51998PC0435

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 79/373/EOK περί εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών και 96/25/EK για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών /* COM/98/0435 τελικό - COD 98/0238 */

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 261 της 19/08/1998 σ. 0003


Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 79/373/ΕΟΚ περί εμπορίας των συνθέτων ζωοτροφών και 96/25/ΕΚ για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών (98/C 261/03) COM(1998) 435 τελικό - 98/0238(COD)

(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 1998)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 100 Α,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

αποφαίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 189 Β της συνθήκης,

Εκτιμώντας:

ότι η οδηγία 95/69/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995 για τον καθορισμό των όρων και λεπτομερειών που εφαρμόζονται για την έγκριση και την καταγραφή ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων στον τομέα των ζωοτροφών και την τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 79/373/ΕΟΚ και 82/471/ΕΟΚ (1), ορίζει την αρχή της απόδοσης ενός αριθμού έγκρισης σε ορισμένες εγκαταστάσεις ή ενδιαμέσους 7 ότι, για λόγους διαφάνειας και προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλεγχοι, θα πρέπει να απαιτείται ο αριθμός καταγραφής να αναφέρεται επίσης και στην ετικέτα ή το συνοδευτικό έγγραφο των συνθέτων ζωοτροφών έτσι όπως, αυτό προβλέπεται για τον αριθμό έγκρισης 7

ότι σύμφωνα με την οδηγία 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 όσον αφορά την εμπορία των συνθέτων ζωοτροφών (2), η απόφαση 91/516/ΕΟΚ της Επιτροπής (3), ορίζει τον πίνακα των συστατικών για ζωοτροφές, η χρήση των οποίων απαγορεύεται στις σύνθετες ζωοτροφές για λόγους προστασίας της υγείας των ζώων και των ανθρώπων 7 ότι η απαγόρευση αυτή δεν καλύπτει, ωστόσο, την κυκλοφορία των εν λόγω συστατικών ή τη χρήση τους ως έχουν από τον εκτροφέα 7

ότι για να επανορθωθεί η κατάσταση αυτή, θα πρέπει, καταρχήν να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1996, για την κυκλοφορία των πρώτων υλών ζωοτροφών, τροποποιώντας τις οδηγίες 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 82/471/ΕΟΚ και 93/74/ΕΟΚ και καταργώντας την οδηγία 77/101/ΕΟΚ (4), προκειμένου ανεξαρτήτως του προορισμού των όλες οι πρώτες ύλες για ζωοτροφές να μπορούν όχι μόνον να τεθούν σε κυκλοφορία αλλά να μην χρησιμοποιούνται παρά μόνο εφόσον η ποιότητά τους είναι υγιής, ανόθευτη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων 7 ότι, από την άλλη μεριά, θα πρέπει να οριστεί στο μέλλον, σε αντικατάσταση της απόφασης 91/516/ΕΟΚ της Επιτροπής, ένας κατάλογος των πρώτων υλών η χρήση των οποίων απαγορεύεται στις ζωοτροφές, προκειμένου οι απαγορεύσεις αυτές να έχουν γενική σημασία και να αφορούν επίσης τόσο τη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών ως έχουν όσο και τη χρησιμοποίησή τους υπό μορφή συνθέτων ζωοτροφών 7 ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν κατ' αναλογία οι διατάξεις της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ 7

ότι, αφετέρου, η κτηθείσα πείρα έδειξε ότι ορισμένα υποπροϊόντα τα οποία έχουν υποστεί βιομηχανικές επεξεργασίες ενδέχεται να περιέχουν ουσίες οι οποίες, δίχως να παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων, είναι πιθανόν να έχουν δυσμενή αντίκτυπο στο περιβάλλον 7 ότι είναι, επομένως, απαραίτητο να προβλεφθεί η συμπληρωματική απαίτηση να μην ενέχουν οι πρώτες ύλες για ζωοτροφές κινδύνους για το περιβάλλον 7

ότι η οδηγία 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1990, για τη θέσπιση των κανόνων υγιεινής των σχετικών με την καταστροφή και τη μεταποίηση των ζωικών απορριμμάτων, τη θέση τους σε κυκλοφορία και την προστασία έναντι των παθογόνων στοιχείων των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή, εκείνων με βάση το ψάρι, και για την τροποποίηση της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (5), θεσπίζει στους κανόνες θέσεως σε κυκλοφορία των ζωικών απορριμμάτων τα οποία προορίζονται για χρήσεις άλλες από την ανθρώπινη κατανάλωση 7

ότι η οδηγία 96/25/ΕΚ θεσπίζει τους κανόνες σήμανσης ενημερώνοντας με ακρίβεια το χρήστη όσον αφορά την ταυτότητα των εν λόγω προϊόντων και τους περιορισμούς που αφορούν τις δυνατότητες χρήσης των 7

ότι, θα πρέπει να μεριμνήσουμε για την τέλεια ανταπόκριση ανάμεσα στις πράξεις τις σχετικές με τις ζωοτροφές και εκείνες που σχετίζονται με τον κτηνιατρικό τομέα 7

ότι, προκειμένου να δοθούν στους χρήστες και τις ελεγκτικές αρχές τα μέσα εύκολης επαλήθευσης της προέλευσης και της τήρησης των υγειονομικών εγγυήσεων που προσφέρονται από τις πρώτες ύλες για ζωοτροφές σε σχέση με την οδηγία 90/667/ΕΟΚ, είναι απαραίτητο να περιληφθούν ανάμεσα στις ενδείξεις που ορίζονται για αυτά τα ζωικά απορρίμματα, το όνομα και η διεύθυνση της εγκατάστασης παραγωγής, ο αριθμός έγκρισης και ο αριθμός αναφοράς της παρτίδας ή κάθε άλλη ένδειξη η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης της πρώτης ύλης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 79/373/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Στο άρθρο 5 παράγραφος 1, το σημείο κ) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«κ) από την 1η Απριλίου 2001, ο αριθμός έγκρισης ο οποίος αποδίδεται στην εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 5 ή ο αριθμός καταγραφής ο οποίος αποδίδεται στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της οδηγίας 95/69/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για τη θέσπιση των όρων και των λεπτομερειών που εφαρμόζονται για την καταγραφή ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων στον τομέα των ζωοτροφών».

2. Στο άρθρο 10, το σημείο γ) καταργείται.

3. Στο άρθρο 10, στο σημείο ε), οι λέξεις «καθώς και οι πίνακες που αναφέρονται στα σημεία β) και γ)» καταργούνται.

4. Στο άρθρο 10α, προστίθεται η εξής παράγραφος:

«(3) Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι πρώτες ύλες για ζωοτροφές οι οποίες περιέχονται στον πίνακα που προβλέπεται στο άρθρο 11 σημείο γ) της οδηγίας 96/25/ΕΚ, δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία των συνθέτων ζωοτροφών».

Άρθρο 2

Η οδηγία 96/26/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Η οδηγία 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1996 όσον αφορά την κυκλοφορία και τη χρήση των πρώτων υλών για ζωοτροφές, την τροποποίηση των οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 82/471/ΕΟΚ και 93/74/ΕΟΚ και την κατάργηση της οδηγίας 77/101/ΕΟΚ».

2. Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην κυκλοφορία και τη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών για ζωοτροφές εντός της Κοινότητας».

3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«Άρθρο 3

Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από άλλες κοινοτικές διατάξεις, τα κράτη μέλη ορίζουν ότι οι πρώτες ύλες για ζωοτροφές δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ή να χρησιμοποιηθούν στην Κοινότητα παρά μόνο εάν είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας. Ορίζουν ότι αυτές οι πρώτες ύλες δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή των ανθρώπων ή για το περιβάλλον και ότι δεν μπορούν να τεθούν σε κυκλοφορία κατά τρόπον ο οποίος να οδηγεί σε λάθος ή σε σύγχυση».

4. Στο άρθρο 5, παράγραφος 1 το σημείο στ) αντικαθίσταται από τα εξής σημεία:

«ζ) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία, η διεύθυνση ή η έδρα της εγκατάστασης παραγωγής, ο αριθμός έγκρισης καθώς και ο αριθμός αναφοράς της παρτίδας ή κάθε άλλη ένδειξη η οποία διασφαλίζει τη δυνατότητα ανίχνευσης της πρώτης ύλης, εφόσον η εγκατάσταση πρέπει να είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 90/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου 7

η) το όνομα ή η εταιρική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα του υπευθύνου των ενδείξεων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, αν διαφέρουν από αυτά του παραγωγού που αναφέρεται στο σημείο ζ)».

5. Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α) Οι λέξεις «το άρθρο 14» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το άρθρο 13» 7

β) το σημείο β) αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:

«β) ορίζεται ο κατάλογος των πρώτων υλών για ζωοτροφές, η κυκλοφορία και η χρήση των οποίων απαγορεύονται για τη διασφάλιση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 3 7

γ) αποφασίζονται οι τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν στο παράρτημα και στον κατάλογο που αναφέρεται στο σημείο β), λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τεχνικών και επιστημονικών γνώσεων».

Άρθρο 3

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 1998, τις απαραίτητες διοικητικές, ρυθμιστικές και νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ενημερώνουν αμέσως σχετικά την Επιτροπή. Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιουλίου 1998.

Εφόσον τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις διατάξεις αυτές, οι τελευταίες αυτές περιέχουν μία αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από μια τέτοιου είδους αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της αναφοράς αυτής αποφασίζονται από τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιαστικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζονται στον τομέα ο οποίος διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 5

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ L 332 της 30.12.1995, σ. 15.

(2) ΕΕ L 86 της 6.4.1979, σ. 30. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία της Επιτροπής 97/47/ΕΚ (ΕΕ L 211 της 5.8.1997, σ. 45).

(3) ΕΕ L 281 της 9.10.1991, σ. 23. Απόφαση η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της Επιτροπής 97/582/ΕΚ (ΕΕ L 237 της 28.8.1997, σ. 39).

(4) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 35.

(5) ΕΕ L 363 της 27.12.1990, σ. 51. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (ΕΕ C 241 της 29.8.1994, σ. 155).