16.5.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 130/52


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/956 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 10ης Μαΐου 2023

για τη θέσπιση μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 192 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στην ανακοίνωσή της, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» («Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία»), η Επιτροπή καθόρισε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στη μετατροπή της Ένωσης σε μια δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία, με μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία, με μηδενικές καθαρές εκπομπές (εκπομπές μετά την αφαίρεση των απορροφήσεων) αερίων του θερμοκηπίου («εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου») το αργότερο έως το 2050 και όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση πόρων. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, καθώς και στην προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών από κινδύνους και επιπτώσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, ο μετασχηματισμός αυτός πρέπει να είναι δίκαιος και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μην μείνει κανείς πίσω. Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης στην ανακοίνωσή της, της 12ης Μαΐου 2021, με τίτλο «Πορεία προς έναν υγιή πλανήτη για όλους - Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους» την προώθηση σχετικών μέσων και κινήτρων για την καλύτερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» που ορίζεται στο άρθρο 191 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και κατ’ επέκταση την ολοκλήρωση της σταδιακής εξάλειψης της «δωρεάν ρύπανσης», με σκοπό τη μεγιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και της φιλοδοξίας μηδενικής ρύπανσης.

(2)

Η συμφωνία του Παρισιού (4), που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 δυνάμει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) («συμφωνία του Παρισιού»), τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016. Τα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού κατέληξαν σε συμφωνία για συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και συνέχιση των προσπαθειών για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Στο πλαίσιο του συμφώνου της Γλασκόβης για το κλίμα, που εγκρίθηκε στις 13 Νοεμβρίου 2021, η διάσκεψη των μερών της UNFCCC, η οποία επέχει θέση συνόδου των μερών της συμφωνίας του Παρισιού, αναγνώρισε επίσης ότι ο περιορισμός της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και δεσμεύτηκε να ενισχύσει τους στόχους για το 2030 έως τα τέλη του 2022, ώστε να καλυφθεί το χάσμα των φιλοδοξιών.

(3)

Η αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον και η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η αξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας έχει σαφώς αυξηθεί λόγω των πολύ σοβαρών επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19 στην υγεία και στην οικονομική ευημερία των πολιτών της Ένωσης.

(4)

Η Ένωση δεσμεύτηκε να μειώσει έως το 2030 τις καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για το σύνολο της οικονομίας της κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, όπως ορίζεται στην υποβολή στην UNFCCC εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ως προς την επικαιροποίηση της εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της.

(5)

Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) κατοχυρώνεται νομοθετικά ο στόχος της κλιματικής ουδετερότητας για το σύνολο της οικονομίας το αργότερο έως το 2050. Ο εν λόγω κανονισμός θεσπίζει επίσης δεσμευτικό ενωσιακό στόχο για μείωση των εγχώριων καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (εκπομπές μετά την αφαίρεση των απορροφήσεων) κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 έως το 2030.

(6)

Η ειδική έκθεση του 2018 που εξέδωσε η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) σχετικά με τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και τις σχετικές παγκόσμιες διαδρομές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου παρέχει μια ισχυρή επιστημονική βάση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και καταδεικνύει την ανάγκη να ενισχυθεί η δράση για το κλίμα. Στην εν λόγω έκθεση επιβεβαιώνεται ότι, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι ανάγκη να μειωθούν επειγόντως και ότι η κλιματική αλλαγή είναι ανάγκη να περιοριστεί σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C. Επιπλέον, εάν δεν ενεργοποιηθούν ταχέως τρόποι μετριασμού που συνάδουν με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, θα πρέπει να ληφθούν πολύ ακριβότερα και πιο πολύπλοκα μέτρα προσαρμογής, προκειμένου να αποφευχθούν οι επιπτώσεις των υψηλότερων επιπέδων υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η συμβολή της ομάδας εργασίας Ι στην έκτη έκθεση αξιολόγησης της IPCC με τίτλο «Κλιματική αλλαγή 2021: τα δεδομένα των φυσικών επιστημών» υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη κάθε περιοχή στη Γη και προβλέπει ότι κατά τις επόμενες δεκαετίες η κλιματική αλλαγή θα αυξηθεί σε όλες τις περιοχές. Στην εν λόγω έκθεση τονίζεται ότι, αν δεν υπάρξει άμεση, ταχεία και μεγάλης κλίμακας μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας σε περίπου 1,5 °C ή ακόμη και 2 °C θα είναι αδύνατος.

(7)

Η Ένωση έχει ακολουθήσει φιλόδοξη πολιτική στον τομέα της δράσης για το κλίμα και έχει θέσει σε εφαρμογή κανονιστικό πλαίσιο για την επίτευξη του στόχου της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030. Η νομοθεσία για την εφαρμογή του εν λόγω στόχου συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6), με την οποία θεσπίζεται σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης («ΣΕΔΕ της ΕΕ») και εξασφαλίζεται η εναρμονισμένη τιμολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδο Ένωσης για ενεργοβόρους τομείς και υποτομείς, στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), με τον οποίο θεσπίζονται εθνικοί στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (8), που θέτει στα κράτη μέλη την απαίτηση να αντισταθμίζουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση εκτάσεων γης με απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα.

(8)

Ενώ η Ένωση έχει μειώσει σημαντικά τις εγχώριες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που είναι ενσωματωμένες στις εισαγωγές στην Ένωση αυξάνονται, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται οι προσπάθειες της Ένωσης να μειώσει το παγκόσμιο αποτύπωμά της όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η Ένωση έχει την ευθύνη να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια δράση για το κλίμα.

(9)

Όσο σημαντικός αριθμός διεθνών εταίρων της Ένωσης διατηρεί πολιτικές που δεν επιτυγχάνουν το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας για το κλίμα με τη Ένωση, υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Διαρροή άνθρακα προκύπτει εάν, για λόγους κόστους που σχετίζεται με τις πολιτικές για το κλίμα, οι επιχειρήσεις ορισμένων βιομηχανικών τομέων ή υποτομέων μεταφέρουν την παραγωγή σε άλλες χώρες ή εάν οι εισαγωγές από τις εν λόγω χώρες αντικαθιστούν ισοδύναμα προϊόντα που χαρακτηρίζονται από μικρότερη ένταση όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τέτοιες καταστάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση των συνολικών παγκόσμιων εκπομπών, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που είναι επειγόντως αναγκαία προκειμένου να διατηρηθεί η παγκόσμια μέση θερμοκρασία αρκετά κάτω από τους 2 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα. Καθώς η Ένωση αυξάνει τις φιλοδοξίες της αναφορικά με το κλίμα, ο εν λόγω κίνδυνος διαρροής άνθρακα θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών.

(10)

Η πρωτοβουλία για ένα μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα («ΜΣΠΑ») αποτελεί μέρος της δέσμης νομοθετικών μέτρων για την προσαρμογή στον στόχο του 55 %. Ο ΜΣΠΑ πρόκειται να αποτελέσει ουσιώδες στοιχείο της ενωσιακής εργαλειοθήκης για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα που απορρέει από την αυξημένη φιλοδοξία της Ένωσης για το κλίμα. Ο ΜΣΠΑ αναμένεται επίσης να συμβάλει στην προώθηση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές σε τρίτες χώρες.

(11)

Οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα σε τομείς ή υποτομείς όπου υπάρχει τέτοιος κίνδυνος συνίστανται στη μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ και στα χρηματοδοτικά μέτρα για την αντιστάθμιση του κόστους έμμεσων εκπομπών που προκύπτει από τη μετακύλιση του κόστους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω μηχανισμοί καθορίζονται στο άρθρο 10α παράγραφος 6 και στο άρθρο 10β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, αντίστοιχα. Η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ στο επίπεδο των φορέων με τις καλύτερες επιδόσεις αποτέλεσε μέσο πολιτικής για ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, με σκοπό να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Ωστόσο, σε σύγκριση με τον πλήρη πλειστηριασμό, η εν λόγω δωρεάν κατανομή αποδυναμώνει το μήνυμα σχετικά με την τιμή το οποίο εκπέμπει το σύστημα και, ως εκ τούτου, επιδρά αρνητικά στα κίνητρα για επενδύσεις με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

(12)

Με τον ΜΣΠΑ επιδιώκεται να αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί με ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του κινδύνου διαρροής άνθρακα, ο οποίος συνίσταται στην ισοδύναμη τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών στις εισαγωγές και στα εγχώρια προϊόντα. Για να επιτευχθεί η σταδιακή μετάβαση από το τωρινό σύστημα δωρεάν δικαιωμάτων στον ΜΣΠΑ, θα πρέπει να γίνει σταδιακή εφαρμογή του ΜΣΠΑ με παράλληλη σταδιακή κατάργηση των δωρεάν δικαιωμάτων στους τομείς που καλύπτει ο ΜΣΠΑ. Η συνδυασμένη και μεταβατική εφαρμογή, τόσο της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ όσο και του ΜΣΠΑ, δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να έχει ως αποτέλεσμα την ευνοϊκότερη μεταχείριση των ενωσιακών εμπορευμάτων σε σύγκριση με τα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

(13)

Η τιμή του άνθρακα αυξάνεται και οι εταιρείες χρειάζονται μακροπρόθεσμη προβολή, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου για να λάβουν τις αποφάσεις τους σχετικά με επενδύσεις στην απαλλαγή των βιομηχανικών διεργασιών από τις ανθρακούχες εκπομπές. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαρροής άνθρακα, θα πρέπει να καθοριστεί σαφής διαδρομή για τη σταδιακή περαιτέρω επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ΜΣΠΑ σε προϊόντα, τομείς και υποτομείς που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

(14)

Καίτοι στόχος του ΜΣΠΑ είναι η πρόληψη του κινδύνου διαρροής άνθρακα, ο παρών κανονισμός θα ενθαρρύνει επίσης τη χρήση από τους παραγωγούς τρίτων χωρών πιο αποδοτικών τεχνολογιών όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να παράγονται λιγότερες εκπομπές. Για τον λόγο αυτόν, ο ΜΣΠΑ αναμένεται να στηρίξει αποτελεσματικά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε τρίτες χώρες.

(15)

Ως μέσο πρόληψης της διαρροής άνθρακα και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα εισαγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε ρυθμιστικό σύστημα που εφαρμόζει κόστος άνθρακα ισοδύναμο με εκείνο που βαρύνει τα εν λόγω προϊόντα στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, με αποτέλεσμα η τιμή ανθρακούχων εκπομπών να είναι ισοδύναμη για τις εισαγωγές και τα εγχώρια προϊόντα. Ως μέτρο για το κλίμα, ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να στηρίζει τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να προλαμβάνει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμβατότητα με το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

(16)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τρίτες χώρες, εκτός εάν η παραγωγή τους υπόκειται ήδη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής του σε τρίτες χώρες ή εδάφη ή σε σύστημα τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών που είναι πλήρως συνδεδεμένο με το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

(17)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μετάβαση σε μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα συνοδεύεται συνεχώς από οικονομική και κοινωνική συνοχή, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, κατά τη μελλοντική αναθεώρηση του παρόντος κανονισμού, τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι περιορισμοί των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ, καθώς και των νησιωτικών κρατών που αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, χωρίς να υπονομεύεται η ακεραιότητα και συνοχή της έννομης τάξης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αγοράς και των κοινών πολιτικών.

(18)

Με στόχο την πρόληψη του κινδύνου διαρροής άνθρακα σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε εμπορεύματα ή σε μεταποιημένα προϊόντα από τα εν λόγω εμπορεύματα τα οποία προκύπτουν από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή, τα οποία εισάγονται σε τεχνητό νησί, σε σταθερή ή πλωτή δομή ή σε οποιαδήποτε άλλη δομή στην υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη κράτους μέλους, όταν η εν λόγω εγκατάσταση ή αποκλειστική οικονομική ζώνη βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό λεπτομερών όρων εφαρμογής του ΜΣΠΑ σχετικά με τα εν λόγω εμπορεύματα.

(19)

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που θα πρέπει να υπόκεινται στον ΜΣΠΑ θα πρέπει να αντιστοιχούν στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που καλύπτονται από το παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, τουτέστιν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα («CO2») και, κατά περίπτωση, υποξειδίου του αζώτου και υπερφθορανθράκων. Ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται αρχικά στις άμεσες εκπομπές των εν λόγω αερίων του θερμοκηπίου από τη στιγμή της παραγωγής των εμπορευμάτων έως την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, αντικατοπτρίζοντας το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ της ΕΕ για τη διασφάλιση της συνοχής. Ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στις έμμεσες εκπομπές. Οι εν λόγω έμμεσες εκπομπές είναι οι εκπομπές που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εμπορευμάτων στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός. Η συμπερίληψη των έμμεσων εκπομπών θα ενισχύσει περαιτέρω την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα του ΜΣΠΑ και τη φιλοδοξία του να συμβάλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, οι έμμεσες εκπομπές δεν θα πρέπει να λαμβάνονται αρχικά υπόψη για τα εμπορεύματα στα οποία εφαρμόζονται στην Ένωση οικονομικά μέτρα που αντισταθμίζουν το έμμεσο κόστος εκπομπών που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα εν λόγω εμπορεύματα προσδιορίζονται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. Οι μελλοντικές αναθεωρήσεις του ΣΕΔΕ της ΕΕ στην οδηγία 2003/87/ΕΚ και, ειδικότερα, οι αναθεωρήσεις των αντισταθμιστικών μέτρων του έμμεσου κόστους θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται δεόντως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του ΜΣΠΑ. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, θα πρέπει να συλλέγονται δεδομένα με σκοπό τον περαιτέρω προσδιορισμό της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών. Η μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, καθώς και τη χώρα καταγωγής, την πηγή παραγωγής και τους συντελεστές εκπομπών που σχετίζονται με την εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία θα πρέπει να προσδιοριστεί περαιτέρω προκειμένου να επιτευχθεί ο καταλληλότερος τρόπος για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΜΣΠΑ.

(20)

Το ΣΕΔΕ της ΕΕ και ο ΜΣΠΑ έχουν ως κοινό στόχο την τιμολόγηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται στους ίδιους τομείς και στα ίδια εμπορεύματα μέσω της χρήσης ειδικών δικαιωμάτων ή πιστοποιητικών. Αμφότερα τα συστήματα έχουν ρυθμιστικό χαρακτήρα και η ύπαρξή τους δικαιολογείται από την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε ευθυγράμμιση με τον δεσμευτικό περιβαλλοντικό στόχο βάσει του ενωσιακού δικαίου, που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1119, για μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030 κατά τουλάχιστον 55 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990 και τον στόχο της επίτευξης κλιματικής ουδετερότητας στο σύνολο της οικονομίας το αργότερο έως το 2050.

(21)

Ενώ το ΣΕΔΕ της ΕΕ καθορίζει τον συνολικό αριθμό των εκχωρηθέντων δικαιωμάτων («ανώτατο όριο») για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του και επιτρέπει την εμπορία δικαιωμάτων («σύστημα επιβολής ανώτατων ορίων και εμπορίας»), ο ΜΣΠΑ δεν θα πρέπει να θεσπίζει ποσοτικά όρια στις εισαγωγές, ώστε να μην περιορίζονται οι εμπορικές ροές. Επιπλέον, ενώ το ΣΕΔΕ της ΕΕ εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις στην Ένωση, ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται σε ορισμένα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

(22)

Το σύστημα του ΜΣΠΑ έχει ορισμένα ειδικά χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το ΣΕΔΕ της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον υπολογισμό της τιμής των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ, τις δυνατότητες εμπορίας πιστοποιητικών ΜΣΠΑ και την περίοδο ισχύος τους. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά οφείλονται στην ανάγκη να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα του ΜΣΠΑ ως μέτρου για την πρόληψη της διαρροής άνθρακα με την πάροδο του χρόνου. Διασφαλίζουν επίσης ότι η διαχείριση του συστήματος ΜΣΠΑ δεν είναι υπερβολικά επαχθής όσον αφορά τόσο τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους φορείς εκμετάλλευσης, όσο και τους διοικητικούς πόρους, διατηρώντας παράλληλα ένα επίπεδο ευελιξίας για τους φορείς εκμετάλλευσης το οποίο είναι ισοδύναμο με αυτό στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Η διασφάλιση αυτής της ισορροπίας έχει ιδιαίτερη σημασία για τις ενδιαφερόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

(23)

Για να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητά του ως μέτρου πρόληψης της διαρροής άνθρακα, ο ΜΣΠΑ χρειάζεται να αντανακλά σε πολύ μεγάλο βαθμό την τιμή του ΣΕΔΕ της ΕΕ. Ενώ στην αγορά του ΣΕΔΕ της ΕΕ η τιμή των δικαιωμάτων που τίθενται σε κυκλοφορία καθορίζεται μέσω πλειστηριασμών, η τιμή των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ θα πρέπει να αντανακλά ευλόγως την τιμή αυτών των πλειστηριασμών με βάση μέσους όρους που υπολογίζονται σε εβδομαδιαία βάση. Οι εν λόγω εβδομαδιαίες μέσες τιμές αντανακλούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις διακυμάνσεις της τιμής του ΣΕΔΕ της ΕΕ και παρέχουν ένα εύλογο περιθώριο ώστε οι εισαγωγείς να επωφελούνται από τις μεταβολές της τιμής του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ότι το σύστημα παραμένει διαχειρίσιμο για τις διοικητικές αρχές.

(24)

Στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ, το ανώτατο όριο καθορίζει την προσφορά δικαιωμάτων εκπομπών και παρέχει βεβαιότητα σχετικά με τις μέγιστες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η τιμή των ανθρακούχων εκπομπών καθορίζεται από το ισοζύγιο μεταξύ της εν λόγω προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς. Η σπάνις είναι αναγκαία για να υπάρξει κίνητρο ως προς την τιμή. Ο παρών κανονισμός δεν αποσκοπεί στην επιβολή ανώτατου ορίου στον αριθμό των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που διατίθενται στους εισαγωγείς· εάν οι εισαγωγείς είχαν τη δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενη χρήση και εμπορίας των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ, η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις όπου η τιμή για τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ δεν θα αντανακλούσε πλέον την εξέλιξη της τιμής στο ΣΕΔΕ της ΕΕ. Μια τέτοια κατάσταση θα αποδυνάμωνε το κίνητρο για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, ευνοώντας τη διαρροή άνθρακα και υπονομεύοντας τον πρωταρχικό κλιματικό στόχο του ΜΣΠΑ. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές για φορείς εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες. Τα όρια στις δυνατότητες εμπορίας και μεταφοράς σε επόμενη χρήση των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ δικαιολογούνται, ως εκ τούτου, από την ανάγκη να αποφευχθεί η υπονόμευση της αποτελεσματικότητας και του κλιματικού στόχου του ΜΣΠΑ και να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των φορέων εκμετάλλευσης από διαφορετικές χώρες. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η δυνατότητα των εισαγωγέων να βελτιστοποιούν το κόστος τους, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα βάσει του οποίου οι αρχές θα μπορούν να επαναγοράζουν μια ορισμένη ποσότητα πλεοναζόντων πιστοποιητικών από τους εισαγωγείς. Η εν λόγω ποσότητα θα πρέπει να ορίζεται σε επίπεδο που παρέχει εύλογο περιθώριο ώστε οι εισαγωγείς να μοχλεύουν το κόστος τους κατά την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών και, παράλληλα, να διατηρείται η συνολική επίδραση του μηχανισμού μετάδοσης των τιμών και να διασφαλίζεται η διατήρηση του περιβαλλοντικού στόχου του ΜΣΠΑ.

(25)

Δεδομένου ότι ο ΜΣΠΑ θα εφαρμόζεται στις εισαγωγές εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και όχι σε εγκαταστάσεις, στον ΜΣΠΑ θα πρέπει επίσης να εφαρμοστούν ορισμένες προσαρμογές και απλουστεύσεις. Μια τέτοια απλούστευση θα πρέπει να είναι η θέσπιση ενός απλού και προσβάσιμου συστήματος δήλωσης στο πλαίσιο του οποίου οι εισαγωγείς θα αναφέρουν τις συνολικές επαληθευμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται στα εμπορεύματα τα οποία εισάγονται σε ένα δεδομένο ημερολογιακό έτος. Θα πρέπει επίσης να εφαρμοστεί διαφορετικό χρονοδιάγραμμα σε σύγκριση με τον κύκλο συμμόρφωσης του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανό σημείο συμφόρησης που θα μπορούσε να προκύψει λόγω των υποχρεώσεων των διαπιστευμένων ελεγκτών βάσει του παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(26)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν πρόστιμα για παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να διασφαλίζουν την εκτέλεση των εν λόγω προστίμων. Ειδικότερα, το ύψος του προστίμου για τη μη παράδοση πιστοποιητικών ΜΣΠΑ από αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ θα πρέπει να είναι το ίδιο με το ποσό σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Ωστόσο, όταν τα εμπορεύματα έχουν εισαχθεί στην Ένωση από πρόσωπο που δεν είναι αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ χωρίς να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, το ύψος των εν λόγω προστίμων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό, λαμβανομένου επίσης υπόψη του γεγονότος ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν υποχρεούται να παραδίδει πιστοποιητικά ΜΣΠΑ. Η επιβολή προστίμων δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θίγει πρόστιμα που ενδεχομένως επιβάλλονται δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου για την παράβαση άλλων σχετικών υποχρεώσεων, ιδίως όσων σχετίζονται με τους τελωνειακούς κανόνες.

(27)

Ενώ το ΣΕΔΕ της ΕΕ εφαρμόζεται σε ορισμένες διεργασίες και δραστηριότητες παραγωγής, ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να στοχεύει στις αντίστοιχες εισαγωγές εμπορευμάτων. Αυτό απαιτεί τον σαφή προσδιορισμό των εισαγόμενων εμπορευμάτων με βάση την κατάταξή τους στη Συνδυασμένη Ονοματολογία («ΣΟ») που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (9) και τη σύνδεσή τους με ενσωματωμένες εκπομπές.

(28)

Τα εμπορεύματα ή τα μεταποιημένα προϊόντα που καλύπτονται από τον ΜΣΠΑ θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις δραστηριότητες που καλύπτει το ΣΕΔΕ της ΕΕ, δεδομένου ότι το εν λόγω σύστημα βασίζεται σε ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που συνδέονται με τον περιβαλλοντικό στόχο της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και αποτελεί το πιο ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ένωση.

(29)

Ο καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του ΜΣΠΑ κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες τις οποίες καλύπτει το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στο να εξασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα τυγχάνουν μεταχείρισης που δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που επιφυλάσσεται στα ομοειδή προϊόντα εγχώριας προέλευσης.

(30)

Ενώ απώτερος στόχος του ΜΣΠΑ είναι η ευρεία κάλυψη προϊόντων, θα ήταν συνετό η αρχή να γίνει με έναν επιλεγμένο αριθμό τομέων με σχετικά ομοιογενή εμπορεύματα, όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα. Οι ενωσιακοί τομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα απαριθμούνται στην κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2019/708 της Επιτροπής (10).

(31)

Τα εμπορεύματα στα οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιλέγονται έπειτα από προσεκτική ανάλυση της σημασίας τους όσον αφορά τις σωρευμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα στους αντίστοιχους τομείς του ΣΕΔΕ της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα πρέπει να περιορίζονται η πολυπλοκότητα και ο διοικητικός φόρτος για τους ενδιαφερόμενους φορείς εκμετάλλευσης. Ειδικότερα, κατά την επιλογή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα βασικά υλικά και τα βασικά προϊόντα που καλύπτει το ΣΕΔΕ της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές που ενσωματώνονται σε προϊόντα υψηλής έντασης εκπομπών τα οποία εισάγονται στην Ένωση υπόκεινται σε ισοδύναμη τιμή ανθρακούχων εκπομπών με εκείνη που εφαρμόζεται στα προϊόντα της Ένωσης και να μετριάζονται οι κίνδυνοι διαρροής άνθρακα. Τα σχετικά κριτήρια για τον περιορισμό της επιλογής θα πρέπει να είναι: πρώτον, η σημασία των τομέων όσον αφορά τις εκπομπές, δηλαδή κατά πόσον ο τομέας είναι συνολικά μία από τις μεγαλύτερες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· δεύτερον, η έκθεση του τομέα σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως ορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ· και τρίτον, η ανάγκη εξισορρόπησης της ευρείας κάλυψης προϊόντων όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με παράλληλο περιορισμό της πολυπλοκότητας και του διοικητικού φόρτου.

(32)

Η χρήση του πρώτου κριτηρίου θα επιτρέπει τη συμπερίληψη των ακόλουθων βιομηχανικών τομέων όσον αφορά τις σωρευμένες εκπομπές: σίδηρου και χάλυβα, προϊόντων διυλίσεως, τσιμέντου, αργιλίου, οργανικών βασικών χημικών ουσιών, υδρογόνου και λιπασμάτων.

(33)

Ορισμένοι τομείς που απαριθμούνται στην κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2019/708 δεν θα πρέπει, ωστόσο, να αποτελέσουν αντικείμενο του παρόντος κανονισμού στο παρόν στάδιο, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.

(34)

Ειδικότερα, οι οργανικές χημικές ουσίες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού λόγω τεχνικών περιορισμών που κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού δεν καθιστούν δυνατό τον σαφή προσδιορισμό των ενσωματωμένων εκπομπών αυτών των εισαγόμενων εμπορευμάτων. Για τα εν λόγω εμπορεύματα, ο εφαρμοστέος δείκτης αναφοράς στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ αποτελεί βασική παράμετρο, η οποία δεν επιτρέπει τη σαφή κατανομή των εκπομπών που ενσωματώνονται σε μεμονωμένα εισαγόμενα εμπορεύματα. Για μια πιο στοχευμένη κατανομή σε οργανικές χημικές ουσίες απαιτούνται περισσότερα δεδομένα και ανάλυση.

(35)

Παρόμοιοι τεχνικοί περιορισμοί ισχύουν για τα προϊόντα διυλίσεως, για τα οποία δεν είναι δυνατόν να εκχωρηθούν με σαφήνεια εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε μεμονωμένα προϊόντα παραγωγής. Παράλληλα, ο σχετικός δείκτης αναφοράς στο ΣΕΔΕ της ΕΕ δεν σχετίζεται άμεσα με συγκεκριμένα προϊόντα, όπως βενζίνη, ντίζελ ή κηροζίνη, αλλά με το σύνολο της παραγωγής διυλιστηρίων.

(36)

Τα προϊόντα αργιλίου θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ΜΣΠΑ, δεδομένου ότι εκτίθενται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε διαρροή άνθρακα. Επιπλέον, σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές, βρίσκονται σε άμεσο ανταγωνισμό με προϊόντα χάλυβα λόγω χαρακτηριστικών που ομοιάζουν πολύ με εκείνα των προϊόντων χάλυβα.

(37)

Κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού, οι εισαγωγές υδρογόνου στην Ένωση είναι σχετικά χαμηλές. Ωστόσο, η κατάσταση αυτή αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα επόμενα έτη, καθώς η δέσμη μέτρων προσαρμογής στον στόχο του 55 % της Ένωσης προωθεί τη χρήση ανανεώσιμου υδρογόνου. Για την απαλλαγή της βιομηχανίας στο σύνολό της από τις ανθρακούχες εκπομπές, η ζήτηση ανανεώσιμου υδρογόνου θα αυξηθεί και, κατά συνέπεια, θα οδηγήσει σε μη ολοκληρωμένες διαδικασίες παραγωγής σε κατάντη προϊόντα όπου το υδρογόνο είναι πρόδρομη ύλη. Η συμπερίληψη του υδρογόνου στο πεδίο εφαρμογής του ΜΣΠΑ είναι το κατάλληλο μέσο για την περαιτέρω προώθηση της απαλλαγής του υδρογόνου από τις ανθρακούχες εκπομπές.

(38)

Ομοίως, ορισμένα προϊόντα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του ΜΣΠΑ παρά το χαμηλό επίπεδο ενσωματωμένων εκπομπών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παραγωγής τους, δεδομένου ότι ο αποκλεισμός τους θα αυξήσει την πιθανότητα καταστρατήγησης της συμπερίληψης προϊόντων χάλυβα στον ΜΣΠΑ μέσω της μεταβολής του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών προς κατάντη προϊόντα.

(39)

Αντιθέτως, ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται αρχικά σε ορισμένα προϊόντα των οποίων η παραγωγή δεν συνεπάγεται σημαντικές εκπομπές, όπως τα θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα, ορισμένα σιδηροκράματα και ορισμένα λιπάσματα.

(40)

Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, καθώς ο εν λόγω τομέας ευθύνεται για το 30 % των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ένωση. Η αυξημένη φιλοδοξία της Ένωσης για το κλίμα θα διευρύνει το χάσμα όσον αφορά την τιμή ανθρακούχων εκπομπών μεταξύ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Ένωσης και σε τρίτες χώρες. Το εν λόγω χάσμα, σε συνδυασμό με την πρόοδο όσον αφορά τη σύνδεση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης με το δίκτυο των γειτονικών της χωρών, θα αυξήσει τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω της αύξησης των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντικό μέρος της οποίας παράγεται από μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα.

(41)

Προκειμένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός διοικητικός φόρτος όσον αφορά τις αρμόδιες εθνικές διοικήσεις και τους εισαγωγείς, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν οι περιορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω de minimis διάταξη δεν θίγει, εντούτοις, την αδιάλειπτη εφαρμογή των διατάξεων του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού καθώς και, ιδίως, με την τελωνειακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της απάτης.

(42)

Δεδομένου ότι οι εισαγωγείς εμπορευμάτων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει του παρόντος κανονισμού κατά τον χρόνο της εισαγωγής, θα πρέπει να εφαρμοστούν ειδικά διοικητικά μέτρα για να εξασφαλιστεί η εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο στάδιο. Ως εκ τούτου, οι εισαγωγείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να εισάγουν εμπορεύματα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό μόνο αφού τους χορηγηθεί άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

(43)

Οι τελωνειακές αρχές δεν θα πρέπει να επιτρέπουν την εισαγωγή εμπορευμάτων από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από αδειοδοτημένους διασαφιστές ΜΣΠΑ. Σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 48 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11), οι τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να διενεργούν ελέγχους στα εμπορεύματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ταυτοποίηση του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ, τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την ποσότητα και τη χώρα καταγωγής των εισαγόμενων εμπορευμάτων, την ημερομηνία διασάφησης και το τελωνειακό καθεστώς. Η Επιτροπή θα πρέπει να περιλαμβάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με τον ΜΣΠΑ στον καθορισμό των κοινών κριτηρίων και προτύπων κινδύνου κατά το άρθρο 50 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

(44)

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, οι τελωνειακές αρχές θα πρέπει να ενημερώνουν τους διασαφιστές σχετικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων, προκειμένου να συμβάλουν στη συγκέντρωση πληροφοριών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη αίτησης απόκτησης ιδιότητας αδειοδοτημένων διασαφιστών ΜΣΠΑ, κατά περίπτωση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να κοινοποιούνται δεόντως από τις τελωνειακές αρχές, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διασαφιστές ενημερώνονται για την υποχρέωση αυτή.

(45)

Ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να βασίζεται σε σύστημα δήλωσης στο πλαίσιο του οποίου ένας αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ, ο οποίος θα μπορούσε να εκπροσωπεί περισσότερους από έναν εισαγωγείς, θα υποβάλλει σε ετήσια βάση δήλωση των εκπομπών που ενσωματώνονται στα εμπορεύματα που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και θα παραδίδει τον αριθμό πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που αντιστοιχεί στις εν λόγω δηλωθείσες εκπομπές. Η πρώτη δήλωση ΜΣΠΑ, όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2026, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Μαΐου 2027.

(46)

Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής MΣΠΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί μείωση του αριθμού των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ προς παράδοση, αντίστοιχη με την τιμή ανθρακούχων εκπομπών που έχει ήδη καταβληθεί στην πράξη στη χώρα καταγωγής για τις δηλωθείσες ενσωματωμένες εκπομπές.

(47)

Οι ενσωματωμένες εκπομπές που δηλώνονται θα πρέπει να επαληθεύονται από πρόσωπο που έχει διαπιστευτεί από εθνικό οργανισμό διαπίστευσης που έχει οριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12) ή βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2067 της Επιτροπής (13).

(48)

Ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να παρέχει στους φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων παραγωγής σε τρίτες χώρες τη δυνατότητα να καταχωρίζονται στο μητρώο ΜΣΠΑ και να θέτουν στη διάθεση αδειοδοτημένων διασαφιστών ΜΣΠΑ τις επαληθευμένες ενσωματωμένες εκπομπές από την παραγωγή εμπορευμάτων. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν να μην είναι προσβάσιμα στο κοινό το όνομα, η διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο μητρώο ΜΣΠΑ.

(49)

Τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ θα διαφέρουν από τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ, βασικό χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί ο ημερήσιος πλειστηριασμός. Η ανάγκη καθορισμού μιας σαφούς τιμής για τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ θα καταστήσει την καθημερινή δημοσίευση υπερβολικά επαχθή και πηγή σύγχυσης για τους φορείς εκμετάλλευσης, καθώς οι ημερήσιες τιμές διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστούν παρωχημένες μετά τη δημοσίευση. Συνεπώς, η δημοσίευση των τιμών ΜΣΠΑ σε εβδομαδιαία βάση θα αντικατοπτρίζει με περισσότερη ακρίβεια την τάση τιμολόγησης των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ που τίθενται σε κυκλοφορία και θα επιδιώκει τον ίδιο κλιματικό στόχο. Ως εκ τούτου, ο υπολογισμός της τιμής των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και συγκεκριμένα σε εβδομαδιαία βάση, από το χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, και συγκεκριμένα σε ημερήσια βάση. Η Επιτροπή θα πρέπει να επιφορτιστεί με τον υπολογισμό και τη δημοσίευση της εν λόγω μέσης τιμής.

(50)

Προκειμένου να παρασχεθεί ευελιξία στους αδειοδοτημένους διασαφιστές ΜΣΠΑ όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού και να τους δοθεί η δυνατότητα να επωφεληθούν από τις διακυμάνσεις στην τιμή των δικαιωμάτων του ΣΕΔΕ της ΕΕ, τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ θα πρέπει να ισχύουν για περιορισμένη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αγοράς τους. Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επαναπωλήσει μέρος των πιστοποιητικών που αγοράστηκαν καθ’ υπέρβαση. Ενόψει της παράδοσης των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ, ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ θα πρέπει να συγκεντρώνει τον αριθμό των πιστοποιητικών που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του έτους που αντιστοιχεί στα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο τέλος κάθε τριμήνου.

(51)

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας ως προϊόντος δικαιολογούν έναν ελαφρώς διαφορετικό σχεδιασμό στο πλαίσιο του ΜΣΠΑ σε σύγκριση με άλλα εμπορεύματα. Οι προκαθορισμένες τιμές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υπό σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις και οι αδειοδοτημένοι διασαφιστές ΜΣΠΑ θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν τον υπολογισμό των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού με βάση τις πραγματικές εκπομπές. Το εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας διαφέρει από το εμπόριο άλλων εμπορευμάτων, ιδίως διότι πραγματοποιείται μέσω διασυνδεδεμένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, με τη χρήση χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικών μορφών συναλλαγών. Η σύζευξη των αγορών είναι μια ιδιαιτέρως ρυθμιζόμενη μορφή εμπορίου ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπει τη συγκέντρωση προσφορών αγοράς και πώλησης σε ολόκληρη την Ένωση.

(52)

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος καταστρατήγησης και να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των πραγματικών εκπομπών CO2 από την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρήση της σε εμπορεύματα, ο υπολογισμός των πραγματικών εκπομπών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο υπό ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται η ανάδειξη αμετάβλητου δικαιούχου της κατανεμημένης δυναμικότητας διασύνδεσης, καθώς και η ύπαρξη άμεσης συμβατικής σχέσης μεταξύ του αγοραστή και του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ή μεταξύ του αγοραστή και του παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εκπομπές χαμηλότερες από την προκαθορισμένη τιμή.

(53)

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής άνθρακα, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση των πρακτικών καταστρατήγησης. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τον κίνδυνο τέτοιας καταστρατήγησης σε όλους τους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

(54)

Τα συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας η οποία συνήφθη με την απόφαση 2006/500/ΕΚ του Συμβουλίου (14) και τα μέρη των συμφωνιών σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των σφαιρικών και σε βάθος ζωνών ελεύθερων συναλλαγών, δεσμεύονται να εφαρμόσουν διαδικασίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που θα πρέπει τελικά να οδηγήσουν στη θέσπιση μηχανισμών τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών παρόμοιων ή ισοδύναμων με το ΣΕΔΕ της ΕΕ ή στη συμμετοχή τους στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.

(55)

Η ένταξη τρίτων χωρών στην ενωσιακή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι σημαντικός παράγοντας για να επιταχύνουν οι χώρες αυτές τη μετάβασή τους σε ενεργειακά συστήματα με υψηλά ποσοστά ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η σύζευξη αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής (15), παρέχει σε τρίτες χώρες τη δυνατότητα να ενσωματώσουν καλύτερα την ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, να ανταλλάξουν αυτήν την ηλεκτρική ενέργεια με αποδοτικό τρόπο εντός μιας ευρύτερης περιοχής, εξισορροπώντας την προσφορά και τη ζήτηση με την ευρύτερη αγορά της Ένωσης, και να μειώσουν την ένταση εκπομπών CO2 της παραγωγής τους ηλεκτρικής ενέργειας. Η ένταξη τρίτων χωρών στην ενεργειακή αγορά της Ένωσης συμβάλλει επίσης στην ασφάλεια του εφοδιασμού των εν λόγω χωρών και των γειτονικών κρατών μελών με ηλεκτρική ενέργεια.

(56)

Μόλις οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των τρίτων χωρών ενσωματωθούν στενά στην αγορά της Ένωσης μέσω σύζευξης αγορών, θα πρέπει να εξευρεθούν τεχνικές λύσεις για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του ΜΣΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια που εξάγεται από τις εν λόγω χώρες στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Εάν δεν είναι δυνατόν να εξευρεθούν τεχνικές λύσεις, οι τρίτες χώρες οι αγορές των οποίων είναι συζευγμένες με την αγορά της Ένωσης θα πρέπει να επωφεληθούν από μια χρονικώς περιορισμένη εξαίρεση από τον ΜΣΠΑ έως το 2030 όσον αφορά αποκλειστικά την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω τρίτες χώρες θα πρέπει, ωστόσο, να καταρτίσουν χάρτη πορείας και να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόσουν μηχανισμό τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών που θα προβλέπει τιμή η οποία είναι ισοδύναμη με το ΣΕΔΕ της ΕΕ και θα πρέπει να δεσμευτούν για την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα το αργότερο έως το 2050, καθώς και την ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία της Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος, του ανταγωνισμού και της ενέργειας. Η εν λόγω εξαίρεση θα πρέπει να ανακαλείται ανά πάσα στιγμή εάν υπάρχουν λόγοι να θεωρηθεί ότι η εν λόγω χώρα δεν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της ή δεν έχει θεσπίσει έως το 2030 ένα σύστημα εμπορίας εκπομπών ισοδύναμο με το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

(57)

Θα πρέπει να ισχύσουν μεταβατικές διατάξεις για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για τον σκοπό αυτόν, ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς χρηματοοικονομική προσαρμογή, με στόχο τη διευκόλυνση της ομαλής εφαρμογής του και, ως εκ τούτου, τη μείωση του κινδύνου διατάραξης του εμπορίου. Οι εισαγωγείς θα πρέπει να δηλώνουν σε τριμηνιαία βάση τις εκπομπές που ενσωματώνονται στα εμπορεύματα που εισάγονται κατά το προηγούμενο τρίμηνο του ημερολογιακού έτους, παραθέτοντας τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές, καθώς και τις τιμές ανθρακούχων εκπομπών που πράγματι καταβλήθηκαν στο εξωτερικό. Η τελευταία έκθεση ΜΣΠΑ, η οποία είναι η έκθεση για το τελευταίο τρίμηνο του 2025, θα πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026.

(58)

Για τη διευκόλυνση και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του ΜΣΠΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει στήριξη στις αρμόδιες αρχές κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει, να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές και να υποστηρίζει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

(59)

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, η Επιτροπή θα πρέπει να διαχειρίζεται το μητρώο ΜΣΠΑ που περιέχει δεδομένα σχετικά με τους αδειοδοτημένους διασαφιστές, φορείς εκμετάλλευσης και εγκαταστάσεις ΜΣΠΑ σε τρίτες χώρες.

(60)

Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή κεντρική πλατφόρμα για την πώληση και την επαναγορά πιστοποιητικών ΜΣΠΑ. Με σκοπό την εποπτεία των συναλλαγών στην κοινή κεντρική πλατφόρμα, η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και μεταξύ των εν λόγω αρχών και της Επιτροπής. Επιπλέον, θα πρέπει να καθιερωθεί ταχεία ροή πληροφοριών μεταξύ της κοινής κεντρικής πλατφόρμας και του μητρώου ΜΣΠΑ.

(61)

Για να συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργεί ελέγχους βάσει κινδύνου και να επανεξετάζει αναλόγως το περιεχόμενο των δηλώσεων ΜΣΠΑ.

(62)

Προκειμένου να καταστεί περαιτέρω δυνατή η ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει, ως προκαταρκτική παρατήρηση, να θέτει στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τους δικούς της υπολογισμούς σχετικά με τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ που πρέπει να παραδοθούν, με βάση την επανεξέτασή της των δηλώσεων ΜΣΠΑ. Η εν λόγω προκαταρκτική παρατήρηση θα πρέπει να παρέχεται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και με την επιφύλαξη του οριστικού υπολογισμού που θα γίνει από την αρμόδια αρχή. Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η ύπαρξη δικαιώματος προσφυγής ή η λήψη άλλων διορθωτικών μέτρων κατά της εν λόγω προκαταρκτικής παρατήρησης της Επιτροπής.

(63)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να διενεργούν ελέγχους των μεμονωμένων δηλώσεων ΜΣΠΑ για σκοπούς εκτέλεσης προστίμων. Τα συμπεράσματα από τους ελέγχους των μεμονωμένων δηλώσεων ΜΣΠΑ θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Τα εν λόγω συμπεράσματα θα πρέπει επίσης να τίθενται στη διάθεση άλλων αρμόδιων αρχών μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ.

(64)

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για τον ορθό καθορισμό και είσπραξη των εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

(65)

Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί τακτικά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει να επικεντρώνονται ιδίως στις δυνατότητες ενίσχυσης των δράσεων για το κλίμα για την επίτευξη του στόχου της Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα το αργότερο έως το 2050. Η Επιτροπή θα πρέπει, στο πλαίσιο αυτής της υποβολής εκθέσεων, να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την περαιτέρω επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού στις ενσωματωμένες έμμεσες εκπομπές στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ το συντομότερο δυνατόν, καθώς και σε άλλα εμπορεύματα και υπηρεσίες που θα μπορούσαν να διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως τα κατάντη προϊόντα, και την ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού των ενσωματωμένων εκπομπών με βάση τις μεθόδους περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως ορίζεται στη σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής (16). Οι εν λόγω εκθέσεις θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν εκτίμηση των επιπτώσεων του ΜΣΠΑ στη διαρροή άνθρακα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εξαγωγές, και των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών επιπτώσεών του σε ολόκληρη την Ένωση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους περιορισμούς των εξόχως απόκεντρων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και των νησιωτικών κρατών που αποτελούν μέρος του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

(66)

Οι πρακτικές καταστρατήγησης του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να παρακολουθούνται από την Επιτροπή η οποία θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα επ’ αυτών, μεταξύ άλλων όταν οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούσαν να τροποποιήσουν ελαφρώς τα εμπορεύματά τους χωρίς να μεταβάλουν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους ή να προβούν σε τεχνητή κατάτμηση των αποστολών, προκειμένου να αποφύγουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται καταστάσεις κατά τις οποίες τα εμπορεύματα θα αποστέλλονται σε τρίτη χώρα ή περιοχή πριν από την εισαγωγή τους στην αγορά της Ένωσης, με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, ή οι φορείς εκμετάλλευσης σε τρίτες χώρες θα εξάγουν στην Ένωση προϊόντα τους με μικρότερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και θα διατηρούν τα προϊόντα τους με μεγαλύτερη ένταση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για άλλες αγορές ή η αναδιοργάνωση από εξαγωγείς ή παραγωγούς των προτύπων και των διαύλων πώλησης και παραγωγής τους ή οποιεσδήποτε άλλου είδους πρακτικές διπλής παραγωγής και διπλής πώλησης, με σκοπό την αποφυγή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

(67)

Με πλήρη σεβασμό των αρχών που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, οι εργασίες για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του θα πρέπει να έχουν ως στόχο να συμπεριληφθούν, έως το 2030, όλοι οι τομείς που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ. Ως εκ τούτου, κατά την επανεξέταση και την αξιολόγηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί την αναφορά σε αυτό το χρονοδιάγραμμα και να δίνει προτεραιότητα στη συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται σε εμπορεύματα τα οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένα σε διαρροή άνθρακα και είναι πιο υψηλής έντασης άνθρακα, καθώς και σε κατάντη προϊόντα που περιέχουν σημαντικό μερίδιο τουλάχιστον ενός από τα εμπορεύματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν υποβάλει νομοθετική πρόταση για αυτήν τη διεύρυνση, έως το 2030, του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους λόγους και να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της συμπερίληψης, το συντομότερο δυνατόν, όλων των τομέων που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ.

(68)

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δύο έτη από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου και στη συνέχεια ανά διετία. Το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή των εκθέσεων θα πρέπει να ακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών κατά το άρθρο 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Οι εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν εκτίμηση των επιπτώσεων του ΜΣΠΑ.

(69)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία και αποτελεσματική αντιμετώπιση απρόβλεπτων, έκτακτων και απρόκλητων περιστάσεων που έχουν καταστροφικές συνέπειες στην οικονομική και βιομηχανική υποδομή μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που υπόκεινται στον ΜΣΠΑ, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο νομοθετική πρόταση, κατά περίπτωση, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Αυτή η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα τα οποία είναι πλέον κατάλληλα υπό το φως των συνθηκών που ισχύουν στην τρίτη χώρα ή χώρες, διατηρώντας παράλληλα τους στόχους του παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι χρονικώς περιορισμένα.

(70)

Θα πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος με τρίτες χώρες και να υπάρξει χώρος για συνεργασία και λύσεις που θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν τις συγκεκριμένες επιλογές που θα γίνουν σχετικά με τις λεπτομέρειες του ΜΣΠΑ κατά την εφαρμογή του, ιδίως κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

(71)

Η Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει να συνεργαστεί με ισότιμο τρόπο και σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης με τρίτες χώρες των οποίων οι εμπορικές συναλλαγές με την Ένωση επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα διαλόγου και συνεργασίας όσον αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ΜΣΠΑ. Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών που λαμβάνουν υπόψη τον μηχανισμό τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών τρίτων χωρών. Η Ένωση θα πρέπει να παρέχει τεχνική βοήθεια για τους σκοπούς αυτούς στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, όπως προσδιορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη (ΛΑΧ).

(72)

Η θέσπιση του ΜΣΠΑ απαιτεί την ανάπτυξη διμερούς, πολυμερούς και διεθνούς συνεργασίας με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να συσταθεί ένα φόρουμ χωρών με μέσα τιμολόγησης του άνθρακα ή άλλα συγκρίσιμα μέσα («λέσχη για το κλίμα»), προκειμένου να προωθηθεί η εφαρμογή φιλόδοξων πολιτικών για το κλίμα σε όλες τις χώρες και να προετοιμαστεί το έδαφος για ένα παγκόσμιο πλαίσιο τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών. Η λέσχη για το κλίμα θα πρέπει να είναι ανοικτή, εθελοντική και μη αποκλειστική και να στοχεύει ιδίως στην επίτευξη υψηλών φιλοδοξιών για το κλίμα σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού. Η λέσχη για το κλίμα θα μπορούσε να λειτουργεί υπό την αιγίδα πολυμερούς διεθνούς οργανισμού και θα πρέπει να διευκολύνει τη σύγκριση και, κατά περίπτωση, τον συντονισμό των σχετικών μέτρων με αντίκτυπο στη μείωση των εκπομπών. Η λέσχη για το κλίμα θα πρέπει επίσης να στηρίζει τη συγκρισιμότητα των σχετικών μέτρων για το κλίμα, διασφαλίζοντας την ποιότητα της κλιματικής παρακολούθησης, της υποβολής εκθέσεων και της επαλήθευσης μεταξύ των μελών της και παρέχοντας μέσα για συνεργασία και διαφάνεια μεταξύ της Ένωσης και των εμπορικών εταίρων της.

(73)

Προκειμένου να υποστηριχθεί περαιτέρω η επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού σε τρίτες χώρες, είναι ευκταίο η Ένωση να συνεχίσει να παρέχει χρηματοδοτική στήριξη μέσω του προϋπολογισμού της Ένωσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν στις ΛΑΧ, μεταξύ άλλων στις προσπάθειές τους για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τον μετασχηματισμό των μεταποιητικών βιομηχανιών τους. Η εν λόγω στήριξη της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στη διευκόλυνση της προσαρμογής των σχετικών βιομηχανιών στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.

(74)

Δεδομένου ότι στόχος του ΜΣΠΑ είναι να ενθαρρύνει την καθαρότερη παραγωγή, η Ένωση δεσμεύεται να συνεργαστεί με τρίτες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και να τις στηρίξει για την απαλλαγή των μεταποιητικών βιομηχανιών τους από τις ανθρακούχες εκπομπές στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία του Παρισιού. Η Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες αυτές μέσω του προϋπολογισμού της, ιδίως τις ΛΑΧ, προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της προσαρμογής τους στις υποχρεώσεις βάσει του παρόντος κανονισμού. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να στηρίζει τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή στις εν λόγω χώρες, μεταξύ άλλων στις προσπάθειές τους για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τον μετασχηματισμό των μεταποιητικών βιομηχανιών τους, εντός του ανώτατου ορίου του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και της χρηματοδοτικής στήριξης που παρέχει η Ένωση στη διεθνή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η Ένωση καταβάλλει προσπάθειες για τη θέσπιση νέου ιδίου πόρου με βάση τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση πιστοποιητικών ΜΣΠΑ.

(75)

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 (17) και (ΕΕ) 2018/1725 (18) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(76)

Για λόγους αποτελεσματικότητας, στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου (19).

(77)

Προκειμένου να συμπληρωθούν ή να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά:

τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό απαιτήσεων και διαδικασιών για τρίτες χώρες ή εδάφη που έχουν διαγραφεί από τον κατάλογο στο παράρτημα III σημείο 2, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στις εν λόγω χώρες ή εδάφη όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια·

την τροποποίηση του καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών που απαριθμούνται στο παράρτημα III σημείο 1 ή 2, είτε με την προσθήκη των εν λόγω χωρών ή εδαφών στον εν λόγω κατάλογο, προκειμένου να εξαιρεθούν από τον ΜΣΠΑ οι τρίτες χώρες ή τα εδάφη που είναι πλήρως ενσωματωμένες στο ΣΕΔΕ της ΕΕ ή συνδέονται με αυτό, σε περίπτωση μελλοντικών συμφωνιών, είτε με τη διαγραφή τρίτων χωρών ή εδαφών από τον εν λόγω κατάλογο, με αποτέλεσμα την υπαγωγή τους στον ΜΣΠΑ, όταν δεν χρεώνουν αποτελεσματικά την τιμή του ΣΕΔΕ της ΕΕ σε εμπορεύματα που εξάγονται στην Ένωση·

τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των προϋποθέσεων για τη χορήγηση διαπίστευσης σε ελεγκτές, τον έλεγχο και την εποπτεία των διαπιστευμένων ελεγκτών, την ανάκληση της διαπίστευσης, καθώς και την αμοιβαία αναγνώριση και την αξιολόγηση από ομοτίμους των οργανισμών διαπίστευσης·

τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον περαιτέρω καθορισμό του χρονοδιαγράμματος, της διαχείρισης και άλλων πτυχών της πώλησης και επαναγοράς πιστοποιητικών ΜΣΠΑ· και

την τροποποίηση του καταλόγου εμπορευμάτων στο παράρτημα Ι με την προσθήκη, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμπορευμάτων που έχουν τροποποιηθεί ελαφρώς, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα για την αντιμετώπιση πρακτικών καταστρατήγησης.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (20). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(78)

Οι εν λόγω διαβουλεύσεις θα πρέπει να διεξάγονται με διαφανή τρόπο και μπορεί να περιλαμβάνουν προηγούμενες διαβουλεύσεις με συμφεροντούχους, όπως αρμόδιους φορείς, τη βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), κοινωνικούς εταίρους, όπως συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

(79)

Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (21).

(80)

Τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται σε όλα τα στάδια του κύκλου των δαπανών με αναλογικά μέτρα που να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση παρατυπιών, την ανάκτηση απολεσθέντων, αχρεωστήτως καταβληθέντων ή κακώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων και, όταν ενδείκνυται, την επιβολή διοικητικών και οικονομικών κυρώσεων. Ως εκ τούτου, ο ΜΣΠΑ θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλους και αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την αποφυγή απωλειών εσόδων.

(81)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η πρόληψη του κινδύνου διαρροής άνθρακα και, ως εκ τούτου, η μείωση των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας και των αποτελεσμάτων τους, να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίζει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(82)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

1.   Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μηχανισμό συνοριακής προσαρμογής άνθρακα («ΜΣΠΑ») για την αντιμετώπιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι κατά την εισαγωγή τους στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με στόχο την πρόληψη του κινδύνου διαρροής άνθρακα, μειώνοντας έτσι τις παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στηρίζοντας τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία κινήτρων για τη μείωση των εκπομπών από φορείς εκμετάλλευσης σε τρίτες χώρες.

2.   Ο ΜΣΠΑ συμπληρώνει το σύστημα για την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ («ΣΕΔΕ της ΕΕ») μέσω της εφαρμογής ενός ισοδύναμου συνόλου κανόνων στις εισαγωγές στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού.

3.   Ο ΜΣΠΑ πρόκειται να αντικαταστήσει τους μηχανισμούς που θεσπίστηκαν βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για την πρόληψη του κινδύνου διαρροής άνθρακα αντικατοπτρίζοντας τον βαθμό στον οποίο τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α της εν λόγω οδηγίας.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι καταγωγής τρίτης χώρας, στις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω εμπορεύματα, ή μεταποιημένα προϊόντα από τα εν λόγω εμπορεύματα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

2.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού καταγωγής τρίτης χώρας, όταν τα εν λόγω εμπορεύματα, ή μεταποιημένα προϊόντα από τα εν λόγω εμπορεύματα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, μεταφέρονται σε τεχνητό νησί, σταθερή ή πλωτή δομή ή οποιαδήποτε άλλη δομή στην υφαλοκρηπίδα ή στην αποκλειστική οικονομική ζώνη κράτους μέλους που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών όρων εφαρμογής του ΜΣΠΑ στα εν λόγω εμπορεύματα, ιδίως όσον αφορά τις έννοιες που είναι ισοδύναμες με εκείνες της εισαγωγής στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, όσον αφορά τις διαδικασίες που αφορούν την υποβολή της δήλωσης ΜΣΠΑ για τα εν λόγω εμπορεύματα και τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν οι τελωνειακές αρχές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

3.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:

α)

εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ίδια αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει, ανά αποστολή, την αξία που καθορίζεται για εμπορεύματα αμελητέας αξίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου (22)·

β)

εμπορεύματα τα οποία περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτη χώρα, υπό τον όρο ότι η ίδια αξία των εν λόγω εμπορευμάτων δεν υπερβαίνει την αξία που ορίζεται για εμπορεύματα αμελητέας αξίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1186/2009·

γ)

εμπορεύματα που πρόκειται να διακινηθούν ή να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο στρατιωτικών δραστηριοτήτων δυνάμει του άρθρου 1 σημείο 49) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (23).

4.   Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε εμπορεύματα που κατάγονται από τις τρίτες χώρες και εδάφη τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1.

5.   Τα εισαγόμενα εμπορεύματα θεωρούνται ως καταγόμενα από τρίτες χώρες σύμφωνα με τους κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής, όπως αναφέρονται στο άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

6.   Οι τρίτες χώρες και τα εδάφη περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1 όταν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

το ΣΕΔΕ της ΕΕ εφαρμόζεται στην εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος ή έχει συναφθεί συμφωνία μεταξύ της εν λόγω τρίτης χώρας ή εδάφους και της Ένωσης που συνδέει πλήρως το ΣΕΔΕ της ΕΕ και το σύστημα εμπορίας εκπομπών της εν λόγω τρίτης χώρας ή εδάφους·

β)

η τιμή ανθρακούχων εκπομπών που καταβάλλεται στη χώρα από την οποία κατάγονται τα εμπορεύματα χρεώνεται στην πράξη στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που ενσωματώνονται στα εν λόγω εμπορεύματα χωρίς τυχόν ελαφρύνσεις πέραν εκείνων που εφαρμόζονται επίσης σύμφωνα με το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

7.   Εάν τρίτη χώρα ή έδαφος διαθέτει αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι ενσωματωμένη στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης μέσω σύζευξης αγορών και δεν υπάρχει τεχνική λύση για την εφαρμογή του ΜΣΠΑ στην εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από την εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος, η εν λόγω εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εν λόγω χώρα ή το έδαφος εξαιρείται από την εφαρμογή του ΜΣΠΑ, εφόσον η Επιτροπή έχει αξιολογήσει ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την παράγραφο 8:

α)

η τρίτη χώρα ή το έδαφος έχει συνάψει συμφωνία με την Ένωση η οποία προβλέπει υποχρέωση εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και άλλων κανόνων στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού·

β)

η εθνική νομοθεσία στην εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος εφαρμόζει τις κύριες διατάξεις της νομοθεσίας της Ένωσης για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη σύζευξη αγορών ηλεκτρικής ενέργειας·

γ)

η τρίτη χώρα ή το έδαφος έχει υποβάλει στην Επιτροπή χάρτη πορείας ο οποίος περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για τη λήψη μέτρων με σκοπό την εκπλήρωση των προϋποθέσεων των στοιχείων δ) και ε)·

δ)

η τρίτη χώρα ή το έδαφος έχει δεσμευτεί για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και, κατά περίπτωση, έχει διατυπώσει επίσημα και κοινοποιήσει στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική χαμηλών εκπομπών αερίων για τα μέσα του αιώνα, ευθυγραμμισμένη με τον εν λόγω στόχο, και έχει ενσωματώσει αυτήν τη δέσμευση στην εθνική της νομοθεσία·

ε)

η τρίτη χώρα ή το έδαφος, κατά την εφαρμογή του χάρτη πορείας που αναφέρεται στο στοιχείο γ), έχει επιδείξει την τήρηση των καθορισμένων προθεσμιών και ουσιαστική πρόοδο προς την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το δίκαιο της Ένωσης στον τομέα της κλιματικής δράσης με βάση τον εν λόγω χάρτη πορείας, μεταξύ άλλων όσον αφορά την τιμολόγηση των ανθρακούχων εκπομπών σε ισοδύναμο επίπεδο με εκείνο της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· η εφαρμογή ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια, με τιμή ισοδύναμη με εκείνη του ΣΕΔΕ της ΕΕ, πρόκειται να οριστικοποιηθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2030·

στ)

η τρίτη χώρα ή το έδαφος έχει θέσει σε εφαρμογή αποτελεσματικό σύστημα για την πρόληψη της έμμεσης εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση από άλλες τρίτες χώρες ή εδάφη που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα στοιχεία α) έως ε).

8.   Η τρίτη χώρα ή το έδαφος που πληροί όλες τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 και υποβάλλει δύο εκθέσεις σχετικά με την εκπλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων, την πρώτη έκθεση έως την 1η Ιουλίου 2025 και τη δεύτερη έως την 31η Δεκεμβρίου 2027. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έως την 1η Ιουλίου 2028, η Επιτροπή αξιολογεί, ιδίως με βάση τον χάρτη πορείας που αναφέρεται στην παράγραφο 7 στοιχείο γ) και τις εκθέσεις που λαμβάνονται από την τρίτη χώρα ή το έδαφος, αν η εν λόγω τρίτη χώρα ή το έδαφος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7.

9.   Τρίτη χώρα ή έδαφος που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2 διαγράφεται από τον εν λόγω κατάλογο όταν ισχύει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η Επιτροπή έχει λόγους να θεωρεί ότι η εν λόγω τρίτη χώρα ή το έδαφος δεν έχει επιδείξει επαρκή πρόοδο όσον αφορά τη συμμόρφωση με μία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 ή η εν λόγω τρίτη χώρα ή το έδαφος έχει λάβει μέτρα που είναι ασυμβίβαστα με τους στόχους που ορίζονται στη νομοθεσία της Ένωσης για το κλίμα και το περιβάλλον·

β)

η εν λόγω τρίτη χώρα ή το έδαφος έχει λάβει μέτρα που αντιβαίνουν στους στόχους της για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η παροχή δημόσιας στήριξης για τη δημιουργία νέας εγκατάστασης παραγωγής που εκπέμπει περισσότερα από 550 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα («CO2») ορυκτής προέλευσης ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας·

γ)

η Επιτροπή διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, λόγω των αυξημένων εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση, οι εκπομπές ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην εν λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 5 % σε σύγκριση με την 1η Ιανουαρίου 2026.

10.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού μέσω του καθορισμού απαιτήσεων και διαδικασιών για τρίτες χώρες ή εδάφη που έχουν αφαιρεθεί από τον κατάλογο στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στις εν λόγω χώρες ή τα εδάφη όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια. Εάν στις περιπτώσεις αυτές η σύζευξη των αγορών παραμένει ασυμβίβαστη με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποκλείσει τις εν λόγω τρίτες χώρες ή τα εδάφη από τη σύζευξη με την αγορά της Ένωσης και να απαιτήσει άμεση κατανομή δυναμικότητας στα σύνορα μεταξύ της Ένωσης και των εν λόγω τρίτων χωρών ή εδαφών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή του ΜΣΠΑ.

11.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για την τροποποίηση των καταλόγων τρίτων χωρών ή εδαφών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 1 ή 2 με την προσθήκη ή την αφαίρεση τρίτης χώρας ή εδάφους, ανάλογα με το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 6, 7 ή 9 του παρόντος άρθρου όσον αφορά την εν λόγω τρίτη χώρα ή το έδαφος.

12.   Η Ένωση μπορεί να συνάπτει συμφωνίες με τρίτες χώρες ή εδάφη προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι μηχανισμοί τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών στις εν λόγω χώρες ή τα εδάφη για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 9.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«εμπορεύματα»: τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα I·

2)

«αέρια του θερμοκηπίου»: τα αέρια του θερμοκηπίου όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι σε σχέση με καθένα από τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα·

3)

«εκπομπές»: η απελευθέρωση στην ατμόσφαιρα αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή εμπορευμάτων·

4)

«εισαγωγή»: η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όπως προβλέπεται στο άρθρο 201 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

5)

«ΣΕΔΕ της ΕΕ»: το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου εντός της Ένωσης για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εκτός των αεροπορικών δραστηριοτήτων·

6)

«τελωνειακό έδαφος της Ένωσης»: το έδαφος που ορίζεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

7)

«τρίτη χώρα»: χώρα ή έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·

8)

«υφαλοκρηπίδα»: υφαλοκρηπίδα όπως ορίζεται στο άρθρο 76 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας·

9)

«αποκλειστική οικονομική ζώνη»: αποκλειστική οικονομική ζώνη όπως ορίζεται στο άρθρο 55 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και η οποία έχει δηλωθεί ως αποκλειστική οικονομική ζώνη από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με την εν λόγω σύμβαση·

10)

«ίδια αξία»: η ίδια αξία των εμπορευμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 48) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446·

11)

«σύζευξη αγορών»: η κατανομή της δυναμικότητας μεταφοράς μέσω συστήματος της Ένωσης που αντιστοιχίζει εντολές και κατανέμει διαζωνικές δυναμικότητες ταυτόχρονα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222·

12)

«άμεση κατανομή δυναμικότητας»: η χωριστή από τις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας κατανομή διασυνοριακής δυναμικότητας μεταφοράς·

13)

«αρμόδια αρχή»: η αρχή την οποία ορίζει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11·

14)

«τελωνειακές αρχές»: οι τελωνειακές διοικήσεις των κρατών μελών όπως ορίζονται στο άρθρο 5 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

15)

«εισαγωγέας»: είτε το πρόσωπο που καταθέτει τελωνειακή διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στο όνομά του και για λογαριασμό του είτε, όταν η τελωνειακή διασάφηση κατατίθεται από έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου κατατίθεται αυτή η διασάφηση·

16)

«διασαφιστής»: διασαφιστής, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 σημείο 15) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ο οποίος καταθέτει τελωνειακή διασάφηση για θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία στο όνομά του ή το πρόσωπο στο όνομα του οποίου κατατίθεται η εν λόγω διασάφηση·

17)

«αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ»: πρόσωπο που έχει αδειοδοτηθεί από αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 17·

18)

«πρόσωπο»: φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή οποιαδήποτε ένωση προσώπων που δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο αλλά η οποία αναγνωρίζεται, σύμφωνα με το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ότι διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα·

19)

«εγκατεστημένο σε κράτος μέλος»:

α)

στην περίπτωση φυσικού προσώπου, κάθε πρόσωπο του οποίου ο τόπος κατοικίας βρίσκεται σε κράτος μέλος·

β)

εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο του οποίου η καταστατική έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση βρίσκεται σε κράτος μέλος·

20)

«αριθμός καταχώρισης και ταυτοποίησης οικονομικού φορέα (αριθμός EORI)»: ο αριθμός που χορηγείται από την τελωνειακή αρχή όταν η καταχώριση για τελωνειακούς σκοπούς έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

21)

«άμεσες εκπομπές»: οι εκπομπές από τις διεργασίες παραγωγής εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια των διεργασιών παραγωγής, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής της θέρμανσης ή της ψύξης·

22)

«ενσωματωμένες εκπομπές»: οι άμεσες εκπομπές που απελευθερώνονται κατά την παραγωγή εμπορευμάτων και οι έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά τις διεργασίες παραγωγής, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα IV και προσδιορίζονται περαιτέρω στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7·

23)

«τόνος ισοδυνάμου CO2»: ένας μετρικός τόνος CO2 ή η ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου του θερμοκηπίου που απαριθμείται στο παράρτημα I με ισοδύναμο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη·

24)

«πιστοποιητικό ΜΣΠΑ»: πιστοποιητικό σε ηλεκτρονική μορφή που αντιστοιχεί σε έναν τόνο ισοδύναμου CO2 ενσωματωμένων εκπομπών σε εμπορεύματα·

25)

«παράδοση»: συμψηφισμός των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ έναντι των δηλωμένων ενσωματωμένων εκπομπών σε εισαγόμενα εμπορεύματα ή έναντι των ενσωματωμένων εκπομπών σε εισαγόμενα εμπορεύματα που θα έπρεπε να έχουν δηλωθεί·

26)

«διεργασίες παραγωγής»: οι χημικές και φυσικές διεργασίες που πραγματοποιούνται για την παραγωγή εμπορευμάτων σε μια εγκατάσταση·

27)

«προκαθορισμένη τιμή»: η τιμή που υπολογίζεται ή αντλείται από δευτερογενή δεδομένα και αντιπροσωπεύει τις εκπομπές που ενσωματώνονται σε εμπορεύματα·

28)

«πραγματικές εκπομπές»: οι εκπομπές που υπολογίζονται με βάση πρωτογενή δεδομένα από τις διεργασίες παραγωγής εμπορευμάτων και από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια των εν λόγω διεργασιών, όπως προσδιορίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα IV·

29)

«τιμή ανθρακούχων εκπομπών»: το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται σε τρίτη χώρα, στο πλαίσιο συστήματος μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, υπό τη μορφή φόρου, εισφοράς ή τέλους ή με τη μορφή δικαιωμάτων εκπομπής στο πλαίσιο συστήματος εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα αέρια του θερμοκηπίου που καλύπτει το εν λόγω μέτρο και απελευθερώνεται κατά την παραγωγή εμπορευμάτων·

30)

«εγκατάσταση»: ακίνητη τεχνική μονάδα όπου διεξάγεται μια παραγωγική διαδικασία·

31)

«φορέας εκμετάλλευσης»: κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει μια εγκατάσταση σε τρίτη χώρα·

32)

«εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: εθνικός οργανισμός διαπίστευσης όπως ορίζεται από κάθε κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

33)

«δικαίωμα ΣΕΔΕ της ΕΕ»: το δικαίωμα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της εν λόγω οδηγίας, εκτός των αεροπορικών δραστηριοτήτων·

34)

«έμμεσες εκπομπές»: εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στο πλαίσιο των διεργασιών παραγωγής εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από τον τόπο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΩΝ ΜΣΠΑ

Άρθρο 4

Εισαγωγή εμπορευμάτων

Τα εμπορεύματα εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μόνο από αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ.

Άρθρο 5

Αίτηση αδειοδότησης

1.   Κάθε εισαγωγέας εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, πριν από την εισαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, υποβάλλει αίτηση για απόκτηση ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ («αίτηση αδειοδότησης»). Όταν ο εν λόγω εισαγωγέας ορίζει έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος συμφωνεί να ενεργεί ως αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος υποβάλλει την αίτηση αδειοδότησης.

2.   Όταν ένας εισαγωγέας δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος υποβάλλει την αίτηση αδειοδότησης.

3.   Η αίτηση αδειοδότησης υποβάλλεται μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν η δυναμικότητα μεταφοράς για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατανέμεται μέσω άμεσης κατανομής δυναμικότητας, το πρόσωπο στο οποίο κατανεμήθηκε η δυναμικότητα για εισαγωγή και το οποίο δηλώνει την εν λόγω δυναμικότητα για εισαγωγή θεωρείται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ στο κράτος μέλος στο οποίο το πρόσωπο έχει δηλώσει την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην τελωνειακή διασάφηση. Οι εισαγωγές πρέπει να μετρώνται ανά σύνορο για χρονικές περιόδους που δεν υπερβαίνουν τη μία ώρα και δεν είναι δυνατή η αφαίρεση εξαγωγής ή διαμετακόμισης εντός της ίδιας ώρας.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει υποβληθεί η τελωνειακή διασάφηση καταχωρίζει το πρόσωπο στο μητρώο ΜΣΠΑ.

5.   Στην αίτηση αδειοδότησης συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία του αιτούντος:

α)

όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας·

β)

αριθμός EORI·

γ)

κύρια οικονομική δραστηριότητα που ασκείται στην Ένωση·

δ)

βεβαίωση από τη φορολογική αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών ότι για τον αιτούντα δεν εκκρεμεί ένταλμα είσπραξης εθνικών φορολογικών οφειλών·

ε)

υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν ενεπλάκη σε σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, των φορολογικών κανόνων ή των κανόνων περί κατάχρησης της αγοράς κατά την πενταετία που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης, καθώς και ότι δεν έχει καταδικασθεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα συνδεόμενα με την οικονομική του δραστηριότητα·

στ)

τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν τη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα του αιτούντος να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και, εάν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια αρχή βάσει αξιολόγησης των κινδύνων, δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα εν λόγω στοιχεία, όπως τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός έως και των τελευταίων τριών οικονομικών ετών για τα οποία έχει γίνει εκκαθάριση·

ζ)

εκτιμώμενη νομισματική αξία και όγκος των εισαγωγών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ανά είδος εμπορεύματος, για το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση και για το επόμενο ημερολογιακό έτος·

η)

κατά περίπτωση, ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των προσώπων για λογαριασμό των οποίων ενεργεί ο αιτών.

6.   Ο αιτών δύναται να αποσύρει την αίτησή του ανά πάσα στιγμή.

7.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την αρμόδια αρχή, μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ, για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου οι οποίες επήλθαν μετά την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση της ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 17 τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την εν λόγω απόφαση ή το περιεχόμενο της άδειας που χορηγείται βάσει αυτής.

8.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις επικοινωνίες μεταξύ του αιτούντος, της αρμόδιας αρχής και της Επιτροπής, σχετικά με τον τυποποιημένο μορφότυπο της αίτησης αδειοδότησης και τις διαδικασίες υποβολής της εν λόγω αίτησης μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ, σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η αρμόδια αρχή και τις προθεσμίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων αδειοδότησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και σχετικά με τους κανόνες για τον προσδιορισμό από την αρμόδια αρχή των αδειοδοτημένων διασαφιστών ΜΣΠΑ για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 6

Δήλωση ΜΣΠΑ

1.   Έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, και την πρώτη φορά το 2027 για το έτος 2026, κάθε αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ χρησιμοποιεί το μητρώο ΜΣΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 14 για να υποβάλει δήλωση ΜΣΠΑ για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

2.   Η δήλωση ΜΣΠΑ περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

τη συνολική ποσότητα κάθε είδους εμπορεύματος που εισήχθη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκφραζόμενη σε μεγαβατώρες για την ηλεκτρική ενέργεια και σε τόνους για τα λοιπά εμπορεύματα·

β)

τις συνολικές ενσωματωμένες εκπομπές στα εμπορεύματα που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, εκφραζόμενες σε τόνους εκπομπών ισοδύναμου CO2 ανά μεγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας ή, για τα λοιπά εμπορεύματα, σε τόνους εκπομπών ισοδύναμου CO2 ανά τόνο κάθε είδους εμπορεύματος, υπολογιζόμενες σύμφωνα με το άρθρο 7 και επαληθευμένες σύμφωνα με το άρθρο 8·

γ)

τον συνολικό αριθμό πιστοποιητικών ΜΣΠΑ προς παράδοση, ο οποίος αντιστοιχεί στις συνολικές ενσωματωμένες εκπομπές που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, μετά την προβλεπόμενη μείωση λόγω της τιμής ανθρακούχων εκπομπών που καταβλήθηκε σε χώρα καταγωγής σύμφωνα με το άρθρο 9 και την αναγκαία διόρθωση ώστε να αντικατοπτρίζεται ο βαθμός στον οποίο τα δικαιώματα του ΣΕΔΕ της ΕΕ κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 31·

δ)

αντίγραφα εκθέσεων επαλήθευσης, που εκδίδονται από πιστοποιημένους ελεγκτές, δυνάμει του άρθρου 8 και του παραρτήματος VI.

3.   Όταν εισάγονται μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ αναφέρει στη δήλωση ΜΣΠΑ τις εκπομπές που ενσωματώνονται στα εμπορεύματα που είχαν υπαχθεί στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και κατέληξαν στα εισαγόμενα μεταποιημένα προϊόντα, ακόμη και αν τα μεταποιημένα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης όταν τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή είναι επανεισαγόμενα εμπορεύματα όπως αναφέρεται στο άρθρο 205 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

4.   Όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού είναι μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 259 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ αναφέρει στη δήλωση ΜΣΠΑ μόνο τις εκπομπές της διαδικασίας μεταποίησης που πραγματοποιήθηκε εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης.

5.   Όταν τα εισαγόμενα εμπορεύματα είναι επανεισαγόμενα εμπορεύματα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 203 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ αναφέρει χωριστά, στη δήλωση ΜΣΠΑ, «μηδέν» για τις συνολικές ενσωματωμένες εκπομπές που αντιστοιχούν στα εν λόγω εμπορεύματα.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τον τυποποιημένο μορφότυπο της δήλωσης ΜΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών ανά εγκατάσταση και ανά χώρα καταγωγής και είδος εμπορευμάτων που πρέπει να δηλώνονται προς δικαιολόγηση των συνολικών μεγεθών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ενσωματωμένες εκπομπές και την καταβληθείσα τιμή ανθρακούχων εκπομπών, τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης ΜΣΠΑ μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ, καθώς και τις ρυθμίσεις για την παράδοση των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία και την επιλογή από τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ των προς παράδοση πιστοποιητικών. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 7

Υπολογισμός των ενσωματωμένων εκπομπών

1.   Οι εκπομπές που ενσωματώνονται σε εμπορεύματα υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα IV. Για τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ υπολογίζονται και λαμβάνονται υπόψη μόνο οι άμεσες εκπομπές.

2.   Οι εκπομπές που ενσωματώνονται σε εμπορεύματα εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζονται με βάση τις πραγματικές εκπομπές, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα IV σημεία 2 και 3. Όταν οι πραγματικές εκπομπές δεν μπορούν να προσδιοριστούν επαρκώς, καθώς και στην περίπτωση έμμεσων εκπομπών, οι ενσωματωμένες εκπομπές προσδιορίζονται σε συνάρτηση με προκαθορισμένες τιμές, σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα IV σημείο 4.1.

3.   Οι εκπομπές που ενσωματώνονται στην εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προσδιορίζονται σε συνάρτηση με προκαθορισμένες τιμές, σύμφωνα με τη μέθοδο που καθορίζεται στο παράρτημα IV σημείο 4.2, εκτός εάν ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ αποδείξει ότι πληρούνται τα κριτήρια προσδιορισμού των ενσωματωμένων εκπομπών με βάση τις πραγματικές εκπομπές τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα IV σημείο 5.

4.   Οι ενσωματωμένες έμμεσες εκπομπές υπολογίζονται σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο 4.3 και προσδιορίζονται περαιτέρω στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ αποδείξει ότι πληρούνται τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενσωματωμένων εκπομπών με βάση τις πραγματικές εκπομπές που απαριθμούνται στο παράρτημα IV σημείο 6.

5.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ τηρεί αρχεία με τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα V. Τα εν λόγω αρχεία είναι επαρκώς λεπτομερή ώστε να καθιστούν δυνατή, αφενός, την επαλήθευση των ενσωματωμένων εκπομπών, σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παράρτημα VI, από ελεγκτές διαπιστευμένους σύμφωνα με το άρθρο 18, και, αφετέρου, την επανεξέταση της δήλωσης ΜΣΠΑ από την Επιτροπή και την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2.

6.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ τηρεί τα αρχεία των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 5, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης του ελεγκτή, μέχρι το τέλος του τέταρτου έτους μετά το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε ή θα έπρεπε να είχε υποβληθεί η δήλωση ΜΣΠΑ.

7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

α)

την εφαρμογή των στοιχείων των μεθόδων υπολογισμού που καθορίζονται στο παράρτημα IV, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των ορίων του συστήματος των διαδικασιών παραγωγής και των σχετικών υλικών εισροής (πρόδρομων υλών), των συντελεστών εκπομπών, των ειδικών ανά εγκατάσταση τιμών των πραγματικών εκπομπών και των προκαθορισμένων τιμών και της αντίστοιχης εφαρμογής τους σε μεμονωμένα εμπορεύματα, καθώς και της θέσπισης μεθόδων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων βάσει των οποίων καθορίζονται οι προκαθορισμένες τιμές, συμπεριλαμβανομένων του βαθμού λεπτομέρειας και της επαλήθευσης των δεδομένων, όπως και του περαιτέρω προσδιορισμού των εμπορευμάτων που πρέπει να θεωρούνται «απλά εμπορεύματα» και «σύνθετα εμπορεύματα» για τους σκοπούς του παραρτήματος IV σημείο 1· οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις προσδιορίζουν επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θεωρείται ότι οι πραγματικές εκπομπές δεν μπορούν να προσδιοριστούν επαρκώς, καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια για την αιτιολόγηση της χρήσης των πραγματικών εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις διεργασίες παραγωγής εμπορευμάτων για τους σκοπούς της παραγράφου 2 που απαριθμούνται στο παράρτημα IV σημεία 5 και 6· και

β)

την εφαρμογή των στοιχείων των μεθόδων υπολογισμού δυνάμει της παραγράφου 4 σύμφωνα με το παράρτημα IV σημείο 4.3.

Όπου δικαιολογείται αντικειμενικά, οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προβλέπουν ότι οι προκαθορισμένες τιμές μπορούν να προσαρμόζονται με βάση συγκεκριμένες περιοχές, περιφέρειες ή χώρες, ώστε να λαμβάνονται υπόψη ειδικοί αντικειμενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εκπομπές, όπως οι επικρατούσες ενεργειακές πηγές ή οι βιομηχανικές διεργασίες. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις βασίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την παρακολούθηση και την επαλήθευση των εκπομπών και των δεδομένων δραστηριότητας για εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την οδηγία 2003/87/ΕΚ, ιδίως από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2066 της Επιτροπής (24), τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2067 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/331 της Επιτροπής (25). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 8

Επαλήθευση ενσωματωμένων εκπομπών

1.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ διασφαλίζει ότι οι συνολικές ενσωματωμένες εκπομπές που δηλώνονται στη δήλωση ΜΣΠΑ που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 6 επαληθεύονται από ελεγκτή διαπιστευμένο σύμφωνα με το άρθρο 18, με βάση τις αρχές επαλήθευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI.

2.   Όσον αφορά εκπομπές που ενσωματώνονται σε εμπορεύματα τα οποία παράγονται σε εγκαταστάσεις σε τρίτη χώρα που είναι καταχωρισμένες σύμφωνα με το άρθρο 10, ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ μπορεί, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να επιλέξει να χρησιμοποιήσει επαληθευμένα στοιχεία που του γνωστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 7.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή των αρχών επαλήθευσης που ορίζονται στο παράρτημα VI όσον αφορά:

α)

τη δυνατότητα εξαίρεσης, σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αξιόπιστη εκτίμηση των ενσωματωμένων εκπομπών, από την υποχρέωση πραγματοποίησης επιτόπιας επίσκεψης από τον ελεγκτή στην εγκατάσταση όπου παράγονται τα σχετικά εμπορεύματα·

β)

τον καθορισμό κατώτατων ορίων για τη λήψη απόφασης σχετικά με το κατά πόσον οι ανακρίβειες ή οι ελλείψεις συμμόρφωσης είναι ουσιώδεις· και

γ)

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όσον αφορά την έκθεση επαλήθευσης, συμπεριλαμβανομένου του μορφότυπού της.

Όταν εκδίδει τις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, η Επιτροπή επιδιώκει την ισοδυναμία και τη συνοχή με τις διαδικασίες που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2067. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 9

Καταβληθείσα τιμή ανθρακούχων εκπομπών σε τρίτη χώρα

1.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ μπορεί στη δήλωση ΜΣΠΑ να ζητήσει μείωση του αριθμού των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ προς παράδοση, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η τιμή ανθρακούχων εκπομπών που καταβλήθηκε στη χώρα καταγωγής για τις δηλωθείσες ενσωματωμένες εκπομπές. Η μείωση μπορεί να ζητηθεί μόνο εάν η τιμή των ανθρακούχων εκπομπών έχει πράγματι καταβληθεί στη χώρα καταγωγής. Στην περίπτωση αυτή, λαμβάνεται υπόψη κάθε έκπτωση ή άλλη μορφή αντιστάθμισης που διατίθεται στην εν λόγω χώρα, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της εν λόγω τιμής ανθρακούχων εκπομπών.

2.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ τηρεί αρχεία με τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για να αποδείξει ότι οι δηλωθείσες ενσωματωμένες εκπομπές υπάγονταν σε τιμή ανθρακούχων εκπομπών στη χώρα καταγωγής των εμπορευμάτων η οποία έχει πράγματι καταβληθεί όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ τηρεί αποδεικτικά σχετικά με την διαθέσιμη έκπτωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αποζημίωση, ιδίως τις παραπομπές στη σχετική νομοθεσία της εν λόγω χώρας. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα πιστοποιούνται από πρόσωπο ανεξάρτητο από τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ και από τις αρχές της χώρας καταγωγής. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εν λόγω ανεξάρτητου προσώπου αναγράφονται στα έγγραφα. Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ τηρεί επίσης αποδεικτικά της πληρωμής που πραγματοποιήθηκε για την εν λόγω τιμή ανθρακούχων εκπομπών.

3.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μέχρι το τέλος του τέταρτου έτους μετά το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε ή θα έπρεπε να είχε υποβληθεί η δήλωση ΜΣΠΑ.

4.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τη μετατροπή της ετήσιας μέσης τιμής ανθρακούχων εκπομπών που έχει πράγματι καταβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 σε αντίστοιχη μείωση του αριθμού των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ προς παράδοση, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής σε ευρώ της τιμής ανθρακούχων εκπομπών που έχει πράγματι καταβληθεί σε ξένο νόμισμα με βάση την ετήσια μέση συναλλαγματική ισοτιμία, τα απαιτούμενα αποδεικτικά της πραγματικής καταβολής της τιμής ανθρακούχων εκπομπών, παραδείγματα τυχόν συναφούς ελάφρυνσης ή άλλης μορφής αποζημίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα προσόντα του ανεξάρτητου προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και τις προϋποθέσεις βεβαίωσης της ανεξαρτησίας του εν λόγω προσώπου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Καταχώριση φορέων εκμετάλλευσης και εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες

1.   Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος φορέα εκμετάλλευσης εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα, καταχωρίζει τα στοιχεία σχετικά με τον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης και την εγκατάστασή του στο μητρώο ΜΣΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 14.

2.   Στην αίτηση καταχώρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία προς καταγραφή στο μητρώο ΜΣΠΑ κατά την καταχώριση:

α)

όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του φορέα εκμετάλλευσης·

β)

τοποθεσία κάθε εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διεύθυνσης και των γεωγραφικών συντεταγμένων που εκφράζονται σε γεωγραφικό μήκος και γεωγραφικό πλάτος και περιλαμβάνουν έξι δεκαδικά ψηφία·

γ)

κύρια οικονομική δραστηριότητα της εγκατάστασης.

3.   Η Επιτροπή κοινοποιεί στον φορέα εκμετάλλευσης την καταχώριση στο μητρώο ΜΣΠΑ. Η καταχώριση ισχύει για περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία της κοινοποίησής της στον φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης.

4.   Ο φορέας εκμετάλλευσης ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή σχετικά με τυχόν αλλαγές στα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 οι οποίες προκύπτουν μετά την καταχώριση και η Επιτροπή επικαιροποιεί τα σχετικά στοιχεία στο μητρώο ΜΣΠΑ.

5.   Ο φορέας εκμετάλλευσης:

α)

προσδιορίζει τις ενσωματωμένες εκπομπές που υπολογίζονται σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα ΙV, ανά είδος εμπορεύματος που παράγεται στην εγκατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου·

β)

διασφαλίζει ότι οι ενσωματωμένες εκπομπές που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου επαληθεύονται σύμφωνα με τις αρχές επαλήθευσης που καθορίζονται στο παράρτημα VI, από ελεγκτή διαπιστευμένο σύμφωνα με το άρθρο 18·

γ)

τηρεί αντίγραφο της έκθεσης επαλήθευσης, καθώς και αρχεία με τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών που ενσωματώνονται στα εμπορεύματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα V, για περίοδο τεσσάρων ετών μετά τη διενέργεια της επαλήθευσης.

6.   Τα αρχεία που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου είναι επαρκώς λεπτομερή ώστε να καθιστούν δυνατή, αφενός, την επαλήθευση των ενσωματωμένων εκπομπών σύμφωνα με το άρθρο 8 και το παράρτημα VI και, αφετέρου, την επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 19, της δήλωσης ΜΣΠΑ που πραγματοποιήθηκε από αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ στον οποίο τα σχετικά στοιχεία γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

7.   Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να γνωστοποιεί τα στοιχεία σχετικά με την επαλήθευση των ενσωματωμένων εκπομπών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου σε αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ. Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα εν λόγω γνωστοποιηθέντα στοιχεία για την εκπλήρωση της υποχρέωσης που αναφέρεται στο άρθρο 8.

8.   Ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή του από το μητρώο ΜΣΠΑ. Η Επιτροπή, κατόπιν του εν λόγω αιτήματος και αφού ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, διαγράφει τον φορέα εκμετάλλευσης και τις πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης και την εγκατάστασή του από το μητρώο ΜΣΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες για την επανεξέταση των δηλώσεων ΜΣΠΑ που έχουν υποβληθεί. Η Επιτροπή μπορεί, αφού δώσει στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης τη δυνατότητα ακρόασης και διαβούλευσης με τις σχετικές αρμόδιες αρχές, να διαγράψει επίσης τις πληροφορίες, εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης δεν είναι πλέον ακριβείς. Η Επιτροπή ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές για τις εν λόγω διαγραφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 11

Αρμόδιες αρχές

1.   Κάθε κράτος μέλος ορίζει την αρμόδια αρχή για την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

Η Επιτροπή διαθέτει στα κράτη μέλη κατάλογο όλων των αρμόδιων αρχών και δημοσιεύει τις εν λόγω πληροφορίες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθιστά τις εν λόγω πληροφορίες διαθέσιμες στο μητρώο ΜΣΠΑ.

2.   Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν κάθε πληροφορία ιδιαίτερης σημασίας ή σχετική με την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 12

Επιτροπή

Εκτός από τα λοιπά καθήκοντα που ασκεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή επικουρεί τις αρμόδιες αρχές στην εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και συντονίζει τις δραστηριότητές τους στηρίζοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και εκδίδοντας κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με αυτές, καθώς και προωθώντας την κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών, καθώς και μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της Επιτροπής.

Άρθρο 13

Επαγγελματικό απόρρητο και κοινολόγηση πληροφοριών

1.   Όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή της αρμόδιας αρχής ή της Επιτροπής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι οποίες είναι εκ φύσεως εμπιστευτικές ή παρέχονται εμπιστευτικά καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απόρρητου. Οι πληροφορίες αυτές κοινολογούνται από τις αρμόδιες αρχές ή την Επιτροπή μόνον εάν προηγουμένως το επιτρέψει ρητά το πρόσωπο ή η αρχή που τις παρέχει ή δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές και η Επιτροπή μπορούν να ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές μεταξύ τους, με τις τελωνειακές αρχές, με τις αρχές που είναι επιφορτισμένες με την επιβολή διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων και με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των προσώπων με τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και η εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Οι εν λόγω κοινοποιούμενες πληροφορίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και δεν κοινολογούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή παρά μόνο δυνάμει του ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου.

Άρθρο 14

Μητρώο ΜΣΠΑ

1.   Η Επιτροπή καταρτίζει μητρώο ΜΣΠΑ διασαφιστών ΜΣΠΑ που έχουν αδειοδοτηθεί υπό τη μορφή τυποποιημένης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα σχετικά με τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ των εν λόγω αδειοδοτημένων διασαφιστών ΜΣΠΑ. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες στο μητρώο ΜΣΠΑ αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο στη διάθεση των τελωνειακών και των αρμόδιων αρχών.

2.   Το μητρώο ΜΣΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει λογαριασμούς με στοιχεία για κάθε αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ, ιδίως:

α)

όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ·

β)

αριθμό EORI του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ·

γ)

αριθμό λογαριασμού ΜΣΠΑ·

δ)

αριθμό ταυτοποίησης, τιμή πώλησης, ημερομηνία αγοράς και ημερομηνία παράδοσης, επαναγοράς ή ακύρωσης των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ για κάθε αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ.

3.   Το μητρώο ΜΣΠΑ περιέχει, σε χωριστό τμήμα του μητρώου, τις πληροφορίες σχετικά με τους φορείς εκμετάλλευσης και τις εγκαταστάσεις σε τρίτες χώρες που έχουν καταχωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2.

4.   Οι πληροφορίες στο μητρώο ΜΣΠΑ που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 είναι εμπιστευτικές, με εξαίρεση τα ονόματα, τις διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων εκμετάλλευσης, καθώς και την τοποθεσία των εγκαταστάσεων σε τρίτες χώρες. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να επιλέγουν να μην καθιστούν προσβάσιμα στο κοινό το όνομα, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Οι δημόσιες πληροφορίες στο μητρώο ΜΣΠΑ καθίστανται προσβάσιμες από την Επιτροπή σε διαλειτουργικό μορφότυπο.

5.   Η Επιτροπή δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, για καθένα από τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τις συγκεντρωτικές εκπομπές που ενσωματώνονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα.

6.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις υποδομές και τις ειδικές διεργασίες και διαδικασίες του μητρώου ΜΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της ανάλυσης κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 15, των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων που περιέχουν τις πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, των δεδομένων των λογαριασμών του μητρώου ΜΣΠΑ που αναφέρονται στο άρθρο 16, της διαβίβασης στο μητρώο ΜΣΠΑ των πληροφοριών σχετικά με την πώληση, επαναγορά και ακύρωση των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 20 και της διασταύρωσης πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 25 παράγραφος 3. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Ανάλυση κινδύνου

1.   Η Επιτροπή διενεργεί ελέγχους βάσει κινδύνου στα δεδομένα και τις συναλλαγές που καταγράφονται στο μητρώο ΜΣΠΑ, που αναφέρονται στο άρθρο 14, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν παρατυπίες στην αγορά, την κατοχή, την παράδοση, την επαναγορά και την ακύρωση των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ.

2.   Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει παρατυπίες, ως αποτέλεσμα των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες αρμόδιες αρχές ώστε να πραγματοποιηθούν περαιτέρω διερευνήσεις προκειμένου να διορθωθούν οι διαπιστωθείσες παρατυπίες.

Άρθρο 16

Λογαριασμοί στο μητρώο ΜΣΠΑ

1.   Η Επιτροπή αποδίδει σε κάθε αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ έναν αποκλειστικό αριθμό λογαριασμού ΜΣΠΑ.

2.   Σε κάθε αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ παρέχεται πρόσβαση στον λογαριασμό του στο μητρώο ΜΣΠΑ.

3.   Η Επιτροπή δημιουργεί τον λογαριασμό αμέσως μόλις χορηγηθεί η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 και ενημερώνει σχετικά τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ.

4.   Εάν ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ παύσει την οικονομική του δραστηριότητα ή η άδειά του ανακληθεί, η Επιτροπή κλείνει τον λογαριασμό του εν λόγω αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ έχει συμμορφωθεί με όλες τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 17

Αδειοδότηση

1.   Όταν υποβάλλεται αίτηση αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 5, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών χορηγεί την ιδιότητα αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η ιδιότητα αδειοδοτημένου διασαφιστή αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη.

Πριν από τη χορήγηση της ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ, η αρμόδια αρχή διεξάγει διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την αίτηση αδειοδότησης μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ. Στη διαδικασία διαβούλευσης συμμετέχουν οι αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και η Επιτροπή και η διαδικασία δεν υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες.

2.   Τα κριτήρια για τη χορήγηση της ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ είναι τα ακόλουθα:

α)

ο αιτών δεν έχει εμπλακεί σε σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, των φορολογικών κανόνων, των κανόνων περί κατάχρησης της αγοράς ή του παρόντος κανονισμού και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και ιδίως ο αιτών δεν έχει καταδικασθεί για σοβαρά ποινικά αδικήματα συνδεόμενα με την οικονομική του δραστηριότητα κατά την πενταετία που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης·

β)

ο αιτών αποδεικνύει την οικονομική και επιχειρησιακή του ικανότητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

γ)

ο αιτών είναι εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η αίτηση· και

δ)

στον αιτούντα έχει αποδοθεί αριθμός EORI σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

3.   Η αρμόδια αρχή, εάν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή εάν ο αιτών δεν έχει παράσχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 5, απορρίπτει τη χορήγηση της ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ. Η εν λόγω απόφαση απόρριψης της ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής.

4.   Η απόφαση της αρμόδιας αρχής με την οποία χορηγείται η ιδιότητα αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ καταχωρίζεται στο μητρώο ΜΣΠΑ και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ·

β)

αριθμό EORI του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ·

γ)

αριθμό λογαριασμού ΜΣΠΑ που έχει αποδοθεί στον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1·

δ)

την εγγύηση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.

5.   Για τον σκοπό της συμμόρφωσης με τα κριτήρια που ορίζονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή απαιτεί τη σύσταση εγγύησης, εάν ο αιτών δεν ήταν εγκατεστημένος κατά τη διάρκεια των δύο οικονομικών ετών που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1.

Η αρμόδια αρχή καθορίζει το ποσό αυτής της εγγύησης στο ποσό που υπολογίζεται ως η συνολική αξία του αριθμού των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που θα πρέπει να παραδώσει ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22, σχετικά με τις εισαγωγές εμπορευμάτων που δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 στοιχείο ζ). Η εγγύηση που συστήνεται είναι τραπεζική εγγύηση, πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ένωση ή άλλη μορφή εγγύησης που παρέχει ισοδύναμη διασφάλιση.

6.   Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι η συσταθείσα εγγύηση δεν εξασφαλίζει ή δεν είναι πλέον επαρκής ώστε να εξασφαλίζει τη χρηματοδοτική και επιχειρησιακή ικανότητα του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ να συμμορφώνεται με τις κατά τον παρόντα κανονισμό υποχρεώσεις του, ζητεί από τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ να επιλέξει μεταξύ της σύστασης πρόσθετης εγγύησης ή της αντικατάστασης της αρχικής εγγύησης από νέα σύμφωνα με την παράγραφο 5.

7.   Η αρμόδια αρχή αποδεσμεύει την εγγύηση αμέσως μετά την 31η Μαΐου του δεύτερου έτους κατά το οποίο ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ παρέδωσε πιστοποιητικά ΜΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 22.

8.   Η αρμόδια αρχή ανακαλεί την ιδιότητα αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ όταν:

α)

ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ ζητεί ανάκληση· ή

β)

ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 ή 6 του παρόντος άρθρου ή έχει εμπλακεί σε σοβαρή ή επανειλημμένη παράβαση της υποχρέωσης παράδοσης των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 ή της υποχρέωσης διασφάλισης επαρκούς αριθμού πιστοποιητικών ΜΣΠΑ για λογαριασμό του στο μητρώο ΜΣΠΑ στο τέλος κάθε τριμήνου που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2.

Πριν από την ανάκληση της ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ, η αρμόδια αρχή παρέχει στον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ τη δυνατότητα ακρόασης και διεξάγει διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με την πιθανή ανάκληση της εν λόγω ιδιότητας. Η διαδικασία διαβούλευσης περιλαμβάνει τις αρμόδιες αρχές στα λοιπά κράτη μέλη και την Επιτροπή και δεν υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες.

Κάθε απόφαση ανάκλησης περιλαμβάνει τους λόγους της απόφασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής.

9.   Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει στο μητρώο ΜΣΠΑ πληροφορίες σχετικά με:

α)

τους αιτούντες των οποίων η αίτηση αδειοδότησης έχει απορριφθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3· και

β)

τα πρόσωπα των οποίων η ιδιότητα αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ έχει ανακληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 8.

10.   Η Επιτροπή θεσπίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τις προϋποθέσεις για:

α)

την εφαρμογή των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένου του κριτηρίου της μη εμπλοκής σε σοβαρή παράβαση ή σε επανειλημμένες παραβάσεις σύμφωνα με το στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου·

β)

την εφαρμογή της εγγύησης που αναφέρεται στις παραγράφους 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου·

γ)

την εφαρμογή των κριτηρίων τα οποία αφορούν σοβαρή παράβαση ή επανειλημμένη παράβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου·

δ)

τις συνέπειες της ανάκλησης της ιδιότητας αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ που αναφέρεται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου· και

ε)

τις συγκεκριμένες προθεσμίες και τη μορφή της διαδικασίας διαβούλευσης που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 8 του παρόντος άρθρου.

Οι εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 18

Διαπίστευση ελεγκτών

1.   Κάθε πρόσωπο διαπιστευμένο σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/2067 για σχετική ομάδα δραστηριοτήτων είναι διαπιστευμένος ελεγκτής για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον προσδιορισμό σχετικών ομάδων δραστηριοτήτων, μέσω της εναρμόνισης των προσόντων διαπιστευμένου ελεγκτή τα οποία είναι αναγκαία για τη διενέργεια επαληθεύσεων για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού με τη σχετική ομάδα δραστηριοτήτων που απαριθμούνται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2067 και αναφέρονται στο πιστοποιητικό διαπίστευσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Ένας εθνικός οργανισμός διαπίστευσης μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να χορηγήσει διαπίστευση σε πρόσωπο ως ελεγκτή για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εφόσον κρίνει, βάσει των εγγράφων που του έχουν υποβληθεί, ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει την ικανότητα να εφαρμόζει τις αρχές επαλήθευσης που αναφέρονται στο παράρτημα VI κατά την εκτέλεση των καθηκόντων επαλήθευσης των ενσωματωμένων εκπομπών σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό προϋποθέσεων για τη χορήγηση της διαπίστευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, για τον έλεγχο και την εποπτεία των διαπιστευμένων ελεγκτών, την ανάκληση της διαπίστευσης και την αμοιβαία αναγνώριση και αξιολόγηση από ομοτίμους των οργανισμών διαπίστευσης.

Άρθρο 19

Επανεξέταση των δηλώσεων ΜΣΠΑ

1.   Η Επιτροπή έχει τον εποπτικό ρόλο στην επανεξέταση των δηλώσεων ΜΣΠΑ.

2.   Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει τις δηλώσεις ΜΣΠΑ, σύμφωνα με στρατηγική επανεξέτασης, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων κινδύνου, εντός της περιόδου που λήγει με το τέταρτο έτος μετά το έτος κατά το οποίο θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις ΜΣΠΑ.

Η επανεξέταση μπορεί να συνίσταται στην επαλήθευση των στοιχείων που παρέχονται στη δήλωση ΜΣΠΑ και στις εκθέσεις επαλήθευσης με βάση τις πληροφορίες που κοινοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 25 και κάθε άλλο σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, καθώς και με βάση κάθε έλεγχο που κρίνεται αναγκαίος, μεταξύ άλλων στις εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ.

Η Επιτροπή κοινοποιεί την έναρξη και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο διασαφιστής ΜΣΠΑ, μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ μπορεί επίσης να επανεξετάσει δήλωση ΜΣΠΑ εντός της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί την έναρξη και τα αποτελέσματα της επανεξέτασης στην Επιτροπή, μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ.

3.   Η Επιτροπή καθορίζει περιοδικά συγκεκριμένους παράγοντες κινδύνου και σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προσοχή, βάσει ανάλυσης κινδύνου σε σχέση με την εφαρμογή του ΜΣΠΑ σε επίπεδο Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο ΜΣΠΑ, τα δεδομένα που κοινοποιούνται από τις τελωνειακές αρχές και άλλες σχετικές πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και των εξακριβώσεων που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 και το άρθρο 25.

Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές σχετικά με δόλιες δραστηριότητες και με την επιβολή προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 26.

4.   Σε περίπτωση που αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ δεν υποβάλει δήλωση ΜΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 6 ή σε περίπτωση που η Επιτροπή θεωρεί, βάσει της επανεξέτασής της δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ότι ο δηλωθείς αριθμός πιστοποιητικών ΜΣΠΑ είναι εσφαλμένος, η Επιτροπή αξιολογεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό του εν λόγω αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της. Η Επιτροπή καταρτίζει προκαταρκτικό υπολογισμό του συνολικού αριθμού των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που θα έπρεπε να έχουν παραδοθεί, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο θα έπρεπε να είχε υποβληθεί η δήλωση ΜΣΠΑ ή το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η εσφαλμένη δήλωση ΜΣΠΑ, κατά περίπτωση. Η Επιτροπή παρέχει στις αρμόδιες αρχές τέτοιο προκαταρκτικό υπολογισμό, για ενδεικτικούς σκοπούς και με την επιφύλαξη του οριστικού υπολογισμού που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ.

5.   Εάν η αρμόδια αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δηλωθείς αριθμός πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που πρέπει να παραδοθούν είναι εσφαλμένος ή ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση ΜΣΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 6, προσδιορίζει τον αριθμό των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί από τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που υπέβαλε η Επιτροπή.

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ την απόφασή της σχετικά με τον αριθμό των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που προσδιορίστηκαν και ζητεί από τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ να παραδώσει τα πρόσθετα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ εντός ενός μηνός.

Η απόφαση της αρμόδιας αρχής περιλαμβάνει τους λόγους της απόφασης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής. Η απόφαση κοινοποιείται επίσης μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ.

Στις περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή, αφού λάβει τον προκαταρκτικό υπολογισμό από την Επιτροπή σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του παρόντος άρθρου, αποφασίσει να μην προβεί σε καμία ενέργεια, η αρμόδια αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ.

6.   Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο αριθμός των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που παραδόθηκαν υπερβαίνει τον αριθμό των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί, ενημερώνει την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση. Τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ που παραδόθηκαν καθ’ υπέρβαση αγοράζονται εκ νέου σύμφωνα με το άρθρο 23.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΣΠΑ

Άρθρο 20

Πώληση πιστοποιητικών ΜΣΠΑ

1.   Ένα κράτος μέλος πωλεί πιστοποιητικά ΜΣΠΑ σε κοινή κεντρική πλατφόρμα σε αδειοδοτημένους διασαφιστές ΜΣΠΑ που είναι εγκατεστημένοι στο εν λόγω κράτος μέλος.

2.   Η Επιτροπή δημιουργεί και διαχειρίζεται την κοινή κεντρική πλατφόρμα έπειτα από κοινή διαδικασία σύναψης συμβάσεων μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες της κοινής κεντρικής πλατφόρμας.

3.   Οι πληροφορίες σχετικά με την πώληση, την επαναγορά και την ακύρωση των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ στην κοινή κεντρική πλατφόρμα διαβιβάζονται στο μητρώο ΜΣΠΑ στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.

4.   Τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ πωλούνται σε αδειοδοτημένους διασαφιστές ΜΣΠΑ στην τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 21.

5.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι σε κάθε πιστοποιητικό ΜΣΠΑ αποδίδεται κατά τη δημιουργία του αποκλειστικός αριθμός ταυτοποίησης. Η Επιτροπή καταχωρίζει τον αποκλειστικό αριθμό ταυτοποίησης, καθώς και την τιμή και την ημερομηνία πώλησης του πιστοποιητικού ΜΣΠΑ στο μητρώο ΜΣΠΑ στον λογαριασμό του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ που αγοράζει το εν λόγω πιστοποιητικό.

6.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού καθορίζοντας περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα, τη διαχείριση και άλλες πτυχές που σχετίζονται με τη διαχείριση της πώλησης και επαναγοράς πιστοποιητικών ΜΣΠΑ και επιδιώκοντας τη συνοχή με τις διαδικασίες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής (26).

Άρθρο 21

Τιμή πιστοποιητικών ΜΣΠΑ

1.   Η Επιτροπή υπολογίζει την τιμή των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ ως τον μέσο όρο των τιμών κλεισίματος των δικαιωμάτων ΣΕΔΕ της ΕΕ στον χώρο πλειστηριασμών σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 για κάθε ημερολογιακή εβδομάδα.

Για τις ημερολογιακές εβδομάδες στις οποίες δεν έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί στον χώρο πλειστηριασμών, η τιμή των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ είναι ο μέσος όρος των τιμών κλεισίματος των δικαιωμάτων ΣΕΔΕ της ΕΕ της τελευταίας εβδομάδας κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν πλειστηριασμοί στον χώρο πλειστηριασμών.

2.   Η Επιτροπή δημοσιεύει τη μέση τιμή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο, στον ιστότοπό της ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη δημοσίευσή της έως την πρώτη εργάσιμη ημέρα της επόμενης ημερολογιακής εβδομάδας.

3.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου για τον υπολογισμό της μέσης τιμής των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ και των πρακτικών ρυθμίσεων για τη δημοσίευση της εν λόγω τιμής. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

Άρθρο 22

Παράδοση πιστοποιητικών ΜΣΠΑ

1.   Έως την 31η Μαΐου κάθε έτους, και την πρώτη φορά το 2027 για το έτος 2026, ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ παραδίδει μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ αριθμό πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που αντιστοιχεί στις ενσωματωμένες εκπομπές που δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και επαληθεύτηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 για το ημερολογιακό έτος που προηγείται της παράδοσης. Η Επιτροπή διαγράφει τα παραδοθέντα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ από το μητρώο ΜΣΠΑ. Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ διασφαλίζει ότι ο απαιτούμενος αριθμός πιστοποιητικών ΜΣΠΑ είναι διαθέσιμος στον λογαριασμό του στο μητρώο ΜΣΠΑ.

2.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ διασφαλίζει ότι ο αριθμός των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ στον λογαριασμό του στο μητρώο ΜΣΠΑ στο τέλος κάθε τριμήνου αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80 % των εκπομπών που ενσωματώνονται στο σύνολο των εμπορευμάτων που εισήγαγε από την αρχή του ημερολογιακού έτους, όπως αυτές προσδιορίζονται σε συνάρτηση με προκαθορισμένες τιμές, σύμφωνα με τις μεθόδους που ορίζονται στο παράρτημα IV.

3.   Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι ο αριθμός των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ στον λογαριασμό αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 2, ενημερώνει, μέσω του μητρώου ΜΣΠΑ, την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ.

Η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ την ανάγκη να διασφαλιστεί επαρκής αριθμός πιστοποιητικών ΜΣΠΑ στον λογαριασμό του εντός ενός μηνός από την εν λόγω κοινοποίηση.

Η αρμόδια αρχή καταχωρίζει την κοινοποίηση και την απάντηση από τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ στο μητρώο ΜΣΠΑ.

Άρθρο 23

Επαναγορά πιστοποιητικών ΜΣΠΑ

1.   Κατόπιν αιτήματος από αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ, το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ επαναγοράζει τα πλεονάζοντα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ που παραμένουν στον λογαριασμό του διασαφιστή στο μητρώο ΜΣΠΑ μετά την παράδοση των πιστοποιητικών σύμφωνα με το άρθρο 22.

Η Επιτροπή επαναγοράζει τα πλεονάζοντα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ μέσω της κοινής κεντρικής πλατφόρμας που αναφέρεται στο άρθρο 20 εξ ονόματος του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ. Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ υποβάλλει το αίτημα επαναγοράς έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους κατά το οποίο παραδόθηκαν τα πιστοποιητικά ΜΣΠΑ.

2.   Ο αριθμός των πιστοποιητικών που υπόκεινται σε επαναγορά όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιορίζεται στο ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που αγόρασε ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

3.   Η τιμή επαναγοράς για κάθε πιστοποιητικό ΜΣΠΑ είναι η τιμή που καταβάλλει ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ για το εν λόγω πιστοποιητικό κατά τον χρόνο αγοράς.

Άρθρο 24

Ακύρωση πιστοποιητικών ΜΣΠΑ

Την 1η Ιουλίου κάθε έτους η Επιτροπή ακυρώνει τυχόν πιστοποιητικά ΜΣΠΑ που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους πριν από το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και τα οποία παρέμειναν στον λογαριασμό, στο μητρώο ΜΣΠΑ, του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ. Τα εν λόγω πιστοποιητικά ΜΣΠΑ ακυρώνονται χωρίς καμιά αποζημίωση.

Όταν ο αριθμός των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που πρέπει να παραδοθούν αμφισβητείται σε εκκρεμή διαφορά σε κράτος μέλος, η Επιτροπή αναστέλλει την ακύρωση των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ στον βαθμό που αντιστοιχεί στο επίδικο ποσό. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ κοινοποιεί χωρίς καθυστέρηση κάθε σχετική πληροφορία στην Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 25

Κανόνες που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων

1.   Οι τελωνειακές αρχές δεν επιτρέπουν την εισαγωγή εμπορευμάτων από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ.

2.   Οι τελωνειακές αρχές κοινοποιούν περιοδικά και αυτόματα στην Επιτροπή, ιδίως μέσω του μηχανισμού επιτήρησης που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα που έχουν δηλωθεί για εισαγωγή. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον αριθμό EORI και τον αριθμό λογαριασμού ΜΣΠΑ του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ, τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ των εμπορευμάτων, την ποσότητα, τη χώρα καταγωγής, την ημερομηνία της τελωνειακής διασάφησης και το τελωνειακό καθεστώς.

3.   Η Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ και, για κάθε διασαφιστή ΜΣΠΑ, διασταυρώνει τις πληροφορίες αυτές με τα δεδομένα του μητρώου ΜΣΠΑ δυνάμει του άρθρου 14.

4.   Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να κοινοποιούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέρχονται στην κατοχή των τελωνειακών αρχών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή παρέχονται στις τελωνειακές αρχές εμπιστευτικά, στην Επιτροπή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την ιδιότητα του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ.

5.   Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στον παρόντα κανονισμό.

6.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό του πεδίου εφαρμογής των πληροφοριών, καθώς και της περιοδικότητας, του χρονοδιαγράμματος και των μέσων για την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Άρθρο 26

Πρόστιμα

1.   Ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ που δεν παραδίδει, έως τις 31 Μαΐου κάθε έτους, αριθμό πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που αντιστοιχεί στις εκπομπές που ενσωματώνονται σε εμπορεύματα που εισήχθησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, υπόκειται στην καταβολή προστίμου. Το εν λόγω πρόστιμο είναι ισόποσο με το πρόστιμο για υπέρβαση εκπομπών που καθορίζεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ και προσαυξάνεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 της εν λόγω οδηγίας και ισχύει κατά το έτος εισαγωγής των εμπορευμάτων. Το εν λόγω πρόστιμο ισχύει για κάθε πιστοποιητικό ΜΣΠΑ που δεν έχει παραδώσει ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ.

2.   Στις περιπτώσεις όπου πρόσωπο που δεν είναι αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ εισάγει εμπορεύματα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού, το εν λόγω πρόσωπο υπόκειται στην καταβολή προστίμου. Το πρόστιμο αυτό είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό και, ανάλογα ιδίως με τη διάρκεια, τη σοβαρότητα, το πεδίο εφαρμογής, τον εκ προθέσεως χαρακτήρα και την επανάληψη της εν λόγω μη συμμόρφωσης και το επίπεδο συνεργασίας του προσώπου με την αρμόδια αρχή, ανέρχεται σε ποσό τριπλάσιο έως πενταπλάσιο του προστίμου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το οποίο εφαρμόζεται κατά το έτος εισαγωγής των εμπορευμάτων, για κάθε πιστοποιητικό ΜΣΠΑ που δεν έχει παραδώσει το πρόσωπο.

3.   Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει τον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ από την υποχρέωση να παραδώσει τον εκκρεμή αριθμό πιστοποιητικών ΜΣΠΑ σε ένα δεδομένο έτος.

4.   Εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των προκαταρκτικών υπολογισμών που πραγματοποίησε η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19, ότι ένας αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση παράδοσης πιστοποιητικών ΜΣΠΑ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή ότι ένα πρόσωπο εισήγαγε εμπορεύματα στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης χωρίς να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή επιβάλλει το πρόστιμο σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, κατά περίπτωση. Προς τούτο, η αρμόδια αρχή κοινοποιεί στον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ ή, στις περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου, στο πρόσωπο τα εξής:

α)

ότι η αρμόδια αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ ή το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου δεν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό·

β)

τους λόγους που την οδήγησαν στο συμπέρασμά της·

γ)

το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται στον αδειοδοτημένο διασαφιστή ΜΣΠΑ ή στο πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

δ)

την ημερομηνία από την οποία είναι καταβλητέο το πρόστιμο·

ε)

τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ ή το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για την καταβολή του προστίμου· και

στ)

το δικαίωμα του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ ή του προσώπου που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου να ασκήσει προσφυγή.

5.   Εάν το πρόστιμο δεν έχει καταβληθεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο δ), η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την καταβολή του εν λόγω προστίμου με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους.

6.   Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις αποφάσεις σχετικά με τα πρόστιμα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στην Επιτροπή και καταχωρίζουν την τελική πληρωμή που αναφέρεται στην παράγραφο 5 στο μητρώο ΜΣΠΑ.

Άρθρο 27

Καταστρατήγηση

1.   Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το παρόν άρθρο, με βάση σχετικά και αντικειμενικά δεδομένα, για την αντιμετώπιση πρακτικών καταστρατήγησης του παρόντος κανονισμού.

2.   Ως πρακτικές καταστρατήγησης ορίζονται η μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών με εμπορεύματα, η οποία απορρέει από πρακτική, διαδικασία ή εργασία, για την οποία δεν υπάρχει ικανός αποχρών λόγος ή άλλη οικονομική δικαιολογία πλην της πλήρους ή μερικής αποφυγής τυχόν υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω πρακτική, διαδικασία ή εργασία μπορεί να συνίσταται, μεταξύ άλλων, σε:

α)

ελαφρά τροποποίηση των σχετικών εμπορευμάτων για να υπαχθούν τα εν λόγω εμπορεύματα σε κωδικούς ΣΟ που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, εκτός εάν η τροποποίηση αλλοιώνει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους·

β)

τεχνητή κατάτμηση των αποστολών σε αποστολές των οποίων η ίδια αξία δεν υπερβαίνει το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3.

3.   Η Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση, σε ενωσιακό επίπεδο, με σκοπό να εντοπίζει πρακτικές καταστρατήγησης, μεταξύ άλλων με εποπτεία της αγοράς ή βασιζόμενη σε οποιαδήποτε σχετική πηγή πληροφοριών, όπως υποβολές και στοιχεία από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

4.   Το κράτος μέλος ή οποιοδήποτε μέρος που έχει επηρεαστεί ή έχει επωφεληθεί από οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί να κοινοποιεί την Επιτροπή αν αντιμετωπίζει πρακτικές καταστρατήγησης. Τα ενδιαφερόμενα μέρη εκτός των άμεσα επηρεαζόμενων ή επωφελούμενων μερών, όπως οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα οποία βρίσκουν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για πρακτικές καταστρατήγησης μπορούν επίσης να κοινοποιούν την Επιτροπή.

5.   Η κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 αναφέρει τους λόγους στους οποίους βασίζεται και περιλαμβάνει συναφή δεδομένα και στατιστικά στοιχεία για την υποστήριξη του ισχυρισμού περί καταστρατήγησης του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή κινεί έρευνα σχετικά με ισχυρισμό καταστρατήγησης είτε εάν έχει κοινοποιηθεί από κράτος μέλος, είτε από θιγόμενο, επωφελούμενο ή άλλο ενδιαφερόμενο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, είτε εάν η ίδια η Επιτροπή κρίνει ότι είναι αναγκαία μια τέτοια έρευνα. Κατά τη διενέργεια της έρευνας, η Επιτροπή μπορεί να επικουρείται από τις αρμόδιες και τις τελωνειακές αρχές. Η Επιτροπή περατώνει την έρευνα εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Όταν έχει κινηθεί έρευνα, η Επιτροπή κοινοποιεί όλες τις αρμόδιες αρχές.

6.   Εάν η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα συναφή στοιχεία, εκθέσεις και στατιστικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχονται από τις τελωνειακές αρχές, έχει επαρκείς λόγους να θεωρεί ότι οι περιστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου συντρέχουν σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη βάσει καθιερωμένου προτύπου, της ανατίθεται η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 28 για την τροποποίηση του καταλόγου εμπορευμάτων του παραρτήματος I με την προσθήκη των σχετικών ελαφρώς τροποποιημένων προϊόντων που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου με σκοπό την αντιμετώπιση της καταστρατήγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 28

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφοι 10 και 11, στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 6 και στο άρθρο 27 παράγραφος 6 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από τις 17 Μαΐου 2023. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.   Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφοι 10 και 11, στο άρθρο 18 παράγραφος 3, στο άρθρο 20 παράγραφος 6 και στο άρθρο 27 παράγραφος 6 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.

4.   Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

5.   Πριν εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες τους οποίους ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

6.   Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

7.   Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 2 παράγραφοι 10 και 11, του άρθρου 18 παράγραφος 3, του άρθρου 20 παράγραφος 6 ή του άρθρου 27 παράγραφος 6 τίθεται σε ισχύ μόνο αν δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 29

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ΜΣΠΑ. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ

Άρθρο 30

Επανεξέταση και υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή

1.   Η Επιτροπή, σε διαβούλευση με τους σχετικούς συμφεροντούχους, συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) και δυνάμει αυτής και την ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού των ενσωματωμένων εκπομπών με βάση τις μεθόδους περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

2.   Πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 32, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Η έκθεση περιλαμβάνει αξιολόγηση:

α)

της δυνατότητας επέκτασης του πεδίου εφαρμογής σε:

i)

ενσωματωμένες έμμεσες εκπομπές στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα II·

ii)

ενσωματωμένες εκπομπές στις μεταφορές των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και στις υπηρεσίες μεταφορών·

iii)

εμπορεύματα που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα εκτός από αυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, και ιδίως οργανικές χημικές ουσίες και πολυμερή·

iv)

άλλα υλικά εισροής (πρόδρομες ύλες) για τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

β)

των κριτηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εμπορευμάτων τα οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν στον κατάλογο στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού με βάση τους τομείς που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα και προσδιορίζονται κατά το άρθρο 10β της οδηγίας 2003/87/ΕΚ· η εν λόγω αξιολόγηση συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα που λήγει το 2030 για τη σταδιακή ένταξη των εμπορευμάτων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, με συνεκτίμηση ιδίως του επιπέδου κινδύνου της αντίστοιχης διαρροής άνθρακα·

γ)

των τεχνικών απαιτήσεων για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών για άλλα εμπορεύματα που πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο στο παράρτημα I·

δ)

της προόδου που έχει σημειωθεί στις διεθνείς συζητήσεις σχετικά με τη δράση για το κλίμα·

ε)

του συστήματος διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών δαπανών·

στ)

του αντικτύπου του παρόντος κανονισμού στα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, τα οποία εισάγονται από αναπτυσσόμενες χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπως προσδιορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη (ΛΑΧ) και στα αποτελέσματα της παρεχόμενης τεχνικής βοήθειας·

ζ)

της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών κατά το άρθρο 7 παράγραφος 7 και το παράρτημα IV σημείο 4.3.

3.   Τουλάχιστον ένα έτος πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία προσδιορίζονται προϊόντα που βρίσκονται πιο κάτω στην αλυσίδα αξίας των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και τα οποία συστήνει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή αναπτύσσει εγκαίρως μεθοδολογία που θα πρέπει να βασίζεται στη συνάφεια όσον αφορά τις σωρευτικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα.

4.   Οι εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς εκτίμησης επιπτώσεων, ιδίως με σκοπό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού βάσει των συμπερασμάτων που συνάγονται από τις εν λόγω εκθέσεις.

5.   Κάθε δύο έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ως μέρος της ετήσιας έκθεσής της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 5 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Επιτροπή αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του ΜΣΠΑ όσον αφορά την αντιμετώπιση του κινδύνου διαρροής άνθρακα για εμπορεύματα που παράγονται στην Ένωση με σκοπό να εξαχθούν σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν το ΣΕΔΕ της ΕΕ ή παρόμοιο μηχανισμό τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών. Η έκθεση αξιολογεί ιδίως την εξέλιξη των εξαγωγών της Ένωσης σε τομείς ΜΣΠΑ, καθώς και τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπορικές ροές και τις ενσωματωμένες εκπομπές των εν λόγω εμπορευμάτων στην παγκόσμια αγορά. Όταν η έκθεση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κίνδυνος διαρροής άνθρακα για εμπορεύματα που παράγονται στην Ένωση με σκοπό να εξαχθούν σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν εφαρμόζουν το ΣΕΔΕ της ΕΕ ή παρόμοιο μηχανισμό τιμολόγησης των ανθρακούχων εκπομπών, η Επιτροπή υποβάλλει, κατά περίπτωση, νομοθετική πρόταση για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου κατά τρόπο που συμμορφώνεται με το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και που λαμβάνει υπόψη την απαλλαγή των εγκαταστάσεων στην Ένωση από τις ανθρακούχες εκπομπές.

6.   Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του ΜΣΠΑ με σκοπό την αξιολόγηση των επιπτώσεων και των πιθανών προσαρμογών κατά την εφαρμογή του.

Πριν από την 1η Ιανουαρίου 2028, καθώς και ανά διετία στη συνέχεια, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τη λειτουργία του ΜΣΠΑ. Η έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α)

αξιολόγηση των επιπτώσεων του ΜΣΠΑ στα εξής:

i)

διαρροή άνθρακα, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις εξαγωγές·

ii)

τους τομείς που καλύπτονται·

iii)

τον αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, τον οικονομικό αντίκτυπο και τον εδαφικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ένωση·

iv)

τον πληθωρισμό και την τιμή των βασικών προϊόντων·

v)

τις επιπτώσεις στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εμπορεύματα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα Ι·

vi)

το διεθνές εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της ανακατανομής των πόρων· και

vii)

τις ΛΑΧ·

β)

αξιολόγηση για τα εξής:

i)

το σύστημα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της εφαρμογής και της διαχείρισης της αδειοδότησης των διασαφιστών ΜΣΠΑ από κράτη μέλη·

ii)

το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

iii)

πρακτικές καταστρατήγησης·

iv)

την επιβολή κυρώσεων στα κράτη μέλη·

γ)

τα αποτελέσματα των ερευνών και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν·

δ)

συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με την ένταση εκπομπών για κάθε χώρα καταγωγής για τα διάφορα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

7.   Σε περίπτωση απρόβλεπτου, έκτακτου και απρόκλητου γεγονότος που εκφεύγει του ελέγχου μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που υπόκεινται στον ΜΣΠΑ και το οποίο έχει καταστροφικές συνέπειες στην οικονομική και βιομηχανική υποδομή της οικείας αυτής χώρας ή των οικείων αυτών χωρών, η Επιτροπή αξιολογεί την κατάσταση και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση, συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νομοθετική πρόταση, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των αναγκαίων προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω εξαιρετικών περιστάσεων.

8.   Από το τέλος της μεταβατικής περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού, στο πλαίσιο της ετήσιας υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27), η Επιτροπή αξιολογεί και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοδότηση δυνάμει του εν λόγω κανονισμού έχει συμβάλει στην απαλλαγή της μεταποιητικής βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές στις ΛΑΧ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΕΔΕ ΤΗΣ ΕΕ

Άρθρο 31

Δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ και υποχρέωση παράδοσης πιστοποιητικών ΜΣΠΑ

1.   Ο αριθμός των πιστοποιητικών ΜΣΠΑ που πρέπει να παραδοθούν σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο τα δικαιώματα ΣΕΔΕ της ΕΕ κατανέμονται δωρεάν σύμφωνα με το άρθρο 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σε εγκαταστάσεις που παράγουν, εντός της Ένωσης, τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

2.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για τον υπολογισμό της προσαρμογής όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αυτοί οι λεπτομερείς κανόνες καταρτίζονται σε συνάρτηση με τις αρχές που εφαρμόζονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ για τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις που παράγουν, εντός της Ένωσης, τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, λαμβανομένων υπόψη των διάφορων δεικτών αναφοράς που χρησιμοποιούνται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ για δωρεάν κατανομή με σκοπό τον συνδυασμό των εν λόγων δεικτών αναφοράς σε αντίστοιχες τιμές για τα σχετικά εμπορεύματα και με συνεκτίμηση των σχετικών υλικών εισροής (πρόδρομων υλών). Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32

Πεδίο εφαρμογής της μεταβατικής περιόδου

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, οι υποχρεώσεις του εισαγωγέα που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό περιορίζονται στις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 33, 34 και 35 του παρόντος κανονισμού. Όταν ο εισαγωγέας είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος και ορίζει έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και όταν ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος συμφωνεί προς τούτο, οι υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης βαρύνουν τον εν λόγω έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο. Όταν ο εισαγωγέας δεν είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος, οι υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης βαρύνουν τον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο.

Άρθρο 33

Εισαγωγή εμπορευμάτων

1.   Οι τελωνειακές αρχές ενημερώνουν τον εισαγωγέα ή, στις καταστάσεις που καλύπτονται από το άρθρο 32, τον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο για την υποχρέωση υποβολής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 το αργότερο κατά τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία.

2.   Οι τελωνειακές αρχές ανά τακτά διαστήματα και αυτομάτως, ιδίως μέσω του μηχανισμού επιτήρησης που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 56 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 ή μέσω ηλεκτρονικών μέσων διαβίβασης δεδομένων, κοινοποιούν στην Επιτροπή στοιχεία για εισαγόμενα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν τον αριθμό EORI του διασαφιστή και του εισαγωγέα, τον οκταψήφιο κωδικό ΣΟ, την ποσότητα, τη χώρα καταγωγής, την ημερομηνία της διασάφησης και το τελωνειακό καθεστώς.

3.   Η Επιτροπή κοινοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένος ο διασαφιστής και, κατά περίπτωση, ο εισαγωγέας.

Άρθρο 34

Υποχρέωση υποβολής έκθεσης για ορισμένα τελωνειακά καθεστώτα

1.   Στις περιπτώσεις όπου εισάγονται μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 256 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013, η υποχρέωση υποβολής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα που υπάχθηκαν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή και κατέληξαν στα εισαγόμενα μεταποιημένα προϊόντα, ακόμη και αν τα μεταποιημένα προϊόντα δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται επίσης όταν τα μεταποιημένα προϊόντα που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή είναι επανεισαγόμενα εμπορεύματα όπως αναφέρονται στο άρθρο 205 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

2.   Η υποχρέωση υποβολής έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 35 του παρόντος κανονισμού δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την εισαγωγή:

α)

μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή όπως αναφέρεται στο άρθρο 259 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013·

β)

εμπορευμάτων που χαρακτηρίζονται ως επανεισαγόμενα εμπορεύματα σύμφωνα με το άρθρο 203 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013.

Άρθρο 35

Υποχρέωση υποβολής έκθεσης

1.   Κάθε εισαγωγέας ή, στις καταστάσεις που καλύπτονται από το άρθρο 32, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος που έχει εισαγάγει εμπορεύματα κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου τριμήνου ενός ημερολογιακού έτους υποβάλλει, για το εν λόγω τρίμηνο, έκθεση («έκθεση ΜΣΠΑ») που περιέχει στοιχεία σχετικά με τα εμπορεύματα που εισήχθησαν κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τριμήνου, στην Επιτροπή, το αργότερο έναν μήνα μετά το τέλος του εν λόγω τριμήνου.

2.   Η έκθεση ΜΣΠΑ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

τη συνολική ποσότητα κάθε είδους εμπορεύματος, εκφραζόμενη σε μεγαβατώρες για την ηλεκτρική ενέργεια και σε τόνους για τα λοιπά εμπορεύματα, για κάθε εγκατάσταση παραγωγής των εμπορευμάτων στη χώρα καταγωγής·

β)

τις πραγματικές συνολικές ενσωματωμένες εκπομπές, εκφραζόμενες σε τόνους εκπομπών ισοδυνάμου CO2 ανά μεγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας ή, για τα λοιπά εμπορεύματα, ανά τόνο εκπομπών ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο κάθε είδους εμπορεύματος, υπολογιζόμενες σύμφωνα με τη μέθοδο που ορίζεται στο παράρτημα IV·

γ)

τις συνολικές έμμεσες εκπομπές που υπολογίζονται σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 7·

δ)

την τιμή των ανθρακούχων εκπομπών που οφείλεται σε χώρα καταγωγής για τις εκπομπές που ενσωματώνονται στα εισαγόμενα εμπορεύματα, λαμβανομένης υπόψη οποιασδήποτε ελάφρυνσης ή άλλης μορφής διαθέσιμης αποζημίωσης.

3.   Η Επιτροπή κοινοποιεί περιοδικά στις σχετικές αρμόδιες αρχές κατάλογο των εισαγωγέων ή έμμεσων τελωνειακών αντιπροσώπων που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων αιτιολογήσεων, οι οποίοι έχει λόγους να πιστεύει ότι δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση υποβολής έκθεσης ΜΣΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 1.

4.   Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι μια έκθεση ΜΣΠΑ είναι ελλιπής ή εσφαλμένη, κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εισαγωγέας ή, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 32, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος τις πρόσθετες πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίες για τη συμπλήρωση ή τη διόρθωση της εν λόγω έκθεσης. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται ενδεικτικά και με την επιφύλαξη της οριστικής εκτίμησης από την εν λόγω αρμόδια αρχή. Η εν λόγω αρμόδια αρχή κινεί τη διαδικασία διόρθωσης και κοινοποιεί στον εισαγωγέα ή, στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 32, στον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο τις πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για τη διόρθωση της εν λόγω έκθεσης. Κατά περίπτωση, ο εν λόγω εισαγωγέας ή έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος υποβάλλει διορθωμένη έκθεση στην οικεία αρμόδια αρχή και στην Επιτροπή.

5.   Όταν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου κινεί διαδικασία διόρθωσης, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έλαβε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και διαπιστώσει ότι ο εισαγωγέας ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση της έκθεσης ΜΣΠΑ ή όταν η οικεία αρμόδια αρχή κρίνει, μεταξύ άλλων λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που έλαβε σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ότι ο εισαγωγέας ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση υποβολής έκθεσης ΜΣΠΑ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η εν λόγω αρμόδια αρχή επιβάλλει αποτελεσματικό, αναλογικό και αποτρεπτικό πρόστιμο στον εισαγωγέα ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, στον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο. Για τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον εισαγωγέα ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, τον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο και την Επιτροπή σχετικά με τα ακόλουθα:

α)

το συμπέρασμα και τους λόγους του συμπεράσματος αυτού ότι ο εισαγωγέας ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος δεν συμμορφώθηκε με την υποχρέωση υποβολής έκθεσης για ένα δεδομένο τρίμηνο ή δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για τη διόρθωση της έκθεσης·

β)

το ποσό του προστίμου που επιβάλλεται στον εισαγωγέα ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, στον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο·

γ)

την ημερομηνία από την οποία είναι καταβλητέο το πρόστιμο·

δ)

τα μέτρα στα οποία πρέπει να προβεί ο εισαγωγέας ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος για την καταβολή του προστίμου· και

ε)

το δικαίωμα του εισαγωγέα ή, κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 32, του έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου να ασκήσει προσφυγή.

6.   Εάν η αρμόδια αρχή, αφού λάβει τις πληροφορίες από την Επιτροπή δυνάμει του παρόντος άρθρου, αποφασίσει να μην προβεί σε καμία ενέργεια, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

7.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

α)

τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται, τα μέσα και τον μορφότυπο για την εν λόγω υποβολή εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών στοιχείων ανά χώρα καταγωγής και είδος εμπορεύματος για την υποστήριξη των συνόλων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α), β) και γ), καθώς και παραδείγματα οποιασδήποτε σχετικής ελάφρυνσης ή άλλης μορφής διαθέσιμης αντιστάθμισης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ)·

β)

το ενδεικτικό εύρος των προστίμων που πρέπει να επιβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 και τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του πραγματικού ποσού, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρότητας και της διάρκειας της μη αναφοράς·

γ)

λεπτομερείς κανόνες για τη μετατροπή της ετήσιας μέσης τιμής άνθρακα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ), εκπεφρασμένης σε ξένο νόμισμα σε ευρώ, με βάση την ετήσια μέση συναλλαγματική ισοτιμία·

δ)

λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τα στοιχεία των μεθόδων υπολογισμού που καθορίζονται στο παράρτημα IV, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού των ορίων του συστήματος των διεργασιών παραγωγής, των συντελεστών εκπομπών, των ειδικών κατά εγκατάσταση τιμών των πραγματικών εκπομπών και της αντίστοιχης εφαρμογής τους σε μεμονωμένα εμπορεύματα, καθώς και της θέσπισης μεθόδων για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του βαθμού λεπτομέρειας· και

ε)

τα μέσα και τον μορφότυπο για τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις έμμεσες εκπομπές στα εισαγόμενα εμπορεύματα· στον μορφότυπο αυτό περιλαμβάνεται η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, καθώς και η χώρα καταγωγής, η πηγή παραγωγής και οι συντελεστές εκπομπών που σχετίζονται με την εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης η οποία αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού. Εφαρμόζονται για εμπορεύματα που εισάγονται κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος κανονισμού και βασίζονται στην υφιστάμενη νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 36

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου 2023. Ωστόσο:

α)

τα άρθρα 5, 10, 14, 16 και 17 εφαρμόζονται από την 31η Δεκεμβρίου 2024·

β)

το άρθρο 2 παράγραφος 2, το άρθρο 4, τα άρθρα 6 έως 9, τα άρθρα 15 και 19, το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 3, 4 και 5, τα άρθρα 21 έως 27 και το άρθρο 31 εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 10 Μαΐου 2023.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

H Πρόεδρος

R. METSOLA

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

J. ROSWALL


(1)  ΕΕ C 152 της 6.4.2022, σ. 181.

(2)  ΕΕ C 301 της 5.8.2022, σ. 116.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2023 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2023.

(4)  ΕΕ L 282 της 19.10.2016, σ. 4.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα») (ΕΕ L 243 της 9.7.2021, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/842 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030, στο πλαίσιο της συμβολής στη δράση για το κλίμα για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 26).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, σχετικά με τη συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των απορροφήσεων από δραστηριότητες χρήσης γης, αλλαγής χρήσης γης και δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, καθώς και για την τροποποίηση του κανονισμού (EE) αριθ. 525/2013 και της απόφασης αριθ. 529/2013/ΕΕ (ΕΕ L 156 της 19.6.2018, σ. 1).

(9)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).

(10)  Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση (ΕΕ) 2019/708 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον προσδιορισμό των τομέων και υποτομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε κίνδυνο διαρροής άνθρακα για την περίοδο 2021 έως 2030 (ΕΕ L 120 της 8.5.2019, σ. 20).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1).

(12)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

(13)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2067 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την επαλήθευση των δεδομένων και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 334 της 31.12.2018, σ. 94).

(14)  Απόφαση 2006/500/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2006, για τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα (ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 15).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 24).

(16)  Σύσταση 2013/179/ΕΕ της Επιτροπής, της 9ης Απριλίου 2013, σχετικά με τη χρήση κοινών μεθόδων για τη μέτρηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων κατά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των οργανισμών (ΕΕ L 124 της 4.5.2013, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(19)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 515/97 του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου 1997, περί της αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με την Επιτροπή με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών και γεωργικών ρυθμίσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).

(20)  ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.

(21)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

(22)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1186/2009 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (ΕΕ L 324 της 10.12.2009, σ. 23).

(23)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1).

(24)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/2066 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής (ΕΕ L 334 της 31.12.2018, σ. 1).

(25)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/331 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 59 της 27.2.2019, σ. 8).

(26)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας (ΕΕ L 302 της 18.11.2010, σ. 1).

(27)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/947 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση Μηχανισμού Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – Παγκόσμια Ευρώπη, για την τροποποίηση και κατάργηση της απόφασης αριθ. 466/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1601 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 209 της 14.6.2021, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κατάλογος εμπορευμάτων και αερίων θερμοκηπίου

1.   

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των εμπορευμάτων, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που εμπίπτουν στους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας («ΣΟ») οι οποίοι παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Οι κωδικοί ΣΟ είναι εκείνοι που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

2.   

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, τα αέρια του θερμοκηπίου που σχετίζονται με τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο 1 είναι εκείνα που ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα για τα σχετικά εμπορεύματα.

Τσιμέντο

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

2507 00 80 – Άλλες καολινικές άργιλοι

Διοξείδιο του άνθρακα

2523 10 00 – Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»

Διοξείδιο του άνθρακα

2523 21 00 – Τσιμέντα Portland άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα

Διοξείδιο του άνθρακα

2523 29 00 – Άλλα τσιμέντα Portland

Διοξείδιο του άνθρακα

2523 30 00 – Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα

2523 90 00 – Άλλα υδραυλικά τσιμέντα

Διοξείδιο του άνθρακα

Ηλεκτρική ενέργεια

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

2716 00 00 – Ηλεκτρική ενέργεια

Διοξείδιο του άνθρακα

Λιπάσματα

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

2808 00 00 – Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του αζώτου

2814 – Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)

Διοξείδιο του άνθρακα

2834 21 00 – Νιτρικά καλίου

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του αζώτου

3102 – Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του αζώτου

3105 – Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

Εκτός από: 3105 60 00 – Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και οξείδιο του αζώτου

Σίδηρος και χάλυβας

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

72

– Σίδηρος και χάλυβας

Εκτός από:

 

7202 2 – Σιδηροπυρίτιο

 

7202 30 00 – Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο

 

7202 50 00 – Σιδηροπυρίτιο-χρώμιο

 

7202 70 00 – Σιδηρομολυβδαίνιο

 

7202 80 00 – Σιδηρο-βολφράμιο και σιδηροπυρίτιο-βολφράμιο

 

7202 91 00 – Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυρίτιο-τιτάνιο

 

7202 92 00 – Σιδηροβανάδιο

 

7202 93 00 – Σιδηρονιόβιο

 

7202 99 – Άλλα:

 

7202 99 10 – Σιδηροφώσφορος

 

7202 99 30 – Σιδηροπυρίτιο-μαγνήσιο

 

7202 99 80 – Άλλο

 

7204 – Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

2601 12 00 – Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα από αυτά, συσσωματωμένα, εκτός από φρυγμένους σιδηροπυρίτες

Διοξείδιο του άνθρακα

7301 – Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7302 – Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών

Διοξείδιο του άνθρακα

7303 00 – Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο

Διοξείδιο του άνθρακα

7304 – Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7305 – Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7306 – Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7307 – Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7308 – Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τα προκατασκευασμένα κτίρια της κλάσης 9406 . Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές

Διοξείδιο του άνθρακα

7309 00 – Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα

7310 – Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα

7311 00 – Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7318 – Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7326 – Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

Αργίλιο

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

7601 – Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7603 – Σκόνες και ψήγματα αργιλίου

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7604 – Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7605 – Σύρματα από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7606 – Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7607 – Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7608 – Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7609 00 00 – Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7610 – Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, δικτυωτοί πυλώνες, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, κατώφλια, κιγκλιδώματα, στύλοι και στήλες), από αργίλιο (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406 )· πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7611 00 00 – Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7612 – Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7613 00 00 – Δοχεία από αργίλιο για πεπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7614 – Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7616 – Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

Χημικά

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

2804 10 00 – Υδρογόνο

Διοξείδιο του άνθρακα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κατάλογος εμπορευμάτων για τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι άμεσες εκπομπές, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1

Σίδηρος και χάλυβας

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

72

– Σίδηρος και χάλυβας

Εκτός από:

 

7202 2 – Σιδηροπυρίτιο

 

7202 30 00 – Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο

 

7202 50 00 – Σιδηροπυρίτιο-χρώμιο

 

7202 70 00 – Σιδηρομολυβδαίνιο

 

7202 80 00 – Σιδηρο-βολφράμιο και σιδηροπυρίτιο-βολφράμιο

 

7202 91 00 – Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυρίτιο-τιτάνιο

 

7202 92 00 – Σιδηροβανάδιο

 

7202 93 00 – Σιδηρονιόβιο

 

7202 99 – Άλλα:

 

7202 99 10 – Σιδηροφώσφορος

 

7202 99 30 – Σιδηροπυρίτιο-μαγνήσιο

 

7202 99 80 – Άλλο

 

7204 – Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7301 – Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7302 – Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών

Διοξείδιο του άνθρακα

7303 00 – Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο

Διοξείδιο του άνθρακα

7304 – Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7305 – Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7306 – Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7307 – Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7308 – Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με εξαίρεση τα προκατασκευασμένα κτίρια της κλάσης 9406 . Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές

Διοξείδιο του άνθρακα

7309 00 – Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα

7310 – Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα

7311 00 – Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7318 – Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

7326 – Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

Διοξείδιο του άνθρακα

Αργίλιο

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

7601 – Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7603 – Σκόνες και ψήγματα αργιλίου

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7604 – Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7605 – Σύρματα από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7606 – Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7607 – Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7608 – Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7609 00 00 – Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7610 – Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, δικτυωτοί πυλώνες, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, κατώφλια, κιγκλιδώματα, στύλοι και στήλες), από αργίλιο (με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406 )· πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7611 00 00 – Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7612 – Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7613 00 00 – Δοχεία από αργίλιο για πεπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7614 – Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

7616 – Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο

Διοξείδιο του άνθρακα και υπερφθοράνθρακες

Χημικά

Κωδικός ΣΟ

Αέριο του θερμοκηπίου

2804 10 00 – Υδρογόνο

Διοξείδιο του άνθρακα


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Τρίτες χώρες και εδάφη που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για τους σκοπούς του άρθρου 2

1.   ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που κατάγονται από τις ακόλουθες χώρες:

Ισλανδία

Λιχτενστάιν

Νορβηγία

Ελβετία

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα εμπορεύματα που κατάγονται από τα ακόλουθα εδάφη:

Μπίζινγκεν

Ελιγολάνδη

Λιβίνιο

Θέουτα

Μελίγια

2.   ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

[Η Επιτροπή προσθέτει ή διαγράφει τρίτες χώρες ή εδάφη σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 11.]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέθοδοι υπολογισμού ενσωματωμένων εκπομπών για τους σκοπούς του άρθρου 7

1.   ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος και των παραρτημάτων V και VI, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«απλά εμπορεύματα»: εμπορεύματα που παράγονται σε παραγωγική διαδικασία, για την οποία απαιτούνται αποκλειστικά υλικά εισροής (πρόδρομες ύλες) και καύσιμα με μηδενικές ενσωματωμένες εκπομπές·

β)

«σύνθετα εμπορεύματα»: άλλα εμπορεύματα εκτός των απλών εμπορευμάτων ·

γ)

«συγκεκριμένες ενσωματωμένες εκπομπές»: εκπομπές ενσωματωμένες σε έναν τόνο εμπορευμάτων, εκπεφρασμένες σε τόνους εκπομπών ισοδυνάμου CO2 ανά τόνο εμπορευμάτων·

δ)

«συντελεστής εκπομπών CO2»: σταθμισμένος μέσος όρος της έντασης CO2 της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα εντός δεδομένης γεωγραφικής περιοχής· o συντελεστής εκπομπών CO2 προκύπτει από τη διαίρεση των δεδομένων εκπομπών CO2 του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας με τη μεικτή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στη σχετική γεωγραφική περιοχή· εκφράζεται σε τόνους CO2 ανά μεγαβατώρα·

ε)

«συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια»: η προκαθορισμένη τιμή, εκφρασμένη σε ισοδύναμο CO2, που αντιπροσωπεύει την ένταση εκπομπών της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά την παραγωγή εμπορευμάτων·

στ)

«συμφωνία αγοράς ενέργειας»: συμφωνία στο πλαίσιο της οποίας ένα πρόσωπο συμφωνεί να αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από παραγωγό ενέργειας·

ζ)

«διαχειριστής συστήματος μεταφοράς»: διαχειριστής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 35) της οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

2.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΑΠΛΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων πραγματικών ενσωματωμένων εκπομπών σε απλά εμπορεύματα που παράγονται σε δεδομένη εγκατάσταση, λαμβάνονται υπόψη οι άμεσες και, κατά περίπτωση, οι έμμεσες εκπομπές. Για τον σκοπό αυτόν, εφαρμόζεται η ακόλουθη εξίσωση:

Formula

Όπου:

SEEg

είναι οι συγκεκριμένες ενσωματωμένες εκπομπές εμπορευμάτων g εκφρασμένες σε ισοδύναμο CO2 ανά τόνο·

AttrEmg

είναι οι αποδιδόμενες εκπομπές εμπορευμάτων g, και

Algg

είναι το επίπεδο δραστηριότητας των εμπορευμάτων, το οποίο ισοδυναμεί με την ποσότητα των εμπορευμάτων που παράγεται κατά την περίοδο αναφοράς στην εν λόγω εγκατάσταση.

«Αποδιδόμενες εκπομπές» είναι το μέρος των εκπομπών της εγκατάστασης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς που προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής εμπορευμάτων g όταν εφαρμόζονται τα όρια συστήματος της διαδικασίας παραγωγής που ορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7. Οι αποδιδόμενες εκπομπές υπολογίζονται με την ακόλουθη εξίσωση:

Formula

Όπου:

DirEm

είναι οι άμεσες εκπομπές, που προκύπτουν από τη διαδικασία παραγωγής, εκπεφρασμένες σε τόνους ισοδύναμου CO2, στο πλαίσιο των ορίων συστήματος που αναφέρονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7, και

IndirEm

είναι οι έμμεσες εκπομπές που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας η οποία καταναλώνεται στις διεργασίες παραγωγής εμπορευμάτων, εκπεφρασμένες σε τόνους ισοδύναμου CO2, στο πλαίσιο των ορίων συστήματος που αναφέρονται στην εκτελεστική πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7.

3.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων πραγματικών ενσωματωμένων εκπομπών σε σύνθετα εμπορεύματα που παράγονται σε δεδομένη εγκατάσταση, εφαρμόζεται η ακόλουθη εξίσωση:

Formula

Όπου:

AttrEmg

είναι οι αποδιδόμενες εκπομπές των εμπορευμάτων g,

Algg

είναι το επίπεδο δραστηριότητας των εμπορευμάτων, δηλαδή η ποσότητα εμπορευμάτων που παράγονται κατά την περίοδο αναφοράς στην εν λόγω εγκατάσταση, και

EEInpMat

είναι οι ενσωματωμένες εκπομπές των υλικών εισροής (πρόδρομων υλών) που καταναλώνονται στην παραγωγική διαδικασία. Λαμβάνονται υπόψη μόνο τα υλικά εισροής (πρόδρομες ύλες) που απαριθμούνται ως συναφή με τα όρια συστήματος της παραγωγικής διαδικασίας, όπως αυτά ορίζονται στην εκτελεστική πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 7. Οι σχετικές ΕΕInpMat υπολογίζονται ως εξής:

Formula

Όπου:

Mi

είναι η μάζα του υλικού εισροής (πρόδρομη ύλη) i που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής, και

SEEi

είναι οι συγκεκριμένες ενσωματωμένες εκπομπές του υλικού εισροής (πρόδρομη ύλη) i. Για τις SEEi, ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης χρησιμοποιεί την τιμή εκπομπών που προκύπτουν από την εγκατάσταση στην οποία παρήχθη το υλικό εισροής (πρόδρομη ύλη), υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα της εγκατάστασης μπορούν να μετρηθούν επαρκώς.

4.   ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 3

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των προκαθορισμένων τιμών, χρησιμοποιούνται μόνο πραγματικές τιμές για τον προσδιορισμό των ενσωματωμένων εκπομπών. Εάν δεν υπάρχουν πραγματικά δεδομένα, μπορούν να χρησιμοποιούνται τιμές της βιβλιογραφίας. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την προσέγγιση που ακολουθείται για τη διόρθωση των απαερίων ή των αερίων θερμοκηπίου που χρησιμοποιούνται ως εισροές διεργασίας προτού συλλεχθούν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον καθορισμό των σχετικών προκαθορισμένων τιμών για κάθε είδος εμπορευμάτων που απαριθμείται στο παράρτημα Ι. Οι προκαθορισμένες τιμές καθορίζονται με βάση τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα. Τα βέλτιστα διαθέσιμα δεδομένα βασίζονται σε αξιόπιστες και δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Οι προκαθορισμένες τιμές αναθεωρούνται περιοδικά μέσω των εκτελεστικών πράξεων που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες, μεταξύ άλλων βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών.

4.1.   Προκαθορισμένες τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2

Όταν οι πραγματικές εκπομπές δεν μπορούν να προσδιοριστούν επαρκώς από τον εγκεκριμένο διασαφιστή ΜΣΠΑ, χρησιμοποιούνται προκαθορισμένες τιμές. Οι εν λόγω τιμές ορίζονται στο επίπεδο της μέσης έντασης εκπομπών κάθε χώρας εξαγωγής και για καθένα από τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας, με αναλογικά σχεδιασμένη προσαύξηση. Η προσαύξηση αυτή καθορίζεται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 και ορίζεται σε κατάλληλο επίπεδο για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΜΣΟΑ, με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες, μεταξύ άλλων βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Όταν αξιόπιστα δεδομένα για τη χώρα εξαγωγής δεν μπορούν να εφαρμοστούν για ένα είδος εμπορευμάτων, οι προκαθορισμένες τιμές βασίζονται στη μέση ένταση εκπομπών του Χ % των εγκαταστάσεων του ΣΕΔΕ της ΕΕ με τις χειρότερες επιδόσεις για το συγκεκριμένο είδος εμπορευμάτων. Η τιμή του Χ προσδιορίζεται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 και καθορίζεται σε κατάλληλο επίπεδο για τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΜΣΠΑ, με βάση τις πλέον επικαιροποιημένες και αξιόπιστες πληροφορίες, μεταξύ άλλων βάσει των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

4.2.   Προκαθορισμένες τιμές για την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3

Οι προκαθορισμένες τιμές για την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καθορίζονται για κάθε τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή τρίτης χώρας βάσει είτε συγκεκριμένων προκαθορισμένων τιμών, σύμφωνα με το σημείο 4.2.1, είτε, εάν οι τιμές αυτές δεν είναι διαθέσιμες, βάσει εναλλακτικών προκαθορισμένων τιμών, σύμφωνα με το σημείο 4.2.2.

Όταν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή τρίτης χώρας και διαμετακομίζεται μέσω τρίτων χωρών, ομάδων τρίτων χωρών, περιοχών εντός τρίτης χώρας ή κρατών μελών με σκοπό την εισαγωγή της στην Ένωση, οι προκαθορισμένες τιμές που πρέπει να χρησιμοποιούνται είναι εκείνες της τρίτης χώρας, ομάδας τρίτων χωρών ή περιοχής τρίτης χώρας εντός της οποίας παρήχθη η ηλεκτρική ενέργεια.

4.2.1.   Συγκεκριμένες προκαθορισμένες τιμές για τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή τρίτης χώρας

Οι συγκεκριμένες προκαθορισμένες τιμές καθορίζονται στο επίπεδο του συντελεστή εκπομπών CO2 στην τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή τρίτης χώρας, με βάση τα βέλτιστα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή.

4.2.2.   Εναλλακτικές προκαθορισμένες τιμές

Όταν δεν διατίθεται συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή για τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή τρίτης χώρας, η εναλλακτική προκαθορισμένη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια καθορίζεται στο επίπεδο του συντελεστή εκπομπών CO2 στην Ένωση.

Όταν μπορεί να αποδειχθεί, βάσει αξιόπιστων δεδομένων, ότι ο συντελεστής εκπομπών CO2 σε τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή τρίτης χώρας είναι χαμηλότερος από τη συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή την οποία ορίζει η Επιτροπή ή χαμηλότερος από τον συντελεστή εκπομπών CO2 στην Ένωση, μπορεί να χρησιμοποιείται εναλλακτική προκαθορισμένη τιμή για την εν λόγω τρίτη χώρα, ομάδα τρίτων χωρών ή περιοχή τρίτης χώρας.

4.3   Προκαθορισμένες τιμές για ενσωματωμένες έμμεσες εκπομπές

Οι προκαθορισμένες τιμές για τις έμμεσες εκπομπές που ενσωματώνονται σε εμπόρευμα που παράγεται σε τρίτη χώρα καθορίζονται βάσει προκαθορισμένης τιμής που υπολογίζεται επί του μέσου όρου, είτε του συντελεστή εκπομπών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, είτε του συντελεστή εκπομπών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας καταγωγής, είτε του συντελεστή εκπομπών CO2 των πηγών καθορισμού των τιμών στη χώρα καταγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του εν λόγω αγαθού.

Όταν τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών αποδεικνύει στην Επιτροπή, βάσει αξιόπιστων δεδομένων, ότι ο μέσος συντελεστής εκπομπών μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας ή ο συντελεστής εκπομπών CO2 των πηγών καθορισμού των τιμών στην τρίτη χώρα ή ομάδα τρίτων χωρών είναι χαμηλότερος από την προκαθορισμένη τιμή για τις έμμεσες εκπομπές, καθορίζεται εναλλακτική προκαθορισμένη τιμή με βάση τον εν λόγω μέσο συντελεστή εκπομπών CO2 για την εν λόγω χώρα ή ομάδα χωρών.

Η Επιτροπή εκδίδει, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2025, εκτελεστική πράξη δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 για να διευκρινίσει περαιτέρω ποια από τις μεθόδους υπολογισμού που ορίζονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται στον υπολογισμό των προκαθορισμένων τιμών. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή βασίζεται στα πλέον επικαιροποιημένα και αξιόπιστα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όσον αφορά την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι, καθώς και τη χώρα καταγωγής, την πηγή παραγωγής και τους συντελεστές εκπομπών που σχετίζονται με την εν λόγω ηλεκτρική ενέργεια. Η ειδική μέθοδος υπολογισμού καθορίζεται με βάση τον καταλληλότερο τρόπο για την επίτευξη και των δύο ακόλουθων κριτηρίων:

της πρόληψης της διαρροής άνθρακα·

της διασφάλισης της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΜΣΠΑ.

5.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ο εξουσιοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ μπορεί να εφαρμόζει πραγματικές ενσωματωμένες εκπομπές αντί για προκαθορισμένες τιμές για τον υπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3, εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα σωρευτικά κριτήρια:

α)

η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία ζητείται η χρήση πραγματικών ενσωματωμένων εκπομπών καλύπτεται από συμφωνία αγοράς ενέργειας μεταξύ του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ και παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται σε τρίτη χώρα·

β)

η εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είτε είναι άμεσα συνδεδεμένη με το σύστημα μεταφοράς της Ένωσης είτε μπορεί να αποδειχθεί ότι, κατά τη στιγμή της εξαγωγής, δεν υπήρχε φυσική συμφόρηση σε κανένα σημείο του δικτύου μεταξύ της εγκατάστασης και του συστήματος μεταφοράς της Ένωσης·

γ)

η εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δεν εκπέμπει περισσότερα από 550 γραμμάρια CO2 ορυκτής προέλευσης ανά κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας·

δ)

η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία ζητείται η χρήση πραγματικών ενσωματωμένων εκπομπών έχει οριστεί σαφώς στην κατανεμημένη δυναμικότητα διασύνδεσης από όλους τους υπεύθυνους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στη χώρα καταγωγής, στη χώρα προορισμού και, κατά περίπτωση, σε κάθε χώρα διέλευσης και η ορισθείσα δυναμικότητα και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση αφορούν την ίδια χρονική περίοδο, η οποία δεν υπερβαίνει τη μία ώρα·

ε)

η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων πιστοποιείται από διαπιστευμένο ελεγκτή, ο οποίος λαμβάνει τουλάχιστον μηνιαίες ενδιάμεσες εκθέσεις που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια.

Η σωρευμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της σύμβασης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και οι αντίστοιχες πραγματικές ενσωματωμένες εκπομπές της εξαιρούνται από τον υπολογισμό του συντελεστή εκπομπών χώρας ή του συντελεστή εκπομπών CO2 που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των έμμεσων εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας που ενσωματώνονται σε εμπορεύματα σύμφωνα με το σημείο 4.3, αντίστοιχα.

6.   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Ένας αδειοδοτημένος διασαφιστής ΜΣΠΑ μπορεί να εφαρμόζει πραγματικές ενσωματωμένες εκπομπές αντί προκαθορισμένων τιμών για τον υπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4, εάν μπορεί να αποδείξει άμεση τεχνική σύνδεση μεταξύ της εγκατάστασης στην οποία παράγεται το εισαγόμενο εμπόρευμα και της πηγής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εν λόγω εγκατάστασης έχει συνάψει συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται σε τρίτη χώρα για ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας ισοδύναμη με την ποσότητα για την οποία ζητείται η χρήση συγκεκριμένης τιμής.

7.   ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Οι προκαθορισμένες τιμές μπορούν να προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιφέρειες και περιοχές εντός τρίτων χωρών όπου επικρατούν ειδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά αντικειμενικούς συντελεστές εκπομπών. Όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα προσαρμοσμένα στα εν λόγω ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά και μπορούν να προσδιοριστούν πιο στοχευμένες προκαθορισμένες τιμές, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι εν λόγω τιμές.

Όταν οι διασαφιστές εμπορευμάτων καταγωγής τρίτης χώρας, ομάδας τρίτων χωρών ή περιοχής τρίτης χώρας μπορούν να αποδείξουν, βάσει αξιόπιστων δεδομένων, ότι οι εναλλακτικές τιμές που προκύπτουν από τις προσαρμογές των προκαθορισμένων τιμών στα ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά είναι χαμηλότερες από τις προκαθορισμένες τιμές που προσδιορίζονται από την Επιτροπή, μπορούν να χρησιμοποιούνται οι εν λόγω τιμές που προκύπτουν από τις προσαρμογές στα ειδικά τοπικά χαρακτηριστικά.


(1)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ (ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 125).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Απαιτήσεις καταγραφής των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 5

1.   ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΕΣ ΜΣΠΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ:

1.

Στοιχεία ταυτοποίησης του αδειοδοτημένου διασαφιστή ΜΣΠΑ:

α)

όνομα/επωνυμία·

β)

αριθμός λογαριασμού ΜΣΠΑ.

2.

Στοιχεία για τα εισαγόμενα εμπορεύματα:

α)

είδος και ποσότητα κάθε είδους εμπορευμάτων·

β)

χώρα καταγωγής·

γ)

πραγματικές εκπομπές ή προκαθορισμένες τιμές.

2.   ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΕΣ ΜΣΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΕ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Για κάθε είδος εισαγόμενων εμπορευμάτων για τα οποία οι ενσωματωμένες εκπομπές καθορίζονται με βάση τις πραγματικές εκπομπές, τηρούνται τα ακόλουθα πρόσθετα δεδομένα:

α)

ταυτοποίηση της εγκατάστασης στην οποία παρήχθησαν τα εμπορεύματα·

β)

στοιχεία επικοινωνίας του φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης στην οποία παρήχθησαν τα εμπορεύματα·

γ)

εκθέσεις επαλήθευσης όπως ορίζονται στο παράρτημα VI·

δ)

συγκεκριμένες ενσωματωμένες εκπομπές των εμπορευμάτων.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Αρχές επαλήθευσης και περιεχόμενο εκθέσεων επαλήθευσης για τους σκοπούς του άρθρου 8

1.   ΑΡΧΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

α)

οι ελεγκτές διενεργούν επαληθεύσεις τηρώντας στάση επαγγελματικής επιφυλακτικότητας·

β)

οι συνολικές ενσωματωμένες εκπομπές που πρέπει να δηλώνονται στη δήλωση ΜΣΠΑ θεωρούνται επαληθευμένες μόνο εάν ο ελεγκτής διαπιστώσει με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση επαλήθευσης δεν περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες και ουσιώδεις ελλείψεις συμμόρφωσης όσον αφορά τον υπολογισμό των ενσωματωμένων εκπομπών σύμφωνα με τους κανόνες του παραρτήματος ΙV·

γ)

οι επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων από τον ελεγκτή είναι υποχρεωτικές, εκτός εάν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για την απαλλαγή από την υποχρέωση επιθεώρησης της εγκατάστασης·

δ)

ο ελεγκτής χρησιμοποιεί τα όρια που καθορίζονται στις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 για να αποφασίζει κατά πόσον οι ανακρίβειες ή οι ελλείψεις συμμόρφωσης είναι ουσιώδεις.

Για τις παραμέτρους για τις οποίες δεν έχουν προσδιοριστεί τέτοια όρια, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί κρίση εμπειρογνώμονα σχετικά με το κατά πόσον οι ανακρίβειες ή οι ελλείψεις συμμόρφωσης, μεμονωμένες ή σε συνδυασμό με άλλες ανακρίβειες ή ελλείψεις συμμόρφωσης, δικαιολογημένες με βάση το μέγεθος και τη φύση τους, πρέπει να θεωρηθούν ουσιώδεις.

2.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Ο ελεγκτής καταρτίζει έκθεση επαλήθευσης με την οποία καθορίζονται οι ενσωματωμένες εκπομπές των εμπορευμάτων και προσδιορίζονται όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις πραγματοποιηθείσες εργασίες, περιλαμβάνουν δε τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων στις οποίες παρήχθησαν τα εμπορεύματα·

β)

στοιχεία επικοινωνίας του φορέα εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων στις οποίες παρήχθησαν τα εμπορεύματα·

γ)

εφαρμοστέα περίοδο αναφοράς·

δ)

ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας του ελεγκτή·

ε)

αριθμό διαπίστευσης του ελεγκτή και ονομασία του φορέα διαπίστευσης·

στ)

ημερομηνία επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων, κατά περίπτωση, ή λόγοι μη διεξαγωγής της επιθεώρησης της εγκατάστασης·

ζ)

ποσότητες κάθε είδους δηλωθέντων εμπορευμάτων που παρήχθησαν κατά την περίοδο αναφοράς·

η)

ποσοτικοποίηση των άμεσων εκπομπών της εγκατάστασης κατά την περίοδο αναφοράς·

θ)

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι εκπομπές της εγκατάστασης κατανέμονται στα διαφορετικά είδη εμπορευμάτων·

ι)

ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τα εμπορεύματα, τις εκπομπές και τις ενεργειακές ροές που δεν σχετίζονται με τα εν λόγω εμπορεύματα·

ια)

στην περίπτωση σύνθετων εμπορευμάτων:

i)

ποσότητες κάθε χρησιμοποιηθέντος υλικού εισροής (πρόδρομων υλών)·

ii)

συγκεκριμένες ενσωματωμένες εκπομπές που σχετίζονται με κάθε χρησιμοποιηθέν υλικό εισροής (πρόδρομες ύλες)·

iii)

εάν χρησιμοποιούνται πραγματικές εκπομπές: ταυτοποίηση των εγκαταστάσεων στις οποίες παρήχθη το υλικό εισροής (πρόδρομη ύλη) και πραγματικές εκπομπές από την παραγωγή του εν λόγω υλικού·

ιβ)

δήλωση του ελεγκτή με την οποία διαπιστώνει με εύλογη βεβαιότητα ότι η έκθεση δεν περιέχει ουσιώδεις ανακρίβειες και ουσιώδεις ελλείψεις συμμόρφωσης με τους κανόνες υπολογισμού του παραρτήματος IV·

ιγ)

πληροφορίες σχετικά με ουσιώδεις ανακρίβειες που διαπιστώθηκαν και διορθώθηκαν·

ιδ)

πληροφορίες σχετικά με περιπτώσεις ουσιώδους μη συμμόρφωσης με τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στο παράρτημα IV οι οποίες διαπιστώθηκαν και διορθώθηκαν.