2.6.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 151/1


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/858 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Μαΐου 2022

σχετικά με ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές της αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή και συμβάλλει στη δημιουργία μιας οικονομίας ανθεκτικής στις μελλοντικές εξελίξεις, στην υπηρεσία των πολιτών, μεταξύ άλλων καθιστώντας δυνατή τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Η Ένωση έχει πολιτικό συμφέρον να διερευνήσει, να αναπτύξει και να προωθήσει την υιοθέτηση μετασχηματιστικών τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (DLT). Τα κρυπτοστοιχεία συνιστούν μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

(2)

Τα περισσότερα κρυπτοστοιχεία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και δημιουργούν προκλήσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς, την κατανάλωση ενέργειας και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, για τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία απαιτείται να διαμορφωθεί ειδικό κανονιστικό πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης. Αντιθέτως, άλλα κρυπτοστοιχεία χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Στον βαθμό που τα κρυπτοστοιχεία χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της εν λόγω οδηγίας, για τους εκδότες των εν λόγω κρυπτοστοιχείων και για τις εταιρείες που ασκούν δραστηριότητες σχετικές με τα κρυπτοστοιχεία αυτά, ισχύει δυνητικά ένα πλήρες σύνολο ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (5), (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (6), (ΕΕ) αριθ. 909/2014 (7) και (ΕΕ) 2017/1129 (8) και των οδηγιών 98/26/ΕΚ (9) και 2013/50/ΕΕ (10) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(3)

Η επονομαζόμενη μετατροπή χρηματοπιστωτικών μέσων σε «μάρκες» (token), δηλαδή η ψηφιακή αναπαράσταση χρηματοπιστωτικών μέσων σε κατανεμημένα καθολικά ή η έκδοση παραδοσιακών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων υπό μορφή μαρκών που τους επιτρέπει να εκδίδονται, να αποθηκεύονται και να μεταβιβάζονται σε κατανεμημένο καθολικό, αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας στον συναλλακτικό και μετασυναλλακτικό τομέα. Ωστόσο, δεδομένου ότι σε έναν κόσμο όπου χρησιμοποιούνται μάρκες εξακολουθούν να απαντούν βασικοί συμβιβασμοί όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο και τη ρευστότητα, η επιτυχία των συστημάτων που βασίζονται σε μάρκες θα εξαρτηθεί από το πόσο καλά αλληλεπιδρούν με τα παραδοσιακά συστήματα που βασίζονται σε λογαριασμούς, τουλάχιστον στο ενδιάμεσο διάστημα.

(4)

Η ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες δεν σχεδιάστηκε με γνώμονα την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και τα κρυπτοστοιχεία, και περιλαμβάνει διατάξεις που πιθανώς αποκλείουν ή περιορίζουν τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού για την έκδοση, τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό κρυπτοστοιχείων που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. Επί του παρόντος, παρατηρείται επίσης έλλειψη αδειοδοτημένων υποδομών χρηματοπιστωτικής αγοράς που να χρησιμοποιούν τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού με σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης ή διακανονισμού, ή συνδυασμό των υπηρεσιών αυτών, για κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. Η ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς για τα εν λόγω κρυπτοστοιχεία θα μπορούσε να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και του ανταγωνισμού σε σχέση με τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης και διακανονισμού.

(5)

Ταυτόχρονα, υφίστανται ρυθμιστικά κενά, λόγω νομικών, τεχνολογικών και λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και τα κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. Για παράδειγμα, δεν επιβάλλονται απαιτήσεις διαφάνειας, αξιοπιστίας ή ασφάλειας στα πρωτόκολλα και στα «έξυπνα συμβόλαια» στα οποία βασίζονται τα κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. Η υποκείμενη τεχνολογία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ορισμένες νέες μορφές κινδύνου που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τους υφιστάμενους κανόνες. Στην Ένωση έχουν αναπτυχθεί αρκετά έργα για τη διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα και τις σχετικές μετασυναλλακτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, αλλά λίγα είναι ήδη σε λειτουργία, και εκείνα που βρίσκονται σε λειτουργία είναι περιορισμένης κλίμακας. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν η συμβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τις υποδομές αγοράς για τίτλους και ασφάλειες, και η συμβουλευτική ομάδα της ΕΚΤ για τις υποδομές αγοράς για πληρωμές, η χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού συνεπάγεται ενδεχομένως προκλήσεις παρόμοιες με εκείνες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες οι συμβατικές τεχνολογίες, όπως ζητήματα κατακερματισμού και διαλειτουργικότητας, θα μπορούσε δε να δημιουργήσει δυνητικά και νέα ζητήματα, για παράδειγμα όσον αφορά τη νομική ισχύ των μαρκών. Δεδομένης της περιορισμένης εμπειρίας όσον αφορά τη διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα και τις σχετικές μετασυναλλακτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, επί του παρόντος είναι πρόωρο να τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό η ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης ανάπτυξη των εν λόγω κρυπτοστοιχείων και της υποκείμενης τεχνολογίας τους. Ταυτόχρονα, η δημιουργία υποδομών χρηματοπιστωτικής αγοράς για κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα περιορίζεται επί του παρόντος από απαιτήσεις που είναι ενσωματωμένες στην ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στα κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα ή στη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Για παράδειγμα, οι πλατφόρμες για τη διαπραγμάτευση κρυπτοστοιχείων παρέχουν συνήθως άμεση πρόσβαση σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ οι παραδοσιακοί τόποι διαπραγμάτευσης παρέχουν συνήθως πρόσβαση σε ιδιώτες επενδυτές μόνο μέσω χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.

(6)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη κρυπτοστοιχείων που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα και η ανάπτυξη της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, και παράλληλα να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, ακεραιότητας της αγοράς, χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και διαφάνειας, και να αποφευχθούν το ρυθμιστικό αρμπιτράζ και τα ρυθμιστικά κενά, είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί ένα πιλοτικό καθεστώς για υποδομές αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού (DLT) για να δοκιμαστούν οι εν λόγω υποδομές («πιλοτικό καθεστώς»). Το πιλοτικό καθεστώς θα πρέπει να επιτρέπει την προσωρινή εξαίρεση ορισμένων υποδομών αγοράς DLT από ορισμένες από τις ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να εμποδίσουν τους διαχειριστές να αναπτύξουν λύσεις για τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα, χωρίς να αποδυναμώνονται οι υφιστάμενες απαιτήσεις και διασφαλίσεις που εφαρμόζονται στις παραδοσιακές υποδομές αγοράς. Οι υποδομές αγοράς DLT και οι διαχειριστές τους θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού ώστε να εγγυώνται την αποτελεσματική προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων σαφώς καθορισμένων αλυσίδων ευθύνης έναντι των πελατών για τυχόν απώλειες λόγω λειτουργικών αστοχιών. Το πιλοτικό καθεστώς θα πρέπει επίσης να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (11) (ESMA) και στις αρμόδιες αρχές τη δυνατότητα να αποκομίσουν διδάγματα από το πιλοτικό καθεστώς και εμπειρίες όσον αφορά τις ευκαιρίες και τους ειδικούς κινδύνους που σχετίζονται με τα κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα, και με τις υποκείμενες τεχνολογίες τους. Η πείρα που θα αποκτηθεί από το πιλοτικό καθεστώς θα πρέπει να συμβάλει στον εντοπισμό πιθανών πρακτικών προτάσεων για ένα κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να προσαρμοστεί με στοχευμένο τρόπο η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την έκδοση, τη φύλαξη και την εξυπηρέτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό χρηματοπιστωτικών μέσων DLT.

(7)

Για την επίτευξη των στόχων του πιλοτικού καθεστώτος, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο ενωσιακό καθεστώς υποδομών αγοράς DLT, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα είναι σε θέση να αναλάβει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά μέσα υπό μορφή μαρκών και να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας δευτερογενούς αγοράς για τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία. Το καθεστώς υποδομής της αγοράς DLT θα πρέπει να έχει προαιρετικό χαρακτήρα και δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπως οι τόποι διαπραγμάτευσης, τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) και οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι (ΚΑ), να αναπτύξουν συναλλακτικές και μετασυναλλακτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες για κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα, ή βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(8)

Οι υποδομές αγοράς DLT θα πρέπει να εισάγουν προς διαπραγμάτευση ή να καταχωρίζουν χρηματοπιστωτικά μέσα DLT μόνο σε κατανεμημένο καθολικό. Τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT θα πρέπει να είναι κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα και εκδίδονται, μεταβιβάζονται και αποθηκεύονται σε κατανεμημένο καθολικό.

(9)

Η νομοθεσία της Ένωσης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποσκοπεί στην ουδετερότητα όσον αφορά τη χρήση των τεχνολογιών, χωρίς να υπάρχει προτίμηση σε μία έναντι των υπολοίπων. Ως εκ τούτου, πρέπει να αποφεύγονται οι αναφορές σε συγκεκριμένο τύπο τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι σε θέση να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

(10)

Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της τεχνολογικής ουδετερότητας, της αναλογικότητας και των ίσων όρων ανταγωνισμού, καθώς και η αρχή «ίδια δραστηριότητα, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες», ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά διαθέτουν το κανονιστικό περιθώριο ώστε να καινοτομούν και να τηρούν τις αξίες της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της σταθερότητας, της προστασίας των επενδυτών, της λογοδοσίας και της ακεραιότητας της αγοράς, και ώστε να διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(11)

Η πρόσβαση στο πιλοτικό καθεστώς δεν θα πρέπει να περιορίζεται στους κατεστημένους φορείς, αλλά θα πρέπει να είναι ανοιχτή και σε νεοεισερχόμενους. Μια οντότητα που δεν έχει λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για άδεια λειτουργίας δυνάμει του εν λόγω κανονισμού ή δυνάμει της εν λόγω οδηγίας, αντίστοιχα, και, ταυτόχρονα, για ειδική άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, η αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον μια τέτοια οντότητα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ για τις οποίες έχει ζητηθεί εξαίρεση δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Στις εν λόγω οντότητες θα πρέπει να επιτρέπεται να διαχειρίζονται υποδομές αγοράς DLT μόνο σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, και η άδεια λειτουργίας τους θα πρέπει να ανακαλείται μόλις λήξει η ειδική άδειά τους, εκτός εάν οι οντότητες υποβάλουν πλήρη αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

(12)

Η έννοια της υποδομής αγοράς DLT περιλαμβάνει πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης DLT (ΠΜΔ DLT), συστήματα διακανονισμού DLT (ΣΔ DLT) και συστήματα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού DLT (ΣΔΔ DLT). Οι υποδομές αγοράς DLT θα πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, προκειμένου να δοκιμάζουν καινοτόμες λύσεις που βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού σε διάφορα τμήματα της αξιακής αλυσίδας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

(13)

Ένας ΠΜΔ DLT θα πρέπει να είναι ένας πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης που τελεί υπό τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς με άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ, και ο οποίος έχει λάβει ειδική άδεια βάσει του παρόντος κανονισμού. Μία επιχείρηση επενδύσεων που διαθέτει άδεια δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, θα πρέπει να επιτρέπεται να διαχειρίζεται μία ΠΜΔ DLT μόνον όταν διαθέτει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Οι ΠΜΔ DLT και οι διαχειριστές τους θα πρέπει να υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που ισχύουν για τους πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και τους διαχειριστές τους δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12), της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθετικής πράξης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις απαιτήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί εξαίρεση από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(14)

Η χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, με την οποία όλες οι συναλλαγές καταχωρίζονται σε κατανεμημένο καθολικό, μπορεί να επισπεύσει και να συνδυάσει τη διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, καθώς και να επιτρέψει τον συνδυασμό συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο συνδυασμός συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο μιας ενιαίας οντότητας δεν προβλέπεται από τους ισχύοντες κανόνες, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, λόγω επιλογών πολιτικής που αφορούν την εξειδίκευση των κινδύνων και την αποδεσμοποίηση με σκοπό να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός. Το πιλοτικό καθεστώς δεν θα πρέπει να αποτελέσει προηγούμενο που θα δικαιολογεί την εκ βάθρων αναδιαμόρφωση του διαχωρισμού μεταξύ συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων ή του τοπίου των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ωστόσο, δεδομένου ότι η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού συνεπάγεται δυνητικά οφέλη ως προς τον συνδυασμό διαπραγμάτευσης και διακανονισμού, είναι δικαιολογημένο να προβλεφθεί στο πιλοτικό καθεστώς ειδική υποδομή αγοράς DLT, και συγκεκριμένα το ΣΔΔ DLT, το οποίο συνδυάζει τις δραστηριότητες που εκτελούνται κανονικά από πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και συστήματα διακανονισμού αξιογράφων.

(15)

Ένα ΣΔΔ DLT θα πρέπει να είναι είτε ένας ΠΜΔ DLT που συνδυάζει τις υπηρεσίες που παρέχουν ένας ΠΜΔ DLT και ένα ΣΔ DLT, και θα πρέπει να τελεί υπό τη διαχείριση επιχείρησης επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που έχει λάβει ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, είτε ένα ΣΔ DLT που συνδυάζει τις υπηρεσίες που παρέχουν ένας ΠΜΔ DLT και ένα ΣΔ DLT, και θα πρέπει να τελεί υπό τη διαχείριση ΚΑΤ που έχει λάβει ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Μία επιχείρηση επενδύσεων που διαθέτει άδεια δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, η οποία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες ή ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες, θα πρέπει να επιτρέπεται να διαχειρίζεται ένα ΣΔΔ DLT μόνον όταν διαθέτει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT θα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις που ισχύουν για έναν ΠΜΔ DLT, και ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT θα πρέπει να υπόκειται στις απαιτήσεις που ισχύουν για ένα ΣΔ DLT. Δεδομένου ότι ένα ΣΔΔ DLT θα επέτρεπε σε μια επιχείρηση επενδύσεων ή έναν διαχειριστή αγοράς να παρέχει επίσης υπηρεσίες διακανονισμού, και σε ένα ΚΑΤ να παρέχει επίσης υπηρεσίες διαπραγμάτευσης, είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές αγοράς να συμμορφώνονται επίσης με τις απαιτήσεις που ισχύουν για ένα ΣΔ DLT, και τα ΚΑΤ να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ισχύουν για έναν ΠΜΔ DLT. Δεδομένου ότι τα ΚΑΤ δεν υπόκεινται σε ορισμένες απαιτήσεις αδειοδότησης και οργάνωσης δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, είναι σκόπιμο να υιοθετηθεί παρόμοια προσέγγιση στο πιλοτικό καθεστώς τόσο για τις επιχειρήσεις επενδύσεων όσο και για τους διαχειριστές αγοράς και για τα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔΔ DLT. Ως εκ τούτου, μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT θα πρέπει να εξαιρείται από ένα περιορισμένο σύνολο απαιτήσεων αδειοδότησης και οργάνωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, δεδομένου ότι η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς θα υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης και οργάνωσης δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Αντιστρόφως, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT θα πρέπει να εξαιρείται από ένα περιορισμένο σύνολο απαιτήσεων αδειοδότησης και οργάνωσης δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, δεδομένου ότι το ΚΑΤ θα υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αδειοδότησης και οργάνωσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014. Οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι προσωρινές και δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε υποδομές αγοράς DLT που λειτουργούν εκτός του πιλοτικού καθεστώτος. Η ESMA θα πρέπει να δύναται να αξιολογήσει τα τεχνικά πρότυπα σχετικά με την τήρηση αρχείων και τους λειτουργικούς κινδύνους που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, προκειμένου να διασφαλιστεί η αναλογική εφαρμογή τους σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΣΔΔ DLT.

(16)

Οι διαχειριστές ΣΔΔ DLT θα πρέπει να μπορούν να ζητούν τις ίδιες εξαιρέσεις με εκείνες που διατίθενται για τους διαχειριστές ΠΜΔ DLT και ΣΔ DLT, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους όρους που συνοδεύουν τις εξαιρέσεις και με τα τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα που απαιτούνται επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές. Σκεπτικό παρόμοιο με αυτό που ισχύει για τους ΠΜΔ DLT και τα ΣΔ DLT, θα πρέπει να ισχύει για τις εξαιρέσεις που διατίθενται για τα ΣΔΔ DLT, για τυχόν όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις και για αντισταθμιστικά μέτρα.

(17)

Προκειμένου να εξασφαλιστεί πρόσθετη ευελιξία κατά την εφαρμογή ορισμένων απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΣΔΔ DLT, και παράλληλα να διασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού με τα ΚΑΤ που παρέχουν υπηρεσίες διακανονισμού στο πλαίσιο του πιλοτικού καθεστώτος, θα πρέπει ορισμένες εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, από τις απαιτήσεις συμμετοχής και διαφάνειας, καθώς και από τις απαιτήσεις χρήσης ορισμένων διαδικασιών επικοινωνίας με συμμετέχοντες και άλλες υποδομές της αγοράς, να είναι διαθέσιμες για τα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT, και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων ή τους διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΣΔΔ DLT. Οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη των όρων που τις συνοδεύουν, μεταξύ άλλων ορισμένων ελάχιστων απαιτήσεων, και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τις οποίες ζητείται εξαίρεση, ή για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς ή της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Ο διαχειριστής ΣΔΔ DLT θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η αιτούμενη εξαίρεση είναι αναλογική προς τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και δικαιολογείται από τη χρήση αυτή.

(18)

Ένα ΣΔ DLT θα πρέπει να αποτελεί σύστημα διακανονισμού το οποίο τελεί υπό τη διαχείριση ΚΑΤ που διαθέτει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και έχει λάβει ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού. Ένα ΣΔ DLT, και το ΚΑΤ που το διαχειρίζεται, θα πρέπει να υπόκεινται σε όλες τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, και οποιασδήποτε άλλης εφαρμοστέας ενωσιακής νομοθετικής πράξης για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, εκτός από τις απαιτήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί εξαίρεση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(19)

Όταν η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, ή άλλοι φορείς που τελούν υπό τη διαχείριση των κρατών μελών και εκτελούν παρόμοιες λειτουργίες, ή άλλοι δημόσιοι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του δημόσιου χρέους στην Ένωση ή παρεμβαίνουν στη διαχείριση αυτή, διαχειρίζονται ΣΔ DLT, δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να ζητήσουν ειδική άδεια από αρμόδια αρχή προκειμένου να επωφεληθούν από εξαίρεση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι οι εν λόγω οντότητες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν έκθεση στις αρμόδιες αρχές ή να συμμορφώνονται με τις εντολές τους, υπόκεινται δε σε περιορισμένο σύνολο απαιτήσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

(20)

Η δημιουργία του πιλοτικού καθεστώτος δεν θα πρέπει να θίγει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, όπως ορίζονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πρωτόκολλο αριθ. 4 για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να προωθείται η ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και να διασφαλίζονται αποδοτικά και υγιή συστήματα συμψηφισμού και πληρωμών εντός της Ένωσης και με τρίτες χώρες.

(21)

Η ανάθεση εποπτικών αρμοδιοτήτων που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό δικαιολογείται από τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του πιλοτικού καθεστώτος. Ως εκ τούτου, η εποπτική αρχιτεκτονική του πιλοτικού καθεστώτος δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι δημιουργεί προηγούμενο για οποιαδήποτε μελλοντική πράξη της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

(22)

Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι σε περίπτωση απώλειας κεφαλαίων, εξασφαλίσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων DLT. Η ευθύνη του διαχειριστή υποδομής αγοράς DLT θα πρέπει να περιορίζεται στην αγοραία αξία του απολεσθέντος περιουσιακού στοιχείου κατά τον χρόνο της απώλειας. Ο διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT δεν θα πρέπει να φέρει ευθύνη για γεγονότα που δεν μπορούν να καταλογιστούν στον διαχειριστή, ιδίως για οποιοδήποτε γεγονός το οποίο ο διαχειριστής αποδεικνύει ότι συνέβη ανεξάρτητα από τις δραστηριότητές του, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα εξωτερικού γεγονότος που εκφεύγει κάθε εύλογης δυνατότητας ελέγχου του.

(23)

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η καινοτομία και η δοκιμαστική χρήση σε ένα υγιές κανονιστικό περιβάλλον, και παράλληλα να διατηρηθούν η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή καταχωρίζονται σε υποδομή αγοράς DLT, θα πρέπει να περιορίζονται σε μετοχές, ομόλογα και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που επωφελούνται από την εξαίρεση περί αποκλειστικής εκτέλεσης δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει όρια αξίας, τα οποία θα μπορούσαν να μειώνονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα πρέπει να περιορίζεται η αθροιστική αγοραία αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή καταχωρίζονται σε υποδομή αγοράς DLT.

(24)

Προκειμένου να επιτευχθούν πιο ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε παραδοσιακούς τόπους διαπραγμάτευσης κατά την έννοια της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και προκειμένου να διασφαλιστούν υψηλά επίπεδα προστασίας των επενδυτών, ακεραιότητας της αγοράς και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ DLT ή σε ΣΔΔ DLT θα πρέπει πάντα να υπόκεινται στις διατάξεις που απαγορεύουν την κατάχρηση της αγοράς δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014.

(25)

Κατόπιν αιτήματος ενός διαχειριστή ΠΜΔ DLT, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιτρέπεται να χορηγούν μία ή περισσότερες εξαιρέσεις σε προσωρινή βάση, εάν ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις, και με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την αντιμετώπιση νέων μορφών κινδύνων που προκύπτουν λόγω της χρήσης της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Ένας διαχειριστής ΠΜΔ DLT θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με κάθε αντισταθμιστικό μέτρο που απαιτείται από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της διάταξης σε σχέση με την οποία έχει ζητηθεί εξαίρεση, ή για να διασφαλιστούν η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

(26)

Κατόπιν αιτήματος ενός διαχειριστή ΠΜΔ DLT οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να επιτρέπεται να χορηγούν εξαίρεση από την υποχρέωση διαμεσολάβησης δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Επί του παρόντος, οι παραδοσιακοί πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγμάτευσης επιτρέπεται να δέχονται ως μέλη ή συμμετέχοντες μόνον επιχειρήσεις επενδύσεων, πιστωτικά ιδρύματα και άλλα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν επαρκές επίπεδο συναλλακτικής ικανότητας και δεξιοτήτων, και διατηρούν επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις και πόρους. Αντιθέτως, πολλές πλατφόρμες διαπραγμάτευσης κρυπτοστοιχείων προσφέρουν πρόσβαση χωρίς διαμεσολάβηση και παρέχουν άμεση πρόσβαση για ιδιώτες επενδυτές. Κατά συνέπεια, η υποχρέωση διαμεσολάβησης σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ μπορεί να συνιστά ένα πιθανό κανονιστικό εμπόδιο για την ανάπτυξη πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης για χρηματοπιστωτικά μέσα DLT. Κατόπιν αιτήματος ενός διαχειριστή ΠΜΔ DLT η αρμόδια αρχή θα πρέπει επομένως να επιτρέπεται να χορηγεί προσωρινή εξαίρεση από την εν λόγω υποχρέωση διαμεσολάβησης, προκειμένου να παρέχει άμεση πρόσβαση στους ιδιώτες επενδυτές και να τους δίνει τη δυνατότητα να διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, ότι οι εν λόγω ιδιώτες επενδυτές πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και ο εν λόγω διαχειριστής συμμορφώνεται με τυχόν πρόσθετα μέτρα προστασίας των επενδυτών που απαιτεί η αρμόδια αρχή. Οι ιδιώτες επενδυτές που έχουν άμεση πρόσβαση σε ΠΜΔ DLT ως μέλη ή συμμετέχοντες στο πλαίσιο εξαίρεσης από την υποχρέωση διαμεσολάβησης δεν θα πρέπει να θεωρούνται επιχειρήσεις επενδύσεων κατά την έννοια της οδηγίας 2014/65/ΕΕ αποκλειστικά και μόνο επειδή είναι μέλη ΠΜΔ DLT ή συμμετέχοντες σε ΠΜΔ DLT.

(27)

Κατόπιν αιτήματος ενός διαχειριστή ΠΜΔ DLT οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να επιτρέπεται να χορηγούν εξαίρεση από τις απαιτήσεις αναφοράς συναλλαγών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, υπό την προϋπόθεση ότι ο ΠΜΔ DLT πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.

(28)

Για να είναι επιλέξιμος για εξαίρεση δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο διαχειριστής ΠΜΔ DLT θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η αιτούμενη εξαίρεση είναι αναλογική και περιορίζεται στη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όπως περιγράφεται στο επιχειρησιακό του σχέδιο, καθώς και ότι η αιτούμενη εξαίρεση περιορίζεται στον ΠΜΔ DLT και δεν επεκτείνεται σε οποιονδήποτε άλλον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που τελεί υπό τη διαχείριση της ίδιας επιχείρησης επενδύσεων ή του ίδιου διαχειριστή αγοράς.

(29)

Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν μία ή περισσότερες εξαιρέσεις σε προσωρινή βάση, εάν το ΚΑΤ συμμορφώνεται με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις και με τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό για την αντιμετώπιση νέων μορφών κινδύνων που προκύπτουν λόγω της χρήσης της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με κάθε αντισταθμιστικό μέτρο που απαιτείται από την αρμόδια αρχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της διάταξης σε σχέση με την οποία ζητήθηκε η εξαίρεση, ή για να διασφαλιστούν η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

(30)

Θα πρέπει να επιτρέπεται να εξαιρούνται τα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που ενδέχεται να δημιουργήσουν κανονιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη ΣΔ DLT. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επιτρέπονται εξαιρέσεις, στον βαθμό που οι κανόνες του εν λόγω κανονισμού που εφαρμόζεται σε ΚΑΤ και οι οποίοι αναφέρονται στους όρους της «άυλης μορφής», του «λογαριασμού αξιογράφων» ή των «εντολών μεταβίβασης» δεν εφαρμόζονται στα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT, με εξαίρεση τις απαιτήσεις για τις συνδέσεις ΚΑΤ που θα πρέπει να εφαρμόζονται κατ’ αναλογία. Σε σχέση με τον όρο του «λογαριασμού αξιογράφων», η εξαίρεση θα περιλαμβάνει τους κανόνες για την καταχώριση αξιογράφων, την ακεραιότητα της έκδοσης και τον διαχωρισμό των λογαριασμών. Ενώ τα ΚΑΤ διαχειρίζονται συστήματα διακανονισμού αξιογράφων πιστώνοντας και χρεώνοντας τους λογαριασμούς αξιογράφων των συμμετεχόντων σε αυτά, σε ένα ΣΔ DLT ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να υπάρχουν πάντοτε λογαριασμοί αξιογράφων τήρησης διπλών ή πολλαπλών λογιστικών εγγράφων. Επομένως, θα πρέπει επίσης να καταστεί δυνατή η χορήγηση εξαίρεσης για ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 που αναφέρονται στον όρο «μορφή λογιστικής εγγραφής», σε περίπτωση που η εξαίρεση αυτή είναι αναγκαία για να καταστεί δυνατή η καταχώριση χρηματοπιστωτικών μέσων DLT σε κατανεμημένο καθολικό. Ωστόσο, ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT θα πρέπει να διασφαλίζει την ακεραιότητα της έκδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων DLT στο κατανεμημένο καθολικό, και τον διαχωρισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που ανήκουν στους διάφορους συμμετέχοντες.

(31)

Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT θα πρέπει να εξακολουθεί πάντα να υπόκειται στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, σύμφωνα με τον οποίο ένα ΚΑΤ που αναθέτει υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε τρίτο μέρος παραμένει πλήρως υπεύθυνο για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του βάσει του εν λόγω κανονισμού και υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τυχόν εξωτερική ανάθεση δεν έχει ως αποτέλεσμα τη μετάθεση της ευθύνης του. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 επιτρέπει μόνον σε ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT να αναθέσουν εξωτερικά μια βασική υπηρεσία ή δραστηριότητα μόνον αφότου λάβει άδεια από την αρμόδια αρχή. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT θα πρέπει επομένως να μπορεί να ζητήσει εξαίρεση από την εν λόγω απαίτηση αδειοδότησης, εφόσον το ΚΑΤ αποδείξει ότι η απαίτηση δεν συνάδει με τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όπως προβλέπεται στο επιχειρησιακό του σχέδιο. Η ανάθεση καθηκόντων που αφορούν τη λειτουργία ενός ΣΔ DLT, ή τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, για την εκτέλεση διακανονισμού, δεν θα πρέπει να θεωρείται εξωτερική ανάθεση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

(32)

Η υποχρέωση διαμεσολάβησης πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης επενδύσεων, με σκοπό να αποτρέπεται η άμεση πρόσβαση ιδιωτών επενδυτών στα συστήματα διακανονισμού και παράδοσης που διαχειρίζεται ένα ΚΑΤ, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα κανονιστικό εμπόδιο για την ανάπτυξη εναλλακτικών μοντέλων διακανονισμού τα οποία βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση από ιδιώτες επενδυτές. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέπεται η χορήγηση εξαίρεσης για ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT, υπό την έννοια ότι ο όρος «συμμετέχων» στην οδηγία 98/26/ΕΚ θεωρείται ότι περιλαμβάνει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, άτομα άλλα από αυτά που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία. Όταν ζητείται εξαίρεση από την υποχρέωση διαμεσολάβησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που γίνονται δεκτά ως συμμετέχοντες πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες σε αυτό διαθέτουν επαρκές επίπεδο ικανοτήτων, δεξιοτήτων, πείρας και γνώσεων όσον αφορά τις μετασυναλλακτικές δραστηριότητες και τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού.

(33)

Οι οντότητες που είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε ΚΑΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 αντιστοιχούν στις οντότητες που είναι επιλέξιμες για συμμετοχή σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων το οποίο έχει οριστεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προϋποθέτει τον ορισμό και την κοινοποίηση των συστημάτων διακανονισμού αξιογράφων που διαχειρίζονται τα ΚΑΤ, σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ. Επομένως, ένας διαχειριστής συστήματος διακανονισμού αξιογράφων βασιζόμενου σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού ο οποίος αιτείται να εξαιρεθεί από τις απαιτήσεις συμμετοχής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δεν θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις συμμετοχής της οδηγίας 98/26/ΕΚ. Κατά συνέπεια, το εν λόγω σύστημα διακανονισμού αξιογράφων δεν δύναται να οριστεί και να κοινοποιηθεί βάσει της εν λόγω οδηγίας και για τον λόγο αυτό δεν αναφέρεται ως «σύστημα διακανονισμού αξιογράφων DLT» στον παρόντα κανονισμό, αλλά ως ΣΔ DLT. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει σε ένα ΚΑΤ να διαχειρίζεται ένα ΣΔ DLT το οποίο δεν χαρακτηρίζεται ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που ορίζεται βάσει της οδηγίας 98/26/ΕΚ, και θα πρέπει, με την επιφύλαξη ορισμένων αντισταθμιστικών μέτρων, να διατίθεται εξαίρεση από τους κανόνες σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αντισταθμιστικών μέτρων για τον μετριασμό των κινδύνων που προκύπτουν από την αφερεγγυότητα, δεδομένου ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ. Παρά ταύτα, η εξαίρεση αυτή δεν αποκλείει ένα ΣΔ DLT που πληροί όλες τις απαιτήσεις της οδηγίας 98/26/ΕΚ από το να οριστεί και να κοινοποιηθεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία.

(34)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ενθαρρύνει τον διακανονισμό συναλλαγών σε χρήμα κεντρικής τράπεζας. Όταν ο διακανονισμός πληρωμών τοις μετρητοίς σε χρήμα κεντρικής τράπεζας δεν είναι πρακτικός και εφικτός, θα πρέπει να είναι δυνατός ο διακανονισμός μέσω των λογαριασμών του ίδιου του ΚΑΤ σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό ή μέσω λογαριασμών που ανοίγονται σε πιστωτικό ίδρυμα («χρήμα εμπορικών τραπεζών»). Μπορεί, ωστόσο, να είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ο εν λόγω κανόνας για ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, δεδομένου ότι το ΚΑΤ θα πρέπει να πραγματοποιεί κινήσεις σε λογαριασμούς ταμείου, ταυτόχρονα με την παράδοση αξιογράφων που καταχωρίζονται στο κατανεμημένο καθολικό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτρέπεται η προσωρινή εξαίρεση των ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT από τη διάταξη του εν λόγω κανονισμού σχετικά με τον διακανονισμό σε μετρητά, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο του πιλοτικού καθεστώτος, με τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρήμα εμπορικών τραπεζών ή της χρήσης «μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος». Ο διακανονισμός σε χρήμα κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να θεωρείται μη πρακτικός και εφικτός, εάν ο διακανονισμός σε χρήμα κεντρικής τράπεζας δεν είναι διαθέσιμος σε κατανεμημένο καθολικό.

(35)

Εκτός από τις απαιτήσεις που αποδείχθηκε ότι δεν είναι πρακτικές σε περιβάλλον τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, οι απαιτήσεις που συνδέονται με τον διακανονισμό τοις μετρητοίς βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 εξακολουθούν να ισχύουν εκτός του πιλοτικού καθεστώτος. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει να περιγράφουν στα επιχειρησιακά τους σχέδια τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συμμορφωθούν με τον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε περίπτωση που τελικά αποχωρήσουν από το πιλοτικό καθεστώς.

(36)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 προβλέπει ότι το ΚΑΤ πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε άλλο ΚΑΤ ή άλλες υποδομές της αγοράς σε αμερόληπτη και διαφανή βάση. Η παροχή πρόσβασης σε ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT μπορεί να είναι πιο απαιτητική από τεχνική άποψη, επαχθής ή δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένου ότι δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη η διαλειτουργικότητα των κληροδοτημένων συστημάτων με την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού. Κατά συνέπεια, θα πρέπει επίσης να μπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση από την εν λόγω απαίτηση σε ένα ΣΔ DLT, εάν αποδεικνύει ότι η εφαρμογή της απαίτησης είναι δυσανάλογη προς την κλίμακα των δραστηριοτήτων του ΣΔ DLT.

(37)

Ανεξάρτητα από την απαίτηση σε σχέση με την οποία ζητήθηκε εξαίρεση, το ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η αιτούμενη εξαίρεση είναι αναλογική προς τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και δικαιολογείται από τη χρήση αυτή. Η εξαίρεση θα πρέπει να περιορίζεται στο ΣΔ DLT και δεν θα πρέπει να καλύπτει άλλα συστήματα διακανονισμού που τελούν υπό τη διαχείριση του ιδίου ΚΑΤ.

(38)

Οι υποδομές αγοράς DLT και οι διαχειριστές τους θα πρέπει να υπόκεινται σε πρόσθετες απαιτήσεις σε σύγκριση με τις παραδοσιακές υποδομές αγοράς. Οι πρόσθετες απαιτήσεις είναι αναγκαίες για την αποφυγή κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού ή τον τρόπο λειτουργίας της υποδομής αγοράς DLT. Επομένως, ένας διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT θα πρέπει να καταρτίσει σαφές επιχειρησιακό σχέδιο, στο οποίο να περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείται η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και τους νομικούς όρους που θα εφαρμόζονται.

(39)

Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει να καθορίζουν ή να τεκμηριώνουν, κατά περίπτωση, τους κανόνες λειτουργίας της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιούν, μεταξύ των οποίων κανόνες για την πρόσβαση στο κατανεμημένο καθολικό και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε αυτό, κανόνες για τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης και κανόνες για την αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και μέτρα διαχείρισης κινδύνου.

(40)

Ένας διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT θα πρέπει να είναι υποχρεωμένος να παρέχει πληροφορίες στα μέλη, τους συμμετέχοντες, τους εκδότες και τους πελάτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να εκτελεί τις δραστηριότητές του και σχετικά με τη διαφορά της χρήσης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού από τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται κατά κανόνα οι υπηρεσίες από παραδοσιακό πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή από ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων.

(41)

Οι υποδομές αγοράς DLT θα πρέπει να διαθέτουν ειδικές και αξιόπιστες ρυθμίσεις ΤΠ και κυβερνοχώρου σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να είναι αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα του επιχειρησιακού σχεδίου του διαχειριστή της υποδομής αγοράς DLT. Οι εν λόγω ρυθμίσεις θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη συνέχεια και την αδιάλειπτη διαφάνεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας των τυχόν έξυπνων συμβολαίων που χρησιμοποιούνται, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα έξυπνα συμβόλαια δημιουργούνται από την ίδια την υποδομή αγοράς DLT ή από τρίτο μέρος έπειτα από διαδικασίες εξωτερικής ανάθεσης. Οι υποδομές αγοράς DLT θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την ασφάλεια, την εμπιστευτικότητα, τη διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται στο κατανεμημένο καθολικό. Η αρχή που είναι αρμόδια για μια υποδομή αγοράς DLT θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτεί τη διενέργεια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι συνολικές ρυθμίσεις ΤΠ και κυβερνοχώρου της υποδομής αγοράς DLT ενδείκνυνται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Το κόστος του ελέγχου θα πρέπει να βαρύνει τον διαχειριστή της υποδομής αγοράς DLT.

(42)

Όταν το επιχειρησιακό σχέδιο ενός διαχειριστή υποδομής αγοράς DLT περιλαμβάνει τη φύλαξη κεφαλαίων των πελατών, όπως μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών, ή χρηματοπιστωτικών μέσων DLT, ή των μέσων πρόσβασης σε αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT, μεταξύ άλλων με τη μορφή κρυπτογραφικών κλειδών, η υποδομή αγοράς DLT θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων. Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών για ίδιο λογαριασμό, παρά μόνο με την πρότερη ρητή γραπτή συγκατάθεση των πελατών τους. Οι υποδομές αγοράς DLT θα πρέπει να διαχωρίζουν τα κεφάλαια και τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT των πελατών, καθώς και τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία, από τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία ή από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων πελατών. Οι συνολικές ρυθμίσεις ΤΠ και κυβερνοχώρου των υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών προστατεύονται από απάτες, κυβερνοεπιθέσεις, κυβερνοαπειλές και άλλες σοβαρές δυσλειτουργίες.

(43)

Κατά τη στιγμή της χορήγησης ειδικής άδειας, οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει επίσης να διαθέτουν αξιόπιστη στρατηγική εξόδου σε περίπτωση διακοπής του πιλοτικού καθεστώτος, ανάκλησης της ειδικής άδειας ή ορισμένων από τις χορηγηθείσες εξαιρέσεις, ή υπέρβασης των ορίων αξίας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μετάβαση ή την επαναφορά των οικείων δραστηριοτήτων τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού σε παραδοσιακές υποδομές αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, οι νεοεισερχόμενοι ή οι διαχειριστές ΣΔΔ DLT που δεν διαχειρίζονται παραδοσιακή υποδομή αγοράς στην οποία θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν χρηματοπιστωτικά μέσα DLT θα πρέπει να επιδιώκουν τη σύναψη συμφωνιών με διαχειριστές παραδοσιακών υποδομών αγοράς. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την καταχώριση χρηματοπιστωτικών μέσων DLT. Κατά συνέπεια, τα ΚΑΤ θα πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένες απαιτήσεις για τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών. Επιπλέον, τα ΚΑΤ θα πρέπει να συνάπτουν τις εν λόγω συμφωνίες κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις και θα πρέπει να είναι σε θέση να χρεώνουν εύλογη εμπορική προμήθεια με βάση το πραγματικό κόστος.

(44)

Κατά τη χορήγηση ειδικής άδειας σε διαχειριστή υποδομής αγοράς DLT θα πρέπει να ακολουθούνται σε γενικές γραμμές οι ίδιες διαδικασίες με εκείνες που ισχύουν για τη χορήγηση άδειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ. Ωστόσο, κατά την υποβολή αίτησης για χορήγηση ειδικής άδειας δυνάμει του παρόντος κανονισμού, ο αιτών θα πρέπει να αναφέρει τις εξαιρέσεις που ζητεί. Πριν από τη χορήγηση ειδικής άδειας σε υποδομή αγοράς DLT, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να παρέχει στην ESMA όλες τις σχετικές πληροφορίες. Όταν είναι αναγκαίο, η ESMA θα πρέπει να εκδίδει μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με τις αιτούμενες εξαιρέσεις ή σχετικά με την επάρκεια της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η εν λόγω μη δεσμευτική γνώμη δεν θα πρέπει να θεωρείται γνώμη κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010. Η ESMA θα πρέπει να διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών κατά την κατάρτιση της γνώμης της. Με τη μη δεσμευτική γνώμη της, η ESMA θα πρέπει να έχει ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Για να εξασφαλιστεί ισότιμος και θεμιτός ανταγωνισμός σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά, η μη δεσμευτική γνώμη και οι κατευθυντήριες γραμμές της ESMA θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη διασφάλιση της συνέπειας και της αναλογικότητας των εξαιρέσεων που χορηγούνται από τις διάφορες αρμόδιες αρχές στην Ένωση, μεταξύ άλλων κατά την αξιολόγηση της επάρκειας, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, των διαφόρων ειδών τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές.

(45)

Η καταχώριση αξιογράφων, η τήρηση λογαριασμών αξιογράφων και η διαχείριση συστημάτων διακανονισμού είναι δραστηριότητες που καλύπτονται από μη εναρμονισμένες διατάξεις του εθνικού δικαίου, όπως το εταιρικό δίκαιο και το δίκαιο περί κινητών αξιών. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες κανόνες και να δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες τους να κάνουν το ίδιο.

(46)

Η αρμόδια αρχή που εξετάζει αίτηση που υποβάλλεται από διαχειριστή υποδομής αγοράς DLT θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τη χορήγηση ειδικής άδειας, εάν συντρέχουν λόγοι ώστε να θεωρήσει ότι η υποδομή αγοράς DLT δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες διατάξεις που προβλέπονται από το ενωσιακό δίκαιο ή με διατάξεις του εθνικού δικαίου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, εάν συντρέχουν λόγοι ώστε να θεωρήσει ότι η εν λόγω υποδομή αγοράς DLT συνιστά κίνδυνο για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, ή εάν η αίτηση συνιστά απόπειρα παράκαμψης των υφιστάμενων απαιτήσεων.

(47)

Στην ειδική άδεια που χορηγείται από αρμόδια αρχή σε διαχειριστή αγοράς DLT θα πρέπει να αναφέρονται οι εξαιρέσεις που χορηγούνται στην εν λόγω υποδομή αγοράς DLT. Η άδεια θα πρέπει να ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση, αλλά μόνο για τη διάρκεια του πιλοτικού καθεστώτος. Η ESMA θα πρέπει να δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της κατάλογο με τις υποδομές αγοράς DLT και κατάλογο με τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σε καθεμία από αυτές.

(48)

Οι ειδικές άδειες και οι εξαιρέσεις θα πρέπει να χορηγούνται σε προσωρινή βάση, για περίοδο έως έξι ετών από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας, και θα πρέπει να ισχύουν μόνο κατά τη διάρκεια του πιλοτικού καθεστώτος. Αυτή η περίοδος έξι ετών αναμένεται να δώσει στις υποδομές αγοράς DLT αρκετό χρόνο για να προσαρμόσουν τα επιχειρησιακά μοντέλα τους σε τυχόν τροποποιήσεις του πιλοτικού καθεστώτος και για να λειτουργήσουν στο πλαίσιο του πιλοτικού καθεστώτος με εμπορικά βιώσιμο τρόπο. Θα δώσει επίσης στην ESMA και την Επιτροπή τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν ένα χρήσιμο σύνολο δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του πιλοτικού καθεστώτος μετά τη χορήγηση σημαντικού πλήθους ειδικών αδειών και σχετικών εξαιρέσεων, και να υποβάλουν σχετική έκθεση. Τέλος, θα δώσει επίσης στους διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT αρκετό χρόνο για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα είτε για την παύση των δραστηριοτήτων τους είτε για τη μετάβαση σε ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, μετά την έκδοση των εκθέσεων της ESMA και της Επιτροπής.

(49)

Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να έχουν την εξουσία να ανακαλούν ειδική άδεια ή τυχόν εξαιρέσεις που έχουν χορηγηθεί σε υποδομή αγοράς DLT σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα στην υποκείμενη τεχνολογία ή στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχονται από τον διαχειριστή της υποδομής αγοράς DLT, αν το ελάττωμα αυτό υπερβαίνει τα οφέλη της οικείας υπηρεσίας και των σχετικών δραστηριοτήτων, ή όταν ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT έχει παραβιάσει τυχόν υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις άδειες ή εξαιρέσεις που χορηγήθηκαν από την αρμόδια αρχή, ή όταν ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT έχει καταχωρίσει χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία υπερβαίνουν τα όρια αξίας που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, ή τα οποία δεν πληρούν άλλες προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT βάσει του παρόντος κανονισμού. Στην πορεία των δραστηριοτήτων του, ο διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί πρόσθετες εξαιρέσεις πέραν εκείνων που ζητήθηκαν όταν υποβλήθηκε η αρχική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή, οι πρόσθετες εξαιρέσεις θα πρέπει να ζητούνται από την αρμόδια αρχή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ζητήθηκαν εξαιρέσεις όταν υποβλήθηκε η αρχική αίτηση για υποδομή αγοράς DLT.

(50)

Δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του πιλοτικού καθεστώτος, οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα μπορούν να λαμβάνουν προσωρινές εξαιρέσεις από ορισμένες διατάξεις της υφιστάμενης ενωσιακής νομοθεσίας, θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές και με την ESMA κατά τη διάρκεια ισχύος της ειδικής τους άδειας. Οι υποδομές αγοράς DLT θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για τυχόν ουσιώδεις αλλαγές των επιχειρησιακών τους σχεδίων και των εργαζομένων τους σε νευραλγικές θέσεις, για τυχόν αποδεικτικά στοιχεία για κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες κυβερνοαπειλές, απάτη ή σοβαρές αθέμιτες πρακτικές, για τυχόν αλλαγή στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά την αρχική αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας, για τυχόν τεχνικές ή λειτουργικές δυσκολίες, ειδικότερα εκείνες που συνδέονται με τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, και για τυχόν κινδύνους όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τον χρόνο χορήγησης της ειδικής άδειας. Προκειμένου να διασφαλιστούν η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η αρμόδια αρχή που χορήγησε την ειδική άδεια θα πρέπει, όταν της κοινοποιούνται τέτοιες ουσιώδεις αλλαγές, να είναι σε θέση να απαιτήσει από την υποδομή αγοράς DLT να υποβάλει αίτηση για νέα ειδική άδεια ή εξαίρεση ή να λάβει όποιο διορθωτικό μέτρο κρίνει κατάλληλο η αρμόδια αρχή. Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει επίσης να παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στην αρμόδια αρχή, όταν τους ζητηθεί. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαβιβάζουν στην ESMA τις πληροφορίες που λαμβάνουν από τους διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT και τις πληροφορίες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα.

(51)

Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT θα πρέπει να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στις οικείες αρμόδιες αρχές. Η ESMA θα πρέπει να διοργανώνει συζητήσεις σχετικά με τις εν λόγω εκθέσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις αρμόδιες αρχές στην Ένωση να αποκομίζουν πείρα από τον αντίκτυπο της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και προκειμένου να εξετάζονται τυχόν τροποποιήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που είναι πιθανώς αναγκαίες ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού σε μεγαλύτερη κλίμακα.

(52)

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του πιλοτικού καθεστώτος, είναι σημαντικό να υπόκεινται το πλαίσιο και η λειτουργία του σε συχνή παρακολούθηση και αξιολόγηση, προκειμένου να μεγιστοποιούνται οι πληροφορίες για τους διαχειριστές των υποδομών αγοράς DLT. Η ESMA θα πρέπει να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις, προκειμένου να παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία και την ανάπτυξη των αγορών, και να παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του πιλοτικού καθεστώτος. Οι ετήσιες αυτές εκθέσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν επικαιροποιήσεις σχετικά με τις σημαντικότερες τάσεις και κινδύνους. Οι εν λόγω ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(53)

Τρία έτη από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η ESMA θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση που θα περιλαμβάνει την αξιολόγησή της σχετικά με το πιλοτικό καθεστώς. Βάσει της έκθεσης της ESMA, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στην εν λόγω έκθεση θα πρέπει να αξιολογούνται το κόστος και τα οφέλη της παράτασης του πιλοτικού καθεστώτος για περαιτέρω χρονική περίοδο, της επέκτασης του πιλοτικού καθεστώτος σε άλλα είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, της τυχόν τροποποίησης του πιλοτικού καθεστώτος με άλλο τρόπο, της μονιμοποίησης του πιλοτικού καθεστώτος με την υποβολή κατάλληλων τροποποιήσεων της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή της κατάργησης του πιλοτικού καθεστώτος. Δεν θα ήταν σκόπιμο να υπάρχουν δύο παράλληλα καθεστώτα, ένα για υποδομές αγοράς που βασίζονται σε τεχνολογία DLT και ένα για υποδομές αγοράς που δεν βασίζονται σε τεχνολογία DLT. Εάν το πιλοτικό καθεστώς είναι επιτυχές, θα μπορούσε να μονιμοποιηθεί με την τροποποίηση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ώστε να θεσπιστεί ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο.

(54)

Έχουν εντοπιστεί ορισμένα πιθανά κενά στην υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες όσον αφορά την εφαρμογή της σε κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα. Ειδικότερα, τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 που αφορούν ορισμένες απαιτήσεις αναφοράς δεδομένων και απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα στα χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδονται με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Οι δευτερογενείς αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού ή παρόμοιας τεχνολογίας βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και, συνεπώς, τα χαρακτηριστικά τους ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούν παραδοσιακή τεχνολογία. Οι κανόνες που καθορίζονται στα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα, ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο των υφιστάμενων εντολών, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, για την κατάρτιση σχεδίων ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων, η ESMA θα πρέπει να διενεργήσει ολοκληρωμένη αξιολόγηση των εν λόγω ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων και να προτείνει κάθε αναγκαία τροποποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κανόνες που ορίζονται σε αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω αξιολόγησης, η ESMA θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT και το κατά πόσον αυτά καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή των προτύπων ώστε να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς να υπονομεύονται οι στόχοι των κανόνων που προβλέπονται στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

(55)

Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, δεδομένου ότι στην ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ενσωματωμένα κανονιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη υποδομών αγοράς DLT για κρυπτοστοιχεία που χαρακτηρίζονται ως χρηματοπιστωτικά μέσα, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.

(56)

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (13). Ταυτόχρονα, όσον αφορά τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί για την αναφορά παραβιάσεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως θεσπίζονται δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. Όσον αφορά τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί για την αναφορά παραβιάσεων του εν λόγω κανονισμού, όπως θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω κανονισμού.

(57)

Η λειτουργία των υποδομών αγοράς DLT θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, κριθεί αναγκαία η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η εν λόγω επεξεργασία θα πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τους κανονισμούς (ΕΕ) 2016/679 (14) και (ΕΕ) 2018/1725 (15) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ζητήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, η γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος και γνωμοδότησε στις 23 Απριλίου 2021.

(58)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 προβλέπει μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας η μη διακριτική πρόσβαση σε CCP ή τόπο διαπραγμάτευσης δυνάμει του εν λόγω κανονισμού δεν ισχύει για τους CCP ή τους τόπους διαπραγμάτευσης που ζήτησαν από τις οικείες αρμόδιες αρχές να επωφεληθούν από μεταβατικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα χρηματιστηριακά παράγωγα. Η περίοδος κατά την οποία ένας CCP ή ένας τόπος διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να λάβει, από την οικεία αρμόδια αρχή, εξαίρεση από τους κανόνες για τη μη διακριτική πρόσβαση, όσον αφορά τα χρηματιστηριακά παράγωγα, έληξε στις 3 Ιουλίου 2020. Η αυξημένη αβεβαιότητα και μεταβλητότητα των αγορών είχαν αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τους λειτουργικούς κινδύνους των CCP και των τόπων διαπραγμάτευσης και, κατά συνέπεια, η ημερομηνία εφαρμογής του νέου καθεστώτος ανοικτής πρόσβασης για τους CCP και τους τόπους διαπραγμάτευσης που προσφέρουν υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης όσον αφορά τα χρηματιστηριακά παράγωγα μετατέθηκε με το άρθρο 95 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16) κατά ένα έτος, στις 3 Ιουλίου 2021. Οι λόγοι για τη μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής του νέου καθεστώτος ανοικτής πρόσβασης εξακολουθούν να υφίστανται. Επιπλέον, το καθεστώς ανοικτής πρόσβασης θα μπορούσε να αντιβαίνει στους παράλληλους στόχους πολιτικής για την προώθηση των συναλλαγών και της καινοτομίας εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι θα μπορούσε να αποθαρρύνει την καινοτομία σε διαπραγματεύσιμα σε χρηματιστήριο παράγωγα, καθότι θα επέτρεπε σε ανταγωνιστές που επωφελούνται από την ανοικτή πρόσβαση, να βασίζονται στις υποδομές και τις επενδύσεις των κατεστημένων φορέων προκειμένου να προσφέρουν ανταγωνιστικά προϊόντα με χαμηλό αρχικό κόστος. Η διατήρηση ενός συστήματος βάσει του οποίου η εκκαθάριση και η διαπραγμάτευση παραγώγων πραγματοποιείται σε κάθετα ολοκληρωμένη οντότητα, συνάδει επίσης με τις μακροχρόνιες διεθνείς τάσεις. Κατά συνέπεια, η ημερομηνία εφαρμογής του νέου καθεστώτος ανοικτής πρόσβασης θα πρέπει να μετατεθεί κατά δύο ακόμη έτη, στις 3 Ιουλίου 2023.

(59)

Επί του παρόντος, ο ορισμός του χρηματοπιστωτικού μέσου στην οδηγία 2014/65/ΕΕ δεν περιλαμβάνει ρητά τα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία εκδίδονται μέσω μιας κατηγορίας τεχνολογιών που υποστηρίζει την κατανεμημένη καταχώριση κρυπτογραφημένων δεδομένων, δηλαδή, της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά μέσα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο ορισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων στην οδηγία 2014/65/ΕΕ ώστε να τα συμπεριλάβει.

(60)

Ενώ ο παρών κανονισμός καθορίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υποδομές αγοράς DLT, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες διακανονισμού, το γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων που τελούν υπό τη διαχείριση ΚΑΤ ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού. Το καθεστώς συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού περιλαμβάνει κανόνες για την αναφορά περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού, για την είσπραξη και διανομή χρηματικών ποινών και για υποχρεωτικές διαδικασίες αγοράς κάλυψης «buy-in». Σύμφωνα με τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θεσπίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, οι διατάξεις σχετικά με τη συμμόρφωση προς τη διαδικασία διακανονισμού εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν παράσχει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι υποχρεωτικές διαδικασίες αγοράς κάλυψης «buy-in» θα μπορούσαν να αυξήσουν την πίεση ρευστότητας και το κόστος των αξιογράφων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο εξαγοράς. Ο αντίκτυπος αυτός θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω σε περιπτώσεις αστάθειας της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, η εφαρμογή των κανόνων για τις υποχρεωτικές διαδικασίες αγοράς κάλυψης «buy-in», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των κεφαλαιαγορών στην Ένωση. Ο αντίκτυπος αυτός θα μπορούσε με τη σειρά του να οδηγήσει σε μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των τιμών πώλησης και αγοράς, να επιφέρει μείωση της αποτελεσματικότητας της αγοράς και να αποθαρρύνει τη δανειοδοσία τίτλων στις αγορές δανειοδοσίας τίτλων και συμφωνιών επαναγοράς, καθώς και τον διακανονισμό συναλλαγών με ΚΑΤ που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση. Επομένως, το κόστος της εφαρμογής των κανόνων για υποχρεωτικές διαδικασίες αγοράς κάλυψης «buy-in» αναμένεται να υπερβεί τα δυνητικά οφέλη. Λαμβανομένου υπόψη αυτού του πιθανού αρνητικού αντίκτυπου, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προβλέπει διαφορετική ημερομηνία εφαρμογής για κάθε μέτρο συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού, ώστε να μπορεί να αναβληθεί περαιτέρω η ημερομηνία εφαρμογής των κανόνων για τις υποχρεωτικές διαδικασίες αγοράς κάλυψης «buy-in».Η εν λόγω αναβολή θα επιτρέψει στην Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της επικείμενης νομοθετικής πρότασης για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να τροποποιηθεί το πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού, και ιδίως οι κανόνες για τις υποχρεωτικές διαδικασίες αγοράς κάλυψης «buy-in», ώστε να ληφθούν υπόψη και να αντιμετωπιστούν τα προαναφερθέντα ζητήματα. Επιπλέον, με την αναβολή αυτή θα διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών αγοράς DLT που θα υπόκεινται στο καθεστώς συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού, δεν θα επιβαρυνθούν δύο φορές με το κόστος της εφαρμογής σε περίπτωση που τροποποιηθούν οι εν λόγω κανόνες ως αποτέλεσμα της επανεξέτασης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

(61)

Η λειτουργία μιας υποδομής αγοράς DLT δεν θα πρέπει να υπονομεύει τις κλιματικές πολιτικές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθούν περαιτέρω η ανάπτυξη τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών και οι επενδύσεις στις τεχνολογίες αυτές,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει απαιτήσεις σχετικά με τις υποδομές αγοράς DLT και τους διαχειριστές τους όσον αφορά:

α)

τη χορήγηση και την ανάκληση ειδικών αδειών λειτουργίας υποδομών αγοράς DLT σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

β)

τη χορήγηση, την τροποποίηση και την άρση εξαιρέσεων σε σχέση με ειδικές άδειες·

γ)

την επιβολή, την τροποποίηση και την άρση των όρων που συνοδεύουν τις εξαιρέσεις, και την επιβολή, την τροποποίηση και την άρση αντισταθμιστικών ή διορθωτικών μέτρων·

δ)

τη λειτουργία υποδομών αγοράς DLΤ·

ε)

την εποπτεία υποδομών αγοράς DLΤ· και

στ)

τη συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών αγοράς DLT, των αρμόδιων αρχών και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 (ESMA).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)

«τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού» ή «τεχνολογία DLT»: τεχνολογία που καθιστά δυνατή τη λειτουργία και τη χρήση κατανεμημένων καθολικών·

2)

«κατανεμημένο καθολικό»: αποθετήριο πληροφοριών που τηρεί αρχεία συναλλαγών και το οποίο διαμοιράζεται και συγχρονίζεται μεταξύ ενός συνόλου κόμβων δικτύου DLT, με τη χρήση μηχανισμού συναίνεσης·

3)

«μηχανισμός συναίνεσης»: κανόνες και διαδικασίες με τα οποία επιτυγχάνεται συμφωνία, μεταξύ κόμβων δικτύου DLT, για την επικύρωση συναλλαγής·

4)

«κόμβος δικτύου DLT»: συσκευή ή εφαρμογή λογισμικού που αποτελεί μέρος δικτύου και κατέχει πλήρες ή μερικό αντίγραφο των αρχείων όλων των συναλλαγών σε κατανεμημένο καθολικό·

5)

«υποδομή αγοράς DLT»: πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης DLT, σύστημα διακανονισμού DLT ή σύστημα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού DLΤ·

6)

«πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης DLT» ή «ΠΜΔ DLT»: πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης ο οποίος εισάγει προς διαπραγμάτευση μόνο χρηματοπιστωτικά μέσα DLΤ·

7)

«σύστημα διακανονισμού DLT» ή «ΣΔ DLT»: σύστημα διακανονισμού που διακανονίζει συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα DLT έναντι πληρωμής ή έναντι παράδοσης, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω σύστημα διακανονισμού έχει οριστεί και κοινοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, και το οποίο επιτρέπει την αρχική καταχώριση χρηματοπιστωτικών μέσων DLT ή επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης σε σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα DLΤ·

8)

«διακανονισμός»: ο διακανονισμός όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

9)

«αδυναμία διακανονισμού»: η αδυναμία διακανονισμού όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 15) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

10)

«σύστημα διαπραγμάτευσης και διακανονισμού DLT» ή «ΣΔΔ DLT»: ΠΜΔ DLT ή ΣΔ DLT που συνδυάζει τις υπηρεσίες που παρέχονται από έναν ΠΜΔ DLT και ένα ΣΔ DLΤ·

11)

«χρηματοπιστωτικό μέσο DLT»: χρηματοπιστωτικό μέσο που εκδίδεται, καταχωρίζεται, μεταβιβάζεται και αποθηκεύεται με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού·

12)

«χρηματοπιστωτικό μέσο»: το χρηματοπιστωτικό μέσο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

13)

«πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης»: ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 22) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

14)

«κεντρικό αποθετήριο τίτλων» ή «ΚΑΤ»: το κεντρικό αποθετήριο τίτλων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

15)

«σύστημα διακανονισμού αξιογράφων»: το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 10) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

16)

«εργάσιμη ημέρα»: η εργάσιμη ημέρα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 14) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

17)

«παράδοση έναντι πληρωμής»: η παράδοση έναντι πληρωμής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 27) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014·

18)

«πιστωτικό ίδρυμα»: το πιστωτικό ίδρυμα όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17)·

19)

«επιχείρηση επενδύσεων»: η επιχείρηση επενδύσεων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 1) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

20)

«διαχειριστής αγοράς»: ο διαχειριστής αγοράς όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 18) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

21)

«αρμόδια αρχή»: μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που:

α)

ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 67 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

β)

ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· ή

γ)

ορίζονται διαφορετικά από έκαστο κράτος μέλος για την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Περιορισμοί στα χρηματοπιστωτικά μέσα που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή καταχωρίζονται σε υποδομή αγοράς DLT

1.   Τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε υποδομή αγοράς DLT ή καταχωρίζονται σε υποδομή αγοράς DLT μόνον εάν, κατά τη στιγμή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή της καταχώρισης σε κατανεμημένο καθολικό, τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT είναι:

α)

μετοχές, ο εκδότης των οποίων έχει χρηματιστηριακή αξία ή ενδεικτική χρηματιστηριακή αξία που δεν υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια EUR·

β)

ομόλογα, άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, συμπεριλαμβανομένων των αποθετηρίων εγγράφων για τους εν λόγω τίτλους ή μέσα χρηματαγοράς με όριο έκδοσης έως 1 δισεκατομμύριο EUR μη συμπεριλαμβανομένων μέσων που ενσωματώνουν παράγωγο ή που ενσωματώνουν δομή που καθιστά δύσκολη για τον πελάτη την κατανόηση του σχετικού κινδύνου· ή

γ)

μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που καλύπτονται από το άρθρο 25 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο iv) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, των οποίων τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία έχουν αγοραία αξία μικρότερη από 500 εκατομμύρια EUR.

Τα εταιρικά ομόλογα που εκδίδονται από εκδότες των οποίων η χρηματιστηριακή αξία δεν υπερβαίνει τα 200 εκατομμύρια EUR κατά τη στιγμή της έκδοσής τους εξαιρούνται από τον υπολογισμό του ορίου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο στοιχείο β).

2.   Η αθροιστική αγοραία αξία όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε υποδομή αγοράς DLT ή που καταχωρίζονται σε υποδομή αγοράς DLT δεν υπερβαίνει τα 6 δισεκατομμύρια EUR κατά τη στιγμή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση ή της αρχικής καταχώρισης ενός νέου χρηματοπιστωτικού μέσου DLT.

Όταν η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή η αρχική καταχώριση ενός νέου χρηματοπιστωτικού μέσου DLT θα είχε ως αποτέλεσμα η αθροιστική αγοραία αξία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο να φτάνει τα 6 δισεκατομμύρια EUR, η υποδομή αγοράς DLT δεν εισάγει προς διαπραγμάτευση το εν λόγω χρηματοπιστωτικό μέσο DLT ούτε το καταχωρίζει.

3.   Όταν η αθροιστική αγοραία αξία όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε υποδομή αγοράς DLT ή που καταχωρίζονται σε υποδομή αγοράς DLT φτάνει τα 9 δισεκατομμύρια EUR, ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT ενεργοποιεί τη στρατηγική μετάβασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7. Ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή την ενεργοποίηση της στρατηγικής μετάβασης και του χρονοδιαγράμματος για τη μετάβαση στη μηνιαία έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

4.   Ο διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT υπολογίζει τη μηνιαία μέση αθροιστική αγοραία αξία όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή καταχωρίζονται στην εν λόγω υποδομή αγοράς DLT για κάθε μήνα. Ο εν λόγω μηνιαίος μέσος όρος υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών κλεισίματος κάθε χρηματοπιστωτικού μέσου DLT, επί τον αριθμό των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή καταχωρίζονται στην εν λόγω υποδομή αγοράς DLT με τον ίδιο διεθνή αριθμό αναγνώρισης τίτλων (ISIN).

Ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT χρησιμοποιεί τον εν λόγω μηνιαίο μέσο όρο:

α)

κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση ή καταχώριση ενός νέου χρηματοπιστωτικού μέσου DLT τον επόμενο μήνα θα είχε ως αποτέλεσμα η αθροιστική αγοραία αξία όλων των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT να φτάνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου· και

β)

κατά τη λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση της στρατηγικής μετάβασης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 7.

5.   Ο διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις στην αρμόδια αρχή του, οι οποίες αποδεικνύουν ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή είναι καταχωρισμένα στην υποδομή αγοράς DLT δεν υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

6.   Μια αρμόδια αρχή μπορεί να ορίζει χαμηλότερα όρια από τις αξίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2. Εάν μια αρμόδια αρχή μειώσει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 2, αντιστοίχως θεωρείται ότι μειώνεται και η αξία που ορίζεται στην παράγραφο 3.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη το μέγεθος της αγοράς και τη μέση κεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT ενός συγκεκριμένου είδους που έχουν εισαχθεί σε πλατφόρμες διαπραγμάτευσης στα κράτη μέλη στα οποία θα παρέχονται οι υπηρεσίες και θα ασκούνται οι δραστηριότητες, και εξετάζει τους κινδύνους που σχετίζονται με τους εκδότες, το είδος της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της υποδομής αγοράς DLT.

7.   Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 εφαρμόζεται στα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ΠΜΔ DLT ή σε ΣΔΔ DLT.

Άρθρο 4

Απαιτήσεις και εξαιρέσεις όσον αφορά τους ΠΜΔ DLT

1.   Ένας ΠΜΔ DLT υπόκειται στις απαιτήσεις που ισχύουν για πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ DLT έχει λάβει εξαίρεση σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς συμμορφώνεται με:

α)

το άρθρο 7·

β)

τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου· και

γ)

τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία κρίνει σκόπιμα η αρμόδια αρχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των διατάξεων σε σχέση με τις οποίες έχει ζητηθεί εξαίρεση, ή προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

2.   Εκτός από τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στο άρθρο 53 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εφόσον ζητηθεί από διαχειριστή ΠΜΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει στον εν λόγω διαχειριστή να δεχθεί ως μέλη ή συμμετέχοντες φυσικά και νομικά πρόσωπα που θα πραγματοποιούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

διαθέτουν επαρκώς καλή φήμη·

β)

διαθέτουν επαρκές επίπεδο συναλλακτικών ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πείρας, συμπεριλαμβανομένων γνώσεων όσον αφορά τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού·

γ)

δεν είναι ειδικοί διαπραγματευτές στον ΠΜΔ DLΤ·

δ)

δεν χρησιμοποιούν τεχνική κατάρτισης αλγοριθμικών συναλλαγών σε υψηλή συχνότητα στον ΠΜΔ DLΤ·

ε)

δεν παρέχουν σε άλλα πρόσωπα άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση στον ΠΜΔ DLΤ·

στ)

δεν διενεργούν συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό όταν εκτελούν εντολές πελατών στην υποδομή αγοράς DLΤ· και

ζ)

έχουν δώσει εν επιγνώσει συγκατάθεση για τη διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ DLT ως μέλη ή συμμετέχοντες και έχουν ενημερωθεί από τον ΠΜΔ DLT σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της χρήσης των συστημάτων του για τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων DLT.

Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή χορηγήσει την εξαίρεση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, μπορεί να απαιτήσει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των φυσικών προσώπων που γίνονται δεκτά στον ΠΜΔ DLT ως μέλη ή συμμετέχοντες. Τα μέτρα αυτά είναι αναλογικά προς το προφίλ κινδύνου των εν λόγω μελών ή συμμετεχόντων.

3.   Κατόπιν αιτήματος διαχειριστή ΠΜΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει τον εν λόγω διαχειριστή ή τα μέλη του ή τους συμμετέχοντες σε αυτόν από την εφαρμογή του άρθρου 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014.

Όταν η αρμόδια αρχή χορηγεί εξαίρεση όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ο ΠΜΔ DLT τηρεί αρχεία όλων των συναλλαγών που εκτελούνται μέσω των συστημάτων του. Τα αρχεία αυτά περιέχουν όλα τα σχετικά λεπτομερή στοιχεία που προσδιορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, τα οποία αφορούν το σύστημα που χρησιμοποιείται από τον ΠΜΔ DLT και το μέλος ή τον συμμετέχοντα που εκτελεί τη συναλλαγή. Ο ΠΜΔ DLT διασφαλίζει επίσης ότι οι αρμόδιες αρχές που έχουν εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνουν τα δεδομένα απευθείας από τον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού έχουν απευθείας και άμεση πρόσβαση στα εν λόγω λεπτομερή στοιχεία. Προκειμένου να έχει πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία, αυτή η αρμόδια αρχή γίνεται δεκτή στον ΠΜΔ DLT ως συμμετέχων ρυθμιστικός παρατηρητής.

Η αρμόδια αρχή θέτει στη διάθεση της ESMA, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, κάθε πληροφορία στην οποία είχε πρόσβαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

4.   Όταν ένας διαχειριστής ΠΜΔ DLT αιτείται εξαίρεση δυνάμει της παραγράφου 2 ή 3, αποδεικνύει ότι η αιτούμενη εξαίρεση:

α)

είναι αναλογική προς τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και δικαιολογείται από τη χρήση αυτή· και

β)

περιορίζεται στον ΠΜΔ DLT και δεν επεκτείνεται σε κανέναν άλλο πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης που τελεί υπό τη διαχείριση του εν λόγω διαχειριστή.

5.   Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2.

6.   Η ESMA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ).

Άρθρο 5

Απαιτήσεις και εξαιρέσεις όσον αφορά τα ΣΔ DLT

1.   Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT υπόκειται στις απαιτήσεις που ισχύουν για ΚΑΤ που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες το KAT που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT έχει λάβει εξαίρεση δυνάμει των παραγράφων 2 έως 9 του παρόντος άρθρου, με την προϋπόθεση ότι το ΚΑΤ συμμορφώνεται με:

α)

το άρθρο 7·

β)

τις παραγράφους 2 έως 10 του παρόντος άρθρου· και

γ)

τυχόν πρόσθετα αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία κρίνει σκόπιμα η αρμόδια αρχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των διατάξεων σε σχέση με τις οποίες έχει ζητηθεί εξαίρεση, ή προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

2.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το εν λόγω ΚΑΤ από την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 σημεία 4, 9 ή 28, ή του άρθρου 3, 37 ή 38 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ΚΑΤ:

α)

αποδεικνύει ότι η χρήση «λογαριασμού αξιογράφων», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 28) του εν λόγω κανονισμού, ή η χρήση λογιστικής εγγραφής όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού δεν συνάδει με τη χρήση της ειδικής τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού·

β)

προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων των διατάξεων σε σχέση με τις οποίες ζητήθηκε εξαίρεση, και διασφαλίζει τουλάχιστον ότι:

i)

τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT καταχωρίζονται στο κατανεμημένο καθολικό·

ii)

ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT μιας έκδοσης ή μέρους μιας έκδοσης που καταχωρεί το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT, ισούται με τον συνολικό αριθμό των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που αποτελούν την εν λόγω έκδοση ή μέρος της έκδοσης και τα οποία καταχωρίζονται στο κατανεμημένο καθολικό ανά πάσα δεδομένη στιγμή·

iii)

τηρεί αρχεία που επιτρέπουν στο ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT να διαχωρίζει, ανά πάσα δεδομένη στιγμή, τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT ενός μέλους, συμμετέχοντος, εκδότη ή πελάτη από εκείνα οποιουδήποτε άλλου μέλους, συμμετέχοντος, εκδότη ή πελάτη, χωρίς καθυστέρηση· και

iv)

δεν επιτρέπει υπεραναλήψεις αξιογράφων, χρεωστικά υπόλοιπα ή την αθέμιτη δημιουργία ή διαγραφή αξιογράφων.

3.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το εν λόγω ΚΑΤ από την εφαρμογή του άρθρου 6 ή 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ΚΑΤ διασφαλίζει τουλάχιστον, μέσω αξιόπιστων διαδικασιών και ρυθμίσεων, ότι το ΣΔ DLT:

α)

καθιστά δυνατή τη σαφή, ακριβή και έγκαιρη επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα DLT, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληρωμών που πραγματοποιούνται σε σχέση με τα εν λόγω μέσα, καθώς και της αποδέσμευσης οποιασδήποτε εξασφάλισης σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT ή της απαίτησης παροχής τυχόν εξασφάλισης σε σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLΤ· και

β)

είτε αποτρέπει τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού είτε αντιμετωπίζει τις περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού, εάν δεν είναι δυνατή η αποτροπή τους.

4.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το εν λόγω ΚΑΤ από την εφαρμογή του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 αποκλειστικά όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση βασικής υπηρεσίας σε τρίτο μέρος, υπό την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή του εν λόγω άρθρου δεν συνάδει με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όπως προβλέπεται από το ΣΔ DLT που τελεί υπό τη διαχείριση του εν λόγω ΚΑΤ.

5.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει στο εν λόγω ΚΑΤ να δεχθεί ως συμμετέχοντες στο ΣΔ DLT φυσικά και νομικά πρόσωπα πέρα από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) της οδηγίας 98/26/ΕΚ, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πρόσωπα:

α)

διαθέτουν επαρκώς καλή φήμη ·

β)

διαθέτουν επαρκές επίπεδο ικανοτήτων, δεξιοτήτων, πείρας και γνώσεων όσον αφορά τον διακανονισμό, τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και την εκτίμηση κινδύνου· και

γ)

έχουν δώσει εν επιγνώσει συγκατάθεση να συμπεριληφθούν στο πιλοτικό καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, και έχουν ενημερωθεί επαρκώς για τον πειραματικό χαρακτήρα του και τους σχετικούς με αυτόν δυνητικούς κινδύνους.

6.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το εν λόγω ΚΑΤ από την εφαρμογή του άρθρου 33, 34 ή 35 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ΚΑΤ προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων των εν λόγω άρθρων και διασφαλίζει, τουλάχιστον, ότι:

α)

το ΣΔ DLT δημοσιοποιεί κριτήρια συμμετοχής που επιτρέπουν δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση για όλα τα πρόσωπα που προτίθενται να γίνουν συμμετέχοντες, και τα εν λόγω κριτήρια είναι διαφανή, αντικειμενικά και δεν εισάγουν διακρίσεις· και

β)

το ΣΔ DLT δημοσιεύει τις σχετικές τιμές και τέλη για τις υπηρεσίες διακανονισμού που παρέχει.

7.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το εν λόγω ΚΑΤ από την εφαρμογή του άρθρου 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ΚΑΤ προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων του εν λόγω άρθρου και διασφαλίζει τουλάχιστον, μέσω αξιόπιστων διαδικασιών και ρυθμίσεων, ότι:

α)

το ΣΔ DLT διακανονίζει συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα DLT σχεδόν σε πραγματικό χρόνο ή κατά τη διάρκεια μίας ημέρας και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο κατά τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής·

β)

το ΣΔ DLT δημοσιοποιεί τους κανόνες που διέπουν το σύστημα διακανονισμού· και

γ)

το ΣΔ DLT μετριάζει κάθε κίνδυνο που απορρέει από τον μη χαρακτηρισμό του ΣΔ DLT ως συστήματος για τους σκοπούς της οδηγίας 98/26/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Για τους σκοπούς της διαχείρισης ενός ΣΔ DLT, ο ορισμός του ΚΑΤ στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ως νομικού προσώπου που διαχειρίζεται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων δεν συνεπάγεται υποχρέωση των κρατών μελών να ορίζουν και να κοινοποιούν ένα ΣΔ DLT ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ. Ωστόσο, δεν απαγορεύεται στα κράτη μέλη να ορίζουν και να κοινοποιούν ένα ΣΔ DLT ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, εφόσον το ΣΔ DLT πληροί όλες τις απαιτήσεις της εν λόγω οδηγίας.

Σε περίπτωση που ένα ΣΔ DLT δεν έχει οριστεί και κοινοποιηθεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το εν λόγω ΣΔ DLT προτείνει αντισταθμιστικά μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από την αφερεγγυότητα.

8.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το εν λόγω ΚΑΤ από την εφαρμογή του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ΚΑΤ διακανονίζει συναλλαγές με βάση την παράδοση έναντι πληρωμής.

Ο διακανονισμός των πληρωμών πραγματοποιείται μέσω χρήματος κεντρικής τράπεζας, μεταξύ άλλων υπό μορφή μαρκών, εφόσον η επιλογή αυτή είναι πρακτική και εφικτή ή, όταν δεν είναι πρακτική και εφικτή, μέσω του λογαριασμού του ΚΑΤ σύμφωνα με τον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή μέσω χρήματος εμπορικών τραπεζών, μεταξύ άλλων υπό μορφή μαρκών, σύμφωνα με τον εν λόγω τίτλο, ή με τη χρήση «μαρκών ηλεκτρονικού χρήματος».

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, ο τίτλος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικό ίδρυμα όταν αυτό παρέχει διακανονισμό πληρωμών με χρήμα εμπορικών τραπεζών σε υποδομή αγοράς DLT που καταχωρίζει χρηματοπιστωτικά μέσα DLT των οποίων η αθροιστική αγοραία αξία, κατά τον χρόνο της αρχικής καταχώρισης νέου χρηματοπιστωτικού μέσου DLT, δεν υπερβαίνει τα 6 δισεκατομμύρια EUR, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.

Όταν ο διακανονισμός πραγματοποιείται με χρήμα εμπορικών τραπεζών που παρέχεται από πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο δεν εφαρμόζεται ο τίτλος IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 δυνάμει του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, ή όταν ο διακανονισμός πληρωμών πραγματοποιείται με «μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος», το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT εντοπίζει, μετρά, παρακολουθεί, διαχειρίζεται και ελαχιστοποιεί τυχόν κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση των εν λόγω μέσων.

Οι υπηρεσίες που σχετίζονται με «μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος» και είναι ισοδύναμες με τις υπηρεσίες που παρατίθενται στο τμήμα Γ στοιχεία β) και γ) του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, παρέχονται από το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT σύμφωνα με τον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 ή από πιστωτικό ίδρυμα.

9.   Κατόπιν αιτήματος ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή μπορεί να εξαιρέσει το εν λόγω ΚΑΤ από την εφαρμογή του άρθρου 50, 51 ή 53 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ΚΑΤ αποδεικνύει ότι η χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού είναι ασύμβατη με κληροδοτημένα συστήματα άλλων ΚΑΤ ή άλλων υποδομών αγοράς ή ότι η παροχή πρόσβασης σύνδεσης σε άλλο ΚΑΤ ή πρόσβασης σε άλλη υποδομή αγοράς που χρησιμοποιεί κληροδοτημένα συστήματα θα προκαλούσε δυσανάλογες δαπάνες, δεδομένης της κλίμακας δραστηριοτήτων του ΣΔ DLT.

Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT έχει λάβει εξαίρεση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, παρέχει σε άλλους διαχειριστές ΣΔ DLT ή σε άλλους διαχειριστές ΣΔΔ DLT πρόσβαση στο ΣΔ DLT που διαχειρίζεται. Το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την πρόθεσή του να παράσχει την εν λόγω πρόσβαση. Η αρμόδια αρχή μπορεί να απαγορεύσει την πρόσβαση αυτή στον βαθμό που η πρόσβαση αυτή θα ήταν επιζήμια για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ένωσης ή του χρηματοπιστωτικού συστήματος του οικείου κράτους μέλους.

10.   Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT αιτείται εξαίρεση δυνάμει των παραγράφων 2 έως 9, αποδεικνύει ότι η αιτούμενη εξαίρεση:

α)

είναι αναλογική προς τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και δικαιολογείται από τη χρήση αυτή· και

β)

περιορίζεται στο ΣΔ DLT και δεν επεκτείνεται σε σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που τελεί υπό τη διαχείριση του ίδιου ΚΑΤ.

11.   Οι παράγραφοι 2 έως 10 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.

12.   Η ESMA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Απαιτήσεις και εξαιρέσεις όσον αφορά τα ΣΔΔ DLT

1.   Μια επιχείρηση επενδύσεων ή ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT υπόκειται:

α)

στις απαιτήσεις που ισχύουν για πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ· και

β)

τηρουμένων των αναλογιών, στις απαιτήσεις που ισχύουν για ΚΑΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, εξαιρουμένων των άρθρων 9, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 31, 42, 43, 44, 46 και 47 του εν λόγω κανονισμού.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες η επιχείρηση επενδύσεων ή ο διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται το ΣΔΔ DLT έχει λάβει εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 5 παράγραφοι 2 έως 9, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επιχείρηση επενδύσεων ή ο εν λόγω διαχειριστής αγοράς συμμορφώνεται με:

α)

το άρθρο 7·

β)

το άρθρο 4 παράγραφοι 2, 3 και 4, και το άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 10· και

γ)

τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία κρίνει σκόπιμα η αρμόδια αρχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των διατάξεων σε σχέση με τις οποίες έχει ζητηθεί εξαίρεση, ή προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

2.   Ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT υπόκειται:

α)

στις απαιτήσεις που ισχύουν για ΚΑΤ δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014· και

β)

τηρουμένων των αναλογιών, στις απαιτήσεις που ισχύουν για πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εξαιρουμένων των άρθρων 5 έως 13 της εν λόγω οδηγίας.

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όσον αφορά τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες το KAT που διαχειρίζεται το ΣΔΔ DLT έχει λάβει εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 5 παράγραφοι 2 έως 9, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω ΚΑΤ συμμορφώνεται με:

α)

το άρθρο 7·

β)

το άρθρο 4 παράγραφος 2, το άρθρο 4 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 4, και το άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 10· και

γ)

τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα τα οποία κρίνει σκόπιμα η αρμόδια αρχή, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των διατάξεων σε σχέση με τις οποίες έχει ζητηθεί εξαίρεση, ή προκειμένου να διασφαλιστούν η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Άρθρο 7

Πρόσθετες απαιτήσεις για υποδομές αγοράς DLT

1.   Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT καταρτίζουν σαφή και λεπτομερή επιχειρησιακά σχέδια, στα οποία περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο προτίθενται να εκτελούν τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους, και τα οποία περιλαμβάνουν περιγραφή των εργαζομένων τους σε νευραλγικές θέσεις, των τεχνικών πτυχών και της χρήσης της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, καθώς και τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει της παραγράφου 3.

Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT δημοσιοποιούν επίσης επικαιροποιημένη, σαφή και λεπτομερή έγγραφη τεκμηρίωση στην οποία καθορίζονται οι κανόνες βάσει των οποίων λειτουργούν οι υποδομές αγοράς DLT και οι διαχειριστές τους, συμπεριλαμβανομένων των νομικών όρων που ορίζουν τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των διαχειριστών των υποδομών αγοράς DLT, καθώς και των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και πελατών που χρησιμοποιούν τις υποδομές αγοράς DLT τους. Οι εν λόγω νομικοί όροι προσδιορίζουν το εφαρμοστέο δίκαιο, τυχόν μηχανισμούς επίλυσης διαφορών πριν από την άσκηση της προσφυγής, τυχόν μέτρα προστασίας από την αφερεγγυότητα σύμφωνα με την οδηγία 98/26/ΕΚ, και τις δικαιοδοσίες στις οποίες μπορεί να ασκηθεί αγωγή. Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT μπορούν να καθιστούν διαθέσιμη την έγγραφη τεκμηρίωσή τους με ηλεκτρονικά μέσα.

2.   Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT καθιερώνουν ή τεκμηριώνουν, κατά περίπτωση, κανόνες για τη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιούν, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την πρόσβαση στο κατανεμημένο καθολικό, τη συμμετοχή των κόμβων επαλήθευσης, την αντιμετώπιση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων και τη διαχείριση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν μέτρων μετριασμού, προκειμένου να διασφαλίζονται η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

3.   Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT παρέχουν στα μέλη, τους συμμετέχοντες, τους εκδότες και τους πελάτες τους σαφείς πληροφορίες, μη επιδεχόμενες παρανοήσεις, στον δικτυακό τόπο τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές εκτελούν τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η εκτέλεση των εν λόγω λειτουργιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αποκλίνει από την εκτέλεση από έναν πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης ή ένα σύστημα διακανονισμού αξιογράφων που δεν βασίζονται σε τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το είδος της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού.

4.   Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT διασφαλίζουν ότι οι συνολικές ρυθμίσεις ΤΠ και κυβερνοχώρου που έχουν σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού είναι αναλογικές προς τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν τη συνέχεια και την αδιάλειπτη διαφάνεια, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την ασφάλεια των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της αξιοπιστίας των έξυπνων συμβολαίων που χρησιμοποιούνται στην υποδομή αγοράς DLT. Οι εν λόγω ρυθμίσεις διασφαλίζουν επίσης την ακεραιότητα, την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται από τους εν λόγω διαχειριστές, καθώς και ότι τα εν λόγω δεδομένα είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα.

Οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT διαθέτουν ειδικές διαδικασίες διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου για τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και των κρυπτοστοιχείων, και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι εν λόγω κίνδυνοι εάν επέλθουν.

Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας του συνόλου των ρυθμίσεων ΤΠ και κυβερνοχώρου μιας υποδομής αγοράς DLT, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει να διενεργηθεί έλεγχος των εν λόγω ρυθμίσεων. Εάν η αρμόδια αρχή ζητήσει έλεγχο, διορίζει ανεξάρτητο ελεγκτή για τη διενέργειά του. Η υποδομή αγοράς DLT βαρύνεται με το κόστος του ελέγχου.

5.   Όταν ένας διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT διασφαλίζει τη φύλαξη κεφαλαίων, εξασφαλίσεων ή χρηματοπιστωτικών μέσων DLT των μελών, των συμμετεχόντων, των εκδοτών ή των πελατών, και διασφαλίζει τα μέσα πρόσβασής τους στα εν λόγω μέσα, μεταξύ άλλων με τη μορφή κρυπτογραφικών κλειδών, ο εν λόγω διαχειριστής διαθέτει επαρκείς ρυθμίσεις για την αποτροπή της χρήσης των εν λόγω μέσων για λογαριασμό του διαχειριστή χωρίς την πρότερη ρητή γραπτή συγκατάθεση του οικείου μέλους, συμμετέχοντος, εκδότη ή πελάτη, η οποία μπορεί να παραχωρηθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Οι διαχειριστές υποδομής αγοράς DLT τηρούν ασφαλή, ακριβή, αξιόπιστα και ανακτήσιμα αρχεία των κεφαλαίων, των εξασφαλίσεων και των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που τηρούνται στην οικεία υποδομή αγοράς DLT για τα μέλη, τους συμμετέχοντες, τους εκδότες ή τους πελάτες τους, καθώς και των μέσων πρόσβασης στα εν λόγω κεφάλαια, εξασφαλίσεις και χρηματοπιστωτικά μέσα DLT.

Οι διαχειριστές υποδομής αγοράς DLT διαχωρίζουν τα κεφάλαια, τις εξασφαλίσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα DLT των μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών ή πελατών που χρησιμοποιούν την υποδομή αγοράς DLT, και τα μέσα πρόσβασης στα εν λόγω κεφάλαια, από εκείνα του διαχειριστή, καθώς και από εκείνα άλλων μελών, συμμετεχόντων, εκδοτών και πελατών.

Το σύνολο των ρυθμίσεων ΤΠ και κυβερνοχώρου που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διασφαλίζει ότι τα εν λόγω κεφάλαια, εξασφαλίσεις και χρηματοπιστωτικά μέσα DLT που τηρούνται σε υποδομή αγοράς DLT για μέλη, συμμετέχοντες, εκδότες ή πελάτες, καθώς και τα μέσα πρόσβασης σε αυτά, προστατεύονται από τους κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δικτυοπαραβίασης, υποβάθμισης, απώλειας, κυβερνοεπίθεσης, κλοπής, απάτης, αμέλειας και άλλης σοβαρής δυσλειτουργίας.

6.   Σε περίπτωση απώλειας κεφαλαίων, απώλειας εξασφάλισης ή απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου DLT, ο διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT που απώλεσε τα κεφάλαια, την εξασφάλιση ή το χρηματοπιστωτικό μέσο DLT φέρει ευθύνη για την απώλεια έως την αγοραία αξία του απολεσθέντος περιουσιακού στοιχείου. Ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια εάν αποδείξει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει κάθε εύλογης δυνατότητας ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου ήταν αναπόφευκτες παρά κάθε εύλογη προσπάθεια για την αποτροπή του.

Οι διαχειριστές υποδομής αγοράς DLT καθιερώνουν διαφανείς και κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών, και θεσπίζουν μηχανισμούς χειρισμού των καταγγελιών των πελατών και διαδικασίες αποζημίωσης ή επανόρθωσης σε περίπτωση που ένας επενδυτής υποστεί απώλειες ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ή ως αποτέλεσμα της παύσης των δραστηριοτήτων λόγω οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 13, στο άρθρο 9 παράγραφος 11 και στο άρθρο 10 παράγραφος 10.

Μια αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει, κατά περίπτωση, να απαιτήσει πρόσθετες διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας από τον διαχειριστή υποδομής αγοράς DLT υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων ή ασφαλιστηρίων, εάν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οι δυνητικές υποχρεώσεις για ζημίες που προκαλούνται σε πελάτες του διαχειριστή υποδομής αγοράς DLT ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε από τις περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν καλύπτονται επαρκώς από τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014, στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (18), στην οδηγία 2014/65/ΕΕ ή στην οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (19), προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών.

7.   Ο διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT καταρτίζει και δημοσιοποιεί σαφή και λεπτομερή στρατηγική για τη μείωση της δραστηριότητας συγκεκριμένης υποδομής αγοράς DLT ή για τη μετάβαση ή τη διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένης υποδομής αγοράς DLT («στρατηγική μετάβασης»), συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης ή επαναφοράς των οικείων δραστηριοτήτων τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού σε παραδοσιακές υποδομές αγοράς, σε περίπτωση:

α)

που υπάρξει υπέρβαση του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3·

β)

που μια ειδική άδεια ή εξαίρεση που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό πρόκειται να ανακληθεί ή να διακοπεί με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία η ειδική άδεια ή εξαίρεση διακόπτεται ως συνέπεια των γεγονότων που προβλέπονται στο άρθρο 14 παράγραφος 2· ή

γ)

οποιασδήποτε εκούσιας ή ακούσιας παύσης των δραστηριοτήτων της υποδομής αγοράς DLT.

Η στρατηγική μετάβασης είναι έτοιμη να εφαρμοστεί εγκαίρως.

Η στρατηγική μετάβασης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα μέλη, οι συμμετέχοντες, οι εκδότες και οι πελάτες, στην περίπτωση ανάκλησης ή διακοπής ειδικής άδειας ή της παύσης των δραστηριοτήτων όπως αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. Η στρατηγική μετάβασης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες, ιδίως οι ιδιώτες επενδυτές, προστατεύονται από τυχόν δυσανάλογες επιπτώσεις λόγω της ανάκλησης ή διακοπής ειδικής άδειας ή της παύσης των δραστηριοτήτων. Η στρατηγική μετάβασης επικαιροποιείται σε συνεχή βάση, με την επιφύλαξη της πρότερης έγκρισης της αρμόδιας αρχής.

Η στρατηγική μετάβασης προσδιορίζει τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3.

8.   Οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές αγοράς που επιτρέπεται να διαχειρίζονται ΠΜΔ DLT μόνο σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και δεν αναφέρουν στις στρατηγικές μετάβασής τους ότι προτίθενται να λάβουν άδεια λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, καθώς και τα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔΔ DLT, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συνάψουν συμφωνίες, όσον αφορά την ανάληψη των δραστηριοτήτων τους, με επιχειρήσεις επενδύσεων ή διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης δυνάμει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, και προσδιορίζουν τις εν λόγω συμφωνίες στις στρατηγικές μετάβασής τους.

9.   Τα ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT, και τα οποία επιτρέπεται να διαχειρίζονται ΣΔ DLT μόνο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού και δεν αναφέρουν στις στρατηγικές μετάβασής τους ότι προτίθενται να λάβουν άδεια λειτουργίας συστήματος διακανονισμού αξιογράφων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, καθώς και οι επιχειρήσεις επενδύσεων ή οι διαχειριστές αγοράς που διαχειρίζονται ΣΔΔ DLT, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συνάψουν συμφωνίες, όσον αφορά την ανάληψη των δραστηριοτήτων τους, με ΚΑΤ που διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων, και προσδιορίζουν τις εν λόγω συμφωνίες στις στρατηγικές μετάβασής τους.

Τα ΚΑΤ που διαχειρίζονται σύστημα διακανονισμού αξιογράφων τα οποία λαμβάνουν αίτημα για τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, απαντούν εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το σύστημα διακανονισμού αξιογράφων συνάπτει τη συμφωνία κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, και μπορεί να χρεώνει εύλογη εμπορική προμήθεια με βάση το πραγματικό κόστος. Απορρίπτει αίτημα αυτού του είδους μόνον εφόσον κρίνει ότι η συμφωνία θα επηρέαζε την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών ή θα εγκυμονούσε συστημικό κίνδυνο. Δεν δύναται να απορρίψει ένα αίτημα για λόγους απώλειας μεριδίου αγοράς. Εάν απορρίψει ένα αίτημα, κοινοποιεί γραπτώς τους λόγους της απόρριψης στον διαχειριστή της υποδομής αγοράς DLT που υπέβαλε το αίτημα.

10.   Οι συμφωνίες που αναφέρονται στις παραγράφους 8 και 9 τίθενται σε εφαρμογή το αργότερο πέντε έτη από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας, ή τίθενται σε εφαρμογή νωρίτερα, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από την αρμόδια αρχή προκειμένου να αντιμετωπιστεί τυχόν κίνδυνος πρόωρης λήξης της ειδικής άδειας.

Άρθρο 8

Ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT

1.   Νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά, βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.   Όταν ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ και, ταυτόχρονα, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια βάσει του παρόντος άρθρου, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ενός ΠΜΔ DLT, η αρμόδια αρχή δεν αξιολογεί κατά πόσον ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων, ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά, και για ειδική άδεια, περιλαμβάνει στην αίτησή του τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, εξαιρουμένων των πληροφοριών που θα ήταν αναγκαίες για να αποδείξουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού.

4.   Η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΠΜΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το επιχειρησιακό σχέδιο του αιτούντος, τους κανόνες του ΠΜΔ DLT και τυχόν νομικούς όρους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του ΠΜΔ DLT, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·

β)

περιγραφή της λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

γ)

περιγραφή του συνόλου των ρυθμίσεων ΤΠ και κυβερνοχώρου που διαθέτει ο αιτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4·

δ)

αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας για να τηρήσει τις υποχρεώσεις του και να αποζημιώσει τους πελάτες του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο·

ε)

ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των ρυθμίσεων φύλαξης των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT για τους πελάτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5·

στ)

περιγραφή των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, και περιγραφή των μηχανισμών για τον χειρισμό των καταγγελιών των πελατών και των διαδικασιών επανόρθωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο·

ζ)

τη στρατηγική μετάβασης του αιτούντος· και

η)

τις εξαιρέσεις για τις οποίες ο αιτών υποβάλλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 4, την αιτιολόγηση κάθε αιτούμενης εξαίρεσης και τα τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και τα μέσα με τα οποία προτίθεται να συμμορφωθεί με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις.

5.   Έως τις 23 Μαρτίου 2023, η ESMA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, μορφοτύπων και προτύπων για τους σκοπούς της παραγράφου 4.

6.   Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT, η αρμόδια αρχή κρίνει αν η αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν ή πρόσθετες πληροφορίες. Όταν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι είναι πλήρης η αίτηση, ενημερώνει τον αιτούντα.

Μόλις η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι είναι πλήρης η αίτηση, αποστέλλει αντίγραφο της εν λόγω αίτησης στην ESMA.

7.   Όταν είναι αναγκαίο για την προώθηση της συνέπειας και της αναλογικότητας των εξαιρέσεων, ή όταν είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με τις αιτούμενες εξαιρέσεις ή σχετικά με την επάρκεια του είδους της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αντιγράφου της εν λόγω αίτησης.

Πριν από την έκδοση μη δεσμευτικής γνώμης, η ESMA διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους κατά την έκδοση της γνώμης της.

Όταν η ESMA εκδίδει μη δεσμευτική γνώμη, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη αυτή και υποβάλλει στην ESMA δήλωση σχετικά με τυχόν σημαντικές αποκλίσεις από την εν λόγω γνώμη, εάν το ζητήσει η ESMA. Η γνώμη της ESMA και η δήλωση της αρμόδιας αρχής δεν δημοσιοποιούνται.

8.   Έως τις 24 Μαρτίου 2025, η ESMA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της συνέπειας και της αναλογικότητας όσον αφορά:

α)

τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σε διαχειριστές ΠΜΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επάρκειας, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, των διαφόρων ειδών τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές ΠΜΔ DLΤ· και

β)

τη χρήση της επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η ESMA επικαιροποιεί περιοδικά τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

9.   Εντός 90 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης για ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT, η αρμόδια αρχή διενεργεί αξιολόγηση της αίτησης και αποφασίζει εάν θα χορηγήσει την ειδική άδεια. Όταν ο αιτών υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ και για ειδική άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η περίοδος αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί μέχρι και την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

10.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει ειδικά άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT, εάν υφίστανται λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:

α)

υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται δεόντως ούτε μετριάζονται από τον αιτούντα·

β)

η ειδική άδεια λειτουργίας ΠΜΔ DLT και οι αιτούμενες εξαιρέσεις επιδιώκονται με σκοπό την καταστρατήγηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων· ή

γ)

ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί, ή δεν θα επιτρέψει στους χρήστες του να συμμορφωθούν, με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου ή με διατάξεις του εθνικού δικαίου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

11.   Η ειδική άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για περίοδο έως έξι ετών από την ημερομηνία έκδοσης. Η ειδική άδεια προσδιορίζει τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 4, τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα και τυχόν χαμηλότερα όρια που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την ESMA σχετικά με τη χορήγηση, την άρνηση χορήγησης ή την ανάκληση ειδικής άδειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της:

α)

τον κατάλογο των ΠΜΔ DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους, τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθέναν από αυτούς, και κάθε χαμηλότερο όριο που ορίζεται από τις αρμόδιες αρχές για καθέναν από αυτούς· και

β)

τον συνολικό αριθμό αιτήσεων για εξαιρέσεις που έχουν υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 4, αναφέροντας τον αριθμό και τα είδη των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν ή απορρίφθηκαν, μαζί με τις αιτιολογήσεις για τυχόν απορρίψεις.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο β) δημοσιεύονται ανώνυμα.

12.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, η αρμόδια αρχή ανακαλεί ειδική άδεια ή οποιεσδήποτε σχετικές εξαιρέσεις εάν:

α)

διαπιστωθεί ελάττωμα στη λειτουργία του είδους της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιείται ή στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχει ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT, το οποίο ενέχει κίνδυνο για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και ο κίνδυνος υπερβαίνει τα οφέλη των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που δοκιμάζονται·

β)

ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT παραβίασε τους συνοδευτικούς όρους των εξαιρέσεων·

γ)

ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT έχει εισαγάγει προς διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ·

δ)

ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT έχει υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·

ε)

ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT έχει υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και δεν έχει ενεργοποιήσει τη στρατηγική μετάβασης· ή

στ)

ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT έλαβε την ειδική άδεια ή τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει παραπλανητικών πληροφοριών ή ουσιώδους παράλειψης.

13.   Όταν ένας διαχειριστής ΠΜΔ DLT προτίθεται να πραγματοποιήσει ουσιώδη αλλαγή στη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιείται ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες του εν λόγω διαχειριστή, και για την εν λόγω ουσιώδη αλλαγή απαιτείται νέα ειδική άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων υφιστάμενων εξαιρέσεων του διαχειριστή ή τυχόν όρων που συνοδεύουν μια εξαίρεση, ο διαχειριστής του ΠΜΔ DLT ζητεί νέα ειδική άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση.

Όταν ένας διαχειριστής ΠΜΔ DLT αιτηθεί νέα ειδική άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση, εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 4. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται το εν λόγω αίτημα σύμφωνα το παρόν άρθρο.

Άρθρο 9

Ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT

1.   Νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας ΣΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.   Όταν ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, ταυτόχρονα, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια βάσει του παρόντος άρθρου, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ενός ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή δεν αξιολογεί κατά πόσον ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ και για ειδική άδεια, περιλαμβάνει στην αίτησή του τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, εξαιρουμένων των πληροφοριών που θα ήταν αναγκαίες για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού.

4.   Η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΣΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το επιχειρησιακό σχέδιο του αιτούντος, τους κανόνες του ΣΔ DLT και τυχόν νομικούς όρους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του ΣΔ DLT, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·

β)

περιγραφή της λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

γ)

περιγραφή του συνόλου των ρυθμίσεων ΤΠ και κυβερνοχώρου που διαθέτει ο αιτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4·

δ)

αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας για να τηρήσει τις υποχρεώσεις του και να αποζημιώσει τους πελάτες του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο·

ε)

ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των ρυθμίσεων φύλαξης των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT για τους πελάτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5·

στ)

περιγραφή των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, και περιγραφή των μηχανισμών για τον χειρισμό των καταγγελιών των πελατών και των διαδικασιών επανόρθωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο·

ζ)

τη στρατηγική μετάβασης του αιτούντος· και

η)

τις εξαιρέσεις για τις οποίες ο αιτών υποβάλλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 5, την αιτιολόγηση κάθε αιτούμενης εξαίρεσης και τα τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και τα μέσα με τα οποία προτίθεται να συμμορφωθεί με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις.

5.   Έως τις 23 Μαρτίου 2023, η ESMA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, μορφοτύπων και προτύπων για τους σκοπούς της παραγράφου 4.

6.   Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή κρίνει αν η αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν ή πρόσθετες πληροφορίες. Όταν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι είναι πλήρης η αίτηση, ενημερώνει τον αιτούντα.

Μόλις η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι είναι πλήρης η αίτηση, αποστέλλει αντίγραφο της εν λόγω αίτησης:

α)

στην ESΜΑ· και

β)

στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

7.   Όταν είναι αναγκαίο για την προώθηση της συνέπειας και της αναλογικότητας των εξαιρέσεων, ή όταν είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με τις αιτηθείσες εξαιρέσεις ή σχετικά με την επάρκεια του είδους της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αντιγράφου της εν λόγω αίτησης.

Πριν από την έκδοση μη δεσμευτικής γνώμης, η ESMA διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους κατά την έκδοση της γνώμης της.

Όταν η ESMA εκδίδει μη δεσμευτική γνώμη, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη αυτή και υποβάλλει στην ESMA δήλωση σχετικά με τυχόν σημαντικές αποκλίσεις από την εν λόγω γνώμη, εάν το ζητήσει η ESMA. Η γνώμη της ESMA και η δήλωση της αρμόδιας αρχής δεν δημοσιοποιούνται.

Οι σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παρέχουν στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ΣΔ DLT που διαχειρίζεται ο αιτών εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αντιγράφου της εν λόγω αίτησης.

8.   Έως τις 24 Μαρτίου 2025, η ESMA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της συνέπειας και της αναλογικότητας όσον αφορά:

α)

τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σε ΚΑΤ που διαχειρίζονται ΣΔ DLT σε ολόκληρη την Ένωση, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης της επάρκειας, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, των διαφόρων ειδών τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές αγοράς· και

β)

τη χρήση της επιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές διασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Η ESMA επικαιροποιεί περιοδικά τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

9.   Εντός 90 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης για ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT, η αρμόδια αρχή διενεργεί αξιολόγηση της αίτησης και αποφασίζει εάν θα χορηγήσει την ειδική άδεια. Όταν ο αιτών υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και για ειδική άδεια σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η περίοδος αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί μέχρι και την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

10.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT, εάν υφίστανται λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:

α)

υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται δεόντως ούτε μετριάζονται από τον αιτούντα·

β)

η ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT και οι αιτούμενες εξαιρέσεις επιδιώκονται με σκοπό την καταστρατήγηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων· ή

γ)

το ΚΑΤ δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί, ή δεν θα επιτρέψει στους χρήστες του να συμμορφωθούν, με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου ή με διατάξεις του εθνικού δικαίου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

11.   Η ειδική άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για περίοδο έως έξι ετών από την ημερομηνία έκδοσης. Η ειδική άδεια προσδιορίζει τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 5, τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα και τυχόν χαμηλότερα όρια που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την ESMA και τις σχετικές αρχές που ορίζονται στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου σχετικά με τη χορήγηση, την άρνηση χορήγησης ή την ανάκληση ειδικής άδειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της:

α)

τον κατάλογο των ΣΔ DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους, τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθένα από αυτά, και τυχόν χαμηλότερα όρια που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές για καθένα από αυτά· και

β)

τον συνολικό αριθμό αιτήσεων για εξαιρέσεις που έχουν υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 5, αναφέροντας τον αριθμό και τα είδη των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν ή απορρίφθηκαν, μαζί με τις αιτιολογήσεις για τυχόν απορρίψεις.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο β) δημοσιεύονται ανώνυμα.

12.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή ανακαλεί την ειδική άδεια ή οποιεσδήποτε σχετικές εξαιρέσεις εάν:

α)

διαπιστωθεί ελάττωμα στη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιείται ή στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχει το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT, το οποίο ενέχει κίνδυνο για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και ο κίνδυνος υπερβαίνει τα οφέλη των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που δοκιμάζονται·

β)

το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT παραβίασε τους συνοδευτικούς όρους των εξαιρέσεων·

γ)

το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT έχει καταχωρήσει χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 ·

δ)

το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT έχει υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 ·

ε)

το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT έχει υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και δεν έχει ενεργοποιήσει τη στρατηγική μετάβασης· ή

στ)

το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT έλαβε την ειδική άδεια ή τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει παραπλανητικών πληροφοριών ή ουσιώδους παράλειψης.

13.   Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT προτίθεται να πραγματοποιήσει ουσιώδη αλλαγή στη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιείται ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες του εν λόγω ΚΑΤ, και για την εν λόγω ουσιώδη αλλαγή απαιτείται νέα ειδική άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων υφιστάμενων εξαιρέσεων του εν λόγω ΚΑΤ ή τυχόν όρων που συνοδεύουν μια εξαίρεση, το ΚΑΤ που διαχειρίζεται το ΣΔ DLT ζητεί νέα ειδική άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση.

Όταν ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT αιτηθεί νέα ειδική άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 5. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται το εν λόγω αίτημα σύμφωνα το παρόν άρθρο.

Άρθρο 10

Ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT

1.   Νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά βάσει της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, ή το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, μπορεί να υποβάλει αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας ΣΔΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού.

2.   Όταν ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ ή άδεια ως ΚΑΤ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και, ταυτόχρονα, υποβάλλει αίτηση για ειδική άδεια βάσει του παρόντος άρθρου, με αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση ενός ΣΔΔ DLT, η αρμόδια αρχή δεν αξιολογεί κατά πόσον ο αιτών πληροί τις απαιτήσεις αυτές της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή αυτές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

3.   Όταν, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένα νομικό πρόσωπο υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά, ή άδεια ως ΚΑΤ, και για ειδική άδεια, περιλαμβάνει στην αίτησή του τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρθρου 7 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, αντίστοιχα, εξαιρουμένων των πληροφοριών που θα ήταν αναγκαία για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.

4.   Η αίτηση για χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΣΔΔ DLT βάσει του παρόντος κανονισμού συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

το επιχειρησιακό σχέδιο του αιτούντος, τους κανόνες του ΣΔΔ DLT και τυχόν νομικούς όρους, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του ΣΔΔ DLT, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3·

β)

περιγραφή της λειτουργίας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2·

γ)

περιγραφή του συνόλου των ρυθμίσεων ΤΠ και κυβερνοχώρου που διαθέτει ο αιτών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 4·

δ)

αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών διαθέτει επαρκείς διασφαλίσεις προληπτικής εποπτείας για να τηρήσει τις υποχρεώσεις του και να αποζημιώσει τους πελάτες του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο·

ε)

ανάλογα με την περίπτωση, περιγραφή των ρυθμίσεων φύλαξης των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT για τους πελάτες, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 5·

στ)

περιγραφή των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, και περιγραφή των μηχανισμών για τον χειρισμό των καταγγελιών των πελατών και των διαδικασιών επανόρθωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο·

ζ)

τη στρατηγική μετάβασης του αιτούντος· και

η)

τις εξαιρέσεις για τις οποίες ο αιτών υποβάλλει αίτηση δυνάμει του άρθρου 6, την αιτιολόγηση κάθε αιτούμενης εξαίρεσης και τα τυχόν προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα, καθώς και τα μέσα με τα οποία προτίθεται να συμμορφωθεί με τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις.

5.   Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο αιτών που προτίθεται να διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT ως επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς, υποβάλλει τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των πληροφοριών που θα ήταν αναγκαίες για την απόδειξη της συμμόρφωσης με απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο αιτών που προτίθεται να διαχειρίζεται ΣΔΔ DLT ως ΚΑΤ υποβάλλει τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να συμμορφωθεί με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, εξαιρουμένων των πληροφοριών που θα ήταν αναγκαίες για την απόδειξη της συμμόρφωσης με απαιτήσεις σε σχέση με τις οποίες ο αιτών έχει ζητήσει εξαίρεση σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο.

6.   Έως τις 23 Μαρτίου 2023, η ESMA καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό τυποποιημένων εντύπων, μορφοτύπων και προτύπων για τους σκοπούς της παραγράφου 4.

7.   Εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης για ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT, η αρμόδια αρχή κρίνει αν η αίτηση είναι πλήρης. Εάν η αίτηση δεν είναι πλήρης, η αρμόδια αρχή ορίζει προθεσμία εντός της οποίας ο αιτών οφείλει να παράσχει τις πληροφορίες που λείπουν ή πρόσθετες πληροφορίες. Όταν η αρμόδια αρχή θεωρήσει ότι είναι πλήρης η αίτηση, ενημερώνει τον αιτούντα.

Μόλις η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής θεωρήσει ότι είναι πλήρης η αίτηση, αποστέλλει αντίγραφο της εν λόγω αίτησης:

α)

στην ESΜΑ· και

β)

στις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

8.   Όταν είναι αναγκαίο για την προώθηση της συνέπειας και της αναλογικότητας των εξαιρέσεων, ή όταν είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της προστασίας των επενδυτών, της ακεραιότητας της αγοράς και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, η ESMA παρέχει στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με τις αιτηθείσες εξαιρέσεις ή σχετικά με την επάρκεια του είδους της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αντιγράφου της εν λόγω αίτησης.

Πριν από την έκδοση μη δεσμευτικής γνώμης, η ESMA διαβουλεύεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη τις απόψεις τους κατά την έκδοση της γνώμης της.

Όταν η ESMA εκδίδει μη δεσμευτική γνώμη, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη τη γνώμη αυτή και υποβάλλει στην ESMA δήλωση σχετικά με τυχόν σημαντικές αποκλίσεις από την εν λόγω γνώμη, εάν το ζητήσει η ESMA. Η γνώμη της ESMA και η δήλωση της αρμόδιας αρχής δεν δημοσιοποιούνται.

Οι σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 παρέχουν στην αρμόδια αρχή μη δεσμευτική γνώμη σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ΣΔΔ DLT που διαχειρίζεται ο αιτών εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή αντιγράφου της εν λόγω αίτησης.

9.   Εντός 90 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής πλήρους αίτησης για ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT, η αρμόδια αρχή διενεργεί αξιολόγηση της αίτησης και αποφασίζει εάν θα χορηγήσει την ειδική άδεια. Όταν ο αιτών υποβάλλει ταυτόχρονα αίτηση για άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και για ειδική άδεια σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η περίοδος αξιολόγησης μπορεί να παραταθεί μέχρι και την προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή στο άρθρο 17 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, αντίστοιχα.

10.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή αρνείται να χορηγήσει ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT, εάν υφίστανται λόγοι που επιτρέπουν να θεωρηθεί ότι:

α)

υφίστανται σημαντικοί κίνδυνοι για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται δεόντως ούτε μετριάζονται από τον αιτούντα·

β)

η ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT και οι αιτούμενες εξαιρέσεις επιδιώκονται με σκοπό την καταστρατήγηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων· ή

γ)

ο διαχειριστής ΣΔΔ DLT δεν θα είναι σε θέση να συμμορφωθεί, ή δεν θα επιτρέψει στους χρήστες του να συμμορφωθούν, με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου ή με διατάξεις του εθνικού δικαίου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

11.   Η ειδική άδεια ισχύει σε ολόκληρη την Ένωση για περίοδο έως έξι ετών από την ημερομηνία έκδοσης. Η ειδική άδεια προσδιορίζει τις εξαιρέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 6, τυχόν αντισταθμιστικά μέτρα και τυχόν χαμηλότερα όρια που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.

Η αρμόδια αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την ESMA και τις σχετικές αρχές που ορίζονται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 σχετικά με τη χορήγηση, την άρνηση χορήγησης ή την ανάκληση ειδικής άδειας δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που προσδιορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

Η ESMA δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της:

α)

τον κατάλογο των ΣΔΔ DLT, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ειδικών αδειών τους, τον κατάλογο των εξαιρέσεων που χορηγούνται σε καθένα από αυτά, και τυχόν χαμηλότερα όρια που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές για καθένα από αυτά· και

β)

τον συνολικό αριθμό αιτήσεων για εξαιρέσεις που έχουν υποβληθεί δυνάμει του άρθρου 6, αναφέροντας τον αριθμό και τα είδη των εξαιρέσεων που χορηγήθηκαν ή απορρίφθηκαν, μαζί με τις αιτιολογήσεις για τυχόν απορρίψεις.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο στοιχείο β) δημοσιεύονται ανώνυμα.

12.   Με την επιφύλαξη των άρθρων 8 και 44 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, η αρμόδια αρχή ανακαλεί την ειδική άδεια ή οποιεσδήποτε σχετικές εξαιρέσεις εάν:

α)

διαπιστωθεί ελάττωμα στη λειτουργία του είδους της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιείται ή στις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες που παρέχει ο διαχειριστής του ΣΔΔ DLT, το οποίο ενέχει κίνδυνο για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και ο κίνδυνος υπερβαίνει τα οφέλη των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων που δοκιμάζονται·

β)

ο διαχειριστής του ΣΔΔ DLT παραβίασε τους συνοδευτικούς όρους των εξαιρέσεων·

γ)

ο διαχειριστής του ΣΔΔ DLT έχει εισαγάγει προς διαπραγμάτευση ή καταχωρήσει χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·

δ)

ο διαχειριστής του ΣΔΔ DLT έχει υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2·

ε)

ο διαχειριστής του ΣΔΔ DLT έχει υπερβεί το όριο που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 και δεν έχει ενεργοποιήσει τη στρατηγική μετάβασης · ή

στ)

ο διαχειριστής του ΣΔΔ DLT έλαβε την ειδική άδεια ή τις σχετικές εξαιρέσεις βάσει παραπλανητικών πληροφοριών ή ουσιώδους παράλειψης.

13.   Όταν ένας διαχειριστής ΣΔΔ DLT προτίθεται να πραγματοποιήσει ουσιώδη αλλαγή στη λειτουργία της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού που χρησιμοποιείται ή στις υπηρεσίες ή τις δραστηριότητες του εν λόγω διαχειριστή, και για την εν λόγω ουσιώδη αλλαγή απαιτείται νέα ειδική άδεια, νέα εξαίρεση ή τροποποίηση μίας ή περισσότερων υφιστάμενων εξαιρέσεων του διαχειριστή ή τυχόν όρων που συνοδεύουν μια εξαίρεση, ο διαχειριστής του ΣΔΔ DLT ζητεί νέα ειδική άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση.

Όταν ένας διαχειριστής ΣΔΔ DLT αιτηθεί νέα ειδική άδεια, εξαίρεση ή τροποποίηση, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 6. Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται το εν λόγω αίτημα σύμφωνα το παρόν άρθρο.

Άρθρο 11

Συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών υποδομών αγοράς DLT, των αρμόδιων αρχών και της ESMA

1.   Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, οι διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές τους, αμέσως μόλις λάβουν γνώση οποιουδήποτε εκ των ακόλουθων ζητημάτων:

α)

τυχόν προτεινόμενης ουσιώδους αλλαγής στο επιχειρησιακό τους σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών σε σχέση με τους εργαζομένους σε νευραλγικές θέσεις, τους κανόνες της υποδομής αγοράς DLT και τους νομικούς όρους·

β)

τυχόν αποδεικτικού στοιχείου μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, σημαντικής δυσλειτουργίας, απώλειας, κυβερνοεπιθέσεων ή άλλων κυβερνοαπειλών, απάτης, κλοπής ή άλλης σοβαρής αθέμιτης πρακτικής που υπέστη ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLΤ·

γ)

τυχόν ουσιώδους αλλαγής στις πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην αρμόδια αρχή·

δ)

τυχόν τεχνικών ή λειτουργικών δυσκολιών στην άσκηση των δραστηριοτήτων ή στην παροχή των υπηρεσιών που υπόκεινται στην ειδική άδεια, συμπεριλαμβανομένων δυσκολιών που έχουν σχέση με την ανάπτυξη ή τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και των χρηματοπιστωτικών μέσων DLΤ· ή

ε)

τυχόν κινδύνων για την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που έχουν προκύψει και δεν είχαν προβλεφθεί στην αίτηση με την οποία ζητήθηκε η ειδική άδεια ή δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη στιγμή της χορήγησης της ειδικής άδειας.

Οι αλλαγές που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, στοιχείο α) κοινοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από τον προγραμματισμό της αλλαγής, ανεξάρτητα από το αν η προτεινόμενη ουσιώδης αλλαγή απαιτεί αλλαγή της ειδικής άδειας ή των σχετικών εξαιρέσεων ή όρων που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 ή 10.

Όταν κοινοποιούνται τα ζητήματα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως ε), η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή της υποδομής αγοράς DLT να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 13, το άρθρο 9 παράγραφος 13 ή το άρθρο 10 παράγραφος 13, ή μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή της υποδομής αγοράς DLT να λάβει διορθωτικά μέτρα, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2.   Ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT παρέχει στην αρμόδια αρχή κάθε σχετική πληροφορία που αυτή ζητεί.

3.   Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη λήψη τυχόν διορθωτικών μέτρων όσον αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο του διαχειριστή της υποδομής αγοράς DLT, τους κανόνες της υποδομής αγοράς DLT και τους νομικούς όρους, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών, η ακεραιότητα της αγοράς ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ο διαχειριστής της υποδομής αγοράς DLT παρέχει ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή των τυχόν διορθωτικών μέτρων που ζητεί η αρμόδια αρχή, στις εκθέσεις του όπως αναφέρονται στην παράγραφο 4.

4.   Κάθε έξι μήνες από την ημερομηνία χορήγησης της ειδικής άδειας, ο διαχειριστής υποδομής αγοράς DLT υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια αρχή. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει:

α)

συνοπτική περιγραφή των πληροφοριών που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο·

β)

το πλήθος και την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση στον ΠΜΔ DLT ή στο ΣΔΔ DLT και το πλήθος και την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που καταχωρίζονται από τον διαχειριστή του ΣΔ DLT ή του ΣΔΔ DLΤ·

γ)

το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΠΜΔ DLT ή ΣΔΔ DLT και διακανονίζονται από τον διαχειριστή του ΣΔ DLT ή του ΣΔΔ DLΤ·

δ)

τεκμηριωμένη αξιολόγηση τυχόν δυσχερειών κατά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή του εθνικού δικαίου· και

ε)

τυχόν ενέργειες που λαμβάνονται για την εφαρμογή των όρων που συνοδεύουν τις εξαιρέσεις ή για την εφαρμογή τυχόν αντισταθμιστικών ή διορθωτικών μέτρων που απαιτούνται από την αρμόδια αρχή.

5.   Η ESMA αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο έναντι των αρμόδιων αρχών, με σκοπό να διαμορφώσει κοινή αντίληψη για την τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και την υποδομή αγοράς DLT, να καθιερώσει κοινή εποπτική νοοτροπία και σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών, και να διασφαλίσει συνεπείς προσεγγίσεις και σύγκλιση των εποπτικών αποτελεσμάτων.

Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν εγκαίρως στην ESMA τις πληροφορίες και τις εκθέσεις που λαμβάνουν από τους διαχειριστές υποδομών αγοράς DLT σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου, και ενημερώνουν την ESMA σχετικά με τυχόν μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

Η ESMA ενημερώνει τακτικά τις αρμόδιες αρχές σχετικά με:

α)

τυχόν εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου·

β)

τυχόν ειδικές άδειες και εξαιρέσεις οι οποίες χορηγούνται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, καθώς και τους όρους που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις·

γ)

τυχόν άρνηση αρμόδιας αρχής να χορηγήσει ειδική άδεια ή εξαίρεση, τυχόν ανάκληση ειδικής άδειας ή εξαίρεσης, και τυχόν παύση δραστηριοτήτων υποδομής αγοράς DLT.

6.   Η ESMA παρακολουθεί την εφαρμογή των ειδικών αδειών, και τυχόν σχετικών εξαιρέσεων και των όρων που συνοδεύουν τις εν λόγω εξαιρέσεις, καθώς και τυχόν αντισταθμιστικών ή διορθωτικών μέτρων που ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές. Η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται στην πράξη οι εν λόγω ειδικές άδειες, εξαιρέσεις, όροι και αντισταθμιστικά ή διορθωτικά μέτρα.

Άρθρο 12

Ορισμός των αρμόδιων αρχών

1.   Η αρμόδια αρχή για μια επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT ή ΣΔΔ DLT είναι η αρμόδια αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 55) στοιχείο α) ii) και iii) της οδηγίας 2014/65/ΕΕ.

2.   Η αρμόδια αρχή για έναν διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ DLT ή ΣΔΔ DLT είναι η αρμόδια αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η καταστατική έδρα του διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ DLT ή το ΣΔΔ DLT ή, εάν σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους ο διαχειριστής αγοράς δεν έχει καταστατική έδρα, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται τον ΠΜΔ DLT ή το ΣΔΔ DLT.

3.   Η αρμόδια αρχή για ένα ΚΑΤ που διαχειρίζεται ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT είναι η αρμόδια αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 σημείο 23) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014.

Άρθρο 13

Κοινοποίηση αρμόδιων αρχών

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην ESMA και στην Επιτροπή τυχόν αρμόδιες αρχές κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 21) στοιχείο γ). Η ESMA δημοσιεύει κατάλογο με τις εν λόγω αρμόδιες αρχές στον δικτυακό τόπο της.

Άρθρο 14

Έκθεση και επανεξέταση

1.   Έως τις 24 Μαρτίου 2026, η ESMA υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με:

α)

τη λειτουργία των υποδομών αγοράς DLT σε ολόκληρη την Ένωση·

β)

τον αριθμό των υποδομών αγοράς DLΤ·

γ)

τα είδη εξαίρεσης που αιτούνται οι υποδομές αγοράς DLT και τα είδη εξαίρεσης που χορηγούνται·

δ)

το πλήθος και την αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων DLT που εισάγονται προς διαπραγμάτευση και τα οποία καταχωρίζονται σε υποδομές αγοράς DLΤ·

ε)

το πλήθος και την αξία των συναλλαγών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης ή διακανονισμού σε υποδομές αγοράς DLΤ·

στ)

τα είδη της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού και τα τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που απαριθμούνται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο β), και σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στους στόχους της πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα·

ζ)

τις διαδικασίες που καθιερώθηκαν από τους διαχειριστές ΣΔ DLT ή ΣΔΔ DLT σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β)·

η)

τυχόν κινδύνους, τρωτά σημεία ή ανεπάρκειες που παρουσιάζει η χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού όσον αφορά την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων ειδών νομικών, συστημικών και λειτουργικών κινδύνων, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από την ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και τυχόν άλλων ακούσιων επιπτώσεων στη ρευστότητα, τη μεταβλητότητα, την προστασία των επενδυτών, την ακεραιότητα της αγοράς ή τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

θ)

τυχόν κινδύνους ρυθμιστικού αρμπιτράζ ή ζητήματα που επηρεάζουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ υποδομών αγοράς DLT στο πλαίσιο του πιλοτικού καθεστώτος που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, και μεταξύ υποδομών αγοράς DLT και άλλων υποδομών αγοράς που χρησιμοποιούν κληροδοτημένα συστήματα·

ι)

τυχόν ζητήματα που σχετίζονται με τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υποδομών αγοράς DLT και άλλων υποδομών που χρησιμοποιούν κληροδοτημένα συστήματα·

ια)

τυχόν οφέλη και κόστος που προκύπτουν από τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού, όσον αφορά την πρόσθετη ρευστότητα και χρηματοδότηση για νεοφυείς επιχειρήσεις και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τις βελτιώσεις της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας, την κατανάλωση ενέργειας και τον μετριασμό του κινδύνου σε ολόκληρη την αλυσίδα συναλλακτικών και μετασυναλλακτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταχώριση και τη φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων DLT, την ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών και την αυξημένη συμμόρφωση με τις διαδικασίες πληροφόρησης σχετικά με τους πελάτες και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις εταιρικές πράξεις και την άμεση άσκηση δικαιωμάτων των επενδυτών μέσω έξυπνων συμβολαίων, και τις λειτουργίες υποβολής εκθέσεων και εποπτείας στο επίπεδο της υποδομής αγοράς DLΤ·

ιβ)

τυχόν αρνήσεις για χορήγηση ειδικών αδειών ή εξαιρέσεων, τυχόν τροποποιήσεις ή ανακλήσεις των εν λόγω ειδικών αδειών ή εξαιρέσεων, καθώς και τυχόν αντισταθμιστικά ή διορθωτικά μέτρα·

ιγ)

τυχόν παύση δραστηριοτήτων από υποδομή αγοράς DLT και τους λόγους της εν λόγω παύσης δραστηριοτήτων·

ιδ)

την καταλληλότητα των ορίων που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στο άρθρο 5 παράγραφος 8, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων που ενδέχεται να προκύψουν από την αύξηση των εν λόγω ορίων, λαμβανομένων ιδίως υπόψη συστημικών παραμέτρων και διαφόρων ειδών τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού· και

ιε)

μια συνολική εκτίμηση του κόστους και των οφελών του πιλοτικού καθεστώτος που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό και μια σύσταση για το αν πρέπει να συνεχιστεί το εν λόγω πιλοτικό καθεστώς και υπό ποιες προϋποθέσεις.

2.   Με βάση την έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με το κατά πόσον το πιλοτικό καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει:

α)

να παραταθεί για περαιτέρω περίοδο έως και τριών ετών·

β)

να επεκταθεί σε άλλα είδη χρηματοπιστωτικού μέσου που μπορούν να εκδοθούν, να καταχωριστούν, να μεταβιβαστούν ή να αποθηκευτούν με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού·

γ)

να τροποποιηθεί·

δ)

να καταστεί μόνιμο μέσω κατάλληλων τροποποιήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· ή

ε)

να τερματιστεί, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών αδειών που έχουν χορηγηθεί δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει τυχόν κατάλληλη τροποποίηση στην ενωσιακή νομοθεσία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή τυχόν εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, ώστε να διευκολυνθεί η χρήση της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και τυχόν μέτρα που απαιτούνται για τη μετάβαση των υποδομών αγοράς DLT από το πιλοτικό καθεστώς που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

Σε περίπτωση παράτασης του παρόντος πιλοτικού καθεστώτος για περαιτέρω περίοδο, όπως προβλέπεται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή ζητεί από την ESMA να υποβάλει πρόσθετη έκθεση σύμφωνα με την παράγραφο 1, το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου παράτασης. Μόλις λάβει την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή υποβάλλει πρόσθετη έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

Άρθρο 15

Ενδιάμεσες εκθέσεις

Η ESMA δημοσιεύει ετήσιες ενδιάμεσες εκθέσεις προκειμένου να παρέχει στους συμμετέχοντες στην αγορά πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των αγορών, να αντιμετωπίζει τυχόν εσφαλμένη συμπεριφορά των διαχειριστών υποδομών αγοράς DLT, να παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και να επικαιροποιεί προηγούμενες υποδείξεις με βάση την εξέλιξη της τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού. Οι εν λόγω εκθέσεις περιλαμβάνουν επίσης συνολική περιγραφή της εφαρμογής του προβλεπόμενου στον παρόντα κανονισμό πιλοτικού καθεστώτος, που εστιάζει στις τάσεις και τους αναδυόμενους κινδύνους, και υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Η πρώτη έκθεση αυτού του είδους δημοσιεύεται έως τις 24 Μαρτίου 2024.

Άρθρο 16

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014

Στο άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Εάν η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει ανάγκη να αποκλειστούν τα χρηματιστηριακά παράγωγα από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 35 και 36 κατά το άρθρο 52 παράγραφος 12, ένας CCP ή ένας τόπος διαπραγμάτευσης μπορεί, πριν από τις 22 Ιουνίου 2022, να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του άδεια να κάνει χρήση των μεταβατικών ρυθμίσεων. Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους για την ομαλή λειτουργία του σχετικού CCP ή τόπου διαπραγμάτευσης που απορρέουν από την εφαρμογή των δικαιωμάτων πρόσβασης βάσει του άρθρου 35 ή 36 όσον αφορά τα χρηματιστηριακά παράγωγα, μπορεί να αποφασίσει ότι το άρθρο 35 ή 36 δεν έχει εφαρμογή στον σχετικό CCP ή τόπο διαπραγμάτευσης, αντίστοιχα, όσον αφορά τα χρηματιστηριακά παράγωγα, για μεταβατική περίοδο έως τις 3 Ιουλίου 2023. Όταν η αρμόδια αρχή αποφασίζει να εγκρίνει μια τέτοια μεταβατική περίοδο, ο CCP ή ο τόπος διαπραγμάτευσης δεν επωφελείται από τα δικαιώματα πρόσβασης βάσει του άρθρου 35 ή 36 όσον αφορά τα χρηματιστηριακά παράγωγα για τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Η αρμόδια αρχή, όποτε εγκρίνει μεταβατική περίοδο, κοινοποιεί τη σχετική απόφαση στην ESMA και, στην περίπτωση ενός CCP, στο σώμα των αρμοδίων αρχών για τον εν λόγω CCP.».

Άρθρο 17

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Στο άρθρο 76 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε μέτρο συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 έως 13 εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής που ορίζεται για κάθε μέτρο συμμόρφωσης προς τη διαδικασία διακανονισμού στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη την οποία εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 15.».

Άρθρο 18

Τροποποιήσεις της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Η οδηγία 2014/65/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, το σημείο 15) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«15)

“χρηματοπιστωτικό μέσο”: τα μέσα που προσδιορίζονται στο τμήμα Γ του παραρτήματος I, συμπεριλαμβανομένων των μέσων που εκδίδονται με τη χρήση τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού·».

2)

Στο άρθρο 93, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3α.   Έως τις 23 Μαρτίου 2023, τα κράτη μέλη εγκρίνουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15). Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 23 Μαρτίου 2023.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη που δεν μπορούν να εγκρίνουν τις διατάξεις που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 15) έως τις 23 Μαρτίου 2023, επειδή οι νομοθετικές τους διαδικασίες διαρκούν πάνω από εννέα μήνες, επωφελούνται από παράταση έξι μηνών κατ’ ανώτατο όριο από τις 23 Μαρτίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν την Επιτροπή έως τις 23 Μαρτίου 2023 ότι χρειάζεται να κάνουν χρήση αυτής της παράτασης.».

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Εφαρμόζεται από τις 23 Μαρτίου 2023, εκτός από:

α)

το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 5, το άρθρο 10 παράγραφος 6 και το άρθρο 17, που εφαρμόζονται από τις 22 Ιουνίου 2022, και

β)

το άρθρο 16 που εφαρμόζεται από τις 4 Ιουλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2022.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

H Πρόεδρος

R. METSOLA

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. LE MAIRE


(1)  ΕΕ C 244 της 22.6.2021, σ. 4.

(2)  ΕΕ C 155 της 30.4.2021, σ. 31.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Μαρτίου 2022 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 12ης Απριλίου 2022.

(4)  Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (ΕΕ L 86 της 24.3.2012, σ. 1).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).

(8)  Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ΕΕ L 168 της 30.6.2017, σ. 12).

(9)  Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων (ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 45).

(10)  Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ (ΕΕ L 294 της 6.11.2013, σ. 13).

(11)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).

(12)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 84).

(13)  Οδηγία (EE) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης (ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 17).

(14)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

(15)  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της απόφασης αριθ. 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 39).

(16)  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/23 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση κεντρικών αντισυμβαλλομένων και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 600/2014, (ΕΕ) αριθ. 806/2014 και (ΕΕ) 2015/2365 και των οδηγιών 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2014/59/ΕΕ και (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 22 της 22.1.2021, σ. 1).

(17)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(18)  Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2033 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, (ΕΕ) αριθ. 575/2013, (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και (ΕΕ) αριθ. 806/2014 (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 1).

(19)  Οδηγία (ΕΕ) 2019/2034 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων και την τροποποίηση των οδηγιών 2002/87/ΕΚ, 2009/65/ΕΚ, 2011/61/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ, 2014/59/ΕΕ και 2014/65/ΕΕ (ΕΕ L 314 της 5.12.2019, σ. 64).