52000PC0394

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο /* COM/2000/0394 τελικό - COD 2000/0185 */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 365 E της 19/12/2000 σ. 0212 - 0214


Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο

(υποβάλλεται από την Επιτροπή)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ανταποκρινόμενη στα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 23 και 24 Μαρτίου του 2000 στη Λισσαβώνα, στις δεσμεύσεις που ανέλαβε στη συνέχεια με την ανακοίνωσή της για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ανασκόπηση των επικοινωνιών για το 1999 και στις κατευθύνσεις για το νέο πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων, η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα πρόταση κανονισμού σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, προκειμένου να εφαρμοσθεί η διάταξη που προβλέπει την πλήρη αποδεσμοποίηση και την κοινή πρόσβαση, στον τοπικό βρόχο χάλκινων αγωγών, των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000.

Ο τοπικός βρόχος χάλκινων αγωγών αναφέρεται στο φυσικό κύκλωμα που συνδέει τους χώρους του πελάτη με τον τοπικό μεταγωγέα του φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών ή με αντίστοιχη ευκολία του τοπικού δικτύου. Το τοπικό δίκτυο παραμένει ένα από τα λιγότερο ανταγωνιστικά τμήματα της ελευθερωμένης αγοράς τηλεπικοινωνιών, είναι δε ένας από τους τομείς που εξέτασε η Επιτροπή στην έρευνα για τον τομέα τηλεπικοινωνιών που διεξήγαγε τον Οκτώβριο του 1999 [1]. Η παροχή αποδεσμοποιημένου τοπικού βρόχου σε όλους τους νεοεισερχόμενους θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και την τεχνολογική καινοτομία στο τοπικό δίκτυο, γεγονός που θα ενθαρρύνει την ανταγωνιστική παροχή πλήρους φάσματος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που θα κυμαίνονται από τη φωνητική τηλεφωνία ως τις ευρυζωνικές υπηρεσίες πολυμέσων και τις υπηρεσίες Internet υψηλής ταχύτητας. Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη.

[1] Η εν λόγω τομεακή έρευνα διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού 17/62/EΕK του Συμβουλίου, αφορά δε τρεις επιμέρους τομείς: την παροχή και την τιμολόγηση μισθωμένων γραμμών, τις κινητές υπηρεσίες περιαγωγής και την πρόσβαση και τη χρήση του οικιακού τοπικού βρόχου.

Η Επιτροπή ήδη ενέκρινε μια μη δεσμευτική σύσταση [2] σχετικά με την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, η οποία συμπληρώθηκε από συναφή ανακοίνωση [3], οι δε εθνικές κανονιστικές αρχές των κρατών μελών επισήμαναν ότι χωρίς την ύπαρξη ισχυρής νομικής βάσης που θα επιβάλλει την αποδεσμοποίηση της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο θα αντιμετώπιζαν δυσχέρειες στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

[2] Σύσταση της Επιτροπής 2000/417/ΕΚ της 25ης Μαΐου 2000 σχετικά με την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

[3] Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (COM(2000) 237, 26.4.2000).

Σκοπός του προτεινόμενου κανονισμού είναι να αποτελέσει τη νομική βάση για την εφαρμογή της αποδεσμοποίητης πρόσβασης σε τοπικούς βρόχους φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν σημαντική ισχύ στην αγορά, ως την 31η Δεκεμβρίου 2000.

2000/0185 (COD)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής [4],

[4] ΕΕ C, , σ..

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [5],

[5] ΕΕ C, , σ..

τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών [6],

[6] ΕΕ C, , σ..

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης [7],

[7] ΕΕ C, , σ..

Εκτιμώντας τα εξής:

(1) Στα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000 στη Λισσαβώνα, σημειώνεται ότι για να μπορέσει η Ευρώπη να εκμεταλλευθεί πλήρως το δυναμικό ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας που διαθέτει η ψηφιακή και βασισμένη στη γνώση οικονομία, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση σε φθηνή, παγκόσμιoυ επιπέδου υποδομή επικοινωνιών και σε ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Καλούνται τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, "να εργαστούν ώστε να τονώσουν τον ανταγωνισμό στον τομέα των τοπικών δικτύων πριν από το τέλος του 2000 και να εισαγάγουν χωριστή χρέωση για τον τοπικό βρόχο, με σκοπό να συμβάλουν στην ουσιαστική μείωση των δαπανών χρήσης του Διαδικτύου". Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira της 20ης Ιουνίου 2000 ενέκρινε το προταθέν σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική Ευρώπη [8] στο οποίο η αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο προσδιορίζεται ως βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα.

[8] COM(2000) 330 τελικό.

(2) Ο "τοπικός βρόχος" είναι το φυσικό χάλκινο κύκλωμα στο τοπικό δίκτυο που συνδέει τις εγκαταστάσεις του πελάτη με τον τοπικό μεταγωγέα, συγκεντρωτή ή συναφή ευκολία του φορέα εκμετάλλευσης. Όπως αναφέρεται στην πέμπτη έκθεση της Επιτροπής, για την εφαρμογή του πλέγματος κανονιστικών ρυθμίσεων στις τηλεπικοινωνίες [9], το τοπικό δίκτυο παραμένει ένα από τα λιγότερο ανταγωνιστικά τμήματα της ελευθερωμένης αγοράς τηλεπικοινωνιών. Οι νεοεισερχόμενοι δεν διαθέτουν εκτεταμένες εναλλακτικές υποδομές δικτύου και δεν είναι σε θέση, με παραδοσιακές τεχνολογίες, να φτάσουν το επίπεδο των οικονομιών κλίμακας και αντικειμένου των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά του σταθερού δικτύου δημόσιας τηλεφωνίας ("κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης"). Η κατάσταση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι φορείς εκμετάλλευσης ανέπτυξαν τα παλαιά, χάλκινα δίκτυα τοπικής πρόσβασης σε μακρά χρονικά διαστήματα προστατευόμενοι από αποκλειστικά δικαιώματα, ήταν δε σε θέση να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό κόστος μέσω μονοπωλιακών μισθωμάτων.

[9] COM(1999) 537.

(3) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ανασκόπηση των επικοινωνιών του 1999 [10], υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η παροχή στον τομέα της δυνατότητας να αναπτύξει υποδομές για την προώθηση της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και τη σημασία της ρύθμισης του τομέα κατά τρόπο που να υποστηρίζει την εν λόγω ανάπτυξη. Παρατηρεί ότι η αποδεσμοποίηση του τοπικού βρόχου σχετίζεται σήμερα κυρίως με την υποδομή των χάλκινων αγωγών ενός φορέα με σημαντική ισχύ στην αγορά και ότι η επένδυση σε εναλλακτικές υποδομές πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διασφάλισης ενός λογικού συντελεστή απόδοσης ο οποίος θα μπορούσε να διευκολύνει την επέκταση των εν λόγω υποδομών σε περιοχές όπου η διείσδυσή τους παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

[10] Α5 - 0145/2000.

(4) Η παροχή νέων βρόχων με οπτικές ίνες υψηλής χωρητικότητας, απευθείας σε μείζονες χρήστες, αποτελεί ειδική αγορά που αναπτύσσεται υπό ανταγωνιστικές συνθήκες με νέες επενδύσεις. Ως εκ τούτου, στον παρόντα κανονισμό δεν γίνεται αναφορά σε αποδεσμοποιημένη πρόσβαση σε τοπικό βρόχο οπτικής ίνας.

(5) Δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμο για τους νεοεισερχόμενους να δημιουργήσουν εκ νέου υποδομή πρόσβασης τοπικού βρόχου χάλκινων αγωγών, αντίστοιχη με αυτή του επίσημου φορέα εκμετάλλευσης, στο σύνολό της και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι εναλλακτικές υποδομές τοπικής πρόσβασης, όπως η καλωδιακή τηλεόραση, οι δορυφόροι, οι ασύρματοι τοπικοί βρόχοι δεν προσφέρουν την ίδια λειτουργικότητα ή τον γενικευμένο χαρακτήρα των δικτύων του επίσημου φορέα εκμετάλλευσης.

(6) Η επιβολή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο χάλκινων αγωγών ενδείκνυται μόνο για τους κοινοποιημένους φορείς εκμετάλλευσης. Η Επιτροπή έχει ήδη δημοσιεύσει αρχική κατάσταση οι οποίοι έχουν οριστεί από τις οικείες εθνικές κανονιστικές αρχές, ως διαθέτοντες σημαντική ισχύ στην αγορά [11] σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

[11] ΕΕ C 112, 23.4.1999, σ. 2.

(7) Μολονότι η εμπορική διαπραγμάτευση αποτελεί την προτεινόμενη μέθοδο επίτευξης συμφωνίας σε τεχνικά θέματα και θέματα τιμολόγησης για την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, όπως προκύπτει από την εμπειρία, στις περισσότερες περιπτώσεις η κανονιστική παρέμβαση είναι απαραίτητη λόγω της διαφοράς στη διαπραγματευτική ισχύ μεταξύ του νεοεισερχόμενου και του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και της έλλειψης άλλων εναλλακτικών λύσεων. Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να παρέχουν σε τρίτους πληροφορίες και αποδεσμοποιημένη πρόσβαση με τους ίδιους όρους και με την ίδια ποιότητα που το πράττουν προκειμένου για τις δικές τους υπηρεσίες ή αυτές των θυγατρικών τους εταιρειών ή των εταίρων τους. Για το σκοπό αυτό, η δημοσίευση προσφορών αναφοράς για αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, βραχυπρόθεσμα και κατά προτίμηση σε διαδίκτυο, και υπό τον εποπτικό έλεγχο της εθνικής κανονιστικής αρχής (ΕΚΑ), θα συνέβαλλε στη δημιουργία διαφανών και ισότιμων συνθηκών αγοράς. Υπό ορισμένες συνθήκες, η εθνική κανονιστική αρχή δύναται, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, να παρεμβαίνει με δική της πρωτοβουλία για τον προσδιορισμό όρων, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης και το όφελος των χρηστών.

(8) Οι κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης για τον τοπικό βρόχο και συναφείς ευκολίες (όπως συνεγκατάσταση και μισθωμένη χωρητικότητα μετάδοσης) θα πρέπει να είναι διαφανείς, ισότιμοι και αντικειμενικοί, προκειμένου να διασφαλισθεί η δίκαιη αντιμετώπιση. Οι κανόνες τιμολόγησης θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής του τοπικού βρόχου είναι σε θέση να καλύπτει το αντίστοιχο κόστος του και να έχει επιπλέον εύλογη απόδοση. Οι κανόνες τιμολόγησης για τον τοπικό βρόχο θα πρέπει να ενισχύουν τον δίκαιο και βιώσιμο ανταγωνισμό και να εξασφαλίζουν την απουσία στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, ιδίως δε την απουσία οποιασδήποτε συμπίεσης των περιθωρίων μεταξύ των τιμών χονδρικής και λιανικής υπηρεσίας του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. Σημαντική θεωρείται, σχετικά, η διαβούλευση με τις αρμόδιες για τον ανταγωνισμό αρχές.

(9) Η Επιτροπή με τη σύσταση 2000/417/ΕΚ της 25ης Μαΐου 2000 σχετικά με την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο: ανταγωνιστική παροχή πλήρους φάσματος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων ευρυζωνικών πολυμεσικών υπηρεσιών και Internet υψηλής ταχύτητας [12] και με την ανακοίνωση της 26ης Απριλίου 2000 [13], θέσπισε λεπτομερείς οδηγίες για την επικούρηση των εθνικών κανονιστικών αρχών ώστε να ρυθμίσουν δίκαια τις διάφορες μορφές αποδεσμοποιημένης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο και να εφαρμόσουν την υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία.

[12] ΕΕ L 156, 29.6.2000, σ. 44.

[13] COM (2000) 237.

(10) Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 5 της συνθήκης, ο στόχος της δημιουργίας εναρμονισμένου πλαισίου για την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, το οποίο θα επιτρέψει την ανταγωνιστική παροχή φθηνής, παγκόσμιου επιπέδου υποδομής επικοινωνιών και ενός ευρέως φάσματος υπηρεσιών για όλες τις επιχειρήσεις και τους πολίτες της Κοινότητας, δεν μπορεί να υλοποιηθεί με ασφαλή, εναρμονισμένο και έγκαιρο τρόπο από τα κράτη μέλη με βάση το υφιστάμενο εθνικό ή κοινοτικό δίκαιο και, επομένως, μπορεί να υλοποιηθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο. Ο παρών κανονισμός περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για τη επίτευξη αυτών των στόχων και δεν υπερβαίνει ό,τι είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό.

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός διέπει την πρόσβαση σε αποδεσμοποιημένους τοπικούς βρόχους των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου οι οποίοι, κοινοποιήθηκαν από την εθνική κανονιστική αρχή στην Επιτροπή ως έχοντες σημαντική ισχύ στην αγορά παροχή σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις (αναφερόμενοι εφεξής ως "κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης").

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κοινοποιημένων φορέων εκμετάλλευσης να συμμορφώνονται με την αρχή της αποφυγής των διακρίσεων κατά τη χρήση του σταθερού δημόσιου τηλεφωνικού δικτύου για την παροχή πρόσβασης υψηλής ταχύτητας και υπηρεσιών μετάδοσης σε τρίτους με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως παρέχεται για τις δικές τους υπηρεσίες.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

(α) "τοπικός βρόχος", το φυσικό χάλκινο κύκλωμα αγωγών στο τοπικό δίκτυο που συνδέει τις εγκαταστάσεις του πελάτη με το σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο του τοπικού μεταγωγέα, συγκεντρωτή ή αντίστοιχη ευκολία.

(β) «αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο», η πλήρως αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και η κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο. Δεν συνεπάγεται αλλαγές στο καθεστώς ιδιοκτησίας του τοπικού βρόχου χάλκινων αγωγών.

(γ) «πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο», η παροχή πρόσβασης στον τοπικό βρόχο χάλκινων αγωγών στον εγκατεστημένο φορέα εκμετάλλευσης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε ο νεοεισερχόμενος να έχει αποκλειστική χρήση του πλήρους φάσματος συχνοτήτων της χάλκινης γραμμής και να είναι σε θέση να προσφέρει το σύνολο των φωνητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων στους τελικούς χρήστες.

(δ) «κοινή (μεριζόμενη) πρόσβαση στον τοπικό βρόχο», η παροχή πρόσβασης στο μη φωνητικό φάσμα μιας χάλκινης γραμμής μέσω της οποίας ο εγκατεστημένος φορέας παρέχει στον τελικό χρήστη την βασική τηλεφωνική υπηρεσία. Η εν λόγω ταυτόχρονη πρόσβαση επιτρέπει στον νεοεισερχόμενο να αξιοποιήσει τεχνολογίες όπως τα συστήματα ασύμμετρης ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής προκειμένου να παρέχει στον τελικό χρήστη πρόσθετες υπηρεσίες όπως υψηλή ταχύτητα πρόσβασης στο Internet.

(ε) «συνεγκατάσταση», η παροχή του φυσικού χώρου και των τεχνικών προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για την με εύλογο τρόπο τοποθέτηση και σύνδεση του εξοπλισμού του νεοεισερχόμενου για την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

Άρθρο 3

Παροχή αποδεσμοποιημένης πρόσβασης

1. Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης θέτουν στη διάθεση τρίτων, έως την 30ή Δεκεμβρίου 2000 το αργότερο, αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο υπό διαφανείς, δίκαιους και ισότιμους όρους. Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης θα παρέχουν στους ανταγωνιστές τις ίδιες ευκολίες που παρέχουν στους ίδιους ή στις συνδεδεμένες με αυτούς εταιρίες, με τους ίδιους όρους και μέσα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

2. Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν φυσική πρόσβαση σε τρίτους σε κάθε εφικτό τερματικό σημείο του χάλκινου τοπικού βρόχου, όπου ο νεοεισερχόμενος μπορεί να συνεγκαταστήσει και να συνδέσει τον εξοπλισμό και τις ευκολίες του δικτύου του για παροχή υπηρεσιών στον πελάτη του, στον τοπικό μεταγωγέα, στον συγκεντρωτή ή σε αντίστοιχη ευκολία.

3. Οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης δημοσιεύουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2000 το αργότερο, προσφορά αναφοράς για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους και στις συνδεδεμένες ευκολίες, συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, επαρκώς αποδεσμοποιημένης, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή των προσφορών και των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, λαμβανομένου υπόψη του καταλόγου του παραρτήματος στη σύσταση 2000/417/ΕΚ.

Άρθρο 4

Κανονιστική εποπτεία

1. Όσο το επίπεδο του ανταγωνισμού στο δίκτυο τοπικής πρόσβασης δεν επαρκεί για την πρόληψη υπερβολικής τιμολόγησης, οι εθνικές κανονιστικές αρχές διασφαλίζουν ότι οι τιμές της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο που χρεώνουν οι κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης, ακολουθούν την αρχή της κοστοστρέφειας. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές έχουν αρμοδιότητα, όπου αυτό είναι αιτιολογημένο, για την επιβολή αλλαγών στην προσφορά αναφοράς για την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

Κατά την έγκριση κανόνων και αποφάσεων τιμολόγησης για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο, οι εθνικές κανονιστικές αρχές εξασφαλίζουν την ενίσχυση δίκαιου και βιώσιμου ανταγωνισμού.

2. Οι εθνικές κανονιστικές αρχές είναι αρμόδιες για την επίλυση διαφορών μεταξύ επιχειρήσεων σχετικών με ζητήματα που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, κατά τρόπο άμεσο, δίκαιο και διαφανή.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο παρών κανονισμός δεν συνεπάγεται δημοσιονομικές επιπτώσεις.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ)

Τιτλος της προτασης

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο.

Αριθμος αναφορας εγγραφου

Η προταση

1. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας, γιατί είναι απαραίτητη η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα αυτό και ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι της;

Ο κανονισμός αποτελεί στοιχείο ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνέχιση της ανάπτυξης του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως ανταγωνιστικής αγοράς, με οφέλη για το σύνολο των εταιριών και των ιδιωτών της Κοινότητας που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ο παρών κανονισμός εστιάζει στην παροχή αποδεσμοποιημένης πρόσβασης στους τοπικούς βρόχους χάλκινων αγωγών των εγκατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης, θέμα που έτυχε ενεργού υποστήριξης κατά τη διαδικασία διαβούλευσης. Εντάσσοντας την πρόταση αυτή σε ειδικό κανονισμό, θα ήταν δυνατό να εφαρμοσθεί το προτεινόμενο μέτρο σε όλα τα κράτη μέλη έως την 31η Δεκεμβρίου 2000.

Η σημασία της εδραίωσης της ενιαίας αγοράς στον τομέα αυτό υποστηρίζεται ευρέως και η προσαρμογή των υπαρχόντων κοινοτικών μέτρων αναγνωρίζεται ως ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την επίτευξή της.

Οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

2. Ποιος θα επηρεαστεί από την πρόταση;

Οι επιχειρηματικοί χρήστες κάθε μεγέθους θα επωφεληθούν από την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τις καινοτόμες προσφορές στην αγορά και την ανταποδοτική αξία που θα παράσχει η αποδεσμοποιημένη πρόσβαση.

Η παροχή αδεσμοποίητου τοπικού βρόχου στους νεοεισερχόμενους θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό και την τεχνολογική καινοτομία στο τοπικό δίκτυο των εγκατεστημένων φορέων εκμετάλλευσης, γεγονός που θα ενθαρρύνει την ανταγωνιστική παροχή πλήρους φάσματος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που θα κυμαίνονται από τη φωνητική τηλεφωνία ως τις ευρυζωνικές υπηρεσίες πολυμέσων και τις υπηρεσίες διαδικτύου υψηλής ταχύτητας. Το γεγονός αυτό θα διευκολύνει την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη.

3. Τί πρέπει να κάνει μια επιχείρηση για να συμμορφωθεί με την πρόταση;

Η πρόταση απαιτεί από τους κοινοποιημένους στις εθνικές κανονιστικές αρχές φορείς εκμετάλλευσης με σημαντική ισχύ στην αγορά στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο να παρέχουν αποδεσμοποιημένη πρόσβαση στους τοπικούς βρόχους χάλκινων αγωγών που ελέγχουν υπό διαφανείς, δίκαιους και ισότιμους όρους.

4. Ποιες οικονομικές επιπτώσεις είναι πιθανό να έχει η πρόταση;

Η πρόταση στοχεύει στην τόνωση της ανάπτυξης του τομέα και, κατά συνέπεια, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης τόσο στον τομέα αυτόν όσο και στις συναφείς αγορές.

Η πρόταση εξασφαλίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών θα εξακολουθήσει να προσφέρει ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η πρόταση θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του τομέα, ιδίως δε όσον αφορά την πρόσβαση σε διαδίκτυο με υψηλή ταχύτητα, και θα τις καταστήσει πιο αποτελεσματικές, γεγονός που θα αποβεί επωφελές για το σύνολο της οικονομίας, καθώς όλες οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από αποτελεσματικές υποδομές επικοινωνιών.

5. Περιλαμβάνει η πρόταση μέτρα ώστε να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (μειωμένες ή διαφορετικές απαιτήσεις κλπ.);

Η πρόταση δεν περιέχει καμία ειδική διάταξη για τις ΜΜΕ.

Διαβουλευση

6. Απαριθμήστε τους φορείς με τους οποίους έχουν διενεργηθεί διαβουλεύσεις όσον αφορά την πρόταση και περιγράψτε τις απόψεις τους.

Η Επιτροπή προέβη σε διαβουλεύσεις επί διαφόρων πτυχών των προτάσεων αυτών στην ανακοίνωση σχετικά με την ανασκόπηση των επικοινωνιών για το 1999 (COM(1999)539), τον Νοέμβριο του 1999. Ανταποκρίθηκαν 229 οργανισμοί και ιδιώτες. Ο σχετικός κατάλογος παρατίθεται στην ακόλουθη ιστοθέση:

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/review99/comments/comments.html.

Οι κύριες απόψεις τους παρουσιάζονται περιληπτικά στην ανακοίνωση για τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης (COM(2000)239). Ο κατάλογος των συνεισφορών σχετικά με την αποδεσμοποιημένη πρόσβαση παρατίθεται στην ακόλουθη ιστοθέση:

http://www.ispo.cec.be/infosoc/telecompolicy/unbundall/commentlst.html.