25.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 53/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/332 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 25ης Φεβρουαρίου 2022

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(2)

Η Ένωση εξακολουθεί να υποστηρίζει ακλόνητα την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

(3)

Στα συμπεράσματά του της 24ης και 25ης Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τη Ρωσία να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της όσον αφορά την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, η οποία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή της θέσης της Ένωσης. Τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Ένωση και τα κράτη μέλη της να δώσουν σθεναρή και συντονισμένη απάντηση σε κάθε περαιτέρω κακόβουλη, παράνομη και αποσταθεροποιητική δραστηριότητα της Ρωσίας, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα μέσα που διαθέτει η Ένωση και εξασφαλίζοντας τον συντονισμό με τους εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή και τον ύπατο εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας («ύπατος εκπρόσωπος») να παρουσιάσουν επιλογές για πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι η Ρωσία θα πρέπει επειγόντως να αποκλιμακώσει την ένταση που έχει προκληθεί από τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία και την επιθετική ρητορική. Επανέλαβε δε ότι στηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ενθαρρύνοντας μεν τις διπλωματικές προσπάθειες και υποστηρίζοντας το σχήμα της Νορμανδίας για την επίτευξη της πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα προκαλέσει αντίδραση με τεράστιες συνέπειες και βαρύ κόστος, μεταξύ άλλων περιοριστικά μέτρα σε συντονισμό με τους εταίρους.

(5)

Στις 24 Ιανουαρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες και απειλές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και κάλεσε τη Ρωσία να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να συμμετάσχει εποικοδομητικά στον διάλογο μέσω των καθιερωμένων διεθνών μηχανισμών. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωση της Ένωσης στις βασικές αρχές επί των οποίων οικοδομείται η ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι οποίες κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στα ιδρυτικά έγγραφα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), συμπεριλαμβανομένης της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και της Χάρτας των Παρισίων. Στις εν λόγω βασικές αρχές περιλαμβάνονται ιδίως η κυρίαρχη ισότητα και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών, το απαραβίαστο των συνόρων, η αποφυγή της απειλής ή της χρήσης βίας και η ελευθερία των κρατών να επιλέγουν ή να τροποποιούν τις οικείες ρυθμίσεις ασφαλείας. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι οι εν λόγω αρχές δεν είναι διαπραγματεύσιμες ούτε υπόκεινται σε αναθεώρηση ή νέα ερμηνεία και ότι η παραβίασή τους από τη Ρωσία αποτελεί εμπόδιο για τον κοινό και αδιαίρετο χώρο ασφαλείας στην Ευρώπη και απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2021, το Συμβούλιο επανέλαβε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα έχει τεράστιες συνέπειες και βαρύ κόστος, μεταξύ άλλων ένα ευρύ φάσμα τομεακών και ατομικών περιοριστικών μέτρων που θα ληφθούν σε συντονισμό με τους εταίρους.

(6)

Στις 19 Φεβρουαρίου 2022, ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης, στην οποία εξέφρασε ανησυχία για τη μαζική συγκέντρωση ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εντός και πέριξ της Ουκρανίας, και ζήτησε από τη Ρωσία να επιλέξει την οδό του ουσιαστικού διαλόγου και της διπλωματίας, να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να προβεί σε αποκλιμάκωση, αποσύροντας το σημαντικότερο μέρος των στρατιωτικών της δυνάμεων από τις περιοχές που γειτνιάζουν με τα σύνορα της Ουκρανίας. Η Ένωση δήλωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα είχε τεράστιες συνέπειες και σοβαρό κόστος ως απάντηση, συμπεριλαμβανομένων περιοριστικών μέτρων που θα συντονίζονταν με τους εταίρους.

(7)

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε την «ανεξαρτησία και κυριαρχία» των εκτός κυβερνητικού ελέγχου περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας, και έδωσε διαταγή να εισέλθουν σε αυτές τις περιοχές οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

(8)

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης με την οποία καταδικάζει την προαναφερόμενη παράνομη πράξη, η οποία υπονομεύει περαιτέρω την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, της Χάρτας των Παρισίων και του Μνημονίου της Βουδαπέστης, καθώς και των συμφωνιών του Μινσκ και της απόφασης 2202 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο ύπατος εκπρόσωπος κάλεσε τη Ρωσία, ως μία εκ των πλευρών της σύγκρουσης, να ανακαλέσει την εν λόγω αναγνώριση, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να επανέλθει στις συζητήσεις στο πλαίσιο του σχήματος της Νορμανδίας και της τριμερούς ομάδας επαφής. Ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα αντιδράσει σε αυτές τις παραβιάσεις της Ρωσίας με την κατεπείγουσα έγκριση πρόσθετων περιοριστικών μέτρων.

(9)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανήγγειλε τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Η επίθεση αυτή συνιστά κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

(10)

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ο ύπατος εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης με την οποία καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απρόκλητη εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και την εμπλοκή της Λευκορωσίας σε αυτή την επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ο ύπατος εκπρόσωπος δήλωσε ότι η απάντηση της Ένωσης θα περιλαμβάνει τόσο τομεακά όσο και ατομικά περιοριστικά μέτρα.

(11)

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας που υποστήριξαν την άμεση αναγνώριση των δύο αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, ως έχει στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014. Επιπλέον, ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να συμπεριλάβει τα πρόσωπα που διευκόλυναν τη ρωσική στρατιωτική επίθεση από τη Λευκορωσία καθώς και τα μέλη της Κρατικής Δούμας που δεν περιλαμβάνονταν στον εν λόγω κατάλογο και κύρωσαν την κυβερνητική απόφαση για τη "Συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ".

(12)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES


(1)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014 σ. 6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα προστίθενται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων ο οποίος περιέχεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014:

Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, το γένος GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Ημερομηνία γέννησης: 2.7.1970

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Ημερομηνία γέννησης: 10.4.1953

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Ημερομηνία γέννησης: 11.9.1999

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Ημερομηνία γέννησης: 12.4.1955

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Ημερομηνία γέννησης: 8.2.1963

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Ημερομηνία γέννησης: 3.8.1950

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Ημερομηνία γέννησης: 11.8.1949

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Ημερομηνία γέννησης: 2.11.1966

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Ημερομηνία γέννησης: 17.8.1957

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Ημερομηνία γέννησης: 21.5.1974

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Ημερομηνία γέννησης: 28.2.1955

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Ημερομηνία γέννησης: 16.5.1996

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Ημερομηνία γέννησης: 25.2.1984

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Ημερομηνία γέννησης: 21.9.1977

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Ημερομηνία γέννησης: 23.9.1988

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Ημερομηνία γέννησης: 3.4.1958

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Ημερομηνία γέννησης: 1.6.1956

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Ημερομηνία γέννησης: 7.9.1958

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Ημερομηνία γέννησης: 3.9.1969

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Ημερομηνία γέννησης: 30.5.1968

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Ημερομηνία γέννησης: 18.7.1966

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Ημερομηνία γέννησης: 9.1.1951

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Ημερομηνία γέννησης: 12.1.1977

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Ημερομηνία γέννησης: 23.10.1978

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Ημερομηνία γέννησης: 16.3.1966

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Ημερομηνία γέννησης: 27.1.1967

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Ημερομηνία γέννησης: 21.6.1964

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Ημερομηνία γέννησης: 3.1.1982

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Ημερομηνία γέννησης: 3.1.1961

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Ημερομηνία γέννησης: 10.9.1970

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Ημερομηνία γέννησης: 22.7.1954

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Ημερομηνία γέννησης: 17.7.1972

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Ημερομηνία γέννησης: 1.2.1970

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Ημερομηνία γέννησης: 11.8.1993

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Ημερομηνία γέννησης: 5.11.1953

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Ημερομηνία γέννησης: 28.9.1957

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Ημερομηνία γέννησης: 30.8.1966

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Ημερομηνία γέννησης: 21.11.1962

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Ημερομηνία γέννησης: 24.12.1974

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Ημερομηνία γέννησης: 21.9.1959

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Ημερομηνία γέννησης: 6.8.1975

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Ημερομηνία γέννησης: 8.7.1963

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Ημερομηνία γέννησης: 21.5.1958

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Ημερομηνία γέννησης: 6.2.1964

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Ημερομηνία γέννησης: 8.11.1963

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Ημερομηνία γέννησης: 19.9.1981

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Ημερομηνία γέννησης: 31.1.1969

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Ημερομηνία γέννησης: 25.3.1968

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Ημερομηνία γέννησης: 22.5.1972

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Ημερομηνία γέννησης: 8.8.1948

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Ημερομηνία γέννησης: 15.8.1971

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Ημερομηνία γέννησης: 9.4.1985

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Ημερομηνία γέννησης: 24.7.1976

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Ημερομηνία γέννησης: 4.7.1958

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Ημερομηνία γέννησης: 15.4.1982

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Ημερομηνία γέννησης: 19.8.1977

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Ημερομηνία γέννησης: 1.3.1957

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Ημερομηνία γέννησης: 19.4.1967

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Ημερομηνία γέννησης: 25.4.1952

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Ημερομηνία γέννησης: 4.2.1975

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Ημερομηνία γέννησης: 26.10.1974

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Ημερομηνία γέννησης: 8.4.1963

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Ημερομηνία γέννησης: 20.12.1971

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Ημερομηνία γέννησης: 11.6.1978

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Ημερομηνία γέννησης: 22.11.1955

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Ημερομηνία γέννησης: 23.12.1963

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Ημερομηνία γέννησης: 20.10.1976

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Ημερομηνία γέννησης: 25.1.1962

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Ημερομηνία γέννησης: 20.6.1971

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Ημερομηνία γέννησης: 17.10.1966

Φύλο: θήλυ

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Ημερομηνία γέννησης: 27.4.1988

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Ημερομηνία γέννησης: 18.6.1986

Φύλο: άρρεν

Μέλος της Κρατικής Δούμας το οποίο επικύρωσε τις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Ημερομηνία γέννησης: 14.9.1965

Φύλο: άρρεν

Αναπληρωτής πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, υποστήριξε την άμεση αναγνώριση των δύο αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών από τη Ρωσία.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Ημερομηνία γέννησης: 3.5.1966

Φύλο: άρρεν

Πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστήριξε την άμεση αναγνώριση των δύο αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών από τη Ρωσία.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Ημερομηνία γέννησης: 11.5.1961

Φύλο: άρρεν

Υπουργός Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστήριξε την άμεση αναγνώριση των δύο αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών από τη Ρωσία.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Ημερομηνία γέννησης: 31.1.1953

Φύλο: άρρεν

Ειδικός Αντιπρόσωπος του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για θέματα Περιβαλλοντικών Δραστηριοτήτων, Οικολογίας και Μεταφορών. Ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστήριξε την άμεση αναγνώριση των δύο αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών από τη Ρωσία.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Ημερομηνία γέννησης: 10.11.1965

Φύλο: άρρεν

Αντιπρόσωπος του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια, πλήρης σύμβουλος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστήριξε την άμεση αναγνώριση των δύο αυτοανακηρυχθεισών δημοκρατιών από τη Ρωσία.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Ημερομηνία γέννησης: 1977

Ιδιότητα: Επικεφαλής της συνοριακής ομάδας Gomel

Βαθμός: Συνταγματάρχης

Τόπος γέννησης: Τόπος γέννησης: Χάρκοβο, ΣΣΔ Ουκρανίας (νυν Ουκρανία)

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Vladislav Bruev είναι επικεφαλής της συνοριακής ομάδας Gomel της Λευκορωσίας. Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της ασφάλειας των συνόρων στη διοικητική περιφέρεια Gomel, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, και τη διέλευση προσώπων και αγαθών από τα σύνορα αυτά. Κατά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ρωσικά στρατεύματα διήλθαν τα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Ουκρανίας στη διοικητική περιφέρεια Gomel. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Ιδιότητα: Επικεφαλής του συνοριακού αποσπάσματος Mozyr

Βαθμός: Συνταγματάρχης

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Oleg Eibatov είναι ο Λευκορώσος επικεφαλής του συνοριακού αποσπάσματος Mozyr. Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της ασφάλειας των συνόρων στην περιοχή Mozyr, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, και τη διέλευση προσώπων και αγαθών από τα σύνορα αυτά. Κατά τη στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ρωσικά στρατεύματα διήλθαν τα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Ουκρανίας στην περιοχή Mozyr. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Ιδιότητα: Επικεφαλής του συνοριακού αποσπάσματος Pinsk

Βαθμός: Συνταγματάρχης

Ημερομηνία γέννησης: 1979

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Dmitry Vinnikov είναι επικεφαλής του συνοριακού αποσπάσματος Pinsk της Λευκορωσίας. Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της ασφάλειας των συνόρων στην περιοχή Pinsk, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων μεταξύ της Λευκορωσίας και της Ουκρανίας, και τη διέλευση προσώπων και αγαθών από τα σύνορα αυτά. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Κατά τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία, ρωσικά στρατεύματα διήλθαν τα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Ουκρανίας στην περιοχή Pinsk. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Ιδιότητα: Επιτελάρχης της μονάδας 65408/αεροδρόμιο Luninets.

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Aleksandr Pashkevich είναι επιτελάρχης της λευκορωσικής μονάδας 65408/αεροδρόμιο Luninets. Με την ιδιότητα αυτή, συμμετείχε στη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στο αεροδρόμιο Luninets που αποτελούσε τμήμα της προετοιμασίας και της διευκόλυνσης της στρατιωτικής επίθεσης της 24ης Φεβρουαρίου 2022. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Ιδιότητα: Πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, Συνταγματάρχης, Υποδιοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας και των Εναέριων Αμυντικών Δυνάμεων - Διοικητής της Αεροπορίας της Λευκορωσίας, Διοικητής της στρατιωτικής μονάδας 06752 / αεροδρόμιο Machulischi

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Συνταγματάρχης Lukyanovich Andrei είναι πιλότος στρατιωτικού αεροσκάφους, Υποδιοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας και των Εναέριων Αμυντικών Δυνάμεων της Λευκορωσίας / Διοικητής της Αεροπορίας της Λευκορωσίας και Διοικητής της στρατιωτικής μονάδας 06752 / αεροδρόμιο Machulischi Με την ιδιότητα αυτή, συμμετείχε στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν την στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Ιδιότητα: Διοικητής της 116ης αεροπορικής βάσης της Φρουράς Επίθεσης Radomskaya Κόκκινη Σημαία / αεροδρόμιο Lida

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Aleksandr Krivets είναι Διοικητής της 116ης αεροπορικής βάσης της Φρουράς Επίθεσης Radomskaya Κόκκινη Σημαία / αεροδρόμιο Lida. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα. Με την ιδιότητα αυτή, συμμετείχε στη συγκέντρωση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην ρωσική αεροπορική βάση στο αεροδρόμιο Lida πριν από τη ρωσική στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Ιδιότητα: Πιλότος στρατιωτικού αεροσκάφους, Συνταγματάρχης, Διοικητής της στρατιωτικής μονάδας 54804, Διοικητής της 61ης αεροπορικής βάσης μαχητικών αεροσκαφών / αεροδρόμιο Baranovichi

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Συνταγματάρχης Yuri Pyzhik είναι πιλότος στρατιωτικού αεροσκάφους, , και Διοικητής της στρατιωτικής μονάδας 54804, Διοικητής της 61ης αεροπορικής βάσης μαχητικών αεροσκαφών / αεροδρόμιο Baranovichi. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Με την ιδιότητα αυτή, συμμετείχε στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν την ρωσική στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Ιδιότητα: Επιτελάρχης - Πρώτος υποδιοικητής της Δυτικής Επιχειρησιακής Διοίκησης

Ημερομηνία γέννησης: 11.7.1972

Τόπος γέννησης: χωριό Kamenyuki, διαμέρισμα Kamenetsky, διοικητική περιφέρεια/Oblast Brest, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Λευκορωσία)

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk είναι επιτελάρχης και πρώτος υποδιοικητής της Δυτικής Επιχειρησιακής Διοίκησης της Λευκορωσίας. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα. Από τη θέση αυτή, είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή των στρατευμάτων που τελούν υπό τη διοίκησή του στις κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις Λευκορωσίας-Ρωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν την ρωσική στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Ιδιότητα: Διοικητής της Κεντρικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων

Βαθμός: υποστράτηγος

Ημερομηνία γέννησης: 1.1.1968

Τόπος γέννησης: διοικητική περιφέρεια Gomel, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Λευκορωσία)

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrei Konstantinovich Nekrashevich είναι Διοικητής της Κεντρικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Από τη θέση αυτή, είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της κοινής εκπαίδευσης των λευκορωσικών ενόπλων δυνάμεων και των ενόπλων δυνάμεων ξένων κρατών. Εξήρε δημόσια τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Λευκορωσίας-Ρωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν την ρωσική στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Ημερομηνία γέννησης: 14.5.1969

Τόπος γέννησης: Velyka Pader, περιοχή Slutsk, περιφέρεια Minsk, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Λευκορωσία)

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Viktor Vladimirovich Gulevich είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λευκορωσίας- πρώτος αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Από τη θέση αυτή, υποστήριξε, επέβλεψε και σχολίασε δημοσίως τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Λευκορωσίας-Ρωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν την ρωσική στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,

(Вольфович Александр Григорьевич)

Ιδιότητα: Γραμματέας Επικρατείας του Συμβουλίου Ασφαλείας

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Volfovich Aleksandr Grigoryevich, Γραμματέας Επικρατείας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας, εποπτεύει σύμφωνα με τοπικές στρατιωτικές πηγές τη στρατιωτική άσκηση “Allied Resolve 2022” που προετοίμασε και διευκόλυνε τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Ιδιότητα: Αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Λευκορωσίας, υποστράτηγος

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrey Zhuk είναι ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Με την ιδιότητα αυτή, συμμετείχε στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν και διευκόλυναν την ρωσική στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Ιδιότητα: Υποστράτηγος, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας αρμόδιος για τους εξοπλισμούς, επικεφαλής εξοπλισμών

Ημερομηνία γέννησης: 2.4.1968

Τόπος γέννησης: Kostyukovichi, περιφέρεια Mogilyov

Sergei Simonenko είναι υποστράτηγος, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας αρμόδιος για τους εξοπλισμούς και επικεφαλής εξοπλισμών της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Μέλος του λευκορωσικού στρατού που έχει στηρίξει και διευκολύνει τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ιδίως με τη φιλοξενία και τη συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Λευκορωσίας και της Ρωσίας τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της ένοπλης επίθεσης. Ως υποστράτηγος και αναπληρωτής υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας , ο Sergei Simonenko είναι, εκ τούτου, υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Ιδιότητα: Υποστράτηγος, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας αρμόδιος για τη διοικητική μέριμνα, επικεφαλής διοικητικής μέριμνας

Τόπος γέννησης: Pleshchenitsy, περιφέρεια Minsk.

Ο Andrei Burdyko είναι υποστράτηγος, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας αρμόδιος για τη διοικητική μέριμνα και επικεφαλής διοικητικής μέριμνας της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει και διευκολύνει τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ιδίως με τη φιλοξενία και τη συμμετοχή σε κοινές ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων της Λευκορωσίας και της Ρωσίας τις εβδομάδες που προηγήθηκαν της ένοπλης επίθεσης. Ως αναπληρωτής υπουργός μέλος του ενόπλων δυνάμεων της Λευκορωσίας, ο Andrei Burdyko είναι, εκ τούτου, υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Φύλο: άρρεν

Nikolai Rogashchuk είναι ο βοηθός του Προέδρου Aliksandr Lukashenka και ο επιθεωρητής για την περιφέρεια Gomel. Με την ιδιότητα αυτή, παρείχε υποστήριξη στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας που προετοίμασαν τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Ιδιότητα: Υποστράτηγος, διοικητής των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων

Ημερομηνία γέννησης: 3.9.1967

Τόπος γέννησης: Βουδαπέστη, Ουγγαρία

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Vadim Denisenko είναι υποστράτηγος, διοικητής των δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Με την ιδιότητα αυτή, συμμετείχε στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν την στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022 στην Ουκρανία. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Ιδιότητα: Αντισυνταγματάρχης, διοικητής της μονάδας 65408 / αεροδρόμιο Luninets

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Aleksandr Lozitsky είναι αντισυνταγματάρχης του λευκορωσικού στρατού και διοικητής της μονάδας 65408 / αεροδρόμιο Luninetsis. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ουκρανία. Με την ιδιότητα αυτή, συμμετείχε στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας και Λευκορωσίας που προηγήθηκαν της συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα και προετοίμασαν την στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022 στην Ουκρανία.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Ιδιότητα: Υποστράτηγος, διοικητής της Δυτικής Επιχειρησιακής Διοίκησης

Ημερομηνία γέννησης: 5.2.1971

Τόπος γέννησης: Mogilev, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Λευκορωσία)

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Igor Viktorovich Demidenko είναι ο υποστράτηγος διοικητής της Δυτικής Επιχειρησιακής Διοίκησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας. Μέλος του λευκορωσικού στρατού, που έχει στηρίξει τη ρωσική στρατιωτική επίθεση της 24ης Φεβρουαρίου 2022 στην Ουκρανία. Από τη θέση αυτή, είναι υπεύθυνος για τη συμμετοχή των υπό τη διοίκησή του στρατευμάτων στις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Λευκορωσίας-Ρωσίας που προετοίμασαν και διευκόλυναν τη ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία. Επίσης συμμετείχε και επέβλεπε τη συμμετοχή των στρατευμάτων του στις ασκήσεις αυτές.

Ως εκ τούτου, ο Igor Viktorovich Demidenko είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(a.k.a. Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Ημερομηνία γέννησης: 1968

Τόπος γέννησης: Kozlovshchina στην περιοχή Dyatlovo, διοικητική περιφέρεια Grodno

Αριθμός τηλεφώνου: (+375162) 21-23-32

Φύλο: άρρεν

Ο Yuri Vitoldovich Shuleyko είναι πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας Brest. Με την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για ενέργειες κινητοποίησης και πολιτικής άμυνας καθώς και για τις επαφές του με στρατιωτικές οργανώσεις, μεταξύ άλλων κατά τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας που πραγματοποιήθηκαν κοντά στην Brest για την προετοιμασία της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Ιδιότητα: Πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας Gomel

Ημερομηνία γέννησης: 23.7.1974

Τόπος γέννησης: χωριό Burdevichi, περιοχή Korelichi, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Λευκορωσία)

Ιθαγένεια: λευκορωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Ivan Ivanovich Krupko είναι ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής της περιφέρειας Gomel. Από τη θέση αυτή, είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη των επαφών μεταξύ τοπικών εκτελεστικών και διοικητικών φορέων της περιφέρειας με στρατιωτικές αρχές, καθώς και για την εφαρμογή των ζητημάτων άμυνας και κρατικής ασφάλειας. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας που προηγήθηκαν της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή Gomel.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία, και για την ενεργό στήριξη των ενεργειών αυτών.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Ιδιότητα: Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ημερομηνία γέννησης: 7.10.1952

Τόπος γέννησης: Λένινγκραντ (νυν Αγία Πετρούπολη), πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Φύλο: Άρρεν

Ο Vladimir Putin είναι ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022 υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε την “ανεξαρτησία και κυριαρχία” των μη κυβερνητικά ελεγχόμενων περιοχών των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας και διέταξε τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις να εισέλθουν στις περιοχές αυτές.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία και οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν επίθεση στην Ουκρανία. Η επίθεση αυτή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Ο Vladimir Putin είναι υπεύθυνος και υποστηρίζει ενεργά ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Ιδιότητα: Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ημερομηνία γέννησης: 21.3.1950

Τόπος γέννησης: Μόσχα, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Φύλο: Άρρεν

Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ως μέλος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, υποστήριξε την άμεση αναγνώριση από τη Ρωσία των δύο αυτοανακηρυγμένων δημοκρατιών.

Ο Sergey Lavrov είναι υπεύθυνος και υποστηρίζει ενεργά ενέργειες που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ουκρανία.

25.2.2022»

.