52001DC0720

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - Η ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν ΙΙ /* COM/2001/0720 τελικό */


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - Η ανάπτυξη του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή

2. Η παρούσα κατάσταση

2.1. Η ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.1.1. Το SIS στη Σύμβαση εφαρμογής του Σένγκεν

2.1.2. Τα μέτρα που αφορούν την ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

2.2. H λειτουργία του SIS I

2.3. Οι διεξαγόμενες εργασίες

3. Η ανάπτυξη του SIS II από το 2002

3.1. Οι τεχνικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν

3.1.1. Η διαχείριση του σχεδίου από το 2002

3.1.2. Τεχνικά θέματα

3.1.2.1. Οι φάσεις τεχνικής ανάπτυξης του σχεδίου SIS II

3.1.2.2. Οι βασικές τεχνικές αξιώσεις που πρέπει να τηρηθούν

3.1.2.3. Το ζήτημα του μελλοντικού δικτύου θα χρησιμοποιηθεί από το SIS II

3.2. Το θεσμικό πλαίσιο της επεξεργασίας των απαραίτητων μέτρων για την ανάπτυξη του SIS II

3.3. Ο καθορισμός των κατάλληλων νομικών βάσεων για τις νομοθετικές προτάσεις που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του SIS II

3.4. Τα αποτελέσματα της "μεταβλητής γεωμετρίας"

3.5. Οι δημοσιονομικές πλευρές της ανάπτυξης του SIS II

4. Η διαχείριση του επιχειρησιακού SIS II

5. Η συμμετοχή των μελλοντικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Συμπεράσματα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. Εισαγωγή

Η σταδιακή υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. Το άρθρο 61 της ΣΕΚ ορίζει ότι προς το σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπισθούν μέτρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΣΕΚ, σε συνδυασμό με συνοδευτικά μέτρα για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς και μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο της διακυβερνητικής συνεργασίας που δημιουργήθηκε από τη Σύμβαση του Σένγκεν, τα σχετικά κράτη μέλη θέσπισαν τα μέτρα που θέτουν σε εφαρμογή την κατάργηση των ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς τους, καθώς και το σύνολο των συνοδευτικών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα για την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Μεταξύ αυτών των μέτρων συμπεριλαμβάνονται κυρίως η εναρμόνιση του ελέγχου και της εποπτείας των εξωτερικών συνόρων, η εναρμόνιση της πολιτικής των θεωρήσεων εισόδου, διάφορες μορφές αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στον ποινικό τομέα, καθώς και η θέση σε λειτουργία του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS).

Το SIS είναι ένα κοινό σύστημα πληροφοριών που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να διαθέτουν, χάρη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων, τους πίνακες σήμανσης προσώπων ή αντικειμένων, που είναι κυρίως χρήσιμοι στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης θεώρησης εισόδου, επ' ευκαιρία ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και επαληθεύσεων ή άλλων αστυνομικών και τελωνειακών ελέγχων που ασκούνται στο εσωτερικό της επικράτειας. Το SIS αποτελεί συνεπώς ουσιαστικό στοιχείο της λειτουργίας του χώρου χωρίς σύνορα του Σένγκεν και είναι απαραίτητο τόσο για την εφαρμογή των κανόνων κυκλοφορίας των προσώπων όσο και για την αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον ποινικό τομέα των χωρών Σένγκεν.

Το κεκτημένο Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένου του SIS, ενσωματώθηκε την 1η Μαΐου 1999 στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ.

Το υφιστάμενο SIS σχεδιάστηκε για να επιτρέψει την ένταξη δεκαοκτώ κρατών [1] και τέθηκε σε λειτουργία στη βάση ηλεκτρονικής τεχνολογίας σήμερα ξεπερασμένης. Σύμφωνα με τα κράτη μέλη του Σένγκεν, η επέκταση του SΙS σε μεγαλύτερο αριθμό κρατών θα έθετε σε κίνδυνο τη λειτουργική σταθερότητα του συστήματος και θα μπορούσε ακόμα να αποδειχθεί αδύνατη σε τεχνικό επίπεδο. Κατ' αυτό τον τρόπο κατέληξαν στο συμπέρασμα, ήδη πριν από την ένταξη του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ένωσης, ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός SIS δεύτερης γενιάς.

[1] Τα δεκαπέντε κράτη μέλη της Ένωσης, Ισλανδία και Νορβηγία και μία θέση εφεδρική.

Η ανάπτυξη του SIS II αποτελεί υποχρέωση που πρέπει να εκπληρωθεί στις απαιτούμενες προθεσμίες, επειδή, αφ' ενός, τα μελλοντικά κράτη μέλη δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο υφιστάμενο SIS και, αφ' ετέρου, η ένταξή τους στο SIS II αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στο χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Επιπλέον, η ανάπτυξη του SIS II θα καταστήσει το σύστημα πιο αποδοτικό με τη χρήση πιο προηγμένων τεχνολογιών και την προσθήκη νέων λειτουργιών, των οποίων η χρησιμότητα αποδείχθηκε στο πλαίσιο της τωρινής λειτουργίας ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Το Συμβούλιο ΔΕΥ της 28ης-29ης Μαΐου 2001 επιβεβαίωσε την προτεραιότητα να αναπτυχθεί το SIS II μέχρι το 2006. Συμφώνησε επίσης για την ανάγκη να συντονισθούν οι εργασίες στο εσωτερικό των διαρθρώσεων του Συμβουλίου, για τη διάθεση των απαραίτητων διακυβερνητικών πόρων για τη συνέχιση των τεχνικών εργασιών το 2001 και για την αρχή της κοινοτικής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη του SIS II από το 2002 (κατ' εφαρμογή του άρθρου 41 παράγραφος 3, της ΣΕΕ για τα θέματα του SIS που υπάγονται στον τρίτο πυλώνα, όπου ο κοινοτικός προϋπολογισμός εφαρμόζεται αναγκαστικά όσον αφορά τα θέματα του SIS που υπάγονται στον πρώτο πυλώνα).

Σχετικά με αυτό το τελευταίο σημείο, πρέπει να τονισθεί ότι αυτή η κατάσταση προκύπτει από την απουσία ομοφωνίας υπέρ της διακυβερνητικής χρηματοδότησης. Δεδομένου ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον, η Επιτροπή προβλέπει, προκειμένου να επιτρέψει την πιο ευέλικτη διαχείριση παρόμοιων καταστάσεων που απορρέουν από το άρθρο 41 παράγραφος 3, της ΣΕΕ, το ενδεχόμενο να προτείνει την κατάλληλη στιγμή διοργανική συμφωνία που να τηρεί τις αρμοδιότητες καθενός εκ των οργάνων και να εμπνέεται από την συμφωνία που έχει ήδη συναφθεί στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Για την εξακολούθηση των εργασιών, η βελγική προεδρία και η Σουηδία παρουσίασαν δύο πρωτοβουλίες που ευρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης στο Συμβούλιο, εκ των οποίων η μία βασίζεται στον πρώτο πυλώνα και η άλλη στον τρίτο, με σκοπό να ανατεθεί στην Επιτροπή, επικουρούμενη από επιτροπή, η ευθύνη της ανάπτυξη του SIS II και να καθορισθεί η νομική βάση για τη χρηματοδότησή του.

Παράλληλα, το Συμβούλιο "Προϋπολογισμός" προέβλεψε τη χρηματοδότηση προπαρασκευαστικών ενεργειών το 2002.

Η Επιτροπή αποφάσισε στις 28 Σεπτεμβρίου 2001, να αναλάβει ταυτόχρονα την ευθύνη για τη χρηματοδότηση και για την ανάπτυξη του SIS II που προκύπτει από αυτήν την κοινοτική χρηματοδότηση, θεωρώντας σαφές ότι αυτή πρέπει να διεξαχθεί:

- σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη που έχουν την εμπειρία του SIS I,

- εξασφαλίζοντας τη δέουσα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

- ζητώντας τη συνδρομή των Αρχών Κοινού Ελέγχου εφόσον αυτή αποδεικνύεται χρήσιμη,

- λαμβάνοντας υπόψη τη θέση των υποψήφιων για προσχώρηση κρατών.

Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, η Επιτροπή θεωρεί εν τούτοις υποχρέωσή της να τονίσει ότι η ανάπτυξη του SIS II δεν υπάγεται αποκλειστικά στην αρμοδιότητά της. Παρά το γεγονός ότι είναι σαφές ότι η Επιτροπή έχει την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, πρέπει εν τούτοις να εξασφαλισθούν και οι προϋποθέσεις καλής εκτέλεσης. Σχετικά με αυτό, οι δύο κλάδοι της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (Συμβούλιο και Κοινοβούλιο) παραμένουν υπεύθυνοι για την εγγραφή των απαραίτητων πόρων στον προϋπολογισμό.

Επιπλέον, η νομοθετική αρχή παραμένει υπεύθυνη για την έγκαιρη θέσπιση των απαραίτητων νομοθετικών μέσων. Ενδεχόμενες καθυστερήσεις μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος. Η ανάπτυξη και η εγκατάσταση του SIS II θα απαιτήσουν πράγματι, την κατάλληλη στιγμή, τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων που θα αντικαταστήσουν τα άρθρα 92 έως 119 της Σύμβασης Σένγκεν. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να βασίζονται στις κατάλληλες νομικές βάσεις των συνθηκών, γεγονός που θα επιτρέψει στα άλλα όργανα να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Με την παρούσα ανακοίνωσή της, η Επιτροπή προτίθεται να προετοιμάσει ήδη από το 2001 τα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει από το 2002 και να ξεκινήσει τη συζήτηση για τα διάφορα θέματα της ανάπτυξης του SIS II, μεριμνώντας ταυτόχρονα για τη συνοχή και τη συνέχεια με τις προκαταρκτικές εργασίες που έχουν ξεκινήσει στο Συμβούλιο. Η ανακοίνωση αφορά προπάντων την περίοδο ανάπτυξης και εγκατάστασης του SIS II μέχρι το 2006. Όσον αφορά τη διαχείριση του λειτουργικού SIS II, σε αυτό το στάδιο μπορούν να υπάρχουν μόνο επιλογές. Η επιλογή της μιας ή της άλλης δυνατότητας εξαρτάται από αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν μεταγενέστερα.

2. Η παρούσα κατάσταση

2.1. Η ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2.1.1. Το SIS στη Σύμβαση εφαρμογής του Σένγκεν

Το SIS είναι εργαλείο συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων αρχών για να εξασφαλισθεί η εφαρμογή των διαφόρων πολιτικών που πρέπει να τεθούν σε λειτουργία προκειμένου να υλοποιηθεί ο χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα.

Το άρθρο 93 της Σύμβασης του Σένγκεν ορίζει ότι «το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν έχει ως αντικείμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, περιλαμβανόμενης και της ασφάλειας του κράτους, και την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συνθήκης για την κυκλοφορία των προσώπων στην επικράτεια των [συμβαλλομένων μερών] με τη βοήθεια πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω του εν λόγω συστήματος».

Το SIS περιλαμβάνει αποκλειστικά τις κατηγορίες δεδομένων που αποστέλλονται από καθένα εκ των κρατών μελών και που είναι απαραίτητα για λόγους έκδοσης (άρθρο 95), άρνησης εισόδου (άρθρο 96), αναζήτησης προσώπων που εξαφανίστηκαν ή τελούν υπό προστασία (άρθρο 97), αναζήτησης μαρτύρων και υπόπτων ή καταδικασθέντων (άρθρο 98), διακριτικής εποπτείας ή ειδικού ελέγχου (άρθρο 99) καθώς και αναζήτησης αντικειμένων προκειμένου να κατασχεθούν ή να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινική διαδικασία (άρθρο 100). Το συμβαλλόμενο μέρος που παρέχει τις πληροφορίες ελέγχει αν η σπουδαιότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης δικαιολογεί την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα SIS (άρθρο 94).

Το σύστημα απαρτίζεται από εθνικά τμήματα (τα N-SIS) και από μία τεχνική υπηρεσία υποστήριξης εγκατεστημένη στο Στρασβούργο υπό την ευθύνη της Γαλλίας, η οποία λειτουργεί για λογαριασμό όλων (το C-SIS). Το αρχείο δεδομένων κάθε N-SIS πρέπει να είναι ταυτόσημο προς τα αρχεία των άλλων N-SIS, γεγονός που εξασφαλίζεται με τη διαβίβαση οn line πληροφοριών μέσω του C-CIS. Οι αρχές κάθε συμβαλλομένου μέρους μπορούν να συμβουλεύονται το αρχείο δεδομένων του δικούς τους εθνικού τμήματος N-SIS (άρθρο 92 παράγραφοι 2 και 3).

Η Σύμβαση εφαρμογής Σένγκεν περιλαμβάνει επίσης ένα ειδικό κεφάλαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ασφάλεια των δεδομένων στο πλαίσιο του SIS (άρθρα 102 έως 118). Δημιουργήθηκε μία Κοινή Αρχή Ελέγχου, επιφορτισμένη κυρίως με τον έλεγχο του C-SIS (άρθρο 115).

2.1.2. Τα μέτρα που αφορούν την ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Δυνάμει του πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, το κεκτημένο Σένγκεν ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 1999 και στην απόφασή του της 20ής Μαΐου 1999 [2], το Συμβούλιο προσδιόρισε τα στοιχεία του κεκτημένου Σένγκεν που ενσωματώνονται στο πλαίσιο της Ένωσης. Μεταξύ αυτών των στοιχείων αναφέρεται το σύστημα κανόνων που αφορά το SIS, δηλ. τα άρθρα 92 έως 118 της Σύμβασης του Σένγκεν καθώς και οι αντίστοιχες αποφάσεις και δηλώσεις της εκτελεστικής επιτροπής (συμπεριλαμβανόμενης της απόφασης SCH/Com-ex (98) rev29 της 23.6.1998 σχετικά με τη γενική ρήτρα που καλύπτει το σύνολο του τεχνικού κεκτημένου Σένγκεν [3] που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της λειτουργίας του SIS).

[2] Απόφαση αριθ. 1999/435/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό του κεκτημένου του Σένγκεν, προκειμένου να προσδιορισθεί, δυνάμει των οικείων διατάξεων της ΣΕΚ και της ΣΕΕ, η νομική βάση για κάθε μία από τις διατάξεις ή αποφάσεις που συνιστούν το κεκτημένο του Σένγκεν, ΕΕ αριθ. L176, της 10.7.1999, σ. 1.

[3] ΕΕ αριθ. L239, της 22.9.2000, σ. 144.

Το κεκτημένο Σένγκεν ενσωματώθηκε αμετάβλητο, εξαιρουμένων ορισμένων απαραίτητων προσαρμογών για να μπορέσει να εφαρμοσθεί από την 1η Μαΐου 1999 στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης (άρθρο 1 του πρωτοκόλλου που ενσωματώνει το κεκτημένο Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξής "Πρωτόκολλο Σένγκεν").

Στο πλαίσιο των εργασιών για τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ, οι υπηρεσίες της Επιτροπής είχαν εξίσου αναφέρει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μία υπηρεσία για τη διαχείριση του SIS. Αυτή η ιδέα απορρίφθηκε εν τούτοις από τα κράτη μέλη λόγω αμφιβολιών για τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μία τέτοια υπηρεσία σε χρόνο κατάλληλο για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ και ως εκ τούτου λόγω του κινδύνου να επηρεασθεί ο λειτουργικός χαρακτήρας του SIS. Εν τούτοις, τα κράτη μέλη είχαν προσδιορίσει ότι αυτή η θέση δεν προδίκαζε ουδόλως το ζήτημα που θα ετίθετο μεταγενέστερα σε σχέση με τη διαχείριση του μελλοντικού SIS II.

Μεταξύ των μέτρων που θεσπίστηκαν με σκοπό την ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ, η απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1999 για τον καθορισμό της νομικής βάσης για κάθε διάταξη ή απόφαση που συνιστά το κεκτημένο Σένγκεν [4] έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένας από τους στόχους αυτής της "κατανομής" των στοιχείων του κεκτημένου Σένγκεν μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα ήταν πράγματι ο καθορισμός της νομικής βάσης των μελλοντικών προτάσεων που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν [5].

[4] Απόφαση αριθ. 1999/436/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1999, ΕΕ αριθ. L176, της 10.7.1999, σ. 17.

[5] Βλ. 4ο σημείο αιτιολογικής σκέψης της απόφασης αριθ. 1999/436/ΕΚ.

Εν τούτοις το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει αυτή την κατανομή για το σύστημα που αφορά το SIS, του οποίου τα στοιχεία αναφέρονται στα παραρτήματα της απόφασης αριθ. 1999/436/ΕΚ μόνο "προς υπόμνηση", χωρίς καθορισμό νομικής βάσης.

Ελλείψει "κατανομής" αποφασισμένης από το Συμβούλιο, οι διατάξεις του κεκτημένου Σένγκεν σχετικά με το SIS "θεωρούνται ως πράξεις θεμελιωμένες στον τίτλο VI της ΣΕΕ" δυνάμει του άρθρου 2, παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου Σένγκεν. Εν τούτοις σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2 αυτού του ιδίου πρωτοκόλλου, κάθε νέα πρόταση σχετικά με το κεκτημένο Σένγκεν πρέπει να θεμελιώνεται στη δέουσα ή στις δέουσες νομικές βάσεις των συνθηκών ακόμα και αν το Συμβούλιο δεν κατένειμε τα στοιχεία που αφορούν το κεκτημένο Σένγκεν μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα.

2.2. H λειτουργία του SIS I

Το SIS είναι ένα σύστημα πληροφοριών, συγκεκριμένα ένα μέσο έρευνας το οποίο συμβουλεύονται οι αστυνομικές αρχές, οι αρχές που είναι αρμόδιες για τους συνοριακούς ελέγχους, οι τελωνειακές αρχές και οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με την έκδοση θεωρήσεων εισόδου και αδειών διαμονής, στο οποίο κάθε αρχή έχει πρόσβαση στις κατηγορίες δεδομένων που είναι απαραίτητες για να εκπληρώσει επιτυχώς το ειδικό της καθήκον [6]. Η εισαγωγή δεδομένων στο SIS υπάγεται στην άμεση αρμοδιότητα κάθε κράτους Σένγκεν και οι σημάνσεις του SIS διέπονται από το εθνικό δίκαιο των κρατών Σένγκεν που τις εισάγουν, εκτός αν προβλέπονται πιο αυστηροί όροι από το κεκτημένο Σένγκεν.

[6] Άρθρο 101 της Σύμβασης του Σένγκεν.

Τα δεδομένα SIS επιτρέπουν στους χρήστες να εντοπίζουν πρόσωπα και αντικείμενα, να θεμελιώνουν τους λόγους των ερευνών, να καθορίζουν την επιθυμούμενη δράση προτεραιότητας και, εφ' όσον είναι απαραίτητο, να κατοχυρώνουν την προστασία του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος (δηλ. όταν κάποιο πρόσωπο/αντικείμενο ευρίσκεται), η αρμόδια αρχή έρχεται γενικά σε επαφή με το εθνικό γραφείο SIRENE για να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται με διμερείς επαφές μεταξύ των σχετικών εθνικών γραφείων SIRENE, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται αυστηρά στο εγχειρίδιο SIRENE.

Το SIS περιέχει δεδομένα που υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια. Η μεγάλη πλειοψηφία των δεδομένων αυτών αφορούν έγγραφα ταυτότητας που έχουν κλαπεί, αφαιρεθεί ή απολεσθεί. Ο αριθμός των σεσημασμένων προσώπων (άρθρο 95 έως 99 συμπεριλαμβανομένου) υπερβαίνει το εκατομμύριο, εκ των οποίων το 90% αφορά σημάνσεις δυνάμει του άρθρου 96. Οι στατιστικές που υποβάλλονται στο Συμβούλιο για τα θετικά αποτελέσματα είναι δύσκολο να συγκριθούν επειδή υπολογίζονται χρησιμοποιώντας διαφορετικές εθνικές μεθόδους, αλλά εκφράζουν την ευνοϊκή γνώμη των κρατών μελών για την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Έτη πρακτικής έχουν επιτρέψει στους χρήστες να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που προσφέρονται από το SIS, αλλά εξίσου να καθορίσουν αυτά που πρέπει να βελτιωθούν. Η Κοινή Αρχή Ελέγχου (JSA) διαδραμάτισε στο προκείμενο καθοριστικό ρόλο εκδίδοντας γνώμες και συστάσεις για την ορθή λειτουργία του SIS, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται από τη σύμβαση Σένγκεν. Ιδιαίτερα, η JSA εξέδωσε 15 συστάσεις τον Απρίλιο του 2000, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει ήδη ληφθεί υπόψη [7].

[7] Πέντε εξ αυτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάπτυξη του SIS II. Για παράδειγμα, η εξεύρεση μόνιμης τεχνικής λύσης που θα επιτρέπει να κατοχυρωθεί ότι κανέναν πολίτης της ΕΕ και κανένας άλλος δικαιούχος των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ δεν θα εγγράφεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 96, αποτελεί προτεραιότητα. Επιπλέον θα πρέπει να εξετασθεί το θέμα της δόλιας χρήσης ταυτότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο και στη βάση της αξιολόγησής του για τη λειτουργία του ισχύοντος συστήματος, το Συμβούλιο άρχισε τις εργασίες με σκοπό την ανάπτυξη ενός SIS II.

2.3. Οι διεξαγόμενες εργασίες

Οι συζητήσεις για τις πιθανές βελτιώσεις του SIS από τεχνική και λειτουργική άποψη ξεκίνησαν το 1996 και μία πρώτη μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με το SIS II πραγματοποιήθηκε το 1998. Όμως μόνο προσφάτως οι συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου εντατικοποιήθηκαν [8], ιδιαίτερα με την προοπτική της προσεχούς διεύρυνσης της Ένωσης.

[8] SIS 2 COMIX 21; CATS 9 SIS 30 COMIX 238; CATS 14 SIS 40 COMIX 304.

Νέα ώθηση στο σχέδιο δόθηκε υπό τη σουηδική προεδρία, όταν οι ομάδες εργασίας του Συμβουλίου άρχισαν να σημειώνουν προόδους στις προπαρασκευαστικές εργασίες που αφορούν το SIS II [9]. Η ομάδα εργασίας SIRENE, καθώς και η ομάδα εργασίας SIS, συνέταξαν κατάλογο των νέων πιθανών λειτουργιών [10].

[9] Το έγγραφο SN 2728/01, που περιγράφει τις στρατηγικές τεχνικές αξιώσεις για μία νέα υποδομή του SIS και το έγγραφο SIS-TECH 32 που περιγράφει τις τεχνικές επιπτώσεις των νέων λειτουργιών που ευρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση στο επίπεδο του Συμβουλίου.

[10] Οι χρήστες του SIS απαρίθμησαν τέσσερα βασικά είδη νέων λειτουργιών:

Στη βάση αυτών των εργασιών, καθώς και όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τα κράτη μέλη και των προτάσεων που υποβλήθηκαν μετά το Συμβούλιο ΔΕΥ της 20ής Σεπτεμβρίου για την τρομοκρατία, η βελγική προεδρία προετοιμάζει τώρα τη συζήτηση από το Συμβούλιο για τις ενδεχόμενες νέες ανάγκες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί το SIS και τις αντίστοιχες προτεραιότητες. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε, ότι λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προβλεπόμενες εξελίξεις στις οποίες δεν μπορεί να ανταποκριθεί το SIS I, το SIS II πρέπει να αποτελέσει ένα νέο σύστημα.

Η Επιτροπή επιθυμεί να επιμείνει στη σημασία που έχει να υπάρξει πρόοδος στον ορισμό των λειτουργιών του SIS. Τονίζει ότι ορισμένες προτάσεις που ευρίσκονται επί του παρόντος υπό εξέταση θα μπορούσαν να αλλάξουν θεμελιωδώς το σκοπό του SIS επειδή δεν θα πρόκειται πλέον μόνο για σύστημα πληροφοριών, αλλά για σύστημα πληροφοριών και έρευνας. Επιπλέον, τονίζει ότι εάν ορισμένες προτάσεις μπορούν ήδη να τεθούν σε εφαρμογή στο ισχύον σύστημα και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το νέο SIS II, πολλές προτάσεις εξαρτώνται τεχνικά από την ανάπτυξη του SIS II.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάζονται, υπάρχουν προτάσεις σχετικά με τις δυνατότητες πρόσβασης στο SIS, είτε για μεγαλύτερο αριθμό αρχών, όπως οι υπηρεσίες ασφάλειας και πληροφοριών, η Europol, οι δικαστικές αρχές, η Eurojust και οι αρχές που είναι αρμόδιες στον τομέα του ασύλου, είτε κατά τρόπο ευρύτερο για τις αρχές που είναι αρμόδιες, για παράδειγμα, στον τομέα των αδειών διαμονής.

Αυτές οι προτάσεις και κυρίως εκείνες που προκύπτουν από οδηγίες τους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ή σύμφωνα με πρωτοβουλίες που έχουν πράγματι ήδη σχεδιασθεί όπως η πρόσβαση της Europol [11] που προβλέπεται από το σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε το 1998 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βιέννης, θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή σχετικά βραχυπρόθεσμα και χωρίς πολύ πολύπλοκες τεχνικές συνέπειες. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η πρόσβαση των δικαστικών αρχών θα μπορούσε επίσης να εξετασθεί στο πλαίσιο των συζητήσεων στο Συμβούλιο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι αρχές που αναφέρονται στην απόφαση πλαίσιο πρέπει επίσης να έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Εξάλλου, η σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 95, η οποία αντιστοιχεί σε προσωρινή σύλληψη με σκοπό την έκδοση, θα μπορούσε να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει όλες τις συμπληρωματικές πληροφορίες του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και να αποτελέσει βάση για τη σύλληψη και την παράδοση.

[11] Στόχος είναι να προωθηθεί η συνδρομή της αστυνομίας για την πρόβλεψη και τη διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων.

Άλλα θέματα αφορούν νέες κατηγορίες δεδομένων που θα προστεθούν στο ισχύον σύστημα ή τη δυνατότητα για τα δεδομένα SIS να είναι διαθέσιμα στο μέλλον στο πλαίσιο ευρύτερων αστυνομικών ενεργειών και για ευρύτερους στόχους που αφορούν την κυκλοφορία των προσώπων στο χώρο Σένγκεν.

Η Επιτροπή θεωρεί σχετικά με το θέμα αυτό ότι αυτές οι συζητήσεις θα πρέπει να λάβουν πλήρως υπόψη, και να είναι συμπληρωματικές προς, τις παράλληλες εξελίξεις σε άλλους τομείς που ευρίσκονται υπό εξέταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, το SIS δεν πρέπει να έχει τα ίδια καθήκοντα με το σύστημα πληροφοριών της Europol, το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 2002 ως σύστημα υποστήριξης για ανάλυση και έρευνες που αφορούν τις σοβαρές μορφές οργανωμένου εγκλήματος, αλλά θα μπορούσε μάλλον να επικεντρωθεί στην πρόληψη και τη διερεύνηση απειλών της δημόσιας τάξης και της εθνικής ασφάλειας.

Όσον αφορά την άλλη ουσιαστική λειτουργία του SIS, που είναι η εφαρμογή των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, ο βελτιωμένος ρόλος του SIS πρέπει να αξιολογηθεί στο κατάλληλο πλαίσιο του Συμβουλίου. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, πρέπει να αναθεωρηθεί το συμπέρασμα αριθ. 26 του Συμβουλίου ΔΕΥ της 20ής Σεπτεμβρίου που καλεί στη δημιουργία ενός δικτύου για τις ανταλλαγές πληροφοριών που αφορούν τις εκδοθείσες θεωρήσεις. Η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό το σημείο πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της ανάπτυξης του SIS II. Μία νέα λειτουργία που αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών για τις θεωρήσεις που εκδίδονται θα μπορούσε να αφορά τις πληροφορίες που ήδη τώρα συγκεντρώνονται ή απαιτούνται από τον αιτούντα θεώρηση. Μια τέτοια λειτουργία στον τομέα των θεωρήσεων θα μπορούσε κυρίως να είναι χρήσιμη ως εργαλείο προσδιορισμού για τους ακόλουθους στόχους: καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, κατοχύρωση της γνησιότητας των θεωρήσεων που εκδίδονται στα εξωτερικά σύνορα, βελτίωση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων θεωρήσεων λόγω της ευκολότερης αξιολόγησης της καλής πίστης ενός ταξιδιώτη (από τη δεύτερη αίτηση θεώρησης), διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ταξιδιωτών που έχουν απολέσει τα χαρτιά τους και συμβολή στην αποπομπή προσώπων που διαμένουν παράνομα.

Γενικότερα και όσον αφορά τα καθήκοντά της στον τομέα της τεχνικής ανάπτυξης του SIS II, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει τη σημασία που δόθηκε το Δεκέμβριο από το Συμβούλιο στις πολιτικές κατευθύνσεις που αφορούν τα νέα προτεινόμενα καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων που έχουν σχέση με τον πρώτο πυλώνα για να διευκολυνθούν οι τεχνικές εργασίες.

Τονίζει επίσης ότι κάθε μία από αυτές τις νέες λειτουργίες που θα εγκριθεί από το Συμβούλιο, συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που θα μπορούσαν να προστεθούν σταδιακά πιο μακροπρόθεσμα θα απαιτήσουν έγκαιρη αξιολόγηση από νομική, οικονομική και τεχνική άποψη και άποψη προστασίας δεδομένων.

Τέλος, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

3. Η ανάπτυξη του SIS II από το 2002

3.1. Οι τεχνικές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν

3.1.1. Η διαχείριση του σχεδίου από το 2002

Η Επιτροπή, επιφορτισμένη με τη διαχείριση του σχεδίου τεχνικής ανάπτυξης από το 2002, επιθυμεί να προσδιορίσει ορισμένα στοιχεία κλειδιά στην προσέγγιση που θα υιοθετήσει, η οποία αποσκοπεί να εξασφαλίσει την επιτυχία της ενέργειας μέσα σε ένα περιορισμένο χρονοδιάγραμμα. Πρόκειται για τα ακόλουθα στοιχεία:

* Να εξασφαλίσει τόσο τη συνοχή όσο και τη συνέχεια με τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Συμβουλίου. Η ανάπτυξη του SIS II θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, κυρίως από την επιτροπολογία που θα αποφασισθεί από το Συμβούλιο μετά από τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες.

* Να ζητήσει τους απαραίτητους για τη διαχείριση του σχεδίου πόρους. Εγκαθιδρύεται επί του παρόντος μία ομάδα διαχείρισης του σχεδίου. Θα συντονίζει την ανάπτυξη του σχεδίου και θα αποτελέσει ένα γνωστό σημείο επαφής για τα κράτη μέλη (βλ. παράρτημα). Εφ' όσον χρειασθεί θα κάνει χρήση συμπληρωματικής εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης.

* Να λάβει υπόψη εσωτερικούς προσανατολισμούς που ανέπτυξε και άλλα σημαντικά σχέδια πληροφορικής, κυρίως εκείνα που καταρτίστηκαν για να ενσωματώσουν τα θέματα ασφάλειας στη φάση εκκίνησης. Η τήρηση αυτών των προσανατολισμών θα επιτρέψει επίσης την απλούστευση των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα αντλήσει όφελος από προηγούμενες εργασίες που ενδεχομένως είναι σχετικές, για παράδειγμα ορισμένα σχέδια ή ορισμένες μελέτες και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "τεχνολογίες της κοινωνίας της πληροφορίας" (πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο), το πρόγραμμα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διοικήσεων (IDA), την πρωτοβουλία e-Europe ή EURODAC.

* Να φροντίσει ώστε να πραγματοποιηθεί εξωτερικός και ανεξάρτητος έλεγχος ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της μελέτης σκοπιμότητας όπως περιγράφεται κάτωθι).

* Να φροντίσει ώστε να πληρούνται οι αξιώσεις στον τομέα της προστασίας των δεδομένων σε όλα τα στάδια της φάσης ανάπτυξης. Η κοινή αρχή ελέγχου Σένγκεν θα έχει ρόλο να διαδραματίσει σχετικά με το θέμα αυτό. Την κατάλληλη στιγμή, μετά την θέση σε λειτουργία, ο ευρωπαίος ελεγκτής για την προστασία των δεδομένων θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει το ρόλο που του αναθέτει ο κανονισμός της 18ης Δεκεμβρίου 2000 [12].

[12] Κανονισμός ΕΚ αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κοινοτικά όργανα και με την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων.

3.1.2. Τεχνικά θέματα

3.1.2.1. Οι φάσεις τεχνικής ανάπτυξης του σχεδίου SIS II

Οι φάσεις του σχεδιασμού της τεχνικής ανάπτυξης του SIS II θα ακολουθήσουν τη σειρά που περιγράφεται κάτωθι. Η Επιτροπή υπενθυμίζει εν τούτοις ότι για να διεξαχθεί επιτυχώς η έναρξη του σχεδίου τα κράτη μέλη πρέπει κατ' αρχάς να συμφωνήσουν για τις βασικές λειτουργίες του SIS II, και προκειμένου το σχέδιο να στεφθεί με επιτυχία, πρέπει να συμφωνήσουν εγκαίρως για τα καθήκοντα και τα δεδομένα που θα επεξεργάζεται η οριστική τεχνική λύση.

(1) Προπαρασκευαστικές εργασίες και μελέτες σκοπιμότητας

Συμπληρωματικά προς τις προπαρασκευαστικές εργασίες που διεξάγονται στο Συμβούλιο [13], θα δοθεί εντολή για να πραγματοποιηθεί μελέτη σκοπιμότητας η οποία θα προετοιμασθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, για να καλύψει τα τεχνικά, οικονομικά και οργανωτικά θέματα της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του SIS II.

[13] Tα κύρια έγγραφα που έχουν προετοιμασθεί μέχρι σήμερα από την ομάδα εργασίας SIS-TECH του Συμβουλίου στα πλαίσια των προπαρασκευαστικών εργασιών για το SIS II θα αποτελέσουν το αντικείμενο εμπεριστατωμένου ελέγχου.

Η μελέτη θα πρέπει να αντιμετωπίσει μεταβαλλόμενα πολιτικά και κοινωνικά εμπόδια. Η τρέχουσα συζήτηση για το χαρακτήρα του SIS θα έχει επίπτωση στην τεχνική λύση που θα μελετηθεί επειδή, για παράδειγμα, υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ενός συστήματος που διαβιβάζει απλά μηνύματα και ενός συστήματος που επεξεργάζεται εξίσου τις ερωτήσεις των τελικών χρηστών όπως προτείνουν ορισμένοι.

Η μελέτη θα αξιολογήσει τη σκοπιμότητα στρατηγικής προσέγγισης σύμφωνα με την οποία μία ευέλικτη τεχνική υποδομή θα μπορούσε σταδιακά να προσαρμοσθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις. Θα ορίσει επίσης ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση του συστήματος, θα βοηθήσει τον προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών για να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εφαρμογή και την επαλήθευση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του σχεδίου εμπρόθεσμα.

Επιπλέον, η μελέτη θα εξετάσει το κατά πόσον είναι πιο αποτελεσματικό να υπάρχει ένα κεντρικό ή αποκεντρωμένο σύστημα, ακόμα και αν αυτή η επιλογή, η οποία υπερβαίνει την τεχνική εργασία, θα πρέπει να γίνει σε πολιτικό επίπεδο [14].

[14] Πρέπει να τονισθεί ότι η επιλογή της δημιουργίας ή μη ενός κεντρικού τμήματος του SIS II πρέπει να διαχωριστεί από την αξιολόγηση της ανάγκης να υπάρχει, όταν το SIS II θα είναι λειτουργικό, μία κεντρική οργάνωση επιφορτισμένη με ορισμένα καθήκοντα (helpdesk για τους χρήστες ή έλεγχος της ασφάλειας, για παράδειγμα).

Τέλος, θα αποτελέσει σταθερή βάση για την εξεύρεση των απαραίτητων ανθρωπίνων και οικονομικών πόρων τόσο για την ολοκλήρωση του σχεδίου όσο και για την καλή λειτουργία της τεχνικής λύσης που θα επιλεγεί τελικά.

(2) Φάση ανάπτυξης και οικοδόμησης (μέσω δημοσίων συμβάσεων)

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την επιλογή του προμηθευτή της τεχνικής λύσης που θα αρχίσει να θέτει σε λειτουργία το σύστημα, υπό την ευθύνη και τη στενή εποπτεία της Επιτροπής, αποτελεί την έναρξη της δεύτερης φάσης.

Ο σχεδιασμός των τεχνικών προδιαγραφών της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για το SIS II θα θεμελιωθεί στα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας. Οι προδιαγραφές πρέπει να λάβουν δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις που συμφωνούνται από το Συμβούλιο (δεδομένα, λειτουργίες, πρόσβαση, κλπ.) ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, να επιτρέπουν επιλογές για ενδεχόμενες νέες ανάγκες. Θα πρέπει εξίσου να επιτρέψουν στην Επιτροπή να διατηρήσει τον έλεγχο όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήματος.

(3) Φάσεις αποδοχής και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών

Οι δοκιμές αποδοχής θα πραγματοποιηθούν πριν από την προσαρμογή, ενώ η προτεινόμενη λύση αξιολογείται εκ νέου σε σχέση με τις καθορισμένες τεχνικές επιταγές, και, σε ένα άλλο στάδιο, μετά την προσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών. Το περιεχόμενο της προσαρμογής θα εξαρτηθεί από την ευελιξία της επιλεγείσας λύσης (αυτή θα πρέπει να προσαρμοσθεί στα νέα καθήκοντα ή θα προσαρμοσθεί από μόνη της στις νέες λειτουργίες).

(4) Η μετάβαση προς το SIS II και η προετοιμασία της λειτουργικής φάσης

Η μετάβαση από το SIS I στο SIS II, καθώς και η προετοιμασία της ένταξης των νέων κρατών μελών, αποτελούν την τελική φάση του σχεδίου.

Η μετάβαση προς το SIS II θα υποβληθεί σε αξιολόγηση των κινδύνων προκειμένου να προσδιορισθεί το κατά πόσον θα ήταν πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιηθούν παράλληλα τα δύο συστήματα σε μία προηγούμενη της λειτουργίας φάση ή να υπάρξει άμεση μετάβαση από το SIS I στο SIS II.

Επιπλέον, προκειμένου να διεξαχθεί επιτυχώς η έναρξη της λειτουργικής φάσης, η πρόσκληση υποβολής προσφορών που παρουσιάζεται στο σημείο (2) πρέπει να προβλέπει ότι ο αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τα καθήκοντα συντήρησης και υποστήριξης.

3.1.2.2. Οι βασικές τεχνικές αξιώσεις που πρέπει να τηρηθούν

Τα ισχύοντα τεχνικά χαρακτηριστικά του SIS πρέπει να ληφθούν υπόψη για να ορισθούν οι τεχνικές επιταγές που πρέπει να τηρηθούν για το SIS II. Ουσιαστικά, η τρέχουσα λειτουργία του συστήματος συνίσταται στην επικύρωση και διαβίβαση μηνυμάτων των κρατών μελών σε όλα τα άλλα κράτη μέλη και στην κατοχύρωση ότι όλοι διαθέτουν τα ίδια δεδομένα. Είναι λειτουργική 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και πρέπει να προστατεύεται από χαρακτηριστικά που της επιτρέπουν υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας και ασφάλειας.

Σε αυτή τη βάση και λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και τις λειτουργίες του SIS, καθώς και την ανάγκη να αποφευχθεί να επαναληφθούν στο νέο σύστημα οι υφιστάμενες αδυναμίες, μία τεχνική λύση πρέπει να παρουσιάζει τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

- το SIS II πρέπει να βασίζεται σε σύγχρονη και άμεσα διαθέσιμη τεχνολογία, που να επιτρέπει κατ' αυτό τον τρόπο την ύπαρξη απλής και ευέλικτης λύσης και να μειώνει τα έξοδα συντήρησης και αλλαγών σε σχέση με το ισχύον σύστημα.

- η λύση της τεχνολογίας της πληροφορίας, μόλις εγκατασταθεί, πρέπει να είναι εύκολα προσαρμόσιμη για να περιλαμβάνει νέους τομείς ή νέες κατηγορίες δεδομένων. Θα πρέπει επίσης να είναι εφικτή η εξέλιξη βελτιώνοντας την τεχνική λύση με τη σταδιακή συμπλήρωση νέων λειτουργιών.

- η μείωση του χρόνου που χρειάζεται για τον έλεγχο και την πραγματοποίηση αλλαγών, όπως για παράδειγμα, η ένταξη των νέων κρατών μελών, θα πρέπει να αποτελεί ειδική αξίωση. Σε σχέση με το θέμα αυτό, η ανάπτυξη κοινών εθνικών διεπαφών θα αποτελούσε καθοριστικό στοιχείο.

- λαμβάνοντας υπόψη τον μεγαλύτερο αριθμό τελικών χρηστών του SIS II και τις νέες ενδεχόμενες λειτουργίες, η νέα λύση πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται μεγαλύτερους όγκους δεδομένων από το ισχύον SIS.

- η κατοχύρωση της ασφάλειας είναι ουσιαστική για το σχέδιο και, σε σχέση με αυτό, ο πλήρης κατάλογος των υφιστάμενων διατάξεων θα αποτελέσει τη βάση. Θα εξετασθεί η χρήση κοινών προτύπων και άλλες δυνατότητες.

3.1.2.3. Το ζήτημα του μελλοντικού δικτύου θα χρησιμοποιηθεί από το SIS II

Ο προσδιορισμός του δικτύου (και η ασφάλειά του) που θα χρησιμοποιηθεί από το SIS II πρέπει να εξετασθεί ως χωριστό τμήμα της συνολικής λύσης και πρέπει να αντιμετωπισθεί τουλάχιστον ως υποσχέδιο στο εσωτερικό του σχεδίου. Στην περίπτωση ενός κεντρικού συστήματος, μπορούν να αναφερθούν τρεις κύριες επιλογές για να υπάρξει περαιτέρω αξιολόγηση:

* η χρήση του υφιστάμενου δικτύου "SISNET", διευρυμένου και προσαρμοσμένου σε μεγαλύτερο αριθμό κρατών μελών και ενός πιο σύγχρονου πρωτοκόλλου επικοινωνίας.

* η χρήση των γενικών υπηρεσιών IDA, κυρίως του ευρωπαϊκού διοικητικού δικτύου TESTA.

* ένα νέο πλήρες δίκτυο. Αυτή η επιλογή, εμφανώς πιο δαπανηρή, θα προϋπόθετε σχεδιασμό, τεχνικές προδιαγραφές, στάδια έναρξης, κλπ. παρόμοια με αυτά που περιγράφονται ανωτέρω.

3.2. Το θεσμικό πλαίσιο της επεξεργασίας των απαραίτητων μέτρων για την ανάπτυξη του SIS II

Η εγκαθίδρυση του SIS II αποτελεί ένα σχέδιο ύψιστης πολιτικής σημασίας και μεγάλης εμβέλειας. Είναι σαφές ότι αυτό το σχέδιο δεν θα μπορέσει να διεξαχθεί επιτυχώς στις καθορισμένες προθεσμίες παρά μόνο μέσω κοινών προσπαθειών που θα υποστηριχθούν από όλα τα ενδιαφερόμενα όργανα και κράτη μέλη. Ο βαθμός συμμετοχής τους θα είναι εν τούτοις διαφορετικός, ανάλογα με το χαρακτήρα των μέτρων που θα πρέπει να θεσπισθούν για την ανάπτυξη του SIS II και την εγκατάστασή του. Τοιουτοτρόπως πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των μέτρων και αποφάσεων στο τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο από τη μία πλευρά και των νομοθετικών μέτρων από την άλλη.

Τα τεχνικά μέτρα και αποφάσεις, συγκεκριμένα η έναρξη της μελέτης σκοπιμότητας το 2002 και στη συνέχεια η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την εγκατάσταση του SIS II, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Εν τούτοις, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Επιτροπή δεν θα ενεργήσει μόνη και θα ζητήσει την εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών, στο πλαίσιο της επιτροπολογίας που προβλέπεται από τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του θα ενημερωθεί για τις εργασίες σύμφωνα με την επιτροπολογία που προβλέπεται από την απόφαση του Συμβουλίου αριθ. 1999/468/ΕΚ, της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή [15] και στη συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα [16].

[15] ΕΕ αριθ. L184, της 17.7.1999, σ. 23

[16] ΕΕ αριθ. L256, της 10.10.2000, σ. 19

Τα μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα, τα οποία κατ' ουσίαν θα αφορούν τα θέματα του SIS που αναφέρονται στα άρθρα 92 έως 118 της Σύμβασης Σένγκεν, θα πρέπει να θεμελιώνονται στην ή στις κατάλληλες νομικές βάσεις των συνθηκών και ως εκ τούτου δεν θα εξετάζονται στο πλαίσιο της προαναφερόμενης επιτροπολογίας.

Τα όργανα και τα κράτη μέλη θα ασκήσουν συνεπώς το ρόλο που τους ανατίθεται δυνάμει αυτών των νομικών βάσεων. Πρέπει να τονισθεί ότι τα κράτη μέλη όπως η Επιτροπή διαθέτουν δικαίωμα πρωτοβουλίας προβλεπόμενο από τις συνθήκες, αλλά για τα μέτρα που βασίζονται στον τίτλο IV της ΣΕΚ, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας μόνο μέχρι τις 30 Απριλίου 2004.

Η Επιτροπή τονίζει τη σημασία που έχει ο σαφής καθορισμός των μέτρων που υπάγονται στις δύο κατηγορίες προκειμένου να προσδιορισθεί το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να εξετασθεί κάθε ένα από αυτά τα μέτρα. Με αυτή την προοπτική, η δήλωση που θα γίνει επ' ευκαιρία της έγκρισης των δύο βελγο-σουηδικών πρωτοβουλιών παρέχει καταλόγους που προσδιορίζουν τα στοιχεία τα οποία κατά την ανάπτυξη του SIS II θα υπάγονται στην επιτροπολογία που ορίζεται για να βοηθήσει την Επιτροπή στις τεχνικές της εργασίες, ή στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο του προγράμματος που βάζει σε εφαρμογή η βελγική προεδρία.

3.3. Ο καθορισμός των κατάλληλων νομικών βάσεων για τις νομοθετικές προτάσεις που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του SIS II

Τα νομοθετικά μέσα που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του SIS II πρέπει να θεμελιώνονται στις κατάλληλες νομικές βάσεις των συνθηκών. Το 1999, η συζήτηση που διεξήχθη σχετικά με το θέμα αυτό κατά τη στιγμή της ενσωμάτωσης του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της ΕΕ επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να μην υπάρξει κίνδυνος να θιγεί ο λειτουργικός χαρακτήρας του SIS με τον καθορισμό διπλής νομικής βάσης στις συνθήκες. Η Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει σήμερα να μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με το ζήτημα.

Η θέση της Επιτροπής, που υποστηρίχθηκε κατά τις εργασίες για την κατανομή των στοιχείων του κεκτημένου Σένγκεν, είναι να υπογραμμισθεί ότι το SIS, παρά το γεγονός ότι αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της συνεργασίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Σένγκεν, δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά χρησιμεύει για την υλοποίηση μέτρων και μορφών συνεργασίας που αναφέρονται σε όλα τα άλλα κεφάλαια της Σύμβασης Σένγκεν. Οι διατάξεις για τη δημιουργία του SIS, τη λειτουργία του και τη χρήση του είναι σαφείς σχετικά με το θέμα αυτό, ότι το SIS έχει ως στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και την εφαρμογή των διατάξεων για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (άρθρο 93). Το SIS δεν μπορεί συνεπώς να συρρικνωθεί σε μέσο που χρησιμοποιείται προς αποκλειστικό όφελος της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας στον ποινικό τομέα στο πλαίσιο του Σένγκεν και δεν υπάγεται μόνο στον τίτλο VI της ΣΕΕ, αλλά αποτελεί ένα μικτό εργαλείο που υπάγεται εξίσου στον πρώτο πυλώνα.

Προς υποστήριξη αυτής της ερμηνείας, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι οι σημάνσεις που αναφέρονται στο άρθρο 96 χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο των διαδικασιών έκδοσης θεωρήσεων, ελέγχων προσώπων στα εξωτερικά σύνορα και στο εσωτερικό της επικράτειας Σένγκεν (τήρηση των προϋποθέσεων εισόδου και σύντομης διαμονής), καθώς και στο πλαίσιο των διαδικασιών έκδοσης τίτλων διαμονής και διοίκησης των αλλοδαπών. Πρόκειται στο προκείμενο για τομείς οι οποίοι, από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ, υπάγονται στη Συνθήκη ΕΚ και ιδιαίτερα στο άρθρο της 62. Κατ' αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή θεωρεί ότι το άρθρο 96 της Σύμβασης Σένγκεν βρίσκει τη νομική του βάση στη Συνθήκη ΕΚ (άρθρο 62, 63 και 66).

Παρά το γεγονός ότι είναι αληθές ότι η σήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 96 μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της δημόσιας τάξης πραγματοποιείται μερικές φορές με ενέργειες που δεν αποτελούν μορφή αστυνομικής συνεργασίας κατά την έννοια του τίτλου VI της ΣΕΕ (και των διατάξεων του τίτλου III "Αστυνομία και ασφάλεια" της Σύμβασης Σένγκεν). Η συνέχεια που επιφυλάσσεται σε σήμανση με σκοπό την απαγόρευση εισόδου είναι μέτρα που υπάγονται στον τομέα της εισόδου και διαμονής των αλλοδαπών, ανεξαρτήτως από το εάν πρόκειται για άρνηση θεώρησης, επαναπροώθηση στα εξωτερικά σύνορα ή απομάκρυνση εάν το συγκεκριμένο άτομο βρίσκεται στο εσωτερικό της επικράτειας Σένγκεν.

Επίσης η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα στοιχεία του κεκτημένου Σένγκεν σχετικά με το SIS που είναι κοινά με τα αρχεία του πρώτου και του τρίτου πυλώνα (κυρίως τις διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία, την εκμετάλλευση και τη χρήση του SIS, καθώς και εκείνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων) πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν διπλή νομική βάση.

Η Επιτροπή τονίζει εξάλλου ότι η απόφαση του Συμβουλίου με την οποία παρέχεται η άδεια στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει εν μέρει στο SIS, όπως οι δύο βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες, που θεμελιώνονται στον πρώτο πυλώνα για το τμήμα "ελεύθερη κυκλοφορία" και στον τρίτο πυλώνα για το τμήμα που υπάγεται στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον ποινικό τομέα, επιβεβαιώνουν τον μικτό χαρακτήρα του SIS.

Αυτή η συλλογιστική για την "κατανομή" του κεκτημένου Σένγκεν μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα ισχύει επίσης για τις προτάσεις που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του SIS II. Επίσης, ακόμα και όταν μια "διαπυλωνική" πρόταση, δηλ. πρόταση θεμελιωμένη ταυτόχρονα στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα, δεν είναι από νομική άποψη εφικτή, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι πρέπει να παρουσιάζονται παράλληλες πρωτοβουλίες θεμελιωμένες στον πρώτο και στον τρίτο πυλώνα.

Στο προκείμενο πρόκειται για ένα στοιχείο νομικής πολυπλοκότητας. Εν τούτοις ο καθορισμός των κατάλληλων νομικών βάσεων για τις προτάσεις που αποτελούν ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από το πρωτόκολλο Σένγκεν και η οποία πρέπει να εκπληρωθεί με αντικειμενικό τρόπο, τηρώντας πλήρως τις συνθήκες.

Αυτές οι δυσκολίες δεν είναι εξάλλου ανεπίλυτες, και μπορούν να εξευρεθούν λύσεις νομικά ορθές, για παράδειγμα αποφασίζοντας την ταυτόχρονη εφαρμογή του μέσου που υπάγεται στον πρώτο πυλώνα και εκείνου που υπάγεται στον τρίτο πυλώνα.

3.4. Τα αποτελέσματα της "μεταβλητής γεωμετρίας"

Μία άλλη νομική δυσκολία έχει σχέση με την "μεταβλητή γεωμετρία" που ισχύει στους τομείς που υπάγονται στον τίτλο IV της Συνθήκης και προκύπτει από τα πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ για τη συμμετοχή ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -Δανία, Ιρλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο- στα προβλεπόμενα μέτρα. Σε αυτό προστίθεται το ζήτημα της συμμετοχής της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στην ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν, που τίθεται δυνάμει της συμφωνίας σύνδεσης που έχει συναφθεί από αυτές τις χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, δυνάμει της απόφασης αριθ. 2000/365/ΕΚ του Συμβουλίου, δεν θα συμμετέχει στο άρθρο 96 της Σύμβασης Σένγκεν και δεν θα συμμετέχει στις άλλες διατάξεις που αφορούν το SIS παρά μόνον στο μέτρο που αυτές δεν συνδέονται με το άρθρο 96. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2 αυτής της απόφασης, το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται ότι κοινοποίησε αμετάκλητα στον Πρόεδρο του Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του πρωτοκόλλου Σένγκεν, ότι επιθυμεί να συμμετέχει σε όλες τις προτάσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες θεμελιώνονται στα στοιχεία του κεκτημένου Σένγκεν όπως εξουσιοδοτείται από αυτήν την ίδια απόφαση. Αυτό ισχύει συνεπώς όσον αφορά τις προτάσεις που αφορούν την ανάπτυξη του SIS II εξαιρουμένων εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 96.

Η κατάσταση της Ιρλανδίας θα πρέπει να είναι η ίδια, επειδή ο μηχανισμός που προβλέπεται από το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που ευρίσκεται υπό μελέτη, είναι παρόμοιος με αυτόν που έχει επιλεγεί για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Εξάλλου, το ζήτημα της ενδεχόμενης συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στις νέες λειτουργίες που θα ενσωματωθούν στο SIS II θα διέπεται από τα σχετικά πρωτόκολλα που προσαρτώνται στη Συνθήκη του Άμστερνταμ και/ή στις διατάξεις που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή αυτών των πρωτοκόλλων.

Όσον αφορά τη Δανία, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των προτάσεων που θα θεμελιώνονται στο τίτλο VI της ΣΕΕ και εκείνων που θα θεμελιώνονται στον τίτλο IV της ΣΕΚ, επειδή η Δανία συμμετέχει πλήρως στις πρώτες αλλά όχι στις δεύτερες [17]. Εν τούτοις, όσον αφορά μέτρα που στοχεύουν να αναπτύξουν το κεκτημένο Σένγκεν, η Δανία θα μπορεί να αποφασίσει, δυνάμει του άρθρου 5 αυτού του πρωτοκόλλου, και εντός προθεσμίας έξι μηνών μετά τη θέσπιση ενός τέτοιου μέτρου από το Συμβούλιο, το κατά πόσον θα μεταφέρει το συγκεκριμένο μέτρο στο εθνικό της δίκαιο.

[17] Πρωτόκολλο προσαρτημένο στη Συνθήκη του Άμστερνταμ για τη θέση της Δανίας.

Τέλος, όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, τα άρθρα 92 έως 118 της Σύμβασης Σένγκεν αποτελούν τμήμα του πεδίου εφαρμογής της συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτών των δύο χωρών για την συμμετοχή τους στην λειτουργία, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου Σένγκεν. Οι νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του SIS II, ανεξαρτήτως της νομικής τους βάσης, θα πρέπει συνεπώς να εξετάζονται εξίσου στο πλαίσιο της μικτής επιτροπής που δημιουργείται από αυτή τη συμφωνία [18].

[18] Η συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στις εργασίες της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιτροπολογίας θα πρέπει να ρυθμίζεται σύμφωνα με την ανταλλαγή επιστολών που προσαρτάται στη συμφωνία σύνδεσης.

3.5. Οι δημοσιονομικές πλευρές της ανάπτυξης του SIS II

Η τεχνική ανάπτυξη και εγκατάσταση του SIS II έχει δημοσιονομικές επιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να περιγραφούν, στο συγκεκριμένο στάδιο, με οριστικό τρόπο, αλλά για τις οποίες υπάρχουν ήδη ενδείξεις στη βάση των στοιχείων που παρέχονται από το Συμβούλιο στο δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες αλλά επίσης στη βάση του ισχύοντος συστήματος SIS και συγκρίσεων με σχέδια της τεχνολογίας της πληροφορίας παρόμοιας εμβέλειας.

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν εμφανώς και από τη διάρθρωση και το περιεχόμενο του συστήματος που θα τεθεί σε εφαρμογή. Αυτή η πρώτη αξιολόγηση παρουσιάζεται λεπτομερώς σε ένα παράρτημα της παρούσας ανακοίνωσης που περιλαμβάνει δημοσιονομική κατάσταση, βασισμένη σε ορθή αλλά ενδεικτική εκτίμηση του κόστους των διαφόρων όψεων των σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ανθρωπίνων πόρων. Αν δεν διατεθούν οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί και ανθρώπινοι πόροι από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, θα είναι αδύνατη η έγκαιρη ανάπτυξη του SIS II.

Η μελέτη σκοπιμότητας που θα ξεκινήσει το 2002 θα πρέπει να δώσει συμπληρωματικά στοιχεία για να επιβεβαιωθούν τα αριθμητικά στοιχεία που ανακοινώνονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Εξάλλου, πρέπει να υπενθυμιστεί ότι η συμμετοχή της Ισλανδίας και της Νορβηγίας στα έξοδα ανάπτυξης του SIS II θα πρέπει να καθορισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την Ένωση.

4. Η διαχείριση του επιχειρησιακού SIS II

Ένας πρώτος προβληματισμός για τη μελλοντική διαχείριση του επιχειρησιακού SIS II, και το ενδεχόμενο να ανατεθεί το κεντρικό τμήμα σε υπηρεσία, πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών που αφορούσαν την ενσωμάτωση του κεκτημένου Σένγκεν στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης. Η επιλογή που μελετήθηκε απέβλεπε στο να δοθεί η δυνατότητα να προσαρμοσθούν τα θεσμικά θέματα του SIS στο νέο θεσμικό περιβάλλον. Η προβλεπόμενη απόφαση όφειλε να συμπληρώσει εκείνες που αφορούν τον καθορισμό και την κατανομή του κεκτημένου SIS στις οποίες αναφέρεται. Η συζήτηση δεν μπόρεσε εν τούτοις να συνεχισθεί ελλείψει απόφασης για την κατανομή του συστήματος κανόνων που αφορούν το SIS μεταξύ του πρώτου και του τρίτου πυλώνα. Εξάλλου, πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της συνεργασίας Σένγκεν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η έκθεση Coelho της 21ης Ιουνίου 2001 συνέστησε τη δημιουργία χωριστής υπηρεσίας, χρηματοδοτούμενης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό [19].

[19] Έκθεση Coelho, A5-0233/2001

Κατά την άποψη της Επιτροπής, είναι πολύ νωρίς για να επιλεγεί μία λύση έναντι κάποιας άλλης. Επιπλέον, μία τέτοια συζήτηση δεν θα πρέπει, στο συγκεκριμένο στάδιο, να παρεμποδίσει τις εργασίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του ίδιου του συστήματος, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα.

Εν τούτοις αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να αγνοηθεί πλήρως, και αυτό τουλάχιστον επειδή είναι σαφές ότι θα είναι απαραίτητη η επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο πριν από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και την εγκατάσταση του SIS II σχετικά με την κεντρική του διάρθρωση διαχείρισης, με κίνδυνο να θιγεί η λειτουργία του και οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ανάπτυξή του. Πράγματι, ανεξάρτητα από την τεχνική επιλογή να υπάρχει ένα κεντρικό τμήμα στο σύστημα, μία κεντρική μονάδα είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση σειράς εκτελεστικών καθηκόντων, συμπεριλαμβανόμενου του helpdesk, του ελέγχου της ασφάλειας και συντήρησης [20].

[20] Σε αυτό το στάδιο, εντούτοις, εναπομένει ακόμα να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας για να υπάρχει πλήρης εικόνα των καθηκόντων της μελλοντικής κεντρικής μονάδας και των ανθρωπίνων πόρων που αυτή θα χρειασθεί.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιθυμεί να εισαγάγει τα ακόλουθα στοιχεία στη συζήτηση.

* Οι βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες αναφέρονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα, λύση η οποία είχε εξίσου υποστηριχθεί από την Επιτροπή. Πρέπει να τονισθεί ότι κάθε απόφαση χρηματοδότησης του επιχειρησιακού SIS II θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη το μικτό του χαρακτήρα (πρώτος και τρίτος πυλώνας).

* Για τους σκοπούς της εξέτασης των πιθανών επιλογών για τη διαχείριση του πολύπλοκου τεχνικού περιεχομένου του SIS II, η Επιτροπή επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον προβληματισμό που έχει ήδη ξεκινήσει για να αντιμετωπισθούν οι ολοένα και συχνότερες καταστάσεις κατά τις οποίες η Κοινότητα εκτίθεται σε νέες κανονιστικές εξελίξεις σε τεχνικούς τομείς υψηλού επιπέδου που αξιώνουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Αυτό οδήγησε την Επιτροπή να επεξεργασθεί με μεγαλύτερες λεπτομέρειες τα καθήκοντα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εξωτερική ανάθεση [21]. Η διαχείριση του SIS II, λαμβάνοντας υπόψη το διπλό του χαρακτήρα και το άκρως τεχνικό περιεχόμενό του, μπορεί πράγματι να χρειασθεί την εξωτερική ανάθεση.

[21] Ανακοίνωση για την επάρκεια μεταξύ ανθρώπινων πόρων και καθηκόντων της Επιτροπής (SEC 2000/200).

* Η εξωτερική ανάθεση μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης της αποκέντρωσης, της συμβατικής ανάθεσης εργασιών και της περαιτέρω μεταβίβασης καθηκόντων. Εκ νέου, η επιλογή μίας λύσης έναντι κάποιας άλλης είναι στο συγκεκριμένο στάδιο πρόωρη δεδομένου ότι οι επιλογές μπορούν να ποικίλουν σε συνάρτηση με τις αποφάσεις που θα έχουν ληφθεί για την διάρθρωση και το περιεχόμενο του συστήματος. Εν τούτοις, προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση, η Επιτροπή θα καθορίσει τις έννοιες που θα εξετασθούν με μεγαλύτερες λεπτομέρειες όταν θα εξετασθεί το ζήτημα της διαχείρισης του SIS II:

- Η αποκέντρωση αναφέρεται στην ανάθεση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σε εθνικούς δημόσιους φορείς στους οποίους ανατίθεται αποστολή δημόσιας υπηρεσίας υπό κρατική εγγύηση και οι οποίοι διαδραματίζουν ρόλο εταίρων για την υλοποίηση ορισμένων κοινοτικών πολιτικών. Αυτή η επιλογή, ενδεδειγμένη κυρίως για ένα είδος διαχείρισης μέσω δικτύωσης, όταν είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους εθνικούς εταίρους για να ληφθούν υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες, θα μπορούσε εν τούτοις να μην είναι η ενδεδειγμένη για τους σκοπούς της διαχείρισης του κεντρικού τμήματος του SIS II.

- Η συμβατική ανάθεση εργασιών αναφέρεται στη σύναψη εξωτερικών συμβάσεων με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι αντισυμβαλλόμενοι δεν μπορούν να ασκούν δημόσια εξουσία ή να έχουν διακριτική ευχέρεια και μπορούν να επιφορτίζονται με τεχνικά καθήκοντα και καθήκοντα εκτέλεσης σαφώς καθορισμένα. Αυτή η επιλογή εν τούτοις, ακόμα και αν είναι προβλέψιμη για τα καθήκοντα που περιορίζονται στη συνέντευξη, θα πρέπει να αξιολογηθεί σε σχέση με την ευαισθησία που παρουσιάζει το SIS.

- Η περαιτέρω μεταβίβαση καθηκόντων αναφέρεται στην ανάθεση ευθυνών σε οργανισμούς παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συνήθως καλούμενους "υπηρεσίες". Όσον αφορά τις υπηρεσίες, υπάρχουν διάφορες επιλογές, εξίσου σε σχέση με υπάρχοντα προηγούμενα, ανάλογα με το αν τα ανατιθέμενα καθήκοντα σε αυτό το όργανο είναι αμιγώς εκτελεστικά ή περιλαμβάνουν καθήκοντα διαχείρισης και αν η εντολή τους τα τοποθετεί στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα και/ή του τρίτου πυλώνα (για παράδειγμα το ΕΚΠΝΤ ή η Ευρωπόλ).

Στο συγκεκριμένο στάδιο, δεν είναι εφικτό να καθορισθούν επακριβώς τα καθήκοντα που θα μπορούσαν να ανατεθούν στη διαχειριστική διάρθρωση του SIS II. Είναι εν τούτοις σαφές ότι η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μικτό χαρακτήρα του SIS II και να εξασφαλίζει τη συνέχεια με το SIS I διατηρώντας τα προτερήματα ενός ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος.

Η δημιουργία μιας υπηρεσίας, στη βάση των κατάλληλων νομικών διατάξεων των συνθηκών, θα παρουσίαζε πολλά προτερήματα, συνδυάζοντας την αυτονομία της δράσης, την ενσωμάτωση της εμπειρογνωμοσύνης των κρατών μελών και την υπευθυνότητα. Το προτέρημα αυτής της επιλογής, η οποία είναι αρκετά ευέλικτη, θα πρέπει εξίσου να εξετασθεί στο γενικότερο πλαίσιο της ανάπτυξης ή της τρέχουσας συζήτησης άλλων επιχειρησιακών και διοικητικών μέσων και τα οποία θα μπορούσαν να ανατεθούν σε μια τέτοια υπηρεσία (για παράδειγμα, στον τομέα του ασύλου, η EURODAC). Η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα κεντρικό γραφείο SIRENE για τη βελτίωση του συντονισμού και της ποιότητας των εργασιών θα μπορούσε τελικά να γίνει αισθητή, κυρίως μετά τη συζήτηση για τα νέα καθήκοντα. Αν ισχύσει αυτό, αυτή η οντότητα θα μπορούσε να δημιουργηθεί στην ίδια θέση με αυτή του κεντρικού τμήματος του SIS II.

Άλλες επιλογές, που συνίστανται για παράδειγμα στην ανάθεση της διαχείρισης του SIS II σε υπηρεσία όπως η Europol, θα μπορούσαν να αξιολογηθούν μακροπρόθεσμα. Εν τούτοις, αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι κανόνες και οι διαδικασίες του τρίτου πυλώνα δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα περιελάμβανε θέματα που συνδέονται με τον πρώτο πυλώνα χωρίς αυτό να είναι ασυμβίβαστο με τις τροποποιήσεις που επήλθαν από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ.

Η Επιτροπή θεωρεί σε κάθε περίπτωση ότι η λύση που θα επιλεγεί θα πρέπει να εξασφαλίζει την λειτουργική αποτελεσματικότητα και τη συνέχεια της λειτουργίας του SIS και να τηρεί το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης.

5. Η συμμετοχή των μελλοντικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δυνάμει του άρθρου 8 του πρωτοκόλλου Σένγκεν, "για τους σκοπούς των διαπραγματεύσεων με σκοπό την προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεκτημένο Σένγκεν και τα άλλα μέτρα που θεσπίζονται από τα όργανα στο πεδίο εφαρμογής του θεωρούνται ως κεκτημένο που πρέπει να γίνει εξ ολοκλήρου δεκτό από όλα τα υποψήφια για προσχώρηση κράτη". Το σύνολο του κεκτημένου Σένγκεν και οι εξελίξεις του - συμπεριλαμβανόμενων εκείνων που αφορούν το SIS - θα πρέπει συνεπώς να γίνονται δεκτές και, εν ευθέτω χρόνω να τίθενται σε εφαρμογή από τα νέα κράτη μέλη.

Με αυτή την προοπτική, πρέπει να τονισθεί ότι, προκειμένου να μπορεί να αποτελέσει μέρος του χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα, ένα κράτος μέλος πρέπει να συμμετέχει πλήρως σε ένα λειτουργικό SIS. Αυτή η συμμετοχή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άρση των ελέγχων στα κοινά σύνορα μεταξύ του νέου κράτους μέλους και των κρατών μελών που αποτελούν ήδη μέρη αυτού του χώρου.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, ένας από τους στόχους της ανάπτυξης του SIS II είναι ακριβώς η δημιουργία ενός συστήματος που να επιτρέπει την ένταξη αυτών των νέων κρατών μελών. Αυτή η ένταξη πρέπει να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που να προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την ημερομηνία της προσχώρησής τους.

Η δέουσα συμμετοχή των υποψηφίων χωρών στις εργασίες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη του SIS II θα πρέπει συνεπώς να εξασφαλισθεί εγκαίρως.

Αυτή η συμμετοχή θα περάσει ένα πρώτο διάστημα από μία φάση πληροφόρησης. Η Επιτροπή θα ενημερώσει τις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες για την κατάσταση των εργασιών με σκοπό την ανάπτυξη του SIS II. Η Επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα να διοργανώσει ένα πρώτο ενημερωτικό σεμινάριο κατά τη διάρκεια του 2002. Εξάλλου, καλεί ήδη τις υποψήφιες χώρες να της αποστείλουν, ως απάντηση στην παρούσα ανακοίνωση, τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις τους για το SIS II και την ανάπτυξή του (καθώς και τις προσδοκίες τους όσον αφορά τη συμμετοχή τους στις σχετικές εργασίες) καθώς και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία την οποία ενδεχομένως χρειάζεται η Επιτροπή ή θεωρεί απαραίτητη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του σχεδίου.

Ο τρόπος με τον οποίο οι υποψήφιες για προσχώρηση χώρες μπορούν να συμμετέχουν στην επιτροπή που θα επικουρεί την Επιτροπή για τα τεχνικά θέματα της ανάπτυξης του SIS II θα προσδιορισθεί μεταγενέστερα, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τις γενικές αρχές που ισχύουν για τη συμμετοχή των υποψηφίων κρατών ως παρατηρητών στις εργασίες των επιτροπών και την ευαισθησία του σχεδίου ανάπτυξη του SIS II.

6. Συμπεράσματα

Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την υλοποίηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης επειδή συμβάλλει στην εφαρμογή των πολιτικών που προβλέπονται από τη Συνθήκη στον τομέα της κυκλοφορίας των προσώπων και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας. Η τεχνική εξέλιξη, οι νέες ανάγκες που έχουν εμφανισθεί κατά την εφαρμογή του ισχύοντος SIS, ένα νομικό πλαίσιο που τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ, και τέλος η προοπτική της διεύρυνσης της Ένωσης οδηγούν στην ανάπτυξη της δεύτερης γενιάς του SIS.

Ο προϋπολογισμός της Κοινότητας θα χρηματοδοτήσει αυτή την ανάπτυξη. Δυνάμει του ρόλου που προβλέπεται από τις συνθήκες, και κυρίως του ρόλου που έχει με βάση τις αρμοδιότητές της στον τομέα της εκτέλεσης του κοινοτικού προϋπολογισμού, η Επιτροπή δέχθηκε να αναλάβει την ευθύνη.

Τονίζει εν τούτοις ότι οι εργασίες που αφορούν την τεχνική ανάπτυξη του SIS II πρέπει να μπορούν να στηρίζονται στην αποσαφήνιση των καθηκόντων και στόχων του SIS II. Η Επιτροπή εφιστά συνεπώς την προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη να υπάρξει ταχέως πρόοδος όσον αφορά τη συγκεκριμένη συζήτηση.

Τονίζει επίσης ότι η ανάπτυξη και η εγκατάσταση αυτού του συστήματος εντός των προθεσμιών που ορίστηκαν από το Συμβούλιο, δηλ. μέχρι το 2006, απαιτούν τη διάθεση των απαραίτητων μέσων, ανθρωπίνων και οικονομικών.

Η Επιτροπή θα διαδραματίσει πλήρως το ρόλο που της ανατίθεται από το 2002, αλλά προετοιμάζεται ήδη από τώρα και επιθυμεί να προσδιορίσει την προσέγγιση που προτίθεται να ακολουθήσει.

Η παρούσα ανακοίνωση αναλύει την κατάσταση των πραγματοποιούμενων προπαρασκευαστικών εργασιών και προτείνει ένα σχέδιο για τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν. Αυτό το σχέδιο δεν μπορεί στο συγκεκριμένο στάδιο να καθορισθεί οριστικά και αμετάκλητα ως προς όλα τα συστατικά του. Τοιουτοτρόπως ορισμένες τεχνικές επιλογές θα εξαρτηθούν από πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν. Όμως το συνολικό σενάριο μπορεί στο εξής να προσδιορισθεί και να ξεκινήσουν οι εργασίες. Μία μελέτη θα πραγματοποιηθεί το 2002, για να προετοιμάσει την πρόσκληση υποβολής προσφορών την οποία θα απευθύνει η Επιτροπή για την εγκατάσταση του συστήματος. Θα συμβάλλει επίσης στην προετοιμασία από την Επιτροπή λεπτομερούς πρότασης για τη διαχείριση του SIS II που θα πρέπει να υποβληθεί πριν από το 2006 έτσι ώστε το SIS II να μπορέσει να λειτουργήσει χωρίς διακοπή.

Όσον αφορά την τεχνική ανάπτυξη του SIS II, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι θα έχει ανάγκη της υποστήριξης και της συνεργασίας των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στους τομείς που τα αφορούν και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η εμπειρογνωμοσύνη των κρατών μελών θα ζητηθεί σύμφωνα με την επιτροπολογία που ευρίσκεται υπό έγκριση στο Συμβούλιο μετά από τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες, και σε συντονισμό με τις εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί παράλληλα στο Συμβούλιο για μη τεχνικά θέματα τα οποία όμως είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη τεχνικής λύσης.

Προκειμένου να μην παρεμποδισθεί η καλή ανάπτυξη των τεχνικών θεμάτων του σχεδίου, θα είναι ουσιαστικής σημασίας να επιτευχθεί στο Συμβούλιο η απαραίτητη συμφωνία για τα πολιτικά και νομικά ζητήματα που έχουν σχέση με το SIS II.

Είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας να τηρούνται ενήμερες οι υποψήφιες χώρες και να μπορούν να συμμετέχουν μόλις αυτό καταστεί δυνατόν σε αυτές τις εργασίες ενόψει της επίπτωσης που οι εργασίες αυτές θα έχουν για την προετοιμασία της ένταξής τους στην Ένωση και για τη συμμετοχή τους στη συνεργασία Σένγκεν.

Η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τηρείται τακτικά ενήμερο για την κατάσταση προόδου των εργασιών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πολιτικός(-οι) Τομέας(-είς): ΔΕΥ

Δραστηριότητα(-ες): Συνεργασία στο πλαίσιο του Τίτλου IV της ΣΕΚ (θεωρήσεις εισόδου, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές που έχουν σχέση με την κυκλοφορία των προσώπων) και του Τίτλου VI της ΣΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία στον ποινικό τομέα).

Ονομασία της δράσης: Ανάπτυξη του συστήματος SIS II

1. ΚΟΝΔΥΛΙΟ(-Α) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ + ΤΙΤΛΟΣ(-ΟΙ)

ΜΕΡΟΣ A : A-7000 Επικουρικοί υπάλληλοι. A-7003 Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

A-701 Έξοδα αποστολών. A-7030 Συνεδριάσεις. A-7031 Επιτροπές

ΜΕΡΟΣ B : B5-840 - Σένγκεν

2. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 Συνολικό κονδύλιο της δράσης (μέρος B): 23,0 εκατ. ευρώ σε ΠΑΥ

2.2 Περίοδος εφαρμογής:

2002-2006

2.3 Συνολική πολυετής εκτίμηση των δαπανών:

α) Χρονοδιάγραμμα πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων/πιστώσεων πληρωμών (δημοσιονομική παρέμβαση) (βλ. σημείο 6.1.1)

Εκατ. ευρώ (με ακρίβεια 3ου δεκαδικού ψηφίου)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

β) Τεχνική και διοικητική συνδρομή (ΤΔΣ) και δαπάνες στήριξης (ΔΣ) (βλ. σημείο 6.1.2)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

(στρογγυλοποιημένα ποσά)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

γ) Συνολική δημοσιονομική επίπτωση των ανθρωπίνων πόρων και άλλων δαπανών λειτουργίας (βλ. σημεία 7.2 και 7.3)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

(στρογγυλοποιημένα ποσά)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

2.4 Συμβατότητα με το δημοσιονομικό προγραμματισμό και τις δημοσιονομικές προοπτικές

|X| Πρόταση συμβατή με τον υπάρχοντα δημοσιονομικό προγραμματισμό

| | Η πρόταση αυτή απαιτεί επαναπρογραμματισμό του σχετικού κεφαλαίου των δημοσιονομικών προοπτικών,

| | συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, αναδρομής στις διατάξεις της διοργανικής συμφωνίας.

2.5 Δημοσιονομικές επιπτώσεις επί των εσόδων

|X| Ουδεμία δημοσιονομική επίπτωση (αφορά τις τεχνικές πτυχές τις σχετικές με την εφαρμογή ενός μέτρου)

Ή

| | Δημοσιονομικές επιπτώσεις - Οι επιπτώσεις επί των εσόδων είναι οι ακόλουθες:

- Σημείωση: όλες οι διευκρινίσεις και παρατηρήσεις που αφορούν τη μέθοδο υπολογισμού του αποτελέσματος επί των εσόδων πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε χωριστή σελίδα που επισυνάπτεται στο παρόν δημοσιονομικό δελτίο...

εκατ. ευρώ (με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

(Πρέπει να περιγραφεί κάθε σχετικό κονδύλιο του προϋπολογισμού, προσθέτοντας τον κατάλληλο αριθμό κονδυλίων στον πίνακα, εφόσον το αποτέλεσμα αφορά περισσότερα του ενός κονδύλια του προϋπολογισμού)

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

4. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Το παρόν δελτίο δεν είναι δημοσιονομικό δελτίο που συνοδεύει νομοθετική πρόταση αλλά δελτίο που αφορά την έναρξη σχεδίου. Η ανάπτυξη και η εγκατάσταση του SIS II θα χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω τη θέσπιση νομοθετικών μέτρων τα οποία θα πρέπει να θεμελιώνονται στα άρθρα 30, 31 34 ΣΕΕ και 62, 63 και 66 ΣΕΚ.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

5.1 Αναγκαιότητα κοινοτικής παρέμβασης

5.1.1 Επιδιωκόμενοι στόχοι

Το SIS αποτελεί ουσιαστικό και απαραίτητο εργαλείο για να επιτρέψει να λειτουργήσει στην πράξη η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε ένα χώρο απαλλαγμένο ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα, που αναφέρεται στον τίτλο V του τρίτου μέρους της συνθήκης ΕΚ. Το υφιστάμενο σύστημα, όπως σχεδιάστηκε εδώ και δέκα περίπου έτη και το οποίο λειτουργεί από το 1995, οφείλει να εκσυγχρονιστεί και να επιτρέψει τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών μετά τη διεύρυνση της ΕΕ. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και να αναληφθούν οι απαραίτητες δράσεις για να μπορέσει να εγκατασταθεί ένα σύστημα SIS δεύτερης γενιάς. Οι δαπάνες που θα προέλθουν από την υλοποίηση αυτών των μελετών και αυτών των δράσεων θα χρεωθούν στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

5.1.2 Μέτρα σχετικά με την ex ante αξιολόγηση

Η παρούσα δημοσιονομική κατάσταση αφορά την απόκτηση τεχνικών ικανοτήτων, ικανοτήτων διαχείρισης, υλικού και λογισμικού, κλπ. καθ' όλη τη διάρκεια του σχεδίου και βασίζεται:

- στις αρχικές εκτιμήσεις των βελγο-σουηδικών πρωτοβουλιών.

- στην αξιολόγηση των συνεπειών των εργασιών που διεξάγονται στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου.

- στις εκτιμήσεις που βασίζονται στους προσανατολισμούς της Επιτροπής και στην εμπειρία της σε σχέδια πληροφορικής.

- στην εμπειρία της ανάπτυξης και της διαχείρισης του ισχύοντος SIS και στις διαφορές που προβλέπονται ή αναμένονται μεταξύ των δύο συστημάτων. Πρέπει να υπενθυμιστεί ότι το SIS 1+, και η μετάβαση προς το δίκτυο SISNET, ανήλθαν σε συνολικό κόστος 11 εκατ. ευρώ από την έναρξη του σχεδίου. Το SIS II πρέπει να μπορεί να αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερο αριθμό χωρών, μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών και μεγαλύτερους όγκους δεδομένων. Πρέπει να κατοχυρώνει καλύτερη ασφάλεια και να αποτελεί ευέλικτη λύση για να μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εισαγωγή του όταν θα υπάρχουν νέες απαιτήσεις αλλαγών.

Το σχέδιο SIS II είναι ένα σχέδιο μεγάλης κλίμακας, το οποίο μπορεί να συγκριθεί με άλλα σημαντικά σχέδια πληροφορικής των Κοινοτήτων όπως το CIS ή το σύστημα "Transit " [22]. Το συνολικό ποσό του είναι ανώτερο από το συνολικό ποσό που ορίστηκε αρχικά στο δημοσιονομικό δελτίο που προσαρτάται στις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες που προτείνουν επιτροπολογία για να συνδράμει την Επιτροπή στις εργασίες της, αλλά θεμελιώνεται σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνηθισμένων αναγκών που υπάρχουν για σχέδια πληροφορικής αυτής της κλίμακας και αυτής της ευαισθησίας, κυρίως με όρους διαχείρισης του σχεδίου και ανάπτυξης του συστήματος.

[22] Το "Transit system", ένα νέο τελωνειακό σύστημα το οποίο ξεκίνησε και διευθύνεται από την Επιτροπή, αντιστοιχεί σε χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη φάση του (πιλοτικό σύστημα) και θα κοστίσει 15 εκατ. ευρώ επιπλέον κατά τη δεύτερη φάση του.

Ανεξάρτητα από τη φροντίδα που δόθηκε για την ανάλυση του κόστους του σχεδίου, τα στοιχεία που ορίζονται πρέπει να θεωρούνται ως απλές υποθέσεις εργασίας. Τα στοιχεία για το 2002 βασίζονται στην αξιολόγηση των αναγκών για την έναρξη του σχεδίου. Για το 2003 και τα επόμενα έτη, τα στοιχεία είναι αναπόφευκτα ενδεικτικά επειδή πρέπει να αναθεωρηθούν σε σχέση με τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας. Μπορούν επίσης ενδεχομένως να επηρεαστούν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν από το Συμβούλιο οι οποίες θα έχουν επίπτωση στο σχέδιο και στην τεχνική λύση που θα επιλεγεί για το SIS II.

5.1.3 Μέτρα μετά την ex post αξιολόγηση

(Στην περίπτωση ανανέωσης ενός προγράμματος, πρέπει επίσης να περιγραφούν εν συντομία τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από την ενδιάμεση ή ex post αξιολόγηση).

Λόγω του γεγονότος ότι ο σχεδιασμός και η διαχείριση του SIS I αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, δεν υπάρχει ex post αξιολόγηση σε κοινοτικό επίπεδο. Η ανάπτυξη του SIS II, όπως προτείνεται από την παρούσα ανακοίνωση, λαμβάνει εντούτοις υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτηθεί κατά την ανάπτυξη και διαχείριση του SIS I.

5.2 Προβλεπόμενες δράσεις και τρόποι δημοσιονομικής παρέμβασης

(1) Μία μελέτη σκοπιμότητας

Θα πραγματοποιηθεί μελέτη σκοπιμότητας, που θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, για να καλύψει τα τεχνικά, οικονομικά και οργανωτικά θέματα της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του SIS II.

Η μελέτη θα πρέπει να αποτελέσει σταθερή βάση για να διατεθούν οι απαραίτητοι ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι τόσο για την ολοκλήρωση του σχεδίου όσο και για την καλή λειτουργία της λύσης που θα επιλεγεί τελικά.

Η μελέτη θα αξιολογήσει την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί για να αναπτυχθεί η τεχνική υποδομή του SIS II. Θα προσδιορίσει επίσης ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση του συστήματος, θα συμβάλει στον καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών για να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που έχουν σχέση με τη θέση σε λειτουργία του σχεδίου, θα επαληθεύσει την ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση του σχεδίου εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και θα αναλύσει μία λύση δικτύου για το SIS II, καθώς και το κόστος.

Επιπλέον, η μελέτη θα εξετάσει το κατά πόσον θα είναι πιο αποτελεσματικό να υπάρχει ένα κεντρικό ή αποκεντρωμένο σύστημα, ακόμα και αν αυτή η επιλογή, η οποία υπερβαίνει τις τεχνικές εργασίες, πρέπει να αποφασιστεί σε πολιτικό επίπεδο.

(2) Φάση ανάπτυξης και οικοδόμησης

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που αποβλέπει στην επιλογή του προμηθευτή της τεχνικής λύσης η οποία θα αρχίσει να θέτει σε λειτουργία το σύστημα, υπό την ευθύνη και την εποπτεία της Επιτροπής, αποτελεί την έναρξη της δεύτερης φάσης.

(3) Φάσεις αποδοχής και προσαρμογής στις ανάγκες των χρηστών

Οι δοκιμές αποδοχής θα πραγματοποιηθούν πριν από την προσαρμογή, για να αξιολογηθεί η προτεινόμενη λύση σε σχέση με καθορισμένες τεχνικές επιταγές, και, σε ένα επόμενο στάδιο, μετά την προσαρμογή, υπό το φως των αναγκών των χρηστών. Το περιεχόμενο της προσαρμογής σε συγκεκριμένες ανάγκες θα εξαρτηθεί από την ελαστικότητα της επιλεγείσας λύσης (ανάλογα με το αν αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί σε νέα καθήκοντα ή αν προσαρμοστεί από μόνη της σε νέες λειτουργίες).

(4) Μετάβαση προς το SIS II και προετοιμασία της λειτουργικής φάσης

H μετάβαση από το SIS I στο SIS II, καθώς και η προετοιμασία της ένταξης των νέων κρατών μελών, αποτελούν την τελική φάση του σχεδίου. Η μετάβαση προς το SIS II θα αποτελέσει το αντικείμενο αξιολόγησης κινδύνου με σκοπό να αποφασιστεί το κατά πόσον είναι πιο αποτελεσματικό να χρησιμοποιηθούν παράλληλα τα δύο συστήματα σε μία φάση προηγούμενη της λειτουργίας ή να υπάρξει άμεση μετάβαση από το SIS I στο SIS II.

Εξάλλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής έναρξη της λειτουργικής φάσης, η πρόσκληση υποβολής προσφορών που παρουσιάζεται στο σημείο (2) πρέπει να προβλέψει ότι ο αντισυμβαλλόμενος επιφορτίζεται με τη συντήρηση και την υποστήριξη.

5.3 Λεπτομέρειες εφαρμογής

Η εφαρμογή της ανάπτυξης θα εξασφαλιστεί υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής με τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών πόρων (βοηθητικοί υπάλληλοι και END) επειδή υπάρχει ανάγκη για τεχνική εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα συμμετέχουν στενά στις εργασίες μέσω της επιτροπολογίας που θα πρέπει να δημιουργηθεί προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις βελγο-σουηδικές πρωτοβουλίες.

6. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

6.1 Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις στο μέρος Β (για όλη την περίοδο προγραμματισμού)

(Η μέθοδος υπολογισμού των συνολικών ποσών που παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα πρέπει να εξηγηθεί από την κατανομή στον πίνακα 6.2. )

6.1.1 Δημοσιονομική παρέμβαση ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

6.2. Υπολογισμός του κόστους ανά εξεταζόμενο μέτρο στο μέρος Β (για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού)

(Στην περίπτωση που πρόκειται για περισσότερες της μίας δράσης, είναι σκόπιμο να δοθούν σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα για κάθε δράση οι διευκρινίσεις που είναι αναγκαίες για τον υπολογισμό του μεγέθους και του κόστους των εγχειρημάτων)

ΠΑΥ σε εκατ. ευρώ (με ακρίβεια τρίτου δεκαδικού ψηφίου)

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Εφόσον χρειάζεται, να εξηγηθεί ο τρόπος υπολογισμού

7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.1. Επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων πόρων από το 2004

Σύμφωνα με την επαναληπτική ανάπτυξη της εγκατάστασης του SIS II, οι επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων και διοικητικών πόρων το 2002 και 2003 θα είναι κατώτερες όπως ορίζεται κάτωθι:

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων πόρων το 2002 : 2 επικουρικοί A, 1 END, 1 επικουρικός Γ

Ενοποιημένη επίπτωση επί των ανθρωπίνων πόρων το 2003 : 4 μόνιμοι υπάλληλοι, 2 επικουρικοί A, 1 END, 1 επικουρικός B, 1 επικουρικός Γ

7.2 Συνολικές δημοσιονομικές επιπτώσεις των ανθρωπίνων πόρων

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Συνολική δημοσιονομική επίπτωση των ανθρωπίνων πόρων το 2002 : 267.000 ευρώ

Συνολική ενοποιημένη δημοσιονομική επίπτωση των ανθρωπίνων πόρων το 2003 : 753.000 ευρώ

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 μήνες.

7.3 Άλλες δαπάνες λειτουργίας που απορρέουν από τη δράση

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Άλλες δαπάνες λειτουργίας το 2002 : A07031 υποχρεωτικές επιτροπές 100.000 ευρώ, A0701-αποστολές 8.200 ευρώ

Τα ποσά αντιστοιχούν στις συνολικές δαπάνες για 12 μήνες

(1) Προσδιορίστε το είδος επιτροπής καθώς και την ομάδα στην οποία ανήκει.

I. Ετήσιο σύνολο από το 2004 (7.2 + 7.3)

II. Διάρκεια της δράσης

III. Συνολικό κόστος της δράσης (I x II) // 1.141.760 ευρώ

5 έτη

4.780.760 ευρώ

(Κατά τον υπολογισμό των ανθρωπίνων και διοικητικών πόρων που είναι απαραίτητοι για τη δράση, οι ΓΔ/υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις αποφάσεις που θεσπίζονται από την Επιτροπή κατά τη συζήτηση προσανατολισμού και έγκρισης του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΠ). Αυτό σημαίνει ότι οι ΓΔ πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι ανθρώπινοι πόροι μπορούν να καλυφθούν από τα αρχικά ενδεικτικά κονδύλια που διατίθενται κατά την έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισμού.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η συγκεκριμένη δράση δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί κατά την εκπόνηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού, η Επιτροπή αποφασίζει εάν και πώς (με τροποποίηση του αρχικού ενδεικτικού κονδυλίου, ad hoc ανακατανομή των κονδυλίων, συμπληρωματικό/τροποποιητικό προϋπολογισμό ή διορθωτικό του σχεδίου προϋπολογισμού) μπορεί να γίνει δεκτή η εφαρμογή της προτεινόμενης δράσης)

8. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

8.1 Σύστημα παρακολούθησης

Η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε εξάμηνο έκθεση για την κατάσταση προόδου των εργασιών όσον αφορά την ανάπτυξη του SIS II.

8.2 Λεπτομέρειες και περιοδικότητα της προβλεπόμενης αξιολόγησης

Προβλέπεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεων 2, 3 και 4 που προβλέπονται στο σημείο 5.2 μετά την υλοποίησή τους. Οι λεπτομέρειες αυτής της αξιολόγησης θα προσδιοριστούν κυρίως υπό το φως των αποτελεσμάτων της μελέτης σκοπιμότητας.

9. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

Θα ισχύσουν οι διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων της Επιτροπής, που εξασφαλίζουν τη συμφωνία με την κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.