2.6.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/861 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 1ης Ιουνίου 2022

για τη θέσπιση έκτακτων κανόνων για τις δεύτερες αιτήσεις των κρατών μελών για ενωσιακή ενίσχυση για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία και για παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/39 όσον αφορά την ανακατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 25 πρώτο εδάφιο στοιχείο δ),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1370/2013 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συνδέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων (2), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022 οδήγησε σε μαζική εισροή εκτοπισθέντων ατόμων από την Ουκρανία προς την Ένωση, τα περισσότερα από τα οποία είναι γυναίκες και παιδιά. Αρκετά από τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις προκειμένου να ενσωματώσουν γρήγορα στο εκπαιδευτικό τους σύστημα τα παιδιά που έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία.

(2)

Το καθεστώς ενισχύσεων για την παροχή οπωροκηπευτικών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα («το πρόγραμμα για τα σχολεία»), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, απευθύνεται σε παιδιά που φοιτούν τακτικά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, προσχολική εκπαίδευση ή ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, τα παιδιά που έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία και έχουν ενταχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα για τα σχολεία. Λόγω της αύξησης του αριθμού των επιλέξιμων παιδιών, σε απόλυτες τιμές ή ως ποσοστό του πληθυσμού, αρκετά κράτη μέλη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δράσης για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ενδέχεται να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην εφαρμογή του προγράμματος για τα σχολεία, όπως έχει σχεδιαστεί, εάν δεν αυξηθεί η κατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/39 (3) της Επιτροπής, τα κράτη μέλη υπέβαλαν στην Επιτροπή έως τις 31 Ιανουαρίου 2022, τις αιτήσεις τους για ενωσιακή ενίσχυση για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία όσον αφορά το σχολικό έτος 2022/2023, το οποίο διαρκεί από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023, Με βάση τις εν λόγω αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Επιτροπή καθόρισε την οριστική κατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης ανά κράτος μέλος στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/493 της Επιτροπής (4). Από τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο χρήσης των οριστικών κονδυλίων της ενωσιακής ενίσχυσης κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη από ορισμένα κράτη μέλη διαφαίνεται ο κίνδυνος ορισμένα κράτη μέλη να μην είναι ενδεχομένως σε θέση να χρησιμοποιήσουν πλήρως την οριστική κατανομή τους.

(4)

Υπό το πρίσμα των νέων αναγκών και ως ένδειξη αλληλεγγύης της Ένωσης και των κρατών μελών προς την Ουκρανία, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν έκτακτοι κανόνες που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου 2022 δεύτερη αίτηση ενωσιακής ενίσχυσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία όσον αφορά την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να συνδέεται με την ανάγκη να ληφθούν υπόψη τα παιδιά που έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία και είναι εγγεγραμμένα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών κατά την εν λόγω περίοδο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να δηλώσουν είτε την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν περισσότερο από την οριστική κατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης που ορίζεται στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/493 είτε το ποσό της οριστικής κατανομής που δεν ζητείται, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το ποσό της εν λόγω κατανομής. Η πρώτη δυνατότητα θα πρέπει να περιορίζεται στα κράτη μέλη που έχουν να επιδείξουν τον κατάλληλο βαθμό απορρόφησης της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης που τους αναλογεί, με βάση τη δημοσιονομική εκτέλεση κατά το σχολικό έτος 2018/2019, το οποίο ήταν το τελευταίο σχολικό έτος πριν από την πανδημία της COVID-19. Οι αιτήσεις τους θα πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στον αριθμό των παιδιών που έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία και εμπίπτουν στην ομάδα-στόχο η οποία ορίζεται στη στρατηγική των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/39, δεόντως αιτιολογημένες βάσει των διαθέσιμων δεδομένων. Τα κράτη μέλη που δεν υπέβαλαν δεύτερη αίτηση θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν επιβεβαιώσει τις οριστικές κατανομές που καθορίζονται στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/493.

(5)

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/39 καθορίζει τους κανόνες για την ανακατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης. Η Επιτροπή καθορίζει το οριστικό ποσό της ενίσχυσης ανακατανέμοντας τα μη ζητηθέντα ενδεικτικά κονδύλια ή τα μη ζητηθέντα μέρη αυτών. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από τους εν λόγω κανόνες ώστε να δοθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να λάβει επίσης υπόψη νέες αιτήσεις που συνδέονται με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκειμένου να καθοριστεί η αναθεωρημένη οριστική κατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023. Η ανακατανομή τυχόν μη ζητηθέντος ποσού οριστικών κονδυλίων της ενωσιακής ενίσχυσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των παιδιών ηλικίας έξι έως δέκα ετών στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1370/2013.

(6)

Δεδομένου ότι ο καθορισμός των οριστικών κονδυλίων της ενωσιακής ενίσχυσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023, λαμβανομένου υπόψη της δεύτερης αίτησης για ενωσιακή ενίσχυση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προγραμματίσουν και να εκτελέσουν εγκαίρως τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες για την εφαρμογή του προγράμματος για τα σχολεία, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023, τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλουν έως τις 15 Ιουνίου 2022 τη δεύτερη αίτηση ενωσιακής ενίσχυσης, αναφέροντας:

α)

την επιθυμία τους να χρησιμοποιήσουν περισσότερο από την οριστική κατανομή της ενωσιακής ενίσχυσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και/ή τη διανομή γάλακτος στα σχολεία που ορίζεται στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/493 και το συμπληρωματικό ποσό που ζητούν, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμο πρόσθετο κονδύλιο· ή

β)

το ποσό της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και/ή τη διανομή γάλακτος στα σχολεία που ορίζεται στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/493, το οποίο δεν ζητούν, σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το ποσό της εν λόγω κατανομής.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν πρόσθετο ποσό ενωσιακής ενίσχυσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο στοιχείο α), μόνον όταν η χρήση της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης για το σχολικό έτος 2018/2019 που διαρκεί από την 1η Αυγούστου 2018 έως τις 31 Ιουλίου 2019 είναι τουλάχιστον 75 %, λαμβανομένων υπόψη των δηλώσεων δαπανών που διαβιβάζονται στην Επιτροπή σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με το άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής. (5) Η αίτησή τους συνδέεται με τον αριθμό των παιδιών που έχουν εκτοπιστεί από την Ουκρανία και εμπίπτουν στην ομάδα-στόχο η οποία ορίζεται στη στρατηγική των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/39, κατά τον χρόνο υποβολής της εν λόγω αίτησης και αιτιολογείται δεόντως με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα.

Όταν ένα κράτος μέλος δεν υποβάλλει αίτηση ενωσιακής ενίσχυσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, θεωρείται ότι έχει επιβεβαιώσει τις οριστικές κατανομές που καθορίζονται στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/493.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/39, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει, έως τις 15 Ιουλίου 2022, να λάβει επίσης υπόψη τις δεύτερες αιτήσεις ενωσιακής ενίσχυσης που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού για τον καθορισμό των οριστικών κονδυλίων της ενωσιακής ενίσχυσης για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 έως τις 31 Ιουλίου 2023.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 1η Ιουνίου 2022.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 12.

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, για τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΕΕ L 5 της 10.1.2017, σ. 1).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/493 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2022, για τον καθορισμό της οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2022 έως 31 Ιουλίου 2023 και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/462 (ΕΕ L 100 της 28.3.2022, σ. 55).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59).