23.2.2022   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

LI 42/3


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/260 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 23ης Φεβρουαρίου 2022

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας (1) και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 17 Μαρτίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(2)

Η Ένωση διατηρεί αταλάντευτα την υποστήριξή της υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

(3)

Στα συμπεράσματά του της 24ης και 25ης Ιουνίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τη Ρωσία να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες της όσον αφορά την εξασφάλιση της πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, η οποία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ουσιαστική αλλαγή της θέσης της Ένωσης. Τόνισε ότι είναι αναγκαίο η Ένωση και τα κράτη μέλη της να δώσουν σθεναρή και συντονισμένη απάντηση σε κάθε περαιτέρω κακόβουλη, παράνομη και αποσταθεροποιητική δραστηριότητα της Ρωσίας, αξιοποιώντας πλήρως όλα τα μέσα που διαθέτει η Ένωση και εξασφαλίζοντας τον συντονισμό με τους εταίρους. Για τον σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε επίσης την Επιτροπή και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας ("Ύπατος Εκπρόσωπος") να παρουσιάσουν επιλογές για πρόσθετα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων.

(4)

Στα συμπεράσματά του της 16ης Δεκεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τόνισε ότι η Ρωσία θα πρέπει επειγόντως να αποκλιμακώσει την ένταση που έχει προκληθεί από τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων της με την Ουκρανία και την επιθετική ρητορική. Επανέλαβε δε ότι στηρίζει πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Ενθαρρύνοντας μεν τις διπλωματικές προσπάθειες και υποστηρίζοντας την τετράδα της Νορμανδίας για την επίτευξη της πλήρους εφαρμογής των συμφωνιών του Μινσκ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δήλωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση κατά της Ουκρανίας θα προκαλέσει αντίδραση με τεράστιες συνέπειες και βαρύ κόστος, μεταξύ άλλων περιοριστικά μέτρα σε συντονισμό με τους εταίρους.

(5)

Στις 24 Ιανουαρίου 2022, το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα στα οποία καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες και απειλές της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και κάλεσε τη Ρωσία να προχωρήσει σε αποκλιμάκωση, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να συμμετάσχει εποικοδομητικά στον διάλογο μέσω των καθιερωμένων διεθνών μηχανισμών. Το Συμβούλιο επιβεβαίωσε την πλήρη προσήλωση της Ένωσης στις βασικές αρχές επί των οποίων οικοδομείται η ευρωπαϊκή ασφάλεια και οι οποίες κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στα ιδρυτικά έγγραφα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), συμπεριλαμβανομένης της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και της Χάρτας των Παρισίων. Στις εν λόγω βασικές αρχές περιλαμβάνονται ιδίως η κυρίαρχη ισότητα και η εδαφική ακεραιότητα των κρατών, το απαραβίαστο των συνόρων, η αποφυγή της απειλής ή της χρήσης βίας και η ελευθερία των κρατών να επιλέγουν ή να τροποποιούν τις οικείες ρυθμίσεις ασφαλείας. Το Συμβούλιο δήλωσε ότι οι εν λόγω αρχές δεν είναι διαπραγματεύσιμες ούτε υπόκεινται σε αναθεώρηση ή νέα ερμηνεία και ότι η παραβίασή τους από τη Ρωσία αποτελεί εμπόδιο για τον κοινό και αδιαίρετο χώρο ασφαλείας στην Ευρώπη και απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Υπενθυμίζοντας τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2021, το Συμβούλιο επανέλαβε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θα έχει τεράστιες συνέπειες και βαρύ κόστος, μεταξύ άλλων ένα ευρύ φάσμα τομεακών και ατομικών περιοριστικών μέτρων που θα ληφθούν σε συντονισμό με τους εταίρους.

(6)

Στις 19 Φεβρουαρίου 2022, ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης, στην οποία εξέφρασε ανησυχία για τη μαζική συγκέντρωση ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εντός και πέριξ της Ουκρανίας, και ζήτησε από τη Ρωσία να επιλέξει την οδό του ουσιαστικού διαλόγου και της διπλωματίας, να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να προβεί σε αποκλιμάκωση, αποσύροντας το σημαντικότερο μέρος των στρατιωτικών της δυνάμεων από τις περιοχές που γειτνιάζουν με τα σύνορα της Ουκρανίας. Η Ένωση δήλωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία κατά της Ουκρανίας θα προκαλέσει αντίδραση με τεράστιες συνέπειες και βαρύ κόστος, μεταξύ άλλων περιοριστικά μέτρα σε συντονισμό με τους εταί.

(7)

Στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέγραψε διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε την ανεξαρτησία και κυριαρχία της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ» και της αυτοανακηρυχθείσας «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ» και διέταξε την ανάπτυξη ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία.

(8)

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, ο Ύπατος Εκπρόσωπος εξέδωσε δήλωση εξ ονόματος της Ένωσης με την οποία καταδικάζει την απόφαση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας να αναγνωρίσει τις εκτός κυβερνητικού ελέγχου περιοχές των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες και την επακόλουθη απόφαση να αποσταλούν ρωσικά στρατεύματα στις εν λόγω περιοχές. Η εν λόγω παράνομη πράξη υπονομεύει περαιτέρω την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και διεθνών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, της Χάρτας των Παρισίων και του Μνημονίου της Βουδαπέστης, καθώς και των συμφωνιών του Μινσκ και της απόφασης 2202 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος κάλεσε τη Ρωσία, ως μία εκ των πλευρών της σύγκρουσης, να ανακαλέσει την εν λόγω αναγνώριση, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να επανέλθει στις συζητήσεις στο πλαίσιο του σχήματος της Νορμανδίας και της τριμερούς ομάδας επαφής. Ανακοίνωσε ότι η Ένωση θα αντιδράσει σε αυτές τις παραβιάσεις της Ρωσίας με την κατεπείγουσα έγκριση πρόσθετων περιοριστικών μέτρων.

(9)

Εν όψει της σοβαρότητας της κατάστασης, το Συμβούλιο κρίνει ότι 22 πρόσωπα και τέσσερις οντότητες θα πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο προσώπων, οντοτήτων και φορέων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα ως έχει στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

(10)

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα πρόσωπα και οι οντότητες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J.-Y. LE DRIAN


(1)  ΕΕ L 78 της 17.3.2014 σ.6.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα πρόσωπα και οντότητες προστίθενται στον κατάλογο των φυσικών και νομικών προσώπων, οντοτήτων και φορέων του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014:

1.   Πρόσωπα

 

Ονοματεπώνυμο

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович Шойгу)

Ημερομηνία γέννησης: 21.5.1955

Τόπος γέννησης: Chadan, Δημοκρατία της Τουβά, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιθαγένεια: ρωσική

Ιδιότητα: Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Φύλο: άρρεν

Ο Sergei Shoigu είναι Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έχει σχολιάσει δημοσίως ότι η Κριμαία είναι και παραμένει ρωσική. Υπό τις εντολές και διαταγές του, ρωσικά στρατεύματα έχουν πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις στην παρανόμως προσαρτηθείσα Κριμαία και έχουν τοποθετηθεί στα σύνορα. Φέρει την τελική ευθύνη για κάθε στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович Вайно)

Ημερομηνία γέννησης: 17.2.1972

Τόπος γέννησης: Τάλιν, Εσθονία

Ιθαγένεια: ρωσική

Ιδιότητα: αρχηγός επιτελείου του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου

Φύλο: άρρεν

Ο Anton Vaino είναι ο αρχηγός επιτελείου του Προεδρικού Εκτελεστικού Γραφείου. Διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κρεμλίνου συμμετέχοντας στο «Συμβούλιο Ασφαλείας» της Ρωσίας και επηρεάζοντας την εκπόνηση αποφάσεων από τον Πρόεδρο στον τομέα της άμυνας και της εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας. Ο Anton Vaino παρίσταται επίσης σε συνεδριάσεις για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών και πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович Хуснуллин)

Ημερομηνία γέννησης: 9.8.1966

Τόπος γέννησης: Καζάν, Δημοκρατία του Ταταρστάν, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιδιότητα: αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας αρμόδιος για τις κατασκευές και την περιφερειακή ανάπτυξη

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Marat Khusnullin είναι ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας αρμόδιος για τις κατασκευές και την περιφερειακή ανάπτυξη. Υπό την ιδιότητα αυτή, είναι υπεύθυνος για τις ρωσικές κυβερνητικές πολιτικές σχετικά με την κατεχόμενη Κριμαία, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ύδατος στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για ενέργειες και πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, κυριαρχία και ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Ημερομηνία γέννησης: 14.7.1978

Τόπος γέννησης: Nizhnevartovsk, περιφέρεια Τιουμέν, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιδιότητα: αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας – αρχηγός του κυβερνητικού επιτελείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας· πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας VTB

Φύλο: άρρεν

Ο Dmitriy Grigorenko είναι αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αρχηγός του κυβερνητικού επιτελείου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι επίσης ο πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου της τράπεζας VTB Bank, που τελεί υπό κρατική ιδιοκτησία, και συνδέεται με τον Maksim Reshetnikov, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της VTB Bank.

Υπό την ιδιότητά του ως αναπληρωτή διευθυντή της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο Grigorenko ήταν υπεύθυνος για τη θέσπιση νέας τοπικής φορολογικής νομοθεσίας για το έδαφος της Κριμαίας μετά την προσάρτησή της το 2014.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

Είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή οικονομικής και υλικής στήριξης και επωφελείται από τους Ρώσους ιθύνοντες που είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 11.7.1979

Τόπος γέννησης: Περμ, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιδιότητα: Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας· Μέλος του εποπτικού συμβουλίου της VTB Bank

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Maxim Reshetnikov είναι ο Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είναι επίσης μέλος του εποπτικού συμβουλίου της κρατικής τράπεζας VTB Bank και συνδέεται με τον Dmitriy Grigorenko, μέλος του εποπτικού συμβουλίου της VTB Bank.

Υπό την ιδιότητά του ως υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης, ο Maxim Reshetnikov είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα ανάπτυξης υποδομών στην Κριμαία και τη Σεβαστούπολη, κυρίως στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού προγράμματος-στόχου «Κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης έως το 2022», το οποίο παρατάθηκε έως το 2025. Έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τα σχέδια και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας ή τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

Είναι επίσης υπεύθυνος για την παροχή οικονομικής και υλικής στήριξης και επωφελείται από τους Ρώσους ιθύνοντες που είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(άλλως Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Ημερομηνία γέννησης: 2.4.1962

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσία

Ιδιότητα: Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ρωσίας

Βαθμός: Ναύαρχος

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Nikolay Yevmenov είναι αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ρωσίας. Υπό την ιδιότητά του αυτήν, είναι υπεύθυνος για κάθε θαλάσσια επιχείρηση του ρωσικού ναυτικού, μεταξύ άλλων στην Ουκρανία ή προς αυτήν.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович Касатонов)

Ημερομηνία γέννησης: 17.6.1952

Τόπος γέννησης: Μόσχα, Ρωσία

Φύλο: άρρεν

Ο Vladimir Kasatonov είναι υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού της Ρωσίας. Υπό την ιδιότητά του αυτήν, είναι υπεύθυνος για ναυτικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή προς αυτήν.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович Осипов)

Ημερομηνία γέννησης: 6.3.1973

Τόπος γέννησης: Οικισμός Novo-Shunoe, περιοχή Fedorovsky, περιφέρεια Kostanay, Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Καζακστάν (νυν Καζακστάν)

Ιδιότητα: Αρχηγού του Στόλου του Εύξεινου Πόντου

Βαθμός: Ναύαρχος

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Igor Osipov είναι ο αρχηγός του Στόλου του Εύξεινου Πόντου Υπό την ιδιότητά του αυτήν, είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε θαλάσσια επιχείρηση στην Ουκρανία ή προς αυτήν μέσω του Εύξεινου Πόντου και για τον περιορισμό της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στον Εύξεινο Πόντο.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович Салюков)

Ημερομηνία γέννησης: 21.5.1955

Τόπος γέννησης: Saratov, Ρωσική Ομοσπονδία

Ιδιότητα: Αρχηγός των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων

Βαθμός: Στρατηγός

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Στρατηγός Oleg Salyukov είναι ο αρχηγός των ρωσικών χερσαίων δυνάμεων. Υπό την ιδιότητά του αυτήν, είναι υπεύθυνος για χερσαίες επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή προς αυτήν.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(сергей суровикин)

Ημερομηνία γέννησης: 11.10.1966

Τόπος γέννησης: Novosibirsk, Ρωσία

Ιδιότητα: Στρατηγός, διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων

Βαθμός: Στρατηγός

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Στρατηγός Sergei Surovikin είναι ο αρχηγός των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων. Υπό την ιδιότητά του αυτήν, είναι υπεύθυνος για αεροπορικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή προς αυτήν.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(άλλως Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 11.8.1962

Τόπος γέννησης: Almazovka, περιφέρεια Voroshilovograd, Ουκρανία

Ιδιότητα: Διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας και υποδιοικητής των Εναέριων και Διαστημικών Δυνάμεων

Στρατιωτικός βαθμός: Αντιστράτηγος

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Αντιστράτηγος Sergey Vladimirovich Dronov είναι διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας και υποδιοικητής των Εναέριων και Διαστημικών Δυνάμεων Υπό την ιδιότητά του αυτήν, είναι υπεύθυνος για αεροπορικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή προς αυτήν.

Ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνος για την ενεργό υποστήριξη και υλοποίηση ενεργειών ή πολιτικών που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, καθώς και τη σταθερότητα ή την ασφάλεια στην Ουκρανία.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта Пригожина)

Συνδεδεμένα άτομα: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (γιος)· Lyubov Valentinovna Prigozhina (νύφη)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: θήλυ

Η Violetta Prigozhina είναι η μητέρα του Yevgeny Prigozhin και ιδιοκτήτρια της Concord Management and Consulting LLC, η οποία ανήκει στον όμιλο Concord, ιδρύθηκε από τον γιο της και ανήκε σε αυτόν έως το 2019. Είναι ιδιοκτήτρια άλλων εταιριών που έχουν δεσμούς με τον γιο της. Συνδέεται με τον Yevgeny Prigozhin, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη μισθοφόρων της ομάδας Wagner στην Ουκρανία και έχει επωφεληθεί από μεγάλες δημόσιες συμβάσεις με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την κατοχή της ανατολικής Ουκρανίας από αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Έχει συνεπώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна Пригожина)

Συνδεδεμένα άτομα: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (σύζυγος)· Violetta Prigozhina (πεθερά)

Ιθαγένεια: ρωσική·

Φύλο: θήλυ

Η Lyubov Valentinovna Prigozhina είναι η σύζυγος του Yevgeny Prigozhin και ιδιοκτήτρια της Agat LLC, θυγατρικής της Concord Management and Consulting LLC, η οποία ανήκει στον όμιλο Concord, ιδρύθηκε από τον σύζυγό της και ανήκε σε αυτόν έως το 2019. Συνδέεται με τον Yevgeny Prigozhin, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη μισθοφόρων της ομάδας Wagner στην Ουκρανία και έχει επωφεληθεί από μεγάλες δημόσιες συμβάσεις με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και την κατοχή της ανατολικής Ουκρανίας από αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία.

Έχει συνεπώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Ημερομηνία γέννησης: 19.11.1974

Ιδιότητα: αναπληρωτής πρόεδρος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας VTB

Ιθαγένεια: ρωσική

Συνδεδεμένα άτομα: Alexander Vasilyevich Bortnikov (πατέρας)· Tatiana Borisovna Bortnikova (μητέρα)

Ο Denis Bortnikov είναι γιος και, ως εκ τούτου, συνδέεται με τον Alexander Bortnikov — διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο οποίος συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτικής της ρωσικής κυβέρνησης που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Είναι ο αναπληρωτής πρόεδρος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας VTB, θέση από την οποία εργάζεται για τη νομιμοποίηση του σκιώδους/παράνομου εισοδήματος του πατέρα του. Ως εκ τούτου, παρέχει επίσης οικονομική στήριξη σε ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας και την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Ημερομηνία γέννησης: 21.9.1956

Τόπος γέννησης: Μόσχα, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιδιότητα: πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας VTB

Συνδεδεμένα πρόσωπα: Tamara Mikhailovna Kostina (μητέρα)· Leonid Alekseevich Kostin (πατέρας)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Andrei Leonidovich Kostin είναι πρόεδρος της Vneshtorbank (VTB) —μιας από τις κορυφαίες κρατικές τράπεζες στη Ρωσία, και μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου του πολιτικού κόμματος «Ενωμένη Ρωσία».

Έχει προβεί σε δημόσιες δηλώσεις που υποστηρίζουν την προσάρτηση της Κριμαίας και ενθαρρύνουν τους ρώσους πολίτες να εγκαταλείψουν την Κριμαία. Συνδέεται επίσης με οινοποιείο και πολυτελές ξενοδοχείο στην Κριμαία, και σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, είναι ιδιοκτήτης αυτών.

Ως εκ τούτου, υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, της Ουκρανίας και επωφελείται από την προσάρτηση της Κριμαίας.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович Шувалов)

Ημερομηνία γέννησης: 4.1.1967

Τόπος γέννησης: Bilibino, Ρωσική Ομοσπονδία

Φύλο: άρρεν

Ο Igor Ivanovich Shuvalov είναι πρόεδρος της State Development Corporation VEB.RF και μέλος του Συμβουλίου της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής. Προηγουμένως διετέλεσε πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ρωσίας. Υπό την ιδιότητα αυτή, διατύπωσε παρατηρήσεις σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία θα αλλάξει τους δημοσιονομικούς κανόνες ώστε να αντικατοπτρίζονται επιπλέον δύο εκατομμύρια πληθυσμού μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Υποστηρίζει συνεπώς δράσεις και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна Симоньян)

Ημερομηνία γέννησης: 6.4.1980

Τόπος γέννησης: Krasnodar (πρώην ΕΣΣΔ, νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιδιότητα: αρχισυντάκτρια του αγγλόφωνου τηλεοπτικού δικτύου ειδήσεων RT (Russia Today)

Συνδεδεμένα άτομα: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: θήλυ

Η Margarita Simonyan είναι κεντρική μορφή της κυβερνητικής προπαγάνδας. Είναι επίσης αρχισυντάκτρια του αγγλόφωνου τηλεοπτικού δικτύου ειδήσεων RT (Russia Today). Από τη θέση που κατέχει, προώθησε μια θετική στάση έναντι της προσάρτησης της Κριμαίας καθώς και έναντι των αυτονομιστών στο Ντονμπάς.

Έχει συνεπώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна Захарова)

Ημερομηνία γέννησης: 24.12.1975

Τόπος γέννησης: Μόσχα, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιδιότητα: διευθύντρια του Τμήματος Πληροφόρησης και Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: θήλυ

Η Maria Zakharova είναι Διευθύντρια του Τμήματος Πληροφόρησης και Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ως κεντρική μορφή της κυβερνητικής προπαγάνδας, προήγαγε την ανάπτυξη ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Έχει συνεπώς υποστηρίξει δράσεις και πολιτικές οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович Соловьёв)

Ημερομηνία γέννησης: 20.10.1963

Τόπος γέννησης: Μόσχα, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιδιότητα: προπαγανδιστής και δημοσιογράφος τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Vladimir Solovyev είναι προπαγανδιστής και παρουσιαστής του καναλιού Russia-1 και του καναλιού Rossia 24. Έλαβε μετάλλιο (μετάλλιο του τάγματος του Αλεξάνδρου Νιέφσκι) για «υψηλό επαγγελματισμό και αντικειμενικότητα κατά την κάλυψη των γεγονότων στη Δημοκρατία της Κριμαίας».

Ο Solovyov είναι γνωστός για την εξαιρετικά εχθρική στάση του απέναντι στην Ουκρανία και για τους επαίνους του προς τη ρωσική κυβέρνηση.

Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων ή πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Ημερομηνία γέννησης: 1989 (ενδεχομένως)

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Konstantin Knyrik είναι φιλορώσος ακτιβιστής που διαχειρίζεται την MediaGroup News Front Ltd, δικτυακό τόπο ειδήσεων καταχωρισμένο στην παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας. Ηγείται της τοπικής οργάνωσης του φιλοκυβερνητικού ρωσικού κόμματος Rodina στην Κριμαία.

Ο Konstantin Knyrik τιμήθηκε με το μετάλλιο «για την επιστροφή της Κριμαίας».

Ως εκ τούτου, έχει υποστηρίξει εμπράκτως και έχει υλοποιήσει δράσεις και πολιτικές που υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας και που αποσταθεροποίησαν περαιτέρω την Ουκρανία.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович Пушков)

Ημερομηνία γέννησης: 10.8.1954

Τόπος γέννησης: Πεκίνο, Κίνα

Ιθαγένεια: ρωσική

Τηλέφωνο και φαξ: 8 (495) 697-58-69

Διεύθυνση του γραφείου υποδοχής για τη Ρωσική Ομοσπονδία: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Τηλέφωνο και φαξ του γραφείου υποδοχής για τη Ρωσική Ομοσπονδία: (342) 253-66-01

Φύλο: άρρεν

Ο Aleksey Konstantinovich Pushkov είναι γερουσιαστής του Perm Krai, μέλος του κυβερνώντος πολιτικού κόμματος Ενωμένη Ρωσία και πρόεδρος της Επιτροπής για την πολιτική πληροφόρησης. Προέβη σε αρκετές δηλώσεις υπέρ της προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας και την παρουσίασε ως «τετελεσμένο γεγονός».

Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(άλλως Petr Olegovich Tolstoy· Pyotr Olegovich Tolstoy)

(Пётр Олегович Толстой)

Ημερομηνία γέννησης: 20.6.1969

Τόπος γέννησης: Μόσχα, πρώην ΕΣΣΔ (νυν Ρωσική Ομοσπονδία)

Ιδιότητα: ρώσος δημοσιογράφος, παραγωγός, παρουσιαστής και πολιτικός. Αναπληρωτής πρόεδρος της Κρατικής Δούμας από το 2016 και αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης από τις 28 Ιανουαρίου 2020.

Ιθαγένεια: ρωσική

Φύλο: άρρεν

Ο Pyotr Tolstoy είναι μέλος της Κρατικής Δούμας και επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ). Είναι επίσης παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής «Vremya Pokazhet». Κεντρικό πρόσωπο της κυβερνητικής προπαγάνδας, τάσσεται συχνά υπέρ της προσάρτησης της Κριμαίας.

Είναι συνεπώς υπεύθυνος για την υποστήριξη δράσεων και πολιτικών οι οποίες υπονομεύουν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

23.2.2022»

2.   Οντότητες

 

Επωνυμία

Πληροφορίες ταυτοποίησης

Αιτιολογία

Ημερομηνία καταχώρισης

«52.

Internet Research Agency

(Агентство интернет-исследований)

Ημερομηνία δημιουργίας: 2013

Διεύθυνση: Αγία Πετρούπολη, Ρωσία

Συνδεδεμένα άτομα: Yevgeny Prigozhin

Η Internet Research Agency είναι ρωσική εταιρεία που δραστηριοποιείται σε διαδικτυακές επιχειρήσεις επιρροής για λογαριασμό της Ρωσίας. Απώτερος στόχος της είναι η χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Η εταιρεία διεξάγει εκστρατείες παραπληροφόρησης με στόχο τον προγραμματισμό της Ουκρανίας, επηρεάζοντας τις εκλογές ή τις αντιλήψεις για την προσάρτηση της Κριμαίας ή τη σύγκρουση στο Ντονμπάς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Internet Research Agency είναι υπεύθυνη για την ενεργό υποστήριξη δράσεων που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Η εταιρεία χρηματοδοτείται από τον Yevgeny Prigozhin και, ως εκ τούτου, συνδέεται με καταχωρισμένο πρόσωπο.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Ιδρυθείσα στις 27.6.1990

Διεύθυνση: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Δικτυακός τόπος: Abr.ru

Συνδεδεμένα άτομα: Dmitri LEBEDEV (Πρόεδρος)· Yuriy KOVALCHUK (μεγαλύτερος μέτοχος)

Η Bank Rossiya είναι η προσωπική τράπεζα ανώτερων υπαλλήλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Κατά συνέπεια, η Bank Rossiya στηρίζει ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας και επωφελείται από αυτούς.

Η Bank Rossiya έχει σημαντική συμμετοχή στο National Media Group, το οποίο, με τη σειρά του, ελέγχει τηλεοπτικούς σταθμούς που υποστηρίζουν ενεργά τις αποσταθεροποιητικές πολιτικές της ρωσικής κυβέρνησης στην Ουκρανία. Μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, η Bank Rossiya έχει ανοίξει υποκαταστήματα σε όλη την Κριμαία και την Σεβαστούπολη. Η Bank Rossiya χορήγησε επίσης δάνειο στη Federal State Unitary Enterprise «Crimean Railway» και υποστηρίζει την κατασκευή του σιδηροδρόμου πάνω από τη γέφυρα της Κριμαίας. Ως εκ τούτου, η Bank Rossiya στηρίζει οικονομικά δράσεις που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Συνδέεται με τον Yuriy Valentinovich Kovalchuk, μεγαλύτερο μέτοχο της Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Ιδρυθείσα το 1995

Διεύθυνση: Μόσχα·

Δικτυακός τόπος: psbank.ru

Συνδεδεμένα άτομα: Petr Fradkov, CEO

Η PROMSVYAZBANK είναι ρωσική τράπεζα κρατικής ιδιοκτησίας, η οποία παρέχει οικονομική στήριξη στον ρωσικό αμυντικό τομέα και στον ρωσικό στρατό, η οποία είναι υπεύθυνη για τη μαζική ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία και για την παρουσία ρωσικών στρατευμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας.

Η PROMSVYAZBANK λαμβάνει απευθείας οδηγίες από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Vladimir Putin, και, ως εκ τούτου, παρέχει οικονομική και υλική στήριξη στους Ρώσους ιθύνοντες που ευθύνονται για την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας και την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας.

Η PROMSVYAZBANK δραστηριοποιείται στη χερσόνησο της Κριμαίας.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(άλλως Vnesheconombank· VEB)

(ВЭБ.РФ)

Ιδρύθηκε το 1922 ως τράπεζα και το 2007 ως ινστιτούτο ανάπτυξης

Διεύθυνση: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Δικτυακός τόπος: veb.ru

Συνδεδεμένα άτομα: Igor Shuvalov, Πρόεδρος

Το VEB.RF είναι μεγάλος οργανισμός οικονομικής ανάπτυξης, ο πρόεδρος του οποίου διορίζεται απευθείας από τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Vladimir Putin, και λαμβάνει εντολές απευθείας από αυτόν. Το VEB.RF δημιουργεί σημαντική πηγή εσόδων για τη ρωσική κυβέρνηση και διαχειρίζεται τα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία της.

Το VEB.RF διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαφοροποίηση του αμυντικού τομέα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έχει έργα με εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένης της Rostec, οι οποίες παρέχουν στήριξη σε δράσεις που υπονομεύουν και απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας.

Το VEB χορήγησε δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Κριμαία και την θεωρεί «περιοχή προτεραιότητας», ενώ συνεργάζεται με το Υπουργείο για την Κριμαία, που είναι υπεύθυνο για την ένταξη της προσαρτηθείσας “Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας” στη Ρωσική Ομοσπονδία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το VEB.RF παρέχει ενεργό, υλική ή οικονομική, στήριξη σε Ρώσους ιθύνοντες υπεύθυνους για την προσάρτηση της Κριμαίας ή την αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας ή επωφελείται από αυτούς.

23.2.2022»