24.2.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 46/1


Κοινή δήλωση του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Η ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη»

(2006/C 46/01)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Το αναπτυξιακό εγχείρημα

1.

Ποτέ πριν η εξάλειψη της φτώχιας και η βιώσιμη ανάπτυξη δεν ήσαν σημαντικότερες. Οι συνθήκες εντός των οποίων επιδιώκεται η εξάλειψη της φτώχιας είναι ένας ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένος και αλληλεξαρτώμενος κόσμος: η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά και νέες προκλήσεις.

Η καταπολέμηση της φτώχιας ανά τον κόσμο δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση· θα βοηθήσει επίσης στην οικοδόμηση ενός σταθερότερου, ειρηνικότερου, ευημερούντος και δίκαιου κόσμου με έκδηλη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών του. Σε έναν τέτοιο κόσμο δεν θα επιτρέπαμε σε 1 200 παιδιά να πεθαίνουν κάθε ώρα από φτώχια, ούτε θα παρακολουθούσαμε άπρακτοι τον αγώνα ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων να επιβιώσουν με λιγότερα από ένα δολλάριο την ημέρα ή τον ιό HIV/AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία να θερίζει κάθε χρόνο τις περισσότερες από 6 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές. Η αναπτυξιακή πολιτική βρίσκεται στον πυρήνα των σχέσεων της ΕΕ (1) με όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες (2).

2.

Η αναπτυξιακή συνεργασία είναι κοινή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (3) και των κρατών μελών. Η κοινοτική πολιτική στη σφαίρα της αναπτυξιακής συνεργασίας οφείλει να συμπληρώνει τις πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη μέλη. Την ευθύνη της ίδιας τους της ανάπτυξης την έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Αλλά και οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν ευθύνη. Τόσο στο επίπεδο των κρατών μελών της όσο και στο κοινοτικό επίπεδο, η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Με τη συνεργασία της η ΕΕ αποτελεί σημαντική δύναμη θετικών αλλαγών. Η ΕΕ χορηγεί τη μισή παγκόσμια βοήθεια και έχει δεσμευθεί να αυξήσει τη συνδρομή της αυτή ταυτόχρονα με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της. Η ΕΕ είναι επίσης ο αξιολογότερος οικονομικός και εμπορικός εταίρος για τις αναπτυσσόμενες χώρες, παραχωρώντας συγκεκριμένα εμπορικά πλεονεκτήματα στις χώρες αυτές, προ πάντων δε στις ΛΑΧ, (λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες).

3.

Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα έχουν την ίδια προσήλωση στις βασικές αρχές, τις θεμελιώδεις αξίες και τους αναπτυξιακούς στόχους που έχουν συμφωνηθεί σε πολυμερές επίπεδο. Οι συντονιστικές και εναρμονιστικές μας προσπάθειες οφείλουν να συντελούν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό και με έρεισμα την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, η «Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη» παρέχει για πρώτη φορά ένα κοινό όραμα που οδηγεί τη δράση της ΕΕ στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε κοινοτικό. Το κοινό αυτό όραμα αποτελεί το αντικείμενο του πρώτου μέρους της δήλωσης· το δεύτερο μέρος εκθέτει την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την καθοδήγηση της πραγμάτωσης του οράματος αυτού στο κοινοτικό επίπεδο και προσδιορίζει επίσης προτεραιότητες για συγκεκριμένη δράση στο κοινοτικό επίπεδο.

4.

Η Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη είναι απόρροια κοινής συμφωνίας του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το πρώτο μέρος της Ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη θέτει κοινούς στόχους και αρχές για την αναπτυξιακή συνεργασία·επιβεβαιώνει την προσήλωση της ΕΕ στην εξάλειψη της φτώχιας, στην αυτεξουσιότητα, στην εταιρική σχέση, στη χορήγηση περισσότερης και καλύτερης βοήθειας και στην προώθηση της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών και θα καθοδηγήσει με πνεύμα συμπληρωματικότητας τις δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας της Κοινότητας και των κρατών μελών σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες (4).

1.   Κοινοί στόχοι

5.

Πρωταρχικός και κυρίαρχος στόχος της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ είναι η εξάλειψη της φτώχιας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η επιδίωξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ).

6.

Οι οκτώ ΑΣΧ είναι οι εξής: εξάλειψη της έσχατης φτώχιας και της πείνας· εξασφάλιση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για όλους· προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση της θέσης των γυναικών· μείωση της παιδικής θνησιμότητας· βελτίωση της μητρικής υγείας· καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών· εξασφάλιση βιώσιμου περιβάλλοντος και δημιουργία παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη.

7.

Επαναλαμβάνουμε ότι αφ' εαυτής η ανάπτυξη είναι κεντρικός στόχος· και ότι η βιώσιμη ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει τη χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές.

8.

Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να συμβάλει με τη δράση της στην επίτευξη των στόχων αυτών και των αναπτυξιακών στόχων που έχουν συμφωνηθεί από τις σπουδαιότερες διασκέψεις και συνόδους κορυφής των Ηνωμένων Εθνών. (5)

9.

Επαναβεβαιώνουμε την δέσμευσή μας να προωθήσουμε την συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών τη βασιζόμενη στη βεβαιότητα ότι η ΕΕ θα λάβει υπ' όψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις πολιτικές που υλοποιεί και που ενδέχεται να επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, και ότι οι πολιτικές αυτές στηρίζουν αναπτυξιακούς στόχους.

10.

Η αναπτυξιακή βοήθεια θα συνεχίσει να στηρίζει τους φτωχούς σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, τόσο τις χαμηλού όσο και τις μέσου εισοδήματος χώρες (ΧΜΕ). Η ΕΕ θα συνεχίσει να θεωρεί προτεραιότητα την υποστήριξη προς τις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις λοιπές χώρες χαμηλού εισοδήματος (ΧΧΕ) προκειμένου να επιτύχουν μια πιο ισορροπημένη συνολική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει την αξία της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων ενίσχυσης ενός εκάστου κράτους μέλους σε τομείς και περιοχές στις οποίες υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορεί να προστεθεί μεγαλύτερη αξία στην καταπολέμηση της φτώχιας.

2.   Εξάλειψη της φτώχιας — πολυδιάστατες πτυχές

11.

Η φτώχια περιλαμβάνει όλους τους τομείς όπου οι άνθρωποι αδιαφόρως φύλου είναι ενδεείς και θεωρούνται άχρηστοι στις διάφορες κοινωνίες και τα εντόπια περιβάλλοντα. Οι βασικές διαστάσεις της φτώχιας επηρεάζουν τις οικονομικές, ανθρώπινες, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ικανότητες καθώς και την ικανότητα προστασίας. Η φτώχια έχει να κάνει με τις ικανότητες του ανθρώπου όπως η κατανάλωση και η ασφάλεια του επισιτισμού, η υγεία, η παιδεία, τα δικαιώματα, η δυνατότητα του εισακούεσθαι, η ανθρώπινη ασφάλεια, ιδίως για τους φτωχούς, ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρεπής εργασία. Κατά συνέπεια η καταπολέμηση της φτώχιας θα επιτύχει μόνον εάν η επένδυση σε ανθρώπους (προ πάντων στην υγεία και την εκπαίδευση και στην HIV/AIDS), η προστασία των φυσικών πόρων (όπως τα δάση, τα νερά, οι θαλάσσιοι πόροι και το έδαφος) ούτως ώστε να εξασφαλίζονται τα αγροτικά εισοδήματα και η επένδυση στη δημιουργία πλούτου (με έμφαση σε θέματα όπως το επιχειρηματικό πνεύμα, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η πρόσβαση σε δανεισμό, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και οι υποδομές) θεωρηθούν ίσης σπουδαιότητας. Η βελτίωση της θέσης των γυναικών είναι το κλειδί για παντός είδους ανάπτυξη, η δε ισότητα των φύλων θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέρος όλων των σχεδιασμών πολιτικής.

12.

Το θεματολόγιο ΑΣΧ και η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της εξάλειψης της φτώχιας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμβάνουν πολλές αναπτυξιακές δραστηριότητες, από τη δημοκρατική διακυβέρνηση έως τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, την πρόληψη συγκρούσεων, την κοινωνική δικαιοσύνη, την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ίση πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την παιδεία, τον πολιτισμό, την υγεία, και συγκεκριμένα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, και δικαιώματα όπως περιλαμβάνονται στο Θεματολόγιο της ICPD στο Κάϊρο, το περιβάλλον και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την ευνοϊκή για τους φτωχούς οικονομική ανάπτυξη, το εμπόριο και ανάπτυξη, τη μετανάστευση και ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια, τα δικαιώματα των παιδιών, την ισότητα των φύλων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της αξιοπρεπούς εργασίας.

3.   Κοινές αξίες

13.

Η εταιρική σχέση και ο διάλογος της ΕΕ με τρίτες χώρες θα προωθήσει τις κοινές αξίες του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης, της ισότητας των φύλων, του κράτους δικαίου, της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. Η ΕΕ είναι ακλόνητα προσηλωμένη στις πραγματικά πολυμερείς σχέσεις, όπου όλα τα έθνη του κόσμου μοιράζονται την ευθύνη της ανάπτυξης.

4.   Κοινές αρχές

4.1.   Αυτεξουσιότητα, εταιρική σχέση

14.

Η ΕΕ είναι προσηλωμένη στην αρχή της αυτεξούσιας χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων από τις χώρες εταίρους. Την πρωταρχική ευθύνη για τη δημιουργία και την κατάλληλη διαμόρφωση ενός εγχώριου περιβάλλοντος με σκοπό την κινητοποίηση των ίδιων τους των πόρων, όπως και για την εφαρμογή συγκροτημένων και αποτελεσματικών πολιτικών, την έχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες. Οι αρχές αυτές θα επιτρέψουν την παροχή κατάλληλα προσαρμοσμένης βοήθειας ανταποκρινόμενης στις συγκεκριμένες ανάγκες της δικαιούχου χώρας.

15.

Η ΕΕ και οι αναπτυσσόμενες χώρες μοιράζονται την αρμοδιότητα και την ευθύνη των κοινών τους προσπαθειών στα πλαίσια των εταιρικών σχέσεων. Η ΕΕ θα στηρίξει τις στρατηγικές των χωρών εταίρων για τη μείωση της φτώχιας, την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες άξονά τους έχουν τους ΑΣΧ, και θα ευθυγραμμιστούν με τα συστήματα και τις διαδικασίες των χωρών εταίρων. Οι δείκτες προόδου και η τακτική αξιολόγηση της παρεχόμενης συνδρομής έχουν ζωτική σημασία για την καλύτερη στοχοθέτηση της βοήθειας της ΕΕ.

16.

Η ΕΕ αναγνωρίζει τον ουσιώδη εποπτικό ρόλο των δημοκρατικά εκλεγμένων αντιπροσώπων. Ως εκ τούτου συνιστά μεγαλύτερη ανάμιξη των εθνικών συνελεύσεων, κοινοβουλίων και τοπικών αρχών.

4.2.   Πολιτικός διάλογος σε βάθος

17.

Ο πολιτικός διάλογος αποτελεί σημαντικό τρόπο μεγαλύτερης προώθησης των αναπτυξιακών στόχων. Στα πλαίσια του πολιτικού διαλόγου που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Συμβούλιο, Επιτροπή και Κοινοβούλιο — στα πλαίσια των αντιστοίχων τους αρμοδιοτήτων, ο σεβασμός της χρηστής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου θα αξιολογούνται τακτικά ούτως ώστε να διαμορφωθούν κοινές παραδοχές και να προσδιοριστούν μέτρα στήριξης. Ο διάλογος αυτός ενέχει σημαντική προληπτική διάσταση, αποβλέπει δε στο να τηρούνται οι αρχές αυτές. Επίσης θα θέσει επί τάπητος την καταπολέμηση της δωροδοκίας, την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και την εμπορία ανθρώπων.

4.3.   Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

18.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ευρεία συμμετοχή όλων των πρωταγωνιστούντων στην ανάπτυξη των χωρών και προτρέπει όλους τους κοινωνικούς συντελεστές να συμπράξουν. Η κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οργανώσεις των εργοδοτών και ο ιδιωτικός τομέας, οι ΜΚΟ και άλλοι μη κρατικοί παράγοντες των χωρών εταίρων, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΕΕ θα εντείνει την υποστήριξή της για την οικοδόμηση ικανοτήτων των μη κρατικών παραγόντων, προκειμένου να ακούγονται περισσότερο κατά την αναπτυξιακή διαδικασία και προκειμένου να προχωρήσει ο πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός διάλογος. Θα αναγνωριστεί επίσης ο σημαντικός ρόλος της ευρωπαϊκής κοινωνίας των πολιτών· για τον σκοπό αυτόν η ΕΕ θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εκπαίδευση σε θέματα ανάπτυξης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών της ΕΕ.

4.4.   Ισότητα των φύλων

19.

Η προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών όχι μονάχα είναι σημαντική αφ' εαυτής αλλά και συνιστά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι δε αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη όλων των ΑΣΧ και την υλοποίηση της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, του Προγράμματος Δράσης του Καΐρου και της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης εις βάρος των Γυναικών. Συνεπώς η ΕΕ θα ενσωματώσει ένα έντονο στοιχείο ισότητας των φύλων σε όλες τις της πολιτικές και πρακτικές στις σχέσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

4.5.   Σχέσεις με ευάλωτα κράτη

20.

Η ΕΕ θα βελτιώσει την ανταπρόκρισή της προς τις δύσκολες εταιρικές σχέσεις και τα ευάλωτα κράτη όπου ζει το ένα τρίτο των φτωχών του κόσμου. Η ΕΕ θα εντείνει τις προσπάθειές της στο έργο της πρόληψης (6) των συγκρούσεων και θα συνδράμει στην πρόληψη της αστάθειας των κρατών μέσω μεταρρυθμίσεων στη διακυβέρνηση, μέτρων κατά της δωροδοκίας και οικοδόμησης βιώσιμων κρατικών θεσμών, ούτως ώστε αυτά να μπορέσουν να εκπληρώσουν μια σειρά βασικών λειτουργιών και να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών τους. Η ΕΕ θα εργαστεί δια μέσου κρατικών συστημάτων και στρατηγικών, εφ' όσον είναι δυνατόν, για να αυξηθούν οι δυνατότητες των ευάλωτων κρατών. Η ΕΕ συνιστά διαρκή σύμπραξη, ακόμα και στις δυσκολότερες των καταστάσεων, ούτως ώστε να αποφευχθεί η εμφάνιση κρατών υπό κατάρρευση.

21.

Σε μεταβατικές καταστάσεις, η ΕΕ θα προωθήσει τη διασύνδεση μεταξύ επείγουσας βοήθειας, αποκατάστασης και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Σε καταστάσεις μετά από κρίσεις η ανάπτυξη θα καθοδηγείται από ολοκληρωμένες στρατηγικές μετάβασης, που θα αποσκοπούν στην ανασύσταση των θεσμικών δυνατοτήτων, των ζωτικών υποδομών και των κοινωνικών υπηρεσιών, στην αύξηση της επισιτιστικής ασφάλειας και στην παροχή βιώσιμων λύσεων για τους πρόσφυγες, τους εκτοπισμένους και τη γενική ασφάλεια των πολιτών. Η δράση της ΕΕ θα πραγματοποιείται στα πλαίσια πολυμερών προσπαθειών όπως η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εδραίωση της Ειρήνης, με σκοπό την παλινόρθωση των αρχών της αυτεξουσιότητας και της εταιρικής σχέσης.

22.

Μερικές αναπτυσσόμενες χώρες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις φυσικές καταστροφές, στην αλλαγή του κλίματος, στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στους εξωτερικούς οικονομικούς κραδασμούς. Τα κράτη μέλη και η Κοινότητα θα συνεπικουρήσουν την πρόληψη των καταστροφών και την προπαρασκευή στις χώρες αυτές, με σκοπό να αυξηθεί η αντοχή τους στις δοκιμασίες αυτές.

5.   Χορήγηση περισσότερης και καλύτερης βοήθειας

5.1.   Αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων

23.

Η ανάπτυξη παραμένει μια δέσμευση μακρόπνοη. Η ΕΕ υιοθέτησε χρονοδιάγραμμα για να φθάσουν τα κράτη μέλη στο 0,7 % του ΑΕΕ έως το 2015, με ενδιάμεσο συλλογικό στόχο το 0,56 % έως το 2010 (7), καλεί δε τους εταίρους να ακολουθήσουν την κατεύθυνση αυτή. Αυτές οι ανειλημμένες υποχρεώσεις θα πρέπει να συντελέσουν στον διπλασιασμό της ετήσιας βοήθειας της ΕΕ σε περισσότερα από 66 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο μεγαλύτερης ανακούφισης από το χρέος, καθώς και τυχόν καινοφανείς πηγές χρηματοδότησης, ούτως ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι με αειφόρο και προβλέψιμο τρόπο. Η μισή τουλάχιστον από αυτή την αύξηση της βοήθειας θα διατεθεί στην Αφρική, με απόλυτο σεβασμό των κατ' ιδίαν προτεραιοτήτων των κρατών μελών στην αναπτυξιακή βοήθεια. Οι πόροι θα κατανέμονται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο και με βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις των δικαιούχων χωρών, λαμβανομένων υπ' όψη των ιδιαζουσών καταστάσεων.

24.

Για να επιτευχθούν οι ΑΣΧ, θα εξακολουθήσει να δίδεται προτεραιότητα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις λοιπές χώρες χαμηλού εισοδήματος, πράγμα που απεικονίζεται στο υψηλό ποσοστό βοήθειας που ρέει προς τις χώρες αυτές (8). Η ΕΕ εμμένει στη δέσμευσή της να υποστηρίξει την ευνοϊκή για τους φτωχούς ανάπτυξη των χωρών μέσου εισοδήματος, της κατώτερης ιδίως βαθμίδας του, η δε αναπτυξιακή μας βοήθεια προς όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες θα προορίζεται για τη μείωση της φτώχιας σε όλες τις πολυδιάστατες πτυχές της στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στα ευάλωτα κράτη και στις χώρες που είναι «ορφανές δωρητών».

5.2   Αποτελεσματικότερη βοήθεια

25.

Εκτός από περισσότερη, η ΕΕ θα χορηγήσει και καλύτερη βοήθεια. Το κόστος συναλλαγής θα μειωθεί και ο συνολικός της αντίκτυπος θα βελτιωθεί. Η ΕΕ είναι αποφασισμένη να συμπράξει με όλους τους αναπτυξιακούς εταίρους προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και ο αντίκτυπος της βοήθειάς της καθώς και να βελτιωθούν οι πρακτικές των δωρητών, επίσης δε να υποβοηθήσει τις χώρες που είναι εταίροι μας ώστε να χρησιμοποιούν αποτελεσματικότερα την εισρέουσα βοήθεια. Η ΕΕ θα εφαρμόσει και θα παρακολουθήσει τις δεσμεύσεις της για αποτελεσματικότητα της βοήθειας (9) σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στην θέσπιση συγκεκριμένων στόχων για το 2010. Η εθνική αυτεξουσιότητα, ο συντονισμός και η εναρμόνιση των δωρητών αρχής γενομένης επιτοπίως, η ευθυγράμμιση με τα συστήματα της αποδέκτριας χώρας και ο προσανατολισμός προς τα αποτελέσματα συνιστούν εν προκειμένω βασικές αρχές.

26.

Η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί με διάφορους τρόπους που μπορεί να είναι συμπληρωματικοί (βοήθεια για την υλοποίηση σχεδίων, στήριξη τομεακών προγραμμάτων, στήριξη τομεακού και γενικού προϋπολογισμού, ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια για την πρόληψη κρίσεων, στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών και μέσω αυτής, προσέγγιση των προδιαγραφών, των προτύπων και της νομοθεσίας, κλπ), ανάλογα με τον τρόπο που θα είναι πιο αποτελεσματικός για την κάθε χώρα.Εφ' όσον οι περιστάσεις το επιτρέψουν, η προσφυγή σε γενική ή κατά τομέα δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να αυξηθεί ως μέσο για να ενισχυθεί η αυτεξουσιότητα, να υποστηριχθεί η εθνική υπευθυνότητα και οι διαδικασίες του εταίρου, να χρηματοδοτηθούν οι εθνικές στρατηγικές μείωσης της φτώχιας (όπως και το λειτουργικό κόστος των προϋπολογισμών υγείας και παιδείας) και να προωθηθεί η χρηστή και διαφανής διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

27.

Προκειμένου για αποτελεσματικό σχεδιασμό, οι χώρες εταίροι χρειάζονται τη σταθερότητα της βοήθειας. Η ΕΕ έχει ως εκ τούτου δεσμευθεί για μηχανισμούς μεγαλύτερης πρόγνωσης και μικρότερου διασκορπισμού της βοήθειας.

28.

Η μείωση του χρέους προϋποθέτει και αυτή πρόγνωση της χρηματοδότησης. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να εξεύρει λύσεις για τα δυσβάστακτα χρέη, και δη για τις εναπομένουσες πολυμερείς οφειλές υπερχρεωμένων φτωχών χωρών, εάν δε είναι απαραίτητο και σκόπιμο, για τις χώρες που υφίστανται εξωγενείς κλονισμούς και τις χώρες που αναλαμβάνουν από συρράξεις.

29.

H ΕΕ θα προωθήσει την περαιτέρω αποσύνδεση της βοήθειας και πέραν των υφισταμένων συστάσεων του ΟΟΣΑ ιδίως όσον αφορά την επισιτιστική βοήθεια.

5.3   Συντονισμός και συμπληρωματικότητα

30.

Σύμφωνα με το πνεύμα της Συνθήκης, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θα βελτιώσουν το συντονισμό και τη συμπληρωματικότητα. Ο καλύτερος τρόπος για την εξασφάλιση της συμπληρωματικότητας είναι η ανταπόκριση στις προτεραιότητες των χωρών-εταίρων, σε επίπεδο χώρας και σε περιφερειακό επίπεδο. Η ΕΕ θα προωθήσει το συντονισμό, την εναρμόνιση και την ευθυγράμμιση. (10) Η ΕΕ παρακινεί τις χώρες-εταίρους να αναλάβουν οι ίδιες την αναπτυξιακή τους διαδικασία και να υποστηρίξουν μια ευρεία δέσμευση δωρητών στις εθνικές τους ατζέντες όσον αφορά την εναρμόνιση. Ανάλογα με την περίπτωση, η ΕΕ θα θεσπίσει ευέλικτους οδικούς χάρτες όπου θα ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα κράτη μέλη να συμβάλουν στα σχέδια και τις προσπάθειες εναρμόνισης των χωρών.

31.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να προωθήσει καλύτερο συντονισμό και συμπληρωματικότητα των δωρητών μέσω της επίτευξης κοινού πολυετούς προγραμματισμού, που θα βασίζεται στις στρατηγικές των χωρών-εταίρων για τη μείωση της φτώχειας ή σε ισοδύναμες στρατηγικές καθώς και στις ιδιαίτερες δημοσιονομικές διαδικασίες της κάθε χώρας, μέσω κοινών μηχανισμών εφαρμογής καθώς και κοινής ανάλυσης, κοινών αποστολών όλων των δωρητών, και της χρήσης των ρυθμίσεων συγχρηματοδότησης.

32.

Η ΕΕ θα αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Δήλωσης του Παρισιού για τη βελτίωση της παράδοσης της βοήθειας και, εν προκειμένω, έχει αναλάβει τέσσερις πρόσθετες δεσμεύσεις: να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια για τη δημιουργία υποδομών μέσω συντονισμένων προγραμμάτων με αυξημένη προσφυγή σε διακανονισμούς μεταξύ διαφόρων δωρητών, να διοχετεύσει το 50 % της δημόσιας βοήθειας μέσω των εθνικών συστημάτων, μεταξύ άλλων με την αύξηση του ποσοστού της βοήθειας που παρέχεται μέσω δημοσιονομικής στήριξης ή τομεακών προσεγγίσεων, να αποφύγει τη δημιουργία νέων μονάδων υλοποίησης έργων, και να μειώσει τον αριθμό μη συντονισμένων αποστολών κατά 50 %.

33.

Η ΕΕ θα εκμεταλλευθεί την πείρα των νέων κρατών μελών (σε τομείς όπως η διαχείριση της μετάβασης) και θα συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου των χωρών αυτών ως νέων δωρητών.

34.

Η ΕΕ θα αναλάβει να εκτελέσει την ατζέντα αυτή σε στενή συνεργασία με τις χώρες-εταίρους, άλλους διμερείς εταίρους στον τομέα της ανάπτυξης και πολυμερείς παράγοντες όπως τα Ηνωμένα Έθνη και τους Διεθνείς χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, να αποφύγει την επικάλυψη προσπαθειών και να μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας βοήθειας. Η ΕΕ θα προωθήσει επίσης την ενίσχυση της προβολής των αναπτυσσομένων χωρών στους διεθνείς οργανισμούς.

6.   Συνοχή Αναπτυξιακών Πολιτικών (ΣΑΠ)

35.

Η ΕΕ έχει πλήρως δεσμευθεί να αναλάβει δράση για την προώθηση της Συνοχής των Αναπτυξιακών Πολιτικών σε διάφορους τομείς. (11) Είναι σημαντικό μη αναπτυξιακές πολιτικές να συμβάλουν στις προσπάθειες των αναπτυσσομένων χωρών για την επίτευξη των ΑΣΧ. Η ΕΕ θα λάβει υπόψη τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας σε όλες τις πολιτικές που εφαρμόζει οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις επί των αναπτυσσομένων χωρών. Για την υλοποίηση της δέσμευσης αυτής, η ΕΕ θα εντείνει τη συνοχή της πολιτικής αναπτυξιακών διαδικασιών, μέσων και μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα, και θα εξασφαλίσει τους κατάλληλους πόρους και θα προβεί σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση των στόχων αυτών. Αυτό θα αποτελέσει σημαντική πρόσθετη συμβολή της ΕΕ για την επίτευξη των ΑΣΧ.

36.

Η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά μια ταχεία, φιλόδοξη και υπέρ των φτωχών ολοκλήρωση του Αναπτυξιακού Γύρου της Ντόχα και των Συμφωνιών Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ (ΣΟΕΣ). Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αποφασίσουν και να μεταρρυθμίσουν την εμπορική πολιτική σύμφωνα με τα ευρύτερα εθνικά αναπτυξιακά τους προγράμματα. Θα παράσχουμε πρόσθετη συνδρομή για να βοηθήσουμε τις φτωχές χώρες να δημιουργήσουν υποδομές για το εμπόριο. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις λιγότερο προηγμένες και τις πλέον ευάλωτες χώρες. Η ΕΕ θα συνεχίσει το έργο της για το εύρυθμο άνοιγμα της αγοράς, ιδίως όσον αφορά προϊόντα εξαγωγικού ενδιαφέροντος για τις αναπτυσσόμενες χώρες, που θα υποστηρίζεται από ένα ανοικτό, δίκαιο, ισότιμο, βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα και τα μελήματα των ασθενεστέρων κρατών. Η ΕΕ θα εξετάσει τα ζητήματα της ειδικής και διαφοροποιημένης μεταχείρισης και διάβρωσης των προτιμήσεων προκειμένου να προαγάγει το εμπόριο μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών, καθώς και μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να προωθεί την υιοθέτηση από όλες τις ανεπτυγμένες χώρες μιας άνευ ποσοστώσεων και άνευ δασμών πρόσβασης των ΛΑΧ πριν από το τέλος του Γύρου της Ντόχα, ή σε γενικότερο επίπεδο. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η ΕΕ θα μειώσει σημαντικά το επίπεδο στρεβλώσεων του εμπορίου που σχετίζεται με τα ενωσιακά μέτρα στήριξης του γεωργικού τομέα, και θα διευκολύνει τη γεωργική ανάπτυξη των αναπτυσσομένων χωρών. Σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες, η ΕΕ θα υποστηρίξει τους στόχους της ασυμμετρίας και της ευελιξίας για την εφαρμογή των ΣΟΕΣ. Η ΕΕ θα εξακολουθήσει να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους αναπτυξιακούς στόχους των χωρών με τις οποίες η Κοινότητα έχει ή πρόκειται να συνάψει αλιευτικές συμφωνίες.

37.

Η ανασφάλεια και οι βίαιες συγκρούσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των μεγαλύτερων εμποδίων για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Η ασφάλεια και η ανάπτυξη είναι σημαντικές και συμπληρωματικές πτυχές των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες. Στα πλαίσια των αντιστοίχων δράσεών τους, συμβάλλουν στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος και θέτουν ένα τέρμα στο φαύλο κύκλο της φτώχειας, του πολέμου, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των επισφαλών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών. Η ΕΕ, στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων της Κοινότητας και των κρατών μελών, θα ενισχύσει τον έλεγχο των κοινοτικών εξαγωγών όπλων, προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση όπλων κατασκευασμένων στην ΕΕ κατά άμαχων πληθυσμών ή η επιδείνωση υφισταμένων εντάσεων ή συγκρούσεων σε αναπτυσσόμενες χώρες, και θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης διάδοσης φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού και πυρομαχικών. Η ΕΕ υποστηρίζει, επίσης, σθεναρά την ευθύνη της προστασίας. Δεν μπορούμε να παραμένουμε αδρανείς ενώπιον γενοκτονιών, εγκλημάτων πολέμου, εθνοτικών καθάρσεων ή άλλων κατάφορων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η ΕΕ θα ταχθεί υπέρ ενισχυμένου ρόλου των περιφερειακών και υπο-περιφερειακών οργανώσεων στη διαδικασία ενίσχυσης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, μεταξύ άλλων με τη δυνατότητά της να συντονίζει τη στήριξη δωρητών στον τομέα της πρόληψης συγκρούσεων.

38.

Η ΕΕ θα συμβάλει στην τόνωση της κοινωνικής διάστασης της παγκοσμιοποίησης, προάγοντας την απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία για όλους. Θα καταβάλουμε προσπάθειες ούτως ώστε η μετανάστευση να καταστεί θετικός παράγων για την ανάπτυξη, μέσω της προώθησης συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της συμβολής τους στη μείωση της φτώχειας, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τα εμβάσματα και περιορίζοντας τη διαρροή εγκεφάλων. Η ΕΕ θα ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών για τον περιορισμό της μη βιώσιμης κατανάλωσης και των μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής. Θα βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να εφαρμόσουν τις Πολυμερείς Περιβαλλοντικές Συμφωνίες και θα προωθήσουμε πρωτοβουλίες υπέρ των φτωχών οι οποίες έχουν περιβαλλοντικές πτυχές. Η ΕΕ επιβεβαιώνει ότι είναι αποφασισμένη να καταπολεμήσει τις αιτίες που προκαλούν την αλλαγή του κλίματος.

7.   Ανάπτυξη, συμβολή για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων

39.

Η δράση της ΕΕ για την ανάπτυξη, που επικεντρώνεται στην εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, συμβάλλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση των ευεργετημάτων και στην από κοινού ανάληψη με τις αναπτυσσόμενες χώρες, του κόστους της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης κατά πιο δίκαιο τρόπο, πράγμα που συμβάλλει στην ευρύτερη ειρήνη και σταθερότητα, και τη μείωση των ανισοτήτων που κρύβονται πίσω από πολλές από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Μια μείζων πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα σήμερα είναι να μεριμνήσει ώστε η παγκοσμιοποίηση να αποτελέσει μια θετική δύναμη για όλη την ανθρωπότητα.

40.

Η μείωση της φτώχειας και η προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης αποτελούν αυτοσκοπούς. Η επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας είναι επίσης προς όφελος της συλλογικής καθώς και της ατομικής ειρήνης και ασφάλειας σε μακροπρόθεσμη βάση. Χωρίς ειρήνη και ασφάλεια δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη και η εξάλειψη της φτώχειας, και χωρίς ανάπτυξη και εξάλειψη της φτώχειας δεν μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη. Η ανάπτυξη αποτελεί επίσης την πλέον αποτελεσματική μακροπρόθεσμη αντίδραση στην ακούσια και παράνομη μετανάστευση και στην εμπορία ανθρώπων. Η ανάπτυξη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην προώθηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης που θα περιορίζουν τις βλαβερές συνέπειες της οικονομικής μεγέθυνσης επί του περιβάλλοντος.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Στο παρόν δεύτερο μέρος της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη ορίζεται η ανανεωμένη αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που υλοποιεί το ευρωπαϊκό όραμα για την ανάπτυξη το οποίο αναφέρεται στο πρώτο μέρος για τους πόρους που έχουν ανατεθεί στην Κοινότητα, σύμφωνα με τη Συνθήκη. Το δεύτερο μέρος αποσαφηνίζει το ρόλο και την προστιθέμενη αξία της Κοινότητας και τον τρόπο με τον οποίο οι στόχοι, οι αρχές, οι αξίες, η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών και οι δεσμεύσεις που ορίζονται στον κοινό αυτό όραμα θα καταστούν λειτουργικές σε κοινοτικό επίπεδο. Προσδιορίζει προτεραιότητες που θα αντικατοπτρισθούν σε αποτελεσματικά και συνεκτικά προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας στο επίπεδο των χωρών και των περιφερειών. Θα καθοδηγήσει τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του στοιχείου της αναπτυξιακής βοήθειας όλων των κοινοτικών μέσων και στρατηγικών συνεργασίας με τρίτες χώρες. (12) Θα λαμβάνεται υπ' όψη σε άλλες κοινοτικές πολιτικές που έχουν επιπτώσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών.

41.

Η κοινοτική πολιτική στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας θα είναι συμπληρωματική προς τις πολιτικές τις οποίες ακολουθούν τα κράτη μέλη. (13)

42.

Η κοινοτική αναπτυξιακή πολιτική θα έχει ως πρωταρχικό της στόχο την εξάλειψη της φτώχειας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης των ΑΣΧ, καθώς και της προαγωγής της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στο Μέρος Ι. Στο κοινοτικό επίπεδο, οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες και θα ισχύσουν για το στοιχείο αναπτυξιακής βοήθειας όλων των κοινοτικών στρατηγικών συνεργασίας με τρίτες χώρες.

43.

Η Κοινότητα θα εφαρμόσει όλες τις αρχές που ορίζονται στο Μέρος Ι, συμπεριλαμβανομένων των αρχών για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας: την εθνική αυτεξουσιότητα, την εταιρική σχέση, το συντονισμό, την εναρμόνιση, την ευθυγράμμιση προς τα συστήματα της αποδέκτριας χώρας και τον προσανατολισμό προς την επίτευξη αποτελεσμάτων.

44.

Η Κοινότητα θα προωθήσει επίσης τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών, μεριμνώντας ώστε η Κοινότητα να λάβει υπόψη τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας στις πολιτικές που εφαρμόζει οι οποίες είναι πιθανόν να έχουν επιπτώσεις επί των αναπτυσσομένων χωρών.

45.

Σε όλες τις δραστηριότητες, η Κοινότητα θα εφαρμόσει μια ενισχυμένη προσέγγιση για την ενσωμάτωση των οριζοντίων ζητημάτων που εκτίθενται στο τμήμα 3.3 «Ενισχυμένη προσέγγιση της ενσωμάτωσης».

1.   Ο ιδιαίτερος ρόλος και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κοινότητας

46.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της παρέχει η Συνθήκη, ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά την ανάπτυξη είναι ευρύς. Η παγκόσμια παρουσία της, η προώθηση της συνοχής των αναπτυξιακών πολιτικών, οι ειδικές αρμοδιότητες και εμπειρογνωμοσύνη της, το δικαίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτει σε κοινοτικό επίπεδο, η διευκόλυνση του συντονισμού και της εναρμόνισης καθώς και ο υπερεθνικός της χαρακτήρας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η Κοινότητα διακρίνεται για το συγκριτικό της πλεονέκτημα και την προστιθέμενη αξία, που καθιστούν δυνατή τη συμπληρωματικότητα προς τις διμερείς πολιτικές των κρατών μελών και άλλων διεθνών δωρητών.

47.

Η Επιτροπή θα επιδιώξει, εξ ονόματος της Κοινότητας, να προσδώσει προστιθέμενη αξία μέσω των ακόλουθων ρόλων:

48.

Πρώτον, έχει παγκόσμια παρουσία. Η Επιτροπή είναι παρούσα ως αναπτυξιακός εταίρος σε περισσότερες χώρες από ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα κράτη μέλη, και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ο μόνος ενωσιακός εταίρος με ουσιαστική παρουσία. Διαθέτει μια κοινή εμπορική πολιτική, προγράμματα συνεργασίας που καλύπτουν σχεδόν κάθε αναπτυσσόμενη χώρα και περιφέρεια, καθώς και πολιτικό διάλογο που διεξάγεται από κοινού με τα κράτη μέλη. Εκτεταμένο δίκτυο αντιπροσωπειών την τροφοδοτεί με πληροφορίες. Αυτό της παρέχει τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται σε ευρύ φάσμα καταστάσεων, μεταξύ άλλων σε ευάλωτα κράτη από τα οποία τα κράτη μέλη έχουν αποσυρθεί.

49.

Δεύτερον, με την υποστήριξη των κρατών μελών, μεριμνά για τη συνοχή των αναπτυξιακών πολιτικών στις κοινοτικές δράσεις, (14) ιδίως στους τομείς όπου οι κοινοτικές πολιτικές έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως οι πολιτικές για το εμπόριο, τη γεωργία, την αλιεία και τη μετανάστευση, και προάγει ευρύτερα την αρχή αυτή. Με βάση τις εμπειρίες της, και την αποκλειστική αρμοδιότητα στο εμπόριο, η Κοινότητα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή στήριξης σε χώρες-εταίρους προκειμένου να ενσωματώσουν το εμπόριο στις εθνικές αναπτυξιακές τους στρατηγικές και να υποστηρίξουν την περιφερειακή συνεργασία όποτε αυτό είναι δυνατόν.

50.

Τρίτον, προωθεί βέλτιστες αναπτυξιακές πρακτικές. Η Επιτροπή, μαζί με τα κράτη μέλη, θα προωθήσει τη συζήτηση στα πλαίσια της Ευρώπης σχετικά με την ανάπτυξη και την προώθηση βέλτιστων αναπτυξιακών πρακτικών, όπως η άμεση δημοσιονομική στήριξη και η τομεακή βοήθεια ανάλογα με την περίπτωση, η αποδέσμευση της βοήθειας, μια προσέγγιση που βασίζεται σε αποτελέσματα και αποκέντρωση της υλοποίησης της βοήθειας. Με την ενίσχυση των αναλυτικών της ικανοτήτων, έχει τη δυνατότητα να χρησιμεύει ως πνευματικό κέντρο σε ορισμένα αναπτυξιακά ζητήματα.

51.

Τέταρτον, διευκολύνει το συντονισμό και την εναρμόνιση. Η Επιτροπή θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση της Δήλωσης του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και θα είναι μια από τις κινητήριες δυνάμεις για την προώθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ΕΕ στο Παρίσι για τα αποτελέσματα της αυτεξουσιότητας, της ευθυγράμμισης, της εναρμόνισης καθώς και για την αμοιβαία ευθύνη. Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να προωθεί τα 3Σ — συντονισμός, συμπληρωματικότητα και συνοχή — ως συμβολή της ΕΕ στην ευρύτερη διεθνή ατζέντα για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Η Κοινότητα θα υποστηρίξει επίσης την αύξηση του συντονισμού της αρωγής και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών, στο πλαίσιο των υφισταμένων διεθνών συστημάτων και μηχανισμών και του ηγετικού ρόλου των Ηνωμένων Εθνών για την εξασφάλιση του διεθνούς συντονισμού.

52.

Πέμπτον, είναι διοχετευτικός παράγων σε τομείς όπου το μέγεθος και το κρίσιμο μέγεθος έχουν ιδιαίτερη σημασία.

53.

Έκτον, η Κοινότητα θα προαγάγει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την τήρηση του διεθνούς δικαίου, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διαφάνεια και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Η πείρα της Επιτροπής στον τομέα της προαγωγής της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της εθνικής ανασυγκρότησης είναι θετική και θα αναπτυχθεί περαιτέρω.

54.

Έβδομον, με την εφαρμογή της αρχής της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στο ρόλο της οποίας περιλαμβάνεται η διευκόλυνση του διαλόγου με τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, θα υποστηρίξει την Επιτροπή.

55.

Επί πλέον, η Κοινότητα καταβάλλει προσπάθειες ώστε να γίνει κατανοητή η αλληλεξάρτηση και να ενθαρρυνθεί η αλληλεγγύη Βορρά-Νότου. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης των πολιτών της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης.

2.   Διαφοροποιημένη προσέγγιση αναλόγως των συνθηκών και των αναγκών

2.1   Διαφοροποιημένη εφαρμογή της αναπτυξιακής συνεργασίας

56.

Σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας πρέπει να περιληφθούν αναπτυξιακοί στόχοι, αρχές και υλοποίηση δεσμεύσεων για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, (15). Σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Κοινότητα θα χρησιμοποιήσει τα αποτελεσματικότερα μέσα και προσεγγίσεις για τη μείωση της φτώχειας και την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης.

57.

Η υλοποίηση της κοινοτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη είναι αναγκαστικά ιδιαίτερη για κάθε χώρα ή περιφέρεια, προσαρμοσμένη σε κάθε χώρα-εταίρο ή περιφέρεια-εταίρο, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες, στρατηγικές, προτεραιότητες και ενεργητικό της χώρας. Η διαφοροποίηση είναι απαραίτητη, δεδομένης της ποικιλομορφίας των εταίρων και των προκλήσεων.

58.

Οι αναπτυξιακοί στόχοι αποτελούν αυτοσκοπούς. Η αναπτυξιακή συνεργασία είναι ένα σημαντικό στοιχείο ενός ευρύτερου συνόλου εξωτερικών δράσεων, που είναι όλες τους σημαντικές και θα πρέπει να είναι λογικά συνεπείς, αλληλοϋποστηριζόμενες και να μην εξαρτώνται η μία από την άλλη. Τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα, ανά περιφέρεια και ανά θέμα είναι τα προγραμματικά εργαλεία της Επιτροπής τα οποία αφενός ορίζουν το φάσμα των πολιτικών και αφετέρου εξασφαλίζουν τη συνοχή μεταξύ τους.

59.

Η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να παρασχεθεί με διάφορους τρόπους που μπορεί να είναι συμπληρωματικοί (βοήθεια για την υλοποίηση σχεδίων, στήριξη τομεακών προγραμμάτων, στήριξη τομεακού και γενικού προϋπολογισμού, ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια για την πρόληψη κρίσεων, στήριξη προς την κοινωνία των πολιτών και μέσω αυτής, προσέγγιση των προδιαγραφών, των προτύπων και της νομοθεσίας, κλπ), ανάλογα με τον τρόπο που θα είναι πιο αποτελεσματικός για την κάθε χώρα.

60.

Η εξάλειψη της φτώχειας είναι σημαντική για τις χώρες-εταίρους μέσου εισοδήματος καθώς και για τις χώρες-εταίρους χαμηλού εισοδήματος. Οι ΧΧΕ και οι ΛΑΧ αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις στην πορεία τους για την επίτευξη των ΑΣΧ. Η υποστήριξη των ΧΧΕ θα βασισθεί στις στρατηγικές μείωσης της φτώχειας, με τη δέουσα προσοχή για τη διαθεσιμότητα βασικών υπηρεσιών και την πρόσβαση σε αυτές, την οικονομική διαφοροποίηση, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βελτίωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των δημοκρατικών θεσμών.

61.

Η υποστήριξη προς τις χώρες μέσου εισοδήματος παραμένει, επίσης, σημαντική για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Πολλές χώρες μέσου εισοδήματος (ΧΜΕ) αντιμετωπίζουν το ίδιο είδος δυσκολιών με τις ΧΧΕ. Πολλοί από τους ανά τον κόσμο φτωχούς ζουν στις χώρες αυτές και πολλοί αντιμετωπίζουν κατάφορες ανισότητες και αδύναμη διακυβέρνηση, που απειλούν τη βιωσιμότητα του αναπτυξιακού τους εγχειρήματος. Ως εκ τούτου, η Κοινότητα εξακολουθεί να παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια με βάση στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας ή ισοδύναμες στρατηγικές των χωρών. Πολλές ΧΜΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ζητήματα πολιτικής, ασφάλειας και εμπορίου, καθότι παράγουν και προστατεύουν παγκόσμια δημόσια αγαθά και ενεργούν ως περιφερειακές άγκυρες. Ωστόσο, είναι, επίσης, ευάλωτες σε εσωτερικές και εξωτερικές αναταραχές, ή αναλαμβάνουν δυνάμεις μετά από συγκρούσεις, ή πάσχουν από συγκρούσεις.

62.

Η προενταξιακή πολιτική αποσκοπεί — εφ' όσον αφορά αναπτυσσόμενες χώρες- στο να στηρίξει την προοπτική της προσχώρησης των υποψηφίων και προσεχώς υποψηφίων χωρών, η δε Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας αποσκοπεί στην οικοδόμηση προνομιακής εταιρικής σχέσης με γειτονικές χώρες, φέρνοντάς τις πιο κοντά στην Ένωση και παρέχοντάς τους συμφέροντα στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας καθώς και στήριξη για διάλογο, μεταρρύθμιση και κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Οι πολιτικές αυτές εστιάζονται σαφώς στην ολοκλήρωση, ωστόσο, περιλαμβάνουν συνήθως σημαντικές αναπτυξιακές πτυχές. Οι στόχοι της μείωσης της φτώχειας και της κοινωνικής ανάπτυξης θα συμβάλουν στην οικοδόμηση πλέον ευημερουσών, δίκαιων και κατά συνέπεια σταθερότερων κοινωνιών σε κατά κύριο λόγο αναπτυσσόμενες χώρες. Τα μέσα που μπορούν να παράσχουν τεχνική και χρηματοδοτική βοήθεια για τη στήριξη των πολιτικών αυτών θα περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, βέλτιστες αναπτυξιακές πρακτικές για την προώθηση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής. Οι πολιτικές που θα διέπουν το μέσο αυτό θα υλοποιηθούν μέσω ενός ευρύτερου πλαισίου, που ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και στις προενταξιακές πολιτικές, και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ευρύτερων κοινοτικών εξωτερικών δράσεων.

63.

Το προτεινόμενο νέο αρχιτεκτόνημα μέσων με γνώμονα την εκάστοτε πολιτική καθώς και οριζόντιων μέσων (16) όσον αφορά την κοινοτική βοήθεια μπορεί να παράσχει το κατάλληλο πλαίσιο ανταπόκρισης στις διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Εν προκειμένω, τα θεματικά προγράμματα είναι βοηθητικά, συμπληρωματικά και ορίζονται με βάση την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία τους έναντι των γεωγραφικών προγραμμάτων.

2.2   Στόχοι και διαφανή κριτήρια για την κατανομή πόρων

64.

Στα πλαίσια των παγκόσμιων γεωγραφικών και θεματικών κατανομών, η χρήση τυπικών, αντικειμενικών και διαφανών κριτηρίων κατανομής πόρων με βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις θα κατευθύνει την κατανομή πόρων και την επανεξέταση της συνακόλουθης χρήσης τους. Παράλληλα με τον ειδικό χαρακτήρα των διαφόρων προγραμμάτων, θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν χώρες που βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, σε σύγκρουση ή οι οποίες είναι επιρρεπείς σε καταστροφές.

65.

Στα κριτήρια που σχετίζονται με τις ανάγκες συγκαταλέγονται ο πληθυσμός, το κατά κεφαλήν εισόδημα και ο βαθμός της φτώχειας, η κατανομή του εισοδήματος και το επίπεδο της κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ στα κριτήρια που σχετίζονται με τις επιδόσεις συγκαταλέγονται η πολιτική, οικονομική και κοινωνική πρόοδος, η πρόοδος για την επίτευξη χρηστής διακυβέρνησης και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση της βοήθειας, και ιδίως ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα χρησιμοποιεί πενιχρούς πόρους για την ανάπτυξη, και κατ' αρχάς τους δικούς της πόρους.

66.

Η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να αντικατοπτρίζει μια κατανομή πόρων στην οποία λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος των πόρων αυτών στη μείωση της φτώχειας. Κατά συνέπεια, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των ΛΑΧ και άλλων ΧΧΕ, στα πλαίσια προσέγγισης η οποία συνυπολογίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης των χωρών-εταίρων για τη μείωση της φτώχειας καθώς και τις επιδόσεις τους και τη δυνατότητα απορρόφησης που διαθέτουν. Θα δοθεί προτεραιότητα στις ΛΑΧ και τις ΧΧΕ όσον αφορά τη συνολική κατανομή πόρων. Η Κοινότητα θα πρέπει να εξεύρει τρόπους για την εστίαση της προσοχής προς τις φτωχότερες χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αφρική. Θα δοθεί η δέουσα προσοχή στις ΧΜΕ και δη της κατώτερης βαθμίδας, πολλές εκ των οποίων αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες με τις ΧΧΕ.

3.   Ανταπόκριση στις ανάγκες των χωρών-εταίρων

3.1   Η αρχή της συγκέντρωσης με παράλληλη ευελιξία

67.

Η αρχή της συγκέντρωσης θα καθοδηγήσει την Κοινότητα στον προγραμματισμό της ανά χώρα και ανά περιφέρεια. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας. Η Κοινότητα θα εφαρμόσει την αρχή αυτή σε όλα τα ανά χώρα και ανά περιφέρεια προγράμματά της. Αυτό σημαίνει ότι κατά τον προγραμματισμό κοινοτικής βοήθειας θα επιλέγεται αυστηρά περιορισμένος αριθμός τομέων δράσης αντί να κατακερματίζονται και να διασπαθίζονται οι προσπάθειες σε υπερβολικά πολλούς τομείς. Η διαδικασία επιλογής θα γίνεται σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας προκειμένου να τηρούνται οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται όσον αφορά τη σύμπραξη, την αυτεξουσιότητα και την ευθυγράμμιση.

68.

Οι προτεραιότητες αυτές θα προσδιορίζονται μέσω διαφανούς και διεξοδικού διαλόγου με τις χώρες-εταίρους με βάση κοινή ανάλυση και κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με άλλους δωρητές, ιδίως δε με τα κράτη μέλη. Ο προγραμματισμός θα πρέπει να επιτρέπει ικανοποιητική ευελιξία ώστε να παρέχεται επίσης η δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης σε απρόβλεπτες ανάγκες.

69.

Η ατζέντα εναρμόνισης συνεπάγεται ότι οι χορηγοί πρέπει να συνεργασθούν για να υποστηρίξουν τις γενικές και τις τομεακές πολιτικές των χωρών-εταίρων. Η Κοινότητα θα υποστηρίξει τις χώρες-εταίρους όντας η κινητήρια δύναμη κατά την προετοιμασία και το συντονισμό του πολυετούς προγραμματισμού της στήριξης που παρέχουν όλοι οι δωρητές στη χώρα. Αφετηρία για το εγχείρημα αυτό θα είναι στρατηγικές με γνώμονα την επίτευξη των ΑΣΧ και τη μείωση της φτώχειας ή ισοδύναμες εθνικές στρατηγικές.

3.2   Τομείς κοινοτικής δράσης

70.

Ο ιδιαίτερος ρόλος και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κοινότητας καταδεικνύουν την ανάγκη ώστε η συνεισφορά της Κοινότητας να επικεντρωθεί σε ορισμένους τομείς, στους οποίους διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θα αναπτύξει περαιτέρω την εμπειρογνωμοσύνη της και την ικανότητά της σε αυτούς τους τομείς. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και της εμπειρογνωμοσύνης σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τη διαδικασία αποσυγκέντρωσης και την αυτεξουσιότητα των χωρών εταίρων.

71.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες που εξέφρασαν οι χώρες εταίροι, η Κοινότητα θα επιδείξει ενεργό δραστηριότητα κυρίως στους ακόλουθους τομείς, ορισμένοι εκ των οποίων θα θεωρηθούν συγκριτικό της πλεονέκτημα:

Εμπόριο και περιφερειακή ολοκλήρωση

72.

Η Κοινότητα θα επικουρεί τις αναπτυσσόμενες χώρες σχετικά με το εμπόριο και την περιφερειακή ολοκλήρωση ενθαρρύνοντας τη δίκαιη και περιβαλλοντικώς βιώσιμη ανάπτυξη και την ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωση στην παγκόσμια οικονομία, και συνδέοντάς την ανάπτυξη με το εμπόριο και τη μείωση της φτώχειας ή με ισοδύναμες στρατηγικές. Οι προτεραιότητες στον τομέα αυτόν είναι η ανάπτυξη θεσμών και ικανοτήτων για τον σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή υγιών εμπορικών πολιτικών και πολιτικών ολοκλήρωσης, καθώς επίσης και η παροχή υποστήριξης στον ιδιωτικό τομέα ώστε να επωφεληθεί από τις νέες εμπορικές δυνατότητες.

73.

Οι ειδικές δράσεις θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά κάθε χώρας εταίρου. Για τις φτωχότερες χώρες, και ιδίως τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και τις μικρού μεγέθους, τις περίκλειστες και τις νησιωτικές χώρες, χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προσφορά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα.

74.

Οι φραγμοί στο εμπόριο είναι συνήθως μεγαλύτεροι μεταξύ αναπτυσσόμενων χωρών. Η περιφερειακή ολοκλήρωση μπορεί να μειώσει τους φραγμούς αυτούς. Στην περίπτωση των χωρών ΑΚΕ, τούτο επίσης βοηθά στην προετοιμασία συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης. Για πολλές χώρες, αλλά ειδικότερα γι' αυτές που έχουν την ΕΕ ως κυριότερο εταίρο τους στο εμπόριο και στις επενδύσεις, θα είναι επωφελής η προσέγγιση της νομοθεσίας τους προς τη νομοθεσία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων

75.

Η Κοινότητα θα στηρίξει τις προσπάθειες και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των χωρών εταίρων να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διάσταση στην ανάπτυξη, και θα βοηθήσει στην αύξηση της ικανότητάς τους να εφαρμόζουν πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες. Η Κοινότητα θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βιώσιμη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένου και ως πηγών εισοδήματος, και ως μέσου για τη διατήρηση και την αύξηση των θέσεων απασχόλησης, των πηγών αγροτικού εισοδήματος και των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Προς τον σκοπό αυτόν, θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές και θα συμμετάσχει και συνεισφέρει σε πρωτοβουλίες και οργανώσεις σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Η μεγαλύτερη στήριξη της εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα θα βοηθήσει ώστε να συγκρατηθεί η απώλεια της βιοποικιλότητας και να προωθηθούν η βιοασφάλεια και η βιώσιμη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Όσον αφορά τον έλεγχο της ερημοποίησης και τη βιώσιμη διαχείριση της γης, η Κοινότητα θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης, μέσω της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ζητημάτων βιώσιμης διαχείρισης της γης στις στρατηγικές των αναπτυσσόμενων χωρών. Όσον αφορά τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, η Κοινότητα θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας και θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο (FLEGT).

76.

Όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, η Κοινότητα θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην εφαρμογή του προγράμματος δράσης της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη. Η προσαρμογή στις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος θα αποτελέσει το επίκεντρο της στήριξης της ΕΚ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και στα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη. Επίσης θα επιδιώξει να προωθήσει τη βιώσιμη διαχείριση των χημικών ουσιών και των αποβλήτων, λαμβάνοντας ιδίως υπ' όψη τη σχέση που έχουν με τα θέματα υγείας.

Υποδομές, επικοινωνίες και μεταφορές

77.

Η Κοινότητα θα προωθήσει μια βιώσιμη τομεακή προσέγγιση των μεταφορών. Η προσέγγιση αυτή θα βασίζεται στις αρχές της αυτεξουσιότητας της χώρας εταίρου και της ιεράρχησης προτεραιοτήτων μέσω της μείωσης της φτώχειας ή ισοδύναμων στρατηγικών, της ικανοποίησης των αναγκών των χωρών εταίρων, της επίτευξης ασφάλειας, προσβασιμότητας και αποτελεσματικότητας στις μεταφορές και της ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Εφαρμόζει μια στρατηγική για την παροχή μεταφορών που είναι βιώσιμη από οικονομικής, χρηματοδοτικής, περιβαλλοντικής και θεσμικής πλευράς.

78.

Η Κοινότητα θα ανταποκριθεί στα πλαίσια των διαθέσιμων κονδυλίων στην αυξανόμενη ζήτηση, ιδίως από τις αφρικανικές χώρες, για αύξηση της εκ μέρους των δωρητών χρηματοδότησης για υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών υποδομών, προς υποστήριξη των προσπαθειών για εξάλειψη της φτώχειας. Η Κοινότητα θα παράσχει στήριξη σε διάφορα επίπεδα. Το σημείο αφετηρίας θα είναι το εθνικό επίπεδο, με το μεγαλύτερο μέρος της βοήθειας να διοχετεύεται μέσω των στρατηγικών των χωρών εταίρων, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ της πραγματοποίησης επενδύσεων και της συντήρησης των υποδομών. Σε επίπεδο περιφέρειας και ηπείρου η Κοινότητα θα δρομολογήσει μια εταιρική σχέση για τις υποδομές, η οποία θα συνεργάζεται με άλλες περιφερειακές οικονομικές κοινότητες και άλλους σημαντικούς εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα. Οι συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα θα τυγχάνουν στήριξης.

79.

Η Κοινότητα θα στηρίξει επίσης την αύξηση της χρήσης τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ώστε να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα. Επίσης θα αυξήσει τη στήριξή της προς την έρευνα που σχετίζεται με την ανάπτυξη.

Νερό και ενέργεια

80.

Το κοινοτικό πολιτικό πλαίσιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς ανεφοδιασμού σε πόσιμο νερό καλής ποιότητος, κατάλληλων υγειονομικών συνθηκών και αποχέτευσης για όλους, και ιδίως για τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας, σύμφωνα με τους ΑΣΧ και τους στόχους που τέθηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ. Επιπλέον, αποσκοπεί στην κατάρτιση ενός πλαισίου για τη μακροχρόνια προστασία όλων των υδάτινων πόρων ώστε να προληφθεί η περαιτέρω επιδείνωση αυτών και να προωθηθεί η βιώσιμη χρήση του ύδατος.

81.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για το νερό συμβάλλει σε αυτούς τους πολιτικούς στόχους. Τα βασικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας είναι τα εξής: η ενίσχυση της πολιτικής δέσμευσης για ανάληψη δράσης· η προβολή των προβλημάτων σχετικά με το νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής στο πλαίσιο των προσπαθειών για μείωση της φτώχειας και βιώσιμη ανάπτυξη· η προώθηση καλύτερων μεθόδων διαχείρισης του νερού· η ενθάρρυνση της περιφερειακής και τοπικής συνεργασίας για τα ζητήματα διαχείρισης του νερού· η προσέλκυση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων.

82.

Ολόκληρα τμήματα του πληθυσμού των αναπτυσσομένων χωρών δεν έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες και εξαρτώνται από αναποτελεσματικά και δαπανηρά συστήματα ανεφοδιασμού σε ενέργεια για οικιακή χρήση. Η κοινοτική πολιτική αποσκοπεί, συνεπώς, κυρίως στην προώθηση ενός υγιούς θεσμικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση του κοινού στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων και στην εξεύρεση κεφαλαίων, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε σύγχρονες οικονομικά προσιτές και βιώσιμες ενεργειακές υπηρεσίες που να είναι αποτελεσματικές και καθαρές (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων), μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ενέργεια και άλλων διεθνών και εθνικών πρωτοβουλιών. Θα καταβληθούν επίσης προσπάθειες ώστε να υποστηριχθεί η στροφή στη σύγχρονη τεχνολογία σε τομείς όπως η ενέργεια και οι μεταφορές.

Αγροτική ανάπτυξη, χωροταξικός σχεδιασμός, γεωργία και επισιτιστική ασφάλεια

83.

Η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη έχουν καίρια σημασία για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη. Για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στους εν λόγω τομείς, η Κοινότητα θα στηρίξει την εθνικώς αυτοτελή, συμμετοχική, αποκεντρωμένη και περιβαλλοντικώς βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη, με στόχο τη συμμετοχή των αποδεκτών της βοήθειας στον καθορισμό των επενδυτικών προτεραιοτήτων και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση της δημιουργίας πραγματικών πόλων τοπικής ανάπτυξης, με σεβασμό παράλληλα των δυνατοτήτων των οικοσυστημάτων. Για να είναι τα αποτελέσματα βιώσιμα μακροχρονίως, έχει καίρια σημασία η προώθηση μιας συνεκτικής και αποτελεσματικής πολιτικής για το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα.

84.

Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να εργάζεται για την επισιτιστική ασφάλεια τόσο σε διεθνές όσο και σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, στηρίζοντας στρατηγικές προσεγγίσεις στις χώρες όπου χρονίζει η επισιτιστική ανασφάλεια. Η προσοχή θα εστιάζεται στην πρόληψη, την ανάπτυξη μηχανισμών ασφαλείας, τη βελτίωση της πρόσβασης στους πόρους, τη διατροφική ποιότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις μεταβατικές καταστάσεις και στην αποτελεσματικότητα της βοήθειας επείγουσας ανάγκης.

85.

Σχετικά με τη γεωργία, η Κοινότητα θα εστιάσει την προσοχή στην πρόσβαση στους πόρους (γη, νερό, χρηματοδότηση), στη βιώσιμη εντατικοποίηση της παραγωγής (εκεί όπου τούτο ενδείκνυται και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες), στην ανταγωνιστικότητα σε περιφερειακές και διεθνείς αγορές και στη διαχείριση των κινδύνων (στις χώρες που εξαρτώνται από βασικά προϊόντα). Για να επωφεληθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες από την τεχνολογική ανάπτυξη, η Κοινότητα θα υποστηρίξει τη γεωργική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διακυβέρνηση, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και στήριξη των οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων

86.

Η πρόοδος στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη χρηστή διακυβέρνηση και τον εκδημοκρατισμό είναι βασικής σημασίας για τη μείωση της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη (17). Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να απολαμβάνουν ανθρώπινα δικαιώματα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διεθνείς συμφωνίες. Η Κοινότητα θα προωθήσει στη βάση αυτή τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους σε συνεργασία τόσο με κράτη όσο και με μη κρατικούς παράγοντες στις χώρες εταίρους. Η Κοινότητα θα επιδιώξει ενεργά την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως αναπόσπαστου μέρους του συμμετοχικού διαλόγου για τη διακυβέρνηση στο εσωτερικό κάθε χώρας. Η ενθάρρυνση της χρηστής διακυβέρνησης απαιτεί μια ρεαλιστική προσέγγιση που να βασίζεται στις ειδικές συνθήκες κάθε χώρας. Η Κοινότητα θα προωθήσει ενεργά τον συμμετοχικό διάλογο εντός κάθε χώρας σχετικά με τη διακυβέρνηση, σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Τούτο είναι βασικής σημασίας ώστε να καταρτιστούν μεταρρυθμιστικά προγράμματα από τις ίδιες τις χώρες σε ένα πλαίσιο απόδοσης ευθυνών και εντός ενός περιβάλλοντος υποστήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου.

87.

Με στόχο τη βελτίωση της νομιμότητας και της υπευθυνότητας των μεταρρυθμίσεων από τις ίδιες τις χώρες, η Κοινότητα θα προωθήσει ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής δέσμευσης για αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, θα στηρίξει την αποκέντρωση και τις τοπικές αρχές και την ενίσχυση του ρόλου των κοινοβουλίων, θα προωθήσει την ανθρώπινη ασφάλεια για τους φτωχούς και θα ενισχύσει τις εθνικές διαδικασίες για την εξασφάλιση ελεύθερων, διαφανών και αδιάβλητων εκλογών. Η Κοινότητα θα προωθήσει τις αρχές δημοκρατικής διακυβέρνησης σε χρηματοπιστωτικά, φορολογικά και δικαστικά ζητήματα.

88.

Όσον αφορά τη στήριξη των οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένων και αυτών που εντάσσονται στις στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας, η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο, στο πλευρό των θεσμών του Bretton Woods, συνεχίζοντας τον διάλογο με τις χώρες και στηρίζοντας οικονομικά τις κυβερνήσεις που αναλαμβάνουν σχετικά προγράμματα. Η Κοινότητα θα εξακολουθήσει να δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την μακροοικονομική σταθερότητα και τη μείωση της φτώχειας. Θα βοηθήσει την οικειοποίηση των μεταρρυθμίσεων από τις ίδιες τις χώρες, θέτοντας στο επίκεντρο του διαλόγου την παρουσίαση αποτελεσμάτων. Θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της βελτίωσης της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών, θεμελιώδες στοιχείο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των δαπανών.

Πρόληψη συγκρούσεων και ευάλωτα κράτη

89.

Η Κοινότητα, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων της, θα αναπτύξει μια συνολική προσέγγιση για την πρόληψη της αποδυνάμωσης κρατών, των συγκρούσεων, των φυσικών καταστροφών και άλλου είδους κρίσεων. Στα πλαίσια αυτά, η Κοινότητα θα βοηθήσει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων και των περιφερειακών οργανισμών να ενισχύσουν τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τη δημοκρατική διακυβέρνηση και την ενίσχυση των θεσμών. Επίσης η Κοινότητα, σε στενή συνεργασία και συντονισμό με τα υπάρχοντα όργανα του Συμβουλίου, θα αναπτύξει την ικανότητά της να αντιλαμβάνεται τα πρώτα σημάδια αποδυνάμωσης κάποιου κράτους βελτιώνοντας την από κοινού ανάλυση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δύσκολων, ευάλωτων και αποτυχημένων κρατών σε συνεργασία με άλλους δωρητές. Θα εφαρμόσει δε ενεργά τις αρχές του ΟΟΣΑ όσον αφορά την ορθή διεθνή συμμετοχή για τα ευάλωτα κράτη σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού.

90.

Σε περιπτώσεις δυσχερών εταιρικών σχέσεων, ευάλωτων ή αποτυχημένων κρατών, οι άμεσες προτεραιότητες της Κοινότητας θα συνίστανται στη χορήγηση βασικών υπηρεσιών και την ικανοποίηση βασικών αναγκών, μέσω της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τις οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών. Η μακροπρόθεσμη αντίληψη για τη συμμετοχή της Κοινότητας συνίσταται στην αύξηση της αυτεξουσιότητας και στη δημιουργία ηθικά νομιμοποιημένων, αποτελεσματικών και ανθεκτικών κρατικών θεσμών καθώς μιας δραστήριας και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, σε σύμπραξη με την οικεία χώρα.

91.

Η Κοινότητα θα συνεχίσει την ανάπτυξη συνολικών σχεδίων για τις χώρες όπου υπάρχει σοβαρός κίνδυνος σύγκρουσης, και τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τις πολιτικές που ενδέχεται να αυξήσουν ή να μειώσουν τον κίνδυνο σύγκρουσης.

92.

Η Κοινότητα θα διατηρήσει τη στήριξη που παρέχει για την πρόληψη και την επιτυχή αντιμετώπιση των συγκρούσεων και την εγκαθίδρυση της ειρήνης με την καταπολέμηση των κύριων αιτιών των βίαιων συγκρούσεων, ειδικότερα της φτώχειας, της υποβάθμισης, της εκμετάλλευσης και των ανισοτήτων στον τομέα της κατανομής και της χρήσης γης και φυσικών πόρων, της αδύναμης διακυβέρνησης, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της άνισης μεταχείρισης των φύλων. Θα προωθήσει επίσης το διάλογο, τη συμμετοχή και τη συμφιλίωση ώστε να ευνοηθεί η ειρήνη και να προληφθούν οι εκρήξεις βίας.

Ανθρώπινη ανάπτυξη

93.

Το κοινοτικό πλαίσιο πολιτικής για την ανθρώπινη ανάπτυξη στον τομέα της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και της ισότητας των δύο φύλων αποσκοπεί στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων σύμφωνα με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ) μέσω δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο χώρας. Το πλαίσιο αυτό θα διέπεται από τη βασική αρχή της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της αξιοποίησης των ανθρώπων, με προώθηση της ισότητας των φύλων.

94.

Οι ΑΣΧ δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς πρόοδο στην επίτευξη του στόχου της προώθησης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο όπως περιλαμβάνονται στο Θεματολόγιο της ICPD (Διεθνής Διάσκεψη για τον πληθυσμό και την ανάπτυξη) στο Κάιρο. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστρεπτικές επιπτώσεις του HIV/AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα αναπτυχθεί ένας χάρτης πορείας για κοινές δράσεις της ΕΕ στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος δράσης. Η Κοινότητα θα υποστηρίξει την πλήρη εφαρμογή στρατηγικών για την προώθηση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων και θα συνδέσει την καταπολέμηση του HIV/AIDS με την παροχή στήριξης για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία και δικαιώματα. Η Κοινότητα θα αντιμετωπίσει επίσης την έκτακτη κρίση στους ανθρώπινους πόρους ως προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, την ορθή χρηματοδότηση του τομέα της υγείας και την ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας και ώστε να φάρμακα να καταστούν πιο προσιτά για τους φτωχούς.

95.

Οι σχετικοί με τους ΑΣΧ δείκτες επιδόσεων θα ενισχυθούν ώστε να γίνει καλύτερη σύνδεση της τομεακής και δημοσιονομικής στήριξης με την πρόοδο προς τους ΑΣΧ και ώστε να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση για την υγεία και την παιδεία.

96.

Σκοπός της Κοινότητας είναι να συμβάλει στην «Εκπαίδευση για Όλους». Οι προτεραιότητες στην εκπαίδευση είναι η ποιοτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προαγωγή των δικαιωμάτων των κοριτσιών και στην ασφάλεια στο σχολείο. Θα παρασχεθεί στήριξη στην ανάπτυξη και την εφαρμογή τομεακών σχεδίων εθνικής εμβέλειας καθώς επίσης και η συμμετοχή σε περιφερειακές και παγκοσμίου επιπέδου θεματικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση.

Κοινωνική συνοχή και απασχόληση

97.

Στο πλαίσιο της εξάλειψης της φτώχειας, η Κοινότητα αποσκοπεί στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και στην καταπολέμηση των διακρίσεων εναντίον οποιασδήποτε πληθυσμιακής ομάδας. Θα προωθήσει τον κοινωνικό διάλογο και την κοινωνική προστασία, ιδίως προκειμένου να αντιμετωπιστούν η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών και η προστασία των παιδιών από την εμπορία ανθρώπων, τις ένοπλες συγκρούσεις, τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας και διακρίσεων, και οι συνθήκες για τα άτομα με αναπηρίες.

98.

Θα δοθεί στήριξη σε κοινωνικές και δημοσιονομικές πολιτικές για την προώθηση της ισότητας. Οι δράσεις προτεραιότητας θα περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής ασφάλισης και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη υπέρ των φτωχών και την απασχόληση.

99.

Η απασχόληση αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής. Η Κοινότητα θα προωθήσει τις επενδύσεις που συνεπάγονται θέσεις απασχόλησης και στηρίζουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Για το σκοπό αυτό, η Κοινότητα θα προωθήσει την αξιοπρεπή εργασία για όλους σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).

3.3.   Ενισχυμένη προσέγγιση της ενσωμάτωσης

100.

Ορισμένα θέματα δεν απαιτούν μόνο την εφαρμογή ειδικών δράσεων και πολιτικών· απαιτούν επίσης μια προσέγγιση της ενσωμάτωσης, διότι αφορούν και γενικές αρχές που εφαρμόζονται σε κάθε πρωτοβουλία και χρειάζονται προσπάθεια σε πολλούς τομείς.

101.

Σε όλες τις δραστηριότητες, η Κοινότητα θα εφαρμόσει μια ενισχυμένη προσέγγιση για την ενσωμάτωση των ακόλουθων οριζόντιων θεμάτων: προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ισότητα των δύο φύλων, δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, δικαιώματα των παιδιών και των αυτοχθόνων πληθυσμών, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και καταπολέμηση του HIV/AIDS. Τα εν λόγω οριζόντια θέματα αποτελούν τόσο στόχους όσο και ζωτικούς παράγοντες για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της συνεργασίας.

102.

Η Επιτροπή θα επανέλθει σ' αυτή την προσέγγιση χρησιμοποιώντας όλους τους πόρους που διαθέτει κατά τρόπο συστηματικό και στρατηγικό (18), και προπάντων θα εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της θα αναπτύξουν την ικανότητα εφαρμογής αυτής της πολιτικής. Θα προχωρήσει σε εντατικότερο διάλογο με τις χώρες εταίρους για την προώθηση της ενσωμάτωσης αυτών των θεμάτων στις εθνικές πολιτικές και στις στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας. Επίσης θα διευκολύνει τη δημιουργία δικτύων παροχής εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής υποστήριξης.

Δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των παιδιών και των αυτοχθόνων πληθυσμών

103.

Η δημοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών θα προωθηθούν σε εταιρική σχέση με όλες τις χώρες που λαμβάνουν κοινοτική αναπτυξιακή βοήθεια. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να ενσωματωθούν συστηματικά στα αναπτυξιακά μέσα της Κοινότητας μέσω όλων των Εγγράφων Στρατηγικής ανά Χώρα και ανά Περιφέρεια. Η βασική αρχή για τη εξασφάλιση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στην αναπτυξιακή συνεργασία συνίσταται στη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής τους και στην ελεύθερη συναίνεση των ενδιαφερομένων κοινοτήτων αφού προηγηθεί ενημέρωσή τους.

Ισότητα των φύλων

104.

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και η ενεργός συμμετοχή και των δύο φύλων σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής προόδου αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μείωση της φτώχειας. Η πτυχή της ισότητας των φύλων πρέπει να αντιμετωπιστεί σε στενή σύνδεση με τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη και την οικονομική μεγέθυνση, και να ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η ισότητα των φύλων θα προωθηθεί μέσω της υποστήριξης για ισότητα στα δικαιώματα, στην πρόσβαση και τον έλεγχο των πόρων και στην έκφραση πολιτικών και οικονομικών απόψεων.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

105.

H Κοινότητα θα στηρίξει τις προσπάθειες των χωρών εταίρων (κυβερνήσεων και κοινωνίας των πολιτών) ώστε να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διάσταση στην αναπτυξιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών (19). Επίσης θα βοηθήσει ώστε να αυξήσουν την ικανότητά τους να πράττουν τούτο. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να περιληφθεί στον ορισμό και την εφαρμογή όλων των κοινοτικών πολιτικών, προκειμένου ιδίως να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.

HIV/AIDS

106.

Σε όλες τις χώρες, ο αγώνας κατά του HIV/AIDS ορίζεται ως οριζόντια προσπάθεια που καλύπτει πολλούς τομείς και θεσμούς. Είναι αναγκαίο ο αγώνας κατά του HIV/AIDS να ενσωματωθεί σε πολλές δραστηριότητες που δεν συνδέονται άμεσα με το θέμα αυτό, καθώς και στα προγράμματα εργασιών για ειδική τομεακή στήριξη.

3.4.   Υποστήριξη συνολικών πρωτοβουλιών και χρηματοδοτήσεων

107.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να συμβάλλει σε συνολικές πρωτοβουλίες που να συνδέονται σαφώς με τους ΑΣΧ και με παγκόσμια δημόσια αγαθά. Οι συνολικές πρωτοβουλίες και χρηματοδοτήσεις αποτελούν ισχυρό μέσο για την έναρξη νέων πολιτικών δράσεων ή για την ενίσχυση των υφισταμένων δράσεων στους τομείς όπου αυτές δεν είναι αρκετά αναπτυγμένες. Προορίζονται να κινητοποιήσουν τη δημόσια προσοχή και θέληση ευκολότερα από τα παραδοσιακά θεσμικά όργανα. Αυτός ο τρόπος βοήθειας θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τις εθνικές στρατηγικές, να συμβάλλει στο διάλογο με τις χώρες και να αποσκοπεί στην ένταξη των χρηματοδοτήσεων στον κύκλο του προϋπολογισμού τους.

108.

Θα πρέπει να εκτιμηθεί για κάθε περίπτωση χωριστά η προστιθέμενη αξία των συνολικών πρωτοβουλιών και χρηματοδοτήσεων, έπειτα από διαβουλεύσεις της Επιτροπής με τα κράτη μέλη, ενδεχομένως δε και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την πρόβλεψη του προϋπολογισμού. Η Επιτροπή θα θέσει κριτήρια για να αποφασίσει σχετικά με τη συμμετοχή και τη συνεισφορά της Κοινότητας σε συνολικές χρηματοδοτήσεις. Θα δώσει προτεραιότητα στις αρχές που συμβάλλουν στην επίτευξη των ΑΣΧ και στην αύξηση της διαθεσιμότητας των παγκόσμιων δημόσιων αγαθών.

3.5   Συνοχή αναπτυξιακών πολιτικών (ΣΑΠ)

109.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα ετοιμάσουν ένα κυλιόμενο πρόγραμμα εργασιών για την εφαρμογή των συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Μαΐου 2005 σχετικά με τη ΣΑΠ. Το εν λόγω πρόγραμμα εργασιών θα προτείνει προτεραιότητες δράσης, θα καθορίζει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής και θα περιλαμβάνει ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι πολιτικές που δεν περιλαμβάνουν τη χορήγηση βοήθειας θα μπορούν να βοηθήσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες στην επίτευξη των ΑΣΧ. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τα υπάρχοντα μέσα της, ιδίως το μέσο της για αξιολόγηση των επιπτώσεων καθώς και τις διαβουλεύσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης και της υλοποίησης των πολιτικών, και θα εξετάσει εν ανάγκη νέες πολιτικές προς υποστήριξη της ενδυνάμωσης της ΣΑΠ.

110.

Ανεξαρτήτως της προόδου που θα σημειωθεί σε άλλες δεσμεύσεις ΣΑΠ, θα δοθεί επείγουσα προσοχή σε δεσμεύεις και δράσεις με αντικείμενο τη μετανάστευση. Εν προκειμένω, η Επιτροπή θα αποσκοπεί στην ένταξη των θεμάτων μετανάστευσης και προσφύγων σε στρατηγικές ανά χώρα και ανά περιφέρεια και σε εταιρικές σχέσεις με ενδιαφερόμενες χώρες καθώς και στην προώθηση συνεργιών ανάμεσα στη μετανάστευση και την ανάπτυξη, ώστε η μετανάστευση να καταστεί μια θετική δύναμη ανάπτυξης. Η Επιτροπή θα στηρίξει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις πολιτικές τους για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων, καθώς επίσης και στις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών.

4.   Ποικιλία τρόπων εφαρμογής με βάση τις ανάγκες και τις επιδόσεις

111.

Η Κοινότητα διαθέτει πολλούς τρόπους εφαρμογής της αναπτυξιακής βοήθειας που της επιτρέπουν να αντιμετωπίσει τις διάφορες ανάγκες της σε διαφορετικά πλαίσια. Οι δυνατότητες αυτές προσφέρονται σε όλα τα γεωγραφικά και θεματικά προγράμματα και αντανακλούν μια πραγματική κοινοτική προστιθέμενη αξία.

112.

Η κοινοτική βοήθεια, ανεξαρτήτως του κατά πόσο πρόκειται για στήριξη σχεδίου, τομεακού προγράμματος, τομέα ή για μέσο γενικής δημοσιονομικής στήριξης, θα πρέπει να παρέχει στήριξη στις στρατηγικές των χωρών εταίρων για μείωση της φτώχειας ή σε ισοδύναμες στρατηγικές. Η επιλογή των τρόπων παροχής της καταλληλότερης για κάθε χώρα κοινοτικής βοήθειας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του κύκλου προγραμματισμού, ο οποίος θα πρέπει να είναι όλο και περισσότερο ευθυγραμμισμένος στις διαδικασίες προετοιμασίας των τομεακών πολιτικών και εφαρμογής των εθνικών προϋπολογισμών.

113.

Στις περιπτώσεις που οι συνθήκες το επιτρέπουν, o προτιμώμενος τρόπος ενίσχυσης των οικονομικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και εφαρμογής στρατηγικών μείωσης της φτώχειας θα είναι η δημοσιονομική στήριξη για ειδικούς τομείς ή για το γενικό πρόγραμμα δημοσίων δαπανών. Τούτο θα επιτρέπει στις αποδέκτριες χώρες να αντιμετωπίζουν τους αυξανόμενους προϋπολογισμούς λειτουργίας, να προωθούν την εναρμόνιση και την ευθυγράμμιση με τις εθνικές πολιτικές, να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των συναλλαγών και να ενθαρρύνουν την προσέγγιση των προβλημάτων με βάση τα αποτελέσματα. Για τα προγράμματα αυτά θα απαιτείται φυσιολογικά η υποστήριξη από τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με τους οποίους θα είναι συντονισμένη η στήριξη εκ μέρους της Κοινότητας. Θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η προστιθέμενη αξία της συμπληρωματικής συμβολής εκ μέρους της Κοινότητας, καθώς και οποιοσδήποτε πρόσθετος όρος. Οι ικανότητες οικονομικής διαχείρισης των χωρών που θα λάβουν τη βοήθεια θα ενισχυθούν και θα παρακολουθούνται στενά.

114.

Κατά την παροχή άμεσης δημοσιονομικής στήριξης θα γίνονται σεβαστές οι συστάσεις που έχουν γίνει στις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής του ΟΟΣΑ/ΕΑΒ για τη δημοσιονομική στήριξη, ιδίως όσον αφορά την ευθυγράμμιση, τον συντονισμό και τον καθορισμό προϋποθέσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές για την παροχή δημοσιονομικής στήριξης θα εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες εταίρους και θα ενισχύονται με τον καθορισμό στοιχείων αξιολόγησης και την παρακολούθηση δεικτών ώστε να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου παροχής βοήθειας.

115.

Η Κοινότητα θα χρησιμοποιεί συστηματικά μια προσέγγιση επικεντρωμένη στα αποτελέσματα και βασιζόμενη σε δείκτες επιδόσεων. Οι όροι παροχής της συνδρομής θα εξελιχθούν όλο και περισσότερο προς την έννοια της «σύμβασης» με βάση αμοιβαίες υποχρεώσεις που θα αποτελέσουν το αντικείμενο διαπραγματεύσεων και θα διαμορφωθούν ανάλογα με τα αποτελέσματα.

116.

Η προσέγγιση με βάση τη μικροχρηματοδότηση αποτέλεσε μείζονος σημασία καινοτομία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η ανάπτυξή της θα συνεχιστεί, με έμφαση στη δημιουργία ικανοτήτων και οργανισμών με σχετική πείρα.

117.

Η μείωση του χρέους, που εξομοιούται προς έμμεση δημοσιονομική στήριξη, που βαρύνεται με περιορισμένο κόστος συναλλαγής και ευνοεί το συντονισμό και την εναρμόνιση των δωρητών θα μπορούσε να βοηθήσει τις χώρες να καταστούν λιγότερο ευάλωτες απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς.

118.

Η κοινοτική βοήθεια θα εξακολουθήσει να παρέχεται ουσιαστικά υπό μορφή δωρεών, πράγμα που ταιριάζει ιδίως στην κατάσταση των φτωχότερων χωρών με μικρότερη δυνατότητα επιστροφής.

119.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων για τις αποδέκτριες χώρες, θα πρέπει να ενισχυθούν οι συνέργιες μεταξύ των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και εκείνων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Η ΕΤΕπ διαδραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή της κοινοτικής βοήθειας, μέσω επενδύσεων στις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες.

120.

Προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της πολυμερούς βοήθειας, η Κοινότητα θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία της με τα Ηνωμένα Έθνη, τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς που αξιοποιούν καλύτερα αυτή τη συνεργασία.

121.

Η Κοινότητα θα πραγματοποιήσει πρόοδο στον καθορισμό σειράς κατευθυντηρίων γραμμών για παρεμβάσεις σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση ή που εξέρχονται από κρίση, εξασφαλίζοντας ότι προσαρμόζεται τόσο στις διαδικασίες της για κατανομή των πόρων όσο και στους τρόπους παρέμβασής της, έχοντας ως μέλημα να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται με ταχύτητα και ευελιξία, με ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων.

5.   Πρόοδος των διαχειριστικών μεταρρυθμίσεων

122.

Το 2000, η Επιτροπή δρομολόγησε ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της χορηγούμενης βοήθειας. Με το πρόγραμμα αυτό επετεύχθη: (i) καλύτερος προγραμματισμός στα πλαίσια ενός συνεκτικού κύκλου σχεδιασμού με εστίαση της προσοχής στην εξάλειψη της φτώχειας· (ii) η δημιουργία μιας ενιαίας οντότητας — EuropeAid — υπεύθυνης για την υλοποίηση της βοήθειας· (iii) μια ολοκληρωμένη διαδικασία μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 80 αντιπροσωπίες που είναι τώρα υπεύθυνες για τη διαχείριση της βοήθειας· (iv) η ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων για την επιτάχυνση της υλοποίησης· (v) η βελτίωση των μεθόδων εργασίας μέσω της εναρμόνισης και της απλοποίησης των διαδικασιών, της βελτίωσης των συστημάτων πληροφοριών και της βελτίωσης της κατάρτισης του προσωπικού· (vi) η βελτίωση της ποιότητας μέσω μιας διαδικασίας υποστήριξης της ποιότητας και παρακολούθησης των διαφόρων σταδίων διαχείρισης του σχεδιασμού· και, τέλος, (vii) η επιτάχυνση της υλοποίησης της βοήθειας.

123.

Εξακολουθούν να χρειάζονται και να πραγματοποιούνται βελτιώσεις. Στο εξωτερικό πεδίο, ο προγραμματισμός του συντονισμού και της εναρμόνισης με άλλους δωρητές θα έχουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις στη χορήγηση της βοήθειας. Στο εσωτερικό πεδίο, η Επιτροπή θα συνεχίσει να προβαίνει σε εξορθολογισμό των διαδικασιών, να ωθεί προς μεγαλύτερη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις αντιπροσωπίες, να αποσαφηνίζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντιπροσωπιών και κεντρικής διοίκησης και να βελτιώνει τα συστήματα πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των σχεδίων και προγραμμάτων κατά την έναρξη εφαρμογής τους, μέσω μιας ενισχυμένης διαδικασίας υποστήριξης της ποιότητας. Προς τούτο θα απαιτηθεί επίσης μια σαφέστερη εστίαση σε περιορισμένο αριθμό τομέων (και περιορισμένο αριθμό δραστηριοτήτων στα πλαίσια των στοχοθετημένων πεδίων) ανά χώρα εταίρο. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης θα πρέπει να γίνεται καλύτερη χρήση των μέσων παρακολούθησης, και κατά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων θα πρέπει οι αξιολογήσεις να οδηγούν σε σαφέστερη συνεισφορά στη διαδικασία του προγραμματισμού και του προσδιορισμού των αναγκών.

6.   Παρακολούθηση και αξιολόγηση

Διδάγματα από την αξιολόγηση της Δήλωσης Αναπτυξιακής Πολιτικής του 2000

124.

Κατά την αξιολόγηση το 2000 της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των επιπτώσεών της στην κοινοτική βοήθεια επισημάνθηκαν ορισμένα σημαντικά διδάγματα. Τούτο περιλάμβαναν την ανάγκη να αντικατοπτρίζονται οι πρόσφατες διεθνείς δεσμεύσεις στον τομέα της ανάπτυξης, όπως εκείνες που έγιναν στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών, και οι πρόοδοι που σημειώθηκαν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, όπως η δημοσιονομική στήριξη και η Δήλωση του Παρισιού. Για τη Δήλωση Αναπτυξιακής Πολιτικής (ΔΑΠ) απαιτούνται επίσης υψηλότερα επίπεδα ευθύνης από όλα τα τμήματα της Επιτροπής και η ευρεία αποδοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει η ΔΑΠ να εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα διδάγματα αυτά συνήχθησαν κατά την επίτευξη συμφωνίας για τη νέα δήλωση και θα ληφθούν πλήρως υπ' όψη κατά τη μελλοντική υλοποίηση της βοήθειας της ΕΚ προς όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Παρακολούθηση της μελλοντικής υλοποίησης

125.

Η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει μια σειρά μετρήσιμων σκοπών και στόχων για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής και με βάση αυτούς να προβαίνει σε τακτική αξιολόγηση της προόδου, στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

126.

Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες και οι αντιπροσωπίες της που διαχειρίζονται τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής βοήθειας της Κοινότητας θα χρησιμοποιούν αυτήν την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ως βασικό στοιχείο αναφοράς για τους σκοπούς και τις αρχές της Κοινότητας στην υλοποίηση κάθε αναπτυξιακής συνεργασίας.


(1)  Η ΕΕ περιλαμβάνει τόσο τα κράτη μέλη όσο και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(2)  Αναπτυσσόμενες χώρες είναι όλες όσες κατονομάζονται στον κατάλογο αποδεκτών της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ), ο οποίος αναμένεται να εγκριθεί τον Απρίλιο του 2006.

(3)  Η αναπτυξιακή συνεργασία της Κοινότητας βασίζεται στα άρθρα 177 έως 181 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(4)  Οι δραστηριότητες αναπτυξιακής συνεργασίας των κρατών μελών ορίζονται ως ΕΑΒ κατά τα συμφωνηθέντα από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.

(5)  Προγράμματα δράσης που υιοθετήθηκαν στις διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών τη δεκαετία του 1990 στον κοινωνικό, το οικονομικό, τον περιβαλλοντικό τομέα, τους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του πληθυσμού, της αναπαραγωγικής υγείας και της ισότητας των φύλων και που επιβεβαιώθηκαν και πάλι την περίοδο 2002-2005 από : τη Διακήρυξη επ' ευκαιρία της Χιλιετίας και τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (2000), το Μοντερέι (2002), τη Σύνοδο Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2002), τη Σύνοδο Κορυφής για την Αναθεώρηση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (2005).

(6)  Όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της ΕΕ για την πρόληψη των βίαιων συγκρούσεων, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, Ιούνιος 2001.

(7)  Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου τον Μάϊο του 2005 δήλωναν τα εξής: Τα κράτη μέλη, που δεν έχουν ακόμη επιτύχει επίπεδο 0,51 % ΕΑΒ/ΑΕΕ, αναλαμβάνουν, στα πλαίσια των οικείων δημοσιονομικών διαδικασιών, να φθάσουν αυτό το επίπεδο μέχρι το 2010, ενώ εκείνα που έχουν ήδη υπερβεί το επίπεδο αυτό αναλαμβάνουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Τα κράτη μέλη, που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2002 και δεν έχουν επιτύχει επίπεδο 0,17 % ΕΑΒ/ΑΕΕ, θα επιδιώξουν, στα πλαίσια των οικείων δημοσιονομικών διαδικασιών, να αυξήσουν την ΕΑΒ τους προκειμένου να φθάσουν το επίπεδο αυτό μέχρι το 2010, ενώ εκείνα που έχουν ήδη υπερβεί το επίπεδο αυτό αναλαμβάνουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους.Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να επιτύχουν το στόχο 0,7 % ΕΑΒ/ΑΕΕ μέχρι το 2015 ενώ εκείνα που έχουν ήδη επιτύχει το στόχο, δεσμεύονται να εξακολουθήσουν να υπερβαίνουν το στόχο αυτό· τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ μετά το 2002, θα επιδιώξουν να αυξήσουν σε ποσοστό 0,33 % το ΕΑΒ/ΑΕΕ τους μέχρι το 2015.

(8)  Το 2003 η ΕΕ χορήγησε κατά μέσον όρο ένα 67 % της βοήθειας προς τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, εξαιρώντας τα κράτη μέλη που προσχώρησαν το 2004 (στοιχεία ΟΟΣΑ/Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας).

(9)  Δήλωση της Ρώμης του Φεβρουαρίου 2003 και Δήλωση του Παρισιού του Μαρτίου 2005.

(10)  Αυτό περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Νοεμβρίου 2004 σχετικά με: «Προώθηση του συντονισμού, της εναρμόνισης και της ευθυγράμμισης: η συμβολή της ΕΕ».

(11)  Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαΐου 2005 επιβεβαιώνουν ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την υλοποίηση των στόχων που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την προώθηση της ΣΑΠ σε τομείς όπως το εμπόριο, το περιβάλλον, η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια, η γεωργία, η αλιεία, η κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης, η απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία, η μετανάστευση, η έρευνα και η καινοτομία, η κοινωνία της πληροφορίας, οι μεταφορές και η ενέργεια.

(12)  Το στοιχείο της αναπτυξιακής βοήθειας ορίζεται ως κάθε επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) όπως έχει συμφωνηθεί από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ.

(13)  Η κοινοτική συνεργασία για την ανάπτυξη βασίζεται στα άρθρα 177 μέχρι 181 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

(14)  Στο σύνολο των 12 τομέων που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Μαΐου 2005, και στη συνημμένη ανακοίνωση για τη ΣΑΠ.

(15)  Στο πλαίσιο της Δήλωσης του Παρισιού, του Μαρτίου 2005.

(16)  Η πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βασίζεται σε τρεις κανονισμούς με γνώμονα την εκάστοτε πολιτική και συγκεκριμένα την Ευρωπαϊκή Γειτονία και Σύμπραξη, τη Συνεργασία για την Ανάπτυξη και την Οικονομική Συνεργασία, και την Προενταξιακή Πολιτική καθώς και σε τρία οριζόντια μέσα: για την ανθρωπιστική βοήθεια, τη σταθερότητα και τη μακρο-οικονομική χρηματοδοτική βοήθεια.

(17)  Η ανακοίνωση του 2003 για τη διακυβέρνηση και την ανάπτυξη περιλαμβάνει τον ορισμό και την προσέγγιση της ΕΚ σχετικά με τη διακυβέρνηση.

(18)  Στρατηγικές περιβαλλοντικές αξιολογήσεις και αναλύσεις επιπτώσεων στον τομέα της ισότητας ανδρών-γυναικών θα πραγματοποιηθούν με συστηματικό τρόπο και στο πλαίσιο των δημοσιονομικών (συνεκτίμηση της περιβαλλοντικής διάστασης στον προϋπολογισμό) και τομεακών ενισχύσεων.

(19)  Κλίμα, βιοποικιλότητα, ερημοποίηση, απορρίμματα και χημικά προϊόντα.


Δήλωση του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των κρατών μελών συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε κράτος μέλος θελήσει να επανεξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής της δήλωσης αυτής σε κάθε χώρα, εν συνεχεία της απόφασης που θα λάβει η Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του ΟΟΣΑ τον Απρίλιο του 2006, το Συμβούλιο θα επιληφθεί του ζητήματος αυτού.