52001DC0060

Ανακοίνωση της Επιτροπής - «Οι περιφέρειες στη νέα οικονομία» - Κατευθύνσεις για τις καινοτόμες ενέργειες του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2000-2006 /* COM/2001/0060 τελικό */


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ "οι περιφερειεσ στη νεα οικονομια" ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2000-2006

I. Το κανονιστικό πλαίσιο

1. Ο κανονισμός 1260/99 του Συμβουλίου που περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για τα διαρθρωτικά ταμεία (ΕΕ L 161 της 26ης Ιουνίου 1999) ορίζει στο άρθρο 22 ότι, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες του άρθρου 4 του κανονισμού 1783/1999 σχετικά με το ΕΤΠΑ (ΕΕ L 213 της 13ης Αυγούστου 1999), "τα ταμεία μπορούν να χρηματοδοτούν, με πρωτοβουλία της Επιτροπής, καινοτόμες ενέργειες που συμβάλλουν στην εκπόνηση καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών που αποβλέπουν στη βελτίωση των παρεμβάσεων στο πλαίσιο των στόχων αριθ. 1, αριθ. 2 και αριθ. 3. Τίθενται σε εφαρμογή με τρόπο απλό, διαφανή και σύμφωνο με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης".

II. Στόχοι, γενικές αρχές και προστιθέμενη αξία των καινοτόμων ενεργειών

2. Η παρούσα Ανακοίνωση εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Συμβάλλει στην επιχειρησιακή εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο του στόχου που αποσκοπεί στην "προετοιμασία της μετάβασης προς μία κοινωνία και μία οικονομία βασισμένες στη γνώση, μέσω πολιτικών που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της κοινωνίας των πληροφοριών και της Ε&Α, καθώς και με την επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας".

3. Σήμερα, η απόκλιση μεταξύ περιφερειών είναι σημαντική στον τομέα της καινοτομίας και της ΕΤΑ, καθώς και στο επίπεδο της χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών. Για να μην επιταθεί περαιτέρω αυτή η απόκλιση και, παράλληλα, για να μπορούν να επωφελούνται από τις ευκαιρίες κάλυψης της καθυστέρησης που προσφέρει η νέα οικονομία, οι πλέον μειονεκτικές περιοχές πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόσουν καινοτόμες πρακτικές που διερευνούν αποτελεσματικά αυτές τις ευκαιρίες.. Η νέα γενιά καινοτόμων ενεργειών αποσκοπεί ακριβώς στη μείωση αυτών των αποκλίσεων, διευκολύνοντας, για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση ή που αποτελούν αντικείμενο ανασυγκρότησης, την πρόσβαση σε μέσα πειραματισμού στους τομείς που παρουσιάζουν τις πιο ελπιδοφόρες μελλοντικές προοπτικές.

4. Η παγκοσμιοποίηση επιτείνει τον ανταγωνισμό, λόγω του μεγαλύτερου βαθμού ολοκλήρωσης των αγορών, που αφορά τη διεθνοποίηση των κεφαλαιαγορών, τον πολλαπλασιασμό των συναλλαγών και των άμεσων επενδύσεων, την αύξηση του αριθμού συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, κλπ. Η μετάβαση σε μία οικονομία βασισμένη στη γνώση και την προώθηση της χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών σε όλες τις περιφερειακές οικονομίες, αποτελεί συνεπώς ζήτημα προτεραιότητας.

5. Οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ που αποτελούν τη βάση του παραγωγικού ιστού των περιφερειών, εάν επιθυμούν να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, πρέπει να ενεργούν προνοητικά και να προσαρμόζονται στις τεχνολογικές μεταλλάξεις που λαμβάνουν χώρα με διαρκώς ταχύτερο ρυθμό στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτής της νέας οικονομίας, η γνώση και η τεχνογνωσία αποτελούν την πρώτη ύλη. Επίσης, η δυνατότητα εύκολης και ταχείας πρόσβασης σε αυτές θα είναι ένα από τα κύρια στρατηγικά όπλα της ανταγωνιστικότητας. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, το ανθρώπινο κεφάλαιο επιβεβαιώνεται διαρκώς περισσότερο ως καθοριστικός παράγοντας. η διαρκής κατάρτιση και μαθητεία εξελίσσονται σε καθοριστικά στοιχεία για την καινοτομία και την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.

6. Είναι συνεπώς σημαντικό οι καινοτόμες ενέργειες να συνδράμουν τις πλέον μειονεκτικές περιοχές στην οικοδόμηση μιας περιφερειακής πολιτικής που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις νέες προκλήσεις του μέλλοντος, ιδίως στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και στην επιτάχυνση των τεχνολογικών μεταλλάξεων, ενισχύοντας ταυτόχρονα την οικονομική και κοινωνική συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, οι περιφέρειες πρέπει να βρουν καινοτόμες λύσεις που θα εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη και την αξιοποίηση των περιφερειακών ταυτοτήτων, παράγοντες που αποτελούν τα θεμέλια στα οποία βασίζεται το περιφερειακό υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Όντως, το περιφερειακό επίπεδο ενδείκνυται ιδιαιτέρως για την κινητοποίηση μιας κρίσιμης μάζας εταίρων ικανών να προωθήσουν την καινοτομία και συνάμα να την εφαρμόσουν με τρόπο αποτελεσματικό και προσιτό στους πολίτες. Οι περιφέρειες που δύνανται να υποβάλουν προτάσεις καινοτόμων ενεργειών απαριθμούνται στο παράρτημα Α.

7. Χάρη στην ικανότητά τους να καινοτομούν και να προσαρμόζονται διαρκώς στις οικονομικές μεταλλάξεις, οι περιφέρειες θα αποκτήσουν ένα μεγάλο μέρος των πλεονεκτημάτων που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των ανισοτήτων και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Πρόκειται συνεπώς για την επισήμανση και τη διάδοση των βέλτιστων καινοτόμων πρακτικών, με παρακίνηση των περιφερειακών πολιτικών αρχών και των αρχών διαχείρισης, ούτως ώστε να προωθούν αυτές τις πρακτικές. Οι καινοτόμες ενέργειες είναι ένα εργαστήριο που αποσκοπεί στην εξέλιξη και την προσαρμογή της ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής στις νέες προκλήσεις.

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεμβάσεων των προγραμμάτων των στόχωνς αριθ. 1 και αριθ. 2, στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ

8. Ο πρώτος στόχος των καινοτόμων ενεργειών είναι να επηρεαστεί η ποιότητα των παρεμβάσεων των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ δυνάμει των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2. Η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ καινοτόμων ενεργειών και επιχειρησιακών προγραμμάτων προϋποθέτει τη δημιουργία προτρεπτικών μηχανισμών που επιτρέπουν τον πειραματισμό με καινοτόμες μεθόδους και πρακτικές περιφερειακής πολιτικής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι ουσιαστικής σημασίας μία στενότερη συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων των καινοτόμων ενεργειών και των διαχειριστικών αρχών των προγραμμάτων των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν επιθυμούμε οι καινοτόμες ενέργειες να διαδραματίζουν ρόλο καταλυτικό και πειραματικό, ούτως ώστε να διερευνηθούν οι μελλοντικές κατευθύνσεις των περιφερειακών πολιτικών σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι

( περιφερειακή οικονομία βασισμένη στη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία

( eEuropeRegio : η κοινωνία των πληροφοριών στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης

( περιφερειακή ταυτότητα και αειφόρος ανάπτυξη.

9. Αυτά τα θέματα στρατηγικής συνάδουν με τις νέες κατευθύνσεις των διαρθρωτικών ταμείων που ενέκρινε η Επιτροπή για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται βάσει των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2, ως μέσα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Για τον λόγο αυτό, αυτό που επιδιώκεται είναι να εξασφαλιστεί ότι οι δράσεις που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των καινοτόμων ενεργειών δεν επαναλαμβάνουν δράσεις που έχουν υλοποιηθεί δυνάμει των κυρίων παρεμβάσεων, αλλά τις επηρεάζουν θετικά προς την κατεύθυνση της καινοτομίας. Πιο ριψοκίνδυνες - ακόμα και αν αυτό ενέχει κάποιο κίνδυνο αποτυχίας -, οι εν λόγω δράσεις θα προσφέρουν στις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες την ευκαιρία να πειραματιστούν με πιο προωθημένες ιδέες, που δεν έχουν θέση στη συνήθη πρακτική των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτεί το ΕΤΠΑ.

10. Η κοινοτική περιφερειακή πολιτική οφείλει να συνδράμει τις περιφέρειες, ιδίως τις λιγότερο προηγμένες, ώστε να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη την ενσωμάτωση αυτών των άυλων παραγόντων στο εσωτερικό των προγραμμάτων για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στους τρεις εξεταζόμενους τομείς στρατηγικής σημασίας, οι λιγότερο προηγμένες περιφέρειες έχουν την τάση να επενδύουν λιγότερο σε σχέση με τις περισσότερο προηγμένες.

Πράγματι, πρέπει να σημειωθεί ότι τα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων ευνοούν επιπλέον τη μείωση των αποκλίσεων ανάπτυξης σε τομείς όπως οι υλικές υποδομές (μεταφορές και επικοινωνίες, ενέργεια, περιβάλλον) στις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες και στα λιγότερο προηγμένα κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ο φόβος μήπως δημιουργηθεί ένα χάσμα στον τομέα της οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και σε άυλους παράγοντες ανταγωνιστικότητας, όπως η ικανότητα καινοτομίας, η επιχειρηματική νοοτροπία που προάγει το πνεύμα πρωτοβουλίας, η ποιότητα της διαχείρισης, κλπ.

Η αξιοποίηση και η ενίσχυση της περιφερειακής εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

11. Η Επιτροπή, όπως και για τα προγράμματα των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ, επιθυμεί για τις καινοτόμες ενέργειες την κατά το δυνατόν πιο ενεργή συμμετοχή των αρμόδιων αρχών στις περιφέρειες. Αυτή η συμμετοχή συνίσταται στην δημιουργία εταιρικής σχέσης ενισχυμένης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι υπεύθυνες για τα προγράμματα των στόχων αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ, και του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η εταιρική σχέση θα επιτρέψει την εμφάνιση περιφερειακών προγραμμάτων ποιοτικών καινοτόμων ενεργειών, καθώς και την παρακίνηση της ανταλλαγής εμπειριών και της ανάπτυξης δικτύων μεταξύ περιφερειών.

Η συνέργεια με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές

12. Οι καινοτόμες ενέργειες 2000-2006 πρέπει να δείξουν τον τρόπο αξιοποίησης των συνεργειών μεταξύ της περιφερειακής πολιτικής και άλλων κοινοτικών πολιτικών, ειδικότερα εκείνης που συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος και του πνεύματος καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, εκείνης που υλοποιεί την πρωτοβουλία eEurope, καθώς και εκείνης που ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Συνεπώς, αυτές οι καινοτόμες ενέργειες πρέπει να συντονίζονται καλύτερα με τις δράσεις των προγραμμάτων για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικότερος ο αντίκτυπος τους όσον αφορά τη συνοχή. Οι ενέργειες θα είναι στο μέτρο του δυνατού συμπληρωματικές των χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ δυνάμει των ίδιων στόχων. Βεβαίως, αποκλείεται οιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση με άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα.

Διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ περιφερειών και της συλλογικής μαθητείας

13. Οι καινοτόμες ενέργειες είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον μέσο για τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ περιφερειών και της συλλογικής μαθητείας, με βάση τη σύγκριση και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών. Σεβόμενες τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες, οι νέες καινοτόμες ενέργειες επιτρέπουν τον εμπλουτισμό των περιφερειών που λειτουργούν στο πλαίσιο θεματικού δικτύου. Πράγματι, η καινοτομία συνδέεται, εκ φύσεως, στενά με την έννοια της ριψοκίνδυνης πρακτικής και της αλλαγής. Οι καινοτόμες ενέργειες της νέας γενιάς προσφέρουν στις περιφέρειες τη δυνατότητα να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν την αλλαγή και να αναλάβουν τους αναγκαίους κινδύνους για να δοκιμαστούν ορισμένες βασικές κατευθύνσεις της μελλοντικής περιφερειακής πολιτικής.

III. Η εμπειρία του παρελθόντος

14. Κατά την περίοδο 1994-1999, η Επιτροπή κατένειμε τους πόρους του ΕΤΠΑ που ήταν διαθέσιμοι για καινοτόμες ενέργειες (λιγότερο από 1% του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων) μεταξύ οκτώ θεμάτων: νέες θέσεις απασχόλησης (ΝGE), πολιτισμός και κληρονομιά, χωροταξία (TERRA), πιλοτικά σχέδια για αστικά κέντρα (PPU), εσωτερική διαπεριφερειακή συνεργασία (RECITE II), εξωτερική διαπεριφερειακή συνεργασία (ECOS-Ouverture), προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας (RIS και RTT) και κοινωνία των πληροφοριών (RISI Ι και ΙΙ). Αυτές οι καινοτόμες ενέργειες οδήγησαν στην ανάπτυξη περίπου 350 καινοτόμων έργων στα οποία συμμετέχουν πλέον των 2.000 οργανισμών. Επέτρεψαν τον πειραματισμό σε νέες πρακτικές, καθώς και την προώθηση της ανάπτυξης της εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο, αλλά και την παρακίνηση των συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών περιφερειών, στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Έτσι, από ενδογενείς παράγοντες της περιφερειακής και τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, εφαρμόστηκε μία ουσιαστική πολιτική πειραματισμού.

15. Οι καινοτόμες ενέργειες που αφορούν τις νέες θέσεις απασχόλησης σχεδίασαν το πλαίσιο της νέας κοινοτικής πρακτικής των Τοπικών Συμφώνων για την Απασχόληση. Η εμπειρία άλλων καινοτόμων ενεργειών διαπεριφερειακής συνεργασίας, όπως οι TERRA, RECITE II και ECOS-Ouverture, ενέπνευσε την προετοιμασία της διαπεριφερειακής πτυχής της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III. Η εν λόγω πρωτοβουλία, που προέρχεται από πιλοτικά έργα για αστικά κέντρα, ενέπνευσε τη νέα κοινοτική πρωτοβουλία URBAN II.

16. Η εμπειρία που αποκτήθηκε στο πλαίσιο των καινοτόμων ενεργειών 1994-1999 τροφοδότησε τη γενική συζήτηση για την καινοτομία στην περιφερειακή πολιτική που κατέληξε σε τρεις ανακοινώσεις της Επιτροπής σχετικά με την τεχνολογική καινοτομία, την κοινωνία των πολιτών και την αστική ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας την ορθότητα της πρακτικής που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο.

17. Πέντε χρόνια μετά την εγκαινίασή τους το 1994, η εξέταση που πραγματοποίησε ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων δείχνει ότι σημαντικό μέρος των έργων που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο των καινοτόμων ενεργειών 1994-1999 του ΕΤΠΑ έχει ήδη επιτύχει πειστικά αποτελέσματα (βλ. παράρτημα Β). Μία τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί όταν θα έχουν περατωθεί τα έργα. Από την αξιολόγηση αυτή θα προκύψουν συμπληρωματικές πληροφορίες όσον αφορά τις επιπτώσεις τους. Ορισμένες καινοτόμες ενέργειες του άρθρου 10 του κανονισμού ΕΤΠΑ για την περίοδο 1994-1999, ιδίως οι περιφερειακές στρατηγικές για την καινοτομία (RIS) και οι περιφερειακές στρατηγικές για την κοινωνία των πληροφοριών (RISI), παρείχαν ικανοποιητικά παραδείγματα επιτυχίας (βλ. παράδειγμα Γ) και έδειξαν την ορθότητα της περιφερειακής βαθμίδας όσον αφορά την προώθηση της καινοτομίας. Εν προκειμένω, αξίζει να επισημανθεί και να ενισχυθεί στο μέλλον ο συμπληρωματικός ρόλος των έργων RITTS του προγράμματος "Καινοτομία και συμμετοχή των ΜΜΕ", ιδίως όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα.

18. Αυτές οι στρατηγικές τροφοδότησαν μία διαδικασία παρακίνησης και εφαρμογής πιλοτικών έργων στο πλαίσιο μιας ευρείας εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ, στον τομέα της τεχνολογικής ανάπτυξης και της κοινωνίας των πληροφοριών. Με τη νέα γενιά καινοτόμων ενεργειών, και βάσει των διδαγμάτων του παρελθόντος, η προσέγγιση αυτή πρέπει να εμβαθυνθεί και να διευρυνθεί, ιδίως στους προαναφερόμενους τομείς.

IV. Nέα προσέγγιση: κατηγορίες ενεργειών και δικαιούχες περιφέρειες

19. Για να ενισχυθούν οι δεσμοί με τα προγράμματα για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ, καθώς και για να διασφαλιστεί μία απλή, διάφανη και σύμφωνη με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης εφαρμογή, η Επιτροπή προτείνει προσέγγιση βάσει προγράμματος αντί για προσέγγιση βάσει μεμονωμένων έργων, μείωση του αριθμού των θεμάτων στρατηγικής και διαρθρωμένη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων για τη διαχείριση των καινοτόμων ενεργειών και των υπευθύνων για τα προγράμματα για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ.

20. Η νέα γενιά καινοτόμων ενεργειών περιλαμβάνει τρεις πτυχές:

*Συγχρηματοδότηση περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών και πιλοτικών έργων που προκύπτουν από αυτά.

*Συνοδευτικά μέτρα: Στήριξη της ανταλλαγής εμπειριών και της δημιουργίας δικτύων μεταξύ περιφερειών.

*Διοργάνωση διαγωνισμών για την επισήμανση και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών.

21. Δικαιούχοι θα είναι οι περιφέρειες που απαριθμούνται στο παράρτημα Α και έχουν μία ζώνη, ή μέρος της περιφέρειάς τους, ταξινομημένη στους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2, καθώς επίσης και οι περιφέρειες οι οποίες λαμβάνουν μεταβατική στήριξη δυνάμει αυτών των στόχων. Το σύνολο της περιφέρειας μπορεί να επωφεληθεί από το περιφερειακό πρόγραμμα καινοτόμων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών οι οποίες δεν καλύπτονται από τους στόχους 1 και 2.

V. Τα θέματα στρατηγικής των καινοτόμων ενεργειών 2000-2006

22. Με σκοπό την απλούστευση και συγκέντρωση των πόρων, η Επιτροπή προτείνει μείωση του αριθμού των θεμάτων στρατηγικής από οκτώ για την περίοδο 1994-1999, σε τρία για την περίοδο 2000-2006. Και τα τρία θέματα συνδέονται μεταξύ τους. Η συμπληρωματικότητά τους πρέπει να αξιοποιηθεί για να αναπτυχθεί μία στρατηγική προσέγγιση που θα ανταποκρίνεται κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στις ειδικές ανάγκες κάθε περιφέρειας. Οι καινοτόμες ενέργειες της νέας γενιάς προορίζονται για την προώθηση καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών όσον αφορά τα ακόλουθα θέματα στρατηγικής:

( Περιφερειακή οικονομία βασισμένη στη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία: παροχή βοήθειας στις πλέον μειονεκτικές περιοχές με σκοπό την άνοδο του τεχνολογικού επιπέδου τους

23. Η τεχνολογική απόκλιση παραμένει ουσιαστική στα συστήματα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας (ΕΤΑΚ), τόσο στο επίπεδο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ προηγμένων και λιγότερο προηγμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συνεπώς αναγκαίο να παρέχεται βοήθεια στις ευρωπαϊκές περιφέρειες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων βασισμένων στην καινοτομία αντί το περιφερειακό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους να στηρίζεται στο κόστος (ιδίως το κόστος εργασίας), πλεονέκτημα που μπορεί τάχιστα να απαξιωθεί σε μία οικονομία όπου κυριαρχεί διαρκώς περισσότερο η παγκοσμιοποίηση.

24. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να επιδιωχθεί η δημιουργία, μέσω καινοτόμων ενεργειών στο εσωτερικό των περιφερειών, μιας πρακτικής συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα, των αρμόδιων για την ΕΤΑΚ οργανισμών και των επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία αποδοτικών περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας. Πρόκειται για την ενθάρρυνση των δεσμών όχι μόνο μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και με τα πανεπιστήμια, τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών, τις κεφαλαιαγορές και άλλους τεχνολογικούς εταίρους. Με άλλα λόγια, πρόκειται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος και ενός περιφερειακού θεσμικού πλαισίου που ευνοούν, χάρη στην ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου, τη δημιουργία, τη διάδοση και την ενσωμάτωση των γνώσεων στον παραγωγικό ιστό, ως κύρια πηγή καινοτομίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

25. Το περιεχόμενο των περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί, επί παραδείγματι, να αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

*Δημιουργία ή ενίσχυση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων ή ομίλων επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και πανεπιστημίων, οργανισμών επιφορτισμένων με τη βελτίωση των ανθρωπίνων πόρων, χρηματοοικονομικών κύκλων και εξειδικευμένων συμβούλων, κλπ.

*Αμοιβαίες ανταλλαγές προσωπικού μεταξύ κέντρων έρευνας, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ιδίως ΜΜΕ.

*Διάδοση στις ΜΜΕ των πορισμάτων της έρευνας και της τεχνολογικής προσαρμογής.

*Διαμόρφωση τεχνολογικών στρατηγικών για τις περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών έργων.

*Στήριξη των φυτωρίων νέων επιχειρήσεων που συνδέονται με πανεπιστήμια και κέντρα έρευνας. ενθάρρυνση της εξάπλωσης επιχειρήσεων που προέρχονται από πανεπιστημιακά κέντρα ή μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ως άξονα την καινοτομία και την τεχνολογία.

*Συστήματα στήριξης υπέρ κοινών επιστημονικών και τεχνολογικών έργων μεταξύ ΜΜΕ, επιχειρήσεων και κέντρων έρευνας.

*Συμβολή στην ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών μέσων (κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου) για τις νεοσύστατες εταιρείες (« start-up »).

( eEuropeRegio : η κοινωνία των πληροφοριών στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης

26. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, η ταχύτατη εξέλιξη των τεχνολογιών των πληροφοριών και επικοινωνιών κινδυνεύει να δημιουργήσει νέες αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνία των πληροφοριών.

27. Κατά συνέπεια, ευκταίο είναι οι πλέον μειονεκτικές περιοχές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην πρόκληση που παρουσιάζει η ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, εκμεταλλευόμενες στο έπακρο τις νέες ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία των πληροφοριών στον παραγωγικό τομέα, στις δημόσιες υπηρεσίες και στις ατομικές ανάγκες των κατοίκων.

Συνεπώς, η κοινωνία των πληροφοριών, με τις ισχυρές επιπτώσεις της όσον αφορά την ανάπτυξη δικτύων (« Net-Economy», ψηφιακές και κινητές επιγραμμικές (on-line) υπηρεσίες), μπορεί να συμβάλει στην γεωγραφική και οικονομική άρση της απομόνωσης αυτών των περιφερειών. Τοιουτοτρόπως, θα καταστεί εφικτή η μετρίαση της μειονεκτικής θέσης τους (ιδίως του απόκεντρου χαρακτήρα τους) και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους, ιδίως των ΜΜΕ. Οι εφαρμογές της κοινωνίας των πληροφοριών που τίθενται στην υπηρεσία των πολιτών και των διοικητικών υπηρεσιών, αποτελούν επίσης ένα παράγοντα που δύναται να ευνοεί την ισότητα των ευκαιριών για τους κατοίκους τους.

28. Αυτή η προσέγγιση εντάσσεται στη στρατηγική και στους στόχους που εγκρίθηκαν κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eEurope, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο των ακόλουθων πτυχών:

*είσοδος όλων των πολιτών, νοικοκυριών, επιχειρήσεων, σχολείων και διοικητικών υπηρεσιών στην ψηφιακή εποχή, και παροχή επιγραμμικής (on-line) πρόσβασης.

*εισαγωγή στην Ευρώπη της ψηφιακής νοοτροπίας, υποστηριζόμενης από επιχειρηματικό πνεύμα ευνοϊκό για τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη νέων ιδεών.

*μέριμνα ώστε αυτή η διαδικασία στο σύνολό της να αποσκοπεί στην κοινωνική ένταξη, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή κοινωνική συνοχή.

29. Οι περιφερειακές καινοτόμες ενέργειες θα διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο σ' αυτή την προσέγγιση, επιτρέποντας, ιδίως μέσω πιλοτικών έργων και έργων επίδειξης, να ευνοηθεί:

*η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη δικτύων μεταξύ όλων των περιφερειακών παραγόντων, όσον αφορά την κοινωνία των πληροφοριών εφαρμοσμένη στην περιφερειακή ανάπτυξη.

*η αξιοποίηση πόλων ικανοτήτων στις οποίες ειδικεύεται η περιφέρεια, που βασίζονται στα πλεονεκτήματά της και στο οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό δυναμικό της.

*η μεταφορά τεχνολογίας, η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών στον συγκεκριμένο τομέα.

30. Το περιεχόμενο των περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί επί παραδείγματι να αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

*Θέσπιση καινοτόμων στρατηγικών για την περιφέρεια και παρακίνηση της δημιουργίας εταιρικών σχέσεων όσον αφορά την κοινωνία των πληροφοριών.

*Βελτίωση των ψηφιακών και κινητών υπηρεσιών για τους νέους, τους ηλικιωμένους, τα μειονεκτούντα άτομα και την υγειονομική περίθαλψη.

*Ενθάρρυνση των ΜΜΕ ώστε να συμπεριλάβουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην αναπτυξιακή στρατηγική τους και να εξεύρουν λύσεις ανταποκρινόμενες στις ανάγκες του προσωπικού τους όσον αφορά τις γνώσεις πληροφορικής.

*Προσδιορισμός και ανάπτυξη ειδικών ζωνών πειραματισμού της καινοτόμου χρησιμοποίησης των τεχνολογιών της κοινωνίας των πληροφοριών.

*Παροχή συλλογικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο και στις ψηφιακές εφαρμογές καθώς και στους πόρους των πολυμέσων (πχ σχεδιασμός σημείων πρόσβασης του κοινού στο Διαδίκτυο).

*Χρησιμοποίηση και δοκιμή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών (πχ πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω ραδιο/δορυφόρου) προς όφελος των αγροτικών, απομονωμένων ή μεσόγειων περιοχών.

( Περιφερειακή ταυτότητα και αειφόρος ανάπτυξη: προώθηση της περιφερειακής συνοχής και ανταγωνιστικότητας μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης των οικονομικών, περιβαλλοντικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

31. Οι περιφέρειες πρέπει να στηρίζονται περισσότερο στα πλεονεκτήματά τους όσον αφορά την ανάπτυξη μιας αειφόρου και ανταγωνιστικής οικονομίας, καθώς και τη βελτίωση του πλαισίου διαβίωσης και του επαγγελματικού περιβάλλοντος των κατοίκων τους. Αυτά τα πλεονεκτήματα και οι ευκαιρίες μπορούν να χαρακτηρίζονται τόσο, σε πολιτιστικό επίπεδο, από την πολιτιστική κληρονομιά και την ποικιλομορφία, όσο και από ειδικές ικανότητες, μία στρατηγική θέση, ένα εξαιρετικό περιβάλλον, σχολικές και πολιτιστικές υποδομές, γλωσσικές ικανότητες ή παράδοση στον μουσικό τομέα, τη βιοτεχνία, τα περιφερειακά προϊόντα, τη γαστρονομία, κλπ.

32. Εφόσον η επαγγελματική κινητικότητα βαίνει αύξουσα, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο που μειώνει τους περιορισμούς ως προς τον τόπο εγκατάστασης, τα άτομα θα έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να επιλέγουν τον τόπο διαβίωσης και εργασίας τους. Οι αραιοκατοικημένες, αγροτικές ή απόκεντρες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των παραμεθορίων περιοχών, μπορούν να επωφελούνται από τα ανωτέρω με σκοπό την προσέλκυση κατοίκων, προσφέροντάς τους διαφορετικούς τρόπους διαβίωσης από αυτούς των πόλεων και άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών. Αντιστρόφως, οι τελευταίες μπορούν να τείνουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω βελτιωμένης χρησιμοποίησης των μεταφορικών και ενεργειακών συστημάτων, της μείωσης των ηχητικών και ατμοσφαιρικών οχλήσεων, οργάνωσης συλλογικών υπηρεσιών, κλπ. Οι περιφερειακές καινοτόμες ενέργειες θα πρέπει να διερευνήσουν αυτές τις προοπτικές.

33. Το περιεχόμενο των περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών στον συγκεκριμένο τομέα μπορεί επί παραδείγματι να αφορά τις ακόλουθες πτυχές:

*Στήριξη των μικροεπιχειρήσεων των τομέων της βιοτεχνίας ή της παραδοσιακής παραγωγής, με σκοπό τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου τους, ώστε να επιτευχθεί βελτίωση της ένταξης στην αγορά.

*Ανάπτυξη του πολιτιστικού και οικολογικού τουρισμού.

*Στήριξη των νεοσύστατων ΜΜΕ στους καινοτόμους τομείς των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού.

*Ανάπτυξη νέων μορφών τοπικών υπηρεσιών.

*Δημιουργία νέων σχέσεων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων πόρων και υποδομών.

*Παροχή βοήθειας στις μικροεπιχειρήσεις που επιδιώκουν να επωφεληθούν από δραστηριότητες έρευνας στην περιοχή τους.

*Ανάπτυξη συστημάτων για την περιβαλλοντική διαχείριση, την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνολογιών, την ανακύκλωση αποβλήτων και την εξοικονομητική χρησιμοποίηση της ενέργειας.

VI. Περιφερειακά προγράμματα καινοτόμων ενεργειών

Προετοιμασία της υποβολής προτάσεων

34. Η Επιτροπή προτείνει οι αρμόδιες αρχές στις περιφέρειες που ορίζονται στο σημείο 21, να υποβάλουν το σχέδιο περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών στην Επιτροπή. Ο ορισμός ενός οργανισμού διαχείρισης και ενός οργανισμού πληρωμών πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρόταση προγράμματος.

35. Οι αρμόδιες αρχές στις περιφέρειες μπορούν να υποβάλουν την πρόταση προγράμματός τους το αργότερο στις 31 Μαΐου κάθε έτους κατά την περίοδο 2001-2005. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη κατ´ανώτατο όριο. Η κοινοτική στήριξη περιορίζεται σε δύο προγράμματα κατ´ανώτατο όριο για την περίοδο 2000-2006. Το δεύτερο πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί υπό τον όρο ότι η οικονομική και η τελική έκθεση για το πρώτο πρόγραμμα θα έχουν παραληφθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή.

36. Οι αρμόδιες αρχές στις περιφέρειες συστήνουν μία επιτροπή καθοδήγησης που διαμορφώνει την πρόταση περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών στο πλαίσιο μιας περιφερειακής εταιρικής σχέσης που περιλαμβάνει τους χρηματοοικονομικούς εταίρους, τις αρμόδιες αρχές των προγραμμάτων για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, τις αρμόδιες για άλλα κοινοτικά προγράμματα αρχές στην περιφέρεια, καθώς και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε περιφερειακό επίπεδο.

Περιεχόμενο των προγραμμάτων

37. Κάθε πρόταση προγράμματος περιλαμβάνει μία στρατηγική που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των διάφορων φορέων της περιοχής για τον καθορισμό καινοτόμων ενεργειών. Αυτή η στρατηγική αποτελεί το πλαίσιο για την εφαρμογή μεμονωμένων σχεδίων, τη μεταφορά των αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ στις οικείες περιοχές και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ περιφερειών. Η στρατηγική μπορεί να βασίζεται σε ένα από τα τρία θέματα στρατηγικής που προτείνει η Επιτροπή, ή στο συνδυασμό αυτών των θεμάτων, για να βελτιωθεί η ανταπόκριση στις ειδικές ανάγκες κάθε περιοχής.

38. Κάθε πρόταση περιλαμβάνει τα αναγκαία στοιχεία για την έγκριση ενός περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 1 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα Δ.

Αξιολόγηση των περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών

39. Η Επιτροπή αξιολογεί τα προγράμματα προς συγχρηματοδότηση. Βάσει των στοιχείων αξιολόγησης που απαριθμούνται κατωτέρω, η Επιτροπή χορηγεί ποσό της τάξης 0,3 έως 3 εκατ. ευρώ για τα επιλεγέντα προγράμματα.

*Ποιότητα της πρότασης, ιδίως όσον αφορά τη σαφήνεια της στρατηγικής προσέγγισης, τον καινοτόμο χαρακτήρα των στόχων του προγράμματος εργασίας, και τη συγκέντρωση των πόρων σε έναν περιορισμένο αριθμό δράσεων.

*Δυνnτική επίδραση στα προγράμματα για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ .

*Σκοπιμότητα της πρότασης και συνοχή μεταξύ των καθορισθέντων στόχων και των χορηγούμενων πόρων.

*Αναμενόμενος αντίκτυπος στις ζώνες των στόχων 1 και 2: επιπτώσεις στον εκσυγχρονισμό και τη διαφοροποίηση της περιφερειακής οικονομίας, δημιουργία ποιοτικών θέσεων μακροπρόθεσμης απασχόλησης, βελτίωση των αποδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων σε περιβαλλοντικά θέματα, κλπ.

*Συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση του προγράμματος.

*Κινητοποίηση και ποιότητα της περιφερειακής εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα όσον αφορά την διαμόρφωση του περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών και την ικανότητα κινητοποίησης άλλων περιφερειακών και τοπικών παραγόντων, ιδίως ΜΜΕ.

*Τρόποι συνεργασίας μεταξύ των περιφερειακών αρχών που είναι αρμόδιες στις περιφέρειες για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή του περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών, και των αρχών διαχείρισης των προγραμμάτων για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ.

*Προβλέψιμος διαρκής αντίκτυπος των ενεργειών μετά την περάτωση του περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών.

*Δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων σε άλλες περιφέρειες.

*Συνεργία και συμβατότητα με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές όπως η έρευνα, η κοινωνία των πληροφοριών, οι επιχειρήσεις, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη (κοινή γεωργική πολιτική), η ισότητα των ευκαιριών και ο ανταγωνισμός. συνοχή με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής για τα προγράμματα της περιόδου 2000-2006.

Χρηματοδότηση και διοικητική διαχείριση

40. Η συνεισφορά της Επιτροπής χορηγείται στον οργανισμό διαχείρισης που έχει συγκροτηθεί, κατόπιν συμφωνίας χρηματοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του κανονισμού 1260/1999.

41. Στην πρόταση προγράμματος ορίζονται ένας οργανισμός πληρωμών και ένα σύστημα ελέγχου. Στη συμφωνία αυτή διευκρινίζονται οι διαδικασίες πληρωμών. Το σύστημα ελέγχου συνιστά λειτούργημα διακεκριμένο από την αρχή πληρωμών, η οποία πιστοποιεί την πιστότητα της αίτησης τελικής πληρωμής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 3 του κανονισμού αριθ. 1260/99 του Συμβουλίου, τα άρθρα 38 και 39 του εν λόγω κανονισμού δεν εφαρμόζονται.

42. Η επιτροπή καθοδήγησης αναλαμβάνει την εφαρμογή και την παρακολούθηση του περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των πιλοτικών σχεδίων που απορρέουν από αυτό, καθώς και την έγκριση της τελικής έκθεσης μετά από την υλοποίηση του προγράμματος.

Εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών, και των προγραμμάτων για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ. Τα έργα επιλέγονται σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια που ορίζονται για κάθε πρόγραμμα.

Αξιολόγηση

43. Το 2003 θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των προγραμμάτων. Αυτή η άσκηση θα καταλήξει ενδεχομένως σε τροποποιήσεις για την εναπομένουσα περίοδο, ιδίως στο επίπεδο των υποστηρικτέων θεμάτων στρατηγικής.

VII. Συνοδευτικά μέτρα : Διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και δημιουργία δικτύων μεταξύ περιφερειών

44. Οι περιφέρειες αναλαμβάνουν, χάρη σε κατάλληλες μορφές στήριξης και με τη βοήθεια της Επιτροπής, να ανταλλάσσουν τα διδάγματα που άντλησαν από τα έργα τους και τις ορθές πρακτικές που δοκιμάστηκαν με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες, ιδίως με τους αρμοδίους των προγραμμάτων για τους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ.

45. Οι περιφέρειες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δίκτυα, να αποτελέσουν τον "κύριο" εταίρο ενός δικτύου, ή να αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη μορφή ανταλλαγής εμπειριών, μπορούν να προβλέψουν προς αυτό τον σκοπό μία ειδική ενέργεια στην πρόταση τους για περιφερειακό πρόγραμμα καινοτόμων ενεργειών. Οι περιφέρειες αυτές καλούνται να διαθέσουν προς αυτόν τον σκοπό τουλάχιστον το 1% και το πολύ το 3% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

46. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί επίσης ειδικά προγράμματα που αφορούν τη δημιουργία και τις δραστηριότητες δικτύων στα οποία συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε περιφέρειες που βρίσκονται τουλάχιστον σε πέντε κράτη μέλη. Οι ενδιαφερόμενες ομάδες περιφερειών καλούνται να υποβάλουν, μέσω μιας «επικεφαλής» περιφέρειας, πρόταση προγράμματος στην Επιτροπή το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου εκάστου έτους μεταξύ του 2001 και του 20049.

Η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να κυμαίνεται αναλόγως των προτάσεων. Εντούτοις, η τελική ημερομηνία συγχρηματοδότησης για τα ειδικά προγράμματα που αφορούν τη δημιουργία και τις δραστηριότητες δικτύων, είναι η 31η Δεκεμβρίου 2006. Οι περιφέρειες δύνανται να συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα ειδικά προγράμματα δικτύων, δεν μπορούν όμως να διαδραματίζουν ρόλο «επικεφαλής» παρά μόνο για ένα πρόγραμμα κάθε φορά. Ο ορισμός οργανισμού διαχείρισης και οργανισμού πληρωμών πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρόταση προγράμματος.

47. Κάθε πρόταση προγράμματος περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έγκριση από την Επιτροπή ενός ειδικού προγράμματος δικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ε.

Η Επιτροπή επιλέγει για να χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠΑ τα καλύτερα προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη: την ποιότητα της πρότασης. τον βαθμό συμμετοχής των περιφερειών. την ικανότητα μεταφοράς των χρηστών πρακτικών σε προγράμματα των στόχων 1 και 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ.

48. Όλες οι περιφέρειες καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις συνοδευτικές δράσεις, και ιδίως στα δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών.

49. Σε περίπτωση που η ανταλλαγή εμπειριών υπερβαίνει τις δραστηριότητες δικτύωσης, συγκεκριμένες δράσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας που αφορούν τα περιφερειακά προγράμματα καινοτόμων ενεργειών μπορούν να συγχρηματοδοτούνται δυνάμει της πρωτοβουλίας Interreg IIIC.

VIII. Διαγωνισμός για την εντόπιση και την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών

50. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα και στην ιστοθέση Inforegio10 δύο προκηρύξεις διαγωνισμών κατά την περίοδο 2000-2006, που αφορούν τα θέματα στρατηγικής. Η Επιτροπή καλεί τις περιφερειακές αρχές να υποβάλλουν, ανά περιφέρεια, ένα έργο που θεωρούν ως το πλέον καινοτόμο.

Για την επιλογή των καλύτερων έργων, θα συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες υψηλού επιπέδου.

IX. Χρηματοδότηση

51. Ο προϋπολογισμός που προβλέπεται για τις καινοτόμες ενέργειες 2000-2006 βρίσκεται εντός του ορίου που θέτει το άρθρο 22 του προαναφερόμενου κανονισμού 1260/99, ήτοι 0,4% του ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ. Το ετήσιο ποσό των πιστώσεων για καινοτόμες ενέργειες του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2000-2006, καθορίζεται λαμβανομένων υπόψη των κονδυλίων που συμφωνήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου, και σύμφωνα με τις πιστώσεις του προϋπολογισμού που εγκρίνονται ετησίως.

52. 6% κατ´ ανώτατο όριο του συνολικού κονδυλίου προορίζεται για την ανταλλαγή εμπειριών, τη δημιουργία δικτύων μεταξύ περιφερειών και την διοργάνωση των διαγωνισμών, ενώ το υπόλοιπο του προϋπολογισμού προορίζεται για τη συγχρηματοδότηση περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών. Τα μέτρα τεχνικής βοήθειας που έχει θεσπίσει η Επιτροπή, χρηματοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του κανονισμού 1260/99.

53. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί τα επιλεγέντα περιφερειακά προγράμματα καινοτόμων ενεργειών μέχρι ποσοστού 50%. Εντούτοις, στις ζώνες του στόχου 1, το ποσοστό συγχρηματοδότησης μπορεί να ανέλθει στο 80% κατ´ανώτατο όριο, ενώ στις ζώνες του στόχου 2, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κοινοτικό ενδιαφέρον στον τομέα των καινοτόμων ενεργειών, η συγχρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει στο 60% κατ´ανώτατο όριο.

Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί τα ειδικά προγράμματα δημιουργίας και δραστηριοτήτων δικτύων που επιλέγονται σύμφωνα με το σημείο 46, μέχρι το 50% κατ´ανώτατο όριο.

X. Έκθεση προς τα θεσμικά όργανα

54. Από το 2002, η Επιτροπή υποβάλλει ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή για την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση των περιφερειών, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, έκθεση σχετικά με την πρόοδο των καινοτόμων ενεργειών.

XI. Διάφορα

55. Οιαδήποτε αλληλογραφία σχετικά με την παρούσα ανακοίνωση να αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση :

Monsieur G. Crauser, Directeur gιnιral Direction gιnιrale chargιe de la politique rιgionale Rue de la Loi, 200, B - 1049 Bruxelles

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Κατάλογος επιλέξιμων περιφερειών

Σημείωση:

Οι κατωτέρω περιφέρειες είναι εκείνες που έχουν μία ζώνη, ή μέρος της περιφέρειάς τους, ταξινομημένη στους στόχους αριθ. 1 και αριθ. 2, καθώς επίσης και οι περιφέρειες οι οποίες λαμβάνουν μεταβατική στήριξη δυνάμει αυτών των στόχων. Στο πλείστο των περιπτώσεων, οι περιφέρειες αντιστοιχούν στην ταξινόμηση NUTS Ι ή NUTS ΙΙ, όπως καθορίστηκε από την Eurostat.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Κατάλογος επιλέξιμων περιφερειών

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Κατάλογος επιλέξιμων περιφερειών

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Κατάλογος επιλέξιμων περιφερειών

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

παραρτημα B

Διδάγματα από το παρελθόν : οι καινοτόμες ενέργειες 1994-1999 Αποσπάσματα των πορισμάτων της αξιολόγησης των καινοτόμων ενεργειών 1994-1999 από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες 3 2 111]]]

[1] υρωπαϊκή Επιτροπή 1999, review of article 10 projects by a group of external experts (1998): Professors Kevin Morgan, Massimo Florio, Sylvie Harburger and Frieder Naschold

[2] Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1999, review of article 10 projects by a group of external experts (1998): Professors Kevin Morgan, Massimo Florio, Sylvie Harburger and Frieder Naschold

[3] Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1999, review of article 10 projects by a group of external experts (1998): Professors Kevin Morgan, Massimo Florio, Sylvie Harburger and Frieder Naschold

Προσοχή:

Τα ακόλουθα συμπεράσματα δεν αντικατοπτρίζουν κατ´ανάγκη τη θέση της Επιτροπής

« Από την εμπειρία των καινοτόμων ενεργειών, μπορούμε να συνάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα όσον αφορά τα πλέον καινοτόμα χαρακτηριστικά μεταξύ των εφαρμοσθέντων μέτρων:

1. Τα εν λόγω μέτρα κατάφεραν να επιβληθούν ως εργαστήριο πειραματισμού για νέες ιδέες, μεθόδους και θεσμικές διατάξεις, μια μαθητεία που δυστυχώς παρουσιάζει κενά στις περισσότερες μειονεκτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους που θα εξεταστούν μεταγενέστερα, υπάρχουν ελάχιστες ευκαιρίες για ουσιαστικές εμπειρίες στις κυριότερες παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ. Έτσι, το άρθρο 10 διαθέτει ένα μοναδικό καθεστώς που πρέπει να διαφυλαχθεί όσον αφορά την καινοτομία υπό την ευρύτερη έννοια. Καίτοι η καινοτομία και ο πειραματισμός είναι κατά μεγάλο μέρος διαδικασίες "από τη βάση προς την κορυφή", οι περιφέρειες που συμμετέχουν στα προγράμματα RTP (Regional Technology Plan, Περιφερειακό πρόγραμμα τεχνολογίας), RIS και RISI έχουν αναμφίβολα επωφεληθεί ευρέως από αυτή την προσέγγιση και τη μεθοδολογική στήριξη που παρέχει η Επιτροπή.

2. Η εφαρμογή των μέτρων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων, αποτελεσματικότερων κοινωνικών εταιρικών σχέσεων, τουλάχιστον στις πλέον δεκτικές περιφέρειες και πόλεις. αυτές οι εταιρικές σχέσεις αποδείχθηκαν εξάλλου ακόμα πιο αποτελεσματικές αφότου οι τοπικοί παράγοντες εκτίμησαν τη σημασία του κοινωνικού κεφαλαίου (δηλ. τους κανόνες και δίκτυα εμπιστοσύνης, αμοιβαιότητας και δέσμευσης των πολιτών).

3. Τα έργα παρείχαν επίσης στους δικαιούχους ένα άμεσο σύνδεσμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς μεσολάβηση ή/και πολιτικές διασυνδέσεις. Αυτή η σχέση βιώθηκε από τους τοπικούς παράγοντες ως ενθαρρυντική εμπειρία, παρόλο που αποτέλεσε πηγή διαχειριστικών προβλημάτων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Το περιφερειακό επίπεδο πρέπει να αξιοποιηθεί, εφόσον αυτός ο προσανατολισμός επιτρέπει την ευρύτερη διάδοση των ορθών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη της κρίσιμης μάζας που έχει ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη δικτύων και ομάδων.

5. Ο στόχος των αστικών κέντρων που επετεύχθη στο πλαίσιο των πιλοτικών έργων για τα αστικά κέντρα επέτρεψε την ανάπτυξη μέτρων που αναφέρονται στο κρίσιμο ζήτημα της τοπικής διακυβέρνησης, υποστηρίζοντας τις καινοτόμες προσεγγίσεις της δικαιοδοσίας, της ικανότητας δημιουργίας και υλοποίησης εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σε αυτό το επίπεδο.

6. Το δυναμικό της εμπειρίας υπέρ των διαπεριφερειακών ανταλλαγών διερευνήθηκε ευτυχώς από τις περιφέρειες και πόλεις που συμμετείχαν σε μία διεργασία συνεχούς μαθητείας. Ορισμένοι περιφερειακοί δικαιούχοι τόνισαν αυτή τη διάσταση του άρθρου 10, ως εξαιρετικό αντίδοτο στο "τοπικιστικό πνεύμα" αφενός, και διότι οι επιχειρήσεις/περιφέρειες/πόλεις αναγνωρίζουν ότι συχνά μαθαίνουν καλύτερα από ομολόγους τους.

Εκτός από αυτές τις θετικές πτυχές που μπορούν να βελτιωθούν, λαμβάνονται υπόψη ορισμένες δυσχέρειες που πρέπει να υπερκεραστούν. Από την εμπειρία μας, τα κύρια προβλήματα συνοψίζονται ως εξής:

1. Σε περιφερειακό επίπεδο, το άρθρο 10 κινδυνεύει να αποτελέσει ένα δυνάμει γκέτο: καθώς τα μέτρα του είναι ανεξάρτητα από τις κύριες παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ (αναγκαία προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός χώρου πειραματισμού), παρατηρούνται προβλήματα στο επίπεδο της ενσωμάτωσης αυτών των δραστηριοτήτων στις κύριες παρεμβάσεις ...

2. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αντίληψη περί λογιστικού ελέγχου που κυριαρχεί στην Επιτροπή, απειλεί να μετατρέψει το άρθρο 10 σε θεσμό που θα αντιτάσσεται στην ανάληψη κινδύνων, ενώ η καινοτομία θα αποφεύγεται από τον φόβο της αποτυχίας ...

3. Ένα από τα βασικά κενά στον σχεδιασμό του άρθρου 10 (τουλάχιστον όσον αφορά τα προγράμματα RTP, RIS και RISI) ήταν το εμπόδιο σχεδιασμός/εκτέλεση: οι περιφερειακοί δικαιούχοι δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση για την εφαρμογή των έργων τους και συνεπώς δεν διαθέτουν τα μέσα για να δοκιμάσουν στην πράξη τους καινοτόμους σχεδιασμούς τους ...

4. Η ετερογένεια των προγραμμάτων, των διαδικασιών επιλογής και των στόχων, δείχνει ότι η ποικιλομορφία μπορεί να αποδειχθεί τόσο δυσχέρεια όσο και δυνάμει πλεονέκτημα ...

5. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί το πρόβλημα της αξιολόγησης, ιδίως η έλλειψη διεξοδικής εκ των υστέρων αξιολόγησης... »

παραρτημα Γ

Παραδείγματα καινοτόμων ενεργειών 1994-1999

Η τεχνολογική καινοτομία (RIS) [4] :

[4] Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες RIS, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, υπάρχουν στην ιστοθέση http://www.innovating-regions.org.

Το Limbourg ανέπτυξε μια περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας (RIS+Limburg) σε στενή συνεργασία με τους ενδιάμεσους οργανισμούς Ε&ΤΑΠ και τις επιχειρήσεις. Εφαρμόστηκαν περισσότερα από 144 σχέδια, 5 προγράμματα, ένα σύστημα παροχής συμβουλών και ένα σύστημα επενδύσεων, με συμμετοχή περίπου 3000 επιχειρήσεων. Το συνολικό ποσό των σχεδίων που προέρχεται από τη RIS ανέρχεται σε 125 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων η κοινοτική συνεισφορά στο πλαίσιο των διάφορων διαρθρωτικών ταμείων είναι περίπου 30 εκατ. ευρώ, με δημιουργία/διαφύλαξη πλέον των 2.000 θέσεων απασχόλησης. Μεταξύ αυτών των σχεδίων RIS, το σχέδιο "R&D vouchers" (δελτία Ε&Α) αποτελεί ένα καινοτόμο παράδειγμα: το τμήμα έρευνας μιας μεγάλης περιφερειακής επιχείρησης (DSM) συνδράμει τις ΜΜΕ στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων (technology mentoring). Άλλα παραδείγματα σχεδίων RIS είναι η εμφάνιση νέων μορφών δημόσιων ενισχύσεων με σκοπό την ενθάρρυνση των ΜΜΕ του Limbourg να υιοθετήσουν το συντομότερο τις εφαρμογές της TIC. ειδική δημόσια στήριξη έχει οργανωθεί υπέρ των νεοσύστατων εταιρειών με τεχνολογική βάση (technology start-ups) , κλπ.

Στο Yorkshire και στο Humberside επενδύθηκαν, τα τρία τελευταία έτη, πλέον των 50 εκατ. ευρώ σε σχέδια στήριξης της καινοτομίας που προκύπτουν άμεσα από την περιφερειακή στρατηγική καινοτομίας Y&H RIS. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας στη χημική βιομηχανία (5 εκατ. ευρώ), τη σύσταση ενός νέου Ταμείου κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου στον τομέα της εφηρμοσμένης μηχανικής και κατασκευής (12 εκατ. ευρώ), τον σχεδιασμό μιας νέας πύλης στον Ιστό - Finance2Business.com - προκειμένου να απλουστευτεί και να ευνοηθεί η πρόσβαση στις χρηματοδοτικές ενισχύσεις για τις ΜΜΕ, τη δημιουργία ενός τεχνολογικού πόλου/κέντρου καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων και μία πύλη στον Ιστό με βάση τη γνώση, κλπ. Επιπλέον, η Y&H RIS εφάρμοσε μία στρατηγική και μία επιχειρησιακή διάρθρωση συμπληρωματικής βοήθειας στα ισχύοντα περιφερειακά και τοπικά μέτρα στήριξης της καινοτομίας στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δεκαπέντε τομεακών ομίλων σημαντικών για την τοπική οικονομία.

Κοινωνία των πληροφοριών (RISI) [5]:

[5] Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες RISΙ, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, υπάρχουν στις ιστοθέσεις http://www.ispo.cec.be/risi, http://www.erisa.be καθώς και στην ιστοθέση http://www.inforegio.cec.eu.int

Η περιφερειακή εμπειρία αυτού του σχεδίου RISI διαδραμάτισε στην Περιφέρεια Nord-Pas-de-Calais ένα ενωτικό, καταλυτικό και πρωτοπόρο ρόλο, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, νέων δραστηριοτήτων και νέων αντιλήψεων. Αυτή η επίδραση αναγνωρίζεται σήμερα από το σύνολο σχεδόν των περιφερειακών παραγόντων. Η σκόπιμα διαρθρωμένη και συνεκτική σε σχέση με την περιφερειακή στρατηγική προσέγγιση, επηρέασε θετικά ιδίως τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων.

Η επίδραση των αποτελεσμάτων αυτής της κατηγορίας στο επίπεδο της ενσωμάτωσης στις κύριες διαρθρωτικές παρεμβάσεις, είναι πειστική. Στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ, δημιουργήθηκαν δύο μέτρα "NTIC", το ένα δυνάμει του στόχου αριθ. 1 (1994-1999) και το άλλο δυνάμει του στόχου αριθ. 2., αντιπροσωπεύοντας κονδύλιο 197 εκατ. φράγκων. Αυτά τα μέτρα επέτρεψαν τη συγχρηματοδότηση 141 σχεδίων σε διάφορους τομείς: εκπαίδευση και κατάρτιση εξ αποστάσεως, οικονομική ανάπτυξη και επιχειρήσεις, υγεία, πολιτισμός, κυβερνοκέντρα, δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακές ιστοθέσεις, μεταφορές. Το συνολικό ποσό των επενδύσεων σχετικά με αυτά τα έργα ανέρχεται σε 392 εκατ. φράγκα, με συμμετοχή του ΕΤΠΑ ύψους 30%.

Γενικότερα, το ΕΤΠΑ, ιδίως με την ενσωμάτωση της προσέγγισης RISI, αποτέλεσε πράγματι ένα σημαντικό μοχλό όσον αφορά την ανάπτυξη έργων, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη σύσταση εξειδικευμένων περιφερειακών πόλων ικανοτήτων (πχ "υγεία και πολυμέσα", "εικόνα και πολυμέσα", "εκπαίδευση και κατάρτιση", "συστήματα έκδοσης εισιτηρίων-μεταφορές", "ηλεκτρονικό εμπόριο"). Τα αποτελέσματα αυτά επέτρεψαν τον καθορισμό της περιφέρειας ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ανάπτυξης των τηλεϋπηρεσιών και τηλεδραστηριοτήτων στη Γαλλία και ως ένα σημαντικό φορέα της "Net-Economy" και του "Net-Culture" στην Ευρώπη.

παραρτημα Δ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προτάσεις περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών 2000-2006 14 13 12 11 10 9 8 7 [6]

[6] άκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[7] άκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[8] φάκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[9] φάκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[10] ς φάκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[11] ας φάκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[12] νας φάκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[13] Ένας φάκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

[14] Ένας φάκελος πληροφοριών σχετικά με την υποβολή περιφερειακών προγραμμάτων καινοτόμων ενεργειών θα διατίθεται στην ιστοθέση: http://www.inforegio.cec.eu.int/innovating

Οι προτάσεις προγραμμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, για να βοηθείται η Επιτροπή να αποφασίζει σχετικά με το επίπεδο της συνδρομής του ΕΤΠΑ για τις καινοτόμες ενέργειες. Οι προτάσεις δεν θα πρέπει, καταρχήν, να υπερβαίνουν τις 25 σελίδες. Προτού να λάβει μία απόφαση, η Επιτροπή ενδέχεται να ζητήσει από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές να της παράσχουν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Εισαγωγή

Συνοπτική περιγραφή της περιφέρειας, με επισήμανση, ιδίως, των πλεονεκτημάτων της, των αδυναμιών της, των ευκαιριών και των κινδύνων όσον αφορά την ανάπτυξή της.

Πρόταση περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών

Περιγραφή του προτεινομένου προγράμματος, της έκτασής του (συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής κάλυψης), των ειδικών στόχων του και της σύνθεσης των εταίρων που συμμετέχουν στην προετοιμασία της πρότασης προγράμματος:

*Στόχοι (να προσδιορίζονται ποσοτικά εάν είναι δυνατό).

*Περιγραφή της στρατηγικής προώθησης της καινοτομίας, με κάλυψη ενός ή περισσοτέρων από τα τρία θέματα στρατηγικής, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων της περιφέρειας.

(i) η περιφερειακή οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία

(ii) eEuropeRegio : η κοινωνία των πληροφοριών στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης

(iii) περιφερειακή ταυτότητα και αειφόρος ανάπτυξη.

*Περιγραφή των προς χρηματοδότηση ενεργειών (μελέτες, πιλοτικά έργα, διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων, συμμετοχή σε δίκτυα, τεχνική βοήθεια [15], κλπ.).

[15] Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1685/2000 της 28ης Ιουλίου 2000 - L 193 - για την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία

*Περιγραφή του δυνητικού αντικτύπου του περιφερειακού προγράμματος καινοτόμων ενεργειών επί των προγραμμάτων των στόχων 1 και 2 στα οποία συμμετέχει το ΕΤΠΑ στην περιφέρεια.

*Η συμβατότητα και οι συνέργειες με τις λοιπές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Ενδεικτικά, απαρίθμηση των κριτηρίων επιλογής των έργων.

*Οι διαδικασίες και οι όροι υποβολής από τους δυνητικούς δικαιούχους.

*Οι κυριότερες ομάδες-στόχοι.

Φορείς υπεύθυνοι για τη διαχείριση και την υλοποίηση

*Οργανισμός διαχείρισης (ορίζεται από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές)

*Οργανισμός πληρωμών (ορίζεται από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές)

*Σύνθεση της επιτροπής καθοδήγησης

*Περιγραφή του συστήματος υλοποίησης

*Περιγραφή του χρηματοδοτικού κυκλώματος

*Περιγραφή του συστήματος ελέγχου

*Mηχανισμοί συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των παραγόντων, και των περιφερειακών και τοπικών εταίρων.

*Προβλεπόμενη παρακολούθηση και αξιολογήσεις.

Σχέδιο χρηματοδότησης (να συμπληρωθούν οι συνημμένοι πίνακες)

*Συνολικό κόστος : συνεισφορές του ΕΤΠΑ και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, και κατανομή τους μεταξύ

- των διαφόρων προτεινομένων ενεργειών και των ζωνών των στόχων 1 και 2

- των τριών θεμάτων στρατηγικής.

*Ποσοστά παρέμβασης που προβλέπονται για τις ενέργειες στις διάφορες ζώνες της περιφέρειας (ζώνες του στόχου 1, του στόχου 2, ή εκτός στόχων)

Εταιρική σχέση

*Περιγραφή της διαδικασίας διαβουλεύσεων που έχει υιοθετηθεί για την διαμόρφωση του προγράμματος

Πληροφόρηση και δημοσιότητα

*Περιγραφή των ενεργειών πληροφόρησης και δημοσιότητας που αποσκοπούν στην προώθηση του προγράμματος στην περιφέρεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προτάσεις για ένα ειδικό πρόγραμμα δικτύου

Οι προτάσεις προγράμματος πρέπει να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες, για να επιτρέπουν στην Επιτροπή να αποφασίζει σχετικά με τη συνδρομή του ΕΤΠΑ στα πλαίσια των καινοτόμων ενεργειών. Η πρόταση προγράμματος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 25 σελίδες. Προτού λάβει την απόφασή της, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τους αιτούντες.

Προτεινόμενο πρόγραμμα για το δίκτυο

Περιγραφή του προγράμματος, του πεδίου εφαρμογής του, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής κάλυψης, των ειδικών του στόχων, της διάρκειας του, καθώς επίσης και της ταυτοποίησης των περιφερειών που συμμετέχουν στο δίκτυο.

*Ένδειξη των θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με τη δραστηριότητα του δικτύου:

(i) η περιφερειακή οικονομία βασιζόμενη στη γνώση και την τεχνολογική καινοτομία

(ii) eEuropeRegio : η κοινωνία των πληροφοριών στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης

(iii) περιφερειακή ταυτότητα και αειφόρος ανάπτυξη.

*Περιγραφή των προς συγχρηματοδότηση ενεργειών:

- συνέδρια,

- σεμινάρια και εργαστήρια,

- ταξίδια μελετών,

- ιστοθέση διαδικτύου,

- δελτίο πληροφοριών,

- άλλες μορφές ανταλλαγής εμπειριών,...

*Λεπτομερές πρόγραμμα εργασίας και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος

*Περιγραφή των δεσμών με τα προγράμματα των στόχων 1 και 2 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Αρμόδιοι φορείς και λεπτομέρειες υλοποίησης

*«Επικεφαλής» περιοχή (ορίζεται από τις περιφέρειες εταίρους)

*Οργανισμός διαχείρισης (ορίζεται από τις περιφέρειες εταίρους)

*Οργανισμός πληρωμών (ορίζεται από τις περιφέρειες εταίρους)

*Περιγραφή πρακτικών στοιχείων για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων

*Διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση

Σχέδιο χρηματοδότησης (να συμπληρωθούν οι συνημμένοι πίνακες)

Συνολικό κόστος, με σαφή ένδειξη των ακολούθων στοιχείων:

*Συνεισφορές του ΕΤΠΑ και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών πηγών χρηματοδότησης, και κατανομή τους μεταξύ:

- των διαφόρων προτεινομένων ενεργειών και

- των τριών θεμάτων στρατηγικής.

*Λεπτομερής ενδεικτική κατανομή του κόστους κάθε ενέργειας.