52000AC0086

Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα την «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την διευκρίνιση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2223/96 όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την καταγραφή φόρων και κοινωνικών εισφορών»

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 075 της 15/03/2000 σ. 0019 - 0020


Γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα την "Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την διευκρίνιση του κανονισμού (ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2223/96 όσον αφορά τις αρχές που διέπουν την καταγραφή φόρων και κοινωνικών εισφορών"

(2000/C 75/08)

Στις 14 Ιανουαρίου 2000, και σύμφωνα με το άρθρο 262 της ΣΕΚ, το Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωμοδότηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για την ανωτέρω πρόταση.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει γενικό εισηγητή για την κατάρτιση της γνωμοδότησης, τον κ. Vasco Cal.

Κατά την 369η σύνοδο ολομέλειας της 26ης και 27ης Ιανουαρίου 2000 (συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου) η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε με 79 ψήφους υπέρ και 3 αποχές την ακόλουθη γνωμοδότηση.

1. Εισαγωγή

1.1. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ΕΣΟΛ) προσδιορίζει την ανάγκη χρηματοδότησης των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών ή του δημοσίου ελλείμματος. Η έννοια αυτή είναι πολύ σημαντική στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου που αφορά τα υπερβολικά ελλείμματα, το οποίο διέπει το Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. Για τις ανάγκες του πρωτοκόλλου, πρέπει να μπορεί να υπολογίζεται χωρίς καθυστέρηση το δημόσιο έλλειμμα κάθε κράτους μέλους και τα αριθμητικά στοιχεία να είναι συγκρίσιμα και διαφανή.

1.2. Στο πλαίσιο αυτό, ορισμένα κράτη μέλη δηλώνουν τους φόρους και τις εισφορές που τους οφείλονται (ανάλογα με τις φορολογικές αποτιμήσεις και δηλώσεις), ενώ άλλα δηλώνουν τα ποσά που όντως εισπράττονται. Τα ποσά αυτά γίνονται γνωστά με καθυστέρηση. Στην πρώτη περίπτωση περιλαμβάνονται και ποσά που δεν θα καταβληθούν ποτέ διότι αντιστοιχούν σε φόρους που δεν εξοφλήθηκαν λόγω αφερεγγυότητας, πτωχεύσεων κ.τλ.

1.3. Η Επιτροπή προτείνει "στους φόρους και τις κοινωνικές εισφορές που καταγράφονται στο σύστημα να μην περιλαμβάνονται τα ποσά που δεν αναμένεται να εισπραχθούν" και "κατά συνέπεια, οι φόροι και οι κοινωνικές εισφορές που καταγράφονται στο σύστημα βάσει της γενεσιουργού αιτίας αντιστοιχούν, για μια εύλογη διάρκεια, στα αντίστοιχα ποσά που όντως έχουν εισπραχθεί."

1.4. Στην πράξη, η Επιτροπή προτείνει σε κάθε καταγραφείσα κατηγορία φόρων και κοινωνικών εισφορών να εφαρμόζεται ένας διορθωτικός συντελεστής, προκειμένου να αφαιρούνται τα ποσά που συνήθως δεν εισπράττονται. Για τις δηλώσεις που πραγματοποιούνται με βάση τις εισπράξεις, η Επιτροπή ζητεί την ακριβή ταξινόμηση των ποσών ανάλογα με τις περιόδους και τις δραστηριότητες.

2. Παρατηρήσεις της ΟΚΕ

2.1. Η ΟΚΕ συμφωνεί με την αρχή της πρότασης και ελπίζει ότι το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τον κανονισμό όσο το δυνατόν συντομότερα και μάλιστα κατά τη διάρκεια της Πορτογαλικής Προεδρίας.

2.2. Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι το ύψος των φόρων και κοινωνικών εισφορών που δεν εισπράττονται, το οποίο ανέρχεται σε 2 % του ΑΕΠ, είναι σχετικά χαμηλό. Ωστόσο, η σημασία του ποσού αυτού γίνεται εμφανέστερη όταν συγκρίνεται με το ποσοστό των ελλειμμάτων που πρέπει να μειώσουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμάτων σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο ανέρχεται επίσης σε 2 %.

2.3. Η ΟΚΕ εμμένει στην αυστηρή εφαρμογή των συντελεστών ανά κατηγορία φόρων και κοινωνικών εισφορών. Ένας γενικός συντελεστής θέτει σε κίνδυνο τη διαφάνεια και την συγκρισιμότητα των αριθμητικών στοιχείων των κρατών μελών αλλά δυσχεραίνει και τις απαραίτητες μελέτες για την υλοποίηση μιας προοδευτικής φορολογικής εναρμόνισης στην ΕΕ.

3. Ειδικές παρατηρήσεις

3.1. Άρθρο 3, πρώτο εδάφιο

Η ΟΚΕ εμμένει στην ανάγκη αξιολόγησης των συντελεστών όχι μόνο με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία αλλά και με βάση τα προβλεπόμενα γεγονότα που ενδέχεται να επηρεάζουν το μακροοικονομικό πλαίσιο.

3.2. Άρθρο 3, δεύτερο εδάφιο

Η ΟΚΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για την εν λόγω διάταξη που ορίζει την αυστηρή ταξινόμηση των φόρων και κοινωνικών εισφορών ανάλογα με τις περιόδους και τις δραστηριότητες. Είναι απαραίτητο να υπάρξει συνέχεια στην εφαρμογή των αρχών που διατυπώθηκαν.

3.3. Εφαρμογή

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος που να μην υπερβαίνει τη διετία για τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν ακόμη ό,τι προβλέπεται από το άρθρο 3 και των οποίων τα αριθμητικά στοιχεία απέχουν από τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου.

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2000.

Η Πρόεδρος

της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Beatrice Rangoni Machiavelli