25.2.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 59/423


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/430 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Φεβρουαρίου 2023

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 8 Δεκεμβρίου 2020, στη δήλωση του ύπατου εκπροσώπου εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Ένωση και τα κράτη μέλη της επαναβεβαίωσαν την ισχυρή προσήλωσή τους στην προώθηση και προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το παγκόσμιο καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Ένωσης να ενισχύσει τον ρόλο της στην αντιμετώπιση σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων παγκοσμίως. Η επίτευξη της αποτελεσματικής άσκησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων από όλους αποτελεί στρατηγικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης και της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας αυτής.

(2)

Στις 13 Δεκεμβρίου 2021, το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2197 (2) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2195 (3), όπου καταχωρίστηκαν η ομάδα Wagner και τρία από τα μέλη της που εμπλέκονται σε σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διάφορα μέρη του κόσμου.

(3)

Η Ένωση εξακολουθεί να ανησυχεί βαθύτατα για σοβαρές παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες που έχουν διαπραχθεί από την ομάδα Wagner σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας, της Λιβύης, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ΚΑΔ), του Μαλί και του Σουδάν.

(4)

Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή διάσταση και τη σοβαρότητα των δραστηριοτήτων της ομάδας Wagner, καθώς και τον αποσταθεροποιητικό αντίκτυπό της στις εν λόγω χώρες, η Ένωση θεωρεί ότι οι δράσεις της ομάδας Wagner υπονομεύουν τους στόχους της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 ΣΕΕ, ιδίως τον στόχο της εδραίωσης και στήριξης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του διεθνούς δικαίου σύμφωνα με το στοιχείο β) της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου.

(5)

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συμπεριληφθούν οκτώ πρόσωπα και επτά οντότητες στον κατάλογο των υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998.

(6)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΕ) 2020/1998 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 του Συμβουλίου τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2023.

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

J. ROSWALL


(1)  ΕΕ L 410 I της 7.12.2020, σ. 1.

(2)  Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2021/2197 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την τροποποίηση της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2020/1999 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων (ΕΕ L 445 I της 13.12.2021, σ. 17).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2195 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2021, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά σοβαρών παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΕ L 445 I της 13.12.2021, σ. 10).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.

Στον κατάλογο φυσικών προσώπων που περιέχεται στο τμήμα Α («Φυσικά πρόσωπα») στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

A.

Φυσικά πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμα (μεταγραφή σε λατινικούς χαρακτήρες)

Ονοματεπώνυμα

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία καταχώρισης

«19.

Maxim SHUGALEY

άλλως

Maksim SHUGALEI

Максим ШУГАЛЕЙ

(ρωσική γραφή)

Θέση/θέσεις: πρόεδρος του Foundation for the Defence of National Values (Ίδρυμα για την Προάσπιση των Εθνικών Αξιών, FDNV)

Ημερομηνία γέννησης: 24.2.1966

Τόπος γέννησης: Λένινγκραντ, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Αγία Πετρούπολη, Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αριθμός διαβατηρίου ή δελτίου ταυτότητας:

710508436 (ρωσικό διαβατήριο)

Ο Maxim Shugaley είναι επικεφαλής του Foundation for the Defence of National Values (FDNV) και εργάζεται υπό την άμεση εποπτεία του Yevgeny Prigozhin, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της ομάδας Wagner. Το FDNV λειτουργεί ως βραχίονας δημόσιων σχέσεων της ομάδας Wagner και ο ρόλος του Shugaley στο FDNV περιλαμβάνει τη διεύθυνση εκστρατειών προπαγάνδας και παραπληροφόρησης υπέρ της ομάδας Wagner, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της φήμης της ομάδας Wagner και τη στήριξη της ανάπτυξής της, καθώς και τη συγκεκαλυμμένη παρέμβαση εξ ονόματος της ομάδας Wagner στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

H ομάδα Wagner περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων στη Λιβύη, το Μαλί και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Ο Shugaley συνδέεται με την ομάδα Wagner και είναι υπεύθυνος για τη στήριξη και την ενθάρρυνση των πράξεων της ομάδας Wagner μέσω προπαγάνδας και παραπληροφόρησης υπέρ της.

25.2.2023

20.

Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO

Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(ρωσική γραφή)

 

Ο Aleksandr Grigorievitch Maloletko είναι στενός συνεργάτης του Yevgeny Prigozhin. Η δράση του ως “υπερασπιστή της Μητέρας Πατρίδας” και ως επικεφαλής της “Ένωσης των Υπερμάχων των Συμφερόντων των Βετεράνων” έχει εγκωμιαστεί δημοσίως από τον Yevgeny Prigozhin. Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτής για την ομάδα Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ). Συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔ, και είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη των πράξεων της ομάδας Wagner.

25.2.2023

21.

Konstantin Alexandrovich PIKALOV

Константин Александрович

ПИКАЛОВ (ρωσική γραφή)

Θέση/θέσεις: ένας από τους διοικητές της ομάδας PMC Wagner στην Αφρική

Ημερομηνία γέννησης: 23.7.1968

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Konstantin Alexandrovich Pikalov, με κωδική ονομασία “Mazaï” (Mazay), είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας Wagner και είναι υπεύθυνος για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ομάδας Wagner στην Αφρική, ιδίως στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ). Κατηγορείται ότι ήταν ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας τριών Ρώσων δημοσιογράφων τον Ιούλιο του 2018.

Η ομάδα Wagner περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔ.

Λόγω της ηγετικής του θέσης στην ομάδα Wagner, ο Pikalov είναι υπεύθυνος για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την ομάδα Wagner στην ΚΑΔ.

25.2.2023

22.

Dimitri SYTII

άλλως

Dimitri SYTYI

Дмитрий СЫТИЙ

(ρωσική γραφή)

Θέση/θέσεις: Διευθυντής του πολιτιστικού κέντρου Russian House του Μπανγκουί

Ημερομηνία γέννησης: 23.3.1989

Τόπος γέννησης: Μινσκ, Λευκορωσία

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Διεύθυνση: NA-SYTAIA/A1-TANKISTAZ KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP-198217/CI St Petersburg, Russian Federation

Ο Dimitri Sytii διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο πλαίσιο της ομάδας Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ) και διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Yevgeny Prigozhin. Είναι υπεύθυνος για την άσκηση της πολιτικής επιρροής της ομάδας Wagner στην ΚΑΔ. Είναι επικεφαλής του τοπικού τμήματος του Russian House, του πολιτιστικού σκέλους του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η ομάδα Wagner περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔ.

Λόγω της θέσης επιρροής που κατέχει στην ΚΑΔ και του ηγετικού του ρόλου στην ομάδα Wagner, είναι υπεύθυνος για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την ομάδα Wagner στην ΚΑΔ.

25.2.2023

23.

Mikhail Sergeyevich POTEPKIN

Михаил Сергеевич ПОТЕПКИН

(ρωσική γραφή)

Θέση/θέσεις: Διευθυντής της Meroe Gold

Ημερομηνία γέννησης: 19.9.1981 ή 29.9.1981

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Αριθμός διαβατηρίου: 651697952 (ρωσικό διαβατήριο)

Διεύθυνση: Σουδάν

Συνδεδεμένες εταιρείες:

Megaline· Concord· IT-Debugger

Ο Mikhail Potepkin είναι διευθυντής της Meroe Gold, οντότητας-προπέτασμα για τις επιχειρήσεις της ομάδας Wagner στο Σουδάν, ενώ επίσης συμμετέχει στην M-Invest, μητρική εταιρεία της Meroe. Έχει ηγετικό ρόλο στην ομάδα Wagner στο Σουδάν, με στενούς δεσμούς με τον Yevgeny Prigozhin. Χάρη στις διασυνδέσεις με τον σουδανικό στρατό, η ομάδα Wagner εξασφάλισε την εκμετάλλευση και την εξαγωγή σουδανικού χρυσού στη Ρωσία. Ο Potepkin συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι οποίες περιλαμβάνουν βασανιστήρια και εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και δολοφονίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Σουδάν. Μέσω των δραστηριοτήτων του, παρέχει επίσης υποστήριξη σε τέτοιες παραβιάσεις που διαπράττονται στο Σουδάν.

25.2.2023

24.

Alexander Alexandrovich IVANOV

Александр Александрович ИВАНОВ

(ρωσική γραφή)

Θέση/θέσεις: εκπρόσωπος των εκπαιδευτών της ομάδας Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ημερομηνία γέννησης: 14.6.1960

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Διεύθυνση: Μπανγκουί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ο Alexander Ivanov είναι ο εκπρόσωπος της ομάδας Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ). Είναι επίσης επικεφαλής της ρωσικής “Ένωσης Αξιωματικών για τη Διεθνή Ασφάλεια”, η οποία έστειλε τους Ρώσους στρατιωτικούς εκπαιδευτές στην ΚΑΔ. Οι εν λόγω εκπαιδευτές είναι μισθοφόροι της ομάδας Wagner.

Η ομάδα Wagner περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔ.

Υπό την ιδιότητά του ως επίσημου εκπροσώπου των Ρώσων στρατιωτικών εκπαιδευτών, εμπλέκεται στις σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων που έχει διαπράξει η ομάδα Wagner στην ΚΑΔ.

25.2.2023

25.

Vitalii Viktorovitch PERFILEV

Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ

(ρωσική γραφή)

Ημερομηνία γέννησης: 11.9.1983

Τόπος γέννησης: Νοβοσιμπίρσκ, ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιθαγένεια: ρωσική

Διεύθυνση: Μπανγκουί (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)

Φύλο: άρρεν

Αριθμός διαβατηρίου: NR 75 2987491

Ημερομηνία έκδοσης: 30.3.2016

Ημερομηνία λήξης: 30.3.2026

O Perfilev είναι ο σύμβουλος ασφαλείας του Προέδρου της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (ΚΑΔ). Αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Η ομάδα Wagner περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔ.

Λόγω της θέσης επιρροής που κατέχει στην ΚΑΔ και του ηγετικού του ρόλου στην ομάδα Wagner, είναι υπεύθυνος για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την ομάδα Wagner στην ΚΑΔ.

25.2.2023

26.

Andrei Sergeevich MANDEL

Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ

(ρωσική γραφή)

Ημερομηνία γέννησης: 2.3.1990

Τόπος γέννησης: Γερμανία

Φύλο: άρρεν

Αριθμός διαβατηρίου: 753615660

Ο Andrei Mandel είναι επικεφαλής της M-Invest, μιας οντότητας-προπέτασμα για τις επιχειρήσεις της ομάδας Wagner στο Σουδάν, ενώ εμπλέκεται και στη θυγατρική της, τη Meroe Gold. Έχει ηγετικό ρόλο εντός της ομάδας Wagner στο Σουδάν, με στενούς δεσμούς με τον Yevgeny Prigozhin. Χάρη στις στενές διασυνδέσεις με τον σουδανικό στρατό, η ομάδα Wagner εξασφάλισε την εκμετάλλευση και την εξαγωγή σουδανικού χρυσού στη Ρωσία. Ο Mandel συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν βασανιστήρια και εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και δολοφονίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Σουδάν. Μέσω των δραστηριοτήτων του, παρέχει επίσης υποστήριξη σε τέτοιες παραβιάσεις που διαπράττονται στο Σουδάν.

25.2.2023»

2.

Στον κατάλογο νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιέχεται στο τμήμα Β («Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς») στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1998 προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

B.

Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς

 

Επωνυμία (μεταγραφή σε λατινικούς χαρακτήρες)

Επωνυμία

Στοιχεία ταυτοποίησης

Λόγοι καταχώρισης

Ημερομηνία καταχώρισης

«6.

Lobaye Invest SARLU

 

Τόπος εγγραφής: Μπανγκουί (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)

Ημερομηνία εγγραφής: 24.10.2017

Αριθμός μητρώου: M 354838 D 0001 (αριθμός “NIF”, αριθμός φορολογικού μητρώου)

Κύριος τόπος δραστηριοτήτων: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Άλλες πληροφορίες: υποκατάστημα της M-Finans

Η Lobaye Invest SARLU είναι ιδιωτική εταιρεία εγγεγραμμένη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ), θυγατρική της ρωσικής εταιρείας M-Finans, η οποία ελέγχεται από τον Yevgeny Prigozhin. Διοικείται από τον Dimitri Sytii, ανώτερο στέλεχος της ομάδας Wagner, και από τον Yevgeny Khodotov, ο οποίος συνδέεται με τον Yevgeny Prigozhin. Η Lobaye Invest εκμεταλλεύεται ορυχεία χρυσού και διαμαντιών στην ΚΑΔ. Έχει συνδεθεί με τις δραστηριότητες της ομάδας Wagner στην ΚΑΔ. Χρηματοδοτεί, επίσης, διάφορα μέσα ενημέρωσης, όπως ο ραδιοφωνικός σταθμός Lengo Sengo, ραδιοφωνικός σταθμός της Κεντρικής Αφρικής που διεξάγει εκστρατείες παραπληροφόρησης και προωθεί την παρουσία της ομάδας Βάγκνερ στην ΚΑΔ.

Η Lobaye Invest συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν βασανιστήρια και εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και δολοφονίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου της ΚΑΔ. Μέσω των δραστηριοτήτων της, η Lobaye Invest παρέχει επίσης υποστήριξη σε τέτοιες παραβιάσεις που διαπράττονται στην ΚΑΔ.

25.2.2023

7.

DIAMVILLE

 

Ημερομηνία εγγραφής: 28.3.2019

Αριθμός μητρώου: CA/BG2019B519

Κύριος τόπος δραστηριοτήτων: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Άλλες πληροφορίες: συνδεδεμένα άτομα και οντότητες: Yevgeny Prigozhin, ομάδα Wagner, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Η Diamville είναι μια εταιρεία-βιτρίνα που χρησιμοποιείται από την ομάδα Wagner, η οποία είναι παρούσα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ), για το παράνομο εμπόριο διαμαντιών. Διατηρεί στενούς συνδέσμους με όλους τους σημαντικούς παράγοντες της ομάδας Wagner στην ΚΑΔ, όπως ο Yevgeny Prigozhin και ο Dimitri Sytii. Η Diamville συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που περιλαμβάνουν βασανιστήρια και εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις και δολοφονίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου της ΚΑΔ. Μέσω των δραστηριοτήτων της, παρέχει υποστήριξη σε τέτοιες παραβιάσεις που διαπράττονται στην ΚΑΔ.

25.2.2023

8.

Foundation for the Defence of National Values (FDNV)

Fund for the Defence of National Values (FDNV)

Foundation/organization for the Protection of National Values (FPNV)/(FZNC)

Foundation for National Values Protection

 

Τόπος εγγραφής: Moscow (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Δικτυακός τόπος: https://en.fznc.ru/

Το Foundation for the Defence of National Values (Ίδρυμα για την Προάσπιση των Εθνικών Αξιών, FDNV) συνδέεται με τον επικεφαλής της ομάδας Wagner, Yevgeny Prigozhin. Το FDNV λειτουργεί ως βραχίονας δημοσίων σχέσεων της ομάδας Wagner. Είναι επικεφαλής εκστρατειών προπαγάνδας και παραπληροφόρησης υπέρ της ομάδας Wagner, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση της φήμης της ομάδας και τη στήριξη της ανάπτυξής της, και συμμετέχει σε συγκεκαλυμμένες παρεμβάσεις εξ ονόματος της ομάδας Wagner στις διάφορες χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

H ομάδα Wagner περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων στη Λιβύη, το Μαλί και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

Το FDNV συνδέεται με την ομάδα Wagner και είναι υπεύθυνο για τη στήριξη και την ενθάρρυνση των πράξεων της ομάδας Wagner μέσω προπαγάνδας, πολιτικών παρεμβάσεων και παραπληροφόρησης υπέρ της.

25.2.2023

9.

Radio Centrafricaine Lengo Sengo

 

Τόπος εγγραφής: Μπανγκουί, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Ημερομηνία εγγραφής: Νοέμβριος 2018

Κύριος τόπος δραστηριοτήτων: Galabadja

Μπανγκουί, Commune de Bangui

Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Ο Radio Lengo Sengo είναι κεντροαφρικανικός ραδιοφωνικός σταθμός ο οποίος δραστηριοποιείται σε διαδικτυακές δραστηριότητες επιρροής εξ ονόματος της ομάδας Wagner. Απώτερος στόχος του είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Η εταιρεία διεξάγει εκστρατείες παραπληροφόρησης και προωθεί την παρουσία της ομάδας Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ). Ο Radio Lengo Sengo χρηματοδοτείται από τη Lobaye Invest, ιδιωτική εταιρεία που συνδέεται με τον Yevgeny Prigozhin και την ομάδα Wagner, καθώς λειτουργεί ως προπέτασμα για τις δραστηριότητές της στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (ΚΑΔ).

Η ομάδα Wagner περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές καταπατήσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔ.

Ο Radio Lengo Sengo είναι υπεύθυνος για την υποστήριξη και την ενθάρρυνση των πράξεων της ομάδας Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

25.2.2023

10.

Meroe Gold Co. Ltd.

 

Τόπος εγγραφής: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Άλλες πληροφορίες: εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

Συνδέεται με:

Al Sawlaj for Mining Ltd

الصولج

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Η Meroe Gold είναι οντότητα-προπέτασμα για την ομάδα Wagner στο Σουδάν. Συνδέεται στενά με τον Yevgeny Prigozhin. Χάρη στις διασυνδέσεις της με τον σουδανικό στρατό, η ομάδα Wagner εξασφάλισε την εκμετάλλευση και την εξαγωγή σουδανικού χρυσού στη Ρωσία.

Η Meroe Gold συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Σουδάν. Μέσω των δραστηριοτήτων της, η Meroe Gold παρέχει επίσης υποστήριξη σε τέτοιες παραβιάσεις που διαπράττονται στο Σουδάν.

25.2.2023

11.

M-Invest

 

Τόπος εγγραφής: d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation

Αριθμός μητρώου: 1177847044066

Κύριος τόπος δραστηριοτήτων: Χαρτούμ, Σουδάν

Άλλες πληροφορίες: Αριθμός φορολογικού μητρώου: 7811636632, Αριθμός φύλλου της Εφημερίδας της κυβέρνησης: 06513574

Η M-Invest είναι οντότητα-προπέτασμα για τις επιχειρήσεις της ομάδας Wagner στο Σουδάν. Συνδέεται στενά με τον Yevgeny Prigozhin. Χάρη στις διασυνδέσεις της με τον σουδανικό στρατό, η ομάδα Wagner εξασφάλισε την εκμετάλλευση και την εξαγωγή σουδανικού χρυσού στη Ρωσία. Η M-Invest συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Σουδάν. Μέσω των δραστηριοτήτων της, η M-Invest παρέχει επίσης υποστήριξη σε τέτοιες παραβιάσεις που διαπράττονται στο Σουδάν.

25.2.2023

12.

Sewa Security Services

 

Τόπος εγγραφής: Μπανγκουί (Κεντροαφρικανική Δημοκρατία)

Κύριος τόπος δραστηριοτήτων: Κεντροαφρικανική Δημοκρατία

Άλλες πληροφορίες: θυγατρική της Lobaye Invest

Η Sewa Security Services είναι ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και παρέχει προστασία σε ανώτερους κυβερνητικούς αξιωματούχους της ΚΑΔ. Λειτουργεί ως προπέτασμα για τις δραστηριότητες της ομάδας Wagner στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Είναι θυγατρική της Lobaye Invest, η οποία τελεί υπό τη διεύθυνση του Dimitri Sytii, ανώτερου στελέχους της ομάδας Wagner, και του Yevgeny Khodotov, ο οποίος συνδέεται με τον Yevgeny Prigozhin. Η Sewa Security ενεπλάκη, μαζί με την ομάδα Wagner, σε σειρά βίαιων επιθέσεων που έλαβαν χώρα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία μετά τις προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2020. Η Sewa Security συνδέεται με την ομάδα Wagner, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις και θανατώσεις με συνοπτικές ή αυθαίρετες διαδικασίες, σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑΔ. Μέσω των δραστηριοτήτων της, η M Sewa Security παρέχει επίσης υποστήριξη σε τέτοιες παραβιάσεις που διαπράττονται στην ΚΑΔ.

25.2.2023»