θα συμπεριληφθούν μεταξύ άλλων δικαιώματα όπως κινηματογραφικής εκμετάλλευσης στο πλαίσιο δημόσιων προβολών, διαφημιστικών μέτρων, για την κατασκευή μεταφορέων εικόνας και ήχου για τελικούς καταναλωτές (Video, CD, DVD) και για αναλύσεις αγώνων και παικτών με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το πακέτο αυτό μπορεί να πωληθεί, με διαφορετικό περιεχόμενο σε διάφορους φορείς εκμετάλλευσης.

2.2. Η πώληση δικαιωμάτων από τους συλλόγους

Με βάση το νέο καθεστώς οι σύλλογοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

2.2.1. Τηλεόραση

16. Κάθε σύλλογος μπορεί να πωλεί τους εντός έδρας αγώνες του, 24 ώρες μετά τη συνάντηση, σε ένα φορέα ελεύθερης τηλεόρασης, για μια προβολή, μέχρι και ολόκληρου του αγώνα, στην ελεύθερη τηλεόραση στον ΕΟΧ.

2.2.2. Διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία και άλλα

17. Κάθε σύλλογος μπορεί να εκμεταλλεύεται στο Διαδίκτυο σε δική του ιστοθέση, δύο ώρες μετά το τέλος του αγώνα, μια σύνοψη των αγώνων του εντός και εκτός έδρας διάρκειας μέχρι 30 λεπτών. 24 ώρες μετά τη λήξη του αγώνα ο σύλλογος μπορεί να εκμεταλλεύεται τη συνάντηση με πλήρη διάρκεια. Σε περίπτωση αποκλειστικά φωνητικής παρουσίασης στο Διαδίκτυο μπορεί κάθε σύλλογος να μεταδίδει ζωντανά και με πλήρη διάρκεια τους εντός και εκτός έδρας αγώνες. Η εκμετάλλευση μέσω του Διαδικτύου μπορεί να ανατεθεί κατ' αποκλειστικότητα σε τρίτο μέρος - εξωτερικό συνεργάτη αλλά η παρουσίαση των συναντήσεων πρέπει να συνδέεται εμφανώς με το σύλλογο.

18. Κάθε σύλλογος μπορεί να πωλήσει την παρουσίαση των εντός έδρας αγώνων του σε φορέα κινητής τηλεφωνίας για δίκτυα εντός του ΕΟΧ. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η μετάδοση αναρίθμητων ετεροχρονισμένων αποσπασμάτων (Clips) ενός λεπτού κατά τη διάρκεια του αγώνα. Μετά το τέλος του αγώνα και μέχρι 2 ώρες μετά τη συνάντηση τα εν λόγω αποσπάσματα μπορούν να είναι δίλεπτης διάρκειας. Μετά από δύο ώρες η συνάντηση μπορεί να μεταδοθεί με πλήρη διάρκεια μέσω της κινητής τηλεφωνίας.

19. Κάθε σύλλογος μπορεί να εκμεταλλεύεται τους εντός έδρας αγώνες του στην ελεύθερη ραδιοφωνία μετά το τέλος του αγώνα χωρίς περιορισμούς. Σε περίπτωση ζωντανής μετάδοσης δεν επιτρέπεται η υπέρβαση δέκα λεπτών αγώνων ανά ημίχρονο.

20. Επιπλέον, οι σύλλογοι έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν στο γήπεδο, σε περιορισμένη έκταση, κινηματογραφικό υλικό από τον τρέχοντα αγώνα ή προηγούμενους αγώνες τους (10 δευτερόλεπτα αγώνα για κάθε γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα· 3 λεπτά προηγούμενου αγωνιστικού χρόνου της τρέχουσας συνάντησης· 3 λεπτά άλλων συναντήσεων της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου). Επιπλέον, έχουν δικαιώματα για την πώληση κινηματογραφικού υλικού για διαφημιστικά μέτρα (30 δευτερόλεπτα ανά συνάντηση, στο βαθμό που δεν παρεμβαίνουν δικαιώματα άλλων συλλόγων ή παικτών), σε Video, CD, DVD για τελικούς καταναλωτές ή για ίδιες αναλύσεις αγώνων και παικτών βάσει ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2.2.3. Κανόνες για την ατομική πώληση

21. Τα προαναφερθέντα δικαιώματα δεν επιτρέπεται να πωλούνται κατά τρόπο ώστε ένας πωλητής να μπορεί να κατασκευάσει προϊόν το οποίο να αντίκειται στα συμφέροντα της DFB και της Ligaverband και των αγοραστών των πακέτων 1 έως 9 όσον αφορά ένα ενιαίο προϊόν και να θέτει σε κίνδυνο τα πλεονεκτήματα του εμπορικού σήματος (Branding) και της κεντρικής πώλησης (One-stop-shop). Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ατομικής διάθεσης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης οι σύλλογοι επιτρέπεται να συνδυάζουν το ανώτατο δύο συναντήσεις. Για τον ίδιο λόγο, μια παρουσίαση της Bundesliga βάσει των δικαιωμάτων πώλησης που διαθέτουν οι σύλλογοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 30 % της συνολικής εκπομπής. Σε περίπτωση που πρόκειται για παρουσίαση, η οποία μεταδίδεται σε πλατφόρμα εκμετάλλευσης ενός συλλόγου ("Club-TV"), η εν λόγω παρουσίαση μπορεί να αφορά κατά 100 % την Bundesliga. Σε περίπτωση που οι συναντήσεις των συλλόγων μεταδίδονται σε πλατφόρμα εκμετάλλευσης τρίτου (π.χ. "Club-TV Magazine" ή "Club-Radio Show"), η παρουσίαση της Bundesliga μπορεί να καταλαμβάνει το 50 % της συνολικής διάρκειας της εκπομπής.

2.3. Μη χρησιμοποιηθέντα δικαιώματα

22. Σύμφωνα με την τροποποιημένη πρόταση των μερών οι σύλλογοι αναλαμβάνουν την εκμετάλλευση των μη χρησιμοποιηθέντων δικαιωμάτων. Η Ligaverband διατηρεί το δικαίωμα παράλληλης, μη αποκλειστικής πώλησης του αντίστοιχου πακέτου.

- Αυτό συμβαίνει αφενός στην περίπτωση κατά την οποία η Ligaverband δεν έχει πωλήσει συγκεκριμένα δικαιώματα που διατίθενται σε κεντρική πώληση. Εάν μέχρι το τέλος της τέταρτης αγωνιστικής ημέρας δεν έχει επέλθει συμφωνία με φορέα εκμετάλλευσης σχετικά με ένα από τα προαναφερθέντα πακέτα καθορισμένων δικαιωμάτων, οι σύλλογοι μπορούν από την πέμπτη αγωνιστική ημέρα μέχρι το τέλος των αγώνων να πωλούν οι ίδιοι τους εντός έδρας αγώνες τους στο πλαίσιο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο μη χρησιμοποιηθέν πακέτο. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο σημείο 2.2.3.

- Αφετέρου οι σύλλογοι μπορούν να πωλούν δικαιώματα όταν ο αγοραστής δεν χρησιμοποιεί τα δικαιώματα χωρίς αντικειμενικό λόγο, δηλαδή για περισσότερες από δύο αγωνιστικές ημέρες μιας αγωνιστικής περιόδου δεν μεταδίδει καμία ή δεν μεταδίδει με την προβλεπόμενη μορφή (ζωντανά, σχεδόν ζωντανά, ετεροχρονισμένα) ή με την προβλεπόμενη διάρκεια τις συναντήσεις. Ο αγοραστής ενημερώνει αμελλητί την Ligaverband, ώστε η Ligaverband να γνωστοποιήσει στους συλλόγους ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαιώματά τους.

2.4. Μεταβατική φάση

23. Οι τροποποιήσεις στον τηλεοπτικό τομέα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006. Όλες οι άλλες τροποποιήσεις ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2004. Η εν λόγω μεταβατική φάση θα επιτρέψει να ληφθούν υπόψη οι επιφυλάξεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό, χωρίς να διαταραχθεί η διοργάνωση αγώνων της Bundesliga πρώτης και δεύτερης κατηγορίας.

24. Οι μελλοντικές συμβάσεις αδειών εκμετάλλευσης δεν αποτελούν αντικείμενο του προαναφερθέντος συστήματος πώλησης. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται να εξετάσει το θέμα αυτό σε ξεχωριστή διαδικασία με βάση το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως για την περίπτωση που διάφορα, κεντρικά πωλούμενα πακέτα με αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης αγοραστούν σωρευτικά από ένα φορέα εκμετάλλευσης.

3. ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25. Με την τροποποιηθείσα ρύθμιση εξασφαλίζονται για τον καταναλωτή πλεονεκτήματα τα οποία υπερβαίνουν τα προβλήματα ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει θετική απόφαση όσον αφορά την τροποποιηθείσα ρύθμιση. Ωστόσο, η Επιτροπή καλεί όλα τα άλλα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σε προθεσμία ενός μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, σημειώνοντας τα στοιχεία 37.214 - κοινή πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, στην ακόλουθη διεύθυνση: Europäische Kommission Generaldirektion Wettbewerb

Direktion C-2

B - 1049 Brüssel Fax (32-2) 296 98 04 E-Mail: Stefan.WILBERT@cec.eu.int

(1) Το εν λόγω δικαίωμα κεντρικής πώλησης αφορά όλα τα είδη δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης: ελεύθερη τηλεόραση (Free-TV), συνδρομητική τηλεόραση (PayTV), καρτοτηλεόραση (Pay-per-view-TV), επίγεια μετάδοση, καλωδιακή ή δορυφορική μετάδοση· ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη μετάδοση· επανάληψη όλου του γεγονότος, αποσπάσματα ή σύνοψη των καλυτέρων στιγμιότυπων, ραδιοφωνία. Η κεντρική πώληση αφορά επίσης δικαιώματα για υπάρχοντα και μελλοντικά τεχνικά μέσα κάθε είδους, όπως π.χ. UMTS, Διαδίκτυο ή Business TV.

(2) Δεν περιλαμβάνεται η πώληση των διεθνών συναντήσεων των συλλόγων. Ως εκ τούτου, η πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ομάδων της UEFA αποτελεί αντικείμενο της απόφασης για την κοινή πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων του Κυπέλλου Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης (Champions League) της UEFA σε αποκλειστική βάση, της 23ης Ιουλίου 2003, IP/03/1105.

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 31 του γερμανικού νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού, το άρθρο 1 του εν λόγω νόμου, το οποίο απαγορεύει συμφωνίες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, δεν εφαρμόζεται στην κεντρική πώληση δικαιωμάτων τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών αγώνων από αθλητικές ενώσεις, οι οποίες κατά την εκπλήρωση της κοινωνικοπολιτικής ευθύνης τους οφείλουν να προωθούν το νεανικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό και οι οποίες ανταποκρίνονται στην εν λόγω υποχρέωση διαθέτοντας επαρκές μερίδιο των εσόδων τους από την κεντρική πώληση των εν λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων.