8.11.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 287/101


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/2122 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 13ης Ιουλίου 2022

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (1), και ιδίως το άρθρο 31 παράγραφος 9 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, κάθε αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίζει και να κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ένα σημείο επαφής.

(2)

Για λόγους διαφάνειας και για τη διασφάλιση της άρτιας συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων αρμόδιων αρχών, είναι σημαντικό να προβλεφθεί ότι οι αρμόδιες αρχές που αρνούνται να ενεργήσουν κατόπιν αιτήματος παροχής πληροφοριών ή αιτήματος συνεργασίας στο πλαίσιο έρευνας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, κοινοποιούν στην αιτούσα αρμόδια αρχή την εν λόγω άρνηση και την ενημερώνουν για τους λόγους της άρνησης αυτής.

(3)

Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται αποτελεσματικά κατά την άσκηση δραστηριοτήτων εποπτείας, έρευνας και επιβολής του νόμου για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να καθοριστούν κοινές και ενιαίες διαδικασίες σε περίπτωση που η αιτούμενη συνεργασία συνεπάγεται τη λήψη καταθέσεων. Οι εν λόγω διαδικασίες θα πρέπει να καθορίζουν τα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, όταν συνεργάζονται για τη λήψη κατάθεσης από οποιοδήποτε πρόσωπο. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα δικαιώματα του προσώπου από το οποίο πρόκειται να ληφθεί η κατάθεση, καθώς και τις ρυθμίσεις που παρέχουν στο προσωπικό των αρμόδιων αρχών τη δυνατότητα εξασφάλισης της συνεργασίας με αποτελεσματικό τρόπο. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου δικαστηρίου, καθώς και του δικαιώματος στο τεκμήριο αθωότητας και του δικαιώματος της υπεράσπισης, τα οποία κατοχυρώνονται στα άρθρα 47 και 48 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι αρμόδιες αρχές συμμετέχουν αποτελεσματικά στα αιτήματα συνεργασίας σε σχέση με επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη σκοπιμότητα διενέργειας κοινής επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας. Επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν κοινές και ενιαίες διαδικασίες για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, των διαβουλεύσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της αιτούσας αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας.

(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από την ESMA.

(6)

Η ESMA δεν διεξήγαγε δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, ούτε ανέλυσε τα ενδεχόμενα συναφή κόστη και ωφέλειες, διότι κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά δυσανάλογο σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής και τις επιπτώσεις των εν λόγω προτύπων, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι τα πρότυπα αυτά αφορούν κυρίως τις αρμόδιες αρχές.

(7)

Η ESMA ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ζητήθηκε η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος γνωμοδότησε την 1η Ιουνίου 2022,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Σημεία επαφής

1.   Οι αρμόδιες αρχές ορίζουν σημεία επαφής για τους σκοπούς της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.

2.   Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν τα στοιχεία των σημείων επαφής στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και την ενημερώνουν για τυχόν αλλαγές στα εν λόγω στοιχεία.

3.   Η ESMA τηρεί ενημερωμένο κατάλογο όλων των σημείων επαφής που έχουν οριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 και ενημερώνει τον εν λόγω κατάλογο, εφόσον απαιτείται, για χρήση από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 2

Αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1.   Οι αρμόδιες αρχές υποβάλλουν αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών εγγράφως, χρησιμοποιώντας το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

2.   Κατά την υποβολή αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, οι αιτούσες αρμόδιες αρχές:

α)

προσδιορίζουν τις λεπτομέρειες των πληροφοριών που ζητεί η αιτούσα αρμόδια αρχή από την αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα·

β)

προσδιορίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, ζητήματα σχετικά με την εμπιστευτικότητα των ζητούμενων πληροφοριών.

3.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι αιτούσες αρμόδιες αρχές μπορούν να υποβάλουν το αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι ακολουθεί επιβεβαίωση του αιτήματος εγγράφως, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με τη χρήση του εντύπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I, εκτός εάν η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα συμφωνήσει διαφορετικά.

Άρθρο 3

Απόδειξη παραλαβής αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1.   Εντός 10 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 2, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποστέλλει απόδειξη παραλαβής στην αιτούσα αρμόδια αρχή χρησιμοποιώντας το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II και, εάν είναι δυνατόν, αναφέρει εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης.

2.   Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα έχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο της ζητούμενης συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών, ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις το συντομότερο δυνατόν, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο, προφορικό ή γραπτό.

Άρθρο 4

Απάντηση σε αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1.   Στο πλαίσιο της απάντησης σε αίτημα που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 2, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα:

α)

απαντά εγγράφως, χρησιμοποιώντας το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III·

β)

λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, για την παροχή της ζητούμενης συνεργασίας ή των ζητούμενων πληροφοριών·

γ)

ενεργεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και με τρόπο που εξασφαλίζει ότι κάθε αναγκαία ρυθμιστική δράση μπορεί να προχωρήσει με αποτελεσματικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και την ανάγκη συμμετοχής τρίτων ή άλλης αρμόδιας αρχής.

2.   Σε επείγουσες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα μπορεί να απαντήσει στο αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι η απάντηση παρέχεται μεταγενέστερα εγγράφως, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με τη χρήση του εντύπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III, εκτός εάν η αιτούσα αρμόδια αρχή συμφωνήσει διαφορετικά.

Άρθρο 5

Μέσα επικοινωνίας

1.   Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα κανονισμό, τυχόν έντυπα που χρησιμοποιούνται βάσει του παρόντος κανονισμού διαβιβάζονται εγγράφως μέσω ταχυδρομείου ή με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Κατά τον καθορισμό των πλέον πρόσφορων μέσων επικοινωνίας στην εκάστοτε περίπτωση, λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ζητήματα εμπιστευτικότητας, ο απαιτούμενος χρόνος απόκρισης στην αλληλογραφία, ο όγκος του υλικού που πρέπει να γνωστοποιηθεί και η ευκολία πρόσβασης στις πληροφορίες από την αιτούσα αρμόδια αρχή.

3.   Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι κατά τη διαβίβαση διατηρούνται η πληρότητα, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που είναι αντικείμενο της ανταλλαγής.

Άρθρο 6

Διαδικασίες επεξεργασίας και εκτέλεσης του αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

1.   Η αιτούσα αρμόδια αρχή απαντά αμέσως σε κάθε αίτημα παροχής διευκρινίσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, από την αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα.

2.   Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή, όταν προβλέπει καθυστέρηση άνω των 5 εργάσιμων ημερών μετά την εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης που δηλώνεται στην απόδειξη παραλαβής που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.

3.   Σε περίπτωση που το αίτημα έχει χαρακτηριστεί από την αιτούσα αρμόδια αρχή ως επείγον, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρμόδια αρχή συμφωνούν σχετικά με τη συχνότητα με την οποία η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα θα ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή για τη διεκπεραίωση του αιτήματος και για την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παράσχει απάντηση.

4.   Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρμόδια αρχή συνεργάζονται για την άρση τυχόν δυσχερειών που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διεκπεραίωση του αιτήματος.

5.   Οι αρμόδιες αρχές ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, παρατηρήσεις σχετικά με τη χρησιμότητα της συνδρομής που έχουν λάβει, την έκβαση της υπόθεσης σε σχέση με την οποία ζητήθηκε η συνδρομή και τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν κατά την παροχή της εν λόγω συνδρομής.

Άρθρο 7

Κοινοποίηση άρνησης ανάληψης ενεργειών κατόπιν αιτήματος συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αρνηθεί να ανταποκριθεί, εν όλω ή εν μέρει, σε αίτημα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, κοινοποιεί εγγράφως στην αιτούσα αρμόδια αρχή, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, την άρνησή της να ανταποκριθεί, χρησιμοποιώντας το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 8

Διαδικασίες για τη διεκπεραίωση αιτήματος συνεργασίας σχετικά με τη λήψη κατάθεσης

1.   Όταν το αίτημα συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 περιλαμβάνει τη λήψη κατάθεσης από οποιοδήποτε πρόσωπο, η αιτούσα αρμόδια αρχή και η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αξιολογούν και λαμβάνουν υπόψη, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, όλα τα ακόλουθα:

α)

τα δικαιώματα του προσώπου από το οποίο πρόκειται να ληφθεί η κατάθεση, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

β)

τα δικαιώματα του προσώπου σε σχέση με τη γλώσσα της κατάθεσης και πιθανά συστήματα μετάφρασης·

γ)

τον ρόλο του προσωπικού της αιτούσας αρμόδιας αρχής και της αρμόδιας αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα κατά τη λήψη της κατάθεσης·

δ)

αν το πρόσωπο από το οποίο πρόκειται να ληφθεί η κατάθεση έχει το δικαίωμα να επικουρείται από νομικό εκπρόσωπο και, εάν ναι, το πεδίο εφαρμογής της επικουρίας του νομικού εκπροσώπου κατά τη λήψη της κατάθεσης, μεταξύ άλλων όσον αφορά τυχόν πρακτικά ή έκθεση της κατάθεσης·

ε)

αν η κατάθεση πρέπει να ληφθεί σε οικειοθελή ή υποχρεωτική βάση·

στ)

αν, με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, το πρόσωπο από το οποίο θα ληφθεί η κατάθεση είναι μάρτυρας ή αποτελεί αντικείμενο διοικητικής ή δικαστικής έρευνας·

ζ)

αν, με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, η κατάθεση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νομική διαδικασία·

η)

την καταγραφή της κατάθεσης και τις ισχύουσες διαδικασίες, μεταξύ άλλων αν θα είναι ταυτόχρονη ή σε μορφή συνοπτικών γραπτών πρακτικών ή ακουστική ή οπτικοακουστική καταγραφή·

θ)

τις διαδικασίες για την πιστοποίηση ή την επιβεβαίωση της κατάθεσης από το πρόσωπο που δίνει την κατάθεση, μεταξύ άλλων αν αυτή λαμβάνει χώρα μετά τη λήψη της κατάθεσης·

ι)

τις διαδικασίες παράδοσης της κατάθεσης στην αιτούσα αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένου του ζητούμενου μορφοτύπου και της χρονικής περιόδου.

2.   Η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρμόδια αρχή διασφαλίζουν ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες ρυθμίσεις προκειμένου το προσωπικό τους να ενεργεί αποτελεσματικά και να έχει τη δυνατότητα να συμφωνεί σχετικά με οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να είναι αναγκαίες, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα εξής:

α)

τον προγραμματισμό των ημερομηνιών·

β)

τον κατάλογο των ερωτήσεων που θα τεθούν στο πρόσωπο από το οποίο θα ληφθεί η κατάθεση και την αναθεώρησή του·

γ)

τις ταξιδιωτικές ρυθμίσεις ή τις ρυθμίσεις βιντεοδιάσκεψης, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι, όταν είναι αναγκαίο, οι σχετικές αρμόδιες αρχές είναι σε θέση να συναντώνται για να συζητήσουν το θέμα πριν από τη λήψη της κατάθεσης·

δ)

τις μεταφραστικές ρυθμίσεις.

Άρθρο 9

Διαδικασίες όσον αφορά αίτημα συνεργασίας στο πλαίσιο επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας

1.   Όταν το αίτημα συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 2 αφορά τη διενέργεια επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας, η αιτούσα αρμόδια αρχή και η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαβουλεύονται μεταξύ τους σχετικά με τον καλύτερο τρόπο διεκπεραίωσης του εν λόγω αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης της σκοπιμότητας διεξαγωγής κοινής επιτόπιας επιθεώρησης ή κοινής έρευνας.

2.   Για τους σκοπούς της διαβούλευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη όλα τα ακόλουθα:

α)

το περιεχόμενο του αιτήματος, συμπεριλαμβανομένης της σκοπιμότητας διενέργειας της έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης από κοινού·

β)

αν οι αρμόδιες αρχές διενεργούν χωριστά τις δικές τους έρευνες σε ζήτημα με διασυνοριακές επιπτώσεις και αν η αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος θα ήταν καταλληλότερη με από κοινού συνεργασία·

γ)

το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει εφαρμογή σε καθεμία από τις δικαιοδοσίες των αρμόδιων αρχών, εξασφαλίζοντας ότι και οι δύο αρμόδιες αρχές κατανοούν πλήρως τα πιθανά προσκόμματα και τους νομικούς περιορισμούς σε σχέση με τη συμπεριφορά τους και με τυχόν δικαστικές διαδικασίες που ενδέχεται να ακολουθήσουν, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων ζητημάτων σχετικά με την αρχή ne bis in idem και την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων που αποτελούν αντικείμενο της επιτόπιας επιθεώρησης ή έρευνας·

δ)

τη διαχείριση και την καθοδήγηση που χρειάζονται για την έρευνα ή την επιτόπια επιθεώρηση·

ε)

την κατανομή των πόρων και τον καθορισμό του προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια της έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης·

στ)

τη δυνατότητα κατάρτισης κοινού σχεδίου δράσης και χρονοδιαγράμματος των εργασιών·

ζ)

τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν, από κοινού ή μεμονωμένα, από τις αρμόδιες αρχές·

η)

την αμοιβαία ανταλλαγή των πληροφοριών που συλλέγονται και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των μεμονωμένων ενεργειών.

3.   Όταν η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διενεργεί η ίδια την επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503, ενημερώνει την αιτούσα αρμόδια αρχή σχετικά με την πρόοδο της επιθεώρησης ή της έρευνας και διαβιβάζει σε εύθετο χρόνο τα πορίσματά της.

α)

Οι αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν να διενεργήσουν κοινή έρευνα ή κοινή επιτόπια επιθεώρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503:

β)

βρίσκονται σε συνεχή διάλογο για τον συντονισμό της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών και τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών·

γ)

συνεργάζονται στενά μεταξύ τους κατά τη διενέργεια της έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης·

δ)

προσδιορίζουν τις ειδικές νομικές απαιτήσεις που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης·

ε)

παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σε μεταγενέστερη διαδικασία εκτέλεσης, στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται από νομική άποψη, συμπεριλαμβανομένου του συντονισμού τυχόν διαδικασιών ή άλλων εκτελεστικών μέτρων που συνδέονται με την έκβαση της έρευνας ή της επιτόπιας επιθεώρησης ή, κατά περίπτωση, τις προοπτικές διευθέτησης·

στ)

ανάλογα με την περίπτωση, συμφωνούν ως προς όλα τα ακόλουθα:

ζ)

την κατάρτιση κοινού σχεδίου δράσης στο οποίο καθορίζονται το περιεχόμενο, η φύση και το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών που πρόκειται να αναληφθούν, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αρμοδιοτήτων για την επίτευξη του αποτελέσματος των εργασιών και λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων προτεραιοτήτων κάθε αρμόδιας αρχής·

η)

τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση τυχόν ισχυόντων νομικών περιορισμών ή προσκομμάτων και τυχόν διαφορών στις διαδικασίες όσον αφορά τις έρευνες ή τα εκτελεστικά μέτρα ή τυχόν άλλη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων κάθε προσώπου που αποτελεί αντικείμενο της έρευνας·

θ)

τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ειδικών νομικών επαγγελματικών προνομίων που ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία έρευνας, καθώς και τη διαδικασία εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοενοχοποίησης·

ι)

τη στρατηγική όσον αφορά το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης·

ια)

τη σκοπούμενη χρήση των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια της κοινής έρευνας ή της κοινής επιτόπιας επιθεώρησης.

Άρθρο 10

Αυτόκλητη ανταλλαγή πληροφοριών

1.   Όταν η αρμόδια αρχή έχει πληροφορίες που θεωρεί ότι θα βοηθούσαν άλλη αρμόδια αρχή στην εκτέλεση των καθηκόντων της σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2020/1503, διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες εγγράφως, χρησιμοποιώντας το έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III.

2.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, εάν η αρμόδια αρχή που αποστέλλει τις πληροφορίες εκτιμά ότι οι πληροφορίες πρέπει να αποσταλούν επειγόντως, μπορεί να κοινοποιήσει αρχικά τις πληροφορίες προφορικά, υπό την προϋπόθεση ότι διαβιβάζονται μεταγενέστερα σε εύλογο χρονικό διάστημα με τη χρήση του εντύπου που περιλαμβάνεται στο παράρτημα III, εκτός εάν η αρμόδια αρχή που λαμβάνει τις πληροφορίες συμφωνήσει διαφορετικά.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Έντυπο για αιτήματα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών

Αριθμός αναφοράς: …

Ημερομηνία: …

Γενικές πληροφορίες

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αιτούσα αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αποδέκτης:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα],

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ζητείται η συμβολή σας σχετικά με τα θέματα που παρατίθενται λεπτομερέστερα κατωτέρω.

Θα παρακαλούσα να λάβω απάντηση στο ανωτέρω αίτημα, έως [να αναγραφεί ενδεικτική ημερομηνία για την απάντηση και, σε περίπτωση επείγοντος αιτήματος, να αναγραφεί η προθεσμία για τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν] ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, μια ένδειξη του πότε προβλέπετε να είστε σε θέση να παράσχετε την αιτούμενη βοήθεια.

Είδος αιτήματος

Επιλέγεται το αντίστοιχο ή τα αντίστοιχα τετραγωνίδια

Εποπτικές δραστηριότητες (παροχή πληροφοριών, λήψη κατάθεσης, άλλο)

Έρευνα ή επιτόπιες επιθεωρήσεις

Επιβολή του νόμου

Διαδικασία αδειοδότησης

Λόγοι υποβολής του αιτήματος

[Να αναγραφούν οι διατάξεις της τομεακής νομοθεσίας βάσει των οποίων η αιτούσα αρμόδια αρχή είναι αρμόδια να επιληφθεί του θέματος]

Το αίτημα αφορά [συνεργασία] ή [ανταλλαγή πληροφοριών] σχετικά με

[Να συμπληρωθούν περιγραφή του αντικειμένου του αιτήματος, ο σκοπός για τον οποίο ζητείται η συνεργασία ή η ανταλλαγή πληροφοριών, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζεται η έρευνα και αποτελούν τη βάση του αιτήματος και να εξηγηθεί η χρησιμότητά τους]

Σε συνέχεια …

[Κατά περίπτωση, να συμπληρωθούν τα στοιχεία του προηγούμενου αιτήματος, ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός του]

Εποπτικές δραστηριότητες (παροχή πληροφοριών, λήψη κατάθεσης)

Παροχή πληροφοριών

α)

Λεπτομερής περιγραφή των συγκεκριμένων πληροφοριών που ζητούνται και των λόγων για τους οποίους οι εν λόγω πληροφορίες θα είναι χρήσιμες, καθώς και κατάλογος των προσώπων, εάν είναι γνωστά, που θεωρείται ότι κατέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες και/ή των τόπων όπου είναι δυνατόν να ληφθούν οι πληροφορίες αυτές.

β)

Εάν το αίτημα αφορά συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με συγκεκριμένη κινητή αξία, εισηγμένο μέσο για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης ή δάνειο προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης, υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Κωδικός αναγνώρισης προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης: …

[Να προστεθεί ακριβής περιγραφή της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2119 της Επιτροπής (2) ]

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας: …

[Να αναγραφεί η ταυτότητα κάθε προσώπου που συνδέεται με την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης και/ή τον σχετικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης]

Ημερομηνία: …

[Να αναγραφεί η ημερομηνία ανάρτησης της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης]

γ)

Εάν το αίτημα αφορά πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις ή τις δραστηριότητες ενός προσώπου, παροχή όσο το δυνατόν ακριβέστερων πληροφοριών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση του εν λόγω προσώπου.

δ)

Εάν υπάρχουν ειδικά ζητήματα σχετικά με τον ευαίσθητο χαρακτήρα των ζητούμενων πληροφοριών (μεταξύ άλλων, λόγω παραμέτρων της έρευνας), ένδειξη όσον αφορά τον ευαίσθητο χαρακτήρα και τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συλλογή των πληροφοριών.

ε)

Παροχή τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών.

[Να διευκρινιστεί αν η αιτούσα αρμόδια αρχή έχει επικοινωνήσει ή θα επικοινωνήσει με οποιαδήποτε άλλη αρχή ή υπηρεσία επιβολής του νόμου στο κράτος μέλος της σε σχέση με το αντικείμενο του αιτήματος ή αν υπάρχει άλλη αρχή για την οποία η αιτούσα αρχή γνωρίζει ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το αντικείμενο του αιτήματος]

στ)

Σε περίπτωση επείγοντος αιτήματος και καθορισμού τυχόν προθεσμιών, υποβολή πλήρους αιτιολόγησης του επείγοντος χαρακτήρα του αιτήματος και επεξήγηση τυχόν προθεσμιών που έχει ζητήσει η αιτούσα αρμόδια αρχή για τη διαβίβαση των πληροφοριών.

Λήψη κατάθεσης

Αναφέρονται τα εξής:

α)

Λήψη: ένορκης κατάθεσης ☐/υπεύθυνης δήλωσης ☐ όπου επιτρέπεται, κανένα από τα δύο ☐

β)

Ανάγκη και σκοπός της λήψης κατάθεσης:

γ)

Ονοματεπώνυμο των προσώπων από τα οποία πρόκειται να ληφθεί κατάθεση:

[Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσώπων από τα οποία θα ληφθεί η κατάθεση, ώστε η αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα να έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία κλήτευσης, κατά περίπτωση]

δ)

Λεπτομερής περιγραφή των ζητούμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου προκαταρκτικού καταλόγου ερωτήσεων (εάν είναι διαθέσιμος κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος).

ε)

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες:

[Εάν η αιτούσα αρμόδια αρχή ζητεί τη συμμετοχή του προσωπικού της κατά τη λήψη της κατάθεσης, να αναγραφούν τα στοιχεία των συμμετεχόντων υπαλλήλων της αιτούσας αρμόδιας αρχής και, κατά περίπτωση, περιγραφή τυχόν νομικών και διαδικαστικών απαιτήσεων που πρέπει να τηρούνται για να εξασφαλιστεί το παραδεκτό της κατάθεσης στη δικαιοδοσία της αιτούσας αρμόδιας αρχής]

Επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα

Εάν το αίτημα αφορά επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα, παρέχονται πληροφορίες ώστε ο αποδέκτης να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει ποια από τις ενέργειες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 μπορεί να αναλάβει και αν έχει ενδεχομένως συμφέρον να προβεί σε κοινή επιτόπια επιθεώρηση ή έρευνα. Παρέχονται επίσης πληροφορίες σχετικά με την πρόταση της αιτούσας αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια της επιθεώρησης ή της έρευνας, το σκεπτικό της και τα οφέλη για τον αποδέκτη.

[Να συμπεριληφθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες, ώστε ο αποδέκτης του αιτήματος να έχει τη δυνατότητα να παράσχει την αναγκαία συνδρομή, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο]

Επιβολή του νόμου

α)

Λεπτομερής περιγραφή των συγκεκριμένων πληροφοριών που ζητούνται, μαζί με τους λόγους για τους οποίους οι πληροφορίες αυτές θα είναι χρήσιμες.

β)

Εάν το αίτημα αφορά συνεργασία ή ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με συγκεκριμένη κινητή αξία, εισηγμένο μέσο για σκοπούς συμμετοχικής χρηματοδότησης ή δάνειο προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης, υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες

Κωδικός αναγνώρισης προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης: …

[Να προστεθεί ακριβής περιγραφή της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένου του αναγνωριστικού κωδικού που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2119 της Επιτροπής]

Προσωπικός αριθμός ταυτότητας: …

[Να αναγραφεί η ταυτότητα κάθε προσώπου που συνδέεται με την προσφορά συμμετοχικής χρηματοδότησης και/ή τον σχετικό πάροχο υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης]

Ημερομηνία: …

[Να αναγραφεί η ημερομηνία ανάρτησης της προσφοράς συμμετοχικής χρηματοδότησης στην πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης]

Διαδικασία αδειοδότησης

a)     Αντικείμενο:

b)     Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης:

c)     Πληροφορίες σχετικά με τυχόν άλλη συμμετέχουσα αρμόδια αρχή:

[Παραθέστε τις πληροφορίες εδώ ή αναφέρετε τα συνημμένα έγγραφα τεκμηρίωσης που περιέχουν τις πληροφορίες]

d)     Ζητούμενες πληροφορίες:

[Να προστεθεί λεπτομερής περιγραφή των ζητούμενων πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών εγγράφων που ζητούνται, μαζί με τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες για την εξέταση της αίτησης αδειοδότησης]

e)     Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες:

[Να αναφερθούν τυχόν άλλες σχετικές πληροφορίες. Εάν υπάρχουν ειδικά ζητήματα σχετικά με τον ευαίσθητο χαρακτήρα των πληροφοριών που ζητούνται, να παρασχεθεί μια ένδειξη όσον αφορά αυτόν τον ευαίσθητο χαρακτήρα και τυχόν ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συλλογή των πληροφοριών.]

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ESMA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, τόσο η ESMA όσο και οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το τμήμα 2 «Πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» του κεφαλαίου ΙΙΙ «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» των εν λόγω κανονισμών.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1).

(2)  Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/2119 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2022 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για το δελτίο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (Βλέπε σελίδα 63 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Έντυπο για την απόδειξη παραλαβής

Απόδειξη παραλαβής

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αποδέκτης:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αιτούσα αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σε συνέχεια του αιτήματός σας [να προστεθεί παραπομπή στο αίτημα], βεβαιώνεται η παραλαβή του αιτήματός σας στις [να συμπληρωθεί η ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος συνεργασίας ή παροχής πληροφοριών].

Εκτιμώμενη ημερομηνία απάντησης: …

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ESMA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, τόσο η ESMA όσο και οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το τμήμα 2 «Πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» του κεφαλαίου ΙΙΙ «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» των εν λόγω κανονισμών.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Έντυπο απάντησης σε αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών και σε αυτόκλητη ανταλλαγή πληροφοριών

[Απάντηση σε αίτημα συνεργασίας ή ανταλλαγής πληροφοριών] [Αυτόκλητη ανταλλαγή πληροφοριών]

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

Γενικές πληροφορίες

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αιτούσα αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αποδέκτης:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Επιβεβαιώνεται η διεκπεραίωση του αιτήματός σας με ημερομηνία [ηη.μμ.εεεε] και αριθμό αναφοράς [να συμπληρωθεί ο αριθμός αναφοράς του αιτήματος] [δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση αυτόκλητης ανταλλαγής πληροφοριών].

Πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν

[Εάν έχουν συγκεντρωθεί οι πληροφορίες, παραθέστε τις πληροφορίες εδώ ή εξηγήστε πώς θα παρασχεθούν].

[Σε περίπτωση αυτόκλητης ανταλλαγής πληροφοριών, παραθέστε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη βάση].

[Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και γνωστοποιούνται στην [να συμπληρωθεί η ονομασία της αιτούσας αρμόδιας αρχής] σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και με την προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες θα παραμείνουν εμπιστευτικές σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.] [ή] [Οι παρεχόμενες πληροφορίες επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.]

Η [να συμπληρωθεί η ονομασία της αιτούσας αρμόδιας αρχής ή της αρμόδιας αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα] τηρεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503.

Κατά περίπτωση, επεξηγήστε τυχόν διευκρινίσεις που θα επιθυμούσατε σχετικά με τις ακριβείς πληροφορίες που ζητούνται:

Να αναφερθούν, με δική σας πρωτοβουλία, τυχόν ουσιώδεις πληροφορίες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τη συνεργασία ή την ανταλλαγή πληροφοριών για τους σκοπούς του αιτήματος:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ESMA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, τόσο η ESMA όσο και οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το τμήμα 2 «Πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» του κεφαλαίου ΙΙΙ «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» των εν λόγω κανονισμών.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Έντυπο για την κοινοποίηση άρνησης

Κοινοποίηση άρνησης

Αριθμός αναφοράς:

Ημερομηνία:

ΑΠΟ:

Κράτος μέλος:

Αιτούσα αρμόδια αρχή:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

ΠΡΟΣ:

Κράτος μέλος:

Αποδέκτης:

Διεύθυνση:

(Στοιχεία του σημείου επαφής)

Όνομα:

Τηλ.

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε [να συμπληρωθεί το κατάλληλο όνομα]

Σε συνέχεια του αιτήματός σας [να προστεθεί παραπομπή στο αίτημα], σας ενημερώνουμε ότι αρνούμαστε να ενεργήσουμε επ’ αυτού λόγω εξαιρετικών περιστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

Η άρνησή μας να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας βασίστηκε στην ακόλουθη εξαιρετική περίσταση

[Να προστεθεί περιγραφή της σχετικής περίστασης σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1503].

Η απόφασή μας να μην ανταποκριθούμε στο αίτημά σας βασίστηκε στους ακόλουθους λόγους

[Να συμπεριληφθεί πλήρης αιτιολόγηση της άρνησης του αποδέκτη να ανταποκριθεί στο αίτημα συνεργασίας ή παροχής πληροφοριών που υπέβαλε η αιτούσα αρμόδια αρχή, λαμβανομένης υπόψη της εξαιρετικής περίστασης στην οποία βασίζεται η άρνηση]

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται υποβάλλονται σε επεξεργασία από την ESMA σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και από τις σχετικές αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, τόσο η ESMA όσο και οι σχετικές αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι στα υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το τμήμα 2 «Πληροφορίες και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» του κεφαλαίου ΙΙΙ «Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων» των εν λόγω κανονισμών.

Με εκτίμηση,

[υπογραφή]


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1503 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τους Ευρωπαίους παρόχους υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 (ΕΕ L 347 της 20.10.2020, σ. 1).