10.2.2023   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 42/1


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2023/277 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Οκτωβρίου 2022

για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την επικαιροποίηση του καταλόγου των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Φεβρουαρίου 2022

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2009/43/ΕΚ εφαρμόζεται στα συνδεόμενα με τον τομέα της άμυνας προϊόντα, τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Το εν λόγω παράρτημα πρέπει να αντιστοιχεί επακριβώς στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Ο Κοινός Στρατιωτικός Κατάλογος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 19 Μαρτίου 2007 και έχει επικαιροποιηθεί αρκετές φορές. Στις 21 Φεβρουαρίου 2022 το Συμβούλιο ενέκρινε την επικαιροποίηση του Κοινού Στρατιωτικού Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2). Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθεί ο κατάλογος των συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας προϊόντων που παρατίθεται στο παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ.

(3)

Επομένως, η οδηγία 2009/43/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα (3), τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύουν, όταν αυτό δικαιολογείται, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των επιμέρους διατάξεων της οδηγίας που μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο και των αντίστοιχων διατάξεων των πράξεων μεταφοράς.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα της οδηγίας 2009/43/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις 31 Μαΐου 2023 τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 7 Ιουνίου 2023.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 146 της 10.6.2009, σ. 1.

(2)  ΕΕ C 100 της 1.3.2022, σ. 3.

(3)  ΕΕ C 369 της 17.12.2011, σ. 14.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας

Σημείωση 1

Για τους όρους «εντός εισαγωγικών» έχουν δοθεί συγκεκριμένοι ορισμοί. Βλέπε σχετικώς τον πίνακα με τίτλο «Ορισμοί που χρησιμοποιούνται στον παρόντα κατάλογο» ο οποίος επισυνάπτεται στον παρόντα κατάλογο.

Σημείωση 2

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι χημικές ουσίες απαριθμούνται κατ’ όνομα και αριθμό CAS. Ο κατάλογος έχει εφαρμογή στις χημικές ουσίες με τον ίδιο συντακτικό τύπο (περιλαμβανομένων των ένυδρων) ανεξαρτήτως ονομασίας και αριθμού CAS. Οι αριθμοί CAS αναγράφονται για να διευκολύνεται η ταυτοποίηση κάθε ξεχωριστής χημικής ουσίας ή μείγματος, ανεξαρτήτως ονοματολογίας. Οι αριθμοί CAS δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως μοναδικοί αναγνωριστικοί αριθμοί, διότι ορισμένες μορφές της αναγραφόμενης χημικής ουσίας φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS, ενώ και μείγματα που περιέχουν μια συγκεκριμένη ουσία του καταλόγου μπορεί επίσης να φέρουν διαφορετικούς αριθμούς CAS.

ML (1) 1

Λειόκαννα όπλα, διαμετρήματος κάτω των 20 mm, άλλα όπλα και αυτόματα όπλα διαμετρήματος 12,7 mm (μισής ίντσας) και κάτω, και τα παρελκόμενά τους, ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

Σημείωση

Το σημείο ML1 δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α.

Πυροβόλα ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτικά πυρομαχικά που δεν μπορούν να εκτοξεύουν βλήματα,

β.

Πυροβόλα ειδικά σχεδιασμένα να εκτοξεύουν προσδεδεμένα βλήματα χωρίς υψηλή εκρηκτική γόμωση ή ζεύξη επικοινωνίας, εμβέλειας μικρότερης ή ίσης των 500 m,

γ.

Όπλα που χρησιμοποιούν πυρομαχικά με κάλυκα μη κεντρικής ανάφλεξης και τα οποία δεν είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας,

δ.

«Απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα».

Τεχνική σημείωση

Ως «απενεργοποιημένο πυροβόλο όπλο» νοείται το πυροβόλο όπλο που έχει καταστεί ανίκανο να εκτοξεύσει οποιοδήποτε βλήμα με διαδικασίες που ορίζονται από την αρμόδια αρχή κράτους που συμμετέχει στον Διακανονισμό του Wassenaar. Οι διαδικασίες αυτές μεταβάλλουν αμετακλήτως τα ουσιώδη μέρη του πυροβόλου όπλου. Σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η απενεργοποίηση του πυροβόλου όπλου μπορεί να βεβαιωθεί με πιστοποιητικό που χορηγεί η αρμόδια αρχή και μπορεί να επισημαίνεται πάνω στο πυροβόλο όπλο με σφραγίδα σε ουσιώδες μέρος.

α.

Τυφέκια και συνδυασμένα όπλα, περίστροφα, πολυβόλα, υποπολυβόλα και όπλα τύπου βόλεϊ,

Σημείωση

Το σημείο ML1.α. δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α.

Τυφέκια και συνδυασμένα όπλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1938,

β.

Απομιμήσεις τυφεκίων και συνδυασμένων όπλων, τα πρωτότυπα των οποίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890,

γ.

Περίστροφα, όπλα τύπου βόλεϊ και πολυβόλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890, και οι απομιμήσεις τους,

δ.

Τυφέκια ή περίστροφα, ειδικά σχεδιασμένα να εκτοξεύουν αδρανές βλήμα με πεπιεσμένο αέρα ή CO2,

ε.

Περίστροφα ειδικά σχεδιασμένα για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χρήσεις:

1.

Σφαγίαση οικόσιτων ζώων, ή

2.

Ηρέμηση ζώων.

β.

Λειόκαννα όπλα, ως ακολούθως:

1.

Λειόκαννα όπλα ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

2.

Άλλα λειόκαννα όπλα, ως ακολούθως:

α.

Πλήρως αυτόματου τύπου,

β.

Ημιαυτόματα ή τύπου χράπα-χρούπα

Σημείωση

Το σημείο ML1.β.2. δεν εφαρμόζεται σε όπλα ειδικά σχεδιασμένα να εκτοξεύουν αδρανές βλήμα με πεπιεσμένο αέρα ή CO2.

Σημείωση

Το σημείο ML1.β. δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α.

Λειόκαννα όπλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1938,

β.

Απομιμήσεις λειόκαννων όπλων, τα πρωτότυπα των οποίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890,

γ.

Λειόκαννα όπλα που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά ή όπλα σκοποβολής. Τα όπλα αυτά δεν πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση ή να είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας,

δ.

Λειόκαννα όπλα που έχουν σχεδιαστεί για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χρήσεις:

1.

Σφαγίαση οικόσιτων ζώων,

2

Ηρέμηση ζώων,

3.

Σεισμική δοκιμή,

4.

Εκτόξευση βιομηχανικών βλημάτων, ή

5.

Παρεμπόδιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ).

ΣΗΜ .

Για τους παρεμποδιστές, βλέπε σημείο ML4. και σημείο 1A006 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

γ.

Όπλα που χρησιμοποιούν πυρομαχικά χωρίς κάλυκα,

δ.

Παρελκόμενα σχεδιασμένα για τα όπλα που προσδιορίζονται στα σημεία ML1.α., ML1.β. ή ML1.γ., ως ακολούθως:

1.

Αποσπώμενες φυσιγγιοθήκες,

2.

Σιγαστήρες ή μετριαστές ήχου,

3.

«Βάσεις πυροβόλων»,

Τεχνική σημείωση

Για τους σκοπούς του σημείου ML1.δ.3., ως «βάση πυροβόλου» νοείται κατασκευή που έχει σχεδιαστεί ώστε να προσαρμόζει όπλο σε όχημα εδάφους, «αεροσκάφος», σκάφος ή δομή.

4.

Φλογοκρύπτες,

5.

Οπτικά στόχαστρα με ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας,

6.

Οπτικά στόχαστρα ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση·

ML2
Λειόκαννα όπλα, διαμετρήματος 20 mm και άνω, άλλα όπλα ή οπλισμός διαμετρήματος άνω των 12,7 mm (μισής ίντσας), εκτοξευτήρες ειδικά σχεδιασμένοι ή τροποποιημένοι για στρατιωτική χρήση και παρελκόμενα, ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

α.

Πυροβόλα, οβιδοβόλα, όλμοι, αντιαρματικά όπλα, εκτοξευτές βλημάτων, στρατιωτικά φλογοβόλα, πυροβόλα, πυροβόλα άνευ οπισθοδρομήσεως (ΠΑΟ) και λειόκαννα.

Σημείωση 1

Το σημείο ML2.α. περιλαμβάνει συστήματα έγχυσης, συσκευές μέτρησης, δεξαμενές και άλλα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη για χρήση, με υγρά προωθητικά γεμίσματα, του εξοπλισμού που προσδιορίζεται στο σημείο ML2.α.

Σημείωση 2

Το σημείο ML2.a. δεν εφαρμόζεται στα εξής όπλα:

α.

Τυφέκια, λειόκαννα όπλα και συνδυασμένα όπλα που έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1938,

β.

Απομιμήσεις τυφεκίων, λειόκαννων όπλων και συνδυασμένων όπλων τα πρωτότυπα των οποίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1890,

γ.

Όπλα, οβιδοβόλα, κανόνια και όλμοι κατασκευασμένα πριν το 1890,

δ.

Λειόκαννα όπλα που χρησιμοποιούνται ως κυνηγετικά ή όπλα σκοποβολής. Τα όπλα αυτά δεν πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση ή να είναι πλήρως αυτόματης λειτουργίας,

ε.

Λειόκαννα όπλα που έχουν σχεδιαστεί για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χρήσεις:

1.

Σφαγίαση οικόσιτων ζώων,

2.

Ηρέμηση ζώων,

3.

Σεισμική δοκιμή,

4.

Εκτόξευση βιομηχανικών βλημάτων, ή

5.

Παρεμπόδιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών (ΑΕΜ),

ΣΗΜ .

Για τους παρεμποδιστές, βλέπε σημείο ML4. και σημείο 1A006 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

στ.

Φορητοί εκτοξευτές βλημάτων, ειδικά σχεδιασμένοι να εκτοξεύουν προσδεδεμένα βλήματα χωρίς υψηλή εκρηκτική γόμωση ή ζεύξη επικοινωνίας, εμβέλειας μικρότερης ή ίσης των 500 m.

β.

Συσκευές εκτόξευσης, ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση, ως ακολούθως:

1.

Συσκευές εκτόξευσης καπνογόνων,

2.

Συσκευές εκτόξευσης κανίστρων αερίων,

3.

Συσκευές εκτόξευσης πυροτεχνικών στοιχείων.

Σημείωση

Το σημείο ML2.β δεν εφαρμόζεται στα πιστόλια σηματοδοσίας.

γ.

Παρελκόμενα ειδικά σχεδιασμένα για τα όπλα που προσδιορίζονται στο σημείο ML2.α., ως ακολούθως:

1.

Στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα, καθώς και οι βάσεις αυτών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

2.

Συσκευές μείωσης του ίχνους,

3.

Βάσεις,

4.

Αποσπώμενες φυσιγγιοθήκες,

δ.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2019.

ML3
Πυρομαχικά και αναφλεκτικές διατάξεις, ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

α.

Πυρομαχικά για τα όπλα που προσδιορίζονται στα σημεία ML1, ML2 ή ML12,

β.

Αναφλεκτικές διατάξεις ειδικά σχεδιασμένες για τα πυρομαχικά που προσδιορίζονται στο σημείο ML3.α.

Σημείωση 1

Τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη που προσδιορίζονται στο σημείο ML3 περιλαμβάνουν:

α.

μεταλλικές ή πλαστικές κατασκευές, όπως άκμονες εμπυρευμάτων, κυάθια βολίδων, συνδετήρες φυσιγγίων, περιστροφικές ταινίες και μεταλλικά μέρη πυρομαχικών,

β.

συστήματα ασφαλείας και οπλισμού, πυροσωλήνες, αισθητήρες και συσκευές πυροδότησης,

γ.

συστήματα παροχής ενέργειας υψηλής άπαξ αποδόσεως,

δ.

καύσιμους κάλυκες γομώσεων,

ε.

δευτερεύοντα βλήματα, περιλαμβανομένων των βομβιδίων, ναρκιδίων και κατευθυνόμενων στην τελική φάση βλημάτων.

Σημείωση 2

Το σημείο ML3.α δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα:

α.

πυρομαχικά οδοντωτής πτύχωσης χωρίς βλήμα (άσφαιρο φωτιστικό βλήμα),

β.

εκπαιδευτικά πυρομαχικά με διάτρητο θάλαμο πυρίτιδας,

γ.

άλλα άσφαιρα και εκπαιδευτικά πυρομαχικά, που δεν περιλαμβάνουν συστατικά μέρη σχεδιασμένα για πραγματικά πυρομαχικά, ή

δ.

συστατικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα για άσφαιρα ή εκπαιδευτικά πυρομαχικά που ορίζονται στην παρούσα Σημείωση 2.α., β. ή γ.

Σημείωση 3

Το σημείο ML3.α δεν έχει εφαρμογή στα φυσίγγια τα ειδικά σχεδιασμένα για οποιονδήποτε από τους παρακάτω σκοπούς:

α.

σηματοδοσία,

β.

σκιάξιμο πουλιών, ή

γ.

ανάφλεξη αεριοθυσάνων σε πετρελαιοπηγές.

ML4
Βόμβες, τορπίλες, ρουκέτες, πύραυλοι, άλλες εκρηκτικές συσκευές και γομώσεις και συναφής εξοπλισμός και παρελκόμενα, ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

ΣΗΜ 1

Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε σημείο ML11.

ΣΗΜ 2

Για τα συστήματα αντιπυραυλικής προστασίας αεροσκαφών (AMPS), βλέπε σημείο ML4.γ

α.

Βόμβες, τορπίλες, χειροβομβίδες, καπνογόνα, ρουκέτες, πύραυλοι, νάρκες, βόμβες βυθού, γεμίσματα ανατινάξεων, μηχανισμοί ανατινάξεων, αυτοτελείς συσκευασίες υλικού ανατινάξεων, «πυροτεχνουργικοί» μηχανισμοί, φυσίγγια και εξομοιωτές (δηλαδή εξοπλισμός που εξομοιώνει τα χαρακτηριστικά οιουδήποτε από τα υλικά αυτά), ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

Σημείωση

Το σημείο ML4.α περιλαμβάνει:

α.

βομβίδες καπνού, εμπρηστικές βόμβες εν γένει και εκρηκτικά συστήματα,

β.

ακροφύσια πυραύλων ή κατευθυνόμενων βλημάτων και άκρα κεφαλής οχημάτων επιστροφής.

β.

Εξοπλισμός με όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.

είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, και

2.

ειδικά σχεδιασμένος για «δραστηριότητες» που αφορούν κάποιο από τα ακόλουθα:

α.

είδη που προσδιορίζονται στο σημείο ML4.α. ή ή

β.

αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IEDs).

Τεχνική σημείωση:

Για τους σκοπούς του σημείου ML4.β.2., ο όρος «δραστηριότητες» αναφέρεται στον χειρισμό, την εκτόξευση, τη σκόπευση, τον έλεγχο, την εξαπόλυση, την έκρηξη, την ενεργοποίηση, την παροχή ενέργειας άπαξ αποδόσεως, την παραπλάνηση, την παρεμβολή, τη σάρωση, την ανίχνευση, τη διατάραξη ή την εξάλειψη.

Σημείωση 1

Το σημείο ML4.β. περιλαμβάνει:

α.

κινητό εξοπλισμό υγροποίησης αερίου ικανό να παράγει ημερησίως 1 000 ή περισσότερα kg αερίου σε υγρή μορφή,

β.

πλωτά ηλεκτραγωγά καλώδια, κατάλληλα για την αλίευση μαγνητικών ναρκών.

Σημείωση 2

Το σημείο ML4.β. δεν εφαρμόζεται στους φορητούς (για το χέρι) μηχανισμούς τους εκ κατασκευής περιορισμένους στην ανίχνευση μεταλλικών αντικειμένων και ανίκανους να ξεχωρίζουν τις νάρκες από άλλα μεταλλικά αντικείμενα.

γ.

συστήματα αντιπυραυλικής προστασίας αεροσκαφών (AMPS).

Σημείωση

Το σημείο ML4.γ. δεν εφαρμόζεται στα AMPS που έχουν όλα τα παρακάτω:

α.

αισθητήρες που προειδοποιούν για την παρουσία πυραύλων:

1.

παθητικούς αισθητήρες με απόκριση αιχμής μεταξύ 100 και 400 nm, ή ή

2.

ενεργητικούς αισθητήρες με παλμικό σύστημα Doppler,

β.

συστήματα διασκορπισμού αντιμέτρων,

γ.

αεριοθυσάνους με υπογραφή τόσο ορατή όσο και υπέρυθρη, προς παραπλάνηση των πυραύλων εδάφους-αέρος, και

δ.

είναι εγκατεστημένα σε «πολιτικά αεροσκάφη» και έχουν όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1.

είναι ικανά να λειτουργήσουν μόνο σε ένα συγκεκριμένο «πολιτικό αεροσκάφος» στο οποίο το συγκεκριμένο αντιπυραυλικό σύστημα είναι εγκατεστημένο και για το οποίο έχει εκδοθεί ένα από τα εξής:

α.

Πολιτικό Πιστοποιητικό Τύπου που χορηγείται από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ ή κρατών που συμμετέχουν στον Διακανονισμό του Wassenaar, ή

β.

ισοδύναμο έγγραφο αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO),

2.

χρησιμοποιούν μέσα προστασίας για να εμποδίζεται η πρόσβαση αναρμοδίων στο «λογισμικό», και

3.

έχουν ενσωματωμένο ενεργητικό μηχανισμό που αναγκάζει το σύστημα να μη λειτουργεί αν αφαιρεθεί από το «πολιτικό αεροσκάφος» στο οποίο ήταν εγκατεστημένο.

ML5
Εξοπλισμός ελέγχου πυρός, επιτήρησης και προειδοποίησης και σχετικά συστήματα, και εξοπλισμός δοκιμής, ευθυγράμμισης και αντιμέτρων, ως ακολούθως, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, και συστατικά μέρη και εξαρτήματα σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

α.

Στόχαστρα και σκοπευτικά συστήματα, υπολογιστές βομβαρδισμού, εξοπλισμός σκόπευσης πυροβόλων και συστήματα ελέγχου όπλων,

β.

Άλλος εξοπλισμός ελέγχου πυρός, επιτήρησης και προειδοποίησης και σχετικά συστήματα, ως ακολούθως:

1.

Συστήματα απόκτησης στόχου, καθορισμού, τηλεμετρίας, επιτήρησης ή παρακολούθησης,

2.

Εξοπλισμός ανίχνευσης, αναγνώρισης ή εντοπισμού,

3.

Εξοπλισμός συγχώνευσης δεδομένων ή συνολοκλήρωσης αισθητήρων.

γ.

Εξοπλισμός αντιμέτρων για υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο ML5.α. ή στο σημείο ML5.β.,

Σημείωση

Για τους σκοπούς του σημείου ML5.γ., στον εξοπλισμό αντιμέτρων περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός ανίχνευσης.

δ.

Εξοπλισμός δοκιμής επί του εδάφους ή ευθυγράμμισης, ειδικά σχεδιασμένος για υλικά που προσδιορίζονται στα σημεία ML5.α., ML5.β. ή ML5.γ.

ML6
Οχήματα εδάφους και συστατικά τους μέρη, ως ακολούθως:

ΣΗΜ .

Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε σημείο ML11.

α.

Οχήματα εδάφους και συστατικά μέρη τους, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση,

Σημείωση 1

Το σημείο ML6.α περιλαμβάνει:

α.

Άρματα και άλλα στρατιωτικά εξοπλισμένα οχήματα και στρατιωτικά οχήματα συναρμοσμένα με βάσεις όπλων ή εξοπλισμό ναρκοθέτησης ή εκτόξευσης πυρομαχικών που προσδιορίζονται βάσει του σημείου ML4,

β.

Τεθωρακισμένα οχήματα,

γ.

Αμφίβια οχήματα και οχήματα διάβασης βαθέων υδάτων,

δ.

Οχήματα περισυλλογής και οχήματα για τη ρυμούλκηση ή τη μεταφορά πυρομαχικών ή οπλικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού για τη διακίνηση φορτίου,

ε.

Ρυμουλκούμενα.

Σημείωση 2

Η τροποποίηση οχήματος εδάφους για στρατιωτική χρήση προσδιοριζόμενου στο σημείο ML6.α συνεπάγεται μια δομική, ηλεκτρική ή μηχανική μεταβολή στην οποία χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα συστατικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση. Τα συστατικά αυτά μέρη περιλαμβάνουν:

α.

Περιβλήματα φουσκωτών ελαστικών ειδικού τύπου ώστε να είναι αλεξίσφαιρα,

β.

Θώρακες προστασίας ζωτικών μερών (π.χ. δεξαμενές καυσίμων ή θαλάμου οδήγησης),

γ.

Ειδικές ενισχύσεις ή βάσεις για όπλα,

δ.

Φωτισμό συσκότισης.

β.

Άλλα οχήματα εδάφους και συστατικά τους μέρη, ως ακολούθως:

1.

Οχήματα που διαθέτουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

α.

Έχουν κατασκευαστεί ή εφοδιαστεί με υλικά ή συστατικά μέρη για να παρέχουν βαλλιστική προστασία τουλάχιστον ίση προς το επίπεδο III (NIJ (2) 0108.01, Σεπτέμβριος 1985), ή «ισοδύναμα πρότυπα»,

β.

Σύστημα μετάδοσης της κίνησης στον εμπρόσθιο και οπίσθιο τροχό ταυτόχρονα, μεταξύ άλλων για οχήματα τα οποία διαθέτουν επιπλέον τροχούς για φορτίο, είτε οδηγούνται είτε όχι,

γ.

Μικτό βάρος οχήματος (GVWR) μεγαλύτερο από 4 500 kg, και και

δ.

Έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για χρήση εκτός δρόμου.

2.

Συστατικά μέρη με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Είναι ειδικά σχεδιασμένα για οχήματα που προσδιορίζονται στο σημείο ML6.β.1., και

β.

Παρέχουν βαλλιστική προστασία τουλάχιστον ίση προς το επίπεδο III (NIJ 0108.01, Σεπτέμβριος 1985), ή «ισοδύναμα πρότυπα».

ΣΗΜ.

Βλέπε επίσης σημείο ML13.α.

Σημείωση 1

Το σημείο ML6 δεν εφαρμόζεται στα πολιτικά οχήματα που έχουν σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για τη μεταφορά χρημάτων ή τιμαλφών.

Σημείωση 2

Το σημείο ML6 δεν εφαρμόζεται σε οχήματα που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Κατασκευάστηκαν πριν από το 1946,

β.

Δεν φέρουν είδη που να έχουν οριστεί στο παρόν παράρτημα και έχουν κατασκευαστεί μετά το 1945, εκτός απομιμήσεων πρωτοτύπων συστατικών μερών ή παρελκομένων για το όχημα, και

γ.

Δεν φέρουν όπλα που ορίζονται στα σημεία ML1., ML2. ή ML4 εκτός αν δεν είναι κατάλληλα προς χρήση και δεν έχουν την ικανότητα να εκτοξεύουν βλήματα.

ML7
Χημικοί παράγοντες, «βιολογικοί παράγοντες», «παράγοντες ελέγχου ταραχών», ραδιενεργά υλικά, συναφής εξοπλισμός, συστατικά μέρη, και υλικά ως ακολούθως:

α.

«Βιολογικοί παράγοντες» ή ραδιενεργά υλικά επιλεγμένα ή τροποποιημένα για την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά την πρόκληση απωλειών στους ανθρώπους και τα ζώα, τη φθορά εξοπλισμού ή τη ζημία των καλλιεργειών ή του περιβάλλοντος,

β.

Παράγοντες χημικού πολέμου (CW), μεταξύ των οποίων:

1.

Παράγοντες χημικού πολέμου που ενεργούν επί του νευρικού συστήματος:

α.

Αλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο)-φωσφωνοφθοριδικά Ο-αλκύλια (έως και C10, περιλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων), όπως:

Sarin (GB): μεθυλοφωσφονοχλωριδικό Ο-ισοπροπύλιο (CAS 107-44-8), και

Soman (GD): μεθυλοφωσφωνοφθοριδικό Ο-πινακολύλιο (CAS 96-64-0),

β.

Κυανοφωσφοραμιδικά Ο-αλκύλια (έως και C10, συμπεριλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) N,N-διαλκύλια (μεθύλιο, αιθύλιο, n-προπύλιο ή ισοπροπύλιο), όπως:

Tabun (GA): Ν-διμεθυλοφωσφοροαμιδοκυανιδικό Ο-αιθύλιο (CAS 77-81-6),

γ.

S-2-διαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) αμινοαιθυλοαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφονοθειολικά Ο-αλκύλια (Η ή το πολύ C10, περιλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) και αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα, όπως:

VX: S-2-διισοπροπυλαμινοαιθυλομεθυλοφωσφονοθειολικό Ο-αιθύλιο (CAS 50782-69-9),

2.

Φλυκταινογόνοι παράγοντες χημικού πολέμου:

α.

Θειούχοι υπερίτες, όπως:

1.

2-χλωροαιθυλοχλωρομεθυλοσουλφίδιο (CAS 2625-76-5),

2.

bis(2-χλωροαιθυλο) σουλφίδιο (CAS 505-60-2),

3.

bis(2-χλωροαιθυλο)μεθάνιο (CAS 63869-13-6),

4.

1,2-bis (2-χλωροαιθυλοθειο) αιθάνιο (CAS 3563-36-8),

5.

1,3-bis (2-χλωροαιθυλοθειο)-n-προπάνιο (CAS 63905-10-2),

6.

1,4-bis (2-χλωροαιθυλοθειο)-n-βουτάνιο (CAS 142868-93-7),

7.

1,5-bis (2-χλωροαιθυλοθειο)-n-πεντάνιο (CAS 142868-94-8),

8.

bis (2-χλωροαιθυλοθειομεθυλ)αιθέρας (CAS 63918-90-1),

9.

bis (2-χλωροαιθυλοθειομεθυλ)αιθέρας (CAS 63918-89-8),

β.

Λεβισίτες, όπως:

1.

2-χλωροβινυλοδιχλωροαρσίνη (CAS 541-25-3),

2.

tris (2-χλωροβινυλο) αρσίνη (CAS 40334-70-1),

3.

bis (2-χλωροβινυλο) χλωροαρσίνη (CAS 40334-69-8).

γ.

Αζωτούχοι υπερίτες, όπως:

1.

HN1: bis (2-χλωροαιθυλο) αιθυλαμίνη (CAS 538-07-8),

2.

HN2: bis (2-χλωροαιθυλο) αιθυλαμίνη (CAS 51-75-2),

3.

HN3: tris (2-χλωροαιθυλο) αμίνη (CAS 555-77-1).

3.

Εξουδετερωτικοί παράγοντες χημικού πολέμου, όπως:

α.

Βενζυλικό 3-κινουκλιδινύλιο (BZ) (CAS 6581-06-2).

4.

Αποφυλλωτικοί παράγοντες χημικού πολέμου, όπως:

α.

2-χλωρο-4-φθοροφαινοξυοξεικό βουτύλιο (LNF),

β.

2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ (CAS 93-76-5) αναμεμειγμένο με 2,4-διχλωροφαινοξυοξεικό οξύ (CAS 94-75-7) (Agent Orange (CAS 39277-47-9)),

γ.

Πρόδρομες ουσίες δυαδικών παραγόντων χημικού πολέμου και βασικές πρόδρομες ουσίες, ως ακολούθως:

1.

διφθοριούχα αλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφονύλια, όπως

DF: διφθοριούχο μεθυλο φωσφονύλιο (CAS 676-99-3),

2.

Ο-2-διαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) αμινοαιθυλοαλκυλο (μεθυλο, αιθυλο, n-προπυλο ή ισοπροπυλο) φωσφονοθειολικά Ο-αλκύλια (Η ή το πολύ C10, περιλαμβανομένων των κυκλοαλκυλίων) και αντίστοιχα αλκυλιωμένα ή πρωτονιωμένα άλατα, όπως:

QL: Ο-αιθυλο-Ο-2-δι-ισοπροπυλαμινοαιθυλο μεθυλοφωσφονίτης (CAS 57856-11-8),

3.

Chlorosarin: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό Ο-ισοπροπύλιο (CAS 1445-76-7),

4.

Chlorosoman: μεθυλοφωσφονοχλωριδικό Ο-πινακολύλιο (CAS 7040-57-5).

δ.

«Παράγοντες ελέγχου ταραχών», ενεργές βασικές χημικές ουσίες και συνδυασμοί τους, περιλαμβανομένων των εξής:

1.

α-βρωμοβενζενακετονιτρίλιο, (κυανιούχο βρωμοβενζύλιο) (CA) (CAS 5798-79-8),

2.

[(2-χλωροφαινυλο) μεθυλενο] προπανοδινιτρίλιο, (ο-χλωροβενζυλιδενεμηλονονιτρίλιο (CS) (CAS 2698-41-1),

3.

2-χλωρο-1-φαινυλαιθανόνη, χλωριούχο φαινυλακύλιο (ω-χλωροακετοφαινόνη) (CN) (CAS 532-27-4),

4.

διβενζο-(β,στ)-1,4-οξαζεφίνη (CR) (CAS 257-07-8),

5.

10-χλωρο-5,10-διυδροφαιναρσαζίνη, (Χλωριούχος φαιναρσαζίνη), (Αδαμσίτης) (DM) (CAS 578-94-9),

6.

Ν-εννεϋλομορφολίνη, (MPA) (CAS 5299-64-9).

Σημείωση 1

Το σημείο ML7.δ. δεν εφαρμόζεται και στους «παράγοντες ελέγχου ταραχών» σε ατομικές συσκευασίες για προσωπική αυτοάμυνα.

Σημείωση 2

Το σημείο ML7.δ δεν εφαρμόζεται στις ενεργές βασικές χημικές ουσίες και τους συνδυασμούς τους που εντοπίζονται και συσκευάζονται για την παραγωγή τροφίμων ή για ιατρικούς σκοπούς.

ε.

Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για τη διασπορά οποιουδήποτε από τα κατωτέρω και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού:

1.

υλικά ή παράγοντες προσδιοριζόμενα στα σημεία ML7.α., ML7.β. ή ML7.δ., ή ή

2.

παράγοντες χημικού πολέμου συγκείμενοι από πρόδρομες ουσίες προσδιοριζόμενες στο σημείο ML7.γ.

στ.

Προστατευτικός και απολυμαντικός εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, συστατικά μέρη αυτού και μείγματα χημικών ουσιών, ως ακολούθως:

1.

Εξοπλισμός, σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την άμυνα κατά των υλικών που προσδιορίζονται από τα σημεία ML7.α., ML7.β. ή ML7.δ., και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού,

2.

Εξοπλισμός, σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την απολύμανση αντικειμένων μολυσμένων με υλικά που προσδιορίζονται από το σημείο ML7.α. ή το σημείο ML7.β,. και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού,

3.

Μίγματα χημικών ουσιών ειδικά ανεπτυγμένα ή σχεδιασμένα για την απολύμανση αντικειμένων μολυσμένων με υλικά που προσδιορίζονται στο σημείο ML7.α. ή στο σημείο ML7.β.,

Σημείωση

Το σημείο ML7.στ.1 περιλαμβάνει:

α.

Κλιματιστικές συσκευές ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για διήθηση πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών παραγόντων,

β.

Προστατευτικό ιματισμό.

ΣΗΜ .

Για αντιασφυξιογόνες προσωπίδες πολιτών, προστατευτικό και απολυμαντικό εξοπλισμό βλέπε επίσης σημείο 1A004 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

ζ.

Εξοπλισμός, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για στρατιωτική χρήση, σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για την ανίχνευση και τον προσδιορισμό της ταυτότητας υλικών που προσδιορίζονται στα σημεία ML7.α., ML7.β. ή ML7.δ., και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού:

Σημείωση

Το σημείο ML7.ζ. δεν εφαρμόζεται στα προσωπικά δοσίμετρα για την παρακολούθηση της ακτινοβολίας.

ΣΗΜ.

Βλέπε επίσης σημείο 1A004 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

η.

«Βιοπολυμερή» ειδικά σχεδιασμένα ή επεξεργασμένα για την ανίχνευση ή την αναγνώριση παραγόντων χημικού πολέμου που προσδιορίζονται στο σημείο ML7.β. και καλλιέργειες συγκεκριμένων κυττάρων για την παρασκευή τους,

θ.

«Βιοκαταλύτες» για την απολύμανση ή την αποικοδόμηση παραγόντων χημικού πολέμου, και συναφή βιολογικά συστήματα, ως ακολούθως:

1.

«Βιοκαταλύτες» ειδικά σχεδιασμένοι για την απολύμανση ή την αποικοδόμηση που προσδιορίζονται στο σημείο ML7..β, και οι οποίοι προέρχονται από κατευθυνόμενη εργαστηριακή επιλογή ή γενετικό χειρισμό βιολογικών συστημάτων,

2.

Βιολογικά συστήματα που περιέχουν τις ειδικές γενετικές πληροφορίες για την παραγωγή «βιοκαταλυτών» που προσδιορίζονται στο σημείο ML7.θ.1, ως ακολούθως:

α.

«Φορείς έκφρασης»,

β.

Ιοί,

γ.

Καλλιέργειες κυττάρων.

Σημείωση 1

Τα σημεία ML7.β. και ML7.δ δεν έχουν εφαρμογή στα εξής:

α.

χλωροκυάνιο (CAS 506-77-4). Βλέπε σημείο 1C450.α.5 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ,

β.

υδροκυανικό οξύ (CAS 74-90-8),

γ.

χλώριο (CAS 7782-50-5),

δ.

χλωριούχο καρβονύλιο (φωσγένιο) (CAS 75-44-5). Βλέπε σημείο 1C450.α.4 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ,

ε.

διφωσγένιο (χλωρομυρμηκικό τριχλωρομεθύλιο) (CAS 503-38-8),

στ.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2004,

ζ.

βρωμιούχο ξυλύλιο, ορθο-: (CAS 89-92-9), μετα-: (CAS 620-13-3), παρα-: (CAS 104-81-4),

η.

βρωμιούχο βενζύλιο (CAS 100-39-0),

θ.

ιωδιούχο βενζύλιο (CAS 620-05-3),

ι.

βρωμοακετόνη (CAS 598-31-2),

ια.

βρωμοκυάνιο (CAS 506-68-3),

ιβ.

βρωμομεθυλαιθυλοκετόνη (CAS 816-40-0),

ιγ.

χλωροακετόνη (CAS 78-95-5),

ιδ.

ιωδοξεικός αιθυλεστέρας (CAS 623-48-3),

ιε.

ιωδοακετόνη (CAS 3019-04-3),

ιστ.

χλωροπικρίνη (CAS 76-06-2). Βλέπε σημείο 1C450.a.7. του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

Σημείωση 2

Οι κυτταροκαλλιέργειες και τα βιολογικά συστήματα των σημείων ML7.η. και ML7.θ.2. είναι αποκλειστικά, τα δε υποσημεία αυτά δεν έχουν εφαρμογή σε κύτταρα ή βιολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για μη στρατιωτικούς σκοπούς, π.χ. στη γεωργία, τη φαρμακοβιομηχανία, την ιατρική, την κτηνιατρική, το περιβάλλον, τη διαχείριση αποβλήτων ή τη βιομηχανία τροφίμων.

ML8
«Ενεργειακά υλικά» και συναφείς ουσίες, ως ακολούθως:

ΣΗΜ 1

Βλέπε και σημείο 1C011 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

ΣΗΜ 2

Για συσκευές και γομώσεις, βλέπε ΜL4 και σημείο 1Α008 στον κατάλογο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ

Τεχνικές σημειώσεις

1.

Για τους σκοπούς του σημείου ML8., πλην του σημείου ML8.γ.11. ή του σημείου ML8.γ.12., ο όρος «μείγμα» αναφέρεται σε σύνθεση δύο ή περισσότερων ουσιών, μία τουλάχιστον από τις οποίες περιέχεται στον κατάλογο των υποσημείων του ML8.

2.

Κάθε ουσία που περιέχεται στον κατάλογο των υποσημείων ML8 ελέγχεται από τον εν λόγω κατάλογο, έστω και αν χρησιμοποιείται σε άλλη εφαρμογή από την εδώ αναγραφόμενη (η TAGN π.χ. χρησιμοποιείται κυρίως ως εκρηκτικό, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο ή ως οξειδωτικό.)

3.

Για τους σκοπούς του σημείου ML8., ως μέγεθος των σωματιδίων νοείται η μέση διάμετρος των σωματιδίων με βάση το βάρος ή τον όγκο. Κατά τη δειγματοληψία και τον καθορισμό του μεγέθους των σωματιδίων θα χρησιμοποιούνται διεθνή ή ισότιμα εθνικά πρότυπα.

α.

«Εκρηκτικά», ως ακολούθως, και «μείγματα» εκρηκτικών:

1.

ADNBF (αμινοδινιτροβενζοφουραξάνη, 7-αμινο-4,6-δινιτροβενζοφουραζανο-1-οξείδιο) (CAS 97096-78-1),

2.

BNCP (υπερχλωρικό cis-bis (5-νιτροτετραζωλατο) τετραμινοκοβάλτιο (III) (CAS 117412-28-9),

3.

CL-14 (διαμινοδινιτροβενζοφουροξάνη, 5,7-διαμινο-4,6-δινιτροβενζοφουραζανο-1-οξείδιο) (CAS 117907-74-1),

4.

CL-20 (HNIW ή εξανιτροεξααζαϊσοβουρτσιτάνιο) (CAS 135285-90-4)· κλαθρικές ενώσεις του CL-20 (βλέπε και σημεία ML8.ζ.3. και ζ.4. για τις «πρόδρομες ουσίες» του),

5.

CP (υπερχλωρικό 2-(5-κυανοτετραζωλατο) πενταμινοκοβάλτιο-III (CAS 70247-32-4),

6.

DADE (1,1-διαμινο-2,2-δινιτροαιθυλένιο, FOX-7) (CAS 145250-81-3),

7.

DATB (διαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS 1630-08-6),

8.

DDFP (1,4-δινιτροδιφουραζανοπιπεραζίνη),

9.

DDPO (2,6-διαμινο-3,5-δινιτροπυραζιν-1-οξείδιο, PZO) (CAS 194486-77-6),

10.

DIPAM (3,3′-διαμινο-2,2′,4,4′,6,6′-εξανιτροδιφαινύλιο ή διπικραμίδιο) (CAS 17215-44-0),

11.

DNGU (DINGU ή δινιτρογλυκολουρίλη) (CAS 55510-04-8),

12.

Φουραζάνια, ως ακολούθως:

α.

DAAOF (DAAF, DAAFox, ή διαμινοαζοξυφουραζάνιο),

β.

DAAzF (διαμινοαζωφουραζάνιο) (CAS 78644-90-3),

13.

HMX και παράγωγα (βλέπε και σημείο ML8.ζ.5. για τις «πρόδρομες ουσίες» του), ως ακολούθως:

α.

HMX (κυκλοτετραμεθυλαινοτετρανιτραμίνη, οκταϋδρο-1,3,5,7-τετρανιτρο-1,3,5,7-τετραζίνη, 1,3,5,7-τετρανιτρο-1,3,5,7-τετραζα-κυκλοοκτάνιο ή οκτωγένιο) (CAS 2691-41-0),

β.

διφθοραμινωμένα ανάλογα του ΗΜΧ,

γ.

Κ-55 (2,4,6,8-τετρανιτρο-2,4,6,8-τετρααζαδικυκλο [3,3,0]-οκτανόνη-3, τετρανιτροημιγλυκοουρίλη, ή κετο-δικυκλικό HMX) (CAS 130256-72-3),

14.

HNAD (εξανιτροαδαμαντάνιο) (CAS 143850-71-9),

15.

HNS (εξανιτροστιλβένιο) (CAS 20062-22-0),

16.

Ιμιδαζόλες, ως ακολούθως:

α.

BNNII (οκταϋδρο-2,5-bis(νιτροϊμινο)ιμιδαζο [4,5-d]ιμιδαζόλη),

β.

DNI (2,4-δινιτροϊμιδαζόλη) (CAS 5213-49-0),

γ.

FDIA (1-φθορο-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη),

δ.

NTDNIA (N-(2-νιτροτριαζολο)-2,4-δινιτροϊμιδαζόλη),

ε.

PTIA (1-πικρυλ-2,4,5-τρινιτροιμιδαζόλη),

17.

NTNMH (1-(2-νιτροτριαζολο)-2-δινιτρομεθυλενοϋδραζίνη),

18.

NTO (ONTA ή 3-νιτρο-1,2,4-τριαζολο-5-όνη) (CAS 932-64-9),

19.

Πολυνιτροκυβάνια με άνω των τεσσάρων νιτροομάδες,

20.

PYX (2,6-Bis(πικρυλαμινο)-3,5-δινιτροπυριδίνη) (CAS 38082-89-2),

21.

RDX και παράγωγα, ως ακολούθως:

α.

RDX (κυκλοτριμεθυλενοτρινιτραμίνη, κυκλωνίτης, Τ4, εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη, 1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζα-κυκλοεξάνιο ή εξαγένιο) (CAS 121-82-4),

β.

Keto-RDX (K-6 ή 2,4,6-τρινιτρο-2,4,6-τριαζα-κυκλοεξανόνη) (CAS 115029-35-1),

22.

TAGN (νιτρική τριαμινογουανιδινίνη) (CAS 4000-16-2),

23.

TATB (τριαμινοτρινιτροβενζόλιο) (CAS 3058-38-6) (βλέπε και σημείο ML8.ζ.7 για τις «πρόδρομες ουσίες» του),

24.

TEDDZ (3,3,7,7-τετραbis(διφθοραμινο) οκταϋδρο-1,5-δινιτρο-1,5-διαζωκίνη),

25.

Τετραζόλες, ως ακολούθως:

α.

NTAT (νιτροτριαζολαμινοτεραζόλη),

β.

NTNT (1-N-(2-νιτροτριαζολο)-4-νιτροτετραζόλη),

26.

Τρινιτροφαινυλομεθυλονιτραμίνη (tetryl) (CAS 479-45-8),

27.

TNAD (1,4,5,8-τετρανιτρο-1,4,5,8-τετρααζαδεκαλίνη) (CAS 135877-16-6), (βλέπε και σημείο ML8.ζ.6 για τις «πρόδρομες ουσίες» της),

28.

TNAZ (1,3,3-τρινιτροαζετιδίνη) (CAS 97645-24-4), (βλέπε και σημείο ML8.ζ.2 για τις «πρόδρομες ουσίες» της),

29.

TNGU (SORGUYL ή τετρανιτρογλυκολουρίλη) (CAS 55510-03-7),

30.

TNP (1,4,5,8-τετρανιτρο-πυριδαζινο[4,5-d]πυριδαζίνη) (CAS 229176-04-9),

31.

Τριαζίνες, ως ακολούθως:

α.

DNAM (2-οξυ-4,6-δινιτροαμινο-s-τριαζίνη) (CAS 19899-80-0),

β.

NNHT (2-νιτροϊμινο-5-νιτρο-εξαϋδρο-1,3,5-τριαζίνη) (CAS 130400-13-4),

32.

Τριαζόλες, ως ακολούθως:

α.

5-αζιδο-2-νιτροτριαζόλη,

β.

ADHTDN (4-αμινο-3,5-διυδραζινο-1,2,4-τριαζολοδινιτραμίδιο) (CAS 1614-08-0),

γ.

ADNT (1-αμινο-3,5-δινιτρο-1,2,4-τριαζόλη),

δ.

BDNTA ([bis-δινιτροτριαζολ]αμίνη),

ε.

DBT (3,3′-δινιτρο-5,5-bi-1,2,4-τριαζόλη) (CAS 30003-46-4),

στ.

DNBT (δινιτροbisτριαζόλη) (CAS 70890-46-9),

ζ.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2010,

η.

NTDNT (1-N-(2-νιτροτριαζολο)3,5-δινιτροτριαζόλη),

θ.

PDNT (1-πικρυλο-3,5-δινιτροτριαζόλη),

ι.

TACOT (τετρανιτροβενζοτριαζολοβενζοτριαζόλη) (CAS 25243-36-1),

33.

«Εκρηκτικά» που δεν προσδιορίζονται σε άλλο μέρος του σημείου ML8.α και διαθέτουν οποιοδήποτε από τα εξής χαρακτηριστικά:

α.

Ταχύτητα έκρηξης άνω των 8 700 m/s στη μέγιστη πυκνότητα, ή

β.

Πίεση έκρηξης άνω των 34 GPa (340 kbar),

34.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2013,

35.

DNAN (2,4-δινιτροανισόλη) (CAS 119-27-7),

36.

TEX (4,10-δινιτρο-2,6,8,12-τετραοξα-4,10-διαζαϊσοβουρτσιτάνιο),

37.

GUDN (δινιτραμιδική γουανυλουρία) FOX-12 (CAS 217464-38-5),

38.

Τετραζίνες ως ακολούθως:

α.

BTAT (Bis(2,2,2-τρινιτροαιθυλένιο)-3,6-διαμενοτετραζίνη),

β.

LAX-112 (3,6-διαμινο-1,2,4,5-τετραζίνη-1,4-διοξείδιο),

39.

Ενεργειακά ιοντικά υλικά τήξης μεταξύ 343 K (70 °C) και 373 K (100 °C) και με ταχύτητα έκρηξης άνω των 6 800 m/s ή πίεση έκρηξης άνω των 18 GPa (180 kbar),

40.

BTNEN (Bis(2,2,2-τρινιτροαιθυλένιο)-νιτραμίνη) (CAS 19836-28-3),

41.

FTDO (5,6-(3’,4’-φουραζανο)-1,2,3,4-τετραζίνη-1,3-διοξείδιο),

42.

EDNA (αιθυλενοδινιτραμίνη) (CAS 505-71-5),

43.

TKX-50 (διυδροξυλαμμώνιο 5,5’-bis τετραζόλιο-1,1’-διολάτο).

Σημείωση

Το σημείο ML8.α. περιλαμβάνει τους «εκρηκτικούς συγκρυστάλλους».

Τεχνική σημείωση

«Εκρηκτικός συγκρύσταλλος» είναι ένα στερεό υλικό που αποτελείται από τακτική τρισδιάστατη διάταξη δύο ή περισσοτέρων εκρηκτικών μορίων, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα περιλαμβάνεται στο σημείο ML8.α.

β.

«Προωθητικά», ως ακολούθως:

1.

Κάθε στερεό «προωθητικό» με θεωρητική ειδική ώθηση (υπό κανονικές συνθήκες) άνω των:

α.

240 sec για μη μεταλλούχα, μη αλογονούχα «προωθητικά»,

β.

250 sec για μη μεταλλούχα, αλογονούχα «προωθητικά», ή

γ.

260 sec για μεταλλούχα «προωθητικά»,

2.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2013,

3.

«Προωθητικά» με σταθερά ισχύος άνω των 1 200 kJ/kg.

4.

«Προωθητικά» ικανά να διατηρούν σταθερό γραμμικό ρυθμό καύσης άνω των 38 mm/s υπό κανονικές συνθήκες (μετρούμενες υπό μορφή παρεμποδισμένης μονής κλωστής) πίεσης 6,89 MPa (68,9 bar) και θερμοκρασίας 294 K (21 °C),

5.

Τροποποιημένα χυτά ελαστομερικά «προωθητικά» διπλής βάσης (EMCDB) με επιμήκυνση, σε μέγιστη καταπόνηση, άνω του 5 % στους 233 Κ (– 40 °C),

6.

Κάθε «προωθητικό» που περιέχει ουσίες υπαγόμενες στο σημείο ML8.α.,

7.

«Προωθητικά» που δεν προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος και που είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

γ.

«Πυροτεχνικά προϊόντα», καύσιμα και συναφείς ουσίες, ως ακολούθως, και «μείγματα» αυτών:

1.

Καύσιμα «αεροσκαφών», ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτικούς σκοπούς·

Σημείωση 1

Το σημείο ML8.γ.1. δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα καύσιμα «αεροσκαφών»: JP-4, JP-5 και JP-8.

Σημείωση 2

Τα καύσιμα «αεροσκαφών» που προσδιορίζονται στο σημείο ML8.γ.1. είναι τελικά προϊόντα και όχι τα συστατικά τους μέρη.

2.

Αλάνιο (υδρίδιο του αργιλίου) (CAS 7784-21-6),

3.

Βοράνια, ως ακολούθως, και τα παράγωγά τους:

α.

Καρβοράνια,

β.

Ομόλογα βορανίων, ως ακολούθως:

1.

Δεκαβοράνιο (14) (CAS 17702-41-9),

2.

Πενταβοράνιο (9) (CAS 19624-22-7),

3.

Πενταβοράνιο (11) (CAS 18433-84-6),

4.

Υδραζίνη και παράγωγά της, ως ακολούθως (βλέπε επίσης σημεία ML8.δ.8 και δ.9 για τα οξειδωτικά παράγωγα της υδραζίνης):

α.

Υδραζίνη (CAS 302-01-2) σε συγκεντρώσεις 70 % και άνω,

β.

Μονομεθυλυδραζίνη (CAS 60-34-4),

γ.

Συμμετρική διμεθυλυδραζίνη (CAS 540-73-8),

δ.

Μη συμμετρική διμεθυλυδραζίνη (CAS 57-14-7),

Σημείωση

Το σημείο ML8.γ.4.α. δεν εφαρμόζεται στα «μείγματα» υδραζίνης τα ειδικά σχεδιασμένα για τον έλεγχο της διάβρωσης.

5.

Μεταλλικά καύσιμα, «μείγματα» καυσίμων ή «πυροτεχνικά»«μείγματα», σε μορφή σωματιδίων, σφαιρικών, κονιορτοποιημένων, σφαιροειδών, φολιδωτών ή αλεσμένων, κατασκευασμένα από υλικό που περιέχει τουλάχιστον 99 % των εξής:

α.

Μέταλλα και «μείγματα» μετάλλων, ως ακολούθως:

1.

Βηρύλλιο (CAS 7440-41-7) μεγέθους σωματιδίων κάτω των 60 μm,

2.

Σκόνη σιδήρου (CAS 7439-89-6) μεγέθους σωματιδίων έως και 3 μm παραγόμενη από την αναγωγή οξειδίου του σιδήρου με υδρογόνο,

β.

«Μίγματα» που περιέχουν κάποιο από τα εξής:

1.

Ζιρκόνιο (CAS 7440-67-7), μαγνήσιο (CAS 7439-95-4) και κράματά τους με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 60 μm, ή ή

2.

Καύσιμα βορίου (CAS 7440-42-8) ή καρβιδίου βορίου (CAS 12069-32-8), καθαρότητας τουλάχιστον 85 % και μεγέθους σωματιδίων μικρότερου των 60 μm,

Σημείωση 1

Το σημείο ML8.γ.5. εφαρμόζεται στα «εκρηκτικά» και στα καύσιμα, ανεξαρτήτως του εάν τα μέταλλα ή κράματα είναι έγκλειστα σε αλουμίνιο, μαγνήσιο, ζιρκόνιο ή βηρύλλιο.

Σημείωση 2

Το σημείο ML8.γ.5.β. εφαρμόζεται μόνο σε μεταλλικά καύσιμα σε μορφή σωματιδίων, εφόσον αναμειγνύονται με άλλες ουσίες για τη δημιουργία «μείγματος» σχεδιασμένου για στρατιωτική χρήση, όπως υγρού «προωθητικού» πολτού, στέρεων «προωθητικών» ή «πυροτεχνικών»«μειγμάτων».

Σημείωση 3

Το σημείο ML8.γ.5.β.2. δεν εφαρμόζεται στο βόριο ή το καρβίδιο βορίου εμπλουτισμένο με βόριο-10 (συνολική περιεκτικότητα σε βόριο-10 τουλάχιστον 20 %).

6.

Στρατιωτικά υλικά που περιέχουν πυκνωτικά για καύσιμα υδρογονανθράκων ειδικά σχεδιασμένα για τη χρήση σε φλογοβόλα ή εμπρηστικά πυρομαχικά, όπως τα στεαρικά άλατα μετάλλων [π.χ. το γνωστό ως octal (CAS 637-12-7)] ή παλμιτικά άλατα μετάλλων,

7.

Υπερχλωρικές, χλωρικές και χρωμικές ενώσεις σύμμεικτες με σκόνη μετάλλου ή άλλα συστατικά καυσίμου υψηλής ενέργειας,

8.

Σκόνη σφαιριδίων αλουμινίου (CAS 7429-90-5) με μέγεθος σωματιδίων το πολύ 60 μm, κατασκευασμένη από υλικό με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο τουλάχιστον 99 %,

9.

Υποϋδρίδιο του τιτανίου (TiHn), στοιχειομετρικώς ισοδύναμο προς n = 0,65-1,68,

10.

Υγρά καύσιμα με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα που δεν προσδιορίζονται στο σημείο ML8.γ.1., ως ακολούθως:

α.

Σύμμικτα καύσιμα όπου ενσωματώνονται και στερεά και υγρά καύσιμα, όπως το βοριούχο αιώρημα, που έχουν ενεργειακή πυκνότητα κατά μάζα 40 MJ/kg και άνω,

β.

Άλλα καύσιμα και πρόσθετα καυσίμων με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα (π.χ. κυβάνιο, ιοντικά διαλύματα, JP-7, JP-10) που έχουν ενεργειακή πυκνότητα κατ’ όγκο 37,5 GJ/m3 και άνω, μετρούμενη σε θερμοκρασία 293 K (20 °C) και πίεση μίας ατμόσφαιρας (101,325 kPa).

Σημείωση

Το σημείο ΜL8.γ.10.β. δεν εφαρμόζεται στα διυλισμένα ορυκτά καύσιμα και βιοκαύσιμα, ή καύσιμα για κινητήρες πιστοποιημένους προς χρήση στην πολιτική αεροπορία.

11.

«Πυροτεχνικά» και πυροφορικά υλικά, ως ακολούθως:

α.

«Πυροτεχνικά» και πυροφορικά υλικά, ειδικά σχεδιασμένα για τη βελτίωση ή τον έλεγχο της παραγωγής ακτινοβολούμενης ενέργειας σε κάθε μέρος του υπέρυθρου φάσματος,

β.

Μίγματα μαγνησίου, πολυτετραφθοροαιθυλένιο (PTFE) και συμπολυμερές βινυλιδενοφθοριδίου και εξαφθοροπροπυλενίου (π.χ. MTV),

12.

Μίγματα καυσίμων, «πυροτεχνικά» μείγματα ή «ενεργειακά υλικά», που δεν προσδιορίζονται αλλού στο σημείο ML8 και έχουν όλα τα ακόλουθα:

α.

Με περιεκτικότητα άνω του 0,5 % σε κάποιο από τα παρακάτω σωματίδια:

1.

Αργίλιο,

2.

Βηρύλλιο,

3.

Βόριο,

4.

Ζιρκόνιο,

5.

Μαγνήσιο, ή

6.

Τιτάνιο,

β.

Σωματίδια που προσδιορίζονται από το σημείο ML8.γ.12.α, μεγέθους μικρότερου των 200 nm προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, και

γ.

Σωματίδια που προσδιορίζονται από το σημείο ML8.γ.12.α. με περιεχόμενο σε μέταλλο 60 % και άνω

Σημείωση

Το σημείο ML8.γ.12. περιλαμβάνει τους θερμίτες.

δ.

Οξειδωτικά, ως ακολούθως, και «μείγματα» αυτών:

1.

ADN (δινιτραμιδικό αμμώνιο ή SR 12) (CAS 140456-78-6),

2.

AP (υπερχλωρικό αμμώνιο) (CAS 7790-98-9),

3.

Ενώσεις φθορίου με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

Άλλα αλογόνα,

β.

Οξυγόνο, ή

γ.

Άζωτο,

Σημείωση 1

Το σημείο ML8.δ.3. δεν έχει εφαρμογή στο τριφθοριούχο χλώριο (CAS 7790-91-2).

Σημείωση 2

Το σημείο ML8.δ.3. δεν έχει εφαρμογή στο τριφθοριούχο άζωτο (CAS 7783-54-2) στην αέρια κατάστασή του.

4.

DNAD (1,3-δινιτρο-1,3-διαζετιδίνη (CAS 78246-06-7),

5.

HAN (νιτρικό υδροξυλαμμώνιο) (CAS 13465-08-2),

6.

HAP (υπερχλωρικό υδροξυλαμμώνιο) (CAS 15588-62-2),

7.

HNF (νιτρομυρμηκικό υδραζίνιο) (CAS 20773-28-8),

8.

Νιτρική υδραζίνη (CAS 37836-27-4),

9.

Υπερχλωρική υδραζίνη (CAS 27978-54-7),

10.

Υγρά οξειδωτικά που αποτελούνται από ή περιέχουν παρεμποδισμένο ερυθρό ατμίζον νιτρικό οξύ (IRFNA) (CAS 8007-58-7),

Σημείωση

Το σημείο ML8.δ.10. δεν εφαρμόζεται στο μη παρεμποδισμένο ατμίζον νιτρικό οξύ.

ε.

Συνδετικά μέσα, πλαστικοποιητές, μονομερή, πολυμερή, ως ακολούθως:

1.

AMMO (αζιδομεθυλομεθυλοξετάνη και τα πολυμερή της) (CAS 90683-29-7) (βλέπε και σημείο ML8.ζ.1 για τις «πρόδρομες ουσίες» της),

2.

BAMO (3,3-δις(αζιδομεθυλ)οξετάνη και τα πολυμερή της) (CAS 17607-20-4) (βλέπε και σημείο ML8.ζ.1 για τις «πρόδρομες ουσίες» της),

3.

BDNPA (bis (2,2-δινιτροπροπυλ) ακετάλη) (CAS 5108-69-0),

4.

BDNPF (bis (2,2-δινιτροπροπυλο)φορμάλη) (CAS 5917-61-3),

5.

BTTN (τρινιτρική βουτανοτριόλη) (CAS 6659-60-5) (βλέπε και σημείο ML8.ζ.8 για τις «πρόδρομες ουσίες» της),

6.

Ενεργειακά μονομερή, πλαστικοποιητές ή πολυμερή ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση που περιέχουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

α.

νιτρο-ομάδες,

β.

αζιδο-ομάδες,

γ.

νιτρικές ομάδες,

δ.

νιτραζα-ομάδες, ή

ε.

διφθοροαμινο-ομάδες,

7.

FAMAO (3-διφθοραμινομεθυλο-3-αζιδομεθυλοξετάνη) και τα πολυμερή της,

8.

FEFO (bis-(2-φθορο-2,2-δινιτροαιθυλο) φορμάλη) (CAS 17003-79-1),

9.

FPF-1 πολυ-2,2,3,3,4,4-εξαφθοροπεντανο-1,5-διολοφορμάλη) (CAS 376-90-9),

10.

FPF-3 (πολυ-2,4,4,5,5,6,6-επταφθορο-2-τρι-φθορομεθυλο-3-οξαεπτανο-1,7-διολοφορμάλη),

11.

GAP (πολυμερές γλυκιδυλαζιδίου) (CAS 143178-24-9) και τα παράγωγά του,

12.

HTPB (πολυβουταδιένιο με τελικές υδροξυλομάδες), με λειτουργικότητα υδροξυλίου τουλάχιστον 2,2 και το πολύ 2,4, τιμή υδροξυλίου μικρότερη των 0,77 meq/g, και ιξώδες κάτω των 47 poise στους 30 °C (CAS 69102-90-5),

13.

Πολυ(επιχλωρυδρίνη) με λειτουργικές ομάδες αλκοόλης, με μοριακό βάρος μικρότερο των 10 000, ως ακολούθως:

α.

Πολυ(επιχλωρυδρινοδιόλη),

β.

Πολυ(επιχλωρυδρινοτριόλη),

14.

NENAs (ενώσεις νιτρικοαιθυλονιτραμίνης) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 και 85954-06-9),

15.

PGN (πολυ-GLYN, πολυνιτρικό γλυκιδύλιο ή πολύ(νιτρικομεθυλοξιράνιο)) (CAS 27814-48-8),

16.

Πολυ-NIMMO (πολυνιτρικομεθυλομεθυλοξετάνη), πολυ-NMMO ή (πολύ(3-νιτρικομεθυλο-3-μεθυλοξετάνη) (CAS 84051-81-0),

17.

Πολυνιτροορθοκαρβονικές ενώσεις,

18.

TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(διφθοραμινο)αιθοξυ] προπάνιο ή tris βινοξυπροπάνιο, σύμπλοκο) (CAS 53159-39-0),

19.

4,5 διαζοδομεθυλένιο-2-μεθυλένιο-1,2,3-τριαζόλη (iso- DAMTR),

20.

PNO (πολυ (3-νιτρική οξετάνη)),

21.

TMETN (τρινιτρικό τριμεθυλαιθάνιο) (CAS 3032-55-1),

στ.

«Πρόσθετα», ως ακολούθως:

1.

Βασικός σαλικυλικός χαλκός (CAS 62320-94-9),

2.

BHEGA (bis-(2-υδροξυαιθυλο)γλυκολαμίδη) (CAS 17409-41-5),

3.

BNO (οξείδιο βουταδιενονιτριλίου),

4.

Σιδηροκενικά παράγωγα, ως ακολούθως:

α.

Βουτακένιο (CAS 125856-62-4),

β.

Κατοκένιο (2,2-bis-αιθυλοσιδηροκενυλοπροπάνιο) (CAS 37206-42-1),

γ.

Σιδηροκενοκαρβοξυλικά οξέα και εστέρες των σιδηροκενοκαρβοξυλικών οξέων,

δ.

Ν-βουτυλοσιδηροκένιο (CAS 31904-29-7),

ε.

Άλλα σιδηροκενικά παράγωγα με προσθήκη πολυμερούς που δεν προσδιορίζονται αλλού στο σημείο ML8.στ.4.,

στ.

Αιθυλικό σιδηροκένιο (CAS 1273-89-8),

ζ.

Προπυλικό σιδηροκένιο,

η.

Πεντυλικό σιδηροκένιο (CAS 1274-00-6),

θ.

Δικυκλοπεντυλικό σιδηροκένιο,

ι.

Δικυκλοεξαλικό σιδηροκένιο,

ια.

Διαιθυλικό σιδηροκένιο (CAS 1273-97-8),

ιβ.

Διπροπυλικό σιδηροκένιο,

ιγ.

Διβουτυλικό σιδηροκένιο (CAS 1274-08-4),

ιδ.

Διεξυλικό σιδηροκένιο (CAS 93894-59-8),

ιε.

Ακετυλικό σιδηροκένιο (CAS 1271-55-2)/1,1’-διακετυλικό σιδηροκένιο (CAS 1273-94-5),

5.

β-ρεσορκυλικός μόλυβδος (CAS 20936-32-7) ή β-ρεσορκυλικός χαλκός (CAS 70983-44-7),

6.

Κιτρικός μόλυβδος (CAS 14450-60-3),

7.

Χηλικές ενώσεις β-ρεσορκυλικού ή σαλικυλικού οξέος με μόλυβδο-χαλκό (CAS 68411-07-4),

8.

Μηλεϊκός μόλυβδος (CAS 19136-34-6),

9.

Σαλικυλικός μόλυβδος (CAS 15748-73-9),

10.

Κασσιτερικός μόλυβδος (CAS 12036-31-6),

11.

MAPO (οξείδιο tris-1-(2-μεθυλο)αζιριδινυλοφωσφίνης) (CAS 57-39-6)· BOBBA 8 (οξείδιο bis (2-μεθυλο αζιριδινυλο) 2-(2-υδροξυπροπανοξυ)προπυλαμινοφωσφίνης) και άλλα παράγωγα MAΡΟ·

12.

Methyl BAPO (οξείδιο bis (2-μεθυλο αζιριδινυλο) μεθυλαμινοφωσφίνης) (CAS 85068-72-0),

13.

Ν-μεθυλο-p-νιτροανιλίνη (CAS 100-15-2),

14.

Διισοκυανικό 3-νιτραζα-1,5-πεντάνιο (CAS 7406-61-9),

15.

Οργανομεταλλικοί συνδιαλύτες, ως ακολούθως:

α.

φωσφορικοτιτανικό νεοπεντυλο[διαλλυλο]όξη-τρι[διοκτύλιο] (CAS 103850-22-2)· γνωστό και ως 2,2 [bis 2-προπενολικο-μεθυλο, βουτανολικο, tris (διοκτυλο) φωσφορικό] τιτάνιο IV (CAS 110438-25-0)· ή LICA 12 (CAS 103850-22-2),

β.

[(2-προπενολικο-1) μεθυλο, n-προπανολικομεθυλο] βουτανολικο-1, tris (διοκτυλο) πυροφωσφορικό τιτάνιο IV ή KR3538,

γ.

[(2-προπενολικο-1) μεθυλο, n-προπανολικομεθυλο] βουτανολικο-1 tris (διοκτυλο) φωσφορικό τιτάνιο IV,

16.

Πολυκυανοδιφθοροαμινοαιθυλενοξείδιο,

17.

Συνδετικές ουσίες ως ακολούθως:

α.

1,1R,1S-τριμεσουλική-τρι (2- αιθυλαζιριδίνη) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8),

β.

Πολυλειτουργικά αμίδια της αζιριδίνης με σκελετό ισοφθαλικού, τριμεσικού, ισοκυανουρικού ή τριμεθυλαδιπικού οξέος που διαθέτουν επίσης ομάδα 2-μεθυλο- ή 2-αιθυλο- αζιριδίνης,

Σημείωση

Το σημείο ML.8.στ.17.β. περιλαμβάνει:

α.

1,1H-ισοφθαλοϋλική-δι(2-μεθυλαζιριδίνη)(HX-752) (CAS 7652-64-4·

β.

2,4,6-τρι(2-αιθυλο-1-αζιριδινυλ)-1,3,5-τριαζίνη (HX-874) (CAS 18924-91-9)·

γ.

1,1’-τριμεθυλαδιποϋλική-bis(2- εθυλαζιριδίνη) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18.

Προπυλενοϊμίνη, 2-μεθυλαζιριδίνη (CAS 75-55-8),

19.

Υπερλεπτό οξείδιο σιδήρου (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) με ειδική επιφάνεια άνω των 250 m2/g και μέσο μέγεθος σωματιδίων το πολύ 3,0 nm,

20.

TEPAN (τετρααιθυλενοπεντααμινοακρυλονιτρύλιο) (CAS 68412-45-3)· κυανοαιθυλιωμένες πολυαμίνες και τα άλατά τους,

21.

TEPANOL (τετρααιθυλενοπεντααμινακρυλονιτριλογλυκιδόλη) (CAS 68412-46-4)· κυανοαιθυλιω-μένες πολυαμίνες με προσθήκη γλυκιδόλης και τα άλατά τους,

22.

TPB (τριφαινυλοβισμούθιο) (CAS 603-33-8),

23.

TEPB (Τρι (εθοξυφαινυλικό) βισμούθιο) (CAS 90591-48-3),

ζ.

«Πρόδρομες ουσίες» ως ακολούθως:

ΣΗΜ .

Οι αναφορές του σημείου ML8.ζ γίνονται σε προσδιοριζόμενα «ενεργειακά υλικά» που κατασκευάζονται με βάση αυτές τις ουσίες.

1.

BCMO (3,3 δις(χλωρομεθυλο)οξετάνη (CAS 78-71-7)

(βλέπε και σημεία ML8.ε.1. και ε.2.),

2.

Άλας δινιτροαζετιδινο-t-βουτυλίου (CAS 125735-38-8) (βλέπε και σημείο ML8.α.28.),

3.

Παράγωγα εξααζαϊσοβουρτσιτανίου που περιλαμβάνουν HBIW (εξαβενζυλεξααζαϊσοβουρτσιτάνιο) (CAS 124782-15-6) (βλέπε και σημείο ML8.α.4) και TAIW (τετραακετυλοδιβενζυλεξααζαϊσοβουρτσιτάνιο) (CAS 182763-60-6) (βλέπε και σημείο ML8.α.4.),

4.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2013,

5.

TAT (1,3,5,7-τετραακετυλο-1,3,5,7-τετραζα κυκλο-οκτάνιο) (CAS 41378-98-7) (βλέπε και σημείο ML8.α.13.),

6.

1,4,5,8-τετρααζαδεκαλίνη (CAS 5409-42-7) (βλέπε και σημείο ML8.α.27.),

7.

1,3,5-τριχλωροβενζόλιο (CAS 108-70-3) (βλέπε και σημείο ML8.α.23.),

8.

1,2,4-τριυδροξυβουτάνιο (1,2,4-βουτανοτριόλη) (CAS 3068-00-6) (βλέπε και σημείο ML8.ε.5.),

9.

DADN (1,5-διακετυλικό-3,7-δινιτρο-1, 3, 5, 7-τετρααζα-κυκλοοκτάνιο) (βλέπε επίσης σημείο ML8.α.13.).

η.

Κόνεις και σχήματα «δραστικών υλικών», ως ακολούθως:

1.

Κόνεις οποιουδήποτε από τα ακόλουθα υλικά, με μέγεθος σωματιδίων μικρότερο των 250 μm προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναφερόμενες σε άλλο σημείο του σημείου ML8:

α.

Αργίλιο,

β.

Νιόβιο,

γ.

Βόριο,

δ.

Ζιρκόνιο,

ε.

Μαγνήσιο,

στ.

Τιτάνιο,

ζ.

Ταντάλιο,

η.

Βολφράμιο,

θ.

Μολυβδαίνιο, ή

ι.

Άφνιο

2.

Σχήματα μη αναφερόμενα στα σημεία ML3, ML4, ML12 και ML16 τα οποία κατασκευάζονται από κόνεις αναφερόμενες στο σημείο ML8.η.1.

Τεχνικές σημειώσεις

1.

Τα «δραστικά υλικά» είναι σχεδιασμένα να παράγουν εξωθερμική αντίδραση μόνο σε υψηλές ταχύτητες διάτμησης και να χρησιμοποιούνται ως επενδύσεις ή περιβλήματα κεφαλών.

2.

Οι κόνεις «δραστικών υλικών» παράγονται, για παράδειγμα, με άλεση υψηλής ενέργειας σε σφαιρόμυλο.

3.

Τα σχήματα «δραστικών υλικών» παράγονται, για παράδειγμα, με επιλεκτική πυροσυσσωμάτωση με λέιζερ.

Σημείωση 1

Το σημείο ML8 δεν εφαρμόζεται στις παρακάτω ουσίες, εκτός αν συνδυάζονται ή αναμιγνύονται με τα «ενεργειακά υλικά» ή τις σκόνες μετάλλων που προσδιορίζονται αντιστοίχως στα σημεία ML8.α. ή ML8.γ.:

α.

Πικρικό αμμώνιο (CAS 131-74-8),

β.

Μαύρη πυρίτιδα,

γ.

Εξανιτροδιφαινυλαμίνη (CAS 131-73-7),

δ.

Διφθοραμίνη (CAS 10405-27-3),

ε.

Νιτροάμυλο (CAS 9056-38-6),

στ.

Νιτρικό κάλιο (CAS 7757-79-1),

ζ.

Τετρανιτροναφθαλένιο,

η.

Τρινιτροανισόλη,

θ.

Τρινιτροναφθαλένιο,

ι.

Τρινιτροξυλένιο,

ια.

Ν-πυρρολιδινόνη, 1-μεθυλο-2-πυρρολιδινόνη (CAS 872-50-4).

ιβ.

Μηλεϊκό διοκτύλιο (CAS 142-16-5),

ιγ.

Ακρυλικό αιθυλεξύλιο (CAS 103-11-7,

ιδ.

Τριαιθυλαλουμίνιο (TEA (CAS 97-93-8)), τριμεθυλαλουμίνιο (TMA) (CAS 75-24-1) και άλλα πυροφορικά μεταλλικά αλκύλια και αλλύλια λιθίου, νατρίου, μαγνησίου, ψευδαργύρου ή βορίου,

ιε.

Νιτροκυτταρίνη (CAS 9004-70-0),

ιστ.

Νιτρογλυκερίνη (ή τρινιτρική γλυκερίνη, τρινιτρογλυκερίνη) (NG) (CAS 55-63-0),

ιζ.

2,4,6-τρινιτροτολουόλη (TNT) (CAS 118-96-7),

ιη.

Δινιτρική αιθυλενοδιαμίνη (EDDN) (CAS 20829-66-7),

ιθ.

Τετρανιτρική πενταερυθριτόλη (PETN) (CAS 78-11-5),

κ.

Αζίδιο μολύβδου (CAS 13424-46-9), κανονικός στυφνικός μόλυβδος (CAS 15245-44-0) και βασικός στυφνικός μόλυβδος (CAS 12403-82-6), και πρωτοταγή εκρηκτικά ή εναυσματικές ουσίες που περιέχουν αζίδια ή σύμπλοκα αζιδίων,

κα.

Δινιτρική τριαιθυλενογλυκόλη (TEGDN) (CAS 111-22-8),

κβ.

2,4,6-τρινιτρορεσορκινόλη (στυφνικό οξύ) (CAS 82-71-3),

κγ.

Διαιθυλοδιφαινυλουρία (CAS 85-98-3), διμεθυλοδιφαινυλουρία (CAS 611-92-7), μεθυλαιθυλοδιφαινυλουρία [Centralites],

κδ.

N,Ν-διφαινυλουρία (μη συμμετρική διφαινυλουρία) (CAS 603-54-3),

κε.

Μεθυλο-Ν,Ν-διφαινυλουρία (μεθυλο ασύμμετρη διφαινυλουρία) (CAS 13114-72-2),

κστ.

Αιθυλο-Ν,Ν-διφαινυλουρία (αιθυλο ασύμμετρη διφαινυλουρία) (CAS 64544-71-4),

κζ.

2-Νιτροδιφαινυλαμίνη (2-NDPA) (CAS 119-75-5),

κη.

4-Νιτροδιφαινυλαμίνη (4-NDPA) (CAS 836-30-6),

κθ.

2,2-δινιτροπροπανόλη (CAS 918-52-5),

λ.

Νιτρογουανιδίνη (CAS 556-88-7) (βλέπε σημείο 1C011.δ του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ).

Σημείωση 2

Το σημείο ML8. δεν εφαρμόζεται στο υπερχλωρικό αμμώνιο (ML8.δ.2.), το NTO (ML8.a.18.) ή το κατοκένιο (ML8.στ.4.β.) και που πληρούν όλα τα ακόλουθα:

α.

είναι ειδικά διαμορφωμένα και σχεδιασμένα για πολιτικής χρήσης συσκευές παραγωγής φυσικού αερίου,

β.

συνδυάζονται ή αναμιγνύονται, με μη-ενεργά θερμοσκληρυντικά συνδετικά μέσα ή πλαστικοποιητές και διαθέτουν μάζα μικρότερη των 250 g,

γ.

έχουν υπερχλωρικό αμμώνιο (ML8.δ.2.) 80 % το πολύ της μάζας του ενεργού υλικού,

δ.

έχουν μέχρι 4 g. NTO (ML8.a.18.), και

ε.

έχουν μέχρι 1 g. κατοκένιο (ML8.στ.4.β.).

ML9
Πολεμικά πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια), ειδικός ναυτικός εξοπλισμός, εξαρτήματα, συστατικά μέρη τους και άλλα σκάφη επιφανείας, ως ακολούθως:

ΣΗΜ .

Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε σημείο ML11.

α.

Πλοία και συστατικά μέρη τους, ως ακολούθως:

1.

Πλοία (επιφανείας ή υποβρύχια) ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση ανεξαρτήτως της τρέχουσας κατάστασης επισκευής ή επιχειρησιακής κατάστασης και ανεξαρτήτως αν περιέχουν συστήματα εκτόξευσης όπλων ή θωράκιση, και κύτη ή μέρη των κυτών των πλοίων αυτών, και συστατικά μέρη τους ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

Σημείωση

Το σημείο ML9.α.1. περιλαμβάνει οχήματα ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για τη μεταφορά δυτών.

2.

Πλοία επιφανείας που δεν προσδιορίζονται στο σημείο ML9.α.1., που διαθέτουν οιοδήποτε των κατωτέρω, στερεωμένο ή ενσωματωμένο στο σκάφος:

α.

Αυτόματα όπλα – βάσει του σημείου ML1, ή όπλα σύμφωνα με τα σημεία ML2, ML4, ML12 ή ML19, ή «βάσεις» ή σκληρά σημεία για όπλα διαμετρήματος 12,7 mm ή μεγαλύτερου,

Τεχνική σημείωση

Ο όρος «βάσεις» αναφέρεται σε βάσεις όπλων ή ενίσχυση της δομής για την εγκατάσταση όπλων.

β.

Συστήματα ελέγχου πυρός σύμφωνα με το σημείο ML5,

γ.

Έχοντας όλα τα ακόλουθα:

1.

«Χημική, βιολογική, ακτινολογική και πυρηνική προστασία (ΧΒΑΠ)» και

2.

«Σύστημα προΰγρανσης ή κατάπλυσης» σχεδιασμένο για την απολύμανση, ή

Τεχνικές σημειώσεις

1.

«Προστασία ΧΒΑΠ» είναι ένας αυτοδύναμος εσωτερικός χώρος που διαθέτει συστήματα υπερπίεσης, απομόνωσης του εξαερισμού, περιορισμένα ανοίγματα εξαερισμού με φίλτρα ΧΒΑΠ και περιορισμένα σημεία πρόσβασης του προσωπικού με αεροφράκτες.

2.

«Σύστημα προΰγρανσης ή κατάπλυσης» είναι σύστημα ψεκασμού θαλάσσιου ύδατος ικανού να υγράνει ταυτόχρονα την εξωτερική ανωδομή και τα καταστρώματα του πλοίου.

δ.

Ενεργά συστήματα εξοπλισμού αντιμέτρων που καθορίζονται στα σημεία ML4.β., ML5.γ., ή ML11.α. και τα οποία διαθέτουν οιοδήποτε των κατωτέρω:

1.

«Προστασία ΧΒΑΠ»,

2.

Κύτος και ανωδομή, ειδικά σχεδιασμένα για τη μείωση της διατομής ραδιοεντοπισμού (ραντάρ),

3.

Συσκευές μείωσης του θερμικού ίχνους (π.χ. σύστημα ψύξης καυσαερίων), εξαιρουμένων εκείνων που αποσκοπούν ειδικά στην αύξηση της συνολικής απόδοσης της γεννήτριας ή στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή

4.

Σύστημα απομαγνητισμού για τη μείωση του μαγνητικού ίχνους ολόκληρου του σκάφους,

β.

Κινητήρες και προωστικά συστήματα, ως ακολούθως, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση και συστατικά μέρη τους ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση:

1.

Πετρελαιοκινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για υποβρύχια.

2.

Ηλεκτρικοί κινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για υποβρύχια και με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

ισχύ άνω των 0,75 MW (1 000 hp),

β.

ταχεία αναστροφή πορείας,

γ.

υδρόψυκτοι, και

δ.

Πλήρως προστατευμένοι με περίβλημα,

3.

Πετρελαιοκινητήρες με όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Ισχύ 37,3 kW (50 hp) ή περισσότερο, και

β.

«μη μαγνητικό» περιεχόμενο που να υπερβαίνει το 75 % της συνολικής μάζας,

Τεχνική σημείωση

Για τους σκοπούς του σημείου ML9.β.3., «μη μαγνητικό» σημαίνει ότι η σχετική διαπερατότητα είναι μικρότερη του 2.

4.

«Προωστικά συστήματα ανεξάρτητα αέρος» (AIP) ειδικά σχεδιασμένα για υποβρύχια.

Τεχνική σημείωση

Τα «προωστικά συστήματα ανεξάρτητα αέρος» (AIP) επιτρέπουν σε ένα εν καταδύσει υποβρύχιο να χρησιμοποιεί το προωστικό του σύστημα, χωρίς πρόσβαση σε ατμοσφαιρικό οξυγόνο, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από εκείνο που θα επέτρεπε η χρήση συσσωρευτών. Για τους σκοπούς του σημείου ML9.β.4. δεν περιλαμβάνεται σ’ αυτά η πυρηνική ενέργεια.

γ.

Υποβρύχιες συσκευές ανίχνευσης, σχετικές διατάξεις ελέγχου και συστατικά μέρη τους ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

δ.

Δίχτυα υποβρυχίων και τορπιλών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

ε.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2003,

στ.

Εξαρτήματα διάβασης του κύτους και συστήματα σύνδεσης, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με εξοπλισμό στο εξωτερικό του πλοίου και συστατικά μέρη τους ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

Σημείωση

Το σημείο ML9.στ. περιλαμβάνει συστήματα σύνδεσης για πλοία, τα οποία είναι μονόκλωνα ή πολύκλωνα, ομοαξονικά ή τύπου κυματαγωγού, και εξαρτήματα διάβασης του κύτους για πλοία. Αμφότερα μπορούν να παραμένουν ανεπηρέαστα στις διαρροές και να διατηρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά σε βάθη άνω των 100 m· και συστήματα σύνδεσης οπτικής ίνας και εξαρτήματα διάβασης του κύτους, ειδικά σχεδιασμένα για διαβίβαση δέσμης «λέιζερ» ανεξαρτήτως βάθους. Το σημείο ML9.στ. δεν έχει εφαρμογή στα εξαρτήματα διάβασης κύτους με συνήθεις άξονες πρόωσης και υδροδυναμικές ράβδους ελέγχου.

ζ.

Αθόρυβοι τριβείς, εφοδιασμένοι με οτιδήποτε από τα παρακάτω, συστατικά μέρη τους και εξοπλισμός που περιέχει τους τριβείς αυτούς, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση:

1.

Ανάρτηση αερίου ή μαγνητική ανάρτηση,

2.

Ενεργό μηχανισμό ελέγχου του ίχνους, ή

3.

Μηχανισμό ελέγχου για την εξάλειψη των κραδασμών.

η.

Εξοπλισμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ή εξοπλισμός πρόωσης, ειδικά σχεδιασμένος για σκάφη που προσδιορίζονται στο σημείο ML9.α. και συστατικά του μέρη ειδικά σχεδιασμένα ή «τροποποιημένα» για στρατιωτική χρήση.

Τεχνική σημείωση

Για τους σκοπούς του σημείου ML9.η., ο όρος «τροποποιημένος» σημαίνει κάθε δομική, ηλεκτρική, μηχανική ή άλλη μεταβολή που προσδίδει σε μη στρατιωτικό αγαθό στρατιωτικές ικανότητες ισοδύναμες με εκείνες αγαθού ειδικά σχεδιασμένου για στρατιωτική χρήση.

Σημείωση

Το σημείο ML9.η. περιλαμβάνει τους «πυρηνικούς αντιδραστήρες».

ML10
«Αεροσκάφη», «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα», «μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», αεροκινητήρες και εξοπλισμός «αεροσκαφών», συναφής εξοπλισμός και συστατικά μέρη ως ακολούθως, ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση:

ΣΗΜ .

Για τον εξοπλισμό καθοδήγησης και πλοήγησης, βλέπε σημείο ML11.

α.

Επανδρωμένα «αεροσκάφη» και «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα» και συστατικά μέρη ειδικά κατασκευασμένα γι’ αυτά,

β.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2011,

γ.

Μη επανδρωμένα «αεροσκάφη» και «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα» και συναφής εξοπλισμός, ως ακολούθως, καθώς και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

1.

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», τηλεκατευθυνόμενα εναέρια οχήματα, αυτόνομα προγραμματιζόμενα οχήματα και μη επανδρωμένα «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα»,

2.

Εκτοξευτήρες, εξοπλισμός περισυλλογής και εξοπλισμός υποστήριξης εδάφους,

3.

Εξοπλισμός σχεδιασμένος για εφαρμογές διοίκησης ή ελέγχου,

δ.

αεροκινητήρες πρόωσης και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτούς,

ε.

Αερομεταφερόμενος εξοπλισμός ανεφοδιασμού, ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος για ένα από τα ακόλουθα και τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη:

1.

«Αεροσκάφη» προσδιοριζόμενα στο σημείο ML10.α., ή

2.

Μη επανδρωμένα «αεροσκάφη» προσδιοριζόμενα στο σημείο ML10.γ,

στ.

Εξοπλισμός εδάφους ειδικά σχεδιασμένος για «αεροσκάφη» που προσδιορίζονται στο σημείο ML10.α. ή αεροκινητήρες που προσδιορίζονται στο σημείο ML10.δ.,

Σημείωση

Στο σημείο ML10.στ. περιλαμβάνεται εξοπλισμός ανεφοδιασμού διά πιέσεως και εξοπλισμός σχεδιασμένος για τη διευκόλυνση επιχειρήσεων σε οριοθετημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που βρίσκεται επί πλοίου.

ζ.

Εξοπλισμός επιβίωσης του ιπτάμενου προσωπικού, εξοπλισμός ασφαλείας του ιπτάμενου προσωπικού και λοιπός εξοπλισμός για διαφυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που δεν προσδιορίζεται στο σημείο ML10.α., σχεδιασμένος για «αεροσκάφη» προσδιοριζόμενα στο σημείο ML10.α.,

Σημείωση

Το σημείο ML10.ζ. δεν ελέγχει τα κράνη του ιπτάμενου προσωπικού που δεν ενσωματώνουν ή δεν διαθέτουν βάσεις ή εξαρτήματα για τον εξοπλισμό που προσδιορίζεται στο παρόν παράρτημα.

ΣΗΜ.

Για τα κράνη, βλέπε επίσης σημείο ML13.γ.

η.

Αλεξίπτωτα, αλεξίπτωτα πλαγιάς και συναφής εξοπλισμός, ως ακολούθως, καθώς και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη τους:

1.

Αλεξίπτωτα που δεν προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος,

2.

Αλεξίπτωτα πλαγιάς,

3.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για αλεξιπτωτιστές μεγάλου ύψους (π.χ. στολές, ειδικά κράνη, συστήματα αναπνοής, εξοπλισμός πλοήγησης),

θ.

Εξοπλισμός ελεγχόμενου ανοίγματος ή συστήματα αυτόματου χειρισμού σχεδιασμένα για φορτία αλεξιπτώτων.

Σημείωση 1

Στο σημείο ML10.α. δεν εμπίπτουν τα «αεροσκάφη» ούτε τα «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα» ή παραλλαγές των «αεροσκαφών» που είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση και έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

Δεν είναι μαχητικά «αεροσκάφη»,

β.

δεν είναι διαμορφωμένα για στρατιωτική χρήση και δεν διαθέτουν προσθήκες ή εξοπλισμό ειδικά σχεδιασμένα ή τροποποιημένα για στρατιωτική χρήση, και

γ.

έχουν πιστοποιηθεί για πολιτική χρήση από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ ή κρατών που συμμετέχουν στον Διακανονισμό του Wassenaar.

Σημείωση 2

Το σημείο ML10.d δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α.

αεροκινητήρες ειδικά σχεδιασμένους ή τροποποιημένους για στρατιωτική χρήση, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τις αρχές πολιτικής αεροπορίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ ή κρατών που συμμετέχουν στον Διακανονισμό του Wassenaar για χρήση σε «πολιτικά αεροσκάφη», ή συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά,

β.

εμβολοφόρους κινητήρες ή συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτούς, πλην των ειδικά σχεδιασμένων για μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Σημείωση 3

Για τους σκοπούς των σημείων ML10.α. και ML10.δ., τα ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και συναφής εξοπλισμός για μη στρατιωτικά «αεροσκάφη» ή αεροκινητήρες που έχουν τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση ισχύουν μόνο για τα στρατιωτικά συστατικά μέρη και τον σχετικό στρατιωτικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τη μετατροπή σε στρατιωτική χρήση.

Σημείωση 4

Για τους σκοπούς του σημείου ML10.α., η στρατιωτική χρήση περιλαμβάνει μάχη, στρατιωτική αναγνώριση, επίθεση, στρατιωτική εκπαίδευση, διοικητική μέριμνα και μεταφορά και ρίψη στρατευμάτων ή στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σημείωση 5

Το σημείο ML10.α. δεν εφαρμόζεται στα «αεροσκάφη» ή τα «οχήματα ελαφρύτερα του αέρα» που έχουν όλα τα παρακάτω:

α.

Κατασκευάστηκαν πριν από το 1946·

β.

Δεν φέρουν αντικείμενα οριζόμενα στο παρόν παράρτημα, εκτός εάν τα αντικείμενα αυτά απαιτούνται προκειμένου να πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας και αξιοπλοΐας των αρχών πολιτικής αεροπορίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ ή κρατών που συμμετέχουν στον Διακανονισμό του Wassenaar, και

γ.

Δεν φέρουν όπλα οριζόμενα στο παρόν παράρτημα, εκτός αν πρόκειται για όπλα που δεν είναι κατάλληλα προς χρήση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για επιχειρήσεις.

Σημείωση 6

Το σημείο ML10.δ. δεν εφαρμόζεται σε αεροκινητήρες πρόωσης που κατασκευάστηκαν για πρώτη φορά πριν από το 1946.

ML11
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός, «διαστημικά σκάφη» και συστατικά μέρη που δεν προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος, ως ακολούθως:

α.

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και συστατικά μέρη ειδικά σχεδιασμένα γι’ αυτόν.

Σημείωση

Το σημείο ML11.α. περιλαμβάνει:

α.

εξοπλισμό ηλεκτρονικών αντιμέτρων και αντι-αντιμέτρων (δηλαδή εξοπλισμό σχεδιασμένο για την εισαγωγή εξωτερικών ή εσφαλμένων σημάτων στους δέκτες επικοινωνίας ραντάρ ή ασύρματης επικοινωνίας ή τη με άλλο τρόπο παρεμπόδιση της λήψης, λειτουργίας ή αποτελεσματικότητας των εχθρικών ηλεκτρονικών δεκτών, περιλαμβανομένου του αντίστοιχού τους εξοπλισμού αντιμέτρων), περιλαμβανομένου του εξοπλισμού δημιουργίας και αντιμετώπισης παρεμβολών,

β.

λυχνίες ταχείας μεταβολής συχνότητας,

γ.

ηλεκτρονικά συστήματα ή εξοπλισμό σχεδιασμένο είτε για την επιτήρηση και την παρακολούθηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για σκοπούς στρατιωτικών πληροφοριών ή ασφαλείας είτε για την αντίκρουση της επιτήρησης και της παρακολούθησης αυτής,

δ.

υποβρύχια αντίμετρα, περιλαμβανομένης της ακουστικής και μαγνητικής παρεμβολής και παραπλάνησης και εξοπλισμού σχεδιασμένου για την εισαγωγή εξωτερικών ή εσφαλμένων σημάτων στους δέκτες ηχοεντοπισμού,

ε.

εξοπλισμό ασφαλείας για την επεξεργασία δεδομένων, εξοπλισμό ασφαλείας δεδομένων, και εξοπλισμό ασφαλείας διαβίβασης και γραμμών σήμανσης, με χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης,

στ.

εξοπλισμό αναγνώρισης, πιστοποίησης γνησιότητας και φόρτωσης και διαχείρισης κλειδών, εξοπλισμό κατασκευής και διανομής,

ζ.

εξοπλισμό κατεύθυνσης και πλοήγησης,

η.

ψηφιακό εξοπλισμό ραδιεπικοινωνιών τροποσφαιρικού σκεδασμού,

θ.

ψηφιακούς αποδιαμορφωτές ειδικά σχεδιασμένους για τις πληροφορίες σημάτων,

ι.

«αυτοματοποιημένα συστήματα εντολών και ελέγχου».

ΣΗΜ .

Για «λογισμικό» που έχει σχέση με στρατιωτικές εφαρμογές- Software Defined Radio (SDR), βλέπε ML21.

β.

Εξοπλισμός ηλεκτρονικών παρεμβολών για «σύστημα δορυφορικής πλοήγησης» και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη,

γ.

«Διαστημικό σκάφος» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για στρατιωτική χρήση και συστατικά μέρη «διαστημικού σκάφους» ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.

ML12
Οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας υψηλής ταχύτητας και συναφής εξοπλισμός και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά, ως ακολούθως:

α.

Οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας, ειδικά σχεδιασμένα για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου,

β.

Ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις δοκιμής και αξιολόγησης και υποδείγματα δοκιμών, περιλαμβανομένων των διαγνωστικών οργάνων και στόχων, για δυναμικές δοκιμές βλημάτων και συστημάτων κινητικής ενέργειας.

ΣΗΜ .

Για τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν δευτερεύοντα πυρομαχικά ή μόνο χημική πρόωση και τα πυρομαχικά αυτών, βλέπε σημεία ML1 έως ML4.

Σημείωση 1

Το σημείο ML12 περιλαμβάνει τα εξής, όταν είναι ειδικά σχεδιασμένα για οπλικά συστήματα κινητικής ενέργειας:

α.

προωθητικά συστήματα εκτόξευσης ικανά να επιταχύνουν μάζες μεγαλύτερες του 0,1 g με ταχύτητες άνω των 1,6 km/s, υπό συνθήκες βολής κατά βολές και βολής κατά ριπές,

β.

πρωτογενή παραγωγή ισχύος, ηλεκτρική θωράκιση, αποθήκευση ενέργειας (π.χ. πυκνωτές υψηλής αποθήκευσης ενέργειας), θερμική διαχείριση, ρύθμιση κλιματικών συνθηκών, εξοπλισμός μεταγωγής ή χειρισμού καυσίμων, ηλεκτρικές διεπαφές μεταξύ παροχής ενέργειας, πυροβόλων και άλλων λειτουργιών ηλεκτρικού χειρισμού των πυργίσκων,

ΣΗΜ .

Βλέπε επίσης 3Α001.ε.2 στον κατάλογο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ για τους πυκνωτές υψηλής αποθήκευσης ενέργειας.

γ.

απόκτηση στόχου, εντοπισμό, έλεγχο πυρός ή συστήματα εκτίμησης ζημιών,

δ.

συσκευή αναζήτησης στόχου, συστήματα καθοδήγησης ή εκτροπής της πρόωσης (πλευρική επιτάχυνση) για τα βλήματα.

Σημείωση 2

Το σημείο ML12 έχει εφαρμογή στα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις ακόλουθες μεθόδους πρόωσης:

α.

ηλεκτρομαγνητική,

β.

ηλεκτροθερμική,

γ.

πλάσμα,

δ.

ελαφρύ αέριο, ή

ε.

χημική (όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με οποιαδήποτε από τις ανωτέρω).

ML13
Εξοπλισμός θωράκισης ή προστατευτικός εξοπλισμός, κατασκευές, συστατικά μέρη και ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ως ακολούθως:

α.

Μεταλλικές ή μη μεταλλικές πλάκες θωράκισης με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

κατασκευασμένες κατά τρόπον ώστε να πληρούν στρατιωτικό πρότυπο ή προδιαγραφή, ή

2.

κατάλληλες για στρατιωτική χρήση,

ΣΗΜ .

Για τις πλάκες θωράκισης σώματος, βλέπε ML13.δ.2.

β.

Κατασκευές μεταλλικών ή μη μεταλλικών υλικών ή συνδυασμοί αυτών, ειδικά σχεδιασμένοι για να παρέχουν βαλλιστική προστασία στα στρατιωτικά συστήματα, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά,

γ.

Κράνη και συστατικά μέρη και εξαρτήματα σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά, ως ακολούθως:

1.

Κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές, ή με ανάλογα εθνικά πρότυπα,

2.

Κελύφη, επενδύσεις ή παρεμβύσματα σχεδιασμένα ειδικά για κράνη που προσδιορίζονται στο σημείο ML13.γ.1.,

3.

Πρόσθετα στοιχεία που παρέχουν βαλλιστική προστασία, ειδικά σχεδιασμένα για κράνη που προσδιορίζονται στο σημείο ML13.γ.1.

ΣΗΜ .

Για τα λοιπά συστατικά μέρη ή παρελκόμενα στρατιωτικών κρανών, βλέπε το σχετικό λήμμα του παρόντος παραρτήματος.

δ.

Θωράκιση σώματος και προστατευτικές στολές ή συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά, ως ακολούθως:

1.

Μαλακή θωράκιση σώματος ή προστατευτικές στολές, κατασκευασμένα βάσει στρατιωτικών προτύπων ή προδιαγραφών ή των ισοδυνάμων τους, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά,

Σημείωση

Για τους σκοπούς του σημείου ML13.δ.1., τα στρατιωτικά πρότυπα ή προδιαγραφές περιλαμβάνουν τουλάχιστον προδιαγραφές αλεξίσφαιρων γιλέκων.

2.

Σκληρές πλάκες θωράκισης σώματος που παρέχουν βαλλιστική προστασία ίση ή μεγαλύτερη από το επίπεδο III (NIJ 0101.06, Ιούλιος 2008) ή «ισοδύναμα πρότυπα»

Σημείωση 1

Το σημείο ML13.β. περιλαμβάνει υλικά ειδικά σχεδιασμένα για την παροχή ενεργού εκρηκτικής θωράκισης ή την κατασκευή στρατιωτικών καταφυγίων.

Σημείωση 2

Το σημείο ML13.γ. δεν εφαρμόζεται σε κράνη που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(a)

Κατασκευάστηκαν πριν από το 1970· και

(b)

Δεν είναι ούτε σχεδιασμένα ούτε τροποποιημένα για να δέχονται ή να φέρουν είδη που προσδιορίζονται στον Κοινό Στρατιωτικό Κατάλογο.

Σημείωση 3

Τα σημεία ML13.γ. και δ. δεν έχουν εφαρμογή στα κράνη, τις ατομικές θωρακίσεις σώματος ή τις προστατευτικές στολές όταν συνοδεύουν τον χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

Σημείωση 4

Τα μόνα ειδικά σχεδιασμένα για προσωπικό εξουδετέρωσης βομβών κράνη τα οποία προσδιορίζονται στο σημείο ML13.γ. είναι εκείνα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.

ΣΗΜ. 1

Βλέπε επίσης σημείο 1A005 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

ΣΗΜ. 2

Για τα «ινώδη ή νηματώδη υλικά» που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή θωρακίσεων για το σώμα και κρανών, βλέπε σημείο 1C010 του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

ML14
«Ειδικός εξοπλισμός για στρατιωτική εκπαίδευση» ή προσομοίωση στρατιωτικών σεναρίων, προσομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για την εκπαίδευση στη χρήση οποιουδήποτε πυροβόλου όπλου ή όπλου προσδιοριζόμενου στα σημεία ML1 ή ML2, και συστατικά μέρη και παρελκόμενα σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά.

Τεχνική σημείωση

Ο όρος «ειδικός εξοπλισμός για στρατιωτική εκπαίδευση» περιλαμβάνει στρατιωτικούς τύπους εκπαιδευτών επίθεσης, εκπαιδευτές επιχειρησιακών πτήσεων, εκπαιδευτές στόχων ραντάρ, γεννήτριες στόχων ραντάρ, εκπαιδευτικά μηχανήματα βολής, εκπαιδευτές ανθυποβρυχιακού πολέμου, προσομοιωτές πτήσεως (περιλαμβανομένου του φυγοκεντρικού εξοπλισμού που προορίζεται για ανθρώπινη χρήση για εκπαίδευση πιλότων/αστροναυτών), εκπαιδευτές ραντάρ, εκπαιδευτές οργάνων πτήσης, εκπαιδευτές πλοήγησης, εκπαιδευτές εκτόξευσης πυραύλων, εξοπλισμό στόχου, «αεροσκάφη» χωρίς χειριστή, εκπαιδευτές οπλισμού, εκπαιδευτές «αεροσκαφών» χωρίς κυβερνήτη, κινητές μονάδες εκπαίδευσης και εξοπλισμό εκπαίδευσης για στρατιωτικές επιχειρήσεις εδάφους.

Σημείωση 1

Το σημείο ML14 περιλαμβάνει συστήματα παραγωγής εικόνας και διαδραστικά περιβαλλοντικά συστήματα για προσομοιωτές εφόσον έχουν ειδικά σχεδιαστεί ή τροποποιηθεί για στρατιωτική χρήση.

Σημείωση 2

Το σημείο ML14 δεν εφαρμόζεται στον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για εκπαίδευση στη χρήση κυνηγετικών ή αθλητικών όπλων.

ML15
Εξοπλισμός παραγωγής και επεξεργασίας εικόνας ή αντιμέτρων, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη και παρελκόμενά του, ως ακολούθως:

α.

Συσκευές εγγραφής και εξοπλισμός επεξεργασίας εικόνας,

β.

Κάμερες, φωτογραφικός εξοπλισμός και εξοπλισμός επεξεργασίας φιλμ,

γ.

Εξοπλισμός έντασης εικόνας,

δ.

Εξοπλισμός υπέρυθρης ή θερμικής απεικόνισης,

ε.

Εξοπλισμός απεικόνισης με αισθητήρα ραντάρ,

στ.

Εξοπλισμός αντιμέτρων και αντι-αντιμέτρων για τον εξοπλισμό που προσδιορίζεται στα υποσημεία ML15.α έως ML15.ε.

Σημείωση

Το σημείο ML15.στ. περιλαμβάνει εξοπλισμό σχεδιασμένο για την υποβάθμιση της λειτουργίας ή της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών συστημάτων παραγωγής εικόνας ή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της υποβάθμισης αυτής.

Σημείωση

Το σημείο ML15. δεν εφαρμόζεται στις «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς» ή στον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος για να περιέχει «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς».

ΣΗΜ.

Για την ταξινόμηση των στοχάστρων και σκοπευτικών συστημάτων που περιέχουν «λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς», βλέπε σημεία ML1, ML2 και ML5.a.

ΣΗΜ.

Βλέπε επίσης σημεία 6A002.α.2 και 6A002.β του καταλόγου ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

ML16
Σφυρήλατα, χυτά και άλλα ακατέργαστα προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για υλικά που προσδιορίζονται στα σημεία ML1 έως ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 ή ML19.

Σημείωση

Το σημείο ML16. εφαρμόζεται σε ακατέργαστα προϊόντα εφόσον είναι αναγνωρίσιμα βάσει της υλικής σύνθεσης, της γεωμετρίας ή της λειτουργίας.

ML17
Ποικίλος εξοπλισμός, υλικά και «βιβλιοθήκες», ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

α.

Συσκευές κατάδυσης και υποβρύχιας κολύμβησης, ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση, ως ακολούθως:

1.

Αυτοτελείς επανεισπνευστήρες κατάδυσης, κλειστού ή ημίκλειστου κυκλώματος,

2.

Συσκευές υποβρύχιας κολύμβησης, ειδικά σχεδιασμένες για χρήση με τη συσκευή κατάδυσης που ορίζεται στο σημείο ML17.α.1.

ΣΗΜ .

Βλέπε επίσης 8Α002.ιζ. στον κατάλογο ειδών διπλής χρήσης της ΕΕ.

β.

Οικοδομικός εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση,

γ.

Εξαρτήματα, επιστρώσεις και επεξεργασίες για την απόκρυψη του ίχνους, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

δ.

Εξοπλισμός στρατιωτικού μηχανικού, ειδικά σχεδιασμένος για χρήση σε πολεμική ζώνη,

ε.

«Ρομπότ», χειριστήρια «ρομπότ» και «συσκευές τελικής φάσης»«ρομπότ», με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

2.

φέρουν μέσα προστασίας υδραυλικών συστημάτων από διατρήσεις ή ρωγμές που προκαλούνται από θραύσματα βλημάτων (π.χ. περιλαμβάνουν αυτοσφραγιζόμενα συστήματα) και είναι σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν υδραυλικά υγρά με σημείο ανάφλεξης υψηλότερο των 839 Κ (566 °C), ή

3.

είναι ειδικά σχεδιασμένα ή προορισμένα για λειτουργία σε περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικών παλμών (EMP).

Τεχνική σημείωση

Οι ηλεκτρομαγνητικοί παλμοί δεν αναφέρονται σε ακούσια παρεμβολή προκαλούμενη από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από πλησίον εξοπλισμό (π.χ. μηχανήματα, συσκευές ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό) ή από αστραπή.

στ.

«Βιβλιοθήκες» ειδικά σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για στρατιωτική χρήση με συστήματα, εξοπλισμό ή συστατικά μέρη που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα,

ζ.

Εξοπλισμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας ή εξοπλισμός πρόωσης που δεν προσδιορίζεται σε άλλο σημείο, ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση και τα συστατικά μέρη αυτού, ειδικά σχεδιασμένα ή «τροποποιημένα» για στρατιωτική χρήση,

Σημείωση

Το σημείο ML17.ζ. περιλαμβάνει τους «πυρηνικούς αντιδραστήρες».

η.

Εξοπλισμός και υλικό, επιστρωμένα ή επεξεργασμένα για την απόκρυψη του ίχνους, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση, που δεν προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος,

θ.

Προσομοιωτές ειδικά σχεδιασμένοι για στρατιωτικούς «πυρηνικούς αντιδραστήρες»,

ι.

Κινητά συνεργεία επισκευών ειδικά σχεδιασμένα ή «τροποποιημένα» για τη συντήρηση στρατιωτικού εξοπλισμού,

ια.

Γεννήτριες πεδίου ειδικά σχεδιασμένες ή «τροποποιημένες» για στρατιωτική χρήση,

ιβ.

Εμπορευματοκιβώτια συνδυασμένης μεταφοράς ISO ή αποσπώμενα αμαξώματα οχημάτων (ήτοι κινητά αμαξώματα), ειδικά σχεδιασμένα ή «τροποποιημένα» για στρατιωτική χρήση,

ιγ.

Πορθμεία, που δεν προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος, γέφυρες και στοιχεία πλωτών γεφυρών, ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση,

ιδ.

Δοκιμαστικά μοντέλα ειδικά σχεδιασμένα για την «ανάπτυξη» ειδών που προσδιορίζονται στα σημεία ML4, ML6, ML9 ή ML10,

ιε.

Εξοπλισμός προστασίας από ακτίνες «λέιζερ» (π.χ. προστασία οφθαλμών ή αισθητήρων) ειδικά σχεδιασμένος για στρατιωτική χρήση,

ιστ.

«Προωθητικά» που δεν προσδιορίζονται σε άλλο σημείο του παρόντος παραρτήματος και που είναι ειδικά σχεδιασμένα για στρατιωτική χρήση.

Τεχνικές σημειώσεις

1.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2014.

2.

Για τους σκοπούς του σημείου ML17, ο όρος «τροποποιημένος» σημαίνει κάθε δομική, ηλεκτρική, μηχανική ή άλλη μεταβολή που προσδίδει σε μη στρατιωτικό αγαθό στρατιωτικές ικανότητες ισοδύναμες με εκείνες αγαθού ειδικά σχεδιασμένου για στρατιωτική χρήση.

ML18
Εξοπλισμός «παραγωγής», εγκαταστάσεις δοκιμών σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος στον εξοπλισμό και συστατικά τους μέρη, ως ακολούθως:

α.

Ειδικά σχεδιασμένος ή τροποποιημένος εξοπλισμός «παραγωγής» για την «παραγωγή» προϊόντων που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα και ειδικά σχεδιασμένα συστατικά μέρη αυτού,

β.

Ειδικά σχεδιασμένες εγκαταστάσεις δοκιμών σχετικά με την επίδραση του περιβάλλοντος στον εξοπλισμό και ειδικά σχεδιασμένος εξοπλισμός αυτών, μη κατονομαζόμενα αλλού, για την πιστοποίηση, έγκριση ή δοκιμή προϊόντων που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα.

Τεχνική σημείωση

Για τους σκοπούς του σημείου ML18, ο όρος «παραγωγή» περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εξέταση, την κατασκευή, τη δοκιμή και τον έλεγχο.

Σημείωση

Τα σημεία ML18.α. και ML18.β. περιλαμβάνουν τον ακόλουθο εξοπλισμό:

α.

μηχανές συνεχούς νίτρωσης,

β.

συσκευές ή εξοπλισμό δοκιμής φυγοκεντρικών συστημάτων με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1.

κινούμενο με κινητήρα ή κινητήρες συνολικής ισχύος άνω των 298 kW (400 hp),

2.

ικανό να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο 113 kg ή περισσότερο,ή ή

3.

ικανό να παράγει φυγόκεντρη επιτάχυνση 8 g ή περισσότερο επί ωφελίμου φορτίου 91 kg ή περισσότερο,

γ.

πιεστήρια αφυδάτωσης,

δ.

κοχλιωτές μηχανές επέλασης σχεδιασμένες ή τροποποιημένες για την επέλαση στρατιωτικών «εκρηκτικών»,

ε.

μηχανές κοπής για την κοπή σε προδιαγεγραμμένες διαστάσεις «προωθητικών»,

στ.

τύμπανα κουφέτων διαμέτρου 1,85 m ή περισσότερο και με ικανότητα παραγωγής άνω των 227 kg,

ζ.

συσκευές συνεχούς ανάμειξης για στερεά «προωθητικά»

η.

μύλοι υδραυλικής ενέργειας για τη λειοτρίβηση και την άλεση στρατιωτικών «εκρηκτικών»,

θ.

εξοπλισμός που επιτυγχάνει τόσο τη σφαιρικότητα όσο και την ομοιομορφία του μεγέθους των σωματιδίων μεταλλικής σκόνης αναφερόμενης στο σημείο ML8.γ.8,

ι.

μετατροπείς ρευμάτων μεταφοράς για τη μετατροπή των υλικών που σημειώνονται στο σημείο ML8.γ.3.

ML19
Οπλικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας (DEW), συναφής εξοπλισμός ή εξοπλισμός αντιμέτρων και υποδείγματα δοκιμών, ως ακολούθως, και συστατικά μέρη σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά:

α.

Συστήματα «λέιζερ» ειδικά σχεδιασμένα για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου,

β.

Συστήματα δέσμης σωματιδίων για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου,

γ.

Συστήματα ραδιοσυχνότητας υψηλής ισχύος (RF) για την καταστροφή ή τη ματαίωση της αποστολής στόχου,

δ.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος για την ανίχνευση ή αναγνώριση ή άμυνα κατά των συστημάτων που προσδιορίζονται στα σημεία ML19.α έως ML19.γ,

ε.

Απτά μοντέλα ελέγχου για τα συστήματα, εξοπλισμό και συστατικά μέρη τα οποία προσδιορίζονται στο σημείο ML19,

στ.

Συστήματα «λέιζερ» ειδικά σχεδιασμένα ώστε να προκαλούν μόνιμη τύφλωση στη μη ενισχυμένη όραση, δηλαδή στο μάτι είτε γυμνό είτε εφοδιασμένο με διορθωτικές διατάξεις.

Σημείωση 1

Τα οπλικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας που προσδιορίζονται στο σημείο ML19. περιλαμβάνουν συστήματα η ικανότητα των οποίων προέρχεται από την προσδιοριζόμενη εφαρμογή:

α.

«λέιζερ» επαρκούς ικανότητας καταστροφής παρόμοιας εκείνης των συμβατικών πυρομαχικών,

β.

επιταχυντών σωματιδίων οι οποίοι εκτοξεύουν δέσμη φορτισμένων ή ουδέτερων σωματιδίων με καταστροφική ισχύ,

γ.

πομπών δέσμης ραδιοσυχνοτήτων, υψηλής παλμικής ενέργειας ή υψηλής μέσης ισχύος, οι οποίοι παράγουν πεδία επαρκούς εντάσεως, ώστε να εξουδετερώνουν ηλεκτρονικά κυκλώματα μακρινών στόχων.

Σημείωση 2

Το σημείο ML19. περιλαμβάνει τα εξής, όταν είναι ειδικά σχεδιασμένα για οπλικά συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας:

α.

παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, μεταγωγή, μηχανική ρύθμιση κλιματικών συνθηκών ή εξοπλισμό χειρισμού καυσίμων,

β.

συστήματα απόκτησης ή εντοπισμού στόχου,

γ.

συστήματα ικανά να αποτιμούν τη ζημία, την καταστροφή ή τη ματαίωση αποστολής στόχου,

δ.

εξοπλισμό χειρισμού δέσμης, διάδοσης ή σκόπευσης,

ε.

εξοπλισμό με ικανότητα ταχείας μετατόπισης δέσμης για ταχείες επιχειρήσεις πολλαπλού στόχου,

στ.

προσαρμόσιμα οπτικά συστήματα και συζευκτές φάσης,

ζ.

συσκευές εισαγωγής ρεύματος για δέσμες αρνητικών ιόντων υδρογόνου,

η.

συστατικά μέρη επιταχυντή «κατάλληλα για διαστημική χρήση»,

θ.

εξοπλισμό παροχέτευσης δέσμης αρνητικών ιόντων,

ι.

εξοπλισμό για τον έλεγχο και τη μετατόπιση δέσμης ιόντων υψηλής ενέργειας,

ια.

λεπτά φύλλα «κατάλληλα για διαστημική χρήση», για την εξουδετέρωση αρνητικών ισοτόπων υδρογόνου.

ML20
Κρυογόνος και «υπεραγώγιμος» εξοπλισμός και συστατικά μέρη και εξαρτήματα σχεδιασμένα ειδικά γι’ αυτά, ως ακολούθως:

α.

Εξοπλισμός ειδικά σχεδιασμένος ή διαμορφωμένος για εγκατάσταση σε όχημα για στρατιωτικές εφαρμογές ξηράς, θαλάσσης, αέρος ή διαστήματος, ικανός να λειτουργεί εν κινήσει και να παράγει ή να διατηρεί θερμοκρασίες κάτω των 103 Κ (– 170 °C)

Σημείωση

Το σημείο ML20.a. περιλαμβάνει κινητά συστήματα που φέρουν ή χρησιμοποιούν παρελκόμενα ή συστατικά μέρη κατασκευασμένα από μη μεταλλικά ή μη ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά, όπως πλαστικά ή υλικά εμποτισμένα με εποξικές ρητίνες.

β.

«Υπεραγώγιμος» ηλεκτρικός εξοπλισμός (περιστροφικά μηχανήματα ή μετατροπείς), ειδικά σχεδιασμένος ή διαμορφωμένος για εγκατάσταση σε όχημα για στρατιωτικές εφαρμογές ξηράς, θαλάσσης, αέρος ή διαστήματος, και ικανός να λειτουργεί εν κινήσει.

Σημείωση

Το σημείο ML20.β. δεν εφαρμόζεται στις υβριδικές ομοπολικές γεννήτριες συνεχούς ρεύματος με συνήθη μονοπολικό μεταλλικό οπλισμό, ο οποίος περιστρέφεται σε μαγνητικό πεδίο που παράγεται από υπεραγώγιμη περιέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι η περιέλιξη αυτή είναι το μόνο υπεραγώγιμο συστατικό μέρος της γεννήτριας.

ML21
«Λογισμικό», ως ακολούθως:

α.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες χρήσεις:

1.

«Ανάπτυξη», «παραγωγή», λειτουργία ή συντήρηση εξοπλισμού που προσδιορίζεται στο παρόν παράρτημα,

2.

«Ανάπτυξη» ή «παραγωγή» υλικών που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα, ή

3.

«Ανάπτυξη», «παραγωγή», λειτουργία ή συντήρηση «λογισμικού» που προσδιορίζεται στο παρόν παράρτημα.

β.

Ειδικό «λογισμικό», άλλο από το προσδιοριζόμενο στο σημείο ML21α, ως ακολούθως:

1.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για στρατιωτική χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για τη μοντελοποίηση, προσομοίωση ή αξιολόγηση στρατιωτικών οπλικών συστημάτων,

2.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για στρατιωτική χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για τη μοντελοποίηση ή την προσομοίωση σεναρίων στρατιωτικών επιχειρήσεων,

3.

«Λογισμικό» για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων συμβατικών, πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών πολεμικών όπλων,

4.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο για στρατιωτική χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου και πληροφοριών (C3I) ή διοίκησης, επικοινωνιών, ελέγχου, Η/Υ και πληροφοριών (C4I),

5.

«Λογισμικό» ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιθετικών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο,

Σημείωση 1

Το σημείο ML21.β.5. περιλαμβάνει το «λογισμικό» που είναι σχεδιασμένο για την καταστροφή, την υποβάθμιση, τη διατάραξη συστημάτων, εξοπλισμού ή «λογισμικού», που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα, ή την πρόκληση ζημιών σε αυτά, καθώς και το «λογισμικό» αναγνώρισης στον κυβερνοχώρο και το «λογισμικό» εντολών και ελέγχου στον κυβερνοχώρο.

Σημείωση 2

Το σημείο ML21.β.5. δεν εφαρμόζεται στη «δημοσιοποίηση τρωτών σημείων» ή την «αντιμετώπιση συμβάντων στον κυβερνοχώρο» που περιορίζονται στη μη στρατιωτική αμυντική ετοιμότητα ή απόκριση όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια.

γ.

«Λογισμικό» μη προσδιοριζόμενο από τα σημεία ML21.α. ή ML21.β., ειδικά σχεδιασμένο ή τροποποιημένο για να επιτρέπει σε εξοπλισμό μη προσδιοριζόμενο από το παρόν παράρτημα να επιτελεί τις στρατιωτικές λειτουργίες εξοπλισμού προσδιοριζόμενου από το παρόν παράρτημα.

ΣΗΜ .

Βλέπε συστήματα, εξοπλισμό ή συστατικά μέρη που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα για «ψηφιακούς υπολογιστές» γενικής χρήσης με εγκατεστημένο «λογισμικό» που προσδιορίζεται στο σημείο ML21.γ.

ML22
«Τεχνολογία», ως ακολούθως:

α.

«Τεχνολογία», πέραν εκείνης που προσδιορίζεται στο σημείο ML22.β., «απαιτούμενη» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή», λειτουργία, εγκατάσταση, συντήρηση (έλεγχο), επισκευή, γενική επισκευή ή επανεξοπλισμό των υλικών που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα.

β.

«Τεχνολογία», ως ακολούθως:

1.

«Απαιτούμενη»«τεχνολογία» για τον σχεδιασμό, τη συναρμολόγηση των συστατικών μερών και τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή ολόκληρων εγκαταστάσεων παραγωγής υλικών που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα, ακόμη και αν τα συστατικά μέρη αυτών των εγκαταστάσεων παραγωγής δεν προσδιορίζονται,

2.

«Απαιτούμενη»«τεχνολογία» για την «ανάπτυξη» και την «παραγωγή» ελαφρών όπλων, ακόμη και αν χρησιμοποιείται για την παραγωγή απομιμήσεων αντικών ελαφρών όπλων,

3.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2013,

ΣΗΜ .

Βλέπε σημείο ML22.α. για την «τεχνολογία» που προηγουμένως προσδιοριζόταν στο σημείο ML22.β.3.

4.

Δεν χρησιμοποιούνται από το 2013,

ΣΗΜ .

Βλέπε σημείο ML22.α. για την «τεχνολογία» που προηγουμένως προσδιοριζόταν στο σημείο ML22.β.4.

5.

«Απαιτούμενη»«τεχνολογία» αποκλειστικά για την ενσωμάτωση των «βιοκαταλυτών» που προσδιορίζονται στο σημείο ML7.θ.1, σε στρατιωτικές φέρουσες ουσίες ή στρατιωτικό υλικό.

Σημείωση 1

Η «απαιτούμενη»«τεχνολογία» για την «ανάπτυξη», «παραγωγή», λειτουργία, εγκατάσταση, συντήρηση (έλεγχο), επισκευή, γενική επισκευή ή επανεξοπλισμό υλικών που προσδιορίζονται στο παρόν παράρτημα παραμένει υπό έλεγχο ακόμη και όταν εφαρμόζεται σε υλικό μη προσδιοριζόμενο στο παρόν παράρτημα.

Σημείωση 2

Το σημείο ML22 δεν εφαρμόζεται στα εξής:

α.

στην «τεχνολογία» που αποτελεί την ελάχιστη που απαιτείται για την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση (έλεγχο) ή επισκευή των υλικών εκείνων που δεν ελέγχονται ή η εξαγωγή των οποίων έχει επιτραπεί,

β.

στην «τεχνολογία» που είναι «ελευθέρας χρήσεως», στη «βασική επιστημονική έρευνα» ή στις ελάχιστες πληροφορίες που απαιτούνται για αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

γ.

στην «τεχνολογία» μαγνητικής επαγωγής για τη συνεχή πρόωση μηχανημάτων μη στρατιωτικών μεταφορών.

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Παρατίθενται κατωτέρω, σε αλφαβητική σειρά, οι ορισμοί των όρων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κατάλογο:

Σημείωση 1

Οι ορισμοί ισχύουν για ολόκληρο τον Κατάλογο. Οι παραπομπές είναι απλώς ενημερωτικές και δεν θίγουν την καθολική ισχύ των ορισμών σε ολόκληρο τον Κατάλογο.

Σημείωση 2

Οι λέξεις και οι όροι του παρόντος Καταλόγου Ορισμών έχουν το οριζόμενο συγκεκριμένο νόημα μόνον όταν περικλείονται εντός κανονικών εισαγωγικών («»). Οι ορισμοί των όρων που περικλείονται εντός ανωφερών εισαγωγικών («») δίνονται στις τεχνικές σημειώσεις των οικείων σημείων. Στις άλλες περιπτώσεις, οι λέξεις και οι όροι έχουν την κοινώς αποδεκτή και καταγεγραμμένη στα λεξικά σημασία τους.

ML8
«Πρόσθετα»

Ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εκρηκτικές συνθέσεις για να βελτιώνουν τις ιδιότητές τους.

ML8, 10, 14
«Αεροσκάφη»

Ιπτάμενα μέσα σταθερών πτερύγων, στρεπτών πτερύγων, περιστρεφόμενων πτερύγων (ελικόπτερα), πτυσσόμενων πτερύγων ή πτυσσόμενων περιστρεφόμενων πτερύγων.

ML11
«Αυτοματοποιημένα συστήματα εντολών και ελέγχου»

Ηλεκτρονικά συστήματα, μέσω των οποίων εισάγονται, υφίστανται επεξεργασία και διαβιβάζονται πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της διοικούμενης ομάδας, του κύριου σχηματισμού, του τακτικού σχηματισμού, της μονάδας, του πλοίου, της υποδιαίρεσης μονάδας ή του οπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση υπολογιστή ή άλλου ειδικευμένου υλισμικού προοριζόμενου για την υποστήριξη των λειτουργιών μιας στρατιωτικής οργάνωσης διοίκησης και ελέγχου. Οι κύριες λειτουργίες ενός αυτοματοποιημένου συστήματος διοίκησης και ελέγχου είναι: η αποτελεσματική συλλογή, σώρευση, αποθήκευση και επεξεργασία πληροφοριών· η απεικόνιση της κατάστασης και των περιστάσεων που επηρεάζουν την προετοιμασία και διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων· επιχειρησιακοί και τακτικοί υπολογισμοί για την κατανομή των πόρων μεταξύ των στρατιωτικών σχηματισμών ή στοιχείων της επιχειρησιακής τάξης της μάχης ή της ανάπτυξης των δυνάμεων κατά τη μάχη σύμφωνα με την αποστολή ή το στάδιο της επιχείρησης· η προετοιμασία των δεδομένων για την εκτίμηση της κατάστασης και τη λήψη αποφάσεων σε οιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών επιχειρήσεων ή της μάχης· η προσομοίωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέσω του υπολογιστή.

ML22
«Βασική επιστημονική έρευνα»

Πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που διεξάγονται κυρίως με σκοπό την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά με τις βασικές αρχές των φαινομένων, οι οποίες δεν στρέφονται κατά κύριο λόγο προς έναν ειδικό πρακτικό σκοπό ή στόχο.

ML7, 22
«Βιοκαταλύτες»

«Ένζυμα» για συγκεκριμένες χημικές ή βιοχημικές αντιδράσεις, ή άλλες βιολογικές ενώσεις, που ενώνονται με παράγοντες χημικού πολέμου και επιταχύνουν την αποδόμησή τους.

Τεχνική σημείωση

Τα «ένζυμα» είναι «βιοκαταλύτες» για συγκεκριμένες χημικές ή βιοχημικές αντιδράσεις.

ML7
«Βιολογικοί παράγοντες»

Παθογόνα ή τοξίνες που επιλέγονται ή τροποποιούνται (ως προς την καθαρότητα, τον χρόνο αποθήκευσης, την τοξικότητα, τα χαρακτηριστικά διάδοσης ή την αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία) με σκοπό την πρόκληση απωλειών στους ανθρώπους και τα ζώα, τη φθορά εξοπλισμού ή τη ζημία των καλλιεργειών ή του περιβάλλοντος.

ML7
«Βιοπολυμερή»

Βιολογικά μακρομόρια ως ακολούθως:

α.

Ένζυμα για συγκεκριμένες χημικές ή βιοχημικές αντιδράσεις,

β.

«Αντιιδιοτυπικά», «μονοκλωνικά» ή «πολυκλωνικά»«αντισώματα»,

γ.

Ειδικά σχεδιασμένοι ή επεξεργασμένοι «υποδοχείς».

Τεχνικές σημειώσεις

1.

Τα «αντιιδιοτυπικά αντισώματα» είναι αντισώματα που συνδέονται με συγκεκριμένα σημεία δέσμευσης αντιγόνων άλλων αντισωμάτων,

2.

Τα «μονοκλωνικά αντισώματα» είναι πρωτεΐνες που συνδέονται σε ένα αντιγονικό σημείο και παράγονται από έναν μόνον κλώνο κυττάρων,

3.

Τα «πολυκλωνικά αντισώματα» είναι μείγμα πρωτεϊνών που συνδέονται στο συγκεκριμένο αντιγόνο και παράγονται από περισσότερους του ενός κλώνους κυττάρων,

4.

Οι «υποδοχείς» είναι βιολογικές μακρομοριακές δομές ικανές να δεσμεύουν συνδέτες και των οποίων η δέσμευση επηρεάζει φυσιολογικές λειτουργίες.

ML4, 10
«Πολιτικά αεροσκάφη»

«Αεροσκάφη» που περιλαμβάνονται, κατόπιν δηλώσεως, σε δημοσιευμένους καταλόγους πτητικής ικανότητας από τις αρχές της πολιτικής αεροπορίας ενός ή περισσότερων κρατών μελών της ΕΕ ή κρατών που συμμετέχουν στον Διακανονισμό του Wassenaar για να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικά εσωτερικά και εξωτερικά δρομολόγια ή για κάθε νόμιμη μη στρατιωτική, ιδιωτική ή εμπορική χρήση.

ML21
«Αντιμετώπιση συμβάντων στον κυβερνοχώρο»

H διαδικασία ανταλλαγής των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με ένα συμβάν ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με άτομα ή οργανισμούς που είναι αρμόδια για τη διενέργεια και τον συντονισμό της αποκατάστασης για την αντιμετώπιση συμβάντος στον κυβερνοχώρο.

ML17, 21, 22
«Ανάπτυξη»

Σχετίζεται με όλες τις φάσεις πριν από τη μαζική παραγωγή, όπως: ο σχεδιασμός, η έρευνα σχεδιασμού, η ανάλυση σχεδιασμού, οι αρχές σχεδιασμού, η συναρμολόγηση και η δοκιμή πρωτοτύπων, η πειραματική παραγωγή, τα δεδομένα σχεδιασμού, η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σχεδιασμού σε προϊόν, ο σχεδιασμός ολοκλήρωσης, το layout.

ML21
«Ψηφιακός υπολογιστής»

Η συσκευή η οποία έχει τη δυνατότητα, υπό μορφή μίας ή περισσότερων διακριτών μεταβλητών, να εκτελέσει όλες τις ακόλουθες λειτουργίες:

α.

Να δέχεται δεδομένα·

β.

Να αποθηκεύει δεδομένα ή εντολές σε μόνιμες ή μεταβλητές διατάξεις αποθήκευσης·

γ.

Να επεξεργάζεται δεδομένα με τη βοήθεια μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών η οποία είναι δυνατόν να τροποποιηθεί· και

δ.

Να παρέχει δεδομένα στην έξοδο.

Τεχνική σημείωση

Στις τροποποιήσεις μιας αποθηκευμένης αλληλουχίας εντολών περιλαμβάνεται η αντικατάσταση σταθερών διατάξεων αποθήκευσης, αλλά όχι οι υλικές αλλαγές στην καλωδίωση ή στις διασυνδέσεις.

ML17
«Επενεργητές πέρατος»

Αρπάγες, «ενεργητικές εργαλειακές διατάξεις» καθώς και κάθε άλλη εργαλειακή διάταξη προσαρμοσμένη στο βασικό έλασμα στο άκρο του βραχίονα χειρισμού ενός «ρομπότ».

Τεχνική σημείωση

«Ενεργητική εργαλειακή διάταξη» σημαίνει διάταξη με την οποία ασκείται κινητήριος δύναμη, μεταβιβάζεται ενέργεια ή η οποία χρησιμεύει ως αισθητήρας επί του υπό κατεργασία αντικειμένου.

ML8
«Ενεργειακά υλικά»

Ουσίες ή μείγματα που αντιδρούν χημικώς και εκλύουν την ενέργεια που απαιτείται για τη σκοπούμενη εφαρμογή τους. Τα «εκρηκτικά», τα «πυροτεχνικά» και τα «προωθητικά» είναι υποκατηγορίες ενεργειακών υλικών.

ML6, 13
«Ισοδύναμα πρότυπα»

Συγκρίσιμα εθνικά ή διεθνή πρότυπα, αναγνωρισμένα από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ ή κράτη που συμμετέχουν στον Διακανονισμό του Wassenaar, τα οποία εφαρμόζονται στο σχετικό σημείο.

ML8, 18
«Εκρηκτικά»

Στερεές, υγρές ή αέριες ενώσεις ή μείγματα ενώσεων που χρειάζεται να εκρήγνυνται όταν χρησιμοποιούνται ως πρωτογενείς, εναυσματικές ή κύριες γομώσεις κεφαλών, ή για ανατινάξεις και άλλες εφαρμογές.

ML7
«Φορείς έκφρασης»

Φορείς (π.χ. πλασμίδια ή ιοί) που χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή γενετικού υλικού σε ξενιστικά κύτταρα.

ML13
«Ινώδη ή νηματώδη υλικά»

Μεταξύ άλλων:

α.

Συνεχή «μονόκλωνα νήματα»,

β.

Συνεχή νήματα και rovings,

γ.

Ταινίες, υφάσματα, πιλήματα και πλεκτά,

δ.

Κομμένα νήματα, υφαντικές ίνες, συνεχή καλύμματα,

ε.

Ινοκρύσταλλοι, είτε υπό μονοκρυσταλλική είτε πολυκρυσταλλική μορφή οποιουδήποτε μήκους,

στ.

Πολτός αρωματικού πολυαμιδίου

ML15
«Λυχνίες ενίσχυσης εικόνας πρώτης γενιάς»

Ηλεκτροστατικώς εστιαζόμενες λυχνίες που χρησιμοποιούν οθόνες εισόδου και εξόδου από οπτικές ίνες ή γυαλί, φωτοκαθόδους πολυαλκαλίων (S-20 ή S-25), αλλά όχι ενισχυτές μικροδιαυλικής οθόνης.

ML17
«Κυψέλη καυσίμου»

Ηλεκτροχημική διάταξη η οποία μετατρέπει τη χημική ενέργεια απευθείας σε ηλεκτρισμό συνεχούς ρεύματος με την κατανάλωση καυσίμου από εξωτερική πηγή.

ML22
«Ελεύθερη χρήση»

«Τεχνολογία» ή «λογισμικό» που επιτρέπεται να διατίθενται χωρίς περιορισμούς κατά την περαιτέρω διάδοσή τους.

Σημείωση :

Οι περιορισμοί που απορρέουν από τα πνευματικά δικαιώματα δεν εξαιρούν την «τεχνολογία» ή το «λογισμικό» από την «ελεύθερη χρήση».

ML9, 19
«Λέιζερ»

Προϊόν το οποίο παράγει μια χωρικά και χρονικά σύμφωνη δέσμη φωτός μέσω ενίσχυσης από τη διεγειρόμενη εκπομπή ακτινοβολίας.

ML17
«Βιβλιοθήκη» (βάση δεδομένων τεχνικών παραμέτρων)

Συλλογή τεχνικών πληροφοριών, η αναφορά στις οποίες μπορεί να ενισχύει την επίδοση σχετικών συστημάτων, εξοπλισμού ή συστατικών μερών.

ML10
«Οχήματα ελαφρύτερα του αέρα»

Αερόστατα και αερόπλοια που για την άνωσή τους βασίζονται στον ζεστό αέρα ή σε άλλα αέρια ελαφρότερα από τον αέρα, όπως υδρογόνο και ήλιο.

Τεχνική σημείωση

«Αερόπλοια»

Μηχανοκίνητα αερομεταφερόμενα οχήματα που ίπτανται μέσω ενός όγκου αερίου (συνήθως ηλίου, παλαιότερα υδρογόνου) το οποίο είναι ελαφρύτερο του αέρα.

ML17
«Πυρηνικός αντιδραστήρας»

Το σύνολο των διατάξεων που βρίσκονται εντός ή είναι απευθείας προσαρμοσμένες στον λέβητα του αντιδραστήρα, ο εξοπλισμός ο οποίος ρυθμίζει τη στάθμη ισχύος στον πυρήνα και τα κατασκευαστικά μέρη τα οποία κανονικά περιλαμβάνουν, έρχονται σε απευθείας επαφή ή ρυθμίζουν το πρωτεύον ψυκτικό μέσο στον πυρήνα του αντιδραστήρα.

ML8
«Πρόσθετα»

Ειδικές χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή εκρηκτικών.

ML 21, 22
«Παραγωγή»

Όλες οι φάσεις παραγωγής όπως: μηχανολογική μελέτη του προϊόντος, κατασκευή, ολοκλήρωση, συναρμολόγηση, έλεγχος, δοκιμή, διασφάλιση της ποιότητας.

ML8
«Προωθητικά»

Ουσίες ή μείγματα που αντιδρούν χημικώς και παράγουν μεγάλο όγκο θερμών αερίων με ελεγχόμενο ρυθμό για την επιτέλεση μηχανικού έργου.

ML4, 8
«Πυροτεχνικά»

Μίγματα στερεών ή υγρών καυσίμων και οξειδωτικών ουσιών τα οποία, όταν αναφλεγούν, υφίστανται εξώθερμη χημική αντίδραση, με ελεγχόμενο ρυθμό, με σκοπό την επενέργεια ύστερα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ή την παραγωγή θερμότητας, θορύβου, καπνού, ορατού φωτός ή υπέρυθρης ακτινοβολίας. Τα πυροφορικά είναι υποκατηγορία των πυροτεχνικών, τα οποία δεν περιέχουν οξειδωτικές ουσίες αλλά αυταναφλέγονται όταν έλθουν σε επαφή με τον αέρα.

ML22
«Απαιτούμενη»

Όπως εφαρμόζεται σε σχέση με την «τεχνολογία», αφορά μόνον το μέρος της «τεχνολογίας» που είναι χαρακτηριστικά υπεύθυνη για την επίτευξη ή υπέρβαση των υπό έλεγχο επιπέδων απόδοσης, χαρακτηριστικών ή λειτουργιών. Τέτοιου είδους «απαιτούμενη»«τεχνολογία» ενδέχεται να είναι κοινή για διαφορετικά προϊόντα.

ML7
«Παράγοντες ελέγχου ταραχών»

Ουσίες οι οποίες, υπό τις αναμενόμενες συνθήκες χρήσης για τον έλεγχο ταραχών, προκαλούν ταχέως στους ανθρώπους ερεθισμό των αισθητηρίων οργάνων ή σωματικά αποτελέσματα που τους θέτουν εκτός δράσης και που εξαφανίζονται γρήγορα μετά την παύση της έκθεσης. (Τα δακρυγόνα αέρια είναι υποκατηγορία των «παραγόντων ελέγχου ταραχών».)

ML17
«Ρομπότ»

Μηχανισμός χειρισμού συνεχούς ή ασυνεχούς τροχιάς, ο οποίος ενδέχεται να χρησιμοποιεί αισθητήρες και ο οποίος έχει όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α.

είναι πολυλειτουργικός·

β.

είναι σε θέση να τοποθετεί ή να προσανατολίζει ειδικά, κατασκευαστικά τμήματα, εργαλεία ή ειδικές διατάξεις με τη βοήθεια μεταβλητών κινήσεων στον τρισδιάστατο χώρο·

γ.

ενσωματώνει τρεις ή περισσότερους σερβομηχανισμούς κλειστού ή ανοιχτού κυκλώματος στους οποίους ενδέχεται να περιλαμβάνονται κλιμακωτοί κινητήρες· και

δ.

διαθέτει «δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη» με τη βοήθεια της μεθόδου teach/playback ή με τη βοήθεια ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή που ενδέχεται να είναι μια προγραμματιζόμενη μονάδα λογικού ελέγχου, δηλαδή χωρίς μηχανική παρεμβολή.

Ως «δυνατότητα προγραμματισμού από τον χρήστη» νοείται η δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να εισαγάγει, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει «προγράμματα» με μεθόδους διαφορετικές από:

α.

τη φυσική αλλαγή της συνδεσμολογίας ή των διασυνδέσεων· ή

β.

την εφαρμογή μέσων ελέγχου των λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής παραμέτρων.

Σημείωση

Ο παραπάνω ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:

1.

Μηχανισμούς χειρισμού ελεγχόμενους μόνον απευθείας από τον χρήστη με τη βοήθεια τηλεχειριστή.

2.

Μηχανισμούς χειρισμού καθορισμένης σειράς κινήσεων, οι οποίοι είναι διατάξεις που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθερών διατάξεων, όπως ακίδων ή δοντιών. Η σειρά των κινήσεων και η επιλογή των τροχιών ή των γωνιών δεν είναι δυνατόν να κυμανθούν ή να μεταβληθούν μηχανικά, ηλεκτρονικά ή ηλεκτρικά.

3.

Μηχανισμούς χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσεων οι οποίοι ελέγχονται μηχανικά και είναι διατάξεις που κινούνται αυτόματα και λειτουργούν σύμφωνα με μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα περιορίζεται μηχανικά με τη βοήθεια σταθερών αλλά ρυθμιζόμενων διατάξεων, όπως ακίδες ή δόντια. Η σειρά των κινήσεων και επιλογή των τροχιών ή των γωνιών μεταβάλλονται εντός των σταθερών ορίων που καθορίζονται από το πρόγραμμα. Οι μεταβολές ή οι τροποποιήσεις του προγράμματος (π.χ. αλλαγές των ακίδων ή των δοντιών) σε έναν ή περισσότερους άξονες κινήσεως πραγματοποιούνται μόνο με μηχανικούς χειρισμούς.

4.

Μηχανισμούς χειρισμού μεταβλητής σειράς κινήσεων μη ελεγχόμενους με τη βοήθεια σερβομηχανισμών, οι οποίοι είναι αυτόματα κινούμενες διατάξεις που εκτελούν μηχανικά καθοριζόμενες προγραμματισμένες κινήσεις. Το πρόγραμμα είναι δυνατό να μεταβληθεί αλλά η σειρά των κινήσεων κατευθύνεται από τα ψηφιακά σήματα που προέρχονται από μηχανικά καθοριζόμενες ηλεκτρικές δυαδικές διατάξεις ή ρυθμιζόμενες στάσεις,

5.

Γερανούς στοιβασίας οριζόμενους ως συστήματα χειρισμού, τριών βαθμών ελευθερίας, ενσωματωμένα σε μια κατακόρυφη σειρά δοχείων στοιβασίας, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση στο εσωτερικό αυτών των δοχείων με σκοπό την αποθήκευση ή την ανάκτηση του περιεχομένου τους.

ML11
«Σύστημα δορυφορικής πλοήγησης»

Σύστημα που αποτελείται από επίγειους σταθμούς, συστοιχία δορυφόρων και δέκτες, το οποίο επιτρέπει τον υπολογισμό της θέσης των δεκτών με βάση σήματα που λαμβάνονται από τους δορυφόρους. Περιλαμβάνει το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης και Περιφερειακά Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης.

ML4, 11, 21
«Λογισμικό»

Συλλογή ενός ή περισσοτέρων «προγραμμάτων» ή «μικροπρογραμμάτων» τα οποία έχουν εγγραφεί σε ένα οποιοδήποτε υλικό μέσο έκφρασης.

Τεχνική σημείωση 1

«Πρόγραμμα»

Ακολουθία εντολών για τη διενέργεια διαδικασίας υπό μορφή εκτελέσιμη από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μετατρέψιμη σε εκτελέσιμη μορφή.

Τεχνική σημείωση 2

«Μικροπρόγραμμα»

Ακολουθία στοιχειωδών εντολών, αποθηκευμένων σε ειδική μνήμη, η εκτέλεση των οποίων ξεκινά με την εισαγωγή της εντολής αναφοράς του μικροπρογράμματος σε έναν καταγραφέα εντολών.

ML11
«Διαστημικό σκάφος»

Ενεργητικοί και παθητικοί δορυφόροι και διαστημικοί ανιχνευτές.

ML19
«Κατάλληλα για διαστημική χρήση»

Σχεδιασμένα, κατασκευασμένα ή εγκεκριμένα, μετά από επιτυχή δοκιμή, για λειτουργία σε υψόμετρα άνω των 100 km πάνω από την επιφάνεια της Γης.

Σημείωση

Ο χαρακτηρισμός ενός συγκεκριμένου προϊόντος ως «κατάλληλου για διαστημική χρήση» κατόπιν δοκιμής του δεν σημαίνει ότι άλλα προϊόντα της ίδιας σειράς παραγωγής ή τύπου είναι επίσης «κατάλληλα για διαστημική χρήση» εφόσον δεν έχουν περάσει από ατομικές δομικές.

ML20
«Υπεραγώγιμος»

Αναφέρεται σε υλικά, (όπως μέταλλα, κράματα ή ενώσεις) τα οποία παύουν να έχουν ηλεκτρική αντίσταση (δηλαδή τα οποία αποκτούν άπειρη ηλεκτρική αγωγιμότητα και είναι σε θέση να διοχετεύσουν πολύ υψηλές ηλεκτρικές εντάσεις χωρίς θερμικές απώλειες).

«Κρίσιμη θερμοκρασία» (ορισμένες φορές αναφερόμενη ως μεταβατική θερμοκρασία) συγκεκριμένου «υπεραγώγιμου» υλικού είναι η θερμοκρασία στην οποία το υλικό αυτό παύει να έχει ωμική αντίσταση στο σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα.

Τεχνική σημείωση

Η «υπεραγώγιμη» κατάσταση ενός υλικού χαρακτηρίζεται από μια «κρίσιμη θερμοκρασία», ένα κρίσιμο μαγνητικό πεδίο, το οποίο είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας, και μια κρίσιμη πυκνότητα έντασης η οποία είναι επίσης συνάρτηση του μαγνητικού πεδίου και της θερμοκρασίας.

ML22
«Τεχνολογία»

Οι εξειδικευμένες πληροφορίες που απαιτούνται για την «ανάπτυξη», την «παραγωγή» ή τη «χρήση» προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνουν τη μορφή «τεχνικών δεδομένων» ή «τεχνικής βοήθειας». Η προσδιοριζόμενη «τεχνολογία» για το παρόν παράρτημα ορίζεται στο σημείο ML22.

Τεχνικές σημειώσεις

1.

Τα «τεχνικά δεδομένα» είναι δυνατό να λάβουν τη μορφή οδηγιών κατασκευής, σχεδίων, διαδρομών, μοντέλων, μαθηματικών τύπων, πινάκων, μηχανολογικών σχεδίων και προδιαγραφών, εγχειριδίων και οδηγιών υπό μορφή γραπτού κειμένου ή σε μαγνητική εγγραφή σε διάφορα μέσα ή διατάξεις όπως είναι οι ψηφιακοί δίσκοι, οι μαγνητοταινίες, οι μνήμες ROM.

2.

Η «τεχνική βοήθεια» είναι δυνατό να πάρει τη μορφή παροχής οδηγιών, ανάπτυξης ικανοτήτων, κατάρτισης, μετάδοσης επαγγελματικής πείρας και παροχής συμβουλών. Η «τεχνική βοήθεια» μπορεί να περιλάβει τη μεταβίβαση «τεχνικών δεδομένων».

ML10
«Μη επανδρωμένο εναέριο όχημα» («UAV»)

Οποιοδήποτε «αεροσκάφος» ικανό να αρχίζει πτήση και να διατηρεί ελεγχόμενη πτήση χωρίς την παρουσία ανθρώπων επ’ αυτού.

ML21
«Δημοσιοποίηση τρωτών σημείων»

H διαδικασία για τον εντοπισμό, την υποβολή εκθέσεων ή τη γνωστοποίηση ενός τρωτού σημείου ή για την ανάλυση ενός τρωτού σημείου με άτομα ή οργανισμούς που είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή ή τον συντονισμό της αποκατάστασης, για την αντιμετώπιση των τρωτών σημείων.»


(1)  Στρατιωτικός κατάλογος.

(2)  National Institute of Justice, USA (Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης, ΗΠΑ) αρμόδιο για την τυπική κατηγοριοποίηση