52000DC0167

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Πίνακας αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά τη δημιουργία χώρου «Ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Ένωση /* COM/2000/0167 τελικό */


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1. Εισαγωγή

1.1. Στόχοι του πίνακα αποτελεσμάτων

1.2. Τρόπος ανάγνωσης του πίνακα αποτελεσμάτων

1.3. Πεδίο εφαρμογής του πίνακα αποτελεσμάτων

1.4. Ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων

2. Κοινή πολιτική ασύλου και μετάστευσης της ΕΕ

2.1. Σχέση εταιρικότητας με τις χώρες καταγωγής

2.2. Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου

2.3. Δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών

2.4. Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

3. Ένας αυθεντικός ευρωπαϊκός χώρος δικαιοσύνης

3.1. Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός της Ευρώπης

3.2. Αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων

3.3. Μεγαλύτερη σύγκλιση σε θέματα αστικού δικαίου

4. Καταπολέμηση του εγκλήματος σε όλη την Ένωση

4.1. Πρόληψη του εγκλήματος στο επίπεδο της Ένωσης

4.2. Ενίσχυση της συνεργασίας κατά του εγκλήματος

4.3. Καταπολέμηση ορισμένων μορφών εγκλήματος

4.4. Ειδική δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

5. Θέματα που αφορούν τα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα και την πολιτική για τις θεωρήσεις. Εφαρμογή του άρθρου 62 ΣΕΚ και μετατροπή του κεκτημένου του Σένγκεν

6. Ιθαγένεια της Ένωσης

7. Συνεργασία κατά των ναρκωτικών

8. Ισχυρότερη εξωτερική δράση

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Τάμπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου 1999 κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση «για ένα προσήκοντα πίνακα ελέγχου των αποτελεσμάτων» ο οποίος «θα παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και την τήρηση των προθεσμιών» που ορίζουν η συνθήκη του Άμστερνταμ, το Σχέδιο Δράσης της Βιέννης και τα συμπεράσματα του Τάμπερε για τη δημιουργία «χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

Στο ενδιάμεσο διάστημα, ο Επίτροπος κ.Vitorino επισκέφτηκε τις πρωτεύουσες και διεξήγαγε προκαταρκτικές συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και με αντιπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων. Επιπλέον, οι αποδοτικές συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Λισσαβώνα της 3ης Μαρτίου συνέβαλαν θετικά στην αυξανόμενη συναίνεση για τη μορφή και το στόχο του πίνακα αποτελεσμάτων.

1.1. Στόχοι του πίνακα αποτελεσμάτων

Κατά την άποψη της Επιτροπής, αυτός ο «πίνακας αποτελεσμάτων» πρέπει να αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα καθαρά μηχανικό μέσο για τη διευκόλυνση του εσωτερικού ελέγχου από τα όργανα της ΕΕ της προόδου τους ως προς τη θέσπιση νομοθετικών και άλλων μέσων που χρειάζονται για τη δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Πρέπει να συνιστά, πάνω απ' όλα, μέσο που θα βοηθήσει στην επίτευξη ενός στόχου - της δημιουργίας και της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης - ο οποίος δεν θα ανήκει στα όργανα αλλά στους πολίτες της Ένωσης. Όμως, ο χώρος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μόνο χάρη στη σχέση εταιρικότητας και συνεργασίας που θα αφορά όχι μόνο όλα τα όργανα της Ένωσης αλλά και τα κράτη μέλη ατομικά.

Επομένως, ο πίνακας αποτελεσμάτων πρέπει να έχει τρεις διακριτούς αλλά συνδεδεμένους στόχους :

- τη διασφάλιση της διαφάνειας στο βαθμό που απαιτείται από ένα σχέδιο το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τους πολίτες.

- τη διατήρηση της δυναμικής που δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε.

- την άσκηση πίεσης σε κάθε τομέα όπου θα εντοπισθούν καθυστερήσεις ώστε να υπενθυμιστεί στους υπεύθυνους η ανάγκη να ανακαλύψουν εκ νέου την πολιτική δέσμευση που εκφράστηκε επανειλημμένως και σαφώς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό.

Τα συστατικά στοιχεία του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης και το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή του έχουν ήδη εξετασθεί δια μακρών και καθορίζονται στη συνθήκη του Άμστερνταμ, στις σαφείς πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Τάμπερε και με κάθε λεπτομέρεια στο Σχέδιο Δράσης της Βιέννης. Βεβαίως, η Επιτροπή δεν μπορεί να αποκλείσει το γεγονός ένα έγγραφο που συνεχώς εξελίσσεται, όπως αυτός ο «πίνακας αποτελεσμάτων» - που θα αποτελέσει αφορμή για διάλογο ειδικότερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - να οδηγήσει σε νέες ιδέες και στόχους. Ωστόσο, τα στοιχεία που ήδη εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης. Η αρχή της επικουρικότητας, πρέπει να διέπει αυτόν τον χώρο όπως και άλλους. σύμφωνα με την αρχή αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πολίτη,

Ο πίνακας αποτελεσμάτων, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους αυτούς και να αποτελέσει αξιόπιστο οδηγό σε ένα τόσο πολύπλοκο χώρο στον οποίο εντάσσονται πολλά ατομικά μέτρα που θα εγκριθούν, πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την απόσταση που ήδη καλύφθηκε όσο και την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί στο μέλλον, χωρίς να διστάζει να προβάλει τόσο τους τομείς στους οποίους έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις όσο και τους τομείς στους οποίους σημειώνονται καθυστερήσεις. Ο πίνακας αυτός πρέπει να είναι λεπτομερής και δομημένος ώστε να εντοπίζονται με σαφήνεια και διαύγεια οι ακριβείς στόχοι που πρέπει να έχουν επιτευχθεί στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους.

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία σε προηγούμενα εγχειρήματα της Ένωσης, ειδικότερα για τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς.

Σημειώνεται ότι, σε όλους σχεδόν τους τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, για μια μεταβατική περίοδο πέντε ετών μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ, μοιράζονται το δικαίωμα πρωτοβουλίας για τη νομοθεσία. Το προηγούμενο γεγονός υπογραμμίζει περαιτέρω την εταιρικότητα της φύσης των ευθυνών για την προώθηση του σχεδίου αυτού. Όπου ο πίνακας αποτελεσμάτων αναφέρει ότι η ευθύνη για την ανάληψη πρωτοβουλίας εναπόκειται στην Επιτροπή και όχι σε κράτος μέλος, αυτό αντανακλά τα συμπεράσματα του Τάμπερε, όπου ζητήθηκαν συγκεκριμένα ορισμένες ενέργειες από την Επιτροπή. Υπάρχει επίσης ένας σημαντικός αριθμός θεμάτων, για τα οποία η δράση ανατίθεται στην Επιτροπή είτε γιατί έχουν ήδη εμφανισθεί στο δημοσιευμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής είτε γιατί το άρθρο της συνθήκης στο οποίο βασίζονται προβλέπει αποκλειστικό δικαίωμα της Επιτροπής (π.χ. το άρθρο 18 για δράση στον τομέα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας). Σε άλλες περιπτώσεις, ο πίνακας αποτελεσμάτων επιτρέπει τη πιθανότητα να προέλθει η πρωτοβουλία τόσο από την Επιτροπή όσο και από κάθε κράτος μέλος. Σε μερικούς τομείς, ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη δηλώσει την πρόθεσή τους να αναλάβουν την πρώτη πρωτοβουλία και αυτό σημειώνεται δεόντως στον πίνακα αποτελεσμάτων.

1.2. Τρόπος ανάγνωσης του πίνακα αποτελεσμάτων

Ο πίνακας αποτελεσμάτων έχει ως στόχο να είναι προσιτός και κατανοητός σε μη ειδικούς αναγνώστες. Θα είναι ένα έγγραφο, το οποίο θα εξελίσσεται συνεχώς, θα ενημερώνεται τακτικά και θα μπορεί, εάν το επιθυμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αποτελέσει μείζον συστατικό των ετήσιων συζητήσεών του ως προς την πρόοδο στον χώρο αυτό. Επίσης, ο πίνακας αυτός θα προβάλλει την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την επίτευξη ενός από τους κύριους πολιτικούς στόχους της Ένωσης σε τομείς οι οποίοι στο παρελθόν θεωρούνταν μάλλον αδιαπέραστοι στους μη ειδικούς παρατηρητές, η οποία και θα υπόκειται σε δημόσια εξέταση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό διότι η στήριξη του κοινού είναι απαραίτητη για την επιτυχία του εν λόγω σχεδίου.

Το προτεινόμενο έγγραφο έχει τη μορφή πίνακα. Ακολουθεί κατά το δυνατόν πιστότερα τους τίτλους των κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν στο Τάμπερε και χωρίζεται στις παρακάτω στήλες :

- σε ξεχωριστούς στόχους όπως αναφέρονται στα συμπεράσματα του Τάμπερε, στο Σχέδιο Δράσης της Βιέννης και στην ίδια τη συνθήκη.

- στη μορφή της δράσης παρακολούθησης που απαιτείται, με τη διάκριση όπου χρειάζεται μεταξύ νομοθετικής και μη νομοθετικής δράσης, συμπεριλαμβανομένου εάν είναι δυνατόν του είδους του απαιτούμενου μέσου.

- σε ποιόν εναπόκειται η αρμοδιότητα για την προώθηση των θεμάτων.

- στις προθεσμίες για την έγκριση, όπου αυτές αναφέρονται σαφώς στα βασικά κείμενα ή προστέθηκαν ή μετέπειτα προσαρμόσθηκαν ώστε να λάβουν υπόψη μεταγενέστερες εξελίξεις. Στην περίπτωση που τα βασικά κείμενα δεν προσδιορίζουν προθεσμίες, αυτές δεν θα αναφέρονται ούτε στην πρώτη απόδοση του πίνακα αποτελεσμάτων ενόψει του προσδιορισμού τους μετά από τη διενέργεια συζητήσεων.

- στην κατάσταση προόδου (η στήλη αυτή θα χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των ήδη επιτευχθέντων καθώς και των τομέων όπου καθυστερεί η πρόοδος).

1.3. Πεδίο εφαρμογής του πίνακα αποτελεσμάτων

Ο πίνακας αποτελεσμάτων καλύπτει περισσότερους τομείς από αυτούς που περιλαμβάνονται στον τίτλο IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τον τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, ορισμένα μέτρα που απαιτούνται σε σχέση με την έννοια της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, καθώς και ορισμένα θέματα που δεν αναφέρονται ειδικά στη συνθήκη του Άμστερνταμ, το Σχέδιο Δράσης της Βιέννης ή τα συμπεράσματα του Τάμπερε αλλά τέθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της περιοδείας του Επιτρόπου κ. Vitorino στις πρωτεύουσες κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2000.

Από την άλλη πλευρά, ο πίνακας αποτελεσμάτων σε αυτό το στάδιο δεν επιχειρεί να καλύψει πλήρως τον εν δυνάμει αχανή τομέα νομοθετικής δραστηριότητας που απορρέει από την ενσωμάτωση του Σένγκεν στη συνθήκη. Η Επιτροπή μελετά ακόμα το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα για να δράσει ανάλογα, εκτιμώντας ότι η προτεραιότητα που υπάρχει για τη μετατροπή των διατάξεων του Σένγκεν σε μέσα του «Άμστερνταμ» εξαρτάται περισσότερο από τις εξελίξεις παρά από την απόλυτη απαίτηση μετατροπής για χάρη της ίδιας της μετατροπής. Επομένως, περιέλαβε αναφορά στην ανάγκη «κοινοτικοποίησης» του άρθρου 2.2 της συμφωνίας του Σένγκεν, εφόσον έχει ήδη γίνει επίκληση του άρθρου αυτού επανειλημμένως από την έναρξη ισχύος της συνθήκης. Ανάλογη προσέγγιση υιοθετήθηκε για ορισμένα μέσα «του τρίτου πυλώνα» που πρέπει να μετατραπούν εν ευθέτω χρόνω.

Περαιτέρω, ορισμένα θέματα οριζόντιας φύσης και σχετικά με τη δημιουργία χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνονται άμεσα σε αυτό τον πίνακα αποτελεσμάτων. Σε μερικές περιπτώσεις τα θέματα αυτά απασχολούν άλλα όργανα, όπως το Σώμα που θα εκπονήσει σχέδιο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή η Διακυβερνητική Διάσκεψη ως προς το ρόλο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Σε άλλες περιπτώσεις, τα θέματα άπτονται διαφόρων ενεργειών που προτείνονται στον πίνακα αποτελεσμάτων, π.χ. στην περίπτωση των εξωτερικών ενεργειών της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε, το πρώτο βήμα συνίσταται στη σύνταξη ειδικών συστάσεων από το Συμβούλιο και την Επιτροπή ως προς τις προτεραιότητες, τους στόχους πολιτικής και τα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος της δομής εργασίας, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Feira τον Ιούνιο του 2000.

Παρομοίως, είναι πολύ νωρίς για την απαρίθμηση λεπτομερών ενεργειών στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος διότι αυτό θα αποτελέσει το θέμα μεγάλης διάσκεψης που θα οργανωθεί από την Πορτογαλική Προεδρία τον Μάιο του 2000.

1.4. Ενημέρωση του πίνακα αποτελεσμάτων

Η Επιτροπή προτείνει τη σύνταξη ενημερωμένης έκδοσης του πίνακα αποτελεσμάτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία φορά για κάθε Προεδρία. Αυτή η έκδοση θα αποτελέσει την ευκαιρία παρακολούθησης της προόδου, προσδιορισμού των τομέων και του χρόνου των καθυστερήσεων και, εάν χρειάζεται, προσαρμογής των προτεραιοτήτων αλλά χωρίς να χάνεται η συνολική προοπτική και το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη συνθήκη και στα μεταγενέστερα συμπεράσματα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων. Η πρώτη αυτή παρακολούθηση θα δώσει τη δυνατότητα για την περαιτέρω συμπλήρωση της εικόνας όσον αφορά τον τρόπο κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής ως προς το δικαίωμα πρωτοβουλίας σε τομείς που εξακολουθούν να μην καλύπτονται.

2. ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Τα διακριτά αλλά στενά συνδεδεμένα θέματα του ασύλου και της μετανάστευσης απαιτούν να αναπτυχθεί κοινή πολιτική της ΕΕ που θα συμπεριλάβει τα ακόλουθα στοιχεία:

2.1. Σχέση εταιρικότητας με τις χώρες καταγωγής

Θα σχεδιασθεί σφαιρική προσέγγιση της μετανάστευσης, εντός του πλαισίου της οποίας θα ρυθμίζονται ζητήματα πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανάπτυξης στις χώρες και περιοχές καταγωγής και διέλευσης και η οποία θα βασίζεται σε σχέση εταιρικότητας με τις χώρες και περιοχές αυτές με στόχο την προαγωγή της από κοινού ανάπτυξης.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

2.2. Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα χορήγησης ασύλου

Σκοπός είναι η διασφάλιση της πλήρους και συμπεριληπτικής εφαρμογής της σύμβασης της Γενεύης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανείς δεν θα αποστέλλεται πίσω εκεί όπου θα υποστεί διώξεις, δηλαδή να διατηρηθεί η αρχή της μη επαναπροώθησης.

Μακροπρόθεσμα πρέπει να θεσπιστούν μια κοινή διαδικασία για το άσυλο και μια ενιαία νομική κατάσταση για τη χορήγησή του, ισχύουσα σε όλο το έδαφος της Ένωσης.

Οι δευτερογενείς κινήσεις από τους αιτούντες άσυλο μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να περιορισθούν.

Θα θεσπιστεί καθεστώς προσωρινής προστασίας ακουσίως μετακινηθέντων με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

2.3. Δίκαιη μεταχείριση των υπηκόων τρίτων χωρών

Θα υπάρξει προσέγγιση των προϋποθέσεων εισδοχής και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία θα βασίζεται σε από κοινού αξιολόγηση των οικονομικών και δημογραφικών εξελίξεων στην Ένωση καθώς και της κατάστασης στις χώρες καταγωγής.

Η πολιτική ένταξης πρέπει να αποβλέπει στη χορήγηση τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος (και ιδίως σε αυτούς που διαμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα) δικαιώματα και υποχρεώσεις παραπλήσιες με τα δικαιώματα των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στη βελτίωση της καταπολέμησης των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

2.4. Διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών πρέπει να βελτιωθεί σε κάθε στάδιο με στενή συνεργασία με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης.

Η πάταξη της παράνομης μετανάστευσης θα βελτιωθεί με την καταπολέμηση των ενεχόμενων εγκληματικών δικτύων ενώ διασφαλίζονται τα δικαιώματα των θυμάτων.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

3. ΕΝΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η φιλοδοξία έγκειται στο να αποκτήσουν οι πολίτες κοινό περί δικαίου αίσθημα σε όλη την Ένωση. Η δικαιοσύνη πρέπει να μπορεί να διευκολύνει την καθημερινή ζωή των ατόμων και να δικάζει αυτούς που απειλούν την ελευθερία και την ασφάλεια των ατόμων και της κοινωνίας. Περιλαμβάνει τόσο την καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη όσο και την πλήρη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

3.1. Καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη εντός της Ευρώπης

Ένας αυθεντικός χώρος δικαιοσύνης πρέπει να διασφαλίζει ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφεύγουν στα δικαστήρια και τις αρχές σε κάθε κράτος μέλος τόσο εύκολα όπως στο δικό τους και δεν εμποδίζονται η αποθαρρύνονται από την άσκηση των δικαιωμάτων τους λόγω της πολυπλοκότητας των νομικών και διοικητικών συστημάτων των κρατών μελών.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

3.2. Αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων

Ένας αυθεντικός χώρος δικαιοσύνης πρέπει να παρέχει νομική βεβαιότητα στα άτομα και στους οικονομικούς παράγοντες. Για το σκοπό αυτό οι αποφάσεις πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται σε όλη την Ένωση.

Η αυξημένη αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων και η αναγκαία προσέγγιση των νομοθεσιών θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών και τη δικαστική προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Για να διασφαλισθούν τα προαναφερόμενα, η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας τόσο σε αστικά όσο και σε ποινικά θέματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις :

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις :

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

3.3. Μεγαλύτερη σύγκλιση σε θέματα αστικού δικαίου

Για την ομαλή δικαστική συνεργασία και την αυξημένη πρόσβαση στη δικαιοσύνη πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη συμβατότητα και περισσότερη σύγκλιση μεταξύ των νομικών συστημάτων.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

4. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ

Θα πρέπει να επιτευχθεί ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλη των Ένωση μέτρων κατά οιασδήποτε μορφής εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του σοβαρού οργανωμένου και διεθνικού εγκλήματος, με ταυτόχρονη προστασία της ελευθερίας και των νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων και των οικονομικών παραγόντων.

4.1. Πρόληψη του εγκλήματος στο επίπεδο της Ένωσης

Κάθε αποτελεσματική πολιτική για την καταπολέμηση οιασδήποτε μορφής εγκλήματος, οργανωμένου ή άλλου είδους, πρέπει να περιλαμβάνει και προληπτικά μέτρα που να καλύπτουν πολλές πτυχές του φαινομένου αυτού.

Ένταξη των πτυχών της πρόληψης του εγκλήματος στις δράσεις και τα προγράμματα κατά του εγκλήματος σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.

Η συνεργασία μεταξύ των εθνικών οργανώσεων πρόληψης του εγκλήματος πρέπει να ενθαρρυνθεί παράλληλα με τον εντοπισμό ορισμένων προτεραιοτήτων.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

4.2. Ενίσχυση της συνεργασίας κατά του εγκλήματος

Σε ένα αυθεντικό χώρο δικαιοσύνης οι εγκληματίες δεν πρέπει να βρίσκουν τρόπους να εκμεταλλεύονται τις διαφορές στα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών.

Η παροχή στους πολίτες υψηλότερου επιπέδου προστασίας συνεπάγεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του νόμου. Για αυτό το σκοπό θα πρέπει να συναχθούν τα μέγιστα οφέλη από τη συνεργασία μεταξύ των αρχών των κρατών μελών κατά τη διερεύνηση του διασυνοριακού εγκλήματος.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ, με την παροχή περαιτέρω αρμοδιοτήτων στην Ευρωπόλ, αναγνώρισε τον ουσιώδη και κεντρικό ρόλο της στη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας κατά την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

4.3. Καταπολέμηση ορισμένων μορφών εγκλήματος

Όσον αφορά το εθνικό ποινικό δίκαιο, οι προσπάθειες συμφωνίας όσον αφορά κοινούς ορισμούς, αξιόποινο και κυρώσεις πρέπει να εστιάζονται σε πρώτη φάση σε περιορισμένο αριθμό τομέων με ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να επιτευχθούν συμφωνίες όσον αφορά κοινούς ορισμούς, αξιόποινο και κυρώσεις ως προς το σοβαρό οργανωμένο και διεθνικό έγκλημα για την προστασία της ελευθερίας και των νομίμων δικαιωμάτων των ατόμων και των οικονομικών παραγόντων.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

4.4. Ειδική δράση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί το θεμελιώδες στοιχείο του οργανωμένου εγκλήματος και απαιτείται η εκρίζωσή του όπου εμφανίζεται. Πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για τον εντοπισμό, δέσμευση, κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 62 ΣΕΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΕΝΓΚΕΝ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

6. ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

7. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Το πρόβλημα των ναρκωτικών, το οποίο αποτελεί απειλή για την ατομική και συλλογική ασφάλεια, πρέπει να αντιμετωπισθεί με σφαιρικό και ολοκληρωμένο τρόπο. Η στρατηγική της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2000-2004 θα αξιολογηθεί στο ενδιάμεσο στάδιο και κατά την ολοκλήρωσή της, με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας και της Ευρωπόλ.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>

8. ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει ότι όλες οι αρμοδιότητες και τα μέσα που διαθέτει η Ένωση, ιδίως στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο για την οικοδόμηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι πτυχές που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις θα πρέπει να συνεκτιμώνται στον καθορισμό και την εφαρμογή των άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων.

>ΘΕΣΗ ΠIΝΑΚΑ>