20.2.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 51/13


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2023/379 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Φεβρουαρίου 2023

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011 για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011 του Συμβουλίου, της 12ης Απριλίου 2011, για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και οργανισμών λόγω της κατάστασης στο Ιράν (1), και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 12 Απριλίου 2011, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 359/2011.

(2)

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2022 ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης, με την οποία αποδοκιμάζεται η εκτεταμένη και δυσανάλογη χρήση βίας από τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας κατά μη βίαιων διαδηλωτών, σημειώνοντας ότι είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια ζωών, καθώς και πολλούς τραυματισμούς. Στη δήλωση αναφέρθηκε επίσης ξεκάθαρα ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία της Mahsa Amini πρέπει να λογοδοτήσουν και οι ιρανικές αρχές κλήθηκαν να διασφαλίσουν τη διενέργεια διαφανών και αξιόπιστων ερευνών για την αποσαφήνιση του αριθμού των θανάτων και των συλλήψεων, να απελευθερώσουν όλους τους μη βίαιους διαδηλωτές και να τηρήσουν τη νόμιμη διαδικασία για όλους τους κρατουμένους. Επιπλέον, στη δήλωση τονίστηκε ότι η απόφαση του Ιράν να περιορίσει αυστηρά την πρόσβαση στο διαδίκτυο και να εμποδίσει την είσοδο στις πλατφόρμες άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων συνιστά κατάφωρη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Τέλος, στη δήλωση αναφέρθηκε ότι η Ένωση θα εξετάσει όλες τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η δολοφονία της Mahsa Amini και ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας στις διαδηλώσεις που την ακολούθησαν.

(3)

Στο πλαίσιο αυτό και σε συμφωνία με τη δέσμευση της Ένωσης για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που εγείρουν ανησυχία αναφορικά με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως επιβεβαιώνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2022, 32 πρόσωπα και 2 οντότητες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 359/2011 θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011 τροποποιείται ως έχει στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2023.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ΕΕ L 100 της 14.4.2011, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 359/2011:

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

«174.

ESMAEILI Mohammad Mehdi

محمد مهدی اسماعیلی

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1975

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Kabudarahang, Hamedan, Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης

Συνδεδεμένη οντότητα: Υπουργείο Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης· Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης [Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)]

Ο Mohammad Mehdi Esmaeili είναι ο Ιρανός υπουργός Πολιτισμού και Ισλαμικής Καθοδήγησης.

Υπό την εποπτεία του, το υπουργείο έχει απειλήσει καλλιτέχνες/μουσικούς που δεν ακολουθούν την κυβερνητική γραμμή με ταξιδιωτική απαγόρευση και απαγόρευση εργασίας. Έχει προσωπικά και δημόσια απειλήσει με σύλληψη και απαγόρευση εργασίας κινηματογραφιστές που δημοσίευσαν δήλωση με την οποία ζητούσαν από τις δυνάμεις ασφαλείας να δείξουν αυτοσυγκράτηση απέναντι σε ειρηνικούς διαδηλωτές. Ένας σημαντικός αριθμός καλλιτεχνών και δημοσιογράφων έχουν συλληφθεί με κατασκευασμένες κατηγορίες από τότε που έγινε υπουργός, δείχνοντας ότι τις απειλές καταστολής ακολούθησαν πράξεις καταστολής. Ο Esmaeili καταβάλλει επίσης προσπάθειες για την περαιτέρω περιστολή της ελευθερίας της έκφρασης, καθώς αυτή τη στιγμή έχει εισαγάγει στο Κοινοβούλιο ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα ποινικοποιείται η κοινοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή οποιασδήποτε ειδησεογραφικής κάλυψης θεωρείται επικριτική για το καθεστώς. Υπό την εξουσία του Mohammad Mehdi Esmaeili και με τη ρητή έγκρισή του, πολλοί Ιρανοί καλλιτέχνες, μουσικοί, κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι έχουν απειληθεί, συλληφθεί και διωχθεί με κατασκευασμένες κατηγορίες και η ελευθερία έκφρασής τους έχει περιοριστεί ακόμη περισσότερο.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

175.

NOURI Yousef

یوسف نوری

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1961

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ilam, Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Υπουργός Παιδείας

Συνδεδεμένες οντότητες: Υπουργείο Παιδείας του Ιράν· Στρατός των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης [Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)]

Ο Yousef Nouri είναι ο υπουργός Παιδείας του Ιράν από τον Νοέμβριο του 2021.

Υπό την ευθύνη του η εκπαίδευση των Ιρανών μαθητών διαρκώς ευθυγραμμίζεται με τις απόψεις της κυβέρνησης και τις διδαχές του Ayatollah Chamenei. Τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2022 οι δυνάμεις ασφαλείας θεάθηκαν να συλλαμβάνουν Ιρανούς μαθητές για υποτιθέμενη συμμετοχή σε διαδηλώσεις κατά της μαντίλας. Ως υπουργός Παιδείας, ο Nouri είναι υπεύθυνος για την κράτηση μαθητών σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Ο Nouri επιβεβαίωσε ότι ορισμένοι μαθητές είχαν ήδη συλληφθεί. Ανέφερε ότι εστάλησαν σε “ψυχολογικά ιδρύματα” τα οποία κρατούν τους μαθητές για να τους “αναμορφώσουν και επανεκπαίδευσουν” ώστε να προλαμβάνεται η “αντικοινωνική” συμπεριφορά. Πρόσθεσε ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο σχολείο μόνο αφότου “αναμορφωθούν”.

Όντας υπεύθυνος για την αυθαίρετη κράτηση των μαθητών με σκοπό την αντιστροφή των αντικυβερνητικών απόψεων, ο Nouri παραβιάζει το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση σύμφωνα με το οποίο η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιακών ελευθεριών.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

176.

KARIMI Farzin

فرزین کریمی مزلقان چای

(άλλως KARIMI MAZLGHANCHAY Farzin)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 7.12.1992

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 0440273961

Ιδιότητα: Μέλος του υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν (MOIS)· συνιδρυτής της Ravin Academy

Ο Farzin Karimi είναι μέλος του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας (MOIS) και συνιδρυτής της καταχωρισμένης σε κατάλογο της ΕΕ Ravin Academy, οντότητας που εκπαιδεύει άτομα στην κυβερνοασφάλεια και το χακάρισμα και στρατολογεί ορισμένους από αυτούς τους εκπαιδευόμενους για το MOIS.

Το MOIS είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διείσδυση σε ομάδες της εσωτερικής αντιπολίτευσης, στην παρακολούθηση εγχώριων απειλών και εκπατρισμένων αντιφρονούντων και στη σύλληψη υποτιθέμενων κατασκόπων και αντιφρονούντων.

Ως εκ τούτου, ο Farzin Karimi είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

177.

MOSTAFAVI Seyed Mojtaba

سید مجتبی مصطفوی

(άλλως MORTAZAVI, Mojtaba· MOSTAF, Mojtaba)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 2.4.1987

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Τεχεράνη, Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Αριθ. εθνικού δελτίου ταυτότητας: Αριθ. 0080467741 (Ιράν)

Ιδιότητα: Στέλεχος του υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν (MOIS)· συνιδρυτής της Ravin Academy

Ο Seyed Mojtaba Mostafavi είναι στέλεχος του υπουργείου Πληροφοριών και Ασφάλειας του Ιράν (MOIS) και συνιδρυτής της καταχωρισμένης σε κατάλογο της ΕΕ Ravin Academy, οντότητας που εκπαιδεύει άτομα στην κυβερνοασφάλεια και το χακάρισμα και στρατολογεί ορισμένους από αυτούς τους εκπαιδευόμενους για το MOIS.

Το MOIS είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διείσδυση σε ομάδες της εσωτερικής αντιπολίτευσης, στην παρακολούθηση εγχώριων απειλών και εκπατρισμένων αντιφρονούντων και στη σύλληψη υποτιθέμενων κατασκόπων και αντιφρονούντων.

Ως εκ τούτου, ο Seyed Mojtaba Mostafavi φέρει ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

178.

ESMAELI Vali

ولی اسماعیلی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Επικεφαλής της Κοινωνικής Επιτροπής του κοινοβουλίου

Ο Vali Esmaeli είναι νομοθέτης και σκληροπυρηνικός, καθώς και επικεφαλής της Κοινωνικής Επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Είναι ένα από τα 227 μέλη του κοινοβουλίου τα οποία στις 6 Νοεμβρίου 2022 υπέγραψαν δήλωση με την οποία επαινούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας για τη δολοφονία διαδηλωτών και προέτρεπαν το δικαστικό σώμα να επιταχύνει τις δίκες και να καταδικάσει τους διαδηλωτές σε θάνατο, κηρύττοντάς τους ως “Muharebeh”, ή “εχθρούς του Θεού”. Ο Esmaeli αποκάλεσε τους διαδηλωτές “ξένους πράκτορες” και δικαιολόγησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ως μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Esmaeli τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας, της κράτησης και του βασανισμού ανθρώπων κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων το 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

179.

NADERI Ahmad

احمد نادری

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Μέλος του προεδρείου του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο Ahmad Naderi είναι νομοθέτης και σκληροπυρηνικός, καθώς και μέλος του προεδρείου/διοικητικού συμβουλίου του ιρανικού κοινοβουλίου.

Είναι ένα από τα 227 μέλη του κοινοβουλίου τα οποία στις 6 Νοεμβρίου 2022 υπέγραψαν δήλωση με την οποία επαινούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας για τη δολοφονία διαδηλωτών και προέτρεπαν το δικαστικό σώμα να επιταχύνει τις δίκες και να καταδικάσει τους διαδηλωτές σε θάνατο, κηρύττοντάς τους ως “Muharebeh”, ή “εχθρούς του Θεού”.

Διαβάζοντας δήλωση 233 μελών του κοινοβουλίου στη δημόσια συνεδρία του κοινοβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 2022 επαίνεσε και υποστήριξε την απόδοση των δυνάμεων ασφαλείας και επιβολής του νόμου για την καταστολή των διαδηλωτών. Ως μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Naderi τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας, της κράτησης και του βασανισμού ανθρώπων κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων το 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

180.

ELAHIAN Zohreh

الهیان زهره

Ιθαγένεια: Ιρανή

Φύλο: θήλυ

Ιδιότητα: Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου

Η Zohreh Elahian είναι νομοθέτης και σκληροπυρηνική, καθώς και μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Είναι ένα από τα 227 μέλη του κοινοβουλίου τα οποία στις 6 Νοεμβρίου 2022 υπέγραψαν δήλωση με την οποία επαινούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας για τη δολοφονία διαδηλωτών και προέτρεπαν το δικαστικό σώμα να επιταχύνει τις δίκες και να καταδικάσει τους διαδηλωτές σε θάνατο, κηρύττοντάς τους ως “Muharebeh”, ή “εχθρούς του Θεού”. Ως μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, η Elahian τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας, της κράτησης και του βασανισμού ανθρώπων κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων το 2022 στο Ιράν.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

181.

FARAHANI Ahmad Amirabadi

احمد امیرآبادی فراهانی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Μέλος του προεδρείου του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο Amirabadi Farahani είναι νομοθέτης και σκληροπυρηνικός, καθώς και μέλος του προεδρείου/διοικητικού συμβουλίου του ιρανικού κοινοβουλίου. Είναι ένα από τα 227 μέλη του κοινοβουλίου τα οποία στις 6 Νοεμβρίου 2022 υπέγραψαν δήλωση με την οποία επαινούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας για τη δολοφονία διαδηλωτών και προέτρεπαν το δικαστικό σώμα να επιταχύνει τις δίκες και να καταδικάσει τους διαδηλωτές σε θάνατο, κηρύττοντάς τους ως “Muharebeh”, ή “εχθρούς του Θεού”. Ως μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Farahani τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας, της κράτησης και του βασανισμού ανθρώπων κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων το 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

182.

DELKHOSH-ABATARI Seyyed Kazem

سید کاظم دلخوش اباتری

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Someh, Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Εκπρόσωπος της Δικαστικής και Νομικής Επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο Seyyed Kazem Delkhosh-Abatari είναι ο εκπρόσωπος της Δικαστικής και Νομικής Επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022/2023, συνέβαλε στην εκπόνηση σχεδίου για τη δίωξη δημοσιογράφων και μέσων επικοινωνίας που δημοσιεύουν ειδήσεις που δεν συμφωνούν με το επίσημο αφήγημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η καταστολή των δημοσιογράφων στο Ιράν έχει ενταθεί από τις πρώτες μέρες των διαδηλώσεων του 2022 καθώς σχεδόν 70 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί έως τώρα. Ως εκπρόσωπος της Δικαστικής και Νομικής Επιτροπής του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Delkhosh-Abatari έχει εμπλακεί στην καταστολή των μέσων επικοινωνίας και των δημοσιογράφων μετά την έκρηξη των διαδηλώσεων σε όλο το Ιράν το 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

183.

JALALI Hossein

حسین جلالی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Μέλος του κοινοβουλίου

Ο Hossein Jalali είναι νομοθέτης και σκληροπυρηνικός, καθώς και μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Είναι ένα από τα 227 μέλη του κοινοβουλίου τα οποία υπέγραψαν επιστολή με την οποία επαινούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας για τη δολοφονία διαδηλωτών και προέτρεπαν το δικαστικό σώμα να επιταχύνει τις δίκες και να καταδικάσει τους διαδηλωτές σε θάνατο, κηρύττοντάς τους ως “Muharebeh”, ή “εχθρούς του Θεού”. Επιβεβαίωσε προσωπικά την ύπαρξη της εν λόγω επιστολής και επαναβεβαίωσε τα αιτήματά της. Ως μέλος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο ίδιος ο Jalali έχει ζητήσει την εκτέλεση των διαδηλωτών.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

184.

MOUSAVI Seyyed Nezamoldin

سید نظام الدین موسوی

(άλλως MOUSAVI Nezam)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Khorramabad, Ιράν

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του ιρανικού κοινοβουλίου

Ο Seyyed Nezamoldin Mousavi είναι εκπρόσωπος του προεδρείου/διοικητικού συμβουλίου του ιρανικού κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022/2023, συναντήθηκε με δικαστικές αρχές και νομοθέτες με σκοπό την επιτάχυνση των εκτελέσεων των ποινών που είχαν επιβληθεί στους συλληφθέντες διαδηλωτές. Ως εκπρόσωπος του προεδρείου/διοικητικού συμβουλίου του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Mousavi παρότρυνε το δικαστικό σώμα να επιταχύνει τις δίκες και τις εκτελέσεις των ποινών που είχαν επιβληθεί στους διαδηλωτές, αψηφώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

Ο Mousavi είναι επίσης ένα από τα 227 μέλη του κοινοβουλίου τα οποία στις 6 Νοεμβρίου 2022 υπέγραψαν δήλωση με την οποία επαινούσαν τις δυνάμεις ασφαλείας για τη δολοφονία διαδηλωτών και προέτρεπαν το δικαστικό σώμα να επιταχύνει τις δίκες και να καταδικάσει τους διαδηλωτές σε θάνατο, κηρύττοντάς τους ως “Muharebeh”, ή “εχθρούς του Θεού”. Αποκάλεσε τους διαδηλωτές “ξένους πράκτορες” και δικαιολόγησε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ο Mousavi τάχθηκε υπέρ της δολοφονίας, της κράτησης και του βασανισμού ανθρώπων κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων το 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

185.

NESARI Habibollah Jan

حبیب الله جان نثاری

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Υποδιοικητής κατάρτισης και εκπαίδευσης των Δυνάμεων Επιβολής του Νόμου (Law Enforcement Forces — LEF) της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Ο Habibollah Jan Nesari είναι επί του παρόντος υποδιοικητής κατάρτισης και εκπαίδευσης των καταχωρισμένων σε κατάλογο της ΕΕ Δυνάμεων Επιβολής του Νόμου (Law Enforcement Forces — LEF) της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Μεταξύ του 2016 και της 30ής Δεκεμβρίου 2019, διετέλεσε αναπληρωτής διοικητής των ειδικών δυνάμεων των LEF.

Υπό την ιδιότητα του αναπληρωτή διοικητή, ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της χρήσης θανατηφόρων και μη θανατηφόρων όπλων από τις δυνάμεις κατά τη διάρκεια των πανεθνικών διαδηλώσεων τον Νοέμβριο του 2019, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων διαδηλωτών. Κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από το διεθνές λαϊκό δικαστήριο για τα εγκλήματα του Ιράν, για τον ρόλο του στην καταστολή των διαδηλώσεων υπό την ιδιότητα του αναπληρωτή διοικητή. Ως τμήμα των δυνάμεων ασφαλείας, οι αστυνομικές δυνάμεις κρίνεται ότι έχουν σχεδιάσει και εφαρμόσει σχέδιο διάπραξης εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας καθώς και δολοφονίες, φυλακίσεις, βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια και σεξουαλική βία προκειμένου να πατάξουν τις διαδηλώσεις και να αποκρύψουν τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου του 2019.

Ως αναπληρωτής διοικητής, ο Nesari είναι προσωπικά υπεύθυνος για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττουν οι LEF. Οι LEF, τις οποίες επί του παρόντος εκπαιδεύει, συμμετείχαν στη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν τον Σεπτέμβριο του 2022, μεταξύ άλλων με χρήση θανατηφόρου βίας κατά των Ιρανών διαδηλωτών.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

186.

BABAEI Hassan

حسن بابایی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Επικεφαλής του κρατικού οργανισμού καταχώρισης τίτλων ιδιοκτησίας και περιουσιών

Ο Hassan Babaei είναι επικεφαλής του κρατικού οργανισμού καταχώρισης τίτλων ιδιοκτησίας και περιουσιών και υψηλόβαθμο στέλεχος του ιρανικού δικαστικού σώματος.

Υπό αυτές του τις ιδιότητες, ο Hassan Babaei είναι υπεύθυνος για πολλαπλές παραβιάσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων το 2022/2023 στο Ιράν.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

187.

GHANNAD Qazi

قاض قناد

(άλλως QANAD Qazi)

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Εισαγγελέας και δικαστής του επαναστατικού δικαστηρίου

Ο Qazi Ghannad είναι εισαγγελέας και δικαστής του επαναστατικού δικαστηρίου.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022/2023 παραβίασε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και καταδίκασε διαδηλωτές στον θάνατο, οι οποίοι στη συνέχεια εκτελέστηκαν από το ιρανικό καθεστώς. Ως εισαγγελέας, επέβαλε τη θανατική ποινή στην υπόθεση του Majid Rahnavard το 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

188.

MANSOURI Seyed Hadi

منصوری هادی سید

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Mashhad, Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Επικεφαλής του τέταρτου τμήματος του επαναστατικού δικαστηρίου της Mashhad

Ο Seyed Hadi Mansouri είναι δικαστής και επικεφαλής του τέταρτου τμήματος του επαναστατικού δικαστηρίου της Mashhad από τον Δεκέμβριο του 2017.

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022/2023 συμμετείχε στην εκστρατεία θανατικών ποινών που επιβλήθηκαν κατά διαδηλωτών, παραβιάζοντας επίσης το δικαίωμά τους σε δίκαιη δίκη.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

189.

HOSSEINI Hojjat al-Eslam Hossein

حسینی الاسلام حسین حجت

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Προϊστάμενος του δικαστικού σώματος της επαρχίας του Κουρδιστάν

Ο Hojjat al-Eslam Hossein Hosseini είναι προϊστάμενος του δικαστικού σώματος της περιφέρειας του Κουρδιστάν.

Κατά τις διαδηλώσεις του 2022/2023, συμμετείχε στην καταστολή των διαδηλώσεων και είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών. Είναι συνεργός στη διάπραξη των εν λόγω παραβιάσεων, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

190.

JABARI Mohammad

محمد جباری

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Εισαγγελέας της επαρχίας του Κουρδιστάν

Ο Mohammad Jabari είναι ο εισαγγελέας της επαρχίας του Κουρδιστάν.

Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις διαδηλώσεις του 2019 κι έπειτα, μεταξύ αυτών θανατικές ποινές και καταστολή διαδηλώσεων.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

191.

MOSTAFAVINIA Hojjat al-Eslam Ali

نیا مصطفوی علی الاسلام هجت

(άλλως MOSTAFAVI (Hojjatoleslam) Ali)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Κληρικός· γενικός εισαγγελέας της επαρχίας Sistan και Baluchestan

Διεύθυνση: Zahedan

Ο Hojjat-al-Eslam Ali Mostafavinia είναι κληρικός και γενικός εισαγγελέας της επαρχίας Sistan και Baluchestan. Νωρίτερα διετέλεσε εισαγγελέας στην επαρχία Sistan και Baluchestan, καθώς και στην επαρχία του Νοτίου Χορασάν.

Υπό την ιδιότητά του αυτή, υπήρξε αρμόδιος για τη δίωξη διαδηλωτών που τέθηκαν αυθαιρέτως υπό κράτηση κατά τις διαμαρτυρίες στην πόλη Zahedan, που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2022 και των οποίων η αιματηρή καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις είχε ως αποτέλεσμα θανάτους και τραυματισμούς.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

192.

SHAMSABAD Mehdi

آباد شمس مهدی

(άλλως SHAMSABAD Mahdi)

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Εισαγγελέας της επαρχίας Sistan και Baluchestan

Ο Mehdi Shamsabad είναι ο εισαγγελέας της πόλης Zahedan στην επαρχία Sistan και Baluchestan.

Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022/2023, συμπεριλαμβανομένων θανατικών ποινών και καταστολής διαδηλώσεων, και για την έκδοση αποφάσεων που επισύρουν εξευτελιστική τιμωρία, περιλαμβανομένης της θανατικής ποινής με μαστίγωμα.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

193.

HARIKANDI Hossein Fazeli

هریکندی فاضلی حسین

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Babol, επαρχία Mazandaran

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Γενικός εισαγγελέας της επαρχίας Alborz

Ο Hossein Fazeli Harikandi είναι ο γενικός εισαγγελέας της επαρχίας Alborz.

Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για την καταδίκη εκατοντάδων διαδηλωτών για το έγκλημα της “διαφθοράς επί της γης” κατά τις διαδηλώσεις του 2022/2023, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με θανατική ποινή.

Επίσης επιβεβαίωσε τη θέση της κυβέρνησης για τον θάνατο της Sarina Ismailzadeh το 2022. Πέθανε εξαιτίας της αστυνομικής βίας. Ωστόσο, το κράτος εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία επρόκειτο για αυτοκτονία, και συνεπώς ο θάνατός της δεν προήλθε από βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στην επαρχία Alborz.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

194.

MADADI Hassan

حسن مددی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Ασκών χρέη εισαγγελέα στην επαρχία Alborz

Ο Hassan Madadi ασκεί χρέη εισαγγελέα στην επαρχία Alborz τουλάχιστον από το 2020.

Υπό την ιδιότητά του αυτή, είναι υπεύθυνος για πολλές σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ιδίως για την άρνηση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022/2023.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

195.

TAGHANAKI Soghra Khodadadi

صغری خدادادی

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 27.3.1971

Ιθαγένεια: Ιρανή

Φύλο: θήλυ

Ιδιότητα: Διευθύντρια των γυναικείων φυλακών Qarchak

Αριθ. διαβατηρίου: B50799950 (Ιράν) (ατομικό)

Διεύθυνση: Varamin, Τεχεράνη, Ιράν

Η Soghra Khodadadi Taghanaki είναι η διευθύντρια/διοικήτρια των γυναικείων φυλακών Qarchak.

Η φυλακή είναι γνωστή για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης που επικρατούν, συμπεριλαμβανομένων των κακών συνθηκών υγιεινής, της άρνησης παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της έλλειψης τροφίμων, της υπερβολικής χρήσης βίας κατά των κρατουμένων, των βασανιστηρίων, των σεξουαλικών επιθέσεων και των εξωδικαστικών εκτελέσεων.

Η φυλακή Qarchak είναι ανάμεσα στις κύριες τοποθεσίες όπου κρατούνται οι γυναίκες που συνελήφθησαν κατά τις ειρηνικές διαδηλώσεις του 2022/2023 μετά τον θάνατο της 22 ετών Mahsa Amini όσο βρισκόταν υπό κράτηση από την Ιρανική Αστυνομία Ηθών.

Ως εκ τούτου, η Soghra Khodadadi Taghanaki φέρει ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

196.

PASANDIDEH Heidar

حیدر پسندیده

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Διοικητής στις φυλακές Sanandaj

Ο Heidar Pasandideh είναι ο διοικητής στις κεντρικές φυλακές Sanandaj στην ιρανική επαρχία του Κουρδιστάν από το 2020.

Υπό την εποπτεία του, εκτελέστηκαν αυθαιρέτως κρατούμενοι στις φυλακές Sanandaj. Υπό την ιδιότητα του διοικητή, επέβλεψε και επομένως ευθύνεται για την κράτηση και τον βασανισμό κρατουμένων που συνελήφθησαν κατά τις διαδηλώσεις του 2022/2023 μετά τον θάνατο της Mahsa Amini.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

197.

PIRI Morteza

مرتضی پیری

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 5.7.1977

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Zabol, επαρχία Sistan και Baluchestan, Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Διοικητής των κεντρικών φυλακών Zahedan

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 4072307122

Διεύθυνση: Zahedan, Ιράν

Ο Morteza Piri είναι ο διοικητής των κεντρικών φυλακών Zahedan στην επαρχία Sistan και Baluchestan.

Η φυλακή είναι γνωστή για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης που επικρατούν, συμπεριλαμβανομένων των κακών συνθηκών υγιεινής, της άρνησης παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της υπερβολικής χρήσης βίας κατά των κρατουμένων και των εξωδικαστικών εκτελέσεων. Υπό τη διοίκησή του, οι φυλακές Zahedan προέβησαν σε πολυάριθμες εκτελέσεις, με δυσανάλογο αριθμό εξ αυτών να αφορά μέλη της ιρανικής μειονότητας των Βαλούχων. Υπό την ιδιότητα αυτή έχει συμμετάσχει στην καταστολή των διαδηλώσεων του 2022/2023 μετά τον θάνατο της 22 ετών Mahsa Amini όσο αυτή βρισκόταν υπό κράτηση από την Ιρανική Αστυνομία Ηθών.

Ως εκ τούτου, ο Morteza Piri είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

198.

AZIZI Allah-Karam

اللهکرم عزیزی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Επικεφαλής των φυλακών Rajai Shahr

Διεύθυνση: Moazzen Blvd, Gohardasht, πόλη Karaj, επαρχία Alborz, Ιράν

Συνδεδεμένες οντότητες: Φυλακές Rajai Shahr

Ο Allah-Karam Azizi είναι επικεφαλής της φυλακής Rajaee Shahr (γνωστή και ως φυλακή Rajai Shahr, φυλακή Rajaishahr, Raja’i Shahr, Reja’i Shahr, Rajayi Shahr, Gorhardasht, φυλακή Gohar Dasht).

Υπό την ιδιότητά του, είναι υπεύθυνος για τη σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, και ιδίως για βασανιστήρια, σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, καθώς και για κακομεταχείριση και βασανιστήρια κρατουμένων.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

199.

KHOSRAVI Mohammad Hossein

محمد حسین خسروی

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 23.9.1974

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Birjand, επαρχία Νοτίου Χορασάν, Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Γενικός διευθυντής των φυλακών της επαρχίας Sistan και Baluchestan, πρώην διοικητής των κεντρικών φυλακών Zahedan

Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 0653027761

Διεύθυνση: επαρχία Sistan και Baluchistan, Ιράν

Ως γενικός διευθυντής των φυλακών της επαρχίας Sistan και Baluchestan, ο Mohammad Hossein Khosravi εποπτεύει τις φυλακές στην επαρχία Sistan και Baluchestan.

Οι φυλακές της επαρχίας, και μεταξύ αυτών και οι κεντρικές φυλακές Zahedan, είναι γνωστές για τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης που επικρατούν, συμπεριλαμβανομένων των κακών συνθηκών υγιεινής, της άρνησης παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της υπερβολικής χρήσης βίας κατά των κρατουμένων και των εξωδικαστικών εκτελέσεων. Υπό τη διοίκησή του, μόνο οι φυλακές Zahedan προέβησαν σε πολυάριθμες εκτελέσεις, με δυσανάλογο αριθμός εξ αυτών να αφορά μέλη της ιρανικής μειονότητας των Βαλούχων, ενώ υπήρξε και συμμετοχή στην καταστολή των διαδηλώσεων του 2022/2023 μετά τον θάνατο της 22 ετών Mahsa Amini όσο αυτή βρισκόταν υπό κράτηση από την Ιρανική Αστυνομία Ηθών.

Ως εκ τούτου, ο Mohammad Hossein Khosravi είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

200.

CHEHARMAHALI Ali

علی چهارمحالی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Γενικός διευθυντής των φυλακών Alborz

Διεύθυνση: Alvand Building, Below Mader Square, Karaj, Mehravila, Ιράν.

Ο Ali Cheharmahali είναι ο γενικός διευθυντής των φυλακών στην επαρχία Alborz και πρώην διευθυντής της καταχωρισμένης σε κατάλογο της ΕΕ φυλακής Evin.

Υπό την ιδιότητά του, είναι υπεύθυνος για τη σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, μεταξύ άλλων για βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022/2023.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

201.

FADAVI Ali

علی فدوی

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 1961

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Αναπληρωτής διοικητής του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)

Ο Ali Fadavi είναι ο αναπληρωτής διοικητής του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο IRGC ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στην ενεργό και βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του 2022/2023 στο Ιράν και είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπό την ιδιότητά του, ο Fadavi καθοδηγεί, διευκολύνει και εγκρίνει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει ο IRGC.

Ως εκ τούτου, ο Ali Fadavi είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

202.

SHARIF Ramezan

شریف رمظان

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Εκπρόσωπος του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης [Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)]

Ο Ramezan Sharif είναι εκπρόσωπος του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Ο IRGC ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στην ενεργό και βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του 2022/2023 στο Ιράν και είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπό την ιδιότητά του, ο Sharif συγκαλύπτει και εγκρίνει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει ο IRGC.

Ως εκ τούτου, ο Ramezan Sharif είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

203.

JOMEIRI Fathollah

فتح الله جمیری

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝ.: Ιράν

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας και Πληροφοριών του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC)/Μονάδας ασφαλείας του IRGC

Ο Fathollah Jomeiri είναι ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας και Πληροφοριών του Στρατού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), γνωστής και ως Μονάδας ασφαλείας του IRGC.

Η εν λόγω μονάδα είναι υπεύθυνη για την προστασία υποδομών ζωτικής σημασίας και καίριων περιοχών της χώρας, σημαντικών ατόμων, όπως επίσημων προσώπων του καθεστώτος, αλλά ιδίως για την προστασία του καθεστώτος.

Ο IRGC ενεπλάκη σε μεγάλο βαθμό στην ενεργό και βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων του 2022/2023 στο Ιράν και είναι, ως εκ τούτου, υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υπό την ιδιότητά του, ο Jomeiri καθοδηγεί, διευκολύνει και επιδοκιμάζει τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττει ο IRGC.

Ως εκ τούτου, ο Fathollah Jomeiri είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

204.

KAAMFAR Behdad

کامفر بهداد

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Εισαγγελέας της Επαναστατικής Εισαγγελίας στο Karaj

Ο Behdad Kaamfar είναι εισαγγελέας της Επαναστατικής Εισαγγελίας στο Karaj, η οποία ασκεί διώξεις για υποθέσεις ενώπιον του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Karaj.

Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για την καταστολή διαδηλωτών μέσω αυστηρών ποινών, συμπεριλαμβανομένης της θανατικής ποινής. Ειδικότερα, οι δικαστικές αρχές του Ιράν απαγγέλλουν την κατηγορία του “Muharebeh” ή “μίσους κατά του Θεού”, που επισύρει τη θανατική ποινή, σε όσους αντιτίθενται σε κρατικούς φορείς, και καταφεύγουν συχνά σε αυτό για την καταστολή διαδηλωτών.

Συγκεκριμένα, ο Kaamfar ήταν συνήγορος κατηγορίας σε υπόθεση που εκδικάστηκε την περίοδο Νοεμβρίου/Δεκεμβρίου 2022, στην οποία αρκετοί διαδηλωτές καταδικάστηκαν κατά τα φαινόμενα για επιθέσεις εναντίον της Basij. Στη δίκη αυτή, ο Kaamfar οδήγησε ως εισαγγελέας σε σειρά από καταδίκες σε θανατική ποινή με την κατηγορία του “Muharebeh”, και ειδικότερα των Mohammad Mehdi Karimi, Amid Mehdi Shokrollahi, Reza Aria Farzaneh Gharehassanlou, Hamid Gharehassanlou, Ali Moazzami Goudarzi και Hossein Mehdi Mohammadi.

Ασκώντας τέτοιου είδους διώξεις και τελώντας τα εν λόγω εγκλήματα που αντιβαίνουν στις αρχές της δικαιοσύνης, προκαλώντας έτσι τον θάνατο ατόμων που αντιτίθενται στο ιρανικό κράτος, ο Behdad Kaamfar είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

205.

FATHI Murad

مراد فتحی

Ιθαγένεια: Ιρανός

Φύλο: άρρεν

Ιδιότητα: Διευθυντής φυλακών αρμόδιος για την επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν

Ο Murad Fathi είναι ο διευθυντής φυλακών αρμόδιος για την επαρχία του Δυτικού Αζερμπαϊτζάν από τις 22 Νοεμβρίου 2022.

Στο παρελθόν κατείχε το ίδιο αξίωμα στην επαρχία του Κουρδιστάν. Σε φυλακές υπό τον έλεγχό του, κρατούμενοι υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια κατά τις διαδηλώσεις του 2022/2023, με αποτέλεσμα, σε μερικές περιπτώσεις, κρατούμενοι να χάσουν τη ζωή τους από βασανιστήρια και/ή απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στους κρατούμενους και σε αυτούς που βασανίστηκαν συγκαταλέγονται διαδηλωτές από τις δύο αυτές επαρχίες.

Λόγω της συμμετοχής του στην καταστολή διαδηλωτών και της εποπτείας βασανιστηρίων σε σωφρονιστικά καταστήματα υπό την εντολή του, που, σε ορισμένες περιπτώσεις, επέφεραν τον θάνατο κρατουμένων, ο Murad Fathi είναι υπεύθυνος για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023»

Οντότητες

 

Όνομα

Αναγνωριστικά στοιχεία

Λόγοι

Ημερομηνία καταχώρισης

«32.

Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (LEF) Cooperation Foundation (Συνεταιριστικό ίδρυμα των Δυνάμεων Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν)

بنیاد تعاون فراجا

بنیاد تعاون ناجا

(άλλως NAJA Cooperation Foundation)

Διεύθυνση: Marzdaran Blvd, Τεχεράνη, επαρχία Τεχεράνης, Ιράν

Τύπος οντότητας: Συνεταιριστικό ίδρυμα που συνδέεται με τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Συνδεδεμένες οντότητες: Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν) (LEF) (άλλως NAJΑ· FARAJA)

فرماندهی انتظامی جمهورى اسلامی ایران

Το ίδρυμα Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran [LEF] Cooperation Foundation είναι ένας οικονομικός συνεταιρισμός υπό τον έλεγχο των καταχωρισμένων σε κατάλογο της ΕΕ ιρανικών δυνάμεων επιβολής του νόμου (LEF - άλλως NAJA) και δραστηριοποιείται στους κλάδους της ενέργειας, των κατασκευών, των υπηρεσιών, της τεχνολογίας και των τραπεζών του Ιράν.

Το LEF Cooperation Foundation είναι σημαντικό χρηματοδοτικό σκέλος των LEF, πρόκειται ουσιαστικά για επιχείρηση χαρτοφυλακίου που παρέχει και διοχετεύει κονδύλια και χρησιμοποιείται για την καταστρατήγηση των κυρώσεων. Επιπλέον, το συνεταιριστικό αυτό ίδρυμα μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους λίγους προμηθευτές που συμμετέχει στην κατασκευή και τις εισαγωγές εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν.

Το LEF Cooperation Foundation παρέχει, κατά συνέπεια, στις LEF χρηματοδοτικούς πόρους και εξοπλισμό με σκοπό την καταστολή, και στη συνέχεια οι LEF κάνουν χρήση αυτής της στήριξης για να διαπράξουν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου, το LEF Cooperation Foundation είναι υπεύθυνο για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023

33.

Police Science and Social Studies Institute (Ινστιτούτο αστυνομικών και κοινωνικών ερευνών)

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا

Τόπος εγγραφής: Τεχεράνη, Ιράν

Διεύθυνση: QCC3+HPP District 3, Τεχεράνη, επαρχία Τεχεράνης, Ιράν

Τύπος οντότητας: Ινστιτούτο που συνδέεται με τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (LEF)

Συνδεδεμένες οντότητες: Law Enforcement Forces of the Islamic Republic of Iran (Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν) (LEF) (άλλως NAJΑ· FARAJA)

Το Police Science and Social Studies Institute, που συνδέεται με τις καταχωρισμένες σε κατάλογο της ΕΕ ιρανικές δυνάμεις επιβολής του νόμου (LEF - άλλως NAJA) κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστολής ταραχών που χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής του νόμου για την καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών. Επιπλέον, προωθεί και διεξάγει έρευνες για τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από τις αστυνομικές αρχές.

Το Police Science and Social Studies Institute συνδέεται με τις ιρανικές αρχές επιβολής του νόμου και παρέχει εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για να διαπραχθούν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ως εκ τούτου, ευθύνεται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν.

20.2.2023»