24.6.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 167/58


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/978 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 23ης Ιουνίου 2022

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/478 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών (1), και ιδίως τα άρθρα 16 και 20,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, περί κοινού καθεστώτος εισαγωγών από ορισμένες τρίτες χώρες (2), και ιδίως τα άρθρα 13 και 16,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1.   ΙΣΤΟΡΙΚΟ

(1)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/159 (3), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε οριστικό μέτρο διασφάλισης σε ορισμένα προϊόντα χάλυβα (στο εξής: μέτρο διασφάλισης), το οποίο συνίσταται σε δασμολογικές ποσοστώσεις όσον αφορά ορισμένα προϊόντα χάλυβα (στο εξής: οικείο προϊόν) που περιλαμβάνουν 26 κατηγορίες προϊόντων χάλυβα, οι οποίες καθορίζονται σε επίπεδα που διατηρούν τις παραδοσιακές εμπορικές ροές ανά κατηγορία προϊόντων. Ο δασμός ύψους 25 % ισχύει μόνο όταν γίνεται υπέρβαση των ποσοτικών ορίων των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων. Το μέτρο διασφάλισης επιβλήθηκε για αρχική περίοδο τριών ετών, δηλαδή έως τις 30 Ιουνίου 2021 (στο εξής: κανονισμός για το οριστικό μέτρο διασφάλισης).

(2)

Με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/1029 (4) (στο εξής: κανονισμός για την παράταση του μέτρου διασφάλισης), η Επιτροπή παρέτεινε τη διάρκεια του μέτρου διασφάλισης έως τις 30 Ιουνίου 2024.

(3)

Στην αιτιολογική σκέψη 161 του κανονισμού για το οριστικό μέτρο διασφάλισης, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να «προβεί σε αξιολόγηση της κατάστασης σε τακτική βάση, και [ν]α εξετάσει το ενδεχόμενο αναθεώρησης, τουλάχιστον στο τέλος κάθε έτους επιβολής των μέτρων». Στο πνεύμα αυτό, η Επιτροπή διεξήγαγε δύο έρευνες επανεξέτασης της λειτουργίας το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.

(4)

Στην αιτιολογική σκέψη 85 του κανονισμού για την παράταση του μέτρου διασφάλισης, η Επιτροπή ανέφερε ότι «προκειμένου εν τω μεταξύ η λειτουργία της διασφάλισης να παραμένει προσαρμοσμένη στις εξελίξεις της αγοράς και σύμφωνη με τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων, η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση της λειτουργίας, ανάλογη με εκείνες των ετών 2019 και 2020. Η εν λόγω επανεξέταση της λειτουργίας θα δρομολογηθεί αρκετά νωρίτερα ώστε οι όποιες αναγκαίες αλλαγές να ενσωματωθούν έως την 1η Ιουλίου 2022, μετά το πρώτο έτος παράτασης».

(5)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κίνησε έρευνα επανεξέτασης της λειτουργίας μέσω ανακοίνωσης για την έναρξη επανεξέτασης που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17 Δεκεμβρίου 2021 (5), με την οποία τα ενδιαφερόμενα μέρη κλήθηκαν να γνωστοποιήσουν τις θέσεις τους και να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά, ιδίως, με τους ακόλουθους λόγους επανεξέτασης:

α)

κατανομή και διαχείριση ποσοστώσεων,

β)

παραγκωνισμός των παραδοσιακών εμπορικών ροών,

γ)

επικαιροποίηση του καταλόγου των αναπτυσσόμενων χωρών που υπόκεινται στο μέτρο,

δ)

επίπεδο ελευθέρωσης,

ε)

αντίκτυπος στο μέτρο λόγω των αλλαγών στο μέτρο που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232.

2.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

(6)

Η δέουσα διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο γραπτής διαδικασίας σε δύο στάδια, κατά την οποία τα μέρη υπέβαλαν αρχικά τις παρατηρήσεις και τα αποδεικτικά στοιχεία τους και, στη συνέχεια, είχαν την ευκαιρία να αντικρούσουν τις αρχικές παρατηρήσεις των άλλων μερών. Συνολικά, η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από εκατό παρατηρήσεις και υπομνήματα αντίκρουσης.

(7)

Ενώ η έρευνα επανεξέτασης της λειτουργίας βρισκόταν σε εξέλιξη και πριν από την ολοκλήρωσή της, πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές τροποποιήσεις του μέτρου διασφάλισης. Τον Μάρτιο του 2022, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/428 (6), η ΕΕ επέβαλε απαγόρευση στην εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία (7) στο πλαίσιο της τέταρτης δέσμης κυρώσεων για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Για να αποφευχθεί τυχόν έλλειψη εφοδιασμού στην ενωσιακή αγορά χάλυβα λόγω της εν λόγω απαγόρευσης, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/434 (8) η Επιτροπή τροποποίησε το μέτρο διασφάλισης αναδιανέμοντας αναλογικά τις ειδικές ανά χώρα ποσοστώσεις της Ρωσίας και της Λευκορωσίας μεταξύ άλλων προμηθευτριών χωρών σε κάθε επηρεαζόμενη κατηγορία προϊόντων.

(8)

Επιπλέον, με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/664 (9), η Επιτροπή επέβαλε στη Νότια Αφρική και σε άλλες χώρες της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης (στο εξής: ΣΟΕΣ) της Κοινότητας για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (στο εξής: ΚΑΜΑ) το μέτρο διασφάλισης από την 1η Μαΐου 2022, μετά τη λήξη της εξαίρεσης από την οποία επωφελούνταν στο πλαίσιο διμερούς ΣΟΕΣ.

(9)

Τέλος, η Επιτροπή ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή του μέτρου διασφάλισης έναντι της Ουκρανίας (10). Το αποτέλεσμα αυτής της αναστολής είναι ότι, για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ, οι εισαγωγές από την Ουκρανία δεν συνυπολογίζονται σε καμία ποσόστωση, είτε ειδική ανά χώρα είτε εναπομένουσα (11). Ομοίως, οι όγκοι των εισαγωγών από την Ουκρανία κατά την περίοδο αναφοράς της αρχικής έρευνας (2015-2017) (12) δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εναπομενουσών ποσοστώσεων.

3.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(10)

Μετά από διεξοδική ανάλυση όλων των παρατηρήσεων που ελήφθησαν και των στοιχείων που είχε στη διάθεσή της, η Επιτροπή κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα αυτά οργανώνονται στις ακόλουθες υποενότητες, σύμφωνα με τη δομή της ανακοίνωσης για την έναρξη επανεξέτασης.

3.1.   Κατανομή και διαχείριση ποσοστώσεων

Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

(11)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη (ορισμένες τρίτες χώρες και χρήστες) ζήτησαν να αντικατασταθεί η τριμηνιαία διαχείριση των ποσοστώσεων από ετήσια διαχείριση, ενώ άλλα (ενωσιακός κλάδος παραγωγής) ζήτησαν να καθιερωθεί μηνιαία διαχείριση. Ορισμένα μέρη (ενωσιακός κλάδος παραγωγής) ζήτησαν επίσης να περιοριστεί η μεταφορά των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων στο 4 %, ενώ άλλα (ορισμένες τρίτες χώρες και χρήστες) ζήτησαν την ανακατανομή του μεριδίου ορισμένων αχρησιμοποίητων ειδικών ανά χώρα ποσοστώσεων. Επιπλέον, άλλα μέρη (ορισμένες τρίτες χώρες και χρήστες) ζήτησαν την κατάργηση του συστήματος ειδικών ανά χώρα ποσοστώσεων και αντ’ αυτού τη διαχείριση των ποσοστώσεων σε συνολικό επίπεδο. Τέλος, άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν την κατάργηση των ποσοστώσεων ορισμένων χωρών και την ανακατανομή των ποσοστώσεων αυτών μεταξύ άλλων χωρών καταγωγής, καθώς και την κατανομή ειδικής ανά χώρα ποσόστωσης σε ορισμένες χώρες που εξάγουν στο πλαίσιο της εναπομένουσας ποσόστωσης.

Αξιολόγηση

(12)

Οι ποσοστώσεις, είτε ειδικές ανά χώρα είτε εναπομένουσες, κατανεμήθηκαν με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις κατά την περίοδο αναφοράς της αρχικής έρευνας (13). Το σύστημα τριμηνιαίας διαχείρισης των ποσοστώσεων έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για την επίτευξη σταθερότητας στην αγορά της Ένωσης, την αποφυγή αιφνίδιων αυξήσεων των εισαγωγών που θα μπορούσαν να αποσταθεροποιήσουν την αγορά (14) και τη διασφάλιση ομαλής και προβλέψιμης ροής εισαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με το σύστημα αυτό επιτρέπονται επίσης οι παραδοσιακές εμπορικές ροές από άποψη όγκου και καταγωγής χωρίς πρόσθετο δασμό.

(13)

Το σύστημα αυτό επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ των αντιτιθέμενων διακυβευόμενων συμφερόντων. Πρώτον, λειτουργεί προς όφελος του ενωσιακού κλάδου παραγωγής διότι αποτρέπει τις αθρόες εισαγωγές σε σύντομο χρονικό διάστημα με τις επακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις για την αγορά. Δεύτερον, είναι επίσης επωφελές για ορισμένες τρίτες χώρες και ορισμένους ενωσιακούς χρήστες, που διαφορετικά θα παραγκωνίζονταν αδικαιολόγητα από την αγορά από άλλους μεγαλύτερους προμηθευτές και δεν θα μπορούσαν να προμηθεύσουν τους χρήστες της Ένωσης, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εμποδίζονταν να αγοράσουν το υλικό που χρειάζονται από τις συγκεκριμένες χώρες καταγωγής. Τέλος, επιτρέπει στις μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες να υπερβούν τις παραδοσιακές εμπορικές ροές τους στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, αποκτώντας πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση το τελευταίο τρίμηνο της περιόδου κατά την οποία οι κατεστημένοι προμηθευτές δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν πλήρως τις ποσοστώσεις.

(14)

Η αποδοχή οποιουδήποτε από τους ισχυρισμούς που προβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως συνοψίζονται στην αιτιολογική σκέψη (11), θα διατάρασσε την ισορροπία αυτή και θα υπήρχε κίνδυνος να υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου. Επιπλέον, στις παρατηρήσεις τους τα μέρη δεν απέδειξαν με κανένα αποδεικτικό στοιχείο για ποιον λόγο το ισχύον σύστημα δεν θα ήταν κατάλληλο και για ποιον λόγο οι διάφορες προσαρμογές που πρότειναν θα ήταν προς το γενικό συμφέρον της Ένωσης (και όχι μόνο προς το ατομικό τους συμφέρον) και συμβατές με τη λογική και την ορθή λειτουργία του μέτρου.

(15)

Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή έκρινε ότι η διατήρηση του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης των ποσοστώσεων (τριμηνιαία διαχείριση και συνδυασμός ειδικής ανά χώρα και εναπομένουσας ποσόστωσης), η διατήρηση της μεταφοράς των αχρησιμοποίητων ποσοστώσεων και η πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο εξακολουθούν να είναι κατάλληλες και ότι το σύστημα αυτό είναι δίκαιο έναντι όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

3.1.1.   Προσαρμογή στις κατηγορίες προϊόντων 7 και 17

(16)

Μολονότι το ισχύον σύστημα κατανομής και διαχείρισης των ποσοστώσεων είναι κατάλληλο, η Επιτροπή έκρινε ότι απαιτούνται ορισμένες τεχνικές προσαρμογές για τη βελτίωση της λειτουργίας του υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων συνθηκών. Αυτές αφορούν τις κατηγορίες προϊόντων 7 (λαμαρίνες quarto) και 17 (είδη με καθορισμένη μορφή).

(17)

Σε αυτές τις δύο κατηγορίες προϊόντων, η Ουκρανία έχει υπάρξει διαχρονικά σημαντικός εξαγωγέας (15) (αντιπροσωπεύοντας περίπου το 33 % των συνολικών ποσοστώσεων σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες) και χρησιμοποιεί σταθερά τις ποσοστώσεις της σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η Επιτροπή παρατήρησε (16) ότι μετά την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, δεν υπήρξαν σχεδόν καθόλου εισαγωγές των δύο αυτών κατηγοριών από την Ουκρανία στην Ένωση. Αυτό υποδηλώνει ότι η Ουκρανία δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να παράγει και/ή να εξάγει αυτές τις κατηγορίες προϊόντων σε σημαντικό όγκο στην αγορά της Ένωσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, και αφού ανέλυσε τη χρήση των ποσοστώσεων από άλλες χώρες εξαγωγής που υπόκεινται στο μέτρο, η Επιτροπή έκρινε ότι, εάν δεν αναλάμβανε δράση, θα υπήρχε κίνδυνος πιθανής έλλειψης εφοδιασμού για τους ενωσιακούς χρήστες στις εν λόγω κατηγορίες.

(18)

Για τον λόγο αυτό, προς το συμφέρον της Ένωσης, η Επιτροπή έκρινε αναγκαία τη γενίκευση της διαχείρισης των ποσοστώσεων που εξακολουθούν να υπόκεινται στο μέτρο (17) στις κατηγορίες 7 και 17. Με άλλα λόγια, οι υφιστάμενες ειδικές ανά χώρα ποσοστώσεις θα καταργηθούν προκειμένου, αντ’ αυτών, να καταστεί διαθέσιμη μια ενιαία ποσόστωση για όλες τις χώρες καταγωγής, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί σημαντικά η ευελιξία των χρηστών να εισάγουν τον χάλυβα που ενδεχομένως χρειάζονται από οποιαδήποτε διαθέσιμη πηγή στο πλαίσιο του όγκου ποσόστωσης στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

(19)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, δεδομένης της προηγούμενης πορείας του όγκου των εισαγωγών (χρήση ποσόστωσης) και των χωρών καταγωγής, η προσαρμογή αυτή δεν ενέχει κίνδυνο υπονόμευσης της αποτελεσματικότητας του μέτρου έναντι των ενωσιακών παραγωγών και είναι απίθανο να υπάρξει παραγκωνισμός, ενώ θα διατηρηθούν οι παραδοσιακές εμπορικές ροές. Η προσαρμογή αυτή θα επανεκτιμηθεί ενόψει της εξέλιξης των εμπορικών ροών στις συγκεκριμένες κατηγορίες και της αναστολής της εφαρμογής της διασφάλισης έναντι της Ουκρανίας, ή εάν διαπιστωθούν αδικαιολόγητες επιπτώσεις παραγκωνισμού.

3.2.   Παραγκωνισμός των παραδοσιακών εμπορικών ροών

(20)

Στο οριστικό μέτρο, η Επιτροπή εισήγαγε μηχανισμό βάσει του οποίου οι χώρες που έχουν εξαντλήσει τις ειδικές ανά χώρα ποσοστώσεις τους θα μπορούσαν επίσης να έχουν πρόσβαση (χωρίς δασμούς μέχρι εξαντλήσεως) στην εναπομένουσα ποσόστωση που ήταν αρχικά διαθέσιμη κατά το τελευταίο τρίμηνο (Απρίλιος-Ιούνιος) κάθε ετήσιας περιόδου του μέτρου.

(21)

Για να δικαιολογήσει την εισαγωγή του εν λόγω μηχανισμού, η Επιτροπή ανέφερε ότι ήταν προς το συμφέρον των ενωσιακών εισαγωγέων και χρηστών, καθώς έτσι όχι μόνο θα διασφαλιζόταν η διατήρηση των παραδοσιακών εμπορικών ροών, αλλά και θα αποτρεπόταν, κατά περίπτωση, το ενδεχόμενο να παραμείνουν αχρησιμοποίητα τμήματα της εναπομένουσας δασμολογικής ποσόστωσης.

(22)

Στο πλαίσιο της πρώτης επανεξέτασης της λειτουργίας το 2019, η Επιτροπή παρατήρησε ότι σε δύο κατηγορίες προϊόντων οι χώρες που επωφελούνταν από ειδική ανά χώρα δασμολογική ποσόστωση είχαν χρησιμοποιήσει σχεδόν αποκλειστικά την πλήρη ποσότητα της εναπομένουσας ποσόστωσης κατά το τέταρτο τρίμηνο σε διάστημα δύο ημερών. Ως εκ τούτου, οι παραδοσιακοί —μικρότεροι— προμηθευτές δεν μπορούσαν να εξάγουν χωρίς δασμούς κατά το τελευταίο τρίμηνο μιας περιόδου. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά τις παραδοσιακές εμπορικές ροές όσον αφορά την καταγωγή εις βάρος ορισμένων τρίτων χωρών και ορισμένων ενωσιακών χρηστών. Για την αντιστάθμιση αυτής της ακούσιας αρνητικής επίπτωσης, η Επιτροπή θέσπισε ανώτατο όριο 30 % ανά χώρα για την πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση του τέταρτου τριμήνου στην κατηγορία 13 (ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος) και στην κατηγορία 16 (χονδρόσυρμα).

(23)

Στο πλαίσιο της δεύτερης επανεξέτασης της λειτουργίας το 2020, και μετά τον εντοπισμό περισσότερων περιπτώσεων παραγκωνισμού σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, η Επιτροπή ανέπτυξε ένα σύστημα βάσει του οποίου η πρόσβαση στο τέταρτο τρίμηνο θα εξαρτάτο από τις παρατηρούμενες τάσεις των εισαγωγών και την πραγματική χρήση της εναπομένουσας ποσόστωσης από τους μικρότερους προμηθευτές που είναι οι φυσικοί δικαιούχοι αυτού του τμήματος της δασμολογικής ποσόστωσης (18).

(24)

Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η μετατόπιση των παραδοσιακών καταγωγών στην εναπομένουσα ποσόστωση, ενώ παράλληλα θα εξακολουθούσε να επιτρέπεται η πρόσθετη πρόσβαση στις κατηγορίες εκείνες όπου είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η μέγιστη χρήση της ποσόστωσης, η Επιτροπή δημιούργησε ένα σύστημα βάσει του οποίου κάθε κατηγορία προϊόντων θα ενέπιπτε σε μία από τις ακόλουθες τρεις διαφορετικές ομάδες, που αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά σενάρια πρόσβασης. Το σύστημα αυτό πληροί μία από τις βασικές αρχές και τους στόχους του μέτρου διασφάλισης, δηλαδή τη διασφάλιση της διατήρησης των παραδοσιακών εμπορικών ροών όσον αφορά τις καταγωγές.

(25)

Τα τρία αυτά καθεστώτα που ισχύουν επί του παρόντος είναι τα εξής:

καμία πρόσβαση — οι κατεστημένοι προμηθευτές που υπάγονταν στην εναπομένουσα ποσόστωση μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τις εναπομένουσες ποσοστώσεις και είχαν εντοπιστεί φαινόμενα παραγκωνισμού·

περιορισμένη πρόσβαση — οι κατεστημένοι προμηθευτές μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο ένα μέρος της εναπομένουσας ποσόστωσης την οποία είχαν στη διάθεσή τους, και χρειάζονταν πρόσθετες καταγωγές, σε περιορισμένες ποσότητες, για την εξάντληση των ποσοστώσεων·

κανένας περιορισμός — στις κατηγορίες εκείνες όπου οι εναπομένουσες ποσοστώσεις δεν χρησιμοποιούνταν σε μεγάλο βαθμό και δεν εντοπίστηκαν φαινόμενα παραγκωνισμού.

Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

(26)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη (ορισμένες τρίτες χώρες και χρήστες) ζήτησαν να καταργηθεί πλήρως η πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν να γίνουν ορισμένες αλλαγές ειδικά για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, ενώ άλλα (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων τρίτων χωρών και χρηστών, καθώς και του ενωσιακού κλάδου παραγωγής) ζήτησαν να απαγορευτεί εντελώς σε μεγαλύτερες εξαγωγικές χώρες για μια συγκεκριμένη κατηγορία η πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση ή να εφαρμοστεί μια πιο περιοριστική προσέγγιση.

Αξιολόγηση

(27)

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τις παρατηρήσεις που έλαβε και τη λειτουργία του μέτρου, έκρινε ότι το ισχύον σύστημα εξακολουθούσε να είναι το πλέον κατάλληλο στον βαθμό που διασφάλιζε ότι οι χρήστες μεγιστοποιούν τις πιθανότητές τους να εξαντλήσουν την εναπομένουσα ποσόστωση, αλλά και ότι τηρούνται οι παραδοσιακές εμπορικές ροές όσον αφορά την καταγωγή (κάτι που είναι εξίσου προς το συμφέρον των χρηστών). Το σύστημα που επιτρέπει την πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση ήταν ο κανόνας για όλες τις κατηγορίες προϊόντων πλην τεσσάρων.

(28)

Η αποδοχή των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων μερών θα ισοδυναμούσε είτε με παρεμπόδιση ορισμένων χρηστών να αυξήσουν τις εισαγωγές τους χωρίς δασμούς, όταν ενδέχεται να υπάρχει σχετική ζήτηση στην αγορά της Ένωσης, είτε με παρεμπόδιση άλλων ενωσιακών χρηστών να αγοράζουν προϊόντα από ορισμένες χώρες καταγωγής που είναι επίσης αναγκαία για την αγορά της Ένωσης λόγω των επιπτώσεων του παραγκωνισμού. Ταυτόχρονα, το σύστημα διασφαλίζει ότι οι πρόσθετοι όγκοι που ορισμένες χώρες μπορούν να εξάγουν στο πλαίσιο αυτού του συστήματος παραμένουν εντός των ορίων που διασφαλίζουν ότι δεν υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα του μέτρου όσον αφορά τους ενωσιακούς παραγωγούς. Ως εκ τούτου, το ισχύον σύστημα είναι το πλέον κατάλληλο για το συνολικό συμφέρον της Ένωσης.

Προσαρμογή

(29)

Κατά την υπό εξέλιξη επανεξέταση, η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσον είχαν επέλθει φαινόμενα παραγκωνισμού. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, με βάση τον ίδιο τύπο ανάλυσης που διενεργήθηκε κατά τη δεύτερη επανεξέταση, επικαιροποίησε τα διάφορα καθεστώτα με βάση τα στοιχεία που κατέστησαν διαθέσιμα έκτοτε. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή ανέλυσε στοιχεία για τις εισαγωγές και τη χρήση ποσοστώσεων ανά καταγωγή και κατηγορία από την 1η Απριλίου 2020 έως τις 31 Μαρτίου 2022.

(30)

Με βάση την ίδια μεθοδολογία που εφαρμόστηκε κατά τη δεύτερη επανεξέταση της λειτουργίας, αλλά με επικαιροποιημένα στοιχεία, τα καθεστώτα πρόσβασης ανά κατηγορία προϊόντων επικαιροποιούνται ως εξής (για συγκεκριμένους όγκους βλ. παράρτημα II):

Καμία πρόσβαση: 5, 9, 21

Περιορισμένη πρόσβαση: 12, 13, 14, 16, 20, 27

Κανένας περιορισμός: 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26, 28.

(31)

Σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη επανεξέταση της λειτουργίας, οι ακόλουθες κατηγορίες θα υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς:

1 και 4B.

(32)

Στην περίπτωση των κατηγοριών 7, 8, 17 και 25Α, η διαχείρισή τους θα γίνεται σε συνολικό επίπεδο. Ως εκ τούτου, η δυνατότητα πρόσβασης στο τέταρτο τρίμηνο δεν ισχύει, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν χώρες που να εξάγουν στο πλαίσιο ειδικής ανά χώρα ποσόστωσης.

(33)

Για τις κατηγορίες 1 και 4Β, το ισχύον καθεστώς βάσει του οποίου παρέχεται πρόσβαση κατά το τέταρτο τρίμηνο με ανώτατο όριο 30 % ανά χώρα εξαγωγής εξακολουθεί να θεωρείται κατάλληλο προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής ποικιλία πηγών εφοδιασμού και παράλληλα να αποφευχθούν οι επιπτώσεις παραγκωνισμού μέσω της υπερβολικής ροής πρόσθετων εισαγωγών πέραν των παραδοσιακών εμπορικών ροών.

(34)

Συνολικά, με αυτό το χαρακτηριστικό, το μέτρο θα συνεχίσει να επιτρέπει την πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο για τη μεγάλη πλειονότητα των κατηγοριών προϊόντων (σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τρεις).

3.3.   Επικαιροποίηση του καταλόγου των αναπτυσσόμενων χωρών που υπόκεινται στο μέτρο

(35)

Κάθε αναπτυσσόμενη χώρα μέλος του ΠΟΕ εξαιρέθηκε από την εφαρμογή του οριστικού μέτρου, εφόσον το μερίδιό της στις εισαγωγές παραμένει κάτω από το 3 % των συνολικών εισαγωγών για κάθε κατηγορία προϊόντων. Η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παρακολουθεί την εξέλιξη των εισαγωγών μετά τη θέσπιση του μέτρου και να επανεξετάζει τον κατάλογο των εξαιρούμενων χωρών σε τακτική βάση.

(36)

Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας επανεξέτασης μετά τη συμφωνία αποχώρησης μεταξύ της Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, την 1η Ιανουαρίου 2021, και παρέμεινε αμετάβλητη από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ως εκ τούτου, για να προσαρμόσει τον κατάλογο των αναπτυσσόμενων χωρών που υπόκεινται στο μέτρο και εξαιρούνται από αυτό, η Επιτροπή επανεκτέλεσε τους υπολογισμούς με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα ενοποιημένα στοιχεία για τις εισαγωγές, δηλαδή τις στατιστικές εισαγωγών του έτους 2021 (19).

Προσαρμογή

(37)

Οι αλλαγές που προκύπτουν από την επικαιροποίηση αυτή είναι οι ακόλουθες (ο επικαιροποιημένος πίνακας είναι διαθέσιμος στο παράρτημα I).

Όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες περιλαμβάνονται στην κατηγορία 4Α, διότι το άθροισμα όλων των εισαγωγών το 2021 που ήταν κάτω του 3 % είναι υψηλότερο από 9 %·

η Βραζιλία εξαιρείται από τις κατηγορίες 2 και 3Α και περιλαμβάνεται στην κατηγορία 6·

η Κίνα εξαιρείται από την κατηγορία 25A και περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 2, 3A, 9 και 14·

η Αίγυπτος περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 και 24·

η Ινδία εξαιρείται από την κατηγορία 3Β και περιλαμβάνεται στην κατηγορία 8·

Το Καζακστάν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 19 και 24·

η Μαλαισία εξαιρείται από την κατηγορία 9·

η Μολδαβία περιλαμβάνεται στην κατηγορία 12·

η Βόρεια Μακεδονία εξαιρείται από την κατηγορία 5·

η Ταϊλάνδη εξαιρείται από την κατηγορία 9·

η Τουρκία περιλαμβάνεται στην κατηγορία 8·

η Ουκρανία περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1, 4Β και 26 (20)·

τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα περιλαμβάνονται στην κατηγορία 16·

το Βιετνάμ εξαιρείται από την κατηγορία 2 και περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1, 3A, 3B, 4B.

3.4.   Επίπεδο ελευθέρωσης

(38)

Το τρέχον ποσοστό ελευθέρωσης της διασφάλισης καθορίστηκε σε ετήσιο ποσοστό 3 %. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, η Επιτροπή αξιολόγησε αν αυτό το επίπεδο ελευθέρωσης εξακολουθούσε να είναι κατάλληλο.

Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

(39)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη (κυρίως ενωσιακοί παραγωγοί-εξαγωγείς και χρήστες) ζήτησαν από την Επιτροπή να αυξήσει το επίπεδο ελευθέρωσης πέραν του 3 % (πολλά από αυτά ζήτησαν ποσοστό ελευθέρωσης 5 %), ενώ ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής ζήτησε να μειωθεί ο ρυθμός ελευθέρωσης στο 1 %.

Αξιολόγηση

(40)

Το μέσο διασφάλισης προορίζεται να έχει προσωρινό χαρακτήρα. Την 1η Ιουλίου 2022 το μέτρο θα εισέλθει στο πέμπτο έτος εφαρμογής του. Στόχος της ελευθέρωσης (που αποτελεί νομική υποχρέωση βάσει των κανόνων του ΠΟΕ (21) και της ΕΕ (22)) είναι να καταστεί σταδιακά δυνατός ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός των εισαγωγών στην αγορά, ενώ ο εγχώριος κλάδος παραγωγής προσαρμόζεται στο αυξημένο επίπεδο των εισαγωγών. Στόχος είναι να αποφευχθεί ένα μέτρο που δεν θα παρείχε κίνητρα για προσαρμογές για τον εγχώριο κλάδο παραγωγής κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του και το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα ανταγωνιστικότητας όταν ο εγχώριος κλάδος παραγωγής θα εκτεθεί σε μεγαλύτερο εξωτερικό ανταγωνισμό στο πλαίσιο σεναρίου μετά τη λήξη του μέτρου διασφάλισης.

(41)

Με βάση αυτή τη λογική, η Επιτροπή θεώρησε ότι κατά την παρούσα χρονική στιγμή (μετά από τέσσερα έτη εφαρμογής του μέτρου) θα πρέπει να προβλεφθεί ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο ελευθέρωσης σε ετήσια βάση, προκειμένου να ενθαρρυνθεί ο εγχώριος κλάδος παραγωγής να συνεχίσει τις προσαρμογές του, χωρίς να υπονομευθεί η αποτελεσματικότητα του μέτρου.

Προσαρμογή

(42)

Η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να καθοριστεί το ετήσιο επίπεδο ελευθέρωσης στο 4 % από την 1η Ιουλίου 2022.

(43)

Η αύξηση αυτή αναμένεται επίσης να συμβάλει στην άμβλυνση τυχόν εντάσεων για τους ενωσιακούς χρήστες σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, σε ένα πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, η περιορισμένη πρόσθετη αύξηση δεν θα συνιστούσε απειλή για τον ενωσιακό κλάδο παραγωγής και δεν θα υπονόμευε την αποτελεσματικότητα του μέτρου.

3.5.   Αντίκτυπος των αλλαγών στο μέτρο που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με άρθρο 232

(44)

Τον Μάρτιο του 2018 οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό ύψους 25 % στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα στο πλαίσιο του μέτρου που έλαβαν σύμφωνα με το άρθρο 232. Το μέτρο παραμένει επί του παρόντος σε ισχύ, αν και έχουν επέλθει ορισμένες αλλαγές. Στην παρούσα έρευνα επανεξέτασης, η Επιτροπή αξιολόγησε τις αλλαγές αυτές προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν αντίκτυπο στο μέτρο διασφάλισης της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου στην αγορά της Ένωσης.

Παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

(45)

Τα αιτήματα που λήφθηκαν εν προκειμένω μπορούν να χωριστούν σε τρία είδη. Στο πλαίσιο των δύο πρώτων, ορισμένοι χρήστες και τρίτες χώρες ισχυρίστηκαν ότι ο κίνδυνος εκτροπής του εμπορίου είναι μικρός (-ότερος) λόγω των διαφορετικών προσαρμογών του μέτρου του άρθρου 232. Στη συνέχεια, ορισμένα μέρη ισχυρίστηκαν ότι, λόγω των δασμολογικών ποσοστώσεων που έχουν κατανεμηθεί στους ενωσιακούς εξαγωγείς, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα εκτρέψει τις πωλήσεις στην αγορά των ΗΠΑ εις βάρος των εγχώριων πωλήσεων, δημιουργώντας έλλειψη στην εγχώρια αγορά.

(46)

Από την άλλη πλευρά, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής χάλυβα υποστήριξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος εκτροπής του εμπορίου και ότι η βελτιωμένη πρόσβαση της ΕΕ στην αγορά των ΗΠΑ δεν θα επηρεάσει την ικανότητά της να προμηθεύει την εγχώρια (ενωσιακή) αγορά.

Αξιολόγηση

Αλλαγές έναντι της ΕΕ

(47)

Τον Οκτώβριο του 2021 οι ΗΠΑ αποφάσισαν να υποβάλουν τις εισαγωγές της ΕΕ βάσει του μέτρου του άρθρου 232 σε σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων. Στο πλαίσιο αυτού του νέου καθεστώτος, η ΕΕ θα μπορούσε να εξάγει χωρίς δασμούς έως ένα ορισμένο επίπεδο (με βάση τους ιστορικούς όγκους εξαγωγών) (23) και μόνο μετά την εξάντληση αυτού του επιπέδου θα εφαρμοζόταν ο δασμός ύψους 25 %. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στη βελτίωση της θέσης των εξαγωγέων της ΕΕ στην αγορά των ΗΠΑ, οι οποίοι μέχρι τότε υπόκειντο σε δασμό ύψους 25 % για κάθε εξαγόμενο τόνο. Το νέο αυτό σύστημα εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2022.

(48)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι, επειδή οι τιμές στις ΗΠΑ είναι συνήθως υψηλότερες απ’ ό,τι στην Ένωση, οι ενωσιακοί παραγωγοί θα είχαν κίνητρο να εξάγουν στις ΗΠΑ εις βάρος των εγχώριων πωλήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθεί έλλειψη στην αγορά της Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες.

(49)

Για διάφορους λόγους, η Επιτροπή έκρινε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί έπρεπε να απορριφθούν. Πρώτον, η έννοια της εκτροπής του εμπορίου στην αγορά της Ένωσης δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον περιορισμό των εξαγωγών του ίδιου του κλάδου παραγωγής της ΕΕ προς τις ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής δεν μπορεί ποτέ να διατρέχει κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου για τις δικές του πωλήσεις. Αυτό ανατρέπει τη λογική της εκτροπής του εμπορίου. Ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η ΕΕ ενδέχεται να μπορεί να βελτιώσει την παρουσία της στην αγορά των ΗΠΑ είναι ουδέτερο όσον αφορά τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου από τις χώρες εξαγωγής στην αγορά της Ένωσης.

(50)

Δεύτερον, οι ισχυρισμοί ότι ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα εξαντλούσε τις δασμολογικές ποσοστώσεις του εις βάρος (κυρίως ή ακόμη και αποκλειστικά) των εγχώριων πωλήσεων δεν τεκμηριώνονται με αποδεικτικά στοιχεία. Στους ισχυρισμούς αυτούς δεν λήφθηκε υπόψη ότι, επίσης θεωρητικά, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής θα μπορούσε να αυξήσει τον όγκο παραγωγής του (24), με αποτέλεσμα να μην θυσιάσει τις εγχώριες πωλήσεις και να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα μέσω της αύξησης των εξαγωγικών πωλήσεων στις ΗΠΑ, και ότι θα μπορούσε επίσης να ανακατευθύνει όγκους προς τις ΗΠΑ από εξαγωγές σε άλλες αγορές που μπορεί να είναι λιγότερο ελκυστικές για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των επιπέδων των τιμών (25).

(51)

Ανεξάρτητα από όλα αυτά τα θεωρητικά ενδεχόμενα, η πραγματικότητα έδειξε ότι κατά το πρώτο τρίμηνο από την έναρξη ισχύος του συστήματος δασμολογικών ποσοστώσεων, η ΕΕ απέχει πολύ από το να εξαντλήσει τις ποσοστώσεις της. Πράγματι, κατά το πρώτο τρίμηνο χρησιμοποίησε μόνο το 42 % περίπου της ποσόστωσης (26).

(52)

Ως εκ τούτου, η βασική παραδοχή ορισμένων ενδιαφερόμενων μερών και η λογική βάση στην οποία στηρίχθηκαν τα επιχειρήματά τους, δηλαδή ότι οι παραγωγοί-εξαγωγείς της ΕΕ θα μπορούσαν να εξαντλήσουν όλες τις ποσοστώσεις τους στις ΗΠΑ, έχει αποδειχθεί καταρχάς εσφαλμένη.

(53)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το γεγονός ότι η ΕΕ υπόκειται σε σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων βάσει των μέτρων που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 δεν έχει αντίκτυπο στη λειτουργία του μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου. Επίσης, κανένα μέρος δεν απέδειξε σε οποιονδήποτε βαθμό ότι οι εξαγωγές στο πλαίσιο καθεστώτος δασμολογικών ποσοστώσεων βάσει του άρθρου 232 θα δημιουργούσαν κίνδυνο έλλειψης εφοδιασμού στην αγορά της Ένωσης.

Αλλαγές έναντι ορισμένων τρίτων χωρών (εκτός της ΕΕ)

(54)

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς που αφορούν αλλαγές στο άρθρο 232 των ΗΠΑ έναντι άλλων τρίτων χωρών, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή έδειξαν ότι είχαν επέλθει οι ακόλουθες αλλαγές στο μέτρο που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232:

Από τον Μάρτιο του 2018 η Αυστραλία απαλλάσσεται από το μέτρο.

Από τον Μάιο του 2018 η Κορέα, η Αργεντινή και η Βραζιλία υπόκεινται σε απόλυτες ποσοστώσεις (από τις οποίες δεν επιτρέπονται εξαγωγές).

Από τον Μάιο του 2019 το Μεξικό και ο Καναδάς ανακοίνωσαν χωριστές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες οδήγησαν στην άρση του μέτρου για τις δύο χώρες. Οι συμφωνίες υπόκεινται σε μηχανισμό παρακολούθησης.

Από την 1η Απριλίου 2022 οι ΗΠΑ καθόρισαν δασμολογικές ποσοστώσεις για την Ιαπωνία. Ορισμένες ποσότητες εισαγωγών εντός ποσόστωσης απαλλάσσονται από το μέτρο, ενώ οι εισαγωγές εκτός ποσόστωσης υπόκεινται στον πρόσθετο δασμό ύψους 25 %.

Τον Μάρτιο του 2022 οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να θεσπίσουν δασμολογική ποσόστωση για το Ηνωμένο Βασίλειο, βάσει της οποίας ορισμένες ποσότητες εισαγωγών εντός ποσόστωσης θα εξαιρούνται από το μέτρο, ενώ οι εισαγωγές εκτός ποσόστωσης θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται στον πρόσθετο δασμό ύψους 25 %. Η δασμολογική ποσόστωση για το Ηνωμένο Βασίλειο είχε προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2022.

(55)

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προσαρμογές αυτές στο άρθρο 232 των ΗΠΑ έχουν συνολικά μικρό αντίκτυπο στη λειτουργία και το σκεπτικό του μέτρου διασφάλισης για διάφορους λόγους. Πρώτον, για να αξιολογηθούν αυτές οι αλλαγές πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες από τις ανωτέρω χώρες εξάγουν ελάχιστο (αν όχι καθόλου) χάλυβα στην Ένωση (27) και δεν αποτελούν ιστορικούς προμηθευτές (28). Μεταξύ των λίγων χωρών με πιο σημαντικούς όγκους εξαγωγών στην Ένωση, δηλαδή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Κορέας, και οι τρεις αυτές χώρες εξακολουθούν να υπόκεινται στο μέτρο του άρθρου 232 των ΗΠΑ, δηλαδή υπόκεινται σε περιορισμούς όσον αφορά τις εξαγωγές χωρίς δασμούς στην αγορά των ΗΠΑ. Πράγματι, η Κορέα επιτρέπεται να εξάγει μόνο στο πλαίσιο ποσόστωσης (ποσοτικός περιορισμός), χωρίς δυνατότητα εξαγωγής πέραν αυτού του όγκου, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία υπόκεινται σε δασμολογική ποσόστωση πέραν της οποίας εφαρμόζεται δασμός ύψους 25 %. Επιπλέον, η εφαρμογή δασμολογικής ποσόστωσης δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι εν λόγω χώρες θα μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους όγκους που τους έχουν κατανεμηθεί, όπως φαίνεται από το παράδειγμα της δασμολογικής ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί στην ΕΕ. Τέλος, οι περισσότερες από τις χώρες καταγωγής που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών στην Ένωση εξακολουθούν να υπόκεινται σε δασμό ύψους 25 % επί των εξαγωγών τους προς τις ΗΠΑ.

(56)

Στο πλαίσιο αυτό, ο κίνδυνος εκτροπής του εμπορίου προέρχεται, κατά κύριο λόγο, από τις κύριες χώρες που προμηθεύουν με χάλυβα την Ένωση, οι οποίες διαθέτουν (σε ορισμένες περιπτώσεις σχετικά μεγάλη) πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και, ως εκ τούτου, μπορούν να αυξήσουν γρήγορα (29) την παρουσία τους στην αγορά της Ένωσης (30), η οποία, όπως αποδείχθηκε σε προηγούμενες έρευνες, αποτελεί ελκυστική αγορά από άποψη τιμών και μεγέθους (31).

(57)

Επιπλέον, τα μέρη δεν απέδειξαν (ούτε καν ανέφεραν) στις παρατηρήσεις τους τον τρόπο με τον οποίο τα συμπεράσματα της Επιτροπής σε προηγούμενες έρευνες (32) θα είχαν αλλάξει σημαντικά. Μεταξύ άλλων και κυρίως, η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα του χάλυβα που εξακολουθεί να υφίσταται (33), η σημαντική μείωση των εισαγωγών στην αγορά των ΗΠΑ σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την επιβολή του μέτρου από τις ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 (34) ή η έλλειψη υποκατάστατων αγορών για τους απολεσθέντες όγκους (35).

(58)

Σε κάθε περίπτωση, η βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά των ΗΠΑ από ορισμένες τρίτες χώρες που παρουσιάζονται στην αιτιολογική σκέψη (54) θα καθιστούσε, αν μη τι άλλο, ακόμη δυσκολότερο για τις υπόλοιπες χώρες να εξάγουν στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς βρίσκονται συγκριτικά σε χειρότερη θέση από άποψη ανταγωνισμού διότι υποχρεούνται να καταβάλουν δασμό ύψους 25 %. Πράγματι, ο ρυθμός μείωσης των εισαγωγών των χωρών που δεν υπόκεινται σε προτιμησιακή πρόσβαση βάσει του μέτρου που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο (36). Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές του μέτρου των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την πιθανότητα εκτροπής του εμπορίου από τις εν λόγω τρίτες χώρες που δεν επωφελούνται από κανενός είδους προτιμησιακή μεταχείριση βάσει του μέτρου του άρθρου 232, ορισμένες από τις οποίες είναι με τη σειρά τους εκείνες που είναι πιθανότερο να προκαλέσουν αύξηση των εισαγωγών στην αγορά της Ένωσης.

Συμπέρασμα

(59)

Για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα υποενότητα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι αλλαγές στο μέτρο που έλαβαν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232 δεν επηρεάζουν τη λειτουργία των διασφαλίσεων της ΕΕ για τον χάλυβα και δεν μεταβάλλουν τη βάση στην οποία στηρίζεται η αξιολόγησή της όσον αφορά τον κίνδυνο εκτροπής του εμπορίου.

4.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

(60)

Εκτός από τα ζητήματα που εξετάζονται στο τμήμα 3, τα ενδιαφερόμενα μέρη διατύπωσαν και άλλους ισχυρισμούς οι οποίοι εξετάζονται στην παρούσα ενότητα.

4.1.   Ισχυρισμοί υπέρ της παύσης ή της αναστολής του μέτρου λόγω της εξέλιξης των τιμών του χάλυβα στην Ένωση

(61)

Κατά τη διάρκεια της έρευνας και μετά την ολοκλήρωση του γραπτού σταδίου της διαδικασίας, αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ήρθαν σε επαφή με την Επιτροπή, ισχυριζόμενα αυθόρμητα ότι το μέτρο διασφάλισης θα έπρεπε να ανασταλεί ή να τερματιστεί λόγω της αύξησης των τιμών του χάλυβα στην Ένωση. Τα εν λόγω μέρη ισχυρίστηκαν ότι η παύση ή η αναστολή της διασφάλισης θα ήταν η λύση για τη μείωση των τιμών του χάλυβα.

(62)

Πρώτον, το πεδίο της επανεξέτασης δεν περιλάμβανε ενδεχόμενη παύση ή αναστολή του μέτρου. Ως εκ τούτου, το είδος των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν ήταν εκείνα που απαιτούνταν για ενδεχόμενη παύση ενός μέτρου διασφάλισης. Συνεπώς, η παύση του μέτρου διασφάλισης δεν ενέπιπτε στο πεδίο της παρούσας επανεξέτασης.

(63)

Ωστόσο, και για λόγους πληρότητας, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να εξετάσει τους ισχυρισμούς αυτούς εντός του σχετικού πλαισίου και να παράσχει τεκμηριωμένη ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων της αγοράς στον παρόντα κανονισμό. Εν προκειμένω, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εξέλιξη των τιμών του χάλυβα στην Ένωση παρουσίασε ανοδική τάση κατά τους πρώτους μήνες του 2022, κορυφώθηκε αμέσως μετά την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και ότι οι τιμές εμφάνισαν ενδείξεις συνεχούς μείωσης (με μείωση 21 % σε σύγκριση με την κορύφωση του 2022 (37)) από τα τέλη Απριλίου 2022 (38).

(64)

Αυτή η τάση των τιμών σημειώθηκε σε ένα συνολικά πληθωριστικό πλαίσιο, το οποίο επηρέαζε επίσης τις πρώτες ύλες και την ενέργεια στον τομέα της χαλυβουργίας. Στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές (39) για το 2022 και το 2023, η Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα (WSA) επισήμανε ότι η απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα αυξήσει περαιτέρω την πληθωριστική πίεση, αφενός, μέσω υψηλότερων τιμών ενέργειας και πρώτων υλών για την παραγωγή χάλυβα και, αφετέρου, μέσω συνεχιζόμενων διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού. Αυτό επιβεβαιώθηκε περαιτέρω από τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των τιμών των πρώτων υλών παραγωγής χάλυβα (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας) από πηγές όπως ο ΟΟΣΑ (40), η Παγκόσμια Τράπεζα (41) και η S&P Platts (42), οι οποίες δείχνουν απότομη αύξηση των τιμών και ανοδική συνολικά τάση με επίπεδα σημαντικά υψηλότερα απ’ ό,τι σε προηγούμενες περιόδους.

(65)

Η στατιστική αξιολόγηση της ίδιας της Επιτροπής (43) επιβεβαίωσε επίσης ότι οι τάσεις των τιμών στην κύρια αγορά χάλυβα παγκοσμίως είχαν δείξει παρόμοια τάση με εκείνη της Ένωσης και, ως εκ τούτου, η τάση των τιμών που παρατηρήθηκε στην αγορά της Ένωσης ήταν απολύτως συνεπής με την τάση που επικρατούσε στις κύριες αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε κάθε περίπτωση, το μέτρο διασφάλισης δεν θα μπορούσε να είναι η αιτία της εξέλιξης των τιμών στην Ένωση.

4.2.   Εικαζόμενη έλλειψη χάλυβα στην Ένωση

(66)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε έλλειψη χάλυβα στην αγορά της Ένωσης και ότι το μέτρο διασφάλισης για τον χάλυβα επιδείνωνε την έλλειψη αυτή καθώς είχαν εξαντληθεί ορισμένες ποσοστώσεις. Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο των αυξημένων τιμών χάλυβα, ισχυρίστηκαν ότι το μέτρο θα έπρεπε να ανασταλεί ή να τερματιστεί.

(67)

Η Επιτροπή επισήμανε ότι η χρήση της δασμολογικής ποσόστωσης κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του τέταρτου έτους εφαρμογής του μέτρου (1η Ιουλίου 2021 – 31 Μαρτίου 2022) ανήλθε σε 77 %, δηλαδή περισσότεροι από 5,6 εκατομμύρια τόνοι ποσόστωσης παρέμειναν αχρησιμοποίητοι, όπως φαίνεται στον κατωτέρω πίνακα. Ως εκ τούτου, καταδεικνυόταν ότι οι χρήστες της Ένωσης είχαν γενικά τη δυνατότητα να αυξήσουν περαιτέρω τις εισαγωγές χάλυβα χωρίς δασμούς κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου. Μολονότι αυτό δεν απέκλειε το ενδεχόμενο να υπήρχαν περισσότερες εντάσεις στη χρήση των ποσοστώσεων σε ορισμένες κατηγορίες σε σύγκριση με άλλες, οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων διέθεταν αδασμολόγητη ποσόστωση σε κάθε τρίμηνο.

Πίνακας 1

Εξέλιξη της χρήσης των δασμολογικών ποσοστώσεων κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 4ου έτους (44)

Image 1

(68)

Η Επιτροπή παρατήρησε επίσης ότι το επίπεδο των εισαγωγών το 2021 ήταν πολύ κοντά στην κορύφωση των εισαγωγών που σημειώθηκε το 2018 (45). Επιπλέον, στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Παγκόσμιας Ένωσης Χάλυβα (WSA) (46) για το 2022 και το 2023 επισημάνθηκε η αβεβαιότητα όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές. Οι προοπτικές της αγοράς χάλυβα για το 2022 έχουν αποδυναμωθεί κυρίως ως αποτέλεσμα του πολέμου και η ζήτηση χάλυβα αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,4 % το 2022 και κατά 2,2 % το 2023.

(69)

Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβανομένου υπόψη ότι το επίπεδο των ποσοστώσεων θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 4 % από την 1η Ιουλίου 2022, όπως εξηγείται στο τμήμα 3.4, η Επιτροπή έκρινε ότι οποιαδήποτε από τις εικαζόμενες πιέσεις σε ορισμένα τμήματα της αγοράς θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μετριαστεί, με παράλληλη διατήρηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

4.3.   Ισχυρισμοί υπέρ της αναστολής του μέτρου λόγω των επιπτώσεων της απαγόρευσης εισαγωγών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε ορισμένους χρήστες

(70)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η απαγόρευση εισαγωγών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία επηρέαζε σημαντικά την ικανότητά τους να εισάγουν και υποστήριξαν ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να παύσει το μέτρο για τους λόγους αυτούς.

(71)

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή παρατήρησε ότι η αστάθεια που προκλήθηκε από την απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και από τις επακόλουθες κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ στον χάλυβα είναι αναπόφευκτοι παράγοντες που υπάρχουν στην αγορά και στους οποίους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει σταδιακά να προσαρμοστούν.

(72)

Ωστόσο, η Επιτροπή έλαβε άμεσα μέτρα στο πλαίσιο του μέτρου διασφάλισης προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί στο μέτρο του δυνατού η παράπλευρη ζημία που προκλήθηκε από την απαγόρευση των εισαγωγών, με ανακατανομή των ποσοστώσεων με ισχύ από τον Απρίλιο του 2022. Αυτή η προσαρμογή του μέτρου θα αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό τις διαταραχές που προκαλούνται σε ορισμένους χρήστες από την απαγόρευση εισαγωγών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους αδασμολόγητους όγκους από άλλες χώρες καταγωγής. Ωστόσο, αναπόφευκτα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να προσαρμοστούν οι ενωσιακοί χρήστες στην κατάσταση αυτή και να στραφούν σε προμηθευτές άλλης καταγωγής (47). Ειδικότερα, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, για ορισμένους χρήστες θα απαιτείτο σχεδόν πλήρη αλλαγή προμηθευτών, καθώς η εξάρτησή τους από τις εισαγωγές χάλυβα από τη Ρωσία και/ή τη Λευκορωσία ήταν πολύ υψηλή. Ωστόσο, η ύπαρξη αυτών των κυρώσεων στον τομέα του χάλυβα δεν μπορεί από μόνη της να θέσει υπό αμφισβήτηση την εγκυρότητα ή την αναγκαιότητα του μέτρου διασφάλισης.

4.4.   Αιτήματα για ανακατανομή των ποσοστώσεων από την Ουκρανία

(73)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ζήτησαν από την Επιτροπή να ανακατανείμει τις ειδικές ανά χώρα ποσοστώσεις που είχαν χορηγηθεί στην Ουκρανία, επειδή, λόγω της απρόκλητης και αδικαιολόγητης στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Ουκρανία δεν θα ήταν σε θέση να εξαγάγει σημαντικούς όγκους στην Ένωση. Ορισμένα από τα μέρη αυτά πρότειναν στην Επιτροπή να ακολουθήσει την ίδια προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε κατά την ανακατανομή των ποσοστώσεων από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

(74)

Η ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση των ποσοστώσεων από την Ουκρανία πριν από την αναστολή του κανονισμού για τα μέτρα διασφάλισης, όπως εξηγείται στην αιτιολογική σκέψη 9, έδειξε ότι στην πλειονότητα των κατηγοριών προϊόντων για τις οποίες διέθετε ειδική ανά χώρα ποσόστωση, είχε συνεχίσει να χρησιμοποιεί τις ποσοστώσεις. Για τις κατηγορίες στις οποίες δεν κατέγραψε εξαγωγές, η Επιτροπή προέβη σε συγκέντρωση των ποσοστώσεων από όλες τις άλλες χώρες καταγωγής που υπόκεινται στο μέτρο για καθεμία από τις εν λόγω κατηγορίες προϊόντων, όπως εξηγείται στο τμήμα 3.1.1 ανωτέρω. Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι οι ποσοστώσεις που θα ανήκαν στην Ουκρανία (ελλείψει αναστολής) δεν θα ήταν διαθέσιμες για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή του μέτρου έναντι της συγκεκριμένης χώρας.

4.5.   Αιτήματα για διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ορισμένων κατηγοριών προϊόντων

(75)

Αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν αιτήματα σχετικά με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (οι κατηγορίες αυτές διέφεραν ανάλογα με το μέρος που υπέβαλε το αίτημα). Τα αιτήματα αυτά περιλάμβαναν την εξαίρεση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων από το μέτρο, τη διαφορετική μεταχείριση μιας δεδομένης καταγωγής στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων και την εφαρμογή διαφορετικού επιπέδου ελευθέρωσης ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων.

(76)

Όπως εξήγησε η Επιτροπή σε προηγούμενους κανονισμούς, το πεδίο εφαρμογής του μέτρου αφορά ένα ενιαίο προϊόν, δηλαδή ορισμένα προϊόντα χάλυβα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνουν το οικείο προϊόν σαν να αποτελούσαν οι ίδιες οικείο προϊόν. Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της γενικότερης διαχείρισης και της διαχείρισης των ποσοστώσεων, και εφόσον ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης, προσάρμοσε το μέτρο ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της διασφάλισης. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν μπορεί να αλλάξει τη βασική αρχιτεκτονική του μέτρου, π.χ. τον ορισμό του πεδίου κάλυψης του προϊόντος, ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματα των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα διακριτική μεταχείριση έναντι άλλων κατηγοριών προϊόντων και ενδιαφερόμενων μερών, και το σημαντικότερο, θα ήταν αντίθετο προς τον σχεδιασμό του μέτρου και το πεδίο κάλυψης του προϊόντος που ορίζεται στον κανονισμό για το οριστικό μέτρο διασφάλισης.

4.6.   Αιτήματα για την κατάργηση της διασφάλισης στις κατηγορίες που υπόκεινται σε μέτρα αντιντάμπινγκ και/ή αντισταθμιστικά μέτρα

(77)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι η Επιτροπή ήρε το μέτρο διασφάλισης για τις κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ και/ή αντισταθμιστικούς δασμούς, διότι, όπως ισχυρίστηκαν, οι εν λόγω δασμοί θα παρείχαν επαρκή προστασία στον ενωσιακό κλάδο παραγωγής.

(78)

Η Επιτροπή υπενθύμισε ότι το σκεπτικό και ο στόχος του μέσου διασφάλισης διαφέρουν από εκείνα άλλων μέσων εμπορικής άμυνας, καθώς δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα. Ενώ οι διασφαλίσεις αντιμετωπίζουν την αύξηση των εισαγωγών ως αποτέλεσμα απρόβλεπτων εξελίξεων, τα μέσα αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέσα αντιμετωπίζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Υπάρχει περίπτωση να διαπιστωθεί για μια χώρα ότι ασκεί πρακτική ντάμπινγκ σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων μια δεδομένη χρονική στιγμή και αργότερα να διαπιστωθεί ότι η αύξηση των εισαγωγών που προκύπτει από απρόβλεπτες εξελίξεις λαμβάνει χώρα από έναν συνδυασμό χωρών καταγωγής. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής και των δύο μέσων όσον αφορά τις καλυπτόμενες χώρες καταγωγής είναι συνήθως ουσιωδώς διαφορετικό, όπως και τα είδη των ερευνών που διεξάγονται, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών κανόνων. Επομένως, η ταυτόχρονη εφαρμογή και των δύο μέσων σε μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων είναι πλήρως συμβατή βάσει των κανόνων τόσο του ΠΟΕ όσο και της ΕΕ (48).

4.7.   Αίτημα για αύξηση των δασμολογικών ποσοστώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ώστε να συμπεριληφθεί το εμπόριο Μεγάλης Βρετανίας-Βόρειας Ιρλανδίας

(79)

Ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη υποστήριξαν ότι οι ποσοστώσεις που χορηγήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να αυξηθούν ώστε να ληφθεί υπόψη το ιστορικό εμπόριο μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

(80)

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι το πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία (στο εξής: πρωτόκολλο) (49) είναι η σχετική νομική πράξη που διέπει το καθεστώς της Βόρειας Ιρλανδίας έναντι των εμπορικών και τελωνειακών κανόνων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου, οι πωλήσεις χάλυβα στη Βόρεια Ιρλανδία (είτε από τη Μεγάλη Βρετανία είτε από οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα) δεν υπολογίστηκαν ως ιστορικές εισαγωγές στην Ένωση και, ως εκ τούτου, δεν εντάχθηκαν στον υπολογισμό της ποσόστωσης (50). Με την προσέγγιση αυτή διασφαλίστηκε ότι η εκτελεστική νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα των διασφαλίσεων εξακολουθεί να συνάδει πλήρως με το πρωτόκολλο. Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός απορρίφθηκε.

4.8.   Ισχυρισμοί περί εικαζόμενης καταστρατήγησης

(81)

Ορισμένα μέρη επισήμαναν πιθανές περιπτώσεις καταστρατήγησης του μέτρου. Ειδικότερα, ορισμένα μέρη επισήμαναν εικαζόμενη καταστρατήγηση από τη Ρωσία στις κατηγορίες 12 και 13 και, γενικά, στην κατηγορία 28.

(82)

Εν προκειμένω, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ρωσία υπόκειται επί του παρόντος σε απαγόρευση εισαγωγών. Ως εκ τούτου, κάθε προσπάθεια καταστρατήγησης των ισχυόντων μέτρων παρακολουθείται από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ και τις εθνικές τελωνειακές αρχές.

(83)

Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει ότι η παρούσα επανεξέταση που τροποποιεί το ισχύον μέτρο διασφάλισης συμμορφώνεται και με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες που έχουν υπογραφεί με ορισμένες τρίτες χώρες.

(84)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής διασφαλίσεων που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478 και του άρθρου 22 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755 αντίστοιχα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/159 τροποποιείται ως εξής:

1)

στο άρθρο 1, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Στην περίπτωση που εξαντληθεί η σχετική δασμολογική ποσόστωση στο πλαίσιο της παραγράφου 2 για μία συγκεκριμένη χώρα, οι εισαγωγές από αυτήν τη χώρα για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εναπομένοντος μέρους της δασμολογικής ποσόστωσης για την ίδια κατηγορία προϊόντων. Αυτή η διάταξη εφαρμόζεται μόνον κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους εφαρμογής της οριστικής δασμολογικής ποσόστωσης. Για τις κατηγορίες προϊόντων 5, 9 και 21 δεν θα επιτρέπεται περαιτέρω πρόσβαση στο εναπομένον μέρος της δασμολογικής ποσόστωσης. Για τις κατηγορίες προϊόντων 12, 13, 14, 16, 20 και 27, θα επιτρέπεται μόνο η πρόσβαση σε συγκεκριμένο όγκο στο πλαίσιο του όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης που ήταν αρχικά διαθέσιμος κατά το τελευταίο τρίμηνο. Στις κατηγορίες προϊόντων 1 και 4B, σε καμία εξαγωγική χώρα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί μόνη της πάνω από το 30 % του εναπομένοντος όγκου της δασμολογικής ποσόστωσης που ήταν αρχικά διαθέσιμος το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους εφαρμογής των μέτρων. Για τις κατηγορίες προϊόντων 2, 3A, 3B, 4A, 6, 10, 15, 18, 19, 22, 24, 25B, 26 και 28, θα επιτρέπεται η πρόσβαση στον συνολικό όγκο της δασμολογικής ποσόστωσης που ήταν αρχικά διαθέσιμος κατά το τελευταίο τρίμηνο στις αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων»·

2)

το σημείο III.2 του παραρτήματος III αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού, και

3)

το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2022.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 16.

(2)  ΕΕ L 123 της 19.5.2015, σ. 33.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2019, για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα (ΕΕ L 31 της 1.2.2019, σ. 27).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1029 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2021, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής για την παράταση του μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (ΕΕ L 225 I της 25.6.2021, σ. 1).

(5)  Ανακοίνωση για την έναρξη επανεξέτασης του μέτρου διασφάλισης που εφαρμόζεται στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (2021/C 509/10) (ΕΕ C 509 της 17.12.2021, σ. 12).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/428 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία (ΕΕ L 87 I της 15.3.2022, σ. 13).

(7)  Για τη Λευκορωσία όλα τα προϊόντα χάλυβα υπόκειντο στην απαγόρευση εισαγωγών (δηλαδή συμπεριλήφθησαν όλα τα προϊόντα που υπόκειντo στο μέτρο διασφάλισης), ενώ για τη Ρωσία η απαγόρευση ίσχυε μόνο για τα προϊόντα χάλυβα που υπόκειντo στο μέτρο διασφάλισης για τον χάλυβα.

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/434 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2022, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 της Επιτροπής για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (ΕΕ L 88 της 16.3.2022, σ. 181).

(9)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/664 της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (ΕΕ L 121 της 22.4.2022, σ. 12).

(10)  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/870 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2022, για τα προσωρινά μέτρα ελευθέρωσης του εμπορίου, τα οποία συμπληρώνουν τις εμπορικές παραχωρήσεις που εφαρμόζονται στα ουκρανικά προϊόντα βάσει της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (ΕΕ L 152 της 3.6.2022, σ. 103.

(11)  Για τον λόγο αυτό, ακόμη και αν σε ορισμένες κατηγορίες η Ουκρανία περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος, δεν εφαρμόζονται οι ειδικές ανά χώρα ποσοστώσεις με αύξοντα αριθμό που συνδέεται με αυτές.

(12)  Συμπεριλαμβανομένων των επακόλουθων αυξήσεων λόγω της ελευθέρωσης.

(13)  Βλ. αιτιολογική σκέψη 33 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/894 της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2020, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (ΕΕ L 206 της 30.6.2020, σ. 27): «Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι η περίοδος αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των δασμολογικών ποσοστώσεων συνιστά έναν από τους πυλώνες στον σχεδιασμό των μέτρων που θεσπίστηκαν εξαρχής από τον οριστικό κανονισμό, και ότι το πεδίο εφαρμογής της επανεξέτασης δεν καλύπτει την ουσιαστική τροποποίηση της βασικής διάρθρωσης των μέτρων».

(14)  Ό.π. στο τμήμα 3.2.1

(15)  Η κατηγορία 7 επηρεάζεται επίσης από την επιβολή απαγόρευσης εισαγωγών σε έναν διαχρονικά σημαντικό προμηθευτή: τη Ρωσία.

(16)  Πηγή: Αναζήτηση δασμολογικών ποσοστώσεων, διαθέσιμη στη διεύθυνση:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=el

(17)  Οι ποσοστώσεις που αντιστοιχούν στην Ουκρανία δεν αποτελούν μέρος του μέτρου διασφάλισης και, ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμες σε καμία άλλη χώρα για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η προσωρινή αναστολή που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 9.

(18)  Βλ. τμήμα 3.2.3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/894.

(19)  Πηγή: Eurostat

(20)  Αυτό δεν θα ισχύει για όσο διάστημα αναστέλλεται το μέτρο διασφάλισης έναντι της Ουκρανίας.

(21)  Άρθρο 7.4 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τα μέτρα διασφάλισης.

(22)  Άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/478.

(23)  Το επίπεδο της δασμολογικής ποσόστωσης που κατανέμεται στην ΕΕ ανέρχεται σε περίπου 3,3 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 2,5 % του μέσου όγκου εγχώριων πωλήσεων του ενωσιακού κλάδου παραγωγής στην αγορά της Ένωσης (έτη 2018-2019).

(24)  Τόσο ο κανονισμός για το οριστικό μέτρο διασφάλισης όσο και ο κανονισμός παράτασης έδειξαν ότι, συνολικά, ο ενωσιακός κλάδος παραγωγής διέθετε κάποια πρόσθετη παραγωγική ικανότητα.

(25)  Αρκετά ενδιαφερόμενα μέρη ισχυρίστηκαν ότι οι ΗΠΑ τείνουν να έχουν γενικά το υψηλότερο επίπεδο τιμών.

(26)  Έκθεση των ΗΠΑ σχετικά με την ανάλωση δασμολογικών ποσοστώσεων

(27)  Το 2021 το μερίδιο εισαγωγών του Καναδά, του Μεξικού, της Βραζιλίας, της Αυστραλίας και της Αργεντινής στην αγορά της Ένωσης ήταν 0,9 %.

(28)  Το συνδυασμένο μερίδιο των εισαγωγών στην Ένωση από τον Καναδά, το Μεξικό, τη Βραζιλία, την Αυστραλία και την Αργεντινή κατά την περίοδο 2013-2021 ήταν 2,25 % επί των συνολικών εισαγωγών (και κορυφώθηκε σε μόλις 3,7 % το 2016).

(29)  Σε προηγούμενες επανεξετάσεις της λειτουργίας καταδείχθηκε ότι ορισμένες χώρες μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά και γρήγορα την παρουσία τους στην αγορά της Ένωσης, π.χ. με ταχύτατες εξαντλήσεις των ποσοστώσεων, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ποσοστώσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο.

(30)  Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι οι μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής προς την Ένωση έχουν επανειλημμένα ισχυριστεί (μεταξύ άλλων και στις παρατηρήσεις στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης) ότι οι υφιστάμενες ποσοστώσεις θα περιόριζαν σοβαρά την ικανότητά τους να εξάγουν στην Ένωση, γεγονός που υποδηλώνει ότι, απουσία μέτρου διασφάλισης, θα μπορούσαν να αυξήσουν την παρουσία τους στην αγορά της Ένωσης.

(31)  Για λεπτομερέστερη αξιολόγηση, βλ. τμήμα 3.1.2 στοιχείο ζ) του κανονισμού για την παράταση του μέτρου διασφάλισης. Όσον αφορά τους όγκους, η αγορά της Ένωσης εξακολουθεί να είναι η κύρια αγορά εισαγωγών χάλυβα παγκοσμίως. Βλ. ΟΟΣΑ, «Steel Market Developments, – Q2 2022», [DSTI/SC(2022)1] πίνακας 8.

(32)  Βλ., για παράδειγμα, τα συμπεράσματα της Επιτροπής στα τμήματα 3.1.2 και 3.1.3 του κανονισμού για την παράταση του μέτρου διασφάλισης.

(33)  Βλ., για παράδειγμα, τη δήλωση του προέδρου κατά την 91η σύνοδο της Επιτροπής Χάλυβα του ΟΟΣΑ (29-31 Μαρτίου 2022): «η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, η οποία ανήλθε σε 544 εκατομμύρια τόνους το 2021 και παραμένει σε σταθερά υψηλά επίπεδα από το 2018, αναδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις της παραγωγικής ικανότητας στις σχετικές περιοχές δικαιοδοσίας». Διαθέσιμη στη διεύθυνση: 91st Session of the OECD Steel Committee - Chair's Statement - OECD·

Βλ. επίσης «Latest Developments in Steelmaking Capacity» (Τελευταίες εξελίξεις στην παραγωγική ικανότητα χάλυβα) του ΟΟΣΑ, σ. 4 και 6 (DSTI/SC(2022)3: «Η παγκόσμια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα εξακολουθεί να αυξάνεται. Η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα ακατέργαστου χάλυβα αυξήθηκε κατά 6,0 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (mmt), ή 0,2 %, σε 2 454,3 mmt το 2021»·

Βλ. επίσης κοινό ανακοινωθέν των Υπουργών Εμπορίου της G7 της 21ης Οκτωβρίου 2021: «Επιβεβαιώσαμε τη σημασία του Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα χάλυβα (GFSEC) ως φόρουμ που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος της παγκόσμιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας χάλυβα σε πολυμερές πλαίσιο. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να συνεργαζόμαστε με τον ΟΟΣΑ για να αξιοποιήσουμε το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς εστίασης στην ανάλυση της συχνότητας και του μεγέθους πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς και των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν σε ζητήματα όπως η δημιουργία και η διατήρηση πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας»· διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.g7uk.org/g7-trade-ministers-communique-2/

(34)  Οι εισαγωγές στις ΗΠΑ το 2021 ήταν συνολικά κατά 21 % σε σχέση με το 2017, δηλαδή πριν από την επιβολή του μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 232.

(35)  Απολεσθέντες όγκοι εξαγωγών, μεταξύ άλλων προς τις αγορές των ΗΠΑ και της Ένωσης, καθώς και προς άλλες αγορές τρίτων χωρών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τμήμα 3.1.2 του κανονισμού για την παράταση του μέτρου διασφάλισης.

(36)  Η μείωση των εισαγωγών μεταξύ χωρών με σχετικές εξαγωγές προς την Ένωση, οι οποίες δεν επωφελούνται από καμία προτιμησιακή μεταχείριση βάσει του μέτρου των ΗΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 232, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της Κίνας, της Ινδίας, της Ρωσίας, της Ταϊβάν, της Τουρκίας, της Ουκρανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανήλθε σε -48 % σε αντίθεση με τη συνολική μείωση των εισαγωγών κατά -21 % (βλ. υποσημείωση 34). Πηγή: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών – https://dataweb.usitc.gov

(37)  Χρήση της τιμής του ρόλου θερμής έλασης στην Ένωση ως τιμής αναφοράς (με σύγκριση της κορύφωσης που σημειώθηκε στα μέσα Μαρτίου με τα δεδομένα στα μέσα Μαΐου 2022).

(38)  Πηγή: S&P Platts Global and Steel Business Briefing (SBB) (διαθέσιμο με συνδρομή).

Για στοιχεία από διαθέσιμες στο κοινό πηγές σχετικά με την εξέλιξη των τιμών στην Ένωση, βλ., μεταξύ άλλων: MEPS International - https://mepsinternational.com/gb/en/news/buying-panic-subsides-in-european-steel-market (20 Απριλίου 2022)· EUROMETAL -Lower import offers, poor demand drags down EU HRC prices - EUROMETAL (2 Μαΐου 2022)· Metal Bulletin - https://www.metalbulletin.com/Article/5097739/HRC-prices-across-Europe-continue-to-slide- on-weak-demand.html (10 Μαΐου 2022) και https://www.metalbulletin.com/Article/5098015/hot-rolled-coil/European-HRC-buyers-continue-to-be-held-back-by-sufficient-stocks-weak-demand.html (12 Μαΐου 2022).

(39)  Βλ. WorldSteel Association, Short Range Outlook, Απρίλιος 2022, διατίθεται στη διεύθυνση: worldsteel Short Range Outlook April 2022 - worldsteel.org

(40)  Βλ. ΟΟΣΑ, Economic and Social Impacts and Policy Implications of the War in Ukraine, 29 Μαρτίου 2022, σελίδες 7 και 8, διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.oecd.org/industry/ind/Item_3.1_Economic_and_financial_market_Impacts.pdf

Βλ. επίσης την 91η σύνοδο της Επιτροπής Χάλυβα του ΟΟΣΑ – Δήλωση του προέδρου, διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.oecd.org/sti/ind/91-oecd-steel-chair-statement.htm· «Η αυξημένη πίεση στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων μικροκυκλωμάτων ημιαγωγών, της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των προοπτικών για υψηλότερα επιτόκια λόγω της επιτάχυνσης του πληθωρισμού, παρεμπόδιζε τη βιομηχανική δραστηριότητα και την παγκόσμια ζήτηση χάλυβα. (...) Οι επιπτώσεις γίνονται άμεσα αισθητές ως σημαντικός αρνητικός κλυδωνισμός της προσφοράς χάλυβα και πρώτων υλών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, επηρεάζοντας ιδίως την ευρωπαϊκή χαλυβουργία, με αποτέλεσμα αύξηση των τιμών του χάλυβα και των πρώτων υλών. Η παγκόσμια χαλυβουργία πλήττεται επίσης από έμμεσες επιπτώσεις, όπως υψηλότερο κόστος ενέργειας και παραγωγής, καθώς και από την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης που θα περιορίσει σημαντικά τη ζήτηση χάλυβα στο μέλλον».

(41)  Βλ. τιμές βασικών εμπορευμάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας, Μάιος 2022, στη διεύθυνση: CMO-Pink-Sheet-May-2022.pdf (worldbank.org)

(42)  Βλ. την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων χάλυβα στη S&P Platts Global, Απρίλιος 2022 Global Market Outlook (διαθέσιμο με συνδρομή).

(43)  Πηγή: Global Trade Atlas — η ανάλυση επικεντρώθηκε στη σύγκριση (έτος 2021 έναντι 2019) του επιπέδου των τιμών εξαγωγής από ορισμένους από τους κύριους παραγωγούς χάλυβα παγκοσμίως για τις κατηγορίες που υπόκεινται στο μέτρο διασφάλισης της ΕΕ για τον χάλυβα. Από την ανάλυση προέκυψε η ακόλουθη εξέλιξη των τιμών εξαγωγής από ορισμένες από τις κύριες χώρες παραγωγής χάλυβα στον κόσμο όσον αφορά το προϊόν που υπόκειται στο μέτρο διασφάλισης της ΕΕ: Κίνα (+ 43 %), Ινδία (+ 32 %), Ιαπωνία (+ 14 %), Ρωσία (+ 28 %), Νότια Κορέα (+ 27 %), Τουρκία (+ 43 %) και Ηνωμένο Βασίλειο (+ 21 %).

(44)  Πηγή: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp?Lang=el

(45)  Ο όγκος των εισαγωγών το 2021 ήταν κατά μόλις 1,5 % χαμηλότερος από αυτόν του 2018.

(46)  Βλ. World Steel Short Range Outlook, διατίθεται στη διεύθυνση: worldsteel Short Range Outlook of 14 April 2022 - worldsteel.org

(47)  Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 3 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2022/428 επέτρεψε τη συνέχιση των εισαγωγών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, στο πλαίσιο της εναπομένουσας ποσόστωσης, υπό την προϋπόθεση της εκτέλεσης, έως τις 17 Ιουνίου 2022, συμβάσεων που είχαν συναφθεί πριν από τις 16 Μαρτίου 2022 ή συμπληρωματικών συμβάσεων που ήταν αναγκαίες για την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων.

(48)  Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή υπενθύμισε ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/477 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2015, για τα μέτρα που μπορεί να θεσπίσει η Ένωση σε σχέση με τις συνδυασμένες επιπτώσεις των μέτρων αντιντάμπινγκ ή κατά των επιδοτήσεων και των μέτρων διασφάλισης (ΕΕ L 83 της 27.3.2015, σ. 11) ρυθμίζει δεόντως την αλληλεπίδραση μεταξύ των μέτρων διασφάλισης και αντιντάμπινγκ και των αντισταθμιστικών μέτρων. Βλ. επίσης απόφαση της 20ής Οκτωβρίου 2021, Novolipetsk Steel PAO κατά Επιτροπής, T-790/19, ECLI:EU:T:2021:706.

(49)  Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (συμφωνία αποχώρησης) (ΕΕ L 63 της 31.1.2020, σ. 7).

(50)  Βλ. εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2037 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/159 για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα (ΕΕ L 416 της 11.12.2020, σ. 32).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«III.2   — Κατάλογος κατηγοριών προϊόντων καταγωγής από αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες εφαρμόζονται τα οριστικά μέτρα

Κατάλογος κατηγοριών προϊόντων καταγωγής από αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες εφαρμόζονται τα οριστικά μέτρα

Χώρα / ομάδα προϊόντων

1

2

3A

3B

4 A

4 B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25 A

25 B

26

27

28

Βραζιλία

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Κίνα

 

X

X

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

X

X

X

Αίγυπτος

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Ινδία

X

X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Ινδονησία

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Καζακστάν

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Μολδαβία

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Βόρεια Μακεδονία

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Νότια Αφρική

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Τυνησία

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Τουρκία

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ουκρανία

X

X

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Βιετνάμ

X

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Όλες οι άλλες αναπτυσσόμενες χώρες

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

IV.1   – Όγκοι δασμολογικών ποσοστώσεων

Αριθμός προϊόντος

Κατηγορία προϊόντων

Κωδικοί ΣΟ

Κατανομή ανά χώρα (κατά περίπτωση)

Έτος 5

Έτος 6

Συμπληρωματικός δασμός

Αύξοντες αριθμοί

Από 1.7.2022 έως 30.9.2022

Από 1.10.2022 έως 31.12.2022

Από 1.1.2023 έως 31.3.2023

Από 1.4.2023 έως 30.6.2023

Από 1.7.2023 έως 30.9.2023

Από 1.10.2023 έως 31.12.2023

Από 1.1.2024 έως 31.3.2024

Από 1.4.2024 έως 30.6.2024

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

1

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8966

Τουρκία

452 373,88

452 373,88

442 539,66

447 456,77

469 183,40

469 183,40

464 083,58

464 083,58

25  %

09,8967

Ινδία

287 227,31

287 227,31

280 983,24

284 105,28

297 900,24

297 900,24

294 662,20

294 662,20

25  %

09,8968

Δημοκρατία της Κορέας

179 365,46

179 365,46

175 466,21

177 415,83

186 030,40

186 030,40

184 008,33

184 008,33

25  %

09,8969

Ηνωμένο Βασίλειο

150 045,49

150 045,49

146 783,63

148 414,56

155 620,95

155 620,95

153 929,42

153 929,42

25  %

09,8976

Σερβία

159 231,56

159 231,56

155 770,01

157 500,79

165 148,37

165 148,37

163 353,27

163 353,27

25  %

09,8970

Άλλες χώρες

900 290,25

900 290,25

880 718,72

890 504,48

933 743,65

933 743,65

923 594,27

923 594,27

25  %

 (1)

2

Μη κραματοποιημένα και άλλα κραματοποιημένα φύλλα ψυχρής έλασης

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Ινδία

156 974,80

156 974,80

153 562,31

155 268,55

162 807,74

162 807,74

161 038,10

161 038,10

25  %

09,8801

Δημοκρατία της Κορέας

91 042,24

91 042,24

89 063,06

90 052,65

94 425,23

94 425,23

93 398,87

93 398,87

25  %

09,8802

Ηνωμένο Βασίλειο

84 142,99

84 142,99

82 313,80

83 228,39

87 269,62

87 269,62

86 321,03

86 321,03

25  %

09,8977

Ουκρανία

69 898,31

69 898,31

68 378,78

69 138,54

72 495,62

72 495,62

71 707,62

71 707,62

25  %

09,8803

Σερβία

39 631,71

39 631,71

38 770,15

39 200,93

41 104,37

41 104,37

40 657,58

40 657,58

25  %

09,8805

Άλλες χώρες

321 824,43

321 824,43

314 828,25

318 326,34

333 782,94

333 782,94

330 154,85

330 154,85

25  %

 (2)

Πρόγραμμα 3.A

Φύλλα για ηλεκτρικές εφαρμογές (εκτός από GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8808

Ηνωμένο Βασίλειο

532,59

532,59

521,01

526,80

552,38

552,38

546,38

546,38

25  %

09,8978

Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν

159,72

159,72

156,25

157,98

165,65

165,65

163,85

163,85

25  %

09,8809

Δημοκρατία της Κορέας

244,60

244,60

239,29

241,94

253,69

253,69

250,93

250,93

25  %

09,8806

Άλλες χώρες

817,65

817,65

799,87

808,76

848,03

848,03

838,81

838,81

25  %

 (3)

Πρόγραμμα 3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8811

Δημοκρατία της Κορέας

33 860,21

33 860,21

33 124,12

33 492,16

35 118,40

35 118,40

34 736,68

34 736,68

25  %

09,8812

Κίνα

29 777,29

29 777,29

29 129,96

29 453,62

30 883,77

30 883,77

30 548,08

30 548,08

25  %

09,8813

Ταϊβάν

23 288,87

23 288,87

22 782,59

23 035,73

24 154,25

24 154,25

23 891,70

23 891,70

25  %

09,8814

Άλλες χώρες

8 303,99

8 303,99

8 123,47

8 213,73

8 612,56

8 612,56

8 518,94

8 518,94

25  %

 (4)

Πρόγραμμα 4.A

Φύλλα με μεταλλική επικάλυψη

Κωδικοί TARIC: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212 50 20 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094

Δημοκρατία της Κορέας

36 115,37

36 115,37

35 330,25

35 722,81

37 457,36

37 457,36

37 050,22

37 050,22

25  %

09,8816

Ινδία

51 623,89

51 623,89

50 501,64

51 062,77

53 542,16

53 542,16

52 960,18

52 960,18

25  %

09,8817

Ηνωμένο Βασίλειο

34 028,35

34 028,35

33 288,60

33 658,47

35 292,79

35 292,79

34 909,17

34 909,17

25  %

09,8979

Άλλες χώρες

454 338,51

454 338,51

444 461,58

449 400,05

471 221,03

471 221,03

466 099,06

466 099,06

25  %

 (5)

Πρόγραμμα 4.B

Κωδικοί ΣΟ: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Κωδικοί TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Κίνα

123 409,30

123 409,30

120 726,49

122 067,90

127 995,00

127 995,00

126 603,75

126 603,75

25  %

09,8821

Δημοκρατία της Κορέας

160 163,83

160 163,83

156 682,01

158 422,92

166 115,27

166 115,27

164 309,67

164 309,67

25  %

09,8822

Ινδία

73 708,96

73 708,96

72 106,59

72 907,78

76 447,88

76 447,88

75 616,92

75 616,92

25  %

09,8823

Ηνωμένο Βασίλειο

34 028,35

34 028,35

33 288,60

33 658,47

35 292,79

35 292,79

34 909,17

34 909,17

25  %

09,8980

Άλλες χώρες

100 848,08

100 848,08

98 655,73

99 751,91

104 595,44

104 595,44

103 458,53

103 458,53

25  %

 (6)

5

Φύλλα με οργανική επικάλυψη

7210 70 80 , 7212 40 80

Ινδία

75 642,86

75 642,86

73 998,45

74 820,66

78 453,64

78 453,64

77 600,88

77 600,88

25  %

09,8826

Δημοκρατία της Κορέας

68 363,40

68 363,40

66 877,24

67 620,32

70 903,68

70 903,68

70 132,99

70 132,99

25  %

09,8827

Ηνωμένο Βασίλειο

33 563,94

33 563,94

32 834,29

33 199,12

34 811,13

34 811,13

34 432,75

34 432,75

25  %

09,8981

Ταϊβάν

21 910,16

21 910,16

21 433,85

21 672,00

22 724,31

22 724,31

22 477,30

22 477,30

25  %

09,8828

Τουρκία

15 126,78

15 126,78

14 797,94

14 962,36

15 688,87

15 688,87

15 518,34

15 518,34

25  %

09,8829

Άλλες χώρες

41 252,54

41 252,54

40 355,75

40 804,14

42 785,42

42 785,42

42 320,36

42 320,36

25  %

 (7)

6

Προϊόντα λευκοσιδήρου

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Κίνα

106 758,00

106 758,00

104 437,17

105 597,58

110 724,96

110 724,96

109 521,43

109 521,43

25  %

09,8831

Ηνωμένο Βασίλειο

38 940,37

38 940,37

38 093,84

38 517,11

40 387,34

40 387,34

39 948,34

39 948,34

25  %

09,8982

Σερβία

21 429,38

21 429,38

20 963,53

21 196,46

22 225,67

22 225,67

21 984,08

21 984,08

25  %

09,8832

Δημοκρατία της Κορέας

15 501,05

15 501,05

15 164,07

15 332,56

16 077,04

16 077,04

15 902,29

15 902,29

25  %

09,8833

Ταϊβάν

12 887,99

12 887,99

12 607,82

12 747,90

13 366,89

13 366,89

13 221,60

13 221,60

25  %

09,8834

Άλλες χώρες

35 715,05

35 715,05

34 938,63

35 326,84

37 042,16

37 042,16

36 639,53

36 639,53

25  %

 (8)

7

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες λαμαρίνες quarto

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ουκρανία

270 017,57

270 017,57

264 147,62

267 082,59

280 051,01

280 051,01

277 006,97

277 006,97

25  %

09,8836

Άλλες χώρες

554 571,27

554 571,27

542 515,37

548 543,32

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

25  %

 (9)

8

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες θερμής έλασης

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Άλλες χώρες

105 581,29

105 581,29

103 286,04

104 433,67

109 504,53

109 504,53

108 314,26

108 314,26

25  %

 (10)

9

Ανοξείδωτα φύλλα και ταινίες ψυχρής έλασης

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Δημοκρατία της Κορέας

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25  %

09,8846

Ταϊβάν

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25  %

09,8847

Ινδία

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25  %

09,8848

Νότια Αφρική

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25  %

09,8853

Ηνωμένες Πολιτείες

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25  %

09,8849

Τουρκία

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25  %

09,8850

Μαλαισία

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25  %

09,8851

Άλλες χώρες

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25  %

 (11)

10

Ανοξείδωτες λαμαρίνες quarto θερμής έλασης

7219 21 10 , 7219 21 90

Κίνα

4 731,30

4 731,30

4 628,44

4 679,87

4 907,10

4 907,10

4 853,77

4 853,77

25  %

09,8856

Ινδία

2 007,05

2 007,05

1 963,42

1 985,24

2 081,63

2 081,63

2 059,01

2 059,01

25  %

09,8857

Νότια Αφρική

1 374,32

1 374,32

1 344,44

1 359,38

1 425,39

1 425,39

1 409,89

1 409,89

25  %

09,8859

Ηνωμένο Βασίλειο

827,96

827,96

809,96

818,96

858,73

858,73

849,39

849,39

25  %

09,8984

Ταϊβάν

764,41

764,41

747,79

756,10

792,81

792,81

784,19

784,19

25  %

09,8858

Άλλες χώρες

1 002,95

1 002,95

981,14

992,04

1 040,21

1 040,21

1 028,91

1 028,91

25  %

 (12)

12

Μη κραματοποιημένες και άλλες κραματοποιημένες ράβδοι εμπορίου και ελαφροί μορφοχάλυβες

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Κίνα

135 003,41

135 003,41

132 068,55

133 535,98

140 019,93

140 019,93

138 497,97

138 497,97

25  %

09,8861

Ηνωμένο Βασίλειο

112 785,82

112 785,82

110 333,95

111 559,89

116 976,77

116 976,77

115 705,28

115 705,28

25  %

09,8985

Τουρκία

101 999,52

101 999,52

99 782,14

100 890,83

105 789,67

105 789,67

104 639,78

104 639,78

25  %

09,8862

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8863

Ελβετία

65 555,05

65 555,05

64 129,94

64 842,50

67 990,98

67 990,98

67 251,94

67 251,94

25  %

09,8864

Λευκορωσία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8865

Άλλες χώρες

58 414,15

58 414,15

57 144,27

57 779,21

60 584,73

60 584,73

59 926,20

59 926,20

25  %

 (13)

13

Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος

7214 20 00 , 7214 99 10

Τουρκία

90 856,92

90 856,92

88 881,77

89 869,35

94 233,03

94 233,03

93 208,76

93 208,76

25  %

09,8866

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8867

Ουκρανία

42 298,50

42 298,50

41 378,96

41 838,73

43 870,24

43 870,24

43 393,39

43 393,39

25  %

09,8868

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

32 685,87

32 685,87

31 975,31

32 330,59

33 900,43

33 900,43

33 531,95

33 531,95

25  %

09,8869

Δημοκρατία της Μολδαβίας

27 318,01

27 318,01

26 724,14

27 021,07

28 333,10

28 333,10

28 025,13

28 025,13

25  %

09,8870

Άλλες χώρες

132 668,90

132 668,90

129 784,79

131 226,85

137 598,67

137 598,67

136 103,03

136 103,03

25  %

 (14)

14

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα και ελαφρείς μορφοχάλυβες

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Ινδία

30 542,92

30 542,92

29 878,94

30 210,93

31 677,84

31 677,84

31 333,52

31 333,52

25  %

09,8871

Ηνωμένο Βασίλειο

4 463,47

4 463,47

4 366,44

4 414,96

4 629,33

4 629,33

4 579,01

4 579,01

25  %

09,8986

Ελβετία

4 393,46

4 393,46

4 297,95

4 345,71

4 556,72

4 556,72

4 507,19

4 507,19

25  %

09,8872

Ουκρανία

3 393,31

3 393,31

3 319,54

3 356,42

3 519,40

3 519,40

3 481,14

3 481,14

25  %

09,8873

Άλλες χώρες

4 956,51

4 956,51

4 848,76

4 902,63

5 140,68

5 140,68

5 084,81

5 084,81

25  %

 (15)

15

Χονδρόσυρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

7221 00 10 , 7221 00 90

Ινδία

7 103,74

7 103,74

6 949,31

7 026,53

7 367,70

7 367,70

7 287,62

7 287,62

25  %

09,8876

Ταϊβάν

4 580,21

4 580,21

4 480,64

4 530,43

4 750,40

4 750,40

4 698,77

4 698,77

25  %

09,8877

Ηνωμένο Βασίλειο

3 679,69

3 679,69

3 599,69

3 639,69

3 816,42

3 816,42

3 774,93

3 774,93

25  %

09,8987

Δημοκρατία της Κορέας

2 286,74

2 286,74

2 237,03

2 261,88

2 371,71

2 371,71

2 345,93

2 345,93

25  %

09,8878

Κίνα

1 548,74

1 548,74

1 515,07

1 531,90

1 606,28

1 606,28

1 588,83

1 588,83

25  %

09,8879

Ιαπωνία

1 536,99

1 536,99

1 503,57

1 520,28

1 594,10

1 594,10

1 576,77

1 576,77

25  %

09,8880

Άλλες χώρες

773,87

773,87

757,04

765,46

802,62

802,62

793,90

793,90

25  %

 (16)

16

Μη κραματοποιημένο και άλλο κραματοποιημένο χονδρόσυρμα

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Ηνωμένο Βασίλειο

176 384,36

176 384,36

172 549,92

174 467,14

182 938,53

182 938,53

180 950,07

180 950,07

25  %

09,8988

Ουκρανία

118 599,40

118 599,40

116 021,16

117 310,28

123 006,38

123 006,38

121 669,35

121 669,35

25  %

09,8881

Ελβετία

130 373,45

130 373,45

127 539,25

128 956,35

135 217,93

135 217,93

133 748,17

133 748,17

25  %

09,8882

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8883

Τουρκία

113 300,38

113 300,38

110 837,33

112 068,85

117 510,45

117 510,45

116 233,16

116 233,16

25  %

09,8884

Λευκορωσία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8885

Δημοκρατία της Μολδαβίας

66 581,74

66 581,74

65 134,31

65 858,02

69 055,81

69 055,81

68 305,20

68 305,20

25  %

09,8886

Άλλες χώρες

116 864,97

116 864,97

114 324,43

115 594,70

121 207,50

121 207,50

119 890,02

119 890,02

25  %

 (17)

17

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ουκρανία

30 113,25

30 113,25

29 458,61

29 785,93

31 232,21

31 232,21

30 892,73

30 892,73

25  %

09,8891

Άλλες χώρες

64 947,85

64 947,85

63 535,94

64 241,90

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

25  %

 (18)

18

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7301 10 00

Κίνα

6 736,44

6 736,44

6 590,00

6 663,22

6 986,76

6 986,76

6 910,82

6 910,82

25  %

09,8901

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

3 333,90

3 333,90

3 261,43

3 297,67

3 457,79

3 457,79

3 420,20

3 420,20

25  %

09,8902

Ηνωμένο Βασίλειο

864,55

864,55

845,76

855,16

896,68

896,68

886,93

886,93

25  %

09,8990

Άλλες χώρες

274,44

274,44

268,47

271,45

284,63

284,63

281,54

281,54

25  %

 (19)

19

Σιδηροδρομικό υλικό

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Ηνωμένο Βασίλειο

4 916,90

4 916,90

4 810,01

4 863,46

5 099,61

5 099,61

5 044,18

5 044,18

25  %

09,8991

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8906

Τουρκία

1 498,14

1 498,14

1 465,57

1 481,86

1 553,81

1 553,81

1 536,92

1 536,92

25  %

09,8908

Κίνα

1 449,19

1 449,19

1 417,68

1 433,44

1 503,04

1 503,04

1 486,70

1 486,70

25  %

09,8907

Άλλες χώρες

759,42

759,42

742,91

751,17

787,64

787,64

779,08

779,08

25  %

 (20)

20

Σωλήνες αερίου

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Τουρκία

47 578,14

47 578,14

46 543,83

47 060,99

49 346,07

49 346,07

48 809,70

48 809,70

25  %

09,8911

Ινδία

18 309,56

18 309,56

17 911,53

18 110,55

18 989,92

18 989,92

18 783,51

18 783,51

25  %

09,8912

Βόρεια Μακεδονία

6 762,54

6 762,54

6 615,53

6 689,04

7 013,83

7 013,83

6 937,59

6 937,59

25  %

09,8913

Ηνωμένο Βασίλειο

6 432,95

6 432,95

6 293,10

6 363,03

6 671,99

6 671,99

6 599,47

6 599,47

25  %

09,8992

Άλλες χώρες

10 690,62

10 690,62

10 458,21

10 574,41

11 087,86

11 087,86

10 967,34

10 967,34

25  %

 (21)

21

Σωλήνες κοίλης διατομής

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Τουρκία

94 689,32

94 689,32

92 630,86

93 660,09

98 207,83

98 207,83

97 140,35

97 140,35

25  %

09,8916

Ηνωμένο Βασίλειο

50 502,05

50 502,05

49 404,18

49 953,11

52 378,63

52 378,63

51 809,29

51 809,29

25  %

09,8993

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8917

Βόρεια Μακεδονία

27 955,71

27 955,71

27 347,98

27 651,85

28 994,51

28 994,51

28 679,35

28 679,35

25  %

09,8918

Ουκρανία

20 676,33

20 676,33

20 226,85

20 451,59

21 444,63

21 444,63

21 211,54

21 211,54

25  %

09,8919

Ελβετία

15 453,34

15 453,34

15 117,40

15 285,37

16 027,57

16 027,57

15 853,35

15 853,35

25  %

09,8920

Λευκορωσία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8921

Άλλες χώρες

19 871,64

19 871,64

19 439,65

19 655,65

20 610,04

20 610,04

20 386,02

20 386,02

25  %

 (22)

22

Σωλήνες και αγωγοί χωρίς συγκόλληση από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 83 , 7304 49 85 , 7304 49 89

Ινδία

5 659,79

5 659,79

5 536,75

5 598,27

5 870,10

5 870,10

5 806,30

5 806,30

25  %

09,8926

Ουκρανία

3 543,95

3 543,95

3 466,91

3 505,43

3 675,64

3 675,64

3 635,69

3 635,69

25  %

09,8927

Ηνωμένο Βασίλειο

1 798,90

1 798,90

1 759,80

1 779,35

1 865,75

1 865,75

1 845,47

1 845,47

25  %

09,8994

Δημοκρατία της Κορέας

1 114,07

1 114,07

1 089,85

1 101,96

1 155,47

1 155,47

1 142,91

1 142,91

25  %

09,8928

Ιαπωνία

1 036,03

1 036,03

1 013,51

1 024,77

1 074,53

1 074,53

1 062,85

1 062,85

25  %

09,8929

Κίνα

888,89

888,89

869,57

879,23

921,92

921,92

911,90

911,90

25  %

09,8931

Άλλες χώρες

2 586,28

2 586,28

2 530,05

2 558,16

2 682,38

2 682,38

2 653,22

2 653,22

25  %

 (23)

24

Άλλοι σωλήνες χωρίς συγκόλληση

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 50 , 7304 39 82 , 7304 39 83 , 7304 39 88 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 82 , 7304 59 83 , 7304 59 89 , 7304 90 00

Κίνα

36 946,09

36 946,09

36 142,92

36 544,50

38 318,95

38 318,95

37 902,44

37 902,44

25  %

09,8936

Ουκρανία

30 880,76

30 880,76

30 209,44

30 545,10

32 028,25

32 028,25

31 680,11

31 680,11

25  %

09,8937

Λευκορωσία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8938

Ηνωμένο Βασίλειο

11 268,07

11 268,07

11 023,11

11 145,59

11 686,77

11 686,77

11 559,74

11 559,74

25  %

09,8995

Ηνωμένες Πολιτείες

8 110,65

8 110,65

7 934,33

8 022,49

8 412,03

8 412,03

8 320,60

8 320,60

25  %

09,8940

Άλλες χώρες

43 742,37

43 742,37

42 791,45

43 266,91

45 367,77

45 367,77

44 874,64

44 874,64

25  %

 (24)

Πρόγραμμα 25.A

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 11 00 , 7305 12 00

Άλλες χώρες

115 747,59

115 747,59

113 231,34

114 489,47

120 048,60

120 048,60

118 743,72

118 743,72

25  %

 (25)

Πρόγραμμα 25.B

Μεγάλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Τουρκία

14 371,47

14 371,47

14 059,05

14 215,26

14 905,49

14 905,49

14 743,48

14 743,48

25  %

09,8971

Κίνα

8 134,62

8 134,62

7 957,78

8 046,20

8 436,89

8 436,89

8 345,18

8 345,18

25  %

09,8972

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8973

Ηνωμένο Βασίλειο

5 903,81

5 903,81

5 775,46

5 839,64

6 123,18

6 123,18

6 056,63

6 056,63

25  %

09,8996

Δημοκρατία της Κορέας

2 781,17

2 781,17

2 720,71

2 750,94

2 884,52

2 884,52

2 853,16

2 853,16

25  %

09,8974

Άλλες χώρες

6 251,05

6 251,05

6 115,16

6 183,11

6 483,33

6 483,33

6 412,86

6 412,86

25  %

 (26)

26

Άλλοι συγκολλημένοι σωλήνες

7306 11 00 , 7306 19 00 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 12 , 7306 30 18 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 21 , 7306 50 29 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Ελβετία

46 275,35

46 275,35

45 269,36

45 772,35

47 994,87

47 994,87

47 473,18

47 473,18

25  %

09,8946

Τουρκία

36 650,08

36 650,08

35 853,34

36 251,71

38 011,94

38 011,94

37 598,77

37 598,77

25  %

09,8947

Ηνωμένο Βασίλειο

11 192,00

11 192,00

10 948,70

11 070,35

11 607,88

11 607,88

11 481,71

11 481,71

25  %

09,8997

Ταϊβάν

8 671,66

8 671,66

8 483,14

8 577,40

8 993,88

8 993,88

8 896,12

8 896,12

25  %

09,8950

Κίνα

7 769,95

7 769,95

7 601,04

7 685,50

8 058,67

8 058,67

7 971,08

7 971,08

25  %

09,8949

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8952

Άλλες χώρες

19 298,91

19 298,91

18 879,37

19 089,14

20 016,03

20 016,03

19 798,47

19 798,47

25  %

 (27)

27

Ράβδοι από μη κραματοποιημένο χάλυβα ή από άλλα χαλυβοκράματα, που έχουν τελειωθεί εν ψυχρώ

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8956

Ελβετία

40 584,14

40 584,14

39 701,88

40 143,01

42 092,18

42 092,18

41 634,66

41 634,66

25  %

09,8957

Ηνωμένο Βασίλειο

24 483,32

24 483,32

23 951,08

24 217,20

25 393,08

25 393,08

25 117,07

25 117,07

25  %

09,8998

Κίνα

25 900,31

25 900,31

25 337,26

25 618,79

26 862,73

26 862,73

26 570,74

26 570,74

25  %

09,8958

Ουκρανία

29 232,30

29 232,30

28 596,82

28 914,56

30 318,53

30 318,53

29 988,98

29 988,98

25  %

09,8959

Άλλες χώρες

30 366,43

30 366,43

29 706,29

30 036,36

31 494,80

31 494,80

31 152,46

31 152,46

25  %

 (28)

28

Σύρμα από μη κραματοποιημένο χάλυβα

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Λευκορωσία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8961

Κίνα

75 996,55

75 996,55

74 344,45

75 170,50

78 820,47

78 820,47

77 963,72

77 963,72

25  %

09,8962

Ρωσική Ομοσπονδία

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

άνευ αντικειμένου

25  %

09,8963

Τουρκία

49 453,52

49 453,52

48 378,45

48 915,98

51 291,14

51 291,14

50 733,63

50 733,63

25  %

09,8964

Ουκρανία

37 294,60

37 294,60

36 483,85

36 889,22

38 680,41

38 680,41

38 259,97

38 259,97

25  %

09,8965

Άλλες χώρες

47 545,89

47 545,89

46 512,29

47 029,09

49 312,63

49 312,63

48 776,62

48 776,62

25  %

 (29)

IV.2   – Όγκοι συνολικών και εναπομενουσών δασμολογικών ποσοστώσεων ανά τρίμηνο

Αριθμός προϊόντος

Κατανομή ανά χώρα (κατά περίπτωση)

Έτος 2

Έτος 3

Από 1.7.2022 έως 30.9.2022

Από 1.10.2022 έως 31.12.2022

Από 1.1.2023 έως 31.3.2023

Από 1.4.2023 έως 30.6.2023

Από 1.7.2023 έως 30.9.2023

Από 1.10.2023 έως 31.12.2023

Από 1.1.2024 έως 31.3.2024

Από 1.4.2024 έως 30.6.2024

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

Όγκος δασμολογικής ποσόστωσης (τόνοι καθαρού βάρους)

1

Άλλες χώρες

900 290,25

900 290,25

880 718,72

890 504,48

933 743,65

933 743,65

923 594,27

923 594,27

2

Άλλες χώρες

321 824,43

321 824,43

314 828,25

318 326,34

333 782,94

333 782,94

330 154,85

330 154,85

3A

Άλλες χώρες

817,65

817,65

799,87

808,76

848,03

848,03

838,81

838,81

3B

Άλλες χώρες

8 303,99

8 303,99

8 123,47

8 213,73

8 612,56

8 612,56

8 518,94

8 518,94

4 A

Άλλες χώρες

454 338,51

454 338,51

444 461,58

449 400,05

471 221,03

471 221,03

466 099,06

466 099,06

4 B

Άλλες χώρες

100 848,08

100 848,08

98 655,73

99 751,91

104 595,44

104 595,44

103 458,53

103 458,53

5

Άλλες χώρες

41 252,54

41 252,54

40 355,75

40 804,14

42 785,42

42 785,42

42 320,36

42 320,36

6

Άλλες χώρες

35 715,05

35 715,05

34 938,63

35 326,84

37 042,16

37 042,16

36 639,53

36 639,53

7

Άλλες χώρες

554 571,27

554 571,27

542 515,37

548 543,32

575 178,29

575 178,29

568 926,35

568 926,35

8

Άλλες χώρες

105 581,29

105 581,29

103 286,04

104 433,67

109 504,53

109 504,53

108 314,26

108 314,26

9

Άλλες χώρες

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

10

Άλλες χώρες

1 002,95

1 002,95

981,14

992,04

1 040,21

1 040,21

1 028,91

1 028,91

12

Άλλες χώρες

58 414,15

58 414,15

57 144,27

57 779,21

60 584,73

60 584,73

59 926,20

59 926,20

13

Άλλες χώρες

132 668,90

132 668,90

129 784,79

131 226,85

137 598,67

137 598,67

136 103,03

136 103,03

14

Άλλες χώρες

4 956,51

4 956,51

4 848,76

4 902,63

5 140,68

5 140,68

5 084,81

5 084,81

15

Άλλες χώρες

773,87

773,87

757,04

765,46

802,62

802,62

793,90

793,90

16

Άλλες χώρες

116 864,97

116 864,97

114 324,43

115 594,70

121 207,50

121 207,50

119 890,02

119 890,02

17

Άλλες χώρες

64 947,85

64 947,85

63 535,94

64 241,90

67 361,21

67 361,21

66 629,03

66 629,03

18

Άλλες χώρες

274,44

274,44

268,47

271,45

284,63

284,63

281,54

281,54

19

Άλλες χώρες

759,42

759,42

742,91

751,17

787,64

787,64

779,08

779,08

20

Άλλες χώρες

10 690,62

10 690,62

10 458,21

10 574,41

11 087,86

11 087,86

10 967,34

10 967,34

21

Άλλες χώρες

19 871,64

19 871,64

19 439,65

19 655,65

20 610,04

20 610,04

20 386,02

20 386,02

22

Άλλες χώρες

2 586,28

2 586,28

2 530,05

2 558,16

2 682,38

2 682,38

2 653,22

2 653,22

24

Άλλες χώρες

43 742,37

43 742,37

42 791,45

43 266,91

45 367,77

45 367,77

44 874,64

44 874,64

25 A

Άλλες χώρες

115 747,59

115 747,59

113 231,34

114 489,47

120 048,60

120 048,60

118 743,72

118 743,72

25 B

Άλλες χώρες

6 251,05

6 251,05

6 115,16

6 183,11

6 483,33

6 483,33

6 412,86

6 412,86

26

Άλλες χώρες

19 298,91

19 298,91

18 879,37

19 089,14

20 016,03

20 016,03

19 798,47

19 798,47

27

Άλλες χώρες

30 366,43

30 366,43

29 706,29

30 036,36

31 494,80

31 494,80

31 152,46

31 152,46

28

Άλλες χώρες

47 545,89

47 545,89

46 512,29

47 029,09

49 312,63

49 312,63

48 776,62

48 776,62

IV.3   – Μέγιστος όγκος εναπομένουσας ποσόστωσης που είναι προσβάσιμος τα τελευταία τρίμηνα σε χώρες με ειδική ανά χώρα ποσόστωση

Κατηγορία προϊόντων

Νέες κατανεμημένες ποσοστώσεις σε τόνους

Από 1.4.2023 έως 30.6.2023

Από 1.4.2024 έως 30.6.2024

1

Ειδικό καθεστώς

Ειδικό καθεστώς

2

318 326,34

330 154,85

Πρόγραμμα 3.A

808,76

838,81

Πρόγραμμα 3.B

8 213,73

8 518,94

Πρόγραμμα 4.A

449 400,05

466 099,06

Πρόγραμμα 4.B

Ειδικό καθεστώς

Ειδικό καθεστώς

5

Καμία πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο

Καμία πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο

6

35 326,84

36 639,53

7

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

8

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

9

Καμία πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο

Καμία πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο

10

992,04

1 028,91

12

22 671,97

23 514,42

13

53 215,94

55 193,36

14

3 652,73

3 788,46

15

765,46

793,90

16

18 138,68

18 812,69

17

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

18

271,45

281,54

19

751,17

779,08

20

960,89

996,60

21

Καμία πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο

Καμία πρόσβαση στην εναπομένουσα ποσόστωση κατά το τέταρτο τρίμηνο

22

2 558,16

2 653,22

24

43 266,91

44 874,64

Πρόγραμμα 25.A

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Πρόγραμμα 25.B

6 183,11

6 412,86

26

19 089,14

19 798,47

27

4 699,24

4 873,85

28

47 029,09

48 776,62

»

(1)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8601

Από 1.4 έως 30.6: 09,8602

Από 1.4 έως 30.6: για την Τουρκία*: 09,8572, για την Ινδία*: 09,8573, για τη Δημοκρατία της Κορέας*: 09,8574, για τη Σερβία*: 09,8575 και για το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8599 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με

το άρθρο 1 παράγραφος 5

(2)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8603

Από 1.4 έως 30.6: 09,8604

Από 1.4 έως 30.6: για την Ινδία*, τη Δημοκρατία της Κορέας*, την Ουκρανία*, τη Βραζιλία*, τη Σερβία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8567 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(3)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8605

Από 1.4 έως 30.6: 09,8606

Από 1.4 έως 30.6: για τη Δημοκρατία της Κορέας*, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8568 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(4)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8607

Από 1.4 έως 30.6: 09,8608

09,8816 Από 1.4 έως 30.6: για τη Δημοκρατία της Κορέας*, την Κίνα* και την Ταϊβάν*: 09,8569 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(5)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8609

Από 1.4 έως 30.6: 09,8610

Από 1.4 έως 30.6: για την Ινδία*, τη Δημοκρατία της Κορέας* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8570 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(6)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8611

Από 1.4 έως 30.6: 09,8612

Από 1.4 έως 30.6: για την Κίνα*: 09,8581, για τη Δημοκρατία της Κορέας*: 09,8582, για την Ινδία*: 09,8583, για το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8584 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(7)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8613

Από 1.4 έως 30.6: 09,8614

(8)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8615

Από 1.4 έως 30.6: 09,8616

Από 1.4 έως 30.6: για την Κίνα*, τη Δημοκρατία της Κορέας*, την Ταϊβάν*, τη Σερβία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8576 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(9)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8617

Από 1.4 έως 30.6: 09,8618

(10)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8619

Από 1.4 έως 30.6: 09,8620

(11)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8621

Από 1.4 έως 30.6: 09,8622

Από 1.4 έως 30.6: για τη Δημοκρατία της Κορέας*, την Ταϊβάν*, την Ινδία*, τη Νότια Αφρική*, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής*, την Τουρκία* και τη Μαλαισία*: 09,8578 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(12)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8623

Από 1.4 έως 30.6: 09,8624

Από 1.4 έως 30.6: για την Κίνα*, την Ινδία*, τη Νότια Αφρική*, την Ταϊβάν* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8591 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(13)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8625

Από 1.4 έως 30.6: 09,8626

Από 1.4 έως 30.6: Για την Κίνα*, την Τουρκία*, την Ελβετία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8592 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(14)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8627

Από 1.4 έως 30.6: 09,8628

Από 1.4 έως 30.6: για την Τουρκία*, την Ουκρανία*, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη* και τη Μολδαβία*: 09,8593 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(15)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8629

Από 1.4 έως 30.6: 09,8630

Από 1.4 έως 30.6: για την Ινδία*, την Ελβετία*, την Ουκρανία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8594 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(16)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8631 09,8907

Από 1.4 έως 30.6: 09,8632

Από 1.4 έως 30.6: για την Ινδία*, την Ταϊβάν*, τη Δημοκρατία της Κορέας*, την Κίνα*, την Ιαπωνία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8595 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(17)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8633

Από 1.4 έως 30.6: 09,8634

Από 1.4 έως 30.6: για την Ουκρανία*, την Ελβετία*, την Τουρκία*, τη Μολδαβία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8558 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(18)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8635

Από 1.4 έως 30.6: 09,8636

(19)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8637

Από 1.4 έως 30.6: 09,8638

Από 1.4 έως 30.6: για την Κίνα*, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8580 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(20)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8639

Από 1.4 έως 30.6: 09,8640

Από 1.4 έως 30.6: για την Κίνα*, την Τουρκία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8585 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(21)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8641

Από 1.4 έως 30.6: 09,8642

(22)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8643

Από 1.4 έως 30.6: 09,8644

(23)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8645

Από 1.4 έως 30.6: 09,8646

Από 1.4 έως 30.6: για την Ινδία*, την Ουκρανία*, τη Δημοκρατία της Κορέας*, την Ιαπωνία*, την Κίνα* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8597 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(24)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8647

Από 1.4 έως 30.6: 09,8648

Από 1.4 έως 30.6: για την Κίνα*, την Ουκρανία*, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8586 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(25)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8657

Από 1.4 έως 30.6: 09,8658

(26)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8659

Από 1.4 έως 30.6: 09,8660

Από 1.4 έως 30.6: για την Τουρκία*, την Κίνα*, τη Δημοκρατία της Κορέας* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8587 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(27)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8651

Από 1.4 έως 30.6: 09,8652

Από 1.4 έως 30.6: για την Ελβετία*, την Τουρκία*, την Ταϊβάν*, την Κίνα* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8588 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(28)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8653

Από 1.4 έως 30.6: 09,8654

Από 1.4 έως 30.6: για την Ελβετία*, την Κίνα*, την Ουκρανία* και το Ηνωμένο Βασίλειο*: 09,8539 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.

(29)  Από 1.7 έως 31.3: 09,8655

Από 1.4 έως 30.6: 09,8656

Από 1.4 έως 30.6: για την Τουρκία*, την Ουκρανία* και την Κίνα*: 09,8598 *Σε περίπτωση εξάντλησης των ειδικών ποσοστώσεών τους σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5.