28.7.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 176/1


Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2006, όσον αφορά ένα κώδικα δεοντολογίας με θέμα την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΤΜ ΕΕ)

(2006/C 176/01)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

Έχοντας υπόψη:

τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Φορολογία επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά» (1),

την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στην ανακοίνωση που εξέδωσε στις 23 Οκτωβρίου 2001: «Προς μια εσωτερική αγορά χωρίς φορολογικά εμπόδια — στρατηγική που παρέχει στις εταιρείες μια ενοποιημένη βάση για τη φορολόγηση των εταιρειών όσον αφορά τις δραστηριότητές τους σε επίπεδο ΕΕ (2)», για τη σύσταση ενός Κοινού φόρουμ της ΕΕ για τις τιμές μεταβίβασης,

τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 που επιδοκιμάζουν αυτήν την πρωτοβουλία καθώς και την ίδρυση του κοινού Φόρουμ τον Ιούνιο του 2002,

Εκτιμώντας τα εξής:

Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων

Σε μια εσωτερική αγορά που φέρει τα χαρακτηριστικά εθνικής αγοράς οι συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων από διαφορετικά κράτη μέλη δεν θα πρέπει να υπάγονται σε λιγότερο ευνοϊκούς όρους από αυτούς που ισχύουν για τις ίδιες συναλλαγές που διεξάγονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων του ίδιου κράτους μέλους.

Χάριν της σωστής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς είναι πολύ σημαντικό να μειωθούν τα έξοδα συμμόρφωσης όσον αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Ο κώδικας δεοντολογίας του παρόντος ψηφίσματος αποτελεί για τα κράτη μέλη και τους φορολογουμένους ένα πολύτιμο μέσο για την εφαρμογή τυποποιημένης και εν μέρει κεντρικά οργανωμένης τεκμηρίωσης σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης στην ΕΕ, με στόχο την απλούστευση των απαιτήσεων για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης στις διασυνοριακές δραστηριότητες.

Η εκ μέρους των κρατών μελών αποδοχή μιας τυποποιημένης και εν μέρει κεντρικά οργανωμένης τεκμηρίωσης σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης για να κρίνουν πώς καθορίζονται οι τιμές μεταβίβασης υπό συνθήκες ανταγωνισμού μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να επωφεληθούν περισσότερο από την εσωτερική αγορά.

Η τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης στην ΕΕ πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ για τις τιμές μεταβίβασης.

Η τυποποιημένη και εν μέρει κεντρικά οργανωμένη τεκμηρίωση πρέπει να εφαρμόζεται με ευελιξία και να αναγνωρίζει τις ειδικές περιστάσεις σε κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Ένα κράτος μέλος μπορεί να επιλέξει να μην θεσπίσει κανόνες τεκμηρίωσης σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης ή να ζητήσει λιγότερη τεκμηρίωση σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης από αυτή που αναφέρεται στον κώδικα δεοντολογίας του παρόντος ψηφίσματος,

Αναγνωρίζοντας ότι η κοινή προσέγγιση σε όλη την ΕΕ όσον αφορά τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης θα είναι ευεργετική τόσο για τους φορολογούμενους, ιδίως επειδή θα οδηγήσει στη μείωση των δαπανών συμμόρφωσης και στη μείωση της έκθεσης σε κυρώσεις που συνδέονται με την τεκμηρίωση, όσο και για τις φορολογικές αρχές λόγω της μεγαλύτερης διαφάνειας και συνέπειας,

Επιδοκιμάζοντας την ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 2005 (3) όσον αφορά τις εργασίες του κοινού φόρουμ της ΕΕ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης στον τομέα της φορολογίας επιχειρήσεων και ένα κώδικα δεοντολογίας για την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ,

Τονίζοντας ότι ο κώδικας δεοντολογίας είναι πολιτική δέσμευση και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών μελών ούτε τους τομείς αρμοδιότητας τόσο των κρατών μελών όσο και της Κοινότητας βάσει της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Αναγνωρίζοντας ότι η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας του παρόντος ψηφίσματος δεν θα πρέπει να εμποδίζει την εξεύρεση λύσεων σε ευρύτερη κλίμακα,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ:

Κώδικας δεοντολογίας όσον αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΤΤΜ ΕΕ)

Με την επιφύλαξη των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων των κρατών μελών και της Κοινότητας ο παρών κώδικας δεοντολογίας αφορά την εφαρμογή τυποποιημένης και εν μέρει κεντρικά οργανωμένης τεκμηρίωσης σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ. Απευθύνεται στα κράτη μέλη και έχει επίσης στόχο να ενθαρρύνει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν την ΤΤΜ-ΕΕ

1.

Τα κράτη μέλη κάνουν δεκτή την τυποποιημένη και εν μέρει κεντρικά οργανωμένη τεκμηρίωση για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ, ήτοι την «ΤΤΜ ΕΕ» που αναφέρεται στο παράρτημα και την θεωρούν βασική πηγή πληροφοριών για την αξιολόγηση των τιμών μεταβίβασης ενός ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠE).

2.

Η χρήση ΤΤΜ ΕΕ είναι προαιρετική για έναν όμιλο ΠΕ.

3.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν όσον αφορά την τεκμηρίωση σχετικά με την κατανομή των κερδών σε μια μόνιμη εγκατάσταση κριτήρια παρόμοια με εκείνα που εφαρμόζουν για την τεκμηρίωση σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης.

4.

Τα κράτη μέλη, όταν αυτό απαιτείται, λαμβάνουν δεόντως υπόψη και ακολουθούν τις γενικές αρχές και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα.

5.

Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να μην απαιτούν από μικρότερες και απλούστερα δομημένες εταιρείες (περιλαμβανομένων των ΜΜΕ) να παράγουν την ίδια τεκμηρίωση από άποψη ποσότητας ή πολυπλοκότητας με τις μεγαλύτερες και πιο περίπλοκα δομημένες επιχειρήσεις.

6.

Τα κράτη μέλη:

α)

δεν πρέπει να επιβάλλουν αλόγιστες δαπάνες συμμόρφωσης ή διοικητικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις με το να ζητούν τη συγκέντρωση ή την υποβολή τεκμηρίωσης·

β)

δεν πρέπει να ζητούν τεκμηρίωση που δεν αφορά τις υπό εξέταση συναλλαγές· και

γ)

πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνεται δημοσιοποίηση απόρρητων πληροφοριών που περιέχονται στην τεκμηρίωση.

7.

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιβάλλουν κυρώσεις που συνδέονται με την τεκμηρίωση στις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι συμμορφώνονται καλή τη πίστη προς τις απαιτήσεις της τυποποιημένης και πλήρους τεκμηρίωσης σύμφωνα με το παράρτημα ή προς τις εθνικές απαιτήσεις τεκμηρίωσης ενός κράτους μέλους, με τον δέοντα τρόπο και εντός εύλογης προθεσμίας και χρησιμοποιούν δεόντως την τεκμηρίωσή τους για να καθορίσουν τις τιμές μεταβίβασης υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού.

8.

Για την εξασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος κώδικα, τα κράτη μέλη καλούνται να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με οιαδήποτε μέτρα έχουν λάβει ως συνέπεια του παρόντος κώδικα και της πρακτικής του εφαρμογής.


(1)  SEC(2001) 1681, 23.10.2001.

(2)  COM(2001) 582 τελικό, 23.10.2001.

(3)  COM(2005) 543 τελικό, 7.11.2005.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΤΤΜ ΕΕ)

ΤΜΗΜΑ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΤΜ ΕΕ

1.

Η τυποποιημένη και πλήρης ΤΤΜ ΕΕ ενός ομίλου πολυεθνικών επιχειρήσεων (ΠΕ) αποτελείται από δυο κυρίως μέρη:

i)

από ένα φάκελο τεκμηρίωσης που περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα μέλη ομίλων στην ΕΕ (που καλείται «βασικός φάκελος»), και

ii)

από χωριστούς φακέλους τυποποιημένης τεκμηρίωσης που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε χώρα («τεκμηρίωση ανά χώρα»).

Η ΤΤΜ ΕΕ πρέπει να περιέχει αρκετές πληροφορίες που χρειάζονται οι φορολογικές αρχές για την αξιολόγηση των κινδύνων για την επιλογή περιπτώσεων που πρόκειται να ελεγχθούν ή στην αρχή ενός φορολογικού ελέγχου, ώστε να υποβάλουν συναφείς και ακριβείς ερωτήσεις σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης των ΠΕ και την αξιολόγηση των τιμών μεταβίβασης στις ενδοεταιρικές συναλλαγές. Βάσει της παραγράφου 31 η εταιρεία πρέπει να καταρτίζει έναν ενιαίο φάκελο για κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ήτοι έναν κοινό βασικό φάκελο που θα χρησιμοποιείται σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και ένα χωριστό φάκελο τεκμηρίωσης για κάθε κράτος μέλος.

2.

Πρέπει να διατεθούν όλα τα στοιχεία των φακέλων της ΤΤΜ ΕΕ που αναφέρονται παρακάτω αφού ληφθούν υπόψη η πολυπλοκότητα της επιχείρησης και οι συναλλαγές. Όπου αυτό είναι δυνατό, πρέπει να χρησιμοποιούνται πληροφορίες που υφίστανται ήδη εντός του ομίλου(π.χ. για σκοπούς διαχείρισης). Ωστόσο, μπορεί να ζητηθεί από μια ΠΕ να προσκομίσει τεκμηρίωση για το σκοπό αυτό που σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως να μην υπήρχε.

3.

Η TΤΜ ΕΕ πρέπει να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις ομίλων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ και να ελέγχει τις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός της ΕΕ και των επιχειρήσεων ομίλων που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ.

4.   Ο βασικός φάκελος

4.1.

Ο «βασικός φάκελος» πρέπει να αντανακλά την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και να περιγράφει σε γενικές γραμμές τον όμιλο ΠΕ και το σύστημα τιμών μεταβίβασης που είναι κοινό και διαθέσιμο σε όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της ΕΕ.

4.2.

Ο βασικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

α)

μια γενική περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, περιλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος·

β)

μια γενική περιγραφή της οργανωτικής, νομικής και λειτουργικής δομής του ομίλου ΠΕ (που θα περιλαμβάνει το οργανόγραμμα, τον κατάλογο των μελών του ομίλου και την περιγραφή της συμμετοχής της μητρικής εταιρείας στις θυγατρικές)·

γ)

τη γενική περιγραφή των συνδεδεμένων εταιρειών που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές που αφορούν εταιρείες στην ΕΕ·

δ)

μια γενική περιγραφή των ελεγχόμενων συναλλαγών στις οποίες συμμετέχουν οι συνδεδεμένες εταιρείες στην ΕΕ, ήτοι μια γενική περιγραφή:

i)

της ροής των συναλλαγών (υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές συναλλαγές).

ii)

της ροής των τιμολογίων· και

iii)

του ύψους της ροής των συναλλαγών·

ε)

μια γενική περιγραφή των επιτελούμενων λειτουργιών, των κινδύνων που αντιμετωπίζονται και μια περιγραφή των αλλαγών στις λειτουργίες και στους κινδύνους σε σχέση με το προηγούμενο φορολογικό έτος, π.χ. όταν πρόκειται για αλλαγή από κανονικό διανομέα σε απλό προμηθευτή·

στ)

την ιδιοκτησία άυλων περιουσιακών στοιχείων (διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, τεχνογνωσία, κλπ.) και την πληρωμή ή είσπραξη δικαιωμάτων·

ζ)

μια περιγραφή της πολιτικής της ΠΕ για τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης ή του συστήματος τιμών μεταβίβασης του ομίλου που εξηγεί τον τρόπο καθορισμού των τιμών υπό συνθήκες ανταγωνισμού·

η)

κατάλογο συμφωνιών κατανομής του κόστους, προκαταρκτικών συμφωνιών και δικαστικών αποφάσεων για θέματα τιμών μεταβίβασης στο βαθμό που αφορούν τα μέλη ομίλων στην ΕΕ· και

i)

τη δέσμευση κάθε φορολογουμένου στην εσωτερική αγορά να παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες κατόπιν αιτήματος και εντός εύλογης προθεσμίας σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες.

5.   Συστάσεις ανά χώρα

5.1.

Το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης ανά χώρα συμπληρώνει το βασικό φάκελο. Αυτά τα δυο αποτελούν από κοινού το φάκελο τεκμηρίωσης για το κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Η τεκμηρίωση ανά χώρα θα διατίθεται σε εκείνες τις φορολογικές αρχές που έχουν έννομο συμφέρον να τους επιφυλαχθεί η κατάλληλη φορολογική μεταχείριση όσον αφορά τις συναλλαγές που καλύπτει η τεκμηρίωση.

5.2.

Η τεκμηρίωση ανά χώρα πρέπει να περιέχει, εκτός από το περιεχόμενο του βασικού φακέλου, τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

λεπτομερή περιγραφή της επιχείρησης και της στρατηγικής της, περιλαμβανομένων των αλλαγών που έγιναν σε σύγκριση με το προηγούμενο φορολογικό έτος· και

β)

πληροφορίες, ήτοι περιγραφή και εξήγηση, σχετικά με ελεγχόμενες συναλλαγές ανά χώρα στις οποίες περιλαμβάνονται:

i)

η ροή των συναλλαγών (υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές συναλλαγές)·

ii)

η ροή των τιμολογίων· και

iii)

το ύψος της ροής των συναλλαγών·

γ)

συγκριτική ανάλυση, ήτοι:

i)

χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων και των υπηρεσιών·

ii)

λειτουργική ανάλυση (επιτελούμενες λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται, επιχειρησιακοί κίνδυνοι)·

iii)

συμβατικοί όροι·

iv)

οικονομικές περιστάσεις· και

v)

ειδικές στρατηγικές της επιχείρησης·

δ)

εξήγηση σχετικά με την επιλογή και την εφαρμογή των μεθόδων καθορισμού των τιμών μεταβίβασης, ήτοι, ποιος είναι ο λόγος για την επιλογή συγκεκριμένης μεθόδου καθορισμού των τιμών μεταβίβασης και ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε·

ε)

συναφείς πληροφορίες σχετικά με εσωτερικά και/ή εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία, εφόσον διατίθενται· και

στ)

περιγραφή της εφαρμογής της πολιτικής του ομίλου σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης.

6.

Μια ΠΕ πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εισάγει στοιχεία στο βασικό φάκελο και όχι στην τεκμηρίωση ανά χώρα, αλλά ο όγκος των στοιχείων πρέπει να είναι ο ίδιος όπως στο φάκελο τεκμηρίωσης ανά χώρα. Η «τεκμηρίωση ανά χώρα» πρέπει να είναι στη γλώσσα που προβλέπεται για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ακόμη και εάν η ΠΕ επέλεξε να συμπεριλάβει την τεκμηρίωση που αφορά την εν λόγω χώρα στον «βασικό φάκελο».

7.

Οιαδήποτε πληροφορία και έγγραφα σχετικά με συγκεκριμένη χώρα που συνδέονται με μια ελεγχόμενη συναλλαγή που περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα κράτη μέλη πρέπει να περιέχεται είτε στην τεκμηρίωση ανά χώρα όλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών είτε στον κοινό βασικό φάκελο.

8.

Στις ΠΕ πρέπει να επιτρέπεται να προετοιμάζουν ένα και μόνο φάκελο τεκμηρίωσης ανά χώρα (που θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιχειρήσεις στην εν λόγω χώρα) ή ξεχωριστούς φακέλους για κάθε επιχείρηση ή ομάδα δραστηριοτήτων ανά χώρα.

9.

Η τεκμηρίωση ανά χώρα πρέπει να είναι στη γλώσσα που προβλέπεται για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

ΤΜΗΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕ

10.

Η χρησιμοποίηση της ΤΤΜ ΕΕ είναι προαιρετική για τους ομίλους ΠΕ. Ωστόσο, ένας όμιλος ΠΕ δεν πρέπει να επιλέγει αυθαίρετα την εφαρμογή ή μη της TΤΜ ΕΕ για λόγους τεκμηρίωσης αλλά πρέπει να την εφαρμόζει με συνέπεια και συνέχεια σε όλη την επικράτεια της ΕΕ και από έτος σε έτος.

11.

Ένας όμιλος ΠΕ που επιλέγει την ΤΤΜ ΕΕ πρέπει, γενικά, να εφαρμόζει αυτή την προσέγγιση συλλογικά σε όλες τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ελεγχόμενες συναλλαγές που περιλαμβάνουν επιχειρήσεις στην ΕΕ για τις οποίες ισχύουν οι κανόνες που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης. Βάσει της παραγράφου 31 ένας όμιλος ΠΕ που επιλέγει ΤΤΜ ΕΕ, πρέπει, συνεπώς, να διατηρεί την τεκμηρίωση που ορίζεται στο τμήμα 1 όσον αφορά όλες τις επιχειρήσεις του στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη περιλαμβανομένων και των μόνιμων εγκαταστάσεων.

12.

Σε περιπτώσεις στις οποίες ένας όμιλος ΠΕ έχει επιλέξει την ΤΤΜ ΕΕ για ένα δεδομένο φορολογικό έτος, κάθε μέλος του ομίλου ΠΕ ενημερώνει ανάλογα τη φορολογική αρχή στην οποία υπάγεται.

13.

Οι ΠΕ πρέπει να προετοιμάζουν εγκαίρως τον βασικό φάκελο εγκαίρως ώστε να συμμορφώνονται με οιοδήποτε νόμιμο αίτημα προέρχεται από κάποια από τις ενεχόμενες φορολογικές αρχές.

14.

Ο φορολογούμενος σε δεδομένο κράτος μέλος θέτει στη διάθεση της εκάστοτε φορολογικής αρχής την ΤΤΜ ΕΕ που έχει προετοιμάσει κατόπιν αιτήματός της εντός εύλογης προθεσμίας ανάλογα με την πολυπλοκότητα των συναλλαγών.

15.

Ο φορολογούμενος που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση της τεκμηρίωσής του στη φορολογική αρχή είναι εκείνος από τον οποίο θα ζητηθεί η επιστροφή φόρου και που διατρέχει κίνδυνο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που δεν διαθέσει την κατάλληλη τεκμηρίωση. Αυτό συμβαίνει ακόμη και εάν η τεκμηρίωση προετοιμάζεται και αποθηκεύεται από μια από τις επιχειρήσεις εντός του ομίλου εξ ονόματος μιας άλλης. Η απόφαση ενός ομίλου ΠΕ να εφαρμόσει την ΤΤΜ ΕΕ προϋποθέτει δέσμευση από πλευράς όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ΕΕ να καθιστούν τόσο το βασικό φάκελο όσο και την τεκμηρίωση ανά χώρα διαθέσιμα στην αρμόδια εθνική φορολογική αρχή.

16.

Όταν ο φορολογούμενος αναπροσαρμόζει στη φορολογική του δήλωση τα κέρδη των λογαριασμών του κατ' εφαρμογή της αρχής της συμμόρφωσης προς τους κανόνες του ανταγωνισμού, πρέπει να διαθέτει τεκμηρίωση που να δείχνει τον τρόπο υπολογισμού της αναπροσαρμογής.

17.

Η συγκέντρωση των συναλλαγών πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά, να είναι διαφανής για την φορολογική αρχή και σύμφωνη με την παράγραφο 1.42 των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΟΣΑ (που επιτρέπουν τη συγκέντρωση των συναλλαγών που συνδέονται τόσο στενά ή διαδοχικά που δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθούν ορθά εξεταζόμενες ξεχωριστά). Οι κανόνες αυτοί πρέπει να εφαρμόζονται με ορθολογικό τρόπο, και να λαμβάνεται υπόψη ιδίως ο αριθμός και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών.

ΤΜΗΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

18.

Εφόσον η ΤΤΜ ΕΕ είναι ένα βασικό σύνολο πληροφοριών για την αξιολόγηση των τιμών μεταβίβασης ενός ομίλου ΠΕ, ένα κράτος μέλος δικαιούται βάσει της εθνικής του νομοθεσίας να απαιτεί περισσότερες και διαφορετικές πληροφορίες και έγγραφα, κατόπιν ειδικού αιτήματος ή κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, σε σχέση με τις πληροφορίες που θα περιέχονταν σε ΤΤΜ ΕΕ.

19.

Η προθεσμία για την προσκόμιση πρόσθετων πληροφοριών και εγγράφων κατόπιν ειδικού αιτήματος κατά την παράγραφο 18 καθορίζεται κατά περίπτωση αφού ληφθεί υπόψη ο όγκος των πληροφοριών και των εγγράφων που έχουν ζητηθεί. Ανάλογα με τις ειδικούς τοπικούς κανονισμούς, το χρονοδιάγραμμα πρέπει να παρέχει στον φορολογούμενο εύλογη προθεσμία (που μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα της συναλλαγής) για τη συγκέντρωση των πρόσθετων πληροφοριών.

20.

Οι φορολογούμενοι αποφεύγουν τις κυρώσεις όσον αφορά τη συνεργασία, όταν έχουν συμφωνήσει να υιοθετήσουν την προσέγγιση TΤΜ ΕΕ και προσκομίζουν, κατόπιν ειδικού αιτήματος ή κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, κατά τον δέοντα τρόπο και εντός εύλογης προθεσμίας πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα εκτός της TΤΜ ΕΕ.

21.

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν την ΤΤΜ ΕΕ, ήτοι το βασικό φάκελο και την τεκμηρίωση ανά χώρα, στη φορολογική αρχή μόνον στην αρχή ενός φορολογικού ελέγχου ή κατόπιν αιτήματος.

22.

Όταν ένα κράτος μέλος ζητά από έναν φορολογούμενο να υποβάλει με τη φορολογική δήλωσή του πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιορίζονται σε ένα μικρό ερωτηματολόγιο ή σε κατάλληλο έντυπο αξιολόγησης των κινδύνων.

23.

Η μετάφραση των εγγράφων στην τοπική γλώσσα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε αναγκαία. Για την ελαχιστοποίηση του κόστους και των καθυστερήσεων που οφείλονται στην μετάφραση, τα κράτη μέλη πρέπει να κάνουν δεκτά, στο μέτρο του δυνατού, έγγραφα σε ξένη γλώσσα. Όσον αφορά την ΤΤΜ ΕΕ, οι φορολογικές αρχές πρέπει να είναι έτοιμες να δεχτούν το βασικό φάκελο σε γλώσσα που συνήθως τη γνωρίζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Οι μεταφράσεις της βασικού φακέλου πρέπει να διατίθενται μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο και ύστερα από ειδικό αίτημα.

24.

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να υποχρεώνουν τους φορολογουμένους να αποθηκεύουν την τεκμηρίωση πέραν εύλογου χρονικού διαστήματος, ανάλογου προς τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύει για κάθε επιχείρηση του ομίλου.

25.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογούν τα εθνικά ή μη εθνικά στοιχεία βάσει των ειδικών, κατά περίπτωση, δεδομένων και περιστάσεων. Για παράδειγμα, τα συγκριτικά στοιχεία που περιέχονται σε βάσεις δεδομένων ευρωπαϊκής κλίμακας δεν πρέπει να απορρίπτονται αυτομάτως. Η χρήση μη εθνικών συγκριτικών στοιχείων και μόνον δεν πρέπει να συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων στον φορολογούμενο λόγω μη συμμόρφωσης.

ΤΜΗΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΠΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

26.

Στις περιπτώσεις που η τεκμηρίωση που αφορά μια συγκεκριμένη περίοδο εξακολουθεί να ισχύει και για μεταγενέστερες περιόδους και να περιλαμβάνει στοιχεία που δείχνουν ότι οι τιμές μεταβίβασης καθορίστηκαν υπό συνθήκες ανταγωνισμού, ενδέχεται να είναι σκόπιμο οι τεκμηριώσεις όσον αφορά τις περιόδους αυτές να παραπέμπουν στην εν λόγω τεκμηρίωση αντί να την επαναλαμβάνουν.

27.

Η τεκμηρίωση δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνει την τεκμηρίωση που μπορεί να περιλαμβάνεται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων που δρουν υπό συνθήκες ανταγωνισμού (για παράδειγμα, κατά τη σύναψη συμφωνίας δανεισμού ή για μια σημαντική σύμβαση) εφόσον περιλαμβάνει κατάλληλες πληροφορίες για να διαπιστωθεί εάν οι τιμές διαμορφώθηκαν υπό συνθήκες ανταγωνισμού.

28.

Το είδος της τεκμηρίωσης που πρέπει να προσκομίσει η επιχείρηση ενός ομίλου μπορεί να είναι διαφορετικό από εκείνο που απαιτείται για τη μητρική εταιρεία, ήτοι μια θυγατρική εταιρεία δεν χρειάζεται να προσκομίσει πληροφορίες σχετικά με όλες τις διασυνοριακές σχέσεις και συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων εντός του ομίλου ΠΕ αλλά μόνον σχετικά με τις σχέσεις και τις συναλλαγές που αφορούν την εν λόγω θυγατρική.

29.

Δεν πρέπει να έχει σημασία για τις φορολογικές αρχές το πού ένας φορολογούμενος προετοιμάζει και αποθηκεύει την τεκμηρίωσή του, εφόσον η τεκμηρίωση είναι επαρκής και διατίθεται έγκαιρα στις αρμόδιες φορολογικές αρχές κατόπιν αιτήματος. Συνεπώς, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να αποθηκεύουν την τεκμηρίωσή τους, καθώς και την ΤΤΜ ΕΕ, είτε κεντρικά είτε αποκεντρωμένα.

30.

Ο τρόπος αποθήκευσης της τεκμηρίωσης — είτε εγγράφως είτε σε ηλεκτρονική μορφή είτε υπό οιαδήποτε άλλη μορφή — άπτεται της διακριτικής ευχέρειας του φορολογουμένου, εφόσον μπορεί να διατεθεί στη φορολογική αρχή κατά τον δέοντα τρόπο.

31.

Σε δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, π.χ. όταν ένας όμιλος ΠΕ διαθέτει αποκεντρωμένη οργανωτική, νομική ή λειτουργική δομή ή αποτελείται από πολλά μεγάλα τμήματα με εντελώς διαφορετικό φάσμα προϊόντων και πολιτικές τιμών μεταβίβασης ή συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών, και στην περίπτωση μιας πρόσφατα αποκτηθείσας επιχείρησης, ένας όμιλος ΠΕ πρέπει να επιτρέπεται να προσκομίζει περισσότερους από έναν βασικούς φακέλους ή να απαλλάσσει συγκεκριμένα μέλη του ομίλου από την ΤΤΜ ΕΕ.

ΤΜΗΜΑ 5

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΕ) ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕ

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ:

μια ΠΕ είναι μια εταιρεία που αποτελεί μέρος ενός ομίλου ΠΕ·

ένας όμιλος ΠΕ είναι ένας όμιλος συνδεδεμένων εταιρειών με επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε δύο ή περισσότερες χώρες.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρόκειται για ένα κοινό για όλη την ΕΕ σύνολο κανόνων τεκμηρίωσης σύμφωνα με τους οποίους όλες οι επιχειρήσεις στα κράτη μέλη προετοιμάζουν χωριστούς αλλά ομοιόμορφους φακέλους τεκμηρίωσης. Αυτή η πιο περιοριστική προσέγγιση αποσκοπεί στην αποκεντρωμένη αλλά τυποποιημένη τεκμηρίωση, ήτοι κάθε εταιρεία σε έναν πολυεθνικό όμιλο προετοιμάζει τη δική της τεκμηρίωση αλλά σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ (ΣΦΑΙΡΙΚΗ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Είναι ένας ενιαίος φάκελος τεκμηρίωσης (βασική τεκμηρίωση) σε σφαιρική ή περιφερειακή βάση που προετοιμάζεται από τη μητρική εταιρεία ή από τα κεντρικά γραφεία ενός ομίλου εταιρειών και είναι ο ίδιος για ολόκληρη την ΕΕ. Αυτός ο φάκελος τεκμηρίωσης μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για την προετοιμασία φακέλου τεκμηρίωσης ανά χώρα τόσο από τοπικές όσο και από κεντρικές πηγές.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕ (ΤΤΜ ΕΕ)

Η μέθοδος της τεκμηρίωσης σχετικά με τον καθορισμό των τιμών μεταβίβασης στην ΕΕ (ΤΤΜ ΕΕ) συνδυάζει πτυχές τόσο της τυποποιημένης όσο και της κεντρικά οργανωμένης (σφαιρικής) τεκμηρίωσης. Ένας πολυεθνικός όμιλος προετοιμάζει ένα φάκελο τυποποιημένης και πλήρους τεκμηρίωσης σχετικά με τον καθορισμό της μεταβίβασης τιμών που αποτελείται από δυο μέρη:

i)

έναν ενιαίο φάκελο τεκμηρίωσης που περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλα τα μέλη ομίλων στην ΕΕ (που καλείται «βασικός φάκελος»), και

ii)

διάφορους φακέλους τυποποιημένης τεκμηρίωσης που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με κάθε χώρα («τεκμηρίωση ανά χώρα»).

Ο φάκελος τεκμηρίωσης για μια δεδομένη χώρα περιλαμβάνουν τον κοινό βασικό φάκελο και τον φάκελο τυποποιημένης τεκμηρίωσης για τη χώρα αυτή.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Διοικητική κύρωση (ή αστική κύρωση) που επιβάλλεται λόγω μη συμμόρφωσης με την ΤΤΜ ΕΕ ή με τις εθνικές διατάξεις τεκμηρίωσης κάθε κράτους μέλους (ανάλογα με το με ποιες απαιτήσεις έχει επιλέξει να συμμορφώνεται η ΠΕ) κατά τη στιγμή που η ΤΤΜ ΕΕ ή η τεκμηρίωση που απαιτείται από τις εθνικές διατάξεις κάποιου κράτους μέλους όφειλε να έχει υποβληθεί στη φορολογική αρχή.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Διοικητική κύρωση (ή αστική κύρωση) που επιβάλλεται λόγω μη έγκαιρης συμμόρφωσης με ειδικό αίτημα μιας φορολογικής αρχής να υποβάλλει πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα πέραν της ΤΤΜ ΕΕ ή της τεκμηρίωσης βάσει της νομοθεσίας ενός κράτους μέλους (ανάλογα με το με ποιες απαιτήσεις έχει επιλέξει να συμμορφωθεί η ΠΕ).

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

Κύρωση που επιβάλλεται λόγω μη συμμόρφωσης προς τους κανόνες του ανταγωνισμού, υπό τη μορφή ορισμένου ποσοστού της αναπροσαρμογής των τιμών μεταβίβασης ή της φορολογικής ελάφρυνσης.